Sunteți pe pagina 1din 20

Capitolul 13 Structurile !

i propriet"#ile materialelor realizate prin agregare de pulberi


30$
Capitolul 13
STRUCTURILE !I PROPRIET"#ILE
MATERIALELOR REALIZATE PRIN
AGREGARE DE PULBERI
13.1. Introducere
n tehnica actual" se utilizeaz", cu perspective mari de extindere n viitor,
tehnologiile de realizare a semifabricatelor !i pieselor pentru diverse aplica#ii din
pulberi metalice, uneori amestecate !i cu pulberi nemetalice. Studiul !i aplicarea
industrial" a proceselor, metodelor !i procedeelor tehnologice de ob#inere a
pulberilor (preponderent metalice) !i de utilizare a lor pentru realizarea de
produse cu diverse destina#ii fac obiectul unei ramuri a metalurgiei numit"
metalurgia pulberilor .
Pulberile (metalice !i, uneori, nemetalice) utilizate n metalurgia
pulberilor sunt materiale formate din granule (particule) de metale pure, aliaje
sau compu!i chimici (intermetalici, oxizi metalici, sulfuri etc.) cu dimensiunile
cuprinse ntre 0,$ m !i $ mm. La fabricarea produselor prin metoda agreg$rii
pulberilor, materiile prime sub form" de pulberi (de diverse sortimente
compozi#ionale !i/sau granulometrice) sunt amestecate n propor#iile necesare
produselor care trebuie realizate, amestecul de pulberi este adus apoi la forma
dorit" (corespunz"toare produselor), cu sau f"r" presare, iar comprimatele de
pulberi astfel ob#inute se supun unui tratament termic, numit sinterizare, care
confer" produselor compactitatea !i caracteristicile de utilizare dictate de
aplica#ia c"reia sunt destinate produsele.
Tehnologiile de realizare a produselor prin metoda agreg"rii pulberilor
sunt aplicate de obicei n dou" scopuri:
A. Realizarea de produse din materiale metalice care nu pot fi elaborate !i
prelucrate primar prin tehnologiile clasice de topire turnare:
piese (filamente, pl"cu#e pentru tuburi electronice, duze pentru ejectarea
ELEMENTE DE STIIN%A &I INGINERIA MATERIALELOR
302
gazelor fierbin#i electrozi nefuzibili pentru sudare etc.) din metale greu fuzibile
(W, Mo, Ta, Nb etc.), care, avnd t
s
ridicate, se ob#in greu n stare lichid" !i se
impurific" u!or, reac#ionnd puternic cu c"ptu!eala ceramic" a agregatelor de
elaborare turnare;
piese (pl"cu#e !i scule pentru prelucrarea prin a!chiere a materialelor
metalice) din materiale dure, de tipul unor agregate compozite, avnd structura
alc"tuit" din particule de carburi metalice dure (WC, TiC, Mo
2
C, TaC etc.)
nglobate ntr-o matrice metalic" tenace (Co, Ni etc.);
piese poroase cu diverse destina#ii: cuzine#i poro!i autoung"tori din
bronzuri cu staniu sau din aliaje Fe Cu, filtre metalice din bronzuri, o#eluri
inoxidabile sau aliaje Monel, electrozi poro!i din nichel sau argint pentru
echipamentele utilizate n electrochimie etc.;
piese (scule a!chietoare, elemente de fric#iune, cuzine#i, contacte electrice,
magne#i etc.) din materiale de tipul cermeturilor, avnd structura alc"tuit" dintr-o
faz" oxidic" ceramic" (Al
2
O
3
, ZrO
2
etc.) nglobat" ntr-o matrice metalic" (Fe, Cr,
Ni, Co, Mo etc.), compozitelor cu metale !i nemetale (Cu grafit, Fe mase
plastice, diamant metale etc.) sau pseudoaliajelor (aliajele W Ag, W Cu,
Mo Ag, Mo Cu etc., care, avnd componentele cu t
s
foarte diferite !i/sau cu
solubilit"#i foarte reduse n stare lichid", se ob#in foarte greu n stare topit").
B. Realizarea de produse cu dimensiuni mici !i forme complicate, din
materiale care pot fi elaborate n stare topit", dar a c"ror fabricare prin turnare nu
este eficient", deoarece implic" consumuri exagerate de materiale !i conduce la
ob#inerea de semifabricate cu precizia necorespunz"toare a formei !i
dimensiunilor, ce impune aplicarea unor opera#ii tehnologice de finisare
laborioase !i costisitoare; n construc#ia de ma!ini (automobile, echipamente
electrocasnice, echipamente de calcul automat etc.) se folosesc pe scar" larg"
astfel de piese sinterizate (ro#i din#ate, came, tache#i, garnituri, inele, prghii,
pistoane, segmen#i, magne#i etc.), realizate mai ales din pulberi feroase.
13.2. Ob%inerea &i caracterizarea pulberilor
Pentru ob#inerea pulberilor se utilizeaz" dou" categorii de metode
tehnologice: metodele mecanice !i metodele fizico chimice.
Principalele metode mecanice folosite n practica industrial" pentru
ob#inerea pulberilor sunt:
Metoda m$cin$rii; la aplicarea acestei metode, care este folosit" n
prezent pentru realizarea pulberilor de Mn, Cr, Fe, Sb, Co, Al, aliaje Fe Al,
Fe Cr, Ni Fe etc., cu m"rimea particulelor ntre 20 m !i $ mm !i forma
predominant lamelar", materia prim" sub form" de material metalic turnat, burete de
Capitolul 13 Structurile !i propriet"#ile materialelor realizate prin agregare de pulberi
303
minereu, precipitate ob#inute prin electoliz", a!chii, srme etc. este transformat" n
pulbere prin m"cinare n mori cu bile sau n mori cu vrtej.
Metoda pulveriz$rii din faz$ lichid$; la folosirea acestei tehnologii,
aplicat" actual pentru realizarea pulberilor de Fe, Cu, Ni, Al, bronzuri, alame,
o#eluri etc., cu m"rimea particulelor ntre 20 m !i 400 m !i forma predominant
sferoidal", materia prim" sub form" de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un
creuzet (printr-o duz" calibrat"), sufer" impactul cu mai multe jeturi (de aer,
vapori, ap" etc.) !i este pulverizat" n pic"turi fine, care se transform" n particule
de pulbere prin solidificarea ntr-o baie de r"cire.
Principalele metode fizico chimice de elaborare a puberilor metalice sunt:
Metoda reducerii oxizilor; la aplicarea acestei tehnologii, folosit" n
prezent pentru ob#inerea pulberilor de Fe, materia prim" sub form" de minereu
oxidic de fier sau arsur" de fier, n stare m"cinat" este supus" ac#iunii unui agent
chimic (pulbere de cocs sau gaz metan), care, producnd reducerea oxizilor, o
transform" n pulbere de fier pur.
Metoda electrolitic$; la folosirea acestei metode, aplicat" pentru
realizarea pulberilor de Fe, Co, Ni, Cr, Zn, Cd, Au, Pt, Ta, W, V, aliaje Fe Ni,
Fe Mo, Fe Cr, Ni Mo, Fe Ni Mo etc., cu m"rimea particulelor ntre
0,$ m !i $00 m !i forma acicular" (dendritic"), materia prim" sub form" de
solu#ii apoase sau topituri de s"ruri metalice este descompus" prin electroliz",
ob#inndu-se depozite catodice compacte fragile, spongioase sau pulverulente,
care se pot transforma u!or n pulberi prin m"cinare.
Metoda carbonil; la aplicarea acestei metode, utilizat" n prezent pentru
ob#inerea pulberilor de Ni, Fe, Co, Cr, aliaje Fe Ni, Ni Co etc., cu m"rimea
particulelor ntre 0,$ m !i $0 m !i forma sferoidal", materia prim" sub form"
de a!chii ale metalului (Me) care trebuie adus n form" de pulbere este introdus"
ntr-un cuptor tubular, este supus" ac#iunii unui curent de oxid de carbon, se
transform" (n anumite condi#ii de temperatur" !i presiune, specifice fiec"rui
metal) n carbonil metalic Me
n
(CO)
m
(condensat sub form" de lichid vscos), iar
descompunerea prin volatilizare a acestuia determin" formarea oxidului de
carbon (care se reutilizeaz" n proces) !i pulberii metalului Me;
Metoda precipit$rii din solu%ii apoase; la utilizarea acestei metode,
aplicat" actual pentru fabricarea pulberilor de Ag, Ni, Cu, Sn, Au, Pt etc., materia
prim" sub form" de solu#ie apoas" a s"rurilor metalului (Me) care trebuie ob#inut
sub form" de pulbere este supus" unui agent chimic (pulbere de Zn, Fe, Cu, Al
etc.) care produce precipitarea metalului (Me) sub form" de pulbere; metoda
permite !i ob#inerea pulberilor cu particule bimetalice, de exemplu, folosind ca
materie prim" solu#ia de acetat de cupru, iar ca agent chimic pulberea fin" de Pb,
rezult" precipitate granulare de plumb acoperite cu cupru.
ELEMENTE DE STIIN%A &I INGINERIA MATERIALELOR
304
Pulberile metalice prezint" o serie de caracteristici fizico chimice !i
tehnologice care influen#eaz" esen#ial calitatea produselor ob#inute prin agregarea lor.
Principalele caracteristici fizice ale pulberilor metalice sunt:
forma particulelor; aceast" caracteristic" se apreciaz" pe baza raportului
dintre cele trei dimensiuni caracteristice ale particulelor, distingndu-se din acest
punct de vedere, a!a cum se poate observa n figura $3.$, trei grupe de pulberi:
pulberile cu particule fibroase (aciculare), pulberile cu particule lamelare
(platiforme) !i pulberile cu particule echiaxiale (sferoidale, poliedrice ),
calitatea suprafe#ei particulelor; pulberile metalice uzuale au particulele cu
suprafe#e neregulate !i rugoase, existnd ns" !i pulberi ale c"ror particule au
suprafe#e netede !i regulate;
structura intern" a particulelor; particulele pulberilor metalice uzuale au
structura intern" spongioas" (cu macropori deschi!i), poroas" (cu macropori nchi!i)
sau compact" (f"r" macroporozit"#i);
Fig. $3.$. Principalele forme ale particulelor pulberilor utilizate n metalurgia pulberilor:
a particule aciculare; b particule lamelare; c particule sferoidale
m"rimea particulelor; pentru exprimarea acestei caracteristici se folosesc
dou" m"rimi: diametrul echivalent al particulelor sau m"rimea celui mai mic ochi de
sit" prin care acestea pot trece; pulberile metalice uzuale au granula#ia eterogen",
m"rimea particulelor acestora ncadrndu-se ntr-un domeniu mai mult sau mai pu#in
extins, compozi#ia granulometric" a unei pulberi metalice putndu-se exprima prin
frac#iile granulometrice ale particulelor de diferite m"rimi ce intr" n alc"tuirea
pulberii, definite, a!a cum se poate observa n figura $3.2, cu ajutorul histogramelor
granulometrice ale pulberii !i modelate analitic cu ajutorul unei func#ii de distribu#ie a
granula#iei pulberii (de obicei, func#ia erorilor v. aplica#ia A.6.5);
suprafa#a specific" a particulelor; aceast" caracteristic" se exprim" de
obicei prin m"rimea suprafe#ei totale a particulelor, inclusiv a macroporilor deschi!i
con#inu#i de acestea, raportat" la masa sau volumul lor efectiv;
volumul specific de umplere V
u
; aceast" caracteristic" se define!te ca fiind
volumul ocupat de unitatea de mas" de pulbere v"rsat" liber (netasat") ntr-un vas de
m"surare, o caracteristic" derivat" a acesteia fiind densitatea de umplere
u
=
u
V
$
;
Capitolul 13 Structurile !i propriet"#ile materialelor realizate prin agregare de pulberi
305
compactitatea de umplere C
u
; aceast" caracteristic" este definit" ca fiind
raportul procentual dintre volumul efectiv al particulelor pulberii V
e
!i volumul de
umplere V
u
, $00 $00
e
u
u
e
u
V
V
C

= = ,
e
fiind densitatea materialului particulelor
pulberii; o caracteristic" derivat" este porozitatea de umplere P
u
= $00 C
u
;
volumul specific de scuturare V
sc
; aceast" caracteristic" reprezint" volumul
ocupat de unitatea de mas" de pulbere dup" tasarea ei prin scuturare intens", pentru
pulberile metalice uzuale V
sc
fiind cu 20...30 % mai mic dect V
u
; cunoscnd (pentru
o pulbere metalic" dat") V
sc
!i V
u
, se poate defini caracteristica numit" grad de
ndesare (prin scuturare)
u
sc u
s
V
V V
I

= .
Fig. $3.2. Definirea granula#iei cu ajutorul histogramei granulometrice pentru pulberile cu:
a gam" larg" de dimensiuni ale particulelor; b gam" ngust" de dimensiuni ale particulelor
Principalele caracteristici chimice ale pulberilor metalice sunt con#inutul de
impurit"#i (C, O, Si, S, P etc.) al particulelor !i rezisten#a la oxidare a particulelor,
aceste caracteristici depinznd de natura materialului particulelor !i de metoda
folosit" pentru ob#inerea pulberilor.
Principalele caracteristici tehnologice ale pulberilor metalice sunt:
fluiditatea; aceast" caracteristic" se define!te ca fiind cantitatea (masa) de
pulbere ce se scurge n unitatea de timp prin orificiul calibrat al unei plnii !i este
dependent" n special de calitatea suprafe#ei particulelor !i de compozi#ia
granulometric" a pulberilor, cunoa!terea ei fiind deosebit de important" pentru
reglarea corect" a dispozitivelor de dozare a pulberilor folosite la realizarea unui
anumit produs;
densitatea de presare
pr
!i compactitatea de presare C
pr
; aceste caracteristici
exprim" presabilitatea pulberilor,
pr
reprezentnd masa unit"#ii de volum a unei
pulberi supuse unei presiuni de compactizare p, iar C
pr
fiind $00
e
p
pr
C

= ;
ELEMENTE DE STIIN%A &I INGINERIA MATERIALELOR
306
rezisten#a muchiilor; aceast" caracteristic" exprim" capacitatea unei pulberi
de a da prin presare un semifabricat suficient de rezistent, care s"-!i p"streze forma !i
s" nu sufere pierderi masice n timpul manipul"rilor la care este supus n procesul de
fabricare a produselor, denumirea ei fiind determinat" de faptul c" rezisten#a
mecanic" a oric"rui semifabricat ob#inut prin presarea unei pulberi depinde n
principal de comportarea zonelor sale cu sensibilitate maxim" la degradare: muchiile
ascu#ite !i pere#ii foarte sub#iri.
La ob#inerea produselor prin agregare de pulberi trebuie s" se #in" seama de
urm"toarele particularit"#i privind caracteristicile !i comportarea pulberilor:
terminarea brusc" a structurii cristaline pe suprafe#ele libere ale
particulelor pulberilor metalice face ca atomii afla#i pe aceste suprafe#e, cu
orbitalele electronice incomplete, s" aib" o mobilitate accentuat" !i o mare
capacitate de a atrage electroni, iar suprafe#ele s" prezinte aspect rugos, datorit"
multiplelor imperfec#iuni cristaline (de tipul vacan#elor, disloca#iilor sau
defectelor de mpachetare) pe care le con#in; caracterul rugos al suprafe#elor libere
!i starea de nesaturare electronic" a atomilor de pe aceste suprafe#e determin" o
reactivitate accentuat" a acestora, contribuind la intensificarea proceselor de
adsorb#ie, oxidare, corodare, difuzie etc., care definesc interac#iunea complex"
dintre particulele pulberilor !i dintre particule !i mediul (gazos sau lichid) cu care
acestea vin n contact n cursul opera#iilor de realizare a produselor sinterizate;
realizarea unei mpachet"ri compacte a particulelor pulberilor (mic!orarea
valorilor caracteristicilor V
u
, V
s
!i P
u
) depinde esen#ial de fluiditatea pulberilor, care
este influen#at" nu numai de forma particulelor pulberilor !i, a!a cum sugereaz"
schemele din figura $3.3, de compozi#ia granulometric" a pulberilor, ci !i de
rugozitatea suprafe#elor particulelor care alc"tuiesc pulberile (care poate determina
modific"ri esen#iale ale mobilit"#ii reciproce a particulelor pulberilor la v"rsarea !i/sau
presarea lor n matri#ele utilizate la ob#inerea produselor sinterizate);
Fig. $3.3. Compactitatea de umplere, n func#ie de compozi#ia granulometric", pentru pulberile:
a cu gam" larg" de dimensiuni ale particulelor; b cu gam" ngust" de dimensiuni ale particulelor
Capitolul 13 Structurile !i propriet"#ile materialelor realizate prin agregare de pulberi
307
Fig.$3.4. Schema mic!or"rii compactit"#ii pulberilor la formarea
aglomeratelor !i agregatelor de particule
pe m"sur" ce dimensiunile particulelor pulberilor se mic!oreaz", suprafa#a
lor specific" se m"re!te, iar influen#ele rugozit"#ii suprafe#elor libere ale particulelor
!i reactivit"#ii acestor suprafe#e devin mai importante, determinnd apari#ia unor
fenomene de frecare !i adeziune ntre particule, care conduc la formarea n masa
pulberilor a unor aglomerate (grup"ri de particule ferm legate ntre ele prin for#e
superficiale de adeziune) !i a unor agregate (grup"ri de aglomerate slab legate ntre
ele !i u!or de dezintegrat prin ac#iuni mecanice); formarea aglomeratelor !i
agregatelor trebuie mpedicat", deoarece, a!a cum se poate observa n figura $3.4,
diminueaz" compactitatea de umplere, gradul de ndesare !i compactitatea de
presare a pulberilor !i determin" ob#inerea de produse cu porozitate excesiv"
(inacceptabil"), solu#ia tehnologic" cea mai indicat" n acest scop constnd n
utilizarea unor substan%e lubrifiante (depuse pe particulele pulberilor sau ad"ugate
la dozarea !i amestecarea pulberilor n vederea realiz"rii produselor sinterizate).
13.3. Transform$rile structurale la presarea &i
sinterizarea pulberilor
Procesele esen#iale ce trebuie realizate pentru ob#inerea produselor prin
metoda agreg"rii pulberilor constau n formarea leg"turilor de consolidare a
particulelor pulberii sau amestecului de pulberi utilizate ca materie prim". Aceste
procese, se desf"!oar" n mai multe etape, schematizate n figura $3.5:
crearea leg$turilor punctiforme ntre particule; a!a cum s-a ar"tat
anterior, astfel de leg"turi apar ntre particulele pulberilor metalice la simpla lor
v"rsare sau tasare n matri#ele folosite la realizarea produselor !i sunt (n general)
instabile, neputnd asigura gradul de consolidare necesar pentru ca produsele s"-!i
p"streze configura#ia la extragerea din matri#e;
cre&terea leg$turilor punctiforme &i formarea suprafe%elor de
ELEMENTE DE STIIN%A &I INGINERIA MATERIALELOR
308
contact (pun%ilor de leg$tur$) ntre particule; aceste procese sunt declan!ate
prin presarea pulberilor n matri#e (care determin" compactizarea pulberilor prin
redistribuirea particulelor, deformarea plastic" !i sudarea ntre ele a particulelor) !i
sunt finalizate, prin nc"lzirea pulberilor presate, n cursul tratamentului termic de
sinterizare, care determin" cre!terea mobilit"#ii atomilor particulelor pulberilor,
mai ales a celor afla#i pe suprafe#ele libere ale acestora !i desf"!urarea intens" a
unor procese de difuzie; n urma desf"!ur"rii acestei etape, ntre particulele
pulberilor supuse prelucr"rii se formeaz" suprafe#e de contact (pun#i de leg"tur"),
de tipul unor germeni cristalini, care au tendin#a de a se dezvolta independent sub
forma unor noi cristale !i de a declan!a astfel un proces general de recristalizare n
masa pulberilor;
cre&terea cristalelor noi, sferoidizarea &i diminuarea dimensiunilor
porilor; prin cre!terea germenilor forma#i n etapa anterioar", agregatele de
pulberi cap"t" o structur" cristalin" nou", ale c"rei cristale sunt dezvoltate ntre
(peste) particulele pulberilor, asigurnd consolidarea acestora !i mic!orarea,
sferoidizarea !i chiar dispari#ia porilor.
Fig.$3.5. Principalelor etape de formare a leg"turilor de consolidare
la realizarea produselor prin agregare de pulberi:
a formarea leg"turilor punctiforme; b formarea suprafe#elor de contact;
c formarea !i cre!terea cristalelor noi; d diminuarea !i sferoidizarea porilor
Procesele descrise succint mai nainte, prin care amestecurile
neconsolidate de pulberi se transform" n produse compacte !i rezistente, se
desf"!oar" mai ales n cursul opera#iilor tehnologice de presare a pulberilor n
matri#e !i de sinterizare a comprimatelor ob#inute prin presare. De obicei cele
dou" opera#ii se realizeaz" succesiv, dar exist" !i procedee tehnologice care
prev"d executarea lor simultan" (presarea la cald sau sinterizarea sub presiune).
La opera%ia de presare, amestecul de pulberi este presat n cavitatea unei
matri#e (la presiuni p = $00...2000 MPa) !i se transform" ntr-un comprimat cu
forma produsului ce urmeaz" a fi realizat. Procesele care se desf"!oar" n timpul
opera#iei de presare pot fi descrise astfel:
la nceputul pres"rii se produce reorientarea particulelor, alunecarea lor
reciproc" !i umplerea golurilor, care asigur" amestecului de pulberi mpachetarea
Capitolul 13 Structurile !i propriet"#ile materialelor realizate prin agregare de pulberi
309
cea mai dens" posibil" la dimensiunile !i forma pe care le prezint" particulele
componente;
odat" cu cre!tera presiunii se produce deformarea elasto plastic" a
particulelor pulberii !i se creaz" condi#iile necesare sud"rii lor prin presiune;
sudarea prin presiune a particulelor pulberii se realizeaz" prin urm"torul
mecanism:
sub ac#iunea presiunii exercitate asupra pulberii, care se constituie ntr-o
surs" de activare mecanic", se produce deformarea plastic" local" a particulelor n
zonele lor de contact reciproc, care determin" dislocarea straturilor eterogene (ce
con#in oxizi, molecule de aer adsorbit, molecule de ap" !i gr"simi, particule de
praf ionizate etc.) !i aplatizarea micronereguarit"#ilor din aceste zone; ca urmare a
desf"!ur"rii acestor procese, atomii marginali ai particulelor se apropie la distan#e
avnd ordinul de m"rime al parametrilor stucturii cristaline a materialului
particulelor !i interac#ioneaz" dnd na!tere unor germeni cristalini comuni n
zonele de contact ale particulelor;
o parte din energia acumulat" n materialul deformat plastic din zonele
de conact ale particulelor pulberii constituie energia de activare necesar" cre!terii
!i transform"rii n cristale a germenilor cristalini comuni, n acest fel realizndu-se
sudarea ntre particulele pulberii.
Pentru conducerea corect" a opera#iei de presare !i aprecierea
corespunz"toare a eficien#ei proceselor care se desf"!oar" n cursul acesteia
trebuie avute n vedere urm"toarele aspecte:
deformarea plastic" local" a zonelor de contact ale particulelor se
realizeaz" (n mod obi!nuit) la rece, fiind nso#it" de ecruisarea materialului
(cre!terea rezisten#ei la deformare a materialului) din aceste zone !i, ca urmare,
procesele de deformare sunt transferate n afara zonelor de contact ale particulelor
(spre materialul neecruisat din interiorul particulelor pulberii) nainte de
aplatizarea complet" a microneregularit"#ilor !i dizlocarea suficient" a straturilor
eterogene de pe suprafe#ele n contact ale particulelor, iar pun#ile de leg"tur"
realizate prin sudare au (datorit" extinderii reduse !i con#inutului mare de
impurit"#i) rezisten#" mecanic" relativ sc"zut"; extinderea redus" a pun#ilor de
leg"tur" realizate prin sudare este, n plus, determinat" !i de intensitatea sc"zut"
cu care se desf"!oar" procesele de difuzie la temperatura de presare;
dac" particulele pulberii supuse pres"rii au plasticitate sc"zut", sudarea
prin presiune a particulelor nu se poate realiza; ca urmare, la fabricarea produselor
din pulberi metalice sau nemetalice nedeformabile consolidarea prin presare a
particulelor pulberilor !i ob#inerea unor comprimate cu rezisten#" mecanic"
acceptabil" se realizeaz" numai dac" particulele sunt amestecate cu un liant
metalic (care r"mne n compunerea produsului) sau organic (care se elimin" n
cursul sinteriz"rii);
ELEMENTE DE STIIN%A &I INGINERIA MATERIALELOR
3$0
la extragerea comprimatelor din matri#ele n care s-a realizat presarea se
produce relaxarea elastic" a materialului particulelor pulberii !i, ca urmare, se
manifest" un fenomen de cre!tere brusc" a volumului acestor comprimate, numit
efect postelastic; dac" plasticitatea particulelor pulberilor este redus", efectul
postelastic este important (comprimatele !i m"resc volumul cu cteva procente la
scoaterea lor din matri#e) !i poate produce distrugerea comprimatelor, evitarea
acestui fenomen nedorit fiind asigurat" de utilizarea lian#ilor.
Sinterizarea este tratamentul termic prin care se realizeaz" activarea
termic" a comprimatelor de pulberi n vederea desf"!ur"rii proceselor, bazate pe
difuzie, care produc consolidarea !i cre!terea pun#ilor de leg"tur" dintre
particule, densificarea (mic!orarea porozit"#ii) !i recristalizarea structurii
produselor realizate prin agregare de pulberi.
Procesele care se desf"!oar" n timpul sinteriz"rii pot fi descrise astfel:
difuzia atomilor, accelerat" de ridicarea temperaturii, determin" consolidarea
!i cre!terea germenilor cristalini forma#i n zonele de contact dintre particule;
difuzia atomilor, accelerat" de ridicarea temperaturii, determin"
declan!area unor procese de recristalizare a materialului (ecruisat prin deformarea
plastic" la rece produs" de presare) din zonele de contact ale particulelor !i din
interiorul acestora, care au ca efecte consolidarea leg"turilor dintre particulele
pulberii, sferoidizarea !i mic!orarea porilor !i finisarea granula#iei produselor;
cre!terea temperaturii determin" desf"!urarea unor procese chimice,
care constau n reducerea peliculelor de oxizi de pe suprafe#ele particulelor,
eliminarea gazelor !i lichidelor adsorbite pe suprafe#ele particulelor pulberii,
ndep"rtarea produselor rezultate din reducerea, descompunerea !i vaporizarea
substan#elor introduse la presare ca lian#i sau lubrifian#i; n plus, n cazul
amestecurilor de pulberi (cu particule din materiale diferite) se produce !i
alierea particulelor cu componentele transportate prin difuzie din particulele
vecine.
Desf"!urarea acestor procese !i calitatea produselor ob#inute prin agregare
de pulberi sunt influen#ate esen#ial de regimul tehnologic al tratamentului de
sinterizare, a!a cum sugereaz" imaginile prezentate n figura $3.6. Pri ncipalii
parametri de regim ai tratamentului de sinterizare se aleg astfel:
Temperatura de sinterizare T
si
se stabile!te avnd n vedere c"
sinterizarea trebuie s" asigure formarea de noi cristale ntre particulele
pulberilor din care sunt realizate comprimatele supuse acestui tratament. De
obicei, temperatura de sinterizare se adopt" T
si
=
s
T )
5
4
3
2
( , T
s
fiind
temperatura de solidificare topire (n K) a componentului principal al
pulberii sau amestecului de pulberi din care se confec#ioneaz" produsele; se
Capitolul 13 Structurile !i propriet"#ile materialelor realizate prin agregare de pulberi
3$$
observ" c" tratamentul se efectueaz" la T
si
> T
rp
, T
rp
fiind temperatura de
recristalizare primar" a componentului principal al pulberii sau amestecului
de pulberi (T
rp
0,4T
s
v. scap. 3.5), pentru a asigura condi#iile termice
necesare desf"!ur"rii proceselor de recristalizare care stau la baza form"rii
leg"turilor de consolidare ntre particule. Acest mod de alegere a temperaturii
T
si
conduce n anumite cazuri, cnd pulberile sau amestecurile de pulberi
con#in componente secundare cu temperatura de solidificare topire
inferioar" T
si
, la desf"!urarea proceselor de sinterizare n prezen#a unei
anumite cantit"#i de faz" lichid", fapt ce are ca efecte accelerarea
proceselor !i ob#inerea unor produse cu compactitate ridicat".
Fig. $3.6. Efectele pres"rii !i sinteriz"rii pulberii de argint cu incluziuni de Al
2
O
3
:
a pulberea v"rsat" n matri#a de presare; b pulberea presat" !i sinterizat" o or" la 900
o
C;
c pulberea presat" !i sinterizat" 240 ore la 900
o
C
Durata sinteriz$rii
si
se stabile!te experimental, n corela#ie cu gradul
de sinterizare necesar realiz"rii propriet"#ilor de utilizare dorite ale produselor; la
stabilirea m"rimii
si
se #ine seama c" aceasta este direct propor#ional" cu volumul
particulelor pulberii din care se realizeaz" produsele !i invers propor#ional" cu
coeficientul de difuzie D al componentului principal al pulberii (care se coreleaz"
cu T
si
conform ($.$5) v. scap. $.7).
Mediul de sinterizare se alege n mod obi!nuit neutru sau reduc"tor,
deoarece prezen#a oxizilor n masa sau pe suprafe#ele particulelor pulberilor
folosite la realizarea produselor influen#eaz" negativ desf"!urarea proceselor de
difuzie care au loc n cursul sinteriz"rii. Mediile neutre (atmosferele de argon) se
folosesc la sinterizarea produselor din pulberi metalice lipsite de oxizi. Mediile
reduc"toare (atmosferele de hidrogen, amoniac, hidrocarburi etc.) se utilizeaz"
atunci cnd pulberile din care se realizeaz" produsele se oxideaz" u!or sau
prezint" con#inuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare, manipulare sau
depozitare. n prezent se practic" pe scar" larg" sinterizarea n vid, mediu ieftin,
u!or de ob#inut !i cu activitatea chimic" (reduc"toare sau neutr") reglabil" (prin
nivelul vidului !i temperatura T
si
utilizate la sinterizare).
ELEMENTE DE STIIN%A &I INGINERIA MATERIALELOR
3$2
13.4. Structurile &i propriet$%ile produselor sinterizate
Produsele care se ob#in prin metoda agreg"rii pulberilor au caracteristicile
structurale (influen#ate de compozi#ia chimic" !i de regimul tehnologic folosit la
sinterizare) sugerate de micrografiile prezentate n figurile $3.7, $3.8 !i $3.9.
Fig. $3.7. Microstructurile produselor sinterizate din WC cu liant de Co:
a material cu 94 % WC !i 6 % Co; b material cu 85 % WC !i $5 % Co
Fig. $3.8. Microstructurile produselor din pulbere de Fe sinterizat" la 800
o
C:
a timp de 0,5 ore; b timp de 6,5 ore; c timp de 22 ore
Produsele f"r" porozitate, cu structura alc"tuit" din particulele unui
material nglobate ntr-un material suport (liant, matrice), se comport" ca niste
agregate compozite, caracteristicile lor putnd fi determinate aplicnd principiile
prezentate n scap. $2.2.
Produsele sinterizate prezentnd o porozitate P
p
au caracteristicile fizico
mecanice determinate att de caracteristicile structurii realizate prin sinterizare,
definite prin constitu#ia acesteia (natura, num"rul !i propor#ia fazelor care
alc"tuiesc structura) !i prin forma, dimensiunile, modul de distribu#ie !i gradul de
dispersie al fazelor componente ale structurii, ct !i de m"rimea porozit"#ii, forma
!i dimensiunile porilor.
Capitolul 13 Structurile !i propriet"#ile materialelor realizate prin agregare de pulberi
3$3
Fig. $3.9. Microstructurile unor produe industriale sinterizate:
a filtru din pulbere de bronz; b electrod din pulbere de wolfram;
c pies" din pseudoaliaj WNiFe ob#inut" prin sinterizare
Deoarece porii prezen#i n produsele sinterizate diminueaz" sec#iunile
portante !i au efectele unor concentratori de tensiuni, caracteristicile mecanice ale
acestor produse pot fi influen#ate n m"sur" important" de m"rimea porozit"#ii P
p
(n %), definit" prin rela#iile:
$00 ) $ ( $00
s
s
p
V
V V
P

= , ($3.$)
n care V !i reprezint" volumul !i, respectiv, densitatea produsului sinterizat, iar
V
s
!i
s
volumul !i, respectiv, densitatea masei structurale (lipsit" de pori) a
produsului. Cercet"rile experimentale ntreprinse asupra diverselor materiale
ob#inute prin metoda agreg"rii de pulberi au eviden#iat faptul c" depende#ele
dintre principalele caracteristici mecanice ale acestor materiale !i porozitatea lor
pot fi exprimate analitic prin rela#ii de forma:

p s
P K
s
e Y Y

= sau ) $ (
/ m
p s s
P K Y Y = ($3.2)
n care Y !i Y
s
reprezint" valorile unei caracteristici mecanice determinate pe
materialul sinterizat !i, respectiv, pe materialul (lipsit de pori) care alc"tuie!te
masa structural" a produsului sinterizat, iar K
s
,
/
s
K !i m sunt constante cu valorile
dependente de natura materialului sinterizat !i, evident, de caracteristica
mecanic" considerat". Prima dintre rela#iile ($3.2) este potrivit" pentru a estima
duritatea Brinell (Y HB; Y
s
HB
s
), rezisten#a la trac#iune (Y R
m
; Y
s
R
ms
) !i
alungirea procentual" dup" rupere (Y A; Y
s
A
s
) ale materialelor sinterizate, n
timp ce a doua rela#ie permite modelarea numeric" a modulului de elasticitate
longitudinal" (Y E; Y
s
E
s
) !i coeficientului contrac#iei transversale (Y ;
Y
s

s
) ale unor astfel de materiale; de exemplu, n cazul produselor realizate din
pulberi de fier sinterizate, prima dintre rela#iile ($3.2) permite a se estima
duritatea Brinell HB, dac" se consider" Y
s
HB
s
= 75 HBS !i K
s
= 0,049,
ELEMENTE DE STIIN%A &I INGINERIA MATERIALELOR
3$4
rezisten#a la trac#iune R
m
, dac" se ia Y
s
R
ms
= 250 N/mm
2
!i K
s
= 0,043 !i
alungirea procentual" dup" rupere A, dac" se utilizeaz" Y
s
A
s
= 40 % !i
K
s
= 0,058, iar cea de-a doua rela#ie din grupul ($3.2) permite a se determina cu o
bun" precizie valorile modulului de elasticitate longitudinal" E, dac" se consider"
Y
s
E
s
= 2,05$0
5
N/mm
2
,
/
s
K = 0,03 !i m = 0,67 !i coeficientului lui Poisson,
dac" se ia Y
s

s
= 0,35,
/
s
K = 0,0$ !i m = $.
Fig. $3.$0. Curbele Whler ale fierului sinterizat cu diferite valori ale porozit"#ii P
p
Porozitatea produselor sinterizate influen#eaz" negativ rezisten#a la obosel"
a acestora, a!a cum rezult" examinnd curbele de durabilitate (Whler) ale
pieselor din fier sinterizat prezentate n figura $3.$0. De asemenea, porozitatea
influen#eaz" !i alte caracteristici ale produselor sinterizate: conductibilitatea
termic" !i electric", caracteristicile magnetice, rezisten#a la coroziune etc.
Cuvinte cheie
aglomerate, 307
agregare pulberi, 30$
agregate, 307
compactitate de presare, 305
compactitate de umplere, 305
densitate de presare, 305
densitate de umplere, 304
durat" de sinterizare, 3$$
efect postelastic, 3$0
fluiditate, 305
grad de ndesare, 305
mediu de sinterizare, 3$$
metalurgia pulberilor, 30$
metode fizico-chimice
reducere oxizi, carbonil, electrolitic",
precipitare, 303
metode mecanice
m"cinare, pulverizare, 302
porozitate de umplere, 305
pulberi, 30$
fibroase, lamelare, sferoidale, 304
sinterizare, 3$0
temperatur" de sinterizare, 3$0
volum specific de scuturare, 305
Capitolul 13 Structurile !i propriet"#ile materialelor ob#inute prin agregare de pulberi
3$5
Bibliografie
$. Shakelford J., Introduction to Materials Science for Engineers, Macmillan
Publishing Commpany, New York, $988
2. Gdea S., Petrescu M., Metalurgie fizic" !i studiul metalelor, vol. II,
Editura Didactic" !i Pedagogic", Bucure!ti, $98$
3. Surdeanu T, Perne! M, Piese sinterizate din pulberi metalice, Editura
Tehnic", Bucure!ti, $984
4. Zecheru Gh., Tehnologia materialelor. Partea a doua, Universitatea din
Ploie!ti, Ploie!ti, $985
5. Ciocrdia C., Dr"gul"nescu E., Dr"gul"nescu I., Aliaje dure sinterizate din
carburi metalice, Editura Tehnic", Bucure!ti, $985
6. Gdea S., !.a., Metalografie, Editura didactic" !i Pedagogic", Bucure!ti, $986
7. * * * Metals Handbook Ninth Edition, vol.9, American Society for Metals,
Ohio, $986
Teste de autoevaluare
T.13.1. Care dintre urm"toarele etape se parcurg la fabricarea unui produs
prin metoda agreg"rii de pulberi: a) ob#inerea pulberilor; b) presarea pulberilor;
c) spargerea comprimatelor realizate prin presare; d) sinterizarea comprimatelor
ob#inute prin presare?
T.13.2. Care dintre urm"toarele produse se pot ob#ine prin metoda
agreg"rii de pulberi: a) electrozii nefuzibili din wolfram pentru sudare;
b) pl"cu#ele din materiale dure pentru sculele a!chietoare; c) arborii coti#i ai
motoarelor Diesel pentru camioanele de mare tonaj; d) barele de trac#iune din
r"!in" poliesteric" armat" cu fibre de sticl"?
T.13.3. Care dintre urm"toarele produse se pot ob#ine prin metoda
agreg"rii de pulberi: a) cuzine#ii din bronz grafitat; b) pl"cu#ele dure din
cermeturi pentru sculele a!chietoare; c) filtrele din aliaje Monel; d) grinzile
metalice pentru poduri?
T.13.4. Metoda de producere a pulberilor la a c"rei aplicare materia prim"
sub form" de metal sau aliaj topit se scurge dintr-un creuzet (printr-o duz"
calibrat"), sufer" impactul cu mai multe jeturi (de aer, vapori, ap" etc.) !i este
pulverizat" n pic"turi fine, care se transform" n particule de pulbere prin
solidificarea ntr-o baie de r"cire, este: a) metoda electolitic"; b) metoda carbonil;
c) metoda pulveriz"rii din faz" lichid"; d) metoda precipit"rii din solu#ie apoas"?
ELEMENTE DE STIIN%A &I INGINERIA MATERIALELOR
3$6
T.13.5. Metoda de producere a pulberilor la a c"rei aplicare materia prim"
sub form" de solu#ii apoase sau topituri de s"ruri metalice este descompus" prin
electroliz", ob#inndu-se depozite catodice compacte fragile, spongioase sau
pulverulente, care se pot transforma u!or n pulberi prin m"cinare, este: a) metoda
m"cin"rii; b) metoda precipit"rii din solu#ie apoas"; c) metoda carbonil; d) metoda
electrolitic"?
T.13.6. Care dintre urm"toarele caracteristici ale pulberilor metalice se
ncadreaz" n categoria caracteristicilor fizice: a) m"rimea particulelor;
b) suprafa#a specific" a particulelor; c) fluiditatea: d) densitatea de presare?
T.13.7. Care dintre urm"toarele caracteristici ale pulberilor metalice se
ncadreaz" n categoria caracteristicilor tehnologice: a) densitatea de umplere;
b) volumul specific de scuturare; c) densitatea de presare; d) compactitatea de presare?
T.13.8. M"rimea suprafe#ei totale a particulelor unei pulberi, inclusiv a
macroporilor deschi!i con#inu#i de acestea, raportat" la masa sau volumul lor efectiv
define!te: a) volumul specific al pulberii; b) suprafa#a specific" a particulelor pulberii;
c) m"rimea particulelor pulberii; d) porozitatea de umplere a pulberii?
T.13.9. Cantitatea (masa) de pulbere ce se scurge n unitatea de timp prin
orificiul calibrat al unei plnii define!te: a) densitatea de presare a pulberii;
b) rezisten#a la oxidare a particulelor pulberii; c) compactitatea de umplere a pulberii;
d) fluiditatea pulberii?
T.13.10. Capacitatea unei pulberi de a da prin presare un semifabricat
suficient de rezistent, care s"-!i p"streze forma !i s" nu sufere pierderi masice n
timpul manipul"rilor la care este supus n procesul de fabricare a produselor
define!te: a) densitatea de umplere a pulberii; b) suprafa#a specific" a particulelor
pulberii; c) rezisten#a muchiilor (comprimatelor ob#inute prin presarea pulberii);
d) fluiditatea pulberii?
T.13.11. Care dintre urm"torii factori influen#eaz" fluiditatea unei pulberi:
a) forma particulelor; b) compozi#ia granulometric" a pulberii; c) con#inutul de
impurit"#i al particulelor pulberii; d) rugozitatea suprafe#elor particulelor?
T.13.12. Care dintre urm"toarele procese se produc la formarea leg"turilor
de consolidare a particulelor pulberii utilizate ca materie prim" pentru ob#inerea
unui produs: a) crearea leg"turilor punctiforme ntre particule; b) dezintegrarea
particulelor; c) cre!terea leg"turilor punctiforme !i formarea suprafe#elor de
contact (pun#ilor de leg"tur") ntre particule; d) cre!terea cristalelor noi,
sferoidizarea !i diminuarea dimensiunilor porilor?
T.13.13. Procesele prin care amestecurile neconsolidate de pulberi se
transform" n produse compacte !i rezistente se desf"!oar" mai ales n cursul
opera#iilor tehnologice de: a) dozare a pulberilor; b) presare a pulberilor n
matri#e; c) sinterizare; d) amestecare a pulberilor?
T.13.14. Grup"rile de particule ferm legate ntre ele prin for#e superficiale de
Capitolul 13 Structurile !i propriet"#ile materialelor ob#inute prin agregare de pulberi
3$7
adeziune sunt denumite: a) agregate de particule; b) aglomerate de particule;
d) disloca#ii; d) lipituri?
T.13.15. Relaxarea elastic" a materialului particulelor pulberii, nso#it" de
cre!terea brusc" a volumului comprimatelor de pulberi la scoaterea lor din
matri#ele n care au fost realizate prin presare, este denumit": a) sinterizare;
b) dilatare termic"; c) efect postelastic; d) expansiune?
T.13.16. Tratamentul termic prin care se realizeaz" activarea termic" a
comprimatelor de pulberi n vederea desf"!ur"rii proceselor, bazate pe difuzie,
care produc consolidarea !i cre!terea pun#ilor de leg"tur" dintre particule,
densificarea (mic!orarea porozit"#ii) !i recristalizarea structurii produselor
realizate prin agregare de pulberi este denumit: a) recoacere complet";
b) normalizare; c) c"lire martensitic"; d) sinterizare?
T.13.17. Care dintre urm"toarele afirma#ii privind alegerea regimului
tehnologic la sinterizarea comprimatelor de pulberi sunt adev"rate: a) temperatura
de sinterizare trebuie s" fie mai mic" dect temperatura de recristalizare primar" a
materialului componentului principal al pulberii; b) durata sinteriz"rii este direct
propor#ional" cu volumul particulelor pulberii din care se realizeaz" produsele !i
invers propor#ional" cu coeficientul de difuzie D al componentului principal al
pulberii; c) cnd pulberile din care se realizeaz" produsele se oxideaz" u!or sau
prezint" con#inuturi apreciabile de oxigen (oxizi) de la elaborare, manipulare sau
depozitare sinterizarea se face n atmosfer" reduc"toare (hidrogen, amoniac,
hidrocarburi etc.); d) atmosferele de argon se folosesc la sinterizarea produselor
din pulberi metalice lipsite de oxizi?
T.13.18. Care dintre urm"toarele efecte corespund prezen#ei porilor n
produsele realizate prin metoda agreg"rii de pulberi: a) diminueaz" rezisten#a la
trac#iune; b) m"resc duritatea; c) m"resc rezisten#a la oboseal"; d) mic!oreaz"
modulul de elasticitate?
Aplica!ii
A.13.1. s" se stabileasc" rela#ia de determinare a suprafe#ei specifice a
pulberilor alc"tuite din particule cubice (cu latura d
p
) sau sferice (cu diametrul d
p
)
realizate dintr-un material cu densitatea
e
.
Rezolvare
Conform defini#iei date n scap. $3.2, suprafa#a specific" a particulelor
unei pulberi este raportul dintre suprafa#a total" a particulelor !i suprafa#a lor
efectiv" (numit suprafa#" specific" S
v
) sau raportul dintre suprafa#a total" a
particulelor !i masa lor efectiv" (numit suprafa#" specific" S
m
). Ca urmare,
considernd c" o mas" M de pulbere con#ine n
p
particule cu volumul (total) efectiv
ELEMENTE DE STIIN%A &I INGINERIA MATERIALELOR
3$8
V
e
, fiecare particul" avnd volumul V
p
(
3
p p
d V = , dac" particulele au forma cubic"
sau
3
)
2
(
3
4
p
p
d
V = , dac" particulele au forma sferic"), suprafa#a Sp (
2
6
p p
d S = ,
dac" particulele au forma cubic" sau
2
)
2
( 4
p
p
d
S = , dac" particulele au forma
sferic") !i masa
p e p
V M = , rezult":
p
p
p p
p p
v
V
S
V n
S n
S = = !i
p e
p
p e p
p p
m
V
S
V n
S n
S

= = ;
nlocuind n aceste rela#ii expresiile m"rimilor S
p
!i V
p
, se ob#in rela#iile:

p
v
d
S
6
= !i
p e
m
d
S

6
= . ($3.3)
Observa#ie
Rela#iile ($3.3) sugereaz" c" suprafa#a specific" a pulberilor cu particule
de form" regulat" este independent" de forma particulelor. n cazul pulberilor cu
particule de form" neregulat" (cu macropori deschi!i, cu aspect dendritic etc.)
suprafa#a specific" se stabile!te cu rela#ii de forma:

f
p
v
d
S
6
= !i
f
p e
m
d
S

6
= , ($3.4)

f
fiind un factor de corec#ie supraunitar, care #ine seama de abaterile de la forma
regulat" (poliedric" sau sferic") ale particulelor pulberii.
A.13.2. Pulberea metalic" utilizat" ca materie prim" pentru realizarea unui
produs sinterizat are urm"toarele caracteristici: densitatea materialului particulelor
pulberii
e
= 7850 kg/m
3
, densitatea de umplere
u
= 3500 kg/m
3
!i densitatea de
presare
p
= 7200 kg/m
3
. S" se determine pentru aceast" pulbere compactitatea de
umplere C
u
, porozitatea de umplere P
u
!i compactitatea de presare C
pr
!i s" se
stabileasc" dac" produsul ob#inut prin sinterizare poate avea porozitatea P
p
$0 %.
Rezolvare
Utiliznd rela#iile de definire a caracteristicilor pulberilor (date n
scap. $3.2), rezult" pentru pulberea precizat" n enun#ul aplica#iei: compactitatea
de umplere a pulberii este = = $00
7850
3500
$00
e
u
u
C

44,6 %, porozitatea de
umplere este P
u
= $00 C
u
= $00 44,6 55,4 % , iar compactitatea de presare
este = = $00
7850
7200
$00
e
p
pr
C

9$,7 %. Evident, porozitatea pulberii presate este


P
pr
= $00 C
pr
= $00 9$,7 = 8,3 % !i, #innd seama c" tratamentul termic de
sinterizare reduce porozitatea comprimatelor de pulbere ob#inute prin presare, se
poate aprecia c" produsele realizate vor avea P
p
< 8,3 % < $0 %.
Capitolul 13 Structurile !i propriet"#ile materialelor ob#inute prin agregare de pulberi
3$9
A.13.3. Un filtru realizat prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel cu
%Ni
m
= 70 % are porozitatea P
p
= 38 %. S" se determine densitatea aceestui produs.
Rezolvare
Particulele pulberii din aliaj Monel au (a!a cum s-a precizat n scap. 9.5.2)
concentra#iile masice ale componentelor: %Ni
m
= 70 % !i %Cu
m
= 30 %,
densit"#ile acestor componentelor avnd valorile (precizate n tabelul $.2):

Ni
= 89$0 kg/m
3
!i
Cu
= 8930 kg/m
3
. Particulariznd rela#ia general" stabilit" la
rezolvarea aplica#iei A.2.4, se poate determina densitatea materialului particulelor
pulberii:
+
=
+
=
8930
30
89$0
70
$00
% %
$00
Cu
m
Ni
m
e
Cu Ni

89$6 kg/m
3
.
Densitatea filtrului ob#inut prin sinterizare din pulbere de aliaj Monel este:
= = )
$00
38
$ ( 89$6 )
$00
$ (
p
e p
P
5528 kg/m
3
.
A.13.4. Microstructura unui produs din bronz grafitat realizat prin
metoda agreg"rii de pulberi eviden#iaz" un con#inut procentual (volumic) de
bronz %Bz
v
= 85 % !i un con#inut procentual (volumic) de grafit %C
v
= 85 %,
restul fiind pori. S" se determine densitatea acestui produs, !tiind c" la
realizarea lui s-a folosit un amestec alc"tuit din pulbere de grafit !i pulbere de
bronz cu staniu cu %Sn
m
= $0 %.
Rezolvare
Densitatea grafitului este (v.scap. 4.$)
C
= 2500 kg/m
3
, iar densitatea
bronzului cu staniu se determin" folosind rela#ia general" stabilit" la rezolvarea
aplica#iei A.2.4, !tiind c" (a!a cum se precizeaz" n tabelul $.2)
Cu
= 8930 kg/m
3
!i

Sn
= 7290 kg/m
3
:
+
=
+
=
7290
$0
8930
90
$00
% %
$00
Sn
m
Cu
m
Bz
Sn Cu

8734 kg/m
3
.
Considernd c" produsul precizat n enun#ul aplica#iei are masa M
p
!i
volumul V
p
, rezult" M
p
= M
Bz
+ M
C
=
Bz
V
Bz
+
C
V
C
!i V
p
= V
Bz
+ V
C
+ V
pori
,
M
Bz
!i M
C
fiind masele bronzului !i grafitului exisistente n structura produsului,
iar V
Bz
, V
C
!i V
pori
volumele ocupate de bronz, grafit !i pori n aceast" structur".
Deoarece
p
v
Bz
V
Bz
V
$00
%
= !i
p
v
C
V
C
V
$00
%
= se ob#ine c" densitatea produsului este
= + =
$00
%
$00
%
v
C
v
Bz p
C Bz
87340,85 + 25000,$0 7674 kg/m
3
.
Observa#ie
Dac" produsul ar avea porozitatea P
u
= 0 %, con#inuturile procentuale
ELEMENTE DE STIIN%A &I INGINERIA MATERIALELOR
320
(volumice) ale constituen#ilor structurali ar fi: =
+
= $00
95
85
$00
% %
%
%
/
v v
v
v
C Bz
Bz
Bz
89,5 % !i
/ /
% $00 %
v v
Bz C = = $00 89,5 = $0,5 % !i densitatea produsului cre!te
la valoarea = + =
$00
%
$00
%
/ /
/ v
C
v
Bz p
C Bz
87340,895 + 25000,$05 8080 kg/m
3
.
A.13.5. Utiliz"nd datele prezentate n scap. $3.4, s" se studieze varia#iile
caracteristicilor mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate, n
func#ie de porozitatea acestora P
u
(0 %; 30 %).
Fig. $3.$$. Diagramele de varia#ie n func#ie de porozitatea P
p
ale principalelor caracteristici
mecanice ale produselor realizate din pulberi de fier sinterizate
Rezolvare
Utiliznd rela#iile potrivite din grupul ($3.2), cu valorile precizate n
scap. $3.4 pentru constantele care intervin n aceste rela#ii, se ob#in diagramele de
varia#ie ale principalelor caracteristici mecanice ale produselor realizate din
pulberi de fier sinterizate (duritatea Brinell HB, rezisten#a la trac#iune R
m
,
alungirea procentual" dup" rupere A !i modulul de elasticitate longitudinal" E), n
func#ie de porozitatea acestora P
p
, prezentate n figura $3.$$.