Sunteți pe pagina 1din 7

I. A.

Iacobescu-Bratescu
C. Stroe Radu
Mihai Bravu” Secondary
17-19 Technical School
Bucharest, Romania, district 3
yoly_dulcik92@yahoo.com;
radu_best07@yahoo.com

MUDDY VOLCANOES: VULCANII NOROIOŞI:


A PEARL OF ROMANIA O PERLĂ A ROMÂNIEI
Romania has many relief forms that are Prietenii naturii vor fi desiguri curioşi să
not frequently met-with in Europe. Among citească despre un fenomen rar întâlnit.
these, one may count the Danube Delta România are multe forme de relief mai
and the Muddy Volcanoes. Nature’s friends rar întâlnite în Europa. Printre acestea sunt
will surely be curious to read about a rarely Delta Dunării şi Vulcanii Noroioşi.
RezervaŃie naturală unică în Ńară şi o
raritate pe globul pământesc, Arie protejată,
declarată încă din anul 1924 Monument al
naturii cu valoare geologică, Vulcanii
Noroioşi sunt situaŃi în SubcarpaŃii de
Curbură, în zona Buzăului. Vulcanul
Noroios constituie o ridicatură de formă
conică, numită impropriu vulcan, formată
prin erupŃia la suprafaŃa pământului a
gazelor degajate dintr-un zăcământ de
hidrocarburi care au antrenat nămol.
PrezenŃa vulcanilor în acel loc se explică
MUDDY VOLCANOES LOCATION prin structura geologică particulară pe
care o impune prezenŃa sării în fundament.
encountered phenomenon. Din cauza
A natural reserve that is unique in Ro- presiunilor
mania, a protected Area, which has been tectonice din
declared a Monument of nature having a timpul fazelor
geologic value ever since 1924, the de cutare,
Muddy Volcanoes are situated in the Sub- sarea fiind
Carpathian Curvature, in the Buzau plastică, a fost
zone. The Muddy Volcanoes are a cone- î m pin s ă s pre
shaped elevation, improperly called a vol- suprafaŃă formînd
cano, formed by the earth-surface erup- cute ce se întind
tion of the gases released from a deposit of de la Turda pînă
hydrocarbons that engaged mud. la Ocna Sibiului.
The presence of the volcanoes at that Falia creată
site can be explained by the peculiar geo- exercită o
logic structure that reveals the presence of presiune ce a avut ca rezultat formarea de
salt within the foundation. On account of the fracturi prin care gazul metan iese la
E
tectonic pressure present during the
wrinkling phase, the salt, being plastic,
suprafaŃă antrenînd cu el apa sărată.
E
Aceasta înmoaie marnele, transformîndu
P
was pushed towards the surface, forming -le în noroi care este împins afară. Nămolul
P
M - 41 - M
17-19
EPM
History of
Science and Technology
wrinkles that stretch from Turda to Ocna
Sibiului. The created plate exerts a pres-
sure that resulted in the forming of frac-
tures by which the methane gas goes to-
wards the surface engaging the salt water.
This softens the marnas, turning them
into mud that is pushed out. The mud
formed by them goes towards the surface
and, at those sites, it gets dry in contact
with the air, forming, by accumulation, cer-
tain conical structures looking like volca-
noes. The mud is cold because it comes
from clay layers. The bubbling is due to format de acestea iese la suprafaŃă şi, în
the methane gas. At present, in the Buzau acele locuri, se usucă în contact cu aerul,
zone, some active volcano cones are still formând prin acumulare nişte structuri
visible. conice asemănătoare unor vulcani.
The mud consistence determines the Noroiul este rece pentru că vine din
rythmicity and dimension of the gas straturile de argilă. Bolboroseala se
bubbles. By studying the phenomenon to datorează gazului metan. În prezent, în
a little extent, you can anticipate the bubble zona Buzăului mai sunt vizibile cîteva
forming and fairly well, the optimum releas- conuri vulcanice active.
ing moment, too. If at the top of the cra- ConsistenŃa noroiului determină
ter the mud is fresh or in course of getting ritmicitatea şi dimensiunea bulelor de
dry, in the middle and on the outskirts of the gaz. Studiind puŃin fenomenul puteŃi să
cone it is dry and streaked with cracks. anticipaŃi formarea bulelor şi să aproximaŃi
Water is the one that leaves its main im- destul de bine momentul optim de
print over the place. When it rains, it declanşare. Dacă în vârful craterului
noroiul este proaspăt sau în curs de
uscare la mijlocul şi la periferia conului
el este uscat şi brăzdat de crăpături. Apa
este cea care îşi pune principala amprentă
asupra locului. Atunci când plouă ea
modeleaza pământul formând torente cu
adâncimi de până la 2-3 metri şi lasă în
urma ei milioane de crăpături atunci când
se evaporă. Iar noroiul se fabrică în
continuare în burta vulcanului fierbînd ca o
mămăligă, fie că e toamnă sau primăvară
sau caniculă. Din adancuri aduce noroi sub
E
THE PLACE IS EXTREMELY OUTSTANDING, AND THAT
IS WHY IT ATTRACTS A LOT OF TOURISTS
forma unei paste fluide de culoare alb-gri
E
sau brun-cenuşie provenită din dizolvarea
P LOCUL ESTE EXTREM DE DEOSEBIT ŞI DE ACEEA
ATRAGE FOARTE MULłI TURIŞTI marnelor şi argilelor.
P
M - 42 - M
17-19
EPM
History of
Science and Technology
moulds the earth forming
torrents having depths up
to 2-3 meters, and it
leaves behind it millions of
cracks when it evapo-
rates. The mud goes on
getting fabricated within
the belly of the volcano
boiling up like a polenta,
be it autumn or spring, or
hot weather anyway. From
the deep, it brings up mud
under the form of a white-
gray or brown- gray fluid
paste resulted from the
marna and clay dissolv-
ing.
The cracked earth, the IT IS INTERESTING TO KNOW THAT THE VOLCANOES
STAY ACTIVE EVEN DURING DRAUGHT PERIODS
craters of the small vol- INTERESANT DE ŞTIUT ESTE FAPTUL CĂ VULCANII
canoes, and the ditches RĂMÂN ACTIVI CHIAR ŞI ÎN PERIOADELE DE SECETĂ
formed by water make up a landscape that Pământul crăpat, craterele micilor
is frequently compared to the moon’s. vulcani şi şanturile formate de ape au creat
Once you get to the area of the muddy un peisaj adesea comparat cu cel selenar.
volcanoes, you are surprised to feel an un- Odată ajuns în zona vulcanilor
usual sensation. All around you can see noroioşi, esti surprins de o senzaŃie
arid terrains, which are flooded by mud neobişnuită. De jur împrejur vezi terenuri
and covered by a thick layer of solidified, sterpe, inundate de noroi şi acoperite de un
cracked mud with craters here and there, strat gros de nămol solidificat, crăpat, cu
out of which, strangely cold, the mud is cratere din loc în loc, din care
bubbling up. In fact, it is nothing else but a bolboroseşte, ciudat de rece, noroiul. De
mixture of sandstone, gyps, clay, lime- fapt el nu este altceva decât un amestec de
stone and petroleum traces, which are gresii, ghipsuri, argile, calcare şi urme de
engaged from the deep by the natural petrol, antrenate din adâncuri de gazele
gases that come up from a depth of 3,000 naturale ce provin de la peste 3000 de
meters, the gases passing through a clay metri adâncime, care trec printr-un sol
soil and combining themselves
with the groundwater.
Being a wonder, it shows the
way the sun can change the
E
landscape. It is ideal to see the
volcanoes at sunrise. They are
E
P
red like flames, and, at sunset, SOME FLOWERS NEAR TO MUDDY VOLCANOES

P
M - 43 - M
17-19
EPM
History of
Science and Technology
they turn dark brown. At
noon, from 12 to 6 p.m., es-
pecially in summer, every-
thing is gray.
You have the impression
that you are an earthling liv-
ing on a strange planet.
When it is cloudy, the arid
plateau (tableland) with
millions of cracks and deep
torrents, which are sepa-
rated by ridges, are gray, a
thing that makes you think
you are on the moon. If the
sun appears, it seems to you
that you are deep into the Af-
rican desert, as the dry
mud changes its color into
light yellow. When it is raining, water argilos şi se combină cu apa din pânza
drains in streams down the cone sides creat- freatică.
ing, by erosion, a ditch assembly. O minune, este felul în care soarele
In the proximity of the muddy volca- poate schimba peisajul. Ideal este să vezi
noes the soil is sulphurous and salty , un- vulcanii când răsare soarele. Sunt roşii ca
favorable to the common vegetation. para focului. Iar la apus, se fac maro
Around the volcanoes, there develops închis. La prânz, de la 12 până pe la 6 seara,
vegetation that adapted itself to the high mai ales vara, totul este gri-cenuşiu.
salinity. It is also impressive that a big area Ai impresia că eşti un pământean aflat
of a desert, full of volcanoes of all dimen- pe o altă planetă. Când este înnorat,
sions. was seemingly carefully placed within platoul arid cu milioane de crăpături şi
the middle of a place full of vegetation. It torenŃi adânci, separaŃi de creste, are
has kept like that, too, since immemorial culoarea gri, ceea ce te face să crezi că ai
times. ajuns pe lună. Dacă apare soarele Ńi se
On these arid terrains, two very rare pare că te afli în plin deşert african, pentru
plants grow: Nitraria schoberi (or gar- că noroiul uscat îşi schimbă culoarea în
durarita) and Obione verrucifera – ac- galben deschis. Pe timp de ploaie, apa se
cording to their scientific names. They are scurge în şiroaie pe flancurile conurilor
plants that grow only in a salty environ- creând prin eroziune un ansamblu de
ment, needing salts for food. It is the only şanturi.
place in Europe where these plants are În preajma vulcanilor noroioşi, solul
E
growing so that they are protected by law,
being also one of the reasons for which the
este sulfuros şi sărăturos, nepropice
E
vegetaŃiei obişnuite. În jurul vulcanilor se
P
zone of the Small Mists was declared a dezvoltă o vegetaŃie care s-a adaptat la
P
M - 44 - M
17-19
EPM
History of
Science and Technology
natural reserve. salinitatea ridicată. Impresionant este şi
If you get a little farther from the zone faptul că o bucată mare de deşert plină de
with craters, you shall be amazed to see vulcani de diferite dimensiuni a fost parcă
how this land that is apparently hostile to aşezată cu grijă în mijlocul unui loc plin de
vegetation is surrounded by a green ex- verdeaŃă. Şi s-a păstrat aşa de cînd lumea.
plosion of a wild nature. Enormous lilac Pe aceste terenuri sterpe trăiesc două
bushes, flowers, young and old trees, plante foarte rare: Nitraria schoberi (sau
bushes that get stubborn to live in a dry, gardurarita) şi Obione verrucifera - dupa
cracked soil… denumirea lor ştiinŃifică. Sunt plante
The little- bloomed lilac forest that can care se dezvoltă doar într-un mediu sărat,
be found within the Muddy Volcanoes re- având nevoie de asemenea de săruri pentru
serve brings a contrast note, highlighting hrană. Este singurul loc din Europa unde
the Muddy Volcanoes zone to a larger ex- cresc aceste plante, protejarea prin lege a
tent. The Muddy Volcanoes originated in acestora fiind unul dintre motivele pentru
the Cenozoic era, and they can be found in care zona Pâclelor Mici a fost declarată
25 countries in the world. There are over rezervaŃie naturală.
700 of such formations. Most of them, about Daca te depărtezi un pic de zona cu
170, are located in the east of Azerbaijan cratere, vei rămâne uimit să vezi cum acest
and at the bottom of the Caspian Sea, in tărâm aparent ostil vegetaŃiei este
the proximity of land. The Muddy Volca- înconjurat de o explozie verde de natură
noes are on two types of area. On the first salbatică. Tufe enorme de liliac, flori,
type the volcanoes gases are amounts of copaci tineri şi bătrâni, tufe care se
fine sediments, caused by small erup- încăpăŃânează să crească dintr-un pământ
tions, and built cones of less than 1-2 me- uscat, crăpat… Păduricea de liliac înflorit
ters. The Yellowstone National Park of aflată în interiorul rezervaŃiei Vulcanii
United States is full of
such volcanoes. In the
second type the gas
climbs from the under-
ground storage to
oozy area.
The biggest muddy
volcanoes in the world
are on the Caspian Sea
area. The muddy vol-
canoes reach one kilo-
meter in diameter and
some hundreds me-
ters high. Similar phe-
E
nomena are recorded in
Siberia, Australia and
E
P
on Trinidad island in
P
M - 45 - M
17-19
EPM
History of
Science and Technology
Noroioşi aduce o notă de contrast
punând mai mult în evidenŃă zona
Vulcanilor Noroioşi.
Vulcanii Noroioşi îşi au originea
în perioada Cenozoică şi pot fi
găsiŃi în 25 de Ńări din lume. Sunt
peste 700 de astfel de formaŃiuni.
Cei mai mulŃi, aproximativ 170,
sunt localizaŃi în partea de est a
Azerbaijanului şi pe fundul Mării
Caspice, în apropiere de Ńărm.
Pe uscat, vulcanii noroioşi se
găsesc în două tipuri de zone. În
primul tip, gazele vulcanice se ridică
Caraibe. prin sedimente fine, cauzînd mici erupŃii
The Muddy Volcanoes in Romania şi edificînd conuri de cel mult 1-2 metri
have given birth to one myth: înălŃime. Parcul NaŃional Yellowstone din
They say that on these places, when Statele Unite este plin de astfel de
the Ogres lived here, were the most vulcani.
and beautiful cattle on the best pas- În celălalt tip , gazele urcă din depozite
tures. Being a rich place it attracted subterane în zone mâloase. Cei mai mari
people who banished the ogres and vulcani noroioşi din lume, sunt cei din
took their land and cattle away. The zona Mării Caspice. Ei ating un kilometru
ogres are forced to live underground în diametru şi cîteva sute de metri
because of people. That is their world. înălŃime.
But the annoyances on
the people persist
nowadays and they
will take revenge on
people. Therefore, the
Ogres make meshes,
mud pitted, where the
water and ooze are
bubbling. In many
meshes the water is
stored clear, and if any
people or animal try to
drink some water, the
meshes open and
E
swallow the people or
the animal and nobody
E
P
can save neither of
P
M - 46 - M
17-19
EPM
History of
Science and Technology
them, because the ogre shoots down in Fenomene similare se mai înregistrează
the bottom ground. în Siberia, în Australia şi pe insula
That sounds the best known of the leg- Trinidad din Caraibe.
ends. Despre Vulcanii Noroioşi din România
If no one will save volcanoes, children in circulă o legendă:
the village will remain with stories from Se spune că pe aceste locuri, pe
grandparents about mesh with mud. vremuri, trăiau căpcăunii şi că aici erau
For most natives, the volcanoes repre- cele mai bune păşuni şi cele mai multe
sent the place where all the calm and Earth şi mai frumoase vite. Fiind un loc aşa
peace gathers. All these things, as the vol- mănos, a atras oamenii, care i-au
canoes are mild, and the mud bubbles, alungat pe căpcăuni şi le-au luat
are the evidence that the Earth heart terenurile şi vitele. Căpcăunii nu au mai
beats all the time. avut loc pe pămînt şi îşi duc acum traiul
pe sub pămînt. Aceea este lumea lor.
Bibliography: Dar supărarea pe oameni a rămas pînă
• http://ro.wikipedia.org/wiki/ în ziua de azi şi ei caută să se răzbune
Vulcan_noroios pentru răul ce li l-au făcut oamenii,
• www.turismpedia.ro/Vulcanii_noroiosi-810 alungîndu-i de pe pămînt. De aceea,
• www.ici.ro/romania/ro/turism/ căpcăunii au făcut ochiuri, gropi cu
c_noroiosi.html noroi, în care apa şi mâlul bolborosesc.
• www.itinerar.ro/Vulcanii/ În multe ochiuri se păstrează apă
• http://romaniaprivitaaltfel.blogspot.com limpede şi bună şi dacă vreun om sau
/2009/08/vulcanii-noroiosi-buzau.html vreo vită vine s-o bea, ochiul se
• http://ro.wikipedia.org/wiki/ deschide şi înghite omul sau animalul şi
Vulcan_noroios nimeni nu-l mai scapă, că-l trag în jos,
• www.referat.ro/c_vulcanii_noroiosi în fundul pămîntului, căpcăunii. De
_buzau_24b00.html aceea, nu e bine să se apropie om sau
• www.calificativ.ro/VULCANII_NOROIOSI- vită de aceste ochiuri, că-i pericol mare,
a14589.html dar animalele nu ştiu asta şi multe s-au
prăpădit scufundîndu-se în ochiuri mari
Iconography: cît roata carului.
• www.itinerar.ro/Vulcanii/ Aşa sună cea mai cunoscută dintre
• www.turismpedia.ro/Vulcanii_noroiosi-810 legende. O spun bătrînii locului.
• http://romaniaprivitaaltfel.blogspot.com Dacă nimeni nu va salva vulcanii, copiii
/2009/08/vulcanii-noroiosi-buzau.html din sat vor rămîne doar cu poveştile
• http://ro.wikipedia.org/wiki/ bunicilor despre ochiurile cu noroi.
Vulcan_noroios Pentru cei mai mulŃi dintre localnici,
• http://alpinet.org/main/foto/ vulcanii reprezintă locul unde se adună
toată liniştea şi pacea Pămîntului. Şi asta


E
album_ro_t_album-foto-vulcanii-noroiosi--
buzau_aid_861.html#
www.calificativ.ro/VULCANII_NOROIOSI-
pentru că vulcanii sunt blânzi şi mereu
E
aceeaşi, iar bulbucii de noroi sunt semnul
P a14589.html că inima Pămîntului bate fără oprire.
P
M - 47 - M