Sunteți pe pagina 1din 3

European Pupils

Magazine
Madalina Stancu
High School Ion Barbu, Bucharest, Romania
stancu.madalina@yahoo.com

In Romania, rediscovering In România, pe urmele


Albert Einstein lui Albert Einstein
Albert Einstein has never been to Romania. Albert Einstein nu a fost niciodata în România.
But some of his letters have, for years, changed the Dar scrisorile lui au intrat ani de-a rândul în Româ-
destiny of a young girl, Melania Serbu. The corre- nia, schimbând destinul unei tinere, Melania Şerbu.
spondence between the two started in the autumn of Corespon-
1928 and lasted for 20 years. denta dintre
Everything started with an envelope addressed as cei doi a
follows: To Professor Albert Einstein, The Discov- început în
erer of the Theory Of Relativity, Berlin, Ger- toamna anu-
many. lui 1928 şi a
Melania had discovered in the short story Sar- durat 20 de
manul Dionis (published in 1872), written by our ani.
national poet Mihai Eminescu, some elements re- Totul a
lated to the theory of restrained relativity, formu- început cu o
lated by Albert Einstein in 1905. scrisoare într-
At the beginning of the short story Eminescu un plic fără
wrote about the relativity of the size of the objects adresă: Dom-
around us: And the things I can see, when looked at nului Profe-
with one eye, seem smaller; with both – bigger; but sor Albert
how big are they absolutely? Who knows? We may Einstein,
be living in a microscopic world and could it be Descoperito- Albert Einstein
that it is only our eyes that make us see at the size rul Teoriei
that we actually do? Relativităţii, Berlin, Germania.
The poet also assumed that all the events in our Albert Einstein îi va trimite Melaniei, atunci în
lives are the results of our own thoughts: In fact the vârstă de 18 ani, cărţi de matematică şi fizică pentru
world is the dream ca aceasta să poată înţelege teoria relativitaţii. Ghi-
of our souls. There dată în studiile sale autodidacte de strălucita inteli-
is no time, no genţă dar şi de calda amabilitate a savantului, Mela-
space – they are nia descoperă frumuseţea fizicii şi a teoriei relati-
only inside our vităţii.
souls. Ea îşi declară dorinţa de a urma studii universita-
Albert Einstein re de matematică şi fizică, dar pentru că absolvise o
would send şcoală superioară comercială, nu susţinuse examenul
Melania, who was de bacalaureat.
18 at the time, În aceste condiţii Einstein îi scrie ministrului
books of mathemat- învăţământului din România, Nicolae Iorga, perso-
ics and physics so nalitate marcantă a istoriei României interbelice.
that she could un- Einstein îşi exprimă opinia că Melania ar trebui
derstand the theory supusa unei examinări pentru a i se da posibilitatea
of relativity. urmarii unor studii universitare.
Guided in her self- Ministrul Nicolae Iorga reacţionează promt:
taught studies by modifică legea existentă introducând un examen de
Mihai Eminescu her brilliant intel- diferenţă. Pentru a nu aştepta votarea legii în par-
25
European Pupils
Magazine
In Romania, rediscovering
Albert Einstein
ligence but also by the kindness of the scholar, lamentul României, Melania primeşte din partea
Melania discovers the beauty of physics and of the Ministerului Învăţământului o aprobare specială
theory of relativity. pentru înscrierea la examenul de bacalaureat. Ter-
The young girl declared her wish to study mathe- menul de înscriere fiind prea scurt, tânăra nu reuşeş-
matics and physics at the university but because she te să se înscrie la examen. Ea va rămâne un autodi-
had finished a commercial high school she had not dact încă 4 ani, până în anul 1934.
taken a baccalaureate exam. Angajată la o bancă din oraşul Braşov, Melania
Under these circumstances, Einstein wrote to the obţine o bursă de studii de la industriaşul Nicolae
Minister of Education in Romania, Nicolae Iorga, Malaxa, dar nu o poate valorifica.
an outstanding personality in the history of interwar Recunoscător, Einstein îi adresează lui Nicolae
Romania. Einstein expressed his opinion that Malaxa o scrisoare de mulţumire pentru susţinerea
Melania should be tested so that she might have the materială acordată Melaniei.
opportunity of studying at the University. Albert Einstein intervine din nou în destinul
The Minister reacted Melaniei trimiţând o scrisoare
promptly: he altered the existing adresată succesorului său de la
law by introducing a new type of catedra de Fizică, Universitatea
exam for the people in Melania’s din Praga. în care îl roagă pe
situation. She succeeded and then acesta să o accepte pe Melania
passed her baccalaureate exam. ca studentă. Tânăra este accep-
Hired at a bank in Brasov, tată, dar ea trăieşte aici expe-
Melania obtained a scholarship rienţa dură a atmosferei pro-
from Nicolae Malaxa, the indus- nunţat antisemite de la sfârşitul
trialist, but she was unable to anilor ’30:
take advantage of it. Cei mai mulţi studenţi de
Albert Einstein intervened limbă germană din Praga erau
once again and sent a letter to his membri ai partidului naţional-
successor to the Physics Depart- socialist al lui Henlein. Stu-
ment in the University of Pra- denţii care ar fi vrut să stea de
gue, asking him to accept vorbă cu mine erau opriţi de
Melania as a student. către ceilalţi să mă salute.
The young lady was accepted Dacă mă aşezam în sala de
but she was then to have a hard curs într-o bancă, toate locuri-
time as she had to face the anti- le din jurul meu rămâneau li-
Nicolae Iorga
Semitism of the late thirties. bere. Datorită acestei atmosfere,
Most of the German-speaking students in Pra- Melania se mută în Elveţia, la Zurich, unde va ur-
gue were members of Heinlein’s National-Socialist ma un program de doctorat în fizică.
Party. The students who would have liked to talk to Aceste scrisori ridică uşor vălul discreţiei care îl
me were prevented by the others even to greet me. caracteriza pe Einstein şi dezvăluie faţete mai puţin
If I sat in a desk in the conference hall, all the cunoscute ale personalităţii sale: Să ştiţi că şi eu, ca
seats around me would remain empty. Because of student, am fost descurajat de multa înţelepciune
this atmosphere Melania moved to Switzerland, in cu care mă pocnea fără milă universitatea. Abia
Zurich, where she was to earn a doctorate in phys- mai târziu am început să pricep că cea mai mare
ics. parte a cunoştinţelor debitate acolo nu erau atât de
These letters unveil a part of Einstein’s person- raţionale şi utile cât le crezusem la început. Nu
ality, always very discreet. You should know that as frecventaţi cursurile pe care nu le puteţi înţelege în
a student I was in my turn discouraged by the mod confortabil şi care nu corespund înclinaţiilor
enormous wisdom university used to abuse me dvs. Cel mai important lucru este să învăţaţi să
26
European Pupils
Magazine
In Romania, rediscovering
Albert Einstein
with. Only later did I manage to understand that stăpâniţi încetul cu încetul noţiunile elementare de
most of the information provided there was not as matematică superioară şi aplicarea lor în fizică.
rational and useful as I had thought at the begin- În anul 1940, datorită întreruperii bursei, Mela-
ning. Do not attend the courses you cannot under- nia revine în România şi trece prin restricţiile im-
stand comfortably and which do not match your puse de noua legislaţie de discriminare rasială.
talent. The most important thing is that you learn După încheierea războiului, Melania Şerbu de-
to master step by step the elementary concepts of vine profesoară de matematică şi fizică iar în ulti-
superior mathematics and their applications in mele sale scrisori Einstein o încurajează să se dedi-
physics. ce cu pasiune profesiei didactice.

In 1940, because her scholarship was interrupted,


Melania returned to Romania and was again sub-
jected to racial discrimination. When the war ended,
Melania became a teacher of mathematics and phys-
ics, as Einstein encouraged her in his last letters, to
totally and passionately dedicate herself to teaching.

Bibliography
Mihai Eminescu, Sarmanul Dionis, Corint Publish-
ing House, Bucuresti, 2003
www.romlit.ro/scrisori_ctre_i_de_la_albert_einstein
http://ro.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu
http://ro.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Iorga

Iconography
http://librarykvpattom.wordpress.com/2008/09/11/1186
http://melindadelgado.wordpress.com/
www.longines.com/events/2008/albert_einsteins

Acknowledgements
My thanks to:
Mrs. Marcela Niculae, teacher of physics
Mrs. Liliana Radu, teacher of English Albert Einstein while riding a bike
who supported me in writing this article. Albert Einstein mergand pe bicicleta

USEFUL EPMAGAZINE LINKS


Official Site WWW.EPMAGAZINE.ORG
Mirror Site HTTP://EPMIRRORSITE.XOOM.IT
Last Printable Issue HTTP://EPMLASTISSUE.ATH.CX
CD Collection 2003-2009 HTTP://EPMCD.ATH.CX
27