Sunteți pe pagina 1din 13

European Pupils

Magazine
Dobrin Andrei, Biolan Radu
Mihai Bravu Technical College, Bucharest, Romania
crina.stefureac@gmail.com

George Constantinescu George Constantinescu


romanian and European inginer român European,
engineer, the father of părintele betonului
reinforced concrete armat

Values must circulate! This is the only way man- Valorile trebuie să circule! Numai aşa se dezvoltă
kind evolves. And, of all, what matters maybe the omenirea. Şi, dintre toate, poate că cel mai mult
most is the circulation of science values. We can say contează să circule valorile ştiinţei. Putem spune că
that the language of Science is the limbajul Ştiinţei este unul singur
same for everybody, no matter the pentru toată lumea, indiferent de
nationality. For example we think naţionalitate. Ne gândim de
at reinforced concrete, a rela- exemplu la betonul armat,
tively new construction material. material pentru construcţii relativ
This subject is of interest to us nou. Această temă ne interesează
because it’s a part of the profes- deoarece face parte din meseria pe
sion we are studying for. Rein- care noi o învăţăm. Betonul
forced concrete became a very armat a devenit un material foarte
important material a century ago, important în urmă cu un secol,
being used today in different types fiind azi utilizat în orice
of constructions: modern build- construcţie: clădiri moderne,
ings, bridges, industrial construc- poduri, construcţii industriale.
tions. Acest material a fost făcut
This material was first made cunoscut pentru prima dată la
known in 1867 at Expo Paris. The Expo Paris în 1867. Inventatorul
inventor of the material is a French materialului este grădinarul
gardener named Joseph Monier. francez Joseph Monier. Pornind
Starting from the idea of making a de la ideea de a realiza un ghiveci
bigger and more solid flower pot, he mare, mai rezistent, el a împletit
twined a wire, shaping it as a frame George Constantinescu sârmă în formă de schelet şi a
and poured concrete over it. The turnat betonul peste acesta.
flower pot became very solid after drying, which Ghiveciul a devenit foarte rezistent după uscare, ceea
showed that the objects made from reinforced concrete ce a arătat că obiectele din beton armat sunt foarte
are very solid. Immediately after this, in Europe, the solide. Imediat, în Europa, inginerii şi arhitecţii
engineers and architects of the time thought to use this timpului s-au gândit să folosească ideea în construcţii
idea in contrustions, but the method was doomed to dar metoda a fost sortită eşecului timp de trei, patru
failure for three, four decades. Among the disastrous decenii. Dintre rezultatele dezastruoase amintim
results we recall the collapse of a few buildings built prăbuşirea câtorva clădiri construite prin această
trough this method: in 1889 a building from Paris; in metodă: în 1889 un bloc din Paris; în 1890 în timpul
1890 during the construction of a building in Prague; construcţiei unei clădiri în Praga; în 1900 podul
in 1900 the Celestial Globe bridge from the Celestial Globe de la Expoziţia Universală de la
Universal Exhibition in Paris; in 1903 during the Paris; în 1903 în construcţia unui important hotel
construction of an important hotel, the Black Bear Black Bear din Basel; un pod de 23 m deschidere.
23
European Pupils
Magazine
George Constantinescu
The father of reinforced concrete
in Basel; a 23 m bridge opening. Until the romanian Până când inginerul constructor român George
engineer George Constantinescu found the solution. Constantinescu a găsit soluţia. În 1904 tânărul
In 1904, the young engineer published in Bulletin of inginer a publicat în Buletinul Societăţii Politehnice
the Polytechnic Society (Buletinul Societăţii articolul Studiu asupra betonului armat, care
Politehnice) magazine, the article Study on demonstra prin calcul teoretic utilitatea noului material
reinforced concrete, which showed, trough de construcţie la acea vreme. Începând cu anul
theoretical calculations, the utility of the new următor, teoria de calcul a fost aplicată pentru
construction material at the time. Starting next year, the construcţia primelor poduri în arc.
calculation theory was applied for the construction of George Constantinescu (1881-1965) s-a născut
the first arch bridges. la Craiova, la 4 octombrie 1881 într-o famlie mixtă.
George Constantinescu (1881-1965) was born Tatăl lui, Român, a fost un renumit profesor de
in Craiova, on the 4th of October 1881 in a mixed matematică iar mama a fost de origine Alsaciană,
family. His father, Romanian, was a renowned refugiată la Timişoara. Studentul a dovedit un spirit
mathematics teacher extrem de inventiv,
and his mother was an având profesori de
Alsacian origin, prestigiu European.
refugee in Ş c o a l a d e
Timisoara. The stu- Construcţii
dent has demonstrated rom ânească era
a highly inventive relativ tânără. În 1852
spirit, having prestigi- inginerul Francez
ous professors of Eu- Leon Lalanne a
ropean level. The înfiinţat în România
Construction Şcoala de Punţi Si
School was relatively şosele, Mine şi
young. In 1852 the Arhitectură. Ea
French engineer devine în 1881
Leon Lalanne Şcoala Naţională de
founded in Romania Poduri şi Şosele. În
The School of From left to right and up to down: Einstein, Kelvin Gra- 1 9 0 4 George
Bridges and Roads, ham Bell, Edison, Lister, Oliver Lodge, George Constan- Constantinescu a
Mines and Architec- tinescu, Marconi, Ch. Parsons, J.J. Thompson, J Dewar, W absolvit Ş coal a
ture. It becomes in Ramsay, D.Wright, Donald Ross, Marie Curie, E. Ruther- Naţională de Poduri
1881 The National ford, J Larmor. şi Şosele şi a fost
School of Bridges De la stânga la dreapta şi de sus în jos: Einstein, Kelvin, angajat de inginerul
and Roads. In 1904 Graham Bell, Edison, Lister, Oliver Lodge, George Elie Radu. Tânărul
George Constanti- Constantinescu, Marconi, Ch. Parsons, J.J. Thomson, J. angajat elaborează o
nescu graduated The Dewar, W. Ramsay, D. Wright, Donald Ross, Marie Curie, E. teorie a betonului
National School of Rutherford, J. Larmor armat, dar mai ales
Bridges and Roads construieşte în beton
and was hired by the engineer Elie Radu. The young armat, în ciuda tuturor împotrivirilor autoritatilor
employee elaborates a theory about reinforced con- tehnice din acea vreme, cauzate de prăbuşirea unor
crete, but more important, he uses reinforced con- construcţii din beton armat. La vârsta de numai 25 de
crete for constructions, despite all the opposition of the ani, a fost solicitat să rezolve problemele grave care se
technical authorities from that time, caused by the col- iviseră la construcţia Camerei Deputaţilor în cadrul
lapse of some buildings made of reinforced concrete. vechiului Palat al Parlamentului, din Dealul
At only 25 years old, he was asked to solve the seri- Mitropoliei. Un zid se deplasase cu 10 cm de la
24
European Pupils
Magazine
George Constantinescu
The father of reinforced concrete
ous problems which had arisen in the construction of verticală iar cupola suferise deplasări şi fisurări.
the Deputies Chamber within the old Parliament Constantinescu a rezolvat problema cu succes, printr-
House, on the Metropolitan Hill. A wall shifted 10 o centură de beton învingând criticile şi neîncrederea
inches from vertical and the dome suffered displace- specialiştilor în folosirea betonului armat.
ments and cracks. Constantinescu succesfully solved Neîncrederea era aşa de mare încât, iniţial, deputaţii,
the problem, using a concrete belt, breaking through văzând cele două bolte atât de îndrăzneţe au refuzat să
all the criticism and disbelief of the experts in the use intre înăuntru de teama prăbuşirii construcţiei. Au
if reinforced concrete. The disbelief was so great trecut exact 103 ani şi cupola este la locul ei. Astfel,
that, initially, after seeing the two arches, the deputies Constantinescu a realizat, pentru prima dată în lume,
refused to enter, being afraid that the construction construcţia unei bolţi din pânze subţiri de beton armat
might collapse. Exactly 103 years have passed and the aplicată pentru a consolida cupola.
dome is still in place. Thus, Constantinescu, achieved Tot în 1906, a proiectat cupola minaretului la
for the first time in the world Marea Moschee din
to build an arch from thin Constanţa, cunoscută şi
sheets of reinforced conc- ca Moscheea Carol I. A
rete, applied to consolidate realizat cupol a cu
the dome. deschidere de 8 m, cea mai
Also, in 1906, he de- mare deschidere realizată
signed the dome of the până atunci, din beton
minaret from the Great armat, în lume, prin
Mosque in Constanta, also construcţia în pânze subţiri
known as the Carol I Mos- la bolţi.
que. He designed the dome G e o r g e
with an 8 m opening, the Constantinescu a
biggest opening in the world construit primului pod de
made from reinforced beton armat cu traverse
concrete, by constructing drepte din România. El a
the arches using thin sheets. fost recunoscut şi peste
G e o r g e hotare ca unul dintre
Constantinescu built the pionierii introducerii
first bridge with straight betonului armat în
beams made of reinforced construcţii.
concrete in Romania. He Soluţiile de construcţie
was acknowledged abroad bazate pe beton armat
as one of the pioneers in the reduceau costurile cu
introduction of reinforced The Stock Palace in March 1928... aproximativ 30% şi se
concrete in constructions. Palatul Bursei în Martie 1928... finalizau mult mai repede.
The construction Deşi utilajele cu care lucrau
solutions based on reinforced concrete reduced the trebuiau importate, George Constantinescu a
costs with aproximately 30% and ended much faster. preferat să construiască el însuşi câteva, cum ar fi
Although the equipment had to be imported, George maşinile de aer comprimat care funcţionau sub apă.
Constantinescu preffered to build by himself a few, Activitatea sa tehnică cuprinde construcţia, după
such as compressed air machines operated under concepţii proprii, a multor poduri de beton armat din
water. Bucureşti şi din ţară, printre care: primul pod cu
His technical activity includes the construction, deschidere de 16 m, numit şi podul peste vid pe care îl
after his conception, of many reinforced concrete putem vedea şi azi în Parcul Libertăţii; o serie de
bridges in Bucharest and in the Country, among poduri mari peste Siret; podul de 14 m deschidere
25
European Pupils
Magazine
George Constantinescu
The father of reinforced concrete
which: the first bridge with a 16 m opening, also pe şoseaua dinspre Doftana. El a utilizat masiv
named the Bridge Over the Void (vacuum), which betonul şi la unele construcţii monumentale ale epocii,
we can see today in the Liberty Park (Bucharest); a în Capitală: Palatul Bursei sau Camera de Comerţ
number of big bridges over Siret; the 14 m opening (actuala Bibliotacă Naţională a României);
bridge on the road from Doftana. He massively used Ministerul Lucrărilor Publice (actuala Primărie a
concrete in some monumental constructions of the Municipiului Bucureşti) (1906-1910); Stadionul
time, in the Capital: The Stock Palace or the Sporturilor; Hotelul Athénée Palace (1914).
Chamber of Commerce (the current National În anii care au urmat, a proiectat numeroase
Library of Romania); The Ministry of Public construcţii de beton armat, printre care Cazinoul
Development (the current City Hall of Bucharest) din Constanţa şi castele de apă.
(1906-1910); The Sports Stadium; Athénée Palace
Hotel (1914).
In the following years, he designed a great number
of reinforced concret buildings, including The
Casino in Constanta (admired by European tourists
in their holiday) and castles for water.
Thus, George Constantinescu promoted new
uses of the reinforced concrete in the world. He was
the first structure engineer who first used with success
and viability this material for buildings and bridges, at
the beginning in Romania. It was a difficult task be-
cause the method failed before and the people did not
trust this material anymore. At the beginning even his
former professor, the famous engineer Anghel
Saligny was against his daring projects. The prove of
his success is the fact that these works still resist nowa-
days.
In November 1910 the Romanian George Con-
stantinescu settles in London for a time. He will
maintain yet permanent contact with his country. In
London he faces the same skepticism of the industrial
businessmen, but the young Romanian never gives up
and brings permanently news in the domain. At the
London International Exhibition of 1924 a stand ...and today, National Library of Romania
written in capitals Constantinesco presented the sonic …şi azi, Biblioteca Naţională a României
converter. Over 220 publications debated on this con-
verter and the future of the car. An experimental car Astfel, George Constantinescu a promovat în lume
provided with this new invention climbs without any noi utilizări ale betonului armat. El a fost primul inginer
effort a steep slope carrying ten persons on board. After constructor care a folosit cu succes şi viabilitate acest
new experiments he produced a car without gearbox, material, construind primele clădiri şi poduri din beton-
extremely economic and which could be driven even armat din lume, mai întâi în România. Era o sarcină grea
by a child. Such a car sport type, modern fashioned deoarece metoda dăduse greş iar lumea nu mai avea
was presented in Paris in 1926. încredere în acest material. Iniţial chiar şi fostul său
George Constantinescu had inventions in various profesor, renumitul inginer Anghel Saligny, s-a opus
fields of engineering, which revolutionary changed the îndrăzneţelor lui proiecte. Dovadă a succesului este faptul
world: the reinforced concrete, the asphalt, the că aceste lucrări dăinuie şi astăzi.
sonic, motors for building machines or in other În noiembrie 1910 românul George
26
European Pupils
Magazine
George Constantinescu
The father of reinforced concrete
various fields of industry. Can one imagine how the
world cities would look without the reinforced con-
crete? Or the traffic without asphalt? And if the
sonicity wouldn’t be discovered during the World
War I how this would end?
He is also the father of the asphalt. Developing the
oil extraction in Prahova Valley needed the Bucha-
rest-Doftana road construction, and the solution
found by George Constantinescu was very similar to
the present bitumen. He used hot crude oil poured on
stones, this being the first attempt to realize an as-
phalted road.
George Constantinescu was known in his time in
the Europe and worldwide. Since he was 45 he was
considered one of the seventeen leaders of the scien-
tific world. The recognition of George Constan-
tinescu at worldwide level is attested by a picture enti-
tled Leaders in the March of Progress or Pioneers
on the Progress Way, published by the British The
Graphic in 26 of January 1926, where he appears in
line with the most representative figures of the scien-
tific word of the first quarter of the 20th Century
starting with Einstein, Edison, Kelvin, Rutherford Anghel Saligny
and Marie Curie.

Constantinescu se stabileşte pentru o vreme la


Londra. Va păstra însă permanent legătura cu patria.
La Londra, se izbeşte însă de acelaşi scepticism al
oamenilor de afaceri în industrie, dar, tânărul Român
nu se lasă copleşit de acesta şi aduce permanent
noutăţi. La expoziţia londoneză din 1924, un stand
pe care scria mare Constantinesco prezenta
convertorul sonic. Peste 220 de publicaţii vorbeau
despre acest convertor şi automobilul viitorului. O
maşină experimentală, dotată cu noua invenţie, urca
fără nici o greutate şi fără şocuri o pantă abruptă cu 10
persoane la bord. După noi experimente, a realizat un
automobil fără cutie de viteze, extrem de economic,
care putea fi condus chiar şi de un copil. Un astfel de
automobil, tip sport, cu o linie modernă, a fost
prezentat la Paris, în 1926.
George Constantinescu a avut invenţii în multe
domenii ale ingineriei care au revoluţionat lumea:
betonul armat, asfaltul, sonicitatea, motoare
pentru utilaje în construcţii sau în diverse alte
Henry Coandă domenii ale industriei. Vă imaginaţi cum ar fi arătat
oraşele lumii dacă nu se inventa betonul armat?
27
European Pupils
Magazine
George Constantinescu
The father of reinforced concrete
The Romanian School of Structure Engineer- Dar circulaţia fără asfalt? Şi dacă nu se descoperea
ing was and is recognized at the European level. Nu- sonicitatea în timpul Primului Război Mondial, cum
merous engineers like George Constantinescu s-ar fi încheiat acesta?
brought decisive contribution to building quality im- El este şi părintele asfaltului. Pentru dezvoltarea
provement. One may give many examples of famous extracţiei de petrol în zona Valea Prahovei, era
engineers, contemporary with George Constan- nevoie de amenajarea şoselei Bucureşti-Doftana,
tinescu: Anghel Saligny, Elie Radu, Henry iar soluţia găsită de George Constantinescu semăna
Coandă. foarte mult cu bitumul de azi. Peste piatră a turnat
păcură fierbinte, aceasta fiind prima încercare de
asfaltare a unei şosele în lume.
George Constantinescu a fost cunoscut la a c e a
vreme în spaţiul European dar şi pe plan internaţional.
Încă de la vârsta de 45 de ani a fost proclamat unul
dintre cei 17 lideri ai lumii ştiinţifice. Recunoaşterea
lui George Constantinescu pe plan internaţional este
atestată printr-un tablou cu titlul Pionierii pe Calea
Progresului, publicat de revista britanică The
Graphic din 26 ianuarie 1926, unde apare alături de
cele mai reprezentative figuri ale ştiinţei mondiale
din primul sfert al secolului 20 începând cu Einstein,
Edison, Kelvin, Rutherford, Marie Curie.
Şcoala Românească de Inginerie în construcţii a
fost şi este recunoscută pe plan european. Numeroşi
ingineri ca George Constantinescu au adus
contribuţii decisive în îmbunătăţirea calităţii
construcţiilor. Se pot da multe exemple de ingineri
Details of the Main Facade
renumiţi, contemporani cu George Constantinescu:
Detalii ale Faţadei Principale
Anghel Saligny, Elie Radu, Henri Coandă.
Revenind la George Constantinescu trebuie
Back to George Constantinescu one must men- menţionat că a avut peste 317 de brevete de invenţie,
tion that he had over 317 patents, many of them pat- multe din ele patentate în Danemarca, Elveţia,
ented in Denmark, Swiss, Austria, Germany, Austria, Germania, Marea Britanie, Franţa,
United Kingdom, France, USA and Romania, as SUA, România, precum şi altele, care nu au fost
well as other never published. The patents are in Ro- niciodată publicate. Brevetele sunt în limba Română,
manian, English, French, German or Danish, ac- engleză, franceză, germană sau daneză în funcţie
cording to the country where these were obtained. A de ţara în care au fost obţinute. Un mic calcul ne arată
short calculation shows that from the first invention in că de la apariţia primei invenţii, în 1907, până la data
1907 till his disappearance (1965) on average every trecerii în eternitate (1965), în medie, la fiecare patru
fourth month was issued a patent. And if one considers luni a fost realizat un brevet, iar dacă socotim doar anii
the most prolific years would be a patent per month! săi cei mai prolifici, rezultă o invenţie pe lună!
Many of George Constantinescu’s previsions Multe dintre prezicerile lui George
appeared or disappeared; many are in use today or re- Constantinescu au apărut şi au dispărut, multe se
new the interest for use. He conquered the academic folosesc astăzi sau retrezesc interes pentru a fi utilizate.
fame and professional honor at home as well as abroad, A cucerit faimă academică şi onoare profesională atât
but he was less rewarded for what he was done in the acasă cât şi în străinătate, dar a fost mai puţin răsplătit
field of construction materials. As most of the in- pentru ceea ce a făcut în domeniul materialelor. Ca
ventors, he was disappointed in his efforts to con- şi cei mai mulţi inventatori, a suferit dezamăgiri în
28
European Pupils
Magazine
George Constantinescu
The father of reinforced concrete
vince the industry and the officials of the value of his străduinţele sale de a convinge industria şi oficialităţile
ideas. There were other interests of businessmen in- de valoarea ideilor sale. Erau şi alte interese ale
deed. oamenilor de afaceri.
George Constantinescu had numerous contribu- George Constantinescu a avut numeroase
tions in engineering, but nowadays he is less known by contribuţii în inginerie dar azi el este prea puţin
the Romanians if compared with Henry Coandă or cunoscut de către Români, comparativ cu Henri
Aurel Vlaicu. Therefore we aimed to drive the atten- Coandă sau Aurel Vlaicu. De aceea ne-am propus să
tion on this. It should be a promoting movement of the atragem atenţia asupra acestui lucru. Ar trebui să existe
most valuable Romanians! o mişcare de promovare a memoriei românilor de
In Bucharest is a street with George Constan- valoare!
tinescu name. In 1961 The Polytechnic School of
Bucharest conferred the title of Doctor Honoris
Causa and on 3rd of February 1965 he became full
member of the Romanian Academy.
Still remains for us, the Romanians, to reset him
on the position he deserves in our souls and memory,
in our esteem. One may say that a big part of the pre-
sent but also of the future was gifted to the humanity
by Romanian Scientists as George Constantinescu.
The Romanian engineers, builders and architects were
permanently co-operate with their European fellows
to put Bucharest in line with the other European
capital cities. In that time many sculptors, architects,
painters, engineers worked for the buildings of Bucha-
rest and meantime many important Romanians were
living and working abroad for shorter or longer periods
of time. In Bucharest were many foreign businessmen
who invested in industrial or public buildings, palaces.
The Bucharest had always a European look. At the
end of the 19th Century and the beginning of the 20th Facade of the National Library of Romania
Century there were built cultural institutions, public (Bucharest), the first
buildings, administrative, courts, sanitary and military reinforced concrete building in the world
facilities based on models from Paris, Vienna, Lon- Faţada Bibliotecii Naţionale a României (Bucureşti),
don, Saint-Petersburg. The reinforced concrete prima clădire din beton armat din lume
technique allowed building more and more high edi-
fices. Many of them are in very good shape today. În Bucureşti există Strada Inginer George
Gathering together the skills of the Romanians engi- Constantinescu. În 1961 Institutul Politehnic
neers and architects as well as of other Romanian sci- Bucureşti i-a conferit titlul Doctor honoris causa
entists or talented artists we can see our real contribu- iar pe 3 februarie 1965 a devenit Membru titular al
tion to the European and world civilization and cul- Academiei Române.
ture. Rămâne ca şi noi, Românii, să îl reaşezăm în
The concrete buildings achieved at the be- locul binemeritat, în sufletele şi în amintirea
ginning of the 20 th Century by George Con- noastră, în preţuirea noastră. Putem afirma că o
stantinescu showed that the theory issued by mare parte a prezentului, dar şi a viitorului a fost
him when he was 25 proved to be fully accu- dăruită omenirii de savanţi Români ca George
rate: an original Theory of Recessed Arches Constantinescu. Inginerii constructori şi arhitecţii
Calculation. The Romanian inventor George Români au colaborat permanent cu cei europeni
29
European Pupils
Magazine
George Constantinescu
The father of reinforced concrete
Constantinescu remained and will remain in pentru ca Bucureştiul să fie în pas cu capitalele
the world technique and science history. He Europei. În acea vreme mulţi sculptori, arhitecţi,
was part of the discoverers and inventors team, pictori, ingineri au lucrat pentru clădirile
of the big technique creators who must create Bucureştiului şi, invers, mulţi oameni de seamă
a new science to make possible their inven- Români au locuit şi lucrat în străinătate pentru
tions. perioade de timp mai lungi sau mai scurte. În
We may say that a big part of the present Bucureşti erau mulţi oameni de afaceri străini, care
and future as well was given to the humanity by au investit bani, în clădiri industriale sau publice,
Romanian scientists as George Constan- palate. Bucureştiul a avut tot timpul un aspect
tinescu. Together with other Romanians of European. La sfârşitul secolului al XIX–lea şi
genius one may see our contribution to the începutul secolului al XX–lea au fost construite
world treasure. instituţii ale culturii, clădiri publice, localuri
George Constantinescu represents one of administrative, judecătoreşti, sanitare, militare, de
brilliant Romanian minds of the beginning of învăţământ după modele din Paris, Viena, Londra,
the 20 th Century, one of the Romanians who Sankt Petersburg. Tehnica betonului armat a
showed that Romania is in line with the other făcut cu putinţă să se construiască edificii tot mai
European Countries. He was a bridge, a link înalte. Multe dintre ele sunt în stare foarte bună şi în
for the international technical culture. He zilele noastre. Însumând contribuţiile inginerilor
brought his contribution to the European tech- constructori şi arhitecţilor Români, dar şi ale altor
nical-scientific patrimony. Români de ştiinţă geniali sau artişti talentaţi,
vedem care este adevărata noastră contribuţie la
Bibliography civilizaţia şi cultura europeană şi a lumii.
http://ro.wikipedia.org/wiki/ Construcţiile din beton, realizate la începutul
George_Constantinescu secolului XX de George Constantinescu, au
www.studiidecaz.ro/print_preview.php?cid=223 demonstrat că teoria elaborată la vârsta de 25 de ani
http:// era pe deplin corectă: o Teorie originală a
romaniansuperlatives.blogspot.com/2009/12/ Calculului Bolţilor Incastrate. Inventatorul
gogu-constantinescu.html Român George Constantinescu a rămas şi va
http://www.didactic.ro/lectii-fizica-4-fizicieni- rămâne în istoria ştiinţei şi tehnicii mondiale. El a
romani-george-constantinescu făcut parte din clasa inventatorilor-descoperitori, a
www.strazibucuresti.ro/harta-bucuresti-strada- marilor creatori ai tehnicii, care au trebuit să
inginer-george constantinescu creeze o ştiinţă nouă, pentru a face posibile
invenţiile lor.
Iconography Putem afirma că o mare parte a prezentului, dar
www.aereimilitari.org/forum/topic/9023-henri- şi a viitorului a fost dăruită omenirii de savanţi
coand/ Români ca George Constantinescu. Însumând
www.anif.ro/aifcr/ contribuţiile lor, dar şi ale altor Români geniali,
www.ziuaonline.ro/cultura/a-fost-odata/vremea- vedem care este adevărata noastră contribuţie la
cand-romania-devenise-o-tara-cu-care-ne- îmbogăţirea tezaurului cultural şi de civilizaţie al
puteam-fali-oriunde.html lumii.
www.scienceline.ro/_files/Image/articole/ George Constantinescu reprezintă una dintre
original/Gogu-Constantinescu.jpg strălucitele minţi Româneşti ale începutului de
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/0/03/ secol XX, unul dintre românii care au arătat că
Constantinescu2.jpg România este la nivelul celorlalte ţări Europene.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ El a fost o punte, un liant pentru cultura tehnică
commons/3/34/ Europeană. El a contribuit la îmbogaţirea
BibliotecaAcademieiRomane2.jpg patrimoniului tehnico-ştiinţific European.
30
European Pupils
Magazine
George Constantinescu
The father of reinforced concrete

Appendix 1 Anexa 1
The Romanian school of Şcoala Românească de
structure engineering inginerie în construcţii
Anghel Saligny (1854 – 1925) was a Romanian Anghel Saligny (1854 - 1925), a fost inginer
engineer famous at European level for his inven- Român, renumit pe plan European prin invenţiile şi
tions and achievements in the field of structure engi- realizările în domeniul construcţiilor. El a fost
neering. He was the professor of George Constan- profesorul lui George Constantinescu. Anghel
tinescu. Anghel Saligny is considered one of the Saligny este considerat unul dintre pionierii tehnicii
world pioneers in designing and building of bridges mondiale în proiectarea şi construcţia podurilor şi
and silos with metal structures or from reinforced silozurilor cu structură metalică, respectiv de beton-
concrete, one of the founders of the Romanian en- armat, unul dintre întemeietorii ingineriei româneşti.
gineering. He was a remarkable structure engineer, El a fost un remarcabil inginer constructor,
worldwide precursory of metal and reinforced con- premergător mondial al ştiinţei construcţiilor metalice
crete science, carrying on multiple inventions and şi de beton-armat, realizator de multiple invenţii şi
unique solutions in the design and achievement of soluţii unice în proiectarea şi construirea podurilor şi a
bridges and industrial structures, pier foundation and constructiilor industriale, pentru fundaţia cheiurilor
docks, as well as wheat silos and petrol stations, us- portuare şi a docurilor, precum şi a silozurilor de grâu,
ing pre-cast concrete, all in world premiere. a staţiilor de petrol, prin folosirea prefabricatelor de
beton, toate în premieră mondială.
For the first time in the world he builds rein-
forced concrete silos in Brăila (1888) and Galaţi
(1889). Between 1884 – 1889 he worked in building
the docks and warehouses in Galaţi and Brăila, us-
ing original solutions as: foundation on successive
layers of fascines or pears pilots, connecting basins
to Danube River, silos and using first time in the
world reinforced concrete in silos building. Other
worldwide premiers manufacturing structure plates
on ground, rigid corners, junctions, bars welding and
mechanical assembling. The 115 years completion
(1895 – 2010) of continuous functioning of the Cer-
navoda bridge systems proved a masterpiece of en-
gineering, the most spectacular of this kind in the
continental Europe in its time, and long after
achievement. The Cernavoda bridge was at that Decorative facade of the
time the longest in Europe and one of the main National Library of Romania
metal bridges, 4088 meters wide between the Da- Ornamente ale faţadei Bibliotecii Naţionale a
nube banks. României

Elie Radu (1853 – 1931) is another famous Ro- Construieşte, prin invenţii proprii, pentru prima
manian structure engineer. In Bucharest is stored oară în lume, silozuri din beton armat la Brăila
what technical call the beam of Elie Radu, a real (1888) şi Galaţi (1889). Între 1884 - 1889 a lucrat la
technical monument, build at the beginning of the construcţia docurilor şi antrepozitelor de la Galaţi şi
20th Century by this great engineer. Made from Brăila, dând soluţii total originale, printre care:
31
European Pupils
Magazine
George Constantinescu
The father of reinforced concrete
reinforced concrete this beam of 8 m wide resisted construcţia fundaţiilor pe straturi de fascine şi piloţi
under the stress of the considerable amount of sand pentru cheiuri, a bazinelor de legătură cu Dunărea
bags showing the reinforced concrete virtues in a pentru silozuri şi folosirea, pentru prima oară în lume, a
time when its qualities (especially the strength) were betonului armat în construcţia silozurilor. Alte
denied. Later on under his supervising were made premiere mondiale: prefabricarea plăcilor la sol,
the first reinforced concrete floors. colţurile de rigidizare şi de joncţiune, sudura barelor
metalice şi mecanizarea la montaj. Aşa cum o
Contemporary with this two engineers was the dovedeşte însăşi împlinirea a 115 ani (1895 - 2010) de
worldwide famous scientist Henry Coandă (1886 – funcţionare neîntreruptă, sistemul de poduri de la
1972). Coandă conceived some inventions in the Cernavodă este o adevarată operă de artă
field of structure. It is to be mentioned the so-called inginererască, cea mai grandioasă de acest fel din
beton bois a very good ornamental material used by Europa continentală la ora construirii sale şi încă
him in 1926 in the building of the Palais of Culture multă vreme după aceea. Podul de la Cernavoda a
in Yassi, or the spatial elements used in building of fost, la acea vreme, cel mai lung pod din Europa şi
the pre-cast houses. Coanda has also imagined tools unul dintre principalele poduri metalice, având cea mai
for the preparation, transport and storage of the mare deschidere, de 4.088 m, între malul stâng şi cel
concrete, even on railroad (concrete cisterns). He drept al văii Dunării.
is a universal symbol of creativity in science, is a
genius model that tireless, about 70 years brought Elie Radu (1853 - 1931) este un alt inginer
2608 inventions to the humanity. constructor român renumit. La Bucureşti se păstrează
ceea ce oamenii tehnicii numesc grinda lui Elie
Radu, adevărat monument tehnic, construită la început
de veac de marele inginer. Realizată din beton armat,
pe bază de calcule extrem de riguroase, această grindă,
cu o deschidere de 8 metri, a rezistat cu succes unei
încărcături considerabile de saci de nisip, demonstrînd
virtuţile betonului armat, într-o perioadă cînd însuşirile
(mai ales rezistenţa sa) erau contestate. Ulterior, sub
conducerea sa, au fost realizate primele planşee de
beton armat

Contemporan cu cei doi ingineri amintiţi mai sus a


fost şi savantul român de renume mondial Henri
Coandă (1886 - 1972). Coandă a realizat invenţii şi în
domeniul construcţiilor. Aici trebuie menţionat aşa-
numitul béton-bois, un foarte bun material decorativ
de construcţie, folosit de el la realizarea, în 1926, a
Palatului Culturii din Iaşi, sau elementele spaţiale
folosite tot în construcţii pentru casele din prefabricate.
Tot Coandă a mai pus la punct şi dispozitive pentru
prepararea, păstrarea şi transportul betonului,
chiar pe calea ferată (vagoane pentru beton). El este
un simbol universal al creativităţii în domeniul ştiinţei
şi tehnologiei, este modelul geniului care, neobosit,
timp de aproape 70 de ani a adus omenirii 2608
Elie Radu
invenţii.

32
European Pupils
Magazine
George Constantinescu
The father of reinforced concrete

Appendix 2 Anexa 2
A historical building O Clădire Istorică
The same age as reinforced De Aceeaşi Vârstă Cu Betonul
concrete Armat

Smell of old and new books, squeaky floors, Miros de cărţi vechi şi noi, podele care
but which look like new, soft chairs, wooden ta- scârţâie dar care arată ca noi, scaune tapiţate şi
bles, stately m oi , m es e d e l em n,
architecture. It arhitectură impunătoare.
represents the Reprezintă dorinţa de
wish of change tranziţie de la lumea
from the XIX secolului XIX la o societate
Century world românească modernă. Şi în
to a modern vremea aceea România prin
Romanian so- capitala ei, Bucureşti, era în
ciety. And at pas cu Europa.
that time Ro-
mania through O clădire superbă din Stra-
its capital, Bu- da Ion Ghica, nr 4, adăpo-
charest, was in steşte patrimoniul cultural
step with de publicaţii: cărţi, manu-
Europe. scrise, pulicaţii străine, in-
cunabule, hărţi, arhiva isto-
A superb rică, periodice româneşti
building from vechi, stampe, fotografii,
Ion Ghica cartografie, material audio-
street, no. 4, vizual, documente electroni-
shelters the ce ş. a.
cultural herita-
ge of publica- Biblioteca Naţională a
tions: books, Decorative facade of the României conţine la ora ac-
manuscripts, National Library of Romania tuală 13 000 000 de unităţi
f o r e i g n Ornamente ale faţadei bibliografice cu caracter en-
publication, Bibliotecii Naţionale a României ciclopedic aflându-se pe lo-
incunabulums, cul doi în Europa, după
maps, historical archives, old Romanian Franţa, ca număr de volume deţinute.
periodicals, prints, photographs, cartographic,
audio-visual material, electronic documents. Ca instituţie, se implică în numeroase proiecte
naţionale şi internaţionale, ducând o politică de
The National Library currently contains 13 achiziţii a publicaţiilor străine prin schimb euro-
million bibliographic units of encyclopedic na- pean şi internaţional. Pune în valoare cultura
ture, being second in Europe after France con- românească în ţară dar şi pe plan european şi in-
cerning the number of volumes held. ternaţional.
As an institution, is involved in numerous Fiecare sală are un nume. Publicaţiile de-
33
European Pupils
Magazine
George Constantinescu
The father of reinforced concrete
national and international projects, leading a pro- spre şi din Uniunea Europeană şi UNESCO
curement policy of foreign publications trough se află în Sala Martha Bibescu.
European and international trade. Imobilul are subsol, parter, patru etaje şi pod.

Each room has a name. Publications about


and from the European Union and UNESCO
are in Martha Bibescu Hall.

The building has a basement, ground floor,


four floors and an attic.
Its construction has begun in 1908 designed
by the architect Stefan Burcus and by the civil
engineer George Constantinescu. The project
of the architect Stefan Burcus was a winning
project of the International Architecture
Competition held in 1907 specifically for this
construction. The roof was made by Alexan-
dru Dimitriu. The outside sculptures were
made by Emil Wilhelm Becker. It was opened
in 1911. It’s among the first buildings with re-
inforced concrete domes in the country and in
the world, a success of Romanian construction
engineering. It survived many earthquakes that
shook Bucharest during the 100 years of exis-
tence.

Historic Monument, important for today’s


purpose, but especially trough the fact that it
is a testimony to the global success of the Details of the Main Facade
Romanian engineer George Constantinescu, Detalii ale Faţadei Principale
who completed the formula for the resistance
of reinforce concrete, which he applied to Construcţia ei a inceput în 1908 după
the design of this building, to the design of proiectul arhitectului Ştefan Burcuş şi a ingi-
the domes. nerului constructor George Constantinescu.
Proiectul arhitectului Ştefan Burcuş a fost
Initially, the building had another purpose, proiect câştigător al Concursului Internaţio-
being called the Stock Exchange Palace or nal de Arhitectură organizat în 1907 special
the Chamber of Commerce and Industry of pentru aceasta construcţie. Acoperişul a fost
Bucharest. In 1955 it becomes a Library făcut de Alexandru Dimitriu. Sculpturile ex-
trough the Council of Ministers Decision No terioare au fost realizate de Emil Wilhelm
1193/25.06.1955. In the communist period it Becker. A fost dată în folosinţă în 1911. Este
was called The State Central Library, and printre primele clădiri cu cupole din beton ar-
today it is called The National Library of mat din ţară şi din lume, o reuşită a ingineriei
Romania. It is an institution created on a româneşti în construcţii. A rezistat multor
modern librarianship base, with specific na- cutremure care au zguduit Bucureştiul în tim-
tional library functions, according to Euro- pul celor 100 de ani de existenţă.
pean standards and UNESCO. Monument Istoric, important prin destinaţia
34
European Pupils
Magazine
George Constantinescu
The father of reinforced concrete
The style is neoclassical French style de azi dar mai ales prin faptul că este mărturia
with Corinthian pilasters and columns. The succesului mondial al inginerului Român
Palace has rounded gables, interrupted cor- George Constantinescu care a definitivat
nices, lofts with skylights, excessive decora- formula de rezistentă a betonului armat, pe
tion. The main entrance is on the corner, with care a aplicat-o în proiectarea acestei clădiri,
a curved balcony above which dominates a în proiectarea cupolelor.
central arch. At the time, it was considered by
the critics as being a monument of simple Iniţial, clădirea a avut altă destinaţie, nu-
majesty and beauty with a grand facade, mindu-se Palatul Bursei sau Camera de Co-
classical and lively. The front sculptures de- merţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti.
pict the Industry and the God Mercury with a În 1955 devine Bibliotecă prin Hotărârea
caduceus in his hand. The caduceus was used Consiliului de Miniştri nr 1193/25.06.1955.
since antiquity as a symbol of Commerce. În perioada comunistă se numea Biblioteca
Centrală de Stat, iar azi are titulatura de Bi-
The building is filled with history. In 1913 it blioteca Naţională a României. Este o insti-
held the Peace Conference, which ended the tuţie creată pe baze biblioteconomice moder-
Second Balkan War. ne, cu atribuţii specifice unei biblioteci naţio-
nale, conform standardelor europene şi
Quite recently, the building was returned to UNESCO.
the Chamber of Commerce in accordance with
Decision No 6495 of 31 October 2008 of the Stilul este neoclasic francez, cu pilaştri şi
High Court of Cassation and Justice. coloane în stil corintic. Palatul are frontoane
rotunde, cornişe întrerupte, mansarde cu lu-
The new headquarters on Unirii Boulevard, carne, decoraţie excesivă. Intrarea principală
started more than 20 years, but unfinished, is este pe colţ, cu balconul curb în consolă peste
now in poor condition. care dominã un arc în plin centru. A fost apre-
ciat de critica vremii ca fiind un monument
Bibliography de o majestate simplă şi frumoasă cu o fa-
www.librarytechnology.org/lwc-displaylibrary.pl? ţadă grandioasă, clasică şi vie. Sculpturile de
RC=38311 pe fronton înfăţişează Industria şi Zeul Mer-
www.bucurestiivechisinoi.ro/ cur cu un caduceu în mână. Caduceul a fost
http://en.wikipedia.org/wiki/ folosit încă din antichitate ca simbol al Co-
National_Library_of_Romania merţului.
http://ro.wikipedia.org/wiki/Palatul_Bursei
http://atuncisiacum.blogspot.com/2010/03/ Clădirea este încărcată de istorie. Astfel în
bucuresti-palatul-bursei.html 1913 au avut loc lucrările Conferinţei de Pa-
http://orasulluibucur.blogspot.com/2009_02_01 ce de la Bucureşti care a pus capăt celui de-al
Istoria Bucureştilor, autor Constantin Giurescu, doilea Război Balcanic.
Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1966
Destul de recent, clădirea a fost retroceda-
Iconography tă Camerei de Comerţ conform Deciziei nr
http://ro.wikipedia.org/wiki/Palatul_Bursei 6495 din 31 octombrie 2008 a Înaltei Curţi
http://atuncisiacum.blogspot.com/2010/03/ de Casaţie şi Justiţie.
bucuresti-palatul-bursei.html
Istoria Bucureştilor, autor Constantin Sediul nou, pe Bulevardul Unirii, început
Giurescu, Editura pentru Literatură, de mai bine de 20 de ani dar neterminat, este
Bucureşti, 1966 acum în stare degradată.
35