Sunteți pe pagina 1din 107
David Deida Draga mea iubi Ghidul femeii pentru a se bucura de extazul si binecuvntarea iubiti dor Liviu Gheorghe Tehvoredactare scopes: Teodor Sebastian Corecturé: Veronica Godeany Deserierea CIP a Bibliotecit Natfonate a Romanieh DEIDA, DAVID raga mea lubiti...: ghidul femeil pentru a se Dbucura de extazul sl binecuviintarea iublrll/ David | beida trad: Cristian Hanu ; ed: Liviu Gheorghe, - Brasov Kamala, 2008 ISBN OTRSTo-S6NS8 | |. Manu, Cristian (trad) IL Gheorghe, Liviu (ed.) 61388 ‘Dear lover” by David Deida (© 2002, 2005 David Deda Published by Sounds True, USA {© 2008 Eulturs Kamal pentru preentaversiune i Limba roma ‘Toate dreprrie In limba roména asupra acestel edi sun reservte Editurit Kamala. Nici o parte a aecste hurt au poate f cep in nici o forms, fra permisiunea serisi a-Edicurii Kamala, ISBN 978973-8694088 David Deida Ghidul femeii pentru a se bucura de extazul gi binecuvantarea iubirii pref Marriane Williamson wraducere Cristian Hon EDITURA KAMALA 2008 AVERTISMENT IMPORTANT VA RUGAM CITITE: Cu toate ei oricine ar pute gsi utile practice, reglile si concepfiile din aceasti carte, auroral gi editorul dorese si atragi atentia ci nu grat propus sf ofere aici sfaturi medicale, psihologice, sexuale say spirituale specifice. § nimic din aceastk carte nu este menit si fie un diagnostic, refeta, recomandare sau leac pentr nici un fel de problema medical, psihologica, emosionala, sexual sau spiritual, Ficcare persoand este unici in fell et si cartea aceasta nu. poate lua in considerare aceste diferente individuale. Cei interesati si aprofundeze anumite aspecte de ordin practic trebuie si recurgi. Ia un program de tratament, proflaxie, vindecare sau verificare generali a sinétiii_ numai consultind un medic, terapeut calificat si autorizatsatt un alt profesionist competent. Orice persoana care suferi de o Doald venerica sau locali a organelor sexuale sau a prostatei ar trebui s4 consulte un doctor si un instructor calificat de yorra sexual inainte de a practica metodele sexuale descrise Cuvtnt inainte de Marianne Williamson La fel ca in cazul foarte multor femei pe care le cunose, jubirea romanticd este fie unicul subiect despre care dorese sé vorbesc, fie ultimul subiect la care dorese si ma refer, aceasta atitudine schimbinduse de la 0 or’ la alta, Daca sime nevoia si discut despre el, mi se pare un subiece de o importants absoluti. Dact nu simt aceasti nevote, ma scoate din mingi. Un singur lucru ramane constant, indiferent de felul tn care mi raporte: Ia e! iubirea romantica reprezinta un mister. Desi oamenii abordeasi iubirea romantici din multiple ‘unghiuri de vedere, aproape nimeni nu se raporteasa la ea din, perspectiva simplists si caricaturali in care este prezentati in reclamele publicitare. Subiectul este potential dureros gt infinit mai delicat deca tl presints imaginile cu o pereche de Indragostii care se plimbi pe o plaji. Tubirea romantica nu inseamna exclusiv un canal melodramatic prin care se ‘manifesta alternativ energia fericiii si cea a disperarii. Pe de alté parte, sunt congtienti cA a spune ce nu inseamna iubirea romantica nu este toruna cu. ao defini. Si asta cu atit mai mult cu cit ea se afla intro vesnicd schimbare. La fel ca orice alt aspect creat, gi jubieii romantice i se reveleazi incet, dar sigur, cesenga spiritualé si cei care ne apropiem de ea suntem inalfati in planul unde ne regisim de fapt pe noi insine indrigostiqi de aceiasi noi ingine Privita in esenga ei divina, jubirea romantici este un templu, un laborator al lui Dumnezeu, 0 modalitate sublima 5 Cuvant inainte Draga mea iubita de transformare spirituala, Daca este contemplata din aceasta perspectivi, ea devine © oportunitate sacri cate ti permite sufletului si tpi eansceand limitele miruntului siu ego, facind un sale cuantic citre noi posibilitati emotionale, inci necunoscute. Aici iubirea ne incolteste, ne aseazi o oglinda in fard gi ne intreaba daca suntem dispusi, si ne predim: si ne abandonim propriile rini, propriul trécut, zidurile cu care ream inconjurat, vinowatia pe care o siifim, mecanismele de apirare pe care le folosim, limitirile noistre, lucrurile de care Tubirea nu este un joc de copii. Majoritatea femeilor pe care le cunose sunt convinse cé hbandonarea intean mod spiritual reprerinea cheia ce deschid porgieiubiri. Ele mu sti inst cum trebuie s& procedeze: fingeleg ci trebuie si mé abandones, dar nu stiu cum si fac feest lueru! Invagi-md cum, portant abandonel” Ciel nu ee bloc worse abandone pe deplin in fagaiuirii cin tiicul nu mai este de fag, Nu este deloc usors8 te abandonesi in faa iubieiiatunci cind cineva in care ai avut cea mai mare incredere tea abandonat sau tea tridat. $i nu este deloc ujor sf te abandonesi tn faa iubiri atunci cind ultima relayie de cuplu pe care ai avuto tea rinit ‘emotional ficindu-i tani psihice care nu sau: vindecat luni sau chiar ani de le, Este nevoie de foarte multe eforturi emotionale pentru a invita si iti deschisi din nou inima dupé ce experientele viet au determinato s8 se inchidi. Mecanismele de protectie pe eare iniial le credeam temporare sau fiyat si sau transformat in decursul anilor in vertabile ziduri de autoaparare in spatele ccrora tinjim dupa frumusefea, puritatea gi libertateaiubiril Nu ne aducem aminte ce am pierdut decat atunci cind citim sonetele lui Shakespeare sau. poemele lui Elizabeth Barrett Browning adresate iubitului ei Robert. Nu ne 6 reamintim de miracolul pe care il dorim in viaga noastra deca atunci cind ne ascultim muzica favorita noaptea tis, ocazie ‘eu care inima noastra se deschide si aspira cu ardoare citre ceca ce isi doreste cel mai mule pe lume, $i atunci sufletul nostra este purtat pe aripilefericil Aceasti aspiraie este sinonima cu o rugiciune, cu dorinta nnoastra de a primi exact acea ingelepeiune pe care 0 exprim’ David Deida, unul din noii samani romantici ai epocit noastre. Dida este simultan indeSanet si revoltitor, iar uneori depiseste toate limitele, Ste stipe, dar sisi sopteasc, ste scuture, dar sisi te mingtie. Focul pe care il manifesta te poate arde sau te poate ilumina, in functic de flul tn care sti stil folosest. Cine este capabil si primeased ins darul sit arzitor isi va da eu siguranga seama de acest lucru. El va ineui ce pargi ale fiinei tale au cu adevirat nevoie de mesajul siu si aspiri cu ardoare si accepte acest mesaj. Mintea si inima lui Deida poarta aceasi mesa) profund care ne poste strapunge carapacea emotional sub care ne ascundem si poate si ne faci si acceptim idleea ci noi putem inva cum si iubim pentru a ne elibera mai inti de rmecanismele durerii care neau afectatarde de mule pana acum, transformindu-ne cilitoria vieii inteun chin. Calatoria care inima lui Dumnezeurepresines Intordeauna cheia eliberarii, indiferent de sursa durerii noastre. Chiat daci acceptim aceasté idee, transpunerea ei in practica nu se dovedeste inst la fel de usoara atunci cind inima noastr este coplesita de durere cind telefonul nu suné atunci cand am dori noi, cand o promisiune este incileata sau cind sperangele noastre sunt calcate in picionre. Personal, md sime ceva mai aproape de propria mea capacitate de a iubi de cand, lam ascultat pe Deida si de cand am citit aceasta carte. Inima rea a ajuns si se sim astfel mai liberi. Speranta mea este ci 1a felt se va intémpla sige! De Cuvant inainee Tar acum, ageazite confortabil pe o pernd si redu intensitatea luminii in cameri, cu exceptia veiozei focalizate asupra acestei caryi. Daca simgi nevoia, rosteste 0 rugiciune si invocd primirea adevirului care se ascunde dincolo de valul misterului, Roagi-te s4 trveti despre birbati tot ce trebuie si tit despre ei, astfel incit si inveyi sii iuibesti aga cum aspiri ‘Apoi ascultél impreuna cu mine pelacest vrijitor al iubirit romantice, cici el ne vorbeste tuturor déspre o promisiune pe care am uitato de mult timp. El ne vorbeste despre adevarul si despre iubirea care suntem noi. Drage mea cétéloare, {i consacru urmatoarele capitole casi cum aif iubita mea. Indiferent daca esti singura sau maritata, igi ofer aceste cuvinte la fel cum leas oferijubitei mele. Chiar daca nu ne vom tntélni niciodats, dorese si iti ofer posibilitatea de ai simti inima biténd la unison eu a mea Ani la rand, am ginut cursuri si seminarii in intreaga lume, fn care am cunoscut birbati i femei care siau deschis inimile, impirtisindwsi reciproc cele mai profunde dorinte ale acestora. Am ajuns astfel Ia eonelusa cd noi ne puter eunoaste ‘mult mai profund prin inima unei persoane care ne iubeste, care doreste si se deschida si si ne vad asa cum suntem cu adevarat,s& ne asculte sisi simta care sunt adevaratele aspirafii ale inimii noastre. Doringa cea mai profunda a inimii noastre ~ a mea si a ta deopotriva ~ consti in a primi i in a darui iubire. Aspiratia pe care o simi in inima ta nu diferi cu nimic de cea pe care 0 sit toficeilalti, Prin deschiderea inimii mele, eu sper sa ii deschisi la rindul eiu propria nim, ajungand si te cunostiastfel mai profund, sisi simti la unison cu numeroase alte inimi care sau deschis pline de ineredere in fafa mea si care miau inspirat aceste cuvinte, Toate inimile din lume dorese si se deschida in faya lui Dumnezeu sau, dact doresti, in fafa fluxului netntrerupt al iubirié divine. Indiferent daca esti sau nu o persoana religioasi, oti fi siguré cd inima ta tinjeste si se deschidé nelimita, 8 fie 9 Cuvint inainte ‘izutl gis se ofere pe sine celodal, fra nici un fl de howe Asta ingeleg eu prin ya te desehice in fata lui Dumnezeu": ate deschide gi a simi intreaga realitate si inima tuturor oamenilor ca pe o expresie divind a iubicié atotcuprinzitoare. Sexualitatea reprerinté ea insaji ~ sau cel putin ar putea deveni ~ 0 ascel de expresie diving a iubiei. La fel cum eu imi oferinima iubitei mele, iti ofer fle urmatostele capitole, astfel Incit inima t@ 58 se poath deschide in’ faa lui Dumnezeu, indiferent dact est singura sau te afi inero relatie de cuplu, lac faci dragoste sau pregitest un eeai, Speranga mea este {give deschide inima citind aceste cuvinte, ajungind s8 ingelext astfel mai profund cit de mare este sspiratiaiubiit divine de a se manifesta prin inimlecamenlor De aceea, pornese de la premisd ca inimile noastre bat la unison, deschisnduce inf accel abit divine 9 ofr fie urmitoarele capitole, ea 51 cum ai fi iubita mea. David Deida 10 7 Drage mea tubite, atunee céind mit wit te coches’ tite; Oe sit doninfa tnimec. Numer mee me se pare mac faumos deckt iubinea la. Donese st sonk, den cup aceite tubire je st patrand tn insina te, pontrss a 0 daschile yea inpenunchea impreunt in fafa tue Dumnezece. Inebactc sie stint tnsie ct $6 tee te donegte acelage lacni — ca vce sit pittrund tt tntima la. Trobaie sa sont 02 mit privegle cee tncnedene, Uastnd saspiriaentle go fadrtle, mican poten, Z incét s@ pot sesga tnolafia tnimee tale. Te reg, deschide-te, astfel inekt sie pot ([itrunde adine pentru a mia contope cue creme Ca. Ta exe iubire Daca te cufunsi suficient de profund in inima ta, tea oe simi este iubirea. in adancurle fiingei tale, tu est iubine ‘Aceasti iubite straluceste ca o lumina de aceea, iti doresti si fi eu adevarat vizurd. Aceastd lumin& curge la fel ea energia; de aceea, ti doresti sh fe ofer in intregime. Inima ta doreste si dliruiasca i s8 primenscd plenar iubirea, Aceasta este doringa cea mai profundi a inimit tale G lubitea inseamn’ deschidere si slasluieste tn inimile tuturor oamenilor. Tu esti aceasti iubire, Nu testi decat acunci cénd iubeti, iar teupul u tanjeste si se deschids i 9 rmanifeste aceastéjubire. Inima ta nj igi doreste altceva decit si se deschida si at devind una cu jubirea, si se diruiasea tn Intregime prin iubitea ei sf fie vidues ca atare, ca iubire pur Tu ase fi dove we deschis ste abandones pink de fericite,astfel inci fiecare momentidin viga ta si straluceaset fn lumina pasiunit iubiii, ea 0 ofranda a devoriunii inimli tale si ca 0 adorate a binecuvintii sublime a acestetiubir In eforcul de ai crea o stare de siguranga side securtate in viatd si in relagile de cuplu, grat inconjurat uneori inima de ziduri si ai acumulat in corp tensiuni, Desi aceste ziduri de protectic se dovedese uneori utile, ele se pot transforma in timp in nigte cochilii ale fricii care igi blocheazi_manifestarea adevaraceiiubiri. Aceste cochliiajung astfel si cind prizoniera iubirea pe care igi doresti arse de male s& o daruiesti plenar si Impiedicd iubirea pe cate gio doresti atat de mult si patrunda Secretul infloririiinimii inten extaz absolut consti in a darui sia primi plenar iubirea, indiferent daca ai un birbat sau ru, Nu trebuie s8 depinai neapirat de un birbat si nici si if protejesi inima in spatele unor ziduti ale dezamigitilor acumulate, Posi tavita 84 ii deschisi trupul ca si cum acesta ar 12 Draga mea iubits fio inima imensi, vulnerabil gi inzesteata cu fora srilucitoare si ditatoare de vioti a iubiri, AceastA strilucire a inimii tale dleschise va fi un dar pentru aceasti lume, atrigind citre tine birbaul cel mai potrivit pentru a implini doringa cea mai profunda a inimii tale. Cum este respirapia ta in sceasté clipa? Este ea plina de iubire ~ simgi cA inspiti si c& expiri cu aceeasi plicere cu care ai respira daca trupul iubitului eau ar fi lipie de al tiu, intro fuziune amoroasi delicatt ~, sau este sacadati gi tensionati din cauza gindurilor pline de teama legate de supravietuire, de despartie, de disperare gi de singuritate? Indiferent dack esti singurd sau te afli intro relayie de cuplu, fericiea ta spirituald si sexuals are nevoie de ratia ei rilnicd de plicere corporalé total si de daruirea absolut a {nimi tale; in caz contrat, bucuria ta se va ofli, la fel cao plant neudats la timp. B 2 Subcrea de civcolatt Ionisplace se vied cuom te migte. Conpucl tie cite elét de deschir, tncél tne derese sé te anbrittisep 3 sib He semt inima lings crema mea. One de cile ore te prevese cam mitnénce ecccolatis sac alte adinenteypreferate, ue treeley 3a ma miraney cue citlit plitcere reacfioneage conpucl lia, deschipinda-se complet, de panct an fimingiiat cu tabire. Spe simt friscancle de dasfetare je ascull inckntal mile ygomole de cere pre care te secte. Mé: introl alunce co Oe sa alge wneodatt un alt fol ds wali dectl acesta, al deschiderdd intree twhére, Ahic ct net pote minca Grictdeaina numat delicatese 36 alimente delivicase, dar ni pot sé nee mit tatrel com at trité dact. at singe cmbreptic devin in compel lies, chien actin. 4 Draga mea iubita Daca doresti acest lucru, ee poti abandona gi ffi poy lisa cnergia iubitit si curgé din inima prin corpul eiu dea lungul fntregi zle. Poti invita sd te deschisiastfel ineat jubirea din inima ta si cungé liber prin intregul tau comp. In acest fel, Jumina care silisluieste in inima ta va putea stealuci prin ochii sai gi In zimbetul tu. Energia iubirii se poate manifesta inclusiv prin felul in care te mist, prin respirayia ta. Cei din jur vor vedea atunci cine esti cu adevarat. Ei vor realiza darul profund pe care il posi face lumii. Tu esti iubite, la fel de strilucitoare casi ea, si intreaga ta viata poate deveni o expresie a iubiti Dac vei inviga si ce deschisi in fata placer! plenare a ‘bic inima ta igi va putea manifesta darurile sublime pe care le are de oferit dea lungul intregi ze, i in acest fel vei atrage in mod natural catre tine un iubit a citui inima va rezona cu a ta; mai mult decat ati, vei fi capabila si il pastresi lingd tne. Imagineszii cd ai in fayé 0 cupa cu desereul tu favorit 0 portie dubla de inghetata de ciocolati cu alune. Dui la guri prima lingurigt cu ingheqae’. Ciocolata iti infioara limba cu sustul ei delicios. Valurile plicerii se rispindese in ineregul corp. Ii inchisi ochi si zimbesti. Mmmm! Simi cum fericirea specificd iubirii se rispandeste in corpul tiu. Respiri plenar, ingpirand aroma ciocolatei, iar ingherata moale gi cremoash fi se topeste in gura. Chiar si degetele de la mfini si picioare Incep sit se migte, remurind de plicere, in timp ce inghigi si simgi sublimul gust al ciocolate. Daci doresti si lagi energia pliceri si se raspéndeasc mai mult in corpul tau, s in faa plenitudinii iubirii, poti lisa cupa jos, ridieandwte in picioare. Te poti dirui in intregime ,nebuniei” senzatilor create de plicerea ciocolatei lisindusticorpul si se deschida gi si dansete Infiorst de aceste seneagi, s4 se contracte si s8 se 15 igi deschizi fiecare celula a corpului ubirea de ciocolata Telaseze, of se legene gi s& geama, abandondnduse in fara plicerit supreme a gustului. Poti lisa aceasté energie si circule prin intregul tau corp, la fel ca gi electrcitarea, deschizandu-te din ce in ce mai profund in faa fiorilor cei mai profunsi ai pliceril. Daca doresti ft poti activa chiar energia sexuald, lisind si cireule la randul ei liber prin corp; astel iti pori atinge picioarele cu mainile 4 ii posi rmangaia soldurile fn timpul voluptosult tiu dans. Senzagile aceuale depajesc cu mult simpia plicere provocatt de gustul iocolatei; poti simfi acum fluxyl pasiunit profunde si al aspiratiei de a iubi gi de a fi iubith care silisluiese in inima ea si in trupul eu, “Te pot intinde apoi pe canapeg, atingindue intre coapse, ‘uda de dorings, manaté de o pasitine silbaticd. Ifi posi linge Ibuzele cu limba, dorindwi mai mult, o pasiune mai mare, care ‘i Ifi invadeze complet gura, abliomenul, regiunea dintre picioare, Picioarele gi se vor deschide si se vor inchide la fel ca aripile unui fluture in timp ce te vei migca vibrand de plicere si te vei mangdia singurd inten mod sencual deschizindute ‘complet in fata energiei sia doringei Dac dorest, iti pot simi inima, care aspira si fie viautt si penetraté de tubite. Ii poti da astfel seama ci, mai presus de plicere gi de energie, ceea ce iyi doresti de fapt este iubirea. $i nu vorbim acum doar de iubirea mamei ale. Nu, ti doresté un ‘arbat pasional, cu inima plind de ardoare, care si te jubeasc’ profund. Doresi a el si vada sisi recunoasc cine esti tu cu adevarat si si te doreasci profung, si vrea siti pitrunda rmisteral sufletului si sii topeased inima in dorul siu. Doresti site lagi complet inadati de forta blanda a iubiri sia doringei Tui, care si if deschid& silagul secret al inimi, trezind astfel la viaté iavorul divin al esengei tale, care este iubirea Chiat daca privesti inet cu neincredere aceasta aspiratie 16 raga mea iubits ‘oral cre iubire, esenga inimi tale agteapta si fie iubita atic de plenar incit st te deschisi complet, chiar mai mule decit esti dispusi sa o fac singura, Ea agteapea si fi forgata intrun mod beatific si te deschisi sub impactul iubiri, astfel incit esenta a «cine esti tu” si poata ies la lumina si si asculte de porunca bland a iubii Adeseori, tinjesti dupa el. Nu este vorba neapirat de un birbat anume, ci mai degrabi de forta athesipala a iubieit masculine, care si te vada si si recunoasca cine esti tu cu adevirat, s4 pitrunda in tine sisi te foryeze cu blandete si te dleschizicitrefericire si site topeasca in oceanul de iubire, Vrei si simi aceasta forgé bland gi pasionald in acelasi timp, pind de doringi, care si insiste gi si te convingi, si iti trezeasca dlovinga,s8 te iubeasea din ce in ce mai mule sisi te deschida catre infinitul din tine, fara incetare. Aceastajubire masculiné te umple gi te deschide, solicitindusi drepturile asupra inimii tale. Respirand din ce in ce mai profund, corpul tau se tunduieste, presat sub greutatea basbatului, si se umple cu aceasta iubire infinits. Granitele dintre voi tind astfl sa se topeasci, si se dizolve, si furioneze. Corpul rau se deschide catre exterior, iar inima ta incepe s striluceascd gi si emane iubire, daruinduse. In timp ce retistenga ta se topeste in fata ardor iubiri, iar plicerea ii forteasi corpul s8 se deschida si mai mul, iti dau lacrimile Fata fi se umezeste, la fel si coapsele, iar abdomenul ti se destinde, pana cind te deschii de toe. Nu mai exist acum nici un fel de graniqe, Nu a mai rimas decit iubirea, deschiderea interioars, plenieudinea Daci te vei putea deschide atie de plenar, te vei simi ivadata de avingerea omniprezenti a iubirit dea lungul lntregitsile. Indiferent dact te indrepti cltre casi sau Iti continui lucrul, goldurile tale se vor migca la fel cao floare care "7 ubirea de ciocolata igi deschide petalele catre lurnina. Abdomenul tat va gizdui un cer instelat, Inima ta va avea profunzimea unui ocean. Indiferent daca speli vasele sau dai un telefon unei prietene, iubirea va tigni din fiecare gest al thu, binecuvantandusi pe tot cei din jur cu Turina sublima a inimil tale La fel ca gi ciocolata, un barbar bun te poate ajuta si iti dleschiai in intregime inima gi si te abandonezi. Picerea traita insi la nivelul intregului corp si ubirea absolues a inimil - care conduc la 0 deschidere torala in fata lut Dumnezeu ca fericire si iubire ~ represinea singura cale de a te ridiea la nivelul celei mai profunde doringe a ta, indiferent dac& esti alaturi de un iubie in care ai tncredere sau daca ce afli in fata unui desert delicios. | \ 18 Doninta ta de tubire este alét de puternicts inctt te pot simte tr permanente cxcina. Abumee clnd mi iubugle, He pot sims txiina, dar la fol de bine foo pol simfe 40 elunce vind este fiertoaste sace triste. Eze slice cd cxtimna la ma snag inloldeauna, chian dack nec sunt inleldeauna capabel sit mit deschid te fate te, citct emofiile tale ime distrag atenfin Sant momente in care ma tem sace sent neatent, dan tee ese seqpinaliz, dar chien $e aluncd simt derinfe profanda a crimie tale Se am altita nevotr st ite simt inima, etec aapenatia ed mi abscante tn sis, Crapoc cittre cceancel nesfanget al ccebirce! Donenga ta este 0 tneclatic adnesalt mic, de a pilrunde tn crime Ce. “Aspiratia inimii este cheia iubieit Pitsunde adane tn inima ta, Simte aspiratia plina de ardoare a acesteia. Chiar dack reduct uneori aceast aspirate la nevoia superficiali de a fi iubitd de un barbat sau de tine insti, aceasth aspirafie profunda reprezints de fapt adevarata dleschidere in fata iubiri Ea reprezinté canalul prin care incepe ‘se manifeste cea iubire divin ce exist sub forma tncregulut univers. Oceanul profund al iubiritiese 1g humina prin acest canal al aspiratiei inimii, atunci cind|te deschisi plina de incredere in fata iubirii Aspiratia profunda a inimii nu reprezintd o problema care trebuie solutionata, ci o chemare dvina de a te abandona in totalitare, de a te deschide Ia maxi in plan devorional, si asta chiar acum. Indiferent daci ai sau nu un barbat King’ tine, dlacd te simi sau nu demna, te por) deschide chiar acum, asa cum ext, in faga oceanului infinit Al iubiii, prin intermediul aspiratiei tale. iy Aceasticapacitate de a te deschide complet in fata cceanului de iubire este indestructibil. Nici o respingere si nici o tridare nu pot distruge aceasta ofranda de iubire care ext tu, Chiar daca te simi uncori rinit, coreurath gi gata 8 negi speriati puterea iubirii din causa barbatului, familiei sau prietenilor ti, negarea lor nu trebuie si trezeasci in tine 0 reacte similar. Chiae si in faa respingeri ia lipsei de iubiee, ‘poti continua si te deschist in fafa aspiratei profunde a inimati tale sia abandonatii devotionale de sine, in pofida durerii pe care o simte inima ta neprotejata, chiar si In mijlocul celor mai grave crize emotionale ale tale sau ale celor din ju Tubirea devotional nu poate fi oped, dac8 esti dispusd 8 te deschii in totalitate,inclusiv in mijlocul suferintei. Dac te afl intro relagie de cuplu si barbacul eiu se dovedeste a fi un ticalos, fi poti consacra aspirafia inimii tale sub forma unei cereri ferme: ,Te iubesc si nu sunt dispusi s8 accept din partea 20 Draga mea iubita, ‘a altceva decit congtiinga ta cea mai plenara”. Pog striga I el iar furia ta poate face si se eutremure intreaga casi, dar acesta ‘nu represintS un motiv sf ffi inchizi inima din cauza furiei generate de iubirea ta “Arunci cind iubesti pe cineva, uneor te poti infuria atunei ‘nd celalale refuzé in mod repetat si It ofere darurile cele mai profunde cu care este inzestrat, Mania poate fi uneori o i tale de frustrare datoritdlimitelor pe care jt fe cultva singue jubieul ein sau de negarea stupid de cate se cramponeazi. Oricum ar fi, indiferent daca esti manioas’ sau rinita - dincolo si mai presus de toate emogile tale ~lasi-i iubirea st infloreascé. Aceasth iubite indestructibild este sinonimd cu congtiinja sau cu iubirea ce silisluieste in inima tuturor fiingelor. Chise dacd esti tensionati sau suparati, I¢i poti abandona corpul si inima in faa acestei iubiri absolute care tinjgte 58 rump in inima ta ca de alee gin inima celoral nu is —“CSSC“‘(;TCN e Derat actulud amoros Col mac melt mit datchid bn feta fluculue cccbire? in tempol goculie amonos wlitare de tine. De negelt, conplel mew este wn cnstrument de care més falosese ~ pentrc a Cura, pentree a mis desta, pentree a repelua Aiferite lucrure. Ciind tle simt ins conpal daschipindase tn fafa conplice mei, acesla din urmi te aduce amints ds cubire Mbandenarca ta sexual tregesle tw mine o propangine a tubirie pe care conpul mew o deimle rancone tr celelalte memente ale giles tuned ctind pistrand cw compel mew tr crima ge tv Crapeel liu, Crttind ferivinea cxlatict « tubinte, mi deschid tn lolalitale tn file lai Dumnepec impreand ca tine Plicerca ty de a te ebendona ime n Draga mea iubiti binecuvinteage viata 4o ma afelit sé ma dachéd in modalitifé cane me separ not ye den co tn co mac profane, de fiecare dati: ctind frcom daageste, Aspiragia din inima ta atrage si inspira iubirea. Daca i vei permite acestei aspiragii profunde si se manifeste prin intregul ‘iu corp, vei attage citre tine gi vei inspira un birbat foarte profund. Cum te poate iubi un asemenea barbat? Un barbat profund este foarte constient de moarte: de propria lui moarte, de moartea ta si de moartea celorlalti oameni. El practicd intotdeauna detasarea de tot si de toate, motiv pentru care ccongtiinga [ui se simee liber8 si poate fi tn cotalitate prezenti alaturi de tine. El te poate vedea cu adevarat, ii poate simgi profuneimile ultime ale inimii cale si poate patrunde in intregime in tine. Daca acesta ar ft ultimul moment petrecut pe pimant impreun cu tine, el nu sar teme cl va pierde ceva, cici sa consacrat in intregime iubirea lui. TImaginessi-i c un asemenea birbat ar face dragoste cu tine, constient de menirea sa supremé. Chiar In aceasta clipa, loreste si fusioneze cu tine, intro abandonare absolut a inimilor voastre. Isi doreste s& patrunds in tine gsi te deschida {n faja unei iubiri cate transcende orice hotare. Te priveste in ‘ochi gi respira la unison cu tine; pitrunde plenar in inima ta pana cind descoperi acolo aspirafia ta cea mai profunda. li 1 constiinga care te ajuta si te deschist. Privirea lui patrunde stlagul cel mai intim al inimi tale, acolo unde se ascunde jubirea ta sfined si infiniti. Este capabil si igi ofere astfel experienga prezenfei divine la un nivel concentrat. Aceasti fort masculina a iubirii este capabila sa patrunda in tine mai B renee rrr Nem Darul actului amoros profund decit ai putea face wy insigi i simi privirea agintité asupra esenteiinimii tale, in timp cee mina lui iti atinge usor trupul, méngtindud. Respiratia if devine mai profunds si simi cum el respi la unison cu tine. Nici o parte a fingei tale nu poate sepa de constiinta lui. Dack iti mist degetul mare de la picior, ef simte acest lucru. Daca trupul thu isi schimbs positia, el sro schimbs alieuri de tine, nelasincue s& scapi de prezenta lui absolut. El sce unde site ating gi cum si te iubeased, tocmai pentru ci ste sii asculte freamatul corpului gi reactia inimii ‘Nu mai poti da inapoi in faga Tui. Atingerea Tui dlicata si privirea lai plina de for tezesetntine doringa I sieui. Eli primestesirutul, dar nu se clintestg din loc. Iyizimbeste. Ii dat seama ci te tachineazi. Il sirusi Hin nou, mai pasional. fi xambeste iarisi, la fel de detasat igi de plin de iubire, desi privirea si atingerea lui continua 58 ifi monitorizeze fiecare migcare Nu mai suporti site rostogolesti deasupra lui, tinjind dupa penetrarea Iui profunda. Iti doresti cu ardoare s faci dragoste cu acest barbat care te cunoasteatit de profund si care iy simre toate migciile. Abdomencle voastr respi’ fa unison, in timp ce vi prvigi in continuare in ochi. Ochié lui par abisali, dar privitea lor este la fel de intensa ca un laser. $i dintro dat se nipusteste asupra ta, trintindute pe spate ‘Astepti ca picioarele tui si le deschida pe ale tale, dar el asteapti, Continua si respi la unison cu tine. li simi erectia siabdomenul eare i strives pe al eu. El respi la unison cu tine, te deschide cu respiratia lui profunda, care patrunde pind in inima ta, in timp ce abdomenul lui continua si i preseze pe al tau, picioarele lui sunt lipite de ale tale, iar ile lui sunt inclestate pe incheicturile mainitor tale. Te priveste in ochi 4 Draga mea in ot acest imp, el continua s& it constientizeze propria rmoarte, moartea ta gia tuturor celorali. [i da astfel seama de importanga momentului prezent, de ubirea delicath care exist in inimile tuturor oamenilor, de darul de ate fi néscut intrun trup de barbat sau de femeie. Stie ci iubirea profund’ a tuniversului se manifest prin el, dar si prin tine. Se conecte Ia inima ta prin intermediul priviei sale, in timp ce abdomenul continua si il preseze pe al tiu. Respiel la unison cu tine. Este tit de constient incit nu poti face altceva decat ste deschiti si:mai mult in prezenfa Tui, st te abandonezi in faya greutiti iubiri lui profunde sis ii deschizi picioarele pentru a atrage {in interiorul tau, Priveyte in jos, cltre sti ti, Zambeste Iu dai seama ca it adora forma feminina. Ii sirutd sinii, le suge usor sfércurile, dupa care te privest in ochi. Ta sti foarte ine ce inseamna ca tun birbat si fie atras de corpul tu, uitind in schimb de tot restul fiingei tale. Acest barbar este insi foarte diferi EL ty adora trupul, acest lucru este cit se poate de evident, dar asta nu fi diminuess8 cu nimic profunsimea simgii. Iq simte st iubeyte forma, dar vede dincolo de ea. Siruturile lui par mai degraba o poetic care patrunde tn inima ta, o ofranda de iubire a inimii sale profunde - deloc impieerics, cici el cunoaste foarte bine importanta momentului prezent, intruci¢ constientizeas8 in permanent moartea ~ care se manifest prin buzele sale, adorindu sinli, dar si esenga profunds. Iti lagi corpul s8 reactioneze in fata acestei adorati Ii presexi coapsele deschise de soldurile sale sii te oferi cu pesiune, gemand gi implorindut Te rog, te rog.. Cand te pitrunde in sfirsit sexual, abandonarea ta de sine depaigeste orice imaginagie si rispunat la doringa lui prin gemete incoerente. Este inci delicat, dar mai ferm, umplindu-te cu doringa lui. Vaginul thu se deschide din ce in ce mai ml, iar 25 ee ~ Darul actului amoros Continja [ui continua si igi umple crupal Pinteoul qi abdomenul tau se deschid; la fel si inima ta, gitul gi gura, din care ies sunete pline de iubire. lubirea ta ajunge astfel si transceanda forma birbatului tau Acesta se opreste din migcare. Iti deschizi ochii - nici nu tiai dat seama cind ‘ai inchis -, iar privirea lui patrunde la fel de adine in interiorul tu ca gi trupul sau. Este o privire solicitanta, cate vrea mai mult de la tine, mai multa profunzime si mai multa iubire. ffi place aceasti privire imperioasi. Pantecul lui continua si respire la unison cu al tu, apisand supra acestuia, La fel ca in camul unut dansator perfec, miscarile lui le anticipeazd pe ale jtale. Te simfi invadati de constiings [ue fi cunoagteinima mai bine decit gio cunosti fr Insgt De dragul ampli plceri, i eput rerstengh Incerci sa il impingi, si scapi de imbrigigatea lui, de greutates care te pas, Dar el continu i te tn strns sub el Continut 62 il impingi, dar el ramane neclintt, ptrunzindue lent, tot ‘mai profund. fri umple astfel rupul si inima, punand in Intregime sipanire pe tine. igi dai apot seama ca prezenta lui sa retras intro oarecare rmisuri. Oare se gandegte la ceva! Ai gest in vreun fel fi eliberei incheietura maini it infgi unghie tn fsele sale Acest lucru Ti atrage cu siguranga atengia! Te priveste in ochi si iti site ineeaga daruine, aspratin vie citre © mai mare profunsime sida seama cd atentia ia slab pentra o clip, in timp ce inima ta continua s8 tinjensca dupa iubitea lui profunda Ochii et implort si te penetreze adinc. Nu esti dispust i accepfi nici o alti alternativa, Daca isi va mai pierde atentia, ricor pentru o fractiune de secundé, vei avea tu grit st tl readuci in prezent, prin migcarile tale, prin sunetele pe care le scofi sau dindui o palma usoara. [fi oferi astfel inima 26 r raga mea iubita Vulnerabila gi accepyi ea el si 6 posede in intregime. Aspiraria tade a fi iubied devine aproape tangii ‘Barbatul igi da seama de aceasta dorinti arzitoare ata dupa felul in care if deschisi picioarele in fafa lui, dupa sunetele pe care le scoti, dup privirea ta. Doringa tail atrage din ce in ce rai mult citte tine, iar cind ajunge sii ceard totul inimit tale, te abandonesi si mai plenar. Vi deschidesi astfel amandot tn fata iubiri infinite, fir8 sfarst. El te umple cu prezenta lui, iti ofert totu, pind cind sims ci nu mai posi primi nimic in plus, 4 intregul thu cup fi ‘aparyine, cf a ajuns sf I cunoasca sspiragia cea mai profunda a inimit El simte la unison cu tine, se deschide si mai mult in fata iubiri, pe care © manifest ca si cum acesta ar fl ultimul ‘moment pe care il petrecetiimpreund pe pamant, Prezenta lui este incredibil de profunds si de stabil. Eli adora forma, dar o transcende, ajungind pint la vidul momentului prezent, iat tu te abandonesi in fara lui cu o ineredere deplin’. Nu mat rimane nimic altceva dectt iubirea, respiratia, viata si deschiderea interioar& tn faa totalititi a es «| eee Ayrcnatic spinctual vcela. La fol ca once alt banbal, mit wit yé eu hin cind tn ctind la alte feet frumoase $e pierd foarte melts ore la muncte, dar crime te cate sense de stnislucine, care tre tnspeert Gntreaga wietit, Cnegind in mine propritle mele ingestnitreprofeande. Nimic ne imi poate deschite mac plenan trina cum 0 face contemplaree laminic tbinis dain ochés tte 4e @ deschidence Craputuc tie, gata sa il primeasci: peal mec. Nimic ne me se pare le fl de frames ca diriirea trimic tale sad ca Prende radivast 2 devofizptt talm Subirea fe tne deschile tnima ca nimic altecva, tnclusio tx acele moments ix care sent lentat 30 wet de profangimea tuberce. 28 Draga mea iubit Indiferent daca te afli sau nu intro relagie de cuplu, inima ta aspira catre o iubire mai profunda. De multe ori, dar nu intotdeauna, tu iti doresti ca iubirea si ia forma unui birbat. De ce? De ce este un birbat atrigitor din punct de vedere spiritual? Doringa ta de a fi posedati de iubirea profund’ a unui iubire, lubirea ta striluceste la fel de puternic ca lumina, aga, cc este natural si iti doresti si fii visu. Tubirea ta se ‘manifests prin forga plenard a abandonaii de sine, aga ca este natural si iti doresti si fi penetrati cu pasiune. De fape, inima ta profund’ este cuprinsi chiar acum de deschiderea universalé a iubirié infinite Doringa ta profunda de a te darui nu represints altceva deca sentimentul natural al inimii tale care #a deschis deja, dlr care este nevoiti si se mai lupte incl cu zidurile pe care fi leai creat singurd. De aceea, este firese s4 simti o stare de tensiune, © aspiratie care asteapti si fie implinits, cici intre deschiderea interioars pe care o intuiesti ca Ciind posibili gi cea pe care iti ingidui s8 o experimentezi exist inci o prapastic. La fel cum iubirea ta poate trezi inima unui birbat, un barbat profund ii poate oferi posibilitatea de a te deschide mai plenar. Chiar gi fird ste atinga, el te poate inalta citre Dumnezeu, te poate deschide citre misterul divin si citre binecuvantarea beatificd a iubirii ~ daca este in totalitate prezent alaturi de tine, daca te vede cu adevarat asa cum esti, daca te simee si dacd pitrunde in tine cu doringa lui plina de iubire, atingindui astfel profunsimile cele mai vulnerabile ale inimi Cand te priveste in ochi, simgi cum ffi pateunde in inim Prezenga fui poate fiatit de puternica, de ferma, de pasionala si de curatt inci iubirea Tui te poate invada cu toeul, pan’ in ultimele fibre ale fiingei tale. Corpul gi inima ta ajung si se 29 birbat are la basa adevirul inimii tale: eu esti ee eee Aspiratia spiritual eschid astél tn faga lui, sf se abandoneze plenar pentru a1 primi iubirea, si igi doreasca ca el si patrunds si mai adine inlaunerul eh. ‘Tu ai incredere in integritatea birbatului de a se deschide tn faa iubiréalituri de tine, precum si in fora prezentet sale ‘Atunci cand atengia lui dispare, eind pare si te asculte, dar privirea lui riticeste prin camera, cind gindusile lui sunt in alta parte sau cind cade in capcana plicerii personale, uitind de tine, igi piersi inerederea in cl Ca reacgie la disparitia presengei s integrtaii sale, corpul tu se contract si inima ta se retrage, incercand si se protejeze. In schimb, dacd arena lui fyi este dedicati in intregime, daa igi poate simei riemul respiraiel, dact te atinge exact 4colo unde doresti si fi mangaiata, daca iti anticipeard nevolle chiar inainte ca tu si le observi, stunci te abandoneri in mod natural si te deschisi intru totul pentru al primi tn tine, plind de incredere. Tu aspiri citre atengia lui merew prezenta, nascuta din Tucidicatea lui, din libertatea congtiintei sale. Un barbat i apare cao fiinga atrigitoare din punct de vedere spiritual daca atengia lui este liber spi este diruied intru totul, dack nu vith de tine prins tn jungla gindurilor si a doringelor sale conflictual, daca luciditatea lui constienti se simte liberi si fie alicuri de tine, in toralitate, fina a se lisa distrass de mimic. Un barbat iti apare ca flind atcigitor din punct de vedere spiritual daca fi pot simi constiinga ineregului siu corp vie si prezenti in intreyul tau corp. El trebuie si fie in totalitare prezent alaturi de tine, cu abdomenul lui, cu picioarele gi talpile sale, nu doar cu ochii ieiti din orbite si cu organele Tui senitaledilatate; tu simti nevoia ca inima lui sii simet plenar corpub prin intermediul corpului stu in totalitatea lui. Intreaga lui prezenti trebuie si fie alaturi de tine, intro maniers totals, ‘nest si aurenticd, si intregul su corp trebuie s8 fie deschis, 30 Draga mea iubics elaxat si puternic, sustinind astfel forga prezentet sale congtiente Dar ce considers birbatul atrigitor din punct de vedere spiritual la tine? El este ireistibil atras de lumina iubiri tale, care se manifest prin intregul tau corp sub forma deschiderit, pline de stralucire sia abandonarii devotionale de sine. Atunci cand te indrigostesti de cineva, tu devit mai strilucitoare, iar prietenii tii igi dau seama de acest lueru. Ochil tneep 34 ti straluceases, obraji i se lumineazi, mersul fi se schimba, devenind mai gingey, dar clocotind de energie si de viath. Sreilucirea si energia iubiii se manifesta cit se poate de evident prin intregul tau corp. Barbatul te consideri atrigitoare din punct de vedere spiritual datorith acestei lumini a iubirii care emand din tine. Cu cit il privesti cu o incredere mai deplina si cu cit fi oferi inteo masuri mai mare lumina ta prin intermediul iubirié tale pline de ardoare, cu atét mai mule fi doreste el si paerunda in tine st s8 devina una cu aceasta sublima abandonare de sine a ta, cu atit mai mult isi doreste inima constiingei sale si fucioneze cu inima iubirit tale. El igi doreste si pitrund’ in receptivitatea ta devorionalé si si te deschida din ce in ce mai mult, cii cildura nelimicatt a inimii tale reprezints pentru el inwvitafie continu si se bucure de plenitudinea iubiii Capacitatea ta de a deveni una cu constiinta barbatului cste sinonima cu capacitates ta de a te abandona din punct de vedere sexual Birbaeul tiu igi di seama in ce misura te abandone site deschisi cao invitage adresaté lui dea fusiona cou lumina iubiri tale gi de ai cuprinde inima. Dack nu ai 0 incredere deplina in el, nu te vei deschide plenar in faa lui, si deci nu te vei abandona tn totalitate Femeile care nu se abandoneas’ plenar atrag citre ele bixbafi inconstienti, care nu le acorda intreaga lor atentie. 31 eee Aspiratia spiituala ipsa tnerederi si lipsa abandonatii de sine in faqa barbarului il va face pe acesta si devina chiar mai putin prezent si te va determina s& ii piersi si mai mule increderea in el Tu si brbarul rau sunceti ca doud oglinsi care ii reflect’ reciproc deschiderea sau inchiderea sufleteascS, apropierea prin iubire sau distangarea, Profunsimea ardorii din jnima ea atrage citre sine 0 profuncime similara a prezenge sale congtiente. Nu poti aspira la mai mult decat esti eapabila s4 oferi. Un barbat capabil si fi in totalitate prezentalaturide tine, 4 cArui constiing’ este profunda si limpede, inerucit sia gisit adevirata menite iar inima lui pasional nu se lasa Impovarata si de ambiguitate, igi dorefte 0 diruite de sine la fel de lipsts de ambiguitate din partea fg oferitt prin intermediul trupului i inimil tale care tanjese dupa el. El doreste s8 ti oferi jubirea ta cao invitagie deschisa,jsuspinuta de intreaga ta energie gi de intregul du corp. La radul tiu, tu iti doresti ca intreaga Tui prezenta si patrundA in inima ta profunds prin intermediul intregului siu corp. Bairbatul isi doreste si vada iubirea stralucind pe faga ta, si simi focul doringei tale frematindu-ti in trup gi manifestindu-se prin gemetele tale pline de pasiune. Tu i doresti ca barbatul si te vadi aga cum esti in realitate, si intuiasci profund ceea ce simi ssf te cunoasca In profunsime. Iti doresti ca el si te cuprinda, si te deschida atit de profund Incit s& nu mai pori face altceva decat s& te abandonesi in Incregime in fata lui, forgaté de iubire. In acest ca, inima gi ‘rupul tiu se deschid in fata plicerii aproape insuportabile de ate ofer in totalitae: .Sunt ata; ama cu total”. Deabia agtepti sa te abandonesi si si te deschiei in faa lui, dar numai dacs este in intregime prezent alaturi de tine, dact este dornic si igi cuprind’ inima prin integritatea absoluté a fiingei sale. La rindul lui, el deabia agteape’ si igi daruiasca 32 Draga mea iubies preenfa lui constienta, dar numai dack esti dispusa sa te abandonest in cotalitate, oferindud fird rezerve lumina éubieti tale si devogiunea inimii Din cand in eind, prezenga lui va deveni sovaitoste, la fl ca si daruirea energiei iubiii tale. Uneori te vei simi nebagati jn seama, si atunci te vei inchide, Poti invita inst arta de a respira iubirea side a te deschide plina de tneredere, la fel ca in cazul actului amoros, chiar daca nu esti impreund cu un barbat. Posi practica intreaga zi ofertea inimii tale gia trupului cu lui Dumnezeu, nici mai mit, nici mat putin. ‘Abandonarea ta de sine si angajamentul birbatului, deschideres reciproca intro masuri mai mare decat ati reusi fiecare in mod individual, represinta 0 arti ce poate fi practick in cadrul unei relajii de cuplu. Indiferent ini dact esti angrenatd sau nu inteo astfel de relatie, eu poti si practici tresirea trupului tau in faja fluxului plicerié si deschiderea inimii tale ea 0 ofrands adust iubici 3B a: | o Snainte sit injelag cum mit pot daschide lature do tine in fala tubirni’ infinete, Cncencam sé Ce ofer citt rhac multe orgasme, prrtrec ama convinge astfed ct sunt wn ban emant, Loum, singencel Yacoree po care med mac derese este abandonarea ta. Ime dorese 3& sevungy feniccnea tnimi’ tale eda cw wnduirea conpuluc Ci dirail ye sb-me lnpregney intreaga wiatie cee tubérea ta. Coca co ma alrage continua o&tre line este daschiderea conpuluc liu tn fata tabirid, cbendonisl intimit tale care mic gpulis sis mit daschid ew insume plin de tubire $e recuncglinft pentric tntregal univers care @ contucnat la creatia ta se la intéilncrea neastra. Inddfonent duct expenimentege’ sate Drage mea iubits, nce tim orgasm atunce cind fecum doapotte, tnoredanee conpuclut te 36 daschiderea ta flint de devofiune repregintét poarta secneli: care me se deschide pentra a pitrinde misteral extatic al tubéret. Deschiderea corpului tiu ~ capacitatea ta dea te abandona cu ineregul tu corp, astfel incat inima ta si poata fi cuprinsa de iubite ~ reprezint2 poarta care conduce cite profunsimile spirituale extatice, indiferent daci ea se manifesta sau nu alicuri de un babar. Daci erupul tiu nu se poate deschide, inima ta nu poate striluci. In schimb, daci trupul tau se abandoneasi in faja plicerii interionre profunde, atunci te dlschizi siti oferiplenar inima celui de Kinga tine. COrgasmul nu reprezine’ decit 0 forma a plicerii sexuale. Poate c& nu ai eri niciodatd un orgasm, sau poate ci ai avut foarte multe, fn realitate, nu conteazi prea mult. Singurul lucru care conteazt este ca trupul thu si se poata deschide ca un abandon beatific de sine, caracteristca esentiald a iubirii. Daca pelvisul au este blocat si vaginul elu este inert, inima ta nu ig va putea oferi in totaltate iubirea prin intermediul corpulu Deschiderea interioar’ produsi prin intermediul abandonului de sine generat poate de un orgasm, poate in singuritaze sau alituri de un birbat, reprezinté un prile minunat de ai oferi iubirea profunda sia tretiaspiratia citre profunsimi a inimii prin ineermediul corpului hu. Orgasmele clitoridiene Indiferent daca in viaga ta exist sau nu un barbat in clipa dle fad, imagineazdi cA te afli in pat alituri de iubitul ctu. Tubicea ongasmic’ ‘Acesta Iti mangaie abdomenl sifi desfatdsAnii, Te atinge eu gingisie incre coapse, de la genunchi si pand in regiunea inghinals. Te méngtie, te atinge plin de iubire, iat tn cele din turmé te siruti inte picioare. Priceput si sensibil, el stie si Ting’, si sugh sis iti méngie portiunea cea mai sensibili a trupului, continuaind in tot acest timp shi ating picioarele, abdomenul si sinii cu rfinile sale. Respirayia ta devine din ce tn ce mai sagadata gi mai rapid Ochii ti se inchid de plicere. Il prinsi de pir gi il tragi mai aproape de tine. Respti rapid gi simi cum ineregul erupt este cuprins de orgasm. Vocea ta prinde tonalitii inale, fafa fi se tensioneaza, iar corpul ti se contradt si se relaxeasd din nou, ddups unul, doud sau trei orgasme|clitoridiene. Acestea sunt crgasmele cele mai superficile, care nu presupun aproape nici un fl de incredere emoionala stu spiritual; chiar si un vibrator ifi poate furniza aceasta plkcere. $i totus, orgusmele clitoridiene te pot pregiti pentru o abandonare mai profunda de sine gi citre 0 mai mare deschidereinterioas, Orgasmele vaginale sau ale punctului G Ati facut estfl dragoste timp de aproape o ord. Lubitul iu a pituns de nenumarate ori in tine, cu corpul lipit de al ta, tea sirutat, tra muscat gitul si tea gintui sub el cu puterea lui plina de tubire, ,Nu te opr”, gemi tu, in timp ce corpul fi se telaxeazi, complet deschis. Iti intinai bragele in lateral gi it deschisi inima si gura. Gemetele tale sunt prelungite si profunde, din abdomen, Cind corpul iti este cuprins de vibra, sunetele pe cae le scoti devin si mai profunde. Iti privesti iubitul in ochi, cu lacrimi de afectiune vulnerabila, in timp ee corpurile voastre se inléntuie si inimile voastre se topesc una tn cealalea. Il aspiri si ‘mai profuund in tine, fi deschizi trupul in fara lui, te daruiesti in intregime, i cedezi in totalitate. Regiunea dinere picioare iti 36 Draga mea iubiei palpiti iar vaginul tu il prinde mai stns, il mangdie, i atrage ‘mai profund in interiorul lui Tubirea lui ritmicd si constanté te face si torei la fel cao pisicd. Te relaxesi din ce in ce mat profund, pana end din vaginul tau incep si emane valuri de plicere care se rispindesc in intregul corp. La fel ea un ocean nesfirgit, plicerea ta tl atrage din ce in ce mai adnc in interior thu. [i oferiinima ta, complet neprotejati. Corpurile voastre sunt lipite, goldirile tale se misc’ in unduiri care nu mai pot fi controlate, gura ig cexprima plicerea scoranid exclamarii prelungite: ,Qoorh", iar corpul thu se deschide din ce fn ce mai mul, serat dupa strat, asa cum nu ai mai ficuto de mult. Punctul G represinti o zon4 spongioasi situatd la cdfiva centimetri in spatele pérti frontale sau ancerioare a vaginului si este exttem de sensibil la majoritatea femeilor. Daci est capabila si experimentezi orgasme la nivelul acestui punct, dar ‘nu aj avut inca ocazia so faci, acest fesut poate ascunde multé durere, manie si tensiuine. Maseazi-fi aceasta zona a vaginului asa cum doresti - mai lent, mai ferm, mai usor, mai rapid ~ pnd cind simgi ci teai relaxat suficient de mult pentru a te deschide in fata valurilor orgasmice din ce in ce mai profunde. Fi torusiatenta si nu ajungi in punctul explosiv al descaredrit orgasmatice a fluidelor si secretilor tale sexuale. Orgasmele cervicale Cervisul reprerinta sursa fiticd a unor orgasme uluitor de profunde. La fel cain cazul punctului G, el poate fi extrem de sensibil si duretos a atingere daca nu ai permis in mod regulat energie’ sexuale s& circule liber prin zona ta cervicalé. Este suficient tnsi masarea acestei zone timp de edteva sipedmaini pentru ca ea si se deschida. Daca exist un iubie in viaga ta, atunci eand penetrarea acestuia iti stimuleazs sii trezeste zona cervical, deschiderea ta emotional si spirituala poate conduce 1 a Iubirea orgasmict Ta orgasme coplesitoare gi la revelarea beatieudinii iubiii Dupa o ori de fuziune amoroasi pasionali, dublati de fuziunea celor dou’ inimi, imagineaztti cA actul amoros cu Darbatul eau continua. Acum, penetrares lui tn trupul tu a devenit profunda, persistent, creatoare, necintiti, Mainile lui puternice if! intuiese incheieturile, abdomenul lui preseazt puternic in jos, deasupra abdomenului tui iat forg lui blanda pitrunde in tine, in mod repetat, deschizanidu-e si tresind tn. tine zone pe care nt leai mai simtt niciodat pnd acum. ‘Te simti posedaté tn Intregime, deschisi tn faqa Tui Dumnezeu, pierdutd in iubirea lui profunda. Te absndonesi inci si mai mult, murind in intensitatea iubiri sale, cu lacrimi fn ochi in timp ce iubirea explodeas} tn tine. Te last coplesith Uecnte,dzovindute moleom i bien lui bland Sig A piclea ti se dizolva, c& frontierele dingre voi dispar. Te decasezi din ce in ce mai mult, de ceva ce nict nu stiai cd exist tn tine. Jn inima ta se deschide o fereastra: minuscula, ascunst. Te dlaruiesti in intregime iubieului eu si prin el lui Dumaezeu, iar Tncrimile ii curg in voie. ‘Orgasmul fu devine din ce in ce mai profund, fea si mai aibi un inceput sau un sfirpit. Te abandonesi in straturi succesive, oferindui corpul si intreaga flint fubitulu eu, to timp ce el continu si te penetreze. Vi deschideti tmpreun’ in fafa unei iubiriatdt de totale inet totul pare si dispard in fata fericirit extatice pe care © induce ea. Lumina dizolva orice limitare, iubirea umple ineregul spagiu, si totul se deschide tn fata acestei plenitudini aproape de nepuportat. Nici un loc din fiinga voasted uniti nu mai rimane nedeschis, neatins, nerevelat ‘Ongasimul tu atinge o intensitate pe care nu ai mai simgico vreodatd, Iubirea te sfisie gi te destrama. Faga if este scildata in lacrimi, Corpul i este asudar, iar dincolo de formele voastre 38 raga mea iubitd Serlluceste aceeagi lumind. Trliesti o moarte beatifica, extatica gti incapabila s& te mai cramponeti de ceva si te deschici in Intregime in fafa unei forge cut care te identifi in profunsimen fiingei tale: lumina vie a iubirii pe care ai intuito intotdeauna straluceste acum plenar prin tine, ficindute si caiesti 0 plicere aproape insuportabila, n timp ce pntecul tau prinde sida drumul, apuca si elibereass, ficindute x4 simgi pulsul intregului univers intre picioarele tale, in adancul abdomenului tiu, al inimii tale care se daruieste plenar, Impreuna cu intreage ta fling, inteun act de daruire si de abandonare de sine total Zile la rind, beatitudinea iubivii continua si curgit liber prin trupul tiu. Migcarile tale sunt pline de gratie, fafa if scraluceste, pielea iti este intinsA si moale, emanand lumina iubirii pe care o simi, Tubitul eu si prieten ei sime aceasta deschidere interioar’ datorati orgasmului, care continu si reconeze in gesturile tale, in felul in care mergi, in expresia cchilor tai, in tonul relaxat al vocit tale. Deschiderea ta interioart continua s& se manifeste mult timp dupa ce actul amoros sa incheiat: Deschiderea in faya fluxului plenar al plicerii face parte incegranti din deschiderea ta totali si conduce la oferirea ‘ubiri tale profunde lumii si barbatului alicuri de eare tales Intro relatie de cuplu. Capacitatea ta orgasmici se poate amplifica odaté cu practica, individual sau alituri de iubitul tu, si odats cu ea se trezes gi alte aspecte ale capacitti tale de ai ofer fubirea cea mai profunda a inimil. In timp, poti incepe si experimentezi orgasme profunde chiar si faréo stimulare sexuala, atunci cind dansezi, sau cind practici yoga, ori cind respiri profund gi te deschizi in fata lui Dumnezeu. Corpul tau este astel construit incit si poati fi deschis de citre iubire gi si igi reverse propria iubire stunci 39 Iubirea orgasmicd ‘ind este deschis. I te esenta ta, darul eu care est estrath si menirea cu care teai niscut. Prin practic, poti invaga si simgi in permanent’ plenitudinea devosiunii, casi cum ai tai un extaz sexual profund, manifestindui darurile cele mai frumoase ale inimii prin intermediul trupului tu. Cum ctezi cd ai respira acum, ce pose ar adopta acum corpul tiu, cum teai migca acum - daca, ai fi patrunsi de birbarul tiu care te iubeste enorm, pe care Hai simgi atét de profund in inima ta incitai fi determinata 8 if revelei esenta cea mai subtilé, care tear deschide\ intro manieri atit de dlesivirgté incit aproape ci mu ai thai putea suporta atita iubire si atta incredere? Daca dorest si trieyti in aceastérhanier3 deschisi, rrebuie Si practici deschiderea sexual, indiferent dact experimenteri sau nu orgasme fizice, ba chiar indiferent daca faci sau nu simi fin acelai timp dezgustai de duplicitatea lui, de lipsa lui de profunzime, de incapacitate lui dea se angaja since side ai dru cu adevarat inima lui. Pentru a supravieyui, bérbacul tiu sia amortit probabil simurile, pentru a nu mai simi curereaorbilé provocata de faprul A mu ji cunoagte meniea profunds. A pierdut ani de ale rin scp specail rn cele din urma aajuns i se miulpumeasci cu putinele suocese pe care a reusit si le Sobandeast pind cunt Shon, dt seam cS Smt pierdut,indiferent cit de mule se auda cu succesele sale. Tu ejti foarte sensibils a adevaratul lui potential ~ ii cunosti talentele reale si sti ce inseamnna atunci cind iyi oferi cu adevirat inima -, dar gi la autoamagirea sa, la felul in care se minte singur, la distanta pe care o creeazi inere el insusi i dovinga profunds a inimit rae. Aceasté distanfa pe care o pune intre el si tine te rineste. Insensibilitatea Tui la propria sa suferinga gi la suferinga ta te frustreari, rezindui in cele din ‘urma mania, Il doresti in totaitatea lui ~ nu doar peneru tine, ci gi de dragul lui gi de dragul euturor fiingelor ~ iar el pare incapabil si igi dea seama micar despre ce vorbesti. Cand barbatul se ascunde in spatele idurlor generate de fic, find incapabil s& se deschida si sii ofere inima, constiinga lui 0 Oferirea sau tridarea inimii tale Tevine dabl i se protejeasi sub paviza nenumAratelor minciuni alimentate de ambiga lat desart. In timp, presenta barbatului ajunge a8 se limiteze la micul su univers. Ta il oa sini altri dde tine nici micar atunci cid te penetreaxt din punet de vedere sexual, In mod evident, viaga ta amoroasi devine extrem de siract, Ia felca gil iar el nici micar nus maid seama de acest luc, atit cde bine gia ascunsinima sub paviza riduilor de apérare Femeile devin stresate corporal iis inchid inimile Pentru ati prota propria inima de violullipsei de sensbiltate si de luciitate a jubiculi eho, cu fat idicat propre siduri de Spirae. Vaginul tu a ajuns st opun feistent (fn profuncimile fale) penetiilor sale mecanice. Tnima fa se protjesxi importa ceuvintelor lui incoerente, a crticilorsingultelor lui, Ori de cate ori ceri si te deschini fgk de barbatul tip, el re umileste, de parck sentimentele tale arf greite, bolnave, sau a problems “Te intreabi cur te sim, dar sentimentele tale sunt att de complexe side profunde inekt nu le pott deserie tn elteva cuvinte, De aceea, el te abuzeast pundndusi noi gi noi tntrebai, conwvinglindue ate chest prea dependent de eh trebuie st fi imal responsabilé in ceea ce te priveste si ci yproblemele tale ‘emotionale” ii apartn numal gi gin au nimic dea fae ct Drama este ci cu consideri cf inima To tt aparine. Felul tr care igi tite viaga, incusiv aspectele cltre care se indreaped Senta li, frdmancrie ui sau schimbarile subse ale vost sale toate acstea i afecteas8 inten inima. El ete capabil si se inchida intro lume a lui, in care continua sé si urméreasc’ scopurile independent de ceea ce se inedmpli cu tne. fn schimby inima ta se sins direct conectati cu a lui, ca gi cum at fi legaté de ea prin tail de fire emotionale; de aceea, inima ta suferh sau se scufunda la tunison cu inima Iu - gi odata cea gi Increderea ta “Aceasta nu este 0 slibiciune din parteat2, chiar dack bisbatul 70 ee — Draya mea ibid ‘a Incearcl site convingl ci aga este. Inima ta feminind ese mul tai sensibilé la fluxul energet si al emote’ decat inima lui tmasculiné. De fpt, inima ta reaejioneazi mult mal intens la profuntimea propriei sale consiinte ~ la prezenta fui in viata ta i alitur de tine ~ decit el insusi El este ineongtient de propria sa sen’ sorb la fell in care i inchide singurinima,focalcindsi atenta in exterior, asupra unor aga zise proiecte de vitor, adeseori inconsistent, cae il absorb Ins cu rou Sensibilitareainimii tale ar putea fi un mare dar pentru eb Suferinga ta plenar exprimat Hl poate inva foarte multe lucruri despre durerea pe cate simte Intreaga lume din cauza contin’ sale inchise in sine st insensibile, Puterea vulnerabiléa inion tale it poate inspira si igi trezeascd proprile talente si si tg ia angsjamentul de a se deschide si de ati dirui jubirea lui (fe gi restuli lumi firéreamd, aceasta find insigilibertatea pe care gio doteste tit de mult. Pe dealt parte, nul pot ajuta decit dack est dleschisi tu inst Exist posibilitatea ca, dupa ani de ile in care nai avut parte decit de birbay! superficial, si te fi inchis tu Insigi, ener afi proteja inima de suferinga el constanti, Daca nu a fi Ricut acest uct a ft tnnebunit. Ori de ete ori barbacul thu se last dus de va, se scarpind incongtient, fyi pierde timpul in fata televizorulu, pretinde ci este intim cu tine, dar fn realitare nu este preocupat decit de gindutile ye senzaile lui, de iecare dats edind birbatul tu neste in totlitate present alituri de tne sau cn isi treacé propria profunsime, nemanifestindugi talentele reale cu cate este inzesrat din teamé sau din inconstient, inima tase simte rant. De aceea, probabil c teal antrenat si simi mai putin. Ai ajuns | ast si poi sta sub barbacul thu in timp ce acesta se ured pe tine, coferindusi in eel mai bun caz 0 oarecare plicere clioridiand, Indureraté ciel nu exe capabil si te deschida. prin prezenga congtinge sale si prin fora sentimentelor sale masculine. Ii por a Oferirea sau tridarea inimii tale Oferizes sau eridarea inimni gale ____ “clea bisbatul vorbind despre proiectele sale scupide, fr8 tipi Ssh ura ck , Trezestote! Deschidegiinima! i risipey imu vara sim ucisi cu medieritatea tl” Tui ascunsi durerea gi mania sub straturi succesive de stres civilene Iti_urmaestiproprile interese, Ig petect timpul cu prieencle tale sincere si nu te plingi prea mule barbara cu. ‘Dact éai dens ce sim cu aderat in lepatuta cu flu in care we trate, fie ki spera gi ai alunga de ling’ tne; din cauza angoase si tinguiellor tae, fe lai decapitainreun acces de manic (Cel putin este dispus s8 impart un cimin cu tine. Cel putin ai 0 viatd decentd, aga ci aur merit ris puyinul pe care tl mpartisii toxusi impreuns de dragul| doringet tale cele mai profunde. Ii teider astelinima, la fl cum procedeaz si Iirbatul thu, Accepti o iubire superficial, la fel dum el accept o menire superficial. Sig amandoi ci exis un mal mat profund de a ti, ar nw manifesta nici unul viral sublime ale dubint gi mu v8 fei uml altuia sau lumi exterioare Superfcaltatea lui se manifest prin ambigitate, lips de irecte gi absent a prezenfei constiente. Superficialitarea ta se tmanifes prin compul tiv. Zidurie tale de protetie sau blocat Tieralmente inima, vaginul, abdomenul Cele mai vulnerabile $i tnai sensibile piri ale corpului tu sau impietrit pentru a resista in fata aaleulu insultelo, abunurloe 9 respingerii pe care le revs supra ta birbatul thu prin penetrrile sale lipsite de sensbiltate Cele mai feminine pari ale trupului tau se por tmbolnisi asefel sau cel pun se pot Inchide In fata plier, Energia ta exe blocati, iar emogile ti le reprimi printrun mecanism aproape teflex. Doringa cea mai profunds a inimil tle timane ate de adane ‘ngropati incitajungi si nui mai spei altceva de I vag dectt cel mult o relagie decenta, Doringa profunda de a fi iubits, destiras, deschisi si consacrati lui Dumnezeu cao oftands de iubire dispare dupa top acest ani de devastare emotional, frustrare si twidare. n Draga mea iubie Tu si barbacul eau nu mai sperati si fiqi implinigi de altcineva. Ati transcens dependenta, dar vati blocat in etapa autonomiei. Tu ai cizut probabil in capeana convingerii ck nu te poti face fericits decét pe tine insiti, c4 nut esti responsabila decat pentru propria ta fericire, in timp ce iubitul tau este responsabil pentru feriirea lui, sic& daruirea inimii fra nici o rezerva este un semn de slabiciune. Aceasti convingere tea condus la un sin al separieii permanent gi teribil Dincolo de nevoia de dependenti sau de independeng’, ta potiirvia si iubest, asl int zidurile tale de autoaparae si se surpe si 88 Iti poti continua eresterea fra nici o protectie. Daca doresti acest lucry, ti port permite celei mai profunde doringe a inimit tale s& fast din now la suprafaja constingei ale din adincimile fn care sa acuns gsi exprime ari iubinea ta autentict {in lumea exterionré prin fiecae parte a trupul ti. Daci vel invita iti deschizi cu blindeyezidurile de protecie, we vei putea bucura de desfitarea pe care giai dorito intotdeauna gi iti vei putes ofer plenar iubirea, ca un dar adresattututor ‘Arun cind te vei simti pregtit, te vei putea deschide mai presus de responsabiltatea autoasumati pentru corpul tu. Vei putea fuziona cu partenerul tu, prin devotiunea ta sexta, Te vei prutea deschice in faya euturor ~ a iubitulué tau, a familie, a pritenilor ~ prin ofranca deschist a nimi cale teste Daci dosti acest lucru, tu pofi trai ca iubire divina, dleschizindute si devenind una cu acest moment prezent. Ii pot ‘oferiviga ca i cum acest moment prezent ar pitrunde addine in tine, cuprinzindue cu inensiate, ca un iubit cag cum corpul ar dansa in curengi liberi ai iubiti, ca i cum inima ta sar ofer ‘uur, ati de mule cr pri veda gisimri, Daci doregt aces ucru, te por deschide gt pot! pune la unison cu iubirea universal, care ‘elise prin toys prin toate. «a Su treceal, ciind cram mac centrat in gout meet, simfeam nevota siz mit fact sie mi sink bine tn ceca co mit proveyle. Dust co mam mac deschis ge am devenct mat central pre deca de capa, mivaim daril sit mé te afatane $6 sé fam e ccheps, asifel ineitt sa prectem trite’ yo Cacna ampreant, eaetindine o vines banic pentra nee lnyive sepentoct prietenit noglrt. La ona actual am ofens si ime donese tubivea tea trove cee lotedl alle manierie, A acum, continue sic mis bacin atunee ctnd jet sit mit seimt bine in ceea co mi prcvevle, ie ceca ce ne, spe net sac pe paielene nagind, dar tuberea ta mis invites st tes din glndanile $e dan emofiile mele. Atandonarea te me atrage mac mele deci onice coup. Cuvintele nu pot a Draga mea iubit, dasence regaled nelemilad pe care Hl clumineage ticbivea Ce. Stee se acim, mat profanda dectt tnina mea, dan mat desckist: dactt onggentul, tubirea ta tmgefle tn mine o sare Le beatetudine. Aneastie beatetudine nes este foarte defenitie de realitatea de ze ca pe. Piricarele melo piorbelul liu, copacii — fac parte cntyrantit din aceasti: beatitudine, din acvastit deschidere, dn aceasttc tebire. Nec existe: ceovinte cane sé csonce aceastit stare co ne diferie de realétatua cbesnucti, dan care ite mat,profante deci ca $e se rispiindeste mac diparte dectit onice allcova. Secastes daschidere apare acolo unde tubirea ta ma cults st mie trezese. Deninga mea este sé te duc le inctintanea seepreme chian atc $é aceem, Llecaste este stanea din care ne-am nitscel Je te care ne vom negise daypit meant, euasta este cubiven pe care seo amintisc Crapuntle noasire noastre sit se daschile la nasferget 4 5 Jocul amoros al celor doi iubigi ack ai o esengi sexuall mai degraba feminini, purerea ta consti in capacitatea ta devotional de a te deschide in fay lui Dumnezeu in dubla forma a ambelor corpuri. Atunci cind devil ‘una cu iubitul ebu, eu devii doi manifestagi ca 0 unica iubire. Nu te simti responsabili: numai pentru deschiderea propriului eu comp, ci pentru manifestarea aceleiayi iubiri prin intermediul ambelor trupari al #iu si al iubitului elu, far'mai eiriu pentru ‘manifestarea aceliasiiubiri prin toate erupurile din lume. lubitea inseamna deschidere. Aceasta deschidere saldsluieste In inimile ‘uturorfiinfelor. Prin practicarea iubiri in cuplu, tu pot! invata si simfi acensti. deschidere universala, ce se regiseyte in inimile ruturor fingelor, bandonandue astfel ip faa iubiei care anion intregul univers ‘Atanci cind faceri dragoste, ru si iubieul iu puteti practca deschiderea cate transcende inchidetes in, sine. Abandonarea tail va atrage pe birbatul tiu cite tine, dinpolo de zidurile sale de autoapirare generate de team, ca o invitayie de a patrunde adine ii tale. El ajunge asefel si renunge la patrunde plenar in se dizolvt Impreund in interionul erupului gi ini ultima sa cramponare de principiul separarit iubirea ta, ghidnduy abandonares ta timp ‘au tine in acecasiiubire unict ‘Azunci cind din cele dow’ crupuri se nate aceeasi iubire ‘unica, plicerea ta explodeas4, val dup val, abandonanduce din ce in ce mai profund, Ajungi astfel si te deschizi nu in fora Darbatului tiu, cici ai devenic deja una cu el, ci la nesfirsi, dincolo de limitele propriei tale aspicayi, catre ceruri, Tubirea ta sia iubitului tau sunt aprinse din sursa tubirii dumnezeiest si se dilath citre nemarginire. ‘Trupurile gi inimile voastre se deschid si se abandoneaz4 pana cand ajung si simti deschiderea interioard care exist in toate inimile, in timp ce valurile orgasmice de fericive aproape insuportabil continua si vi dinamizeze iubitea 16 a Draga mea iubit Dupin astel de actamoros lela rind, corpul us continua i reverbereze ezonanfele iubini. Phntecul tu se sim celaxat si ‘mplinit. Fata este ginga’ i stluitoare. Inia ta este deschis, nero permis sig iui din inne rrr fingloe vi. ‘Acunc cind practical tmpreuni devoriunea manifesta prin ambele trupur, cu si birbarul tu v8 pues deschide mai profund decie var permite in mod obignuit obiceurile voastre individual. Iubirea ta ostmmulea’ pe a hi ia tubiees lui o stimleard pe a ta Esenta ta femininé fi pone lana o invitatie tit de presantd ite deschiderea devotional ince iubiul tru va avea deals gt va manifesta inteaga prezent, transcenzindui temerile gi inertia gi penetrindue cu integiatea ui. La sindul e,exenga lui masculing manifesta ca prezent gi consient de sine te poate cuprinde att, de tral inci tu mu vei ava de ales ste vei abandona comple in fag beattudinit generate de iubite, intro masur’ mule mai mare decat aif reust vreodath de una singuré. CCorpuliubint birbatului tiu este pana mangtierlor prin a care atingere we pogideschide tn fa iubiri Tui Durmnezeu, Tima Jui este fora care te poate cuprinde,scorindute din egoismul thu Daci vei irviga sire deschizialcuri de iubieul tu, te vei preg ast si te deschiai cite comuniunea pling de iubite eu intile eueurorfingelo vi act vei invita st te deschisialitur cle fubitul tu, pracicind ‘mpreun imibrigsarea celor dou’ trupu si espraia cao sing inimd, ve Incepe si sii toate rupurile a find propriul tia up si toate inimile ca find o inima unica. De plda, dacs vei sa into ‘amerd impreund eu cine! prieten, eve inti neo, tensunile, suferingele si iubirea care tnjeste si fe exprimatt de inimile gi de trupurif lor. Vei simp in mod natural inclinaia de a aja st se deschidi fa xindul lor, folosindute de propria ta. deschidere n Jocul amoros al eelor doi iubifi Doringa ta de af iubits de basborul eu nu teprezineé un semn de slabiciune, ci doar expresia adevirului tau cel mai profund. Inima ta se afl in aceasts lume pentru a i tubiti, pentru a le ofeti ‘uuror plenitudines stalucti sale, lumina gi gingigia sa. Pe de ats parte, pentru c& toate corpurile dispar mai devreme sau mal tiriu, relia tava fi marcat de erstege. Odata gi oda, barbatul tu te va paris, e va trids, te-va ignora sau va muri. fncran fl sa atu prezenga lui personal nui va mai putea ofer cee eI dorete cel ‘mai mult inima fa. La un moment dat, Iti vei plende iubieul De aceea, pacticareaiubiti in cuplu nu tebuie si reprecinte o ofranda ‘une’ ini chinuite de pierderea iminenta a iubiri, Tnima ta poate rimane vulnerabilé fi deschisi, capabila si suporte absenga prezenge iubiului fir) sk se inci gi fi sé se stniorce la fel ca un copil. Maturtatea spiritalé si sexuala presupune dewolarea capactitii tale de 44% simti clips de clips aspratia cea mai profundi a inimi, indiferdnt dacs te afl alauri de tun iubit sau nu, Ce simgi tn aceasta clpa? Ii permigis i deschisa, astfel frit si simi profunimen iubiei divine din inima ta? Ai incredere In aceast aspirate a inimii tale, esti capabila te las in voia ei ste incdt st ineuiest ce se Intampla In inimile cera, ituindule in acelai timp iubirea ta tuturor? Barbaul viv simbolizeard o binecuvdntare temporaria prezenjei divine, un aspect al gratiel acesteia, Fora iubiti gi se daruieste sub forma birbatului, astel incdt si pori practica dlschiderea in fog iubiri din inima tas oferitea intregulu thu rup pentru afi treit de aceast fubire si divuitca ofranda a ei Poti practica chiar acum, in acest moment, deschideres totala tn fafa iubini, indiferent cae’ te aflialaturi de un barbat sau nu, Dack doresti, poi simi inimile tituror fiinelor vii inspirind gi expirdnd la unison cu ele, la fel cum poti practica relaxarea intregului tu corp, atfel inc iubinea sii poats croi drum prin acesta 18 Draga mea iubita.. Practictindeosebirelixarea celor mai intime par ale corpului ‘uy, cele care fai dori cel mai mul sii fle mAngsiate,atinse, penetrate si desfitate. Trezesteti intregul trup, ifn special prgile corporale cele mai sensibile, cum ar fi gitul sini, abdomenul, vaginul, goldurile, fesele,picioarele si pile Prin practicarea relax corporale gi inspirarea energeiiubiii fn iecare celui a eorpului, urmata de expirarea el, rensiunile tale vor dispiea gi iubirea va putea curge liber prin tine. Daci dorest, oti opta pentru practicarea dansului, a yog’i, sau chiar la auostimulare erotic controlati ca exerci de deschidere a trupului gia ini tle, astfel inet iubirea s& oath curge liberk prin toat finga ta, Atunci cind practic disciplina aleasi sau arta abandonieiitntregului corp, amintesteq intotdeauna s inspin gif ‘expiriiubirea prin inima ta, prin intregul thu corp, prin fiecare por al acestuia Dact doresti, le poti permite trupului si inimii tale st se abandoneze atit de deplin incit si poti simi deschiderea sau iubitea din toate inimile. Iti poti amplifica plicerea, clererminénduiastfelerupul si inima si se deschida si mai mule, CConstientieaza cit de profund doregti si fii cuprinst de iubire 91 ‘At de profund dorestisi te abandoneri in faa acestea. Cel mai probabi iubitul eu ii simee inima prin intermediul dleschideri trupului tu, in special prin devoyiunea sexual pe care cst capabilé si to oferi. Chiar daci ai inima tint, chiar dac8 ai fost eridati in trecut gi sil foarte bine ck vei mai fi eridack si fn viltor, poti practica deschiderea interioar a inimii prin amplificarea, iubiri, Atunci cind faci dragoste cu iubitul tiu poti practica receptatea ati de profunda a patrunderi barbacului tu ined nic © paree a trupului sau a inimii tale st nu riméni necuprinst de iubire, Poti practica acest lucru gi in restul zile, congtientizind aspiraia cite iubire din inimile celoralyi oameni gi deschiderea ‘mupuluitiu pentru ca acesta si poat fi cuprins de aceasta iubite, 9 wa Sabirea este mat mare dactt tama Denis citnd team intilaat pe lore, eaielam o fmuie aliture da care sa mit pot deschie complet. Ime doneam o fameic dere st nec accepite dackt planitudinea ebsclett be iebirie venite deepotrivic din partea mea 3h din parton e Lect seo intimpla cumva ca ete st accept mat poten dacit alt, tnt doream eyicte sie tnfelag acest aoree. Sutne timp, capacitatea mea de a me dschile in fafa luc Dumnszece se amplificat, ce ot danese sd mts daschetl fate de El ompaecent exe tine, chien aciirn, tabita mea daagie. Mat sent poopitit pertrc acordaren tnoredenit tale Me angafey sa am (a rindil mec tncnedere tn poperginee tubers tale, chien dats fle ct von excita momante ind vee ritmine tnchése. Chien cane sd mit 80 | | | | Draga mea iubiti saga, am tncredare ix profangemen tielirct tale te angujemental tice ffi de iubire. Dorese da casemenca ca tee sit at inoredere tn promesiunen mea. nn nevoie de reacfia senscbilt @ trimee tale pontre amé putea directiona procesid de dschilere baginda-mit pe intuttie ta. Sent da asemenca nevota ca te sé we’ tncredere Ge angapementad mew $6 te cqpacttalea noastri de «ne daschide impreant trimile cttre Dumnege: Dactt nee poli area ineredere sace nee dovegte cceasta, wy prcfera sit nic fiom impresni. Ly profove ca tu safes cu un alt binbal, bu caresd aco tncredere doplinit ct te va putea gpicta it te dschipe fete de Damnegec. Dect sé siferin fre singin sac imprecnie caec femeie capable st mit inspire 36 sie attic tnoredere te capactlaten meq da a conduce damsel nostnee citre ferivire Ime dorese set fees tmprecenta cee ofemete care are 0 tronedene seifcint de mare in mine pentrie @ at lubirea este mai mare decit teama qe alandena in totalitale in fafa tee Dusmnagec, ompprecnit ca mire. Dect nee ac inenedore tn eappacttaten mea de a sucsfiine comunianea cit tnimne tape cate ctire Dummezee, atumet pasritsegtomt ye gaseylesean Cinbel in care st at 0 incredore deplinie. Dace do vee,puctea inst deschite alittine de mine wire mmtssint mac mare duct negle singer, aleance danteslete in inlregine mie se tneredinfeagi-me trina ta cu Coal sebine ote ayporafice Gale, denvole de toate igettrele melo Dack inima ta rainith te determin sf te inchisi gi si te ena congtient a protejesi, tu mu-mai poti recepta prezenta con barbarulut tau, sau presenta divin al cérei canal est. Nepenetrata si neiubité, ee vei simi goalt si frustrata interior, Vei Incerca apoi si umpli acest gol, mancing, muncing, ficind cumparituri, discutind sau tncercind sit tatisfaci poftele eu partide de sex superficiale sau cu dulciur, Puterea aspiatiel din inima ta va rimane blocati in spatele sidurilor create de teama, astfelincdt,vei fi dispust sk accept! tnult mai putin decie star dori inima ta, a ciret aspiraie profunda const in a darui ia primi tubire ‘Nu ai decit doud posbiltayi: fle tH acceptt doringa profundi a inimi, fie te mulgumesti cu ceva ce nu te va putea Uatisface niciodata. Dack vei opta pentru a doua variant 82 Drag mea iubitd. ‘multuminduce cu un barbat bun, dar nu puternic, cu o cariers si citeva vacante drigure, cu schimbarea mobilei in cast gi cu catevaiesii la restaurant, nu vei accepta niciodata profunzimea vwulnerabilé de care are nevoie inima ta pentru a se putea deschide in fata prezengei divine, lisinduse cuprinsi de aceasta. Realitatea cu care te mulfumesti este determinati de remerile tale. De pilda, dact tie teamé st erliest fara spriinul unui barbat, te vei multumi cu acel barbat care tea iubit cel mai mule pind in present, chiar daci iubirea lui nu este de neclintit, chiar daci integrtatea lui nu este impecabila, chiar dack angajamentul lui rimane ambiguu. El igi declara ca te iubeste, tu il iubesti la randul tau, gi puteyi impartisi impreuns caeeva momente de o mare frumusege, De aceea, esti dispust si te rmulfumesti cu o relatie mediocra, deoarece ce temi si nu rimai singurd, igi umpli golul din inima eu un barbat acceptabil, chiar daca nu intru tocul demn de incredere. Daci tiai transcens doringa de a depinde de un bisbat, ori opta pentru o viagS independents, dar numai pentru ci te temi si te bazeci pe spriinul unui barbat. Poti opta pentru o viata in singuratace, sau eventual pentru o relatie de tip yfiecare pentru el, bazati pe ,egalitatea” cu un barbat care iti acorda, spatiul necesar pentru a face eet place, inclusiv pentru a avea singura grija de tine. Un astfel de birbat fi ofer sigurangi sic mu te va rin niciodata din punct de vedere fic gi ck isi va impartisi sentimentele cu tine intro maniera relat sensibild. $i eorusi, nu esti dispusi si ai o ineredere deplina in el, abandonindugi in totalitateinima in fata lui, Nu i te pori dirui in intregime, pentru ci nu este suficient de profund pentru a te cunoaste aga cum esti, si implicit pentru a te putea conduce pin la Dumnezeu. Poate ci este un bun partener se aja s ii crest 8 lubirea este mai mare decit teama Coplii ¢'si ai un cimin confortabil, dar rareori va fi capabil si igi asigure desfatarea supremé a iubiti, Nu este suficient de periculos pentru ati inmuia ‘genunchit, nici suficient de constient de menirea sa pentru a te lisa in intregime pe mana lui, cu o ineredete deplina. Asa cum spuneam, este un barbat bun, dar nu puternic: Tu te temi si nu ii pierzi securitatea si confortul de pand acum, asa ci te mulgumesti cu beneficile viegi erate alatust de un barbat care te respecti gi care coopereazi cu tine pe thate planurile. $ti foarte bine cd viaga Inseamné ceva mai mult, ci inima ta tinjeste dup o abandonare mai deplina, dar nu esti dispusd si recunosti nici macar faya de tine insigi dat de mule ii doresti si fii cuprinsa de o forti mai puternica decit a ta, capabila si te deschida in fafa iubisii dincolo de orice rezisteng’i pe care ai puteao opune, oferindug astfl o starq de extar mai presus de toate aranjamentele tale sigure gi de tot conforeul ri actual. Ultima etapa a cresterii transcende si independenra bazati pe teama, Nu te mai temi acum si recunosti ci ii doresti un birbat in care si ai o incredere deplind, capabil si iti deschida inima intro masurd mai mare decit poi s& o faci singurd. Inima ta aspiri sa fie treziti de un barbat a cirui pprofuncime gi integritate s& 0 poati conduce mai bine decit ai putea face tu singur’. ‘Sti foarte bine cd mt esti slabs, c& iti porl conduce singurd viafa ~ din punce de vedere financiar, social, artistic. Dar acest tip de autocontrol manifestat la suprafata viewii tale nu reprezinta plicerea ta cea mai profugd’. Controlul asupra deschiderit propriei tale inimi nui va permite niciodaté acea abandonare extatici dupa care tinjeste inima ta. Oricat de ‘mare ar fi succesul in viata ta, tigi doresti sa fuzionest cu un barbat care te poate conduce dincolo de zidurile de aparare pe care ti leai construit, prin iubirea lui profunda si eurentica, 84 Draga mea iubitd prin controlul lui bland, dar ferm ~ controlul “periculos” al lunui barbat care nu se va multumi niciodaté cu mai pugin deat dlruirea totali a inimii tale. Bl doreste si te pitrund’ ea si te deschid in fata lui Dumnezeu, si isi penetreze retistenta cu un zimbet, siti corwing’ inima care se ascunde dincolo de bragele inerucisate si/si te conduc Ia extaz ~ mai ales atunci cind isi da seama ci temerile si bosumflarea ta copilireasca nu fae decit “3 te rmengina Inchisi. Un astel de bisbat nu iti va acorda spayil de cate ai nevoie, dar pofivea incredere in faptul & nu s~ va lisa clintit de rezistenga ta, El teva conduce fra oprire direct citre estinafia Ia cate doresti si ajungi si iti va trata refuzul cu acelagi umor si cu aceeasi insistent impecabila cu care trateazi toate schimbarile viet Teva conduce astelfard abater, fir ezitari, cu umor, exact acolo unde isi doreste si ajungi inima ta, fird si ia in serios rezistenta pe care Fo opui. [gi doresti mai mult spatiu’ It doresti si ramai singura ca si te complaci in stivile tale negative, care nu condue decit Ia inchiderea inimi? In acest az, tai gresit omul! Barbacul tau igi poate ghida inima citre deschidere mult mai sigur decat ai puteaco face tu, si tu sti foarte bine acest lucru. Refuzul thu nu reprezinta decit o scend cde moment; tu sti foarte bine c4, mai devreme sau mai taziu, abandonarea in fagasigurangei generate de controlul lui ferm si plin de iubire iti va produce o placere supremé In ultima instang’, eu nu iti dorestialtceva deat un barbae capabil si ffi trezeascd inima si in a cirui fermitate si aio incredere mai mare decit in tine insiti. Nu iti doresti altceva, ddecae un bisbat in fata cituia s8 te abandonesi stind e& prin cuprinderea lui ferma, jubirea divin te va susfine si te va deschide mai profund decit ai fi reusie singurd. Capacitatea ta de a iubi a devenit acum suficient de mare pentru a putea, 85 Tubirea este mai mare deci teama Sustine adorarea sub forma ambelor eruputi. In cazul tu, cunoasterea iubirii este mai mare decit teama femeit care se conduce singura. Ta stit ci nu ai avut nimic de pierdut, dar ai cdstigat plenitudinea divina, oferinduti lumina devotional gi superioar& a iubiri tale unui barbae capabil i ii ofere propria lui iubire superioara, astfel inci si vit puteti deschide amandoi mai plenar decit ati fi, puturo face individual Deschiderea inimmit echivaleazi cuj iubirea. Aceasti iubire straluceste in inimile ruturor fiintelor vii. Angajamentul tau de a te deschide in fara lui Dumnezeu prin forma dubla alcatuita din ambele trupuri te pregiteste pentru aceasta iubire vie care exist in inimile tuturor flingelot vit ‘ ao Ah tneredere cit birbatal lta He a Crepe tnima Drage mea cubits, mead vorbit de Carbatic cea care a fest in trecet. Mé-ai povestit de co Cae picriisct saw de ce teas pivisit pe tine. Agindate verbind daypre ct, am infeles de ca tt privesté pe birbale cu elite neincredere. on infeles de ce ime refuge encore tubirea ta 46 de co mec ec tnonedane si ee abandontge trina 40 st tte deschise tnapeal. tx fate mea. Pa de alte: parte, ma intrel. de co mac les, dacts nee aco tnonedare daplina tr mine? Cite accastt neineredere un simple reyidec el tenstunilon din trecutul tit? De ce eae ales pe ceclalfe barbate din viata ta, pe cee care au egecal — intrcan fel sac tr alta — sa fe fact st te abandonege tw tntnegine, ca 87 ‘Ai incredere cf biebatul chu ig va trezi inima franda a tubircé, fara nici o tensiane de neineredore? Mirae spus cbt de melt te doneslé sit te cbandonege in fafa unce banbal tn care st at @ tnoredane daplini. Spen sie fee oe aol bantat. Veo fe aliture da tine, astfel inctt cabinea noastri st devin: din ce tn ce mac porofends, pints cind va trarscende complet Comerile noastre repidutale, Chien 6 altence tnd oem sa avem sufletelh deichise, sémt Cotuge ca te tnchize tm fata mea yo mi trtrele daca na cumoa ae oplat sit riaméé altare do sine dope nee at troredere ot vot fecapabidl st Ye Cnggese intima, condacindo catre Dumneger.. fu rimine alaturi de tine de dragul iubisi. BL on sot be sin cn lore st recptee el nat iubiren ta fepininds Dore «atu sft increder In capctaten lide ghia nina ma mal cit in propria ta capacitae, iar tu iti dorest ca el st ‘rete mina abi in nat ta press dec umina jubirit din propria sa inima (tear deranja foarte mult daci kai vedea petrecind mai multe ore decit tine in fara oglinsii 88 Draga mea iubita admirindugi propria stalucire corporalad) Tu iti doresti ca el si observe ~ de fapt, si adore - feumusefea stralucitoare a corpului tiu si lumina iubirii din inima ta, iar el tsi doreste si ii recunosti i si ti adori capacitatea inimii sale de a te desfita gi de a te conduce astfel pina la Dumnezeu, deopotriva din punct de vedere sexual si spiritual, Aceasti devoriune manifestata prin ambele trupuri nu functioneazd decat daci cele doud trupuri, prin comuniunea for, sunt mai bune decat unul singur, daci tu te poti deschide mai ugof asculeand de voinfa lui ferma si de inima lui decat dac incerei acelagi lucru de una singura, i daci el se poate deschide mai usor daca se last atras de inima ta pling de iubire decat ar reusi de unul singus, lisinduse shidat de universul lui inchis. Dack nu ai incredere in capacitatea barbatului tau de a te conduce acolo unde doresti si ajungi din punce de vedere Sexual si spiritual - mat mule decat in tine insigi -, nu te vei deschide plenar in fata Iui. De alee, nici nu ar trebui si o faci. Daca el este mai atras de propria lu stalucire decit de a ta, iar ‘ute simi atrasii mai degraba de ascultarea proprielinimi decat de ascultarea inimii lui, inseamna cA sunteti amandot mule rea egotici pentru a vi putea oferi reciproe darutile cele mai profunde ou care suntefi inzestrai si pentru a vd deschide nelimitae in cuplu, Independenta ta nu va face sltceva decit si trezeasca doringa lui de a fila fel de independent. De acees, el va cituta si'va gisi alte modalitti de a se bucura de strilucitea specific feminina, independent de tine. Va petrece mai mult timp in natura, bucurinduse de frumusetea acesteia si ficind surfing, schi sau alte sporturi, ori va prefera si se telaxeze ascultind ‘music’ sau bind bere, mai degrabi dectt si aiba dea face cu {nima ta lipsits de incredere. 9 ———————— A‘ neredere of barbatul iu iti va tree iniona Nu este exclus ca, datoriti sidurilor de neincredere pe care sileat construt, si If fi ales un barbat care nu iti poatd ghida Trupul si inima citre Duraneteu mai bine decit o poi face st thsiti direcrionandu-i astfel viaga cftre plenitudinea iubiri Poate chiar te pricepi mai bine decit el si ii deschisi inima. In geest cat, cel mai bine est s te incresi mai mult in propriul iu autocontrol decit site lagi pe mina lat | Pe de alta parte, dack aceasta este realitaéa, fit congtientd cd tu singurd fiat ales acest birbat. Ai ajuns probabil si privesi tu neineredere capacitatea oricarui birbat de a te conduce - poate ch ai mostenit aceasta netneredere din familfe, sau poate Pe urmate a tradaeilor din cauza edrora al suferit in erecut ~ asa {4 thai ales un barbat care si corespurfda nevoii tale de agi Controla singurd via, nascutt din temerile tale Babar ta si nineedees care eet ar ti vei simi slabiciunen gi ineapacitatea de ai controla plin de iubire viaga. VA puteti iubi foarte bine ca doi oameni independeni, cate nu ig asuma decit responsabilcatea pent propria viat2, dar tu nu vei fi dispusi niciodata s& te Fhandonesi in fata beatificei disolueit a iubiri, iar el nu se va Sngnja niciodath in rotalitae si igi cuprindé inima. Decae si uimesi devoriunea fapi de un barbat in care nu ai o incredere {eplind cd iti poate controla viaga mai bine decat o poti face ts Insifi, mai bine rimai in aceasta relate sigur in care flecare partener este autonom si nu isi asuma responsabilitaten decat pentru ef insu ede alta parte, dack te simi pregitia pentru o iubire mai mare decdt cea pe care o poate oferi un singur trup, dach te ‘it pregavits si ai incredere intrain barbat a cru present tn ‘aa tate poate deschide la maxim in faa iubiit, dincolo de hhotarele zidurilor tale de autoapiirare centrate In egoul tt, anunci Inseamnd ci te simi pregitita pentru a practica arta 90 —— Draga mea iubité Oferirit depline a darurilor tale feminine, i in acl eli Fn acelagi timp a grin tree « daar maralin ae bt oe Devogunes init le Xv sc conga profrdl oe leschida sisi transceanda temerile sale intro masui mai mare decit ar putea reust de unul singur Tu vei atrage rotdeauna ceea ce iti c : 2 ce iti corespunde perfect. O femeie care adora profunzimea congtiinget masculine atrage si inspira intotdeauna un birbat care ador& straluciea iubirit din inima femeii, Dilatarea pe care v-0 puteti induce reciproc prin acest tip de adorare depiseste cu mult capacitatea voastrd individual de a iui, ficindo si se dilate mule dincolo de cele douit rupuri ba chiar si dincolo de extaul comporal cite snemarginire, etre constientizarea aspitaillor din toate inimile fiintelor vii, citre 0 deschidere universal, mai amplé chiar decit spatiul cosmic umplut de luni, de soare si de stele Senate rots econ roa deschide citre jumnezeu, prin adorarea reciproci a constiingei masculine lumini feminine acum ingemanate ines a Tu J imlotdrauna cittre sonst Onc de cétte one ttt stmt deschiderea tnimes, tne dace seam cit da tnchés am fost pins acum in fate tabenee: Molicianea thapulace tite ma cnocle 1a mit relaney 36 sé mit pun la wntson cee tine. dunce ctnd © fhe, prefer wea abinit tale tregegle in mene fpofiijinea darinfec mele pontri tine. Donese atunce st patound in tine atit da adine $e de pasional cit te doregle cnima Ca, ge dorese sit te beschid inct yo mac mult, prin tabinea mea. Dac nina ta se asceinde insit tn wpatele pelalus tensionat al trepeclece ter eae cate mac user sit tme vid de ale mele, sat ime snchplinase indalorérile, sarcintle po care mé donam proper, sare st riemion singin fant line Nea mat pot atuncs se vad lamina tnimis tale | Draga mea iubita Cencole de comportementiel tice dar. Naa mac stint aluncd asperatia inime tale citre tubire, ct dean derinfa ta de a termina cdate. Presispucn ott tf doregle sit fet lsat tn pace, ce st post face ceca co doresté si face. De accea, nete mac ating Crapecl gritbct 46 ne mac inceno 12 te impede, prin tubirea mea sé foe co ae da flcut. Ae twviifiat ca scent momente tn cane, dese wae artife deschis acest Cacres, tnima ta te doregle sincen sit fee alinsée de dubinea mea, dincole de acfiunile tale ineapitinate. De aceta, am inotfal sic ime inoctinese retmel ye 3 tac o pacage: alitture de tine, alunct cénd intutesc ct acest Cucri ette necesan, sé Efe Aanaieso tn mod forat iubiree mea, pint céind cedage $e tle deschipe tntine, dap care ne atem contineca amindoc activitifile spevfice. Le rindal liu, ae tnoidfad sé face acelage lone prrtria mine, tabila mea dragi. Mes intned tnsé ducts gle congtiont cbt de sh to atinge plin de cubine. Inima tw plina de tubine Cregegte 0 profangime nebaniita im fringe mea preceapatit de aclivilitile mele canenle ye mie tnwclt se He conglienlgeg espcnatia profanda, tngyinda-me asifed derinte da a mis deschite tnipreunta vie tine tr Enafele iubinte \ Dr de alta parte, dactt nc tle sent decit Crapul tensionat, compania la mé se pare melt prea stresantd, ase ole profen alunct st nee am dee face cee tine. Dose mam angejat sa te deschid ct de mel pot prin talsinea met, oncett de inchesit a fe, profungimea doninget mele pasdonale pontrie line nea se trepegte dectt atunct cind simte plenitudinea aspirafies don tnima ta, po care o ante clipie de clipit prin abandonarea plint: de inoredere @ Crecpclecé tice tn fafa tabindd: 94 Draga mea iubita ‘Daci nu ai in viaga ta un barbat capabil ss cucereascd inimna culiubirea lui, deschizindu-te astel pan’ la Dumnezeu, probabil ct nici tu nui oferi plenar inima pentru a fi cuprinsi si nu if dleschisi suficiene de mule trupul in faja estazului jubisii ~ tn aceasti clip. Ta atragi i inspiriintotdeauna ace ip de batbat care este la fel de angajat fs de iubire cum esti ruin aceasti clip. Ale spus, barbatul va fi exact att de prezent alaturi de tine cit iubire csi capabilé st emani si ete de rule ii permigi si te deschisi in compania lui sau atunci end esti singurd, Cat de deschisi ese inima ta in aceasta clipa? Cat de profund {gi doresti un barbac care si ii implineaseS aspratia cftreiubire? Cie de activ ti permit iubini tle 8 se manifest prin picioarcle, coapsele si gitul tiu? Sunt inima si abdomenul tau la fel de deschise in clipa de fai ca si cum ai face dragoste cu un iubie in care ai o incredere deplina? Esti capabils si sesizesi ce se ascunde fn inima euturor fingelor vi? Probabil ci nu. Cel mai adesea, inima ta nu se deschide la maxim, iar teupul tiu nu debordeazi de plicerea iubiti. De aceea, cu atragi cate tine un barbat mai pugin prezent decit siar dor inima ta, In adancurileinimii tale, tu igi doresti probabil si cunosti un buisbat cae si fie tn cotaltate prezentalruri de tne, a si eum ar face tot timpal dragoste cu tine, chiar gi atuncé cfnd suntegi la mast sau cind vi plimbayi. Pentru a putea atrage un astéel de bhrbat si pentru a tresi in el fntreaga lui plenitudine, rebuie mai inti si iti oferi propria plenitudine a iubiri. Prezenfa lui congtienta si jubirea pe care o emané inima ta merg mani tn mand. El uité de tne atunci cind te inchisi, iar tute inchisi atunci cind uit de tine. El doreste si te cucereascA cind ai incredete tn prin adorarea constiingei lui iar w te deschixi, oferindui iubirea si abandonndute in fafa lui, arunci cand simi presenta lui puternicd si fapeul c& iti adord ima Daca nu te afli fa ora actualé intro relafie eu un astfel de 95 ‘Tu atragi cite tine barbatul care fi corespunde perfect ipibat, congtientizeas ce simi in momentul present ei sufcient dd deschist i sit iubirea care se manifesta prin inimile eueuror fiinglor vii? Le simp suferinga si bucuria? Eyti capabilé si te dleschiai in mod activ, s recepeesi chiar in acest moment fora {biti in trupul tigi inima ta, ea si eur Jai prim pe iubitul ‘iu pind In profuncimile finel tale, oferindu iubirea ta feminins ‘exctem de vulnerabila si revirsarea total a enetgie tale? ‘Dac est capabil sti ofertiubitea cea maiptofunds a init tole, vei atrage cu sigurangl cite tine un barbot cu © presenti constienti profunds, chiar acum. Pe de alta parte, daci dieuirea inimi tale este plina de prudengi, iar revirsarea energlel prin trupul tit este redusé fa cote minime mu vei atrage in acest ‘moment decit un barbara cirul prezenfaconstient este instabila sla cirui inima nu igi doreste sf te cunoabca in profuunsime. Cunt pos decide in omen preset Ince rn respita profund. Umplegi ablomenul cll forza vitals tn timp oe inspii, apot expirS si elimina eu aceasti ocazie toate tensiunile pe care leat acumulat.Inspiri si expiré profuund, ot ficare partici a trupului tu. laspird si expih cu picioarele, pan’ ind simi farnicaturi prin degete, apoi continua la fl cu ccllalte parti ale corpului. in acest fh piciaree tale vor deveni cade, vaginul thu se va rela si se va umezi abdomenul se va rotunji gi se va ummple de placer, inima ti se va deschide gi va incepe si sim, brace, palmele gi degetele vor deveni nite prelungri ale init tale, gil Gi se va relaxa si se va alungi, fafa, buzee si ochii vor incepe si reflecte aceasta. detensionare interioara, Respiri profund si ‘relaxeasiqi intregul erup, dela degetele de la picioare gi pana la cap. In continuare, ia timp ce respi, proiecteazize in exerion incepand din zona inimii. Dac al un iubit, espn la unison cu eb Simtei forma, bucuril, suferingele, inspirind si expirind cu inima ta. Dact ai copii, respi la unison cu ei, in inima ta Procedenzi la fel si cu prietenii, Deschidet’inima gi laso si se 96 Draga mea iubic puna la unison cu inteaga comunitate din jurul tiu, iar apoi cu Intreaga lume. Inspita si expiri Ia unison cu oamenii, cu animalele, cu plantele, cu oceanul, cu padurea, ba chiar si cu Intunericul nopti, la nivel inimit tale. Permited inimii si se deschidi sisi se puna la unison cu intreaga lume, Sine aspirafia, care umple inimile euturor finger vi Simultan, detensioneasii teupul,astfel incit inima ta si se poati deschide activ (cu ajutorul respiraye) fh de momentul present. Acest moment exist ca ubite Simte pula veg acest moment care se manifesti prin tine, care ia forma ta, dar ia tururor celoraltor fine gi fucrur din jurul tu, Moment prezent este viu si este sinonim cu iubiea, sau cu deschiderea interioara Relaxeaziq itu, inima, abdomen si onganele genital, ca si ‘cum teai scufunda inerun ocean al subi, si recepteac, asf pleniucinea si omniprezengaiubir. Las inima st fucioneze cu ‘mupul gi deschidete peneru a tri cu rotul acest moment. Pe tnlsuri ce vei avansa cu practic, ve iw sf espn la unison cu jubirea care animé integul univers st inimileeututorfintelor vi Vet tnvaa ste dizovi in aceasta iubire universal gsi te bucuri in fiecare moment de plenitudinea ecu ntregul thu trup. Reactia ta natural in faa acesteiiubiriva fst te deschisitot mai mult in fafa iubirl, ofeinddo tu Insti, la fel ea o iubith care se daruieste iubieului et. Este ea si cum Dumnezeu ar face dragoste cu tine, iar tui teai dirut intru totul Ese capabili sf recepted exazul divin al acest moment present cu integul tau trup scaldat in iubice, mergind pani la dlegetele de a pcioar? Ii of eu iearegul rup cape un dar sacra? 1h oferi tu intreaga inima, pentru a fi posedaté de intruparea terest a iubini?’ Dack dorest st aragi cite tine un barbat cu 0 ‘nima profunds,tesind ine increaga sa plenitudine a consinys, va trebui sf ofei mai ine propria inims. 7 we De co dace tnapoc barbatit Taam agit de mille ont wpuntndime ca nee mit sine tn intregine wittiend de Cine, ct nce to vied aja coum esti $0 04 nee to titbeso ta trtreaga men capacitate, Gan vu to tabese Ime congticntipey propria tesbine pentree line, la fel cum tle conslicntipey ccbinea Ca penira mine. Se loluse, trobuie sit recunese oie sant momente ciind ine pierd inorederca in line, Soi spac une, ian cpoc tte sehinbe ptrerca tm clipa ermiteare. Part fanieite, dapit care to spore subél, fants nice un motiv sparent Sent moments in care pot fe pregent in tntregine aliturt de line, chiar dack enotitle tale ime distrag alentia, alteors: trefer 3 netnag 46 st aglept 0 le calmege Uneore incene st vorbese cic line despre ceca ce semfe, 98 = Draga mea iubita esifel inet s& pot infelige problema ce care te confpunte so st tncere 0 regole. Din jpicale, incerciirile mele dea te ascalte me conduc mévitone, cited teena se repel: din mete $e dow meee Ine pisrd atunce tncnederea tn cavintele tole, care me se pan prea schinbatoare, $e jpoifer sie mic relrag, tn mine, ca sé me me infarct prea tare din caiga dispopifict tale femere te a cuvintelen tale goal. Din Privive, dew lingul anilen neam material amindec. Ta ac tnvitfat sit lage tubcnea ta sé se manifasle daschis dincole de emoticle tale sehiintitoare De accea, ime este melt mac gor acum sé inluizse care este deringa real @ trimié tal, dincole de cuvintele 4 de schinbinile tale de seuprafeti Le rindel mew, am inviffal si rimin te contact cw tnema Ca ge’ sé stmt ce tye’ donexle aceasta, fant a mit mat lisa distras de cosa ce youd saa de folul in cane Ce componte tn : ‘De ce dau inapoi barbagii ewtenton. Unmitrese tntotdeauna sit sme daninta cea mat profanda a tnimit tale $6 die vad adovirata lumint a acestiia, tndiferent da ceea co spree sate ce fact. De, ctind mec mi nat relrag in mine, ponte wii gise astfel poecea a distant de Une, sent wludt sa constal ett de profanda este tbirea ta Limina ta sublime ime\| oyeyle crime, indo sé conglientizeje cubcnew care sdntluceste protutindane $6 were se manifest: Daca un birbat are o esenti sexuala masculind puternic’ si jst congtientizeaz’ inima, el descoperi aici o existeng puri dublact de o constiinga puri, care reprezints insisi natura momentului prezent. Daca doresti si ai o relatie profuncdi cu tun astfel de birbat, va trebui si intelegi ce inseamnd aceasts constiints imuabila si meschimbitoare care reprezines ‘ciminul” lui locul in care el gtie cine este cu adevarat. “Aceasth stare existential profunda este constiinga pur’, care este sion eu iubirea diving, Bibatul asi del cet nivel profund la drama efemeri a vietii. Atunci ind se ae eta poke mb be, babe teste ydeja mort”, astfel incit nu mai are nimic de cAgtigat sau de pierdut care si conteze pentru el. El poate dius orice lumi Si tie, Fird ceama gi fara dea Inapot, Nu mai este distras gi nu 100 Draga mea iubit ‘mai Fespinge agitagia ta emofionalé sau agitati viel, cicl va cliberat de acestea, oferindui iubirea profunds tn flecare moment care vine si pleac Majoritatea barbatilor nu au ajuns inci s& iyi constientizeze csenta profunda, respectiv aceasta constings liber8. Ei nu sunt congtiengi de menirea lor suprema, aga ci nu isi pot oferi plenar darurile iubirii tie si restului lumii, Din acest motiy, un astiel de birbat ti se pare superficial si nu ai inceedere in el. Mu te poti pune la unison cu esenta lui, motiv pentru care nu pot avea o incredere autentica in el Tu nu port ved=> forta vvulnerabilé a morti in privireaIui. De aceea, el yi se pare ricit {in marea dram a vieti, nesigue si incapabil si te ghideze catre profunzimile ultime ale iubiri. Probabil ex majoritatea barbatilor pe care fi cunosti dau Inapoi, retraginduse in sinea lor, speriati de emoriile tale tumuleuoase gi de haosul vieti. Exist inst si barbagi implicagi, care se simt acasi la ei in mijlocul viet, In fl ca si tine. Spre cxemplu, existi barbati care se bucuri sincer si vorbeascd despre emogiile lor eu femeile. Poate c& ai cunoscut asemenea brbati care se simt bine atunci cind beau o ceagca de ceai cu tine, clrora le place si vorbeasca despre reyetele culinare, despre haine, despre prietenii lor apropiati, sau si se pkings de relata lor. Exist iba care se simtconfortabil atunci cid ii ‘resc copii, cand trebuie si rispunda a telefon sau cind trebute si igi intretnd prietenii care ti visites28, desi urmaresc cu un ochi meciul de la televizor. Aproape tofi barbatii din lume au o capacitate mai mare sau mai mick de a face fag agitayciviti, problemelor de cuply si fartunilor emogionale ale iubitelor lor. Cei mai multi dintte ei stiu si se bucure atunci cind trebuie si igi redecoreze casa, ind fac planuri pentru o nunti sau cind picteazk cu degetul la siua de nagtere a copilului lor, la care participa 30 de baieti 101 De ce dau inapoi birbatit Fi fetice care alearga de colo-colo, printre prajicuri si juchrt Chiar daca are o esenga sexual masculina, in orice barbat exist o anumiti dost de energie feminina naturalé. Acest aspect al fingei sale se simte intotdeauna acasi in mijlocul viet vesnic in schimbare, la el cum te simy gi tu. Pe de alta parte, bbiebatul poate avea inclusiv un 2id de aparare feminin, nascut din teama. Este posibil ca el s4 piarda timpul cu conwersatii gi petreceri tocmai pentru cia uitat de sine gi de menirea profunda a inimit sale masculine. Probabil et poti face diferenga tntre un barbat care se bucura sincer de 0 conversatie,flind tn acelasi timp capabil st te aduci Ia extas cu prezenta Tui mascplina profunda, si un barbae care nu este congtient de sine, dipeutnd superficial, cu tun simbet pierdut. Pe misued ce invagh si se relaxeze, si ig dditame zidurile de autoapirare gi pe migurd ce ist redescoperd pprofunsimea, el devine din ce in ce mailmult un barbar liber, ‘care se identifica cu libertatea constiingei sale imuabile. Abia atunei autoritatea st iubirea lui Igi pot cuceri cu adevarat inima, CChiae si asa, el poate avea nevoie si isi amplifice capacitatea de 2 face fat furtunilor tale emorionale fara a da bir cu fugit, in cutarea libertati sale pierdute. El poate exersa si faci fata plin de iubire instabilitatit tale emorionale tnvagind s& rimana In act cu congtiinta lui profunds, care este mereu imuabili Pe de alta parte, pans cind va invita si se relaxeze pe deplin, centrinduse in aceasta profunsime a libertiti imuabilé si mere prezenta, el poate incerca si isi creeze o pseudo- libertate prin evitarea, controlul sau reprimarea viet, inclusiv ‘a aspectelar tale emotionale, pe care le consider imposibil de suportat. Bibel se retrage neo din ate ve de cuplu sia vietiiin general prin focalizarea asupra unui obiectiv fix sau a unui proiect particular, cum ar fi tlierea ierbii pe pelust, lor Draga mea iubit, spilarea masinii, jocul Ia burs’, construirea unei case sau scricrea unei cirti El tsi poate induce © stare de pseudo cliberare band bere sau uitinduse Ia televizor. Poate evita agitatia emofionala inchizinduse in biroul siu si lucrénd la calculator. Alteori, poate face o incercare autentici de a se inradacina tn profunsimea imuabilé a constiingei prin renuntarea la indatoritile cotidiene si izolarea timp de 0 lund fnteun loc de retragere, in care practi cl va cunoaste astfel ,moartea egoului stu In astfel de ocazi, este posibil sa tise pard ca barbatul tau te respinge, dar realitatea este ci el nu se simte acasa in mijlocul schimbatilor si al agiariei emogionale, asa cum te simi tu. Desi tezisti o vreme dispozitlor tale schimbatoare, nu se poate abtine si nu incerce si le yrezolve", ca si cum stirile tale emotionale ar fi o problems. Incearca si pun punctul pe yi” astfel neat si terminagi odati discutia, iar el si se poatl intoarce la armonia si pacea lui, adica la o stare in care nu exist, probleme. De cele mai multe ori, incearea si reduci preaplinul tiu la nimic, inlocuind plenitudinea sexuala. cu golul ejacularii, sperand si giseasci © soluyie Ia fluxul tiu emotional sau la suferinga ta spirituali, astfel incit 38 se termine odati cu ,problemele”, sditatia in sperana in loc si se conecteze la fluxul tau emorional, impartasinducl cei mai mulgi dintre barbai prefera de regula si ‘si piarda timpul suspendati intro stare de pseudolibertate, Uitind de ei tn fata televizorului, prin consumarea de droguri, sau Lisinduse absorbiti de provocirile viefi - incheierea unei ea oomna Pe un munte, studierea filozofiei leosebi a acelor provociri care le promit un crampei de elberae sau de smn” . ™ Cei mai multi dintre barbagi preferi si igi petreact o mare parte a silei incercand si dea lovitura” din punct de vedere 103 De ce dau tnapoi barbati Financia, luptinduse pencru libertatea politica, chutandugi o supapa creatoare, 0 provocare intelectual sau o cale de tliberare spiritual, Daci au au la dispozitie altceva, se pot uita Ta nesfirgit la o emisiune sportivi, privindwi pe alti barbati aflagi pe punctul de a fi ,ucisi” intrun ring de box sau transpirind pe teren fn cfutarea liberciitvictariei. ‘Desi birbatul tiu te poate iubi sincer, dovindui st ty petreaci intreaga viata alaturi de tine, de cele jnai multe ori el consider descitctile tale emotionale ca fiind obositoare si labsurde, cici energia ta aflatk vesnic in schimbare este complet strdina libertaqii pe care o cauta eb constiines imuabilA sau absolut” si pacea in care esenta sa mascilind se simte wacasi”. Lui i se pate ci stirile tale emotional si gindurile tale se schimb in permanenta ~ ba tl iubesti, ba il urditi, ba te inchizi, ba te deschizi! Invata repede c& orice ar fake astizi, maine nu va tai conta in ochii tii, De accea, preferd si isi investeascd timpul in ceva care si fi dea macar aparenga unei forme de libertate, de finalitate sau de pace. ‘Daci iubirea din inima ta nud va seduce gi nel va inspira pe barbat, rezindui congtiinta profunds, este posibil ca fluxul hestiviic al emofiilor tale sit indeparteze, chiar daci te jubeste sincer. Pind la dobandirea adeviratei libertiti a congtiinfel, cea mai mare teamé a lui este pierderea pseudor libertdgii de care se ctamponeazi cu atita tenacitate si inlanquirea sa de citre ceea ce lui i se par a fi constringerile vieti, respect de tine si de iubirea ta Chiar daci te iubeste, este posibil da el si se twami de angajamentul fai de tine pentru a nust pierde celelalte optiuni”. Uneori, el se retrage in el insusi chiar dup un act fmoros extrem de profund, de teama si nu tsi piard’ libertatea interioar’ in favoarea iubirii profunde, pe care o peroepe ca pe co tnlanguite, | Draga mea iubita Daca barbatul tu se aflé intro etapa a eresteri sprieuale in care nu poate percepe inc’ libertatea inerenta a constintei care exist clipa de clips, va trebui probabil si il invigi si se trezeasca in planul constintei prin profunzimea iubirit tae. ‘Lumina si iubirea din inima ta pot trex activ in el profunzimes constiingei sale, seductndu si fascinandut astel incat si fe dispus sf ipi angajeze prezenga profunda tn dansul relational 51 al view. In caz contrar, el va avea tendinga si se angajeze superficial in acest dans sau chiar si se retragi din nou in pseudoribertatea sa Dact doresti s& iti inspiri barbatul trezind in el constiinta profunda si doringa angajamentului, oferii aspiratia cea mai profundi a inimii tale feminine, intro manieré activa, eopotriv in plan sexual si devotional, Primestel complet in tine si reactioneaza intotdeauna la prezenta lui cu o plicere desivaryta si cu o incredere deplind. Daci nui vei oferi plenitudinea finger tale, este posibil cael sf nu fnveye nictodatt ‘cum trebuie si pitrunda in inima ta feminina, implinind astel aspiragia acesteia de afi iubied. CChiar daca face din cand in cand cite o pau in ciutarea pseudolibertiit lui, doringa lui de a se bucura de energia feminin’ poate rimane superficial. El poate prefera surse de energie feminind mai purin ,periculoase” pentru libertatea lui, cum ar fi oceanul, pidurea, muzica, berea, pornografia sau 0 alta femeie, mai putin provocatoare Pleniaidinea luminii pe care io oferi prin trupul tu si prin aspirafia plina de iubire a inimii tale - intro manieri sexual, dar nu numai ~ atrage si trezeste profunzimea constiintei barbatului, determinind-o si patrunda in tine gi in ‘universul tu feminin. Instrumentul perfect de care dispui pentru a inspira este adoragia. Adora profuncimea constintei barbatului tiu, Chiar daci se retrage, fi posi simgi inci acea " oo De ce dau inapoi barbatit ‘parte profunda a inimii tn care continui si at incredere. O poti vyedea in privtea lui si o pot simi in inima lui. Congeiinga lui profundé poate deveni astfel obiectul devotiunii tale, pentru care danseti si chruia ite daruiesti in intregime, Tu ii cunosti prezenta constienta si profunda, care transcende teama, chiar dact el este incapabil so simta deocamdatt Prin reflectarea si adorarea parti profunde a inimii iubitului tau, cu tl pogt ajuta efecriv si tpi descopere si 8h Ii recunoascipropriul adevir. Adorindui’ profunsimea intetioard, il vei inspira gi fl vei ajuea igi simed la randul Lui congtiinga liberi care represinté esenfa lui masculind, Daca se va deschide in fata acesteilibertii interiohre profunde, el nu. ‘numai cd va ajunge si tolereze haosul tu ¢motional,ficdndud placere si vorbeasci cu tine, dar va ajunge chiar s& adore el insu profurimea ub lamin nif Pe masura ce adoratia voastra reciprocal va deveni din ce in ‘ce mai profundi, jubirea voaste’ va deveni din ce in ce mai colorata de umor. Chiae daci basbatul tu se va retrage, ti vei xambi, congtientd de puterea inimii tale de al seduce si de al atrage inapoi in viaa ta, si nui va mai fi teama de absenta lu Chiat daca tu te vei tnchide sau vei exploda emotional, el va imbi, cunoscindusi perfect puterea prezentei sale congtiente de agi penetra energia rerstenti si de afi trezi din now inima in fata lui Dumnezeu. Plenitudinea feminind a iubirii tale va atrage intotdeauna © profunzime similard a constingei masculine a barbatului eku. Daci nu vei staluci la maxim, vei atrage citre tine un barbat care se ascunde tn izolare sau care preferd si iyi focalizeze tenia asupra unor scopuri superficiale, cum ar fi provocarile sportive, financiare sau agais spirituale, ori asupra unor partide ujoare de sex in scopul obyinerii unei pliceri modest. Barbatul tiu ar prefera ea tu si te deschisi pur si simpli, 106 Draga mea iubit fri si opui o resistenti att de mare. Tu ai prefera ca el sf te doreasca pur si simpla, fard sii ceard si fascinesi in mod activ. De multe ori, el este prea obosit pentru a mai dori s& iba ceva dea face cu problemele tale emotionale. La rand eku, de ‘multe ori esti prea stresaei sau prea epuizatd pentru agi mai dori sa faci vreun efort pentru ae fascina si pentru a atrage. Va puteti plinge reciproc: cu iti doresti mai mult presenta plina de jubire in viaga ta, iar el igi doreste mai multi energie sexual din partea ta. La fel de bine, puteti face amandoi compromisuri: el poate pretinde cd este interesat de ce ai tu de spus, iar tu posi pretinde cd esti incintati si asgt la bajbaielile Ii stingace sla viaga lui superficial Alternativ, putesi incerea amaindoi in mod activ s8 v8 bucuragi de dorinta cea mai profunda a inimilor voaste. Barbatul tiu se poate relaxa gi poate »muri", devenind una cu congtiinga profunda care represinta esenta_momentului prezent, simginduse astfel liber si iti daruiascd inereaga lui iubite, rd si se mai retragi, La rndul eu, cu te poti deschide complet in fata iubiri, orientata deoporriva citre sine, catte Dirbatul tiu gi cdtre intreage lume, astfel inet lumina inimii tale si straluceasci orbitor ca lumina a momentului prezene. Prin aceasta daruire reciproc’, vi putes inspira unul pe cealal, scotind astfel la lumina darurile profunde eu care sunt Inzestrateinimile voastre 06 Sorte ta he atnactic Drage mea ibiti, te mivfe ascunge feomecele serttale de mine ~ ylit! mac bine deckl ontcine alteineva se mil excite, dan neve rie te melfumeste doar cee o heimpla: fadcfeene genital sau ce o ine pilin de ofeefiane. Unperatia cttne tubire @ cnimit ale mit fascineagte se mit alrage sé cat cova mat mle deckt simpla plicene Saclirnea din inima ta mit trepesde accim $e cee: $e mit apictt st mit deschid in fafa tabirie care reprepinti: secrsa momentilice perepent. Subirnea ta mit tnspintt se tregeyte darcenite mele cole mac profande, lasindale sé cangé yontan din tnima mea cittre toate coldalte frinte. Sant toluse memente in care tae ime fort tubéree ta, dan cst mus reigese sd me 108 eS ee | Drage mea iubita tnaly la niveled ec: Mantua mea este coupale cee difantte lamin; sade tnigpecl mets este prea cbosct din cauge stresectecc. Chien dactt tme fect tne matey plin da tibire sai ime vorbegte je col mac detloe tom din lame, tot mee reejese 4a mae daschid complet in fafa ta. cca co me wimesle cel mac malt in timpel aceston momente in care mit dovedase cncapabel sit to tibase te fol do melt cb ma vubesle tec este deschiderea 3é danuizea tnimed tel, Uneone plinge: tan trina mea se tnduccgeaga. livone’ mit privege pam ye stmpelic tw oche, cnwilindie-mit cae Cragpul Cee moale $0 cee tnima ta deschist, dye Uipsa mea te tibire te rineste. Inne daw seama cit da ngiilent sunt prin companatic cu dénucrea te. Siabirnea ta esto alét de puternisé, vcluorabile 6 tnfenite! Gpteunen ta de a rimine daschist atunce cid cae scant inches mi quit si met desched hn now, alitune de tine. In momentele in 109 Forta ta de atractie cone nee mit stmt atras de tabire, dact leat inchide la rindul tad, ne at face devil sit mi: Lelermine si mit tndepitrtey jé mat lare de tiene. Din fenivire, opfiunea ta dea rimine deschisd: 36 de ame aritla cit be simfe rinili $e ct tnima (a tingesle dapit tabirca mea tmé da janse sit mit daschid ye st fagioneg dan noce cee crime Ce. i Puterea ta de atracgie este fark egal’ Energia feminind este cea mai puternici forga de atractie de p pimant, Dar cea mai irezistiild li se pare birbagilor energia th sexuala feminind. Tu gtii cd posi avea orice birbat Ia degerul iu mic oferindud fnergia ta sexual feminina gi atrigandwl astfl in sfera ta de influenti. It por folosi aceasté putere in interest tiu, pentru a obtine ceea ce doresti de la el La fel de bine, ii poti reduce - daca doreyti acest lueru ~ purerea de atracye, considerand ct rnu este corect sii manipulesi un birbat, De pildi, poti considera cf orice oma este responsabil pentru el insu, a5a cb ar trebui si posi objine ceea ce iti doresti de le viayé prin aplicatea simqului masculin al directii, gi mu prin atragerea ‘unui barbat, determinandud si fac ce vrei tu Pe de alts parte, dacd iubirea ta se dilaté foarte mult ti poti folost puterea iresistibil de atractie pentru a amplitica iubirea din inimile tururor fiintelor vit Da, poti determina orice barbat si faci ce doresti ti, si 0 stii foarte bine. Important este insi ce faci cu aceasta putere. Il pui si iti cumpere o casi? Sa isi ofere spayiul necesar pentru ati 110 Draga mea iubie, controla singura viaja? Sau si ffi ofere gle gi restului lumii darurile sale cele mai profunde prin deschidetea inimi lui in fata lui Dumnezeu? Esti doar © scorpie egoisti si aurosuficients, sau o preoteasi a altaruluiiubieit, capabilés& fi ajugi barbatul gi pe celelalte fiinge si se deschida spre autocunoastere $1 perfectiune, druindu-se apoi restului lumii? Poate ci te temi de propria ta putere de atractie si de influenta. Poate ci te temi si te dilagi dincolo de forma trupului tiu. In acest cas, capacitates ta de a recepta si de a oferi iubire, de a atrage toate fiingele vi eXtre comuniunea cu iubirea, ramane latenca si Ingropats sub ridurile de aparare ~ generate de teama ~ pe care ti leai construit. Indiferent daca te afli sau nu intro relayie de cuplu, tu te poti deschide, oferinduti puterea de atractie a energiei tale sexuale feminine ca o oftandi a inimii tale profunde, i beneficiul tuturor fiinfelor vii, Daca vei proceda tn acest fel, vet atrage in viaga ta un birbat la fel de profund. Daca te afl deja intro relatie de cuplu, nu trebuie si astepyi ca integritatea birbarului tiu si se trezeasca; te poti deschide chiar acum, activand profunzimea lui prin deschiderea jubirié tale. ft poti oferi profunzimea inimii tale chiar acum, trezind astfel in el profunzimea reciproca a prezentei sale constiente. Spre exemplu, chiar si cea mai simpli actiune a ta, s spunem turnarea unel eesti de cea, poate trex esenqa profunda a barbacului tit. Este suficient tn acest scop si te plimbi prin bucitarie la fel ea 0 dansatoare, ca o iubité extatica, ca o femeie al citet pantec plesneste de plicere si_ale citei membre strillucesc de iubire. In timp ce torni ceaiul, pori simgi lichidul care umple ceasca birbatului tu la fel cum iubirea ta ti umple viata. fl poi priv in ochi, oferindui esenga ta profunda prin intermediul iubiri tale ut Forya ta de atractie ‘Dack basbatul tiu continua st nu fe present, nu eeuie st te focalizesi asupra superficaltai lt. fyi port vedea de ereabi, Ja fel de deschisa tn faa fubii, fra si simi vreotensiune sau ‘reo nevoie, ca si cum ai fio opera de arti, perfect constienti Xe frumusejea ta striluctoare, oferindus splendoarea inimii tale prin gestrile gi prin grasa ta pin end e va observa. Pow pune astfel capat lipsei Tui temporare de atentie cerdndei adorayia, chiar si fird si spui un cuvant, prin simpla oferite a profunzimil iubirit din inima ra, dar gta fluxtului de iubine care fe manifest prin echilibrul si gratia crupului tu. Daci vei Continua si ite oferiastfel,cu sigurang’ mu ii va prea resist. ‘Lumina seducitoare din ochii tai, rotunjimile soldurilor tale, hainele pe care le port, gratia ct aritindut formele feminine ~ toate darurile frumusetii tle i se par ireistbile birbatului tau, Chiar daca vg incerca si perseverere wee ut de atone cind revigh nu dict despre subiecte stupide ~ secretul este si nu cazi tn capeana durerii de 4 fi respinsi. Dac& vet reugi titi menfitatcadinea sist emani sceeasi plenitudine a frumusett si tubiei ce resid in inima ta fara sf te lagi irtata de atengia Tul superficial, vei reusi si i rest cu sigurant COferitea gratioasd a iubieii tale au poate si nu tezeasci profunsimea birbatulut tu, Pessistenga tuminié din inima ta fhu poate si nu evoce stabilitatea prezentei sale constiente Dansol tau gratios - felul tm care pigesti, ia care igh mist dlegetele gi care it Intorei capul ~ nu poste nuvi trezeasch atentia gi adeirata Oferiea aspiratei tale profunde st iubirit tale ~ chiar daca te simi obosta sau fri chef ~ represintso arta care atrage fsutomat atenia si prezenta profunda a birbacului thu, Dact na sei face decit s i povesteyti cum fia mers in sua respectivl in timp ce if tiagti papucl prin bueitie, dupa care i torn nigte 112 raga mea iubits ceai ira sit dai seama ce faci gi te trinteytl pe scaun intro postura rigia si cu sprancenele incruntate, singurul rezultat pe care il vei obsine va fi amplificarea absenfei birbatului ei, Daca vei repeta frecvent aceasti atitudine, vei crea astfel 0 obisnuing’ a non-comuniunii. Barbatul tau nu se va simi atras de tine, preferind stabilitatea lui superficial si cititea ziarului. In schimb, daca ifi vei deschide inima, lasandu-i trupul si respire plenitudinea iubirii ~ ca gi eum ai fi pe punctul de a objine cel mai delicios orgasm pe care Fai trait vreodati ew siguranti te va remarca.-Dact goldurile tale se migci cu aceeasi plicere pe care ar simpio daci ai dansa pe muzica ta favorit, stentia lui va fi atrasi de trupul eSu, Dacé ochii 8i vor striluc, emanand iubie, daca fi vei vorbi de parca tea afla in pat, modulandu-ti vocea in intonatiile placerii provocate de actul amoros, ziarul lui i se va pérea stupid prin comparatie eu spectacolul pe care Hofer Refine: barbatul tau nu se simte la fel de bine in mijlocul vieti, aga cum te simi tu. El este orientat mai presus de orice citre libertatea si eternitatea constiingei_neschimbitoate. Daca alternativa la aceasta libertate a vidului interior nu este decit corpul tiu rigid, vocea ta dura, nevoile tale emotionale care par si nu se mai termine niciodati sau vorbiria ta obignuits, mai devreme sau mai tirsiu va invafa si te scoati complet din viata lui. Pe de slté parte, daci sunetul voeii tale ise va parea un sgeamat sexual delicios, dact migcirile trupului thu ti vor arsine deo dansatoare care alunec pe podea in extaz, daca tonuil voi tale gi expresia fegei fi vor evoca iubirea gi adoragia, va fi dispus fact orice pentru tine Sunt si momente in care pui mai mult accentul pe autonomic, negindu-ti puterea fascinanti a atractiei feminine si insiseind asupra funetionalitgi tale si asupra capacitai ele 1B Forta ta de atractie intelectuale. In astfel de momente, sexualitatea ta ti se pare doar o particic’ neinsermnata a fiingei tale ,in ansamblul ei”. COferiea fascinatiei tale sexuale cu scopul de a tresi presenta constienta a barbatului tau fi se pare o minimizare a fiingei tale integrale gio manipulare a dorintei lui ~ dar acest lucru se datoreazi exclusiv faptului ca nu reusesti sii. atragi atentia, determinandwt sé se deschida in fafa lui Dumnezeu prin seven act tube as ampli, ung Ami semuaen ca o expresie vie a artei divine de a iubi, acesta flind cel mai frumos dar pe care il pofi oferi birbatului téu, cea mai direct modalitate de #1 invita si se deschida if fata lui Dumnezeu prin iubirea ta. fi vei darui astfel aspiratia inimii tale si forma Frupulut eu ca peo ofanda divnd a ubin, yi vel cue barbatul, atragindul nu doar cu suprafgta fiingei tale, ci cu ‘esenta ei cea mai profunda. Atragindu- Me trezi in el aceeasi profunzime a adoratiei, care va corespunde ofrandei tale. Daca doresti ca barbatul tiu sf te trateze ca pe o vamp intriganta, tot ce trebuie si faci este si ii oferi farmecele tale superficiale pentru ai manipula doringele sale nu mai putin superficiale. Daca iti doresti ca barbatul tiu si te trateze ca pe © colega sau ca pe o prietend, atunci oferid umorul tiu, unonterea al alee le, pent ei ted inreul Dal ony ca bsbaal eof venree abe ca urs a ji feminine divine, atunci oferii arta ta sexuali: irgita a abandonarii devotionale, prin fiecare gest, straluc desiva rmigcare, sunet si expresie a Oferti aspiraia si devoriunea ta fara de Dumnezeu, Dumnezeului din inima lui, Chiar da nu ai un barbatin via ta, de ce gai er altfl via decat intro maniera devotional? De dragul tu, al lui Dumnezeu gi al tuturorfiinjelor vi, de ce niu teai deschide cao ofranda a iubiri, tn loc si sta 14 Draga mea iubiti ‘contractati, stresata i confuzd? Chiar daca nu faci altceva decat A giteyti cina acasi la tine, de ce teai migca altfel decit ca inteun dans al iubiri, oferindu-i inima mai strilucitoare dectit soatele? Daci doresti acest Iuctu, eu te poti deschide in fafa pliceri, te poti migca la fel cao zeigs, pot spala vasele ca si curn ai face dragoste - pe scurt, poti trai la fel ca o opera de arti a ‘ubirii, exprimind sacralitatea, puritatea gi adorayia in toate domeniile vieuit ca o reflexie a ceea ce esti tu cu adevarat. O revarsare a gratiei, splendorii, iubieli si frumuserii lui Durnezeu. Nu ai decit doud alternative: fie isi trdiesti viaya transfigurati de iubie, fie te mulyumesti cu mai pugin; fie 1 disciplinezi trupul pentru a deveni o operi de arti a iubiri, fe Iki blochezi inima sub zidurile obignuingei. Spre exemplu, cbisnuinta It poate determina tonul voeii pe care il folosest acunci cAnd iti intrebi barbatuk ,Doresti o cease de ceai!” Daca vrei cu adevarat si te transformi, iti poti schimba actiunile cele mai banale intro form de arti. In loc sa reactionezi din obignuina, potiactiona into maniera artistic, ce poate trezi profunsimea inimit barbatului «iu, umplandud viaga cu lumina, Imagineaziti cf esti pe punctul de a avea un orgasm de 0 profuunzime suprema, care gear deschide inima si trupul la fel ca © floare a placerii infinite. Ce fel de tonalitate a vocii ai folosi 1n acest caz, ievordtd din preaplinul placer tale, atunci cind ai pune intrebarea: ,Doresti 0 ceajca de ceai?”? Cvintele, migcarile si respiragia ta pot fi rezuleatal ‘obignuingei sau pot fi o opera de arts. Iti poti oferi intregul ‘rup ca pe un dar al frumusetiiiubirii,reflectind in exterior Jumina din inima ta, Daca iubivea va staluci prin trupul eau consacrat ca o oftanda devorionala, vei tresi automat in barbati adoratia, espectul si comuniunea cea mai profunda a 15 Forta ta de atractie inimil. Torul depinde numa de tine. Este 0 opriune pe eare ai clipa de clipa: fie acionesi centrata in personalieatea ta cbisnuitd, fie iti oferiviaga ca o pe opera de arts, ca pe un dar sacru al iubiii. Via ta poate reflecta sacraliatea iubiri, dar fumai daca esti dispust sf i constientizest gi s& exprimi tr exterior doringele cele mai profunde ale inimit si trupului tau. Spre exemplu, care este dorinta ta cea mai profundi atunci cénd cineva ffi atinge corpul? ‘Simte suprafaga moale a pielii tale, Tar plicea st fi mingled astel inci fiort plicerit si ii cutremute corpul! ‘Fear plicea si fi mangfintSasfl incit inima tas se deschida, aducdindusi in ochi lacrimile abandonatti vulnerabile? Ce tip dd atingere ar putea tre in tine aspirayja cea mai profunda a inimil ale, ramasi poate ascunsi gi neexprimats dea Tungul Intregi tale view? \ “Atingerea te poate face si te simi bink, dar ea ii poate text siesenga profundi a init, Ce fel de atingere te mulqumeste de Sbicei? Cat de profunds este doringa ta atunci cand it oferi piclea pentru a fi atinsa? Profunzimea aspirasci din inima ta ~ ‘oferta prin pielea ta, prin vocea ta gi prin migcile tale ~ va erage cite tine un basbat capabil sii ofere sentiment Ia fel de profunde ale ini sale. Chiat s1 copii sf prieteni ti vor f inspirati sf tsi exprime mai plenar darurile divine, dact vel manifesta deschisaspiagia cea mal profunds a ini tale "Adevérata daruire a iubirii se nate din aspirata cea mat profunda a inimi, cici io aceasta din urma coexist simultan mai multe tipuri de doringe. Probabilc& igi doresti din cind in cand cite o inghetati, dar plicerea oferta de aceasta este de scureh durata, Ingrijirea familiei igi poate ocupa energia st timpul ani la rind, dar cite mame nu cunost ale ciror eopii au crescut gi au plecat de acasi, si care au ramnas cu inima goal, tutind consolate intro casi pustie? Plicerle viii sunt 116 Draga mea iubits, ‘nenumérate, dar nu toate sunt la fel de profunde. Pentru ca inima ta si se poata bucura de adevarata implinire care nu mai dispare niciodata, tebuie si inveti si iti constientizesi gi sh ii proiecteai in exterior cea mai profundé aspiratie din inima ta, ipa de clips, dea lungul intregi tale vie Ce inscamné si igi proiectesi in exterior aceasti dorings profunda prin ineermediul corpului tiu? Imagineazii cite afl chiar acum in compania unui iubit dema de oats increderea, ‘a. Trupul su este lipit de al tiu, moliciune lang moliciune. EL igi simte fiecare nod de rezistentl si te ajuth sh il depagest. Respira profund, la unison ci tine, i iti constientizeass fiecare rmigcare si fiecate nevoie. Deabia apuci bragul tiu si se deplaseze cu un centimetru c& el il prinde in mainile sale puternice si il ridici deasupra capului tau, fincuindute si ajutindu-te s8 te deschisi. Dac simi nevoia si te odihnesti, se opreste. Daci ai nevoie de mai multa foryi, patrunde in tine {intro manieri pasionals. Te relaxex si te lagi in voia lui, pentru cA ai tneredere in el. i permiti si patrund’ mai adine in interiorul ei, in trupul gi tn inima ta deopotriv Migcarile lui te deschid din ce in ce mai mult, si in scure timp invitayia pe care Lo adresesi devine extrem de pucernic ‘Trupal si inima tase deschid, permitindwi si patrunda din ce tn ce mai adanc in ele, si te umple mai mult decat at pucea suporta daci nu teai abendona, Toate hotaree tale se dizolvi, si ti accepfi iubinea fard teams si fara rezistentd, pnd cind vi topiti amandot fn iubirea universal. ‘Cum sar simti limba gi maxilarele tale daca ai fi topita in beatitudinea cea mai profunda a iubirii? Dar gatul tiu? Ce tonalititi ar ofericoardele tale vocale? Ce gesturi ar face mana ta pentru agi da pe spate pirul cisut pe obraz? Cum ar fi abdomenul tau: contractat sau moale? Cum sar simi gleznele tale: rigide smu relaxate? Ce crezi ci sa wsimpla cu respiratia 47 | orga ta de atracyie ta dact a simi aceasti profunsime a iubiri, fie 9i numa in imaginatia ta? Cum teai migca gi cum ai tri chiar acum, daca teai deschide in faa plenitudinit absolute a iubiii? a ora actuali, singura modalitate de a sic nu est iubita a modul absolut consti in afi imagina cum ar fi si fi‘ iubité La rmodul absolut. Singura modalitate de a sti ci nu teal deschis comple in fata beatitudinii divine const in ai imagina o cale dea te deschide mai mult, 0 cale beatific gi divin’, care sigi ppermita si te deschizi chiar acum. Daci doresti, tu pofi intui chiar acum in ce constau darurile iubirii divine si cum se pot manifesta acestea prin tine Dacd nu ai putea face acest lucru, nu ailavea acest go interior, CChiar dact nu igi pot exprima ingotdequna sentimentel prin cuvinte, tu te poti cufunda din ce th ce mai profund tn aspiratia inimii tale, constientizind-o dn ce in ee mai plenar. Te poti deschide si poti manifesta spodtan aceasth iubite din inima ta, prin intregul thu corp, astel incat fiecare migcare a viefi tale s8 devind o reflexie a sacruli. ‘Uneori, trupul si mintea ta nu vor putea sustine deschiderea necesari pentru ca inima ta si se posts dru ‘Atentia ta, si implicie energia ta, se vor orienta citre placeri superficiale, cum ar fi dulciurile gi mangiierile banale. Chier daca intuiesti cd exist’ o iubire infinit mat profunda, tu te poti ‘mulfumi ct foarte pugin. De asemenea, cei din jurul ru nu reuyesc intotdeauna si fac8 fats celei mai profunde doringe a inimii tale. Multi oameni se tem si se deschid, aga cA subirea ta se-vaibi freevent de inchiderea lor. In astfel de cazuri, inima ta igi doreste mai multa iubire ddecit ti pot ofericeilalyi sau chiar tu insiti, Este posibil st doresti in permanent si devil capabilii 4 daruiesti si sé primesti mai multa ubire. Acelagi lucru este valabil gi pentru iubitul cau, Felul in care rispunai dorinfeé de iubire a inimil 8 Draga mea iubita tale depinde de cat de profund Thi congtientizesi gi doresti st ‘manifesti aceasta aspiratie interioars fara a te inchide. Esti cumva o femeie care nu gine cont decat de nevoile ei, care isi asigurd.securitatea manipulandui pe ceilalti cu farmecele ei superficiale? Esti curva o femeie impietrith si independents, care igi reprimd irezistibila stralucire, refuzind sf tsi diruiasci inima, in pofida golului interior pe care il simtel Sau ejti o oftanda divina a iubisii, care manifests cu gratie lumina cea mai profundd a iubieit pri devotionals si feminina deopotriva, capabila s chiar dacd tsi simte inima riniea? Oferati energia sexuiald feminina ca rispuns la aspiragia cea mai profunda a inimii tale. Stralucitea emanati din inima ta este farul care atrage orice barbat integru. Nu nevoile sau independenga ta vor atrage cate tine un batbat profund, ci ofranda smeritd, adeseori dureroasi a inimii tale, rugimintea tinguitoare, dar beatificd a inimii tale de a fi cucerita gi fapeul A lumina inimii tale nusi va gisi linistea pind cAnd nu va fi ‘cuprinsd tn totalitare de iubirea diving. Continua si intuiest si si te mentii pe aceasti cale: oferi dea Tungul intregii tale vieti aspiratia profunda inimii, indiferent daca esti mingtiata sau einits, daca igi vin copiti acasi sau daca pleaca pe drumul lor, daca iubitul tat se inchide in el insusi sau tsi deschide inima in faga ta, Astfel vei fi la inaltimea aspiratiei esengei tale divine! Lumina din inima ta, niscuei din aspiratia cea mai profunda a acesteia si oferitd prin intregul tiu corp, reprezinté cea mai puternica forti de atractie de care dispui. Abandonarea si lumina diving a iubirii reprezines totodata sursa unei vieti traite ca arta, darul tiu devotional adresat tuturor fiintelor vi si singura modalitate de a te deschide in fara placerii supreme a inimii eale. Chiar preferi un alt mod de viati? arta sa unici, ofere iubirea, 119 a Birbateel tee este abgeree Drage mew iebiti, speranta men eile cit nc vee nenunta. Stir tz binbated din Crecetial titi lean ritnet $e ct, uncont, niet uy nee mic idler Ca tnilfinea asleplirilor tale. Dar, te reg, nec te mulfamé niciodal cue mae pectin deci te deregle cel mat profland tneina ta. An viget clit do multe famed renunfind $6 mulfuminduse oa 0 as medivend, cncapatele st te condaed Jummepece Ane vigut de wvontee go fone care ae incercat sé corte practice hifivile a devotinid prin ambele lrupure tncerciind sa se tubeased singeere. neste fomed invalic 42 se amageasea cubinduse pe cle insele age cum sunt $e acceptind manifestanile banbatiulad ca toate Cinilinile sale, cngind cit mac bine de atét ne 120 al Draga mea iubita poate fe Poate mac bine nec va fo dan mac rial agung stl trévasc® dalonel compromiscclac 4c foirie din viata on. Ele se miclfumese oflind cae foarte pilin $e nec mac aypente cittne perfectiunea 3¢ adevitril tbiintt, cace tn folal aceite, oned ole ct accopla realélalea aja cecm este, Son ceca ce te prcveste, at fe degamitget dacit text meltume cu alit, Ente adevitnat cit total. tncepe cue sicbinea de sine 46 cx tubiree frartencrutict ase cuum este aceite, cee lol cee pitavile sale de auloepinare 46 ce tol ca cinperfectiuntle sale. Pause unmittor conslit Cnste tn at permite eapresiet profanite a trim tale sit tne dlaminege vila, atfel incét sé pot wedea dincole de linitirile mele. Dect mit vee alige pe mine, sae enice alt Canbat tn caro pote avea o tneredore deplint pentres ate deschids inima mac proflend in fefe uc dectt duct teat limite s& He cubeglé prepriile zilare de autogptrare $e proprtile 2 r Barbatul iu este alegerea ta Limite, alunce tnima ta an tnflone intro masunt melt mac mare decél dact lea mecllame cee realitaten aga ceem este ea act. Prinil pas. consis in a te gabe pe tine bust, be @ mit cubé po mine set ae tebe pe kote cotlalfe aja cum sentem' cw Col cu é tiunile noatre. Cu lofi suntem aren aja ct estelnaticral st fom cabdle. Pasicl armitor constis inane deschide in fae aminanid mat planar a inorederte te devefianié manifastate prin ambele Cregpucré mult so ne vom pelea ofert tree mac mare masini iubirca dectt deci. ne neem reflucta canal in colalall. Mat existe: sun wl Credlea pas care condasce cine infleninea sé mat plenant e cabirté. esta const tn @ ven 00 deplinis 46 tn a te daschite tn fala tabinic care frintelon vie chien sé dec nes gle alitare dean ceded, Draga mea iubita In pat,-poate ci ifi place si preiei uncori controlul sf i fnveti sisi Iti conduc iubitul, dar dact acesta nu este suficient de priceput ~ daca ghidarea ta spiritual si sexualA este necesara din cauza ci nu ai incredere tn capacitatea lui de a detine controful ~ atunei nu te vei abandona in fafa lui, iar rupli va acumula aceste_nemulgumiri sub forma tensiunilor, stresului, epuiziriisi depresiei. Tu iti doresti ca barbatul eiu s& te cunoascl gis gtie 8 ajunga in profunzimile tale. Iti doreged cael si iti cunoasca trupul sisi stie cum si te deschida. Daci profunsimea birbarului tiu nu este suficient de mare pentru a te putea simi si deschide, corpul tiu va devent rigid, vyocea fi seva aspi, iar migcaril tale vor deveni lipsite de grate. Pantecul rau nu se va umple de placere. De ce! Pentru cé oricit de rule tiar plicea si iyi conduct singurd viaga din punce de vedere profesional, artistic sau politic, esenga ta feminina va {inj intotdeauna dupa abandonarea in faa iubiri, si nu dupa pastrarea controlului si luarea tuturor decisiilor existenyiale, spiritual si sexuale. Tea lisat vreodal in seama ghidari pline de iubire a unui barbat? Ai renuntat vreodati la control, permiyéndui inimii tale complet diruite s se deschida la fl ca un ocean, pasionalt si profunds, in loc si se canalizeze tn directin ingusté. a functionalitatii? Din punct de vedere spiritual si sexual, inima ta Ist doreste i fie penetrati si cuprinst de o iubire profunda side o integritate impecabilé. Tu iti dovesti st tnfloregti ca oftanda suprem’ a iubiri, fr a fi nevoita si preiei intotdeauna friele controlului i si iti conduct iubieul. Poate ci nu te deranjeazi si fi conduci pe cei 100 de angajati ai companiei tale, dar inima ta nui va gisi nici o plicere in ati conduce propritl barbat. Din punce de vedere profesional si uman ~ ea femeie de afaceri, artsté, mami sau politician ~ poate ci iti place sa deqii controtul, dar daca esti 123 Barbatul edu este alegerea ta Tnzestrati cu o exenfa autenticfeminind, cind vine timpul sé te

S-ar putea să vă placă și