Sunteți pe pagina 1din 31

.....

LUMINA
din
. Evanghelia după Ioan
>.,,;

LUMINA
din
Evanghelia după Ioan
de Charles Gilmore

Un studiu simplu despre CALEA MÎNTUIRII, aşa


cum o găsim în Evanghelia după Ioan

"Eu sînt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va


umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii. "
Ioan 8:12b

SOURCE OF LIGHT
Ministries International, Inc.
MADISON, GEORGIA 30650

www.sourcelight.org

1
©
1990
by

SOURCE OF UGlIT
Ministries International, Inc.
Madison, Georgia 30650-9399

www.sourcelight.org

Toate drepturile rezervate


AlI Rights Reserved
Printed in the USA

Traducere din limba engleză de Doru Motz

Printed in the United States of America


by
Sa urce of Light Press

2
DraJ!i Prieteni
Răspunsurile la cele mai multe din întrebările cuprinse în studiul de faţă
pot fi găsite în Evanghelia după Ioan. Aceasta e doar una din cele 66 de
cărţi ale Bibliei, dar este Cuvîntul lui Dumnezeu, care vă poate schimba
viaţa în întregime din clipa în care l -aţi citit şi aţi crezut în el. Aveţi în faţă
o problemă vitală , de care depinde VIAŢA sau MOARTEA dumneavoastră ,
şi numai dumneavoastră sînteţi în măsură să decideţi care din ele va fi.
Întrebările din această broşură vă vor ajuta să găsiţi răspunsul la marea
întrebare: CUM POT SĂ MĂ NASC DIN NOU? Cautaţi răspunsurile la
întrebările date, în Evanghelia după Ioan şi completaţi spaţiile goale. Dacă
nu aveţi Evanghelia după Ioan, veţi găsi toate aceste versete tiparite la
pagina 24 a cursului. Adevăratul scop al Evangheliei după Ioan este să vă
arate cum VĂ PUTEŢI NAŞTE DIN NOU şi cum puteţi primi noua viaţă
în Cristos. "Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeţi că
Isus este Cristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezînd, să aveţi viaţa în Numele
Lui" (Ioan 20:31).
Broşura aceasta, intitulată : "Lumină din Evanghelia după Ioan", vă va
arăta cît de uşor e să studiaţi Biblia în confortul locuinţei dumneavoastră.
Noi avem multe alte lecţii menite să-i ajute pe cei care doresc cu adevărat
să obţină o viată nouă, plină de bucurie şi de pace.
Originalul Bibliei a fost scris în limbile ebraică şi greacă. Textul actual,
aşa cum îl avem astăzi, este o traducere după limbile acestea. În studiul
nostru am folosit una din traducerile care circulă în prezent în România:
traducerea lui Dumitru Cornilescu.
SEMINARUL TEOLOGIC" VESTEA BUNA"
CP.22-0P.l
325700 - OTELU-ROSU
Jud. Caras-Severin.
ROMANIA

email: soleuro@gmail.com
www.sourcelight.ro

3
Seminarul Teologic "VESTEA BUNA"
ROMÂNIA

INTRODUCERE

Sînteţi cumva într-o căutare febrilă după lumina care vă poate indica
drumul spre o nouă viaţă de libertate şi tofală eliberare de sub robia şi
pedeapsa păcatului ? Tînjiţi după un trai plin de bucurie şi pace - o
bucurie ce nu poate fi răpită şi o pace ce nu poate fi tulburată, indiferent
de împrejurări ? Atunci, NU VĂ DAŢI BĂTUT, deoarece în broşura aceasta
vi se va arăta cum puteţi deveni un copil al lui Dumnezeu şi cum puteţi
primi această viaţă prin intermediul unei noi naşteri - spirituale ! Isus a
spus: "Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui
Dumnezeu" (Ioan 3:3). "Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce
cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu"
(Ioan 1: 12).
Broşura pe care o citiţi acum, LUMINĂ DIN EVANGHELIA DUPĂ IOAN,
vă va arăta că Isus Cristos este "adevărata lumină. " EI a declarat: "Eu sînt
Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va
avea lumina vieţii" (Ioan 8: 12). Viaţa fizică aţi primit-o prin naşterea
biologică. Dar pentru a primi această nouă viaţă spirituală, trebuie să vă
naşteţi iarăşi - spiritual. Prin urmare, cea mai importantă întrebare pe
care o pune broşura aceasta este: V-AŢI NĂSCUT DIN NOU? Însă înainte
de a încerca să răspundeţi la această întrebare, va trebui să vă familiarizaţi
cu cîteva elemente de bază referitoare la Biblie, din care face parte şi
Evanghelia după Ioan. În prima parte a acestei broşuri veţi găsi o scurtă
introducere la Biblie, urmată de un chestionar menit să înlesnească
memorarea cunoştinţelor dobîndite.
Source of Ught Ministries International, Ine. este o misiune al cărei ţel
este să-i aducă pe oameni la o cunoaştere mîntuitoare a lui Isus Cristos şi
să-i înveţe pe cei care s-au născut din nou cum să-şi trăiască noua viaţă
creştină. Ne interesează foarte mult bunăstarea dumneavoastră spirituală.
Vă rugăm să nu ezitaţi de a ne scrie, pentru a ne permite să vă acordăm
tot sprijinul duhovnicesc. Dumnezeu să vă binecuvînteze în studiul pe care
îl veţi întreprinde.
Charles E Gilmore
În slujba Domnului Isus,

fr.Pavel Greucean

solemo@gmail.com

4
INTRODUCERE
LA BIBLIE
Biblia este cea mai mare dintre
toate c!rţile, cea mai tradusă şi cea
mai citit(\ dintre toate celelalte
opere literare ale lumii. Nimeni nu
se poate considera o persoană
bine informat(\ dacă nu posedă o
bună cunoaştere a "Cărţii
Miraculoase". Lectura ei te va con-
duce negreşit la pace cu Dum-
nezeu şi cu oamenii. De fapt, în
paginile acestei cărţi se află secretul din cer. Aceste cărţi au vorbit de-
acelei păci pe care o caut(\ spre naşterea Sa în Betleem cu
omenirea cu atîta disperare, mai sute de ani înainte de a se întîm-
ales în zilele noastre, cînd se află pla. Noul Testament contine 27 de
pe muchia prăpastiei. Găsim în c!rţi scrise după naşterea lui Isus,
Biblie consemnată istoria omului în care se vorbeşte despre (1) viaţa
de la începuturile sale, precum şi o Sa (2) moartea (3) îngroparea (4)
surprinzător de detaliat(\ descriere învierea Sa din morţi şi (5) re-
a viitorului. Nu-ţi poţi permite să venirea Sa. Noul Testament este
trăieşti fără această cunoaştere. împlinirea Vechiului Testament de-
Biblia este împărţit(\ în două oarece ne arată cum s-au întîmplat
părţiprincipale, pe care le numim lucrurile prezise în Vechiul Testa-
Vechiul şi Noul Testament Vechiul ment Prin urmare, Noul Testa-
contine 39 de cărţi, scrise înainte ment demonstrează acurateţea
de venirea lui Cristos pe pămînt Vechiului Testament

VECHIUL
NOUL
TESTAMENT
TESTAMENT

Contine: Contine:
39 de cărti 27 de cărti

5
Deşi Biblia e compusă din 66 de Dumnezeu, mînaţi de Duhul
cărţi ,scrise de către 35 de oameni, Sfînt" (II Petru 1:21). Oamenii
de-a lungul unei perioade de 1500 aceştia au scris exact ceea ce le-a
de ani, ea este totuşi o singură car- spus Dumnezeu să scrie. "Toată
te, a cărei temă centrală este Cris- Scriptura este insuflată de Dum-
tos. În Vechiul Testament Cristos nezeu şi de folos ca să înveţe, să
este PREZIS. În Evanghelii, unde mustre, să îndrepte, să dea înţele­
găsim împlinirea profeţiilor din Ve- pciune în neprihănire " (II 11motei
chiul Testament, Cristos este PRE- 3: 16). Duşmani înfocaţi ai Bibliei
ZENT În Faptele Apostolilor, Cris- i-au declarat grabnică dispariţie,
tos este PROCLAMAT ca Mîntui- dar timpul i-a făcut întotdeauna de
tor al celor care cred în El (se bizuie ruşine. Însăşi Biblia are ceva de
pe El; îşi pun încrederea în El). spus cu privire la acedstă extraordi-
Biblia este numită Cuvîntul lui nară trăinicie a sa: "Iarba se usucă,
Dumnezeu deoarece chiar Dum- floarea cade, dar cuvîntul Dum-
nezeu este Autorul acestei nezeului nostru rămîne în veac"
uimitoare cărţi. "Căci nici o (Isaia 40:8). "Cerul şi pămîntul vor
proorocie n-a fost adusă prin voia trece, dar cuvintele Mele nu vor
omului, ci oamenii au vorbit de la trece" (Matei 24:35).

6
aşa versete cheie din Biblie
descuie mari adevăruri spirituale.
Iată trei chei care ne arată de ce a fost
scrisă Biblia.

~~~~~~ "Şi tot ce a fost scris mai Înainte a fost scris


pentru Învăţătura noastră, pentru ca prin răb­
darea şi prin mÎngÎierea pe care o dau Scrip-
turile, să avem nădejde." Romani 15:4

" Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru


ca voi să credeţi că Isus este Cristosul, Fiul
lui Dumnezeu; şi crezÎnd, să aveţi viaţa În
Numele Lui. " Ioan 20.31

" Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că


În ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele măr­
turisesc despre Mine (Cristos)." Ioan 5:39

7
vă călăuzească în tot adevărul... "
(Ioan 16: 13). Dacă doriţi să aflaţi
adevărul, nu uitaţi că Duhul Sfînt . I
vă vorbeşte prin CuvIntul lui Dum~
nezeu. Prin urmare, veţi face mult
progres dacă vă veţi însuşi în-
văţăturile Bibliei.

După ce v-aţi născut din nou, e


bine să memoraţi versete din Bi-
blie. Apoi, cînd veţi trece prin
momente grele în viaţă, aceste
comori înmagazinate în mintea
dumneavoastră se vor dovedi de
foarte mare ajutor, călăuzindu-vă
paşii pe calea cea dreaptă. "Cuvîn-
Numai cei care s-au născut din nou tul Tău este o candelă pentru
pot înţelege Biblia, căci ea este o picioarele mele şi o lumină pe
carte spirituală şi, prin urmare, e cărarea mea ... Descoperirea cuvin-
nevoie de un învăţător spiritual telor Tale dă lumină , dă pricepere
care s-o explice. Acel învăţător celor fără răutate. .. Întăreşte-mi
este Duhul Sfînt, Care locuieşte în paşii în Cuvîntul Tău , şi nu lăsa nici
fiecare credincios adevărat. "Dar o nelegiuire să stăpînească peste
Mîngîietorul, adică Duhul Sfînt, pe mine" (Psalmi 119: 105, 130, 133).
care-L va trimite Tatăl , în Numele Veţi constata că memorarea Scrip-
Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi turii e o bună pază împotriva
vă va aduce aminte de tot ce v-am
păcatului.
spus Eu" (Ioan 14:26) . Mai mult, 1
Corinteni 2 : 10 declară: "Nouă
însă Dumnezeu ni le-a descoperit
prin Duhul Său. Căci Duhul cer- "Strîng Cuvîntul
cetează totul, chiar şi lucrurile
adînci ale lui Dumnezeu". "Dar Tău în inima
omul firesc nu primeşte lucrurile
Duhului lui Dumnezeu, căci pentru
mea, ca să nu
el sînt o nebunie; şi nici nu le poate păcătuiesc îm-
înţelege, pentru că trebuiesc jude-
cate duhovniceşte" (I Cor.2: 14). potriva Ta !
Isus a promis că atunci cînd va
veni Duhul adevărului, " ... are să (Psalmul 119: 11)
8
Apoi, desigur, veţi dori să trăiţi o
via ţă curată , eliberată de întinarea
păcatului. Primiţi sfatul psalmis-
tului: "Cum îşi va ţine tînărul
curată cărarea? Îndreptîndu-se
după Cuvîntul Tău" (Psalmul
119:9). La Ioan 15:3 Isus a avut şi
El ceva de spus despre importanţa
purităţii spirituale: ,,Acum voi sîn-
teţi curaţi, din pricina cuvîntului pe
care vi l-am spus" . Cum spală apa
murdăria de pe mîini, aşa vă va
curăţi Cuvîntul lui Dumnezeu (Bi-
blia) de păcat, atunci cînd îl apli-
caţi la inima şi la viata dum-
neavoastră .

" ... ca s-o sfinJească, după ce a curăJit-o


prin botezul cu apă prin Cuvînt."
(Efeseni 5.26)

Deşi Biblia este o "carle universală" cu un mesaj pentru lumea întreagă, ea


nu te va ajuta decît atunci cînd vei aplica învătăturile ei la viata ta. E ca
medicamentul, care oricît de frumos ar părea pe raftul farmaciei, nu-ti va fi de
nici un folos la vindecarea ta, dacă nu-I vei lua tu singur.

9
VERIFICAREA CUNOŞTINŢELOR
Găsind răspunsurile la următoarele întrebări, veţi facilita fixarea lor în
memorie. Vă rugăm răspundeţi la toate întrebările înainte de a continua lec-
tura cărţii. Dacă nu cunoaşteţi răspunsul la vreo întrebare, recapitula ţi
materialul parcurs.

1. Care este cea mai mare carte din lume?_ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _


2. Ce carte ne vorbeşte despre istoria omului de la începuturile sale, pre-
zicînd în acelaşi timp şi viitorul?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
3. Care sînt cele două părţi principale în care se împarte Biblia?
(1) Testament şi (2) Testament
4. Cîte cărţi are (a) Vechiul Testament _ _ __
(b) Noul Testament ?
5. Care parte a Bibliei a fost scrisă după naşterea lui Isus?
______Testamenl
Numiţi cele cinci lucruri pe care ni le comunică Noul Testament despre Isus
Cristos: (1) (2) _ _ _ __ _ _
(3) (4) _ _ _ _ __ _ _
(5) _ _ __ _ __ __ __ _ _ __ __ _ _ __
7. Cine este personajul care formează tema principală a Bibliei?_ _ __

8. Cine e adevăratul autor al Bibliei?_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __


9. Cine poate înţelege Biblia? Cei care au fost'--_ _ _ __ _ __ _ __
10. Dumnezeu a asigurat un învăţător spiritual, care să-I ajute pe fiecare cre-
dincios născut din nou să înţeleagă Biblia. Cum se numeşte El?_ _ _ __

11. Ce trebuie să faceţi cu Cuvîntul lui Dumnezeu, ca astfel să fiţi pregătit


pentru momentele grele din viaţă?_ _ _ _ __ _ __ _ __ _ __
12. Umpleţi spaţiile goale, completînd versetele biblice care descriu Cuvîn-
tullui Dumnezeu drept o candelă care vă va lumina cărarea prin viaţă: "Des-
coperirea cuvintelor Tale dă dă
_ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _,celor fără răutate" (Psalmul 119: 130).
13. Ce trebuie să faceţi, pentru ca învăţătura Bibliei să vă fie de folos? Să
_ _ __ _ __ _ _ __ _ _ __ __ __ învăţătura ei la viaţa dvs.

10
ATENTIE!
DESCHIDETI LA PAGINA 13,

UNDE VETI GĂSI

CEA MAI IMPORTANTĂ

A VIETII

DupJ ce aţi completat toate spaţiile goale şi aţi studiat


tot cursul, cu atenţie, vJ rugJm sJ completaţi ches-
tionarul-test din aceastJ broşurJ şi chestionarul de În-
scriere. Apoi expediaţi-le la adresa de pe coperta din
spate. DupJ primirea chestionarului dvs., vJ vom Înscrie
Într-o serie de studii biblice şi vJ vom trimite CÎt mai
curÎnd posibil prima lecţie din cadrul cursului.

11
r-- • ••
I ~\o ~~~
I c~t."
I ~t."~
I •••
I ••

'-•••• .1
vĂ RUGĂM
sĂ RETURNAŢI DOAR CHESTIONARUL,
PĂSTRÎND BROŞURA PENTRU ALTE STUDII
12
CHESTIONAR TEST
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE
Vă rugăm să ne furnizaţi următoarele informaţii , pentru a vă putea înscrie
în următorul curs de studiu biblic. Vă rugăm răspundeţi la toate întrebările.
Nu uitati să scrieţi cît mai citeţ cu putinţă NUMELE ŞI ADRESA DVS. (in-
clusiv ţara ). VĂ MULŢUMIM.
Numele şi prenumele: _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ __
Adresa : _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __

Categoria de vîrstă: D Adult D Peste 13 ani D PÎnă la 13 ani


L-aţiprimit pe Isus Cristos ca Mîntuitor personaj aJ dvs. înainte de a studia
broşuraaceasta? _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Dacă da, atunci cînd?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __

Dacă nu, nu aţi vrea să vă pocăiţi acum şi să-L primiţi pe Isus Cristos ca
Mîntuitor personaj aJ dvs. ?_ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Data de astăzi : _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _--'-_ _ _ __
1. Aţi completat toate spaţiile goale din broşură?_ _ _ _ _ _ _ _ __

2. Cine este adevăratul autor al Bibliei ?_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _


3 . Biblia e împărţită în următoarele două părti principale:
A _ _ _ _ _Testament
B. Testament
4. Care parte C\ Bibliei a fost scrisă după ce s-a născut Isus?
_ _ _ _ _ _Testament
5 . Cine este personajul principal al Bibliei (tema centrală) ?_ _ _ _ __

6 . Cine este învăţătorul spiritual pe care ni L-a asigurat Dumnezeu pentru


a-l ajuta pe fiecare credincios să înţeleagă Biblia ?_ _ _ _ _ _ _ _ __

7. Vă rugăm faceţi o mărturie personală, spunîndu-ne cum aţi ajuns să-L


cunoaşteţi pe Cristos ca Mîntuitor:_·_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(Continuati mărturia dvs. pe o pagină suplimentară, dacă nu vă încape


spatiul prevăzut.)
G-2 (Continuaţi mărturia dvs. aici)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CHESTIONAR
DE ÎNSCRIERE
1. Sînteţi membru al unei biserici sau al unei grupări religioase?_ _ _ _ _ __
2. Numiţi biserica sau gruparea._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

3 . Aveţi o Biblie în casă? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __


4 . Aţi studiat vreodată în cadrul unui curs biblic?_ __ _ _ _ _ __ _ __
5. Cîte clase aţi terminat la şcoaIă? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _
6. Bifaţi şcolile absolvite: şcoală profesională _ _ _-'facultate
_ _ _ şcoală biblică _ _ _ altă şcoală.
7. Sînteţi înscris în prezent la cursurile unei şcoli?_ _ __ _ _ _ __ _ __

• După ce aţi completat acest chestionar de înscriere, vă rugăm ~

-=-- --=- -= -=- -=- --=- -=- ---- ....,.. -=-

expediaţi-Ila adresa de pe coperta 1)

din spate a broşurii acesteia. 1)


ATENTIE !!!

Nu ierdeti ocazia !!!

PENTRU PRIETENII DVS. Puteţi decupa cupoanele de mai jos şi


le puteţi da unor prieteni care ar dori să primească, gratuit, un
UN STUDIU BIBLIC PENTRU ACASA Vă rugăm să treceţi
numele dvs. pe linia intitulată: "Recomandat de" , pentru ca să
ştim că sînt recomandaţi de dvs .

. .. .. ..
" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. - . .. .. .. .. .. .. -.

CUPON
Cuponul acesta vă dă dreptul să primiţi gratuit un
STUDIU BIBLIC PENTRU ACASA După ter-
minarea cu succes a cursului, veţi primi un frumos
certificat. Pentru a primi prima lecţie din cadrul
studiului, treceţi numele şi adresa dvs. pe spatele
acestui cupon şi expediaţi-lla adresa dată la coperta
din spate a broşurii de faţă.

..- .
................................................................................................. .
.

CUPON
Cuponul acesta vă dă dreptul să primiţi gratuit un
STUDIU BIBLIC PENTRU ACASA După ter-
minarea cu succes a cursului, veţi primi un frumos
certificat. Pentru a primi prima lecţie din cadrul
studiului, treceţi numele şi adresa dvs. pe spatele
acestui cupon şi expediaţi-lla adresa dată la coperta
din spate a broşurii de faţă .

.............. -------------_ ..... _------------ .... _------- .


ÎN ATENŢIA CURSANŢILOR

Vă rugăm treceti În spatiul intitulat: "EXPEDIAŢI LA" din cadrul


cuponului de mai jos adresa aflată pe coperta din spate, Înainte
de a Înmîna Ctf}>oanele unor prieteni ai dvs., sau rugati-i pe
prieteni ca, după ce au completat primele rubrici ale
cuponului, să vi-I Înapoieze, urmînd ca dvs. să ni-I expediati Îm-
preună cu răspunsurile la Întrebări.

r---------------------------.---------- . -------
Numele: ___________________________________________

. , Categoria de vîrstă: D Adult D Peste 13 ani


D Sub 13 ani

Adresa: __----------------------------------------

EXPEDIAŢI-L LA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____

Nu treceti numele dvs. dacă sînteti deja înscris.

Numele: _________________________________________

Categoria de vîrstă: D Adult D Peste 13 ani


D Sub 13 ani
Adresa: __________________________________________

EXPEDIAŢI-L LA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____

Nu treceti numele dvs. dacă sînteti deja înscris.


Dumnezeu ti-a asigurat tot ceea ce ai nevoie pentru NOUA VIAŢĂ
pe care o primeşti prin naşterea din nou. EI "nu doreşte ca vreunul să
piară" (II Petru 3:9), ci a făcut tot ce putea face. Acum e rîndul tău Să-ti
faci partea ce ti se cuvine. De aceea, Întrebarea cea mai importantă a
vietii este:

. '-"

DACA
NU,
NU POŢI INTRA ÎN
ÎMPĂRĂŢIA LUI
DUMNEZEU
13
Isus a spus: "Dacă un om nu se naşte din nou, nu poate
vedea [intra în] Împărăţia lui Dumnezeu" (Ioan 3:3).
Cînd a spus aceste cuvinte, Isus stătea de vorbă cu
Nicodim, unul din conducătorii religioşi ai timpurilor
acelea, care a venit la El din dorinţa de a învăţa cîte
ceva despre lucrurile spirituale. Nicodim nu a înţeles
însă despre ce era vorba, aşa că Isus i-a explicat cum
prin naşterea fizică el a intrat în familia omenirii, care
însă se află sub condamnare, datorită naturii ei
păcătoase. Isus i-a arătat că numai prin naşterea
spirituală poate deveni el membru al familiei lui Dum-
nezeu.
Orice persoană care a venit pe lume de la Adam
şi Eva încoace, în afară de Isus Cristos, s-a născut
în păcat, avînd o fire păcătoasă. Psalmistul a spus:
"Iată că sînt născut în nelegiuire şi în păcat m-a
zămislit mama mea" (Psalmul 51:5). Datorită naturii
acesteia, toţi oamenii sînt păcătoşi , dar Dumnezeu,
Care e sfînt, nu poate tolera păcatul. Biblia spune:
"Toţi au păcătuit şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu ...
plata păcatului este moartea" (Romani 3:23; 6:23).
Dacă nu te-ai născut din nou, eşti sub sentinţa de
moarte şi vei petrece veşnici a întreagă în iad, pe veci
despărţit de Dumnezeu (Matei 22: 13). Scopul acestui
studiu este să-ţi arate cum te poţi NAŞTE DIN NOU,
devenind astfel un membru al familiei lui Dumnezeu.

14
- - -
Paginile care urmează sînt destinate a fi folosite ca studiu per-
sonal de consolidare a cunoştintelor, format În cea mai mare parte
din Întrebări. Toate răspunsurile pot fi găsite În Evanghelia după
Ioan, sau la paginile 23 şi 24 ale prezentei broşuri. În unele cazuri l
am tipărit deja o parte a versetului, urmînd ca dumneavoastră să
completati cuvintele lipsă, care răspund la Întrebarea respectivă. l

-Vă rugăm treceti răspunsurile corecte În spatiile liniate prevăzute.


-
DACĂ NU TE-AI NĂSCUT
DIN NOU, IATĂ CARE
ESTE STAREA TA
ACTUALĂ:

1. MÎNIA lui Dumnezeu este asupra ta. "Cine nu crede în Fiul, nu va


vedea viaţa , ci_ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __ _ __ __
_ _ __ _ __ _ __ __ _ _ _ _ _ _rămîne peste el" (3:36).
2. Ce s-a şi petrecut deja? "Cine .nu crede a şi fost _ _ _ _ _ _ __
(3:18).
3. De ce eşti condamnat? "pentru că_ _ _ _ _ __ __ _ _ __ __
în Numele singurului Fiu al lui Dum-
nezeu". (3: 18).
4. Ce-ţi lipseşte în viaţa actuală? "N-aveţi în voi_ _ __ _ __ _ __
(5:42) .
5. Ce iubesc oamenii răi? "Oamenii au iubit....._ _ _ _ __ _ _ _ __
decît lumina, pentru că faptele lor erau rele" (3:19).
6. Ce urăsc oamenii răi? "Oricine face răul urăş-
te_ __ _ _ _ _ _" (3:20).
7. Din care familie faci parte? "Voi aveţi de tată

pe " (8:44) .

15
• IATĂ
VIITORUL TAU!

Viitorul celor care nu-L primesc 1. Dacă nu te încrezi în Isus Cris-


pe Isus Cristos ca Mîntuitor per- tos, Iăsîndu-L pe El să te mîn-
tuiască, ce se va întîmpla? ,,Dacă
sonal al lor este înfricoşător. "Dar nu credeti că Eu sînt [Cristos, Mîn-
cît despre fricoşi, necredincioşi, tuitorul], vep_ _ _ __ __
scîrboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori,
_ __ _" (8:24).
închinătorii la idoli, şi toti min- 2. Ce se întîmplă după moarte?
cinoşii, partea lor este iazul, care "Toti cei din morminte vor auzi
arde cu foc şi cu pucioasă, adică
glasul Lui, şi vor ieşi afară... cei ce
au făcut răul vor învia pen-
moartea a doua" (Apocalipsa 21:8) tOI " (5.28,29).

16
o Cristos a murit
ca să plătească
pedeapsa
Cei mai mulţi oameni din timpul
lui Isus erau familiarizaţi cu cere-
monialul jertfelor animale, prin
care se Întruchipa moartea
pentru
adevăratului sacrificiu pentru

al tău
păcat: Isus Cristos, Mesia. De
aceea, şi Isus folosea adesea ilus-
traţii din viaţa de toate zilele, care
le erau familiare oamenilor.
~

1. Ce a spus Ioan Botezătorul că a


venit Isus să facă? "Iată Mielul lui
Dumnezeu, care _ _ _ __ __
PACAT
_ __ _ _--'-_lumii" (1:29).
2. Ce a spus Isus că a venit să facă?
"Eu sînt Păstorul cel bun. _ _ __

pentru oi" (10.11).


3 . Isus Şi-a dat viaţa pentru ca tu să
ai ce? "Eu am venit ca oile să

... " (10: 10).


4 . Ce fel de viaţă dă El? "Eu le dau
viaţă _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
.. ." (10:28) .
5 . Cît ţine veşnicia? "Cine ascultă
cuvintele Mele şi crede în Cel ce
M-a trimis are_ _ _ _ __ _ __
_ _ __ " (5:24).

18
~ DUMNEZEU ŢE IUBEŞTE ŞI
. . " DOREŞTE SA TE SALVEZE

Cît de mult te iubeşte Dumnezeu? 6. Ce condiţie pune Isus pentru


,,Atît de mult a iubit Dumnezeu primirea vieţii veşnice? "Ca oricine
lumea, că a _ _ _ _ _ _ _ __ vede pe Fiul şi _ _ _ _ _ _ __
în El, să aibă viaţa veşnică" (6:40).
A crede înseamnă a-ţi pune în-
.. ." (3:16). crederea în Isus; a te bizui pe El,
2. Ce este dragostea adevărată? Cel care a luat asupra Sa pedeapsa
"Nu este mai mare dragoste decît pentru păcatul tău, murind în locul
tău pe cruce.
7. Îl va refuza El are pe cineva care
_ _ _ _ _ _ _" (15:13) . crede? Vezi 6:37-40______
8. Oare îl izgoneşte El vreodată pe
3. Ce se cere de la prietenii lui cineva care crede? Vezi 6:37-40_
Dumnezeu? "Voi sînteţi prietenii
Mei, dacă _ _ _ _ _ __ __

Eu" (15:14).
4. Poţi tu spune sincer că eşti un
prieten al lui Dumnezeu? (da sau
nu) ____________________
5. Cine poate fi mîntuit? "El a dat
pe singurul Lui Fiu, pentru ca _ _

în El să nu piară , ci să aibă viaţă


veşnică" (3:16).

19
IATĂ CUM POŢI SĂ
TE NAŞTI DIN NOU ŞI
în EI sănu piară, ci să aibă viată 3 .În acest "tuturor" eşti cuprins şi
ve!inică" (3: 16). tu? (da sau nu).
Isus i-a explicat lui Nicodim că Această viată nouă pe care Isus o
pe lîngă na!iterea fizică, prin care a oferă prin naşterea spirituală este
devenit membru al familiei umane, un dar. "Darul fără plată al lui
el mai avea nevoie de o altă na!i- Dumnezeu este viata veşnică în
tere spirituală, prin care să devină Isus Cristos" (Romani 6:23). E clar
membru al familiei lui Dumnezeu că pentru un dar nu trebuie să
(Ioan 3:3-6). Şi tu poti avea o naş­ plăteşti. A plătit deja altcineva.
tere spirituală !ii o viată nouă. Isus Partea ta este doar să-I primeşti.
Şi-a făcut partea Sa, plătind plata
păcatului tău. Acum e rîndul tău să
faci pasul următor. 4. Ce i-a oferit Isus samaritencei?
"Dacă ai fi cunoscut tu _________
1. Care a partea ta? "Tuturor celor
ce _________________________
tu singură ai fi cerut să bei şi EI ti-ar
le-a dat dreptul să se facă copii ai fi dat _ _ _ _ __ _ _ __
lui Dumnezeu" (1:12). Nu uita că _ _ _" (4:10).
aceasta e decizia ta personală !ii că
5. De ce e nevoie pentru a primi
nimeni nu poate să-L primească pe această apă vie? "Cine_________
Cristos în locul tău, după cum nici
tu nu poti hotărî în numele altuia.
.. . din inima lui vor curge rîuri de
2. Există
vreo limită cu privire la apă vie" (7:38).
numărul celor care pot fi mîntuip 6. La cine se referă cuvintele "apă
(născup din nou)? (da sau vie"?"Spunea. _______________
nu) "Dar____________ pe care aveau să-L primească cei
_ _....
1 -au primiL ." (1:12). ce vor crede în EI" (Ioan 7:39).

.. ,ţ

~~"--~o~,ţ
20
PAŞI CE DUC
A

LAMINTUIREA
prin CRISTOS
21
Naşterea spirituală este lucrarea Duhului Sfînt, Care va veni în viaţa ta atunci
cînd tu îl primeşti pe Isus Cristos ca Mîntuitor personal al tău. Noi avem şi alte
studii care explică mai detaliat despre lucrarea Duhului Sfînt, aşa că nu ne vom
ocupa cu acest subiect aici. Acum însă ne dăm toate silinţele să te ajutăm să
găseşti viaţa nouă din Isus Cristos, prin naşterea din nou. Sînt patru cuvinte care
descriu cei patru paşi prin care se primeşte mîntuirea prin Cristos. la prima ve-
dere,s-ar părea că aceştia au loc în acelaşi timp, dar noi îi vom trata separat pentru
a le desluşi mai bine înţelesul.

1. "Pocăiti-vă dar şi întoarceţi-vă


la Dumnezeu, pentru ca să vi se
şteargă ... " (Fapte 3: 19). Tu trebuie
să ajungi în punctul în care să te
vezi că eşti un păcătos pierdut, care
merită să moară. Pocăinţa este
acea schimbare a minţii care te va
face să te întorci cu 180 de grade,
de la păcat la Dumnezeu. Dum-
nezeu Şi-a făcut partea, acum e
rîndul tău. Nu vrei, dar, să primeşti
invitaţia pe care ţi-o face El de a TE
POCĂI?

CRISTOS
A MURIT
PENTRU
MINE

22
2. CREDE! Tu trebuie să accepţi ca 4. PRIMEŞTE! Primeşte-L pe EI în
fapt adevărul că Isus Cristos a inima ta. "Tuturor celor ce L-au
murit pe cruce în locul tău, ca să primit le-a dat dreptul să devină
plătească plata pentru păcatul tău . copii ai lui Dumnezeu" (Ioan 1: 12,
,,A crede în Numele Său" în- după versiunea engleză) . Nu uita
seamnă a-ţi pune încrederea în EI, că un dar nu este al tău decît dacă
a te bizui pe tot ce a făcut EI pentru te decizi să-I primeşti. Tu eşti născut
tine pe cruce. cu adevărat din nou în clipa în care
crezi în Isus Cristos (îţi pui în-
crederea, te bizui pe EI). "Cine
crede în Fiul are viaţă veşnică ... "
(Ioan 3:36). "Dacă mărturiseşti
deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi
dacă crezi în inima ta că Dum-
nezeu L-a înviat din morţi, vei fi
mîntuit. Căci prin credinţa din
inimă se capătă neprihănirea , şi
prin mărturisirea cu gura se ajunge
la mîntuire" (Romani 10:9, 10).

3. ROAGĂ-L să te mîntuiască.
Cere!Dumnezeu ţi-a asigurat tot
ce- ţi trebuie pentru naşterea ta
spirituală; ea însă nu ţi se dă în
mod automat, ci trebuie s-o ceri.
"fiindcă oricine va chema Numele
Domnului va fi mîntuit" (Romani
10:13).

23
TEXTE DIN SCRIPTURĂ FOlOSITE LA
PAGINILE 14-19 A ACESTEI LECŢII

Ioan 1:12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele
Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.

Ioan 1 :29. A doua zi, Ioan a văzut pe Isus venind la el, şi a zis: "Iată Mielul lui
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii !

Ioan 3: 16. Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu, pentruca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Ioan 3: 18. Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost
judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.

Ioan 3: 19. Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită [umina în lume,
oamenii au iubit mai mult întunericul decît lumina, pentru că faptele lor erau
rele. '

Ioan 3:20. Căci oricine face răul urăşte lumina şi nu vine la lumină, ca să nu
i se vădească faptele.

Ioan 3:36. Cine crede în Fiul are viaţa veşnică; dar cine nu crede în Fiul nu
va vedea viaţa, ci mînia lui Dumnezeu rămîne peste el.

Ioan 4: 10. Drept răspuns, Isus i-a zis: "Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dum-
nezeu şi Cine este Cel ce-ţi zice: «Dă-Mi să beau!», tu singură ai fi cerut să
bei, şi El ţi-ar fi dat apă vie."

Ioan 5 :24. Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi


crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut
din moarte la viaţă.

Ioan 5:28, 29. Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul cînd toţi
cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut
binele vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul vor învia pentru
judecată.

Ioan 5:42. Dar ştiu că n-aveţi în voi dragoste de Dumnezeu.

24
Ioan 6:37-40. Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine
nu-I voi izgoni afară: căci M-am pogorît din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia
Celui ce M-a trimis. Şi voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot
ce Mi-a dat EI, ci să-I înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui Meu este ca oricine
vede pe Fiul şi crede în EI să aibă viaţă veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de
apoi.
Ioan 7:38, 39. "Cine crede în Mine, din inima lui vor curge rîuri de apă vie,
cum zice Scriptura." Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau
să-L primească cei ce vor crede în EI. Căci Duhul Sfînt încă nu fusese dat,
fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

Ioan 8:24. De aceea v-am spus că veţi muri în păcatele voastre; căci , dacă
nu credeti că Eu sînt, veţi muri în păcatele voastre.
Ioan 8:44. Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreti să împliniţi poftele tatălui
vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu
este adevăr. Ori de cîte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este
mincinos şi tatăl minciunii.
Ioan 10:10, 11. Hotul nu vine decît să fure , să junghie şi să prăpădească. Eu
am venit ca oile să aibă viaţă , şi s-o aibă din belşug. Eu sînt Păstorul cel bun.
Păstorul cel bun îşi dă viaţa pentru oi.

Ioan 10:28. Eu le dau viata veşnică, În veac nu vor pieri, şi nimeni nu le va


smulge din mîna Mea.
Ioan 15: 13. Nu este mai mare dragoste decît să-şi dea cineva viaţa pentru
prietenii săi.
Ioan 15: 14. Voi sînteţi prietenii Mei, dacă faceti ce vă poruncesc Eu.

Doresti mai multe informatii


despre cursurile biblice prin corespondenta?
Pe www.youtube.com/soleuro
poti gasi o lista cu filme de prezentare ale cursurilor
Source of Light - Europe.

25
.. ,

SOURCE OF LIGHT MINISTRIES


INTERNATIONAL

www.sourcelight.org

Destinatar:

SEMINARUL TEOLOGIC "VESTEA BUNA"


CP.22 -OP.1
325700 - OTELU-ROSU
Jud. Caras-Severin
ROMANIA

email: soleuro@gmail.com
www.sourcelight.org

R~ (A 1/91)

S-ar putea să vă placă și