Sunteți pe pagina 1din 26
LEGE - CADRU privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Parlamentul Roméniei adopt& prezenta lege. CAPITOLUL 1 Dispozitii generale ART. i (1) Prezenta lege are ca obiect de regiementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului. (2) incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalulu previzut la alin. (1) sunt si riman in mod exclusiy cele previizute in prezenta lege. ART. 2 (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica Prezidentiala, autoritatea judecdtoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritati ale administratiei publice locale, alte autorita{i publice, autoritati administrative autonome, precum gi institutiile din subordinea acestora, finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asiguririlor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale; c) personalului din autoritaile si institufiile publice finantate integral din venituri proprii: d) persoanelor care sunt conducitori ai unor institutii publice in temeiul unui contract, altul decat contractul individual de munca. (2) Dispozitiile prezentei legi nu se aplici Bancii Nationale a Roméniei, Autoritatea de Supraveghere Financiari, Autoritatea National pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii si Autoritatea Nafionala de Reglementare in Domeniul Energiei. (3) Intra in categoria personalului din sectorul bugetar personalul incadrat pe baza contractului individual de munca, personalul care ocupa functii de demnitate publica si personalul care ocupa functii asimilate functiilor de demnitate public, precum si personalul care beneficiaz& de statute speciale, inclusiv functionarii publici si functionarii publici cu statut special. ART. 3 Sistemul de salarizare reglementat prin prezenta lege are la bazi urmatoarele principii: a) caracterul unitar, in sensul ci reglementeaza salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar, prin luarea in considerare a drepturilor de natura salariala stabilite prin acte normative speciale in sistemul de salarizare reglementat de prezenta lege; b) supremaria legii, in sensul c& drepturile de natura salariala se stabilesc numai prin norme juridice de forta legii; ©) echitate si coereng, prin crearea de oportunitiji egale si remuneratie egal pentru munca de valoare egal, pe baza principiilor si normelor unitare privind stabilirea si acordarea salariului si a celorlalte drepturi de natura salariala ale personalului din sectorul bugetar; 4) performanta profesional, evaluat pe baza criteriilor stabilite de fiecare ordonator principal de credite; e) diferentierea salariilor de baz, a soldelor functiilor de baz¥/salariilor functiilor de baza si a indemnizafiilor lunare de incadrare in functie de nivelul la care se presteazi activitatea: central, teritorial gi local; 1) motivare, potrivit c&ruia sistemul de salarizare permite evolutia in carier’, in conditiile leaii, recuncasterea si recompensarea performanjelor profesionale individuale; ) sustenabilitate financiara, prin stabilirea de majorari salariale in baza legilor speciale anuale. ART. 4 in sectorul bugetar, raportul intre cel mai mic si cel mai mare salariu de baz este de | la 18: CAPITOLUL II Reglementiri comune ART. 5 Reglementirile din cuprinsul prezentei legi au ca scop urmatoarele: a) armonizarea sistemului de salarizare a personalului din sectorul bugetar cu importanta, rispunderea, complexitatea activitiii si nivelul studiilor necesare pentru desffigurarea activitatii; b) stabilirea salariilor de baza, a soldelor functiilor de bazi/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, ca principal clement al castigului salarial; c) realizarea ierarhiei salariilor de baza, a soldelor functiilor de baza/salariilor functiilor de baz si a indemnizatiilor lunare de incadrare, atat intre domeniile de activitate, cat si in cadrul aceluiasi domeniu, are la baz’ evaluarea posturilor, diferentierea facdndu-se in functie de urmatoarele criterii: - competente profesionale si nivelul studiilor; - complexitate, creativitate gi diversitatea activitatilor; - responsebilitate gi impactul deciziilor; - influent, coordonare gi supervizare; - sfera de relatii, interactiunea cu factorii externi; - condifii de mune’; - incompatibilitéi si regimuri speciale. ¢) transparen{a mecanismului de stabilire a salariului de baz, a soldelor functiilor de bazt/salarilor funejilor de baza si a indemnizatiilor lunare de incadrare, precum si a celorlalte drepturi salariale, ART. 6 (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din instituyile autoritafile publice se asigur’ de fiecare ordonator principal de credite, (2) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat se asigura de ordonatorii principali de credite gi de Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice. (3) Gestiunea sistemului salarizare a personalului din unitatile sanitare publice, din reteaua Ministerului Sa i a autorititilor administragiei publice locale se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Sandtaii, (4) Ordonatorii principali de credite au obligatia si stabileasc& salariile de baz, soldele functiilor de bazi/salariile functiilor de baz’. indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile, alte drepturi salariale in bani gi fn natura stabilite potrivit legii, si asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale si avansarea in gradatii, n condifiile legii, astfel inet sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu. ART.7 Monitorizarea si controlul aplicdrii prevederilor legale privind salarizarea personalului bugetar se realizeazii de cdtre Guvern, prin Ministerul Muneii, Familiei i Protectie! Sociale si Persoanelor Varstnice, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Agentia Nafionala a Functionarilor Publici, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Calturii, Ministerul Justitiei, Ministerul Educafiei si Cercetarii Stiintifice, Ministeral Singtitii, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Afacerilor Externe, insttutile de apirare, ordine publics si sigurang’ national, precum si de alte autoritati publice centrale autonome cu atribufii in domeniu, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestor autoritafi si institutii publice, CAPITOLUL II SECTIUNEA 1 Elementele sistemului de salarizare ART.8 (1) Sistemul de salarizare reglementeazi remunerarea personalului din sectorul bugetar in raport cu responsabilitajile postului, munca depusd, cantitatea si calitatea acesteia, importanta social a muncii, conditiile concrete in care aceasta se desfisoara, rezultatele obtinute, precum gi cu criteriile previizute la art. 5 lit. c). (2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de baz4, soldele/salariile de functie si indemnizatiile lunare de ineadrare, sporurile, premiile gi alte drepturi in bani si in natura, corespunzitoare fiectirei categorii de personal din sectorul bugetar. 3 (3) Indemnizatia lunara pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica este unica forma de remunerare a activititii corespunzitoare functiei si reprezint& baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial, daca nu se prevede altfel prin lege. ART. 9 Salariile de baza, soldele/salariile de functie si indemnizatiile lunare de incadrare, sporurile si alte drepturi specifice fiecArui domeniu de activitate corespunzitor celor 7 familii ocupationale de functii bugetare, precum si pentru personalul din autoritafile si institutiile publice finanate integral din venituri proprii sunt prevazute in anexele nr. I — VITI din prezenta lege. SECTIUNEA a 2-a Salariile de baza, soldele functiilor de baza/salariile functiilor de baz gi indemnizatiile lunare de ineadrare ART. 10 Salariul brut, solda lunara bruta cuprind salariul de baza, solda functiei de baz’/salariul functiei de baz’, sporurile, indemnizatiile, compensatiile, premiile precum gi celclalte elemente ale sistemului de salarizare, corespunzatoare fiec&rei categorii de personal din sectorul bugetar. ART. 11 (J) Salariile de baz, soldele/salariile de functie si indemnizatiile lunare de incadrare se stabilesc pe functii, clase potrivit studiilor, grade/trepte si gradatii. (2) Potrivit studiilor se stabilese cinci clase dup’ cum urmeaza: - studii superioare ($); - studii superioare de scurta durat’ (SSD); - studii postliceale (PL); - studii medii (M); - studii medii si generale (M,G). (3) Fiecare functie are, de regula, trei grade sau trei trepte profesionale si debutant. (4) Fiec&rui grad sau treapta profesional fi corespund, de regula, cinci gradatii. (5) Avansarea in gradatii se face, de regula, din cinci in cinci ani, in funetie de vechimea in munca si performantele profesionale individuale, cu exceptia gradatiei 1 care poate fi acordata dupa trei ani. (6) Prin exceptie de la prevederile alin.(5), perioada de cinci ani poate fi redus& pana la trei ani, daca in ultimii doi ani consecutivi s-a obfinut calificativul maxim, dac& prin statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi nu este previzut altfel. (7) Gradatia obyinuta se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au implinit condifiile de acordare. (8) Pentru acordarea gradatiei, angajatorul va lua in considerare integral si perioadele lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare. 4 (9) Functiile de demnitate publica alese si numite si cele asimilate functiilor de demnitate public& au un singur nivel de salarizare. ART. 12 (1) Pentru personalul care ocupa o functie de conducere, diferenticrea salariilor de baz se face potrivit prevederilor art. 5, utilizindu-se, de reguli, dou’ niveluri de salarizare corespunzitoare celor doua grade, care includ si cele cinci gradatii. (2) Nivelul de salarizare corespunzitor gradului se stabileste de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor prezentei legi. (3) Persoanele care ocupa, in conditiile legii, functii de conducere pentru care conditia de ocupare a postului este de studii superioare si care nu au absolvit studii de acest nivel beneficiaz de salariul de baz prevazut de prezenta lege pentru aceste functii, pentru o perioada tranzitorie de maxim 5 ani. (4) Persoanele care la data intrarii in vigoare a prezentei legi ocupa functii in conditiile prevazute la alin. (3) vor beneficia de o perioada tranzitorie de 5 ani in care si obtina nivelul de studii prevaizut de lege pentru exercitarea functiei de conducere. Dupii aceast’ dat’, in cazul in care conditiile de studii nu sunt indeplinite, persoanele respective vor fi ineadrate pe functii de executie existente in statul de fimctii al ordonatorului de credite. ART. 13 (1) Personalul care s-a aflat in concediu platit pentru cresterea gi ingrijirea copilului in varst& de pnd la 2 ani, respectiv 7 ani, in cazul copilului cu handicap, precum si personalul ale c&rui raporturi de munc& sau raporturi de serviciu au fost suspendate din alte cauze, potrivit legii, la reluarea activi isi pastreazi gradul sau treapta profesional in care a fost incadrat anterior suspendarii si beneficiaz’ de salariul de baza aferent gradului sau treptei profesionale, aflat in plata la data reintoarcerii. (2) Pentru personalul prevazut la alin. (1), gradatia se stabileste conform legilor speciale aplicabile. SECTIUNEA a 3-a Sporuri ART. 14 Personalul care, potrivit programului normal de lueru, isi desfagoard activitatea in timpul nopfii, intre orele 22,00 si 6,00, beneficiaz’ pentru orele Iucrate in acest interval de un spor pentru munca prestati in timpul noptii de 25% din salariul de baza, daca timpul astfel lucrat reprezint& cel putin 3 ore de noapte din timpul normal de lucru. ART. 15 (1) Pentru munca suplimentard efectuati peste durata normal a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in funcfii de execufie sau de conducere, precum si munca prestat’ in zilele de repaus stiptiménal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementirile in vigoare, nu se lucreaz, in cadrul schimbului normal de lucru, se aplica prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completirile ulterioare. (2) Plata muncii prestate peste durata normal a timpului de lucru se poate face numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic, fara a se depasi 360 de 5 ore anual. in cazul prestirii de ore suplimentare peste un numar de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor, potrivit legii. (3) La locurile de muncé Ja care durata normal a timpului de lucru a fost redus’, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, deptisirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzator. (4) Prevederile alin. (1) nu se aplic& persoanelor salarizate prin plata cu ora sau prin cumul de functii. ART. 16 (1) Pentru activitatea desfsurata de persoanele cu handicap visual gray si accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un spor de 15% din salariul de baz. (2) Personalul care are titlul stiintific de doctor gi igi desf’isoara activitatea in domeniul in care a obfinut acest titlu, beneficiaza de un spor pentru titlul stiintific de 15% din salariul de baza. ART. 17 (1) Sporurile, indemnizatiile, primele si compensatiile specifice domeniului de activitate ce se acorda personalului bugetar sunt prevazute in anexele nr. [- VII. (2) Pentru persoanele care exercita activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, salariul de baz detinut se majoreazi cu 10%. (3) La stabilirea salariilor de baz ale personalului care beneficia de prevederile art, 227 din Ordonanja Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal, republicat, cu modificarile si completirile ulterioare, si art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor misuri financiare, aprobata cu modificari si complet2ri prin Legea nr. 116/2004, cu modificarile si completirile ulterioare, se aplic& o majorare salariala de pana la 75%. (4) Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se stabileste procedura de aplicare a prevederilor alin. (3). ART. 18 Locurile de munc&, categoriile de personal, marimea concreti a sporului pentru condifii de munca prevazut in anexele nr. I - VIII, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc prin regulament elaborat de citre fiecare dintre ministerele coordonatoare ale celor 6 domenii de activitate bugetara - administratie, sinState, invapimant, justitie, cultura, diplomatie, de catre institutiile de apirare, ordine publica gi siguranté national, precum si de citre autoritafile publice centrale autonome, care se aproba prin hot&rare a Guvernului, la propunerea fieciruia dintre ministerele coordonatoare, fiecdreia dintre institutiile de aparare, ordine public& si siguranta national sau autoritaile publice centrale autonome, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale gi Persoanelor Varstnice gi al Ministerului Finantelor Publice si cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative domeniului de activitate. ART. 19 (1) Suma sporurilor, compensafiilor, primelor si indemnizatiilor acordate cumulat pe total buget pentru fiecare ordonator principal de credite nu poate depasi 30% din suma salariilor de baz, a soldelor functiitor de bazi/salariilor functiilor de baz sau a indemnizatiilor lunare de incadrare, dupa caz. 6 (2) Suma sporurilor, compensatilor, primelor si indemnizatiilor individuale nu va depasi 30% din salariul de baz, solda functiei de bazi/salariul functiei de baz sau indemnizatia lunara de incadrare. (3) Prin hotaréri ale Guvernului se pot aproba depasiri ale limitei prevaizute la alin. (2) pentru anumite categorii de personal gi pentru conditii temporare de munca care fac necesar& acordarea unei pla{i suplimentare, cu respectarea limitei previzute la alin. (1), (4) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplic& personalului trimis in misiune in strainatate. SECTIUNEA a 4-a Premii ART. 20 (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare in limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut in statul de functii, cu meadrare in fondurile aprobate prin buget. Premiile se pot acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmitoare, in cadrul aceluiasi an bugetar. (2) Premiile individuale se stabilese de catre ordonatorii de credite in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de c&tre ordonatorul principal de credite si in limita individuala a doud salarii de baz lunare pe an, a doud solde lunare ale functiei de bazi/a doua salarii Tunare ale functiei de baz pe an, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale. SECTIUNEA a 5-a Alte drepturi ART. 21 (1) in cazuri excepfionale, posturile vacante si temporar vacante aferente functiilor didactice de predare, functiilor de specialitate medico-sanitara gi asistenf& social si functiilor de specialitate artistic& pot fi ocupate si prin cumul de funcfii, de personal angajat, cu respectarea prevederilor legale privind cumulul de funcfii si a celor referitoare la ocuparea posturilor vacante, in condifiile prevazute la alin. (2). (2) Posturile vacante si temporar vacante aferente functiilor didactice de predare, funetiilor de specialitate medico-sanitard si asistenta sociala si functiilor de specialitate artisticd, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul gi de citre persoane din aceeasi unitate si numai in condifiile in care programul functiei cumulate nu se suprapune celui corespunzator functiei de bazai. in astfel de situatii nu sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (1). ART. 22 (1) Exercitarea cu caracter temporar a unei functii de conducere se realizeaz4 prin numirea temporara a unei persoane angajate care indeplineste conditiile specifice pentru ocuparea functiei de conducere si care nu a fost sancfionati disciplinar, pe o perioada de maximum 6 Juni intr-un an calendaristic, daca in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel. 7 (2) in mod exceptional, perioada prevazuti la alin. (1) poate fi prelungita cu maximum 6 luni, daci in statute sau in legi speciale nu se prevede altfel. (3) in perioada prevazuta la alin. (1) si (2), persoana beneficiaza de drepturile salariale aferente functiei de conducere respective. ART. 23 (1) incadrarea si promovarea personalului platit din fonduri publice pe functii, grade sau trepte profesionale se fac potrivit prevederilor din statute sau alte acte normative specifice domeniului de activitate, aprobate prin legi, hotirari ale Guvernului sau act administrativ al ordonatorului principal de credite. (2) in situatia in care promovarea personalului bugetar in functie, grad sau treapt profesionala nu este reglementata prin statute proprii, promovarea se face de regula pe un post vacant existent in statul de functii. (3) in situafia in care mu exist un post vacant, promovarea personalului plitit din fonduri publice in functii, grade sau trepte profesionale se va face prin transformarea postului din statul de functii in care acestea sunt ineadrate intr-unu! de nivel imediat superior. (4) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat supericare se realizeazi pe baza criteriilor stabilite prin regulament-cadru, ce se aproba prin hot&rare a Guvernului, dacd nu este reglementata altfel prin statute sau alte acte normative specifice. (5) Promovarea in grade sau trepte profesionale imediat superioare se face din 3 in 3 ani, in functie de performantele profesionale individuale, apreciate cu calificativul "foarte bine", cel putin de dou ori in ultimii 3 ani, de caitre comisia desemnata prin dispozitie a ordonatorului de credite bugetare, din care fac parte sindicatele sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor. (6) Activitatea profesionala se apreciaz& anual, ca urmare a evaludrii performantelor profesionale individuale, de c&tre conducatorul institutiei publice, la propunerea sefului ierarhic, prin acordare de calificative: "foarte bine", "bine", "satisfacdtor" si "nesatisf&cAtor", Ordonatorii principali de credite stabilesc criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale conform criteriilor prevazute la art. 5 lit. c) i pot stabili si alte criterii de evaluare in functie de specificul domeniului de activitate. (7) Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant se face prin concurs sau examen pe baza regulamentului-cadru ce cuprinde principiile generale si care se aproba prin hotirdre a Guvernului sau alte acte normative specifice. (8) Crdonatorul principal de credite, in raport cu cerinfele postului, stabileste criterii de selectie proprii in completarea celor prevazute la alin. (7). ART. 24 in baza art. 18 alin, (1) si (3) din Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completirile ulterioare, salarizarea absolventilor ciclului si/sau I (Bologna) se face la nivelul absolventilor cu studii superioare de hunga durati (8). ART. 25 (2) Autoritiile, institutiile publice si unitaile bugetare pot include in statele de functii si unele functii specifice altor domenii de activitate bugetarai, prevazute in anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfisurarii activitiii g (2) Salariile de baz& ale personalului incadrat in funcfii specifice, care nu sunt prevazute in prezenta lege, se stabilesc de ordonatorii prineipali de credite, prin asimilare cu funcfille si salariile de bazi prevazute in anexele la prezenta lege si aplicabile categoriei de personal respective, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, al Ministerului Finanelor Publice si al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, pentru functionarii public. ae Personalull bugetar trimis in strdinatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiaza de drepturile prevazute de reglementarile specifice in domeniu. ART. 27 | salarial brut pe func nstitutiilor gi autoritafilor publice va respecta . in sensul cd nici un castig salarial pentru o functie inferioura nu va depagi edstigui unei functii superioare prevazut in ar a prezenta lege, atit la personalul civil, cat si la personalul din domeniul ap&rare, ordine publica si siguranta national ART. 28 (1) Solutionarea contestatiilor in legatur’ cu stabilirea salariilor de baza individuale, a sporurilor, a premiilor si a altor drepturi care se acord potrivit prevederilor prezentei legi este de competenta ordonatorilor de credite. (2) Contestatia poate fi depusa in termen de 15 zile lucratoare de la data luarii la cunostin{& a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale, la sediul ordonatorului de credite, (3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile in termen de 10 zile lucrdtoare. (4) impotriva masurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) persoana nemulfumita se poate adresa instantei de contencios administrativ sau, dupa caz, instantei judectitoresti competente potrivit legii, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicirii solutionarii contestatiei in scris. ART. 29 (1) Condifia prevaizuta la art. 57 alin. (7) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funetionarilor publici, republicat8, cu modificdrile si completirile ulterioare, nu este obligatorie pentru recrutarea fiunctionarilor publici de conducere, in cazul exercitarii cu caracter temporar a unei functii publice de conducere, precum si pentru functionarii publici care ocupi o functie publica de conducere, pe o perioada de 5 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. (2) Funefionarii publici previizuti la alin, (1) sunt obligagi si indeplineasca condiia prevzutl la art, 57 alin, (7) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificatile gi completirile ulterioare, in termenul prevazut, sub sanefiunea eliberarii din functia publica. ART. 30 (1) Personalul din institufiile si autoritayile administratiei publice centrale, din structurile in subordinea autoritatilor administratiei publice centrale si din institutiile lice local nominalizat in echipele de projecte finantate din fonduri externe nerambursabile, se larizeaza pentru timpul efectiv alocat realizarii activititilor din proiect potrivit cererilor de finanfare si ghidului solicitantului ~ conditii generale si specifice aplicabile. exe 9 prev functia definut& in anexel prevazut in anexele la prezenta le poate opta pentru salariul de ba: CAPITOLUL IV Dispozitii finale ART. 31 Nivelul de salarizare prevazut in prezenta lege va fi revizuit periodic in functie de evolutia nivelului de salarizare existent pe piata muncii din Romania, astfel incat salariile din sectoral public si poata fi stabilite Ia un nive! competitiv, in limita sustenabilititii financiare. ART. 32 La data intra in vigoare a prezentei iegi, personalul se reincadreazA corespunzator gradatiei avute in luna ............ pe functiile corespunzitoare categoriei, gradului i treptei profesionale detinute. ART. 33 Aplicarea prevederilor prezentei legi se realizeaz& etapizat, prin legi anuale de salarizare. ART. 34 (1) incepand cu 1 ianuarie 2016, —salariile de —_baz/soldele functiei/salariilefunctiei/indemnizatiile de incadrare sunt cele previzute in anexele la lege. (2) incepand cu 1 ianuarie 2016, in situatia in care salariile de baz¥/soldele functiei /salariile functiei/indemnizatiile de incadrare, astfel cum au fost acordate personalului plitit din fonduri publice pentru luna decembrie 2015, sunt mai mari decdt cele prevazute in anexele la lege, se mentin in plat& la nivelul aferent lunii decembrie 2015. (3) in situatia in care salariile de bazi/soldele functiei /salariile functiei/indemnizatiile de incadrare, astfel cum au fost acordate personalului platit din fonduri publice pentru luna decembrie 2015, se situeaz& sub nivelul celor prevazute in anexele la lege, incepand cu 1 ianuarie 2016 acestea se vor majora cu ...... din diferenta dintre salariile de bazi/soldele functiei /salariile functiei/indemnizatiile de incadrare acordate pentru luna decembrie 2015 si cele prevazute in anexele la lege. ART. 35 incepnd cu ianuarie 2016, cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiiler, primelor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunar’ brut®salariul lunar brut, indemnizatia brut de incadrare, de care beneficiaz’ personalul plitit din fonduri publice, se majoreaz in mod corespunziitor sa se mentine, dupa caz, potrivit art.34, in masura in care personalul isi desfagoara activitatea in aceleasi conditii. 10 ART. 36 (1) in anul 2016, pentru personalul nou-incadrat pe functii, pentru personalul numit/incadrat in aceeasi institutie/autoritate public& pe functii de acelasi fel, precum si pentru personalul promovat in functii sau in grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plata pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat. (2) Pentru personalul plitit din fonduri publice care se transfer, pentru functionarii publici care sunt redistribuiti din corpul functionarilor publici sau sunt reintegrati in funciie, potrivit legii, in cursul anului 2016, salarizarea se face la nivelul de salarizare in plat’ pentru functiile similare din institutia/autoritatea publica in care acesta este incadrat. (3) in anul 2016 ordonatorii principali de credite/ordonatorii de credite pot aproba demararea procedurilor privind promovarea pe functii, grade sau trepte profesionale a personalului numai cu conditia incadrarii in cheltuielile de personal aprobate prin buget a fondurilor aferente platii drepiurilor de natura salariali stabilite potrivit prezentei legi, inclusiv cele majorate ca urmare a promovarii. ART. 37 La3 zile de la data publicarii prezentei legi, pentru acordarea de ajutoare, recompense, contributii la acfiuni umanitare si burse, se constituie fondul Presedintelui Romaniei, fondul presedintelui Senatului, fondul presedintelui Camerei Deputatilor, fondul primului-ministru, care se aproba anual prin buget, in limita sumei maxime de 500 mii lei. ART. 38 Prevederile din actele normative referitoare la detagare, delegare si mutare, acordarea concediilor, la cheltuieli de transport, cheltuieli cu cazarea si locuinta rimén in vigoare. ART. 39 (1) Prin contractele colective de munca sau acordurile colective de munca gi contractele individuale de munc& nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi in bani sau in natura care excedeaz prevederilor prezentei legi (2) Salarizarea personalului autoritiilor si institutiilor publice care si-au schimbat regimul de finantare, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeand si Fondul Monetar International, cu modificarile si completarile ulterioare, din institufii finanjate integral din venituri proprii in institutii finanfate integral sau partial de la bugetul de stat se realizeazA potrivit prevederilor contractelor colective de munci legal incheiate, pani la implinirea termenului pentru care au fost incheiate, in limita cheltuiclilor de personal aprobate. (3) Dupa expirarea perioadei de valabilitate a contractelor colective de munc’ legal incheiate, salarizarea personalului prevazut ta alin. (2) se realizeazA in functie de modul de organizare gi finantare al autorit&tilor gi institutiilor publice vizate, potrivit prevederilor prezentei legi. a (4) Prevedei 4 in mod corespunztor personalului autoritatilor gi institutiilor publi au reorganizate, finanjate integral din veniluri p ART. 40 incdilcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de baz individual, dupa caz, a soldelor functiilor de baziV/salariilor functiilor de baza si a indemnizatiilor la incadrarea, promovarea si avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinar’, materiala sau penal a persoanelor vinovate, potrivit legii. ART. .... La data intrdrii in vigoare a prezentei legi, se abrogi. ART. 41 Anexele nr. I - VIII fac parte integranta din prezenta lege. ART. 42 Prezenta lege intra in vigoare la data de ... 12 DRAFT Anexa nr, T - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTU BUGETARE *ADMINISTRATIE” Capitolul Lit, A - Salarizarea functionarilor publici 1, Salarii pentru personalul din unittile edministrativtertoriate a) Functii publice de conducere Fare pace Case de | etoile **) mS Fuetia sslenzare Grad [Grad] n tit sailor | sare Sali de basi | deta 1 [Serie al joe espeate a nurispilat Bucur Secretar al muriciilul reseed judey 2 Jeupene 150000 loci ineusiy s | ron | sss ors muni acura [eves al nancial ese Ueda) leaping io 150.00 foster | 9 | 36s s | 179 | e369 [Diescr general", inspector peFde sa, 4 foe el oe se so feet taaea | ae nance, ctr general prim adjunct 3 [arntceger™ s_[ ee | 7a [Dixecir sere ejunet, impactor de war sefecjuner, inspector general de sat ® edunet comisar general adjetconroiee| “S| 98 | 7272 isacia cf a [Dueser, yet compara, nepooor se, eomisar yet dvi, get sxtor la Corsi 7 [existe coma sr sexi, director s | evs | mn Jesccutv. rezone ef, ef adminsstio [Directs aljune, cont yr einer ge inspector set adjunct, get sete, comisir se adjunct, comisa ge seo dive, 1 | iectrexcoui adjunct, teres et s | ores | oer Jasinnet, Famine Soanciare scjunc, comisar ser sci adj, iow val setserviws, yf adminis finan nivel ors artes ef nivel oa, gf > Jagjune brow vara, comisargetdivinie | S| 5636 | eos sete ef atjuncsbcos va, omise s aii see 10 fietbios, rfc, atniniate s | sin | ous b) Funetii publice generale de exeeutie une public teritriale**) Chase de We salanizate Ne Func, gradu proesional ae rena Solr de bat Grad oti 2 ran 1 | Auditor, grad profesional serio S| 3426 | anna | anus | 4334 | aan | arse zed protesional principal S [3125 | 3359 | 3527 | 3703 | 3796 | sean szad protesional assent} S| 2475 | 2662 | 2705 | 203s | 3008 | 3083 + |Consiter, cone juris, exper, s | sz12 | 3s60 | 3735 | 3925 | sons | inspecor: ged profesional supecior ae ie 6 DRAFT ‘sa protesional principal] S| 2782 | 2990 | 3ia0 | 3297 | 3370 | saee sad profesional assem] | 2208 | 2x70 | aes | 2013 | a6re | 2745 znd profesional debut] S| 1700 | 1428 | 1919 | 20ns | 2068 | 2007 Reference specaie; od profesional superior ‘gd profesional principal SSD __| 1700 1928 | iio | 201s | 200s | an ‘gad profesional assent SSD] 1520 [ 1634 | 1716 | 1801 | 1827 | 1699 ‘326 profesional debutant] S8D_[ 1464 [asta | ves2 | 1735 | arte | 123 ssp} 2020 | 217 | 2200 | 2398 | 24s4 | asi6 4 [Reieess; grad profesional sper | | ess | 1782 | asm | 1965 | a0ie | 2065 12d prfisionlpincinalo_|1520 | 1634 | 1716 | 1801 | 1347 | 1908 ed profesional ase] Maa | 1535 | vera | 62 | vss | ae ‘2d profconal debutan mM | 1310 | 408 | 1479 | 1553 | 139i | seat <) Funotii publice specifice de executie Clase de Fane pie terri *¥) Ne selrzre Funotia on _ potivie suditor Saar de bok Gaia olit2}s[als nspecor vara inspect do mane 1 inspectr social exper: cerdonator s | 3312 | 3560 | x38 } 3925 | 402s | rz nd profesional superior gad profesionl principal 8 | 2782 | 2990 | simu | 3297 | 3979 | mae 261 stproteonal ester S| 2204 | 2370 | 2aae | 2613 | aere | 2s sed profsionn devaane| _® | 1700 | 128 | toi9 | 201s | 2055 | 2ir7 2 [Comisr, - | aziz | sso | arse | 3925 | 402s | arzs profesional sperior gd profesional pinegall 8 | 378 _| 3550] aao_ 397 | aS [ee gra profesional sind] S| 204 | 9570_[ page [2613 | 2678 | 27s ad profesional debuane] S| 1700 |_1028-[1919-| 2013] 2065-[ 2107, [Camis seen var AB ssp | 2020 | 2172 | 2a80 | 2so4 | 24s¢ | sie a gra peofeionl superior gad profesional pineal SSD | 17o0_| 1waR_| i919 os | oes SUF gad profesional asiienll 8D] 1520_[ 1634 [1716 [1801 1847 [1898 sa profesional debuan| 88D] age_[ ism 1659] 13s re [ens [Comisar, contooe vam, ser wezvir 4 z Mm | t6se | ss | em | i965 | ore | 2065 sad profesional superior profesional pineiall —M_| 1500 | ese [Tie | Teor [ier grad profesional assent] Maas [1535 Yai 16929935" 1978 ad profesional debuts] —M| 110-[ 1408 | 1479 [ 1583-1391 1631 Not 1 tn compatonentlinspeni i Pazd Ecological Administ Rezevoit Bistro) Deis Dani ve wiz fey de inspector clog ‘i local moi de consi pers ci cu sui superoare, respect func de agent eolog i lou fines de referent, pnt cei cu sud ‘medi, ind salarza in mod carespuntir la nivel fune inocu 2. Saari de baz al ersoaneicuresponsabilitate n domentul urbanism amen terior al outorzbi exeetiilusrelor de constuctit Isnivel de comund se majoeaz ca 10%; pe peioada ce exereitare a acetorresponsabli. 3. Pentru compensa activi pecifce saa de ee al pollo connie se ‘mujoreaz cup la 7.3%, prin at adoinitati al rdonatouli de eredite 1%) Funeti publics terri table avizateposrvt el dia cad natu prefect, servicio pice desneentae ae miniseraee sale cxforahe ogane ale adminsrait publi ceale din unite adminisraitetoria, resus petra fnctile publics locale site siaviaate pti legit eau apart de specialitte al consi judetene, al pm gover al manisiclas Bucores al pinaor secnerelo muncpiu Scares, al prmarior municipio egedinS de jude, procum sl inate infin fn sbondine,courdanstea sau sub autortate consis juefen sau Consist General al mnie Bacar, sau a coos oa ale soarlor unit Bucuret respostiv municipiorregeding de ude 6 DRAFT Anexa nr. - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTI BUGETARE "ADMINISTRATIE” Capitotul I lit, A - Salarizarea functionarilor publici IL, Salar pentru administratia publica locala 2) Funetii publice de conducere Funct pbc locale tase | ™) ¥ hae sslectare| “Gas cn pati, stator | atari de Sarit de tuza | ac serear al untaiadminisra-senitrite pani etapa Sar munis categoria I S| ees [7475) [era eategons S| ess [a rote eaten I [614s |r ~ es categorie IT ‘S| sei6 = comunl(eu geste LoD Toca) | S| 5636 comuna (hire 3000-7000 eeuiory [_s__ | _st71 ema (pa 3000 Toco was_| 36 [Bitecor general" inspector ge est, 2 inspector general de stat, conrlor ist | renege Ht ean finincar ger comisa general prin adjunct 3 fare get S| see [one [Director general june, Tnsposior de ek «4 |pefaciune, inspector ener de stat st gee [ean adjunet, comissr general just corsvlor f Direc, ser eompartinen,nspoaor se, |pomisac Set cvicie, get sector Is Cons > |Lesislatiy, comin ge soci, director s | sae | sive Jexecutv rezrar o, get adinisie Direc adjunct, wont yeh age inspector yet adunc, vector, corisar sefadjune, comisar ser secte divine, 6 farectorexceuvadjnet, wezoriesyet | 8 | sil | 614s Jijunt, get canine Sane Jun comsa ef secie aunt, ef bio Ses, yo RATS TT nivel ors sitet gf la nivel cg, set 7 ladjant bicou vam, comisrgefdivizie | S| 4745 | $636 5 [Sefbi, ston, efedmmomie 1 ~ | aay | ain nance rive comin 1) famotn pai local se wilizeas, condi lei, ead aucrtior «instuilor pace din adminisrstia publics geal cu un num de minimus 1S0 de posta 2) feta publics acl se wien nivel! muncipilor b) Functii publice generale do executie une public locale ***) Ne Clas e| = Fungjia, al profesional = | 1“ posit, Salat de za tudor Grad ° 1 2 3 4 s 1 | Audion, gra profesional supero] | 3035 | 326 | 426 | 3597 | soe? | 170 zd profesional principal] 8 | asm | 20a | 225 | ase | zie | 2asa saad profesioatasiseny S| 1829 | 1966 | 2055 | 26s | 2002 | aa7e ” ORAFT 2 | ee oe ee | 8 | 222 | 2900 | 080 | same | same | asee ‘ead proteins principals | 200 | 2mm | 200 | ma | 2s | aie red poteonaasten] 8 | i987 | 2005 | ai7 | 2007 | nes | 200 ‘wud poison debasn| 8 | 1700 | wae | vis | aos | ams | an 3 [Reece sre aprir | 580 | 1947 | om | nor | zsor | aes | one Ge proesinal incpa]_880_| 1638 | eL_| _1ao_| ion | o> | ao ‘gad prosionaasiten|_ss0_| 1520 | 164 | imn6_| sot] ie? | 1983 ‘gad profesional detutan) ss | ase] ists | 1652 [1035] ime | 1m03, 4 [Reterent, gud potion sapeor | mse | it7 [rac | vas | 1940 | 1900 ad profesional principal] M_| 130i | tei | 1684 | 179 | 19 | ane weipoisiatasiin) mM | uae | is | vo | 10 | ams | ame Now ***) Funefipblice locale sable gi avizate potrivt legit cadrlapratli de specialist al rimarier municipio, orator i comunelor st intuilor innate fn subrdinea, coordnsrea sai sb autores consi locale 8 ‘Anexa nr. [- FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE ,,ADMINISTRATIE” Capitolul [ lit. B- Regiementiri specifice functionarilor publici Art. 1. - Functionarii publici care, in conditiile legii, exercita temporar o funcfie publicd de conducere sau o funofie public& corespunzltoare categorie inaltilor functionari publici au dreptul la salariul de baz corespunzator functiei publice pe care o exercit cu caracter temporar. Art. 2. ~ Funefionarii publici care ocup’ o alti functie publica prin mutare tn cadrul altu compartiment sau transfer beneficiazi de salariul de baz corespunzitor functiei publice pe care o ‘ocupa prin modificarea raporturilor de serviciu. Art. 3. — (1) inaltii functionari publici gi functionarii publici de conducere care solicits mutarea intr-o functie publica de conducere sau, dupa caz, de executie vacant pentru care indeplinese conditiile specifice au dreptul fa salariul de baz’ pentru funetia public’ in care vor fi numiti. (2) Punctionarii publici cle conducere care ocupa, ca urmare a reorganizarii, func{ii publice de conducere de nivel inferior sau, dupa caz, de executie au dreptul la salariul de baza pentru funetia public in care vor fi numigi. Art, 4. ~ Funefionzrii publici care absolva studii universitare de licenga, in domeniul de activitate al autoritatii sau institutiei publice, incadrati pe funcfii publice cu nivel de studi inferior, se numesc, in condifile legii, into functie publica de executie care st-i asigure cel putin saleviul de baz’ avut din clasa corespunzitoare studiilor absolvite, pastrandu-si gradatia avuti la data promovii Art. 5. ~ (1) Funefionarii publici redistribuiti au dreptul la salariul de baz pentru functia publica in care vor fi redistribuiti (2) Prevederile alin. (1) se aplic& in mod corespunzator si functionarilor publici reintegrati, acl prin hotirdrea judecitoreascd definitiva si irevocabila nu se prevede altfel Art. 6, — (1) Ordonatorii de eredite pot acorda prime de excelenfa in limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente personalului prevazut in statul de funetii, eu incadrare in fondurile aprobate prin buget. Primele de excelent se pot acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau ‘au participat direct la obfinerea unor rezultate deosebite in activitatea institufiei. Sumele neconsumate pot fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar. (2) Primele de excelent’ individuale se stabilesc de catre ordonatorii de credite in limita sumelor alocate cu aceasti destinajie de catre ordonatorul principal de credite si in limita individuala a douti salarti de baz4 lunare pe an, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dup% caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizafii sindicale (3) Prima de excelengi lunara previizuti la alin.(1) va inlocui sporul pentru condifii periculoase sau vatimitoare de munca, care va fi introdus in salariul de baz al persoanelor care in luna decembric 2015 beneficia de acest spor Art. 7, ~ (1) Funcfionarii publici au urmitoarele drepturi prevazute de alte acte normative, al cror cuantum se suport de la bugetul de stat, bugetul local sau, dupa caz, de la bugetul de asigurari sociale: a) indemnizatiile stabilite pentru activititi suplimentare la care sunt desemnati st participe ‘in cadrul unor comisii organizate in conditiile legii; ») alte drepturi care mu sunt de naturd salariala, stabilite in condi (2) Drepturile prevazute ta alin.(1) se acorda in condi normative prin care sunt reglementaie. 9 Anexa nr. I - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "ADMINISTRATIE” (Capitolut IL fit, A - Salarizarea personalului contractual din administratia publick centrala de spectatitate*), servic deconcentrate ale ministerelor si ale altor organe centrale de specialitate, prefeeturi, consili judefene, munieipii, ‘administeatia I, Salarit pentru personalul din unitiile administativ-teriteriale 1. Salar de bez pentru fet de specialieate 8) Func de condueere Se deconcentate ale ministre gale tr organe case Soir] exile ce Ne oe S| speciiate, ee powrsit | Goat | Goa tdi | trite] Start de | de tah 7 [oS apa ar perenne Dees gent Tes rer gerel ane apr TT 5 2 |geecjue, spec gener afin BH) cre [Eee Dict, npetor eh setae, ef ‘ae s_| aus | osm 7 [Beso aun maper To aRe, cons ners Stee ee 5 [sete sete premtine eeje [S| SITE | tes er oxou, eh, jt abort oc 6 [eer ener eer il] ses 1) Fanci de execu pega een posite case de] Adina pubis eal de spsiatin *) Fs sara x Furia ° port tir Salaried tat Grato ofit2{[s|ajs 1 [aio sain [S| ans [205 | 38 | se [Ser | arp cexdulll S| axe | 3e00 as62 | 2690_a1sr [ama ual | —S—[ i533 | aper [airo [ane [aise | aioe [Cons cpr. inssordo peo, evict tren se Bel eet ceeaet feu eag aeeet ee reise nape ase 2 endl A eu] S| noon | oie [ano | aoe pase [asta PT A debuase| —S—[ reo | isa8 [tone | 1s anes [air [Seis gaia 8 [om | p00e [sass [sana [see geil] “SP ata0 [ae | aten [aso aes asta gat] —s—[ies9- [aon [aaa [205 [ as07 [aie ebuant [Si [ eps [iene [apis | 2065 La ey Tehncin-econemis, secret superior, iret lai, interpret profesanel, ssp | 199 | 2042 | 2144 | 2251 | 2307 | 236s ecmductor aries inspector, refarent, 4 [utingner thi ada ‘gudulll_S9D_| 900 -| Tea | Tpis [30S | ooes TT zal SSD [1520 {1634 [1716 | 1g01_[- 1847 [1995 debutanl SSD {_1e6a [1574 | 16591755 1778 [a3 m_ | 1so7 | am | aos [ ae02 | 1940 | 1989 IRefren aposar, rience 5 a waa ea |e [ear | eer as TW ga6 [ase] 632- 17a 1757 1th bata [M10 [1408 [are [1553-1591 16st Nor 1 Saati de bazastaite pentru funcile previa pentru servile decencentrate le minster se ilizez8 yi penta ‘slariazea personal din apart propia al prefect, l conor aden sal Consul Genera l mania Bocuret, cu excepts secretariat yet funcfile del eabietlprimarul municipu reyedinl de jade ide a eae primary soarlor ‘municipils Bucureg te uilisazt ariel de bcd prevdaut peat gradlArepta LA al fel corespuneatoere veld sda. 2. Salar de baz individ! a eminstarerahi psblic ve sabes de cie primer, pesedintele canals juseean at _rimarul general a municpiisi Bucuresti in conti eg, functie de ipl uni administered baie ‘abit fn 3 postu intent, as: intaminina este nell slr ce ba al secret wii ‘adinistatitertoras, a inte maxim este indernizaiprmarul,sprefedntl consi adejean seu a prvnaras ener al munspilu Bucur, dupa esa 3. Penra compensarea sti specific sro de baa pliilreomanite emoreau pant la 75% pin ac. miniratv al erdonstonuui de creite **)Istituia preectli service pubie deconcenrate ae ministre ale ceorate organ ale administra pblice centrale inutile ‘ministerial, prec eprau de specail corsiilrjudeene primar general muniepslu Bucur al pimaror ‘sectoarelormunicpilus Bueurest,lprimarilor municipios reed de jae, prec al sii infnat in sobordinea,courdnarea sa sub auiorteaconsiiorjodefen sav Corsi Gener municipio Bucuresti sau a consiior locale ale setouelr manips Buctrest, espectv municipio readin de ode, instil cu atbuti in deren adminis, gestion, exper cexourkn monmertloristerice din subordines Ministerului Cali i Pational National RAFT ‘Anexa nr. I - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTI BUGETARE "ADMINISTRATIE” Capitolul If it A - Salarizarea personalului contractual din administratia publica central de specialitate *), servi deconcentrate ale ministerelor $i ale altor organe centrale de specialitate, prefecturi, consilijudefene, munici administratia publicd locali - consili, primarils serviell publice din subordinea acestora {84 Selarit pentru administratia publics local 1, Salar de bazs pentru funei de specalitate 1) Rune de condone w esta | ss post [ Oa] Ga ben sr sae eta ect | |e “Ranaia public ocalt consi, prima tase de | Seve publics Sihse| din suberdines iretar geer, apart gE, s | os | ose inspector genes [Dicer gencral june, vasposor de Sat 2 |cefacjunct mspector general adjunct oe Dieter, spear et ef ctor, 3 3 | sa | ous costes ; iets} on Raper TOD, 4 Jeomtabil ef inginer sof St Ese. 5 |gotserioi co se, poetiatefedeagie | S| 4745 | S171 og [bette tt, etd, efatcin STs | ange crear general erie Fue de execu pe grade ree potesionse ate $e] panna ait cena pci) ba rn : posit lio Salaried bah Grade ofi}t2t[s [als 1 fava watia | S| 259 | aao | aert | soar [aos | aire xdulil 3 aio0-| aim | awe | 94 [aaa | a6 all S| 1999 [20m _| aaa | 225i 2307 2365 Sie oe, apa eae, Poe ee S| 2269 | 2480 | 2552 | 2690 | 2057 | 2026 2 al eal] Sos [oer am a] ae yada a) S| 1829 [ 1966 | 2005 | 2108 | m2 [ a8 debtun —S | 17o0-| aap [91g [2015 [200s | 27 7 [eat ana moult al 8 —[ 2265 [a400 | p50 | 2600 a7 | 38 grail] —8—[-i9a3 [20a arma [2979 | a536 [2394 lll $1825 | 1966 _|-2055-[ 2168 | 2209 [227 eburane|—S —[ 1700 | tae [1919-2015 206s [ai a DRAFT [Tehnicin-economis, secrete superior, imerpret ea, inerret profesional ssp } 1829 | 1966 | 2065 | 2168 | 2202 | 2278 jconductoraitect, inspector, referer, 4 [singin arive radu lA gadull|_S50_ [157 ‘radu ss [1520 debutant! SSD [1a Tra | ier ae in6 [iso [say 1993 16s [17s re] 1933 Reve inapacor, erent cue 5 Ai ra | i870 | 1917 | 1965 Toso Ta res ss i io | 1625578 Sater] a3 1479 [1353 | 591] 1631 |e Papeapeat T | 1578 aa 11870 [1917 965 i MG [ 1498, isi | 1682 1s 1778 Rare MG L310) 17911583 [ 1591 [163 ROTA’ | Saini de tz staiite pent fae previute la adminis publi local se uilzeacd i pete salurizareafintilor le cabinet ‘mera Comune, raul si municpiul,tliniedu-se sll de baal gralitrepe A lfc corespunzatoae velar 2. Suits eategorilorudeeor, muicpirs oregcor se face prin hte a Guvernu 3. Stari de baz indica acminisrruli public sessed ete prim, projedirtee consi judjean sau primal general municipiuui cures in cont ei, n fancied tps uni adninsretoertr id enti Sabie postulate limite, af inita minima exe nvell slr de bad al secret uta ‘aminstratisteriorse, ia ina mam ese inderiztiaprimarchi,e presenti consi jean sea primtrult general af manepiulu Bucuresti dup ex 4 Pesta corpensues ssi specifi slau de basal polite comnts se msjoreea ce pana la 75% prin act. sdministeatv al erdonaoruli de recite 28 DRAFT Anexa nr. I - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE "ADMINISTRATIE” Capitolul If lic. C- Alte unitati bugetare de subordonare centrals si local, precum si din compartimentele de contabi investitt I. Salarll de bara pentru funefii de specialita e conducere te tate, financiar, aprovizionare, Cece StL [aH Ne ' satarizre) “2 | SO on Foncia potivt| 22] 29 1 [Director genera S| era | osm 2 [Director general adjunct S_| 306 | case = 3) 306 | 6498 1 4 [Pirectoradjuncy,comabil et,inginer se |g | samy | gyan reactor sf, inspector set | Sef serviciu, gf sete, ge filial, get comp 5 |eontrol comercial redactor se adjunct, S| as | 5636 pregedinte federate, gef centr | |serbiroo, get atelier, sefstai, sof sector, ef 6 ofc, get eborator,sef rma, gf bz acti Cargo leases lexperimental, sef corp contol comercial sccretar general federatie 7 [Presedimre cub S| 3eei | 55 Vicepresedinte lb, fet complex sporiv ef] § loaza sponiva/setie sporiva bee Reese facade b) Funct de execute pe grade si rept profesionale case de ne. ee salarizac Slaile de baza ert bails potsvit Gradatia stucitor ok] a eae ag 1 [Audlior grad Sa A TTT ‘gradu I S__[ 2208 [2370 | ass [2613 | 2678] 2745 2 |Conaler, export, efernt de speciale, inspector de specialitate; s_ | 2599 | 2740 | 2877 | 3021 | 3097 | 174 leradul wads [im | aire | ams | 2336 | 2308 | 2ase gral] S| 1452 [ 1991 | 2001 | 2195 | 2250 | 2306 debutant] S| iso7 | ani? [isos | 1893 | 1940 | 1989 3 [lnginor, esonomnk SpeaitA | S| 2549 | 2740 | 2877_[ 3021 | 3097 | sim eradul s_| ism [ane [2225 | 2336 | as00 | 2450 ‘radu S| isa {i991 [3001 | 2195 [2250 | 2305 debutant S| 1700 -|ta2_[ 1919" [2015 [20653107 7 [Referet,subinginer, conductor artes, eee ssp | 1947 | 2093 | 2197 | 2307 | 2365 | 242 il s8b_ | iai7_[ 1738 [ims [1916 | T9ee_| 2013 Tul] SSb | 1464 | 1574 _| 1652 [1795 [1778 [1823 debutant —S8D_|~ tea 1574 | 1652 [1735] 1778 | 1823 5 |Consiler jis S| 2549 | 2740_[ 277 |3021| 3097] 3178 grad] —S— [197i [2119 | 2925_[ 9336 | 2398] 2454 ~zradul if S| 1852 _| 1991 [2091 [2195 [ 2250] 2306. 30 DRAFT debutant ST 1597 i7iy | 1803 [1893] 1940_[_198 « [Peeing coma ren om | 15s | 167 | 1759 | wer | 053 | 1900 tM | iaes_| 1508 [tera [ise 180 | 18a al Mfrs [siz 1593167241757 ‘debutant M— | 1310 14os_[_1479 [1553] 1591] 1634 UL Unitifi de perfectionare a personalulul eu pregitire superioara Salaril de baza pentru functiile de spectal [Cisse de | Ine. salarzare Salavile de baz ext Peet lpatrivit | Gradajia studilor Funofi de execuffe pe grade profesionale a T z 3 a 3 7 [Expert-consultant La S| 3549 |a740| 987 Soa [3097-7 i S| isn |"a1n9 "22952336 [2398 2454 i S| 1852 [i991 [2091 [218s [2950] 2306 UL. Unitagi de perfecfionare a personalulul cu pregdtire medie si centre de calificare si recalificare Salarii de baz pentru funciile de specialitate [Clase de Ine. selarzare Salasife de baza let oe pov, Gradatia Ei studios 1a) Fumi de execuffe pe grade profesianale a T 2 3 z 5 1 Jesper gradul S| 3549" [ara 3877_|a001 [3007 ive gradul I S~ [i971 [2192295 |9336 [2394 [ase debutant S_ [1852 [“i991 | 2091 [2195 [2950-2306 1b) Funosil de execulie pe mopte profesional 2 [lnsiracior! M_| 1558] 167s 17391837 | 1803, | 1900 i M_ [14831504 | “674_[“1758 | 1800 _[_1847, a Mf an isi7 | 1593_| 1672 ama] 1757 debutant wm [1310 [14081479] 15531591 | 1631 oti: Salaile de baz previzute in prezenta anexs se plied si funei de specialitate din scoala popular de arta. IV, Proiectare Sula de baz pentru fancfile de spectatate [Gasede Ne a seria Salat de bza = pote radia a) Funai de exer po grade profesionale icuiean-caiereaeleeesre sear aes TPProesant gradul 1 Sse aerate ‘endl Sion [arg 3995 [2336 | 394 [aes dul S| aso [-1991_ [3001 [219s [aos an debutant S| 1100 [raps |i91e [2015-2065 arr 7 Sebinginescarograt T S8_[i987|-2083-[a197 | as07 [aes aia T $8 [rer |1758- [1825 | 1916 [t96t[ amr i $8b_| sor] 1614] 1694 | 17191933] Ta seb OS Funai de exec pe epi proftioale Zeman proecan| A 7 M_[ ssf is9e [era [17581303847 uy M_ [vant _[isr7[1553_| 6 [ara 1957 ceive) Miso [1408 [ 1475 [1553 1sp1| ast *) Salaril de ba2a prevazut pentru aceastl uncle se utlizeazl gi Ia Tuncfia de desenatortehnic earfograt a4 V. Unitigi de informatics Salaril de baza pentru func de speciaitate DRAFT (Chase de Nr salaizare Salarile de baz en Fini Ipotrivit, Gradayia studilor a) Funopi de execufie pe grade profesional 7 T z 3 7 3 1 TAnalist, programator, inginer de sistem; IAT S| 2549 | 3740 | 877 | 301 | 3097 | SI7a T[ ssn | a119|~3995- T2336 [2394 | 3454, |S 18s2_| 1991 |~3091 2195] 2250} 3306 ebutan S| 1700_| 1828 |~ 1919 [2015] 3065] 2117, 2 |nformatician, conductor tehnloy 7 SsD_| 1947 [2003 |2197_[ 2307 [2365-2404 7 SsD_[16i7_[1738_|1425_[ 1916 [1968 [2013 i SSD} 1s01_|_1614 1779 [182311869 debuant [SSD T1464 [1574 [1652 | 1735_| 1778 | 1823 1D) Fanci de execulie pe tepte profesionale 3 JAnalist (programsior) ajutar 1A M_| 1558 [167s | 1758_[_18a7_[ 1893] a0, 1 M_[ 1483 [1504 [1674 [1758 | 1802] 1847, i M_| ian [1517] 15031672 [a714_|_1757 debutant M_ [1310-1408] 1479 [1553 1591_| 1631 | Operator, controtor date 1 M_|1358_[“1675_|179_[1ga7_|_1893 | 1940 7 M_[ 1483 [1s94]1ora_[ 1758 [_1802_|_1847 mW Mf sit [siz] 1503672 [ ania 1957 debutant M_[is10 [140s [147971553 _| 1501 [eat VE. Administratia publied locelt vamont din subordinea consilllor judefene $i locale Salarii de bazi pentru funetiilespectfice din serviiile publice de salvamont [Clase de Nr salarizare Salarile de baz ert ee potrivit Gradaia udiilor 0 1 ii 3 4 3 [Salvator montan gradu! T 2iat_[ 3302 | aar7_| 2538 | 2601 _| 3666 gradul TT 1s7s_| 2016 | 2117 | 2293 [2978 | 3335 radul IIT 1658 | 17s2_[ig71_|1965_[2014 | 2065; b) Servicii voluntare pentru situafi de urgengi dia subordinea cons Salarii de bazi pentru functillespecifice din servicile vol [Clase de Ne 7 salarzare en Fine potivie studiilor o 1 2 3 4 A 1 [Sef servicis voluntar pentru stuati dc urgens M_|_2702_| 2004 |“30s0_| “3202 | 3282 | S364 2 [Sef compartiment pentru provenire M__| 3549 [2740 [28773021 [3097 | 3174, 3. |Sef forma interventc, salvare si prim sjutor] mM | 2408 | 2586 | _9715_| 2851] 2922 | 095 ‘4 [Specialist pentru prevenire 2iai_|2302_| 2417 | 2538 | 2601 | 2666 5__|[Servant pompier. 1658_|1782_|ig71_| 1965 [2018 | 2005, 6 [Set grupa interventio 2020_| “21722280 | 2394 | 2454] 9516 7 [Sef echip’ specializala 2020 | 2172_|~2280 | 2398_|_2454| 3516 & [Mecanie utils) 1658 |" 1782[“te7i_| 1965 [2014 | 2065; 9” [Conducitor auiospecials 1658 | 1782 [1871 | 1965 | 2014 | 2065, 32 DRAFT ‘Anexa nr, I - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTIT BUGETARE "ADMINISTRATIE" Capitola Tit. D~ Atte func comune din sectorul bugetar Salarii de baz pentru personalul platit din fonduri publice, care desfasoard activitate de secretariat-administrativ, gospoditire, intretinere-reparatii si de deservire a) Funefii de conducere [Gadi [Gna aisede So ‘Nr. salarizare | a Funcgia wear) el ae be sai | 32 | 32 7 | Sef formate mancior Gale b) Funetii de executie pe trepte profesionale Nr. one Salariile de baz ca. ee Caer Gradaia Stier Funofi de excouie pe wepte profesionale ota ~?~s paps ear to caeo-epteaieeeeriad e_| ttt | asiz | ssa | tom | inte | avsr TG re | ar | sss | rear Tees Gebatant [mG | 1310 | 1408 [1479 [1553 | 1501 | 1681 = | Secraar MiG [13a [1aas 1515 | 1591] reo | 67 3 | Seoretar debutant MG [1293 [1390-1459 1532 [1571 | 1610 4 [Administrator 1 M_[ 1395 [1497 [1s72_| 16s} 1692 | 1735 7 M_ [isa aaas isis [1591 [-1630_| oT 3 [Setdepoai M_ [1393 [1497 [is [ 1681 | 1692 | 1735 w M_ [3a 1403 [isis [1591 | 1630 | 1671 6 | Casey, magazines; funciona adhere @ | 1342 [aa | 151s-| 1301 | 1630 | 167 7_|Casier, magaziner: funtion, ahivar,ddbal~M:G | 1293 [1390-1439 |_1532 [1st | Tero | Set formajie paz pompier MsG_[aani_[ isi7_[ 1593 | tera | 7a | 787 9 [Portr, pazne, pompier, ington. guard Joufetier, manipulant bunuri, curier mg | 1310 | 1408 | 1479 | 1553 | S91 | 1631 TO] Mast MG | ase | iss | Tes | 160 as |e i MG | 1376 [1479 [1853_[ 1631 | 1672 | 1713 Tr [Somer MG 1393 [3497 1572 [ 1651 | 1692 | 1735 0 M:G|1342[ 3aa3_[ 1515-1591 | 1630-| 1671 12 | Manetsr califiow 1 M:G_|_1393 [1497 | 1572_[ 1651 | 1692 | 1735 i MG | 132 vas [1515_[ 1591 | 1630-| 1071 ir M;G| 1310-| 1408 | 1479] 1583 [ 1301 | eal Iv MiG_[ 277 [1373 v4ar_| 1513 [asst] 1590 TS-| Manetor nevalicarT MG | 1246_[ 3339 [1406 [477 [asta | 1560 1 Bi spor MG | 1300_[ 1290 [1355_[ 14a [ tase] 1404 ott 1 In unite bugetare din subordines ministrelor gi osloralte nei leads publice, ‘ncadritenjoftrilr se face infnd-s seama de importana activiti i de atovehicual pe care eservese, 2. Pecsnall salrizatpotrvititD dn cap Anse | are yi desfigoar ativan fn cad apartuli de luc al: Parlaentui ‘Roménis, AdminstraiiPrezidentae nati Cut de Casi i Juste, Parcheuli de pe lings Intia Curt de Casati gust, Cutt Constsutonae, Cosiluli Legisv, Consilunt Concareje, Cui de Cotur, Coniiulu National pentru Studisrea Athivelor Securit, Guvemuli gt ministreor, Avocatuhi Poportu, altar organe centrale de spevalitate beneficiaz’ de majorre slriulu de baz cu pn ln 15% 33 Anexa nr, I~ FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCT BUGETARE ”ADMINISTRATIE” Capitolul II lit. L - Reglementiiri specifice personalului incadrat pe baz de contract individual de muncd - personal contractual din administrafia publici Art. 1, ~ (1) Personalul contractual salarizat potrivit capitolului fl lit. C ~ lit. E din prezenta anex& poate bencficia de un spor pentru conditii peticuloase sau vatimatoare de pang la 15% din salariul de baz, corespunzitor timpului luorat. 2) Locurile de munc&, categoriile de personal, mirimea concret& a sporului, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc de c&tre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dup& caz, a reprezentanfilor salariatilor, in limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avéind la baza buletinele de determinere sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens. Art. 2. — (1) in raport cu conditiile in care se desfigoard activitatea, pot fi acordate personalului salarizat potrivit capitolului Il lit. F ~ lit. K din prezenta anexa, cu respectarea prevederilor ii de sporuti: a) pentru condifii periculoase sau vatimaitoare, un spor de pani la 15% din salariul de baz, corespunztor timpului lucrat la locurile de mune respective; b) pentru conditii grele de mune, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzitor timpului lucrat la locurile de munea respective; ©) petsonalul care lucreaza, potrivit contractului individual de munc& in zone izolate sau unde atragerea personalului se face cu greutate, beneficiaz’ de un spor de pana la 20% din salariul de axa, (2) Locurile de munca, categoriile de personal, m&rimea coneret 2 sporului, preeum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc de c&tre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dup caz, a reprezentantilor salariagilor, in limita prevederilor din Regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avénd la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens. Art. 3. ~ Sporurile la salariul de baz, care sunt specifice unor domenii bugetare si care se acordi personalului contractual din respectivele domenii, sunt prevazute, dup& caz, in capitolul IL lit, C — lit, K din prezenta anexa care cuprind salariile de baz pentru personalul din unitiile bugetare din aceste domenii. Art. 4. (1) Persoanele incadrate in functii contractuale de debutant vor fi salarizate la acest nivel pani la expirarea perioadei de cel putin 6 luni, dar nu mai mare de 1 an si vor fi promovate, pe baza de examen, in functia, gradul sau treapta profesionala imediat superioara. (2) Absolventii invatiimantului superior de lunga si scurt& durata, care la data trecerii pe funcjia corespunzitoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se ineadreaza la gradul profesional care si- i asigure cel pujin salariul de bazi avut, numai in misura in care atribufiile din figa postului au fost modificate in mod corespunzitor, pistrandu-si gradatia avuta la data promoviri Art. 5. — (1) Ordonatorii de credite pot acorda prime de excelen{a in limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual salarizat potrivit eapitolului I lit. A = lit. B previizut th statul de funetii, cu ineadrare in fondurile aprobate prin buget. Primele de excelenta se pot acorda in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obfinerea unor rezultate deosebite in activitatea institutici. Sumele neconsumate pot fi utilizate in Iunile urmitoare, in cadrul aceluiasi an bugetar. (2) Primele de excelenfa individuale se stabilesc de c&tre ordonatorii de credite in limita sumelor alocate cu aceasta destinatie de citre ordonatorul principal de credite si in limita individual a dowd salatii de bazi hunare pe an, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, dupa caz, cu consultarea reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale, (3) Prima de excelenti lunar prevaizuti Ia alin.(1) va inlocui sporul pentru condi periculoase sau vatimitoare de mune&, care va fi introdus in salariul de baz’ al persoanelor care in luna decembrie 2015 beneficia de acest spor. “4