Sunteți pe pagina 1din 487

MINISTERUL SNTII

CASA NAIONAL
DE ASIGURRI DE SNTATE

Nr NB 3194/31.03.2015

Nr. DG 558 / 30.03.2015

APROBAT
MINISTRUL SNTII
NICOLAE BNICIOIU

APROBAT
PREEDINTE
VASILE CIURCHEA

REFERAT
deaprobareaOrdinuluiministruluisntiiialpreedinteluiCaseiNaionalede
AsigurrideSntateprivindaprobareaNormelormetodologicedeaplicarenanul2015
aHotrriiGuvernuluinr.400/2014pentruaprobareapachetelordeserviciiia
Contractuluicadrucarereglementeazcondiiileacordriiasisteneimedicalencadrul
sistemuluideasigurrisocialedesntatepentruanii20142015

Avndnvedere:

prevederileHotrriideGuvernnr.400/2014pentruaprobareapachetelordeservicii
medicale i a Contractuluicadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n
cadrulsistemuluideasigurrisocialedesntatepentruanii20142015;

- dispoziiile art. 217 alin. (4) i art. 281 alin. (2) din Titlul VIII Asigurri sociale de
sntate din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i
completrile ulterioare, potrivit crora Casa Naional de Asigurri de Sntate elaboreaz
normelemetodologicedeaplicareacontractuluicadru,

propunem aprobarea Ordinului anexat, cu meniunea c prevederile proiectului de act


normativ au avut n vedere: punerea n aplicare a reglementrilor Legii nr. 95/2006 privind
reformandomeniulsntiiaacumaufostmodificateprinOUGnr.2/2014(cuaplicabilitatedin
2015); mbuntirea accesului asigurailor la servicii medicale i dispozitive medicale destinate
recuperrii unor deficiene organice sau funcionale n ambulatoriu; mbuntirea
managementului fondului naional unic de asigurri sociale de sntate; reducerea birocraiei n
sistem.

Proiectuldeactnormativconineurmtoareleelementedenoutate:

Aufostrevizuitepacheteledeserviciiprecumicondiiileacordriiserviciilormedicale/
medicamentelor cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu / dispozitivelor
medicalenconcordancuprevederileProiectuluidemodificareicompletareaHotrriideGuvern
nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelorde servicii medicale iaContractuluicadrucare reglementeaz
condiiileacordriiasisteneimedicalencadrulsistemuluideasigurrisocialedesntate.

Au fost stabilite reglementri privind utilizarea cardului naional de asigurri de


sntate,astfel:
1. nasistenamedicalprimarutilizareacarduluinaionaldeasigurrisocialedesntate
sefacelamomentulacordriiserviciilormedicaleprevzutenpachetuldebaz.
2. n asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile clinice utilizarea
carduluinaionaldeasigurrisocialedesntatesefacelamomentulacordriiserviciilor
medicaleprevzutenpachetuldebaz,cuexcepiaserviciilordesntateconexeactului
medicalpentrucarenuestenecesarprezentareacardului.
3. n asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare
medicaliacupuncturutilizareacarduluinaionaldeasigurrisocialedesntateseface
lamomentulacordriiserviciilormedicaleprevzutenpachetuldebaz,astfel:
a)pentruconsultaiiiprocedurincabinetlamomentulacordrii
b)pentruprocedurileacordatenbazadetratamentprezentareacarduluisefacen
fiecarezidetratament/fiecarezincareseacordserviciideacupuncturncadrulcurei
detratament
4. nasistenamedicalambulatoriedespecialitatedemedicindentarutilizareacardului
naionaldeasigurrisocialedesntatesefacelamomentulacordriiserviciilormedicale
prevzutenpachetuldebaz.
5. n asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile paraclinice
utilizareacarduluinaionaldeasigurrisocialedesntateseface,astfel:
a)pentruserviciilemedicaleparacliniceanalizedelaboratorprezentareacardului
naionaldeasigurrisocialedesntatesefacelamomentulrecoltriiprobelorinpunctele
de recoltare propii ale furnizoriilor de investigaii paraclinice, cu excepia serviciile
paraclinice de microbiologie, histopatologie i citologie dac probele nu se recolteaz la
furnizorii de investigaii paraclinice. Pentru serviciile paraclinice de microbiologie
examene de urin i examene de materii fecale dac sunt singurele investigaii
recomandatepebiletuldetrimitereseutilizeazcardullamomentuldepuneriiprobelorla
furnizoruldeinvestigatiiparaclinice;dacacesteasuntrecomandatepebiletuldetrimitere
mpreuncualteanalizedelaboratorseutilizeazcardullamomentulrecoltriianalizelor
de laborator. Pentru examinrile de histopatologie i citologie care nu se recolteaz la
furnizorii de investigaii paraclinice probele sunt transmise la furnizorii de servicii
medicaleparaclinicensoitedebileteledetrimiterefrafinecesarprezentareacardului
naionaldeasigurrisocialedesntate.
b) pentru serviciile medicale paraclinice investigaii de radiologie, imagistic
medical, explorri funcionale i medicin nuclear utilizarea cardului naional de
asigurri sociale de sntate se face la momentul efecturii investigaiilor prevzute n
pachetuldebaz.
6. n asistena medical spitaliceasc utilizarea cardului naional de asigurri sociale de
sntateseface,astfel:
a) pentru serviciile medicale spitaliceti n regim de spitalizare continu utilizarea
cardului naional de asigurri sociale de sntate se face la internarea i externarea din
spital,cuexcepiaurmtoarelorsituaii:
lainternarenspitaldaccriteriullainternareesteurgenmedicochirurgical
laexternaredinspitalpentrucazuriletransferatelaunaltspitalilainternarecai
caztransferat
laexternarepentrusituaiilencaresanregistratdecesulasiguratului.
b) pentru serviciile medicale spitaliceti n regim de spitalizare de zi prezentarea
cardului naional de asigurri sociale de sntate se face la fiecare vizit, cu excepia
situaiilor n care criteriul de internare este urgen medicochirurgical pentru serviciile

7.

8.
9.

10.

acordate n structurile de urgen (camera de gard/UPU/CPU) care nu sunt finanate de


MinisterulSntii/ministereleiinstituiilecureeasanitarproprie.
Pentru furnizorii de ngrijiri medicale la domiciliu, respectiv ngrijiri paliative la
domiciliuutilizareacarduluinaionaldeasigurrisocialedesntatesefacenfiecarezin
careseacordngrijiri.
n asistena medical de reabilitare medical i recuperare, n sanatorii i preventorii
utilizareacarduluinaionaldeasigurrisocialedesntatesefacelainternareiexternare.
Pentrudispozitivemedicale,estenecesarutilizareacarduluinaionaldeasigurrisociale
de sntate dac dispozitivul medical se ridic de ctre beneficiar de la sediul
lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de dispozitive medicale. n situaia n care
ridicarea dispozitivului medical de la sediul lucrativ/punctul de lucru al furnizorului de
dispozitive medicale se face de ctre aparintorul beneficiarului membru al familiei
(printe, so/soie, fiu/fiic), mputernicit legal , se utilizeaz cardul naional de asigurri
socialedesntatesaucarteadeidentitate/buletinuldeidentitate/paaportulacestuia.
n situaia n care dispozitivul medical se elibereaz prin pot, curierat, transport
propriu ori nchiriat prezentarea cardului nu este necesar; confirmarea primirii
dispozitivuluimedicalexpediatdecatrefurnizorprinpot,curierat,transportpropriuori
nchiriat i primirea la domiciliu, se face sub semntura beneficiarului sau ori a
aparintorului acestuia membru al familiei printe, so/soie, fiu/fiic, mputernicit
legal,reprezentantlegalcuspecificareadomiciliuluilacaresafcutlivrarea,aactuluide
identitate i a codului numeric personal/codul unic de asigurare ale persoanei care
semneazdeprimire.
Pentru medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu
utilizarea cardului naional de asigurri sociale de sntate se face la momentul ridicrii
medicamentelordinfarmacie,dacacesteaseridicdectrebeneficiarulprescripiei;
n situaia n care ridicarea medicamentelor de la farmacie se face de ctre un
mputernicit, se utilizeaz cardul naional de asigurri sociale de sntate al
mputernicitului sau cartea de identitate/buletinul de identitate/paaportul, dac
mputernicitulnupoateprezentacard.

Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor i dispozitivelor


medicale prin utilizarea cardului naional de asigurri sociale de sntate de ctre furnizorii de
servicii medicale, medicamente i dispozitive medicale, sunt aplicabile de la data prevzut la art. 2
alin (2) din HG nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la cardul naional de asigurri sociale de sntate din titlul IX "Cardul european i cardul
naional de asigurri sociale de sntate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul
sntii, cu modificrile i completrile ulterioare.

Sa precizat c medicii care au specialitatea de medicin de familie i o alt/alte


specialitate/specialiticlinic/clinice,potoptapentruadesfuraactivitatenrelaiecontractual
cu casa de asigurri de sntate, n baza specialitii de medicin de familie sau n baza
specialitii/specialitilorclinice.Mediciicareauospecialitatecliniciospecialitateparaclinic,
pot opta pentru a desfura activitate n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, n
bazaspecialitiiclinicesaunbazaspecialitiiparaclinice.

nasistenamedicalprimar:
n pachetul minimal serviciile de prevenie respectiv consultaie preventiv
pentru persoanele n vrst de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecine majore n
morbiditateimortalitate,seacordodatla3ani;
npachetuldebaz:

- n cadrul consultaiilor preventive periodice a fost prevzut recomandarea unor


analizedelaboratoracrorcontravaloarevafisuportatdelaboratoareledeanalize
medicaleaflatenrelaiecontractualcucaseledeasigurridesntate.
- au fost introduse serviciile de administrare de medicamente intramuscular,
subcutanat,intradermic,intravenossauperfuzabil,dupcaz,acordateasigurailorde
pelistaproprieamediculuidefamilie,ntimpulprogramuluidelucruncabinet.
- ncadrulserviciilormedicaleadiionaleafostintrodusspirometria(alturideEKG
iecografiegeneralabdomenipelvis)
- consultaiile la domiciliu se acord asigurailor nedeplasabili din motiv de
invaliditate permanent sau invaliditate temporar, asigurailor cu boli cronice sau
cuunepisodacutcenupermitedeplasarealacabinet,copiilor01an,copiilorcu
vrsta018anicuboliinfectocontagioaseilehuzelor.Suntconsiderateconsultaiila
domiciliuinclusivconsultaia/examinareaacordatdemediculdefamilieinvederea
constatriidecesului.
[nprezentconsultaiileladomiciliusuntacordateasigurailornedeplasabili,copiilor0
1 an, copiilor cu vrsta 0 18 ani cu boli infectocontagioase, lehuzelor i persoanelor n
vedereaconstatriidecesului.]
- a fost revizuit numrul consultaiilor de monitorizare activ prin plan de
managementprecumiperiodicitateaacestoraattpentruevaluareainiialacazului
noudepistatctipentrumonitorizareapacientului.
- afostmajoratnumrulmaximdeconsultaiiladomiciliucepotfiacordatepelun
demediciidefamiliedela21la42.
Consultaiile de monitorizare activ prin plan de management integrat (att pentru
pacieniidejacunoscuicubolilecroraseadreseazmanagementuldecaz,ctipentrupacienii
noudepistai)suntinclusenplatapeserviciumedical,iardecontareaacestorasefaceprintarif
exprimatnpuncte(nprezentnplatapercapita).
Afostprevzutunmodelpentruconveniadereciprocitate.
Pentru anul 2015 (ncepnd cu 1 aprilie 2015) valoarea minim garantat a punctului
percapitaestede4lei(nprezentestede3,75lei),iarvaloareaminimgarantataunuipunct
pentruplatapeserviciumedicalestede1,9lei(lafelcainprezent).
nscrierea/nscriereaprintransferpelistaunuimedicdefamilie,sefacepebazacererii
de nscriere/cererii de nscriere prin transfer i a cardului naional de asigurri sociale de
sntate.Pentrupersoanelecrora nuleafostemiscardulsaucaredinmotivereligioasesaude
contiinrefuzcardulnaionalsaupentrupersoanelecroralisevaemitecardnationalduplicat,
precumipentrucopii018ani,nscrierea/schimbareamediculuidefamiliesefacepebazacererii
denscriere/denscriereprintransfer.

nasistenamedicalambulatoriedespecialitatepentruspecialitileclinice:
npachetulminimalinpachetuldebazaufostintroduseserviciiledesupraveghere
a sarcinii i lehuziei (o consultaie pentru fiecare trimestru de sarcin i o consultaie n primul
trimestrudelanatere).
Punctajulaferentserviciilordesntateconexeactuluimedicalcarepotfiraportatede
medicul de specialitate care lea solicitat nu poate depi 90 de puncte n medie pe zi (ca i n
prezent), cuvenite celui care le presteaz, cu excepia medicului de specialitate psihiatrie
pediatricpentrucarepunctajulnupoatedepi150depunctenmediepezi.
n cadrul consultaiilor de planificare familial au fost introduse evaluarea i
monitorizareastatusuluigenitomamaritratamentulcomplicaiilor.Samajoratnumrulde
consultaiipean/asiguratdeladoulapatruconsultaii.

Consultaiamedicaldespecialitatepentruafeciunicronicepentruunasaumaimulte
boli cronice monitorizate n cadrul aceleiai specialiti: se acord maxim 4
consultatii/trimestru/asigurat,darnumaimultde2consultaiipelun.

(nprezentseacordoconsultaiepelunsaupetrimestrupeasigurat,dupcaz.)
Aufostintroduseproceduri/tratamente/terapiinoi:
-

recoltarematerialbioptic

tratament postoperator al plgilor abdominale, al interveniilor chirurgicale dup


cezarian,sarcinextrauterinoperat,histerectomie,endometrioz

terapiidegeneticmedicalsfatgenetic

AfostmodificatListaserviciilordesntateconexeactuluimedicalprinintroducerea
deserviciinoi,nlocuireaunorservicii,respectiv:
-

laspecialitateaneurologieineurologiepediatric:
o saintrodusunserviciunou:psihoterapiepentrucopii/adult
o sa

precizat

serviciile

acordate

de

logoped

de

refer

la

consiliere/interveniedepsihopedagogiespecial;
-

laspecialitateaotorinolaringologie:

o serviciile de investigare psihoacustic a vocii i psihoterapie sugestiv armat n


afonii psihogene acordate de psihologi au fost nlocuite cu alte dou servicii i
anume:evaluarepsihologicclinicipsihodiagnosticiconsilierepsihologicclinic
laspecialitateapsihiatriepediatric:
o au fost introduse servicii furnizate de kinetoterapeut pentru copilul
diagnosticat cu tulburri din spectrul autist: kinetoterapie individual /
kinetoterapiedegrup/kinetoterapiepeaparatespeciale(dispozitivemecanice,
dispozitiveelectromecanice,dispozitiverobotizate)

n asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitatea reabilitare


medical:
Saustabilittarifediferentiatepezidetratament,astfel:
- tarifulpezidetratamentestede28deleipentru4proceduripezicarenuinclud
kinetoterapieimasaj
- tariful pe zi de tratament este de 42 de lei pentru 4 proceduri dac cel puin una
dintrecelepatrusereferlaserviciidekinetoterapieisaumasaj
Furnizorii de servicii medicale de reabilitare medical ncaseaz de la asigurai suma
corespunztoarecopliipentruserviciiledereabilitaremedicalseriideproceduridinpachetul
deserviciidebazdecareaubeneficiatasiguraii;nivelulminimalcopliiestede5lei/seriede
proceduri,iarnivelulmaximestede10lei/seriedeproceduri.Valoareacopliiestestabilitde
fiecarefurnizorpebazdecriteriiproprii.
Categoriiledeasiguraiscutitedecoplat,prevzutelaart.2131dinLegeanr.95/2006,
cu modificrile i completrile ulterioare, fac dovada acestei caliti cu documente eliberate de
autoritile competente c se ncadreaz n respectiva categorie, precum i cu documente i/sau,
dupcaz,cudeclaraiepepropriarspunderecndeplinesccondiiileprivindrealizareasaunua
unorvenituri.

nmedicinadentar:
O serie de servicii ce erau prevzute a se acorda numai copiilor pnla 18 ani se vor
acordatuturorasigurailor,indiferentdevrst,respectiv:
- elementacrilic
- elementmetaloacrilic

- reconstituirecoroanradicular
Protezaacrilicmobilizabilpearcadseacordodatla5ani(nprezentodatla10
ani)

nasistenamedicalambulatoriedespecialitatepentruspecialitileparaclinice:
Aufosteliminatedinpachetdouanalizedelaboratorianume:transferinai
bicarbonatulseric(bicarbonatulsericnuserecomandaseefectuanambulatoriu).

Aufostredefiniteexaminrilehistopatologiceicitologice,astfel:

2.9021_1 ExamenhistopatologicproceduracompletaHE(13blocuri)
2.9021_2 ExamenhistopatologicproceduracompletaHE(46blocuri)
2.9010_1 ExamenhistopatologicproceduracompletaHEsicoloratii
speciale(13blocuri)
2.9010_2 ExamenhistopatologicproceduracompletaHE*sicoloratii
speciale(46blocuri)
2.9030 Testeimunohistochimice
2.9022 Citodiagnosticsputaprinincluziilaparafina(13blocuri)
2.9160 ExamencitologiccervicovaginalBabesPapanicolau
2.9025 Citodiagnosticlichiddepunctie

Sauintrodusserviciiparaclinicenoi,respectiv:
- examenradiologicarticulaiisacroiliace
- ecografietransrectal
- CTbucomaxilofacialnativ
- CTmastoid
- CTsinusuri
- CThipofizcusubstandecontrast
- CTbucomaxilofacialnativicusubstandecontrast
- RMNsinusuri
- RMNhipofizcusubstandecontrast
- RMNabdominalcusubstandecontrasticolangioRMN
- ColangioRMN
La radiografia de membre au fost redefinite segmentele astfel: bra / cot / antebra /
pumn/mn/old/coaps/genunchi/gamb/glezn/picior/calcaneu
Aufostredefinite4investigaiiradiologicespecificecoloaneivertebrale,respectiv:ex.
radiologic pri coloan dorsal, ex. radiologic pri coloan lombar, ex. radiologic coloan
vertebral complet, fr coloana cervical, ex. radiologic coloana cervical, acestea fiind
nlocuitecuinvestigaiaparaclinicExamenradiologiccoloanvertebral/segment.
Copiiicuvrstacuprinsntre2i18ani,precumipersoaneleasimptomaticepeste18
ani beneficiaz de investigaii paraclinice n cadrul consultaiilor preventive, recomandate de
medical de familie, a cror contravaloare se suport de ctre furnizorii de servicii medicale
paraclinice analizemedicaledelaborator,aflainrelaiecontractualcu casele deasigurride
sntate, n cuantum de 12% raportat la suma total contractat de ctre furnizori cu casele de
asigurri de sntate pentru analize medicale de laborator. Prevederile nu se aplic furnizorilor
care contracteaz cu casa de asigurri de sntate numai servicii de anatomie patologic. Pentru
investigaiileparacliniceanteriormenionate,furnizoruldeserviciimedicaleparaclinicetransmite
la casa de asigurri de sntate lunar, odat cu raportarea activitii n vederea decontrii, un
centralizatoralcruimodelesteprevzutprinordinalpreedinteluiCaseiNaionaledeAsigurri
deSntate.

ncadrulcriteriuldeevaluarearesurselorsaprevzutcnusepuncteazaparatele
cuovechimemaimarede8anipentrulaboratoareledeanalizemedicaledelaborator,respectiv
maimarede9anipentrulaboratoarelederadiologieiimagisticmedical.
Afostrevizuitmoduldeacordareapunctajuluincadrulcriteriuluidecalitate(pentru
participarealaschemeledetestareacompetenei).

nasistenamedicalspitaliceasc:
Pentruasistenamedicalspitaliceascnregimdespitalizarecontinuafostprevzut
un nou criteriu de internare, respectiv internarea bolnavilor care necesit asisten medical
spitaliceascdelungduratani;
Au fost revizuite reglementrile privind situaiile in care nu se solicit bilet de
internare,nsensulstructurriiacestorainsituaiispecificespitalizriicontinuesisituaiispecifice
spitalizriidezi,precumicompletareasituaiilorcarepermitprezentareafrbiletdetrimitere
exemplu:
o n spitalizare continu: pentru bolnavii care necesit asisten medical
spitaliceascdelungduratani
o n spitalizare de zi: monitorizare a bolnavilor oncologici; evaluare dinamic a
rspunsuluiviroimunologic
Pentru spitalizarea de zi sa precizat c la nivelul unui spital nu pot exista mai multe
tarife negociate contractate pentru acelai tip de caz, respectiv nu pot exista mai multe tarife
negociatecontractatepentruacelaitipdeserviciu.
Afostrevizuitlistaserviciilormedicaleacordatenregimdespitalizaredezi.
Au fost prevzute criterii pentru repartizarea pe spitale a paturilor contractabile
aprobatelaniveluljudeului.
La spitalele finanate n sistem DRG, indicatorii cantitativi respectiv: durata medie de
spitalizare i ICMul sunt indicatorii realizai de fiecare spital, iar pentru stabilirea TCPului sa
inutcontdegraduldeclasificareafiecruispital.
Nu mai este prevzut diminuarea tarifului mediu pe caz rezolvat (pentru acui non
DRG),respectivatarifuluimaximalpezidespitalizare(cronici)pentruspitalele/seciilecarenuau
fostnrelaiecontractualcucasadeasigurridesntatenanulanterior.
Referitorlanerealizrileprivindactivitateacontractatraportatelasumelecontractate
pentru spitalizare continu (acui i cronici) i la spitalizare de zi, constatate la regularizarea
trimestrial,saintrodusprevedereaconformcreiaacesteasepotredistribuiprinacteadiionale
pentrulunileurmtoarensituaianeacopeririiacestoralaacelaifurnizorfrasedepisuma
stabilitpotrivitreglementrilorspecificecontractrii/sumastabilitpotrivitcontratului(ncazul
spitalizriidezi),iareventualelediferenesediminueazprinactadiional.

ngrijirimedicaleladomiciliu/ngrijiripaliativeladomiciliu
Afostrevizuitpachetuldeserviciidebazprin:
introducereaunuinouserviciu:kinetoterapieindividual;
comasareaunorservicii
revizuireacondiiilorncarepotfiacordateuneleservicii;
Ex.: ventilaia noninvaziv se poate efectua i sub supravegherea medicului
specialistdemedicindeurgen,iardacseefectueazsubsupraveghereamedicului
pneumolog acestatrebuiesaibatestatnManagementulgeneral,cliniciterapeutic
altulburrilorrespiratorii,somnologie(nivelIiII)inventilaienoninvaziv(nivel
III)

Dispozitivemedicaledestinaterecuperriiunordeficieneorganicesaufuncionalen
ambulatoriu
Afostrevizuitpachetuldeserviciidebazprin:
- introducereaunornoidispozitive:
o n categoria Protezelor pentru membrul inferior, la proteza de coaps a fost
introdus proteza modular cu manon de silicon care se acord pentru
amputaie ca urmare a complicaiilor diabetului zaharat i ca urmare a
afeciunilorneoplazicelanivelulmembruluiinferior
o n categoria dispozitivelor pentru terapia cu aerosoli a fost introdus
nebulizatorulcucompresorcareseacordcopiilorcumucoviscidozcuvrsta
pnla18ani
excludereaunordispozitivemedicale:
o dincategoriaortezelordegenunchigleznpicioraufosteliminate:gambier
cu scurtare i orteza Kramer Peroneal Spring (ortez peronier), avnd n
vederecnumaiesterecomandatutilizareaacestora
o din categoria Ortezelor corectoare de static a piciorului a fost eliminat
orteza HalluxValgus, avnd n vedere c nu mai este recomandat utilizarea
acesteia
o au fost excluse din pachet dispozitive pentru administrarea medicaiei i
alimentaiei artificiale (furnizorii de dispozitive medicale ce au ncheiat
contracte cu casele de asigurri de sntate nu au ofertat acest tip de
dispozitive);
- revizuireacondiiilorncarepotfiacordateuneledispozitivemedicale:
o ncazuldispozitivelorpentruincotinenurinar,pentrusaculcolectordeurin
sa precizat c pentru asiguraii cu urostomie cutanat dubl i nefrostomie
bilateral,larecomandareamedicilordespecialitatesepotacorda2seturi/lun
desacicolectorideurin
o pentruinhalatorulsalinparticuleuscatedesarecufluxdeaersauoxigensa
precizatcseacordcopiilorcuvrstapnla5anicubronitastmatiform
sauastmbronic
Concentratorul de oxigen pentru persoanele care sunt ncadrate n grad de handicap
accentuatsaugravsepoateacordarecomandarepentru12luniconsecutive(nprezentdin3n3
luni).

Avnd n vedere cele de mai sus, supunem aprobrii prezentul referat i proiectul de
Ordinanexat.

SECRETAR GENERAL
GABRIEL FLORIN PUCU

DIRECTOR GENERAL
RADU IBICHI

MINISTERUL SNTII

Nr. 388/186/2015

CASA NAIONAL DE
ASIGURRI DE SNTATE

Nr. 186/30.03.2015

ORDIN
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a
Hotrrii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii i a
Contractului-cadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale
n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2014 - 2015
Avnd n vedere Referatul de aprobare nr. NB 3194/31.03.2015 al Ministerului
Sntii i nr. D.G. 558 din 30.03.2015 al Casei Naionale de Asigurri de
Sntate,
n temeiul prevederilor:
- art. 217 alin. (4) i art. 281 alin. (2) din titlul VIII "Asigurri sociale de
sntate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii i a
Contractului-cadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n
cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2014 2015, cu
modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Sntii, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Hotrrii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naionale
de Asigurri de Sntate, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul sntii i preedintele Casei Naionale de Asigurri de Sntate
emit urmtorul ordin:
ART. 1 Se aprob Normele metodologice de aplicare n anul 2015 a Hotrrii
Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii i a Contractuluicadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2014 - 2015, prevzute n
anexele nr. 1 - 48, care fac parte integrant din prezentul ordin.

ART. 2 Prevederile prezentului ordin intr n vigoare la data de 1 aprilie 2015,


dat de la care se abrog Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. 619/360/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2014 a Hotrrii Guvernului nr. 400/2014 pentru
aprobarea pachetelor de servicii i a Contractului-cadru care reglementeaz
condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de
sntate pentru anii 2014 - 2015, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea
I, nr. 403 i 403 bis din 30 mai 2014, cu modificrile i completrile ulterioare,
precum i orice alte dispoziii contrare.
ART. 3 Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Ministrul sntii

Nicolae BNICIOIU

Preedintele
Casei Naionale de Asigurri de Sntate
Vasile CIURCHEA

ANEXA 1
CONDIIILE ACORDRII PACHETULUI DE SERVICII MINIMAL I DE BAZ N
ASISTENA MEDICAL PRIMAR
A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE N ASISTENA MEDICAL
PRIMAR
1. Pachetul minimal de servicii medicale n asistena medical primar cuprinde
urmtoarele tipuri de servicii medicale:
1.1 servicii medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical
1.2 supraveghere i depistare de boli cu potenial endemo-epidemic
1.3 consultaii de monitorizare a evoluiei sarcinii i lehuziei
1.4 consultaiile de planificare familial
1.5 servicii de prevenie
1.6. activiti de suport
1.1 Servicii medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical: asisten medical de
urgen - anamnez, examen clinic i tratament - se acord n limita competenei i a dotrii
tehnice a cabinetului medical n cadrul cruia i desfoar activitatea medicul de familie. Asistena
medical de urgen se refer la cazurile de cod rou, cod galben i cod verde prevzute n anexa nr.
9 la Ordinul ministrului sntii publice i al ministrului internelor i reformei administrative nr.
2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul
naional de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, pentru care medicul de familie acord primul ajutor i dac
este cazul, asigur trimiterea pacientului ctre structurile de urgen specializate sau solicit
serviciile de ambulan, precum i la cazurile de cod verde prevzute n anexa nr. 9 la Ordinul
ministrului sntii publice i al ministrului internelor i reformei administrative nr.
2021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.
1.1.1. Se acord o singur consultaie per persoan pentru fiecare situaie de urgen constatat,
pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvat la nivelul cabinetului medical,
indiferent dac persoana neasigurat se afl sau nu nscris pe lista unui medic de familie.
NOTA 1: Medicaia pentru cazurile de urgen se asigur din trusa medical de urgen,
organizat conform legii.
NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical se acord n
cabinetul medicului de familie, n cadrul programului de lucru.
NOTA 3: Cazurile de urgen medico-chirurgical care se trimit ctre structurile de urgen
specializate, inclusiv cele pentru care se solicit serviciile de ambulan, sunt consemnate ca
"urgen" de ctre medicul de familie n documentele de eviden primar de la nivelul cabinetului,
inclusiv medicaia i procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, dup caz.
1.2. Supraveghere - evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaiei i
depistare de boli cu potenial endemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere
ctre structurile de specialitate pentru investigaii, confirmare, tratament adecvat i msuri igienicosanitare specifice, dup caz. Bolile cu potenial endemo-epidemic sunt cele prevzute la punctul II
din anexa la H.G. nr. 1186/2000 pentru aprobarea listei cuprinznd urgenele medico-chirurgicale
precum i bolile infecto-contagioase din grupa A pentru care asiguraii beneficiaz de indemnizaie
pentru incapacitate temporar de munc fr condiii de stagiu de cotizare.
1.2.1: Se deconteaz o singur consultaie per persoan pentru fiecare boal cu potenial endemoepidemic suspicionat i confirmat.
1.3 Consultaii de monitorizare a evoluiei sarcinii i lehuziei:
a) luarea n eviden n primul trimestru;
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a pn n luna a 7-a.
1

n situaia n care luarea n eviden a gravidei are loc n luna a 3-a, pentru aceast lun se va
raporta casei de asigurri de sntate numai luarea n eviden a gravidei, nu i supravegherea;
c) supravegherea, de dou ori pe lun, din luna a 7-a pn n luna a 9-a inclusiv;
d) urmrirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu;
e) urmrirea lehuzei la 4 sptmni de la natere;
1.3.1. n cadrul supravegherii gravidei se face i promovarea alimentaiei exclusive la sn a
copilului pn la vrsta de 6 luni i continuarea acesteia pn la minim 12 luni, testare pentru HIV,
hepatit de etiologie viral cu virus B i C, precum i consiliere pre i post testare HIV i lues a
femeii gravide.
NOT: n conformitate cu programul de monitorizare, investigaiile paraclinice i tratamentele
specifice sarcinii pot fi recomandate de ctre medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de
la momentul n care gravida este luat n eviden de ctre acesta i pn la 4 sptmni de la
natere.
1.4. Consultaiile pentru acordarea serviciilor de planificare familial constau n:
a) consilierea persoanei privind planificarea familial;
b) indicarea unei metode contraceptive.
1.4.1: Consultaia poate cuprinde, dup caz, numai serviciul prevzut la litera a) sau serviciile
prevzute la literele a) i b); se deconteaz dou consultaii pe an calendaristic, pe persoan.
1.5. Serviciile de prevenie consultaie preventiv:
Consultaia preventiv pentru persoanele n vrst de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu
consecine majore n morbiditate i mortalitate se acord o dat la 3 ani i cuprinde:
- consultaie (anamnez, examen obiectiv, diagnostic);
- recomandare pentru examene paraclinice atunci cnd exist argumente clinice de suspiciune a
unei stri patologice consemnate n foaia de observaie;
- ncadrarea medical a asiguratului ntr-o grup de risc;
- sfat medical, recomandri regim igieno-dietetic.
Consultaia se poate efectua la solicitarea persoanei beneficiar de pachet minimal de servicii
medicale sau la solicitarea medicului de familie pentru persoanele neasigurate nscrise pe lista
medicului de familie.
1.6 Activitile de suport examinare pentru constatarea decesului cu sau fr eliberare de acte
medicale: eliberarea certificatului medical constatator al decesului, cu excepia situaiilor de
suspiciune care necesit expertiz medico-legal, conform prevederilor legale;
NOT: Se deconteaz un serviciu consultaie - examinare pentru constatarea decesului,
indiferent dac s-a eliberat sau nu certificatul constatator de deces unui neasigurat nscris sau nu pe
lista medicului de familie.
2. Persoanele care beneficiaz de pachetul minimal de servicii medicale suport integral
costurile pentru investigaiile paraclinice recomandate i tratamentul prescris de medicii de
familie, precum i costurile altor activiti de suport altele dect cele de la pct. 1.6.
B. PACHETUL DE SERVICII DE BAZ N ASISTENA MEDICAL PRIMAR
1. Pachetul de servicii medicale de baz n asistena medical primar cuprinde
urmtoarele tipuri de servicii medicale:
1.1 servicii medicale curative pentru urgene medico-chirurgicale, afeciuni acute, subacute,
acutizrile unor afeciuni cronice i pentru afeciuni cronice
1.2 servicii medicale de prevenie i profilaxie
1.3 servicii medicale la domiciliu
1.4 servicii medicale adiionale
1.5 activiti de suport
1.6 servicii de administrare de medicamente
2

1.1 Servicii medicale curative pentru urgene medico-chirurgicale, afeciuni acute, subacute,
acutizrile unor afeciuni cronice i pentru afeciuni cronice
1.1.1 Servicii medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical: asisten medical de
urgen - anamnez, examen clinic i tratament - se acord n limita competenei i a dotrii tehnice
a cabinetului medical n cadrul cruia i desfoar activitatea medicul de familie. Asistena
medical de urgen se refer la cazurile de cod rou, cod galben i cod verde prevzute n anexa nr.
9 la Ordinul ministrului sntii publice i al ministrului internelor i reformei administrative nr.
2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul
naional de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006, cu
modificrile i completrile ulterioare, pentru care medicul de familie acord primul ajutor i dac
este cazul, asigur trimiterea pacientului ctre structurile de urgen specializate sau solicit
serviciile de ambulan, precum i la cazurile de cod verde prevzute n anexa nr. 9 la Ordinul
ministrului sntii publice i al ministrului internelor i reformei administrative nr.
2021/691/2008, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului medical.
1.1.1.1. Se acord o singur consultaie per persoan pentru fiecare situaie de urgen constatat,
pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvat la nivelul cabinetului
medical/domiciliu.
1.1.1.2. Pentru persoanele asigurate nscrise pe lista altui medic de familie aflat n relaie
contractual cu o cas de asigurri de sntate, se deconteaz o singur consultaie per persoan
pentru fiecare situaie de urgen constatat pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost
rezolvat la nivelul cabinetului medical.
NOTA 1: Medicaia pentru cazurile de urgen se asigur din trusa medical de urgen,
organizat conform legii.
NOTA 2: Serviciile medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical se acord n
cabinetul medicului de familie, n cadrul programului de la cabinet sau la domiciliu pacientului n
cadrul programului pentru consultaii la domiciliu.
NOTA 3: Cazurile de urgen medico-chirurgical care se trimit ctre structurile de urgen
specializate, inclusiv cele pentru care se solicit serviciile de ambulan, sunt consemnate ca
"urgen" de ctre medicul de familie n documentele de eviden primar de la nivelul cabinetului,
inclusiv medicaia i procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, dup caz.
1.1.2. Consultaia n caz de boal pentru afeciuni acute, subacute i acutizrile unor afeciuni
cronice, care cuprinde:
- anamneza, examenul clinic general;
- unele manevre specifice pe care medicul le consider necesare;
- recomandare pentru investigaii paraclinice n vederea stabilirii diagnosticului i pentru
monitorizare;
- manevre de mic chirurgie, dup caz;
- stabilirea conduitei terapeutice i/sau prescrierea tratamentului medical i igieno-dietetic,
precum i instruirea asiguratului n legtur cu msurile terapeutice i profilactice;
- bilet de trimitere pentru consultaie la medicul de specialitate din ambulatoriu sau pentru
internare n spital pentru cazurile care necesit aceasta sau care depesc competena medicului de
familie;
- recomandare pentru tratament de reabilitare medical n ambulatoriu sau n sanatorii balneare,
dup caz;
- recomandare pentru tratament de recuperare n sanatorii i preventorii, dup caz;
- recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii i incontinen urinar, dup caz;
- recomandare pentru ngrijiri medicale la domiciliu, dup caz;
1.1.2.1: Consultaiile la cabinet pentru afeciuni acute/subacute sau acutizrile unor afeciuni
cronice se vor acorda conform recomandrilor medicale, iar la domiciliu se au n vedere i
prevederile de la punctul 1.3. Pentru fiecare episod de boal acut/subacut sau acutizare a unor
afeciuni cronice/asigurat se deconteaz maxim dou consultaii.

NOT: Medicul de familie consemneaz n biletul de trimitere sau ataeaz la acesta, n copie,
rezultatele investigaiilor paraclinice efectuate atunci cnd acestea au fost necesare pentru a susine
i/sau confirma diagnosticul menionat pe biletul de trimitere i data la care au fost efectuate.
1.1.3. Consultaii periodice pentru ngrijirea general a asigurailor cu boli cronice - se vor realiza
pe baz de programare pentru:
a) supravegherea evoluiei bolii;
b) continuitatea terapiei;
c) screeningul complicaiilor;
d) educaia asiguratului privind autongrijirea.
1.1.3.1: Consultaiile n cabinet pentru afeciunile cronice se vor acorda conform planului de
management stabilit de ctre medic, iar la domiciliu conform planului de management stabilit de
ctre medic i n condiiile prevederilor de la punctul 1.3. Pentru toate afeciunile cronice/asigurat se
deconteaz o consultaie pe lun.
1.1.4. Consultaii de monitorizare activ prin plan de management integrat pe baz de
programare, pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii mbolnvirilor privind: riscul
cardiovascular nalt - HTA, dislipidemie i diabet zaharat tip 2; astmul bronic; boala cronic
respiratorie obstructiv - BPOC; boala cronic de rinichi.
1.1.4.1. Consultaiile de monitorizare activ acoper urmtoarele:
a) Evaluarea iniial a cazului nou depistat n primul trimestru dup luarea n eviden, episod ce
poate include 3 consultaii la medicul de familie ce pot fi acordate ntr-un interval de maxim 3 luni
consecutive - bilan clinic iniial care include screeningul complicaiilor, iniierea i ajustarea
terapiei pn la obinerea rspunsului terapeutic preconizat, educaia pacientului, recomandare
pentru investigaii paraclinice, bilet de trimitere pentru cazurile care necesit consultaii de
specialitate sau care depesc competena medicului de familie;
b) Monitorizarea pacientului cuprinde 2 consultaii programate care includ evaluarea controlului
bolii, screeningul complicaiilor, educaia pacientului, investigaii paraclinice i tratament si o nou
monitorizare se face dup 6 luni consecutive, calculate fa de luna n care a fost efectuat cea de a
doua consultaie din cadrul monitorizrii anterioare a managementului de caz.
1.1.4.2. Managementul integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie i diabet
zaharat tip 2
a. Evaluarea iniial a cazului nou depistat const n:
- evaluarea afectrii organelor int;
- stratificarea nivelului de risc;
- stabilirea planului de management: stabilirea obiectivelor clinice; iniierea interveniilor de
modificare a riscului, evaluarea rspunsului, ajustarea terapiei pentru pentru atingerea valorilor int
specifice cazului.
Consultaia n cadrul evalurii iniiale cuprinde:
- anamneza;
- examen clinic n cabinetul medicului de familie: inspecie, auscultaie i palpare pentru
evidenierea semnelor de afectare a organelor int, evidenierea semnelor clinice pentru
comorbiditi care pot induce HTA secundar, msurarea circumferinei abdominale, examinarea
piciorului pentru pacienii cu diabet zaharat tip 2, msurarea TA;
- bilet de trimitere pentru consultaie de specialitate/investigaii paraclinice n vederea efecturii:
hemoleucogram complet, glicemie, profil lipidic complet, ionogram seric, acid uric seric,
creatinin seric, microalbuminurie, EKG;
Interveniile de modificare a riscului includ:
- sfaturi pentru modificarea stilului de via, fumat, diet, activitate fizic;
- intervenii de reducere a factorilor de risc individuali la valorile int stabilite ca obiective
terapeutice - TA, colesterol, glicemie - prin modificarea stilului de via i/sau terapie
medicamentoas;
- educaie pentru auto - ngrijire.

NOT: Pentru iniierea i ajustarea terapiei medicamentoase cu antidiabetice orale pentru


diabetul zaharat de tip 2, este necesar recomandare de la medicul de specialitate/atestat n diabet,
nutriie i boli metabolice.
b. Monitorizare activ a pacientului cu risc cardiovascular - HTA, dislipidemie i diabet zaharat
tip 2, cuprinde:
- bilanul periodic al controlului terapeutic;
- evaluarea evoluiei afeciunii - screening-ul complicaiilor/afectarea organelor int;
- tratament/ajustarea medicaiei, dup caz.
NOT: Pentru tratamentul i ajustarea medicaiei cu antidiabetice orale pentru diabetul zaharat
de tip 2, este necesar recomandare de la medicul de specialitate/atestat n diabet, nutriie i boli
metabolice
Consultaiile n cadrul monitorizrii active includ:
- examen clinic n cabinetul medicului de familie;
- bilet de trimitere - management de caz, pentru investigaii paraclinice specifice respectiv
hemoleucogram complet, glicemie, profil lipidic complet, ionogram seric, acid uric seric,
creatinin seric, microalbuminurie, EKG, dozare protein urinar, n funcie de nivelul de risc;
- bilet de trimitere - management de caz, n funcie de nivelul de risc pentru consultaie de
specialitate la cardiologie, medicin intern, diabet zaharat, nutriie i boli metabolice, oftalmologie,
nefrologie;
- sfaturi igieno-dietetice i educaie pentru auto-ngrijire.
Criterii de ncadrare n nivel de risc:
I. Nivel de risc sczut: SCORE < 1 plus 155 < LDL-C < 190 mg/dl i/sau 140/90 < TA < 160/99
(TAS i/sau TAD)
II. Nivel de risc mediu: SCORE < 5 plus LDL-C > 70 mg/dl i/sau 160/90 < TA < 179/109 i/sau
1 - 2 FRS
III. Nivel de risc nalt i foarte nalt: SCORE > 5 i/sau LDL-C > 100 mg/dl i/sau TA > 180/110,
i/sau afectarea organelor int, i/sau boal renal i/sau prezena concomitent a DZ i/sau >/= 3
FRS
1.1.4.3. Managementul bolilor respiratorii cronice - astm bronic i boala cronic respiratorie
obstructiv BPOC:
a. Evaluarea iniial a cazului nou depistat const n:
- stratificarea nivelului de severitate
- ntocmirea unui plan de management al pacientului cu caz nou confirmat i iniierea terapiei.
Consultaia n cadrul evalurii iniiale cuprinde:
- anamnez factori declanatori, istoric personal i familial
- examen clinic n cabinetul medicului de familie: inspecie, auscultaie i palpare pentru
evidenierea semnelor de afectare a organelor int, evidenierea semnelor clinice pentru
comorbiditi
- trimitere pentru investigaii paraclinice/explorri funcionale: hemoleucogram complet,
spirometrie, peak-flowmetrie, radiografie pulmonar;
- trimitere pentru consultaie de specialitate la pneumologie, pediatrie, alergologie i medicin
intern, dup caz;
Iniierea interveniilor terapeutice include:
- sfaturi pentru modificarea stilului de via: fumat, diet, activitate fizic +/- consiliere suport
specializat;
- pentru astm bronic - inta terapeutic este reprezentat de controlul simptomelor cu combinaia
farmacologic i n dozele cele mai mici posibile:
- astm bronic controlat - limitarea simptomelor diurne i a consumului de beta2 agonist la
nevoie n </= 2 ocazii/sptmn, absena simptomelor nocturne, fr limitarea activitii, funcie
pulmonar normal, absena exacerbrilor;
- astm bronic parial controlat - limitarea simptomelor diurne i a consumului de beta2 agonist
la nevoie n > 2 ocazii/sptmn, prezena simptomelor nocturne, funcie pulmonar < 80% din
5

valoarea cea mai bun (sau prezis), cu limitarea activitii, cu una/mai multe exacerbri n ultimul
an;
- astm bronic necontrolat - trei sau mai multe caracteristici de astm bronic parial controlat
prezente n orice sptmn plus o exacerbare.
Iniierea medicaiei la pacientul nou diagnosticat se face cu medicaie de treapta II sau III, funcie
de intensitatea simptomelor.
- pentru BPOC - inta terapeutic este reprezentat de renunarea la fumat i controlul
simptomelor, cu mijloace terapeutice adecvate stadiului bolii:
- toi pacienii: educaie intensiv pentru renunare la fumat, evitarea altor factori de risc, diet,
activitate fizic, reguli de via, vaccinare antigripal;
- toi pacienii cu BPOC confirmai spirometric i ncadrai n stadiul de severitate I - II cu
dispnee - iniiere terapie de linia I (bronhodilatator cu durat scurt de aciune - uneori) sau de linia
II (bronhodilatator cu durat lung de aciune - dac este necesar)
- bilet de trimitere la medicul de specialitate - pacienii cu BPOC confirmai spirometric i
ncadrai n stadiul de severitate III i IV pentru iniiere terapie combinat respectiv oxigenoterapie
sau/i pacieni cu suspiciune de BPOC, pentru confirmare diagnostic.
b. Monitorizarea activ a cazului luat n eviden cuprinde:
- reevaluarea nivelului de severitate/nivelului de control al bolii i identificarea eventualelor
cauze de control inadecvat;
- educaia pacientului privind boala, evoluia ei, nelegerea rolului diferitelor clase de
medicamente i a utilizrii lor, nelegerea rolului pacientului n managementul de lung durat a
bolii, sfatul pentru renunarea la fumat;
- evaluarea complianei la tratament i ajustarea/continuarea terapiei pentru controlul
simptomelor;
- astm bronic - inta terapeutic - controlul simptomelor cu combinaia farmacologic i n
dozele cele mai mici posibile.
- BPOC - inta terapeutic - renunarea la fumat i controlul simptomelor, cu mijloace terapeutice
adecvate stadiului bolii i prevenirea exacerbrilor.
Consultaiile n cadrul monitorizrii active includ:
- anamneza, factori declanatori cauze de control inadecvat;
- examen clinic n cabinetul medicului de familie: inspecie, auscultaie i palpare pentru
evidenierea semnelor de afectare a organelor int, evidenierea semnelor clinice pentru
comorbiditi;
- evaluarea riscului de exacerbare a BPOC;
- bilet de trimitere - management de caz, n funcie de severitate - pentru efectuarea de
investigaii paraclinice pentru stabilirea severitii/nivelului de control i monitorizarea evoluiei
astmului bronic i BPOC: spirometrie, hemoleucogram complet i dac se suspecteaz
complicaii - radiografie pulmonar, dup caz
- bilet de trimitere - management de caz, n funcie de severitate - pentru evaluare la medicul de
specialitate pneumologie, pediatrie, alergologie i medicin intern, dup caz.
Educaia pacientului: sfaturi pentru modificarea stilului de via: fumat, diet, activitate fizic +/consiliere/vaccinare antigripal.
Evaluarea complianei la recomandrile terapeutice, cu atenie sporit la compliana la
medicamente i verificarea la fiecare vizit a nelegerii utilizrii diferitelor clase de medicamente i
a modului de utilizare a dispozitivelor inhalatorii.
1.1.4.4. Managementul bolii cronice de rinichi
a. Evaluarea iniial a cazului nou depistat const n:
- evaluarea gradului de risc n funcie de filtratul glomerular, albuminurie i boala renal primar;
- stabilirea obiectivelor terapeutice i ntocmirea planului de ngrijire al pacientului confirmat
(obiective terapeutice) i iniierea terapiei.
Consultaia n cadrul evalurii iniiale cuprinde:

- anamnez (antecedente familiale i personale, expunere la nefrotoxice, istoric al afectrii renale


i al co-morbiditilor relevante);
- examen clinic complet;
- bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice: creatinin seric cu determinarea ratei de
filtrare glomerular estimat - eRFG, examen sumar de urin, albumin/creatinin urinar, ecografie
de organ - renal;
- bilet de trimitere pentru consultaie de specialitate la nefrolog a pacienilor cu risc mediu-mare
(raport albumin/creatinin peste 300 mg/g, eRFG mai mic de 45 mL/min sau hematurie
microscopic de cauz non-urologic), hipertensiune arterial necontrolat.
Iniierea terapiei include:
- consiliere pentru schimbarea stilului de via: renunare la fumat, diet hiposodat, activitate
fizic;
- tratament medicamentos viznd controlul presiunii arteriale (conform obiectivului terapeutic
individual), al proteinuriei, al declinului eRFG i al dislipidemiei, dup caz;
- educaia pacientului pentru auto-ngrijire.
b. Monitorizarea activ a cazului luat n eviden:
- bilanul periodic al controlului terapeutic (presiune arterial, raport albumin/creatinin urinar,
declin eRFG):
- revizuirea medicaiei (medicamente, doze), dup caz;
- evaluarea aderenei la programul terapeutic (diet, medicaie);
- bilet de trimitere - management de caz, pentru investigaii paraclinice creatinin seric cu
determinarea ratei de filtrare glomerular estimat - eRFG, albumin/creatinin urinar;
- bilet de trimitere - management de caz, pentru evaluare la medicul de specialitate nefrologie.
1.2. Serviciile medicale preventive i profilactice sunt:
1.2.1. Consultaiile preventive sunt consultaii periodice active oferite persoanelor cu vrsta ntre
0 - 18 ani privind:
a. creterea i dezvoltarea;
b. starea de nutriie i practicile nutriionale;
c. depistarea i intervenia n consecin pentru riscurile specifice grupei de vrst/sex; serviciile
preventive pentru copii pe grupe de vrst i sex, conform anexei nr. 2 C la ordin.
1.2.1.1: Frecvena efecturii consultaiilor se va realiza dup cum urmeaz:
a) la externarea din maternitate i la 1 lun - la domiciliul copilului;
b) la 2, 4, 6, 9, 12,15,18, 24, 36 luni;
c) o dat pe an de la 4 la 18 ani.
NOTA 1: n cadrul consultaiilor preventive copii cu vrsta cuprins ntre 2 i 18 ani, beneficiaz
anual de investigaii paraclinice analize de laborator, pe baza biletului de trimitere eliberat de
medicul de familie, dac n anul n care se acord consultaiile preventive de evaluare a riscului
individual, nu au efectuat aceste investigaii. Biletul de trimitere se ntocmete distict pentru aceste
investigaii paraclinice cu completarea cmpului corespunztor preveniei.
Investigaiile paraclinice recomandate pentru prevenie sunt:
a.Vrsta cuprins ntre 2 ani i 5 ani inclusiv:
1. Pentru profilaxia anemiei:
Hemoleucograma complet
Sideremie
2. Pentru profilaxia rahitismului:
Calciu seric total
Calciu ionic seric
b.Vrsta cuprins ntre 6 ani i 11 ani inclusiv
1. Pentru profilaxia sindromului dismetabolic pentru copii cu indicele de mas corporal (IMC) crescut
7

Proteine totale serice


Colesterol seric total
Trigliceride serice
Glicemie
TGP
TGO
2. Pentru profilaxia anemiei:
Hemoleucograma complet
Sideremie
c.Vrsta cuprins ntre 12 ani i 17 ani inclusiv
1. Pentru profilaxia sindromului dismetabolic pentru indice de mas corporal - (IMC) crescut
Proteine totale serice
Colesterol seric total
Trigliceride serice
Glicemie
TGP
TGO
2. Pentru screening ITS (dup nceperea vietii sexuale)
VDRL sau RPR
NOTA 2: Furnizorul de analize de laborator efectueaz fr recomandarea medicului de familie
examenul citologic al frotiului sangvin (numai dac este efectuat de medicul de laborator sau de
specialiti cu studii superioare nemedicale care au specializare n hematologie) n cazul n care
hemoleucograma complet prezint modificri de parametri, respectiv efectueaz TPHA n situaia
n care VDRL sau RPR este pozitiv.
1.2.2. Consultaii n vederea monitorizrii evoluiei sarcinii i luziei, conform prevederilor
legale n vigoare:
a) luarea n eviden n primul trimestru; se deconteaz o consultaie;
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a pn n luna a 7-a se deconteaz o consultaie/lun. n
situaia n care luarea n eviden a gravidei are loc n luna a 3-a, pentru aceast lun se va raporta
casei de asigurri de sntate numai luarea n eviden a gravidei, nu i supravegherea;
c) supravegherea, de dou ori pe lun, din luna a 7-a pn n luna a 9-a inclusiv; se deconteaz
dou consultaii/lun;
d) urmrirea lehuzei la externarea din maternitate - la domiciliu; se deconteaz o consultaie;
e) urmrirea lehuzei la 4 sptmni de la natere; se deconteaz o consultaie.
1.2.2.1: n cadrul supravegherii gravidei se face i promovarea alimentaiei exclusive la sn a
copilului pn la vrsta de 6 luni i continuarea acesteia pn la minim 12 luni, testare pentru HIV,
hepatit de etiologie viral cu virus B i C, precum i consiliere pre i post testare HIV i lues a
femeii gravide.
NOT: n conformitate cu programul de monitorizare, investigaiile paraclinice i tratamentele
specifice sarcinii pot fi recomandate de ctre medicul de familie, numai pentru intervalul de timp de
la momentul n care gravida este luat n eviden de ctre acesta i pn la 4 sptmni de la
natere.
1.2.3. Consultaii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic care se
acord la cabinetul medicului de familie n mod activ adulilor din populaia general - fr semne
de boal - se vor realiza dup cum urmeaz:

1.2.3.1. Toate persoanele asimptomatice cu vrsta ntre 18 i 39 ani - o dat la 3 ani


calendaristici, pentru care medicul de familie evalueaz expunerea la factorii de risc finalizat prin
completarea riscogramei pentru grupa de vrst i sex corespunztoare conform anexei nr. 2 C la
ordin. Se deconteaz maxim 2 consultaii/asigurat n anul n care se realizeaz evaluarea riscului
individual. Pentru persoanele asimptomatice cu vrsta ntre 18 i 39 ani depistate cu risc nalt,
consultaiile preventive de evaluare se acord anual, conform prevederilor de la punctul 1.2.3.2. i
se deconteaz maxim 2 consultaii/asigurat, anual.
1.2.3.2. Toate persoanele asimptomatice cu vrsta > 40 ani, anual - pentru care medicul de
familie evalueaz expunerea la factorii de risc finalizat prin completarea riscogramei pentru grupa
de vrst i sex corespunztoare conform anexei nr. 2 C la ordin. Se deconteaz maxim 2
consultaii/asigurat, anual.
NOTA 1: n cadrul consultaiilor preventive asiguraii asimptomatici cu vrsta peste 18 ani, anual
respectiv odat la 3 ani, beneficiaz de investigaii paraclinice analize de laborator, pe baza
biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dac n anul n care se acord consultaii
preventive de evaluare a riscului individual, nu au efectuat aceste investigaii. Biletul de trimitere se
ntocmete distict pentru aceste investigaii paraclinice cu completarea cmpului corespunztor
preveniei.
Investigaiile paraclinice recomandate pentru prevenie sunt:
a. pentru adultul asimptomatic cu vrsta cuprins ntre 18 i 39 ani
Hemoleucogram complet
VSH
Glicemie
Colesterol seric total
Electroforeza proteinelor serice
Creatinina seric
b. pentru femeia cu vrsta ntre 18 i 39 ani care planific o sarcin
VDRL sau RPR
c. pentru adultul asimptomatic cu vrsta de 40 de ani i peste
Hemoleucogram complet
VSH
Glicemie
Colesterol seric total
Electroforeza proteinelor serice
Creatinina seric
PSA la barbati
TSH i FT4 la femei
NOTA 2: Furnizorul de analize de laborator efectueaz fr recomandarea medicului de familie
examenul citologic al frotiului sangvin (numai dac este efectuat de medicul de laborator sau de
specialiti cu studii superioare nemedicale care au specializare n hematologie) n cazul n care
hemoleucograma complet prezint modificri de parametri, respectiv efectueaz TPHA n situaia
n care VDRL sau RPR este pozitiv.
1.2.4. Supraveghere (evaluarea factorilor ambientali, consiliere privind igiena alimentaiei) i
depistare de boli cu potenial endemo-epidemic (examen clinic, diagnostic prezumtiv, trimitere
ctre structurile de specialitate pentru investigaii, confirmare, tratament adecvat i msuri igienicosanitare specifice, dup caz). Bolile cu potenial endemo-epidemic sunt cele prevzute la punctul II
din anexa la H.G. nr. 1186/2000.
9

1.2.4.1: Se acord o singur consultaie per persoan pentru fiecare boal cu potenial endemoepidemic suspicionat i confirmat.
1.2.5. Consultaii pentru acordarea serviciilor de planificare familial:
a) consilierea femeii privind planificarea familial;
b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fr risc.
1.2.5.1.: Consultaia poate cuprinde, dup caz, numai serviciul prevzut la litera a) sau serviciile
prevzute la literele a) i b); se acord maximum dou consultaii pe an calendaristic, pe asigurat.
1.3. Consultaiile la domiciliu sunt acordate asigurailor de pe lista proprie a medicului de
familie, n afara cabinetului, n timpul programului de lucru pentru consultaiile la domiciliu
Consultaiile la domiciliu se acord asigurailor nedeplasabili din motiv de invaliditate permanent
sau invaliditate temporar, asigurailor cu boli cronice sau cu un episod acut ce nu permite
deplasarea la cabinet, copiilor 0 - 1 an, copiilor cu vrsta 0-18 ani cu boli infecto-contagioase i
lehuzelor.
Se consider consultaie la domiciliu, inclusiv consultaia - examinarea acordat de medicul de
familie n vederea constatrii decesului.
1.3.1. Consultaiile la domiciliu acordate de ctre medicul de familie pentru un asigurat nscris pe
lista proprie se deconteaz astfel: maximum 2 consultaii pentru fiecare episod
acut/subacut/acutizri ale bolilor cronice, maximum 4 consultaii/an pentru bolile cronice i o
consultaie pentru fiecare situaie de urgen. Informaiile medicale se nregistreaz n fia medical.
1.3.2.: Consultaiile acordate la domiciliul asigurailor - maximum 42 de consultaii pe lun pe
medic cu list proprie de persoane asigurate nscrise dar nu mai mult de 3 consultaii pe zi.
NOT: consultaiile la domiciliu se consemneaz n registrul de consultaii, care va conine data
i ora consultaiei, numele, prenumele, semntura asiguratului sau aparintorului, dup caz, pentru
situaia n care nu se utilizeaz cardul conform prevederilor legale n vigoare.
1.4. Serviciile medicale adiionale reprezint servicii care se ofer opional n cabinetele
medicilor de familie, exclusiv asigurailor de pe lista proprie. Aceste servicii sunt acordate numai n
cadrul cabinetelor care au dotarea corespunztoare, iar medicul de familie are competen dobndit
prin parcurgerea unui program educaional specific, certificat suplimentar, dup caz.
1.4.1 Serviciile adiionale sunt:
a) efectuare i interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate
b) ecografie general - abdomen i pelvis
c) spirometrie
NOTA 1*): Pentru aceste servicii se ncheie acte adiionale la contractul/convenia de furnizare
de servicii medicale n asistena medical primar. Decontarea acestor servicii se realizeaz din
fondul aferent investigaiilor medicale paraclinice, n limita sumelor rezultate conform criteriilor
prevzute n anexa 20 la ordin.
NOTA 2: Numrul maxim de ecografii generale, examene EKG - efectuare i interpretare i
spirometrii ce pot fi efectuate i acordate ntr-o or, nu poate fi mai mare de 3.
1.4.2. Servicii medicale de consultaii i diagnostic ce pot fi furnizate la distan prin sisteme de
telemedicin rural dezvoltate de Ministerul Sntii.
1.4.2.1. Aceste servicii reprezint consultaiile ce se acord asigurailor conform pct. 1 subpct.
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 i pct. 1.3 i pentru care, suplimentar, dup caz, se efectueaz ecografie general abdomen + pelvis - i/sau EKG care se transmit medicilor de specialitate din ambulatoriu, n
vederea interpretrii.
NOT: Consultaia prevzut la punctul 1.4.2 nu se deconteaz ca i consultaie prevzut la pct.
1 subpct. 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 i pct. 1.3.
1.5 Activitile de suport sunt reprezentate de eliberarea urmtoarelor documente: concediu
medical, bilete de trimitere, prescripii medicale, adeverine medicale pentru copii n caz de
mbolnviri, acte medicale necesare copiilor aflai n plasament din cadrul sistemului de asisten
social i protecia copilului, documente medicale eliberate pentru copii solicitate la intrarea n
colectivitate, conform prevederilor legale n vigoare, precum i eliberarea certificatului medical

10

constatator al decesului, cu excepia situaiilor de suspiciune care necesit expertiz medico-legal,


conform prevederilor legale, ca urmare a examinrii pentru constatarea decesului.
NOTA 1: Activitile de suport sunt consecin a actului medical acordat pentru serviciile
prevzute n pachetul de servicii medicale de baz.
NOTA 2: Se deconteaz un serviciu - examinare pentru constatarea decesului, indiferent dac s-a
eliberat sau nu certificatul constatator de deces unui asigurat nscris pe lista medicului de familie.
1.6 Servicii de administrare de medicamente - intramuscular, subcutanat, intradermic,
intravenos sau perfuzabil, dup caz, acordate asigurailor de pe lista proprie a medicului de familie,
n timpul programului de lucru n cabinet.
C. PACHETUL DE SERVICII N ASISTENA MEDICAL PRIMAR PENTRU
PACIENII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAIULUI
ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAIA ELVEIAN, TITULARI DE CARD
EUROPEAN DE ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE, N PERIOADA DE
VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENII DIN STATELE MEMBRE ALE
UNIUNII
EUROPENE/SPAIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAIA
ELVEIAN, BENEFICIARI AI FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE
EMISE N BAZA REGULAMENTULUI CE NR. 883 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN
I AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR
DE SECURITATE SOCIAL I PENTRU PACIENII DIN STATELE CU CARE
ROMNIA A NCHEIAT ACORDURI, NELEGERI, CONVENII SAU PROTOCOALE
INTERNAIONALE CU PREVEDERI N DOMENIUL SNTII.
1. Pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaia
Elveian, titulari de card european de asigurri sociale de sntate, n perioada de valabilitate a
cardului, beneficiaz n asistena medical primar de serviciile prevzute la lit. A punctul 1,
subpunctele 1.1 i 1.2 i la lit. B, punctul 1.1, subpunctul 1.1.2 din prezenta anex.
2. Pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaia
Elveian, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului CE nr.
883 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor
de securitate social beneficiaz n asistena medical primar de serviciile prevzute la lit. B.
3. Pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale
internaionale cu prevederi n domeniul sntii, pot beneficia, dup caz, de serviciile medicale
prevzute la lit. A punctul 1 subpunctele 1.1 i 1.2 din prezenta anex sau de serviciile medicale
prevzute la lit. B din prezenta anex n condiiile prevzute de respectivele documente
internaionale.

11

ANEXA 2 A
I. CERERE DE NSCRIERE
- model Nr. nregistrare ________/___________________
Unitatea sanitar ...........................
CUI .........................................
Sediu (localitate, str. nr.)
............................................
Casa de Asigurri de Sntate ...............
Nr. contract/convenie ......................
Medic de familie ............................
(semntur i paraf)

VIZAT*),

Domnule/Doamn Doctor,
Subsemnatul(a) _________________________, cetenie
_____________________, C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|/cod unic de
asigurare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, data naterii
__________________, domiciliat() n __________________ str.
____________ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, jud./sector ______, act
de identitate _____, seria ____, nr. ___________, eliberat de
____________, la data _________, telefon _________, solicit nscrierea
mea pe lista dumneavoastr
Declar pe propria rspundere:**)
_
1. c nu sunt nscris() pe lista unui medic de familie.
|_|
2. solicit nscrierea mai devreme de 6 luni calendaristice de la ultima
nscriere deoarece:
_
a survenit decesul medicului pe lista cruia sunt nscris()
|_|
_
medicul de familie nu se mai afl n relaie contractual cu casa
|_|
de asigurri de sntate
_
a fost preluat praxisul medicului de familie pe lista cruia sunt
|_|
nscris()
Anexez prezentei cereri documentele justificative care atest
calitatea de asigurat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare
(se va bifa numai de ctre persoanele asigurate).

_
|_|

Rspund de exactitatea datelor cuprinse n prezenta cerere, pe care o


semnez.
Data:

Semntura:

-----------*) Se completeaz cu datele unitii sanitare n care i desfoar activitatea medicul de


familie pe lista cruia se solicit nscrierea, respectiv semntura i parafa acestuia.
**) Se bifeaz una din situaiile n care se afl asiguratul

24

II. CERERE DE NSCRIERE PRIN TRANSFER


- model Nr. nregistrare _________________/__________
Unitatea sanitar ...........................
CUI .........................................
Sediu (localitate, str. nr.)
............................................
Casa de Asigurri de Sntate ...............
Nr. contract/convenie ......................
Medic de familie ............................
(semntur i paraf)

VIZAT*),

Domnule/Doamn Doctor,
Subsemnatul(a) _________________________, cetenie
_____________________,
C.N.P. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|/cod unic de asigurare
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, data naterii
__________________, domiciliat() n __________________ str.
____________ nr. ___, bl. ___, sc. __, ap. ___, jud./sector ______, act
de identitate _____, seria ____, nr. ___________, eliberat de
____________, la data _________, telefon _________, solicit nscrierea
mea pe lista dumneavoastr prin transfer de la medicul de familie
_______________ din unitatea sanitar ____________ str. __________
nr. ___ jud./sector __________/
Declar pe propria rspundere c nu solicit transferul mai devreme de 6
luni calendaristice de la ultima nscriere.
Anexez prezentei cereri documentele justificative care atest
calitatea de asigurat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare
(se va bifa numai de ctre persoanele asigurate).

_
|_|

Rspund de exactitatea datelor cuprinse n prezenta cerere, pe care o


semnez.
Data:

Semntura:

-----------*) Se completeaz cu datele unitii sanitare n care i desfoar activitatea medicul de


familie pe lista cruia se solicit transferul, respectiv semntura i parafa acestuia.

25

ANEXA 2 B
Furnizor de servicii medicale .....................
Sediul social/Adresa fiscal ......................

DECLARAIE

Subsemnatul(a)*1) ...................... legitimat() cu B.I./C.I. seria .........., nr. ............., n calitate


de reprezentant legal, cunoscnd c falsul n declaraii se pedepsete conform legii, declar pe
propria rspundere c lista cuprinznd persoanele nscrise beneficiare ale pachetelor de servicii
medicale, depus n format electronic la Casa de Asigurri de Sntate ................. n vederea
ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale n asistena medical primar pentru anul
2015 este valabil i conform cu evidenele proprii existente la data de*2) .........................
Subsemnatul(a)*3) ...................... legitimat() cu B.I./C.I. seria .........., nr. ............., n calitate
de reprezentant legal, cunoscnd c falsul n declaraii se pedepsete conform legii, declar pe
propria rspundere, c lista/listele cuprinznd persoanele nscrise beneficiare ale pachetelor de
servicii medicale depus/depuse n format electronic la Casa de Asigurri de Sntate .............. n
vederea ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale n asistena medical primar
pentru anul 2015 este valabil/sunt valabile i conform/conforme cu evidenele proprii existente
la data de*4) ......................................., pentru urmtorii medici de familie:
- ........................................................................
- ........................................................................
- ........................................................................
NOT:
*1) Pentru cabinetele medicale individuale
*2), *4) Se va trece data la care a ncetat termenul de valabilitate a contractului anterior
*3) Pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale:
- cabinet asociat sau grupat
- societate civil medical
- unitate medico-sanitar cu personalitate juridic, nfiinat potrivit Legii societilor nr.
31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
- cabinet care funcioneaz n structura sau n coordonarea unei uniti sanitare aparinnd
ministerelor i instituiilor centrale cu reea sanitar proprie.
Data
.....................

Reprezentant legal
(semntura i tampila)

26

ANEXA 2 C
A. SERVICIILE PREVENTIVE PENTRU COPII PE GRUPE DE VRST I SEX
Consultaiile preventive sunt consultaii periodice active, oferite persoanelor cu vrsta ntre 0 - 18 ani i
au ca scop identificarea i intervenia n tulburrile de cretere i dezvoltare i n riscurile modificabile
specifice pe grupe de vrst/sex.
Evaluarea complex a copilului pe grupe de vrst/sex va cuprinde urmtoarele:
a. Consultaia preventiv a nou-nscutului la externarea din maternitate i la 1 lun
a1. - la externarea din maternitate:
nregistrare, luare n eviden pentru probleme depistate la natere;
examen clinic cu focus pe: fontanele, ochi, cord/pulmon, tegumente, neuro-musculo-scheletic
(membre, dezvoltare neuro-motorie conform vrstei); organe genitale, extremiti, morfologie general,
evaluarea hidratrii;
evaluare alimentaiei , observarea tehnicii de alptare i consiliere pentru alptare eficient;
evaluarea condiiilor de igien (surs ap) i recomandri;
verificarea efecturii n maternitate a screening-ului surditii;
profilaxia rahitismului;
consiliere i suport pentru alptare exclusiv (inclusiv observarea tehnicii de alptare i consiliere
pentru lactaie);
consiliere pentru imunizare, prezentarea schemei naionale i a vaccinurilor opionale;
sfaturi de conduit pentru prevenirea accidentelor i alte situaii frecvente la aceast vrst; consiliere
i suport pentru stil de via favorabil alptrii (inclusiv psiho-igien) pentru mam.
a2. - la 1 lun:
msurare: greutate (G), lungime (T), circumferina cranian - consemnare n graficele de cretere
examen clinic cu focus pe: fontanele, ochi, cord/pulmon, tegumente, neuro-musculo-scheletic
(membre, dezvoltare neuro-motorie conform vrstei); organe genitale, extremiti, morfologie general,
evaluarea hidratrii;
evaluare alimentaie, observarea tehnicii de alptare i consiliere pentru alptare eficient
evaluarea condiiilor de igien (surs ap) i recomandri
profilaxia rahitismului
consiliere i suport pentru alptare exclusiv (inclusiv observarea tehnicii de alptare i consiliere
pentru lactaie),
consiliere pentru imunizare, prezentarea schemei naionale i a vaccinurilor opionale;
sfaturi de conduit pentru prevenirea accidentelor i alte situaii frecvente la aceast vrst,
consiliere i suport pentru stil de via favorabil alptrii (inclusiv psiho-igien) pentru mam
b. Consultaia preventiv a sugarului la vrsta de 2 i 4 luni cuprinde aceleai examinri ca la
consultaia de la 1 lun prevzut la litera a.2, la care se adaug:
consemnare lungime i greutate pe graficele de cretere corespunztoare i interpretarea tendinelor
dup scorul z (velocitatea creterii)
consemnare repere majore de dezvoltare motorie pe graficul pentru dezvoltarea neuropsihomotorie
evaluarea practicilor nutriionale, ntrirea mesajelor privind alptarea i ngrijirea copilului
(prevenirea accidentelor i recunoaterea simptomelor care trebuie raportate fr ntrziere)
profilaxia anemiei la dismaturi - prematuri ncepnd cu vrsta de 2 luni
27

identificarea eventualelor deficiene ale dezvoltrii psiho-motorii ale copilului prin aplicarea unui
chestionar care vizeaz arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate n tulburarea de spectru
autist. Chestionarul va fi aplicat adaptat vrstei.
______________________________________________________________________________
| ntrebri adresate printelui:
|Da |Nu |Uneori |
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Copilul dvs v privete n ochi cnd vorbii cu el?
| 0 | 2 |
1
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| V-ai gndit c nu aude normal?
| 2 | 0 |
1
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Copilul dvs este dificil la mncare?/Pare lipsit de apetit? | 2 | 0 |
1
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| ntinde minile s fie luat n brae?
| 0 | 2 |
1
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Se opune cnd este luat n brae de dvs?
| 2 | 0 |
1
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Particip la jocul "cucu-bau"?
| 0 | 2 |
1
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Zmbete cnd dvs i zmbii? - ntrebare nlocuit la 24
| 0 | 2 |
1
|
| luni cu ntrebarea:
|
|
|
|
| Folosete cuvntul "mama" cnd v strig?
|
|
|
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Poate s stea singur n ptu cnd este treaz?
| 2 | 0 |
1
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Reacioneaz ntotdeauna cnd este strigat pe nume?/ntoarce | 0 | 2 |
1
|
| capul cnd este strigat?
|
|
|
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Observaiile medicului de familie
|
|______________________________________________________________________________|
| Evit privirea direct/Nu susine contactul vizual
| 1 | 0 |
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Evident lips de interes pentru persoane
| 1 | 0 |
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
| Dup 24 de luni: stereotipii motorii (flutur minile,
| 1 | 0 |
|
| opie, merge pe vrfuri, se nvrte n jurul propriei axe, |
|
|
|
| posturi inadecvate etc.)
|
|
|
|
|______________________________________________________________|___|___|_______|
Scor
______________________________________________________________________________
| Scor | Punctaj | Nivel de risc |
Recomandri
|
|______|_________|_______________|_____________________________________________|
| Risc minim
| Nu este necesar monitorizarea ulterioar
|
| Scor | 0 - 6
|______|_________|_______________|_____________________________________________|
| Scor | 7 - 9
| Risc mediu
| Reevaluare la vrsta copilului de 6 luni,
|
|
|
|
| respectiv 9 luni
|
|______|_________|_______________|_____________________________________________|
| Scor | 10 - 18 | Risc sever
| Trimitere ctre medicul de specialitate
|
|
|
|
| psihiatrie pediatric
|
|______|_________|_______________|_____________________________________________|

Medicul de familie parcurge toate ntrebrile, ncepnd cu prima ntrebare, va nota varianta de rspuns
cea mai apropiat de comportamentul copilului menionat de ctre printele/aparintorul/tutorele legal al
copilului i completeaz ultimele 3 coloane ale chestionarului cu punctajul corespunztor dup observarea
direct a comportamentului copilului.
La sfritul completrii chestionarului efectueaz adunarea scorurilor i bifeaz scorul n care se
ncadreaz copilul n cauz.
28

Medicul de familie prezint printelui/aparintorului/tutorelui legal atitudinea terapeutic necesar


ulterior.
n cazul n care copilul evideniaz un risc minim, nu este necesar monitorizarea ulterioar.
n cazul n care copilul evideniaz un risc mediu mediu/sever, medical explic
printelui/aparintorului/tutorelui legal necesitatea prezentrii la medicul de specialitate psihiatrie
pediatric pentru evaluare complex i stabilirea terapiei comportamentale i/sau medicamentoase.
c. Consultaia preventiv a copiilor la vrsta de 6 , 9, 12, 15 i 18 luni cuprinde aceleai examinri i
nregistrri de parametri de dezvoltare ca i consultaia la 2 i 4 luni prevzut la litera b, la care se adaug:
evaluare i consiliere privind alimentaia complementar (grafic i tehnici de introducere alimente noi,
asigurarea Dietei Minim Acceptabile conform OMS),
continuarea alptrii recomandat de OMS pn la vrsta de doi ani
profilaxia anemiei la toi copiii pn la 9 luni inclusiv, evaluarea dezvoltrii dentiiei, recomandri
privind profilaxia cariei dentare, igiena oral, administrarea de fluor
evaluare socio-emoional
evaluare i consiliere pentru activitatea fizic
sfaturi de conduit pentru familie pentru: prevenirea accidentelor, conduita n afeciunile frecvente la
aceste vrste
identificarea eventualelor deficiene ale dezvoltrii psiho-motorii ale copilului, prin aplicarea unui
chestionar care vizeaz arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate n tulburarea de spectru
autist i se efectueaz conform literei b. Pentru un scor care indic un risc mediu reevaluarea se face la 3
luni, pn la vrsta copilului de 18 luni.
d. Consultaia preventiv a copiilor la vrsta de 2 ani, 3 ani, 4 ani i 5 ani i cuprinde aceleai
examinri i nregistrri de parametri de dezvoltare ca la litera c, la care se adaug:
evaluarea practicilor nutriionale (anamneza nutriional adresat prinilor) i consiliere pentru o
alimentaie sntoas i comportament alimentar sntos al ntregii familii;
continu profilaxia rahitismului numai n perioadele reci ale anului (septembrie - aprilie);
evaluarea dentiiei i igiena oral, administrarea de fluor pentru profilaxia cariei dentare;
evaluare i consiliere pentru activitatea fizic;
evaluare i consiliere pentru dezvoltarea neuro-psiho-emoional;
screening-ul tulburrilor de vedere i msurarea TA (cel puin o dat n interval);
sfaturi de conduit date mamelor i familiei pentru situaii frecvente la aceast vrst (prevenirea
accidentelor, conduita n afeciunile obinuite vrstei, recunoaterea simptomelor care trebuie raportate
fr ntrziere);
identificarea eventualelor deficiene ale dezvoltrii psiho-motorii ale copilului prin aplicarea unui
chestionar care vizeaz arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate n tulburarea de spectru
autist; se efectueaz conform literei b, la vrsta copilului de 2 ani i 3 ani.
Pentru un scor care indic un risc mediu i sever se recomand trimiterea ctre medicul de specialitate
psihiatrie pediatric.
n cadrul consultaiilor preventive, copii beneficiaz de investigaiile paraclinice analize de laborator
prevzute la nota 1 lit. a) i nota 2 de la pct.1.2.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat
de medicul de familie, dac n anul n care se acord consultaii preventive de evaluare a riscului individul,
nu a efectuat aceste investigaii.
e. Consultaia preventiv a copiilor la vrsta de 6 ani, 7 ani, 8 ani, 10 ani i 11 ani, cuprinde aceleai
examinri i nregistrri de parametri de dezvoltare ca la litera d, la care se adaug:
screening-ul obezitii prin utilizarea indicelui de mas corporal - (IMC)
evaluarea dezvoltrii pubertare - scala Tanner
29

mesaje de consiliere intite pentru copii privind stilul de via sntos (activitate fizic, nutriie,
prevenire accidente, uzul de substane)
examenul de bilan fundamental, la mplinirea vrstei de intrare n clasa pregtitoare, cu alctuirea fiei
de nscriere a copilului, care s cuprind schema de vaccinare efectuat
n cadrul consultaiilor preventive copiii beneficiaz de investigaii paraclinice analize de laborator
prevzute la nota 1 lit. b) i nota 2 de la pct.1.2.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat
de medicul de familie, dac n anul n care se acord consultaii preventive de evaluare a riscului individul,
nu a efectuat aceste investigaii.
f. Consultaia preventiv a copiilor la vrsta de 12 ani, 13 ani, 14 ani, 15 ani, 16 ani i 17 ani
cuprinde aceleai examinri i nregistrri de parametri de dezvoltare ca la litera e, la care se adaug:
consiliere i screening ITS, dup debutul vieii sexuale
screening-ul depresiei
informarea fetelor i prinilor privind beneficiile vaccinrii opionale anti-HPV
consiliere privind stilul de via sntos: activitate fizic, nutriie, prevenire accidente, fumat, alcool,
droguri, violen
consiliere pentru planificare familial (adolesceni care au nceput viaa sexual)
n cadrul consultaiilor preventive copiii beneficiaz de investigaii paraclinice analize de laborator
prevzute la nota 1 lit. c) i nota 2 de la pct.1.2.1 din anexa 1 la ordin, pe baza biletului de trimitere eliberat
de medicul de familie, dac n anul n care se acord consultaii preventive de evaluare a riscului individul,
nu a efectuat aceste investigaii.
B. SERVICIILE PREVENTIVE PENTRU ADULI ASIMPTOMATICI
Consultaia de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic are ca scop identificarea i
intervenia asupra riscurilor modificabile asociate afeciunilor cu pondere important asupra poverii
mbolnvirilor: boli cardiovasculare i metabolice, cancer, sntatea mintal, sntatea reproducerii.
Evaluarea complex a riscului individual n funcie de vrst/sex se realizeaz prin consultaie
i/investigaii specifice consemnate n riscogram.
B1. Consultaii preventive de evaluare a riscului individual a adultului asimptomatic cu vrsta
ntre 18 i 39 ani
n cadrul consultaiilor preventive asiguraii asimptomatici beneficiaz de investigaii paraclinice
analize de laborator prevzute la nota 1 lit. a) i b) i nota 2 de la pct.1.2.3. din anexa 1 la ordin, pe baza
biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dac n anul n care se acord consultaii preventive de
evaluare a riscului individul, nu a efectuat aceste investigaii.
Riscograma va cuprinde urmtoarele:
a. Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sntii (stilul de via)
Consemnarea statusului curent privind:
fumatul (pachete/an)
consumul problematic de alcool evaluat prin completarea chestionarului standardizat
activitatea fizic
dieta
sfat minimal pentru schimbarea comportamentelor
b. Evaluarea Riscului Cardiovascular (RCV) const n:
calcularea riscului cardiovascular relativ utiliznd diagramele SCORE de evaluare a riscului (European
HeartScore) prevzute la punctul 2;
30

ncadrarea pacienilor ntr-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore;


aplicarea msurilor de schimbare a stilului de via, individualizat, n funcie de mrimea riscului
stabilit;
includerea n sistemul de monitorizare activ a pacienilor cu risc cardiovascular nalt (SCORE >/= 5
sau factori individuali crescui)
n riscogram vor fi consemnate urmtoarele:
1. Factorii de risc
la toi pacienii: valoarea tensiunii arteriale, IMC, istoric familial de deces prematur prin boala
cardiovascular (< 55 ani la brbai, < 65 ani la femei) i/sau boli familiale ale metabolismului lipidic
colesterolul total i glicemia pentru persoane care prezint urmtorii factori de risc: TA > 140/90, IMC
> 30, istoric familial de deces prematur prin boal cardiovascular i/sau boli familiale ale metabolismului
lipidic
creatinina seric - toate persoanele cu TA > 140/90
2. Calcularea i comunicarea riscului relativ utiliznd Diagrama SCORE de mai jos:
_________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Tensiune |
|
|
|arterial|
|
|
|sistolic|
|
|
| (mmHg) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_________|
b
c
d
e
f

180

160

140

120

___________
___________
| Nefumtor |
| Fumtor |
|___________|
|___________|
______________
______________
|d |d |d |c |c | |c |c |c |b |b |
| | | | | | | | | | | |
| 3| 3| 4| 5| 6| | 6| 7| 8|10|12|
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
|e |d |d |d |d | |d |c |c |c |c | (C) 2007 ESC
| | | | | | | | | | | |
| 2| 3| 3| 4| 4| | 4| 5| 6| 7| 8|
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
|f |e |e |e |d | |d |d |d |c |c |
| | | | | | | | | | | |
| 1| 2| 2| 2| 3| | 3| 3| 4| 5| 6|
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
|f |f |f |e |e | |e |e |d |d |d |
| | | | | | | | | | | |
| 1| 1| 1| 2| 2| | 2| 2| 3| 3| 4|
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
4 5 6 7 8
4 5 6 7 8
_______________________
| Colesterol (mmol/l) |
|_______________________|

rou nchis
rou
portocaliu
galben
verde

3. Intervenii asupra riscurilor modificabile:


persoanele cu Risc SCORE < 5% vor fi reevaluate dup cum urmeaz:
- pentru persoanele cu Risc SCORE < 5% i mai mare 1% - se formuleaz recomandri referitoare la
stilul de via; evaluarea se va realiza anual.
- pentru RCV < 1% reevaluarea riscului total se realizeaz o dat la 3 ani.

31

persoanele cu Risc Risc SCORE >/= 5% sau nivele nalte ale unui singur factor de risc se includ n
sistemul de management intensiv al riscului cardiovascular nalt (monitorizare activ prin consultaii de
management de caz).
NOT: Sunt exceptate de la evaluarea riscului cardiovascular persoanele cu urmtoarele afeciuni: boala
cardiovascular deja cunoscut, diabet zaharat tip 2 sau tip 1 cu microalbuminurie, boala cronic renal sau
nivele deja cunoscute foarte nalte ale factorilor individuali de risc (HTA, dislipidemie). Aceste persoane
au deja un risc crescut de boal cardiovascular i necesit managementul integrat al tuturor factorilor de
risc n cadrul consultaiilor de monitorizare activ adresate bolilor cronice prioritare.
c. Evaluarea Riscului Oncologic
n riscogram vor fi consemnate:
1. Factorii de risc:
antecedentele personale i heredocolaterale de neoplazie la rudele de gradul I prin filiaie direct
expunerea profesional particular (azbest, aniline etc.) sau prin stilul de via
2. Intervenie asupra riscurilor modificabile:
includerea persoanelor eligibile pentru intervenii de screening populaional n programele naionale de
sntate adecvate
trimiterea persoanelor cu risc nalt pentru evaluare i monitorizare de specialitate (risc nalt de cancer
mamar, colorectal, ovarian etc.)
intervenii preventive scadente la populaia cu risc normal:
- femei 25 - 39 ani - data ultimului test Babe-Papanicolau
d. Evaluarea riscurilor privind Sntatea Mintal
d.1. Factorii de risc:
d.1.1. antecedente personale i heredocolaterale de adicie la rudele de gradul I prin filiaie direct
d.1.2. comportamentul privind consumul de alcool utiliznd chestionarul standardizat cu 3 ntrebri
pentru depistarea consumului problematic de alcool.
Chestionar pentru depistarea consumului problematic de alcool (testul AUDIT-C )
ntrebri:
1. Ct de des consumai o butur coninnd alcool?
a. niciodat - 0 puncte
b. lunar sau mai rar - 1 punct
c. 2 - 4 ori pe lun - 2 puncte
d. 2 - 3 ori pe sptmn - 3 puncte
e. 4 sau mai multe ori pe sptmn - 4 puncte
2. Cte buturi standard*) consumai ntr-o zi obinuit, atunci cnd bei?
a. una sau dou - 0 puncte
b. trei sau patru - 1 punct
c. cinci sau ase - 2 puncte
d. apte sau nou - 3 puncte
e. zece sau mai mult - 4 puncte
-----------*) o butur standard conine 12 g alcool pur i este echivalent cu 1 doz de bere 330 ml, 1 pahar vin a
125 ml sau 1 pahar de trie a 40 ml

32

3. Ct de des bei 6 sau mai multe buturi alcoolice standard la o singur ocazie?
a. niciodat - 0 puncte
b. lunar sau mai rar - 1 punct
c. lunar - 2 puncte
d. sptmnal - 3 puncte
e. zilnic sau aproape zilnic - 4 puncte
Un scor mai mare de 4 - la brbai i 3 la femei prin punctajul cumulat la minim 2 ntrebri indic un
consum inadecvat.
d.2 Identificarea persoanelor cu risc nalt de depresie utiliznd chestionarul standardizat cu 2 ntrebri
pentru screening-ul depresiei de mai jos
Chestionarul standardizat cu 2 ntrebri pentru screening-ul depresiei
_
_
1. V-ai pierdut interesul sau plcerea pentru activitile |_| DA |_| NU
obinuite n ultima lun ?
_
_
2. V-ai simit trist, demoralizat sau neajutorat n ultima |_| DA |_| NU
lun?
Rspunsul afirmativ la ambele ntrebri indic un risc nalt de depresie i impune trimiterea la consultaii
de specialitate de psihiatrie.
2. n riscogram se consemneaz riscul privind consumul de alcool i riscul de depresie
3. Intervenii asupra riscurilor:
- Sfat minimal n ceea ce privete consumul inadecvat de alcool
- Selectarea cazurilor eligibile i trimitere pentru consiliere i consultaii de specialitate
e. Identificarea unor riscuri semnificative legate de sntatea reproducerii
e.1. Obiective:
evitarea sarcinilor nedorite la femeile de vrst fertil (18 - 39 ani)
planificarea sarcinilor dorite la femeile de vrst fertil (18 - 39 ani)
evitarea riscurilor de infecii de boli cu transmitere sexual la populaia cu risc nalt
e.2. n riscogram vor fi consemnate:
la femei 18 - 39 ani: statusul privind intenia de sarcin, utilizarea unei metode de contracepie;
femei i brbai de toate vrstele: statusul privind situaia de cuplu (partener stabil, partener nou, relaii
multiple)
e.3. Intervenie asupra riscurilor:
femei 18 - 39 ani: consiliere n cabinet/planificare familial pentru femeile care nu doresc s rmn
nsrcinate i nu folosesc nicio metod contraceptiv; consiliere pentru aport acid folic pentru femeile care
planific o sarcin
consiliere pentru comportament sexual responsabil (sex protejat)
B.2. Consultaii preventive de evaluare a riscului individual la adultul asimptomatic cu vrsta de
40 de ani i peste
n cadrul consultaiilor preventive asiguraii asimptomatici beneficiaz de investigaii paraclinice
analize de laborator prevzute la nota 1 lit. c) i nota 2 de la pct.1.2.3. din anexa 1 la ordin, pe baza
33

biletului de trimitere eliberat de medicul de familie, dac n anul n care se acord consultaii preventive de
evaluare a riscului individul, nu a efectuat aceste investigaii.
a. Evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sntii (stilul de via)
consemnarea statusului curent privind:
- fumatul (pachete/an)
- consumul problematic de alcool evaluat prin completarea chestionarului standardizat, prevzut la
punctul B1 subpunctul d.1.2.
- activitatea fizic
- dieta
sfat minimal pentru schimbarea comportamentelor
b. Evaluarea Riscului Cardiovascular (RCV) const n:
calcularea riscului cardiovascular relativ utiliznd diagramele SCORE de evaluare a riscului (European
HeartScore) prevzut mai jos;
ncadrarea pacienilor ntr-o categorie de risc cardiovascular cu ajutorul programului HeartScore;
aplicarea msurilor de schimbare a stilului de via, individualizat, n funcie de mrimea riscului
stabilit;
includerea n sistemul de monitorizare activ a pacienilor cu risc cardiovascular nalt (SCORE >/= 5
sau factori individuali crescui)
- Persoane >/= 40 ani: Risc global absolut (Diagrama SCORE - estimeaz riscul de eveniment
cardiovascular fatal n urmtorii 10 ani)
n riscogram vor fi consemnate urmtoarele:
1. Factorii de risc
la toi pacienii: valoarea tensiunii arteriale, IMC, istoric familial de deces prematur prin boala
cardiovascular (< 55 ani la brbai, < 65 ani la femei) i/sau boli familiale ale metabolismului lipidic;
colesterolul total pentru brbaii cu vrsta mai mare de 40 ani i femeile cu vrsta mai mare de 50 ani
sau n post-menopauz. Repetarea colesterolului la persoanele cu risc normal se va face o dat la 5 ani.
glicemia pentru persoanele care prezint urmtorii factori de risc: TA > 140/90, IMC > 30 istoric
familial de deces prematur prin boala cardiovascular i/sau boli familiale ale metabolismului lipidic
creatinina seric - toate persoanele cu TA > 140/90

180

160

140

120

180

FEMEI
BRBAI
_____________
___________
___________
_________
| Nefumtoare |
| Fumtoare |
| Nefumtor |
| Fumtor |
|_____________|
|___________|
|___________|
|_________|
______________
______________
______________
______________
|c |c |c |b |b | |b |a |a |a |a |
|b |a |a |a |a | |a |a |a |a |a |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 7| 8| 9|10|12| |13|15|17|19|22|
|14|16|19|22|26| |26|30|35|41|47|
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
|c |c |c |c |c | |c |b |b |b |a |
|c |b |b |a |a | |a |a |a |a |a |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5| 5| 6| 7| 8| | 9|10|12|13|16|
| 9|11|13|15|16| |18|21|25|29|34|
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
|d |d |d |c |c | |c |c |c |c |b |
|c |c |c |b |b | |b |a |a |a |a |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3| 3| 4| 5| 6| | 6| 7| 8| 9|11| 65 | 6| 8| 9|11|13| |13|15|17|20|24|
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
|e |e |d |d |d | |d |c |c |c |c |
|d |c |c |c |c | |c |b |b |b |a |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2| 2| 3| 3| 4| | 4| 5| 5| 6| 7|
| 4| 5| 6| 7| 9| | 9|10|12|14|17|
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
______________
______________
______________
______________
|d |d |c |c |c | |c |c |b |b |b |
|c |b |b |a |a | |a |a |a |a |a |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4| 4| 5| 6| 7| | 8| 9|10|11|13|
| 9|11|13|15|18| |18|21|24|28|33|
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|

34

|d |d |d |d |c |
| | | | | |
160 | 3| 3| 3| 4| 5|
|__|__|__|__|__|
|e |e |e |d |d |
| | | | | |
140 | 2| 2| 2| 3| 3|
|__|__|__|__|__|
|f |f |e |e |e |
| | | | | |
120 | 1| 1| 2| 2| 2|
|__|__|__|__|__|

|c |c |c |c |c |
|c |c |c |b |b |
| | | | | |
| | | | | |
| 5| 6| 7| 8| 9|
| 6| 7| 9|10|12|
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
|d |d |c |c |c |
|d |c |c |c |c |
| | | | | |
| | | | | |
| 3| 4| 5| 5| 6| 60 | 4| 5| 6| 7| 9|
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
|e |d |d |d |d |
|d |d |d |c |c |
| | | | | |
| | | | | |
| 2| 3| 3| 4| 4|
| 3| 3| 4| 5| 6|
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|

|b |b |a |a |a |
| | | | | |
|12|14|17|20|24|
|__|__|__|__|__|
|c |b |b |b |a |
| | | | | |
| 8|10|12|14|17|
|__|__|__|__|__|
|c |c |c |b |b |
| | | | | |
| 6| 7| 8|10|12|
|__|__|__|__|__|

______________
|e |e |d |d |d |
| | | | | |
| 2| 2| 3| 3| 4|
|__|__|__|__|__|
|f |e |e |e |d |
| | | | | |
| 1| 2| 2| 2| 3|
|__|__|__|__|__|
|f |f |f |f |e |
| | | | | |
| 1| 1| 1| 1| 2|
|__|__|__|__|__|
|f |f |f |f |f |
| | | | | |
| 1| 1| 1| 1| 1|
|__|__|__|__|__|

______________
______________
|d |c |c |c |c |
|c |c |c |b |b |
| | | | | |
| | | | | |
| 4| 5| 5| 6| 7|
| 6| 7| 8|10|12|
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
|d |d |d |d |c |
|d |c |c |c |c |
| | | | | |
| | | | | |
| 3| 3| 4| 4| 5|
| 4| 5| 6| 7| 8|
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
|e |e |e |d |d |
|d |d |d |c |c |
| | | | | |
| | | | | |
| 2| 2| 2| 3| 3| 55 | 3| 3| 4| 5| 6|
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
|f |f |e |e |e |
|e |e |d |d |d |
| | | | | |
| | | | | |
| 1| 1| 2| 2| 2|
| 2| 2| 3| 3| 4|
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|

______________
|b |b |a |a |a |
| | | | | |
|12|13|16|19|22|
|__|__|__|__|__|
|c |c |b |b |a |
| | | | | |
| 8| 9|11|13|16|
|__|__|__|__|__|
|c |c |c |c |b |
| | | | | |
| 5| 6| 8| 9|11|
|__|__|__|__|__|
|d |d |c |c |c |
| | | | | |
| 4| 4| 5| 6| 8|
|__|__|__|__|__|

______________
|f |f |f |e |e |
| | | | | |
| 1| 1| 1| 2| 2|
|__|__|__|__|__|
|f |f |f |f |f |
| | | | | |
| 1| 1| 1| 1| 1|
|__|__|__|__|__|
| |f |f |f |f |
| | | | | |
| 0| 1| 1| 1| 1|
|__|__|__|__|__|
| | |f |f |f |
| | | | | |
| 0| 0| 1| 1| 1|
|__|__|__|__|__|

______________
______________
|e |e |d |d |d |
|d |d |c |c |c |
| | | | | |
| | | | | |
| 2| 2| 3| 3| 4|
| 4| 4| 5| 6| 7|
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
|f |e |e |e |d |
|e |d |d |d |c |
| | | | | |
| | | | | |
| 1| 2| 2| 2| 3|
| 2| 3| 3| 4| 5|
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
|f |f |f |f |e |
|e |e |e |d |d |
| | | | | |
| | | | | |
| 1| 1| 1| 1| 2| 50 | 2| 2| 2| 3| 3|
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
|f |f |f |f |f |
|f |f |e |e |e |
| | | | | |
| | | | | |
| 1| 1| 1| 1| 1|
| 1| 1| 2| 2| 2|
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|

______________
|c |c |b |b |b |
| | | | | |
| 7| 8|10|12|14|
|__|__|__|__|__|
|c |c |c |c |b |
| | | | | |
| 5| 6| 7| 8|10|
|__|__|__|__|__|
|d |d |c |c |c |
| | | | | |
| 3| 4| 5| 6| 7|
|__|__|__|__|__|
|e |d |d |d |c |
| | | | | |
| 2| 3| 3| 4| 5|
|__|__|__|__|__|

______________
|g |g |g |g |g |
| | | | | |
| 0| 0| 0| 0| 0|
|__|__|__|__|__|
|g |g |g |g |g |
| | | | | |
| 0| 0| 0| 0| 0|
|__|__|__|__|__|
|g |g |g |g |g |
| | | | | |
| 0| 0| 0| 0| 0|
|__|__|__|__|__|
|g |g |g |g |g |
| | | | | |
| 0| 0| 0| 0| 0|
|__|__|__|__|__|
4 5 6 7 8

______________
______________
|g |g |g |f |f |
|f |f |f |e |e |
| | | | | |
| | | | | |
| 0| 0| 0| 1| 1|
| 1| 1| 1| 2| 2|
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
|g |g |g |g |g |
|f |f |f |f |f |
| | | | | |
| | | | | |
| 0| 0| 0| 0| 0|
| 1| 1| 1| 1| 1|
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
|g |g |g |g |g |
|g |f |f |f |f |
| | | | | |
| | | | | |
| 0| 0| 0| 0| 0| 40 | 0| 1| 1| 1| 1|
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
|g |g |g |g |g |
|g |g |f |f |f |
| | | | | |
| | | | | |
| 0| 0| 0| 0| 0|
| 0| 0| 1| 1| 1|
|__|__|__|__|__|
|__|__|__|__|__|
4 5 6 7 8
4 5 6 7 8
_______________________
| Colesterol (mmol/l) |
|_______________________|

______________
|e |e |d |d |d |
| | | | | |
| 2| 2| 3| 3| 4|
|__|__|__|__|__|
|f |e |e |e |d |
| | | | | |
| 1| 2| 2| 2| 3|
|__|__|__|__|__|
|f |f |f |e |e |
| | | | | |
| 1| 1| 1| 2| 2|
|__|__|__|__|__|
|f |f |f |f |f |
| | | | | |
| 1| 1| 1| 1| 1|
|__|__|__|__|__|
4 5 6 7 8
________________
| | | |
150 | 250 |
200
300
mg/dl

180

160

_________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Tensiune |
|arterial|
|sistolic|
| (mmHg) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_________|

140

120

180

160

140

120

180

160

140

120

S C O R E
______________
|
|
| _
|
||a| 15% sau
|
||_| peste
|
||b| 10 - 14% |
||_|
|
||c| 5 - 9%
|
||_|
|
||d| 3 - 4%
|
||_|
|
||e| 2%
|
||_|
|
||f| 1%
|
||_|
|
||g| < 1%
|
||_|
|
|
|
|______________|
______________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Riscul de
|
| eveniment CV |
| fatal la
|
| 10 ani n
|
| populaiile |
| cu risc CV
|
| crescut
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|______________|
(C) 2007 ESC

35

a
b
c
d
e
f
g

maro
rou nchis
rou
portocaliu
galben
verde
verde nchis

2. Intervenii asupra riscurilor modificabile:


persoanele cu Risc SCORE < 5% vor fi reevaluate, dup cum urmeaz:
- pentru persoanele cu Risc SCORE < 5% i mai mare 1% se formuleaz recomandri referitoare la
stilul de via evaluarea se va realiza anual.
- pentru RCV </= 1% reevaluarea riscului total se realizeaz odat la 3 ani.
persoanele cu Risc SCORE >/= 5% sau nivele nalte ale unui singur factor de risc se include n
sistemul de management intensiv al riscului cardiovascular nalt (monitorizare activ prin consultaii de
management de caz).
NOT: sunt exceptate de la evaluarea riscului cardiovascular persoanele cu urmtoarele afeciuni: boala
cardiovascular deja cunoscut, diabet zaharat tip 2 sau tip 1 cu microalbuminurie, boala cronic renal sau
nivele deja cunoscute foarte nalte ale factorilor individuali de risc (HTA, dislipidemie). Aceste persoane
au deja un risc crescut de boal cardiovascular i necesit managementul integrat al tuturor factorilor de
risc n cadrul consultaiilor de monitorizare activ adresate bolilor cronice prioritare.
c. Evaluarea Riscului Oncologic
n riscogram vor fi consemnate:
1. Factorii de risc:
antecedentele personale i heredocolaterale de neoplazie la rudele de gradul I prin filiaie direct
expunerea profesional particular (azbest, aniline etc.) sau prin stilul de via
antecedentele personale de testare prin screening pentru cancerele incluse n programele naionale de
sntate
2. Intervenie asupra riscurilor modificabile:
includerea persoanelor eligibile pentru intervenii de screening populaional n programele naionale de
sntate adecvate
trimiterea persoanelor cu risc nalt pentru evaluare i monitorizare de specialitate (risc nalt de cancer
mamar, colo-rectal, ovarian etc.)
intervenii preventive scadente la populaia cu risc normal:
- femei 40 - 64 ani - data ultimului test Babe Papanicolau
d. Evaluarea riscurilor privind Sntatea Mintal
d.1. Factorii de risc:
d.1.1. antecedente personale i heredo-colaterale de adicie (rudele de gradul I prin filiaie direct)
d.1.2. comportamentul privind consumul de alcool utiliznd chestionarul standardizat cu 3 ntrebri
pentru depistarea consumului problematic de alcool.
Chestionar pentru depistarea consumului problematic de alcool (testul AUDIT-C )
ntrebri:
1. Ct de des consumai o butur coninnd alcool?
36

a. niciodat - 0 puncte
b. lunar sau mai rar - 1 punct
c. 2 - 4 ori pe lun - 2 puncte
d. 2 - 3 ori pe sptmn - 3 puncte
e. 4 sau mai multe ori pe sptmn - 4 puncte
2. Cte buturi standard*) consumai ntr-o zi obinuit, atunci cnd bei?
a. una sau dou - 0 puncte
b. trei sau patru - 1 punct
c. cinci sau ase - 2 puncte
d. apte sau nou - 3 puncte
e. zece sau mai mult - 4 puncte
-----------*) o butur standard conine 12 g alcool pur i este echivalent cu 1 doz de bere 330 ml, 1 pahar vin a
125 ml sau 1 pahar de trie a 40 ml
3. Ct de des bei 6 sau mai multe buturi alcoolice standard la o singur ocazie?
a. niciodat - 0 puncte
b. lunar sau mai rar - 1 punct
c. lunar - 2 puncte
d. sptmnal - 3 puncte
e. zilnic sau aproape zilnic - 4 puncte
Un scor mai mare de 4 la brbai i 3 la femei prin punctajul cumulat la minim 2 ntrebri indic
un consum inadecvat.
d.2. Identificarea persoanelor cu risc nalt de depresie utiliznd chestionarul standardizat cu 2
ntrebri pentru screening-ul depresiei de mai jos.
Chestionarul standardizat cu 2 ntrebri pentru screening-ul depresiei
_
_
1. V-ai pierdut interesul sau plcerea pentru activitile |_| DA |_| NU
obinuite n ultima lun ?
_
_
2. V-ai simit trist, demoralizat sau neajutorat n ultima |_| DA |_| NU
lun?
Rspunsul afirmativ la ambele ntrebri indic un risc nalt de depresie i impune trimiterea la
consultaii de specialitate de psihiatrie.
n riscogram se consemneaz riscul privind consumul de alcool i riscul de depresie.
Intervenii asupra riscurilor:
- sfat minimal n ceea ce privete consumul inadecvat de alcool
- selectarea cazurilor eligibile i trimitere pentru consiliere i consultaii de specialitate
e. Riscuri semnificative legate de sntatea reproducerii
e.1. Obiective:
evitarea sarcinilor nedorite la femeile de vrst fertil (40 - 44 ani)
consiliere privind planificarea sarcinilor dorite la femeile de vrst fertil (40 - 44 ani)
evitarea riscurilor de infecii de boli cu transmitere sexual la populaia cu risc nalt
37

e.2. n riscogram vor fi consemnate:


La femei 40 - 44 ani: statusul privind intenia de sarcin, utilizarea unei metode de contracepie
e.3. Intervenie asupra riscurilor:
Femei 40 - 44 ani - consiliere n cabinet/planificare familial pentru femeile care nu doresc s rmn
nsrcinate i nu folosesc nicio metod contraceptiv; consiliere pentru aport acid folic pentru femeile care
planific o sarcin
NOT: n cadrul consultaiei preventive conform celor de mai sus, se pot elibera bilete de trimitere n
ambulatoriu pentru specialitile clinice, bilete de trimitere pentru investigaii paraclinice i prescripii
medicale pentru profilaxia anemiei la gravide i a rahitismului i anemiei la sugari, utiliznd codul 999 din
Clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boal.

38

ANEXA 2 D
Casa de asigurri de sntate
...............................
Furnizorul de servicii medicale
...............................
Localitate ....................
Jude .........................

Reprezentantul legal al furnizorului


....................................
Medic de familie/
Medic de specialitate din ambulatoriu
.....................................
(nume prenume)
CNP medic de familie/
medic de specialitate din ambulatoriu
.....................................

LISTA PERSOANELOR CU AFECIUNI CRONICE PENTRU CARE SE


ORGANIZEAZ EVIDEN DISTINCT LA NIVELUL MEDICULUI DE
FAMILIE/MEDICULUI DE SPECIALITATE DIN AMBULATORIU
______________________________________________
|Nr. | Cod numeric | Vrsta*)| Data intrrii |
|crt.| personal/
|
| n evidena
|
|
| Cod unic de |
| medicului de
|
|
| asigurare/
|
| familie/
|
|
| Numr de
|
| medicului de
|
|
| identificare |
| specialitate
|
|
| personal
|
| din ambulatoriu|
|____|______________|_________|________________|
| 1. HTA
|
|______________________________________________|
| 1. |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 2 |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| ...|
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 2. Diabetul zaharat tip II
|
|______________________________________________|
| 1. |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 2 |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| ...|
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 3. Dislipidemie
|
|______________________________________________|
| 1. |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 2 |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| ...|
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 4. BPOC
|
|______________________________________________|

39

| 1. |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 2 |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| ...|
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 5. Astm bronic
|
|______________________________________________|
| 1. |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 2 |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| ...|
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 6. Boal cronic de rinichi
|
|______________________________________________|
| 1. |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| 2 |
|
|
|
|____|______________|_________|________________|
| ...|
|
|
|
|____|______________|_________|________________|

*) Se va meniona vrsta mplinit a persoanei cu afeciune cronic. Pentru asiguraii 0 - 1 an


se va completa vrsta n luni.
NOTE:
1. n situaia n care o persoan prezint mai multe afeciuni incluse n list, evidena va
conine raportarea distinct pentru fiecare afeciune n parte.
2. n cazul medicului de familie, evidena cuprinde toate persoanele care sunt nscrise pe lista
medicului de familie i care prezint una sau mai multe din afeciunile enumerate.
3. n cazul medicului de specialitate din ambulatoriu, evidena cuprinde toate persoanele
monitorizate conform prevederilor legale n vigoare i care se prezint pentru consultaie la
medicul de specialitate respectiv, n vederea controlului periodic.
4. Formularul se transmite n format electronic la casa de asigurri de sntate n vederea
contractrii, de ctre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale.
5. Datele se vor completa cu majuscule.

Rspundem de realitatea i exactitatea datelor


Reprezentantul legal al furnizorului,
.....................................
Data: ...............................

40

ANEXA 2
MODALITILE DE PLAT
n asistena medical primar pentru furnizarea de servicii medicale prevzute n pachetele
de servicii medicale
ART. 1 (1) Modalitile de plat n asistena medical primar sunt: plata "per capita" prin tarif
pe persoan asigurat, conform listei proprii de persoane nscrise asigurate, i plata prin tarif pe
serviciu medical exprimat n puncte pentru unele servicii medicale prevzute anexa nr. 1 la ordin,
inclusiv pentru serviciile medicale acordate pacienilor din statele membre ale Uniunii
Europene/Spaiului Economic European/Confederaia Elveian, titulari ai cardului european de
asigurri sociale de sntate, n perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai
formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului CE nr. 883/2004 al
Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de
securitate social, precum i pacienilor din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri,
nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii.
(2) Suma cuvenit prin plata "per capita" pentru serviciile menionate la lit. e) se calculeaz prin
nmulirea numrului de puncte rezultat n raport cu numrul i structura pe grupe de vrst a
persoanelor asigurate nscrise n lista medicului de familie, conform lit. a), b) sau c), ajustat n
funcie de condiiile prevzute la lit. d), cu valoarea stabilit pentru un punct.
a) Numrul de puncte acordat n raport cu numrul i structura pe grupe de vrst a persoanelor
nscrise asigurate se stabilete astfel:
1. numrul de puncte, acordat pe o persoan asigurat nscris n list, n raport cu vrsta
persoanei asigurate nscrise:
Grupa de vrst

Numr
de puncte/
persoan/an

0 - 3 ani

4 - 59 ani

60 ani
i peste

11,2

7,2

11,2

NOTA 1: ncadrarea persoanei asigurate, respectiv trecerea dintr-o grup de vrst n alta se
realizeaz la mplinirea vrstei - copil cu vrsta de 4 ani mplinii se ncadreaz n grupa 4 - 59 ani.
NOTA 2: n situaia n care n lista medicului de familie sunt nscrise persoane instituionalizate copii ncredinai sau dai n plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat
autorizat, persoane din centre de ngrijire i asisten - i persoane private de libertate aflate n
custodia statului, potrivit legii, numrul de puncte aferent acestora se majoreaz cu 5% fa de
punctajul acordat grupei de vrst n care se ncadreaz.
n acest sens medicii de familie ataeaz la fia medical actele doveditoare care atest calitatea
de persoane instituionalizate - copii ncredinai sau dai n plasament unui serviciu public
specializat ori unui organism privat autorizat, persoane din centre de ngrijire i asisten - sau
persoane private de libertate aflate n custodia statului, potrivit legii.
NOTA 3: Pentru persoanele ncadrate ca i persoane pensionate pentru cazuri de invaliditate
numrul de puncte aferent acestora este cel corespunztor grupei de vrst "60 ani i peste".
2. La calculul numrului lunar de puncte "per capita" conform art. 1 alin. (2) se iau n considerare
persoanele asigurate nscrise n lista medicului de familie existente n ultima zi a lunii precedente.
n situaia contractelor nou ncheiate pentru prima lun de contract la calculul numrului de puncte
per capita se iau n considerare persoanele asigurate nscrise n lista medicului de familie prezentat
la contractare.
Pentru medicii nou venii care ncheie contract de furnizare de servicii medicale pentru o
perioad de 3 luni - dup ncetarea conveniei ncheiat pentru maxim 3 luni, pentru prima lun de

12

contract se iau n considerare persoanele asigurate nscrise n lista medicului de familie prezentat la
data ncheierii contractului.
3. Numrul optim de persoane nscrise pe lista medicului de familie din punct de vedere al
asigurrii unor servicii de calitate la nivelul asistenei medicale primare care se ia n calcul pentru
stabilirea necesarului de medici de familie pe unitate administrativ-teritorial/zon urban este de
1.800.
4. Pentru un numr de 2.200 de persoane nscrise pe lista medicului de familie programul
sptmnal de activitate al cabinetului medical individual precum i al fiecrui medic de familie cu
list proprie care se contracteaz cu casa de asigurri de sntate n vederea acordrii serviciilor
medicale n asistena medical primar este de 35 de ore pe sptmn. n situaia n care numrul
persoanelor nscrise pe lista proprie a medicului de familie este mai mare de 2.200 programul de 35
de ore pe sptmn se poate prelungi i/sau se poate modifica n sensul schimbrii raportului
prevzut la alin. (3) lit. b) cu asigurarea numrului de consultaii la domiciliu necesare conform
prevederilor cuprinse la lit. B pct. 1.3 din anexa nr. 1 la ordin.
n cazul prelungirii programului de lucru pentru o list cuprins ntre 2.200 i 3.000 de persoane
nscrise programul zilnic se majoreaz cu 1 or iar pentru o list de nscrii mai mare de 3.000
programul zilnic se majoreaz cu 2 ore.
5. n situaia n care numrul de persoane asigurate nscrise pe lista medicului de familie
depete 2.200 i numrul de puncte "per capita"/an depete 18.700 puncte, numrul de puncte
ce depete acest nivel se reduce dup cum urmeaz:
- cu 25%, cnd numrul de puncte "per capita"/an este cuprins ntre 18.701 - 22.000;
- cu 50%, cnd numrul de puncte "per capita"/an este cuprins ntre 22.001 - 26.000;
- cu 75%, cnd numrul de puncte "per capita"/an este de peste 26.000.
Numrul de puncte "per capita" pentru cabinetele medicale individuale, organizate conform
Ordonanei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea i funcionarea cabinetelor medicale,
republicat, cu modificrile ulterioare, care au cel puin un medic angajat cu norm ntreag i
pentru cabinetele medicale care se afl ntr-o unitate administrativ-teritorial/zon urban cu deficit
din punct de vedere al prezenei medicului de familie, stabilit de comisia prevzut la art. 1 alin. (3)
de la capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare se
reduce dup cum urmeaz:
- pentru medicii de familie care au nscrii pe lista proprie peste 2.200 asigurai i un numr de
puncte/an ce depete 18.700, dar nu mai mult de 22.000 puncte inclusiv, plata per capita se face
100%;
- pentru medicii de familie care au nscrii pe lista proprie peste 2.200 asigurai i un numr de
puncte/an ce depete 22.000 dar nu mai mult de 26.000 puncte inclusiv, numrul de puncte ce
depete acest nivel se diminueaz cu 25%;
- pentru medicii de familie care au nscrii pe lista proprie peste 2.200 asigurai i un numr de
puncte/an ce depete 26.000 dar nu mai mult de 30.000 puncte inclusiv, numrul de puncte ce
depete acest nivel se diminueaz cu 50%;
- pentru medicii de familie care au nscrii pe lista proprie peste 2.200 asigurai i un numr de
puncte/an ce depete 30.000 puncte, numrul de puncte ce depete acest nivel se diminueaz cu
75%;
b) Medicii nou-venii ntr-o localitate - unitate administrativ-teritorial/zon urban - n condiiile
prevederilor art. 11 de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare ncheie contract cu casa de asigurri de sntate n aceleai
condiii ca i medicii de familie care nu fac parte din categoria medicilor nou-venii, cu respectarea
prevederilor art. 1 alin. (3) i (5) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr.
400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, privind numrul minim de persoane asigurate
nscrise pe listele medicilor de familie.
Venitul medicilor de familie nou-venii ntr-o localitate - unitate administrativ-teritorial/zon
urban - n condiiile prevederilor art. 11 de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului
nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare se stabilete conform lit. a).
13

c) Medicii nou-venii ntr-o localitate - unitate administrativ-teritorial/zon urban - n condiiile


prevederilor art. 14 capitolul I din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 400/2014, cu modificrile
i completrile ulterioare, chiar dac la sfritul celor 3 luni pentru care au avut ncheiat convenie
de furnizare de servicii medicale nu au nscris numrul de persoane asigurate prevzut la art. 1 alin.
(3) i alin. (5) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 400/2014, cu modificrile
i completrile ulterioare, ncheie contract cu casa de asigurri de sntate pentru lista pe care i-au
constituit-o pn la data ncheierii contractului; medicii nou-venii au obligaia ca n termen de
maximum 3 luni de la data ncheierii contractului s nscrie numrul minim de persoane asigurate.
n caz contrar, contractul ncheiat ntre medicul de familie nou-venit i casa de asigurri de sntate
nceteaz la expirarea celor 3 luni, cu excepia situaiilor stabilite de comisia constituit potrivit
prevederilor art. 1 alin. (3) de la capitolul I din anexa nr. 2 la actul normativ mai sus menionat.
Lista de persoane asigurate nscrise care se ia n calcul pentru continuarea relaiei contractuale este
cea prezentat de medicul de familie la sfritul celor 3 luni. Dac dup prelungirea relaiei
contractuale se constat, odat cu validarea listei de persoane asigurate nscrise, c nu este
ndeplinit condiia privind numrul minim de persoane asigurate nscrise, contractul poate nceta n
condiiile art. 1 alin. (6) de la capitolul I din anexa nr. 2 din actul normativ mai sus menionat.
Pentru cele 3 luni de contract n care medicul nou-venit are obligaia de a nscrie numrul minim
de persoane asigurate prevzut la art. 1 alin. (3) i alin. (5) de la capitolul I din anexa nr. 2 din actul
normativ mai sus menionat, venitul se stabilete conform lit. a). Se consider medic nou-venit ntro localitate, medicul de familie care solicit pentru prima dat intrarea n relaie contractual cu casa
de asigurri de sntate n localitatea respectiv, inclusiv medicii care i-au desfurat activitatea ca
medici angajai ntr-un cabinet medical individual aflat n relaie contractual cu casa de asigurri
de sntate respectiv.
d) Numrul total de puncte rezultat potrivit lit. a), lit. b) sau lit. c), dup caz, se recalculeaz n
urmtoarele situaii:
1. n raport cu condiiile n care se desfoar activitatea, majorarea este cu pn la 100%, pe
baza criteriilor aprobate prin Ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate pentru aprobarea criteriilor de ncadrare a cabinetelor medicale din asistena
medical primar i din ambulatoriul de specialitate n funcie de condiiile n care se desfoar
activitatea. Pentru cabinetele medicale organizate n localitile care se gsesc total sau parial n
aria Rezervaiei biosferei Delta Dunrii, se aplic un procent de majorare de 200%, indiferent de
punctajul obinut potrivit Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate pentru aprobarea criteriilor de ncadrare a cabinetelor medicale din asistena
medical primar i din ambulatoriul de specialitate n funcie de condiiile n care se desfoar
activitatea.
Pentru cabinetele medicale care au punct/puncte de lucru/puncte secundare de lucru i un spor de
zon diferit pentru localitatea unde se afl cabinetul i pentru localitatea/localitile unde se afl
punctul/punctele de lucru/punctele secundare de lucru, numrul total de puncte rezultat potrivit lit.
a), lit. b) sau lit. c) va fi mprit proporional cu programul de lucru - exprimat n ore desfurat la
cabinet, respectiv la punctul/punctele de lucru/punctele secundare de lucru, stabilit n conformitate
cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 4, iar numrul de puncte rezultat pentru fiecare dintre
acestea se va ajusta n funcie de sporul de zon aferent localitii unde se afl cabinetul, respectiv
punctul/punctele de lucru.
Lista cuprinznd cabinetele medicale din asistena medical primar la care se aplic majorrile
de mai sus i procentul de majorare corespunztor se stabilesc anual conform prevederilor ordinului
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate mai sus menionat.
2. n raport cu gradul profesional, valoarea de referin a prestaiei medicale este cea a medicului
specialist. Pentru prestaia medicului primar numrul total de puncte rezultat potrivit lit. a), lit. b)
sau lit. c), se majoreaz cu 20%, iar pentru prestaia medicului care nu a promovat un examen de
specialitate se diminueaz cu 10%.
Ajustarea numrului total de puncte se aplic din luna imediat urmtoare celei n care s-a depus i
nregistrat la casa de asigurri de sntate documentul privind confirmarea gradului profesional.
14

n situaiile de nlocuire a unui medic, cnd se ncheie convenie de nlocuire ntre medicul
nlocuitor i casa de asigurri de sntate, se va lua n calcul pentru punctajul "per capita" gradul
profesional al medicului nlocuitor pentru perioada de valabilitate a conveniei. Pentru cabinetele
medicale individuale, n situaia de nlocuire a medicului titular de ctre medicul angajat, se va lua
n calcul pentru punctajul "per capita" gradul profesional al medicului titular.
e) Serviciile cuprinse la litera B subpunctele 1.1.1, 1.2.4, 1.2.5, 1.5, cu excepia consultaiei la
domiciliu care se finalizeaz sau nu prin eliberarea certificatului constatator de deces i 1.6 din
anexa nr. 1 la ordin, precum i consultaiile prevzute la subpunctele 1.1.2, 1.1.3, 1.3 i 1.4.2 de la
litera B din anexa nr. 1 la ordin care depesc limitele prevzute la alin. (3) lit. b), sunt incluse n
plata "per capita.
(3) Suma cuvenit pentru serviciile medicale a cror plat se realizeaz prin tarif pe serviciu
medical exprimat n puncte se calculeaz prin nmulirea numrului de puncte pe serviciu medical
ajustat n funcie de gradul profesional, cu valoarea stabilit pentru un punct.
a) Numrul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical este:
Denumire serviciu medical

Frecven/plafon

Nr. puncte

A. Pachet minimal
1. Servicii medicale pentru
situaiile de urgen medicochirurgical
2. Supraveghere i depistare de
boli cu potenial endemo-epidemic
3. Monitorizarea evoluiei sarcinii
i lehuziei
a) luarea n eviden n primul
trimestru;
b) supravegherea, lunar, din luna a
3-a pn n luna a 7-a;
c) supravegherea, de dou ori pe
lun, din luna a 7-a pn n luna a
9-a inclusiv;
d) urmrirea lehuzei la externarea
din maternitate la domiciliu;
e) urmrirea lehuzei la 4 sptmni
de la natere;
4. Servicii de planificare familial
5. Constatarea decesului cu sau
fr eliberarea certificatului
constatator de deces
6. Servicii de prevenie
Consultaia preventiv

1 consultaie per persoan pentru


fiecare situaie de urgen

5,5 puncte/consultaie

1 consultaie per persoan pentru


fiecare boal cu potenial endemoepidemic suspicionat i confirmat

5,5 puncte/consultaie

1 consultaie

5,5 puncte/consultaie

1 consultaie pentru fiecare lun

5,5 puncte/consultaie

2 consultaii pentru fiecare lun

5,5 puncte/consultaie

1 consultaie la domiciliu

15 puncte/consultaie

1 consultaie

5,5 puncte/consultaie

2 consultaii/an calendaristic/
persoan
1 examinare la domiciliu

5,5 puncte/consultaie

1 consultaie o dat la 3 ani


calendaristici

B. Pachet de baz
1. Serviciile medicale preventive i
profilactice acordate asigurailor
cu vrsta 0 - 18 ani
a) - la externarea din maternitate - 1 consultaie la domiciliu

15 puncte/examinare pentru
constatarea decesului
5,5 puncte/consultaie

15 puncte/consultaie
15

la domiciliul copilului
b) - la 1 lun - la domiciliul
copilului
c) - la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 i
36 luni
d) - de la 4 la 18 ani
2. Monitorizarea evoluiei sarcinii
i luziei
a) luarea n eviden n primul
trimestru;
b) supravegherea, lunar, din luna a
3-a pn n luna a 7-a;
c) supravegherea, de dou ori pe
lun, din luna a 7-a pn n luna a
9-a inclusiv;
d) urmrirea lehuzei la externarea
din maternitate - la domiciliu;
e) urmrirea lehuzei la 4 sptmni
de la natere;
3. Evaluarea riscului individual la
adultul asimptomatic
a) asigurai cu vrsta ntre 18 i 39
ani
b) asigurai cu vrsta ntre 18 i 39
ani - persoane asimptomatice
depistate cu risc nalt
c) asigurai cu vrsta > 40 ani
4. Servicii medicale curative
a) Consultaia n caz de boal
pentru afeciuni acute, subacute i
acutizrile unor afeciuni cronice

1 consultaie la domiciliu

15 puncte/consultaie

1 consultaie pentru fiecare din


lunile nominalizate
1 consultaie/an/ asigurat

5,5 puncte/consultaie

1 consultaie

5,5 puncte/consultaie

1 consultaie pentru fiecare lun

5,5 puncte/consultaie

2 consultaii pentru fiecare lun

5,5 puncte/consultaie

1 consultaie la domiciliu

15 puncte/consultaie

1 consultaie

5,5 puncte/consultaie

2 consultaii/ asigurat o dat la 3 ani


calendaristici pentru completarea
riscogramei
1 - 2 consultaii/ asigurat anual
pentru completarea riscogramei

5,5 puncte/consultaie

1 - 2 consultaii/ asigurat anual


pentru completarea riscogramei

5,5 puncte/consultaie

2 consultaii/ asigurat/episod

5,5 puncte/consultaie pentru


consultaiile care se
ncadreaz n prevederile de
la lit. b) a alin. (3)
5,5 puncte/consultaie pentru
consultaiile care se
ncadreaz n prevederile de
la lit. b) a alin. (3)

b) Consultaii periodice pentru 1 consultaie/ asigurat/lun


ngrijirea general a asigurailor cu
boli cronice
c) Management de caz:
c.1) evaluarea iniial a cazului
nou
c.1.1) evaluarea iniial a cazului 3 consultaii ce pot fi acordate ntrnou de HTA, dislipidemie i diabet un interval de maxim 3 luni
zaharat tip 2
consecutive; intervalul de 3 luni are
ca dat de nceput data primei
consultaii n cadrul evalurii;
c.1.2) evaluarea iniial a cazului 3 consultaii ce pot fi acordate ntrnou de astm bronic i boala un interval de maxim 3 luni
cronic respiratorie obstructiv - consecutive; intervalul de 3 luni are
BPOC
ca dat de nceput data primei
consultaii n cadrul evalurii;

5,5 puncte/consultaie

5,5 puncte/consultaie

5,5 puncte/consultaie n
cadrul
evalurii iniiale a cazului
nou;
5,5 puncte/consultaie n
cadrul
evalurii iniiale a cazului
nou;

16

c.1.3) evaluarea iniial a cazului


nou de boal cronic de rinichi

3 consultaii ce pot fi acordate ntrun interval de maxim 3 luni


consecutive; intervalul de 3 luni are
ca dat de nceput data primei
consultaii n cadrul evalurii;
O singur dat, n trimestrul n care
a fost fcut confirmarea

c.2) monitorizare pentru una sau 2 consultaii in cadrul monitorizarii


mai multe dintre bolile cronice managementului de caz
incluse in managementul de caz
(HTA, dislipidemie i diabet
zaharat tip 2, astm bronic i boala
cronic respiratorie obstructiv
BPOC, boal cronic de rinichi)

5. Servicii la domiciliu:
a) Urgen

1 consultaie pentru fiecare situaie


de urgen

b) Episod acut/subacut/ acutizri


ale bolilor cronice

2 consultaii/episod

c) Boli cronice

4 consultaii/an/ asigurat

d) Management de caz pentru


asiguraii nedeplasabili nscrii pe
lista proprie
d.1) evaluarea iniial a cazului
nou
d.1.1) evaluarea iniial a cazului 3 consultaii ce pot fi acordate ntrnou de HTA, dislipidemie i diabet un interval de maxim 3 luni
zaharat tip 2
consecutive; intervalul de 3 luni are
ca dat de nceput data primei
consultaii n cadrul evalurii;

5,5 puncte/consultaie n
cadrul
evalurii iniiale a cazului
nou;
Suplimentar 5,5
puncte/asigurat - caz nou
confirmat de medicul de
specialitate pentru fiecare
dintre serviciile prevzute la
pct. c.1.1), c.1.2) i c.1.3)
- 6 puncte /consultatie in
cadrul monitorizrii
management de caz;
- Se raporteaz fiecare
consultaie odat cu
activitatea lunii in care a fost
efectuat, iar intervalul
maxim ntre cele 2 consultatii
este de 60 de zile;
- O nou monitorizare de
management de caz se
efectueaz dup 6 luni
consecutive, calculate fa de
luna n care a fost efectuat
cea de a doua consultaie din
cadrul monitorizrii
anterioare a managementului
de caz.
15 puncte/consultaie
care se ncadreaz n
prevederile de la lit. b) a alin.
(3)
15 puncte/consultaie
care se ncadreaz n
prevederile de la lit. b) a alin.
(3)
15 puncte/consultaie
care se ncadreaz n
prevederile de la lit. b) a alin.
(3)

15,5 puncte/consultaie n
cadrul evalurii iniiale a
cazului nou;

17

d.1.2) evaluarea iniial a cazului


nou de astm bronic i boala
cronic respiratorie obstructiv BPOC
d.1.3) evaluarea iniial a cazului
nou de boal cronic de rinichi

3 consultaii ce pot fi acordate ntrun interval de maxim 3 luni


consecutive; intervalul de 3 luni are
ca dat de nceput data primei
consultaii n cadrul evalurii;
3 consultaii ce pot fi acordate ntrun interval de maxim 3 luni
consecutive; intervalul de 3 luni are
ca dat de nceput data primei
consultaii n cadrul evalurii;
O singur dat, n trimestrul n care
a fost fcut confirmarea

d.2) monitorizare pentru una sau 2 consultaii in cadrul monitorizrii


mai multe dintre bolile cronice managementului de caz
incluse in managementul de caz
(HTA, dislipidemie i diabet
zaharat tip 2, astm bronic i boala
cronic respiratorie obstructiv
BPOC, boal cronic de rinichi)

e) Constatarea decesului cu sau


fr eliberarea cerificatului
constatator de deces
6. Servicii medicale de consultaii
i diagnostic ce pot fi furnizate la
distan prin sisteme de
telemedicin rural:
a) Efectuate la cabinet
b) Efectuate la domiciliu

1 examinare la domiciliu

1 consultaie
1 consultaie

15,5 puncte/consultaie n
cadrul evalurii iniiale a
cazului nou;
15,5 puncte/consultaie n
cadrul evalurii iniiale a
cazului nou;
Suplimentar 5,5
puncte/asigurat - caz nou
confirmat de medicul de
specialitate pentru fiecare
dintre serviciile prevzute la
pct. d.1.1), d.1.2) i d.1.3)
- 16 puncte /consultaie in
cadrul monitorizrii
management de caz;
- Se raporteaz fiecare
consultaie odat cu
activitatea lunii in care a fost
efectuat, iar intervalul
maxim intre cele 2 consultaii
este de 45 de zile;
- O nou monitorizare de
management de caz se
efectueaz dup 6 luni
consecutive calculate fa de
luna n care a fost efectuat
cea de a doua consultaie din
cadrul monitorizrii
anterioare a managementului
de caz.
15 puncte/examinare pentru
constatarea decesului, care se
ncadreaz n prevederile de
la lit. b) a alin. (3)
care se ncadreaz n
prevederile de la lit. b) a alin.
(3)
6 puncte/consultaie
15,5 puncte/ consultaie

a.1) n raport cu gradul profesional, valoarea de referin a prestaiei medicale este cea a
medicului specialist. Pentru prestaia medicului primar numrul total de puncte aferent serviciilor
medicale acordate prin plata pe serviciu medical se majoreaz cu 20%, iar pentru prestaia
medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminueaz cu 10%.
Ajustarea numrului total de puncte se aplic din luna imediat urmtoare celei n care s-a depus i
nregistrat la casa de asigurri de sntate documentul privind confirmarea gradului profesional.

18

a.2) n situaiile de nlocuire a unui medic, cnd se ncheie convenie de nlocuire ntre medicul
nlocuitor i casa de asigurri de sntate, se va lua n calcul pentru punctajul "per serviciu" gradul
profesional al medicului nlocuitor pentru perioada de valabilitate a conveniei. Pentru cabinetele
medicale individuale, n situaia de nlocuire a medicului titular de ctre medicul angajat, se va lua
n calcul pentru punctajul "per serviciu" gradul profesional al medicului angajat.
b) Numrul total de puncte raportat pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie cu
liste proprii, corespunztor unui program de 35 ore/sptmn, nu poate depi pentru activitatea
desfurat, numrul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, lundu-se n considerare
urmtoarele:
- timpul mediu/consultaie este de 15 minute;
- un program de lucru n medie de 5 ore/zi pentru consultaii la cabinet, stabilit n conformitate cu
prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 4;
Pentru un program de lucru n medie de 5 ore/zi pentru consultaii la cabinet pentru care plata se
face prin tarif pe serviciu medical, se ia n calcul o medie de 20 de consultaii/zi calculat n cadrul
unui trimestru, dar nu mai mult de 40 de consultaii/zi.
- maximum 3 consultaii la domiciliu/zi dar nu mai mult de 42 consultaii pe lun.
c) Serviciile cuprinse la litera A i litera B subpunctele 1.1.4, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 i 1.5 pentru
consultaia cu sau fr eliberarea certificatului constatator de deces din anexa nr. 1 la ordin, precum
i consultaiile prevzute la subpunctele 1.1.2, 1.1.3, 1.3 i 1.4.2 din anexa nr. 1 la ordin care se
ncadreaz n limitele prevzute la lit. b), sunt incluse n plata pe serviciu medical, iar decontarea
acestora se face prin tarif exprimat n puncte.
ART. 2 Acordarea serviciilor medicale se face n urmtoarele condiii:
a) medicamentele i, dup caz, unele materiale sanitare prescrise trebuie s fie n concordan cu
diagnosticul stabilit. Pentru prescrierea medicamentelor cu sau fr contribuie personal i, dup
caz, pentru unele materiale sanitare, se utilizeaz prescripia medical electronic sau formularul de
prescripie medical cu regim special, unic pe ar pentru prescrierea substanelor i preparatelor
stupefiante i psihotrope pn la data implementrii prescripiei electronice pentru prescrierea
substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope; pentru medicamentele cu sau fr contribuie
personal prescrise n baza scrisorii medicale primite de la medicul de medicina muncii, se va
completa prescripie medical electronic distinct;
b) investigaiile paraclinice recomandate trebuie s fie n concordan cu diagnosticul, care se
consemneaz n fia de consultaie i n biletul de trimitere;
c) n cazul n care exist suspiciune privind bolile cu potenial endemo-epidemic, medicul de
familie ia msurile necesare pentru prentmpinarea sau restrngerea unor endemii/epidemii,
respectiv pentru a izola i raporta cazurile, conform prevederilor legale n vigoare. Pentru cazul n
care msurile necesare se refuz de ctre pacient, medicii vor apela la sprijinul organelor de poliie
i al autoritilor publice locale.
ART. 3 (1) Pentru perioadele de absen mai mari de 30 de zile lucrtoare, medicul de familie
organizeaz preluarea activitii sale medicale de ctre un alt medic de familie; n cazurile n care
acesta este n imposibilitate de a organiza preluarea activitii, casele de asigurri de sntate
numesc un nlocuitor, cu avizul direciilor de sntate public. n ambele situaii medicul nlocuitor
trebuie s aib licen de nlocuire temporar, iar preluarea activitii se face pe baz de convenie
de nlocuire. Licena de nlocuire temporar se acord de consiliile colegiilor teritoriale ale
medicilor, cu ntiinarea n scris a casei de asigurri de sntate i a direciei de sntate public.
Pentru asigurarea condiiilor n vederea prelurii activitii unui medic de familie de ctre alt medic,
consiliile colegiilor teritoriale ale medicilor pun la dispoziie medicilor de familie listele cu medicii
de familie fr obligaii contractuale aflai n evidena acestora, cum este i cazul medicilor
pensionari, care pot prelua activitatea n condiiile legii.
n situaia n care preluarea activitii se face de ctre medici aflai n relaie contractual cu casa
de asigurri de sntate, se asigur prelungirea corespunztoare a programului de activitate al
medicului nlocuitor, n funcie de necesiti.

19

(2) Perioadele de absen motivat a medicului de familie se refer la: incapacitate temporar de
munc, concediu de sarcin/lehuzie, concediu pentru creterea i ngrijirea copilului pn la 2 ani,
respectiv a copilului cu handicap pn la mplinirea de ctre acesta a vrstei de 3 ani, vacan pentru
o perioad de maximum 30 de zile lucrtoare pe an calendaristic, studii medicale de specialitate i
rezideniat n specialitatea medicina de familie, perioad ct ocup funcii de demnitate public
alese sau numite, perioad n care unul dintre soi l urmeaz pe cellalt trimis n misiune
permanent n strintate sau s lucreze ntr-o organizaie internaional n strintate.
Medicul este obligat ca n cazul n care se afl n una din situaiile menionate mai sus, cu
excepia perioadei de vacan, s depun la sediul casei de asigurri de sntate, documentul
justificativ care atest motivul absenei.
(3) Pentru perioade de absen mai mici de 30 de zile lucrtoare, nlocuirea medicului absent se
poate face i pe baz de reciprocitate ntre medici, cu condiia ca medicul nlocuitor s-i desfoare
activitatea n aceeai localitate cu medicul nlocuit sau n zon limitrof, n acest caz medicul
nlocuitor prelungindu-i programul de lucru n funcie de necesiti. Pentru situaiile de nlocuire pe
baz de reciprocitate, medicul de familie nlocuit va depune la casa de asigurri de sntate, cu cel
puin o zi lucrtoare anterior perioadei de absen, un exemplar al conveniei de reciprocitate
conform modelului prevzut n anexa 4 la ordin i va afia la cabinetul medical numele i programul
medicului nlocuitor, precum i adresa cabinetului unde i desfoar activitatea. nlocuirea
medicului absent pe baz de reciprocitate ntre medici se face pentru o perioad cumulat de
maximum 60 de zile calendaristice pe an calendaristic.
n desfurarea activitii, medicul nlocuitor utilizeaz parafa proprie, semntura electronic
proprie pentru prescrierea electronic de medicamente, registrul de consultaii i formularele cu
regim special ale medicului nlocuit, inclusiv prescripiile medicale electronice ale medicului
nlocuit, numrul de contract i tampila cabinetului medical al medicului nlocuit.
(4) n cazul n care medicul titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de
familie, pentru perioadele de absen prevzute la alin. (1) - (3), acesta poate fi nlocuit de
medicul/medicii de familie angajat/angajai, cu prelungirea corespunztoare a programului de lucru
al medicului/medicilor angajat/angajai care s acopere programul de lucru al cabinetului medical
individual, prevzut n contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate.
n desfurarea activitii, medicul angajat utilizeaz parafa proprie, semntura electronic
proprie pentru prescrierea electronic de medicamente, registrul de consultaii al cabinetului n care
medicul angajat i desfoar activitatea, numrul de contract i tampila cabinetului medical.
(5) Suma cuvenit prin plata "per capita", pe serviciu medical prin tarif exprimat n puncte,
aferent perioadei de absen se vireaz de ctre casa de asigurri de sntate n contul titularului
contractului, urmnd ca n convenia de nlocuire s se stipuleze n mod obligatoriu condiiile de
plat a medicului nlocuitor sau n contul medicului nlocuitor, dup caz.
(6) Medicul nlocuitor va ndeplini toate obligaiile ce revin medicului nlocuit conform
contractului de furnizare de servicii medicale ncheiat de acesta cu casa de asigurri de sntate.
ART. 4 (1) Reprezentantul legal al cabinetului medical ncheie o convenie de nlocuire cu
medicul nlocuitor pentru perioade de absen mai mici de dou luni/an, conform anexei nr. 4 la
ordin, avizat de casa de asigurri de sntate, prin care se stabilesc condiiile de nlocuire. Pentru
situaiile de reciprocitate ntre medici, acetia ncheie o convenie de reciprocitate, conform anexei
nr. 4 la ordin, avizat de casa de asigurri de sntate, prin care se stabilesc condiiile de nlocuire
pe baz de reciprocitate.
(2) Convenia de nlocuire se ncheie ntre casele de asigurri de sntate i medicul nlocuitor
agreat de medicul nlocuit, pentru perioade de absen mai mari de 2 luni/an sau cnd medicul
nlocuit se afl n imposibilitate de a ncheia convenie cu medicul nlocuitor, conform anexei nr. 5
la ordin.
(3) Convenia de nlocuire devine anex la contractul de furnizare de servicii medicale al
reprezentantului legal al cabinetului medical.
(4) n desfurarea activitii, medicul nlocuitor utilizeaz parafa proprie, semntura electronic
proprie pentru prescrierea electronic de medicamente, registrul de consultaii al cabinetului n care
20

medicul nlocuitor i desfoar activitatea, formularele cu regim special ale medicului nlocuit,
inclusiv prescripiile medicale electronice ale medicului nlocuit, numrul de contract i tampila
cabinetului medical al medicului nlocuit.
ART. 5 (1) Medicul de familie poate angaja n cabinetul medical individual, organizat conform
prevederilor legale n vigoare, medici care au dreptul s desfoare activitate ca medici de familie
potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma n domeniul sntii, cu modificrile i completrile
ulterioare. Medicii angajai nu au list proprie de persoane nscrise i nu raporteaz activitate
medical proprie; prescrierea medicamentelor cu sau fr contribuie personal i, dup caz, a unor
materiale sanitare se face conform prevederilor legale n vigoare, folosindu-se tampila cabinetului
i parafa medicului angajat, respectiv semntura electronic proprie i prescripiile medicale ale
medicului titular. ntreaga activitate a cabinetului medical se desfoar respectndu-se contractul
ncheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurri de sntate.
(2) n cazul cabinetelor medicale individuale care au medic angajat/medici angajai, programul de
lucru al medicului angajat/medicilor angajai se poate desfura n afara programului de lucru al
medicului titular sau concomitent cu acesta. Activitatea medicilor angajai n cabinetul medical
individual organizat conform prevederilor legale n vigoare se raporteaz la casa de asigurri de
sntate, prin reprezentantul legal al cabinetului medical individual, conform programului de
activitate al cabinetului medical individual. Programul de activitate al medicului titular ct i cel al
medicului angajat/medicilor angajai trebuie s se ncadreze n programul de activitate al cabinetului
medical individual conform contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate.
ART. 6 Pentru stabilirea valorii minime garantate a unui punct "per capita" i a valorii minime
garantate pentru un punct pe serviciu medical, fondul aferent asistenei medicale primare la nivel
naional pentru anul 2015 are urmtoarea structur:
1. 50% pentru plata "per capita" i 50% pentru plata pe serviciu medical, dup ce s-au reinut
sumele ce rezult potrivit pct. 2;
2. venitul cabinetelor medicale n care i desfoar activitatea medicii de familie nou-venii ntro localitate - unitate administrativ-teritorial/zon urban, pentru o perioad de maximum 3 luni,
perioad considerat necesar pentru ntocmirea listei i pentru care medicul de familie are
ncheiat o convenie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurri de sntate, format din:
a) suma echivalent cu media dintre salariul maxim i cel minim prevzute n sistemul sanitar
bugetar pentru gradul profesional obinut, la care se aplic corespunztor ca i procent ajustrile
prevzute la art. 1 alin. (2) lit. d) pct. 1;
b) suma pentru cheltuielile de administrare i funcionare a cabinetului medical, inclusiv pentru
cheltuielile de personal aferente personalului angajat, cheltuielile cu medicamentele i materialele
sanitare pentru trusa de urgen, egal cu venitul medicului respectiv stabilit potrivit lit. a) nmulit
cu 1,5.
ART. 7 Pentru calculul trimestrial al valorii definitive a unui punct per capita i pe serviciu
medical, fondul anual aferent asistenei medicale primare se defalcheaz pe trimestre.
ART. 8 (1) Valoarea minim garantat a punctului "per capita", unic pe ar, este de 4 lei,
valabil pentru anul 2015.
(2) Valoarea minim garantat a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unic pe ar i
este de 1,9 lei, valabil pentru anul 2015.
(3) Valoarea definitiv a unui punct pentru plata per capita i pe serviciu medical se stabilete
trimestrial, pn la data de 25 a lunii urmtoare ncheierii fiecrui trimestru, ca raport ntre fondul
aferent trimestrului respectiv pentru plata per capita i pe serviciu a medicilor de familie i numrul
de puncte per capita i pe serviciu medical efectiv realizate, cu respectarea condiiilor prevzute la
art. 1 alin. (3), i reprezint valoarea definitiv a unui punct per capita i pe serviciu, unic pe ar
pentru trimestrul respectiv.
Valoarea definitiv a unui punct pentru plata per capita i pe serviciu nu poate fi mai mic dect
valoarea minim garantat a unui punct pentru plata per capita i pe serviciu.
(4) Fondul trimestrial luat n calcul la stabilirea valorii definitive a unui punct per capita i per
serviciu medical se determin astfel:
21

Fondul aferent asistenei medicale primare pentru trimestrul respectiv, din care se scade venitul
cabinetelor medicale n care i desfoar activitatea medicii de familie nou-venii ntr-o localitate,
pentru o perioad de maximum 3 luni, perioad pentru care medicul de familie are ncheiat o
convenie de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurri de sntate, se repartizeaz 50%
pentru plata per capita i 50% pentru plata per serviciu.
ART. 9 (1) Suma cuvenit lunar medicilor de familie se calculeaz prin totalizarea sumelor
rezultate ca urmare a nmulirii numrului de puncte "per capita" efectiv realizate i a numrului de
puncte pe serviciu efectiv realizate cu valoarea minim garantat pentru un punct "per capita",
respectiv cu valoarea minim garantat pentru un punct pe serviciu medical.
(2) Suma cuvenit medicilor de familie pentru un trimestru se calculeaz prin totalizarea sumelor
rezultate prin nmulirea numrului de puncte "per capita" i a numrului de puncte pe serviciu
medical efectiv realizate n trimestrul respectiv cu valoarea definitiv a punctului "per capita",
respectiv cu valoarea definitiv a punctului pe serviciu medical.
ART. 10 Lunar, medicul de familie transmite caselor de asigurri de sntate, pn la termenul
prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale ncheiat cu casa de asigurri de sntate,
prin reprezentantul legal, ntreaga activitate efectiv realizat n luna anterioar, care se verific de
ctre casele de asigurri de sntate n vederea decontrii i se valideaz conform prevederilor
contractului-cadru i a prezentelor norme. Nerespectarea termenului de raportare atrage dup sine
nedecontarea la termenele stabilite a sumelor cuvenite pentru activitatea desfurat de medicul
respectiv pentru perioada aferent.
ART. 11 Persoanele nscrise care doresc s i schimbe medicul de familie i persoanele care nu
sunt nscrise pe lista unui medic de familie i care doresc s se nscrie, vor adresa o cerere de
nscriere prin transfer/cerere de nscriere, ale cror modele sunt prevzute n anexa nr. 2 A la ordin,
medicului de familie la care doresc s se nscrie, preciznd numele medicului de la care pleac,
dup caz. nscrierea/nscrierea prin transfer pe lista unui medic de familie, se face pe baza cererii de
nscriere/cererii de nscriere prin transfer i a cardului naional de asigurri sociale de sntate.
Pentru persoanele crora nu le-a fost emis cardul sau care din motive religioase sau de contiin
refuz cardul naional sau pentru persoanele crora li se va emite card national duplicat, precum i
pentru copii 0-18 ani, nscrierea/schimbarea medicului de familie se face pe baza cererii de
nscriere/de nscriere prin transfer.
Pentru situaiile de nscriere prin transfer, medicul de familie primitor are obligaia s anune n
scris (prin pot), n maximum 15 zile lucrtoare, medicul de familie de la care a plecat persoana.
Medicul de familie de la care pleac persoana are obligaia s transmit fia medical n copie
certificat prin semntur i paraf c este conform cu originalul, prin pot/prin asigurat, medicului
primitor, n termen de 15 zile lucrtoare de la solicitare. Cabinetul medical de la care pleac
persoana pstreaz originalul fiei medicale, conform prevederilor legale n vigoare.
ART. 12 (1) Erorile de calcul constatate n cadrul unui trimestru se corecteaz la sfritul
trimestrului, o dat cu recalcularea drepturilor bneti cuvenite medicului de familie.
(2) Erorile de calcul constatate dup expirarea unui trimestru se corecteaz pn la sfritul
anului astfel: suma corespunztoare numrului de puncte pltit eronat, n plus sau n minus fa de
cel efectiv realizat, ntr-un trimestru anterior se calculeaz n trimestrul n care s-a constatat eroarea,
la valoarea definitiv a punctului "per capita" i la valoarea definitiv a punctului pe serviciu
stabilit pentru trimestrul n care s-a produs eroarea, sumele respective afectnd fondul pentru
calculul valorii definitive a punctului pentru trimestrul n care s-a constatat eroarea i implicit
valoarea definitiv a punctului pentru trimestrul respectiv. n situaia n care dup ncheierea anului
financiar precedent se constat erori de calcul aferente acestuia, sumele pltite n plus sau n minus
se regularizeaz n aceleai condiii cu cele din cursul anului curent.
(3) Eventualele erori de validare se regularizeaz trimestrial la nivelul caselor de asigurri de
sntate.
ART. 13 Casele de asigurri de sntate i direciile de sntate public au obligaia de a organiza
trimestrial i ori de cte ori este nevoie, ntlniri cu medicii de familie pentru a analiza aspecte
privind calitatea furnizrii serviciilor medicale n asistena medical primar, precum i respectarea
22

prevederilor actelor normative n vigoare. Acestea vor informa asupra modificrilor aprute n
actele normative i vor stabili mpreun cu medicii de familie msurile ce se impun pentru
mbuntirea activitii. Neparticiparea medicilor de familie la aceste ntlniri nu i exonereaz de
rspunderea nerespectrii hotrrilor luate cu acest prilej.
ART. 14 (1) n aplicarea art. 17 alin. (1) de la capitolul I din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului
nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, prin nerespectarea programului de lucru
stabilit se nelege absena nemotivat de la programul de lucru afiat i prevzut n contractul cu
casa de asigurri de sntate pentru activitatea desfurat n cabinetul medical.
(2) Absena motivat se ia n considerare pentru situaiile prevzute la art. 3 alin. (2), precum i
pentru urmtoarele situaii: citaii de la instanele judectoreti sau alte organe care au dreptul,
potrivit legii, de a solicita prezena la instituiile respective, cu condiia numirii unui nlocuitor pe
baz de convenie de reciprocitate sau convenie de nlocuire, ale crui numr de telefon i adres
vor fi afiate la cabinetul medical, precum i n cazul participrii la manifestri organizate pentru
obinerea de credite de educaie medical continu, n scopul realizrii punctajului necesar
acreditrii de ctre Colegiul Medicilor din Romnia. Pentru aceste situaii medicii de familie trebuie
s depun la casa de asigurri de sntate copia documentelor justificative. n cazul n care medicul
titular al unui cabinet medical individual are angajat medic/medici de familie, pentru perioadele de
absen prevzute anterior poate fi nlocuit de medicul/medicii de familie angajat/angajai.
ART. 15 Casele de asigurri de sntate deconteaz furnizorilor de servicii medicale din asistena
medical primar, care au competena i dotarea necesar, ecografii generale (abdomen i pelvis)
i/sau EKG, spirometrie, la tarifele i n condiiile asistenei medicale ambulatorii de specialitate
pentru specialitile paraclinice.
Medicii de familie pot efectua i interpreta aceste servicii numai ca o consecin a actului medical
propriu, pentru persoanele asigurate din lista proprie/din lista constituit la sfritul lunii anterioare,
n cazul medicilor de familie nou-venii ntr-o localitate care ncheie cu casa de asigurri de sntate
convenie de furnizare de servicii medicale, pentru care este necesar a se efectua aceste investigaii
n vederea stabilirii diagnosticului, dac n cabinetele medicale n care acetia i desfoar
activitatea exist aparatura medical necesar; medicii de familie pot efectua ecografii generale
(abdomen i pelvis) numai dac au obinut competen confirmat prin ordin al ministrului sntii.
Numrul de investigaii paraclinice contractat nu poate depi 3 investigaii pe or, cu obligaia
ncadrrii n valoarea contractat.
Serviciile medicale paraclinice se execut n afara programului de lucru contractat pentru
serviciile medicale din asistena medical primar, astfel nct s nu fie afectat timpul alocat
consultaiilor stabilit potrivit art. 1 alin. (3) lit. b), prin prelungirea corespunztoare a programului
de lucru contractat.
ART. 16 Medicii de familie aflai n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate acord
servicii medicale pe baza unei programri, n conformitate cu prevederile Ordinului ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. 44/53/2010 privind
aprobarea unor msuri de eficientizare a activitii la nivelul asistenei medicale ambulatorii n
vederea creterii calitii actului medical n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate.
ART. 17 La contractare furnizorul depune lista cu asiguraii nscrii pe lista proprie a fiecrui
medic de familie, aflai n eviden cu urmtoarele boli cronice: HTA, dislipidemie i diabet zaharat
tip 2, astmul bronic, boala cronic respiratorie obstructiv (BPOC) i boala cronic de rinichi,
conform modelului prevzut n anexa nr. 2 D la ordin. Lunar se raporteaz modificrile
intervenite/micarea lunar/intrri/ieiri, utiliznd formularele de raportare aprobate prin ordin al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate.

23

ANEXA 3
- model CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale n asistena medical primar
I.

Prile contractante

Casa de Asigurri de Sntate ................., cu sediul n municipiul/oraul ................., str. ...................


nr. ......, judeul/sectorul .................., tel./fax .............., reprezentat prin preedinte - director general
...................,
i
Cabinetul medical de asisten medical primar ................., organizat astfel:
- cabinet individual ......................, cu sau fr punct secundar de lucru ....................., reprezentat prin
medicul titular ................
- cabinet asociat sau grupat .............., cu sau fr punct secundar de lucru ....................., reprezentat
prin medicul delegat ................
- societate civil medical ..............., cu sau fr punct secundar de lucru ....................., reprezentat
prin administratorul ...............
- unitate medico-sanitar cu personalitate juridic, nfiinat potrivit Legii societilor nr. 31/1990
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare ..................., reprezentat prin ...........,
- cabinet care funcioneaz n structura sau n coordonarea unei uniti sanitare aparinnd
ministerelor i instituiilor centrale cu reea sanitar proprie ................., cu sau fr punct secundar de
lucru .............., reprezentat prin .................
avnd sediul cabinetului medical n municipiul/oraul/comuna ........................., str. ............................
nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...., judeul/sectorul ....................., telefon fix/mobil ......................, adres
e-mail ............................, i sediul punctului secundar de lucru n localitatea .............................., str.
.................... nr. ......., telefon fix/mobil ....................., adres e-mail ................................................. .
II. Obiectul contractului
ART. 1 Obiectul prezentului contract l constituie furnizarea de servicii medicale n asistena
medical primar, conform Hotrrii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii
medicale i a Contractului-cadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2014 2015, cu modificrile i completrile
ulterioare i Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate
nr. ............../....... pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a Hotrrii
Guvernului nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
III. Servicii medicale furnizate
ART. 2 Serviciile medicale furnizate n asistena medical primar sunt cuprinse n pachetul de
servicii medicale de baz i n pachetul minimal de servicii prevzute n anexa nr. 1 la Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2015
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile
i completrile ulterioare.
ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru persoanele care beneficiaz de serviciile
medicale prevzute n pachetele de servicii medicale, pentru pacienii din statele membre ale Uniunii
Europene/Spaiului Economic European/Confederaia Elveian, titulari ai cardului european de
asigurri sociale de sntate, n perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari ai
41

formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului


European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate social,
precum i pentru pacienii din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau
protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, n condiiile prevzute de respectivele
documente internaionale, de ctre urmtorii medici de familie:
1. ................, avnd un numr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii
medicale, un numr de ................ persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de
baz, un numr de ........ persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului CE 883/2004, nscrise pe lista proprie;
2. ................, avnd un numr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii
medicale, un numr de ................ persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de
baz, nscrise pe lista proprie, un numr de ........ persoane din statele membre ale Uniunii
Europene/Spaiului
Economic
European/Confederaia
Elveian
beneficiari
ai
formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului CE 883/2004, nscrise pe lista
proprie;
3. ................, avnd un numr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de servicii
medicale, un numr de ................ persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii medicale de
baz, un numr de ........ persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului CE 883/2004, nscrise pe lista proprie;
IV. Durata contractului
ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data ncheierii pn la 31 decembrie 2015.
ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul prilor pe toat durata de
aplicabilitate a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
V. Obligaiile prilor
A. Obligaiile casei de asigurri de sntate
ART. 6 Casa de asigurri de sntate are urmtoarele obligaii:
a) s ncheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizai i evaluai i s fac
publice n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncheierii contractelor, prin afiare pe
pagina web i la sediul casei de asigurri de sntate, lista nominal a acestora i s actualizeze
permanent aceast list n funcie de modificrile aprute, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la
data operrii acestora, conform legii;
b) s deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevzute n contract, pe baza facturii
nsoit de documente justificative prezentate att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n
formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate, contravaloarea serviciilor medicale
contractate, efectuate, raportate i validate; pentru furnizorii care au semntur electronic extins
raportarea n vederea decontrii se face numai n format electronic;
c) s informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de contractare a serviciilor
medicale suportate din Fond i decontate de casele de asigurri de sntate, precum i la eventualele
modificri ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina
web a caselor de asigurri de sntate; s informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la
documentele comunitare n vigoare, precum i despre acordurile, nelegerile, conveniile sau
protocoalele internaionale cu prevederi n domeniul sntii, prin publicare pe pagina web a caselor
de asigurri de sntate.
d) s informeze n prealabil n termenul prevzut la art. 10 alin. (1) din textul de H.G. nr. 400/2014,
cu modificrile i completrile ulterioare, furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de
42

acordare a serviciilor medicale i cu privire la orice intenie de schimbare n modul de acordare a


acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurri de sntate, precum i prin e-mail la adresele
comunicate oficial de ctre furnizori, cu excepia situaiilor impuse de actele normative;
e) s acorde furnizorilor de servicii medicale sume care s in seama i de condiiile de desfurare
a activitii n zone izolate, n condiii grele i foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi
suplimentare, potrivit prevederilor legale n vigoare;
f) s nmneze la data finalizrii controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii
medicale sau, dup caz, s le comunice acestora notele de constatare ntocmite n termen de maximum
o zi lucrtoare de la data finalizrii controlului; n cazul n care controlul este efectuat de ctre Casa
Naional de Asigurri de Sntate sau cu participarea acesteia, notificarea privind msurile dispuse se
transmite furnizorului de ctre casele de asigurri de sntate n termen de maximum 10 zile
calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naional de Asigurri de Sntate, la
casa de asigurri de sntate;
g) s recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentnd
contravaloarea acestor servicii, precum i contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu i
fr contribuie personal, materiale sanitare, dispozitive medicale i ngrijiri medicale la domiciliu,
acordate de ali furnizori aflai n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, n baza biletelor
de trimitere/recomandrilor medicale i/sau prescripiilor medicale eliberate de ctre acetia, n situaia
n care nu au fost ndeplinite condiiile pentru ca asiguraii s beneficieze de aceste servicii la data
emiterii biletelor de trimitere, prescripiilor medicale i recomandrilor. Sumele astfel obinute se
utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare;
h) s deduc spre soluionare organelor abilitate situaiile n care se constat neconformitatea
documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii pe
propria rspundere;
i) s comunice n format electronic furnizorilor, motivarea cu privire la erorile de raportare i refuzul
decontrii anumitor servicii; s comunice n format electronic furnizorilor cu ocazia regularizrilor
trimestriale motivarea sumelor decontate; n situaia n care se constat ulterior c refuzul decontrii
unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;
j) s actualizeze n format electronic - SIUI, la nceputul contractului anual, lista persoanelor
asigurate nscrise pe list, iar lunar, n vederea actualizrii listelor proprii, s actualizeze n format
electronic - SIUI, lista cu persoanele care nu mai ndeplinesc condiiile de asigurat i persoanele nouasigurate intrate pe list, n condiiile legii;
k) s fac public valoarea definitiv a punctului per capita i pe serviciu, rezultat n urma
regularizrii trimestriale, valorile fondurilor aprobate n trimestrul respectiv pentru plata punctelor per
capita i per serviciu, prin afiare att la sediul caselor de asigurri de sntate, ct i pe pagina
electronic a acestora, ncepnd cu ziua urmtoare transmiterii acesteia de ctre Casa Naional de
Asigurri de Sntate, precum i numrul total la nivel naional de puncte realizate trimestrial, att per
capita, ct i pe serviciu, afiat pe pagina web a Casei Naionale de Asigurri de Sntate;
l) s in evidena distinct a persoanelor de pe listele medicilor de familie cu care au ncheiate
contracte de furnizare de servicii medicale, n funcie de casele de asigurri de sntate la care acetia
se afl n eviden. Pentru asiguraii care se afl n evidena Casei Asigurrilor de Sntate a Aprrii,
Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti i care sunt nscrii pe listele medicilor
de familie care au contracte cu casele de asigurri de sntate judeene sau a municipiului Bucureti,
confirmarea calitii de asigurat se face de Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice,
Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, pe baz de tabel centralizator transmis lunar, att pe
suport hrtie, ct i n format electronic. Pentru persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii
medicale care se afl n evidena caselor de asigurri de sntate judeene sau a municipiului Bucureti
i care sunt nscrise pe listele medicilor de familie aflai n relaie contractual cu Casa Asigurrilor de
Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti, confirmarea
43

dreptului de asigurare se face de ctre casele de asigurri de sntate judeene sau a municipiului
Bucureti, pe baz de tabel centralizator transmis lunar, att pe suport hrtie, ct i n format electronic;
m) s contracteze, respectiv s deconteze din fondul alocat asistenei medicale paraclinice,
contravaloarea investigaiilor medicale paraclinice numai dac medicii de familie au n dotarea
cabinetului aparatura medical corespunztoare pentru realizarea acestora i au competena legal
necesar dup caz;
n) s monitorizeze perioadele de absen a medicilor de familie pentru care nlocuirea se asigur pe
baz de reciprocitate pentru perioada cumulat de maximum 60 de zile calendaristice pe an;
o) s aduc la cunotina furnizorilor de servicii medicale cu care se afl n relaie contractual
numele i codul de paraf ale medicilor care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de
sntate;
p) s aduc la cunotina persoanelor nscrise pe listele medicilor de familie, ca urmare a punerii n
aplicare a reglementrilor prevzute la art. 12 alin. (1) - (3) din textul de H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare, posibilitatea de a opta pentru nscrierea pe listele altor medici de
familie i s pun la dispoziia acestora lista medicilor de familie aflai n relaie contractual cu casa de
asigurri de sntate, precum i a cabinetelor medicale n care acetia i desfoar activitatea, inclusiv
datele de contact ale acestora.
B. Obligaiile furnizorului de servicii medicale
ART. 7 Furnizorul de servicii medicale are urmtoarele obligaii:
a) s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare;
b) s informeze asiguraii cu privire la obligaiile furnizorului de servicii medicale i ale asiguratului
referitoare la actul medical;
c) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai i persoane
beneficiare ale pachetului minimal, precum i intimitatea i demnitatea acestora; s asigure securitatea
n procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;
d) s factureze lunar, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, activitatea
realizat conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este nsoit de documentele
justificative privind activitile realizate n mod distinct, conform prevederilor H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare i ale Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, att pe suport
hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate;
pentru furnizorii care au semntur electronic extins factura i documentele justificative se transmit
numai n format electronic;
e) s raporteze caselor de asigurri de sntate datele necesare pentru urmrirea desfurrii
activitii n asistena medical, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementrilor
legale n vigoare; pentru furnizorii care au semntur electronic extins raportarea se face numai n
format electronic;
f) s asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ar - bilet de trimitere ctre alte
specialiti sau n vederea internrii, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de
asigurri sociale de sntate, i s le elibereze ca o consecin a actului medical propriu i numai pentru
serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea
formularelor electronice - bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii, de la data la
care acestea se implementeaz; biletul de trimitere n vederea internrii se elibereaz pentru cazurile
care nu pot fi diagnosticate, investigate i tratate n ambulatoriu; pentru urgenele medico-chirurgicale
i pentru bolile cu potenial endemo-epidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru care se consider
necesar internarea de urgen, medicul de familie elibereaz o scrisoare medical n acest sens;
44

g) s completeze corect i la zi formularele utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate,


respectiv pe cele privind evidenele obligatorii, pe cele cu regim special i pe cele tipizate;
h) s respecte dreptul la libera alegere de ctre asigurat a medicului i a furnizorului;
i) s respecte programul de lucru i s l comunice caselor de asigurri de sntate, n baza unui
formular al crui model este prevzut n anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../ 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, program
asumat prin contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate;
j) s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au stat la
baza ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale, n maximum 5 zile lucrtoare de la data
producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata derulrii
contractelor;
k) s asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurrilor sociale de
sntate;
l) s asigure utilizarea formularului de prescripie medical electronic pentru medicamente cu i
fr contribuie personal din sistemul asigurrilor sociale de sntate i s l elibereze, ca o consecin
a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de
asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului de prescripie medical, care este formular cu
regim special unic pe ar, pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope pn
la data implementrii prescripiei electronice pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante
i psihotrope; s furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale n vigoare, i s prescrie
medicamentele cu i fr contribuie personal de care beneficiaz asiguraii, corespunztoare
denumirilor comune internaionale aprobate prin hotrre a Guvernului, informnd n prealabil
asiguratul despre tipurile i efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaz s i le prescrie;
m) s asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, care este
formular cu regim special unic pe ar, i s recomande investigaiile paraclinice n concordan cu
diagnosticul, ca o consecin a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac
obiectul contractului cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului electronic de
bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, de la data la care acesta se implementeaz;
n) s asigure acordarea asistenei medicale n caz de urgen medico-chirurgical, ori de cte ori se
solicit n timpul programului de lucru, n limita competenei i a dotrilor existente;
o) s asigure acordarea serviciilor medicale asigurailor fr nicio discriminare, folosind formele cele
mai eficiente de tratament;
p) s acorde cu prioritate asisten medical femeilor gravide i sugarilor;
q) s afieze ntr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurri de sntate cu care se
afl n relaie contractual, precum i datele de contact ale acesteia: adres, telefon, fax, e-mail, pagin
web;
r) s asigure eliberarea actelor medicale, n condiiile stabilite n H.G. nr. 400/2014, cu modificrile
i completrile ulterioare i n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul
2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
s) s respecte protocoalele terapeutice pentru prescrierea i decontarea tratamentului n cazul unor
afeciuni, conform dispoziiilor legale;
) s utilizeze sistemul de raportare n timp real, ncepnd cu data la care acesta va fi pus n
funciune;
t) s asigure acordarea de asisten medical necesar titularilor cardului european de asigurri
sociale de sntate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian, n perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor
formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, n aceleai
45

condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia; s
acorde asisten medical pacienilor din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri,
convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, n condiiile prevzute de
respectivele documente internaionale;
) s utilizeze platforma informatic din asigurrile de sntate. n situaia n care se utilizeaz un alt
sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatic
din asigurrile de sntate, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure confidenialitatea n procesul
de transmitere a datelor;
u) s asigure acordarea serviciilor medicale prevzute n pachetele de servicii medicale;
v) s completeze formularele cu regim special utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii, bilet de trimitere pentru investigaiile
paraclinice, i prescripia medical electronic pentru medicamente cu i fr contribuie personal n
tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie s le cuprind conform prevederilor
legale n vigoare. n cazul nerespectrii acestei obligaii, casele de asigurri de sntate recupereaz de
la furnizori contravaloarea serviciilor medicale recomandate/medicamentelor cu i fr contribuie
personal prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de ali furnizori n baza acestor formulare i decontate
de casele de asigurri de sntate din Fond; s completeze formularele electronice menionate anterior,
de la data la care acestea se implementeaz;
w) s recomande asigurailor tratamentul, cu respectarea condiiilor privind modalitile de prescriere
a medicamentelor, conform prevederilor legale n vigoare;
x) s rennoiasc pe toat perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului,
dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurrii de
rspundere civil n domeniul medical pentru personalul care i desfoar activitatea la furnizor.
y) s completeze dosarul electronic de sntate al pacientului, de la data implementrii acestuia;
z) s nu ncaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevzute n pachetele de servicii
decontate din Fond i pentru actele administrative inclusiv cele necesare acordarii serviciilor medicale,
pentru care nu este stabilit o reglementare n acest sens;
aa) s acorde servicii prevzute n pachetul minimal de servicii i pachetul de servicii de baz, n
limita competenei profesionale, comunicnd caselor de asigurri de sntate datele de identificare a
persoanelor crora li s-au acordat serviciile medicale;
ab) s actualizeze lista proprie cuprinznd persoanele nscrise ori de cte ori apar modificri n
cuprinsul acesteia, n funcie de micarea lunar, comunicnd aceste modificri caselor de asigurri de
sntate, precum i s actualizeze lista proprie n funcie de comunicrile transmise de casele de
asigurri de sntate;
ac) s nscrie din oficiu copiii care nu au fost nscrii pe lista unui medic de familie, odat cu prima
consultaie a copilului bolnav n localitatea de domiciliu sau, dup caz, de reedin a acestuia. Nounscutul va fi nscris pe lista medicului de familie care a ngrijit gravida, imediat dup naterea
copilului, dac prinii nu au alt opiune exprimat n scris; nscrierea nou-nscutului va fi efectuat n
aplicaia informatic a medicului i va fi transmis n sistemul informatic unic integrat odat cu
nscrierea pe lista proprie n cazul medicilor care utilizeaz semntura electronic;
ad) s nscrie pe lista proprie gravidele i lehuzele nenscrise pe lista unui medic de familie, la prima
consultaie n localitatea de domiciliu sau, dup caz, de reedin a acestora;
ae) s nu refuze nscrierea pe list a copiilor, la solicitarea prinilor sau a aparintorilor legali, i
nici nscrierea persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic European/
Confederaia Elveian, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului (CE) nr. 883/2004;
af) s respecte dreptul asiguratului de a-i schimba medicul de familie dup expirarea a cel puin 6
luni de la data nscrierii pe lista acestuia; n situaia n care nu se respect aceast obligaie, la sesizarea
asiguratului, casa de asigurri de sntate cu care furnizorul a ncheiat contract de furnizare de servicii
46

medicale va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul dorete s plece, prin
eliminarea asiguratului de pe list. Schimbarea medicului de familie se face pe baza cardului naional
de asigurri sociale de sntate i a cererii de nscriere prin transfer. Pentru persoanele crora nu le-a
fost emis cardul sau care din motive religioase sau de contiin refuz cardul naional sau pentru
persoanele crora li se va emite card national duplicat, precum i pentru copii 0-18 ani schimbarea
medicului de familie se face pe baza cererii de nscriere prin transfer.
Asiguratul i poate schimba medicul de familie naintea expirrii termenului de 6 luni, n urmtoarele
situaii: decesul medicului pe lista cruia se afl nscris, medicul de familie nu se mai afl n relaie
contractual cu casa de asigurri de sntate i n situaia n care a fost preluat praxisul medicului de
familie pe lista cruia se afla nscris;
ag) s prescrie medicamente cu sau fr contribuie personal i, dup caz, unele materiale sanitare,
precum i investigaii paraclinice numai ca o consecin a actului medical propriu. Excepie fac
situaiile n care pacientul urmeaz o schem de tratament stabilit pentru o perioad mai mare de 30 de
zile calendaristice, iniiat de ctre medicul de specialitate care i desfoar activitatea n baza unei
relaii contractuale cu casa de asigurri de sntate, prin prescrierea primei reete pentru medicamente
cu sau fr contribuie personal i, dup caz, pentru unele materiale sanitare, precum i situaiile n
care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea medicului de medicin a muncii. Pentru
aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu, precum i medicul de medicina muncii sunt
obligai s comunice recomandrile formulate, folosind exclusiv formularul tipizat de scrisoare
medical, iar la externarea din spital recomandrile vor fi comunicate utilizndu-se formularul tipizat
de scrisoare medical sau biletul de ieire din spital, cu obligaia ca acesta s conin explicit toate
elementele prevzute n scrisoarea medical. n situaia n care n scrisoarea medical/biletul de ieire
din spital nu exist meniunea privind eliberarea prescripiei medicale, la externarea din spital sau
urmare a unui act medical propriu la nivelul ambulatoriului de specialitate, medicul de familie poate
prescrie medicamentele prevzute n scrisoarea medical/biletul de ieire din spital. Medicii de familie
nu prescriu medicamentele recomandate prin scrisoarea medical care nu respect modelul prevzut n
anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate
nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr.
400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare i/sau este eliberat de medici care nu desfoar
activitate n relaie contractual/convenie cu casa de asigurri de sntate. Modelul formularului tipizat
de scrisoare medical este stabilit n anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../ 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare. Pentru
persoanele care se ncadreaz n Programul pentru compensarea n procent de 90% a preului de
referin al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din pensii de pn la 700
lei/lun, medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de ctre ali medici aflai n relaie
contractual cu casele de asigurri de sntate numai dac acestea au fost comunicate pe baza scrisorii
medicale; n situaia n care medicul de familie prescrie medicamente cu i fr contribuie personal la
recomandarea altor medici, conform celor de mai sus, responsabilitatea prescrierii revine exclusiv
medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul prin scrisoare medical;
n situaia n care un asigurat, cu o boal cronic confirmat, nscris pe lista proprie de asigurai a
unui medic de familie, este internat n regim de spitalizare continu ntr-o secie de acui/secie de
cronici n cadrul unei uniti sanitare cu paturi aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de
sntate, medicul de familie poate elibera, prescripie medical pentru medicamentele i materialele
sanitare din programele naionale de sntate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care este
necesar aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naionale de Asigurri de Sntate/caselor de
asigurri de sntate, precum i pentru medicamentele aferente afeciunilor cronice altele dect cele
cuprinse n lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, n condiiile prezentrii unui
document eliberat de spital, c asiguratul este internat, al crui model este stabilit n anexa nr. 22 C la
47

Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../
2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare i cu respectarea condiiilor de prescriere de medicamente pentru
bolile cronice;
ah) s recomande dispozitive medicale de protezare stomii i incontinen urinar, cu excepia
cateterului urinar, numai ca urmare a scrisorii medicale/biletului de ieire din spital comunicat de ctre
medicul de specialitate care i desfoar activitatea n baza unei relaii contractuale cu casa de
asigurri de sntate, n condiiile prevzute n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
ai) s ntocmeasc bilet de trimitere ctre societi de turism balnear i de recuperare i s
consemneze n acest bilet sau s ataeze, n copie, rezultatele investigaiilor efectuate n regim
ambulatoriu, precum i data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al pacientului
pentru care face trimiterea; n situaia atarii la biletul de trimitere a rezultatelor investigaiilor,
medicul va meniona pe biletul de trimitere c a anexat rezultatele investigaiilor i va informa
asiguratul asupra obligativitii de a le prezenta medicului cruia urmeaz s i se adreseze;
aj) s organizeze la nivelul cabinetului evidena bolnavilor cu afeciuni cronice i s raporteze n
format electronic aceast eviden casei de asigurri de sntate, att la contractare - lista, ct i
modificrile ulterioare privind micarea lunar a bolnavilor cronici. Condiiile desfurrii acestei
activiti i lista afeciunilor cronice sunt prevzute n anexa nr. 2 D la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
ak) n cazul ncetrii/rezilierii contractului/conveniei, respectiv al excluderii medicului/medicilor din
contractul/convenia ncheiat/ncheiat cu casa de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale
din asistena medical primar sunt obligai s anune casele de asigurri de sntate referitor la
predarea documentelor medicale, conform prevederilor legale n vigoare, ctre medicii de familie
pentru care au optat persoanele care au fost nscrise pe listele medicului/medicilor i care nu se mai afl
n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate;
al) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dac este cazul;
am) s recomande servicii de ngrijiri medicale la domiciliu, conform prevederilor legale n vigoare;
an) s solicite ncepnd cu data implementrii cardului naional de asigurri sociale de sntate acest
document/ adeverina de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz
cardul naional din motive religioase sau de contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se va
emite card national duplicat sau, dup caz, documentele prevzute la art 212 alin. (1) din Legea nr.
95/2006 pentru persoanele crora nu le-a fost emis cardul i s le utilizeze n vederea acordrii
serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baz, acordate n alte condiii dect cele
menionate anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate;
ao) s utilizeze prescripia medical electronic on-line i n situaii justificate prescripia medical
electronic off-line pentru medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, cu
respectarea tuturor prevederilor legale n vigoare; asumarea prescripiei electronice de ctre medicii
prescriptori se face prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001 privind
semntura electronic. n situaia n care medicii prescriptori nu dein semntur electronic, prescripia
medical se va lista pe suport hrtie i va fi completat i semnat de medicul prescriptor n condiiile
prevzute n anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul
2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
ap) s introduc n sistemul informatic toate prescripiile medicale electronice prescrise off-line i
prescripiile medicale cu regim special unic pe ar pentru prescrierea substanelor i preparatelor
stupefiante i psihotrope, n termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii.
48

aq) s foloseasc on-line sistemul naional al cardului de asigurri sociale de sntate din platforma
informatic a asigurrilor de sntate; n situaii justificate n care nu se poate realiza comunicaia cu
sistemul informatic, se utilizeaz sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin
semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001 privind semntura electronic,
republicat. Serviciile medicale nregistrate off-line, se transmit n platforma informatic a asigurrilor
de sntate n maximum 72 de ore de la momentul acordrii serviciului medical, pentru serviciile
acordate n luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de baz acordate n alte
condiii dect cele menionate anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de asigurri de
sntate; prevederile sunt valabile i n situaiile n care se utilizeaz adeverina de asigurat cu
valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz cardul naional din motive religioase sau
de contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se va emite card national duplicat sau, dup
caz, documentele prevzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, pentru persoanele crora nu le-a
fost emis cardul n vederea acordrii serviciilor medicale.
VI. Modaliti de plat
ART. 8 Modalitile de plat n asistena medical primar sunt:
1. Plata "per capita" - prin tarif pe persoan asigurat
1.1. Plata "per capita" se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sntii
i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile
ulterioare.
1.2. Medic nou-venit n localitate - unitate administrativ-teritorial/zon urban
- n sistemul de asigurri sociale de sntate, n condiiile prevederilor art. 11 de la capitolul I din
anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare:
DA/NU ..................
1.3. Medic nou-venit n localitate - unitate administrativ-teritorial/zon urban
- n sistemul de asigurri sociale de sntate, n condiiile prevederilor art. 14 de la capitolul I din
anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare care ncheie contract dup
expirarea conveniei de furnizare de servicii medicale, convenie ncheiat pe o perioad de maximum
3 luni:
DA/NU ..................
Perioada de plat n condiiile prevederilor art. 1 alin. (2) lit. c) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2015 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i
completrile ulterioare: de la ............. pn la ................
1.4. Valoarea minim garantat a punctului "per capita", unic pe ar, este de 4 lei, valabil pentru
anul 2015.
1.5. Numrul total de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a), b) sau c), dup caz, din anexa nr.
2 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,
cu modificrile i completrile ulterioare se ajusteaz n raport:
a) cu condiiile n care i desfoar activitatea medicul de familie: .......%*):
b) cu gradul profesional:
- medic primar .......%;
- medic care nu a promovat un examen de specialitate .......%.
-----------*) Pentru cabinetele medicale organizate n localitile care se gsesc total sau parial n aria
Rezervaiei Biosferei "Delta Dunrii" se aplic un procent de majorare de 200%, indiferent de punctajul
obinut potrivit Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
49

Sntate nr. ......; n condiiile n care, pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru/puncte secundare de
lucru se stabilete un spor de zon diferit pentru localitatea unde se afl cabinetul, respectiv pentru
localitatea/localitile unde se afl punctul/punctele de lucru/punctele secundare de lucru, se va trece
sporul de zon pentru fiecare situaie.
1.6. n situaia n care numrul de persoane asigurate nscrise pe lista medicului de familie depete
2.200 i numrul de puncte "per capita"/an depete 18.700 puncte, numrul de puncte ce depete
acest nivel se reduce dup cum urmeaz:
1.6.1 - cu 25%, cnd numrul de puncte "per capita"/an este cuprins ntre 18.701 - 22.000;
1.6.2 - cu 50%, cnd numrul de puncte "per capita"/an este cuprins ntre 22.001 - 26.000;
1.6.3 - cu 75%, cnd numrul de puncte "per capita"/an este de peste 26.000.
Numrul de puncte "per capita" pentru cabinetele medicale individuale, organizate conform
Ordonanei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea i funcionarea cabinetelor medicale,
republicat, cu modificrile ulterioare, care au cel puin un medic angajat cu norm ntreag i pentru
cabinetele medicale care se afl ntr-o unitate administrativ-teritorial/zon urban cu deficit din punct
de vedere al prezenei medicului de familie, stabilite de ctre comisia prevzut la art. 1 alin. (3) de la
capitolul I din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, se reduce
dup cum urmeaz:
- pentru medicii de familie care au nscrii pe lista proprie peste 2.200 asigurai i un numr de
puncte/an ce depete 18.700, dar nu mai mult de 22.000puncte inclusiv, plata per capita se face
100%;
- pentru medicii de familie care au nscrii pe lista proprie peste 2.200 asigurai i un numr de
puncte/an ce depete 22.000 dar nu mai mult de 26.000 puncte inclusiv, numrul de puncte ce
depete acest nivel se diminueaz cu 25%;
- pentru medicii de familie care au nscrii pe lista proprie peste 2.200 asigurai i un numr de
puncte/an ce depete 26.000 dar nu mai mult de 30.000 puncte inclusiv, numrul de puncte ce
depete acest nivel se diminueaz cu 50%;
- pentru medicii de familie care au nscrii pe lista proprie peste 2.200 asigurai i un numr de
puncte/an ce depete 30.000 puncte, numrul de puncte ce depete acest nivel se diminueaz cu
75%;
2. Plata prin tarif pe serviciu medical, cuantificat n puncte, pentru unele servicii medicale prevzute
n pachetele de servicii medicale, servicii nominalizate la art. 1 alin. (3) lit. c) din anexa nr. 2 la Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2015
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile
i completrile ulterioare:
2.1. Plata pe serviciu medical pentru serviciile enunate la pct. 2 se face conform art. 1 alin. (3) din
anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate
nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr.
400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
2.2. Valoarea minim garantat a unui punct pentru plata pe serviciu medical este unic pe ar i
este de 1,9 lei, valabil pentru anul 2015.
3. Clauze speciale - se completeaz pentru fiecare cabinet medical i medic de familie din
componena cabinetului medical cu care s-a ncheiat contractul:
a) Medic de familie
Numele ............................., prenumele ..........................
Cod numeric personal .....................................................
Gradul profesional .......................................................
Codul de paraf al medicului .............................................
Programul de lucru .......................................................
50

Medic de familie angajat*)


Numele ............................., prenumele ..........................
Cod numeric personal .....................................................
Gradul profesional .......................................................
Codul de paraf al medicului .............................................
Programul de lucru .......................................................
-----------*) n cazul cabinetelor medicale individuale.
1. Asistent medical/sor medical/moa
Numele ............................., prenumele ..........................
Cod numeric personal .....................................................
2. .......................................................................
b) Medic de familie
Numele ............................., prenumele ..........................
Cod numeric personal .....................................................
Gradul profesional .......................................................
Codul de paraf al medicului .............................................
Programul de lucru .......................................................
Medic de familie angajat*)
Numele ............................., prenumele ..........................
Cod numeric personal .....................................................
Gradul profesional .......................................................
Codul de paraf al medicului .............................................
Programul de lucru .......................................................
-----------*) n cazul cabinetelor medicale individuale.
1. Asistent medical/sor medical/moa
Numele ............................., prenumele ..........................
Cod numeric personal .....................................................
2. .......................................................................
c) ......................................................................
ART. 9 (1) Casele de asigurri de sntate au obligaia s deconteze, n termen de maximum 20 de
zile calendaristice de la ncheierea fiecrei luni, contravaloarea serviciilor medicale furnizate, potrivit
contractelor ncheiate ntre furnizorii de servicii medicale din asistena medical primar i casele de
asigurri de sntate, n limita fondurilor aprobate cu aceast destinaie, la valoarea minim garantat
pentru un punct "per capita", respectiv la valoarea minim garantat pentru un punct pe serviciu
medical, pe baza documentelor necesare decontrii serviciilor medicale furnizate n luna anterioar,
depuse/transmise lunar de ctre furnizor la casa de asigurri de sntate, la data de ............... .
Toate documentele necesare decontrii se certific pentru realitatea i exactitatea datelor raportate
prin semntura reprezentanilor legali ai furnizorilor.
(2) Pn la data de 30 a lunii urmtoare ncheierii trimestrului se face decontarea drepturilor bneti
ale medicilor de familie ca urmare a regularizrilor n funcie de valoarea definitiv a punctului per
capita i a punctului pe serviciu medical.
(3) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea, din motive imputabile
furnizorului/medicului, a programului de lucru prevzut n contract i nerespectarea art.11 alin. (2) din
anexa 2 la HG nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare se diminueaz cu 5% valoarea minim garantat a unui punct per capita,
pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de familie la care acestea au fost
nregistrate;
51

b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% valoarea minim garantat a unui punct per capita,
pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de familie la care acestea au fost
nregistrate.
(4) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 7
lit. a) - c), e) - h), j) - u), w), y), aa) - ae), ah), aj), al) i am), precum i prescrieri de medicamente cu i
fr contribuie personal din partea asiguratului i ale unor materiale sanitare i/sau recomandri de
investigaii paraclinice, care nu sunt n conformitate cu reglementrile legale n vigoare aplicabile n
domeniul sntii, inclusiv prescriere de medicamente cu i fr contribuie personal din partea
asiguratului fr aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de
Asigurri de Sntate, acolo unde este cazul, precum i transcrierea de prescripii medicale pentru
medicamente cu sau fr contribuie personal a asiguratului i pentru unele materiale sanitare, precum
i de investigaii paraclinice, care sunt consecine ale unor acte medicale prestate de ali medici, n alte
condiii dect cele prevzute la art. 7 lit. ag), se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% valoarea minim garantat a unui punct per capita,
pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de familie la care se nregistreaz aceste
situaii.
(5) n cazul n care n derularea contractului se constat n urma controlului efectuat de ctre
serviciile specializate ale caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate c
serviciile raportate conform contractului n vederea decontrii acestora nu au fost efectuate, cu
recuperarea contravalorii acestor servicii, la prima constatare se diminueaz cu 10% valoarea minim
garantat a unui punct per capita, pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de
familie la care se nregistreaz aceste situaii.
(6) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea obligaiei de la art. 7 lit. ap),
se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare se diminueaz cu 10% valoarea minim garantat a unui punct per capita,
pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de familie la care acestea au fost
nregistrate;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 20% valoarea minim garantat a unui punct per capita,
pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de familie la care acestea au fost
nregistrate.
(7) Pentru punerea n aplicare a sanciunii prevzute la alin. (6), nerespectarea obligaiei de la art. 7
lit. ap) se constat de casele de asigurri de sntate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor
aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, a componentei prescriere cu componenta
eliberare pentru toate prescripiile medicale electronice off-line i pentru prescripiile medicale cu
regim special unic pe ar pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope.
(8) Reinerea sumei potrivit prevederilor alin. (3) - (6) se face din prima plat care urmeaz a fi
efectuat, pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
(9) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (3) - (6) se face prin plat direct sau executare
silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(10) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (3) - (6) se
utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare cu aceeai destinaie.
(11) Pentru cazurile prevzute la alin. (3) - (6), casele de asigurri de sntate in evidena distinct pe
fiecare medic de familie.
VII. Calitatea serviciilor
ART. 10 Serviciile medicale furnizate n baza prezentului contract trebuie s respecte criteriile
privind calitatea serviciilor medicale, elaborate n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
52

VIII. Rspunderea contractual


ART. 11 Pentru nendeplinirea obligaiilor contractuale partea n culp datoreaz celeilalte pri
daune-interese.
IX. Clauz special
ART. 12 Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii
contractului i care mpiedic executarea acestuia, este considerat ca for major i exonereaz de
rspundere partea care o invoc. Sunt considerate ca for major, n sensul acestei clauze, mprejurri
ca: rzboi, revoluie, cutremur, marile inundaii, embargo.
Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte n termen de 5 zile calendaristice de
la data apariiei respectivului caz de for major i s prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea
competent din propriul jude, respectiv municipiul Bucureti, prin care s se certifice realitatea i
exactitatea faptelor i mprejurrilor care au condus la invocarea forei majore i, de asemenea, de la
ncetarea acestui caz.
Dac nu procedeaz la anunarea n termenele prevzute mai sus a nceperii i ncetrii cazului de
for major, partea care l invoc suport toate daunele provocate celeilalte pri prin neanunarea n
termen.
n cazul n care mprejurrile care oblig la suspendarea executrii prezentului contract se prelungesc
pe o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluiunea contractului.
X. Rezilierea, ncetarea i suspendarea contractului
ART. 13 Contractul de furnizare de servicii medicale se reziliaz de plin drept printr-o notificare
scris a casei de asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobrii
acestei msuri, conform prevederilor legale n vigoare, ca urmare a constatrii urmtoarelor situaii:
a) dac furnizorul de servicii medicale nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data semnrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dac din motive imputabile furnizorului acesta i ntrerupe activitatea pe o perioad mai mare de
30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
autorizaiei de funcionare/autorizaiei sanitare de funcionare sau a documentului similar, respectiv de
la ncetarea valabilitii acestora;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a dovezii
de evaluare a furnizorului;
e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor nsoite de documentele justificative
privind activitile realizate conform contractului, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de
sntate a serviciilor realizate, pentru o perioad de dou luni consecutive n cadrul unui trimestru,
respectiv 3 luni ntr-un an;
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de Asigurri
de Sntate i ale caselor de asigurri de sntate ca urmare a cererii n scris a documentelor solicitate
privind actele de eviden financiar-contabil a serviciilor furnizate conform contractelor ncheiate ntre
furnizori i casele de asigurri de sntate i documentele justificative privind sumele decontate din
Fond, precum i documentele medicale i administrative existente la nivelul entitii controlate i
necesare actului de control;
g) la a doua constatare a faptului c serviciile raportate conform contractului n vederea decontrii
acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii;
h) dac se constat nerespectarea programului de lucru prevzut n contractul cu casa de asigurri de
sntate prin lipsa nejustificat a medicului timp de 3 zile consecutive, n cazul cabinetelor medicale
individuale; n cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, contractul se modific n
53

mod corespunztor prin excluderea medicului/medicilor n cazul cruia/crora s-a constatat


nerespectarea nejustificat a programului de lucru timp de 3 zile consecutive;
i) n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 7 lit. z) i af) i a nerespectrii obligaiei
prevzut la art. 6 alin. (2) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile
ulterioare;
j) odat cu prima constatare, dup aplicarea sanciunilor prevzute la art. 9 alin. (3), (4) i (6) pentru
oricare situaie, precum i odat cu prima constatare, dup aplicarea msurii prevzute la art. 9 alin. (5).
ART. 14 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale nceteaz n urmtoarele situaii:
a) de drept la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a1) furnizorul de servicii medicale i nceteaz activitatea n raza administrativ-teritorial a casei de
asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual;
a2) ncetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinare sau reprofilare a furnizorilor
de servicii medicale, dup caz;
a3) ncetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate;
a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua
activitatea n condiiile legii;
a5) medicul titular al cabinetului medical individual renun sau pierde calitatea de membru al
Colegiului Medicilor din Romnia;
b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;
c) acordul de voin al prilor;
d) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al furnizorului de servicii
medicale sau al casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris, cu 30 de zile calendaristice
anterioare datei de la care se dorete ncetarea contractului, cu indicarea motivului i a temeiului legal;
e) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al casei de asigurri de sntate
printr-o notificare scris privind expirarea termenului de suspendare a contractului n condiiile art. 15
lit. a) - cu excepia revocrii dovezii de evaluare a furnizorului.
f) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul casei de asigurri de sntate, printr-o
notificare scris privind urmtoarea situaie: n cazul n care numrul persoanelor asigurate nscrise la
un medic de familie se menine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numrul
minim stabilit pe unitate administrativ-teritorial/zon urban de ctre comisia constituit potrivit art. 1
alin. (3) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru situaiile
n care se justific aceast decizie.
g) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al casei de asigurri de sntate
printr-o notificare scris n cazul medicului de familie nou-venit care la expirarea celor 3 luni de la
ncheierea contractului nu a nscris numrul minim de asigurai conform prevederilor legale n vigoare,
cu excepia situaiilor stabilite de comisia constituit potrivit prevederilor art. 1 alin. (3) de la capitolul I
din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru situaiile n care
se justific aceast decizie.
(2) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate a ncetat prin reziliere
ca urmare a nerespectrii obligaiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul ncheiat, casele
de asigurri de sntate nu vor mai intra n relaii contractuale cu furnizorii respectivi pn la urmtorul
termen de contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data ncetrii contractului.
(3) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate se modific prin
excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane nregistrat/nregistrate n contractul ncheiat
cu casa de asigurri de sntate i care desfoar activitate sub incidena acestuia la furnizorii
respectivi, din motive imputabile acestora i care au condus la nerespectarea obligaiilor contractuale de
ctre furnizor, casele de asigurri de sntate nu vor accepta nregistrarea n niciun alt contract de
acelai tip a persoanei/persoanelor respective pn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin
de 6 luni de la data modificrii contractului.
54

(4) Dup reluarea relaiei contractuale, n cazul n care noul contract se reziliaz/se modific n
condiiile alin. (2) i (3), casele de asigurri de sntate nu vor mai ncheia contracte cu furnizorii
respectivi, respectiv nu vor mai accepta nregistrarea persoanelor prevzute la alin. (3) n contractele de
acelai tip ncheiate cu aceti furnizori sau cu ali furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea
lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.
(5) n cazul n care furnizorii intr n relaii contractuale cu aceeai cas de asigurri de sntate
pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate n contract, prevederile alin.
(2) - (4) se aplic n mod corespunztor pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele secundare de
lucru.
ART. 15 Contractul de furnizare de servicii medicale se suspend la data la care a intervenit una
dintre urmtoarele situaii:
a) ncetarea valabilitii sau revocarea de ctre autoritile competente a oricruia dintre documentele
prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i
completrile ulterioare i nerespectarea obligaiei prevzute la art. 7 lit. x), cu condiia ca furnizorul s
fac dovada demersurilor ntreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea opereaz pentru o
perioad de maximum 30 de zile calendaristice de la data ncetrii valabilitii/revocrii acestuia;
b) n cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea cazului
de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurri de sntate, pentru motive obiective,
independente de voina furnizorilor i care determin imposibilitatea desfurrii activitii furnizorului
pe o perioad limitat de timp, dup caz pe baz de documente justificative;
d) nerespectarea de ctre furnizorii de servicii medicale a obligaiei de plat a contribuiei la Fond,
constatat de ctre casele de asigurri de sntate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori, pn
la data la care acetia i achit obligaiile la zi sau pn la data ajungerii la termen a contractului;
suspendarea se face dup 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurri de sntate a
efectuat ultima plat ctre furnizor;
e) de la data la care casa de asigurri de sntate este ntiinat de decizia colegiului teritorial al
medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciiul profesiei a medicului
titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale,
suspendarea se aplic corespunztor numai medicului aflat n contract cu casa de asigurri de sntate
care se afl n aceast situaie.
ART. 16 Situaiile prevzute la art. 13 i la art. 14 alin. (1) lit. a) subpct. a2) - a5) i lit. f) se constat
de ctre casa de asigurri de sntate din oficiu, prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau
la sesizarea oricrei persoane interesate. Situaiile prevzute la art. 14 alin. (1) lit. a) - subpct. a1) i lit.
d) se notific casei de asigurri de sntate, cu cel puin 30 de zile calendaristice naintea datei de la
care se dorete ncetarea contractului.
XI. Corespondena
ART. 17 Corespondena legat de derularea prezentului contract se efectueaz n scris, prin scrisori
recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul prilor - sediul casei de asigurri de
sntate i la sediul cabinetului medical declarat n contract.
Fiecare parte contractant este obligat ca n termen de 5 zile lucrtoare din momentul n care
intervin modificri ale datelor ce figureaz n prezentul contract s notifice celeilalte pri contractante
schimbarea survenit.
XII. Modificarea contractului
ART. 18 n condiiile apariiei unor noi acte normative n materie, care intr n vigoare pe durata
derulrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica i se vor completa n mod
corespunztor.
55

ART. 19 Valoarea definitiv a unui punct per capita i a unui punct pe serviciu medical este cea
calculat de Casa Naional de Asigurri de Sntate i nu este element de negociere ntre pri.
ART. 20 Dac o clauz a acestui contract ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale contractului nu
vor fi afectate de aceast nulitate. Prile convin ca orice clauz declarat nul s fie nlocuit printr-o
alt clauz care s corespund ct mai bine cu putin spiritului contractului.
ART. 21 Prezentul contract se poate modifica prin negociere i acord bilateral, la iniiativa oricrei
pri contractante, sub rezerva notificrii scrise a inteniei de modificare i a propunerilor de modificare
cu cel puin ...... zile naintea datei de la care se dorete modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiional semnat de ambele pri i este anex a acestui contract.
XIII. Soluionarea litigiilor
ART. 22 (1) Litigiile legate de ncheierea, derularea i ncetarea prezentului contract vor fi supuse
unei proceduri prealabile de soluionare pe cale amiabil.
(2) Litigiile nesoluionate pe cale amiabil dintre furnizori i casele de asigurri de sntate conform
alin. (1) se soluioneaz de ctre Comisia de Arbitraj care funcioneaz pe lng Casa Naional de
Asigurri de Sntate, organizat conform reglementrilor legale n vigoare sau de ctre instanele de
judecat, dup caz.
XIV. Alte clauze Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale n cadrul sistemului de
asigurri sociale de sntate a fost ncheiat astzi ............... n dou exemplare a cte ................ pagini
fiecare, cte unul pentru fiecare parte contractant.
CASA DE ASIGURRI DE SNTATE
Preedinte - director general,
..............................
Director executiv al
Direciei economice,
...............................

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE


Reprezentant legal,
.............................

Director executiv al
Direciei relaii contractuale,
...............................
Vizat
Juridic, Contencios
...............................

ACT ADIIONAL
pentru serviciile medicale paraclinice: ecografii generale (abdomen i pelvis), spirometrie i/sau
efectuare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate efectuate de medicii de familie.
Se ntocmete dup modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat.

56

ANEXA 4
- model Vizat
Casa de Asigurri de Sntate .....................
CONVENIE DE NLOCUIRE*)
(anex la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistena medical primar nr.
..............)
ntre reprezentantul legal al cabinetului medical i medicul nlocuitor
I. Prile conveniei de nlocuire:
Dr. .........................................................,
(numele i prenumele)
reprezentant legal al cabinetului medical ........................, cu sediul n municipiul/oraul ............,
str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., jude/sector .........., telefon: fix, mobil,
.............. adresa de e-mail ................ fax ................., cu contract de furnizare de servicii medicale
n asistena medical primar nr. .........., ncheiat cu Casa de Asigurri de Sntate .......................,
cont nr. ................ deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. ......................... deschis la Banca
................., cod de identificare fiscal - cod unic de nregistrare ............ sau codul numeric
personal al reprezentantului legal ..................
Medicul nlocuit ..........................
(numele i prenumele)
i
Medic nlocuitor .........................,
(numele i prenumele)
Codul de paraf ...........................
Codul numeric personal ....................
cu Licena de nlocuire temporar ca medic de familie nr. ................
II. Obiectul conveniei:
1. Preluarea activitii medicale a medicului de familie ..............................., cu contractul nr.
........, pentru o perioad de absen de .............., de ctre medicul de familie ........................ .
2. Prezenta convenie se depune la casa de asigurri de sntate odat cu nregistrarea primei
perioade de absen n cadrul derulrii contractului i se actualizeaz, dup caz.
III. Motivele absenei
1. incapacitate temporar de munc n limita a dou luni/an ..............
2. vacan pentru o perioad de maximum 30 de zile lucrtoare/an calendaristic .........
3. studii medicale de specialitate pentru o perioad de maximum dou luni/an .........
4. perioada ct ocup funcii de demnitate public, alese sau numite, n limita a dou luni/an
...................

57

5. participri la manifestri organizate pentru obinerea de credite de educaie medical


continu, n scopul realizrii punctajului necesar acreditrii de ctre Colegiul Medicilor din
Romnia, n limita a dou luni/an ..............
6. citaii de la instanele judectoreti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita
prezena la instituiile respective.
IV. Locul de desfurare a activitii
Serviciile medicale se acord n cabinetul medical - (al medicului nlocuit) - .........................
V. Obligaiile medicului nlocuitor
Obligaiile medicului nlocuitor sunt cele prevzute n contractul ncheiat ntre medicul de
familie nlocuit i casa de asigurri de sntate.
n desfurarea activitii, medicul nlocuitor utilizeaz parafa proprie, semntura electronic
proprie pentru prescrierea electronic de medicamente, registrul de consultaii, formularele cu
regim special ale medicului nlocuit, inclusiv prescripiile medicale electronice ale medicului
nlocuit, numrul de contract i tampila cabinetului medical al medicului nlocuit.
VI. Modalitatea de plat a medicului de familie nlocuitor
1. Venitul "per capita" i pe serviciu medical pentru perioada de absen se vireaz de Casa de
Asigurri de Sntate ................. n contul titularului contractului nr. ........., acesta obligndu-se
s achite medicului nlocuitor ................ lei/lun.
2. Termenul de plat .....................................................
3. Documentul de plat ................................................
VII. Prezenta convenie de nlocuire a fost ncheiat astzi, ............, n 3 exemplare, dintre care
un exemplar devine act adiional la contractul nr. ................ al medicului nlocuit i cte un
exemplar revine prilor semnatare.
Reprezentantul legal al cabinetului medical,
............................................

Medicul nlocuitor
..................

-----------*) Convenia de nlocuire se ncheie pentru perioade de absen n limita a dou luni/an.

58

Vizat,
Casa de Asigurri de Sntate____________
CONVENIE DE RECIPROCITATE *)
ncheiat n conformitate cu prevederile Art. 3 (3) din Anexa 2 a Ordinului nr. _____________
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a HG 400/2014 pentru
aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului-cadru care reglementeaz conditiile
acordrii asistentei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii
2014-2015, cu modificrile i completrile ulterioare
I. Prile conveniei de reciprocitate:
Dr.______________________________________, cu CNP ______________________,
reprezentant legal al cabinetului medical ____________________________,
C.U.I.____________________, cu sediul n localitatea _______________________, adresa
cabinetului medical _________________________________ judeul _____________, telefon:
_____________, avnd contractul nr._________ de furnizare de servicii medicale n asistena
medical primar ncheiat cu Casa de Asigurri de Sntate ____________, n calitate de medic
nlocuit.
i
Dr.__________________________________________, cu CNP ______________________,
reprezentant legal al cabinetului medical ____________________________,
C.U.I.____________________, cu sediul n localitatea _______________________, adresa
cabinetului medical _________________________________ judeul ________, telefon:
_____________, avnd contractul de furnizare de servicii medicale n asistena medical primar
ncheiat cu Casa de Asigurri de Sntate ____________nr._________, n calitate de medic
nlocuitor.
II. Obiectul conveniei:
Preluarea activitii medicale n perioada ______________________, pentru un nr. de
____ zile lucrtoare.
III. Motivele absenei
1. incapacitate temporar de munc n limita a dou luni/an ..............
2. vacan pentru o perioad de maximum 30 de zile lucrtoare/an calendaristic .........
3. studii medicale de specialitate pentru o perioad de maximum dou luni/an .........
4. perioada ct ocup funcii de demnitate public, alese sau numite, n limita a dou luni/an
...................
5. participri la manifestri organizate pentru obinerea de credite de educaie medical
continu, n scopul realizrii punctajului necesar acreditrii de ctre Colegiul Medicilor din
Romnia, n limita a dou luni/an ..............
6. citaii de la instanele judectoreti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita
prezena la instituiile respective.
59

IV. Locul de desfurare a activitii:


Serviciile medicale se acord n cabinetul medical _________________________, adresa
cabinetului ______________________________________, medicul inlocuitor prelungindu-si
programul de lucru dupa necesitati.
V. Obligaiile medicului nlocuitor:
n desfurarea activitii, medicul nlocuitor utilizeaz parafa proprie, semnatura
electronica proprie pentru prescrierea electronica de medicamente, registrul de consultaii si
formularele cu regim special ale medicului inlocuit, inclusiv prescriptiile medicale electronice ale
medicului inlocuit, numrul de contract i tampila cabinetului medical al medicului nlocuit.
VI. Prezenta convenie de nlocuire a fost ncheiat astzi, __________, n 3
exemplare, dintre care un exemplar devine act adiional la contractul nr..............i cte un
exemplar revine prilor semnatare.
Medic nlocuit,

Medic nlocuitor,

--------------------------------Precizri:
*) Convenia de reciprocitate se ncheie pentru perioade de absen mai mici de 30 de zile
lucrtoare.
nlocuirea medicului absent pe baza de reciprocitate se face pentru o perioad cumulat de
maximum 60 de zile calendaristice, pe an calendaristic.
Pentru situaiile de nlocuire pe baz de reciprocitate, medicul de familie nlocuit va depune la
casa de asigurri de sntate, cu cel puin o zi lucrtoare anterior perioadei de absen, un
exemplar al conveniei de reciprocitate i va afia la cabinetul medical numele i programul
medicului nlocuitor, precum i adresa cabinetului unde i desfoar activitatea.

60

ANEXA 5
- model CONVENIE DE NLOCUIRE*)
(anex la Contractul de furnizare de servicii medicale din asistena medical primar nr. ...........)
ntre casa de asigurri de sntate i medicul nlocuitor
I. Prile conveniei de nlocuire:
Casa de Asigurri de Sntate ..................., cu sediul n municipiul/oraul ..........., str.
................ nr. ...., judeul/sectorul ..........., telefon: fix, mobil .............. adresa de e-mail .............
fax ............., reprezentat prin preedinte - director general ............................
pentru
Medicul nlocuit ..........................................
(numele i prenumele)
din cabinetul medical ................., cu sediul n municipiul/oraul ................, str. .............. nr. ....,
bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ..........., telefon/fax .........., cu contract de furnizare
de servicii medicale n asistena medical primar nr. ............, ncheiat cu Casa de Asigurri de
Sntate ............., cont nr. .......... deschis la Trezoreria Statului sau cont nr. .............. deschis la
Banca ................, cod de identificare fiscal - cod unic de nregistrare ................, al crui
reprezentant legal este:
..........................................,
(numele i prenumele)
avnd codul numeric personal nr. ................
i
Medic nlocuitor .........................................,
(numele i prenumele)
Codul de paraf ..........................
Codul numeric personal ...................
Licena de nlocuire temporar ca medic de familie nr. ................ sau contract de furnizare de
servicii medicale n asistena medical primar ncheiat cu casa de asigurri de sntate nr.
..............................
II. Obiectul conveniei
Preluarea activitii medicale a medicului de familie .........................., cu contract nr.
..........................., pentru o perioad de absen de ..................., de ctre medicul de familie
..................
III. Motivele absenei:
1. incapacitate temporar de munc, care depete dou luni/an ........
2. concediu de sarcin sau lehuzie ........
3. concediu pentru creterea i ngrijirea copilului n vrst de pn la 2 ani ........

61

4. perioada ct ocup funcii de demnitate public alese sau numite, care depete dou
luni/an ..............
5. perioada n care unul dintre soi l urmeaz pe cellalt trimis n misiune permanent n
strintate sau s lucreze ntr-o organizaie internaional n strintate .....................
6. perioada de rezideniat n specialitatea medicin de familie sau alte studii medicale de
specialitate ....................
7. concediu pentru creterea i ngrijirea copilului cu handicap pn la mplinirea de ctre
acesta a vrstei de 3 ani
IV. Locul de desfurare a activitii
Serviciile medicale se acord n cabinetul medical (al medicului nlocuit) .............................
Programul de activitate al medicului nlocuitor se va stabili n conformitate cu programul de
lucru al cabinetului n care i desfoar activitatea.**)
V. Obligaiile medicului nlocuitor
Obligaiile medicului nlocuitor sunt cele prevzute n contractul ncheiat ntre medicul de
familie nlocuit i casa de asigurri de sntate.
Medicul nlocuitor are obligaia fa de cabinetul medical al medicului nlocuit de a suporta
cheltuielile de administrare i de personal care reveneau titularului cabinetului respectiv.
n desfurarea activitii, medicul nlocuitor utilizeaz parafa proprie, semntura electronic
proprie pentru prescrierea electronic de medicamente, registrul de consultaii al cabinetului n
care i desfoar activitatea, formularele cu regim special ale medicului nlocuit, inclusiv
prescripiile medicale electronice ale medicului nlocuit, numrul de contract i tampila
cabinetului medical al medicului nlocuit.
VI. Modalitatea de plat a medicului de familie nlocuitor
1. Veniturile "per capita" i pe serviciu aferente perioadei de absen se vireaz de casa de
asigurri de sntate n contul medicului nlocuitor nr. ..............., deschis la Banca
............................./Trezoreria statului.
2. Pentru punctajul "per capita" i punctajul pe serviciu, se va lua n calcul gradul profesional
al medicului nlocuitor pentru perioada de valabilitate a conveniei.
3. Termenul de plat .....................................................
4. Documentul de plat ...................................................
VII. Prezenta convenie de nlocuire a fost ncheiat astzi, ............., n dou exemplare, dintre
care un exemplar devine act adiional la contractul nr. .......... al medicului nlocuit i un exemplar
revine medicului nlocuitor.
CASA DE ASIGURRI DE SNTATE
Preedinte - director general,
.............................
Director executiv al Direciei economice
.......................................

Medicul nlocuitor,
...................
.

De acord,
Reprezentant legal al
cabinetului medical***)
.......................

62

Director executiv al
Direciei relaii contractuale,
........................................
Vizat
Juridic, Contencios
-----------*) Convenia de nlocuire se ncheie pentru perioade de absen mai mari de dou luni/an.
**) Pentru situaia n care preluarea activitii s-a fcut de ctre un medic aflat n relaie
contractual cu casa de asigurri de sntate, programul de activitate al medicului nlocuitor se
prelungete corespunztor, n funcie de necesiti.
***) Cu excepia situaiilor n care acesta se afl n imposibilitatea de a fi prezent.

63

ANEXA 6
- model CONVENIE DE FURNIZARE
de servicii medicale n asistena medical primar
I. Prile contractante
Casa de Asigurri de Sntate ...................., cu sediul n municipiul/oraul ..............., str.
................. nr. ...... judeul/sectorul ................, telefon/fax ............., reprezentat prin preedinte director general ....................,
i
Unitatea sanitar de asisten medical primar ..............., cu sau fr punct de lucru secundar
..................., reprezentat prin .............................., avnd sediul cabinetului medical n
municipiul/oraul/comuna .............., str. .............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeul/sectorul
............, telefon ..........., i sediul punctului de lucru secundar n comuna ..........., str. ............ nr. ...,
telefon: fix/mobil ............., adres de e-mail .....................
II. Obiectul conveniei
ART. 1 Obiectul prezentei convenii l constituie furnizarea de servicii medicale n asistena
medical primar, conform Hotrrii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de
servicii medicale i a Contractului-cadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale
n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2014 2015, cu modificrile i
completrile ulterioare i Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. ........./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul
2015 a Hotrrii Guvernului nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
III. Servicii medicale furnizate
ART. 2 (1) Serviciile medicale furnizate n asistena medical primar sunt cuprinse n
pachetulde servicii medicale de baz i n pachetul minimal de servicii medicale prevzute n anexa
nr. 1 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr.
400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Furnizarea serviciilor medicale se face, pentru persoanele care beneficiaz de serviciile
medicale prevzute n pachetele de servicii medicale, pentru pacienii din statele membre ale
Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaia Elveian, titulari ai cardului
european de asigurri sociale de sntate, n perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiari
ai formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului
European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate social,
precum i pentru pacienii din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii
sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, n condiiile prevzute de
respectivele documente internaionale, de ctre urmtorii medici de familie:
1. ................, avnd un numr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de
servicii medicale, un numr de ................ persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii
medicale de baz, un numr de ........... persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului
Economic European/Confederaia Elveian beneficiari ai formularelor/documentelor europene
emise n baza Regulamentului CE 883/2004, nscrise pe lista proprie;
2. ................, avnd un numr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de
servicii medicale, un numr de ................ persoane asigurate beneficiare ale pachetului de servicii
medicale de baz, un numr de ........ persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului

64

Economic European/Confederaia Elveian beneficiari ai formularelor/documentelor europene


emise n baza Regulamentului CE 883/2004, nscrise pe lista proprie;
3. ................, avnd un numr de .............. persoane beneficiare ale pachetului minimal de
servicii medicale, un numr de ................ persoane beneficiare ale pachetului de servicii medicale
de baz, un numr de ............ persoane din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului
Economic European/Confederaia Elveian beneficiari ai formularelor/documentelor europene
emise n baza Regulamentului CE 883/2004, nscrise pe lista proprie.
IV. Durata conveniei
ART. 3 Prezenta convenie este valabil o perioad de maximum 3 luni de la data ncheierii.
V. Obligaiile prilor
A. Obligaiile casei de asigurri de sntate
ART. 4 Casa de asigurri de sntate are urmtoarele obligaii:
a) s ncheie convenii numai cu furnizorii de servicii medicale autorizai i evaluai i s fac
publice n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncheierii conveniilor, prin afiare pe
pagina web i la sediul casei de asigurri de sntate, lista nominal a acestora i s actualizeze
permanent aceast list n funcie de modificrile aprute, n termen de maximum 5 zile lucrtoare
de la data operrii acestora, conform legii;
b) s deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevzute n convenie, pe baza
facturii nsoit de documente justificative prezentate att pe suport hrtie, ct i n format
electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate, contravaloarea
serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate i validate; pentru furnizorii care au semntur
electronic extins raportarea n vederea decontrii se face numai n format electronic;
c) s informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de ncheiere a conveniilor a
serviciilor medicale suportate din Fond i decontate de casele de asigurri de sntate, precum i la
eventualele modificri ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor noi acte normative, prin
publicare pe pagina web a caselor de asigurri de sntate; s informeze furnizorii de servicii
medicale cu privire la documentele comunitare n vigoare, precum i despre acordurile, nelegerile,
conveniile sau protocoalele internaionale cu prevederi n domeniul sntii, prin publicare pe
pagina web a caselor de asigurri de sntate;
d) s informeze n prealabil n termenul prevzut la art. 10 alin. (1) din textul de H.G. nr.
400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, furnizorii de servicii medicale cu privire la
condiiile de acordare a serviciilor medicale i cu privire la orice intenie de schimbare n modul de
acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurri de sntate, precum i prin email la adresele comunicate oficial de ctre furnizori, cu excepia situaiilor impuse de actele
normative;
e) s acorde furnizorilor de servicii medicale sume care s in seama i de condiiile de
desfurare a activitii n zone izolate, n condiii grele i foarte grele, pentru care sunt stabilite
drepturi suplimentare, potrivit prevederilor legale n vigoare;
f) s nmneze la data finalizrii controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de
servicii medicale sau, dup caz, s le comunice acestora notele de constatare ntocmite n termen de
maximum o zi lucrtoare de la data finalizrii controlului; n cazul n care controlul este efectuat de
ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate sau cu participarea acesteia, notificarea privind
msurile dispuse se transmite furnizorului de ctre casele de asigurri de sntate n termen de
maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naional de
Asigurri de Sntate, la casa de asigurri de sntate;
g) s recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentnd
contravaloarea acestor servicii, precum i contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu i
fr contribuie personal, materiale sanitare, dispozitive medicale i ngrijiri medicale la domiciliu,
acordate de ali furnizori aflai n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, n baza
biletelor de trimitere/recomandrilor medicale i/sau prescripiilor medicale eliberate de ctre
65

acetia, n situaia n care nu au fost ndeplinite condiiile pentru ca asiguraii s beneficieze de


aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere, prescripiilor medicale i recomandrilor.
Sumele astfel obinute se utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare;
h) s deduc spre soluionare organelor abilitate situaiile n care se constat neconformitatea
documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii pe
propria rspundere;
i) s comunice furnizorilor motivarea n format electronic, cu privire la erorile de raportare i
refuzul decontrii anumitor servicii; s comunice n format electronic furnizorilor cu ocazia
regularizrilor trimestriale motivarea sumelor decontate; n situaia n care se constat ulterior c
refuzul decontrii unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;
j) s contracteze, respectiv s deconteze din fondul alocat asistenei medicale paraclinice,
contravaloarea investigaiilor medicale paraclinice numai dac medicii de familie au n dotarea
cabinetului aparatura medical corespunztoare pentru realizarea acestora i au competena legal
necesar dup caz;
k) s aduc la cunotina furnizorilor de servicii medicale cu care se afl n relaie contractual
numele i codul de paraf ale medicilor care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri
de sntate;
l) s aduc la cunotina persoanelor nscrise pe listele medicilor de familie, ca urmare a punerii
n aplicare a reglementrilor prevzute la art. 12 alin. (1) - (3) din textul de H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare, posibilitatea de a opta pentru nscrierea pe listele altor
medici de familie i s pun la dispoziia acestora lista medicilor de familie aflai n relaie
contractual cu casa de asigurri de sntate, precum i a cabinetelor medicale n care acetia i
desfoar activitatea, inclusiv datele de contact ale acestora.
B. Obligaiile furnizorului de servicii medicale
ART. 5 Furnizorul de servicii medicale are urmtoarele obligaii:
a) s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare;
b) s informeze asiguraii cu privire la obligaiile furnizorului de servicii medicale i ale
asiguratului referitoare la actul medical;
c) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai i persoane
beneficiare ale pachetului minimal, precum i intimitatea i demnitatea acestora; s asigure
securitatea n procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;
d) s factureze lunar, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, activitatea
realizat conform conveniei de furnizare de servicii medicale; factura este nsoit de documentele
justificative privind activitile realizate n mod distinct, conform prevederilor H.G. nr. 400/2014,
cu modificrile i completrile ulterioare i a Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, att pe suport
hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate;
pentru furnizorii care au semntur electronic extins factura i documentele justificative se
transmit numai n format electronic;
e) s raporteze caselor de asigurri de sntate datele necesare pentru urmrirea desfurrii
activitii n asistena medical, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementrilor
legale n vigoare; pentru furnizorii care au semntur electronic extins raportarea se face numai n
format electronic;
f) s asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ar - bilet de trimitere ctre alte
specialiti sau n vederea internrii, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul
de asigurri sociale de sntate, i s le elibereze ca o consecin a actului medical propriu i numai
pentru serviciile medicale care fac obiectul conveniei cu casa de asigurri de sntate; s asigure
utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii,
de la data la care acestea se implementeaz; biletul de trimitere n vederea internrii se elibereaz
66

pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate i tratate n ambulatoriu; pentru urgenele
medico-chirurgicale i pentru bolile cu potenial endemo-epidemic prezentate la nivelul cabinetului
pentru care se consider necesar internarea de urgen, medicul de familie elibereaz o scrisoare
medical n acest sens;
g) s completeze corect i la zi formularele utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate,
respectiv pe cele privind evidenele obligatorii, pe cele cu regim special i pe cele tipizate;
h) s respecte dreptul la libera alegere de ctre asigurat a medicului i a furnizorului;
i) s respecte programul de lucru i s l comunice caselor de asigurri de sntate, n baza unui
formular al crui model este prevzut n anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. .........../2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile
ulterioare, program asumat prin convenia ncheiat cu casa de asigurri de sntate;
j) s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au
stat la baza ncheierii conveniei de furnizare de servicii medicale, n maximum 5 zile lucrtoare de
la data producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata derulrii
conveniei;
k) s asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurrilor sociale
de sntate;
l) s asigure utilizarea formularului de prescripie medical electronic pentru medicamente cu i
fr contribuie personal din sistemul asigurrilor sociale de sntate i s l elibereze, ca o
consecin a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul conveniei
cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului de prescripie medical, care este
formular cu regim special unic pe ar, pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i
psihotrope, pn la data implementrii prescripiei electronice pentru prescrierea substanelor i
preparatelor stupefiante i psihotrope; s furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale n
vigoare, i s prescrie medicamentele cu i fr contribuie personal de care beneficiaz asiguraii,
corespunztoare denumirilor comune internaionale aprobate prin hotrre a Guvernului, informnd
n prealabil asiguratul despre tipurile i efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaz s i
le prescrie;
m) s asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, care este
formular cu regim special unic pe ar, i s recomande investigaiile paraclinice n concordan cu
diagnosticul, ca o consecin a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac
obiectul conveniei cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului electronic de
bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, de la data la care acestea se implementeaz;
n) s asigure acordarea asistenei medicale n caz de urgen medico-chirurgical, ori de cte ori
se solicit n timpul programului de lucru, n limita competenei i a dotrilor existente;
o) s asigure acordarea serviciilor medicale asigurailor fr nicio discriminare, folosind formele
cele mai eficiente de tratament;
p) s acorde cu prioritate asisten medical femeilor gravide i sugarilor;
q) s afieze ntr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurri de sntate cu care
se afl n relaie contractual, precum i datele de contact ale acesteia: adres, telefon, fax, e-mail,
pagin web;
r) s asigure eliberarea actelor medicale, n condiiile stabilite n H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare i n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
s) s respecte protocoalele terapeutice pentru prescrierea i decontarea tratamentului n cazul unor
afeciuni, conform dispoziiilor legale;
) s utilizeze sistemul de raportare n timp real, ncepnd cu data la care acesta va fi pus n
funciune;
t) s asigure acordarea de asisten medical necesar titularilor cardului european de asigurri
sociale de sntate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
67

European/Confederaia Elveian, n perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor


formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, n aceleai
condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din
Romnia; s acorde asisten medical pacienilor din alte state cu care Romnia a ncheiat
acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, n
condiiile prevzute de respectivele documente internaionale;
) s utilizeze platforma informatic din asigurrile de sntate. n situaia n care se utilizeaz un
alt sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu sistemele informatice din platforma
informatic din asigurrile de sntate, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure
confidenialitatea n procesul de transmitere a datelor;
u) s asigure acordarea serviciilor medicale prevzute n pachetele de servicii medicale;
v) s completeze formularele cu regim special utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate
- bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii, bilet de trimitere pentru
investigaiile paraclinice, i prescripia medical electronic pentru medicamente cu i fr
contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie s le
cuprind conform prevederilor legale n vigoare. n cazul nerespectrii acestei obligaii, casele de
asigurri de sntate recupereaz de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale
recomandate/medicamentelor cu i fr contribuie personal prescrise, ce au fost efectuate/eliberate
de ali furnizori n baza acestor formulare i decontate de casele de asigurri de sntate din Fond;
s completeze formularele electronice menionate anterior, de la data la care acestea se
implementeaz;
w) s recomande asigurailor tratamentul, cu respectarea condiiilor privind modalitile de
prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale n vigoare;
x) s rennoiasc pe toat perioada de derulare a conveniei dovada de evaluare a furnizorului,
dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurrii de
rspundere civil n domeniul medical pentru personalul care i desfoar activitatea la furnizor;
y) s completeze dosarul electronic de sntate al pacientului, de la data implementrii acestuia;
z) s nu ncaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevzute n pachetele de servicii
decontate din Fond i pentru actele administrative inclusiv cele necesare acordarii serviciilor
medicale, pentru care nu este stabilit o reglementare n acest sens;
aa) s acorde servicii prevzute n pachetul minimal de servicii i pachetul de servicii de baz, n
limita competenei profesionale, comunicnd caselor de asigurri de sntate datele de identificare a
persoanelor crora li s-au acordat serviciile medicale;
ab) s i constituie o list proprie cuprinznd persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii
medicale i s comunice lunar casei de asigurri de sntate datele de identificare a persoanelor
crora le-a acordat servicii medicale;
ac) s nscrie din oficiu copiii care nu au fost nscrii pe lista unui medic de familie, odat cu
prima consultaie a copilului bolnav n localitatea de domiciliu sau, dup caz, de reedin a
acestuia. Nou-nscutul va fi nscris pe lista medicului de familie care a ngrijit gravida, imediat
dup naterea copilului, dac prinii nu au alt opiune exprimat n scris; nscrierea nou-nscutului
va fi efectuat n aplicaia informatic a medicului i va fi transmis n sistemul informatic unic
integrat odat cu nscrierea pe lista proprie n cazul medicilor care utilizeaz semntura electronic;
ad) s nscrie pe lista proprie gravidele i lehuzele nenscrise pe lista unui medic de familie, la
prima consultaie n localitatea de domiciliu sau, dup caz, de reedin a acestora;
ae) s nu refuze nscrierea pe list a copiilor, la solicitarea prinilor sau a aparintorilor legali, i
nici nscrierea persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaia Elveian, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului (CE) nr. 883/2004;
af) s prescrie medicamente cu sau fr contribuie personal i, dup caz, unele materiale
sanitare, precum i investigaii paraclinice numai ca o consecin a actului medical propriu.
Excepie fac situaiile n care pacientul urmeaz o schem de tratament stabilit pentru o perioad
mai mare de 30 de zile calendaristice, iniiat de ctre medicul de specialitate care i desfoar
68

activitatea n baza unei relaii contractuale cu casa de asigurri de sntate, prin prescrierea primei
reete pentru medicamente cu sau fr contribuie personal i, dup caz, pentru unele materiale
sanitare, precum i situaiile n care medicul de familie prescrie medicamente la recomandarea
medicului de medicin a muncii. Pentru aceste cazuri, medicul de specialitate din ambulatoriu,
precum i medicul de medicina muncii sunt obligai s comunice recomandrile formulate, folosind
exclusiv formularul tipizat de scrisoare medical, iar la externarea din spital recomandrile vor fi
comunicate utilizndu-se formularul tipizat de scrisoare medical sau biletul de ieire din spital, cu
obligaia ca acesta s conin explicit toate elementele prevzute n scrisoarea medical. n situaia
n care n scrisoarea medical/biletul de ieire din spital nu exist meniunea privind eliberarea
prescripiei medicale, la externarea din spital sau urmare a unui act medical propriu la nivelul
ambulatoriului de specialitate, medicul de familie poate prescrie medicamentele prevzute n
scrisoarea medical/biletul de ieire din spital. Medicii de familie nu prescriu medicamentele
recomandate prin scrisoarea medical care nu respect modelul prevzut n anexa nr. 43 la Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2015
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare i/sau este eliberat de medici care nu desfoar activitate n
relaie contractual/convenie cu casa de asigurri de sntate. Modelul formularului tipizat de
scrisoare medical este stabilit n anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile
ulterioare. Pentru persoanele care se ncadreaz n Programul pentru compensarea n procent de
90% a preului de referin al medicamentelor acordate pensionarilor cu venituri realizate numai din
pensii de pn la 700 lei/lun, medicul de familie prescrie medicamentele recomandate de ctre ali
medici aflai n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate numai dac acestea au fost
comunicate pe baza scrisorii medicale; n situaia n care medicul de familie prescrie medicamente
cu i fr contribuie personal la recomandarea altor medici, conform celor de mai sus,
responsabilitatea prescrierii revine exclusiv medicului/medicilor care a/au indicat tratamentul prin
scrisoare medical;
n situaia n care un asigurat, cu o boal cronic confirmat nscris pe lista proprie de asigurai a
unui medic de familie, este internat n regim de spitalizare continu ntr-o secie de acui/secie de
cronici n cadrul unei uniti sanitare cu paturi aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de
sntate, medicul de familie poate elibera, prescripie medical pentru medicamentele i materialele
sanitare din programele naionale de sntate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care
este necesar aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naionale de Asigurri de Sntate/caselor de
asigurri de sntate, precum i pentru medicamentele aferente afeciunilor cronice altele dect cele
cuprinse n lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, n condiiile prezentrii unui
document eliberat de spital, c asiguratul este internat, al crui model este stabilit n anexa nr. 22 C
la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr.
400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare i cu respectarea condiiilor de prescriere de
medicamente pentru bolile cronice;
ag) s recomande dispozitive medicale de protezare stomii i incontinen urinar, cu excepia
cateterului urinar, numai ca urmare a scrisorii medicale/biletului de ieire din spital comunicat de
ctre medicul de specialitate care i desfoar activitatea n baza unei relaii contractuale cu casa
de asigurri de sntate, n condiiile prevzute n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. .........../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
ah) s ntocmeasc bilet de trimitere ctre societi de turism balnear i de recuperare i s
consemneze n acest bilet sau s ataeze, n copie, rezultatele investigaiilor efectuate n regim
ambulatoriu, precum i data la care au fost efectuate, pentru completarea tabloului clinic al
pacientului pentru care face trimiterea; n situaia atarii la biletul de trimitere a rezultatelor
investigaiilor, medicul va meniona pe biletul de trimitere c a anexat rezultatele investigaiilor i
69

va informa asiguratul asupra obligativitii de a le prezenta medicului cruia urmeaz s i se


adreseze;
ai) s organizeze la nivelul cabinetului evidena bolnavilor cu afeciunile cronice prevzute n
Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr.
400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare i s raporteze aceast eviden la casa de
asigurri de sntate, la sfritul primei luni - lista ct i modificrile ulterioare privind micarea
lunar a bolnavilor cronici. Condiiile desfurrii acestei activiti i lista afeciunilor cronice sunt
prevzute n anexa nr. 2 D la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n
anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
aj) n cazul ncetrii/rezilierii conveniei, respectiv al excluderii medicului/medicilor din
convenia ncheiat cu casa de asigurri de sntate, furnizorii de servicii medicale din asistena
medical primar sunt obligai s anune casele de asigurri de sntate referitor la predarea
documentelor medicale, conform prevederilor legale n vigoare, ctre medicii de familie pentru care
au optat persoanele care au fost nscrise pe listele medicului/medicilor i care nu se mai afl n
relaie contractual cu casa de asigurri de sntate;
ak) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dac este cazul;
al) s recomande servicii de ngrijiri medicale la domiciliu, conform prevederilor legale n
vigoare;
am) s solicite ncepnd cu data implementrii cardului naional de asigurri sociale de sntate
acest document/ adeverina de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care
refuz cardul naional din motive religioase sau de contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei
crora li se va emite card national duplicat sau, dup caz, documentele prevzute la art 212 alin. (1)
din Legea nr. 95/2006 pentru persoanele crora nu le-a fost emis cardul i s le utilizeze n vederea
acordrii serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baz, acordate n alte condiii
dect cele menionate anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate;
an) s utilizeze prescripia medical electronic on-line i n situaii justificate prescripia
medical electronic off-line pentru medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul
ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale n vigoare; asumarea prescripiei electronice
de ctre medicii prescriptori se face prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr.
455/2001 privind semntura electronic. n situaia n care medicii prescriptori nu dein semntur
electronic, prescripia medical se va lista pe suport hrtie i va fi completat i semnat de
medicul prescriptor n condiiile prevzute n anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ........./2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile
ulterioare;
ao) s introduc n sistemul informatic toate prescripiile medicale electronice prescrise off-line i
prescripiile medicale cu regim special unic pe ar pentru prescrierea substanelor i preparatelor
stupefiante i psihotrope, n termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii.
ap) s foloseasc on-line sistemul naional al cardului de asigurri sociale de sntate din
platforma informatic a asigurrilor de sntate; n situaii justificate n care nu se poate realiza
comunicaia cu sistemul informatic, se utilizeaz sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale
acordate se face prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001 privind
semntura electronic, republicat. Serviciile medicale nregistrate off-line, se transmit n platforma
informatic a asigurrilor de sntate n maximum 72 de ore de la momentul acordrii serviciului
medical, pentru serviciile acordate n luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din
pachetul de baz acordate n alte condiii dect cele menionate anterior nu se deconteaz
furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate; prevederile sunt valabile i n situaiile n care
se utilizeaz adeverina de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz
cardul naional din motive religioase sau de contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se
va emite card national duplicat sau, dup caz, documentele prevzute la art. 212 alin. (1) din Legea
70

nr. 95/2006, pentru persoanele crora nu le-a fost emis cardul, n vederea acordrii serviciilor
medicale.
VI. Modaliti de plat
ART. 6 (1) Modalitile de plat n asistena medical primar pentru medicii nou-venii sunt:
Medicii de familie nou-venii ntr-o localitate beneficiaz de un venit format din:
a) o sum echivalent cu media dintre salariul maxim i cel minim prevzute n sistemul sanitar
bugetar pentru gradul profesional obinut de medic, la care se aplic ajustrile prevzute la art. 1
alin. (2) lit. d) pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. ........./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
b) o sum necesar pentru cheltuielile de administrare i funcionare a cabinetului medical,
inclusiv pentru cheltuieli de personal aferente personalului angajat, cheltuieli cu medicamentele i
materialele sanitare pentru trusa de urgen, egal cu venitul medicului respectiv, stabilit potrivit
lit. a), nmulit cu 1,5.
(2) Clauze speciale - se completeaz pentru fiecare cabinet medical i medic de familie nou-venit
n componena cabinetului medical cu care s-a ncheiat convenia:
a) Medic de familie nou-venit
Numele ............................., prenumele ..........................
Codul numeric personal .................................................
Gradul profesional .........................................................
Codul de paraf al medicului ..........................................
Programul de lucru ........................................................
Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (1) lit. a) ................. lei
Sporul acordat n raport cu condiiile n care i desfoar activitatea ..........%
Suma lunar aferent cheltuielilor de administrare i funcionare a cabinetului medical n care i
desfoar activitatea medicul de familie nou-venit ........... lei
Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit se pltete la data de .........., pe baza facturii
i a documentelor necesare decontrii depuse lunar de furnizor la casa de asigurri de sntate la
data de ..................
b) Medic de familie nou-venit
Numele ............................., prenumele ..........................
Codul numeric personal .................................................
Gradul profesional .........................................................
Codul de paraf al medicului ..........................................
Programul de lucru ........................................................
Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit conform alin. (1) lit. a) .................. lei
Sporul acordat n raport cu condiiile n care i desfoar activitatea ..........%
Suma lunar aferent cheltuielilor de administrare i funcionare a cabinetului medical n care i
desfoar activitatea medicul de familie nou-venit ................ lei
Venitul lunar aferent medicului de familie nou-venit se pltete la data de .................., pe baza
facturii i a documentelor necesare decontrii depuse lunar de furnizor la casa de asigurri de
sntate la data de ..............
Toate documentele necesare decontrii se certific pentru realitatea i exactitatea datelor
raportate prin semntura reprezentanilor legali ai furnizorilor.
c) .......................................................................
...........................................................................
ART. 7
(1) n cazul n care n derularea conveniei se constat nerespectarea, din motive imputabile
furnizorului/medicului, a programului de lucru prevzut n convenie, se aplic urmtoarele
sanciuni:

71

a) la prima constatare se diminueaz cu 5% suma stabilit potrivit art. 14 lit. a) i b) din H.G. nr.
400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, n cazul medicilor nou-venii ntr-o localitate,
pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de familie la care acestea au fost
nregistrate;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% suma stabilit potrivit art. 14 lit. a) i b) din H.G.
nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, n cazul medicilor nou-venii ntr-o
localitate, pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de familie la care acestea au
fost nregistrate;
(2) n cazul n care n derularea conveniei se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art.
5 lit. a) - c), e) - h), j) - u), w), y), aa) - ae), ag), ai), ak) i al), precum i prescrieri de medicamente
cu i fr contribuie personal din partea asiguratului i ale unor materiale sanitare i/sau
recomandri de investigaii paraclinice, care nu sunt n conformitate cu reglementrile legale n
vigoare aplicabile n domeniul sntii, inclusiv prescriere de medicamente cu i fr contribuie
personal din partea asiguratului fr aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurri de
sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate, acolo unde este cazul, precum i transcrierea de
prescripii medicale pentru medicamente cu sau fr contribuie personal a asiguratului i pentru
unele materiale sanitare, precum i de investigaii paraclinice, care sunt consecine ale unor acte
medicale prestate de ali medici, n alte condiii dect cele prevzute la art. 5 lit. af), se aplic
urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% suma stabilit potrivit art. 14 lit. a) i b) din H.G.
nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, n cazul medicilor nou-venii ntr-o
localitate, pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de familie la care se
nregistreaz aceste situaii.
(3) n cazul n care n derularea conveniei se constat n urma controlului efectuat de ctre
serviciile specializate ale caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate
c serviciile raportate conform conveniei n vederea decontrii acestora nu au fost efectuate, cu
recuperarea contravalorii acestor servicii, la prima constatare se diminueaz cu 10% suma stabilit
potrivit art. 14 lit. a) i b) din H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, n cazul
medicilor nou-venii ntr-o localitate, pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii
de familie la care se nregistreaz aceste situaii.
(4) n cazul n care n derularea conveniei se constat nerespectarea obligaiei de la art. 5 lit. ao),
se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare se diminueaz cu 10% suma stabilit potrivit art. 14 lit. a) i b) din H.G. nr.
400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, n cazul medicilor nou-venii ntr-o localitate,
pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de familie la care acestea au fost
nregistrate;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 20% suma stabilit potrivit art. 14 lit. a) i b) din H.G.
nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, n cazul medicilor nou-venii ntr-o
localitate, pentru luna n care s-au produs aceste situaii, pentru medicii de familie la care acestea au
fost nregistrate.
(5) Pentru punerea n aplicare a sanciunii prevzute la alin. (4), nerespectarea obligaiei de la art.
5 lit. ao) se constat de casele de asigurri de sntate prin compararea pentru fiecare medic
prescriptor aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, a componentei prescriere cu
componenta eliberare pentru toate prescripiile medicale electronice off-line i pentru prescripiile
medicale cu regim special unic pe ar pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i
psihotrope.
(6) Reinerea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face din prima plat care urmeaz a fi
efectuat, pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
(7) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face prin plat direct sau executare
silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.

72

(8) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) - (4) se
utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare cu aceeai destinaie.
(9) Pentru cazurile prevzute la alin. (1) - (4), casele de asigurri de sntate in evidena distinct
pe fiecare medic de familie.
VII. Calitatea serviciilor
ART. 8 Serviciile medicale furnizate n baza prezentei convenii trebuie s respecte criteriile
privind calitatea serviciilor medicale acordate asigurailor, elaborate n conformitate cu prevederile
legale n vigoare.
VIII. Rspunderea contractual
ART. 9 Pentru nendeplinirea obligaiilor contractuale partea n culp datoreaz celeilalte pri
daune-interese.
IX. Clauz special
ART. 10 Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii
conveniei i care mpiedic executarea acesteia, este considerat ca for major i exonereaz de
rspundere partea care o invoc. Sunt considerate ca for major, n sensul acestei clauze,
mprejurri ca: rzboi, revoluie, cutremur, marile inundaii, embargo.
Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte n termen de 5 zile calendaristice
de la data apariiei respectivului caz de for major i s prezinte un act confirmativ eliberat de
autoritatea competent din propriul jude, respectiv municipiul Bucureti, prin care s certifice
realitatea i exactitatea faptelor i mprejurrilor care au condus la invocarea forei majore i, de
asemenea, de la ncetarea acestui caz.
Dac nu procedeaz la anunarea n termenele prevzute mai sus a nceperii i ncetrii cazului de
for major, partea care l invoc suport toate daunele provocate celeilalte pri prin neanunarea
n termen.
X. ncetarea, rezilierea i suspendarea conveniei
ART. 11 Convenia de furnizare de servicii medicale se reziliaz de plin drept printr-o notificare
scris a casei de asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la data
aprobrii acestei msuri, conform prevederilor legale n vigoare, ca urmare a constatrii
urmtoarelor situaii:
a) dac furnizorul de servicii medicale nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data semnrii conveniei de furnizare de servicii medicale;
b) dac din motive imputabile furnizorului acesta i ntrerupe activitatea pe o perioad mai mare
de 30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
autorizaiei de funcionare/autorizaiei sanitare de funcionare sau a documentului similar, respectiv
de la ncetarea valabilitii acestora;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
dovezii de evaluare a furnizorului;
e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor nsoite de documentele
justificative privind activitile realizate conform conveniei, n vederea decontrii de ctre casele
de asigurri de sntate a serviciilor realizate, pentru o perioad de dou luni consecutive n cadrul
unui trimestru, respectiv 3 luni ntr-un an;
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de
Asigurri de Sntate i ale caselor de asigurri de sntate ca urmare a cererii n scris a
documentelor solicitate privind actele de eviden financiar-contabil a serviciilor furnizate conform
conveniilor ncheiate ntre furnizori i casele de asigurri de sntate i documentele justificative
privind sumele decontate din Fond, precum i documentele medicale i administrative existente la
nivelul entitii controlate i necesare actului de control;
73

g) la a doua constatare a faptului c serviciile raportate conform conveniei n vederea decontrii


acestora nu au fost efectuate cu recuperarea contravalorii acestor servicii;
h) dac se constat nerespectarea programului de lucru prevzut n convenia cu casa de asigurri
de sntate prin lipsa nejustificat a medicului timp de 3 zile consecutive, n cazul cabinetelor
medicale individuale; n cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, convenia se
modific n mod corespunztor prin excluderea medicului/medicilor n cazul cruia/crora s-a
constatat nerespectarea nejustificat a programului de lucru timp de 3 zile consecutive;
i) n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 5 lit. z) i a nerespectrii obligaiei prevzut
la art. 6 alin. (2) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
j) odat cu prima constatare, dup aplicarea sanciunilor prevzute la art. 7 alin. (1), (2) i (4)
pentru oricare situaie, precum i odat cu prima constatare, dup aplicarea msurii prevzute la art.
7 alin. (3).
ART. 12 (1) Convenia de furnizare de servicii medicale nceteaz n urmtoarele situaii:
a) de drept la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a1) furnizorul de servicii medicale i nceteaz activitatea n raza administrativ-teritorial a casei
de asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual;
a2) ncetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinare sau reprofilare a
furnizorilor de servicii medicale, dup caz;
a3) ncetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate;
a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua
activitatea n condiiile legii;
a5) medicul titular al cabinetului medical individual renun sau pierde calitatea de membru al
Colegiului Medicilor din Romnia;
b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;
c) acordul de voin al prilor;
d) denunarea unilateral a conveniei de ctre reprezentantul legal al furnizorului de servicii
medicale sau al casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris, cu 30 de zile calendaristice
anterioare datei de la care se dorete ncetarea conveniei, cu indicarea motivului i a temeiului
legal;
e) denunarea unilateral a conveniei de ctre reprezentantul legal al casei de asigurri de
sntate printr-o notificare scris privind expirarea termenului de suspendare a conveniei n
condiiile art. 13 lit. a) - cu excepia revocrii dovezii de evaluare a furnizorului.
(2) n cazul n care convenia dintre furnizori i casele de asigurri de sntate a ncetat prin
reziliere ca urmare a nerespectrii obligaiilor contractuale asumate de furnizori prin convenia
ncheiat, casele de asigurri de sntate nu vor mai intra n relaii contractuale cu furnizorii
respectivi pn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data ncetrii
conveniei.
(3) n cazul n care convenia dintre furnizori i casele de asigurri de sntate se modific prin
excluderea din convenie a uneia sau mai multor persoane nregistrat/nregistrate n convenia
ncheiat cu casa de asigurri de sntate i care desfoar activitate sub incidena acesteia la
furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora, i care au condus la nerespectarea obligaiilor
contractuale de ctre furnizor, casele de asigurri de sntate nu vor accepta nregistrarea n niciun
alt contract/convenie de acelai tip a persoanei/persoanelor respective pn la urmtorul termen de
contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data modificrii conveniei.
(4) Dup reluarea relaiei contractuale, n cazul n care noul contract se reziliaz/se modific n
condiiile alin. (2) i (3), casele de asigurri de sntate nu vor mai ncheia contracte cu furnizorii
respectivi, respectiv nu vor mai accepta nregistrarea persoanelor prevzute la alin. (3) n
contractele de acelai tip ncheiate cu aceti furnizori sau cu ali furnizori pentru aceste persoane
care prin activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.
(5) n cazul n care furnizorii intr n relaii contractuale cu aceeai cas de asigurri de sntate
pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate n convenie, prevederile

74

alin. (2) - (4) se aplic n mod corespunztor pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele
secundare de lucru.
ART. 13 Convenia se suspend la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a) ncetarea valabilitii sau revocarea de ctre autoritile competente a oricruia dintre
documentele prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare i nerespectarea obligaiei prevzute la art. 5 lit. x), cu
condiia ca furnizorul s fac dovada demersurilor ntreprinse pentru actualizarea acestuia;
suspendarea opereaz pentru o perioad de maximum 30 de zile calendaristice de la data ncetrii
valabilitii/revocrii acestuia;
b) n cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea
cazului de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a conveniei;
c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurri de sntate, pentru motive
obiective, independente de voina furnizorilor i care determin imposibilitatea desfurrii
activitii furnizorului pe o perioad limitat de timp, dup caz pe baz de documente justificative;
d) nerespectarea de ctre furnizorii de servicii medicale a obligaiei de plat a contribuiei la
Fond, constatat de ctre casele de asigurri de sntate ca urmare a controalelor efectuate la
furnizori, pn la data la care acetia i achit obligaiile la zi sau pn la data ajungerii la termen a
contractului; suspendarea se face dup 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurri
de sntate a efectuat ultima plat ctre furnizor;
e) de la data la care casa de asigurri de sntate este ntiinat de decizia colegiului teritorial al
medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciiul profesiei a medicului
titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor
medicale, suspendarea se aplic corespunztor numai medicului aflat n contract cu casa de
asigurri de sntate care se afl n aceast situaie.
ART. 14 Situaiile prevzute la art. 11 i la art. 12 alin. (1) lit. a) subpct. a2) - a5) se constat de
ctre casa de asigurri de sntate din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricrei
persoane interesate.
Situaiile prevzute la art. 12 alin. (1) lit. a) subpct. a1) i lit. d) se notific casei de asigurri de
sntate cu cel puin 30 de zile calendaristice naintea datei de la care se dorete ncetarea
conveniei.
XI. Corespondena
ART. 15 Corespondena legat de derularea prezentei convenii se efectueaz n scris, prin
scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul prilor - sediul casei de
asigurri de sntate i la sediul cabinetului medical declarat n convenie.
Fiecare parte contractant este obligat ca n termen de 5 zile lucrtoare din momentul n care
intervin modificri ale datelor ce figureaz n prezenta convenie s notifice celeilalte pri
contractante schimbarea survenit.
XII. Modificarea conveniei
ART. 16 n condiiile apariiei unor noi acte normative n materie, care intr n vigoare pe durata
derulrii prezentei convenii, clauzele contrare se vor modifica i se vor completa n mod
corespunztor.
ART. 17 Dac o clauz a acestei convenii ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale conveniei
nu vor fi afectate de aceast nulitate. Prile convin ca orice clauz declarat nul s fie nlocuit
printr-o alt clauz care s corespund ct mai bine cu putin spiritului conveniei.
XIII. Soluionarea litigiilor
ART. 18 (1) Litigiile legate de ncheierea, derularea i ncetarea prezentei convenii vor fi supuse
unei proceduri prealabile de soluionare pe cale amiabil.
(2) Litigiile nesoluionate pe cale amiabil dintre furnizori i casele de asigurri de sntate
conform alin. (1) se soluioneaz de ctre Comisia de Arbitraj care funcioneaz pe lng Casa
75

Naional de Asigurri de Sntate, organizat conform reglementrilor legale n vigoare sau de


ctre instanele de judecat, dup caz.
XIV. Alte clauze
......................................................................
......................................................................
Prezenta convenie de furnizare a serviciilor medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de
sntate a fost ncheiat astzi, ................, n dou exemplare a cte ...... pagini fiecare, cte unul
pentru fiecare parte contractant.
CASA DE ASIGURRI DE SNTATE
Preedinte - director general,
.............................
Director executiv al Direciei economice
........................................
Director executiv al
Direciei relaii contractuale,
........................................

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE


Reprezentant legal,
...................

Vizat
Juridic, Contencios

ACT ADIIONAL
pentru serviciile medicale paraclinice: ecografii generale (abdomen i pelvis), spirometrie i/sau
efectuare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate efectuate de medicii de
familie. Se ntocmete dup modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice
adaptat.

76

ANEXA 7
CONDIIILE ACORDRII PACHETULUI MINIMAL I DE BAZ DE SERVICII
MEDICALE ACORDATE N AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU
SPECIALITILE CLINICE
A. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE N ASISTENA MEDICAL
AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITILE CLINICE
1. Pachetul de servicii medicale n asistena medical ambulatorie cuprinde urmtoarele tipuri
de servicii medicale:
1.1 consultaii pentru situaiile de urgen medico-chirurgical
1.2 consultaii pentru supravegherea i depistarea de boli cu potenial endemo-epidemic
1.3 consultaii de supraveghere a evoluiei sarcinii i lehuziei
1.1 Serviciile medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical: asisten medical de
urgen - anamnez, examen clinic i tratament - se acord n limita competenei i a dotrii tehnice a
cabinetului medical n cadrul cruia i desfoar activitatea medicul de specialitate. Asistena
medical de urgen se refer la cazurile de cod rou, cod galben i cod verde prevzute n anexa nr. 9
la Ordinul ministrului sntii publice i al ministrului internelor i reformei administrative nr.
2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV "Sistemul naional
de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006 privind reforma n
domeniul sntii, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru care medicul de specialitate acord
primul ajutor i dac este cazul, asigur trimiterea pacientului ctre structurile de urgen specializate
sau solicit serviciile de ambulan, precum i la cazurile de cod verde prevzute n anexa nr. 9 la
Ordinul ministrului sntii publice i al ministrului internelor i reformei administrative nr.
2021/691/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, ce pot fi rezolvate la nivelul cabinetului
medical.
NOT: Consultaia include toate serviciile medicale necesare, n limita competenei medicului de
specialitate acordate pentru rezolvarea situaiei care pune n pericol viaa pacientului i/sau bilet de
trimitere pentru internare n spital pentru cazurile care depesc posibilitile de rezolvare n
ambulatoriul de specialitate.
1.1.1: Se acord o singur consultaie per persoan pentru fiecare situaie de urgen constatat,
pentru care s-a asigurat primul ajutor sau care a fost rezolvat la nivelul cabinetului medical.
1.1.2. Serviciile medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical permit prezentarea direct
la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.2 Depistarea bolilor cu potenial endemo-epidemic - include, dup caz, examen clinic,
diagnostic prezumtiv, trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare i tratament. Bolile cu
potenial endemo-epidemic sunt cele prevzute la punctul II din anexa la Hotrrea Guvernului nr.
1186/2000.
1.2.1: Se acord o singur consultaie per persoan pentru fiecare boal cu potenial endemo epidemic suspicionat i confirmat.
1.2.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.3 Consultaii pentru supravegherea evoluiei sarcinii i lehuziei - o consultaie pentru fiecare
trimestru de sarcin i o consultaie n primul trimestru de la natere.
1.3.1. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetric ginecologie
din ambulatoriu.

77

2. Persoanele care beneficiaz de pachetul minimal de servicii medicale, suport integral


costurile pentru investigaiile paraclinice recomandate i tratamentul prescris de medicii de
specialitate.
B. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZ ACORDATE N ASISTENA
MEDICAL AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITILE CLINICE
1. Pachetul de servicii medicale n asistena medical ambulatorie pentru specialitile clinice
cuprinde urmtoarele tipuri de servicii medicale:
1.1 servicii medicale - consultaii pentru situaiile de urgen medico-chirurgical,
1.2 servicii medicale curative - consultaii pentru afeciuni acute, subacute i acutizri ale bolilor
cronice
1.3 servicii medicale curative - consultaii pentru afeciuni cronice
1.4 depistarea de boli cu potenial endemo-epidemic
1.5 servicii de planificare familial
1.6 servicii diagnostice i terapeutice
1.7 servicii de sntate conexe actului medical
1.8. Servicii de supraveghere a sarcinii i lehuziei
1.1 Servicii medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical
asisten medical de urgen - anamnez, examen clinic i tratament - se acord n limita
competenei i a dotrii tehnice a cabinetului medical n cadrul cruia i desfoar activitatea medicul
de specialitate. Asistena medical de urgen se refer la cazurile de cod rou, cod galben i cod verde
prevzute n anexa nr. 9 la Ordinul ministrului sntii publice i al ministrului internelor i reformei
administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV
"Sistemul naional de asisten medical de urgen i de prim ajutor calificat" din Legea nr. 95/2006
privind reforma n domeniul sntii, pentru care medicul de specialitate acord primul ajutor i dac
este cazul, asigur trimiterea pacientului ctre structurile de urgen specializate sau solicit serviciile
de ambulan, precum i la cazurile de cod verde prevzute n anexa nr. 9 la Ordinul ministrului
sntii publice i al ministrului internelor i reformei administrative nr. 2021/691/2008, ce pot fi
rezolvate la nivelul cabinetului medical.
1.1.1 Se deconteaz o singur consultaie per persoan pentru fiecare situaie de urgen constatat,
pentru care s-a acordat primul ajutor sau care a fost rezolvat la nivelul cabinetului medical, cu
excepia copiilor 0-18 ani pentru care se deconteaz maximum 2 consultaii.
Medicaia pentru cazurile de urgen se asigur din trusa medical de urgen, organizat conform
legii. Pentru copiii cu vrsta cuprins ntre 0 - 16 ani, care se prezint n regim de urgen la medicii din
specialitile clinice, acetia pot elibera prescripii medicale pentru o perioad de 3 zile.
Cazurile de urgen medico-chirurgical care se trimit ctre structurile de urgen specializate,
inclusiv cele pentru care se solicit serviciile de ambulan, sunt consemnate ca "urgen" de ctre
medicul de specialitate n documentele de eviden de la nivelul cabinetului, inclusiv medicaia i
procedurile medicale administrate la nivelul cabinetului, dup caz.
1.1.2. Serviciile medicale pentru situaiile de urgen medico-chirurgical permit prezentarea direct
la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.2 Consultaia medical de specialitate pentru afeciuni acute i subacute precum i acutizri
ale bolilor cronice, cuprinde:
- anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitii respective, stabilirea
protocolului de explorri i/sau interpretarea integrativ a explorrilor i a analizelor de laborator
78

disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie i/sau a medicului de specialitate, n vederea


stabilirii diagnosticului;
- unele manevre specifice pe care medicul le consider necesare;
- stabilirea conduitei terapeutice i/sau prescrierea tratamentului medical i igieno-dietetic, precum i
instruirea n legtur cu msurile terapeutice i profilactice;
- recomandare pentru ngrijiri medicale la domiciliu, dup caz;
- recomandare pentru dispozitive medicale, dup caz;
- bilet de internare, dup caz;
- bilet de trimitere ctre alte specialiti, dup caz;
- bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, dup caz;
- eliberare de concediu medical, dup caz.
1.2.1: Pentru acelai episod de boal acut/subacut/acutizri ale bolilor cronice, pe un bilet de
trimitere, se deconteaz maximum 3 consultaii pe asigurat, ntr-un interval de maxim 60 de zile
calendaristice de la data acordrii primei consultaii, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a
tratamentului i a evoluiei cazului, indiferent de codul de diagnostic stabilit de ctre medicul de
specialitate din specialitile clinice.
1.2.2: Consultaia medical de specialitate se acord pe baza biletului de trimitere de la medicul de
familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile n care asiguratul a avut biletul de
trimitere iniial eliberat de medicul de familie i numai n condiiile n care medicul trimitor se afl n
relaie contractual - contract sau convenie - cu casa de asigurri de sntate. Fac excepie de la
prevederile anterioare consultaiile pentru afeciunile stabilite n anexa nr. 13, care permit prezentarea
direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.2.3: Prezentarea pacientului la medicul de specialitate la solicitarea acestuia, pentru a doua i a
treia consultaie n vederea stabilirii diagnosticului i/sau tratamentului, se face direct, fr alt bilet de
trimitere.
1.2.4: Pentru asiguraii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se deconteaz maximum
dou consultaii pentru:
- urmrirea evoluiei sub tratamentul stabilit n cursul internrii
- efectuarea unor manevre terapeutice
- dup o intervenie chirurgical sau ortopedic, pentru examenul plgii, scoaterea firelor, scoaterea
ghipsului.
1.2.4.1: Medicul de specialitate are obligaia de a informa medicul de familie, prin scrisoare
medical, despre planul terapeutic stabilit iniial precum i orice modificare a acestuia, la momentul n
care aceasta a survenit.
1.2.4.2: Pentru situaiile prevzute la punctul 1.2.4 nu este necesar bilet de trimitere.
1.3 Consultaia medical de specialitate pentru afeciuni cronice, cuprinde:
- anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitii respective, stabilirea
protocolului de explorri i/sau interpretarea integrativ a explorrilor i a analizelor de laborator
disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie i/sau a medicului de specialitate, n vederea
stabilirii diagnosticului;
- unele manevre specifice pe care medicul le consider necesare;
- stabilirea conduitei terapeutice i/sau prescrierea tratamentului medical i igieno-dietetic, precum i
instruirea n legtur cu msurile terapeutice i profilactice;
- recomandare pentru ngrijiri medicale la domiciliu, dup caz;
- recomandare pentru dispozitive medicale, dup caz;
- evaluare clinic i paraclinic, prescrierea tratamentului i urmrirea evoluiei bolnavilor cu
afeciuni cronice, n limita competenelor, trimestrial sau, dup caz, lunar, conform prevederilor legale
n vigoare.
- bilet de trimitere ctre alte specialiti/internare, dup caz.
79

- eliberare de concediu medical, dup caz.


1.3.1: Pentru evaluarea clinic i paraclinic, prescrierea tratamentului i urmrirea evoluiei
asigurailor cu afeciuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice tratate n cadrul aceleiai
specialiti, se deconteaz pe un bilet de trimitere maximum 4 consultatii/trimestru/asigurat, dar nu mai
mult de 2 consultaii pe lun.
1.3.2: Consultaia medical de specialitate se acord pe baza biletului de trimitere de la medicul de
familie sau de la alt medic de specialitate numai pentru cazurile n care asiguratul a avut biletul de
trimitere iniial eliberat de medicul de familie i numai n condiiile n care medicul trimitor se afl n
relaie contractual - contract sau convenie - cu casa de asigurri de sntate. Fac excepie de la
prevederile anterioare consultaiile pentru afeciunile stabilite n anexa nr. 13 care permit prezentarea
direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
1.3.3: Prezentarea asiguratului la medicul de specialitate la solicitarea medicului, pentru a doua, a
treia i a patra consultaie n cadrul unui trimestru, se face direct, fr alt bilet de trimitere.
1.3.4: Pentru asiguraii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se acord maximum
dou consultaii pentru:
- urmrirea evoluiei sub tratamentul stabilit n cursul internrii
- efectuarea unor manevre terapeutice
- dup o intervenie chirurgical sau ortopedic, pentru examenul plgii, scoaterea firelor, scoaterea
ghipsului.
1.3.4.1: Medicul de specialitate are obligaia de a informa medicul de familie, prin scrisoare
medical, despre planul terapeutic stabilit iniial precum i orice modificare a acestuia, la momentul n
care aceasta a survenit.
1.3.4.2: Pentru situaiile de la 1.3.4 nu este necesar bilet de trimitere.
1.3.5: Pentru asiguraii care au bilet de trimitere de la medicul de familie - consultaie management
de caz, - n cadrul managementului integrat al factorilor de risc cardiovascular - HTA, dislipidemie i
diabet zaharat tip 2, al bolilor respiratorii cronice - astm bronic i BPOC, al bolii cronice de rinichi,
medicul de specialitate acord consultaie i efectueaz n cabinet proceduri prevzute n pachetul de
servicii medicale de baz pentru specialitile clinice/recomand investigaii paraclinice suplimentare
fa de cele recomandate de medicul de familie. n biletul de trimitere pentru investigaii paraclinice
suplimentare recomandate de medicul de specialitate, dintre cele prevzute n pachetul de servicii
medicale de baz, se evideniaz "management de caz". Se deconteaz maximum 2 consultaii/semestru
dac n biletul de trimitere este evideniat "management de caz" pentru evaluarea bolilor cronice
confirmate.
1.4 Depistarea de boli cu potenial endemo-epidemic - examen clinic, diagnostic prezumtiv,
trimiterea la spitalele de specialitate pentru confirmare i tratament. Bolile cu potenial endemoepidemic sunt cele prevzute la punctul II din anexa la H.G. nr. 1186/2000.
1.4.1: Se deconteaz o singur consultaie per persoan asigurat pentru fiecare boal cu potenial
endemo-epidemic suspicionat i confirmat.
1.4.2. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu
1.5 Consultaii pentru acordarea serviciilor de planificare familial:
a) consilierea femeii privind planificarea familial;
b) indicarea unei metode contraceptive la persoanele fr risc.
c) evaluarea i monitorizarea statusului genito-mamar;
d) tratamentul complicaiilor.
1.5.1: Consultaia poate cuprinde, dup caz, numai serviciul prevzut la litera a) sau serviciile
prevzute la literele a), b), c) i d) i se deconteaz patru consultaii pe an calendaristic, pe asigurat.
1.5.2: Serviciile de planificare familial permit prezentarea direct la medicul de specialitate din
ambulatoriu.
1.6 Servicii diagnostice i terapeutice
80

1.6.1 Interpretarea ecografiei generale - abdomen i pelvis - i EKG-ului standard ce pot fi furnizate
la distan prin sisteme de telemedicin rural dezvoltate de Ministerul Sntii, n vederea acordrii,
nu necesit bilet de trimitere.
1.6.2 Procedurile diagnostice i terapeutice, punctajul aferent i specialitile care pot efectua
serviciul n ambulatoriul de specialitate sunt nominalizate n tabelul de mai jos:
Nr.
crt.

Denumire procedur diagnostic/terapeutic/


tratamente/terapii

A. Proceduri diagnostice simple: punctaj 10 puncte


1.
biomicroscopia; gonioscopia; oftalmoscopia*)
2.
3.
4.
5.

biometrie
explorarea cmpului vizual (perimetrie computerizat)
recoltare pentru test Babe-Papanicolau
EKG standard

6.

peak-flowmetrie

7.

spirometrie

8.

pulsoximetrie

9.
10.

teste cutanate (prick sau idr) cu seturi standard de


alergeni (maximum 8 teste inclusiv materialul pozitiv i
negativ)
teste de provocare nazal, ocular, bronic

11.

teste cutanate cu ageni fizici (maximum 4 teste)

12.

test la ser autolog

13.

testare cutanat la anestezice locale

14.

testare cutanat alergologic patch (alergia de contact)

15.
16.

examinare cu lampa wood


determinarea indicelui de presiune glezn/bra, respectiv
deget/bra

Specialiti clinice care pot


efectua serviciul respectiv
oftalmologie, neurologie i
neurologie pediatric numai
pentru oftalmoscopie*)
oftalmologie
oftalmologie
obstetric- ginecologie
cardiologie, medicin intern,
geriatrie i gerontologie
alergologie i imunologie
clinic, pneumologie,
medicin intern
alergologie i imunologie
clinic, pneumologie,
medicin intern, geriatrie i
gerontologie, pediatrie
medicin intern, geriatrie i
gerontologie, cardiologie,
pneumologie, pediatrie
alergologie i imunologie
clinic
alergologie i imunologie
clinic
alergologie i imunologie
clinic
alergologie i imunologie
clinic
alergologie i imunologie
clinic, geriatrie i
gerontologie
alergologie i imunologie
clinic
dermatovenerologie
chirurgie, reumatologie,
neurologie, neurologie
pediatric, diabet zaharat,
nutriie i boli metabolice,
medicin intern, geriatrie i
81

gerontologie
neurologie, neurologie
pediatric, geriatrie i
gerontologie
18.
teste de sensibilitate (testul filamentului, testul
neurologie, neurologie
diapazonului, testul sensibilitii calorice i testul
pediatric, diabet zaharat,
sensibilitii discriminatorii)
nutriie i boli metabolice,
medicin intern, geriatrie i
gerontologie
19.
teste clinice (EDS, scor miastenic, UPDRS, MMSE,
neurologie, neurologie
Reisberg)
pediatric, psihiatrie, geriatrie
i gerontologie
20
recoltare material bioptic
dermatovenerologie
B. Proceduri diagnostice de complexitate medie: punctaj 20 puncte
1.
determinarea refraciei (skiascopie, refractometrie,
oftalmologie
autorefractometrie), astigmometrie
2.
tonometrie; pahimetrie corneean
oftalmologie
3.
explorarea funciei binoculare (test worth, maddox,
oftalmologie
sinoptofor), examen pentru diplopie
4.
foniatrie
ORL
5.
audiograma*)
ORL
*) include audiometrie tonal liminar i/sau vocal
6.
examinarea ORL cu mijloace optice (fibroscop,
ORL
microscop)
7.
dermatoscopie
dermatovenerologie
8.
electrocardiografie continu (24 de ore, holter)
cardiologie, medicin intern
9.
tensiune arterial continu (holter TA)
cardiologie, medicin intern
10.
EKG de efort la persoanele fr risc cardiovascular nalt cardiologie
11.
EEG standard
neurologie, neurologie
pediatric
12.
spirogram + test farmacodinamic bronhomotor
alergologie i imunologie
clinic, pneumologie,
medicin intern, geriatrie i
gerontologie
13.
osteodensitometrie segmentar cu ultrasunete
endocrinologie,
reumatologie, geriatrie i
gerontologie
C. Proceduri diagnostice complexe: punctaj 40 puncte
1.
examen electroneuromiografic cu ac
neurologie, neurologie
pediatric
2.
determinarea potenialelor evocate (vizuale, auditive,
neurologie, neurologie
somatoestezice)
pediatric, oftalmologie,
ORL
3.
examen electroencefalografic cu probe de stimulare
neurologie, neurologie
i/sau mapping
pediatric
4.
examen doppler vase extracraniene segment cervical
neurologie, neurologie
(echotomografic i duplex)
pediatric
5.
examen doppler transcranian al vaselor cerebrale i
neurologie, neurologie
17.

msurarea forei musculare cu dinamometrul

82

6.

tehnici derivate
endoscopie digestiv superioar (esofag, stomac,
duoden) cu sau fr biopsie, dup caz

7.

endoscopie digestiv inferioar (rect, sigmoid, colon) cu


sau fr biopsie, dup caz

8.
9.

colposcopia
monitorizare hemodinamic prin metoda bioimpedanei
toracice

pediatric
gastroenterologie, alte
specialiti clinice pentru care
medicii trebuie s fac
dovada deinerii competenei/
atestatului de studii
complementare
gastroenterologie, alte
specialiti clinice pentru care
medicii trebuie s fac
dovada deinerii competenei/
atestatului de studii
complementare
obstetric- ginecologie
cardiologie, medicin intern,
nefrologie

D. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale simple: punctaj 15 puncte


1.
extracie de corpi strini - conjunctiv, cornee, scler,
oftalmologie
segment anterior
2.
incizia glandei lacrimale i sacului lacrimal
oftalmologie
3.
tratamentul chirurgical al pingueculei
oftalmologie
4.
tratamentul chirurgical al pterigionului
oftalmologie
5.
sutura unei plgi de pleoap, conjunctiv
oftalmologie
6.
injectare subconjunctival, retrobulbar de medicamente oftalmologie
7.
criocoagularea (crioaplicaia) conjunctival
oftalmologie
8.
cauterizarea conjunctivei, corneei, ectropionului
oftalmologie
9.
tamponament posterior i/sau anterior ORL
ORL
10.
extracie corpi strini: coduct auditiv extern, nas, faringe ORL
11.
aspiraia i lavajul sinusului nazal prin puncie
ORL
12.
tratament chirurgical al traumatismelor ORL
ORL
13.
oprirea hemoragiei nazale prin crioterapie, cauterizare
ORL
sau diatermie
14.
terapia chirurgical a afeciunilor mamare superficiale
obstetric- ginecologie,
chirurgie general, chirurgie
plastic estetic i
microchirurgie reconstructiv
15.
inseria dispozitivului intrauterin
obstetric- ginecologie
16.
fotocoagularea cu laser a leziunilor cutanate
dermatovenerologie
17.
crioterapia n leziuni cutanate
dermatovenerologie
18.
tratamentul chirurgical al leziunilor cutanate - plgi
dermatovenerologie,
tiate superficial, nepate superficial, necroze cutanate,
chirurgie
escare, dehiscene plgi (anestezie, excizie, sutur
inclusiv ndeprtarea firelor, pansament)
19.
terapia chirurgical a arsurilor termice < 10%
dermatovenerologie,
chirurgie generala, chirurgie
plastic estetic i
microchirurgie reconstructiv
83

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

terapia chirurgical a degerturilor de grad I i II

dermatovenerologie,
chirurgie generala, chirurgie
plastic estetic i
microchirurgie reconstructiv
terapia chirurgical a leziunilor externe prin ageni
dermatovenerologie,
chimici < 10%
chirurgie generala, chirurgie
plastic estetic i
microchirurgie reconstructiv
terapia chirurgical a panariiului (eritematos, flictenular, dermatovenerologie,
periunghial, subunghial, antracoid, pulpar)
chirurgie generala, chirurgie
plastic estetic i
microchirurgie reconstructiv
terapia chirurgical a tumorilor mici, chisturilor
dermatovenerologie,
dermoide sebacee, lipoamelor neinfectate
chirurgie generala, chirurgie
plastic estetic i
microchirurgie reconstructiv
terapia chirurgical a furunculului, furunculului
dermatovenerologie,
antracoid, furunculozei
chirurgie generala, chirurgie
plastic estetic i
microchirurgie reconstructiv
terapia chirurgical a abcesului (de pri moi, perianal,
dermatovenerologie,
pilonidal)
chirurgie generala
terapia chirurgical a panariiului osos, articular,
chirurgie generala, , chirurgie
tenosinoval
plastic estetic i
microchirurgie
reconstructiv, ortopedie i
traumatologie, ortopedie
pediatric
terapia chirurgical a hidrosadenitei
chirurgie generala, , chirurgie
plastic estetic i
microchirurgie reconstructiv
terapia chirurgical a edemului dur i seromului
chirurgie generala, chirurgie
posttraumatic
plastic estetic i
microchirurgie reconstructiv
terapia chirurgical a flebopatiilor varicoase superficiale; chirurgie generala, chirurgie
ruptur pachet varicos
vascular, , chirurgie plastic
estetic i microchirurgie
reconstructiv
terapia chirurgical a granulomului ombilical
chirurgie generala, , chirurgie
plastic estetic i
microchirurgie reconstructiv
terapia chirurgical a supuraiilor postoperatorii
chirurgie generala, chirurgie
plastic estetic i
microchirurgie reconstructiv
tratamentul plgilor
chirurgie generala + toate
specialitati chirurgicale
terapia chirurgical a fimozei (decalotarea, debridarea)
urologie, chirurgie pediatric,
chirurgie generala
84

34.

tratament postoperator al plgilor abdominale, al


obstetric- ginecologie
interveniilor chirurgicale dup cezarian, sarcin
extrauterin operat, histerectomie, endometrioz
E. Proceduri terapeutice/tratamente chirurgicale complexe - punctaj 25 puncte
1.
tratamentul chirurgical al unor afeciuni ale anexelor
oftalmologie
globului ocular (alazion, tumori benigne care nu
necesit plastii ntinse, chist conjunctival, chist al
pleoapei, orjelet, flegmon, abces, xantelasme)
2.
tratament cu laser al polului anterior, polului posterior
oftalmologie
3.
tratament chirurgical ORL colecie: sept, flegmon
ORL
periamigdalian, furuncul ci aeriene externe/conduct
auditiv extern, furuncul vestibul nazal, othematom
4.
extragere fibroscopic de corpi strini din cile
ORL
respiratorii superioare
5.
manevre de mic chirurgie pentru abces i/sau chist
obstetric- ginecologie
vaginal sau bartholin cu marsupializare, polipi, vegetaii
vulv, vagin, col
6.
cauterizare de col uterin
obstetric- ginecologie
7.
diatermocoagularea colului uterin
obstetric- ginecologie
8.
electrochirurgia/electrocauterizarea tumorilor
dermatovenerologie,
cutanate/leziune
chirurgie
9.
terapia chirurgical complex a panariiului osos,
chirurgie
articular, tenosinoval
10.
terapia chirurgical a flegmoanelor
chirurgie
11.
terapia chirurgical a hematomului
chirurgie
12.
dilataia stricturii uretrale
urologie, chirurgie
13.
criocoagularea (crioaplicaia) transscleral
oftalmologie
F. Proceduri terapeutice/tratamente medicale simple - punctaj 7 puncte
1.
aerosoli/edin (maxim 3 edine)
alergologie i imunologie
clinic, pneumologie,
pediatrie, ORL
2.
toaleta auricular unilateral (2 proceduri)
ORL
3.
administrare tratament prin injectarea prilor moi
toate specialitile
(intramuscular, intradermic i subcutanat)
G. Proceduri terapeutice/tratamente medicale de complexitate medie - punctaj 11 puncte
1.
fotochimioterapie (uva) cu oxoralen local sau
dermatovenerologie
general/edin (maxim 4 edine)
2.
fotochimioterapie (uvb cu spectru ngust)/edin
dermatovenerologie
(maxim 4 edine)
3.
mezoterapia - injectare terapeutic paravertebral i
neurologie, neurologie
periartricular
pediatric,
dermatovenerologie,
reumatologie, geriatrie i
gerontologie
4.
probe de repoziionare vestibular
ORL, neurologie, neurologie
pediatric
5.
imunoterapie specific cu vaccinuri alergenice
alergologie i imunologie
standardizate
clinic
85

6.
7.

8.

administrare tratament prin puncie intravenoas


Infiltraii nervoase regionale

toate specialitile
anestezie i terapie intensiv,
oftalmologie, ORL, chirurgie
general, ortopedie i
traumatologie, ortopedie
pediatric, obstetricginecologie, chirurgie
plastic estetic i
microchirurgie
reconstructiv,
neurochirurgie, chirurgie
cardiovascular
anestezie i terapie intensiv

Instalare dispozitiv de administrare a analgeziei


controlate de pacient
H. Proceduri terapeutice/tratamente medicale complexe - punctaj 14 puncte
1.
puncii i infiltraii intraarticulare
ortopedie i traumatologie,
ortopedie pediatric,
reumatologie, geriatrie i
gerontologie
2.
instilaia uterotubar terapeutic
obstetric- ginecologie
3.
blocaje chimice pentru spasticitate (toxin botulinic)
ortopedie i traumatologie,
ortopedie pediatric,
reumatologie, neurologie,
neurologie pediatric
I. Tratamente ortopedice medicale - punctaj 20 puncte
1.
tratamentul ortopedic al luxaiei, entorsei sau fracturii
ortopedie i traumatologie,
antebraului, pumnului, gleznei, oaselor carpiene,
ortopedie pediatric,
metacarpiene, tarsiene, metatarsiene, falange
chirurgie general
2.
tratamentul ortopedic al entorsei sau luxaiei patelei,
ortopedie i traumatologie,
umrului; disjuncie acromioclavicular; fracturii
ortopedie pediatric,
gambei, coastelor, claviculei, humerusului, scapulei;
chirurgie general
rupturii tendoanelor mari (achilian, bicipital,
cvadricipital); instabilitate acut de genunchi; ruptur
muscular
3.
tratamentul ortopedic al fracturii femurului; luxaiei,
ortopedie i traumatologie,
entorsei de genunchi, fracturii de gamb cu aparat
ortopedie pediatric,
cruropedios; tratamentul scoliozei, cifozei,
chirurgie general
spondilolistezisului, rupturii musculare
4.
tratament n displazia luxant a oldului n primele 6 luni ortopedie i traumatologie,
de via
ortopedie pediatric,
chirurgie pediatric
5.
tratamentul piciorului strmb congenital n primele 3
ortopedie si traumatologie,
luni de via
ortopedie pediatric,
chirurgie pediatric
6.
tratamentul la copii cu genu valgum, genu varum, picior ortopedie i traumatologie,
plat valg
ortopedie pediatric,
chirurgie pediatric
J. Terapii psihiatrice - punctaj 30 puncte

86

1.

consiliere psihiatric nespecific individual i familial

2.

psihoterapie de grup (psihoze, tulburri obsesivcompulsive, tulburri fobice, tulburri de anxietate,


distimii, adicii)
psihoterapie individual (psihoze, tulburri obsesivcompulsive, tulburri fobice, tulburri de anxietate,
distimii, adicii, tulburri din spectrul autist)
terapia cognitiv-comportamental

3.
4.

K. Terapii genetic medical- punctaj 30 puncte


1.
Sfat genetic

psihiatrie i psihiatrie
pediatric
psihiatrie i psihiatrie
pediatric
psihiatrie i psihiatrie
pediatric
psihiatrie i psihiatrie
pediatric
genetic medical

NOT: Pentru efectuarea procedurilor care necesit dotare cu aparatur, furnizorii trebuie s fac
dovada deinerii legale a acestora i medicii s aib atestat/competen corespunztoare, dup caz.
1.7 Servicii de sntate conexe actului medical sunt furnizate de psihologi n specialitatea
psihologie clinic, consiliere psihologic, psihoterapie i psihopedagogie special - logopezi i
kinetoterapeui i pot face obiectul contractelor ncheiate de casele de asigurri de sntate cu medicii
de specialitate, cu urmtoarele specialiti clinice:
- neurologie i neurologie pediatric;
- otorinolaringologie;
- psihiatrie i psihiatrie pediatric;
- ortopedie i traumatologie i ortopedie pediatric;
- reumatologie;
- oncologie medical;
- diabet zaharat, nutriie i boli metabolice;
- hematologie;
- nefrologie.
1.7.1 Lista serviciilor de sntate conexe actului medical i punctajele
corespunztoare:
a) neurologie i neurologie pediatric
a1) serviciile furnizate de psiholog n specialitatea psihologie clinic,
consiliere psihologic i psihoterapie:
a1.1) evaluare psihologic clinic i
30 puncte/edin
psihodiagnostic
a1.2) consiliere psihologic clinic pentru
30 puncte/edin
copii/adult
a1.3) psihoterapie pentru copii/adult
30 puncte/edin
a2) serviciile furnizate de psiholog n specialitatea psihopedagogie special logoped:
consiliere/intervenie de psihopedagogie
15 puncte/edin
special - logoped
a3) servicii conexe furnizate de kinetoterapeut, n condiiile prevzute la
punctul 1.7.2
a3.1) kinetoterapie individual
30 puncte
a3.2) kinetoterapie de grup
15 puncte
a3.3) kinetoterapie pe aparate speciale:
15 puncte
- dispozitive mecanice
- dispozitive electromecanice
- dispozitive robotizate
b) Otorinolaringologie:

87

b1) serviciile furnizate de psiholog n specialitatea psihologie clinic,


consiliere psihologic i psihoterapie:
b1.1) evaluare psihologic clinic i psihodiagnostic
30 puncte/edin
b1.2)consiliere psihologic clinic
30 puncte/edin
b2) serviciile furnizate de psiholog n specialitatea psihopedagogie special logoped:
b2.1) consiliere/intervenie de psihopedagogie
15 puncte/edin
special - logoped
b2.2) exerciii pentru tulburri de vorbire
15 puncte/edin
(edin)
c) Psihiatrie, inclusiv psihiatrie pediatric:
c1) serviciile furnizate de psiholog n specialitatea psihologie clinic,
consiliere psihologic i psihoterapie:
c1.1) evaluare psihologic clinic i
30 puncte/edin
psihodiagnostic
c1.2) consiliere psihologic clinic pentru
30 puncte/edin
copii/adult
c1.3) consiliere psihologic clinic pentru copii
30 puncte/edin

diagnosticai cu tulburri din spectrul autist


(numai la recomandarea medicului cu specialitatea psihiatrie
pediatric) - ntr-o metod psihoterapeutic aplicabil
copilului diagnosticat cu tulburri din spectrul autist
c1.4) psihoterapia copilului i familiei - pentru copii
30 puncte/edin
(numai la recomandarea medicului cu specialitatea
psihiatrie pediatric) - ntr-o metod psihoterapeutic
aplicabil copilului diagnosticat cu tulburri din
spectrul autist
c2) serviciile furnizate de psiholog n specialitatea psihopedagogie special logoped
- consiliere/intervenie de psihopedagogie
15 puncte/edin
special logoped
c3)Servicii furnizate de kinetoterapeut (numai la recomandarea medicului cu
specialitatea psihiatrie pediatric) pentru copilul diagnosticat cu tulburri din
spectrul autist n condiiile prevzute la punctul 1.7.2:
c3.1) kinetoterapie individual
30 puncte
c3.2) kinetoterapie de grup
15 puncte
c3.3) kinetoterapie pe aparate speciale:
15 puncte
- dispozitive mecanice
- dispozitive electromecanice
- dispozitive robotizate
d) Reumatologie n condiiile prevzute la punctul 1.7.2
Servicii furnizate de kinetoterapeut:
d1) kinetoterapie individual
30 puncte
d2) kinetoterapie de grup
15 puncte
d3) kinetoterapie pe aparate speciale:
15 puncte
- dispozitive mecanice
- dispozitive electromecanice
- dispozitive robotizate
e) Ortopedie i traumatologie i ortopedie pediatric n condiiile prevzute
la punctul 1.7.2
Servicii furnizate de kinetoterapeut:
e1) kinetoterapie individual
30 puncte
e2) kinetoterapie de grup
15 puncte
e3) kinetoterapie pe: aparate speciale:
15 puncte
- dispozitive mecanice
- dispozitive electromecanice
- dispozitive robotizate
f) Oncologie medical

88

Serviciile furnizate de psiholog n specialitatea


psihologie clinic, consiliere psihologic i
psihoterapie: consiliere psihologic clinic pentru
copii i aduli cu afeciuni oncologice
g) Diabet zaharat, nutriie i boli metabolice
Serviciile furnizate de psiholog n specialitatea
psihologie clinic, consiliere psihologic i
psihoterapie: consiliere psihologic clinic pentru
copii i aduli cu diagnostic confirmat de diabet zaharat
h) Hematologie
Serviciile furnizate de psiholog n specialitatea
psihologie clinic, consiliere psihologic i
psihoterapie: consiliere psihologic clinic pentru copii
i aduli cu afeciuni oncologice
i) Nefrologie
Serviciile furnizate de psiholog n specialitatea
psihologie clinic, consiliere psihologic i
psihoterapie: consiliere psihologic clinic pentru copii
i aduli cu insuficien renal cronic - dializ

30 puncte/edin

30 puncte/edin

30 puncte/edin

30 puncte/edin

1.7.2 Serviciile de kinetoterapie se acord conform unui plan recomandat de medicul de reabilitare
medical prin scrisoare medical.
1.7.3 Serviciile furnizate de psiholog n specialitatea psihologie clinic, consiliere psihologic i
psihoterapie sau n specialitatea psihopedagogie special - logoped, se acord la solicitarea furnizorului
de servicii medicale clinice prin scrisoare medical, conform unui plan stabilit de comun acord de
medicul de specialitate clinic i psiholog/logoped.
1.8. Servicii de supraveghere a sarcinii i lehuziei - o consultaie pentru fiecare trimestru de
sarcin i o consultaie n primul trimestru de la natere.
1.8.1. Serviciile medicale permit prezentarea direct la medicul de specialitate obstetric ginecologie
din ambulatoriu.
2. Lista specialitilor clinice pentru care se ncheie contract de furnizare de servicii medicale
n ambulatoriul de specialitate
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Alergologie i imunologie clinic


Boli infecioase
Cardiologie
Chirurgie cardiovascular
Chirurgie general
Chirurgie pediatric
Chirurgie plastic, estetic i microchirurgie reconstructiv
Chirurgie toracic
Dermatovenerologie
Diabet zaharat, nutriie i boli metabolice
Endocrinologie
Gastroenterologie
Genetic medical
Geriatrie i gerontologie
89

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Hematologie
Medicin intern
Nefrologie
Neonatologie
Neurochirurgie
Neurologie
Neurologie pediatric
Oncologie medical
Obstetric-ginecologie
Oftalmologie
Otorinolaringologie
Ortopedie i traumatologie
Ortopedie pediatric
Pediatrie
Pneumologie
Psihiatrie
Psihiatrie pediatric
Reumatologie
Urologie
Chirurgie vascular
Radioterapia
Chirurgie oral i maxilo-facial
Anestezie i terapie intensiv

3. Biletul de trimitere pentru specialitile clinice este formular cu regim special, unic pe ar, care se
ntocmete n dou exemplare. Un exemplar rmne la medicul care a fcut trimiterea i un exemplar
este nmnat asiguratului, care l depune la furnizorul de servicii medicale clinice. Furnizorul de
servicii medicale clinice pstreaz la cabinet exemplarul biletului de trimitere i l va prezenta casei de
asigurri de sntate doar la solicitarea acesteia. Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere
pentru specialitile clinice de la data la care acesta se implementeaz.
4. La contractare furnizorul depune lista cu asiguraii fiecrui medic de specialitate, aflai n eviden
cu urmtoarele boli cronice: HTA, dislipidemie i diabet zaharat tip 2, astm bronic, boal cronic
respiratorie obstructiv (BPOC) i boal cronic de rinichi, conform modelului prevzut n anexa nr. 2
D la ordin. Lunar, se raporteaz modificrile intervenite/micarea lunar/intrri/ieiri, utiliznd
formularele de raportare aprobate prin ordin al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate.
5. Cazurile noi depistate pe parcursul derulrii contractului, care se prezint cu bilet de trimitere de la
medicul de familie pe care este evideniat management de caz, cu urmtoarele boli cronice HTA,
dislipidemie i diabet zaharat tip 2, astm bronic, boal cronic respiratorie obstructiv (BPOC) i boal
cronic de rinichi i pentru care se face management de caz, se raporteaz lunar modificrile
intervenite/micarea lunar/intrri/ieiri utiliznd formularele de raportare aprobate prin ordin al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate.

90

6. Numrul de puncte pe consultaie, valabil pentru pachetele de servicii:

a. Consultaia copilului cu vrsta cuprins ntre 0 i 3 ani


b. Consultaia de psihiatrie i psihiatrie pediatric a copilului
cu vrsta cuprins ntre 0 i 3 ani
c. Consultaia peste vrsta de 4 ani
d. Consultaia de psihiatrie i psihiatrie pediatric peste
vrsta de 4 ani
e. Consultaia de planificare familial
f. Consultaia de neurologie a copilului cu vrsta cuprins
ntre 0 i 3 ani
g. Consultaia de neurologie peste vrsta de 4 ani

Numr puncte
pentru
specialiti
medicale
16,20 puncte

Numr puncte
pentru
specialiti
chirurgicale
17,25 puncte

32,40 puncte

10,80 puncte
21,60 puncte

11,50 puncte
-

10,80 puncte
21,60 puncte

14,40 puncte

ncadrarea persoanei, respectiv trecerea dintr-o grup de vrst n alta se realizeaz la mplinirea
vrstei (de exemplu: copil cu vrsta de 4 ani mplinii se ncadreaz n grupa peste 4 ani). Pentru
persoanele cu vrsta de 60 de ani i peste, numrul de puncte corespunztor consultaiei se majoreaz
cu 2 puncte.
Consultaiile de la lit. a - d i f - g din tabelul de mai sus i punctajele aferente sunt corespunztoare
i consultaiilor ce sunt furnizate la distan prin sisteme de telemedicin rural dezvoltate de
Ministerul Sntii. n cadrul acestor consultaii este cuprins i interpretarea investigaiilor medicale
paraclinice ecografie general - abdomen i pelvis i EKG, transmise de medicii de familie prin
sistemul de telemedicin.
7. Pentru competena/atestatul de studii complementare n planificare familial se poate ncheia
contract de furnizare de servicii medicale n ambulatoriul de specialitate clinic, cu respectarea
prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare i a
prezentului ordin.
8. Medicii de specialitate din specialitile clinice pot efectua ecografii cuprinse n anexa nr. 17 la
ordin ca o consecin a actului medical propriu pentru asiguraii pentru care este necesar a se efectua
aceste investigaii n vederea stabilirii diagnosticului sau pe baz de bilet de trimitere de la un alt medic
de specialitate inclusiv de la medicul de familie n limita competenei i a dotrilor necesare;
decontarea acestor servicii se realizeaz din fondul aferent investigaiilor medicale paraclinice n limita
sumelor rezultate conform criteriilor din anexa nr. 20 la ordin. Pentru aceste servicii furnizorii de
servicii medicale de specialitate ncheie cu casele de asigurri de sntate acte adiionale la contractele
de furnizare de servicii medicale clinice.
9. n situaia n care un medic are mai multe specialiti clinice confirmate prin ordin al ministrului
sntii acesta i poate desfura activitatea n baza unui singur contract ncheiat cu casa de asigurri
de sntate putnd acorda i raporta servicii medicale aferente specialitilor respective n condiiile n
care cabinetul medical este nregistrat n registrul unic al cabinetelor pentru aceste specialiti i
autorizat sanitar pentru acestea, cu respectarea programului de lucru al cabinetului, stabilit prin
contractul ncheiat.
10. Servicii de acupunctur - consultaii, cur de tratament
n baza competenei/atestatului de studii complementare n acupunctur se poate ncheia contract de
furnizare de servicii de acupunctur n ambulatoriu conform modelului de contract pentru furnizare de
servicii medicale n ambulatoriul de specialitate pentru specialitile clinice.
91

10.1 Consultaia de acupunctur: se acord o singur consultaie pentru fiecare cur de tratament cu
un tarif de 13 lei.
10.2 Cura de tratament/caz: se acord maxim 2 cure/an calendaristic pe asigurat, dup care asiguratul
pltete integral serviciile medicale. O cur de tratament reprezint n medie 10 zile de tratament i n
medie 4 proceduri/zi. Tariful pe serviciu medical - caz pentru serviciile medicale de acupunctur de
care beneficiaz un asigurat pentru o cur de servicii de acupunctur este de 140 lei.
10.3 Consultaiile de acupunctur se acord pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie
sau de la medicul de specialitate din ambulatoriu clinic.
C. PACHETUL DE SERVICII N ASISTENA MEDICAL AMBULATORIE DE
SPECIALITATE PENTRU SPECIALITILE CLINICE PENTRU PACIENII DIN
STATELE
MEMBRE
ALE
UNIUNII
EUROPENE/SPAIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAIA ELVEIAN, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE
ASIGURRI SOCIALE DE SNTATE, N PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI,
PENTRU PACIENII DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAIA
ELVEIAN,
BENEFICIARI
AI
FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE N BAZA REGULAMENTULUI
CE NR. 883 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE
2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIAL I PENTRU
PACIENII DIN STATELE CU CARE ROMNIA A NCHEIAT ACORDURI, NELEGERI,
CONVENII SAU PROTOCOALE INTERNAIONALE CU PREVEDERI N DOMENIUL
SNTII
1. Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaia Elveian, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004,
furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate acord servicii medicale
numai pe baza biletului de trimitere n aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului
de asigurri sociale de sntate din Romnia, cu excepia situaiei n care pacienii respectivi
beneficiaz de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabil a instituiilor
competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic European/Confederaia
Elveian. Pachetul de servicii este cel prevzut la lit. B din prezenta anex.
2. Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaia Elveian, titulari ai cardului european de asigurri sociale de sntate, n
perioada de valabilitate a cardului, furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de
specialitate nu solicit bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale n ambulatoriu. Pachetul
de servicii este cel prevzut la lit. A punctul 1 subpunctele 1.1 i 1.2 i la lit. B punctul 1 subpunctul 1.2
din prezenta anex.
3. Pentru pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau
protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, care au dreptul i beneficiaz de servicii
medicale acordate pe teritoriul Romniei, pachetul de servicii este cel prevzut la lit. B din prezenta
anex, sau dup caz, de serviciile medicale prevzute la lit. A punctul 1 subpunctele 1.1 i 1.2 din
prezenta anex, n condiiile prevzute de respectivele documente internaionale. Serviciile medicale
prevzute la lit. B din prezenta anex, se acord numai pe baza biletului de trimitere n aceleai condiii
ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia.

92

ANEXA 8 A
- model Furnizor de servicii medicale ....................................
Medic ............................................................
Specialitatea ....................................................
Contract ncheiat cu Casa de Asigurri de Sntate ...............
Nr. contract .....................................................
FIA DE MONITORIZARE
n cazul bolnavilor cronici n ambulatoriul de specialitate pentru
specialitile clinice i reabilitare medical
Nume: ..................... Prenume: .............................
Data naterii:
..................................................................
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Cod unic de asigurare: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Sex: M/F
Adresa: .....................................................
Diagnostic: .................................................
Data lurii n eviden: ....................................
Comorbiditi: ..............................................
Factori de risc: ............................................
______________________________________________________________________
| Data
| Data
| Concluzii/Recomandri/Tratament | Semntura,|
| programrii| realizrii|
| parafa i |
| Examinri |
|
| tampila |
| clinice
|
|
|
|
|____________|___________|_________________________________|___________|
|
|
|
|
|
|____________|___________|_________________________________|___________|
|
|
|
|
|
|____________|___________|_________________________________|___________|
|
|
|
|
|
|____________|___________|_________________________________|___________|
|
|
|
|
|
|____________|___________|_________________________________|___________|
Investigaii paraclinice
______________________________________________________________________
| Tip
| Data
|
Rezultat/Data
| Semntura,|
| investigaie| programrii |
efecturii/Concluzii
| parafa i |
|
|
|
| tampila |
|_____________|_____________|______________________________|___________|
|
|
|
|
|
|_____________|_____________|______________________________|___________|
|
|
|
|
|
|_____________|_____________|______________________________|___________|
|
|
|
|
|
|_____________|_____________|______________________________|___________|
|
|
|
|
|
|_____________|_____________|______________________________|___________|

99

ANEXA 8
MODALITILE DE PLAT
n asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile clinice i acupunctur
ART. 1 Plata serviciilor din asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile
clinice i acupunctur se face prin tarif pe serviciu medical cuantificat n puncte sau n lei.
ART. 2 (1) Casele de asigurri de sntate deconteaz medicilor de specialitate din specialitile
clinice contravaloarea serviciilor medicale decontate prin tarif exprimat n puncte prevzute n anexa
nr. 7 la ordin, dac aceste servicii sunt efectuate n cabinetele medicale n care acetia i desfoar
activitatea i interpretate de medicii respectivi, lund n calcul numrul de puncte aferent fiecrui
serviciu medical i valoarea stabilit pentru un punct.
(2) Furnizorii de servicii medicale care au angajate persoane autorizate de Ministerul Sntii, altele
dect medici, s exercite profesii prevzute n Nomenclatorul de funcii al Ministerului Sntii, care
presteaz servicii de sntate conexe actului medical sau care sunt n relaie contractual cu furnizori de
servicii de sntate conexe actului medical, pot raporta prin medicii de specialitate care au solicitat prin
scrisoare medical serviciile respective, servicii efectuate de acetia i cuprinse n anexa nr. 7 la ordin,
dac sunt considerate indispensabile n stabilirea diagnosticului i a conduitei terapeutice.
ART. 3 (1) Numrul total de puncte raportat pentru consultaiile, serviciile medicale acordate de
medicii de specialitate din specialitile clinice, planificare familial nu poate depi numrul de puncte
rezultat potrivit programului de lucru, lundu-se n considerare urmtoarele:
a) pentru specialiti clinice i pentru medicii care lucreaz exclusiv n planificare familial, unui
program de lucru de 7 ore/zi i corespunde un numr de 28 de consultaii n medie pe zi (timp
mediu/consultaie = 15 minute);
b) pentru specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatric, unui program de lucru d e 7 ore/zi i corespunde
un numr de 14 consultaii n medie pe zi (timp mediu/consultaie = 30 de minute); pentru specialitatea
neurologie, inclusiv pediatric, unui program de lucru de 7 ore/zi i corespunde un numr de 21 de
consultaii n medie pe zi (timp mediu/consultaie = 20 de minute);
c) pentru specialitile clinice, punctajul aferent serviciilor medicale acordate, nu poate depi, dup
caz, 150/153/154 puncte n medie pe zi corespunztor unui program de 7 ore/zi;
d) pentru specialitile clinice, n vederea asigurrii calitii serviciilor medicale, n cadrul unui
program de 7 ore/zi/medic/cabinet, se pot acorda i raporta la casa de asigurri de sntate servicii
medicale corespunztoare unui punctaj de 153 de puncte n medie pe zi, n condiiile n care numrul de
consultaii efectuate i raportate n medie pe zi este mai mic sau egal cu 19 consultaii; pentru
specialitatea psihiatrie, inclusiv pediatric, se pot acorda i raporta la casa de asigurri de sntate
servicii medicale corespunztoare unui punctaj de 150 de puncte n medie pe zi, n condiiile n care
numrul de consultaii efectuate i raportate n medie pe zi este mai mic sau egal cu 9 consultaii;
pentru specialitatea neurologie, inclusiv pediatric, se pot acorda i raporta la casa de asigurri de
sntate servicii medicale corespunztoare unui punctaj de 154 de puncte n medie pe zi, n condiiile n
care numrul de consultaii efectuate i raportate n medie pe zi este mai mic sau egal cu 14 consultaii.
n situaia n care programul de lucru al unui medic/cabinet este mai mare sau mai mic de 35
ore/sptmn, punctajul aferent numrului de consultaii, servicii medicale crete sau scade
corespunztor.
n situaia n care adresabilitatea asigurailor la cabinetul medical depete nivelul prevederilor
menionate mai sus se vor ntocmi liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile.
(2) Serviciile de sntate conexe actului medical pot fi raportate de medicii de specialitate care le-au
solicitat, n vederea decontrii de casele de asigurri de sntate cu care acetia sunt n relaie
contractual.
93

Punctajul aferent serviciilor de sntate conexe actului medical care pot fi raportate, pentru unul sau
mai muli asigurai indiferent de tipul serviciului conex, de medicul de specialitate care le-a solicitat nu
poate depi 90 de puncte n medie pe zi, cuvenite celui/celor care le presteaz, reprezentnd servicii
conexe, cu excepia medicului de specialitate psihiatrie pediatric pentru care punctajul nu poate depi
150 de puncte n medie pe zi.
Pentru desfurarea activitii, un furnizor de servicii medicale clinice poate avea relaii contractuale
cu unul sau mai muli furnizori de servicii de sntate conexe.
Pentru desfurarea activitii, furnizorul de servicii de sntate conexe poate avea relaii
contractuale cu unul sau mai muli medici din specialitile clinice care pot solicita servicii de sntate
conexe.
Pentru asigurarea calitii n furnizarea serviciilor medicale, la contractele furnizorilor de servicii
medicale clinice, ncheiate cu casele de asigurri de sntate, se vor anexa: acte doveditoare privind
relaia contractual dintre furnizorul de servicii medicale clinice i furnizorul de servicii de sntate
conexe actului medical, din care s reias c i desfoar activitatea ntr-o form legal la cabinetul
medicului specialist, sau ca prestator de servicii n cabinetul de practic organizat conform Ordonanei
de urgen a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea i funcionarea cabinetelor de liber practic
pentru servicii publice conexe actului medical, aprobat i modificat prin Legea nr. 598/2001 i dup
caz organizate conform Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liber
practic, nfiinarea, organizarea i funcionarea Colegiului Psihologilor din Romnia, acte doveditoare
care s conin datele de identitate ale persoanelor care presteaz servicii de sntate conexe actului
medical, avizul de liber practic/atestatul de liber practic eliberat de Colegiul Psihologilor din
Romnia, dup caz, programul de activitate i tipul de servicii de sntate conexe conform anexei nr. 7
la ordin i certificatul de nregistrare a furnizorului de servicii psihologice, conform Legii nr. 213/2004.
ART. 4 (1) Suma cuvenit lunar medicilor de specialitate din specialitile clinice se calculeaz prin
nmulirea numrului total de puncte realizat, cu respectarea prevederilor art. 3, n luna respectiv, ca
urmare a serviciilor medicale acordate, cu valoarea minim garantat pentru un punct pe serviciu
medical.
(2) Numrul total de puncte realizat n fiecare lun se majoreaz n raport cu:
a) condiiile n care se desfoar activitatea - majorarea este cu pn la 100%, pe baza criteriilor
aprobate prin ordin al ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate
n vigoare.
Lista cuprinznd cabinetele medicale din asisten medical ambulatorie de specialitate la care se
aplic majorrile de mai sus i procentul de majorare corespunztor se stabilesc anual conform
prevederilor ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate
mai sus menionat;
b) gradul profesional, pentru care valoarea de referin a prestaiei medicale este cea a medicului
specialist. Pentru prestaia medicului primar, numrul total de puncte se majoreaz cu 20%. Aceast
majorare nu se aplic medicilor care lucreaz exclusiv n planificare familial, precum i furnizorilor de
servicii de sntate conexe actului medical. Recalcularea numrului total de puncte se face din luna
urmtoare lunii n care s-a depus la casa de asigurri de sntate dovada confirmrii gradului
profesional.
(3) Valoarea minim garantat pentru un punct pe serviciu medical este unic pe ar i este n
valoare de 1,8 lei.
(4) Valoarea definitiv a unui punct pe serviciu medical se stabilete trimestrial, pn la data de 25 a
lunii urmtoare ncheierii fiecrui trimestru, ca raport ntre fondul aferent trimestrului respectiv destinat
pentru plata medicilor de specialitate din specialitile clinice pentru care plata se face prin tarif pe
serviciu medical exprimat n puncte i numrul de puncte realizat n trimestrul respectiv i reprezint
valoarea definitiv a unui punct pe serviciu medical, unic pe ar pentru trimestrul respectiv.
94

(5) Fondul aferent asistenei medicale ambulatorii de specialitate pentru specialitile clinice se
defalcheaz pe trimestre.
ART. 5 (1) Erorile de calcul constatate n cadrul unui trimestru se corecteaz la sfritul trimestrului,
odat cu recalcularea drepturilor bneti cuvenite medicilor de specialitate din specialitile clinice.
(2) Erorile de calcul constatate dup expirarea unui trimestru, n cazul specialitilor clinice, se
corecteaz pn la sfritul anului astfel: suma corespunztoare numrului de puncte pltit eronat n
plus sau n minus fa de cel efectiv realizat ntr-un trimestru anterior se calculeaz n trimestrul n care
s-a constatat eroarea, la valoarea definitiv a punctului stabilit pentru trimestrul n care s-a produs
eroarea, sumele respective afectnd fondul pentru calculul valorii definitive a punctului pentru
trimestrul n care s-a constatat eroarea i, implicit, valoarea definitiv a punctului pentru trimestrul
respectiv.
(3) n situaia n care dup ncheierea anului financiar precedent se constat erori de calcul aferente
acestuia, sumele pltite n plus sau n minus se regularizeaz n aceleai condiii cu cele din cursul
anului curent.
(4) Pentru asigurarea calitii furnizrii serviciilor medicale, pentru asiguraii care prezint unul sau
mai multe diagnostice, prevzute n anexa nr. 13 la ordin, controalele periodice vor fi decontate de
casele de asigurri de sntate, n condiiile n care acestea vor fi efectuate, raportate i validate
conform reglementrilor legale n vigoare. Excepie fac situaiile n care asiguratul solicit n nume
propriu i n scris, efectuarea controalelor periodice la un alt furnizor.
ART. 6 (1) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii de acupunctur cu casa de
asigurri de sntate se au n vedere numrul de consultaii de acupunctur, respectiv tariful pe
consultaie de 13 lei i numrul de servicii medicale-caz, respectiv tariful pe caz de 140 lei. Suma
contractat se defalcheaz pe trimestre i pe luni.
(2) n vederea contractrii numrului de consultaii de acupunctur i a numrului de servicii
medicale-caz se au n vedere urmtoarele:
a) numrul de consultaii de acupunctur acordate n cabinetul medical nu poate depi numrul de
consultaii de acupunctur rezultat potrivit programului de lucru, lundu-se n considerare c pentru o
consultaie de acupunctur este necesar o durat de 15 minute n medie. Pentru fiecare caz casa de
asigurri de sntate deconteaz o singur consultaie pentru o cur de tratament. Asiguraii, au dreptul
la maximum 2 cure pe an calendaristic, dup care asiguratul pltete integral serviciile medicale.
b) serviciile de acupunctur - caz, se contracteaz i se raporteaz n vederea decontrii maximum 2
cure/an calendaristic, o cur reprezentnd n medie 10 zile de tratament, dup care bolnavul pltete
integral serviciile medicale.
(3) Contravaloarea serviciilor de acupunctur-consultaii i cure de tratament se suport din fondul
aferent asistenei medicale de reabilitare medical n ambulatoriu.
(4) Decontarea lunar a serviciilor medicale de acupunctur se face pe baza numrului de servicii
medicale - caz finalizate i a numrului de consultaii de acupunctur i a tarifelor pe cur respectiv pe
consultaie, n limita sumelor contractate, pe baza facturii i a documentelor justificative
depuse/transmise de furnizor la casa de asigurri de sntate pn la data prevzut n contractul
ncheiat de furnizor cu casa de asigurri de sntate.
Decontarea lunar a cazurilor finalizate se realizeaz la tariful contractat dac numrul mediu al
zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8,5. Pentru un numr mediu al zilelor de tratament
realizat ntr-o lun mai mic de 8,5, decontarea lunar a serviciilor medicale - cazuri finalizate se face la
un tarif stabilit conform formulei: Tarif contractat (140 lei) x numr mediu al zilelor de tratament
realizate / 10 (numr mediu zile de tratament contractat). Numrul mediu al zilelor de tratament realizat
ntr-o lun se calculeaz mprind numrul total al zilelor de tratament efectuate, corespunztoare
cazurilor finalizate la numrul de servicii de acupunctur - cazuri finalizate i raportate n luna
respectiv.
95

n situaia n care o cur de tratament n acupunctur se ntrerupe, furnizorul are obligaia s anune
casa de asigurri de sntate despre ntreruperea curei, motivul ntreruperii i numrul de zile efectuat
fa de cel recomandat, odat cu raportarea lunar a activitii realizate conform contractului. O cur de
tratament n acupunctur ntrerupt se consider o cur finalizat.
(5) Tarifele au avut n vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale - consultaii de
acupunctur i cazurilor - cure de acupunctur.
ART. 7 (1) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale clinice i acupunctur factureaz
caselor de asigurri de sntate, lunar, i depune/transmite la casa de asigurri de sntate pn la
termenul prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizat n luna anterioar,
conform contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate, care se verific de ctre casele de
asigurri de sntate n vederea decontrii i se valideaz conform prezentelor norme.
(2) Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor
medicale prestate pentru perioada respectiv.
ART. 8 Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate n specialitile clinice i acupunctur,
care nu se regsesc n anexa nr. 7 la ordin se suport de ctre asigurai la tarifele stabilite de furnizori i
afiate la cabinet, pentru care se elibereaz documentul fiscal, conform prevederilor legale n vigoare,
cu indicarea serviciului prestat. n aceste situaii furnizorii de servicii medicale nu elibereaz bilete de
trimitere sau prescripii medicale utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate i decontate de
casele de asigurri de sntate.
Medicii din specialitile clinice ncaseaz contravaloarea serviciilor medicale la cerere din pachetul
de servicii medicale. n situaia n care asiguratul se prezint fr bilet de trimitere, medicii din
specialitile clinice nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripii medicale utilizate n
sistemul de asigurri sociale de sntate i decontate de casele de asigurri de sntate.
Pentru persoanele beneficiare ale programelor de sntate i numai pentru afeciunile ce fac obiectul
programelor de sntate precum i pentru asiguraii care au bilet de trimitere sau a cror afeciuni
permit prezentarea la medic fr bilet de trimitere, medicii elibereaz bilete de trimitere pentru
investigaii paraclinice/bilet de internare/prescripii medicale, dup caz, utilizate n sistemul de
asigurri sociale de sntate i decontate de casele de asigurri de sntate i dac prezentarea la medic
nu se ncadreaz n numrul maxim de consultaii stabilit conform programului de lucru prevzut n
contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate.
ART. 9 (1) n cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonanei
Guvernului nr. 124/1998, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pot fi angajai medici,
precum i alte categorii de personal, n conformitate cu dispoziiile legale n vigoare, cu excepia
persoanelor care i desfoar activitatea n cabinete organizate conform Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea i funcionarea cabinetelor de liber practic pentru servicii
publice conexe actului medical, aprobat cu modificri prin Legea nr. 598/2001. Medicii angajai nu
raporteaz activitate medical proprie, activitatea acestora fiind raportat de ctre reprezentantul legal;
medicii de specialitate din specialitile clinice, acupunctur i planificare familial pot prescrie
medicamente cu sau fr contribuie personal i unele materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu,
utiliznd formularul de prescripie medical electronic/formularul de prescripie medical cu regim
special unic pe ar pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope, dup caz i
semntura electronic proprie pentru prescrierea electronic de medicamente. ntreaga activitate a
cabinetului se desfoar respectndu-se contractul ncheiat de reprezentantul legal al cabinetului
medical cu casa de asigurri de sntate.
(2) Pentru specialitile clinice, acupunctur i planificare familial, cabinetele medicale
individuale organizate conform reglementrilor n vigoare pot raporta n vederea decontrii numai
serviciile medicale din specialitatea medicului titular al cabinetului medical respectiv, precum i
servicii de sntate conexe actului medical, conform prevederilor art. 3 alin. (2).
96

ART. 10 Pentru unitile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanei Guvernului nr.
124/1998, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 629/2001, republicat, contractele/actele
adiionale de furnizare de servicii medicale se ncheie de ctre reprezentantul legal al unitii sanitare n
structura creia se afl aceste uniti i casa de asigurri de sntate.
ART. 11 (1) Casele de asigurri de sntate deconteaz contravaloarea serviciilor medicale clinice i
acupunctur acordate numai pe baza biletului de trimitere pentru specialiti clinice, cu excepia
cazurilor de urgen medico-chirurgical, consultaiilor pentru afeciunile prevzute n anexa nr. 13 la
ordin i serviciilor de planificare familial care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din
ambulatoriu.
Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului CE nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de
specialitate acord servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere n aceleai condiii ca i
persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia, cu excepia
situaiei n care pacienii respectivi beneficiaz de servicii medicale programate, acordate cu
autorizarea prealabil a instituiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului
Economic European/Confederaia Elveian.
Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian titulari ai cardului european de asigurri sociale de sntate furnizorii
de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate nu solicit bilet de trimitere
pentru acordarea de servicii medicale n ambulatoriu.
Pentru pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale
internaionale cu prevederi n domeniul sntii, care au dreptul i beneficiaz de servicii medicale din
pachetul de servicii medicale de baz, acordate pe teritoriul Romniei, furnizorii de servicii medicale n
asistena medical ambulatorie de specialitate solicit bilet de trimitere pentru acordarea de servicii
medicale n ambulatoriu.
(2) Biletul de trimitere pentru specialiti clinice este formular cu regim special, unic pe ar, care se
ntocmete n dou exemplare i are o valabilitate de maximum 30 de zile calendaristice de la data
emiterii. Prin excepie, biletele de trimitere pentru specialiti clinice pentru afeciunile cuprinse n
unele programe naionale de sntate: diabetul i bolile de nutriie precum i cele pentru afeciunile
oncologice, au valabilitate de pn la 90 de zile calendaristice. Pentru celelalte boli cronice,
valabilitatea biletului de trimitere pentru specialiti clinice este de pn la 60 zile calendaristice.
Un exemplar rmne la medicul care a fcut trimiterea i un exemplar este nmnat asiguratului, care
l depune la furnizorul de servicii medicale clinice. Furnizorul de servicii medicale clinice i
acupunctur pstreaz biletul de trimitere i l va prezenta casei de asigurri de sntate doar la
solicitarea acesteia.
Biletul de trimitere pentru specialiti clinice recomandate de medicul de familie, care are evideniat
"management de caz", are o valabilitate de 90 zile calendaristice. Se va utiliza formularul electronic de
bilet de trimitere pentru specialiti clinice de la data la care acesta se implementeaz.
(3) Furnizorul de servicii medicale transmite la casa de asigurri de sntate lunar, odat cu
raportarea, n vederea decontrii serviciilor medicale efectuate conform contractului, un borderou
centralizator cuprinznd evidena biletelor de trimitere aferente serviciilor medicale raportate;
borderoul centralizator este document justificativ care nsoete factura.
(4) Furnizorii de servicii medicale clinice i acupunctur au obligaia s verifice biletele de trimitere
n ceea ce privete datele obligatorii pe care acestea trebuie s le cuprind potrivit prevederilor legale n
vigoare.
(5) Furnizorul de servicii medicale clinice recomand investigaii paraclinice prin eliberarea biletului
de trimitere care este formular cu regim special, unic pe ar, care se ntocmete n dou exemplare din
care un exemplar rmne la medicul care prescrie investigaiile i un exemplar l nmneaz
97

asiguratului pentru a-l prezenta furnizorului de investigaii paraclinice. Se va utiliza formularul


electronic de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice de la data la care acesta se
implementeaz. n situaia n care ntr-un cabinet din ambulatoriul de specialitate clinic aflat n relaie
contractual cu casa de asigurri de sntate, se recolteaz prob/probe n vederea efecturii unor
examinri histopatologice-citologice n regim ambulatoriu, ambele exemplare ale biletului de trimitere
rmn la medicul de specialitate din ambulatoriu, din care un exemplar va nsoi proba/probele
recoltate pe care medicul le trimite la furnizorul de investigaii paraclinice de anatomie-patologic. La
momentul recoltrii probei/probelor, asiguratul declar pe proprie rspundere c nu se afl internat ntro form de spitalizare (continu sau de zi).
ART. 12 Casele de asigurri de sntate i direciile de sntate public au obligaia de a organiza
trimestrial sau ori de cte ori este nevoie ntlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de
specialitate pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din asistena medical
ambulatorie de specialitate, precum i respectarea prevederilor actelor normative n vigoare. Acestea
vor informa asupra modificrilor aprute n actele normative i vor stabili mpreun cu medicii de
specialitate din ambulatoriul de specialitate msurile ce se impun pentru mbuntirea activitii.
Neparticiparea medicilor la aceste ntlniri nu i exonereaz de rspunderea nerespectrii hotrrilor
luate cu acest prilej.

98

ANEXA 9
- model CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale n asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile
clinice i acupunctur
I. Prile contractante
Casa de asigurri de sntate ........................., cu sediul n municipiul/oraul ..................., str.
........................... nr. ....., judeul/sectorul ..................., telefon/fax .............., reprezentat prin preedinte
- director general ...........................,
i
- Cabinetul medical organizat conform Ordonanei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea i
funcionarea cabinetelor medicale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare
- cabinetul individual ........................., avnd sediul n municipiul/oraul ........................, str.
...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ...................., telefon fix/mobil
............. adres e-mail ............... fax ......................... reprezentat prin medicul titular
...................................;
- cabinetul asociat sau grupat .........................., avnd sediul n municipiul/oraul ........................, str.
................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ......................, telefon fix/mobil ............
adres e-mail ............... fax ............. reprezentat prin medicul delegat .................................;
- societatea civil medical ............................, avnd sediul n municipiul/oraul .........................., str.
................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ...................., telefon fix/mobil .............
adres e-mail ................ fax ........... reprezentat prin administratorul ................................;
- Unitatea medico-sanitar cu personalitate juridic nfiinat potrivit prevederilor Legii societilor
nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare .........................., avnd sediul n
municipiul/oraul ......................., str. .................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul
........................., telefon fix/mobil ............ adres e-mail ............... fax ............. reprezentat prin
.......................................................;
- Unitatea sanitar ambulatorie de specialitate aparinnd ministerelor i instituiilor cu reea sanitar
proprie ........................., avnd sediul n municipiul/oraul ..................., str. .................. nr. ...., bl. ....,
sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul .............., telefon fix/mobil .............. adres e-mail ................ fax
.......... reprezentat prin ......................................................;
- Ambulatoriul de specialitate, ambulatoriul integrat, inclusiv centrul de sntate multifuncional fr
personalitate juridic din structura spitalului ................................, inclusiv a spitalului din reeaua
ministerelor i instituiilor centrale din domeniul aprrii, ordinii publice, siguranei naionale i
autoritii judectoreti, avnd sediul n municipiul/oraul ......................., str. .................... nr. ...., bl.
...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ...................., telefon fix/mobil ......... adres e-mail .............
fax .......... reprezentat prin ............................ n calitate de reprezentant legal al unitii sanitare din care
face parte;
- Centrul de diagnostic i tratament, centrul medical i centrul de sntate multifuncional - uniti
medicale cu personalitate juridic ......................................, avnd sediul n municipiul/oraul
......................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ....................,
telefon fix/mobil ............. adres e-mail ............... fax ............ reprezentat prin
........................................................;
- Unitatea sanitar fr personalitate juridic din structura spitalului ......................, avnd sediul n
municipiul/oraul ................................., str. ............................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,
judeul/sectorul ..............................., telefon fix/mobil ......... adres e-mail .................. fax .............
reprezentat prin ............................... n calitate de reprezentant legal al spitalului din care face parte.
100

II. Obiectul contractului


ART. 1 Obiectul prezentului contract l constituie furnizarea serviciilor medicale n asistena
medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile clinice i acupunctur, conform Hotrrii
Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a Contractului-cadru care
reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de
sntate pentru anii 2014 2015, cu modificrile i completrile ulterioare i Ordinului ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............/2015 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul ............../2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i
completrile ulterioare.
III. Servicii medicale de specialitate furnizate
ART. 2 Furnizorul din asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile clinice
i acupunctur acord asigurailor serviciile medicale cuprinse n pachetul de servicii de baz i n
pachetul minimal de servicii medicale prevzut n anexa nr. 7 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ........./2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare,
n urmtoarele specialiti i competene/atestate de studii complementare - pentru acupunctur i
planificare familial:
a) ......................................................................;
b) ..................................................................... .
ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitile clinice i
acupunctur se face de ctre urmtorii medici:
1. ......................................................................;
2. ......................................................................;
3. ......................................................................;
4. ......................................................................;
......................................................................... .
IV. Durata contractului
ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data ncheierii pn la 31 decembrie 2015.
ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul prilor pe toat durata de
aplicabilitate a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
V. Obligaiile prilor
A. Obligaiile casei de asigurri de sntate
ART. 6 Casa de asigurri de sntate are urmtoarele obligaii:
a) s ncheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizai i evaluai i s fac public
n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncheierii contractelor, prin afiare pe pagina web
i la sediul casei de asigurri de sntate, lista nominal a acestora i s actualizeze permanent aceast
list n funcie de modificrile aprute, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data operrii
acestora, conform legii;
b) s deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevzute n contract, pe baza facturii
nsoit de documente justificative prezentate att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n
formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate contravaloarea serviciilor medicale
contractate, efectuate, raportate i validate; pentru furnizorii care au semntur electronic extins
raportarea n vederea decontrii se face numai n format electronic;
c) s informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de contractare a serviciilor
medicale suportate din Fond i decontate de casele de asigurri de sntate, precum i la eventualele
modificri ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina
web a caselor de asigurri de sntate; s informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la
documentele comunitare n vigoare, precum i despre acordurile, nelegerile, conveniile sau
101

protocoalele internaionale cu prevederi n domeniul sntii, prin publicare pe pagina web a caselor
de asigurri de sntate.
d) s informeze n prealabil n termenul prevzut la art. 10 alin. (1) din textul de H.G. nr. 400/2014,
cu modificrile i completrile ulterioare, furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de
acordare a serviciilor medicale i cu privire la orice intenie de schimbare n modul de acordare a
acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurri de sntate, precum i prin e-mail la adresele
comunicate oficial de ctre furnizori, cu excepia situaiilor impuse de actele normative;
e) s acorde furnizorilor de servicii medicale sume care s in seama i de condiiile de desfurare
a activitii n zone izolate, n condiii grele i foarte grele, pentru care sunt stabilite drepturi
suplimentare, potrivit prevederilor legale n vigoare;
f) s nmneze la data finalizrii controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii
medicale sau, dup caz, s le comunice acestora notele de constatare ntocmite n termen de maximum
o zi lucrtoare de la data finalizrii controlului; n cazul n care controlul este efectuat de ctre Casa
Naional de Asigurri de Sntate sau cu participarea acesteia, notificarea privind msurile dispuse se
transmite furnizorului de ctre casele de asigurri de sntate n termen de maximum 10 zile
calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naional de Asigurri de Sntate, la
casa de asigurri de sntate;
g) s recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentnd
contravaloarea acestor servicii, precum i contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu i
fr contribuie personal, materiale sanitare, dispozitive medicale i ngrijiri medicale la
domiciliu/ngrijiri paliative acordate de ali furnizori aflai n relaie contractual cu casa de asigurri de
sntate, n baza biletelor de trimitere/recomandrilor medicale i/sau prescripiilor medicale eliberate
de ctre acetia, n situaia n care nu au fost ndeplinite condiiile pentru ca asiguraii s beneficieze de
aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere, prescripiilor medicale i recomandrilor. Sumele
astfel obinute se utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare;
h) s deduc spre soluionare organelor abilitate situaiile n care se constat neconformitatea
documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii pe
propria rspundere;
i) s comunice n format electronic furnizorilor motivarea, cu privire la erorile de raportare i refuzul
decontrii anumitor servicii; s comunice n format electronic furnizorilor cu ocazia regularizrilor
trimestriale motivarea sumelor decontate; n situaia n care se constat ulterior c refuzul decontrii
unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza;
j) s fac public valoarea definitiv a punctului, rezultat n urma regularizrii trimestriale, prin
afiare att la sediul caselor de asigurri de sntate, ct i pe pagina electronic a acestora, ncepnd cu
ziua urmtoare transmiterii acesteia de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate, precum i
numrul total la nivel naional de puncte realizat trimestrial, prin afiare pe pagina web a Casei
Naionale de Asigurri de Sntate;
k) s aduc la cunotina furnizorilor de servicii medicale cu care se afl n relaie contractual
numele i codul de paraf ale medicilor care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de
sntate;
l) s deconteze contravaloarea serviciilor medicale clinice i acupunctur acordate de medici
conform specialitii clinice i competene/atestate de studii complementare confirmate prin ordin al
ministrului sntii i care au n dotarea cabinetului aparatura medical corespunztoare pentru
realizarea acestora, dup caz, n condiiile prevzute n anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............./2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
m) s contracteze servicii medicale, respectiv s deconteze serviciile medicale efectuate, raportate i
validate, prevzute n lista serviciilor medicale pentru care plata se efectueaz prin tarif pe serviciu
medical i tarif pe serviciu medical consultaie/caz, n condiiile stabilite n Ordinul ministrului sntii
102

i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............./2015 pentru aprobarea


Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile
ulterioare.
B. Obligaiile furnizorului de servicii medicale
ART. 7 Furnizorul de servicii medicale are urmtoarele obligaii:
a) s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare;
b) s informeze asiguraii cu privire la obligaiile furnizorului de servicii medicale i ale asiguratului
referitoare la actul medical;
c) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai i persoane
beneficiare ale pachetului minimal, precum i intimitatea i demnitatea acestora; s asigure securitatea
n procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;
d) s factureze lunar, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, activitatea
realizat conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este nsoit de documentele
justificative privind activitile realizate n mod distinct, conform prevederilor H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare i ale Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../ ............./2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare,
att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de
Sntate; pentru furnizorii care au semntur electronic extins factura i documentele justificative se
transmit numai n format electronic;
e) s raporteze caselor de asigurri de sntate datele necesare pentru urmrirea desfurrii
activitii n asistena medical, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementrilor
legale n vigoare; pentru furnizorii care au semntur electronic extins raportarea se face numai n
format electronic;
f) s asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ar - bilet de trimitere ctre alte
specialiti sau n vederea internrii, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de
asigurri sociale de sntate, i s le elibereze ca o consecin a actului medical propriu i numai pentru
serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea
formularelor electronice - bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii, de la data la
care acestea se implementeaz; biletul de trimitere n vederea internrii se elibereaz pentru cazurile
care nu pot fi diagnosticate, investigate i tratate n ambulatoriu; pentru urgenele medico-chirurgicale
i pentru bolile cu potenial endemo-epidemic prezentate la nivelul cabinetului pentru care se consider
necesar internarea de urgen, medicul de specialitate elibereaz o scrisoare medical n acest sens;
g) s completeze corect i la zi formularele utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate,
respectiv pe cele privind evidenele obligatorii, pe cele cu regim special i pe cele tipizate;
h) s respecte dreptul la libera alegere de ctre asigurat a medicului i a furnizorului;
i) s respecte programul de lucru i s l comunice caselor de asigurri de sntate, n baza unui
formular al crui model este prevzut n anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, program asumat
prin contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate;
j) s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au stat la
baza ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale, n maximum 5 zile lucrtoare de la data
producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata derulrii
contractelor;
k) s asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurrilor sociale de
sntate;
103

l) s asigure utilizarea formularului de prescripie medical electronic pentru medicamente cu i


fr contribuie personal din sistemul asigurrilor sociale de sntate i s l elibereze, ca o consecin
a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de
asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului de prescripie medical, care este formular cu
regim special unic pe ar, pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope pn
la data implementrii prescripiei electronice pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante
i psihotrope; s furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale n vigoare, i s prescrie
medicamentele cu i fr contribuie personal de care beneficiaz asiguraii, corespunztoare
denumirilor comune internaionale aprobate prin hotrre a Guvernului, informnd n prealabil
asiguratul despre tipurile i efectele terapeutice ale medicamentelor pe care urmeaz s i le prescrie;
n situaia n care un asigurat, cu o boal cronic confirmat, este internat n regim de spitalizare
continu ntr-o secie de acui/secie de cronici n cadrul unei uniti sanitare cu paturi aflat n relaie
contractual cu casa de asigurri de sntate, medicul de specialitate clinic poate elibera, prescripie
medical pentru medicamentele i materialele sanitare din programele naionale de sntate, pentru
medicamentele aferente bolilor pentru care este necesar aprobarea comisiilor de la nivelul Casei
Naionale de Asigurri de Sntate/caselor de asigurri de sntate, precum i pentru afeciunile cronice
altele dect cele cuprinse n lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, respectiv
medicamentele ce pot fi prescrise numai de ctre medicul de specialitate din specialitile clinice,
prescripia se elibereaz n condiiile prezentrii unui document eliberat de spital, c asiguratul este
internat, al crui model este stabilit prin anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............./2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare i
cu respectarea condiiilor de prescriere de medicamente pentru bolile cronice.
m) s asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, care este
formular cu regim special unic pe ar, i s recomande investigaiile paraclinice n concordan cu
diagnosticul, ca o consecin a actului medical propriu, numai pentru serviciile medicale care fac
obiectul contractului cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului electronic de
bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, de la data la care acestea se implementeaz;
n) s asigure acordarea asistenei medicale n caz de urgen medico-chirurgical, ori de cte ori se
solicit n timpul programului de lucru, n limita competenei i a dotrilor existente;
o) s asigure acordarea serviciilor medicale asigurailor fr nicio discriminare, folosind formele cele
mai eficiente de tratament;
p) s acorde cu prioritate asisten medical femeilor gravide i sugarilor;
q) s afieze ntr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurri de sntate cu care se
afl n relaie contractual, precum i datele de contact ale acesteia: adres, telefon, fax, e-mail, pagin
web;
r) s asigure eliberarea actelor medicale, n condiiile stabilite n H.G. nr. 400/2014 i n Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............./2015
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile
i completrile ulterioare;
s) s verifice calitatea de asigurat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare;
) s respecte protocoalele terapeutice pentru prescrierea i decontarea tratamentului n cazul unor
afeciuni, conform dispoziiilor legale;
t) s utilizeze sistemul de raportare n timp real, ncepnd cu data la care acesta va fi pus n
funciune;
) s asigure acordarea de asisten medical necesar titularilor cardului european de asigurri
sociale de sntate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian, n perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor
formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, n aceleai
104

condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia; s
acorde asisten medical pacienilor din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri,
convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, n condiiile prevzute de
respectivele documente internaionale;
u) s utilizeze platforma informatic din asigurrile de sntate. n situaia n care se utilizeaz un alt
sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatic
din asigurrile de sntate, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure confidenialitatea n procesul
de transmitere a datelor;
v) s asigure acordarea serviciilor medicale prevzute n pachetele de servicii medicale;
w) s completeze formularele cu regim special utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii, bilet de trimitere pentru investigaiile
paraclinice, prescripia medical electronic pentru medicamente cu i fr contribuie personal n
tratamentul ambulatoriu i prescripia medical care este formular cu regim special unic pe ar pentru
prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope, cu toate datele pe care acestea trebuie
s le cuprind conform prevederilor legale n vigoare. n cazul nerespectrii acestei obligaii, casele de
asigurri de sntate recupereaz de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale
recomandate/medicamentelor cu i fr contribuie personal prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de
ali furnizori n baza acestor formulare i decontate de casele de asigurri de sntate din Fond; s
completeze formularele electronice menionate anterior, de la data la care acestea se implementeaz.
x) s recomande asigurailor tratamentul, cu respectarea condiiilor privind modalitile de prescriere
a medicamentelor, conform prevederilor legale n vigoare;
y) s rennoiasc pe toat perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului,
dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurrii de
rspundere civil n domeniul medical pentru personalul care i desfoar activitatea la furnizor;
z) s completeze dosarul electronic de sntate al pacientului, de la data implementrii acestuia;
aa) s nu ncaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevzute n pachetele de servicii i
pentru actele administrative inclusiv cele necesare acordarii serviciilor medicale, pentru care nu este
prevzut o reglementare n acest sens;
ab) s acorde servicii de asisten medical ambulatorie de specialitate asigurailor numai pe baza
biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat n sistemul de asigurri sociale de
sntate, cu excepia: urgenelor, afeciunilor prevzute n anexa nr. 13 la Ordinul ministrului sntii
i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............./2015 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i a serviciilor de planificare familial. Lista cuprinznd afeciunile care permit
prezentarea direct la medicul de specialitate din unitile ambulatorii care acord asisten medical de
specialitate pentru specialitile clinice este prevzut n anexa nr. 13 la Ordinul ministrului sntii i
al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............./2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic European/Confederaia
Elveian, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului (CE) nr.
883/2004, furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate acord
servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere n aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n
cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia, cu excepia situaiei n care pacienii
respectivi beneficiaz de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabil a instituiilor
competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic European/Confederaia
Elveian. Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaia Elveian titulari ai cardului european de asigurri sociale de sntate, furnizorii
de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate nu solicit bilet de trimitere
pentru acordarea de servicii medicale n ambulatoriu. Pentru pacienii din statele cu care Romnia a
105

ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii,
care au dreptul i beneficiaz de serviciile medicale din pachetul de servicii medicale de baz, acordate
pe teritoriul Romniei, furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate
solicit bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale n ambulatoriu;
ac) s informeze medicul de familie, prin scrisoare medical expediat direct sau prin intermediul
asiguratului, cu privire la diagnosticul i tratamentele efectuate i recomandate; s finalizeze actul
medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescripiei medicale pentru medicamente cu sau fr
contribuie personal, dup caz, a biletului de trimitere pentru investigaii paraclinice, a certificatului de
concediu medical pentru incapacitate temporar de munc, dup caz, n situaia n care concluziile
examenului medical impun acest lucru; scrisoarea medical este un document tipizat, care se
ntocmete n dou exemplare, din care un exemplar rmne la medicul de specialitate, iar un exemplar
este transmis medicului de familie, direct sau prin intermediul asiguratului; scrisoarea medical conine
obligatoriu numrul contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate pentru furnizare de servicii
medicale i se utilizeaz numai de ctre medicii care desfoar activitate n baza acestui contract;
modelul scrisorii medicale este prevzut n anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............./ 2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
ad) s transmit rezultatul investigaiilor paraclinice recomandate, prin scrisoare medical, medicului
de familie pe lista cruia este nscris asiguratul; transmiterea rezultatelor se poate face i prin
intermediul asiguratului;
ae) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dac este cazul;
af) s raporteze, n vederea contractrii la casa de asigurri de sntate, lista cu bolnavii cu afeciuni
cronice aflai n evidena proprie i, lunar, micarea acestora;
ag) s verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie s le
cuprind potrivit prevederilor legale n vigoare;
ah) s solicite ncepnd cu data implementrii cardului naional de asigurri sociale de sntate acest
document/ adeverina de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz
cardul naional din motive religioase sau de contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se va
emite card national duplicat sau, dup caz, documentele prevzute la art 212 alin. (1) din Legea nr.
95/2006 pentru persoanele crora nu le-a fost emis cardul i s le utilizeze n vederea acordrii
serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baz, acordate n alte condiii dect cele
menionate anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate;
ai) s utilizeze prescripia medical electronic on-line i n situaii justificate prescripia medical
electronic off-line pentru medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, cu
respectarea tuturor prevederilor legale n vigoare; asumarea prescripiei electronice de ctre medicii
prescriptori se face prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001 privind
semntura electronic. n situaia n care medicii prescriptori nu dein semntur electronic, prescripia
medical se va lista pe suport hrtie i va fi completat i semnat de medicul prescriptor n condiiile
prevzute n anexa nr. 36 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. ............./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul
2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
aj) s introduc n sistemul informatic toate prescripiile medicale electronice prescrise off-line i
prescripiile medicale cu regim special unic pe ar pentru prescrierea substanelor i preparatelor
stupefiante i psihotrope, n termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prescrierii.
ak) s ncaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere din pachetul de servicii de baz, dac
asiguratul se prezint fr bilet de trimitere; n aceast situaie furnizorii de servicii medicale nu au
dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripii medicale utilizate n sistemul de asigurri sociale
de sntate i decontate de casele de asigurri de sntate. Pentru persoanele beneficiare ale
programelor de sntate i numai pentru afeciunile ce fac obiectul programelor de sntate precum i
106

pentru asiguraii care au bilet de trimitere sau a cror afeciuni permit prezentarea la medic fr bilet de
trimitere, medicii elibereaz bilete de trimitere pentru investigaii paraclinice/bilet de
internare/prescripii medicale, dup caz, utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate i
decontate de casele de asigurri de sntate i dac prezentarea la medic nu se ncadreaz n numrul
maxim de consultaii stabilit conform programului de lucru prevzut n contractul ncheiat cu casa de
asigurri de sntate.
al) s foloseasc on-line sistemul naional al cardului de asigurri sociale de sntate din platforma
informatic a asigurrilor de sntate; n situaii justificate n care nu se poate realiza comunicaia cu
sistemul informatic, se utilizeaz sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin
semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001 privind semntura electronic,
republicat. Serviciile medicale nregistrate off-line, se transmit n platforma informatic a asigurrilor
de sntate n maximum 72 de ore de la momentul acordrii serviciului medical, pentru serviciile
acordate n luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de baz acordate n alte
condiii dect cele menionate anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de asigurri de
sntate; prevederile sunt valabile i n situaiile n care se utilizeaz adeverina de asigurat cu
valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz cardul naional din motive religioase sau
de contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se va emite card national duplicat sau, dup
caz, documentele prevzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, pentru persoanele crora nu le-a
fost emis cardul n vederea acordrii serviciilor medicale.
VI. Modaliti de plat
ART. 8 (1) Modalitile de plat n asistena medical de specialitate din ambulatoriu sunt tarif pe
serviciu medical exprimat n puncte, tarif pe consultaie i tarif pe serviciu medical - caz pentru servicii
medicale de acupunctur exprimate n lei.
(2) Valoarea minim garantat a unui punct este unic pe ar; pentru anul 2015 valoarea minim
garantat a unui punct pentru plata pe serviciu medical este n valoare de 1,8 lei.
(3) Plata serviciilor medicale prin tarif pe serviciu medical exprimat n puncte se face conform
prevederilor din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. ............./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul
2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
(4) Numrul de puncte calculat conform anexei nr. 8 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............./2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare
se ajusteaz n funcie de:
a) condiiile n care se desfoar activitatea, cu .......%*)
b) gradul profesional medic primar ........%.
(5) a) Tariful pe consultaie de acupunctur este de 13 lei;
b) Tariful pe serviciu medical - caz pentru servicii medicale de acupunctur de care beneficiaz un
asigurat pentru o cur de servicii de acupunctur este de 140 lei.
(6) Valoarea contractului pentru consultaiile i serviciile medicale - caz de acupunctur este de
................ lei i se suport din fondul aferent asistenei medicale de recuperare.
Suma contractat se defalcheaz pe trimestre i pe luni dup cum urmeaz:
Suma anual contractat este ................ lei, din care:
- Suma aferent trimestrului I .................... lei,
din care:
- luna I .................. lei
- luna II ................. lei
- luna III ................ lei
- Suma aferent trimestrului II ................... lei,
107

din care:
- luna IV ................ lei
- luna V ................. lei
- luna VI ................ lei
- Suma aferent trimestrului III .................. lei,
din care:
- luna VII ............... lei
- luna VIII .............. lei
- luna IX ................. lei
- Suma aferent trimestrului IV ................. lei,
din care:
- luna X ................. lei
- luna XI ................ lei
- luna XII ............... lei.
-----------*) n condiiile n care, pentru cabinetele cu punct/puncte de lucru se stabilete un spor de zon
diferit pentru localitatea unde se afl cabinetul, respectiv pentru localitatea/localitile unde se afl
punctul/punctele de lucru, se va trece sporul de zon pentru fiecare situaie.
ART. 9 (1) Decontarea serviciilor medicale furnizate se face lunar, n termen de maximum 20 de zile
calendaristice de la ncheierea fiecrei luni; decontarea contravalorii serviciilor medicale furnizate
potrivit contractelor ncheiate ntre furnizorii de servicii medicale i casele de asigurri de sntate se
face pe baza documentelor necesare decontrii serviciilor medicale furnizate n luna anterioar,
depuse/transmise lunar de furnizori la casa de asigurri de sntate, la data de ..............
Toate documentele necesare decontrii se certific pentru realitatea i exactitatea datelor raportate
prin semntura reprezentanilor legali ai furnizorilor.
Pn la data de 30 a lunii urmtoare ncheierii trimestrului se face decontarea ca urmare a
regularizrii sumelor cuvenite trimestrului respectiv, la valoarea definitiv a unui punct.
(2) Decontarea lunar a serviciilor medicale de acupunctur furnizate n luna anterioar se face pe
baza numrului de servicii medicale - cazuri pentru servicii medicale de acupunctur i a numrului de
consultaii de acupunctur i a tarifelor pe cur i pe consultaie, n limita sumelor contractate, n
termen de maximum 20 de zile calendaristice de la ncheierea fiecrei luni, pe baza facturii i a
documentelor justificative depuse/transmise de furnizor la casa de asigurri de sntate la data de
.....................
Decontarea lunar a cazurilor finalizate se realizeaz la tariful contractat dac numrul mediu al
zilelor de tratament este mai mare sau egal cu 8,5. Pentru un numr mediu al zilelor de tratament
realizat ntr-o lun mai mic de 8,5, decontarea lunar a serviciilor medicale - cazuri finalizate se face la
un tarif stabilit conform formulei: Tarif contractat 140 lei x numr mediu al zilelor de tratament
realizate / 10 - numr mediu zile de tratament contractat. Numrul mediu al zilelor de tratament realizat
ntr-o lun se calculeaz mprind numrul total al zilelor de tratament efectuate, corespunztoare
cazurilor finalizate la numrul de servicii de acupunctur - cazuri finalizate i raportate n luna
respectiv.
n situaia n care o cur de tratament n acupunctur se ntrerupe, furnizorul are obligaia s anune
casa de asigurri de sntate despre ntreruperea curei, motivul ntreruperii i numrul de zile efectuat
fa de cel recomandat. O cur de tratament n acupunctur ntrerupt se consider o cur finalizat.
Cura de acupunctur se deconteaz n luna urmtoare celei n care a fost finalizat aceast cur.
Toate documentele necesare decontrii se certific pentru realitatea i exactitatea datelor raportate
prin semntura reprezentanilor legali ai furnizorilor.
(3) Clauze speciale - se completeaz pentru fiecare cabinet medical*) i fiecare medic de specialitate
din componena cabinetului medical cu care s-a ncheiat contractul:
108

a) Medic
Nume: ...................... Prenume: ......................................
Grad profesional: ..........................................................
Specialitatea/atestat de studii complementare/competen: ..................
Cod numeric personal: ......................................................
Codul de paraf al medicului: ..............................................
Program zilnic de activitate ........................................ ore/zi
b) Medic
Nume: ...................... Prenume: ......................................
Grad profesional: ..........................................................
Specialitatea/atestat de studii complementare/competen: ..................
Cod numeric personal: ......................................................
Codul de paraf al medicului: ..............................................
Program zilnic de activitate ........................................ ore/zi
c) .........................................................................
............................................................................
------------

*) n cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului i al cabinetelor de specialitate din


centrele de sntate multifuncionale organizate n structura spitalului, se va completa cu programul de
lucru stabilit pentru cabinetele respective, precum i cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate
care i desfoar activitatea n sistem integrat i n centrul de sntate multifuncional fr
personalitate juridic din structura spitalului.
VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 10 Serviciile medicale furnizate n baza prezentului contract trebuie s respecte criteriile
privind calitatea serviciilor medicale acordate asigurailor, elaborate n conformitate cu prevederile
legale n vigoare.
VIII. Rspunderea contractual
ART. 11 Pentru nendeplinirea obligaiilor contractuale partea n culp datoreaz celeilalte pri
daune-interese.
ART. 12
Clauz special
(1) Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii contractului i
care mpiedic executarea acestuia, este considerat for major i exonereaz de rspundere partea
care o invoc. Sunt considerate for major, n sensul acestei clauze, mprejurri ca: rzboi, revoluie,
cutremur, marile inundaii, embargo.
(2) Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte n termen de 5 zile calendaristice
de la data apariiei respectivului caz de for major i s prezinte un act confirmativ eliberat de
autoritatea competent din propriul jude, respectiv municipiul Bucureti, prin care s se certifice
realitatea i exactitatea faptelor i mprejurrilor care au condus la invocarea forei majore i, de
asemenea, de la ncetarea acestui caz. Dac nu procedeaz la anunarea n termenele prevzute mai sus
a nceperii i ncetrii cazului de for major, partea care l invoc suport toate daunele provocate
celeilalte pri prin neanunarea n termen.
(3) n cazul n care mprejurrile care oblig la suspendarea executrii prezentului contract se
prelungesc pe o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluiunea contractului.
IX. Sanciuni, condiii de reziliere, ncetare i suspendare a contractului
ART. 13 (1) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea, din motive
imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevzut n contract, se aplic urmtoarele
sanciuni:
a) la prima constatare, se diminueaz cu 5% valoarea minim garantat a punctului pentru luna n
care s-au produs aceste situaii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialitile clinice, inclusiv
109

pentru planificare familial la care se nregistreaz aceste situaii sau contravaloarea serviciilor de
acupunctur aferente lunii n care s-au produs aceste situaii;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% valoarea minim garantat a punctului pentru luna n
care s-au produs aceste situaii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialitile clinice, inclusiv
pentru planificare familial la care se nregistreaz aceste situaii sau contravaloarea serviciilor de
acupunctur aferente lunii n care s-au produs aceste situaii.
(2) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 7 lit. a) - c), e) - h), j) - u),
v), x), z), ac) - ae) i ag) precum i prescrieri de medicamente cu i fr contribuie personal din partea
asiguratului i/sau recomandri de investigaii paraclinice care nu sunt n conformitate cu
reglementrile legale n vigoare aplicabile n domeniul sntii, inclusiv prescriere de medicamente cu
i fr contribuie personal din partea asiguratului fr aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de
asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate, acolo unde este cazul, completarea
scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular dect cel prevzut n norme sau neeliberarea
acesteia, precum i neeliberarea prescripiei medicale ca urmare a actului medical propriu, pentru
primele 30 de zile din perioada cuprins n scrisoarea medical, se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% valoarea minim garantat a punctului pentru luna n
care s-au nregistrat aceste situaii pentru medicii din ambulatoriu pentru specialitile clinice, inclusiv
pentru planificare familial, la care se nregistreaz aceste situaii sau contravaloarea serviciilor de
acupunctur aferente lunii n care s-au produs aceste situaii.
(3) n cazul n care, n urma controlului efectuat de ctre serviciile specializate ale caselor de
asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate, se constat nerespectarea obligaiei
prevzut la art. 7 lit. ab) i/sau serviciile raportate conform contractului n vederea decontrii acestora
nu au fost efectuate, se recupereaz contravaloarea acestor servicii i se diminueaz cu 10% valoarea
minim garantat a punctului pentru luna n care s-au nregistrat aceste situaii, pentru medicii din
ambulatoriu, pentru specialitile clinice, inclusiv pentru planificare familial, la care se nregistreaz
aceste situaii sau contravaloarea serviciilor de acupunctur aferente lunii n care s-au produs aceste
situaii.
(4) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea obligaiei de la art. 7 lit. aj), se
aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare se diminueaz cu 10% valoarea minim garantat a unui punct per serviciu,
respectiv se diminueaz cu 10% valoarea de contract pentru luna n care s-au produs aceste situaii,
pentru medicii de specialitate clinic/acupunctur la care acestea au fost nregistrate;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 20% valoarea minim garantat a unui punct per serviciu,
respectiv se diminueaz cu 20% valoarea de contract pentru luna n care s-au produs aceste situaii,
pentru medicii de specialitate clinic/acupunctur la care acestea au fost nregistrate.
(5) Pentru punerea n aplicare a sanciunii prevzute la alin. (4), nerespectarea obligaiei de la art. 7
lit. aj) se constat de casele de asigurri de sntate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor
aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate a componentei prescriere cu componenta
eliberare pentru toate prescripiile medicale electronice off-line i pentru prescripiile medicale cu
regim special unic pe ar pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope.
(6) Reinerea sumelor potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face din prima plat care urmeaz a fi
efectuat pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate. n situaia
n care suma prevzut la alin. (4) depete prima plat, reinerea sumei se realizeaz prin plat direct
sau executare silit, n condiiile legii.
(7) Pentru cazurile prevzute la alin. (1) - (4), casele de asigurri de sntate in evidena distinct pe
fiecare medic/furnizor, dup caz.
(8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face prin plat direct sau executare
silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
110

(9) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) - (4) se utilizeaz
conform prevederilor legale n vigoare, cu aceeai destinaie.
(10) n cazul n care se constat nerespectarea de ctre furnizorii de servicii medicale de specialitate
din specialitile clinice a obligaiei prevzute la art. 7 lit. af) consultaiile, respectiv serviciile raportate
pentru asiguraii cu afeciuni care permit prezentarea direct la medicul de specialitate nu se deconteaz
de casa de asigurri de sntate.
ART. 14 Contractul de furnizare de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de
specialitate se reziliaz de plin drept printr-o notificare scris a caselor de asigurri de sntate, n
termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobrii acestei msuri ca urmare a constatrii
urmtoarelor situaii:
a) dac furnizorul de servicii medicale nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data semnrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dac din motive imputabile furnizorului acesta i ntrerupe activitatea pe o perioad mai mare de
30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
autorizaiei de funcionare/autorizaiei sanitare de funcionare sau a documentului similar, respectiv de
la ncetarea valabilitii acestora;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a dovezii
de evaluare a furnizorului;
e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor nsoite de documentele justificative
privind activitile realizate conform contractului, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de
sntate a serviciilor realizate, pentru o perioad de dou luni consecutive n cadrul unui trimestru,
respectiv 3 luni ntr-un an;
f) refuzul furnizorilor de servicii medicale din ambulatoriu pentru specialitile clinice, inclusiv de
servicii de planificare familial i acupunctur de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei
Naionale de Asigurri de Sntate i ale caselor de asigurri de sntate ca urmare a cererii n scris a
documentelor solicitate privind actele de eviden financiar-contabil a serviciilor furnizate conform
contractelor ncheiate ntre furnizori i casele de asigurri de sntate i documentele justificative
privind sumele decontate din Fond, precum i documentele medicale i administrative existente la
nivelul entitii controlate i necesare actului de control;
g) la a doua constatare a faptului c serviciile raportate conform contractului n vederea decontrii
acestora nu au fost efectuate - cu excepia situaiilor n care vina este exclusiv a medicului/medicilor,
caz n care contractul se modific prin excluderea acestuia/acestora - cu recuperarea contravalorii
acestor servicii;
h) dac se constat nerespectarea programului de lucru prevzut n contractul cu casa de asigurri de
sntate prin lipsa nejustificat a medicului timp de 3 zile consecutive n cazul cabinetelor medicale
individuale; n cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale, inclusiv ambulatoriul
integrat, contractul se modific n mod corespunztor prin excluderea medicului/medicilor la care s-a
constatat nerespectarea nejustificat a programului de lucru timp de 3 zile consecutive.
i) n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 27 alin. (3) din H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare i la art. 7 lit. aa) i ak);
j) odat cu prima constatare dup aplicarea msurilor prevzute la art. 13 alin. (1), (2) i (4) precum
i la prima constatare dup aplicarea msurii prevzute la art. 13 alin. (3).
ART. 15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale nceteaz la data la care a intervenit una
dintre urmtoarele situaii:
a) de drept la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a1) furnizorul de servicii medicale i nceteaz activitatea n raza administrativ-teritorial a casei de
asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual;
111

a2) ncetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinare sau reprofilare a furnizorilor
de servicii medicale, dup caz;
a3) ncetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate;
a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua
activitatea n condiiile legii;
a5) medicul titular al cabinetului medical individual renun sau pierde calitatea de membru al
Colegiului Medicilor din Romnia;
b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;
c) acordul de voin al prilor;
d) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al furnizorului de servicii
medicale sau al casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris, cu 30 de zile calendaristice
anterioare datei de la care se dorete ncetarea contractului, cu indicarea motivului i a temeiului legal;
e) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al casei de asigurri de sntate
printr-o notificare scris privind expirarea termenului de suspendare a contractului n condiiile art. 16
lit. a) - cu excepia revocrii dovezii de evaluare a furnizorului.
(2) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate a ncetat prin reziliere
ca urmare a nerespectrii obligaiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul ncheiat, casele
de asigurri de sntate nu vor mai intra n relaii contractuale cu furnizorii respectivi pn la urmtorul
termen de contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data ncetrii contractului.
(3) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate se modific prin
excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane nregistrat/nregistrate n contractul ncheiat
cu casa de asigurri de sntate i care desfoar activitate sub incidena acestuia la furnizorii
respectivi, din motive imputabile acestora i care au condus la nerespectarea obligaiilor contractuale de
ctre furnizor, casele de asigurri de sntate nu vor accepta nregistrarea n niciun alt contract de
acelai tip a persoanei/persoanelor respective pn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin
de 6 luni de la data modificrii contractului.
(4) Dup reluarea relaiei contractuale, n cazul n care noul contract se reziliaz/se modific n
condiiile alin. (2) i (3), casele de asigurri de sntate nu vor mai ncheia contracte cu furnizorii
respectivi, respectiv nu vor mai accepta nregistrarea persoanelor prevzute la alin. (3) n contractele de
acelai tip ncheiate cu aceti furnizori sau cu ali furnizori pentru aceste persoane care prin activitatea
lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.
(5) n cazul n care furnizorii intr n relaii contractuale cu aceeai cas de asigurri de sntate
pentru mai multe sedii secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate n contract, prevederile alin.
(2) - (4) se aplic n mod corespunztor pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele secundare de
lucru, dup caz.
ART. 16 Contractul de furnizare de servicii medicale din ambulatoriu de specialitate se suspend la
data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a) ncetarea valabilitii sau revocarea de ctre autoritile competente a oricruia dintre documentele
prevzute la art. 23 alin. (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i
completrile ulterioare i nerespectarea obligaiei prevzute la art. 7 lit. y), cu condiia ca furnizorul s
fac dovada demersurilor ntreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea opereaz pentru o
perioad de maximum 30 de zile calendaristice de la data ncetrii valabilitii/revocrii acestuia;
b) n cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea cazului
de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurri de sntate, pentru motive obiective,
independente de voina furnizorilor i care determin imposibilitatea desfurrii activitii furnizorului
pe o perioad limitat de timp, dup caz pe baz de documente justificative;
d) nerespectarea de ctre furnizorii de servicii medicale a obligaiei de plat a contribuiei la Fond,
constatat de ctre casele de asigurri de sntate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori, pn
112

la data la care acetia i achit obligaiile la zi sau pn la data ajungerii la termen a contractului;
suspendarea se face dup 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurri de sntate a
efectuat ultima plat ctre furnizor;
e) de la data la care casa de asigurri de sntate este ntiinat de decizia colegiului teritorial al
medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciiul profesiei a medicului
titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a cabinetelor medicale,
suspendarea se aplic corespunztor numai medicului aflat n contract cu casa de asigurri de sntate
care se afl n aceast situaie.
ART. 17 (1) Situaiile prevzute la art. 14 i la art. 15 alin. (1) lit. a) subpct. a2 - a5 se constat de
casa de asigurri de sntate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricrei persoane
interesate.
(2) Situaiile prevzute la art. 15 alin. (1) lit. a) subpct. a1 se notific casei de asigurri de sntate cu
cel puin 30 de zile calendaristice naintea datei de la care se dorete ncetarea contractului.
X. Corespondena
ART. 18 (1) Corespondena legat de derularea prezentului contract se efectueaz n scris, prin
scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul prilor - sediul casei de
asigurri de sntate i la sediul cabinetului medical declarat n contract.
(2) Fiecare parte contractant este obligat ca, n termen de 5 zile lucrtoare din momentul n care
intervin modificri ale datelor ce figureaz n prezentul contract, s notifice celeilalte pri contractante
schimbarea survenit.
XI. Modificarea contractului
ART. 19 n condiiile apariiei unor noi acte normative n materie, care intr n vigoare pe durata
derulrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica i se vor completa n mod
corespunztor.
ART. 20 Valoarea definitiv a punctului este cea calculat de Casa Naional de Asigurri de
Sntate i nu este element de negociere ntre pri.
ART. 21 Dac o clauz a acestui contract ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale contractului nu
vor fi afectate de aceast nulitate. Prile convin ca orice clauz declarat nul s fie nlocuit printr-o
alt clauz care s corespund ct mai mult cu putin spiritului contractului.
ART. 22 Prezentul contract se poate modifica prin negociere i acord bilateral, la iniiativa oricrei
pri contractante, sub rezerva notificrii scrise a inteniei de modificare i a propunerilor de modificare
cu cel puin ......... zile naintea datei de la care se dorete modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiional semnat de ambele pri i este anex a acestui contract.
XII. Soluionarea litigiilor
ART. 23 (1) Litigiile legate de ncheierea, derularea i ncetarea prezentului contract vor fi supuse
unei proceduri prealabile de soluionare pe cale amiabil.
(2) Litigiile nesoluionate pe cale amiabil dintre furnizori i casele de asigurri de sntate conform
alin. (1) se soluioneaz de ctre Comisia de Arbitraj care funcioneaz pe lng Casa Naional de
Asigurri de Sntate, organizat conform reglementrilor legale n vigoare sau de ctre instanele de
judecat, dup caz.
XIII. Alte clauze
..........................................................................

113

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de


sntate a fost ncheiat azi, ......., n dou exemplare a cte ...... pagini fiecare, cte unul pentru fiecare
parte contractant.

CASA DE ASIGURRI DE SNTATE


Preedinte - director general,
...............................

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE CLINICE


Reprezentant legal,
......................................

Director executiv al
Direciei Economice,
...............................
Director executiv al
Direciei Relaii Contractuale,
...............................
Vizat
Juridic, contencios
...............................

ACT ADIIONAL
pentru serviciile medicale paraclinice - ecografii efectuate de medicii de specialitate din
specialitile clinice
Se ntocmete dup modelul contractului de furnizare de servicii paraclinice adaptat.

114

ANEXA 10
CONDIIILE ACORDRII PACHETULUI DE SERVICII MEDICALE DE BAZ
ACORDATE N AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITATEA
CLINIC DE REABILITARE MEDICAL
A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZ CUPRINDE:
1. Servicii medicale - consultaii, serii de proceduri - n specialitatea clinic de reabilitare
medical
1.1. Consultaia medical de specialitate - iniial, cuprinde:
- anamneza, examenul clinic general, examenul clinic specific specialitii respective, stabilirea i
recomandarea explorrilor necesare i/sau interpretarea integrativ a explorrilor i a analizelor de
laborator disponibile efectuate la solicitarea medicului de familie i/sau a medicului de specialitate, n
vederea stabilirii diagnosticului;
- bilanul articular anatomic i funcional, bilanul muscular, bilanul global gestual i ntocmirea
planului de recuperare;
- unele manevre specifice pe care medicul le consider necesare;
- stabilirea conduitei terapeutice, prescrierea tratamentului medical igieno-dietetic i fizical i de
reabilitare medical, precum i instruirea n legtur cu msurile terapeutice i profilactice generale i
specifice balneoclimatice - terapii cu factori naturali terapeutici: apele minerale terapeutice, lacurile i
nmolurile terapeutice, gazele terapeutice, ansamblul elementelor fizico-chimice ale climatului,
inclusiv microclimatul de saline i peteri, avizate de Ministerul Sntii conform legislaiei n
vigoare.
1.2 Consultaia de reevaluare se acord nainte de nceperea unei serii de proceduri specifice de
reabilitare medical, n timpul seriei de proceduri sau la finalul fiecrei serii de proceduri la un interval
ce nu poate s depeasc 10 zile calendaristice de la momentul finalizrii acesteia.
1.3 Procedurile specifice de reabilitare medical, care se pot acorda n cadrul unei serii de proceduri
sunt:
______________________________________________________________________________
| PROCEDURI SPECIFICE DE REABILITARE MEDICAL
|
|______________________________________________________________________________|
| 1. Kinetoterapie de grup pe afeciuni
|
|______________________________________________________________________________|
| 2. Galvanizare
|
|______________________________________________________________________________|
| 3. Ionizare
|
|______________________________________________________________________________|
| 4. Cureni diadinamici
|
|______________________________________________________________________________|
| 5. Trabert
|
|______________________________________________________________________________|
| 6. TENS
|
|______________________________________________________________________________|
| 7. Cureni interfereniali
|
|______________________________________________________________________________|
| 8. Unde scurte
|
|______________________________________________________________________________|
| 9. Microunde
|
|______________________________________________________________________________|
| 10. Cureni de nalt frecven pulsatil
|
|______________________________________________________________________________|
| 11. Ultrasunet
|

115

|______________________________________________________________________________|
| 12. Combinaie de ultrasunet cu cureni de joas frecven
|
|______________________________________________________________________________|
| 13. Magnetoterapie
|
|______________________________________________________________________________|
| 14. Laser-terapie
|
|______________________________________________________________________________|
| 15. Solux
|
|______________________________________________________________________________|
| 16. Ultraviolete
|
|______________________________________________________________________________|
| 17. Cureni cu impulsuri rectangulare
|
|______________________________________________________________________________|
| 18. Cureni cu impulsuri exponeniale
|
|______________________________________________________________________________|
| 19. Contracia izometric electric
|
|______________________________________________________________________________|
| 20. Stimulare electric funcional
|
|______________________________________________________________________________|
| 21. Bi Stanger
|
|______________________________________________________________________________|
| 22. Bi galvanice
|
|______________________________________________________________________________|
| 23. Du subacval
|
|______________________________________________________________________________|
| 24. Aplicaii cu parafin
|
|______________________________________________________________________________|
| 25. Bi sau pensulaii cu parafin
|
|______________________________________________________________________________|
| 26. Masaj regional
|
|______________________________________________________________________________|
| 27. Masaj segmentar
|
|______________________________________________________________________________|
| 28. Masaj reflex
|
|______________________________________________________________________________|
| 29. Limfmasaj
|
|______________________________________________________________________________|
| 30. Aerosoli individuali
|
|______________________________________________________________________________|
| 31. Pulverizaie camer
|
|______________________________________________________________________________|
| 32. Hidrokinetoterapie individual general
|
|______________________________________________________________________________|
| 33. Hidrokinetoterapie parial
|
|______________________________________________________________________________|
| 34. Kinetoterapie individual
|
|______________________________________________________________________________|
| 35. Traciuni vertebrale i articulare
|
|______________________________________________________________________________|
| 36. Manipulri vertebrale
|
|______________________________________________________________________________|
|
| 37. Manipulri articulaii periferice
|______________________________________________________________________________|
| 38. Kinetoterapie cu aparatur special cu dispozitive mecanice,
|
| electromecanice i robotizate
|
|______________________________________________________________________________|
| 39. Bi minerale (sulfuroase, cloruro-sodice, alcaline)
|
|______________________________________________________________________________|
| 40. Bi de plante
|

116

|______________________________________________________________________________|
| 41. Bi de dioxid de carbon i bule
|
|______________________________________________________________________________|
| 42. Bi de nmol
|
|______________________________________________________________________________|
| 43. Mofete naturale
|
|______________________________________________________________________________|
| 44. Mofete artificiale
|
|______________________________________________________________________________|
| 45. mpachetare general cu nmol
|
|______________________________________________________________________________|
| 46. mpachetare parial cu nmol
|
|______________________________________________________________________________|
| 47. Aplicaie de unde de oc extracorporeale
|
|______________________________________________________________________________|
| 48. Aplicaia de oscilaii profunde
|
|______________________________________________________________________________|
| 49. Speleoterapia/salinoterapia
|
|______________________________________________________________________________|

Procedurile de la pct. 1 - 38, 47 - 49 pot fi efectuate numai de cabinetele medicale care dispun i de
baz de tratament. Procedurile de la pct. 39 - 46 pot fi efectuate numai n bazele de tratament din
staiunile balneoclimaterice.
Procedurile se acord pentru perioade i potrivit unui ritm stabilite de medicul curant de reabilitare
medical.
1.3.1: Perioada pentru care se deconteaz procedurile specifice de reabilitare medical este de
maximum 21 zile/an/asigurat att la copii ct i la aduli cu excepia copiilor 0 - 18 ani cu diagnostic
confirmat de paralizie cerebral, cnd se acord proceduri medicale specifice de reabilitare medical
pentru o perioad de maximum 42 de zile pe an/asigurat, aceste perioade putnd fi fracionate n
maximum dou fraciuni, n funcie de afeciunea de baz la recomandarea medicului de specialitate
reabilitare medical.
1.3.2: n cazul unor perioade de tratament fracionate la recomandarea medicului de specialitate
reabilitare medical, pentru fiecare perioad de tratament se deconteaz o consultaie iniial i o
consultaie de reevaluare, dar nu mai mult de dou consultaii iniiale i dou consultaii de reevaluare
pe an/asigurat.
1.3.3: Seria de proceduri specifice de reabilitare medical stabilit de medicul de specialitate
reabilitare medical, decontat pentru un asigurat include maximum 4 proceduri/zi de tratament.
Pentru o serie de proceduri specifice de reabilitare medical ce se desfoar n bazele de tratament
din staiunile balneoclimatice se deconteaz maximum 4 proceduri/zi, din care 2 proceduri specifice de
reabilitare medical cu factori terapeutici naturali.
1.4 Pentru situaiile n care unui asigurat nu i se recomand o serie de proceduri specifice de
reabilitare medical se deconteaz 3 consultaii/trimestru pentru aceeai afeciune.
1.5 Pentru grupele de boli cronice G18, G19, G31b, G31c, G31d, G31e - nominalizate n H.G. nr.
720/2008, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru care tratamentul se poate prescrie i
monitoriza de ctre medicul n specialitatea reabilitare medical din unitile sanitare nominalizate de
ctre Ministerul Sntii, pentru un bolnav cu una sau mai multe afeciuni cronice, se deconteaz o
consultaie i prescripia/prescripiile medicale aferente, trimestrial sau lunar, cu condiia ca aceste
servicii s nu se fi efectuat de ctre un alt medic de specialitate pentru aceeai perioad.
1.6 Consultaiile de specialitate reabilitare medical se acord pe baza biletului de trimitere de la
medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriu clinic, cu excepia consultaiilor
pentru afeciunile prevzute n anexa nr. 13 la prezentele norme care permit prezentarea direct la
medicul de specialitate din ambulatoriu.
117

1.7 n cadrul consultaiilor de reabilitare medical se pot efectua dup caz, urmtoarele proceduri
diagnostice/terapeutice/tratamente care se efectueaz n cabinetul medical:
___________________________________________________________________________
|Nr. |
Denumire procedur diagnostic/terapeutic/tratamente
|
|crt.|
|
|____|______________________________________________________________________|
| 1 | Determinarea indicelui de presiune glezn/bra, respectiv deget/bra |
|____|______________________________________________________________________|
| 2 | Podoscopie
|
|____|______________________________________________________________________|
| 3 | Osteodensitometrie segmentar cu ultrasunete
|
|____|______________________________________________________________________|
| 4 | Administrare tratament prin injectarea prilor moi (intramuscular, |
|
| intradermic i subcutanat)
|
|____|______________________________________________________________________|
| 5 | Mezoterapia - injectare terapeutic paravertebral i periarticular |
|____|______________________________________________________________________|
| 6 | Administrare tratament prin puncie intravenoas
|
|____|______________________________________________________________________|
| 7 | Puncii i infiltraii intraarticulare
|
|____|______________________________________________________________________|
| 8 | Blocaje chimice pentru spasticitate (toxin botulinic)
|
|____|______________________________________________________________________|

1.8. Lista specialitilor clinice pentru care se ncheie contract de furnizare de servicii medicale n
ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinic de reabilitare medical:
- reabilitare medical. Specialitatea recuperare, medicin fizic i balneologie este asimilat
specialitii reabilitare medical conform Ordinului MS 360/2013.
1.9. Lista afeciunilor care pot fi tratate n ambulatoriu n specialitatea clinic de reabilitare medical
este:
________________________________________________________________________
|Nr. |
AFECIUNI
|
|crt.|
|
|____|___________________________________________________________________|
| 1.| Atrofii sistemice afectnd n special sistemul nervos central
|
|____|___________________________________________________________________|
| 2.| Tulburri extrapiramidale i ale motricitii
|
|____|___________________________________________________________________|
| 3.| Boli demielinizante ale sistemului nervos central
|
|____|___________________________________________________________________|
| 4.| Afeciunile nervilor, rdcinilor i plexurilor nervoase
|
|____|___________________________________________________________________|
| 5.| Polineuropatii i alte afeciuni ale sistemului nervos periferic |
|____|___________________________________________________________________|
| 6.| Afeciuni ale jonciunilor mioneurale i musculare
|
|____|___________________________________________________________________|
| 7.| Paralizia cerebral i alte sindroame paralitice
|
|____|___________________________________________________________________|
| 8.| Status post infarct miocardic acut
|
|____|___________________________________________________________________|
| 9.| Status post accident vascular cerebral
|
|____|___________________________________________________________________|
| 10.| Insuficiena cardiac clasa NYHA I i II
|
|____|___________________________________________________________________|
| 11.| Boal pulmonar obstructiv cronic clasa I i II
|
|____|___________________________________________________________________|
| 12.| Poliartropatii inflamatorii
|

118

|____|___________________________________________________________________|
| 13.| Artroze
|
|____|___________________________________________________________________|
| 14.| Dorsopatii
|
|____|___________________________________________________________________|
| 15.| Afeciuni ale esuturilor moi
|
|____|___________________________________________________________________|
| 16.| Status post leziuni traumatice
|
|____|___________________________________________________________________|
| 17.| Status post intervenii chirurgicale majore cardiovasculare,
|
|
| neurochirurgicale, ortopedice
|
|____|___________________________________________________________________|

1.10. Tariful pe consultaie n specialitatea clinic reabilitare medical este de 20 lei. Tariful pe
consultaie n specialitatea clinic reabilitare medical, n cadrul creia se efectueaz minim dou
proceduri dintre cele prevzute la punctul 1.7 este de 40 lei. Pentru prestaia medicului primar, tariful
consultaiei se majoreaz cu 20%.
1.11. Recomandarea pentru serviciile de reabilitare medical se poate face de ctre medicii de
specialitate i de ctre medicii de familie, n limita competenelor iar procedurile specifice de
reabilitare medical se acord conform schemei de tratament, pentru perioade i potrivit unui ritm
stabilite de ctre medicul de specialitate reabilitare medical.
1.12. Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de reabilitare medical acordate n
bazele de tratament, care se deconteaz pentru un asigurat este de 28 de lei sau 42 de lei. Tariful pe zi
de tratament este de 28 de lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevzute la subpunctul 1.3 de la
punctul 1 lit. A din anexa 10 cu excepia poziiilor 1, 26 - 29, 32 - 34 i 38 i este de 42 lei pentru 4
proceduri pe zi dintre cele prevzute la subpunctul 1.3 de la punctul 1 lit. A din anexa 10 cu condiia ca
cel puin o procedur pe zi s fie dintre cele prevzute la poziia 1, 26 - 29, 32 - 34 i 38. Aceste tarife
se deconteaz numai dac numrul procedurilor recomandate i efectuate este de 4/zi, n caz contrar
tarifele se reduc proporional conform formulei: numr proceduri recomandate i efectuate pe zi / 4 x
tarif pe zi de tratament.
Nu se deconteaz de casele de asigurri de sntate serviciile de reabilitare medical atunci cnd
acestea se acord pentru situaii care privesc corecii de natur estetic i de ntreinere, cum ar fi:
vergeturi, sindrom tropostatic, gimnastic de ntreinere (fitness, body-building).
B. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENII DIN STATELE MEMBRE ALE
UNIUNII
EUROPENE/SPAIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAIA
ELVEIAN, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE ASIGURRI SOCIALE DE
SNTATE, N PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENII DIN
STATELE
MEMBRE
ALE
UNIUNII
EUROPENE/SPAIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAIA
ELVEIAN,
BENEFICIARI
AI
FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE N BAZA REGULAMENTULUI
CE NR. 883 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE
2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIAL I PENTRU
PACIENII DIN STATELE CU CARE ROMNIA A NCHEIAT ACORDURI, NELEGERI,
CONVENII SAU PROTOCOALE INTERNAIONALE CU PREVEDERI N DOMENIUL
SNTII
1. Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaiei Elveian, titulari de card european de asigurri sociale de sntate, n perioada
de valabilitate a cardului, beneficiaz n ambulatoriul de specialitate pentru specialitatea clinic
reabilitare medical, de consultaiile prevzute la lit. A punctul 1, subpunctul 1.1 din prezenta anex,
119

devenite necesare pe timpul ederii temporare n Romnia i acordate pe baza biletelor de trimitere
eliberate de medicii de familie, respectiv de medicii de specialitate.
2. Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaia Elveian, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale de reabilitare medical acord
serviciile medicale prevzute la lit. A. din prezenta anex, numai pe baza biletului de trimitere n
aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din
Romnia, cu excepia situaiei n care pacienii respectivi beneficiaz de servicii medicale programate,
acordate cu autorizarea prealabil a instituiilor competente din statele membre ale Uniunii
Europene/din Spaiul Economic European/Confederaia Elveian.
3. Pentru pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau
protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, care au dreptul i beneficiaz de servicii
medicale acordate pe teritoriul Romniei, se acord serviciile medicale prevzute la lit. A. din prezenta
anex, numai pe baza biletului de trimitere n aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia, n condiiile prevzute de respectivele
documente internaionale.

120

ANEXA 11 A
- model -

Furnizor de servicii medicale de reabilitare medical ............


Sediul social/Adresa fiscal .....................................

DECLARAIE

Subsemnatul(a), ................................. legitimat() cu B.I./C.I. seria ..........., nr. ..............., n


calitate de reprezentant legal, cunoscnd c falsul n declaraii se pedepsete conform
_
_
legii, declar pe propria rspundere c am |_|/nu am |_| contract de furnizare de servicii medicale
de reabilitare medical i cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice, Siguranei
Naionale i Autoritii Judectoreti.

Data
..................

Reprezentant legal
(semntura i tampila)
........................

124

ANEXA 11 B
CRITERII
privind selecia furnizorilor de servicii medicale de reabilitare medical i repartizarea sumelor
pentru furnizarea de servicii medicale de reabilitare medical n ambulatoriu
CAP. I Criterii de selecie a furnizorilor de servicii medicale de reabilitare medical n ambulatoriu
Pentru a intra n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate furnizorii trebuie s
ndeplineasc cumulativ urmtoarele criterii de selecie:
1. S fie autorizai i evaluai potrivit dispoziiilor legale n vigoare;
2. S fac dovada capacitii tehnice de a efectua serviciile medicale de reabilitare medical pentru a
cror furnizare ncheie contract cu casa de asigurri de sntate.
3. S fac dovada c toat durata programului de lucru declarat al cabinetului este acoperit prin
prezena unui medic de specialitate reabilitare medical.
CAP. II La stabilirea valorii contractelor de furnizare de servicii medicale de reabilitare medical se
au n vedere urmtoarele criterii:
A. Evaluarea capacitii resurselor tehnice
B. Evaluarea resurselor umane

40%
60%

A. Evaluarea capacitii resurselor tehnice


Ponderea acestui criteriu este de 40%
Ca urmare a aplicrii metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de servicii medicale de
reabilitare medical - obine un punctaj corespunztor acestui criteriu.
a) Furnizorii de servicii medicale de reabilitare medical sunt obligai s fac dovada deinerii legale
a aparaturii prin documente conforme i n termen de valabilitate.
b) Casele de asigurri de sntate sunt obligate s verifice dac seria i numrul aparatului existent n
cadrul cabinetului sunt aceleai cu seria i numrul aparatului nscrise n cuprinsul documentelor care
atest existena i deinerea legal a acestora.
c) Furnizorii sunt obligai s prezinte documentele pentru aparatul/aparatele deinute din care s
reias: anul fabricaiei, seria i numrul, numrul de canale i numrul de bolnavi care pot face terapie
simultan cu aparatul/aparatele respective pentru care ncheie contract de furnizare de servicii cu casa de
asigurri de sntate.
d) Nu sunt luate n calcul aparatele care nu au nscrise pe ele seria i numrul i nici aparatele pentru
care furnizorii nu pot prezenta manualul de utilizare/fia tehnic.
e) Dac doi sau mai muli furnizori prezint aparate nregistrate cu aceeai serie i numr nainte sau
n perioada de contractare, acestea sunt excluse definitiv i nu se mai iau n calcul la nici unul dintre
furnizori.
Fac excepie furnizorii de servicii reabilitare medical care i desfoar activitatea utiliznd acelai
spaiu i aceleai echipamente specifice deinute i/sau utilizate n comun n condiiile legii, cu
prezentarea documentelor justificative prevzute de actele normative n vigoare i numai n condiiile
n care personalul medical de specialitate al fiecrui furnizor i desfoar activitatea cu respectarea
dispoziiilor H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare i ntr-un program de lucru
distinct.
f) Furnizorii vor prezenta contract de service ncheiat cu un furnizor avizat de Ministerul Sntii
conform prevederilor legale n vigoare, pentru aparatele ieite din perioada de garanie i valabil pe
125

perioada de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale. Pentru aparatele care ies din
garanie pe parcursul derulrii contractului de furnizare de servicii medicale furnizorii sunt obligai s
prezinte contractul de service anterior expirrii perioadei de garanie.
g) Furnizorii au obligaia s prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulrii contractului de
furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare, emis conform prevederilor legale n vigoare, pentru
dispozitivele medicale din dotare achiziionate "second hand". Aceast prevedere reprezint condiie de
eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective, n vederea atribuirii punctajului conform metodologiei
de mai jos, respectiv a meninerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia.
A.1 Se acord punctaj pentru fiecare aparat deinut, dup cum urmeaz:
______________________________________________________________________________
|Nr. |
Tip aparat
|
Puncte |Nr. maxim de |
|crt.|
|
|proceduri/or|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 1.| Aparate de electroterapie pentru 1 pacient (cu| 10 puncte | 3
|
|
| un canal), vechime 1 - 10 ani
|
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 2.| Aparate de electroterapie pentru 2 pacieni
| 20 puncte | 8
|
|
| tratai simultan, (2 sau mai multe canale)
|
|
|
|
| vechime 1 - 10 ani
|
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 3.| Baie galvanic i alternant, vechime 1 - 10 | 20 puncte | 2
|
|
| ani
|
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 4.| Aparate de magnetoterapie, vechime 1 - 10 ani | 10 puncte | 3
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 5.| Aparate cu energie luminoas (laserterapie,
| 10 puncte | 5
|
|
| ultraviolete, infraroii), vechime 1 - 10 ani |
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 6.| Aparate pentru terapie cu unde de soc, vechime| 10 puncte | 5
|
|
| 1 - 10 ani
|
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 7.| Aparate de parafin, vechime 1 - 10 ani
| 10 puncte | 3 aplicaii/|
|
|
|
| canapea/pat/|
|
|
|
| or
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 8.| Aparate pentru nalt frecven, vechime 1 - | 15 puncte | 4
|
|
| 10 ani
|
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 9.| Aparate pentru drenaj limfatic, vechime 1 - 10| 10 puncte | 2
|
|
| ani
|
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 10.| Aparat pentru ultrasonoterapie, vechime 1 - 10| 10 puncte | 5
|
|
| ani
|
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 11.| Aparat de aerosoli, vechime 1 - 10 ani
| 10 puncte | 4
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 12.| Cad de hidroterapie, vechime 1 - 10 ani
| 10 puncte/| 2
|
|
|
| 1 cad
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 13.| Cad de hidroterapie cu du subacval sau cu
| 20 puncte/| 2
|
|
| bule, vechime 1 - 10 ani
| 1 cad
|
|
|____|_______________________________________________|___________|_____________|
| 14.| Dispozitive de duuri terapeutice (scoian,
| 20 puncte/| 2
|
|
| alternativ etc.), vechime 1 - 10 ani
| dispozitiv|
|
15
Echipament de elongaie
15 puncte/ 1
echipament

126

Se scad din punctajul acordat pentru fiecare aparat, cte 1 punct pentru fiecare an de vechime n plus
al aparatului peste 10 ani.
_____________________________________________________________________________
|Nr. | Denumire aparat | Numr | An
| Total puncte/ | Total proceduri|
|crt.|
| canale | fabricaie | aparat
| pe or/aparat |
|____|_________________|________|____________|_______________|________________|
| 1 |
2
|
3 |
4
|
5
|
|
|____|_________________|________|____________|_______________|________________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_________________|________|____________|_______________|________________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_________________|________|____________|_______________|________________|
TOTAL PUNCTE: ........

NOTA 1: La contractare, se va ine cont de:


a) numrul maxim de proceduri care pot fi efectuate pe fiecare aparat/or, conform tabelului de mai
sus
b) numrul maxim de proceduri/or posibil de efectuat n cadrul programului de lucru de ctre
asistentul de balneofizioterapie cu pregtire superioar i medie de specialitate, profesorul de cultur
fizic medical, precum i de ctre fiziokinetoterapeutul i kinetoterapeutul care i desfoar
activitatea ntr-o form legal la furnizor, indiferent de forma de organizare a furnizorului, este de 10
proceduri/or; numrul maxim de proceduri/or posibil de efectuat n cadrul programului de lucru de
ctre maseuri si baiesi care i desfoar activitatea ntr-o form legal la furnizor, indiferent de forma
de organizare a furnizorului, este de 2 proceduri/or.
n situaia n care, numrul maxim de proceduri prevzut la lit. b) este mai mic dect cel prevzut la
lit. a), punctajul total aferent lit. A.1 se nmulete cu raportul calculat ntre numrul de proceduri de la
lit. b) i numrul de proceduri de la lit. a).
n situaia n care, numrul maxim de proceduri prevzut la lit. b) este mai mare dect cel prevzut la
lit. a), se acord punctajul aferent lit. A.1.
A.2 Evaluarea slii de kinetoterapie:
- Suprafaa util a slii este ntre 8 - 15 mp i dotare corespunztoare conform Ordinului MSP
153/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice privind
nfiinarea, organizarea i funcionarea cabinetelor medicale = 10 puncte; pentru kinetoterapie de grup
numrul maxim de pacieni este 3 i minim un fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultur
fizic medical.
- Suprafaa util a slii este ntre 16 - 30 mp i dotare corespunztoare conform Ordinului MSP
153/2003, cu modificrile i completrile ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice privind
nfiinarea, organizarea i funcionarea cabinetelor medicale = 40 puncte; pentru kinetoterapie de grup
numrul maxim de pacieni este 6 i minim un fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultur
fizic medical/tur.
- Suprafaa util a slii este de peste 30 mp, folosit exclusiv pentru furnizarea de servicii de
kinetoterapie i dotare superioar fa de prevederile Ordinului MSP 153/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare = 60 puncte; pentru kinetoterapie de grup numrul maxim de pacieni este 8
indiferent de mrimea slii i minim doi fiziokinetoterapeui/kinetoterapeui/profesori de cultur fizic
medical/tur.
A.3 Evaluarea bazinului de hidrokinetoterapie
- volumul bazinului de hidrokinetoterapie este ntre 30 - 40 mc i are dotarea corespunztoare actelor
normative n vigoare = 16 puncte i minim un fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultur
fizic medical/tur;
127

- volumul bazinului de hidrokinetoterapie este ntre 40 - 60 mc i are dotarea corespunztoare actelor


normative n vigoare = 30 puncte i minim un fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultur
fizic medical/tur;
- volumul bazinului de hidrokinetoterapie este de peste 60 mc i are dotarea corespunztoare actelor
normative n vigoare = 40 puncte i minim doi fiziokinetoterapeui/kinetoterapeui/profesori de cultur
fizic medical/tur.
TOTAL puncte resurse tehnice ........................
NOTA 1: Sala de kinetoterapie i bazinul de hidrokinetoterapie se puncteaz numai dac la furnizor
i desfoar activitatea cel puin un kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/profesor de cultur fizic
medical n funcie de dimensiunile slii/bazinului. Punctajele pentru lit. A.2 i A.3 se acord pentru
ncadrarea cu personal de specialitate (un kinetoterapeut/fiziokinetoterapeut/profesor de cultur fizic
medical) pentru o norm ntreag (7 ore). Pentru fraciuni de norm, punctajele aferente lit. A.2 i A.3
se ajusteaz proporional.
NOTA 2: Nu se puncteaz bazinele de hidrokinetoterapie care se utilizeaz i pentru alte activiti n
afara celor strict medicale care se contracteaz cu casa de asigurri de sntate.
B. Evaluarea resurselor umane:
Ponderea acestui criteriu este de 60%
Ca urmare a aplicrii metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de servicii medicale de
reabilitare medical - obine un punctaj corespunztor acestui criteriu.
Personalul este punctat proporional cu timpul lucrat.
Punctajul se acord pentru fiecare angajat medico-sanitar cu norm ntreag, iar pentru cei cu norm
parial se acord uniti proporionale cu fraciunea de norm lucrat.
Se consider o norm ntreag astfel:
- pentru un medic - 35 ore/sptmn (7 ore x 5 zile/sptmn)
- pentru un asistent balneofizioterapie, maseur, bie - 40 ore/sptmn (8 ore/zi x 5
zile/sptmn)
- pentru un fiziokinetoterapeut, kinetoterapeut, profesor de cultur fizic medical, - 35
ore/sptmn (7 ore/zi x 5 zile/sptmn)
a. medic n specialitatea reabilitare medical:
- medic primar - 20 puncte/medic/1 norm
- medic specialist - 18 puncte/medic/1 norm
______________________________________________________________________________
|
Nume i prenume medic
|
Numr de ore
|
Punctaj
|
|_________________________________|__________________________|_________________|
|
|
|
|
|_________________________________|__________________________|_________________|

b. fiziokinetoterapeut/kinetoterapeut/profesor de cultur fizic medical - 15 puncte/1 norm


______________________________________________________________________________
|
Nume i prenume
|
Numr de ore
|
Punctaj
|
|_________________________________|__________________________|_________________|
|
|
|
|
|_________________________________|__________________________|_________________|

c. asistent balneofizioterapie - 10 puncte/1 norm


______________________________________________________________________________
|
Nume i prenume
|
Numr de ore
|
Punctaj
|
|_________________________________|__________________________|_________________|
|
|
|
|
|_________________________________|__________________________|_________________|

128

d. maseur - 10 puncte/1 norm


______________________________________________________________________________
|
Nume i prenume
|
Numr de ore
|
Punctaj
|
|_________________________________|__________________________|_________________|
|
|
|
|
|_________________________________|__________________________|_________________|
e. baie - 10 puncte/1 norm
______________________________________________________________________________
|
Nume i prenume
|
Numr de ore
|
Punctaj
|
|_________________________________|__________________________|_________________|
|
|
|
|
|_________________________________|__________________________|_________________|

TOTAL PUNCTE .................


Program de activitate sptmnal al bazei de tratament - 8 ore/zi:
- 5 zile/sptmn = 2 puncte
- Sub 5 zile/sptmn = 1 punct
- Pentru 2 x 8 ore 5 zile pe sptmn = 5 puncte
- 5 zile/saptmna/mai mult de 8 ore pe zi i mai putin de 16 ore pe zi=punctaj proporional cu
programul de activitate declarat
- TOTAL puncte ........................
Pentru fiecare criteriu se stabilete numrul total de puncte obinut prin nsumarea numrului de
puncte obinut de fiecare furnizor.
Se calculeaz valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin mprirea sumei rezultate ca urmare a
aplicrii procentelor corespunztoare fiecrui criteriu la numrul de puncte obinut la fiecare criteriu.
Valoarea unui punct obinut pentru fiecare dintre criterii se nmulete cu numrul de puncte obinut
de un furnizor corespunztor fiecrui criteriu, rezultnd sumele aferente fiecrui criteriu pentru fiecare
furnizor.
Valoarea total contractat de un furnizor cu casa de asigurri de sntate se obine prin nsumarea
sumelor stabilite pentru fiecare criteriu.
Punctajul obinut de fiecare furnizor corespunztor fiecrui criteriu, se afieaz pe pagina web a
casei de asigurri de sntate.

129

ANEXA 11
MODALITILE DE PLAT
n asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitatea clinic reabilitare medical
ART. 1 (1) Unitile ambulatorii de reabilitare medical din structura unor uniti sanitare sau unitile ambulatorii
n care i desfoar activitatea medici angajai ntr-o unitate sanitar, cabinetele medicale de specialitate organizate
conform Ordonanei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea i funcionarea cabinetelor medicale, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 629/2001, republicat, cabinetele medicale de specialitate din structura unor
uniti sanitare aparinnd ministerelor i instituiilor publice centrale din sistemul de aprare, ordine public,
siguran naional i autoritate judectoreasc ncheie contracte de furnizare de servicii medicale de reabilitare
medical n ambulatoriu cu casele de asigurri de sntate, a cror plat se face prin tarif n lei pe servicii medicale consultaii/zi de tratament pentru seria de proceduri specifice de reabilitare medical din pachetul de servicii medicale
de baz prevzut n anexa nr. 10 la ordin.
(2) La stabilirea sumei contractate de un furnizor de servicii medicale de reabilitare medical cu casa de asigurri de
sntate se au n vedere: numrul de servicii medicale - consultaii, respectiv tariful pe consultaie, care este de 20 lei
iar tariful pe consultaie cu efectuare de proceduri este de 40 lei precum i numrul de servicii medicale - zi de
tratament, respectiv tariful pe zi de tratament, care este de 28 de lei sau 42 de lei. Tariful pe zi de tratament este de 28
de lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevzute la subpunctul 1.3 de la punctul 1 lit. A din anexa 10 la ordin, cu
excepia poziiilor 1, 26 - 29, 32 - 34 i 38 i este de 42 lei pentru 4 proceduri pe zi dintre cele prevzute la subpunctul
1.3 de la punctul 1 lit. A din anexa 10 la ordin, cu condiia ca cel puin o procedur pe zi s fie dintre cele prevzute la
poziia 1, 26 - 29, 32 -3 4 i 38.
Pentru prestaia medicului primar, tariful consultaiei se majoreaz cu 20%. n cadrul unei zile de tratament se are n
vedere un numr de maximum 4 proceduri pe zi.
(3) Suma contractat se stabilete conform anexei nr. 11 B la ordin i se defalcheaz pe trimestre i pe luni, innduse cont i de activitatea specific sezonier.
(4) n situaia n care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului pentru fiecare furnizor
de servicii medicale de reabilitare medical, conform prevederilor din anexa nr. 11 B la ordin se modific n sensul
diminurii fa de condiiile iniiale i furnizorii aduc la cunotina caselor de asigurri de sntate aceste situaii, n
termen de maxim 15 zile lucrtoare de la data de la care survine modificarea, suma stabilit iniial se diminueaz
corespunztor, prin ncheierea unui act adiional la contract. Sumele obinute ca disponibil din aceste diminuri la
nivelul caselor de asigurri de sntate se vor folosi la rentregirea sumelor alocate cu destinaie iniial.
Neanunarea acestor situaii i constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor privind nerespectarea
obligaiilor contractuale din contractul de furnizare de servicii medicale de reabilitare medical.
(5) Suma neconsumat lunar la nivelul unui furnizor de servicii medicale de reabilitare medical se redistribuie la
acelai furnizor prin acte adiionale pentru lunile urmtoare, inndu-se cont i de activitatea specific sezonier i se
utilizeaz pentru decontarea serviciilor medicale de reabilitare medical acordate asigurailor de la data semnrii
actului adiional.
ncepnd cu luna septembrie 2015, n situaia n care la unii furnizori de servicii medicale de reabilitare medical se
nregistreaz la sfritul fiecarei luni sume neconsumate fa de suma lunara prevzut n contract, casele de asigurri
de sntate vor diminua, printr-un act adiional la contract, valoarea lunar contractat iniial aferent lunii respective
cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiional la furnizorii de
servicii medicale de reabilitare medical care n luna respectiv i-au epuizat valoarea de contract. Suma din actul
adiional se utilizeaz pentru decontarea serviciilor medicale de reabilitare medical acordate asigurailor de la data
semnrii actului adiional i se repartizeaz proporional n funcie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare
furnizor de la data ncheierii contractului pentru anul n curs i pn la sfritul lunii pentru care se face regularizarea,
suplimentnd valoarea de contract.
(6) Pentru ncadrarea n suma defalcat trimestrial cabinetele de specialitate clinic reabilitare medical pot ntocmi
liste de prioritate pentru furnizarea serviciilor de reabilitare medical, dac este cazul.
(7) n vederea contractrii numrului de servicii medicale - consultaii i a numrului de zile de tratament de
reabilitare medical se au n vedere urmtoarele:
a) numrul de servicii medicale - consultaii de reabilitare medical acordate n cabinetul medical nu poate depi
numrul de servicii medicale - consultaii rezultat potrivit programului de lucru, lundu-se n considerare c pentru o
consultaie medical este necesar o durat n medie de 15 minute, iar pentru o consultaie n cadrul creia se
efectueaz n cabinetul medical proceduri diagnostice/terapeutice/tratamente este necesar n medie o durat de 30
minute.
Dac programul de lucru este mai mic sau mai mare de 7 ore pe zi, numrul de consultaii, poate scade sau crete
corespunztor;

121

b) serviciile medicale zi de tratament care se acord n bazele de tratament, se contracteaz i raporteaz n vederea
decontrii pentru un numr de maximum 21 zile/an/asigurat att la copii ct i la aduli cu excepia copiilor cu
diagnostic confirmat de paralizie cerebral, cnd se acord proceduri medicale terapeutice pentru o perioad de
maximum 42 de zile pe an/asigurat, dup care bolnavul pltete integral serviciile medicale.
(8) Tarifele au n vedere cheltuielile aferente serviciilor medicale - consultaii i numrului de zile de tratament de
reabilitare medical.
(9) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2015 cu destinaia de servicii medicale de reabilitare medical vor
fi contractate de casele de asigurri de sntate prin ncheiere de contracte, respectiv de acte adiionale la contractele
iniiale i vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale - consultaii i numrul de zile de tratament de
reabilitare medical acordate asigurailor de la data semnrii acestora. Valoarea contractului, respectiv a actului
adiional la contractul/actul adiional iniial se stabilete avndu-se n vedere criteriile de selecie i contractare
prevzute n anexa nr. 11 B la ordin, precum i reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor, n situaia n care unul sau
mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului iniial al acestora s-a/s-au modificat.
(10) Decontarea serviciilor medicale de reabilitare medical n ambulatoriu se suport din fondul aferent asistenei
medicale de reabilitare medical.
(11) Casele de asigurri de sntate deconteaz contravaloarea serviciilor medicale - consultaii i numrul de zile
de tratament de reabilitare medical acordate numai pe baza biletelor de trimitere eliberate de medicii de familie,
medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate sau de medicii de specialitate din spital, aflai n relaie
contractual cu casele de asigurri de sntate, cu excepia afeciunilor prevzute n anexa nr. 13 la ordin care permit
prezentarea direct la medicul de specialitate reabilitare medical.
(12) Biletele de trimitere pentru tratament n staiunile balneoclimaterice se fac de ctre medicii de familie, de ctre
medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate i medicii din spital, aflai n relaie contractual cu casele de
asigurri de sntate, pentru perioade i potrivit unui ritm stabilite de medicul de specialitate clinic reabilitare
medical.
(13) Decontarea lunar de ctre casele de asigurri de sntate n limita sumelor contractate se face n funcie de:
a) numrul de servicii medicale - consultaii i tarifele pe consultaii prevzute la alin. (2);
b) numrul de zile de tratament de reabilitare medical realizat att n cabinetele medicale, ct i n bazele de
tratament, nmulit cu tarifele prevzute la alin. (2). Aceste tarife se deconteaz numai dac numrul procedurilor
recomandate i efectuate este de 4/zi, n caz contrar tarifele se reduc proporional conform formulei: numr proceduri
recomandate i efectuate pe zi / 4 x tarif pe zi de tratament.
ART. 2 (1) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale de reabilitare medical factureaz caselor de
asigurri de sntate, lunar, i depune/transmite la casa de asigurri de sntate pn la termenul prevzut n contractul
de furnizare de servicii medicale activitatea realizat n luna anterioar, conform contractului ncheiat cu casa de
asigurri de sntate, care se verific de ctre casele de asigurri de sntate n vederea decontrii i se valideaz
conform prezentelor norme.
(2) Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate
pentru perioada respectiv.
ART. 3 (1) Contravaloarea serviciilor medicale de specialitate n specialitatea clinic reabilitare medical, care nu
se regsesc n anexa nr. 10 la ordin se suport de ctre asigurai la tarifele stabilite de furnizori i afiate la cabinet,
pentru care se elibereaz documentul fiscal, conform prevederilor legale n vigoare, cu indicarea serviciului prestat. n
aceste situaii furnizorii de servicii medicale nu elibereaz bilete de trimitere sau prescripii medicale utilizate n
sistemul de asigurri sociale de sntate i decontate de casele de asigurri de sntate.
(2) Medicii din specialitatea de reabilitare medical ncaseaz contravaloarea serviciilor medicale la cerere din
pachetul de servicii de baz, dac asiguratul se prezint fr bilet de trimitere; n aceast situaie furnizorii de servicii
medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripii medicale utilizate n sistemul de asigurri sociale
de sntate i decontate de casele de asigurri de sntate. Pentru persoanele beneficiare ale programelor de sntate i
numai pentru afeciunile ce fac obiectul programelor de sntate precum i pentru asiguraii care au bilet de trimitere
sau a cror afeciuni permit prezentarea la medic fr bilet de trimitere, medicii elibereaz bilete de trimitere pentru
investigaii paraclinice/bilet de internare/prescripii medicale, dup caz, utilizate n sistemul de asigurri sociale de
sntate i decontate de casele de asigurri de sntate i dac prezentarea la medic se face n cadrul unor consultaii
realizate peste valoarea de contract.
ART. 4 (1) n cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonanei Guvernului nr.
124/1998, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pot fi angajai medici, precum i alte categorii de
personal. Medicii angajai nu raporteaz activitate medical proprie, activitatea acestora fiind raportat de ctre
reprezentantul legal; medicii de specialitate din specialitatea clinic reabilitare medical pot prescrie medicamente cu
sau fr contribuie personal i unele materiale sanitare n tratamentul ambulatoriu, utiliznd formularul de prescripie
medical electronic/formularul de prescripie medical cu regim special unic pe ar pentru prescrierea substanelor i
preparatelor stupefiante i psihotrope, dup caz, semntura electronic proprie pentru prescrierea electronic de

122

medicamente. ntreaga activitate a cabinetului se desfoar respectndu-se contractul ncheiat de reprezentantul legal
al cabinetului medical cu casa de asigurri de sntate.
(2) Pentru specialitatea clinic reabilitare medical, cabinetele medicale individuale organizate conform
reglementrilor n vigoare pot raporta n vederea decontrii numai serviciile medicale din specialitatea medicului
titular al cabinetului medical respectiv.
ART. 5 Pentru unitile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanei Guvernului nr. 124/1998, aprobat cu
modificri i completri prin Legea nr. 629/2001, republicat, contractele/actele adiionale de furnizare de servicii
medicale se ncheie de ctre reprezentantul legal al unitii sanitare n structura creia se afl aceste uniti i casa de
asigurri de sntate.
ART. 6 (1) Casele de asigurri de sntate deconteaz contravaloarea serviciilor medicale de reabilitare medical
acordate numai pe baza biletului de trimitere pentru specialitile clinice, cu excepia consultaiilor pentru afeciunile
prevzute n anexa nr. 13 la ordin, care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din ambulatoriu.
Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaia Elveian
titulari ai cardului european de asigurri sociale de sntate, respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor
europene emise n baza Regulamentului CE nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale n asistena medical
ambulatorie de specialitate acord servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere n aceleai condiii ca i
persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia, cu excepia situaiei n care
pacienii respectivi beneficiaz de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabil a instituiilor
competente din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaia Elveian.
Pentru pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale internaionale
cu prevederi n domeniul sntii, care au dreptul i beneficiaz de servicii medicale, acordate pe teritoriul Romniei,
furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate solicit bilet de trimitere pentru
acordarea de servicii medicale n ambulatoriu.
(2) Biletul de trimitere pentru specialitile clinice este utilizat i pentru specialitatea clinic reabilitare medical i
este formular cu regim special, unic pe ar, care se ntocmete n dou exemplare i are o valabilitate de maximum 60
de zile calendaristice de la data emiterii.
Un exemplar rmne la medicul care a fcut trimiterea i un exemplar este nmnat asiguratului, care l depune la
furnizorul de servicii medicale de reabilitare medical. Furnizorul de servicii medicale de reabilitare medical
pstreaz biletul de trimitere i l va prezenta casei de asigurri de sntate doar la solicitarea acesteia.
Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru specialitile clinice de la data la care acesta se
implementeaz.
(3) Furnizorul de servicii medicale transmite la casa de asigurri de sntate lunar, odat cu raportarea, n vederea
decontrii serviciilor medicale efectuate conform contractului, un borderou centralizator cuprinznd evidena biletelor
de trimitere aferente serviciilor medicale raportate; borderoul centralizator este document justificativ care nsoete
factura.
(4) Furnizorii de servicii medicale de reabilitare medical au obligaia s verifice biletele de trimitere n ceea ce
privete datele obligatorii pe care acestea trebuie s le cuprind potrivit prevederilor legale n vigoare.
(5) Furnizorul de servicii medicale de reabilitare medical recomand investigaii paraclinice prin eliberarea
biletului de trimitere care este formular cu regim special, unic pe ar, care se ntocmete n dou exemplare din care
un exemplar rmne la medicul care prescrie investigaiile i un exemplar l nmneaz asiguratului pentru a-l prezenta
furnizorului de investigaii paraclinice. Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru investigaii
paraclinice de la data la care acesta se implementeaz.
ART. 7 (1) Furnizorii de servicii medicale de reabilitare medical ncaseaz de la asigurai suma corespunztoare
coplii pentru serviciile de reabilitare medical serii de proceduri din pachetul de servicii de baz de care au
beneficiat asiguraii pe seria de proceduri; nivelul minim al coplii este de 5 lei pe seria de proceduri, iar nivelul
maxim este de 10 lei pe seria de proceduri. Valoarea coplii este stabilit de fiecare furnizor pe baz de criterii
proprii.
(2) Categoriile de asigurai scutite de coplat, prevzute la art. 2131 din Legea nr. 95/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare, fac dovada acestei caliti cu documente eliberate de autoritile competente c se ncadreaz
n respectiva categorie, precum i cu documente i/sau, dup caz, cu declaraie pe propria rspundere c ndeplinesc
condiiile privind realizarea sau nu a unor venituri, conform modelului prevzut n anexa nr. 23 D la ordin.
ART. 8 Casele de asigurri de sntate i direciile de sntate public au obligaia de a organiza trimestrial sau ori
de cte ori este nevoie ntlniri cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru a analiza aspecte
privind calitatea serviciilor medicale din asistena medical ambulatorie de specialitate, precum i respectarea
prevederilor actelor normative n vigoare. Acestea vor informa asupra modificrilor aprute n actele normative i vor
stabili mpreun cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate msurile ce se impun pentru mbuntirea
activitii. Neparticiparea medicilor la aceste ntlniri nu i exonereaz de rspunderea nerespectrii hotrrilor luate
cu acest prilej.

123

ANEXA 12
- model CONTRACT
de furnizare de servicii medicale n asistena medical de specialitate de reabilitare medical (pentru unitile sanitare
ambulatorii de reabilitare medical)
I. Prile contractante
Casa de asigurri de sntate .............................., cu sediul n municipiul/oraul ......................, str. ...................... nr. .....,
judeul/sectorul .........., telefon .........., fax ..........., reprezentat prin preedinte - director general .............................
i
- unitile sanitare ambulatorii de reabilitare medical aparinnd ministerelor i instituiilor cu reea sanitar proprie,
reprezentat prin ..........................................;
- cabinetul medical de specialitate ..........................., organizat conform Ordonanei Guvernului nr. 124/1998 privind
organizarea i funcionarea cabinetelor medicale, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 629/2001, republicat,
reprezentat prin ..................................;
- societatea de turism balnear i de reabilitare medical, constituit conform Legii societilor nr. 31/1990 republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, i care ndeplinete condiiile prevzute de Ordonana de urgen a Guvernului nr.
152/2002 privind organizarea i funcionarea societilor comerciale de turism balnear i de recuperare medical, aprobat cu
modificrile i completrile ulterioare prin Legea nr. 143/2003 ............., reprezentat prin ..........................................;
- ambulatoriul de specialitate, ambulatoriul integrat inclusiv centrul de sntate multifuncional fr personalitate juridic din
structura spitalului ........................, inclusiv al spitalului din reeaua ministerelor i instituiilor centrale din domeniul aprrii,
ordinii publice, siguranei naionale i autoritii judectoreti, reprezentat prin .............................................. n calitate de
reprezentant legal al unitii sanitare din care face parte; avnd sediul n municipiul/oraul ......................................., str.
..................... nr. ...., judeul/sectorul ............, telefon .............. fax .................., e-mail ................................. Centrul de sntate
multifuncional - unitate cu personalitate juridic ....................., avnd sediul n municipiul/oraul ...................., str. ................... nr.
...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ......., judeul/sectorul ...................., telefon fix/mobil ............., adresa de e-mail ..........................., fax
.................................., reprezentat prin ............................................................;
II. Obiectul contractului
ART. 1 Obiectul prezentului contract l constituie furnizarea serviciilor medicale de reabilitare medical acordate n uniti
sanitare ambulatorii de reabilitare medical, n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate, conform Hotrrii Guvernului nr.
400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a Contractului-cadru care reglementeaz condiiile acordrii
asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2014 2015, cu modificrile i completrile
ulterioare i Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ./ 2015 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
III. Serviciile medicale de reabilitare medical acordate n uniti sanitare ambulatorii de reabilitare medical.
ART. 2 Furnizorul acord tipurile de servicii medicale de reabilitare medical asigurailor, conform anexei nr. 10 la Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
/2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale de reabilitare medical acordate n uniti sanitare ambulatorii de reabilitare medical,
se face de ctre urmtorii medici:
1. ......................................................................;
2. ......................................................................;
3. ..................................................................... .
ART. 4 Serviciile medicale de reabilitare medical, acordate n uniti sanitare ambulatorii de reabilitare medical n sistemul
asigurrilor de sntate, se acord n baza biletului de trimitere de la medicul de familie, de la medicul de specialitate din
ambulatoriu sau de la medicul de specialitate din spital, aflai n relaii contractuale cu casa de asigurri de sntate, pentru
perioade i potrivit unui ritm stabilite de medicul de reabilitare medical.
IV. Durata contractului
ART. 5 Prezentul contract este valabil de la data ncheierii lui pn la data de 31 decembrie 2015.
ART. 6 Durata prezentului contract se poate prelungi, prin acordul prilor, pe toat durata de aplicabilitate a Hotrrii
Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a Contractului-cadru care reglementeaz condiiile
acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2014 2015, cu modificrile i
completrile ulterioare.
V. Obligaiile prilor
ART. 7 Casa de asigurri de sntate are urmtoarele obligaii:
a) s ncheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de reabilitare medical autorizai i evaluai i s fac publice n
termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncheierii contractelor, prin afiare pe pagina web i la sediul casei de asigurri
de sntate, lista nominal a acestora, cuprinznd denumirea i valoarea de contract a fiecruia, inclusiv punctajele aferente tuturor
criteriilor pe baza crora s-a stabilit valoarea de contract, i s actualizeze permanent aceast list n funcie de modificrile
aprute, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data operrii acestora, conform legii;
b) s deconteze furnizorilor de servicii medicale de reabilitare medical, la termenele prevzute n contract, pe baza facturii
nsoit de documente justificative prezentate att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de Casa
Naional de Asigurri de Sntate, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate i validate conform
Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. .............. pentru aprobarea Normelor

130

metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, n limita valorii de contract;
pentru furnizorii care au semntur electronic extins raportarea n vederea decontrii se face numai n format electronic;
c) s informeze furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de contractare a serviciilor medicale suportate din Fond i
decontate de casele de asigurri de sntate, precum i la eventualele modificri ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor
noi acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurri de sntate; s informeze furnizorii de servicii medicale cu
privire la documentele comunitare n vigoare, precum i despre acordurile, nelegerile, conveniile sau protocoalele internaionale
cu prevederi n domeniul sntii, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurri de sntate.
d) s informeze n prealabil n termenul prevzut la art. 10 alin. (1) din textul de H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i
completrile ulterioare, furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de acordare a serviciilor medicale i cu privire la
orice intenie de schimbare n modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurri de sntate, precum
i prin e-mail la adresele comunicate oficial de ctre furnizori, cu excepia situaiilor impuse de actele normative;
e) s nmneze la data finalizrii controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii medicale sau, dup caz, s
le comunice acestora notele de constatare ntocmite n termen de maximum o zi lucrtoare de la data finalizrii controlului; n
cazul n care controlul este efectuat de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate sau cu participarea acesteia, notificarea
privind msurile dispuse se transmite furnizorului de ctre casele de asigurri de sntate n termen de maximum 10 zile
calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naional de Asigurri de Sntate, la casa de asigurri de
sntate;
f) s recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentnd contravaloarea acestor servicii, precum i
contravaloarea unor servicii medicale, medicamente cu i fr contribuie personal, materiale sanitare, dispozitive medicale i
ngrijiri medicale la domiciliu/ngrijiri paliative, acordate de ali furnizori aflai n relaie contractual cu casa de asigurri de
sntate, n baza biletelor de trimitere/recomandrilor medicale i/sau prescripiilor medicale eliberate de ctre acetia, n situaia
n care nu au fost ndeplinite condiiile pentru ca asiguraii s beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere,
prescripiilor medicale i recomandrilor. Sumele astfel obinute se utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare;
g) s deduc spre soluionare organelor abilitate situaiile n care se constat neconformitatea documentelor depuse de ctre
furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii pe propria rspundere;
h) s comunice n format electronic furnizorilor, motivarea cu privire la erorile de raportare i refuzul decontrii anumitor
servicii; s comunice n format electronic furnizorilor cu ocazia regularizrilor trimestriale motivarea sumelor decontate; n
situaia n care se constat ulterior c refuzul decontrii unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza.
i) s aduc la cunotina furnizorilor de servicii medicale cu care se afl n relaie contractual numele i codul de paraf ale
medicilor care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate;
j) s deconteze contravaloarea serviciilor numai dac medicii au competena legal necesar i au n dotarea cabinetului
aparatura medical corespunztoare pentru realizarea acestora, n condiiile prevzute n anexa nr. 11 la Ordinul ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
k) s contracteze servicii medicale, respectiv s deconteze serviciile medicale efectuate, raportate i validate, prevzute n lista
serviciilor medicale pentru care plata se efectueaz prin tarif pe serviciu medical - consultaie/zi de tratament, n condiiile stabilite
n anexa nr. 11 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. /2015 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
l) s deconteze serviciile medicale de reabilitare medical numai pe baza biletelor de trimitere, care sunt formulare cu regim
special unice pe ar utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate, eliberate de medicii de familie, medicii de specialitate
din ambulatoriu sau medicii de specialitate din spital, aflai n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate, cu excepia
situaiilor prevzute n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ./2015
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
m) s deconteze furnizorilor de servicii medicale de reabilitare medical, cu care au ncheiat contracte de furnizare de servicii
medicale de reabilitare medical, contravaloarea serviciilor acordate asigurailor, n condiiile respectrii prevederilor de la art. 45
alin. (2) din H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 8 Furnizorul de servicii medicale de reabilitare medical are urmtoarele obligaii:
a) s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, n conformitate cu prevederile legale n vigoare;
b) s informeze asiguraii cu privire la obligaiile furnizorului de servicii medicale i ale asiguratului referitoare la actul
medical;
c) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai precum i intimitatea i demnitatea
acestora; s asigure securitatea n procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;
d) s factureze lunar, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, activitatea realizat conform contractelor de
furnizare de servicii medicale de reabilitare medical; factura este nsoit de documentele justificative privind activitile realizate
n mod distinct, conform prevederilor din H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare i ale Ordinului ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. /2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, att pe suport hrtie, ct i n format
electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate; pentru furnizorii care au semntur electronic extins
factura i documentele justificative se transmit numai n format electronic;
e) s raporteze caselor de asigurri de sntate datele necesare pentru urmrirea desfurrii activitii n asistena medical de
reabilitare medical, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementrilor legale n vigoare; pentru furnizorii care au
semntur electronic extins raportarea se face numai n format electronic;
f) s asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ar - bilet de trimitere ctre alte specialiti clinice sau n vederea
internrii, conform prevederilor actelor normative referitoare la sistemul de asigurri sociale de sntate i s le elibereze ca o
consecin a actului medical propriu i numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurri de

131

sntate; s asigure utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii, de la data
la care acestea se implementeaz; biletul de trimitere n vederea internrii se elibereaz pentru cazurile care nu pot fi
diagnosticate, investigate i/sau tratate n ambulatoriu;
g) s completeze corect i la zi formularele utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate, respectiv pe cele privind
evidenele obligatorii, pe cele cu regim special i pe cele tipizate;
h) s respecte dreptul la libera alegere de ctre asigurat a medicului i a furnizorului;
i) s respecte programul de lucru i s l comunice caselor de asigurri de sntate, n baza unui formular al crui model este
prevzut n anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. /2015
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare,
program asumat prin contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate;
j) s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au stat la baza ncheierii contractului
de furnizare de servicii medicale, n maximum 5 zile lucrtoare de la data producerii modificrii, i s ndeplineasc n
permanen aceste condiii pe durata derulrii contractelor;
k) s asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurrilor sociale de sntate;
l) s asigure utilizarea formularului de prescripie medical electronic pentru medicamente cu i fr contribuie personal din
sistemul asigurrilor sociale de sntate i s l elibereze, ca o consecin a actului medical propriu, numai pentru serviciile
medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului de prescripie medical,
care este formular cu regim special unic pe ar, pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope; s asigure
utilizarea formularului electronic de prescriptie medicala pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope
de la data la care acesta se implementeaz; s furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale n vigoare, i s prescrie
medicamentele cu i fr contribuie personal de care beneficiaz asiguraii, corespunztoare denumirilor comune internaionale
aprobate prin hotrre a Guvernului, informnd n prealabil asiguratul despre tipurile i efectele terapeutice ale medicamentelor pe
care urmeaz s i le prescrie;
n situaia n care un asigurat, cu o boal cronic confirmat, este internat n regim de spitalizare continu ntr-o secie de
acui/secie de cronici n cadrul unei uniti sanitare cu paturi aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, medicul
de specialitate clinic reabilitare medical poate elibera, dup caz, prescripie medical pentru medicamentele i materialele
sanitare din programele naionale de sntate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru care este necesar aprobarea
comisiilor de la nivelul Casei Naionale de Asigurri de Sntate/caselor de asigurri de sntate, precum i pentru afeciunile
cronice altele dect cele cuprinse n lista cu DCI-urile pe care o depune spitalul la contractare, respectiv medicamentele ce pot fi
prescrise numai de ctre medicul de specialitate de reabilitare medical, prescripia se elibereaz n condiiile prezentrii unui
document eliberat de spital, c asiguratul este internat, al crui model este stabilit n anexa nr. 22 C la Ordinul ministrului sntii
i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n
anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare i cu respectarea condiiilor de prescriere de
medicamente pentru bolile cronice;
m) s asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, care este formular cu regim special
unic pe ar, i s recomande investigaiile paraclinice n concordan cu diagnosticul, ca o consecin a actului medical propriu,
numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului
electronic de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, de la data la care acestea se implementeaz;
n) s asigure acordarea serviciilor medicale asigurailor fr nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de
tratament;
o) s acorde cu prioritate asisten medical femeilor gravide i sugarilor;
p) s afieze ntr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual,
precum i datele de contact ale acesteia: adres, telefon, fax, e-mail, pagin web;
q) s asigure eliberarea actelor medicale, n condiiile stabilite n H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare i
n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ./2015 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
r) s verifice calitatea de asigurat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare;
s) s respecte protocoalele terapeutice pentru prescrierea i decontarea tratamentului n cazul unor afeciuni, conform
dispoziiilor legale;
) s utilizeze sistemul de raportare n timp real, ncepnd cu data la care acesta va fi pus n funciune;
t) s asigure acordarea de asisten medical necesar titularilor cardului european de asigurri sociale de sntate emis de unul
dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaia Elveian, n perioada de valabilitate a
cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, n
aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia; s acorde asisten
medical pacienilor din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu
prevederi n domeniul sntii, n condiiile prevzute de respectivele documente internaionale;
) s utilizeze platforma informatic din asigurrile de sntate. n situaia n care se utilizeaz un alt sistem informatic, acesta
trebuie s fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatic din asigurrile de sntate, caz n care furnizorii sunt
obligai s asigure confidenialitatea n procesul de transmitere a datelor;
u) s asigure acordarea serviciilor medicale prevzute n pachetul de servicii medicale;
v) s completeze formularele cu regim special utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate - bilet de trimitere ctre alte
specialiti sau n vederea internrii, bilet de trimitere pentru investigaiile paraclinice i de la data la care se implementeaz
formularele electronice menionate anterior, precum i prescripia medical electronic pentru medicamente cu i fr contribuie
personal n tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie s le cuprind conform prevederilor legale n vigoare.
n cazul nerespectrii acestei obligaii, casele de asigurri de sntate recupereaz de la furnizori contravaloarea serviciilor

132

medicale recomandate/medicamentelor cu i fr contribuie personal prescrise, ce au fost efectuate/eliberate de ali furnizori n


baza acestor formulare i decontate de casele de asigurri de sntate din Fond;
w) s recomande asigurailor tratamentul, cu respectarea condiiilor privind modalitile de prescriere a medicamentelor,
conform prevederilor legale n vigoare;
x) s rennoiasc pe toat perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului, dovada asigurrii de rspundere
civil n domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru personalul care i
desfoar activitatea la furnizor.
y) s completeze dosarul electronic de sntate al pacientului, de la data implementrii acestuia;
z) s nu ncaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevzute n pachetul de servicii i pentru actele administrative
inclusiv cele necesare acordarii serviciilor medicale, pentru care nu este prevzut o reglementare n acest sens;
aa) s acorde servicii de asisten medical ambulatorie de specialitate asigurailor numai pe baza biletului de trimitere, care
este formular cu regim special utilizat n sistemul de asigurri sociale de sntate, cu excepia afeciunilor prevzute n anexa nr.
13 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ../2015 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare. Lista cuprinznd
afeciunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din unitile ambulatorii care acord asisten medical de
specialitate pentru specialitatea clinic de reabilitare medical este prevzut n anexa nr. 13 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n
anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare. Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii
Europene/din Spaiul Economic European/Confederaia Elveian, titulari ai cardului european de asigurri sociale de sntate,
respectiv beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, furnizorii de
servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate acord servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere n
aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia, cu excepia situaiei
n care pacienii respectivi beneficiaz de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabil a instituiilor
competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic European/Confederaia Elveian. Pentru pacienii din
statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii,
care au dreptul i beneficiaz de serviciile medicale acordate pe teritoriul Romniei, furnizorii de servicii medicale n asistena
medical ambulatorie de specialitate solicit bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale n ambulatoriu;
ab) s informeze medicul de familie, prin scrisoare medical expediat direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la
diagnosticul i tratamentele efectuate i recomandate; s finalizeze actul medical efectuat, inclusiv prin eliberarea prescripiei
medicale pentru medicamente cu sau fr contribuie personal, dup caz, a biletului de trimitere pentru investigaii paraclinice, a
certificatului de concediu medical pentru incapacitate temporar de munc, dup caz, n situaia n care concluziile examenului
medical impun acest lucru; scrisoarea medical este un document tipizat, care se ntocmete n dou exemplare, din care un
exemplar rmne la medicul de specialitate, iar un exemplar este transmis medicului de familie, direct sau prin intermediul
asiguratului; scrisoarea medical conine obligatoriu numrul contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate pentru
furnizare de servicii medicale i se utilizeaz numai de ctre medicii care desfoar activitate n baza acestui contract; modelul
scrisorii medicale este prevzut n anexa nr. 43 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 H.G. nr. 400/2014, cu modificrile
i completrile ulterioare;
ac) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dac este cazul;
ad) s verifice biletele de trimitere cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie s le cuprind potrivit prevederilor
legale n vigoare;
ae) s ntocmeasc evidene distincte i s raporteze distinct serviciile realizate, conform contractelor ncheiate cu fiecare cas
de asigurri de sntate, dup caz.
af) s solicite ncepnd cu data implementrii cardului naional de asigurri sociale de sntate acest document/ adeverina de
asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz cardul naional din motive religioase sau de
contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se va emite card national duplicat sau, dup caz, documentele prevzute la
art 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 pentru persoanele crora nu le-a fost emis cardul i s le utilizeze n vederea acordrii
serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baz, acordate n alte condiii dect cele menionate anterior nu se
deconteaz furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate;
ag) s utilizeze prescripia medical electronic on-line i n situaii justificate prescripia medical electronic off-line pentru
medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale n vigoare;
asumarea prescripiei electronice de ctre medicii prescriptori se face prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii
nr. 455/2001 privind semntura electronic. n situaia n care medicii prescriptori nu dein semntur electronic, prescripia
medical se va lista pe suport hrtie i va fi completat i semnat de medicul prescriptor n condiiile prevzute n anexa nr. 36 la
Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. /2015 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
ah) s introduc n sistemul informatic toate prescripiile medicale electronice prescrise off-line i prescripiile medicale cu
regim special unic pe ar pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope, n termen de maximum 30 de
zile calendaristice de la data prescrierii;
ai) s comunice casei de asigurri de sntate epuizarea sumei contractate lunar; comunicarea se va face n ziua n care se
nregistreaz aceast situaie prin serviciul on-line pus la dispozitie de Casa Naional de Asigurri de Sntate.
aj) s ncaseze contravaloarea serviciilor medicale la cerere din pachetul de servicii de baz, dac asiguratul se prezint fr
bilet de trimitere; n aceast situaie furnizorii de servicii medicale nu au dreptul de a elibera bilete de trimitere sau prescripii
medicale utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate i decontate de casele de asigurri de sntate. Pentru persoanele
beneficiare ale programelor de sntate i numai pentru afeciunile ce fac obiectul programelor de sntate precum i pentru

133

asiguraii care au bilet de trimitere sau a cror afeciuni permit prezentarea la medic fr bilet de trimitere, medicii elibereaz
bilete de trimitere pentru investigaii paraclinice/bilet de internare/prescripii medicale, dup caz, utilizate n sistemul de asigurri
sociale de sntate i decontate de casele de asigurri de sntate i dac prezentarea la medic nu se ncadreaz n numrul maxim
de consultaii stabilit conform programului de lucru prevzut n contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate.
ak) s raporteze, n vederea contractrii la casa de asigurri de sntate, lista cu bolnavii cu afeciuni cronice aflai n evidena
proprie i, lunar, micarea acestora.
al) s ncaseze sumele reprezentnd coplata pentru serviciile de reabilitare medical serii de proceduri de care au beneficiat
asiguraii, cu respectarea prevederilor legale n vigoare, n condiiile prevzute n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ...../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a
H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
am) s foloseasc on-line sistemul naional al cardului de asigurri sociale de sntate din platforma informatic a asigurrilor
de sntate; n situaii justificate n care nu se poate realiza comunicaia cu sistemul informatic, se utilizeaz sistemul off-line;
asumarea serviciilor medicale acordate se face prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001 privind
semntura electronic, republicat. Serviciile medicale nregistrate off-line, se transmit n platforma informatic a asigurrilor de
sntate n maximum 72 de ore de la momentul acordrii serviciului medical, pentru serviciile acordate n luna pentru care se face
raportarea. Serviciile medicale din pachetul de baz acordate n alte condiii dect cele menionate anterior nu se deconteaz
furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate; prevederile sunt valabile i n situaiile n care se utilizeaz adeverina de
asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz cardul naional din motive religioase sau de
contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se va emite card national duplicat sau, dup caz, documentele prevzute la
art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, pentru persoanele crora nu le-a fost emis cardul, n vederea acordrii serviciilor
medicale.
VI. Modaliti de plat
ART. 9 Modalitatea de plat a serviciilor medicale de reabilitare medical, acordate n uniti sanitare ambulatorii de reabilitare
medical n sistemul asigurrilor de sntate, este tariful pe serviciu medical - consultaie/zi de tratament pentru seria de proceduri
specifice de reabilitare medical, prevzute n anexa nr. 11 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. ../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare.
ART. 10 (1) Valoarea contractului rezult din tabelul de mai jos:
______________________________________________________________________________
| Tipul
| Numrul de servicii - | Tariful pe serviciu
|
Valoare
|
| serviciului | consultaii/zile de
| medical - consultaie*)/|
- lei |
|
| tratament negociat
| zile de tratament*)
|
|
|
| (orientativ)
|
|
|
|______________|_______________________|_________________________|_____________|
|
0
|
1
|
2
| 3 = 1 x 2 |
|______________|_______________________|_________________________|_____________|
| Servicii
|
|
|
|
| medicale |
|
|
|
| Consultaii |
|
|
|
|______________|_______________________|_________________________|_____________|
| Servicii
|
|
|
|
| medicale |
|
|
|
| Consultaii |
|
|
|
| cu proceduri |
|
|
|
|______________|_______________________|_________________________|_____________|
| Zile de
|
|
|
|
| tratament
|
|
|
|
| aferente
|
|
|
|
| seriilor de |
|
|
|
| proceduri
|
|
|
|
|______________|_______________________|_________________________|_____________|
*) Tariful pe serviciu medical - consultaie i tariful/zi de tratament pentru seria de proceduri specifice de reabilitare medical
sunt cele prevzute n anexa nr. 11 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i
completrile ulterioare i au avut n vedere toate cheltuielile aferente serviciilor medicale - consultaii i numrului de zile de
tratament pentru seria de proceduri specifice de reabilitare medical.
(2) Valoarea contractului pentru serviciile medicale de reabilitare medical, acordate n unitile sanitare ambulatorii de
reabilitare medical n sistemul asigurrilor sociale de sntate, este de ........... lei.
ART. 11 (1) Decontarea lunar a serviciilor medicale de reabilitare medical, acordate n unitile sanitare ambulatorii de
reabilitare medical n sistemul asigurrilor sociale de sntate, se face pe baza numrului de servicii medicale - consultaii i a
numrului de zile de tratament reabilitare medical realizate i a tarifelor pe serviciu medical - consultaie i a tarifului pe zi de
tratament n limita sumelor contractate n termen de maximum 20 de zile calendaristice de la ncheierea fiecrei luni, pe baza
facturii i a documentelor justificative depuse/transmise de furnizori la casa de asigurri de sntate pn la data de .................. .
Tarifele pe zi de tratament se deconteaz numai dac numrul procedurilor recomandate i efectuate este de 4/zi, n caz contrar
tarifele se reduc proporional conform formulei: nr. proceduri recomandate i efectuate pe zi / 4 x tarif pe zi de tratament.

134

Toate documentele necesare decontrii se certific pentru realitatea i exactitatea datelor raportate prin semntura
reprezentanilor legali ai furnizorilor.
(2) Suma contractat se defalcheaz pe trimestre i pe luni, inndu-se cont i de activitatea specific sezonier:
Suma anual contractat este de ................... lei, din care:
- Suma aferent trimestrului I .................... lei,
din care:
- luna I ................... lei
- luna II .................. lei
- luna III ................. lei
- Suma aferent trimestrului II ................... lei,
din care:
- luna IV .................. lei
- luna V ................... lei
- luna VI .................. lei
- Suma aferent trimestrului III .................. lei,
din care:
- luna VII ................. lei
- luna VIII ................ lei
- luna IX .................. lei
- Suma aferent trimestrului IV ................... lei,
din care:
- luna X ................... lei
- luna XI .................. lei
- luna XII ................. lei.
(3) Clauze speciale - se completeaz pentru fiecare cabinet medical*) i fiecare medic de reabilitare medical din componena
cabinetului medical cu care s-a ncheiat contractul:
a) Medic
Nume: ..................... Prenume: ...........................................
Grad profesional: ................................................................
Cod numeric personal: .......................................................
Codul de paraf al medicului: ............................................
Program zilnic de activitate ...................................... ore/zi
b) Medic
Nume: ..................... Prenume: ...........................................
Grad profesional: ................................................................
Cod numeric personal: .......................................................
Codul de paraf al medicului: ............................................
Program zilnic de activitate ...................................... ore/zi
c) ..........................................................................................
..............................................................................................
-----------*) n cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului i al cabinetelor de specialitate din centrul de sntate
multifuncional fr personalitate juridic organizat n structura spitalului, se va completa cu programul de lucru stabilit pentru
cabinetele respective, precum i cu datele aferente tuturor medicilor de specialitate care i desfoar activitatea n sistem integrat
i n centrul de sntate multifuncional fr personalitate juridic din structura spitalului.
ART. 12 Plata serviciilor medicale de reabilitare medical, acordate n uniti sanitare ambulatorii de reabilitare medical n
sistemul de asigurri sociale de sntate, se face n contul nr. ...................., deschis la Trezoreria statului, sau contul nr.
..................................., deschis la Banca ......................... .
VII. Calitatea serviciilor medicale de reabilitare medical
ART. 13 Serviciile medicale de reabilitare medical, furnizate n baza prezentului contract, trebuie s respecte criteriile privind
calitatea serviciilor medicale acordate asigurailor, elaborate n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
VIII. Rspunderea contractual
ART. 14 Pentru nendeplinirea obligaiilor contractuale partea n culp datoreaz daune-interese.
ART. 15 Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de reabilitare medical cu care casa de asigurri de sntate a
ncheiat contract este direct rspunztor de corectitudinea datelor raportate. n caz contrar, se aplic prevederile legislaiei n
vigoare.
IX. Clauze speciale
ART. 16 Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii contractului i care mpiedic
executarea acestuia, este considerat for major i exonereaz de rspundere partea care o invoc. Sunt considerate for major,
n sensul acestei clauze, mprejurri ca: rzboi, revoluie, cutremur, mari inundaii, embargo.
Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte n termen de 5 zile calendaristice de la data apariiei
respectivului caz de for major i s prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competent din propriul jude, respectiv
Municipiul Bucureti, prin care s se certifice realitatea i exactitatea faptelor i mprejurrilor care au condus la invocarea forei
majore i, de asemenea, de la ncetarea acestui caz.

135

Dac nu procedeaz la anunarea n termenele prevzute mai sus a nceperii i ncetrii cazului de for major, partea care l
invoc suport toate daunele provocate celeilalte pri prin neanunarea n termen.
n cazul n care mprejurrile care oblig la suspendarea executrii prezentului contract se prelungesc pe o perioad mai mare de
6 luni, fiecare parte poate cere rezoluiunea contractului.
ART. 17 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie rspundere i nu atrage nicio obligaie
din partea casei de asigurri de sntate cu care s-a ncheiat contractul.
X. Sanciuni, condiii de reziliere, suspendare i ncetare a contractului
ART. 18 (1) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea, din motive imputabile furnizorului/medicului, a
programului de lucru prevzut n contract, se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare se diminueaz cu 5% contravaloarea serviciilor de reabilitare medical aferente lunii n care s-au produs
aceste situaii, pentru fiecare dintre aceste situaii;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% contravaloarea serviciilor de reabilitare medical aferente lunii n care s-au
produs aceste situaii pentru fiecare dintre aceste situaii.
(2) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 8 lit. a) - c), e - h), j) - u), w), y), ab) - ae), precum i
prescrieri de medicamente cu sau fr contribuie personal din partea asiguratului i de unele materiale sanitare i/sau
recomandri de investigaii paraclinice, care nu sunt n conformitate cu reglementrile legale n vigoare aplicabile n domeniul
sntii, inclusiv prescrieri de medicamente fr aprobarea comisiilor de la nivelul caselor de asigurri de sntate/Casei
Naionale de Asigurri de Sntate, acolo unde este cazul, completarea scrisorii medicale prin utilizarea unui alt formular dect cel
prevzut n norme sau neeliberarea acesteia, precum i neeliberarea prescripiei medicale ca urmare a actului medical propriu,
pentru primele 30 de zile din perioada cuprins n scrisoarea medical se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se va diminua cu 10% contravaloarea serviciilor de reabilitare medical aferente lunii n care s-au
nregistrat aceste situaii.
(3) n cazul n care, n urma controlului efectuat de ctre serviciile specializate ale caselor de asigurri de sntate/Casei
Naionale de Asigurri de Sntate se constat nerespectarea obligaiei prevzut la art. 8 lit. aa) i/sau serviciile raportate
conform contractului n vederea decontrii acestora nu au fost efectuate se recupereaz contravaloarea acestor servicii i se
diminueaz cu 10% contravaloarea serviciilor de reabilitare medical aferente lunii n care s-au nregistrat aceste situaii.
(4) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea obligaiei de la art. 8 lit. ah), se aplic urmtoarele
sanciuni:
a) la prima constatare se diminueaz cu 10% valoarea lunar de contract, pentru luna n care s-a produs aceast situaie;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 20% valoarea lunar de contract, pentru luna n care s-a produs aceast situaie.
(5) Pentru punerea n aplicare a sanciunii prevzute la alin. (4), nerespectarea obligaiei de la art. 8 lit. ah) se constat de casele
de asigurri de sntate prin compararea pentru fiecare medic prescriptor aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de
sntate a componentei prescriere cu componenta eliberare pentru toate prescripiile medicale electronice off-line i pentru
prescripiile medicale cu regim special unic pe ar pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope.
(6) Reinerea sumelor potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face din prima plat care urmeaz a fi efectuat pentru furnizorii
care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
(7) Pentru cazurile prevzute la alin. (1) - (4), casele de asigurri de sntate in evidena distinct pe fiecare medic/furnizor,
dup caz.
(8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face prin plat direct sau executare silit pentru furnizorii care nu
mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(9) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) - (4) se utilizeaz conform prevederilor
legale n vigoare, cu aceeai destinaie.
(10) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiei prevzute la art. 8 lit. ak) consultaiile, respectiv serviciile raportate
pentru asiguraii cu afeciuni care permit prezentarea direct la medicul de specialitate nu se deconteaz de casa de asigurri de
sntate
ART. 19 Contractul de furnizare de servicii medicale de reabilitare medical, se reziliaz de plin drept, printr-o notificare scris
a caselor de asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobrii acestei msuri, ca urmare a
constatrii urmtoarelor situaii:
a) dac furnizorul de servicii medicale nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data semnrii
contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dac din motive imputabile furnizorului acesta i ntrerupe activitatea pe o perioad mai mare de 30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a autorizaiei sanitare de funcionare
sau a documentului similar, respectiv de la ncetarea valabilitii acesteia;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a dovezii de evaluare a furnizorului;
e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor nsoite de documentele justificative privind activitile realizate, n
vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate a serviciilor realizate, pentru o perioad de dou luni consecutive n
cadrul unui trimestru, respectiv 3 luni ntr-un an;
f) la a doua constatare a faptului c serviciile raportate conform contractului n vederea decontrii acestora nu au fost efectuate
(cu excepia situaiilor n care vina este exclusiv a medicului/medicilor, caz n care contractul se modific prin excluderea
acestuia/acestora) - cu recuperarea contravalorii acestor servicii;
g) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de Asigurri de Sntate i ale caselor de
asigurri de sntate ca urmare a cererii n scris a documentelor solicitate privind actele de eviden financiar-contabil a
serviciilor furnizate conform contractelor ncheiate ntre furnizori i casele de asigurri de sntate i documentele justificative

136

privind sumele decontate din Fond, precum i documentele medicale i administrative existente la nivelul entitii controlate i
necesare actului de control;
h) dac se constat nerespectarea programului de lucru prevzut n contractul cu casa de asigurri de sntate prin lipsa
nejustificat a medicului timp de 3 zile consecutive n cazul cabinetelor medicale individuale; n cazul celorlalte forme de
organizare a cabinetelor medicale, inclusiv ambulatoriul integrat, contractul se modific n mod corespunztor prin excluderea
medicului/medicilor n cazul crora s-a constatat nerespectarea nejustificat a programului de lucru timp de 3 zile consecutive;
i) n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 8 lit. z), aj) i art. 45 alin. (3) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare;
j) odat cu prima constatare dup aplicarea msurilor prevzute la art. 18 alin. (1), (2) i (4) precum i la prima constatare dup
aplicarea msurii prevzute la art. 18 alin. (3).
ART. 20 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de reabilitare medical nceteaz la data la care a intervenit una dintre
urmtoarele situaii:
a) de drept la data la care a intervenit una din urmtoarele situaii:
a1) furnizorul de servicii medicale de reabilitare medical i nceteaz activitatea n raza administrativ-teritorial a casei de
asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual;
a2) ncetare prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinare sau reprofilare a furnizorului de servicii medicale, dup
caz;
a3) ncetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate;
a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
a5) medicul titular al cabinetului medical individual renun sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din
Romnia.
b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;
c) acordul de voin al prilor;
d) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale de - reabilitare
medical sau al casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris, cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se
dorete ncetarea contractului, cu indicarea motivului i a temeiului legal;
e) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al casei de asigurri de sntate printr-o notificare scris
privind expirarea termenului de suspendare a contractului n condiiile art. 21 lit. a), cu excepia revocrii dovezii de evaluare a
furnizorului.
(2) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate a ncetat prin reziliere ca urmare a nerespectrii
obligaiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul ncheiat, casele de asigurri de sntate nu vor mai intra n relaii
contractuale cu furnizorii respectivi pn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data ncetrii
contractului.
(3) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate se modific prin excluderea din contract a uneia
sau mai multor persoane nregistrat/nregistrate n contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate i care desfoar activitate
sub incidena acestuia la furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora i care au condus la nerespectarea obligaiilor
contractuale de ctre furnizor, casele de asigurri de sntate nu vor accepta nregistrarea n niciun alt contract de acelai tip a
persoanei/persoanelor respective pn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data modificrii
contractului.
(4) Dup reluarea relaiei contractuale, n cazul n care noul contract se reziliaz/se modific n condiiile alin. (2) i (3), casele
de asigurri de sntate nu vor mai ncheia contracte cu furnizorii respectivi, respectiv nu vor mai accepta nregistrarea
persoanelor prevzute la alin. (3) n contractele de acelai tip ncheiate cu aceti furnizori sau cu ali furnizori pentru aceste
persoane care prin activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.
(5) n cazul n care furnizorii intr n relaii contractuale cu aceeai cas de asigurri de sntate pentru mai multe sedii
secundare/puncte secundare de lucru, nominalizate n contract, prevederile alin. (2) - (4) se aplic n mod corespunztor pentru
fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru, dup caz.
ART. 21 Contractul de furnizare de servicii medicale de reabilitare medical se suspend cu data la care a intervenit una dintre
urmtoarele situaii:
a) ncetarea valabilitii sau revocarea de ctre autoritile competente a oricruia dintre documentele prevzute la art. 41 alin.
(1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare i nerespectarea obligaiei prevzute
la art. 8 lit. x), cu condiia ca furnizorul s fac dovada demersurilor ntreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea opereaz
pentru o perioad de maximum 30 de zile calendaristice de la data ncetrii valabilitii/revocrii acestuia;
b) n cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea cazului de for major, dar nu
mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurri de sntate, pentru motive obiective, independente de voina
furnizorilor i care determin imposibilitatea desfurrii activitii furnizorului pe o perioad limitat de timp, dup caz, pe baz
de documente justificative;
d) nerespectarea de ctre furnizorii de servicii medicale a obligaiei de plat a contribuiei la Fond, constatat de ctre casele de
asigurri de sntate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori, pn la data la care acetia i achit obligaiile la zi sau pn
la data ajungerii la termen a contractului; suspendarea se face dup 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurri de
sntate a efectuat ultima plat ctre furnizor;
e) de la data la care casa de asigurri de sntate este ntiinat de decizia colegiului teritorial al medicilor de suspendare din
calitatea de membru sau suspendare din exerciiul profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte
forme de organizare a cabinetelor medicale, suspendarea se aplic corespunztor numai medicului aflat n contract cu casa de
asigurri de sntate care se afl n aceast situaie.

137

ART. 22 (1) Situaiile prevzute la art. 19 i la art. 20 alin. (1) lit. a) subpct. a2 - a5 se constat de ctre casa de asigurri de
sntate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricrei persoane interesate.
(2) Situaiile prevzute la art. 20 alin. (1) lit. a) subpct. a1) se notific casei de asigurri de sntate cu cel puin 30 de zile
calendaristice naintea datei de la care se dorete ncetarea contractului.
ART. 23 Prezentul contract poate fi reziliat de ctre prile contractante datorit nendeplinirii obligaiilor contractuale, sub
condiia notificrii inteniei de reziliere cu cel puin 30 de zile calendaristice naintea datei de la care se dorete rezilierea.
XI. Corespondena
ART. 24 Corespondena legat de derularea prezentului contract se efectueaz n scris prin scrisori recomandate cu confirmare
de primire, prin fax sau direct, la sediul prilor - sediul casei de asigurri de sntate i la sediul cabinetului medical declarat n
contract. Fiecare parte contractant este obligat ca n termen de 5 zile lucrtoare de la momentul n care intervin modificri ale
datelor ce figureaz n prezentul contract s notifice celeilalte pri contractante schimbarea survenit.
XII. Modificarea contractului
ART. 25 Prezentul contract se poate modifica prin negociere i acord bilateral, la iniiativa oricrei pri contractante, sub
rezerva notificrii scrise a inteniei de modificare i a propunerilor de modificare cu cel puin ..... zile naintea datei de la care se
dorete modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiional semnat de ambele pri i este anex a acestui contract.
ART. 26 (1) n condiiile apariiei unor noi acte normative n materie, care intr n vigoare pe durata derulrii prezentului
contract, clauzele contrare se vor modifica i se vor completa n mod corespunztor.
(2) Pe parcursul derulrii prezentului contract, valoarea contractual poate fi majorat prin acte adiionale, dup caz, n limita
fondului aprobat pentru asistena de reabilitare medical, avndu-se n vedere condiiile de contractare a sumelor iniiale.
ART. 27 Dac o clauz a acestui contract ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de aceast
nulitate. Prile convin ca orice clauz declarat nul s fie nlocuit printr-o alt clauz care s corespund ct mai bine cu putin
spiritului contractului.
XIII. Soluionarea litigiilor
ART. 28 (1) Litigiile legate de ncheierea, derularea i ncetarea prezentului contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de
soluionare pe cale amiabil.
(2) Litigiile nesoluionate pe cale amiabil dintre furnizori i casele de asigurri de sntate conform alin. (1) se soluioneaz de
ctre Comisia de Arbitraj care funcioneaz pe lng Casa Naional de Asigurri de Sntate, organizat conform reglementrilor
legale n vigoare sau de ctre instanele de judecat, dup caz.
XIV. Alte clauze
..........................................................................
..........................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale de reabilitare medical n ambulatoriu n cadrul sistemului de asigurri
sociale de sntate a fost ncheiat astzi ............., n dou exemplare a cte ...... pagini fiecare, cte unul pentru fiecare parte
contractant.
CASA DE ASIGURRI DE SNTATE
Preedinte - director general,
..............................

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE


Reprezentant legal,
.............................

Director executiv al Direciei economice,


.........................................
Director executiv al Direciei Relaii
contractuale,
.........................................
Vizat
Juridic, Contencios

138

ANEXA 13
LISTA
cuprinznd afeciunile care permit prezentarea direct la medicul de specialitate din
ambulatoriul de specialitate
1. Infarct miocardic i Angin pectoral instabil
2. Malformaii congenitale i boli genetice
3. Boala cronic de rinichi - faza predializ
4. Insuficien cardiac clasa III - IV NYHA
5. Sindrom Felty, boala Still, sindrom Sjogren, artrit cronic juvenil
6. Colagenoze majore (lupus eritematos sistemic, sclerodermie, poli/dermatomiozit, vasculite
sistemice)
7. Aplazia medular
8. Anemii hemolitice endo i exo-eritrocitare
9. Trombocitemia hemoragic
10. Histiocitozele
11. Telangectazia hemoragic ereditar
12. Purpura trombopenic idiopatic
13. Trombocitopatii
14. Purpura trombotic trombocitopenic
15. Boala von Willebrand
16. Coagulopatiile ereditare
17. Boala Wilson
18. Malaria
19. Tuberculoza
20. Boala Addison
21. Diabet insipid
22. Boli psihice (schizofrenie, tulburri schizotipale i delirante, tulburri afective majore,
tulburri psihotice acute, autism, ADHD, boli psihice la copii)
23. Miastenia gravis
24. Bolnavi cu revascularizaie percutanat, cu stimulatoare cardiace, cu proteze valvulare, cu
bypass coronarian
25. Afeciuni postoperatorii i ortopedice pn la vindecare
26. Risc obstetrical crescut la gravide
27. Astm bronic sever
28. Glaucom
29. Status post AVC
30. Ulcer peptic gastroduodenal
31. Boala celiac la copil
32. Boala cronic inflamatorie intestinal (boala Chron i colita ulceroas)
33. Sindromul Schwachmann
34. Hepatita cronic de etiologie viral B, C i D i ciroza hepatic n tratament cu imunomodulatoare sau analogi nucleotidici/nucleozidici
35. Boala Hirschprung

139

36. Bolile nutriionale la copii (rahitism carenial comun, malnutriia protein-caloric la sugar
i copii, anemiile careniale pn la normalizare hematologic i biochimic) supraponderea i
obezitatea pediatric
37. Broniectazia i complicaiile pulmonare supurative
38. Scleroza multipl
39. Demene degenerative, vasculare, mixte
40. Starea posttransplant
41. Insuficiena renal cronic - faza de dializ
42. Bolile rare (hemofilia i talasemia, mucoviscidoza, hipertensiunea pulmonar, epidermoliza
buloas, scleroza lateral amiotrofic, sindrom Prader-Willi, osteogeneza imperfect, boala
Fabry, boala Pompe, tireozinemia, sindrom Hunter, sindrom Hurler, afibrinogenemia congenital,
sindrom de imunodeficien primar, fenilcetonuria sau deficit de tetrahidrobiopterina-BH4,
polineuropatia familial amiloid cu transtiretin, scleroza sistemic i ulcere digitale evolutive,
purpura trombocitopenic cronic la aduli splenectomizai i nesplenectomizai, scleroza
tuberoas)
43. Afeciuni oncologice i oncohematologice
44. Diabetul zaharat cu sau fr complicaii
45. Boala Gaucher
46. Boala Basedow
47. Degenerescena macular legat de vrst (DMLV)
48. Boala Cushing
49. Paraliziile cerebrale infantile
50. Epilepsia
51. Boala Parkinson
52. Poliartrita reumatoid, artropatia psoriazic, spondilita anchilozant, psoriazis cronic sever
53.Afeciuni ale copilului 0-1 an
54. Anomalii de micare binocular (strabism, forii) copii 0-18 ani
55. Vicii de refracie i tulburri de acomodare copii 0-18 ani
56. Afeciuni ale aparatului lacrimal (1-3 ani)
57. Infarctul intestinal operat
58. Arteriopatii periferice operate
NOTA 1: Prezentarea se face direct la medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate
fr bilet de trimitere pentru afeciunile de mai sus.
NOTA 2: Medicul de specialitate trebuie s informeze medicul de familie prin scrisoare
medical dac au intervenit schimbri n evoluia bolii i n atitudinea terapeutic.
NOTA 3: Pentru bolile cronice pentru care se face management de caz, prezentarea la medicul
de specialitate se face cu bilet de trimitere de la medicul de familie pe care este evideniat
management de caz.

140

ANEXA 14
CONDIIILE ACORDRII PACHETULUI MINIMAL I PACHETULUI DE
SERVICII MEDICALE DE BAZ N AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU
MEDICIN DENTAR
A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZ PENTRU MEDICINA
DENTAR
______________________________________________________________________________
|
|
ACTE TERAPEUTICE
|Tarif|
Suma decontat de CAS |
|
|
|lei |__________________________|
| Cod |
|
|Copii |Peste |Beneficiari |
|
|
|
|0 - 18|18 ani|ai legilor |
|
|
|
|ani
|
|speciale
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|1.*)
|Consultaie - include modelul de
| 133| 100%|
60%|
100%|
|
|studiu,dup caz,controlul oncologic |
|
|
|
|
|
| i igienizare
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|
|*) Se acord o singur consultaie la|
|
|
|
|
|
|un interval de 12 luni pentru un
|
|
|
|
|
|
|asigurat
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|2.
|Tratamentul cariei simple
|
94| 100%| 100%|
100%|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|3.
|Tratamentul afeciunilor pulpare cu |
97| 100%|
60%|
100%|
|
|anestezie
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|4.
|Pansament calmant/drenaj endodontic |
39| 100%| 100%|
100%|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|5.
|Tratamentul gangrenei pulpare
| 109| 100%|
60%|
100%|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|6.
|Tratamentul paradontitelor apicale
| 109| 100%| 100%|
100%|
|
|(prin incizie) cu anestezie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|7.
|Tratamentul afeciunilor
|
94| 100%| 100%|
100%|
|
|parodoniului cu anestezie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|8.
|Extracia dinilor temporari cu
|
20| 100%|
|
100%|
|
|anestezie
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|9.
|Extracia dinilor permaneni cu
|
70| 100%|
60%|
100%|
|
|anestezie
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|10.**) |Chiuretaj alveolar i tratamentul
|
86| 100%| 100%|
100%|
|
|hemoragiei
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|
|**) n situaia n care se efectueaz|
|
|
|
|
|
|n aceeai edin n care a fost
|
|
|
|
|
|
|extras dintele respectiv nu este
|
|
|
|
|
|
|decontat de casa de asigurri de
|
|
|
|
|
|
|sntate
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|11.
|Decapuonarea la copii
|
47| 100%|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|12
|Reducerea luxaiei articulaiei
|
62| 100%| 100%|
100%|
|
|temporo-mandibular
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|

141

|13.***)|Proteza acrilic mobilizabil pe


| 850|
|
60%|
100%|
|
|arcad
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|
|***) Se acord o dat la 5 ani
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|14.
|Reparaie/rebazare protez
|
78|
| 100%|
100%|
|****) |
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|
|****) Se acord o dat pe an
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|15.
|Element acrilic
|
78| 100%| 60% | 100%
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|16.
|Element metalo-acrilic
| 170| 100%| 60% | 100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|17.
|Reconstituire coroan radicular
| 100| 100%| 60% | 100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|18.
|Decondiionarea tulburrilor
| 546| 100%|
|
|
|*****) |funcionale prin aparate ortodontice,|
|
|
|
|
|
|inclusiv tratamentul angrenajului
|
|
|
|
|
|
|invers prin inel/gutiere + brbi
|
|
|
|
|
|
|i capelin
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|19.
|Tratamentul angrenajului invers prin |
20| 100%|
|
|
|
|exerciii cu spatula/edin
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|20.
|Aparate i dispozitive utilizate n | 780| 100%|
|
|
|*****) |tratamentul malformaiilor
|
|
|
|
|
|
|congenitale
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|21.
|lefuirea n scop ortodontic/dinte
|
20| 100%|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|22.
|Reparaie aparat ortodontic
| 390| 100%| 100%|
|
|*****) |
|
|
|
*1)|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|
|*1) Se deconteaz pentru tinerii de |
|
|
|
|
|
|la 18 ani pn la vrsta de 26 de
|
|
|
|
|
|
|ani, dac sunt elevi, inclusiv
|
|
|
|
|
|
|absolvenii de liceu, pn la
|
|
|
|
|
|
|nceperea anului universitar, dar nu |
|
|
|
|
|
|mai mult de 3 luni, ucenici sau
|
|
|
|
|
|
|studeni i dac nu realizeaz
|
|
|
|
|
|
|venituri din munc
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|23.
|Menintoare de spaiu mobile
| 468| 100%|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|
|*****) Se acord numai de medicii de |
|
|
|
|
|
|specialitate n ortodonie i
|
|
|
|
|
|
|ortopedie dento-facial.
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|24.
|Sigilare/dinte
|
78| 100%|
|
|
|******)|
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|
|
|******) o procedur decontat la 2
|
|
|
|
|
|
|ani
|
|
|
|
|
|_______|_____________________________________|_____|______|______|____________|

1. Serviciile de medicin dentar prevzute n pachetul de servicii de baz pot fi efectuate de


oricare dintre medicii dentiti, cu excepia celor de la codurile 18, 20 i 22 din tabel.

142

2. Serviciile de medicin dentar de urgen sunt prevzute la codurile 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14 i
22, din tabel.
3. Dentitii acord numai serviciile prevzute la codurile 1, 2, 4 i 24 din tabel.
4. Formula dentar:
Dini permaneni:
11 incisiv medial dreapta sus
12 incisiv lateral dreapta sus
13 canin dreapta sus
14 primul premolar dreapta sus
15 al doilea premolar dreapta sus
16 primul molar dreapta sus
17 al doilea molar dreapta sus
18 al treilea molar dreapta sus
21 incisiv medial stnga sus
22 incisiv lateral stnga sus
23 canin stnga sus
24 primul premolar stnga sus
25 al doilea premolar stnga sus
26 primul molar stnga sus
27 al doilea molar stnga sus
28 al treilea molar stnga sus
31 incisiv medial stnga jos
32 incisiv lateral stnga jos
33 canin stnga jos
34 primul premolar stnga jos
35 al doilea premolar stnga jos
36 primul molar stnga jos
37 al doilea molar stnga jos
38 al treilea molar stnga jos
41 incisiv medial dreapta jos
42 incisiv lateral dreapta jos
43 canin dreapta jos
44 primul premolar dreapta jos
45 al doilea premolar dreapta jos
46 primul molar dreapta jos
47 al doilea molar dreapta jos
48 al treilea molar dreapta jos
Dini temporari
51 - incisiv medial dreapta sus
52 - incisiv lateral dreapta sus
53 - canin dreapta sus
54 - molar dreapta sus
55 - molar dreapta sus
61 - incisiv medial stnga sus
62 - incisiv lateral stnga sus
63 - canin stnga sus
64 - molar stnga sus
143

65 - molar stnga sus


71 - incisiv medial stnga jos
72 - incisiv lateral stnga jos
73 - canin stnga jos
74 - molar stnga jos
75 - molar stnga jos
81 - incisiv medial dreapta jos
82 - incisiv lateral dreapta jos
83 - canin dreapta jos
84 - molar dreapta jos
85 - molar dreapta jos
5. n cazul dinilor supranumerari se indic codul dintelui cu specificaia "supranumerar".
Dat fiind incidena dinilor supranumerari se admit la raportare maximum doi dini
supranumerari/CNP/cod unic de asigurare.
6. Medicii de medicin dentar pot efectua radiografii dentare (retroalveolar i panoramic)
cuprinse n anexa nr. 17 la ordin ca o consecin a actului medical propriu, pentru asiguraii
pentru care este necesar a se efectua aceste investigaii n vederea stabilirii diagnosticului, sau pe
baz de bilet de trimitere de la un alt medic de medicin dentar, dac au autorizaiile necesare
efecturii acestor servicii i dotrile necesare; decontarea acestor servicii se realizeaz din fondul
aferent investigaiilor medicale paraclinice n limita sumelor rezultate conform criteriilor din
anexa nr. 20 la ordin.
Pentru aceste servicii, furnizorii de servicii medicale de medicin dentar ncheie cu casele de
asigurri de sntate acte adiionale la contractele de furnizare de servicii medicale de medicin
dentar.
7. Serviciile prevzute la codurile 1, 2, 3, 5, 8, 9 i 13 din tabel, se acord astfel:
- pentru beneficiarii Legii nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistrailor care au fost
nlturai din justiie pentru considerente politice n perioada anilor 1945 - 1989, cu modificrile
ulterioare, procentul de 100% se deconteaz dac serviciile au fost acordate n uniti sanitare de
stat, n caz contrar procentul decontat de casele de asigurri de sntate este de 60%.
- pentru beneficiarii Legii nr. 44/1994 privind veteranii de rzboi, precum i unele drepturi ale
invalizilor i vduvelor de rzboi, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
procentul de 100% se deconteaz dac serviciile au fost acordate n uniti medicale civile de stat
sau militare, n caz contrar procentul decontat de casele de asigurri de sntate este de 60%.
- pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 a recunotinei fa de eroii-martiri i lupttorii care au
contribuit la victoria Revoluiei romne din decembrie 1989, precum i fa de persoanele care iau jertfit viaa sau au avut de suferit n urma revoltei muncitoreti anticomuniste de la Braov din
noiembrie 1987, cu modificrile i completrile ulterioare, procentul de 100% se deconteaz dac
serviciile au fost acordate n uniti medicale civile de stat sau militare, din subordinea
Ministerului Sntii, Ministerului Aprrii Naionale i Ministerului Afacerilor Interne, n caz
contrar procentul decontat de casele de asigurri de sntate este de 60%.
- pentru celelalte categorii de asigurati beneficiari ai legilor speciale, procentul decontat de
casele de asigurri de sntate este de 100%.
B. PACHETUL MINIMAL DE SERVICII MEDICALE PENTRU MEDICINA
DENTAR
1. Serviciile din pachetul minimal sunt servicii de urgen prevzute la punctul 2 de la lit. A.
144

2. Serviciile de medicin dentar prevzute n pachetul minimal de servicii pot fi efectuate de


oricare dintre medicii dentiti, cu excepia celor de la codul 22 din tabelul de la litera A.
3. Dentitii acord numai serviciul prevzut la codul 4 din tabelul de la litera A.
4. Medicaia pentru cazurile de urgen se asigur din trusa medical de urgen organizat
conform legii.
5. Persoanele beneficiare ale pachetului minimal suport integral costurile pentru investigaiile
paraclinice recomandate - radiografii dentare i tratamentul prescris.
C. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENII DIN STATELE MEMBRE ALE
UNIUNII EUROPENE/SPAIULUI ECONOMIC EUROPEAN/CONFEDERAIA
ELVEIAN, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE ASIGURRI SOCIALE DE
SNTATE, N PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENII
DIN STATELE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE/SPAIULUI ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAIA
ELVEIAN,
BENEFICIARI
AI
FORMULARELOR/DOCUMENTELOR
EUROPENE
EMISE
N
BAZA
REGULAMENTULUI CE NR. 883 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL
CONSILIULUI DIN 29 APRILIE 2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE
SECURITATE SOCIAL I PENTRU PACIENII DIN STATELE CU CARE
ROMNIA A NCHEIAT ACORDURI, NELEGERI, CONVENII SAU
PROTOCOALE INTERNAIONALE CU PREVEDERI N DOMENIUL SNTII
1. Pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian, titulari de card european de asigurri sociale de sntate, n
perioada de valabilitate a cardului, beneficiaz n ambulatoriul de specialitate de medicin
dentar, de serviciile medicale de medicin dentar prevzute la lit. B din prezenta anex,
devenite necesare pe timpul ederii temporare n Romnia.
2. Pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n
baza Regulamentului CE nr. 883 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004
privind coordonarea sistemelor de securitate social, beneficiaz n ambulatoriul de specialitate
de medicin dentar, de serviciile medicale de medicin dentar prevzute la lit. A din prezenta
anex.
3. Pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale
internaionale cu prevederi n domeniul sntii, pot beneficia dup caz, de serviciile medicale
de medicin dentar prevzute la lit. A din prezenta anex, sau de serviciile medicale de medicin
dentar prevzute la lit. B din prezenta anex, n condiiile prevzute de respectivele documente
internaionale.

145

ANEXA 15
MODALITILE DE PLAT
n asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitatea medicin dentar
ART. 1 Plata serviciilor din asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitatea
medicin dentar se face prin tarif pe serviciu medical n lei.
ART. 2 Lista serviciilor medicale de medicin dentar i a tratamentelor de medicin dentar, tarifele
pentru fiecare serviciu medical de medicin dentar, i condiiile acordrii acestora sunt prevzute n
anexa nr. 14 la ordin.
ART. 3 (1) La stabilirea valorii de contract pentru medicii de medicin dentar/dentiti se au n
vedere:
a) suma alocat fiecrei case de asigurri de sntate pentru servicii de medicin dentar;
b) numrul de medici de medicin dentar i dentiti care intr n relaii contractuale cu casa de
asigurri de sntate;
c) gradul profesional. Pentru medicul primar se aplic o majorare de 20%, iar pentru medicul care nu
a obinut un grad profesional se aplic o diminuare de 20%;
d) pentru medicii din mediul rural suma ajustat cu gradul profesional se majoreaz cu 50%;
e) suma orientativ/medic specialist/lun la nivel naional este de 1.600 lei/lun. Suma contractat se
defalcheaz pe trimestre i luni.
(2) Lunar casele de asigurri de sntate deconteaz furnizorilor de servicii medicale de medicin
dentar serviciile medicale de medicin dentar furnizate n limita valorii trimestriale de contract.
(3) n situaia n care la unii furnizori de servicii medicale de medicin dentar se nregistreaz la
sfritul unui trimestru sume neconsumate, fa de suma trimestrial prevzut n contract, casele de
asigurri de sntate vor diminua, printr-un act adiional la contract, valoarea trimestrial contractat
iniial aferent trimestrului respectiv cu sumele neconsumate.
Sumele rezultate din economii vor fi contractate printr-un act adiional la furnizorii de servicii
medicale de medicin dentar care n trimestrul respectiv i-au epuizat valoarea de contract.
Suma din actul adiional se utilizeaz pentru decontarea serviciilor medicale de medicin dentar
acordate de la data semnrii actului adiional.
Prin excepie, pentru trimestrul IV 2015, n situaia n care la unii furnizori de servicii medicale de
medicin dentar se nregistreaz la sfritul unei luni sume neconsumate, fa de suma lunar
prevzut n contract, casele de asigurri de sntate vor diminua, printr-un act adiional la contract,
valoarea lunar contractat iniial aferent lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate
din economii vor fi contractate printr-un act adiional la furnizorii de servicii medicale de medicin
dentar care n luna respectiv i-au epuizat valoarea de contract. Suma din actul adiional se utilizeaz
pentru decontarea serviciilor medicale de medicin dentar acordate asigurailor de la data semnrii
actului adiional.
(4) Pentru ncadrarea n suma defalcat trimestrial cabinetele de medicin dentar pot ntocmi liste
de prioritate pentru furnizarea serviciilor de medicin dentar, dac este cazul.
(5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2015 cu destinaia servicii medicale dentare se
contracteaz de casele de asigurri de sntate prin ncheiere de contracte, respectiv acte adiionale la
contractele iniiale i vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale dentare acordate asigurailor
de la data semnrii acestora. Valoarea contractului, respectiv a actului adiional la contractul iniial se
stabilete avndu-se n vedere criteriile de contractare.
ART. 4 n tarifele tratamentelor protetice sunt incluse i cheltuielile aferente activitilor de tehnic
dentar. Plata acestora se face de ctre reprezentantul legal al cabinetului de medicin dentar direct
ctre laboratorul de tehnic dentar autorizat conform legii.
ART. 5 Casele de asigurri de sntate in evidena serviciilor de medicin dentar pe fiecare
asigurat i pe fiecare cod din formula dentar prevzut n anexa nr. 14 la ordin.
146

ART. 6 Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale de medicin dentar, factureaz


caselor de asigurri de sntate, lunar, i depune/transmite la casa de asigurri de sntate pn la
termenul prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizat n luna anterioar,
conform contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate, care se verific de ctre casele de
asigurri de sntate n vederea decontrii i se valideaz conform prezentelor norme. Nerespectarea
termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor medicale prestate pentru
perioada respectiv.
ART. 7 Contravaloarea serviciilor medicale de medicin dentar care nu se regsesc n anexa nr. 14
la ordin se suport de ctre asigurai la tarifele stabilite de furnizori i afiate la cabinetul medical,
pentru care se elibereaz documentul fiscal, conform prevederilor legale n vigoare, cu indicarea
serviciului prestat. n aceste situaii furnizorii de servicii medicale nu elibereaz bilete de trimitere sau
prescripii medicale utilizate n sistemul de asigurri sociale de sntate i decontate de casele de
asigurri de sntate.
ART. 8 n cabinetele medicale din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonanei
Guvernului nr. 124/1998, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pot fi angajai numai
medici i/sau dentiti, precum i alte categorii de personal, n conformitate cu dispoziiile legale n
vigoare. Medicii sau dentitii angajai n cabinete medicale individuale nu raporteaz activitate
medical proprie, activitatea acestora fiind raportat de ctre reprezentantul legal; medicii de medicin
dentar pot prescrie medicamente cu sau fr contribuie personal i unele materiale sanitare n
tratamentul ambulatoriu, utiliznd formularul de prescripie medical electronic/formularul de
prescripie medical cu regim special unic pe ar pentru prescrierea substanelor i preparatelor
stupefiante i psihotrope, dup caz, semntura electronic proprie pentru prescrierea electronic de
medicamente. ntreaga activitate a cabinetului se desfoar respectndu-se contractul ncheiat de
reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurri de sntate.
ART. 9 Pentru unitile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanei Guvernului nr.
124/1998, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 629/2001, republicat, contractele/actele
adiionale de furnizare de servicii medicale se ncheie de ctre reprezentantul legal al unitii sanitare n
structura creia se afl aceste uniti i casa de asigurri de sntate.
ART. 10 Casele de asigurri de sntate i direciile de sntate public au obligaia de a organiza
trimestrial sau ori de cte ori este nevoie ntlniri cu medicii de medicin dentar pentru a analiza
aspecte privind calitatea serviciilor medicale de medicin dentar, precum i respectarea prevederilor
actelor normative n vigoare. Acestea vor informa asupra modificrilor aprute n actele normative i
vor stabili mpreun cu medicii de medicin dentar din ambulatoriu msurile ce se impun pentru
mbuntirea activitii. Neparticiparea medicilor la aceste ntlniri nu i exonereaz de rspunderea
nerespectrii hotrrilor luate cu acest prilej.

147

ANEXA 16
- model CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii de medicin dentar n asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru
specialitatea medicin dentar
I. Prile contractante
Casa de asigurri de sntate .............................., cu sediul n municipiul/oraul .......................,
str. .................... nr. ...., judeul/sectorul .................., telefon/fax ..............., reprezentat prin
preedinte - director general ..........................................,
i
- cabinetul medical organizat conform Ordonanei Guvernului nr. 124/1998 privind
organizarea i funcionarea cabinetelor medicale, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare:
- cabinetul individual ........................., reprezentat prin medicul dentist/dentistul titular
......................................................;
- cabinetul asociat sau grupat ........................., reprezentat prin medicul dentist delegat
.....................................................;
- societatea civil medical ..............................., reprezentat prin administrator
................................................................;
- unitatea medico-sanitar cu personalitate juridic nfiinat potrivit prevederilor Legii
societilor nr. 31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, .......................,
reprezentat prin ..........................................................;
- unitatea sanitar ambulatorie de specialitate aparinnd ministerelor i instituiilor cu reele
sanitare proprii, .........................., reprezentat prin ...........................................................;
- ambulatoriul de specialitate i ambulatoriul integrat din structura spitalului ..................,
inclusiv al spitalului din reeaua ministerelor i instituiilor centrale din domeniul aprrii, ordinii
publice, siguranei naionale i autoritii judectoreti, reprezentat prin ..............., n calitate de
reprezentant legal al unitii sanitare din care face parte;
- Centrul de diagnostic i tratament, centru medical i unitatea medical cu personalitate
juridic ........................, cu sediul n municipiul/oraul ..................., str. ................ nr. ...., bl. ....,
sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ..............., telefon .............. fax .........................., e-mail
.............................., reprezentat prin ......................................
- Centrul de sntate multifuncional .................................., avnd sediul n municipiul/oraul
..........................................., str. ................... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ........,
judeul/sectorul .........................., telefon fix/mobil .............., adresa de e-mail ..........................,
fax ............................, reprezentat prin ..........................................................
II. Obiectul contractului
ART. 1 Obiectul prezentului contract l constituie furnizarea serviciilor de medicin dentar n
asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicin dentar, conform
Hotrrii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a
Contractului-cadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2014 2015, cu modificrile i
completrile ulterioare i Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. /2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n
anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
III. Serviciile medicale de specialitate furnizate

148

ART. 2 Furnizorul din asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea
medicin dentar acord asigurailor serviciile de medicin dentar cuprinse n pachetul de
servicii de baz i n pachetul minimal de servicii de medicin dentar, prevzute n anexa nr. 14
la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr.
400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, n urmtoarele specialiti:
a) ......................................................................
b) ......................................................................
c) ......................................................................
.........................................................................
ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale de medicin dentar din ambulatoriul de specialitate
pentru specialitatea medicin dentar se face de ctre urmtorii medici dentiti/dentiti:
1. ......................................................................
2. ......................................................................
3. ......................................................................
4. ......................................................................
.........................................................................
IV. Durata contractului
ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data ncheierii pn la 31 decembrie 2015.
ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul prilor pe toat durata de
aplicabilitate a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
V. Obligaiile prilor
ART. 6 n relaiile contractuale cu furnizorii de servicii medicale de medicin dentar, casele
de asigurri de sntate au urmtoarele obligaii:
a) s ncheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale de medicin dentar autorizai
i evaluai i s fac publice n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncheierii
contractelor, prin afiare pe pagina web i la sediul casei de asigurri de sntate, lista nominal a
acestora, cuprinznd denumirea i valoarea de contract a fiecruia, inclusiv punctajele aferente
tuturor criteriilor pe baza crora s-a stabilit valoarea de contract, i s actualizeze permanent
aceast list n funcie de modificrile aprute, n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data
operrii acestora, conform legii;
b) s deconteze furnizorilor de servicii medicale de medicin dentar, la termenele prevzute n
contract, pe baza facturii nsoit de documente justificative prezentate att pe suport hrtie, ct i
n format electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate,
contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate, raportate i validate conform Ordinului
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ..............
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare, n limita valorii de contract; pentru furnizorii care au
semntur electronic extins raportarea n vederea decontrii se face numai n format electronic;
c) s informeze furnizorii de servicii medicale de medicin dentar cu privire la condiiile de
contractare a serviciilor medicale suportate din Fond i decontate de casele de asigurri de
sntate, precum i la eventualele modificri ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor noi
acte normative, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurri de sntate; s informeze
furnizorii de servicii medicale cu privire la documentele comunitare n vigoare, precum i despre
acordurile, nelegerile, conveniile sau protocoalele internaionale cu prevederi n domeniul
sntii, prin publicare pe pagina web a caselor de asigurri de sntate.

149

d) s informeze n prealabil n termenul prevzut la art. 10 alin. (1) din textul de H.G. nr.
400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, furnizorii de servicii medicale de medicin
dentar cu privire la condiiile de acordare a serviciilor medicale i cu privire la orice intenie de
schimbare n modul de acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurri de
sntate, precum i prin e-mail la adresele comunicate oficial de ctre furnizori, cu excepia
situaiilor impuse de actele normative;
e) s nmneze la data finalizrii controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de
servicii medicale sau, dup caz, s le comunice acestora notele de constatare ntocmite n termen
de maximum o zi lucrtoare de la data finalizrii controlului; n cazul n care controlul este
efectuat de ctre Casa Naional de Asigurri de Sntate sau cu participarea acesteia, notificarea
privind msurile dispuse se transmite furnizorului de ctre casele de asigurri de sntate n
termen de maximum 10 zile calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa
Naional de Asigurri de Sntate, la casa de asigurri de sntate;
f) s recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale de medicin dentar sumele
reprezentnd contravaloarea acestor servicii, precum i contravaloarea unor servicii medicale,
medicamente cu i fr contribuie personal i materiale sanitare acordate de ali furnizori aflai
n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate, n baza biletelor de trimitere i/sau
prescripiilor medicale eliberate de ctre acetia, n situaia n care nu au fost ndeplinite condiiile
pentru ca asiguraii s beneficieze de aceste servicii la data emiterii biletelor de trimitere,
prescripiilor medicale. Sumele astfel obinute se utilizeaz conform prevederilor legale n
vigoare;
g) s deduc spre soluionare organelor abilitate situaiile n care se constat neconformitatea
documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii pe
propria rspundere;
h) s comunice n format electronic furnizorilor motivarea, cu privire la erorile de raportare i
refuzul decontrii anumitor servicii; s comunice n format electronic furnizorilor cu ocazia
regularizrilor trimestriale motivarea sumelor decontate; n situaia n care se constat ulterior c
refuzul decontrii unor servicii a fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza.
i) s aduc la cunotina furnizorilor de servicii medicale de medicin dentar cu care se afl n
relaie contractual numele i codul de paraf ale medicilor care nu mai sunt n relaie
contractual cu casa de asigurri de sntate;
j) s deconteze contravaloarea serviciilor medicale de medicin dentar i contravaloarea
investigaiilor medicale paraclinice (radiografie dentar retroalveolar i radiografie panoramic),
numai dac medicii au competena legal necesar i au n dotarea cabinetului aparatura medical
corespunztoare pentru realizarea acestora, n condiiile prevzute n anexa nr. 15 la Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ./2015
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare;
k) s contracteze servicii medicale de medicin dentar, respectiv s deconteze serviciile
medicale de medicin dentar efectuate, raportate i validate, prevzute n lista serviciilor
medicale pentru care plata se efectueaz prin tarif pe serviciu medical, n condiiile stabilite prin
anexa nr. 15 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate nr. ../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a
H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
ART. 7 n relaiile contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii de servicii
medicale de medicin dentar au urmtoarele obligaii:

150

a) s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale de medicin dentar furnizate, n


conformitate cu prevederile legale n vigoare;
b) s informeze asiguraii cu privire la obligaiile furnizorului de servicii medicale i ale
asiguratului referitoare la actul medical;
c) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai i
persoane beneficiare ale pachetului minimal, precum i intimitatea i demnitatea acestora; s
asigure securitatea n procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal;
d) s factureze lunar, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, activitatea
realizat conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este nsoit de
documentele justificative privind activitile realizate n mod distinct, conform H.G. nr.
400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare i ale Ordinului ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i
completrile ulterioare, att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de
Casa Naional de Asigurri de Sntate; pentru furnizorii care au semntur electronic extins
factura i documentele justificative se transmit numai n format electronic;
e) s raporteze caselor de asigurri de sntate datele necesare pentru urmrirea desfurrii
activitii n asistena medical de medicin dentar, potrivit formularelor de raportare stabilite
conform reglementrilor legale n vigoare; pentru furnizorii care au semntur electronic extins
raportarea se face numai n format electronic;
f) s asigure utilizarea formularelor cu regim special unice pe ar - bilet de trimitere ctre alte
specialiti sau n vederea internrii, conform prevederilor actelor normative referitoare la
sistemul de asigurri sociale de sntate, i s le elibereze ca o consecin a actului medical
propriu i numai pentru serviciile medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurri de
sntate; s asigure utilizarea formularelor electronice - bilet de trimitere ctre alte specialiti sau
n vederea internrii, de la data la care acestea se implementeaz; biletul de trimitere n vederea
internrii se elibereaz pentru cazurile care nu pot fi diagnosticate, investigate i/sau tratate n
ambulatoriu.
g) s completeze corect i la zi formularele utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate,
respectiv pe cele privind evidenele obligatorii, pe cele cu regim special i pe cele tipizate;
h) s respecte dreptul la libera alegere de ctre asigurat a medicului i a furnizorului;
i) s respecte programul de lucru i s l comunice caselor de asigurri de sntate, n baza unui
formular al crui model este prevzut n anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. /2015 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i
completrile ulterioare, program asumat prin contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate;
j) s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au
stat la baza ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale, n maximum 5 zile lucrtoare
de la data producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata
derulrii contractelor;
k) s asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurrilor
sociale de sntate;
l) s asigure utilizarea formularului de prescripie medical electronic pentru medicamente cu
i fr contribuie personal din sistemul asigurrilor sociale de sntate i s l elibereze, ca o
consecin a actului medical propriu si numai pentru serviciile medicale care fac obiectul
contractului cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea formularului de prescripie
medical, care este formular cu regim special unic pe ar, pentru prescrierea substanelor i
151

preparatelor stupefiante i psihotrope; s asigure utilizarea formularului electronic de prescripie


medical pentru prescrierea substanelor i preparatelor stupefiante i psihotrope de la data la care
acesta se implementeaz; s furnizeze tratamentul, cu respectarea prevederilor legale n vigoare,
i s prescrie medicamentele cu i fr contribuie personal de care beneficiaz asiguraii,
corespunztoare denumirilor comune internaionale aprobate prin hotrre a Guvernului,
informnd n prealabil asiguratul despre tipurile i efectele terapeutice ale medicamentelor pe
care urmeaz s i le prescrie;
m) s asigure utilizarea formularului de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, care
este formular cu regim special unic pe ar, i s recomande investigaiile paraclinice n
concordan cu diagnosticul, ca o consecin a actului medical propriu, numai pentru serviciile
medicale care fac obiectul contractului cu casa de asigurri de sntate; s asigure utilizarea
formularului electronic de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice, de la data la care
acestea se implementeaz;
n) s asigure acordarea serviciilor medicale de medicin dentar asigurailor fr nicio
discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;
o) s afieze ntr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurri de sntate cu
care se afl n relaie contractual, precum i datele de contact ale acesteia: adres, telefon, fax, email, pagin web;
p) s asigure eliberarea actelor medicale, n condiiile stabilite n H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare i n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. ./ 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
q) s verifice calitatea de asigurat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare;
r) s utilizeze sistemul de raportare n timp real, ncepnd cu data la care acesta va fi pus n
funciune;
s) s asigure acordarea asistenei medicale de medicin dentar necesar titularilor cardului
european de asigurri sociale de sntate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii
Europene/Spaiului Economic European/Confederaia Elveian, n perioada de valabilitate a
cardului, respectiv beneficiarilor formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului (CE) nr. 883/2004, n aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul
sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia; s acorde asisten medical pacienilor
din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale
internaionale cu prevederi n domeniul sntii, n condiiile prevzute de respectivele
documente internaionale;
) s utilizeze platforma informatic din asigurrile de sntate. n situaia n care se utilizeaz
un alt sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu sistemele informatice din platforma
informatic din asigurrile de sntate, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure
confidenialitatea n procesul de transmitere a datelor;
t) s asigure acordarea serviciilor medicale de medicin dentar prevzute n pachetul de
servicii medicale;
) s completeze formularele cu regim special utilizate n sistemul de asigurri sociale de
sntate - bilet de trimitere ctre alte specialiti sau n vederea internrii, bilet de trimitere pentru
investigaiile paraclinice i de la data la care se implementeaz formularele electronice
menionate anterior, precum i prescripia medical electronic pentru medicamente cu i fr
contribuie personal n tratamentul ambulatoriu, cu toate datele pe care acestea trebuie s le
cuprind conform prevederilor legale n vigoare. n cazul nerespectrii acestei obligaii, casele de
asigurri de sntate recupereaz de la furnizori contravaloarea serviciilor medicale
152

recomandate/medicamentelor cu i fr contribuie personal prescrise, ce au fost


efectuate/eliberate de ali furnizori n baza acestor formulare i decontate de casele de asigurri
de sntate din Fond;
u) s recomande asigurailor tratamentul, cu respectarea condiiilor privind modalitile de
prescriere a medicamentelor, conform prevederilor legale n vigoare;
v) s rennoiasc pe toat perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului,
dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurrii de
rspundere civil n domeniul medical pentru personalul care i desfoar activitatea la
furnizor;
w) s completeze dosarul electronic de sntate al pacientului, de la data implementrii
acestuia;
x) s nu ncaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevzute n pachetul de servicii i
pentru actele administrative inclusiv cele necesare acordarii serviciilor medicale, pentru care nu
este prevzut o reglementare n acest sens;
y) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale de medicin dentar
programabile, dac este cazul;
z) s solicite ncepnd cu data implementrii cardului naional de asigurri sociale de sntate
acest document/ adeverina de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care
refuz cardul naional din motive religioase sau de contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei
crora li se va emite card national duplicat sau, dup caz, documentele prevzute la art. 212 alin.
(1) din Legea nr. 95/2006 pentru persoanele crora nu le-a fost emis cardul i s le utilizeze n
vederea acordrii serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baz, acordate n alte
condiii dect cele menionate anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de asigurri
de sntate;
aa) s utilizeze prescripia medical electronic on-line i n situaii justificate prescripia
medical electronic off-line pentru medicamente cu i fr contribuie personal n tratamentul
ambulatoriu, cu respectarea tuturor prevederilor legale n vigoare; asumarea prescripiei
electronice de ctre medicii prescriptori se face prin semntur electronic extins potrivit
dispoziiilor Legii nr. 455/2001 privind semntura electronic. n situaia n care medicii
prescriptori nu dein semntur electronic, prescripia medical se va lista pe suport hrtie i va
fi completat i semnat de medicul prescriptor n condiiile prevzute n anexa nr. 36 la Ordinul
ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ../2015
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare.
ab) s introduc n sistemul informatic toate prescripiile medicale electronice prescrise off-line
i prescripiile medicale cu regim special unic pe ar pentru prescrierea substanelor i
preparatelor stupefiante i psihotrope, n termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data
prescrierii.
ac) s comunice casei de asigurri de sntate epuizarea sumei contractate lunar; comunicarea
se va face n ziua n care se nregistreaz aceast situaie prin serviciul on-line pus la dispozitie de
Casa Naional de Asigurri de Sntate.
ad) s foloseasc on-line sistemul naional al cardului de asigurri sociale de sntate din
platforma informatic a asigurrilor de sntate; n situaii justificate n care nu se poate realiza
comunicaia cu sistemul informatic, se utilizeaz sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale
acordate se face prin semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001
privind semntura electronic, republicat. Serviciile medicale nregistrate off-line, se transmit n
platforma informatic a asigurrilor de sntate n maximum 72 de ore de la momentul acordrii
153

serviciului medical, pentru serviciile acordate n luna pentru care se face raportarea. Serviciile
medicale din pachetul de baz acordate n alte condiii dect cele menionate anterior nu se
deconteaz furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate; prevederile sunt valabile i n
situaiile n care se utilizeaz adeverina de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii
pentru cei care refuz cardul naional din motive religioase sau de contiin/adeverina
nlocuitoare pentru cei crora li se va emite card national duplicat sau, dup caz, documentele
prevzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, pentru persoanele crora nu le-a fost emis
cardul n vederea acordrii serviciilor medicale.
VI. Modaliti de plat
ART. 8 Modalitatea de plat n asistena medical dentar din ambulatoriu este tariful pe
serviciu medical n lei.
ART. 9 Decontarea serviciilor de medicin dentar se face pe baza tarifelor acestora i n
condiiile prevzute n anexa nr. 14 respectiv n anexa nr. 15 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr../2015 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile
ulterioare i n limita sumei contractate i defalcate trimestrial i lunar/cabinet/medic, stabilit
conform art. 3 din anexa nr. 15 la ordinul menionat mai sus.
Suma anual contractat este de ................... lei,
din care:
- Suma aferent trimestrului I .................... lei,
din care:
- luna I ................... lei
- luna II .................. lei
- luna III ................. lei
- Suma aferent trimestrului II ................... lei,
din care:
- luna IV .................. lei
- luna V ................... lei
- luna VI .................. lei
- Suma aferent trimestrului III .................. lei
din care:
- luna VII ................. lei
- luna VIII ................ lei
- luna IX .................. lei
- Suma aferent trimestrului IV ................... lei
din care:
- luna X ................... lei
- luna XI .................. lei
- luna XII ................. lei.
ART. 10
(1) Decontarea serviciilor de medicin dentar se face lunar, n maximum 20 de zile
calendaristice de la ncheierea fiecrei luni, la data de ............, pe baza facturii i a documentelor
justificative depuse/transmise de furnizor la casa de asigurri de sntate pn la data de ..............
Toate documentele necesare decontrii se certific pentru realitatea i exactitatea datelor
raportate prin semntura reprezentanilor legali ai furnizorilor.
La finele fiecrui trimestru suma contractat se regularizeaz conform art. 3 alin. (3) din anexa
nr. 15 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate
154

nr./2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr.
400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Clauze speciale - se completeaz pentru fiecare cabinet medical*) i fiecare medic dentist
din componena cabinetului medical cu care s-a ncheiat contractul:
a) Medic dentist
Nume: ................... Prenume: .......................................
Grad profesional: ........................................................
Specialitatea: ...........................................................
Codul de paraf al medicului: ............................................
Cod numeric personal: ....................................................
Program zilnic de activitate ...................................... ore/zi
b) Medic dentist
Nume: ................... Prenume: .......................................
Grad profesional: ........................................................
Specialitatea: ...........................................................
Codul de paraf al medicului: ............................................
Cod numeric personal: ....................................................
Program zilnic de activitate ...................................... ore/zi
c) .......................................................................
..........................................................................
-----------*) n cazul cabinetelor din ambulatoriul integrat al spitalului, se va completa cu programul de
lucru stabilit pentru cabinetele respective, precum i cu datele aferente tuturor medicilor de
specialitate care i desfoar activitatea n sistem integrat.
VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 11 Serviciile de medicin dentar furnizate n baza prezentului contract trebuie s
respecte criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asigurailor, elaborate n
conformitate cu prevederile legale n vigoare.
VIII. Rspunderea contractual
ART. 12 Pentru nendeplinirea obligaiilor contractuale, partea n culp datoreaz celeilalte
pri daune-interese.
IX. Clauze speciale
ART. 13 (1) Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii
contractului i care mpiedic executarea acestuia, este considerat for major i exonereaz de
rspundere partea care o invoc. Sunt considerate for major, n sensul acestei clauze,
mprejurri ca: rzboi, revoluie, cutremur, marile inundaii, embargo.
(2) Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte n termen de 5 zile
calendaristice de la data apariiei respectivului caz de for major i s prezinte un act
confirmativ eliberat de autoritatea competent din propriul jude, respectiv Municipiul Bucureti,
prin care s se certifice realitatea i exactitatea faptelor i mprejurrilor care au condus la
invocarea forei majore i, de asemenea, de la ncetarea acestui caz. Dac nu procedeaz la
anunarea n termenele prevzute mai sus a nceperii i ncetrii cazului de for major, partea
care l invoc suport toate daunele provocate celeilalte pri prin neanunarea n termen.
(3) n cazul n care mprejurrile care oblig la suspendarea executrii prezentului contract se
prelungesc pe o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluiunea contractului.

155

ART. 14 Efectuarea de servicii medicale peste prevederile contractuale se face pe proprie


rspundere i nu atrage nicio obligaie din partea casei de asigurri de sntate cu care s-a
ncheiat contractul.
X. Sanciuni, condiii de reziliere, suspendare i ncetare a contractului
ART. 15 (1) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea, din motive
imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevzut n contract, se aplic
urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare se diminueaz cu 5% contravaloarea serviciilor de medicin dentar
aferente lunii n care s-au produs aceste situaii;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% contravaloarea serviciilor de medicin dentar
aferente lunii n care s-au produs aceste situaii;
(2) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 7 lit. a) - c), e) - h), j)
- t), u), w), y) precum i prescrieri de medicamente cu i fr contribuie personal din partea
asiguratului i ale unor materiale sanitare i/sau recomandri de investigaii paraclinice
(radiografii dentare) care nu sunt n conformitate cu reglementrile legale n vigoare aplicabile n
domeniul sntii, se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare, avertisment scris;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% contravaloarea serviciilor de medicin dentar,
aferente lunii n care s-au nregistrat aceste situaii.
(3) n cazul n care, n urma controlului efectuat de ctre serviciile specializate ale caselor de
asigurri de sntate, serviciile raportate conform contractului n vederea decontrii acestora nu
au fost efectuate - cu recuperarea contravalorii acestor servicii, se diminueaz cu 10%
contravaloarea serviciilor de medicin dentar, aferente lunii n care s-au nregistrat aceste
situaii.
(4) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea obligaiei de la art. 7 lit.
ab), se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare se diminueaz cu 10% valoarea lunar de contract, pentru luna n care sa produs aceast situaie;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 20% valoarea lunar de contract, pentru luna n care
s-a produs aceast situaei.
(5) Pentru punerea n aplicare a sanciunii prevzute la alin. (4), nerespectarea obligaiei de la
art. 7 lit. ab) se constat de casele de asigurri de sntate prin compararea pentru fiecare medic
prescriptor aflat n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate a componentei prescriere
cu componenta eliberare pentru toate prescripiile medicale electronice off-line i pentru
prescripiile medicale cu regim special unic pe ar pentru prescrierea substanelor i preparatelor
stupefiante i psihotrope.
(6) Reinerea sumelor potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face din prima plat care urmeaz a
fi efectuat pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate. n
situaia n care suma prevzut la alin. (4) depete prima plat, recuperarea sumei se realizeaz
prin plat direct sau executare silit, n condiiile legii.
(7) Pentru cazurile prevzute la alin. (1) - (4), casele de asigurri de sntate in evidena
distinct pe fiecare medic/furnizor, dup caz.
(8) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (4) se face prin plat direct sau
executare silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de
sntate.
(9) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) - (4) se
utilizeaz conform prevederilor legale n vigoare, cu aceeai destinaie.
156

ART. 16 Contractul de furnizare de servicii de medicin dentar se reziliaz de plin drept


printr-o notificare scris a caselor de asigurri de sntate, n termen de maximum 5 zile
calendaristice de la data aprobrii acestei msuri ca urmare a constatrii urmtoarelor situaii:
a) dac furnizorul de servicii de medicin dentar nu ncepe activitatea n termen de cel mult
30 de zile calendaristice de la data semnrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dac din motive imputabile furnizorului acesta i ntrerupe activitatea pe o perioad mai
mare de 30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
autorizaiei sanitare de funcionare sau a documentului similar, respectiv de la ncetarea
valabilitii acestora;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
dovezii de evaluare a furnizorului;
e) nerespectarea termenelor de depunere a facturilor nsoite de documentele justificative
privind activitile realizate conform prezentului contract, n vederea decontrii de ctre casa de
asigurri de sntate a serviciilor realizate, pentru o perioad de dou luni consecutive n cadrul
unui trimestru, respectiv 3 luni ntr-un an;
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de
Asigurri de Sntate i ale caselor de asigurri de sntate ca urmare a cererii n scris a
documentelor solicitate privind actele de eviden financiar-contabil a serviciilor furnizate
conform contractelor ncheiate ntre furnizori i casele de asigurri de sntate i documentele
justificative privind sumele decontate din fond, precum i documentele medicale i administrative
existente la nivelul entitii controlate i necesare actului de control;
g) la a doua constatare n urma controlului efectuat a faptului c serviciile raportate conform
contractului n vederea decontrii acestora nu au fost efectuate (cu excepia situaiilor n care vina
este exclusiv a medicului/medicilor, caz n care contractul se modific prin excluderea
acestuia/acestora) - cu recuperarea contravalorii acestor servicii;
h) n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 7 lit. x);
i) dac se constat nerespectarea programului de lucru prevzut n contractul cu casa de
asigurri de sntate prin lipsa nejustificat a medicului timp de 3 zile consecutive, n cazul
cabinetelor medicale individuale; n cazul celorlalte forme de organizare a cabinetelor medicale,
inclusiv ambulatoriul integrat, contractul se modific n mod corespunztor prin excluderea
medicului/medicilor n cazul crora s-a constatat nerespectarea nejustificat a programului de
lucru timp de 3 zile consecutive;
j) odat cu prima constatare dup aplicarea msurilor prevzute la art. 15 alin. (1), (2) i (4)
precum i la prima constatare dup aplicarea msurii prevzute la art. 15 alin. (3).
ART. 17 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale de medicin dentar nceteaz la data
la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a) de drept la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a1) furnizorul de servicii medicale de medicin dentar i nceteaz activitatea n raza
administrativ-teritorial a casei de asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual;
a2) ncetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinare sau reprofilare a
furnizorilor de servicii medicale de medicin dentar, dup caz;
a3) ncetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate;
a4) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual, iar cabinetul nu poate continua
activitatea n condiiile legii;
a5) medicul titular al cabinetului medical individual renun sau pierde calitatea de membru al
Colegiului Medicilor Dentiti din Romnia;
157

b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;


c) acordul de voin al prilor;
d) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al furnizorului de servicii
medicale sau al casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris, cu 30 de zile
calendaristice anterioare datei de la care se dorete ncetarea contractului, cu indicarea motivului
i a temeiului legal;
e) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al casei de asigurri de
sntate printr-o notificare scris privind expirarea termenului de suspendare a contractului n
condiiile art. 18 lit. a) - cu excepia revocrii dovezii de evaluare a furnizorului.
(2) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate a ncetat prin
reziliere ca urmare a nerespectrii obligaiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul
ncheiat, casele de asigurri de sntate nu vor mai intra n relaii contractuale cu furnizorii
respectivi pn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data ncetrii
contractului.
(3) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate se modific prin
excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane nregistrat/nregistrate n contractul
ncheiat cu casa de asigurri de sntate i care desfoar activitate sub incidena acestuia la
furnizorii respectivi, din motive imputabile acestora i care au condus la nerespectarea
obligaiilor contractuale de ctre furnizor, casele de asigurri de sntate nu vor accepta
nregistrarea n niciun alt contract a persoanei/persoanelor respective pn la urmtorul termen de
contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data modificrii contractului.
(4) Dup reluarea relaiei contractuale, n cazul n care noul contract se reziliaz/se modific n
condiiile alin. (2) i (3), casele de asigurri de sntate nu vor mai ncheia contracte cu furnizorii
respectivi, respectiv nu vor mai accepta nregistrarea persoanelor prevzute la alin. (3) n
contractele ncheiate cu aceti furnizori sau cu ali furnizori pentru aceste persoane care prin
activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.
(5) n cazul n care furnizorii intr n relaii contractuale cu aceeai cas de asigurri de
sntate pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate n contract, prevederile
alin. (2), (3) i (4) se aplic n mod corespunztor pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele
de lucru, dup caz.
ART. 18 Contractul de furnizare de servicii medicale se suspend la data la care a intervenit
una dintre urmtoarele situaii:
a) ncetarea valabilitii sau revocarea de ctre autoritile competente a oricruia dintre
documentele prevzute la art. 58 alin. (1) lit. a) - c) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare i nerespectarea obligaiei prevzute la art. 7 lit. v), cu
condiia ca furnizorul s fac dovada demersurilor ntreprinse pentru actualizarea acestuia;
suspendarea opereaz pentru o perioad de maximum 30 de zile calendaristice de la data ncetrii
valabilitii/revocrii acestuia;
b) n cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea
cazului de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a
contractului;
c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurri de sntate, pentru motive
obiective, independente de voina furnizorilor i care determin imposibilitatea desfurrii
activitii furnizorului pe o perioad limitat de timp, dup caz pe baz de documente
justificative;
d) nerespectarea de ctre furnizorii de servicii medicale a obligaiei de plat a contribuiei la
fond, constatat de ctre casele de asigurri de sntate ca urmare a controalelor efectuate la
158

furnizori, pn la data la care acetia i achit obligaiile la zi sau pn la data ajungerii la termen
a contractului; suspendarea se face dup 30 de zile calendaristice de la data la care casa de
asigurri de sntate a efectuat ultima plat ctre furnizor;
e) de la data la care casa de asigurri de sntate este ntiinat de decizia colegiului teritorial
al medicilor dentiti de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciiul
profesiei a medicului titular al cabinetului medical individual; pentru celelalte forme de
organizare a cabinetelor medicale, precum i pentru unitile sanitare ambulatorii, centrele de
diagnostic i tratament, centrele medicale, centrele de sntate multifuncionale aflate n relaii
contractuale cu casele de asigurri de sntate suspendarea se aplic corespunztor numai
medicului aflat n contract cu casa de asigurri de sntate i care se afl n aceast situaie.
ART. 19 Situaiile prevzute la art. 16 i la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a2 - a5 se constat de
ctre casa de asigurri de sntate din oficiu, prin organele abilitate pentru efectuarea controlului
sau la sesizarea oricrei persoane interesate.
Situaiile prevzute la art. 17 alin. (1) lit. a) subpct. a1) se notific casei de asigurri de sntate
cu cel puin 30 de zile calendaristice naintea datei de la care se dorete ncetarea contractului.
XI. Corespondena
ART. 20 (1) Corespondena legat de derularea prezentului contract se efectueaz n scris, prin
scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul prilor - sediul casei
de asigurri de sntate i la sediul cabinetului medical declarat n contract.
(2) Fiecare parte contractant este obligat ca n termen de 5 zile lucrtoare din momentul n
care intervin modificri ale datelor ce figureaz n prezentul contract s notifice celeilalte pri
contractante schimbarea survenit.
XII. Modificarea contractului
ART. 21 (1) n condiiile apariiei unor noi acte normative n materie, care intr n vigoare pe
durata derulrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica i se vor completa n mod
corespunztor.
(2) Pe parcursul derulrii prezentului contract, valoarea contractual poate fi majorat prin acte
adiionale, dup caz, n limita fondurilor aprobate asistenei medicale ambulatorii de specialitate
pentru specialitatea medicin dentar, avndu-se n vedere condiiile de contractare a sumelor
iniiale.
ART. 22 Dac o clauz a acestui contract ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale
contractului nu vor fi afectate de aceast nulitate. Prile convin ca orice clauz declarat nul s
fie nlocuit printr-o alt clauz care s corespund ct mai cu putin spiritului contractului.
ART. 23 Prezentul contract se poate modifica prin negociere i acord bilateral, la iniiativa
oricrei pri contractante, sub rezerva notificrii scrise a inteniei de modificare i a propunerilor
de modificare cu cel puin .... zile naintea datei de la care se dorete modificarea. Modificarea se
face printr-un act adiional semnat de ambele pri i este anex a acestui contract.
XIII. Soluionarea litigiilor
ART. 24 (1) Litigiile legate de ncheierea, derularea i ncetarea prezentului contract vor fi
supuse unei proceduri prealabile de soluionare pe cale amiabil.
(2) Litigiile nesoluionate pe cale amiabil dintre furnizori i casele de asigurri de sntate
conform alin. (1) se soluioneaz de ctre Comisia de Arbitraj care funcioneaz pe lng Casa
Naional de Asigurri de Sntate, organizat conform reglementrilor legale n vigoare sau de
ctre instanele de judecat, dup caz.
XIV. Alte clauze
..........................................................................
..........................................................................
159

Prezentul contract de furnizare a serviciilor de medicin dentar n cadrul sistemului de


asigurri sociale de sntate a fost ncheiat azi, ............, n dou exemplare a cte ...... pagini
fiecare, cte unul pentru fiecare parte contractant.
CASA DE ASIGURRI DE SNTATE
DENTAR
Preedinte - director general,
...............................
........................................

FURNIZOR DE SERVICII DE MEDICIN


Reprezentant legal,

Director executiv al
Direciei Economice,
...............................
Director executiv al
Direciei Relaii Contractuale,
...............................
Vizat
Juridic, contencios
...............................

ACT ADIIONAL
pentru serviciile medicale paraclinice - pentru radiografia dentar retroalveolar i
panoramic efectuate de medicii de medicin dentar
Se ntocmete dup modelul contractului de furnizare de servicii medicale paraclinice adaptat.

160

ANEXA 17
CONDIIILE ACORDRII PACHETULUI DE BAZ DE SERVICII MEDICALE N
AMBULATORIUL DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITILE PARACLINICE
A. PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZ N ASISTENA MEDICAL
AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITILE PARACLINICE
1. Lista investigaiilor paraclinice - analize de laborator
Nr.
Crt.

Cod

Hematologie
1
2.6001

Denumirea analizei de laborator

Hemoleucogram complet - hemoglobin, hematocrit,


numrtoare eritrocite, numrtoare leucocite, numrtoare
trombocite, formul leucocitar, indici eritrocitari*1)
2
2.6002
Numrtoare reticulocite
3
2.6003
Examen citologic al frotiului sanguin*3)
4
2.6040
VSH*1)
5
2.60501
Determinare la gravid a grupului sanguin ABO*1)
6
2.60502
Determinare la gravid a grupului sanguin Rh*1)
7
2.6059
Anticorpi specifici anti Rh la gravid
8
2.6101
Timp Quick i INR*1) (International Normalised Ratio)
9
2.6102
APTT
10
2.6103
Fibrinogenemie*1)
Biochimie - seric i urinar
11
2.1002
Proteine totale serice*1)
12
2.1003
Electroforeza proteinelor serice*1)
13
2.10063
Feritin seric
14
2.1011
Uree seric*1)
15
2.1012
Acid uric seric*1)
16
2.1014
Creatinin seric*1), **)
17
2.1015
Bilirubin total*1)
18
2.1016
Bilirubin direct*1)
19
2.1020
Glicemie*1)
20
2.10303
Colesterol seric total*1)
21
2.10304
HDL colesterol*1)
22
2.10305
LDL colesterol*1)
23
2.10306
Trigliceride serice*1)
24
2.10402
TGP*1)
25
2.10403
TGO*1)
26
2.10404
Creatinkinaza CK
27
2.10406
Gama GT
28
2.10409
Fosfataz alcalin*1)

Tarif decontat
de casa de
asigurri de
sntate
- lei 14,01
5,62
18,62
2,63
7,54
7,88
7,54
14,68
12,30
13,68
7,04
15,20
40,00
5,86
5,86
5,92
5,86
5,86
5,74
5,74
8,19
7,69
7,04
5,86
5,83
10,00
7,99
7,79
161

29
2.10500
30
2.10501
31
2.10503
32
2.10504
33
2.10505
34
2.10506
35
2.10507
36
2.2600
37
2.2604
38
2.2612
39
2.2622
40
2.2623
Imunologie
41
2.2500
42
2.2502
43
2.2507
44
2.2509
45
2.2510
46
2.2514
47
2.2521
48
2.2522
49
2.2523
50
2.2525
51
2.327091
52
2.327092
53
2.327093
54
2.32710
55
2.40000
56
2.40010
57
2.40013
58
2.40203
59
2.430011
60
2.430012
61
2.43010
62
2.43011
63
2.43012
64
2.43014
65
2.40053
66
2.43040
67
2.43044
68
2.43135
69
2.43136
Microbiologie
Exudat faringian
70
2.3025
71

2.50102

Sodiu seric*1)
Potasiu seric*1)
Calciu seric total*1)
Calciu ionic seric*1)
Magneziemie*1)
Sideremie*1)
Fosfor (fosfat seric)
Examen complet de urin (sumar + sediment)*1)
Dozare proteine urinare*1)
Microalbuminuria (albumin urinar)*8)
Dozare glucoz urinar*1)
Creatinin urinar*8)

10,00
11,00
5,37
7,88
5,37
7,10
13,00
9,34
5,37
22,00
5,37
8,00

TSH*1)
FT4*1)
Parathormonul seric (PTH)
Hormonul foliculinostimulant FSH
Hormonul luteinizant (LH)
Cortizol
Testosteron
Estradiol
Progesteron
Prolactin
Anti-HAV IgM*2)
Ag HBs (screening)*2)
Anti HCV*2)
Testare HIV la gravid*1)
ASLO*1)
VDRL*1) sau RPR*1)
Confirmare TPHA*4)
Antigen Helicobacter Pylori*1)
Complement seric C3
Complement seric C4
IgG seric
IgA seric
IgM seric
IgE seric
Proteina C reactiv*1)
Factor rheumatoid
ATPO
PSA*1)
free PSA*6)

20,50
20,83
43,00
23,82
23,82
27,87
30,10
23,82
25,31
25,31
40,98
31,15
64,90
33,29
11,48
5,49
12,29
40,00
10,84
10,84
14,77
14,77
15,10
14,29
10,67
9,34
39,00
23,07
23,61

Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ


i colorat, cultur i identificare bacterian*1)
Examen fungic exudat faringian - Exame microscopic nativ i

15,29
15,29
162

colorat, cultur i identificare fungic*1)


Examen urin
72
2.3100

Urocultur*1) Examen microscopic nativ i colorat, cultur i


identificare bacterian
73
2.50116
Examen fungic urin*1) Examen microscopic nativ i colorat,
cultur i identificare fungic
Examene materii fecale
74
2.3062
Coprocultur*1) Examen microscopic nativ i colorat, cultur i
identificare bacterian
75
2.50120_1 Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ i
colorat, cultur i identificare fungic
76
2.5100
Examen coproparazitologic *1)
77
2.2701
Depistare hemoragii oculte*1)
Examene din secreii vaginale
78
2.3074
Examene din secreii vaginale - Examen microscopic nativ i
colorat, cultur i identificare bacterian
79
2.50114
Examene din secreii vaginale - Examen microscopic nativ i
colorat, cultur i identificare fungic
Examene din secreii uretrale
80
2.3080
Examene din secreii uretrale - Examen microscopic nativ i
colorat, cultur i identificare bacterian
81

2.50115

Examene din secreii uretrale - Examen microscopic nativ i


colorat, cultur i identificare fungic
Examene din secreii otice
82
2.3050
Examen bacteriologic din secreii otice - Examen microscopic
nativ i colorat, cultur i identificare bacterian
83
2.50119
Examen fungic din secreii otice - Examen microscopic nativ i
colorat, cultur i identificare fungic
Examene din secreii nazale
84
2.3022
Examen bacteriologic din secreii nazale - Examen microscopic
nativ i colorat, cultur i identificare bacterian*1)
85
2.50103
Examen fungic din secreii nazale - Examen microscopic nativ i
colorat, cultur i identificare fungic*1)
Examene din secreii conjunctivale
86
2.3040
Examen bacteriologic din secreii conjunctivale - Examen
microscopic nativ i colorat, cultur i identificare bacterian
87
2.50110
Examen fungic din secreii conjunctivale - Examen microscopic
nativ i colorat, cultur i identificare fungic
Examene din colecie purulent
88
2.5032
Examen bacteriologic din colecie purulent - Examen
microscopic nativ i colorat, cultur i identificare bacterian
89
2.50120_2 Examen fungic din colecie purulent - Examen microscopic nativ
i colorat, cultur i identificare fungic
Testarea sensibilitii la substane antimicrobiene i antifungice
90
2.313
Antibiogram*5)
91
2.502
Antifungigram*5)
Examinri histopatologice i citologice

15,29
15,29
15,29
15,29
12,46
25,00
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
15,29
12,23
14,55
163

92
93

2.9021_1
2.9021_2

Examen histopatologic procedura completa HE*(1-3 blocuri) *7)


Examen histopatologic procedura completa HE*(4-6 blocuri) *7)

130 lei
250 lei

94

2.9010_1

160 lei

95

2.9010_2

96
97
98
99

2.9030
2.9022
2.9160
2.9025

Examen histopatologic procedura completa HE* si coloratii


speciale (1-3 blocuri) *7)
Examen histopatologic procedura completa HE* si coloratii
speciale (4-6 blocuri) *7)
Teste imunohistochimice *)
Citodiagnostic sputa prin incluzii la parafina (1-3 blocuri)
Examen citologic cervico-vaginal Babes-Papanicolau
Citodiagnostic lichid de punctie

280 lei
200 lei / set
100 lei
40 lei
80 lei

NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1- 4 teste i se deconteaz maxim 2 seturi; se efectueaz la recomandarea
medicilor de specialitate din specialitile oncologie i hematologie sau fr recomandarea medicului
specialist pe rspunderea medicului de pe anatomie patologica atunci cand apreciaza necesar pentru
stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele nscriu pe buletinele de analiz rata estimat a filtrrii glomerulare (eRGF) prin
formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraii care au evideniat
pe biletul de trimitere pentru investigaii paraclinice c aceasta este evideniat - management de caz
pentru boala cronic de rinichi. n situaia n care pe buletinele de analiz ale pacienilor cu
management de caz, nu este nscris rata estimat a filtrrii glomerulare (eRGF), investigaia nu se
deconteaz de casa de asigurri de sntate.
*1) Investigaii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) Investigaii paraclinice ce pot fi recomandate i de medicii de familie numai pentru gravide i
contacii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se deconteaz numai dac este efectuat de medicul de laborator sau de specialiti cu studii
superioare nemedicale care au specializare n hematologie n cazul n care hemoleucograma complet
prezint modificri de parametri, fr recomandarea medicului specialist sau de familie, pe rspunderea
medicului de laborator.
*4) Se deconteaz numai n cazul n care VDRL sau RPR este pozitiv, fr recomandarea medicului
de familie sau a medicului de specialitate din specialitatile clinice, pe rspunderea medicului de
laborator.
*5) Se deconteaz numai n cazul n care cultura este pozitiv, fr recomandarea medicului de
familie sau de specialitate din specialitile clinice, pe rspunderea medicului de laborator. Se
deconteaz o antibiogram/ antifungigram, dup caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
*6) Se recomand pentru bolnavii cu afeciuni oncologice, de ctre medicii de specialitate din
specialitile clinice oncologie i hematologie i de ctre medicii de specialitate urologie pentru
diagnosticul diferenial al cancerului de prostat. Se deconteaz numai pentru valori determinate ale
PSA cuprinse ntre 4 - 10 nanograme/ml sau ntre 4 - 10 micrograme/litru fr recomandarea medicului
de familie sau de specialitate, pe rspunderea medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafin, sectionare, colorare hematoxilin-eozina si diagnostic
histopatologic.
*8) Investigaii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraii care au
evideniat pe biletul de trimitere pentru investigaii paraclinice management de caz pentru HTA,
dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronic, boal cronic respiratorie obstructiv (BPOC) i boal
cronic de rinichi, dup caz.

164

NOTA 2: Pentru culturile bacteriene i fungice, preul include toate etapele diagnosticului: examene
microscopice, cultur i identificare.
NOTA 3: Toate examinrile histopatologice si citologice (cu exceptia testelor imunohistochimice)
din pachetul de baza din ambulatoriu se efectueaza numai pentru probele recoltate in cabinetele de
specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.
NOTA 4: Investigaiile paraclinice analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare
a consultaiilor preventive pentru copii cu vrsta cuprins ntre 2 i 18 ani, precum i pentru persoanele
asimptomatice peste 18 ani, prevzute la nota de la punctul 1.2.1, respectiv nota de la punctul 1.2.3 din
anexa 1 la ordin, se efectueaz pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de
trimitere se ntocmete distinct pentru aceste investigaii paraclinice i are completat cmpul
corespunztor preveniei. Contravaloarea acestor investigaii paraclinice se suport de ctre furnizorii
de servicii medicale paraclinice analize medicale de laborator, aflai n relaie contractual cu casele
de asigurri de sntate
2. Lista investigaiilor paraclinice de radiologie - imagistic medical, medicin nuclear i
explorri funcionale
Nr.
Crt.

Denumire examinare radiologic/ imagistic medical / explorare


funcional
1

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

2
I. Radiologie - Imagistic medical
A. Investigaii convenionale
1. Investigaii cu radiaii ionizante
Ex. radiologic cranian standard*1)
Ex. radiologic cranian n proiecie sinusuri anterioare ale feei*1)
Ex. radiologic pri schelet n 2 planuri*1)
Radiografie de membre*1):
a) Bra
b) Cot
c) Antebra
d) Pumn
e) Mn
f) old
g) Coaps
h) Genunchi
i) Gamb
j) Glezn
k) Picior
l) Calcaneu
Examen radiologic articulaii sacro-iliace*1)
Ex. radiologic centur scapular*1)
Examen radiologic coloan vertebral /segment*1)
Ex. radiologic torace ansamblu*1)
Ex. radiologic torace osos (sau pri) n mai multe planuri/Ex.
radiologic torace i organe toracice*1)
Ex. radiologic vizualizare general a abdomenului nativ*1)

Tarif decontat de
casa de asigurri
de sntate
- lei 3

18
30
35
35

35
23
35
32
32
32
165

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38
39
40
41
42
43
44

Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul


duodenojejunal) cu substan de contrast*1)
Ex. radiologic tract digestiv pn la regiunea ileo-cecal, cu
substan de contrast*1)
Ex. radiologic colon dublu contrast
Ex. radiologic colon la copil, inclusiv dezinvaginare
Ex. radiologic tract urinar (urografie minutat) cu substan de
contrast
Cistografie de reflux cu substan de contrast
Pielografie
Ex. radiologic retrograd de uretr sau vezic urinar cu substan de
contrast
Ex. radiologic uretr, vezic urinar la copil cu substan de contrast
Ex. radiologic uter i oviduct cu substan de contrast
Radiografie retroalveolar
Radiografie panoramic
Mamografie n 2 planuri/pentru un sn *1)
- Obligatoriu n baza unui bilet de trimitere investigaia se
efectueaz pentru ambii sni, cu excepia situaiilor n care
asigurata are mastectomie unilateral
Sialografia, galactografia sinusuri, fistulografie cu substan de
contrast
Osteodensitometrie segmentar (DXA)
2. Investigaii neiradiante
Ecografie general (abdomen + pelvis)*1)
Ecografie abdomen*1)
Ecografie pelvis*1)
Ecografie transvaginal/transrectal
Ecografie de vase (vene)
Ecografie de vase (artere)
Ecografie ganglionar
Ecografie transfontanelar
Ecografie de organ/articulaie/pri moi*2)
Ecografie obstetrical anomalii trimestrul II
Ecografie obstetrical anomalii trimestrul I cu TN
Senologie imagistic ecografie pentru un sn *1)
- obligatoriu n baza unui bilet de trimitere investigaia se
efectueaz pentru ambii sni, cu excepia situaiilor n care
asigurata are mastectomie unilateral
Ecocardiografie
Ecocardiografie + Doppler
Ecocardiografie + Doppler color
Ecocardiografie transesofagian
B. Investigaii de nalt performan
CT craniu nativ
CT buco-maxilo-facial nativ
CT regiune gt nativ

56
82
100
70
220
250
250
250
250
280
15
30
35

200
25
60
40
30
50
30
30
30
40
25
350
80
40

40
50
55
170
120
150
130
166

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

CT regiune toracic nativ


CT abdomen nativ
CT pelvis nativ
CT coloan vertebral nativ/segment
CT membre nativ/membru
CT mastoida
CT sinusuri
CT craniu nativ i cu substan de contrast
CT hipofiz cu substan de contrast
CT buco-maxilo-facial nativ i cu substan de contrast
CT regiune gt nativ i cu substan de contrast
CT regiune toracic nativ i cu substan de contrast
CT abdomen nativ i cu substan de contrast administrat
intravenos
CT pelvis nativ i cu substan de contrast administrat intravenos
CT coloan vertebral nativ i cu substan de contrast
administrat intravenos/segment
CT membre nativ i cu substan de contrast administrat
intravenos/membru
CT ureche intern
Uro CT
Angiografie CT membre
Angiografie CT craniu
Angiografie CT regiune cervical
Angiografie CT torace
Angiografie CT abdomen
Angiografie CT pelvis
Angiocoronarografie CT
RMN cranio-cerebral nativ
RMN sinusuri
RMN torace nativ
RMN gt nativ
RMN regiuni coloana vertebral (cervical, toracic,
lombosacrat) nativ
RMN abdominal nativ
RMN pelvin nativ
RMN extremiti nativ/segment (genunchi, cot, glezn etc.)
RMN umr nativ
RMN umr nativ i cu substan de contrast
RMN torace nativ i cu substan de contrast
RMN regiune cervical nativ i cu substan de contrast
RMN cranio-cerebral nativ i cu substan de contrast
RMN regiuni coloan vertebral (cervical, toracal, lombosacrat)
nativ i cu substan de contrast
RMN abdominal nativ i cu substan de contrast
RMN pelvin nativ i cu substan de contrast
RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, glezn etc.) cu substan de

175
175
175
60
60
150
150
375
375
400
375
450
400
400
400
180
375
400
400
400
400
400
400
400
700
450
450
450
450
450
450
450
450
450
700
700
700
700
700
700
700
700
167

87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

contrast
RMN cord nativ
RMN cord cu substan de contrast
RMN hipofiz cu substan de contrast
Uro RMN cu substan de contrast
Angiografia RMN trunchiuri supraaortice
Angiografia RMN artere renale sau aort
Angiografie RMN /segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.)
Angiografia carotidian cu substan de contrast
RMN abdominal cu substan de contrast i colangio RMN
Colangio RMN
II. Explorri funcionale
EKG*1)
Holter TA
Spirometrie*1)
Spirograma + test farmacodinamic bronhomotor
Peak-flowmetrie*1)
Electroencefalografia (EEG)
Electromiografie (EMG)
Testul de efort pentru evaluarea funciei respiratorii
Spirometrie de efort
Bronhospirometrie
Teste de provocare inhalatorii
nregistrare ECG continu ambulatorie, holter
III. Medicin nuclear
Scintigrafia renal
Scintigrafia cerebral (scintigrafie SPECT perfuzie cerebral 30/90 min de la inj)
Studiu radioizotopic de perfuzie miocardic la efort (scintigrafie
spect perfuzie miocardic efort)
Studiu radioizotopic de perfuzie miocardic n repaus (scintigrafie
spect perfuzie miocardic repaus)
Studiu radioizotopic de perfuzie pulmonar/scintigrafie perfuzie
pulmonar
Scintigrafia osoas localizat
Scintigrafia osoas complet
Scintigrafia hepatobiliar
Scintigrafia tiroidian
Scintigrafia paratiroidian

700
700
700
850
400
400
600
400
800
300
10
25
20
25
5
20
25
20
20
20
20
75
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450

NOTA 1:
*1) Investigaii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) Ecografie de organ - renal poate fi recomandat de medicii de familie numai pentru boala
cronic de rinichi, pentru asiguraii care au evideniat pe biletul de trimitere pentru investigaii
paraclinice management de caz.
NOTA 2: Filmele radiologice i substanele folosite sunt incluse n tarife.
168

NOTA 3: Indicaia de utilizare a substanei de contrast aparine medicului de specialitate radiologie


i imagistic medical care va confirma utilizarea substanei de contrast prin aplicarea parafei i
semnturii pe biletul de trimitere.
Investigaiile cu substan de contrast sunt decontate de casele de asigurri de sntate i n cazul n
care utilizarea substanei de contrast a fost specificat n biletul de trimitere i avizat de medicul de
radiologie-imagistic.
Pentru cazul n care se efectueaz o investigaie fr substan de contrast, urmat din necesitate de o
investigaie cu substan de contrast, se deconteaz numai tariful investigaiei cu substan de contrast.
NOTA 4: Pentru medicii cu specialiti medicale clinice, care ncheie acte adiionale la contractele
de furnizare de servicii medicale clinice care i desfoar activitate n cabinete indiferent de forma lor
de organizare, n condiiile n care acetia au competena/atestatele de studii complementare
corespunztoare specialitii, dup caz i dotarea necesar:
a) Serviciul prevzut la poziia 26 se deconteaz medicilor de familie i medicilor de specialitate
pentru specialiti clinice.
b) Serviciile prevzute la poziia 27 i 28 se deconteaz medicilor de specialitate pentru specialiti
clinice;
c) Serviciile prevzute la poziia 29 se deconteaz numai pentru medicii din specialitatea obstetricginecologie i numai pentru afeciuni ginecologice, respectiv specialitatea urologie i numai pentru
afeciuni urologice prostat i vezic urinar;
d) Serviciile prevzute la poziiile: 30, 31, 38, 39, 40 se deconteaz numai pentru medicii din
specialitile: cardiologie, medicin intern, neurologie, pediatrie, geriatrie i gerontologie; serviciile
prevzute la poziia 30 i 31 se deconteaz i pentru medicii de specialitate nefrologie; serviciul
prevzut la poziia 41 se deconteaz numai pentru medicii de specialitate cardiologie;
e) Serviciul prevzut la poziia 32 se deconteaz medicilor din specialitatea: oncologie, hematologie,
endocrinologie, chirurgie general, chirurgie oral i maxilo-facial, pediatrie i medicin intern;
f) Serviciile prevzute la poziia 33 se deconteaz numai pentru medicii din specialitatea pediatrie;
g) Serviciile prevzute la poziia 34 (ecografie de organ/de pri moi/de articulaie) se deconteaz
numai pentru medicii din specialitile: diabet, nutriie i boli metabolice, endocrinologie, urologie,
medicin intern, geriatrie i gerontologie, obstetric-ginecologie, boli infecioase, ortopedie i
traumatologie, ortopedie pediatric, reabilitare medical i reumatologie;
h) Serviciile prevzute la poziiile 35 i 36 se deconteaz numai pentru medicii din specialitatea
obstetric-ginecologie cu supraspecializare n medicin materno-fetal;
i) Serviciile prevzute la poziia 37 se deconteaz numai pentru medicii din specialitile: obstetricginecologie, endocrinologie i oncologie;
NOTA 5:
a) Pentru serviciile prevzute la poziiile: 2 - 4, 7, 21, 23, 48, 49, 59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 tariful
se refer la explorarea unui singur segment anatomic/membru indiferent de numrul de incidene
recomandate i efectuate, cu excepia serviciilor prevzute la poz. 2, 3, 4, 7, 21 si 23 pentru care tariful
se refer la minim 2 incidene. n cazul explorrii mai multor segmente/membre, se deconteaz tariful
pentru fiecare dintre acestea;
b) Pentru serviciul prevzut la poziia 25 tariful se refer la explorarea unui singur segment; casele
de asigurri de sntate vor deconta maximum 3 segmente/CNP/cod unic de asigurare o dat pe an.
c) n cazul investigaiilor CT i RMN efectuate pentru copii cu vrsta cuprins ntre 0 - 8 ani care
necesit efectuarea anesteziei generale i implicit prezena unui medic cu specialitatea ATI, tarifele
aferente acestora se vor majora cu 20%. Pentru investigaiile CT i RMN prevzute la poziiile: 48, 49,
59, 60, 63, 74, 77, 83, 86, 93 la care tariful aferent se refer la explorarea unui singur segment
anatomic/membru, n cazul examinrii simultane a dou sau mai multe segmente anatomice/membre,
casele de asigurri de sntate vor deconta majorarea de 20% aplicat numai la tariful pentru un singur
segment, indiferent de cte segmente anatomice se examineaz simultan.
169

NOTA 6: Serviciile medicale de nalt performan (CT, RMN, scintigrafie, angiografie) se


deconteaz numai pe baz de recomandare medical asigurailor n urmtoarele condiii:
a) Urgene medico-chirurgicale majore nominalizate n anexa nr. 22 la ordin;
b) Afeciuni n care au fost epuizate toate celelalte posibiliti de explorare.
Investigaiile menionate mai sus se efectueaz pe baza biletelor de trimitere pentru investigaii
medicale paraclinice. n acest caz biletul de trimitere cuprinde i datele din fiele de solicitare
prevzute n anexa nr. 24 la ordin; biletele de trimitere se ntocmesc n 2 exemplare, din care unul
rmne la furnizorul care a fcut recomandarea i un exemplar la furnizorul care a efectuat
serviciul/serviciile de nalt performan care l va prezenta casei de asigurri de sntate doar la
solicitarea acesteia. La biletul de trimitere se ataeaz de ctre medicul trimitor, acolo unde este
cazul, rezultatele celorlalte investigaii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului.
Pentru efectuarea investigaiilor CT i RMN prevzute la lit. c) de la Nota 5 copiilor cu vrsta
cuprins ntre 0 - 8 ani, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor face dovada, la contractare, a
spaiului i dotrilor necesare pentru perioada de pre i post anestezie, precum i dovada relaiei de
munc cu un medic de specialitate ATI. Aceste investigaii sunt decontate de casele de asigurri de
sntate numai dac fia de solicitare este nsoit de o copie a fiei de preanestezie pe care va fi
aplicat parafa i semntura medicului cu specialitatea ATI i care va avea acelai circuit ca i fia de
solicitare.
NOTA 7: Medicii de familie, care ncheie acte adiionale la contractele de furnizare de servicii
medicale n asistena medical primar, pot efectua serviciile medicale paraclinice prevzute la poz. 26,
97 si 99, respectiv ecografie general (abdomen + pelvis), EKG i spirometrie.
B. PACHETUL DE SERVICII PENTRU PACIENII DIN STATELE MEMBRE ALE
UNIUNII
EUROPENE/SPAIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAIA
ELVEIAN, TITULARI DE CARD EUROPEAN DE ASIGURRI SOCIALE DE
SNTATE, N PERIOADA DE VALABILITATE A CARDULUI, PENTRU PACIENII DIN
STATELE
MEMBRE
ALE
UNIUNII
EUROPENE/SPAIULUI
ECONOMIC
EUROPEAN/CONFEDERAIA
ELVEIAN,
BENEFICIARI
AI
FORMULARELOR/DOCUMENTELOR EUROPENE EMISE N BAZA REGULAMENTULUI
(CE) NR. 883 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI DIN 29 APRILIE
2004 PRIVIND COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIAL I PENTRU
PACIENII DIN STATELE CU CARE ROMNIA A NCHEIAT ACORDURI, NELEGERI,
CONVENII SAU PROTOCOALE INTERNAIONALE CU PREVEDERI N DOMENIUL
SNTII
1. Pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaia
Elveian, titulari de card european de asigurri sociale de sntate, n perioada de valabilitate a
cardului, beneficiaz n ambulatoriul de specialitate pentru specialitile paraclinice, de serviciile
medicale prevzute la lit. A, pe baza biletelor de trimitere pentru investigaii medicale paraclinice
eliberate de medici de familie, respectiv de medici de specialitate din specialitile clinice pentru
situaiile care se ncadreaz la anexa nr. 1 litera B punctul 1.1, subpunctul 1.1.2 respectiv la anexa nr. 7
litera B pct. 1, subpunctul 1.2 la ordin.
2. Pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaia
Elveian, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului (CE) nr.
883 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de
securitate social, beneficiaz n ambulatoriul de specialitate pentru specialitile paraclinice, de
serviciile medicale prevzute la lit. A din prezenta anex. Furnizorii de servicii medicale n asistena
medical ambulatorie de specialitate acord servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere n
aceleai condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din
170

Romnia, cu excepia situaiei n care pacienii respectivi beneficiaz de servicii medicale programate
acordate cu autorizarea prealabil a instituiilor competente din statele membre ale Uniunii
Europene/Spaiului Economic European/Confederaia Elveian.
3. Pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale
internaionale cu prevederi n domeniul sntii, beneficiaz n ambulatoriul de specialitate pentru
specialitile paraclinice, de serviciile medicale prevzute la lit. A din prezenta anex, n condiiile
prevzute de respectivele documente internaionale.

171

ANEXA 18 A
- model Furnizor de servicii medicale paraclinice .....................
Sediul social/Adresa fiscal ..................................

DECLARAIE

Subsemnatul(a),
..............................................................
legitimat() cu B.I./C.I. seria ..........., nr. ..............., n
calitate de reprezentant legal, cunoscnd c falsul n declaraii se
pedepsete conform legii,
declar pe propria rspundere c am/nu am contract de furnizare de
servicii medicale paraclinice i cu:
_
|_| Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice,
Siguranei Naionale i Autoritii
Judectoreti
_
|_| Casa de Asigurri de Sntate
........................................

Data
..................

Reprezentant legal
(semntura i tampila
......................)

178

ANEXA 18 B

- model -

Furnizori de servicii medicale paraclinice - laborator de analize medicale:


...........................................................................
Punct de lucru*1) .........................................................
FORMULAR PRIVIND PERSONALUL MEDICO-SANITAR
MEDICI/
CERCETTORI TIINIFICI N ANATOMIE-PATOLOGIC
Total medici =
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Data eliberrii
B - Data expirrii
C - Nr. contract
D - Tip contract
E - Program de lucru
F - Cod paraf
G - Specialitatea/Competena
H - Specialitatea/Competena*)
I - Grad profesional
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume i|CNP| BI/ |Certificat membru|Asigurare de|Contract|
| | | | |
|crt.|prenume|
| CI |CMR
|rspundere |**)
|
| | | | |
|
|
|
|
|
|civil
|
|
| | | | |
|
|
|
|_____|_________________|____________|________|___|__|__|__|__|
|
|
|
|Serie|Serie|NR.| A | B |Nr.|Valabil| C | D | E | F| G| H| I|
|
|
|
|i
|
|
|
|
|
|pn la |
|
|
| | | | |
|
|
|
|nr. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|___|___|___|________|___|____|___|__|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|___|___|___|________|___|____|___|__|__|__|__|
*) se completeaz n situaia n care un medic are mai multe specialiti
paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sntii
ASISTENI MEDICALI DE LABORATOR/
ASISTENI DE CERCETARE TIINIFIC N ANATOMIE-PATOLOGIC
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Data eliberrii
B - Data expirrii
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume i|CNP| BI/ |ALP/Certificat |Asigurare de| Contract**)
|
|
|crt.|prenume|
| CI |membru
|rspundere |
|
|
|
|
|
|
|asociaie
|civil
|
|
|
|
|
|
|
|profesional
|
|
|
|
|
|
|
|_____|________________|____________|_________________|_______|
|
|
|
|Serie|Serie|NR.| A | B|Nr.|Valabil|Nr.
|Tip
|Program|
|
|
|
|i
|
|
|
| |
|pn la |contract|contract|de
|
|
|
|
|nr. |
|
|
| |
|
|
|
|lucru |
|____|_______|___|_____|_____|___|___|__|___|________|________|________|_______|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|____|_______|___|_____|_____|___|___|__|___|________|________|________|_______|
Total asisteni =
CHIMITI MEDICALI/CHIMITI
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Program de lucru
B - Cod paraf (dup caz)

179

C - Grad profesional
D - Data eliberrii
E - Data expirrii
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume i|CNP| BI/ |ALP/Certificat |Asigurare de| Contract**)
| A| B| C|
|crt.|prenume|
| CI |membru
|rspundere |
| | | |
|
|
|
|
|asociaie
|civil
|
| | | |
|
|
|
|
|profesional
|
|
| | | |
|
|
|
|_____|_______________|____________|_________________| | | |
|
|
|
|Serie|Serie|NR.| D| E|Nr.|Valabil|Nr.
|Tip
| | | |
|
|
|
|i
|
|
| | |
|pn la |contract|contract| | | |
|
|
|
|nr. |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|__|__|___|________|________|________|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
| | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|__|__|___|________|________|________|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
| | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|__|__|___|________|________|________|__|__|__|
Total chimiti =
BIOLOGI MEDICALI/BIOLOGI
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Program de lucru
B - Cod paraf (dup caz)
C - Grad profesional
D - Data eliberrii
E - Data expirrii
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume i|CNP| BI/ |ALP/Certificat |Asigurare de| Contract**)
| A| B| C|
|crt.|prenume|
| CI |membru
|rspundere |
| | | |
|
|
|
|
|asociaie
|civil
|
| | | |
|
|
|
|
|profesional
|
|
| | | |
|
|
|
|_____|_______________|____________|_________________| | | |
|
|
|
|Serie|Serie|NR.| D| E|Nr.|Valabil|Nr.
|Tip
| | | |
|
|
|
|i
|
|
| | |
|pn la |contract|contract| | | |
|
|
|
|nr. |
|
| | |
|
|
|
| | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|__|__|___|________|________|________|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
| | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|__|__|___|________|________|________|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
| | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|__|__|___|________|________|________|__|__|__|
Total biologi =
BIOCHIMITI MEDICALI/BIOCHIMITI
Total biochimiti =
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Program de lucru
B - Cod paraf (dup caz)
C - Grad profesional
D - Data eliberrii
E - Data expirrii
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume i|CNP| BI/ |ALP/Certificat |Asigurare de| Contract**)
| A| B| C|
|crt.|prenume|
| CI |membru
|rspundere |
| | | |
|
|
|
|
|asociaie
|civil
|
| | | |
|
|
|
|
|profesional
|
|
| | | |
|
|
|
|_____|_______________|____________|_________________| | | |
|
|
|
|Serie|Serie|NR.| D| E|Nr.|Valabil|Nr.
|Tip
| | | |
|
|
|
|i
|
|
| | |
|pn la |contract|contract| | | |
|
|
|
|nr. |
|
| | |
|
|
|
| | | |

180

|____|_______|___|_____|_____|___|__|__|___|________|________|________|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
| | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|__|__|___|________|________|________|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
| | | |
|____|_______|___|_____|_____|___|__|__|___|________|________|________|__|__|__|
*1) n situaia n care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru care
solicit ncheierea contractului cu casa de asigurri de sntate, se ntocmesc
tabele distincte pentru personalul aferent.
**) Se va specifica forma legal n care se exercit profesia (contract de
munc, PFA etc.).
NOT: Se va completa n mod corespunztor un formular i pentru farmacist
Rspundem de corectitudinea i exactitatea datelor
Reprezentant legal: ......................................................
Nume i prenume, semntura, tampila: ....................................
Data ntocmirii: .........................................................

181

ANEXA 18 C
- model Furnizor de investigaii medicale paraclinice de
radiologie-imagistic medical ...........................................
Punct de lucru*1) ........................................................
PERSONAL MEDICO-SANITAR
MEDICI
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Data eliberrii
B - Data expirrii
C - Valabil pn la
D - Valoare
E - Nr. contract
F - Tip contract
G - Specialitatea/Competena
H - Specialitatea/Competena*)
I - Grad profesional
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume i|CNP|BI/CI|Certificat|Asigurare |Contract|
|
| | | |
|crt.|prenume|
|
|membru
|de
|**)
|
|
| | | |
|
|
|
|
|CMR/CMDR |rspundere |
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|civil
|
|
|
| | | |
|
|
|
|_____|__________|___________|________|_______|______|__|__|__|
|
|
|
|Serie| A | B
|Nr.| C | D | E | F |Program|Cod
| G| H| I|
|
|
|
|i
|
|
|
|
|
|
|
|de
|paraf| | | |
|
|
|
|nr. |
|
|
|
|
|
|
|lucru |
| | | |
|____|_______|___|_____|____|_____|___|___|___|___|____|_______|______|__|__|__|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | |
|____|_______|___|_____|____|_____|___|___|___|___|____|_______|______|__|__|__|

*) se completeaz n situaia n care un medic are mai multe specialiti


paraclinice confirmate prin ordin al ministrului sntii
Total medici =
OPERATORI
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Tip de activitate**)
B - Data eliberrii
C - Data expirrii
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume i| CNP|BI/CI|Certificat | Contract**)
|Program |Cod paraf| A |
|crt.|prenume|
|
|membru
|
|de lucru|(dup caz)|
|
|
|
|
|
|asociaie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|profesional|
|
|
|
|
|
|
|
|_____|____________|_________________|
|
|
|
|
|
|
|Serie| B
| C
|Nr.
|Tip
|
|
|
|
|
|
|
|i
|
|
|contract|contract|
|
|
|
|
|
|
|nr. |
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______|____|_____|_____|______|________|________|________|__________|___|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______|____|_____|_____|______|________|________|________|__________|___|

**) absolvent colegiu imagistic medical, asistent medical imagistic


medical, bioinginer, fizician

182

Total operatori =
ASISTENI MEDICALI
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Data eliberrii
B - Data expirrii
C - Valabil pn la
D - Nr. contract
E - Tip contract
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume i|CNP|BI/CI|ALP/
|Asigurare |Contract|Program |Specialita-|
|crt.|prenume|
|
|Certificat
|de
|**)
|de lucru|tea/
|
|
|
|
|
|membru
|rspundere|
|
|Competena |
|
|
|
|
|asociaie
|civil
|
|
|
|
|
|
|
|
|profesional |
|
|
|
|
|
|
|
|_____|______________|__________|________|
|
|
|
|
|
|Serie| A | B |Nr.| C| Valoare | D | E |
|
|
|
|
|
|i
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|nr. |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|____|_______|___|_____|___|___|___|__|__________|___|____|________|___________|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|____|_______|___|_____|___|___|___|__|__________|___|____|________|___________|

Total asisteni medicali =


PERSONAL AUXILIAR - TEHNICIAN APARATUR MEDICAL
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nume i| CNP| BI/ | ALP/Certificat
| Contract**)
|Program |Cod
|
|crt.|prenume|
| CI | membru asociaie
|
|de lucru|paraf|
|
|
|
|
| profesional
|
|
|(dup |
|
|
|
|
|
|
|
|caz) |
|
|
|
|_____|____________________|_________________|
|
|
|
|
|
|Serie|Data
|Data
|Nr.
|Tip
|
|
|
|
|
|
|i
|eliberrii|expirrii|contract|contract|
|
|
|
|
|
|nr. |
|
|
|
|
|
|
|____|_______|____|_____|__________|_________|________|________|________|______|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_______|____|_____|__________|_________|________|________|________|______|

Total personal auxiliar - tehnician aparatur medical =


-----------*1) n situaia n care furnizorul are mai multe puncte de lucru pentru
care solicit ncheierea contractului cu casa de asigurri de sntate, se
ntocmesc tabele distincte pentru personalul aferent.
**) Se va specifica forma legal n care se exercit profesia (contract de
munc, PFA etc.).
Rspundem de corectitudinea i exactitatea datelor
Reprezentant legal .......................................................
Nume i prenume, semntura, tampila .....................................
Data ntocmirii ..........................................................

183

ANEXA 18
MODALITILE DE PLAT
n asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile paraclinice
ART. 1 Plata serviciilor din asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile
paraclinice, se face prin tarif pe serviciu medical exprimat n lei.
ART. 2 (1) La stabilirea sumei contractate pentru investigaiile medicale paraclinice prevzute
n anexa nr. 17 la ordin, de ctre:
- furnizorii de servicii medicale paraclinice (de analize medicale de laborator, de anatomie
patologic, de investigaii medicale paraclinice de radiologie - imagistic medical i de
investigaii medicale paraclinice - explorri funcionale),
- furnizorii de servicii medicale clinice (prin act adiional la contractul de furnizare de servicii
medicale clinice),
- medicii de familie (prin act adiional la contractul de furnizare de servicii medicale n
asistena medical primar),
- furnizorii de servicii de medicin dentar (prin act adiional la contractul de furnizare de
servicii medicale de medicin dentar),
cu casa de asigurri de sntate, se au n vedere:
a) numrul de investigaii paraclinice;
b) tarifele pentru analize medicale de laborator / tarifele aferente investigaiilor paraclinice de
radiologie - imagistic medical, medicin nuclear i explorri funcionale prevzute n anexa
nr. 17 la ordin.
Numrul de investigaii paraclinice negociat ntre furnizorii de investigaii medicale
paraclinice, furnizorii de servicii medicale clinice (numai pentru ecografii), medicii de familie
(numai pentru ecografie general - abdomen i pelvis, EKG i spirometrie), furnizorii de servicii
de medicin dentar (numai pentru radiografia dentar retroalveolar i panoramic) i casele de
asigurri de sntate se stabilete n limita numrului de investigaii paraclinice necesar pe total
jude, determinat de comisia constituit conform art. 72 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotrrea
Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a Contractului-cadru
care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri
sociale de sntate pentru anii 2014 - 2015, cu modificrile i completrile ulterioare, cu
ncadrarea n suma prevzut cu aceast destinaie.
Repartizarea fondului alocat la nivelul fiecrei casei de asigurri de sntate pentru servicii
paraclinice pe tipuri, respectiv analize de laborator, anatomie patologic, investigaii de
radiologie-imagistic medical i explorri funcionale, se stabilete de ctre comisia constituit
conform art. 72 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea
pachetelor de servicii medicale i a Contractului-cadru care reglementeaz condiiile acordrii
asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2014 - 2015,
cu modificrile i completrile ulterioare cu ncadrarea n suma prevzut cu aceast destinaie.
Sumele contractate de casele de asigurri de sntate cu furnizorii de servicii medicale
paraclinice se defalcheaz pe trimestre i pe luni.
(2) Numrul investigaiilor paraclinice negociat este orientativ, existnd obligaia ncadrrii n
valoarea lunar a contractului/actului adiional.
(3) Lunar, casele de asigurri de sntate deconteaz furnizorilor de servicii medicale
paraclinice serviciile furnizate cu obligaia ncadrrii n limita valorii lunare de contract. n
situaia n care la unii furnizori de servicii medicale paraclinice se nregistreaz la sfritul unei
luni sume neconsumate fa de suma lunar prevzut n contract/act adiional, casele de asigurri
de sntate vor diminua printr-un act adiional la contract/act adiional valoarea lunar contractat
iniial aferent lunii respective cu sumele neconsumate. Sumele rezultate din economii vor fi
172

contractate printr-un act adiional cu furnizorii de servicii medicale paraclinice care n aceeai
lun i-au epuizat valoarea de contract. Suma din actul adiional se utilizeaz pentru decontarea
serviciilor medicale paraclinice acordate asigurailor de la data semnrii actului adiional i se
repartizeaz proporional n funcie de consumul mediu lunar stabilit pentru fiecare furnizor de la
data ncheierii contractului pentru anul n curs pn la sfritul lunii pentru care se face
regularizarea, suplimentnd valoarea de contract.
Sumele rezultate din economii ntr-o lun, de la investigaiile medicale paraclinice - analize
medicale de laborator, anatomie patologic, de la investigaiile medicale paraclinice de radiologie
i imagistic medical i de la investigaiile medicale paraclinice - explorri funcionale, se
redistribuie furnizorilor care n aceeai lun i-au epuizat valoarea de contract.
(4) Furnizorii de servicii medicale paraclinice vor efectua direct toate tipurile de investigaii
paraclinice contractate cu casele de asigurri de sntate i nu vor ncheia subcontracte cu ali
furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea unor anumite tipuri de investigaii
paraclinice.
(5) Fondurile suplimentare aprobate pentru anul 2015 cu destinaia servicii medicale
paraclinice se contracteaz de casele de asigurri de sntate prin ncheiere de contracte,
respectiv acte adiionale la contractele/actele adiionale iniiale i vor fi utilizate pentru
decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asigurailor de la data semnrii acestora.
Valoarea contractului, respectiv a actului adiional la contractul/actul adiional iniial se stabilete
avndu-se n vedere criteriile de selecie i contractare prevzute n prezentele norme, precum i
reevaluarea punctajului tuturor furnizorilor, n situaia n care unul sau mai multe elemente care
au stat la baza stabilirii punctajului iniial al acestora s-a/s-au modificat.
(6) n situaii justificate furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de
laborator, investigaii medicale paraclinice de radiologie i imagistic medical, precum i
servicii medicale paraclinice - explorri funcionale - pot efectua servicii medicale paraclinice
peste valoarea lunar de contract/act adiional n limita a maxim 10%, cu excepia lunii
decembrie, cu condiia ca aceast depire s influeneze corespunztor, n sensul diminurii
valorii de contract/act adiional a lunii urmtoare, cu ncadrarea n valoarea contractat pentru
trimestrul respectiv.
(7) n situaia n care unul sau mai multe elemente care au stat la baza stabilirii punctajului
pentru fiecare furnizor de servicii medicale paraclinice, conform prevederilor din anexele nr. 19
i 20 la ordin se modific n sensul diminurii fa de condiiile iniiale i furnizorii aduc la
cunotina caselor de asigurri de sntate aceste situaii, n termen de maxim 15 zile lucrtoare
de la data de la care survine modificarea, suma stabilit iniial se diminueaz corespunztor, prin
ncheierea unui act adiional la contract. Sumele obinute ca disponibil din aceste diminuri la
nivelul caselor de asigurri de sntate se vor folosi la rentregirea sumelor alocate cu destinaie
iniial.
Neanunarea acestor situaii i constatarea ulterior producerii lor duc la aplicarea prevederilor
privind nerespectarea obligaiilor contractuale din contractul de furnizare de investigaii
paraclinice i conduce la rezilierea contractului.
ART. 3 (1) Casele de asigurri de sntate deconteaz furnizorilor de servicii medicale
paraclinice cu care sunt n relaii contractuale contravaloarea serviciilor medicale paraclinice
prezentate n anexa nr. 17 la ordin.
Tarifele decontate de casele de asigurri de sntate pentru investigaiile paraclinice sunt cele
prevzute n anexa nr. 17 la ordin.
(2) Casele de asigurri de sntate deconteaz ecografii furnizorilor de servicii medicale
clinice precum i ecografii generale (abdomen i pelvis), EKG i spirometrie furnizorilor de
servicii medicale n asistena medical primar, cuprinse n anexa nr. 17 la ordin, n condiiile
prevzute n anexa nr. 17 la ordin, la tarifele prevzute n aceeai anex.
173

Pentru ecografiile, EKG-urile i spirometriile pentru care medicii de familie ncheie acte
adiionale la contractele de furnizare de servicii medicale n asistena medical primar,
programul de lucru se prelungete corespunztor.
Pentru ecografiile pentru care medicii cu specialiti medicale clinice ncheie acte adiionale la
contractele de furnizare de servicii medicale clinice, programul de lucru se prelungete
corespunztor.
Pentru medicii cu specialiti medicale clinice aceste investigaii medicale paraclinice pot fi
efectuate att ca urmare a actului medical propriu, ct i ca urmare a trimiterii de ctre ali medici
de specialitate n cadrul unui program suplimentar fa de cel contractat pentru serviciile
medicale din asistena medical ambulatorie de specialitate pentru specialitile clinice.
(3) Casele de asigurri de sntate nu deconteaz investigaiile paraclinice analize de
laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultaiilor preventive pentru copii cu
vrsta cuprins ntre 2 i 18 ani, precum i pentru persoanele asimptomatice peste 18 ani,
prevzute la nota de la punctul 1.2.1, respectiv nota de la punctul 1.2.3 din anexa 1 la ordin.
Contravaloarea acestor investigaii paraclinice se suport de ctre furnizorii de servicii
medicale paraclinice analize medicale de laborator, aflai n relaie contractual cu casele de
asigurri de sntate, n cuantum de 12% raportat la suma total contractat cu casele de
asigurri de sntate pentru analize medicale de laborator, defalcat proporional pe luni.
Prevederile nu se aplic furnizorilor care contracteaz cu casa de asigurri de sntate numai
servicii de anatomie patologic.
Pentru investigaiile paraclinice anterior menionate, furnizorul de servicii medicale paraclinice
transmite la casa de asigurri de sntate lunar, odat cu raportarea activitii n vederea
decontrii, un centralizator al crui model este prevzut prin ordin al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate.
ART. 4 (1) Biletul de trimitere pentru investigaiile paraclinice este formular cu regim special,
unic pe ar, care se ntocmete n dou exemplare i are o valabilitate de maximum 30 de zile
calendaristice de la data emiterii. Prin excepie biletele de trimitere pentru efectuarea de
investigaii paraclinice specifice pentru afeciunile cuprinse n unele programe naionale de
sntate: diabetul i bolile de nutriie precum i cele pentru afeciunile oncologice, au valabilitate
de pn la 90 de zile calendaristice. Pentru celelalte boli cronice, valabilitatea biletului de
trimitere pentru investigaii paraclinice specifice este de pn la 60 zile calendaristice. Biletul de
trimitere pentru investigaii paraclinice - examinri histopatologice i citologice are termen de
valabilitate 90 de zile calendaristice avnd n vedere specificul recoltrii i transmiterii
probei/probelor ctre un furnizor de servicii de anatomie patologic. Biletul de trimitere pentru
investigaii paraclinice recomandate de medicul de familie/medicul de specialitate din
ambulatoriu, care are evideniat "management de caz", are o valabilitate de 90 zile calendaristice.
Un exemplar al biletului de trimitere rmne la medicul care a fcut trimiterea i un exemplar
este nmnat asiguratului. n situaia n care, din motive obiective, investigaiile nu au putut fi
efectuate la momentul prezentrii, furnizorul de servicii medicale paraclinice are obligaia de a-l
programa n perioada de valabilitate a biletului de trimitere, consemnnd pe verso-ul
exemplarului de bilet de trimitere data prezentrii pentru programare i data programrii,
semntura i tampila furnizorului; dac asiguratul refuz programarea, furnizorul va restitui
asiguratului biletul de trimitere pentru ca acesta s se poat prezenta la alt furnizor de investigaii
medicale paraclinice.
Pentru investigaii paraclinice - examinri histopatologice i citologice, dac recoltarea
probei/probelor se face de ctre medicul de specialitate din ambulatoriul clinic, ambele exemplare
al biletului de trimitere rmn la medicul care a fcut recoltarea probei/probelor din care un
exemplar nsoete proba/probele recoltate i se transmite furnizorului de servicii de anatomie
patologic mpreun cu aceasta/acestea.
174

La momentul prezentrii la furnizorul de investigaii paraclinice din ambulatoriu pentru


efectuarea investigaiilor, cu excepia examinrilor histopatologice i citologice , asiguratul va
declara pe proprie rspundere pe verso-ul biletului de trimitere, c a fost sau nu internat pe
perioada de la data eliberrii biletului de trimitere pn la data efecturii investigaiilor.
Dac recoltarea probei/probelor se face ntr-un laborator aflat n relaie contractual cu casa de
asigurri de sntate n vederea efecturii unor examinri histopatologice/citologice n regim
ambulatoriu, asiguratul declar pe proprie rspundere c la momentul recoltrii nu se afl internat
ntr-o form de spitalizare (continu sau de zi).
Furnizorul de servicii medicale paraclinice care efectueaz investigaiile paraclinice
recomandate prin biletul de trimitere pstreaz biletul de trimitere i l va prezenta casei de
asigurri de sntate doar la solicitarea acesteia.
Furnizorul de servicii medicale paraclinice transmite la casa de asigurri de sntate lunar,
odat cu raportarea, n vederea decontrii serviciilor medicale paraclinice efectuate conform
contractului, un borderou centralizator cuprinznd evidena biletelor de trimitere aferente
serviciilor paraclinice raportate; borderoul centralizator este document justificativ care nsoete
factura.
Furnizorii de servicii medicale paraclinice au obligaia s verifice biletele de trimitere n ceea
ce privete datele obligatorii pe care acestea trebuie s le cuprind potrivit prevederilor legale n
vigoare. Se va utiliza formularul electronic de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice de
la data la care acesta se implementeaz.
(2) Dac n perioada de valabilitate a biletului de trimitere pentru investigaii medicale
paraclinice un asigurat se interneaz n spital fr ca investigaiile recomandate s fie efectuate n
ambulatoriu anterior internrii, biletul de trimitere i pierde valabilitatea, cu excepia biletelor de
trimitere pentru investigaii medicale paraclinice de nalt performan dac acestea nu au fost
efectuate n timpul spitalizrii, cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesitii efecturii
acestor investigaii de ctre medicul care a fcut trimiterea.
Investigaiile medicale paraclinice efectuate unui asigurat n ambulatoriu pe perioada n care
acesta a fost internat precum i n perioada de la data externrii pn la data expirrii termenului
de valabilitate a biletului de trimitere, nu se deconteaz de casa de asigurri de sntate sau dac
acestea au fost decontate se recupereaz de la furnizorul de investigaii medicale paraclinice dac pe verso-ul biletului de trimitere nu este consemnat declaraia asiguratului prevzut la
alin. (1), cu excepia investigaiilor medicale paraclinice de nalt performan dac acestea nu au
fost efectuate n timpul spitalizrii, cu reconfirmarea pe biletul de trimitere a necesitii efecturii
acestor investigaii de ctre medicul care a fcut trimiterea.
n situaia n care, casa de asigurri de sntate constat c, pe perioada de valabilitate a
biletului de trimitere pentru investigaii medicale paraclinice, asiguratul a fost internat ntr-un
spital i declaraia pe proprie rspundere consemnat pe verso-ul biletului de trimitere este
contrar celor constatate, prejudiciul se recupereaz de la asigurat.
Prevederile de mai sus nu se aplic biletelor de trimitere pentru examinri
histopatologice/citologice.
n situaia n care, casa de asigurri de sntate constat c, la data recoltrii probei/probelor
pentru examinri histopatologice/citologice la nivelul laboratorului sau de ctre medicul de
specialitate din ambulatoriul clinic, asiguratul a fost internat ntr-un spital i declaraia pe proprie
rspundere este contrar celor constatate, prejudiciul se recupereaz de la asigurat.
(3) Este interzis nlocuirea sau adugarea altor investigaii paraclinice pe biletul de trimitere
prin completarea acestuia la nivelul laboratorului/punctului de lucru.
(4) Casele de asigurri de sntate deconteaz furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu
care au ncheiat contracte contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asigurailor,
indiferent de casa de asigurri de sntate la care este luat n eviden asiguratul, cu condiia ca
175

medicul care a eliberat biletul de trimitere s se afle n relaie contractual cu aceeai cas de
asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual furnizorul de servicii medicale
paraclinice.
(5) Fiecare cas de asigurri de sntate i organizeaz modul de verificare a biletelor de
trimitere pentru investigaiile paraclinice.
n relaiile cu furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de specialitate,
casele de asigurri de sntate deconteaz contravaloarea investigaiilor medicale paraclinice
acordate numai n baza biletelor de trimitere utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate.
(6) Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaia Elveian, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n
baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie
2004, investigaiile medicale paraclinice se acord numai pe baza biletului de trimitere n aceleai
condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din
Romnia, cu excepia situaiei n care pacienii respectivi beneficiaz de servicii medicale
programate, acordate cu autorizarea prealabil a instituiilor competente din statele membre ale
Uniunii Europene/din Spaiul Economic European/Confederaia Elveian.
Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaia Elveian, titulari ai cardului european de asigurri sociale de sntate n
perioada de valabilitate a cardului, furnizorii de servicii medicale n asistena medical
ambulatorie de specialitate solicit bilet de trimitere pentru acordarea investigaiilor medicale
paraclinice. Pentru pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii
sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, care au dreptul i beneficiaz de
servicii medicale acordate pe teritoriul Romniei furnizorii de servicii medicale n asistena
medical ambulatorie de specialitate pentru specialiti paraclinice solicit bilet de trimitere
pentru acordarea investigaiilor medicale paraclinice.
ART. 5 Serviciile de nalt performan (RMN, CT, scintigrafie i angiografie) se acord n
baza biletului de trimitere pentru investigaii medicale paraclinice de nalt performan care se
ntocmete n 2 exemplare, din care unul rmne la medicul care a fcut trimiterea i unul la
furnizorul care a efectuat serviciul/serviciile de nalt performan, pe care l va prezenta casei de
asigurri de sntate doar la solicitarea acesteia. Biletul de trimitere pentru investigaii medicale
paraclinice este formular cu regim special, unic pe ar i are valabilitate 90 de zile. Se va utiliza
formularul electronic de bilet de trimitere pentru investigaii paraclinice de la data la care acesta
se implementeaz.
ART. 6 (1) Reprezentantul legal al furnizorilor de servicii medicale paraclinice factureaz
caselor de asigurri de sntate, lunar, i depune la casa de asigurri de sntate pn la termenul
prevzut n contractul de furnizare de servicii medicale activitatea realizat n luna anterioar,
conform contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate, care se verific de ctre casele de
asigurri de sntate n vederea decontrii i se valideaz conform prezentelor norme.
Nerespectarea termenului de raportare atrage nedecontarea la termenele stabilite a serviciilor
medicale prestate pentru perioada respectiv.
(2) Furnizorii de servicii medicale paraclinice au obligaia s transmit zilnic casei de asigurri
de sntate, n formatul electronic pus la dispoziie de Casa Naional de Asigurri de Sntate,
contravaloarea serviciilor medicale paraclinice efectuate n relaie contractual cu casa de
asigurri de sntate; nerespectarea transmiterii acestor date pe perioada derulrii contractului la
a treia constatare n cadrul unei luni, conduce la rezilierea contractului.
ART. 7 Contravaloarea serviciilor medicale paraclinice care nu se regsesc n anexa nr. 17 la
ordin se suport de ctre asigurai la tarifele stabilite de furnizori i afiate la
cabinetul/laboratorul medical, pentru care se elibereaz documentul fiscal, conform prevederilor
legale n vigoare, cu indicarea serviciului prestat.
176

ART. 8 n laboratoarele din ambulatoriul de specialitate, organizate conform Ordonanei


Guvernului nr. 124/1998, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pot fi angajai
numai medici precum i alte categorii de personal, n conformitate cu dispoziiile legale n
vigoare.
ART. 9 Pentru unitile sanitare care nu sunt organizate conform Ordonanei Guvernului nr.
124/1998, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 629/2001, republicat,
contractele/actele adiionale de furnizare de servicii medicale se ncheie de ctre reprezentantul
legal al unitii sanitare n structura creia se afl aceste uniti i casa de asigurri de sntate.
ART. 10 Casele de asigurri de sntate i direciile de sntate public au obligaia de a
organiza trimestrial sau ori de cte ori este nevoie ntlniri cu medicii de specialitate din
ambulatoriul de specialitate pentru a analiza aspecte privind calitatea serviciilor medicale din
asistena medical ambulatorie de specialitate, precum i respectarea prevederilor actelor
normative n vigoare. Acestea vor informa asupra modificrilor aprute n actele normative i vor
stabili mpreun cu medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate msurile ce se impun
pentru mbuntirea activitii. Neparticiparea medicilor la aceste ntlniri nu i exonereaz de
rspunderea nerespectrii hotrrilor luate cu acest prilej.

177

ANEXA 19
CRITERII
privind selecia furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale,
repartizarea sumelor i defalcarea numrului de investigaii paraclinice - analize medicale de
laborator pe furnizori de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale
CAPITOLUL I
Criterii de selecie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale
Pentru a intra n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii trebuie s
ndeplineasc cumulativ urmtoarele criterii de selecie:
1. S fie autorizai i evaluai potrivit dispoziiilor legale n vigoare;
2. a) S fac dovada capacitii tehnice a fiecrui laborator/punct de lucru de a efectua toate
investigaiile medicale paraclinice - analize medicale de laborator prevzute la litera A, pct. 1 din anexa
nr. 17 la ordin, cu excepia examinrilor de anatomie patologic (histopatologice i de citologie).
b) Pentru examinrile de anatomie patologic (histopatologice i de citologie), furnizorul are
obligaia de a face dovada capacitii tehnice numai n situaia n care solicit contractarea acestora.
3. Furnizorul va prezenta un nscris cu meniunea seriei, a anului de fabricaie, a capacitii de lucru
i a meniului de teste efectuate de fiecare aparat, vizat de productor/distribuitor autorizat/furnizor de
service autorizat.
4. S fac dovada c toat durata programului de activitate solicitat a fi contractat cu casa de
asigurri de sntate, care nu poate fi mai mic de 7 ore pe zi, pentru fiecare laborator de analize
medicale/laborator de analize medicale organizat ca punct de lucru din structura sa, este acoperit prin
prezena unui medic de specialitate medicin de laborator sau biolog medical, chimist medical,
biochimist medical - cu grad de specialist, cu obligaia ca pentru cel puin o norm pe zi (7 ore)
programul laboratorului/punctului de lucru s fie acoperit de medic/medici de laborator care i
desfoar ntr-o form legal profesia la laboratorul/punctul de lucru respectiv.
S fac dovada c toat durata programului de activitate solicitat a fi contractat cu casa de asigurri
de sntate, care nu poate fi mai mic de 6 ore pe zi, pentru fiecare laborator de anatomie
patologic/laborator de anatomie patologic organizat ca punct de lucru din structura sa, este acoperit
prin prezena unui medic de specialitate anatomie patologic.
S fac dovada, pentru fiecare laborator de anatomie patologic/laborator de anatomie patologic
organizat ca punct de lucru din structura sa c n cadrul acestuia/acestora i desfoar activitatea
medic/medici de anatomie patologic ntr-o form legal de exercitare a profesiei care s acopere cel
puin o norm/zi (6 ore).
n situaia n care n structura unui laborator de analize medicale este organizat i avizat o structur
care efectueaz examinri histopatologice i/sau citologice, furnizorul trebuie s fac dovada c n
cadrul acestuia i desfoar activitatea medic/medici de anatomie patologic ntr-o form legal de
exercitare a profesiei.
5. S fac dovada ndeplinirii criteriului de calitate, pe toat perioada de derulare a contractului cu
casa de asigurri de sntate pentru fiecare dintre laboratoarele/laboratoare organizate ca puncte de
lucru ce urmeaz a fi cuprinse n contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice - analize
medicale de laborator pentru:
subcriteriul a) "ndeplinirea cerinelor pentru calitate i competen"
subcriteriul b) "participare la schemele de testare a competenei pentru laboratoare de analize
medicale"
pentru minim 43 de analize din numrul de analize cuprinse n lista investigaiilor paraclinice
Numrul total de analize cuprinse n lista investigaiilor medicale paraclinice este de 91.
NOT: Pentru laboratoarele de anatomie patologic nu se aplic punctul 2.a) i punctul 5.
184

6. Furnizorii au obligaia s prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulrii contractului de


furnizare de servicii medicale documente prin care productorul de aparatur de laborator, reactivi i
consumabile, certific respectarea standardului EN ISO 13485:2003 pentu toate aparatele, reactivii i
consumabile utilizate pentru serviciile medicale paraclinice ce fac obiectul contractului ncheiat cu casa
de asigurri de sntate.
CAPITOLUL II
Criterii privind repartizarea sumelor i defalcarea numrului de investigaii paraclinice - analize
medicale de laborator - stabilit pe total jude
1. Numrul de investigaii paraclinice - analize de laborator se stabilete la nivelul fiecrui jude de
ctre comisia nfiinat conform art. 72 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 400/2014
pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a Contractului-cadru care reglementeaz condiiile
acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2014
2015, cu modificrile i completrile ulterioare.
2. La stabilirea sumelor ce se contracteaz cu furnizorii de analize medicale de laborator se au n
vedere urmtoarele criterii:
1. criteriul de evaluare a resurselor
50 %
2. criteriul de calitate
50 %
1. Criteriul de evaluare a resurselor
Ponderea acestui criteriu este de 50 %.
Ca urmare a aplicrii metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de servicii medicale
paraclinice - analize medicale de laborator - obine un punctaj corespunztor acestui criteriu.
Metodologia de stabilire a punctajului:
A. Evaluarea capacitii resurselor tehnice
a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator sunt obligai s fac
dovada deinerii legale a aparaturii prin documente conforme i n termen de valabilitate.
b) Casele de asigurri de sntate sunt obligate s verifice dac seria i numrul aparatului existent n
cadrul laboratorului sunt conforme cu seria i numrul aparatului nscrise n cuprinsul documentelor
care atest existena i deinerea legal a acestora.
c) Furnizorii sunt obligai s prezinte toate fiele tehnice corespunztoare aparatelor deinute i
pentru care ncheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurri de sntate.
d) Nu sunt luate n calcul aparatele care nu au nscrise pe ele seria i numrul, i nici aparatele pentru
care furnizorii nu pot prezenta fiele tehnice conforme ale acestora, avnd menionate seriile
echipamentelor i nici cele care nu au declaraii de conformitate CE pentru tipul aparatului.
e) Dac doi sau mai muli furnizori prezint aparate nregistrate cu aceeai serie i numr nainte sau
n perioada de contractare, acestea sunt excluse definitiv i nu se mai iau n calcul la nici unul dintre
furnizori.
n acest sens, casele de asigurri de sntate verific capacitatea tehnic a fiecrui furnizor i
transmit Casei Naionale de Asigurri de Sntate n termen de 10 zile calendaristice de la data
ncheierii perioadei de depunere a dosarelor de contractare situaia centralizatoare cu privire la:
- tipul i denumirea fiecrui aparat
- seria i numrul fiecrui aparat
- tipul, numrul i data documentului care dovedete deinerea legal a fiecrui aparat.
Constatarea ulterior ncheierii contractului, a existenei unor aparate de acelai tip i cu aceeai serie
i numr la doi furnizori sau n dou laboratoare/puncte de lucru ale aceluiai furnizor, conduce la
aplicarea msurii de reziliere a contractului pentru furnizorii/furnizorul respectiv.
185

f) Furnizorii vor prezenta contract de service care s includ verificrile periodice conform normelor
productorului aparatului, ncheiat cu un furnizor avizat att de Ministerul Sntii conform
prevederilor legale n vigoare, ct i de productor, pentru aparatele ieite din perioada de garanie i
valabil pe perioada de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale. Pentru aparatele care
ies din garanie pe parcursul derulrii contractului de furnizare de servicii medicale furnizorii sunt
obligai s prezinte contractul de service anterior expirrii perioadei de garanie.
g) Furnizorii au obligaia s prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulrii contractului de
furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare emis conform prevederilor legale n vigoare, pentru
dispozitivele medicale din dotare achiziionate "second hand". Aceast prevedere reprezint condiie de
eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective, n vederea atribuirii punctajului conform metodologiei
de mai jos, respectiv a meninerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia.
Se acord punctaj pentru fiecare aparat deinut care efectueaz servicii medicale paraclinice ce fac
obiectul contractului de furnizare de servicii ncheiat cu casa de asigurri de sntate. Aparatele mai
vechi de 8 ani calculai de la data fabricrii nu se puncteaz.
Punctajul pentru fiecare aparat se acord dup cum urmeaz:
1. Hematologie:
1.1. Morfologie*)
a) - analizor pn la 18 parametri inclusiv
- 10 puncte
pentru vitez mai mare de 60 de teste/or se adaug 5 puncte
b) - analizor cu mai mult de 18 parametri (cu formul
leucocitar complet - 5 DIF)
- 25 puncte
- pentru vitez mai mare de 60 de teste/or se adaug 5 puncte
- pentru mai mult de 22 de parametri se adaug 5 puncte
- pentru modul flowcitometric - se adaug 10 puncte
______________________________________________________________________________

*) De menionat obligativitatea citirii frotiurilor sanguine de ctre medicul de laborator cu


specializare n hematologie sau cu specializare medicin de laborator pentru care hematologia a intrat
n curricula de pregtire sau de ctre un biolog, biochimist sau chimist specialiti cu specializare n
hematologie.
Se iau n calcul n vederea acordrii punctajului, maxim 2 analizoare, dintre cele prevzute la pct.
1.1.
1.2. Hemostaz:
a) analizor coagulare semiautomat
b) analizor de coagulare complet automat

- 10 puncte
- 20 puncte

NOT: Se iau n calcul maxim 2 aparate n vederea acordrii punctajului.


1.3. Imunohematologie:
1.4. Viteza de sedimentare a hematiilor (VSH)
Aparat automat de citire VSH:
a) ntre 1 - 10 poziii
b) ntre 11 - 20 poziii
c) peste 21 poziii

- 2 puncte

- 5 puncte
- 10 puncte
- 15 puncte

NOT: Se iau n calcul maxim 2 aparate n vederea acordrii punctajului.


2. Microbiologie:
2.1. Bacteriologie
Metod manual

186

- identificarea germenilor
- efectuarea antibiogramei
2.2. Micologie:
Metod manual
- decelarea prezenei miceliilor i identificarea miceliilor
- efectuarea antifungigramei

- 10 puncte
- 8 puncte

- 10 puncte
- 8 puncte

2.3 Analizoare microbiologie (bacteriologie + micologie)


- analizor automat de microbiologie

- 40 puncte

Se consider analizor automat de microbiologie echipamentul care efectueaz att identificarea


bacteriilor sau fungilor ct i antibiograma sau antifungigrama n mod automat. Densitometrul
(nefelometru) destinat msurrii turbiditii suspensiilor bacteriene ct i galeriile de identificare a
bacteriilor nu sunt analizoare automate de bacteriologie.
Se iau n calcul n vederea acordrii punctajului maxim 2 aparate.
2.4. Parazitologie:
- examen parazitologie pe frotiu

- 2 puncte

3. Biochimie seric i urinar:


a) Analizoare pentru biochimie:
- a1 analizor semiautomat
- 10 puncte
- a2 analizor de ioni semiautomat
- 15 puncte
- a3 - analizor automat biochimie
- 30 puncte
a3.1 pentru determinri prin turbidimetrie se adaug 10 puncte
a3.2 pentru modul ioni
se adaug 15 puncte
a3.3 pentru viteza aparatului, se adaug 0,06 puncte/prob/or

Se pot puncta maxim 4 aparate indiferent de tip (automat sau semiautomat) dintre cele prevazute la
litera a1, a2 si a3
b) Analizoare pentru electroforeza
- b1 analizor semiautomat
- b2 analizor automat

- 10 puncte
- 30 puncte

Se iau n calcul n vederea acordrii punctajului maxim 2 aparate (indiferent de tip, automat sau
semiautomat) dintre cele prevazute la litera b)
c)

Analizoare pentru examen de urin:


- c1 - analizor semiautomat
- c2 - analizor automat

:
- 5 puncte
- 20 puncte

Se iau n calcul n vederea acordrii punctajului maxim 2 aparate (indiferent de tip, automat sau
semiautomat) dintre cele prevazute la litera c)
4. Imunologie:
4.1 Serologie:
4.2 Metoda ELISA
a1 - sistem semiautomatizat Elisa
a2 - sistem automatizat Elisa cu:
- o microplac
- dou microplci simultan se adaug 5 puncte
- 4 microplci simultan se adaug 10 puncte
- 6 microplci simultan se adaug 15 puncte
4.3 Sisteme speciale
b1 - sisteme speciale semiautomate:
b2 - sisteme speciale automate:

- 2 puncte
- 15 puncte
- 25 puncte

- 25 puncte
- 50 puncte

187

n funcie de capacitatea de lucru a aparatului prevzut la punctul b2), pentru fiecare


investigaie/or se acord cte 0,6 puncte. Viteza se ia n calcul o singur dat indiferent de numrul de
metode al aparatului
n cazul analizoarelor de la punctul b2 cu mai multe metode de lucru, pentru fiecare metoda de
lucru n plus, se adaug cte 20 puncte.
NOT: Sistemul automat de imunologie este considerat sistemul care i pipeteaz singur i n mod
automat volumul necesar de lucru att din proba biologic ct i din reactiv. n fiele tehnice ale
sistemelor speciale de imunologie trebuie s fie specificat clar c toate etapele de lucru se efectueaz
automat. n caz contrar sistemul va fi considerat semiautomat.
Se puncteaz maxim 4 aparate (indiferent de tip, automat sau semiautomat i indiferent de metoda de
lucru - ELISA sau sistem special).
Sunt considerate sisteme speciale sistemele bazate pe urmtoarele metode:
- CLIA - Chemiluminescen (Test Imunologic pe baz de Chemiluminiscen)
- ECLIA - Electrochemiluminescen (Test Imunologic pe baz de Electrochemiluminiscen)
- MEIA, EIA - Microparticle Enzyme Immunoassay (Metoda Imunologic Enzimatic; Metoda
Imunologic Enzimatic pe baz de Microparticule)
- FPIA - Fluorescence Polarization Immunoassay (Metoda Imunologic prin Fluorescen de
Polarizare)
- REA - Radiative Energy Attenuation (Atenuare de Energie Radiat)
- CMIA - Chemiluminescent microparticle immunoassay (Test Imunologic de Chemiluminiscen pe
baz de Microparticule)
- EMIT - Enzyme Multiplied Immunoassay Technique (Metoda Imunologic Enzimatic Dubl)
- RAST - Radioallergosorbent (Test Radioimunologic prin legarea complexului pe suport insolubil)
- RIA - Radioimmunoassay (Metoda Imunologic pe baz de Radioizotopi)
- IFA - Immunofluorescence (Test Imunologic pe baz de Imunofluorescen)
- ELFA cu detecie n fluorescen - Test imunoenzimatic cu emisie de fluorescen
- TRACE - Emisie amplificat de europium
5. Citologie
Microscop optic cu examinare n lumin polarizat/UV
Microscop optic fr examinare n lumin polarizat/UV
6. Histopatologie
- Sistem automat de prelucrare a probelor ......................
(de la prob pn la bloc de parafin)
- Sistem de colorare automat a lamelor ........................
- Procesor de esuturi - histoprocesor automat fr vacum
- Procesor de esuturi - histoprocesor automat cu vacum
- Aparat coloraie automatizat histochimic
- Aparat coloraie automatizat imunohistochimie
- microtom parafin
- criotom
- termostat pentru parafin
- platin sau baie termostatat
- balan analitic
- pH-metru
- mas absorbant pentru vapori toxici
- baterie colorare manual hematoxilin - eozin
- baterie manual pentru imunohistochimie

6 puncte
4 puncte

40 puncte
15 puncte
5 puncte
6 puncte
5 puncte
7 puncte
5 puncte
7 puncte
1 punct
1 punct
1 punct
1 punct
1 punct
1 punct
1 punct

188

NOT: referitor la resursele tehnice nu se puncteaz aparatele pentru care n compartimentele


respective nu desfoar activitate cel puin un angajat cu studii superioare de specialitate.
B. Resursele umane
Personalul este punctat proporional cu timpul lucrat n laborator.
Punctajul se acord pentru fiecare personal medico-sanitar care i desfoar activitatea la furnizor
ntr-o form legal, cu norm ntreag, iar pentru fraciuni de norm se acord punctaj direct
proporional cu fraciunea de norm lucrat.

1. medic primar de specialitate


2. medic specialist
3. chimiti medicali, biologi medicali, biochimiti medicali,
principali
4. chimiti medicali, biologi medicali, biochimiti medicali,
specialiti
5. chimiti, biologi, biochimiti
6. farmacist
7. asisteni medicali de laborator cu studii superioare
8. asisteni medicali de laborator fr studii superioare
9. cercettor tiinific CP 1 i CP 2 n anatomie-patologic
10. cercettor tiinific CP 3 i CS n anatomie-patologic
11. asisteni de cercetare tiinific n anatomie-patologic

40 puncte;
30 puncte;
25 puncte;
20
15
15
10
8
40
30
25

puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte.
puncte
puncte
puncte

C. Logistic:
1. transmiterea rezultatelor analizelor de laborator la
medicul care a recomandat analizele n maximum 24 de ore:
- fax
- direct medicului
- sistem electronic securizat de consultare a rezultatelor
pe Internet
2. software dedicat activitii de laborator - care s conin
nregistrarea i evidena biletelor de trimitere (serie i
numr bilet, CNP-ul/codul unic de asigurare al pacientului,
codul de paraf i numrul de contract al medicului care a
recomandat, tipul i numrul investigaiilor recomandate),
eliberarea buletinelor de analiz i arhivarea datelor de
laborator, precum i raportarea activitii desfurate n
conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurri de
sntate (se prezint specificaiile tehnice ale aplicaiei,
care se verific la sediul furnizorului):
- operaional - instalat i cu aparate conectate pentru
transmitere de date
3. website - care s conin minimum urmtoarele informaii:
a - datele de contact - adresa, telefon, fax, mail, pentru
laboratoarele/punctele de lucru din structura, orarul de
funcionare, certificri/acreditri

b - chestionar de satisfacie a pacienilor (cu obligaia


actualizrii semestriale a rezultatelor i afiarea pe
site-ul furnizorului)

- 1 punct
- 3 puncte
- 4 puncte

- 10 puncte;

- 2 puncte/
punct de
lucru

- 5 puncte.

189

Pentru furnizorii de servicii de laborator care particip cu mai multe puncte de lucru la contractare cu
o cas de asigurri de sntate, punctajul corespunztor pct. 1 i 3b se acord o singur dat pentru
punctul de lucru pentru care opteaz furnizorul de servicii medicale de laborator.
Punctajul obinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afieaz pe pagina web a casei
de asigurri de sntate.
Punctajele se aplic n mod corespunztor i laboratoarelor de anatomie-patologic.
2. Criteriul de calitate
Ponderea acestui criteriu este de 50 %
a) 50% din suma corespunztoare acestui criteriu se aloc pentru subcriteriul "ndeplinirea cerinelor
pentru calitate i competen", n conformitate cu SR EN ISO 15189 i care este dovedit de furnizor
prin certificatul de acreditare nsoit de anexa care cuprinde lista de analize medicale pentru care este
acreditat fiecare laborator/sau laborator organizat ca punct de lucru pentru care s-a ncheiat contract, n
termen de valabilitate.
Punctajul obinut de fiecare furnizor se stabilete astfel:
a1) - se acord cte un punct pentru fiecare analiz medical de Biochimie seric i urinar,
Hematologie prevzut n anexa nr. 17 la ordin i cuprins n anexa la certificatul de acreditare numai
pentru punctul de lucru pentru care s-a fcut acreditarea;
a2) - se acord cte 2 puncte pentru fiecare analiz medical de imunologie prevzut n anexa nr. 17
la ordin i cuprins n anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care s-a
fcut acreditarea;
a3) - se acord cte 3 puncte pentru fiecare analiz medical de microbiologie prevzut n anexa nr.
17 la ordin i cuprins n anexa la certificatul de acreditare numai pentru punctul de lucru pentru care sa fcut acreditarea;
NOT:
Fiecare cod de investigaie din lista analizelor de laborator prevzut n anexa nr. 17 la ordin,
reprezint o singur analiz chiar dac analiza respectiv este compus din mai muli parametri.
b) 50% din suma corespunztoare acestui criteriu se aloc pentru subcriteriul "participare la
schemele de intercomparare laboratoare de analize medicale".
Punctajul obinut de fiecare furnizor se stabilete astfel:
b1) - se acord cte un punct pentru fiecare participare din anul calendaristic anterior a fiecrei
analize din domeniile de biochimie seric i urinar i hematologie prevzut n anexa nr. 17 la ordin
pentru care se face dovada de participare la schemele de testare a competenei cu condiia ca aceasta s
se fi efectuat de cel puin 4 ori n anul calendaristic anterior; La un numr de participri mai mare de 4
ori pe an, se acord cte 0,5 puncte n plus pentru fiecare participare, fiind punctate maxim 8 participri
suplimentar fa de cele 4 participri obligatorii.
b2) - se acord cte 2 puncte pentru fiecare participare din anul calendaristic anterior a fiecrei
analize din domeniul de imunologie prevzut n anexa nr. 17 la ordin pentru care se face dovada de
participare la schemele de testare a competenei cu condiia ca aceasta s se fi efectuat de cel puin 4 ori
n anul calendaristic anterior; La un numr de participri mai mare de 4 ori pe an, se acord cte 1punct
n plus pentru fiecare participare, fiind punctate maxim 8 participri suplimentar fa de cele 4
participri obligatorii.
b3) - se acord cte 3 puncte pentru fiecare participare din anul calendaristic anterior a fiecrei
analize din domeniul de microbiologie i din celelalte domenii, altele dect cele menionate la lit. b1) i
b2 pentru care se face dovada de participare la schemele de testare a competenei cu condiia ca aceasta
s se fi efectuat de cel puin 4 ori n anul calendaristic anterior. La un numr de participri mai mare de
4 ori pe an, se acord cte 1,5 puncte n plus pentru fiecare participare, fiind punctate maxim 8
participri suplimentar fai de cele 4 participri obligatorii.
190

NOT:
1. Schemele de intercomparare laboratoare trebuie s fie notificate de Ministerul Sntii.
2. La stabilirea punctajului se iau n calcul participrile din anul calendaristic anterior. O participare
se defineste ca un singur raport de evaluare pentru fiecare material de control.Mai multe rapoarte de
evaluare pentru acelasi material de control se puncteaza drept o singura participare.
3. Actele doveditoare pentru participarea la scheme de testare a competenei de cel puin 4 ori n anul
2014: pe format de hrtie - centralizator emis de organizatorii schemelor de testare a competenei
pentru toi analiii la care laboratorul a participat n anul anterior, facturi emise de organizatorii
schemelor de testare a competenei i dovezi ale plilor efectuate i n format electronic - rapoartele de
evaluare emise de organizatorul schemei de testare a competenei, care s conin indicii statistici
specifici laboratorului.
4. Actele doveditoare pentru participarea de cel puin 4 ori/an la scheme de testare a competenei n
anul 2015: contracte cu organizatorii schemelor de testare a competenei i anexe din care s reias
tipul analizelor i frecvena cu care vor participa la schemele de testare a competenei.
Pe parcursul derulrii contractului obligaia participrii la schemele de testare a competenei de cel
puin 4 ori/an rmne valabil n aceleai condiii.
Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel:
A. Fondul cu destinaia de analize medicale de laborator, stabilit n condiiile art. 2 alin. (1) din
anexa nr. 18 la ordin se repartizeaz pentru fiecare criteriu n parte, astfel:
a) 50 % pentru criteriul de evaluare resurse;
b) 50 % pentru criteriul de calitate, din care 50% pentru subcriteriul "ndeplinirea cerinelor pentru
calitate i competen" i 50% pentru subcriteriul "participare la schemele de testare a competenei
pentru laboratoare de analize medicale";
B. Pentru fiecare criteriu/subcriteriu se stabilete numrul total de puncte obinut prin nsumarea
numrului de puncte obinut de fiecare furnizor.
C. Se calculeaz valoarea unui punct pentru fiecare criteriu/subcriteriu prin mprirea sumei
rezultate ca urmare a aplicrii procentelor prevzute la lit. A la numrul de puncte corespunztor
fiecrui criteriu/subcriteriu, numr stabilit conform lit. B.
D. Valoarea unui punct obinut pentru fiecare dintre criteriile/subcriteriile prevzute la lit. A se
nmulete cu numrul de puncte obinut de un furnizor corespunztor fiecrui criteriu/subcriteriu,
rezultnd sumele aferente fiecrui criteriu/subcriteriu pentru fiecare furnizor.
E. Valoarea total contractat de un furnizor cu casa de asigurri de sntate se obine prin
nsumarea sumelor stabilite conform lit. D.
F. Repartizarea fondului alocat pentru servicii paraclinice pe tipuri, respectiv analize de laborator,
anatomie patologic, se stabilete de ctre comisia constituit conform art. 72 alin. (2) din anexa nr. 2
la Hotrrea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a
Contractului-cadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de
asigurri sociale de sntate pentru anii 2014 2015, cu modificrile i completrile ulterioare.
Pentru furnizorii de investigaii medicale paraclinice - laboratoare de anatomie patologic - criteriile
specifice de selecie se aplic n mod corespunztor.

191

ANEXA 20
CRITERII
privind selecia furnizorilor de servicii medicale paraclinice - radiologie i imagistic
medical, repartizarea sumelor i defalcarea numrului de investigaii medicale paraclinice
de radiologie-imagistic medical
CAPITOLUL I
Criterii de selecie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - radiologie i imagistic
medical
Pentru a intra n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate, furnizorii trebuie s
ndeplineasc cumulativ urmtoarele criterii de selecie:
1. S fie autorizai i evaluai potrivit dispoziiilor legale n vigoare;
2. S fac dovada capacitii tehnice de a efectua investigaiile de radiologie i/sau imagistic
medical din Lista de investigaii paraclinice - radiologie i imagistic medical pentru fiecare
laborator de radiologie-imagistic medical/punct de lucru din structura acestuia ce urmeaz a fi
cuprins n contractul de furnizare de servicii medicale paraclinice - radiologie i imagistic
medical, astfel:
a. Laborator de radiologie i imagistic medical - investigaii conforme cu certificatul de
nregistrare a cabinetului n Registrul unic al cabinetelor medicale;
b. Ecografia general, ca prestaie independent: ecografie general efectuat n cabinete
medicale de ctre medici de specialiti clinice i medici de familie;
c. Ecografia de vase - artere, vene, ca prestaie independent: efectuat n cabinete medicale de
ctre medici de specialiti clinice: cardiologie, pediatrie, medicin intern, nefrologie,
neurologie, geriatrie i gerontologie;
d. Ecocardiografia, Ecocardiografia + Doppler, Ecocardiografia + Doppler color efectuate ca
prestaie independent n cabinete medicale de cardiologie, pediatrie, medicin intern, geriatrie
i gerontologie, i neurologie;
f. Ecocardiografia transesofagian ca prestaie independent: efectuat n cabinete medicale de
ctre medici de specialitate cardiologie;
g. Ecografia transfontanelar efectuat ca prestaie independent n cabinete medicale de
pediatrie;
h. Ecografia de pelvis i de abdomen efectuat ca prestaie independent n cabinete medicale
de ctre medici de specialiti clinice;
i. Radiografia dentar ca prestaie independent n cadrul cabinetelor de medicin dentar.
j. Ecografia obstetrical anomalii trimestrul II efectuat ca prestaie independent n cabinete
medicale de ctre medicii de specialitate obstetric-ginecologie cu supraspecializare n medicina
materno-fetal;
k. Ecografia obstetrical anomalii trimestrul I cu TN efectuat ca prestaie independent n
cabinete medicale de ctre medicii de specialitate obstetric-ginecologie cu supraspecializare n
medicina materno-fetal;
l. Ecografia transvaginal/transrectal efectuat ca prestaie independent n cabinete medicale
de ctre medicii de specialitate obstetric-ginecologie i numai pentru afeciuni ginecologice,
respectiv specialitatea urologie i numai pentru afeciuni urologice prostat i vezic urinar;
m. Ecografie de organ/de pri moi/de articulaie, ca prestaie independent n cabinete
medicale de ctre medici de specialiti clinice: diabet, nutriie i boli metabolice, endocrinologie,

192

urologie, medicin intern, geriatrie i gerontologie, obstetric-ginecologie, boli infecioase,


ortopedie i traumatologie, ortopedie pediatric, reabilitare medical i reumatologie;
n) Senologia imagistic ca prestaie independent n cabinete medicale de ctre medici din
specialitile clinice: obstetric-ginecologie, endocrinologie i oncologie;
o) Ecografia ganglionar ca prestaie independent n cabinete medicale de ctre medici de
specialiti clinice de oncologie, hematologie, chirurgie general, chirurgie oral i maxilofacial, endocrinologie, pediatrie i medicin intern.
NOT: Furnizorul va prezenta fia tehnic eliberat de productor, pentru fiecare aparat care
este luat n calcul la criteriul de capacitate tehnic pentru caracteristicile specifice aparatelor;
mediciitrebuie s aib competene/supraspecializri/atestate de studii complementare de ecografie
corespunztor specialitii, dup caz.
3. S fac dovada c pe toat durata programului de lucru solicitat a fi contractat cu casa de
asigurri de sntate, care nu poate fi mai mic de 6 ore pe zi, pentru fiecare laborator de
radiologie-imagistic medical/punct de lucru din structur, i desfoar activitatea
medic/medici de specialitate radiologie-imagistic medical, ntr-o form legal de exercitare a
profesiei, care s acopere o norm ntreag (6 ore).
4. S fac dovada ndeplinirii criteriului de calitate prin certificare n conformitate cu
standardul SR EN ISO 9001/2008 sau un alt standard adoptat n Romnia, pentru toate
laboratoarele/punctele de lucru ce urmeaz a fi cuprinse n contractul de furnizare de servicii
radiologie-imagistic medical pe toat durata de valabilitate a contractului ncheiat cu casa de
asigurri de sntate. Prevederea nu se aplic furnizorilor care au ncheiat contracte cu casele de
asigurri de sntate pentru furnizare de servicii medicale n asistena medical primar, de
servicii medicale n asistena medical ambulatorie pentru specialitile clinice i de servicii de
medicin dentar, pentru care casele de asigurri de sntate ncheie acte adiionale pentru
furnizare de servicii medicale paraclinice la contractele de furnizare de servicii medicale.
CAPITOLUL II
Criterii privind repartizarea sumelor i defalcarea numrului de investigaii paraclinice radiologie i imagistic medical, stabilit pe total jude
1. Numrul de investigaii de radiologie-imagistic medical se stabilete la nivelul fiecrui
jude de comisia nfiinat conform art. 72 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr.
400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a Contractului-cadru care
reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de
sntate pentru anii 2014 2015, cu modificrile i completrile ulterioare.
2. La stabilirea numrului de investigaii medicale paraclinice de radiologie-imagistic
medical i a sumelor ce se contracteaz cu furnizorii de investigaii medicale paraclinice de
radiologie-imagistic medical se au n vedere urmtoarele criterii:
1. criteriul de evaluare a resurselor
2. criteriul de disponibilitate

90%
10%

1. Criteriul de evaluare a resurselor


Ponderea acestui criteriu este de 90%.
Ca urmare a aplicrii metodologiei de stabilire a punctajului, fiecare furnizor de investigaii
medicale paraclinice de radiologie-imagistic medical obine un punctaj corespunztor acestui
criteriu.
193

Metodologia de stabilire a punctajului:


A. Evaluarea capacitii resurselor tehnice
a) Furnizorii de servicii medicale paraclinice - radiologie i imagistic medical sunt obligai
s fac dovada deinerii legale a aparaturii prin documente conforme i n termen de valabilitate.
b) Casele de asigurri de sntate sunt obligate s verifice dac seria i numrul aparatului
existent n cadrul laboratorului sunt conforme cu seria i numrul aparatului nscrise n cuprinsul
documentelor care atest existena i deinerea legal a acestora. Pentru aparatele de radiologie,
seria i numrul aparatului sunt cele din autorizaia emis de CNCAN.
c) Furnizorii sunt obligai s prezinte toate fiele tehnice corespunztoare aparatelor deinute i
pentru care ncheie contract de furnizare de servicii cu casa de asigurri de sntate.
d) Nu sunt luate n calcul aparatele care nu au nscrise pe ele seria i numrul, i nici aparatele
pentru care furnizorii nu pot prezenta fiele tehnice conforme i nici cele care nu au declaraii de
conformitate CE pentru tipul aparatului.
e) Dac doi sau mai muli furnizori prezint aparate nregistrate cu aceeai serie i numr
nainte sau n perioada de contractare, acestea sunt excluse definitiv i nu se mai iau n calcul la
nici unul dintre furnizori.
Fac excepie furnizorii de servicii medicale paraclinice - radiologie i imagistic care i
desfoar activitatea utiliznd acelai spaiu i aceleai echipamente specifice deinute i/sau
utilizate n comun n condiiile legii, cu prezentarea documentelor justificative prevzute de
actele normative n vigoare i numai n condiiile n care personalul medical de specialitate al
fiecrui furnizor i desfoar activitatea cu respectarea dispoziiilor Hotrrii Guvernului nr.
400/2014 i ale prezentului ordin i ntr-un program de lucru distinct. n aceast situaie, pentru
fiecare furnizor, echipamentele deinute/utilizate n comun se puncteaz proporional, funcie de
programul n care este utilizat aparatul, fr a se depi punctajul pentru tipul respectiv de aparat.
g) Furnizorii vor prezenta contract de service care sa includ verificrile periodice conform
normelor productorului aparatului, ncheiat cu un furnizor avizat att de Ministerul Sntii
conform prevederilor legale n vigoare, ct i de productor, pentru aparatele ieite din perioada
de garanie i valabil pe perioada de derulare a contractului de furnizare de servicii medicale.
Pentru aparatele care ies din garanie pe parcursul derulrii contractului de furnizare de servicii
medicale furnizorii sunt obligai s prezinte contractul de service anterior expirrii perioadei de
garanie.
h) Furnizorii au obligaia s prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulrii contractului
de furnizare de servicii medicale: avizul de utilizare i/sau buletinul de verificare periodic care
s certifice c softurile sunt actualizate conform normelor productorului, emise conform
prevederilor legale n vigoare, pentru aparatura din dotare. Aceast prevedere reprezint condiie
de eligibilitate pentru aparatul/aparatele respective, n vederea atribuirii punctajului conform
metodologiei de mai jos, respectiv a meninerii sumelor rezultate din aplicarea acestuia.
Se acord punctaj pentru fiecare aparat deinut. Aparatele mai vechi de 9 ani calculai de la data
fabricrii nu se puncteaz.
Punctajul pentru fiecare aparat se acord dup cum urmeaz:
a) 1. radiologie (scopie) - se acord 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical;
2. radiologie (grafie) se acord 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical;
b) post independent de radiografie - se acord 25 puncte pentru fiecare dispozitiv medical;
c) radiografie dentar - se acord 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical;
d) aparate de radiologie mobile - se acord 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.
Pentru echipamentele de radiologie, dup caz, la punctajul obinut se adaug:

194

- tipul de achiziie
- parial digitalizat (plci fosforice)
- direct digital
- opiuni:
- stepping periferic
- cuantificarea stenozelor
- optimizarea densitii
- trendelenburg
- afiare colimatori fr radiaie
- stand vertical
- tomografie plan
- 2 Bucky

15 puncte;
30 puncte;
5
5
5
3
3
3
1
1

puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
punct;
punct.

e) mamografie - se acord 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.


Dup caz, la punctajul obinut se adaug:
- tipul de achiziie:
- parial digital
- digital
- dimensiunea cmpului de expunere:
- existena de casete dedicate
- facilitate de stereotaxie

15 puncte;
30 puncte;
1 punct;
1 punct;
10 puncte.

f) ecografia - se acord 15 puncte pentru fiecare dispozitiv medical.


Dup caz, la punctajul obinut se adaug:
- mod de lucru al unitii de baz:
- B (sau 2D):
- M:
- Doppler color:
- Doppler color power sau angio Doppler:
- Doppler pulsat:
- triplex:
- achiziie imagine panoramic:
- achiziie imagine panoramic cu Doppler color:
- achiziie imagine cu armonici superioare:
- caracteristici tehnice sistem:
- monitor alb-negru/color - modaliti de salvare a imaginilor (DICOM sau compatibile
PC) pentru fiecare opiune se adaug
- aplicaii software incluse (abdomen, pri moi,
obstetric-ginecologie)
- stocare imagini DICOM (CD, DVD, stick USB, hard disk)
- printer alb-negru/color

1 punct;
1 punct;
2 puncte;
1 punct;
1 punct;
0.5 puncte;
1 punct;
1 punct;
1 punct.
1 punct;
1 punct;
1 punct;
2 puncte;
1 punct;

Not: se ia n calcul 1 aparat pe medic n vedere acordrii punctajului.


g) computer tomografie - se acord 60 de puncte pentru fiecare computer tomograf spiral
- se acord 15 puncte pentru fiecare computer tomograf secvenial
Dup caz, la punctajul obinut se adaug:
- numrul de seciuni concomitente:
- 2 - 8 seciuni
- 16 - 32 seciuni
- peste 32 seciuni
- timp de achiziie a imaginii:
- 0,5 - 1 secund:

25 puncte;
40 puncte;
70 puncte;
10 puncte;

195

sau
- < 0,5 secunde:
- aplicaii software*) instalate pe computerul tomograf:
- 3D:
- Circulaie - 64 slice
- evaluare nodul pulmonar - 16 slice
- perfuzie - 64 slice
- colonoscopie - 64 slice
- angiografie cu substracie de os - 16 slice
- dental - 2 slice
- software pentru monotorizarea nivelurilor de doz
de referin
- software pentru justificarea i optimizarea
dozelor de iradiere

20 puncte;
2
2
2
2
2
2
2

puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte

10 puncte
10 puncte

-----------*) se puncteaz dac n documentaia de deinere i de punere n funciune exist dovada


documentat a aplicaiilor menionate instalate pe echipament
- accesorii - printer - digital
- analog

5 puncte;
1 punct;

- injector automat
- staie de post procesare i software aferent*):

15 puncte;
20 puncte;

-----------*) se va puncta dac n documentaia de punere n funciune exist dovada deinerii i instalrii
echipamentului
h) imagistic prin rezonan magnetic - se acord 100 de puncte pentru fiecare dispozitiv
medical, cu cmp magnetic de 1 T i peste 1 T.
- se acord 30 de puncte pentru aparatele de rezonan magnetic cu cmp magnetic sub 1 T;
Punctajul se acord pentru aparatele RMN n vedera efecturii investigaiilor la nivelul
urmtoarelor segmente: cap, coloan vertebral, gt, sistem musculo-scheletal extremiti;
Dup caz, la punctajul obinut se adaug:
- pentru fiecare tip de anten instalat*) se adaug:
-------------

20 puncte;

*) se puncteaz dac n documentaia de deinere i de punere n funciune exist dovada


documentat a echipamentelor
3. Aplicaii software*) instalate pe RMN
- Post-procesare 3D - prelucrarea achiziiilor n 3D:
- Tractografie - vizualizarea tracturilor 3D a materiei albe
cerebrale, cuantificarea, deplasarea sau ruperea lor
- Perfuzie - cuantificarea permeabilitii tumorale n funcie
de modelul farmacocinetic al substanei de contrast pentru
patologia cerebral i a prostatei:
- Perfuzie fr substan de contrast - permite vizualizarea
neinvaziv a perfuziei teritoriilor cerebrale corespunztoare
arterelor cerebrale individuale:
- Soft cardiac - evaluarea viabilitii, perfuziei i dinamicii
cordului:
- Soft de scanare corp n totalitate - scanarea ntregului corp

10 puncte
10 puncte
10 puncte

10 puncte

10 puncte
10 puncte

196

ntr-un timp foarte scurt:


- Angiografie de corp n totalitate - permite vizualizarea
sistemului vascular a ntregului corp de la arcul aortic pn
la degetele de la picioare:
- Spectroscopie

10 puncte

10 puncte

-----------*) se puncteaz dac n documentaia de deinere i de punere n funciune exist dovada


documentat a aplicaiilor instalate pe echipamente
4. Accesorii
- Printer - digital:
- analog:
- Injector automat:
- Staie de post procesare i software aferent*)
(alta dect staia de vizualizare)

5
1
15
20

puncte;
punct;
puncte;
puncte.

-----------*) se va puncta dac n documentaia de deinere i de punere n funciune exist dovada


echipamentului
i) medicin nuclear (Gamma Camera) - se acord 70 de puncte pentru fiecare dispozitiv
medical
Dup caz, la punctajul obinut se adaug:
- cu o camer de citire
- injector automat
- cu dou camere de citire
- Hot lab:

5
15
15
15

puncte;
puncte;
puncte;
puncte.

j) osteodensitometrie segmentar (DXA) - se acord 15 puncte pentru fiecare dispozitiv


medical
k) accesorii pentru prelucrarea, transmisia i stocarea imaginilor:
-

camer obscur umed manual


developator automat umed
developator umed day light
cititor de plci fosforice (CR)
developare automat uscat:
arhiv filme radiografice
arhiv CD
arhiv de mare capacitate (PACS)
digitizer pentru medii transparente (filme)

1
3
5
15
10
5
15
50
5

punct;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte;
puncte.

NOTA 1: n vederea acordrii punctajului pentru fiecare dispozitiv medical deinut n punctul
de lucru, furnizorii de servicii medicale paraclinice vor prezenta anexa la contractul de achiziie,
anex care descrie i confirm configuraia tehnic a respectivului dispozitiv.
NOTA 2: Se puncteaz doar echipamentele utilizate pentru serviciile ce se contracteaz cu
casele de asigurri de sntate.
NOTA 3: Pentru furnizorii de servicii de radiologie-imagistic medical care particip cu mai
multe laboratoare/puncte de lucru, punctajul se acord pentru fiecare aparat/echipament aflat ntrun laborator/punct de lucru pentru care se ncheie contract cu casa de asigurri de sntate.
B. Evaluarea resurselor umane
197

Pentru fiecare categorie de personal se acord urmtorul punctaj:


- medici:
- medic specialist radiologie i imagistic medical:
30 puncte;
- medic primar radiologie i imagistic medical:
40 puncte;
- medic specialist medicin nuclear:
30 puncte;
- medic primar medicin nuclear:
40 puncte;
- medic specialist anestezist
30 puncte;
- medic specialist medicina de urgen
30 puncte;
- medic primar anestezist
40 puncte;
- medic primar medicina de urgen
40 puncte;
- medic cu competen/supraspecializare/atestat de studii
10 puncte;
complementare Eco obinut n ultimii 5 ani
- medic cu competen/supraspecializare/atestat de studii
15 puncte;
complementare Eco de mai mult de 5 ani: (punctajul se acord
pentru medicii din specialitile clinice i medicii de
familie care efectueaz servicii medicale paraclinice ecografii n baza actelor adiionale ncheiate la contractele
de furnizare de servicii medicale clinice, respectiv la
contractele de furnizare de servicii medicale n asistena
medical primar)
- medic de familie -(punctajul se acord
pentru medicii de familie care efectueaz servicii
medicale paraclinice EKG si/sau spirometrie n baza actelor adiionale
ncheiate la contractele de furnizare de servicii medicale n asistena
medical primar)*)
5 puncte
- medic dentist
13 puncte;
- medic dentist specialist
15 puncte;
- medic dentist primar
20 puncte;
(punctajul se acord pentru medicii dentiti care efectueaz
radiografii dentare retroalveolare i panoramice n baza
actelor adiionale ncheiate la contractele de furnizare de
servicii medicale de medicin dentar)
- medic specialist explorri funcionale
15 puncte;
- medic primar explorri funcionale
20 puncte;
- operatori:
- absolvent colegiu imagistic medical
11 puncte;
- asistent medical imagistic medical:
9 puncte;
- bioinginer:
13 puncte;
- fizician:
13 puncte;
- asisteni medicali:
- de radiologie cu studii superioare
10 puncte;
- de radiologie fr studii superioare
8 puncte;
- asisteni generaliti pentru Eco + ATI
7 puncte;
- personal auxiliar - tehnician aparatur medical
9 puncte.

NOT: Punctajul se acord pentru fiecare personal medico-sanitar care i desfoar


activitatea la furnizor ntr-o form legal, cu norm ntreag, iar pentru fraciuni de norm se
acord punctaj direct proporional cu fraciunea de norm lucrat.
*) Daca acelasi medic de familie incheie act aditional atat penteu ecografie cat si pentru EKG
si /sau spirometrie punctajul acordat este 20 puncte
C. Logistica:
a) distribuia rezultatelor investigaiilor la medicul care a recomandat investigaia:
- reea de transmisie imagini interne (RIS)

8 puncte;

198

- transmisie de imagini n perimetrul limitrof i la distan


(PACS)

10 puncte;

b) software dedicat activitii de laborator care s conin nregistrarea i evidena biletelor de


trimitere (serie i numr bilet, CNP-ul/codul unic de asigurare al pacientului, codul de paraf i
numrul de contract al medicului care a recomandat, tipul i numrul investigaiilor
recomandate), eliberarea buletinelor de analiz i arhivarea datelor de laborator, precum i
raportarea activitii desfurate n conformitate cu formatul solicitat de casa de asigurri de
sntate (se prezint specificaiile tehnice ale aplicaiei, care se verific la sediul furnizorului):
- operaional - instalat i cu aparate conectate pentru
transmitere de date

- 10 puncte;

c) website - care s conin minimum urmtoarele informaii:


c1 - datele de contact - adresa, telefon, fax, mail, pentru
laboratoarele/punctele de lucru din structura, orarul de
funcionare, certificri/acreditri
c2 - chestionar de satisfacie a pacienilor (cu obligaia
actualizrii semestriale a rezultatelor i afiarea pe
site-ul furnizorului)

2 puncte/
punct de
lucru.
5 puncte.

d) teleradiologie:
- server n centrul de achiziie
- server n centrul de citire
- linie VPN

10 puncte
10 puncte
10 puncte

Punctajul se acord o singur dat indiferent dac furnizorul ofer servicii de teleradiologie CT
sau RMN sau i CT i RMN.
Pentru furnizorii de investigaii paraclinice de radiologie-imagistic medical care particip cu
mai multe puncte de lucru la contractare cu o cas de asigurri de sntate, punctajul pentru lit. a)
i c.2 se acord o singur dat pentru laboratorul/punctul de lucru pentru care opteaz furnizorul
de servicii de laborator.
Punctajul obinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afieaz pe pagina web a
casei de asigurri de sntate.
2. Criteriul de disponibilitate
Ponderea acestui criteriu este de 10%.
Punctajul se acord astfel:
- pentru furnizorii care asigur un program de 12 ore zilnic,
de luni pn vineri, se acord
- pentru furnizorii care asigur un program de 12 ore zilnic,
inclusiv smbt, duminic i srbtori legale se acord

30 puncte
60 puncte

Pentru furnizorii de servicii medicale de radiologie-imagistic medical care particip cu mai


multe laboratoare/puncte de lucru la contractare, punctajul se acord pentru fiecare
laborator/punct de lucru.
Punctajul obinut de fiecare furnizor prin aplicarea acestui criteriu se afieaz pe pagina web a
casei de asigurri de sntate.

199

Sumele se stabilesc pentru fiecare furnizor astfel:


A. Fondul cu destinaie de investigaii medicale paraclinice de radiologie-imagistic medical
se repartizeaz pentru fiecare criteriu n parte, astfel:
a) 90% pentru criteriul de evaluare;
b) 10% criteriul de disponibilitate.
B. Pentru fiecare criteriu se stabilete numrul total de puncte obinut prin nsumarea
numrului de puncte obinut de fiecare furnizor la cele dou criterii.
C. Se calculeaz valoarea unui punct pentru fiecare criteriu prin mprirea sumei rezultate ca
urmare a aplicrii procentelor prevzute la lit. A la numrul total de puncte corespunztor fiecrui
criteriu, numr stabilit conform lit. B.
D. Valoarea unui punct obinut pentru fiecare dintre cele 2 criterii se nmulete cu numrul
de puncte obinut de un furnizor pentru fiecare criteriu, rezultnd sume aferente fiecrui criteriu
pentru fiecare furnizor.
E. Valoarea total contractat de un furnizor cu casa de asigurri de sntate se obine prin
nsumarea celor dou sume stabilite conform lit. D.
F. Repartizarea fondului alocat pentru servicii paraclinice pe tipuri, investigaii de radiologie i
imagistic i explorri funcionale, se stabilete ctre comisia constituit conform art. 72 alin. (2)
din anexa nr. 2 la Hotrrea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii
medicale i a Contractului-cadru care reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n
cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate pentru anii 2014 2015, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Pentru furnizorii de explorri funcionale - criteriile specifice de selecie se aplic n mod
corespunztor (numai investigaiile, aparatele i personalul specific).
G. n situaia n care niciunul dintre furnizori nu ndeplinete criteriul de disponibilitate, suma
corespunztoare aplicrii prevederilor lit. A lit. b) se repartizeaz la criteriul prevzut la lit. A lit.
a).

200

ANEXA 21
- model CONTRACT DE FURNIZARE
de servicii medicale n asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile
paraclinice
I. Prile contractante
Casa de asigurri de sntate .............................., cu sediul n municipiul/oraul ......................, str.
...................... nr. ..., judeul/sectorul ....................., telefon/fax ........................., reprezentat prin
preedinte - director general .............................,
i
Laboratorul de investigaii medicale paraclinice organizat conform Ordonanei Guvernului nr.
124/1998, privind organizarea i funcionarea cabinetelor medicale aprobat cu modificri i completri
prin Legea nr. 629/2001, republicat:
- laboratorul individual ........................,......................., str. ........................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...,
ap. ...., judeul/sectorul ..............., telefon fix/mobil .............. avnd sediul n municipiul/oraul ..............
adres de e-mail .......... fax ........... reprezentat prin medicul titular .............................................;
- laboratorul asociat sau grupat ......................., avnd sediul n municipiul/oraul .................., str.
................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ...................., telefon fix/mobil
................ adres de e-mail ............ fax ................. reprezentat prin medicul delegat
............................................;
- societatea civil medical .......................... avnd sediul n municipiul/oraul ................., str.
.................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ....................., telefon fix/mobil
................ adres de e-mail ........... fax ................... reprezentat prin administratorul
............................................;
Unitatea medico-sanitar cu personalitate juridic nfiinat potrivit prevederilor Legii societilor nr.
31/1990, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, ..................................... avnd sediul n
municipiul/oraul .................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul
..........., telefon fix/mobil ................ adres de e-mail ............. fax ......... reprezentat prin
................................................;
Unitatea sanitar ambulatorie de specialitate aparinnd ministerelor i instituiilor cu reea sanitar
proprie ............................, avnd sediul n municipiul/oraul ...................., str. ................. nr. ...., bl. ....,
sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul .........., telefon fix/mobil ................ adres de email .......... fax
........... reprezentat prin ...........................................................;
Laboratorul din Centrul de sntate multifuncional - unitate fr personalitate juridic i
Laboratoare din structura spitalului ...................................., inclusiv ale celor din reeaua ministerelor i
instituiilor centrale din domeniul aprrii, ordinii publice, siguranei naionale i autoritii
judectoreti ........................ avnd sediul n municipiul/oraul ..............., str. ................. nr. ...., bl. ....,
sc. ...., et. ...., ap. ..., judeul/sectorul ..................., telefon fix/mobil .............. adres de e-mail ............
fax ............... reprezentat prin ......................., n calitate de reprezentant legal al unitii sanitare din
care face parte;
Centrul de diagnostic i tratament/Centrul medical/Centrul de sntate multifuncional - uniti
medicale cu personalitate juridic ..................................., avnd sediul n municipiul/oraul
..................., str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeul/sectorul ...................., telefon
fix/mobil ................ adres de e-mail ............. fax ................. reprezentat prin
............................................................;
201

II. Obiectul contractului


ART. 1 Obiectul prezentului contract l constituie furnizarea serviciilor medicale n asistena
medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile paraclinice, conform Hotrrii Guvernului
nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale i a Contractului-cadru care
reglementeaz condiiile acordrii asistenei medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de
sntate pentru anii 2014 2015, cu modificrile i completrile ulterioare i Ordinului ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2015 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i
completrile ulterioare.
III. Serviciile medicale de specialitate furnizate
ART. 2 Furnizorul din asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru specialitile
paraclinice presteaz asigurailor serviciile medicale cuprinse n pachetul de servicii de baz, prevzut
n anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G.
nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare,n urmtoarele specialiti:
a) ......................................................................;
b) ......................................................................;
c) ......................................................................;
........................................................................ .
ART. 3 Furnizarea serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitile
paraclinice se face de ctre urmtorii medici:
a) Medic
Nume: ......................... Prenume: .................................
Specialitatea: ...........................................................
Cod numeric personal: ....................................................
Codul de paraf al medicului: ............................................
Program zilnic de activitate .............................................
b) Medic
Nume: ......................... Prenume: .................................
Specialitatea: ...........................................................
Cod numeric personal: ....................................................
Codul de paraf al medicului: ............................................
Program zilnic de activitate .............................................
c) .......................................................................
.........................................................................
IV. Durata contractului
ART. 4 Prezentul contract este valabil de la data ncheierii pn la 31 decembrie 2015.
ART. 5 Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul prilor pe toat durata de
aplicabilitate a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
V. Obligaiile prilor
A. Obligaiile casei de asigurri de sntate
ART. 6 Casa de asigurri de sntate are urmtoarele obligaii:
a) s ncheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale autorizai i evaluai i s fac
publice n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la data ncheierii contractelor, prin afiare pe
pagina web i la sediul casei de asigurri de sntate, lista nominal a acestora, cuprinznd denumirea
202

i valoarea de contract a fiecruia, inclusiv punctajele aferente tuturor criteriilor pe baza crora s-a
stabilit valoarea de contract, i s actualizeze permanent aceast list n funcie de modificrile aprute,
n termen de maximum 5 zile lucrtoare de la data operrii acestora, conform legii;
b) s deconteze furnizorilor de servicii medicale, la termenele prevzute n contract, pe baza facturii
nsoit de documente justificative prezentate att pe suport hrtie, ct i n format electronic, n
formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate, contravaloarea serviciilor medicale
contractate, efectuate, raportate i validate conform Ordinului ministrului sntii i al preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. .............. pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, n limita valorii de
contract; pentru furnizorii care au semntur electronic extins, raportarea n vederea decontrii se
face numai n format electronic;
c) s informeze furnizorii de servicii medicale paraclinice cu privire la condiiile de contractare a
serviciilor medicale suportate din Fond i decontate de casele de asigurri de sntate, precum i la
eventualele modificri ale acestora survenite ca urmare a apariiei unor noi acte normative, prin
publicare pe pagina web a caselor de asigurri de sntate; s informeze furnizorii de servicii medicale
cu privire la documentele comunitare n vigoare, precum i despre acordurile, nelegerile, conveniile
sau protocoalele internaionale cu prevederi n domeniul sntii, prin publicare pe pagina web a
caselor de asigurri de sntate.
d) s informeze n prealabil n termenul prevzut la art. 10 alin. (1) din textul de H.G. nr. 400/2014,
cu modificrile i completrile ulterioare furnizorii de servicii medicale cu privire la condiiile de
acordare a serviciilor medicale paraclinice i cu privire la orice intenie de schimbare n modul de
acordare a acestora, prin intermediul paginii web a casei de asigurri de sntate, precum i prin e-mail
la adresele comunicate oficial de ctre furnizori, cu excepia situaiilor impuse de actele normative;
e) s nmneze la data finalizrii controlului procesele-verbale de constatare furnizorilor de servicii
medicale sau, dup caz, s le comunice acestora notele de constatare ntocmite n termen de maximum
o zi lucrtoare de la data finalizrii controlului; n cazul n care controlul este efectuat de ctre Casa
Naional de Asigurri de Sntate sau cu participarea acesteia, notificarea privind msurile dispuse se
transmite furnizorului de ctre casele de asigurri de sntate n termen de maximum 10 zile
calendaristice de la data primirii raportului de control de la Casa Naional de Asigurri de Sntate, la
casa de asigurri de sntate;
f) s deduc spre soluionare organelor abilitate situaiile n care se constat neconformitatea
documentelor depuse de ctre furnizori, pentru a cror corectitudine furnizorii depun declaraii pe
propria rspundere;
g) s comunice n format electronic furnizorilor motivarea, cu privire la erorile de raportare i refuzul
decontrii anumitor servicii; sa comunice n format electronic furnizorilor cu ocazia decontrii lunare,
motivarea sumelor decontate; n situaia n care se constat ulterior c refuzul decontrii unor servicii a
fost nejustificat, sumele neachitate se vor regulariza.
h) s aduc la cunotina furnizorilor de servicii medicale cu care se afl n relaie contractual
numele i codul de paraf ale medicilor care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de
sntate;
i) s deconteze contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate n baza biletelor de trimitere
utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate;
j) s deconteze contravaloarea serviciilor medicale paraclinice numai dac medicii au competena
legal necesar i au n dotarea cabinetului aparatura medical corespunztoare pentru realizarea
acestora, n condiiile prevzute n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul
2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
k) s contracteze servicii medicale paraclinice, respectiv s deconteze serviciile medicale efectuate,
raportate i validate, prevzute n lista serviciilor medicale pentru care plata se efectueaz prin tarif pe
203

serviciu medical, n condiiile prevzute n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei


Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
l) s deconteze furnizorilor de servicii medicale paraclinice cu care au ncheiat contracte
contravaloarea serviciilor medicale paraclinice acordate asigurailor, indiferent de casa de asigurri de
sntate la care este luat n eviden asiguratul, cu condiia ca medicul care a eliberat biletul de
trimitere s se afle n relaie contractual cu aceeai cas de asigurri de sntate cu care se afl n
relaie contractual furnizorul de servicii medicale paraclinice i numai n condiiile n care furnizorul
respectiv nu are contract ncheiat i cu Casa Asigurrilor de Sntate a Aprrii, Ordinii Publice,
Siguranei Naionale i Autoritii Judectoreti;
m) s recupereze de la furnizorii care au acordat servicii medicale sumele reprezentnd
contravaloarea acestor servicii, n situaia n care nu au fost ndeplinite condiiile pentru ca asiguraii s
beneficieze de aceste servicii. Sumele astfel obinute se utilizeaz conform prevederilor legale n
vigoare.
B. Obligaiile furnizorului de servicii medicale paraclinice
ART. 7 Furnizorul de servicii medicale are urmtoarele obligaii:
a) s respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate, n conformitate cu prevederile
legale n vigoare;
b) s informeze asiguraii cu privire la obligaiile furnizorului de servicii medicale i ale asiguratului
referitoare la actul medical;
c) s respecte confidenialitatea tuturor datelor i informaiilor privitoare la asigurai precum i
intimitatea i demnitatea acestora; s asigure securitatea n procesul de transmitere a tuturor datelor cu
caracter personal;
d) s factureze lunar, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de sntate, activitatea
realizat conform contractelor de furnizare de servicii medicale; factura este nsoit de documentele
justificative privind activitile realizate n mod distinct, conform prevederilor H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare i ale Ordinului ministrului sntii i al preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, att pe suport
hrtie, ct i n format electronic, n formatul solicitat de Casa Naional de Asigurri de Sntate;
pentru furnizorii care au semntur electronic extins factura i documentele justificative se transmit
numai n format electronic;
e) s raporteze caselor de asigurri de sntate datele necesare pentru urmrirea desfurrii
activitii n asistena medical, potrivit formularelor de raportare stabilite conform reglementrilor
legale n vigoare; pentru furnizorii care au semntur electronic extins raportarea se face numai n
format electronic;
f) s completeze corect i la zi formularele utilizate n sistemul asigurrilor sociale de sntate,
respectiv pe cele privind evidenele obligatorii, pe cele cu regim special i pe cele tipizate;
g) s respecte dreptul la libera alegere de ctre asigurat a medicului i a furnizorului;
h) s respecte programul de lucru i s l comunice caselor de asigurri de sntate, n baza unui
formular al crui model este prevzut n anexa nr. 45 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare program asumat
prin contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate;
i) s anune casa de asigurri de sntate despre modificarea oricreia dintre condiiile care au stat la
baza ncheierii contractului de furnizare de servicii medicale, n maximum 5 zile lucrtoare de la data
producerii modificrii, i s ndeplineasc n permanen aceste condiii pe durata derulrii
contractelor;
204

j) s asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la sistemul asigurrilor sociale de


sntate;
k) s asigure acordarea asistenei medicale n caz de urgen medico-chirurgical, ori de cte ori se
solicit n timpul programului de lucru, n limita competenei i a dotrilor existente;
l) s asigure acordarea serviciilor medicale asigurailor fr nicio discriminare;
m) s acorde cu prioritate asisten medical femeilor gravide i sugarilor;
n) s afieze ntr-un loc vizibil programul de lucru, numele casei de asigurri de sntate cu care se
afl n relaie contractual, precum i datele de contact ale acesteia: adres, telefon, fax, e-mail, pagin
web;
o) s utilizeze sistemul de raportare n timp real, ncepnd cu data la care acesta va fi pus n
funciune;
p) s asigure acordarea de asisten medical necesar titularilor cardului european de asigurri
sociale de sntate emis de unul dintre statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic
European/Confederaia Elveian, n perioada de valabilitate a cardului, respectiv beneficiarilor
formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, n aceleai
condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia; s
acorde asisten medical pacienilor din alte state cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri,
convenii sau protocoale internaionale cu prevederi n domeniul sntii, n condiiile prevzute de
respectivele documente internaionale;
q) s utilizeze platforma informatic din asigurrile de sntate. n situaia n care se utilizeaz un alt
sistem informatic, acesta trebuie s fie compatibil cu sistemele informatice din platforma informatic
din asigurrile de sntate, caz n care furnizorii sunt obligai s asigure confidenialitatea n procesul
de transmitere a datelor;
r) s asigure acordarea serviciilor medicale prevzute n pachetul de servicii medicale de baz;
s) s rennoiasc pe toat perioada de derulare a contractului dovada de evaluare a furnizorului,
dovada asigurrii de rspundere civil n domeniul medical pentru furnizor, dovada asigurrii de
rspundere civil n domeniul medical pentru personalul care i desfoar activitatea la furnizor.
) s nu ncaseze sume pentru serviciile medicale furnizate prevzute n pachetul de servicii i pentru
actele administrative inclusiv cele necesare acordarii serviciilor medicale, pentru care nu este prevzut
o reglementare n acest sens pentru serviciile prevzute n biletul de trimitere; s nu ncaseze sume
pentru acte medicale i acte administrative necesare investigaiei;
t) s transmit rezultatul investigaiilor paraclinice medicului de familie care a fcut recomandarea i
la care este nscris asiguratul sau medicului de specialitate din ambulatoriu care a fcut recomandarea
investigaiilor medicale paraclinice, acesta avnd obligaia de a transmite rezultatele investigaiilor
medicale paraclinice, prin scrisoare medical, medicului de familie pe lista cruia este nscris
asiguratul; transmiterea rezultatelor se poate face i prin intermediul asiguratului;
) s ntocmeasc liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile, dac este cazul;
u) s ntocmeasc evidene distincte i s raporteze distinct serviciile realizate, conform contractelor
ncheiate cu fiecare cas de asigurri de sntate, dup caz;
v) s efectueze investigaiile medicale paraclinice numai n baza biletului de trimitere, care este
formular cu regim special utilizat n sistemul de asigurri sociale de sntate, cu condiia ca medicul
care a eliberat biletul de trimitere s se afle n relaie contractual cu aceeai cas de asigurri de
sntate cu care se afl n relaie contractual furnizorul de servicii medicale paraclinice; investigaiile
efectuate fr bilet de trimitere nu se deconteaz de casa de asigurri de sntate;
Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaia Elveian, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza
Regulamentului CE nr. 883/2004, furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de
specialitate acord servicii medicale numai pe baza biletului de trimitere n aceleai condiii ca i
persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia, cu excepia
205

situaiei n care pacienii respectivi beneficiaz de servicii medicale programate, acordate cu


autorizarea prealabil a instituiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul
Economic European/Confederaia Elveian. Pentru pacienii din statele membre ale Uniunii
Europene/din Spaiul Economic European/Confederaia Elveian, titulari ai cardului european de
asigurri sociale de sntate, furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de
specialitate solicit bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale paraclinice n ambulatoriu;
Pentru pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale
internaionale cu prevederi n domeniul sntii, care au dreptul i beneficiaz de serviciile medicale
acordate pe teritoriul Romniei, furnizorii de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de
specialitate solicit bilet de trimitere pentru acordarea de servicii medicale paraclinice n ambulatoriu.
w) s verifice biletele de trimitere n ceea ce privete datele obligatorii pe care acestea trebuie s le
cuprind potrivit prevederilor legale n vigoare;
x) s utilizeze numai reactivi care intr n categoria dispozitivelor medicale in vitro i au declaraii de
conformitate CE emise de productori i s practice o eviden de gestiune cantitativ-valoric corect i
la zi pentru reactivi n cazul furnizorilor de investigaii medicale paraclinice - analize medicale de
laborator;
y) s fac mentenan i ntreinerea aparatelor din laboratoarele de investigaii medicale paraclinice
- analize medicale de laborator conform specificaiilor tehnice, iar controlul intern i nregistrarea
acestuia s se fac conform standardului de calitate SR EN ISO 15189;
z) s fac dovada ndeplinirii criteriului de calitate ca parte component a criteriilor de selecie, n
condiiile prevzute n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G.
nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, pe toat perioada de derulare a contractului;
pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice - analize medicale de laborator, numrul de analize
medicale prevzute n pachetul de baz pentru care se solicit certificatul de acreditare este prevzut n
Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../
2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare;
aa) s pun la dispoziia organelor de control ale caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de
Asigurri de Sntate documentele justificative - facturi, certificate de conformitate UE, fie tehnice cu privire la tipul i cantitatea reactivilor achiziionai i care au fost utilizai pentru toate investigaiile
medicale paraclinice efectuate n perioada pentru care se efectueaz controlul, investigaii medicale
paraclinice de laborator raportate conform contractului ncheiat cu casa de asigurri de sntate,
precum i pentru orice alte investigaii de acelai tip efectuate n afara relaiei contractuale cu casa de
asigurri de sntate n perioada pentru care se efectueaz controlul; refuzul furnizorului de a pune la
dispoziia organelor de control ale caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de Asigurri de
Sntate documentele justificative anterior menionate se sancioneaz conform legii i conduce la
rezilierea de plin drept a contractului de furnizare de servicii medicale. n situaia n care casa de
asigurri de sntate sesizeaz neconcordane ntre investigaiile medicale efectuate n perioada
verificat i cantitatea de reactivi achiziionai conform facturilor i utilizai n efectuarea
investigaiilor, aceasta procedeaz la suspendarea contractului de furnizare de servicii medicale
paraclinice i sesizeaz mai departe instituiile abilitate de lege s efectueze controlul unitii
respective;
ab) s asigure prezena unui medic cu specialitatea medicin de laborator sau biolog, chimist,
biochimist cu grad de specialist n fiecare laborator de analize medicale/punct de lucru, pe toat durata
programului de lucru declarat i prevzut n contractul ncheiat cu casa de asigurri de sntate pentru
respectivul laborator/punct de lucru, cu obligaia ca pentru cel puin o norm pe zi - 7 ore - programul
laboratorului/punctului de lucru s fie acoperit de medic/medici de laborator care i desfoar ntr-o
form legal profesia la laboratorul/punctul de lucru respectiv; s asigure prezena unui medic de
206

radiologie i imagistic medical n fiecare laborator de radiologie i imagistic medical/punct de


lucru din structura furnizorului, pe toat durata programului de lucru declarat i prevzut n contractul
ncheiat cu casa de asigurri de sntate pentru respectivul laborator/punct de lucru; s asigure prezena
unui medic cu specialitatea anatomie patologic, pentru fiecare laborator de anatomie
patologic/laborator de anatomie patologic organizat ca punct de lucru din structura sa pentru cel puin
o norm/zi (6 ore). n situaia n care n structura unui laborator de analize medicale este organizat i
avizat un compartiment de citologie, furnizorul trebuie s fac dovada c n cadrul acestuia i
desfoar activitatea medic/medici de anatomie patologic ntr-o form legal de exercitare a
profesiei;
ac) s prezinte la contractare, respectiv pe parcursul derulrii contractului de furnizare de servicii
medicale: avizul de utilizare sau buletinul de verificare periodic, emis conform prevederilor legale n
vigoare, pentru aparatura din dotare, dup caz. Aceast prevedere reprezint condiie de eligibilitate
pentru aparatul/aparatele respectiv(e), n vederea atribuirii punctajului conform metodologiei prevzute
n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr.
............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014,
cu modificrile i completrile ulterioare;
ad) s consemneze n buletinele care cuprind rezultatele investigaiilor medicale paraclinice analizelor medicale de laborator efectuate i limitele de normalitate ale acestora;
ae) s stocheze n arhiva proprie imaginile rezultate ca urmare a investigaiilor medicale paraclinice
de radiologie i imagistic medical, n conformitate cu specificaiile tehnice ale aparatului i n
condiiile prevzute n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G.
nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru asiguraii crora le-au furnizat aceste
servicii;
af) s nu ncheie contracte cu ali furnizori de servicii medicale paraclinice pentru efectuarea
investigaiilor medicale paraclinice contractate cu casele de asigurri de sntate, cu excepia
furnizorilor de servicii de sntate conexe actului medical, organizai conform Ordonanei de urgen a
Guvernului nr. 83/2000, aprobat cu modificri prin Legea nr. 598/2001;
ag) s transmit lunar, odat cu raportarea, n vederea decontrii serviciilor medicale paraclinice
efectuate conform contractului, un borderou centralizator cuprinznd evidena biletelor de trimitere
aferente serviciilor paraclinice raportate; borderoul centralizator este document justificativ care
nsoete factura;
ah) s asigure eliberarea actelor medicale, n condiiile stabilite n H.G. nr. 400/2014, cu modificrile
i completrile ulterioare i n Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de
Asigurri de Sntate nr. .........../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul
2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare;
ai) s solicite ncepnd cu data implementrii cardului naional de asigurri sociale de sntate acest
document/ adeverina de asigurat cu valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz
cardul naional din motive religioase sau de contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se va
emite card national duplicat sau, dup caz, documentele prevzute la art 212 alin. (1) din Legea nr.
95/2006 pentru persoanele crora nu le-a fost emis cardul i s le utilizeze n vederea acordrii
serviciilor medicale; serviciile medicale din pachetul de baz, acordate n alte condiii dect cele
menionate anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de asigurri de sntate;
aj) s completeze dosarul electronic de sntate al pacientului, de la data implementrii acestuia;
ak) s transmit zilnic caselor de asigurri de sntate, n format electronic pus la dispoziie de Casa
Naional de Asigurri de Sntate, contravaloarea serviciilor medicale paraclinice efectuate n relaie
contractual cu casa de asigurri de sntate; nerespectarea transmiterii pe perioada derulrii
contractului la a treia constatare n cadrul unei luni, conduce la rezilierea acestuia.
al) s verifice calitatea de asigurat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare;
207

am) s foloseasc on-line sistemul naional al cardului de asigurri sociale de sntate din platforma
informatic a asigurrilor de sntate; n situaii justificate n care nu se poate realiza comunicaia cu
sistemul informatic, se utilizeaz sistemul off-line; asumarea serviciilor medicale acordate se face prin
semntur electronic extins potrivit dispoziiilor Legii nr. 455/2001 privind semntura electronic,
republicat. erviciile medicale nregistrate off-line, se transmit n platforma informatic a asigurrilor
de sntate n maximum 72 de ore de la momentul acordrii serviciului medical, pentru serviciile
acordate n luna pentru care se face raportarea. Serviciile medicale din pachetul de baz acordate n alte
condiii dect cele menionate anterior nu se deconteaz furnizorilor de ctre casele de asigurri de
sntate; prevederile sunt valabile i n situaiile n care se utilizeaz adeverina de asigurat cu
valabilitate de 3 luni de la data emiterii pentru cei care refuz cardul naional din motive religioase sau
de contiin/adeverina nlocuitoare pentru cei crora li se va emite card national duplicat sau, dup
caz, documentele prevzute la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, pentru persoanele crora nu le-a
fost emis cardul n vederea acordrii serviciilor medicale;
an) s prezinte la cererea organelor de control ale caselor de asigurri de sntate/Casei Naionale de
Asigurri de Sntate, dovada efecturii controlului de calitate intern, pe nivele normale i patologice
pentru fiecare zi n care s-au efectuat analizele medicale de laborator care fac obiectul contractului; n
cazul n care furnizorul nu poate prezenta aceast dovad, contractul se reziliaz de plin drept.
VI. Modaliti de plat
ART. 8 Modalitatea de plat n asistena medical de specialitate din ambulatoriu pentru serviciile
paraclinice este tarif pe serviciu medical exprimat n lei conform anexei nr. 17 i n condiiile prevzute
n anexa nr. 18 la Ordinul ministrului sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate nr. ............../2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G.
nr. 400/2014, cu modificrile i completrile ulterioare.
_____________________________________________________________________________
|Nr. | Serviciul paraclinic |Tarif
| Numr de servicii |Total lei
|
|crt. |
|contractat| negociat*)
|(col. 2 x col. 3)|
|_____|______________________|__________|___________________|_________________|
| 0
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|_____|______________________|__________|___________________|_________________|
| 1. |
|
|
|
|
|_____|______________________|__________|___________________|_________________|
| 2. |
|
|
|
|
|_____|______________________|__________|___________________|_________________|
| ... |
|
|
|
|
|_____|______________________|__________|___________________|_________________|
|TOTAL|
|
X
|
X
|
|
|_____|______________________|__________|___________________|_________________|

*) Numrul negociat de servicii este orientativ, cu obligaia ncadrrii n valoarea contractului.


Tarifele contractate nu pot fi mai mari dect cele prevzute n anexa nr. 17 la Ordinul ministrului
sntii i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate nr. ............../2015 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare n anul 2015 a H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i
completrile ulterioare.
Suma anual contractat este ....................... lei,
din care:
- Suma aferent trimestrului I ..................... lei,
din care:
- luna I .................. lei
- luna II ................. lei
208

- luna III ................ lei


- Suma aferent trimestrului II .................... lei,
din care:
- luna IV ................. lei
- luna V .................. lei
- luna VI ................. lei
- Suma aferent trimestrului III ................... lei,
din care:
- luna VII ................ lei
- luna VIII ............... lei
- luna IX ................. lei
- Suma aferent trimestrului IV .................... lei,
din care:
- luna X .................. lei
- luna XI ................. lei
- luna XII ................ lei.
Suma contractat pe an se defalcheaz pe trimestre i luni i se regularizeaz lunar.
ART. 9
Decontarea serviciilor medicale paraclinice se face lunar, n termen de maximum ......... de zile
calendaristice de la ncheierea fiecrei luni, pe baza facturii i a documentelor justificative care se
depun/transmit la casa de asigurri de sntate pn la data de .....................
Toate documentele necesare decontrii se certific pentru realitatea i exactitatea datelor raportate
prin semntura reprezentanilor legali ai furnizorilor.
VII. Calitatea serviciilor medicale
ART. 10 Serviciile medicale paraclinice furnizate n baza prezentului contract trebuie s respecte
criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
VIII. Rspunderea contractual
ART. 11 Pentru nendeplinirea obligaiilor contractuale, partea n culp datoreaz celeilalte pri
daune-interese.
IX. Clauze speciale
ART. 12 (1) Orice mprejurare independent de voina prilor, intervenit dup data semnrii
contractului i care mpiedic executarea acestuia, este considerat for major i exonereaz de
rspundere partea care o invoc. Sunt considerate for major, n sensul acestei clauze, mprejurri ca:
rzboi, revoluie, cutremur, marile inundaii, embargo.
(2) Partea care invoc fora major trebuie s anune cealalt parte n termen de 5 zile calendaristice
de la data apariiei respectivului caz de for major i s prezinte un act confirmativ eliberat de
autoritatea competent din propriul jude, respectiv municipiul Bucureti, prin care s se certifice
realitatea i exactitatea faptelor i mprejurrilor care au condus la invocarea forei majore i, de
asemenea, de la ncetarea acestui caz. Dac nu procedeaz la anunarea n termenele prevzute mai sus
a nceperii i ncetrii cazului de for major, partea care l invoc suport toate daunele provocate
celeilalte pri prin neanunarea n termen.
(3) n cazul n care mprejurrile care oblig la suspendarea executrii prezentului contract se
prelungesc pe o perioad mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluiunea contractului.
ART. 13 Efectuarea de servicii medicale paraclinice peste prevederile contractuale se face pe proprie
rspundere i nu atrage nicio obligaie din partea casei de asigurri de sntate cu care s-a ncheiat
contractul.
209

X. Sanciuni, condiii de reziliere, ncetare i suspendare a contractului


ART. 14 (1) n cazul n care n derularea contractului se constat nerespectarea, din motive
imputabile furnizorului/medicului, a programului de lucru prevzut n contract:
a) la prima constatare se diminueaz cu 5% contravaloarea serviciilor paraclinice, aferente lunii n
care s-au produs aceste situaii.
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% contravaloarea serviciilor, paraclinice, aferente lunii n
care s-au produs aceste situaii.
(2) n cazul n care se constat nerespectarea obligaiilor prevzute la art. 7 lit. a) - c), e) - g), i) - r),
t), ), u), w), x), y), ag), ah), aj) i al) se aplic urmtoarele sanciuni:
a) la prima constatare avertisment scris;
b) la a doua constatare se diminueaz cu 10% contravaloarea serviciilor paraclinice aferente lunii n
care s-au nregistrat aceste situaii.
(3) n cazul n care, n urma controlului efectuat de ctre serviciile specializate ale caselor de
asigurri de sntate se constat nerespectarea obligaiei prevzute la art. 7 lit. v) i/sau serviciile
raportate conform contractului n vederea decontrii acestora nu au fost efectuate se recupereaz
contravaloarea acestor servicii i se diminueaz cu 10%, valoarea de contract aferent lunii n care s-au
nregistrat aceste situaii.
(4) Reinerea sumelor potrivit prevederilor alin. (1) - (3) se face din prima plat care urmeaz a fi
efectuat pentru furnizorii care sunt n relaie contractual cu casele de asigurri de sntate.
(5) Pentru cazurile prevzute la alin. (1) - (3), casele de asigurri de sntate in evidena distinct pe
fiecare medic/furnizor, dup caz.
(6) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) - (3) se face prin plat direct sau executare
silit pentru furnizorii care nu mai sunt n relaie contractual cu casa de asigurri de sntate.
(7) Sumele ncasate la nivelul caselor de asigurri de sntate n condiiile alin. (1) - (3) se utilizeaz
conform prevederilor legale n vigoare.
ART. 15 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale n asistena medical ambulatorie de
specialitate se reziliaz de plin drept printr-o notificare scris a caselor de asigurri de sntate, n
termen de maximum 5 zile calendaristice de la data aprobrii acestei msuri ca urmare a constatrii
urmtoarelor situaii:
a) dac furnizorul de servicii medicale nu ncepe activitatea n termen de cel mult 30 de zile
calendaristice de la data semnrii contractului de furnizare de servicii medicale;
b) dac din motive imputabile furnizorului acesta i ntrerupe activitatea pe o perioad mai mare de
30 de zile calendaristice;
c) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a
autorizaiei de funcionare/autorizaiei sanitare de funcionare sau a documentului similar, respectiv de
la ncetarea valabilitii acestora;
d) expirarea perioadei de 30 de zile calendaristice de la revocarea de ctre organele n drept a dovezii
de evaluare a furnizorului;
e) nerespectarea termenelor de depunere/transmitere a facturilor nsoite de documentele justificative
privind activitile realizate conform contractului, n vederea decontrii de ctre casele de asigurri de
sntate a serviciilor realizate, pentru o perioad de dou luni consecutive n cadrul unui trimestru,
respectiv 3 luni ntr-un an;
f) refuzul furnizorilor de a pune la dispoziia organelor de control ale Casei Naionale de Asigurri
de Sntate i ale caselor de asigurri de sntate ca urmare a cererii n scris a documentelor solicitate
privind actele de eviden financiar-contabil a serviciilor furnizate conform contractelor ncheiate ntre
furnizori i casele de asigurri de sntate i documentele justificative privind sumele decontate din
Fond, precum i documentele medicale i administrative existente la nivelul entitii controlate i
necesare actului de control;
210

g) la a doua constatare a faptului c serviciile raportate conform contractului n vederea decontrii


acestora nu au fost efectuate - cu excepia situaiilor n care vina este exclusive a medicului/medicilor,
caz n care contractul se modific prin excluderea acestuia/acestora, cu recuperarea contravalorii
acestor servicii;
h) odat cu prima constatare dup aplicarea msurilor prevzute la art. 14 alin. (1) i (2), precum i
odat cu prima constatare dup aplicarea msurii de la art. 14 alin. (3) pentru furnizorii de servicii
medicale paraclinice cu mai multe filiale, puncte de lucru - prin punct de lucru nu se nelege punct
extern de recoltare - n raza administrativ-teritorial a unei case de asigurri de sntate, pentru care au
ncheiat contract cu aceasta, rezilierea opereaz odat cu prima constatare dup aplicarea la nivelul
furnizorului a msurilor prevzute la art. 14 alin. (1) pentru nerespectarea programului de lucru de ctre
fiecare filial, respectiv punct de lucru din structura furnizorului; dac la nivelul furnizorului de servicii
medicale paraclinice se aplic msurile prevzute la art. 14 alin. (1) pentru nerespectarea programului
de lucru de ctre aceeai filial sau de ctre acelai punct de lucru din structura sa, rezilierea
contractului opereaz numai pentru filiala, respectiv numai pentru punctul de lucru la care se
nregistreaz aceste situaii i se modific corespunztor contractul;
i) n cazul nerespectrii obligaiei prevzute la art. 7 lit. ab); pentru furnizorii de servicii medicale
paraclinice cu mai multe laboratoare, puncte de lucru - prin punct de lucru nu se nelege punct extern
de recoltare - n raza administrativ-teritorial a unei case de asigurri de sntate, pentru care au
ncheiat contract cu aceasta, rezilierea contractului opereaz numai pentru laboratorul, respectiv numai
pentru punctul de lucru la care se nregistreaz aceast situaie i se modific corespunztor contractul.
j) n cazul nerespectrii obligaiilor prevzute la art. 72 alin. (11) din H.G. nr. 400/2014 i a
obligaiilor prevzute la art. 7 lit. ), z), ac) - af);
k) refuzul furnizorului de a pune la dispoziia organelor de control ale caselor de asigurri de
sntate/Casei Naionale de Asigurri de Sntate documentele justificative menionate la art. 7 lit. aa);
l) furnizarea de servicii medicale paraclinice n sistemul asigurrilor sociale de sntate, de ctre
filialele/punctele de lucru excluse din contractele ncheiate ntre furnizorii de servicii medicale
paraclinice i casele de asigurri de sntate dup data excluderii acestora din contract.
(2) Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru - prin punct
de lucru nu se nelege punct extern de recoltare - aflate n raza administrativ-teritorial a unei case de
asigurri de sntate i pentru care au ncheiat contract cu aceasta, condiiile de reziliere a contractelor
prevzute la alin. (1) lit. e), g) i l) i art. 7 lit. e), f), i) i o) - se aplic la nivel de societate; restul
condiiilor de reziliere prevzute la alin. (1) se aplic corespunztor pentru fiecare dintre
filialele/punctele de lucru la care se nregistreaz aceste situaii, prin excluderea acestora din contract i
modificarea contractului n mod corespunztor.
ART. 16 (1) Contractul de furnizare de servicii medicale nceteaz n urmtoarele situaii:
a) de drept la data la care a intervenit una dintre urmtoarele situaii:
a1) furnizorul de servicii medicale i nceteaz activitatea n raza administrativ-teritorial a casei de
asigurri de sntate cu care se afl n relaie contractual;
a2) ncetarea prin faliment, dizolvare cu lichidare, lichidare, desfiinare sau reprofilare a furnizorilor
de servicii medicale, dup caz;
a3) ncetarea definitiv a activitii casei de asigurri de sntate;
a4) a survenit decesul titularului laboratorului medical individual, iar cabinetul nu poate continua
activitatea n condiiile legii;
a5) medicul titular al laboratorului medical individual renun sau pierde calitatea de membru al
Colegiului Medicilor din Romnia;
b) din motive imputabile furnizorului, prin reziliere;
c) acordul de voin al prilor;
d) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al furnizorului de servicii
medicale paraclinice sau al casei de asigurri de sntate, printr-o notificare scris, cu 30 de zile
211

calendaristice anterioare datei de la care se dorete ncetarea contractului, cu indicarea motivului i a


temeiului legal;
e) denunarea unilateral a contractului de ctre reprezentantul legal al casei de asigurri de sntate
printr-o notificare scris privind expirarea termenului de suspendare a contractului n condiiile art. 17
alin. (1), lit. a) - cu excepia revocrii dovezii de evaluare a furnizorului.
(2) Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru (prin punct
de lucru nu se nelege punct extern de recoltare) aflate n raza administrativ-teritorial a unei case de
asigurri de sntate i pentru care au ncheiat contract cu aceasta, condiiile de ncetare prevzute la
alin. (1) se aplic furnizorului de servicii medicale paraclinice, respectiv filialelor/punctelor de lucru
dup caz.
(3) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate a ncetat prin reziliere
ca urmare a nerespectrii obligaiilor contractuale asumate de furnizori prin contractul ncheiat, casele
de asigurri de sntate nu vor mai intra n relaii contractuale cu furnizorii respectivi pn la urmtorul
termen de contractare, dar nu mai puin de 6 luni de la data ncetrii contractului.
(4) n cazul n care contractul dintre furnizori i casele de asigurri de sntate se modific prin
excluderea din contract a uneia sau mai multor persoane nregistrat/nregistrate n contractul ncheiat
cu casa de asigurri de sntate i care desfoar activitate sub incidena acestuia la furnizorii
respectivi, din motive imputabile acestora i care au condus la nerespectarea obligaiilor contractuale de
ctre furnizor, casele de asigurri de sntate nu vor accepta nregistrarea n niciun alt contract de
acelai tip a persoanei/persoanelor respective pn la urmtorul termen de contractare, dar nu mai puin
de 6 luni de la data modificrii contractului.
(5) Dup reluarea relaiei contractuale, n cazul n care noul contract se reziliaz/se modific n
condiiile alin. (3) i (4), casele de asigurri de sntate nu vor mai ncheia contracte cu furnizorii
respectivi, respectiv nu vor mai accepta nregistrarea persoanelor prevzute la alin. (4), n contractele
de acelai tip ncheiate cu aceti furnizori sau cu ali furnizori pentru aceste persoane care prin
activitatea lor au condus la rezilierea/modificarea contractului.
(6) n cazul n care furnizorii intr n relaii contractuale cu aceeai cas de asigurri de sntate
pentru mai multe sedii secundare/puncte de lucru, nominalizate n contract, prevederile alin. (3) - (5),
se aplic n mod corespunztor pentru fiecare dintre sediile secundare/punctele de lucru, dup caz.
ART. 17
(1) Contractul de furnizare de servicii medicale se suspend la data la care a intervenit una dintre
urmtoarele situaii:
a) ncetarea valabilitii sau revocarea de ctre autoritile competente a oricruia dintre documentele
prevzute la art. 73 alin. (1) lit. a) - c), q) i r) din anexa nr. 2 la H.G. nr. 400/2014, cu modificrile i
completrile ulterioare i nerespectarea obligaiei prevzute la art. 7 lit. s), cu condiia ca furnizorul s
fac dovada demersurilor ntreprinse pentru actualizarea acestuia; suspendarea opereaz pentru o
perioad de maximum 30 de zile calendaristice de la data ncetrii valabilitii/revocrii acestuia;
b) n cazurile de for major confirmate de autoritile publice competente, pn la ncetarea cazului
de for major, dar nu mai mult de 6 luni, sau pn la data ajungerii la termen a contractului;
c) la solicitarea furnizorului sau la constatarea casei de asigurri de sntate, pentru motive obiective,
independente de voina furnizorilor i care determin imposibilitatea desfurrii activitii furnizorului
pe o perioad limitat de timp, dup caz, pe baz de documente justificative;
d) nerespectarea de ctre furnizorii de servicii medicale a obligaiei de plat a contribuiei la Fond,
constatat de ctre casele de asigurri de sntate ca urmare a controalelor efectuate la furnizori, pn
la data la care acetia i achit obligaiile la zi sau pn la data ajungerii la termen a contractului;
suspendarea se face dup 30 de zile calendaristice de la data la care casa de asigurri de sntate a
efectuat ultima plat ctre furnizor;
e) de la data la care casa de asigurri de sntate este ntiinat de decizia colegiului teritorial al
medicilor de suspendare din calitatea de membru sau suspendare din exerciiul profesiei a medicului
212

titular al laboratorului medical individual; pentru celelalte forme de organizare a laboratoarelor


medicale aflate n relaii contractuale cu casele de asigurri de sntate, suspendarea se aplic
corespunztor numai medicului aflat n contract cu casa de asigurri de sntate care se afl n aceast
situaie;
f) n situaia n care casa de asigurri de sntate/Casa Naionale de Asigurri de Sntate sesizeaz,
neconcordane ntre investigaiile medicale efectuate n perioada verificat i cantitatea de reactivi
achiziionai conform facturilor i utilizai n efectuarea investigaiilor;
(2) Pentru furnizorii de servicii medicale paraclinice cu mai multe filiale/puncte de lucru (prin
punct de lucru nu se nelege punct extern de recoltare) aflate n raza administrativ-teritorial a unei
case de asigurri de sntate i pentru care au ncheiat contract cu aceasta, condiiile de suspendare
prevzute la alin. (1) se aplic furnizorului de servicii medicale paraclinice, respectiv
filialelor/punctelor de lucru dup caz.
ART. 18 (1) Situaiile prevzute la art. 15 i la art. 16 alin. (1) lit. a) subpct. a2) - a5) se constat de
casa de asigurri de sntate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricrei persoane
interesate.
(2) Situaiile prevzute la art. 16 alin. (1) lit. a) subpct. a1) se notific casei de asigurri de sntate
cu cel puin 30 de zile calendaristice naintea datei de la care se dorete ncetarea contractului.
XI. Corespondena
ART. 19 (1) Corespondena legat de derularea prezentului contract se efectueaz n scris, prin
scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul prilor - sediul casei de
asigurri de sntate i la sediul laboratorului declarat n contract.
(2) Fiecare parte contractant este obligat ca n termen de 5 zile lucrtoare din momentul n care
intervin modificri ale datelor ce figureaz n prezentul contract s notifice celeilalte pri contractante
schimbarea survenit.
XII. Modificarea contractului
ART. 20 (1) n condiiile apariiei unor noi acte normative n materie, care intr n vigoare pe durata
derulrii prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica i se vor completa n mod
corespunztor.
(2) Pe parcursul derulrii prezentului contract, valoarea contractual poate fi majorat prin acte
adiionale, dup caz, n limita fondurilor aprobate asistenei medicale ambulatorii de specialitate pentru
specialitile paraclinice, avndu-se n vedere criteriile de contractare a sumelor iniiale.
ART. 21 Dac o clauz a acestui contract ar fi declarat nul, celelalte prevederi ale contractului nu
vor fi afectate de aceast nulitate. Prile convin ca orice clauz declarat nul s fie nlocuit printr-o
alt clauz care s corespund ct mai mult cu putin spiritului contractului.
ART. 22 Prezentul contract se poate modifica prin negociere i acord bilateral, la iniiativa oricrei
pri contractante, sub rezerva notificrii scrise a inteniei de modificare i a propunerilor de modificare
cu cel puin ...... zile naintea datei de la care se dorete modificarea.
Modificarea se face printr-un act adiional semnat de ambele pri i este anex a acestui contract.
XIII. Soluionarea litigiilor
ART. 23 (1) Litigiile legate de ncheierea, derularea i ncetarea prezentului contract vor fi supuse
unei proceduri prealabile de soluionare pe cale amiabil.
(2) Litigiile nesoluionate pe cale amiabil ntre furnizori i casele de asigurri de sntate conform
alin. (1) se soluioneaz de ctre Comisia de Arbitraj care funcioneaz pe lng Casa Naional de
Asigurri de Sntate, organizat conform reglementrilor legale n vigoare sau, de ctre instanele de
judecat, dup caz.
213

XIV. Alte clauze


..........................................................................
..........................................................................
Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de
sntate a fost ncheiat azi ........, n dou exemplare a cte ...... pagini fiecare, cte unul pentru fiecare
parte contractant.
CASA DE ASIGURRI DE SNTATE

FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE


PARACLINICE

Preedinte - director general,


...............................

Reprezentant legal,
......................................

Director executiv al
Direciei Economice,
...............................
Director executiv al
Direciei Relaii Contractuale,
...............................
Vizat
Juridic, contencios

214

ANEXA 22A
Documentele necesare pentru fundamentarea tarifului mediu pe caz rezolvat, a tarifului pe zi de
spitalizare, a tarifului pe caz rezolvat/serviciu pentru serviciile acordate n regim de spitalizare
de zi
1. tatul de personal
2. Execuia bugetului instituiei sanitare publice la data de 31.12. 2014
3. Ultima form a bugetului de venituri i cheltuieli pentru anul 2014 valabil la 31.12.2014
aprobat de ordonatorul de credite.
4. Lista investigaiilor paraclinice/serviciilor medicale clinice - consultaii interdisciplinare, efectuate
n alte uniti sanitare: nr., tipul, valoare i nr. de bolnavi internai pentru care au fost efectuate aceste
servicii.
5. Pentru serviciile medicale acordate n regim de spitalizare de zi, la fundamentarea tarifului pe
caz/serviciu se prezint: modelul de pacient, lista i numrul serviciilor medicale necesare pentru
rezolvarea cazului/serviciului medical.
6. Stocul de medicamente, materiale sanitare i reactivi la 01.01.2014
i la 31.12.2014
7. Fia de fundamentare a tarifului pentru anul 2015, pe elemente de cheltuieli*)
-----------*) Se completeaz pentru fiecare secie/compartiment pentru care plata se face prin tarif mediu pe
caz rezolvat, pe baz de tarif pe zi de spitalizare i pentru fiecare tip de caz/serviciu n regim de
spitalizare de zi pentru care plata serviciilor medicale acordate n regim de spitalizare de zi se face pe
caz rezolvat/serviciu medical.
mii lei
______________________________________________________________________________
|
ELEMENTE DE CHELTUIELI
| Clasificaie | Valoare |
|
| bugetar
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| CHELTUIELI CURENTE (I + II + VI)
| 01
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
| 10
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Cheltuieli salariale n bani
| 10.01
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Salarii de baz
| 10.01.01
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Salarii de merit
| 10.01.02
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Indemnizaii de conducere
| 10.01.03
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Spor de vechime
| 10.01.04
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Alte sporuri
| 10.01.06
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Ore suplimentare
| 10.01.07
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Fond de premii
| 10.01.08
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Prima de vacan
| 10.01.09
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Indemnizaii pltite unor persoane din afara
| 10.01.12
|
|
| unitii
|
|
|

231

|_____________________________________________________|______________|_________|
| Indemnizaii de delegare
| 10.01.13
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Indemnizaii de detaare
| 10.01.14
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Alocaii pentru locuine
| 10.01.16
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Alte drepturi salariale n bani
| 10.01.30
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Contribuii
| 10.03
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Contribuii de asigurri sociale de stat
| 10.03.01
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Contribuii de asigurri de omaj
| 10.03.02
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Contribuii de asigurri sociale de sntate
| 10.03.03
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Contribuii de asigurri pentru accidente de munc | 10.03.04
|
|
| i boli profesionale
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Contribuii pentru concedii i indemnizaii
| 10.03.06
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Contribuii la fondul de garantare a creanelor
| 10.03.07
|
|
| salariale
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| TITLUL II BUNURI I SERVICII - TOTAL
| 20
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Bunuri i servicii
| 20.01
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Furnituri de birou
| 20.01.01
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Materiale pentru curenie
| 20.01.02
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| nclzit, iluminat i for motric
| 20.01.03
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Ap, canal i salubritate
| 20.01.04
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| 20.01.05
|
|
| Carburani i lubrifiani
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Piese de schimb
| 20.01.06
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Transport
| 20.01.07
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Pot, telecomunicaii, radio, TV, internet
| 20.01.08
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Materiale i prestri servicii pentru ntreinere
| 20.01.09
|
|
| cu caracter funcional
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Alte bunuri i servicii pentru ntreinere i
| 20.01.30
|
|
| funcionare
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Reparaii curente
| 20.02
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Medicamente i materiale sanitare
| 20.04
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Hran
| 20.03
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Hran pentru oameni
| 20.03.01
|
|

232

|_____________________________________________________|______________|_________|
| Hran pentru animale
| 20.03.02
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Medicamente
| 20.04.01
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Materiale sanitare
| 20.04.02
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Reactivi
| 20.04.03
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Dezinfectani
| 20.04.04
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Bunuri de natura obiectelor de inventar
| 20.05
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Alte obiecte de inventar
| 20.05.30
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Deplasri, detari, transferuri
| 20.06
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Deplasri interne, detari, transferuri
| 20.06.01
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Deplasri n strintate
| 20.06.02
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Materiale de laborator
| 20.09
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Cri, publicaii i materiale documentare
| 20.11
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Consultan i expertiz
| 20.12
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Pregtire profesional
| 20.13
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Protecia muncii
| 20.14
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Comisioane i alte costuri aferente mprumuturilor | 20.24
|
|
| externe
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Cheltuieli judiciare i extrajudiciare derivate din | 20.25
|
|
| aciuni n reprezentarea intereselor statului,
|
|
|
| potrivit dispoziiilor legale
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Alte cheltuieli
| 20.3
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Protocol i reprezentare
| 20.30.02
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Alte cheltuieli cu bunuri i servicii
| 20.30.30
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| TITLUL VI TRANSFERURI NTRE UNITI ALE
| 51
|
|
| ADMINISTRAIEI PUBLICE - TOTAL
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Din care:
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Aciuni de sntate
| 51.01.03
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| 51.01.25
|
|
| Programe pentru sntate
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Transferuri din bugetul de stat ctre bugetele
| 51.01.38
|
|
| locale pentru finanarea unitilor de asisten
|
|
|
| medico-sociale
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Aparatur i echipamente de comunicaii n urgen | 51.01.08
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|

233

| Transferuri pentru reparaii capitale la spitale


| 51.02.11
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
| Transferuri pentru finanarea investiiilor
| 51.02.12
|
|
| spitalelor
|
|
|
|_____________________________________________________|______________|_________|
MANAGER
...........

DIRECTOR MEDICAL
..................

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
............................

234

ANEXA 22 B
DESFURTORUL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE PENTRU CARE
SPITALUL NU DEINE DOTAREA NECESAR SAU APARATURA EXISTENT N
DOTAREA ACESTUIA NU ESTE FUNCIONAL I AL CONSULTAIILOR
INTERDISCIPLINARE, EFECTUATE PENTRU PACIENII INTERNAI, N ALTE UNITI
SANITARE INDIFERENT DE FORMA DE ORGANIZARE A ACESTORA, PE BAZA
RELAIILOR CONTRACTUALE STABILITE NTRE UNITILE SANITARE (CONFORM
art. 97 lit. a) DIN ANEXA NR. 2 LA HOTRREA DE GUVERN NR. 400/2014, CU
MODIFICRILE I COMPLETRILE ULTERIOARE)
UNITATEA SANITAR CU PATURI .................
LOCALITATEA .................................
JUDEUL ......................................
CONTRACT NCHEIAT CU CAS. NR. ................
1. DESFURTORUL LUNAR AL SERVICIILOR MEDICALE PARACLINICE
EFECTUATE PENTRU PACIENII INTERNAI, N ALTE UNITI SANITARE
LUNA ................ ANUL ................
Unitatea sanitar care a furnizat serviciile medicale paraclinice*1) ........... (date de identificare:
denumire, adres, nr. contract(e) cu casa (casele) de asigurri de sntate dac aceasta se afl n
relaii contractuale cu casa de asigurri de sntate)
______________________________________________________________________________
|Nr. | Tipul investigaiei | Numr investigaii| Tarif/investigaie| Sume
|
|crt.| paraclinice efectuate| paraclinice
| paraclinic
| decontate|
|
|
| efectuate
| contractat
| (lei)
|
|
|
|
|
(lei)
|
|
|____|______________________|___________________|___________________|__________|
| C1 |
C2
|
C3
|
C4
| C5=C3xC4 |
|____|______________________|___________________|___________________|__________|
|
|
|
|
|
|
|____|______________________|___________________|___________________|__________|
|
|
|
|
|
|
|____|______________________|___________________|___________________|__________|
|
|
|
|
|
|
|____|______________________|___________________|___________________|__________|
| TOTAL
|
|
X
|
|
|___________________________|___________________|___________________|__________|

-----------*1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitar care a furnizat servicii
medicale paraclinice pentru pacienii internai n unitatea sanitar cu paturi care ntocmete aceste
raportri.
2. DESFURTORUL PE C.N.P./COD UNIC DE ASIGURARE AL SERVICIILOR
MEDICALE PARACLINICE EFECTUATE PENTRU PACIENII INTERNAI, N ALTE
UNITI SANITARE
LUNA ................ ANUL ................
Unitatea sanitar care a furnizat serviciile paraclinice*1) ......................... (date de identificare:
denumire, adres, nr. contract(e) cu casa (casele) de asigurri de sntate dac aceasta se afl n
relaii contractuale cu casa de asigurri de sntate)

235

______________________________________________________________________________
|Nr. | CNP/
| Tipul
| Nr.
| Tariful
| Sume
|
|crt.| cod unic de | investigaiei | investigaii | investigaiei | decontate |
|
| asigurare
| paraclinice
| paraclinice | efectuate
|
(lei)
|
|
|
| efectuate
|
|
(lei)
|
|
|____|______________|_______________|______________|_______________|___________|
| C1 |
C2
|
C3
|
C4
|
C5
| C6=C4xC5 |
|____|______________|_______________|______________|_______________|___________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|______________|_______________|___________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|______________|_______________|______________|_______________|___________|
| Subtotalul
|
|
|
X
|
|
| investigaiilor
|
|
|
|
|
| paraclinice
|
|
|
|
|
| efectuate pe un
|
|
|
|
|
| CNP/cod unic de
|
|
|
|
|
| asigurare
|
|
|
|
|
|___________________|_______________|______________|_______________|___________|
| ...|
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|______________|_______________|___________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|______________|_______________|______________|_______________|___________|
| TOTAL
|
|
|
|
|
|___________________|_______________|______________|_______________|___________|

-----------*1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitar care a furnizat servicii
medicale paraclinice pentru pacienii internai n unitatea sanitar cu paturi care ntocmete aceste
raportri.
Total col. C4 = tot. col. C3 din tabelul de la pct. 1.
Total col. C6 = total col. C5 din tabelul de la pct. 1.
3. DESFURTOR LUNAR AL SERVICIILOR MEDICALE CLINICE - CONSULTAII
INTERDISCIPLINARE EFECTUATE PENTRU PACIENII INTERNAI, N ALTE UNITI
SANITARE (CONFORM art. 97 lit. b) DIN ANEXA NR. 2 LA HOTRREA DE GUVERN NR.
400/2014, CU MODIFICRILE I COMPLETRILE ULTERIOARE)
LUNA ................ ANUL ................
Unitatea sanitar care a furnizat serviciile clinice*1) .......................... (date de identificare:
denumire, adres, nr. contract(e) cu casa (casele) de asigurri de sntate dac aceasta se afl n
relaii contractuale cu casa de asigurri de sntate)
______________________________________________________________________________
|Nr. | Tipul consultaiei | Numr consultaii | Tarif/consultaie | Sume
|
|crt.| interdisciplinare | interdisciplinare | interdisciplinar | decontate |
|
| efectuate
| efectuate
| contractat
|
(lei)
|
|
|
|
|
(lei)
|
|
|____|____________________|___________________|___________________|____________|
| C1 |
C2
|
C3
|
C4
| C5=C3xC4
|
|____|____________________|___________________|___________________|____________|
|
|
|
|
|
|
|____|____________________|___________________|___________________|____________|
|
|
|
|
|
|
|____|____________________|___________________|___________________|____________|
|
|
|
|
|
|
|____|____________________|___________________|___________________|____________|
| TOTAL
|
|
x
|
|
|_________________________|___________________|___________________|____________|

236

-----------*1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitar care a furnizat servicii
medicale clinice pentru pacienii internai n unitatea sanitar cu paturi care ntocmete aceste
raportri.
4. DESFURTORUL PE C.N.P./COD UNIC DE ASIGURARE AL SERVICIILOR
MEDICALE CLINICE - CONSULTAII INTERDISCIPLINARE EFECTUATE PENTRU
PACIENII INTERNAI, N ALTE UNITI SANITARE
LUNA ............... ANUL ...............
Unitatea sanitar care a furnizat serviciile clinice*1) .................................. (date de identificare:
denumire, adres, nr. contract(e) cu casa (casele) de asigurri de sntate dac aceasta se afl n
relaii contractuale cu casa de asigurri de sntate)
______________________________________________________________________________
|Nr. |CNP
|Tipul
|Nr. consultaii |Tariful
|Sume
|
|crt.|cod unic |consultaiei
|interdisciplinare|consultaiei
|decontate|
|
|de
|interdisciplinare|
|interdisciplinare| (lei) |
|
|asigurare|efectuate*)
|
|efectuate
|
|
|
|
|
|
|
(lei)
|
|
|____|_________|_________________|_________________|_________________|_________|
| C1 |
C2
|
C3
|
C4
|
C5
| C6=C4xC5|
|____|_________|_________________|_________________|_________________|_________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_________________|_________________|_________________|_________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_________|_________________|_________________|_________________|_________|
|Subtotalul
|
|
|
x
|
|
|consultaiilor|
|
|
|
|
|inter|
|
|
|
|
|disciplinare |
|
|
|
|
|din
|
|
|
|
|
|specialitile|
|
|
|
|
|clinice
|
|
|
|
|
|efectuate pe |
|
|
|
|
|un CNP/cod
|
|
|
|
|
|unic de
|
|
|
|
|
|asigurare
|
|
|
|
|
|______________|_________________|_________________|_________________|_________|
| ...|
|
|
|
|
|
|
|
|_________________|_________________|_________________|_________|
| ...|
|
|
|
|
|
|____|_________|_________________|_________________|_________________|_________|
| TOTAL
|
|
|
|
|
|______________|_________________|_________________|_________________|_________|

-----------*1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate sanitar care a furnizat servicii
medicale clinice pentru pacienii internai n unitatea sanitar cu paturi care ntocmete aceste
raportri.
Total col. C4 = tot. col. C3 din tabelul de la pct. 3
Total col. C6 = tot. col. C5 din tabelul de la pct. 3
5. DESFURTOR LUNAR AL SERVICIILOR DE TRANSPORT INTERSPITALICESC
EFECTUATE PENTRU PACIENII INTERNAI, CARE NECESIT CONDIII
SUPLIMENTARE DE STABILIRE A DIAGNOSTICULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL
CONSULTAIILOR I INVESTIGAIILOR PARACLINICE (CONFORM art. 97 lit. c) DIN
237

ANEXA NR. 2 LA HOTRREA DE GUVERN NR. 400/2014, CU MODIFICRILE I


COMPLETRILE ULTERIOARE)
LUNA .............. ANUL .................
Unitatea specializat privat care a furnizat serviciile de transport*1) ...................... (date de
identificare: denumire, adres, nr. contract(e) cu casa (casele) de asigurri de sntate dac aceasta
se afl n relaii contractuale cu casa de asigurri de sntate)
______________________________________________________________________________
|Nr. | Tipul
| Numr servicii
| Nr. km
| Tarif/km |
Sum
|
|crt.| serviciului
| de transport
| afereni
|
(lei) |
(lei) |
|
| de transport
| interspitalicesc | serviciilor |
|
|
|
| interspitalicesc |
|
|
|
|
|____|__________________|__________________|_____________|__________|__________|
| C1 |
C2
|
C3
|
C4
|
C5
| C6=C4xC5 |
|____|__________________|__________________|_____________|__________|__________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________|__________________|_____________|__________|__________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________|__________________|_____________|__________|__________|
|
|
|
|
|
|
|
|____|__________________|__________________|_____________|__________|__________|
| TOTAL
|
|
|
X
|
|
|_______________________|__________________|_____________|__________|__________|

-----------*1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate specializat privat care a furnizat
servicii medicale de transport interspitalicesc.
6. DESFURTORUL PE C.N.P./COD UNIC DE ASIGURARE AL SERVICIILOR DE
TRANSPORT INTERSPITALICESC EFECTUATE PENTRU PACIENII INTERNAI, CARE
NECESIT CONDIII SUPLIMENTARE DE STABILIRE A DIAGNOSTICULUI DIN PUNCT
DE VEDERE AL CONSULTAIILOR I INVESTIGAIILOR PARACLINICE
LUNA ............... ANUL ...............
Unitatea specializat care a furnizat serviciile de transport*1) ............................ (date de
identificare: denumire, adres, nr. contract(e) cu casa (casele) de asigurri de sntate dac aceasta
se afl n relaii contractuale cu casa de asigurri de sntate)
______________________________________________________________________________
|Nr. |CNP/cod | Tipul
| Numr servicii |Nr. km.
|Tarif/| Suma
|
|crt.|unic de | serviciului
| de transport
|afereni
|km
| (lei) |
|
|asigurare| de transport
| interspitalicesc|serviciilor| (lei)|
|
|
|
| interspitalicesc|
|
|
|
|
|____|_________|_________________|_________________|___________|______|________|
| C1 |
C2
|
C3
|
C4
|
C5
|
C6 |C7=C5xC6|
|____|_________|_________________|_________________|___________|______|________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|
|_________________|_________________|___________|______|________|
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|_________|_________________|_________________|___________|______|________|
| Subtotal pe |
|
|
| x
|
|
| un CNP/cod
|
|
|
|
|
|
| unic de
|
|
|
|
|
|
| asigurare
|
|
|
|
|
|
|______________|_________________|_________________|___________|______|________|
| ...|
|
|
|
|
|
|
|
|
|_________________|_________________|___________|______|________|
| ...|
|
|
|
|
|
|
|____|_________|_________________|_________________|___________|______|________|
|
| TOTAL
|
|
|
| X
|
|
|____|_________|_________________|_________________|___________|______|________|

238

-----------*1) Tabelul de mai sus se va completa pentru fiecare unitate specializat care a furnizat servicii
medicale de transport interspitalicesc.
Total col. C4 = tot. col. C3 din tabelul de la pct. 5
Total col. C7 = tot. col. C6 din tabelul de la pct. 5
Rspundem de realitatea i exactitatea datelor
Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale,
..........................................................
NOT:
Desfurtoarele se ntocmesc lunar n dou exemplare, dintre care unul rmne la reprezentantul
legal, iar cellalt se depune la casa de asigurri de sntate de ctre reprezentantul legal al
furnizorului de servicii medicale, att pe suport de hrtie ct i electronic, pn la data prevzut n
contractul de furnizare de servicii medicale spitaliceti.
n tabelele de la pct. 2, 4 i 6, n coloana "C2", pentru cetenii strini se va completa numrul de
identificare sau numrul cardului european/numrul paaportului.
MANAGER
...........

DIRECTOR MEDICAL
.................

DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL
............................

239

ANEXA 22 C
Unitatea sanitar cu paturi .......................
Nr. Contract ncheiat cu casa de asigurri de sntate .....................

ADEVERIN
Nr. ............./data .............
Se adeverete prin prezenta c pacientul ................. (nume prenume) CNP
.................... este internat ncepnd cu data de ................. n secia .........................
cu FOCG nr. .........
Prezenta s-a eliberat n vederea prescrierii de medicamente cu i fr contribuie
personal n ambulatoriu pentru medicamentele i materialele sanitare din
programele naionale de sntate, pentru medicamentele aferente bolilor pentru
care este necesar aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Naionale de Asigurri
de Sntate/caselor de asigurri de sntate, precum i pentru medicamentele
aferente afeciunilor cronice altele dect cele cuprinse n lista cu DCI-urile pe care
a depus-o spitalul la contractare.

Semntura,
cod paraf
medic ef de secie
NOT: se menioneaz n foaia de observaie clinic general numrul i data
adeverinei.

240

ANEXA 22
CONDIIILE ACORDRII PACHETULUI MINIMAL I DE BAZ DE SERVICII
MEDICALE N ASISTENA MEDICAL SPITALICEASC
CAPITOLUL I
Pachetul de servicii medicale de baz
A. Servicii medicale spitaliceti pentru patologia care necesit internare n regim de spitalizare
continu, n condiiile prevzute la capitolul II litera F pct. 3 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Spitalizarea continu are o durata de peste 12 ore.
B. Servicii medicale spitaliceti care nu necesit internare continu, acordate n regim de spitalizare
de zi n condiiile prevzute la capitolul II litera F pct. 8 din anexa nr. 1 la H.G. nr. 400/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Spitalizarea de zi are o durata de maxim 12 ore/vizit (zi).
B.1. Lista afeciunilor (diagnosticelor) medicale caz rezolvat medical n spitalizare de zi i
tarifele maximale pe caz rezolvat medical corespunztoare:

Nr.
Cod
crt. diagnostic
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

A04.9
A08.4
A09
A49.9
B18.1
B18.2
D17.1
D50.0
D50.8
D50.9
E04.2
E06.3
E10.65
E11.65
E11.9
E44.0
E44.1
E66.0
E89.0
F41.2
F50.9
G45.0
I10

Denumire afeciune (diagnostic)

Infecia intestinal bacterian, nespecificat


Infecia intestinal viral, nespecificat
Diareea i gastro-enterita probabil infecioase
Infecia bacterian, nespecificat
Hepatita viral cronic B fr agent Delta
Hepatita viral cronic C
Tumora lipomatoas benign a pielii i a esutului subcutanat al
trunchiului
Anemia prin caren de fier secundar unei pierderi de snge (cronic)
Alte anemii prin caren de fier
Anemia prin caren de fier, nespecificat
Gua multinodular netoxic
Tiroidita autoimun
Diabet mellitus (zaharat) tip 1 cu control slab
Diabet mellitus (zaharat) tip 2 cu control slab
Diabet mellitus (zaharat) tip 2 fr complicaii
Malnutriia proteino-energetic moderat
Malnutriia proteino-energetic uoar
Obezitate datorit unui exces caloric
Hipotiroidism postprocedural
Tulburare anxioas i depresiv mixt
Tulburare de apetit, nespecificat
Sindrom vertebro-bazilar
Hipertensiunea esenial (primar)

Tarif
maximal
pe caz
rezolvat
medical lei 304.46
241.74
255.40
304.46
225.87
225.87
225.87
335.03
532.02
340.34
340.34
316.99
303.12
341.86
305.81
362.46
362.46
305.19
328.89
297.53
297.53
227.98
224.53
215

24
25
26
27
28
29

I20.8
I25.11
I25.9
I34.0
I35.0
I35.1

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

I67.2
I67.8
I83.9
J00
J02.9
J03.9
J06.8
J06.9
J12.9
J15.8
J18.1
J18.8
J18.9
J20.9
J44.0

45
46
47
48
49
50
51
52
53

J44.1
J44.9
J45.0
J47
J84.8
J84.9
K21.0
K21.9
K26.3

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

K29.1
K29.5
K29.9
K30
K52.9
K58.0
K58.9
K70.1
K73.2
K75.2
K76.0
K81.1
K81.8
K82.8
K91.1
L40.0
L50.0
L60.0

Alte forme de angin pectoral (* fr coronarografie)


Cardiopatia aterosclerotic a arterei coronariene native
Cardiopatie ischemic cronic, nespecificat, fr coronarografie
Insuficiena mitral (valva) (* fr indicaie de intervenie chirurgical)
Stenoza (valva) aortic (*fr indicaie de intervenie chirurgical)
Insuficien (valva) aortic (*fr coronarografie; fr indicaie de
intervenie chirurgical)
Ateroscleroza cerebral
Alte boli cerebrovasculare, specificate
Vene varicoase ale extremitilor inferioare fr ulceraie sau inflamaie
Rino-faringita acut [guturaiul comun] (* pentru copii 0 - 5 ani)
Faringita acut, nespecificat (* pentru copii 0 - 5 ani)
Amigdalita acut, nespecificat
Alte infecii acute ale cilor respiratorii superioare cu localizri multiple
Infecii acute ale cilor respiratorii superioare, nespecificate
Pneumonia viral, nespecificat
Alte pneumonii bacteriene
Pneumonia lobar, nespecificat
Alte pneumonii, cu micro-organisme nespecificate
Pneumonie, nespecificat
Bronita acut, nespecificat
Boala pulmonar obstructiv cronic cu infecie acut a cilor respiratorii
inferioare
Boala pulmonar obstructiv cronic cu exacerbare acut, nespecificat
Boala pulmonar obstructiv cronic, nespecificat
Astmul cu predominen alergic
Broniectazia
Alte boli pulmonare interstiiale specificate
Boala pulmonar interstiial, nespecificat
Boala refluxului gastro-esofagian cu esofagit
Boala refluxului gastro-esofagian fr esofagit
Ulcerul duodenal, acut fr hemoragie sau perforaie, diagnosticat
anterior
Alte gastrite acute
Gastrita cronic, nespecificat
Gastro-duodenita, nespecificat
Dispepsia
Gastroenterita i colita neinfecioase, nespecificate
Sindromul intestinului iritabil cu diaree
Sindromul intestinului iritabil fr diaree
Hepatita alcoolic
Hepatita activ cronic, neclasificat altundeva
Hepatita reactiv nespecific
Degenerescena grsoas a ficatului, neclasificat altundeva
Colecistita cronic
Alte colecistite
Alte boli specificate ale vezicii biliare
Sindroame dup chirurgia gastric
Psoriazis vulgaris
Urticaria alergic (fr Edem Quinke)
Unghia ncarnat

273.62
322.40
302.74
379.67
400.68
381.12
322.40
322.40
383.92
167.15
163.63
165.12
171.71
163.56
372.77
398.65
402.62
375.98
417.73
168.46
375.74
370.60
360.39
177.30
355.11
380.09
381.74
307.15
230.01
200.82
311.60
313.43
216.25
180.12
241.02
322.47
309.88
271.45
405.55
474.96
397.10
339.14
290.90
263.17
285.59
316.09
204.48
297.32
216

72
73
74

M16.9
M17.9
M51.2

Coxartroza, nespecificata
196.79
Gonartroza, nespecificata
202.45
Alt deplasare a unui alt disc intervertebral specificat, fr indicaie
313.33
operatorie
75 M54.4
Lumbago cu sciatic347.28
76 M54.5
Dorsalgie joas378.19
77 N30.0
Cistita acut
221.39
78 N39.0
Infecia tractului urinar, cu localizare nespecificat
213.11
79 N47
Hipertrofia prepuului, fimoza, parafimoza
229.22
80 N73.9
Boala inflamatorie pelvian feminin, nespecificat
138.35
81 N92.0
Menstruaie excesiv i frecvent cu ciclu menstrual regulat
332.24
82 N92.1
Menstruaie excesiv i frecvent cu ciclu menstrual neregulat
233.25
83 N92.4
Sngerri excesive n perioada de premenopauz
323.27
84 N93.8
Alte sngerri anormale specificate ale uterului i vaginului
389.85
85 N95.0
Sngerri postmenopauz
311.36
86 O02.1
Avort fals
97.77
87 O03.4
Avort spontan incomplet, fr complicaii
98.84
88 O12.0
Edem gestaional
198.65
89 O21.0
Hiperemeza gravidic uoar
125.86
90 O23.1
Infeciile vezicii urinare n sarcin
127.48
91 O34.2
ngrijiri acordate mamei pentru cicatrice uterin datorit unei intervenii
464.82
chirurgicale anterioare
92 R10.4
Alt durere abdominal i nespecificat
134.41
93 R59.0
Ganglioni limfatici mrii localizai
512.98
94 S61.0
Plag deschis a degetului (degetelor) fr vtmarea unghiei
246.68
95 S61.88
Plag deschis a altor pri ale pumnului i minii
245.74
96 Z46.6
Amplasarea i ajustarea unei proteze urinare
127.48
97 Z50.9
ngrijiri implicnd o procedur de reabilitare, nespecificat
331.17
98 Z51.88
Alte ngrijiri medicale specificate
331.17
99 I25.5
Cardiomiopatie ischemic
273.62
100 I70.21
Ateroscleroza arterelor extremitilor cu claudicaie intermitent
273.62
101 I80.3
Flebita i tromboflebita extremitilor inferioare, nespecificat
383.92
102 R60.0
Edem localizat
198.65
103 I83.0
Vene varicoase cu ulceraie ale extremitilor inferioare
383.92
104 I87.2
Insuficiena venoas (cronic) (periferic)
383.92
105 A69.2
Boala Lyme (*diagnostic i tratament)
626, 03
*) aceast specificare nu face parte din denumirea diagnosticului, ci semnific faptul c respectivul
tip de caz poate fi rezolvat n spitalizare de zi cu condiia ndeplinirii criteriului din parantez.
Not: La nivelul unui spital nu pot exista mai multe tarife negociate contractate pentru acelai tip de
caz.
B.2. Lista cazurilor rezolvate cu procedur chirurgical - n spitalizare de zi i tarifele
maximale pe caz rezolvat corespunztoare:

Nr.
crt.

Denumire caz rezolvat cu


procedur chirurgical

Cod
Procedu
r

Denumire procedur chirurgical

Tarif
maximal pe
caz rezolvat
cu
procedur
chirurgical
- lei -

217

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Miringotomia cu inseria de
tub
Miringotomia cu inseria de
tub
Amigdalectomie
Amigdalectomie
Rinoplastie posttraumatic
(reducerea i imobilizarea
fracturilor piramidei nazale
dup un traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatic
(reducerea i imobilizarea
fracturilor piramidei nazale
dup un traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatic
(reducerea i imobilizarea
fracturilor piramidei nazale
dup un traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatic
(reducerea i imobilizarea
fracturilor piramidei nazale
dup un traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatic
(reducerea i imobilizarea
fracturilor piramidei nazale
dup un traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatic
(reducerea i imobilizarea
fracturilor piramidei nazale
dup un traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatic
(reducerea i imobilizarea
fracturilor piramidei nazale
dup un traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatic
(reducerea i imobilizarea
fracturilor piramidei nazale
dup un traumatism recent)
Rinoplastie posttraumatic
(reducerea i imobilizarea
fracturilor piramidei nazale
dup un traumatism recent)
Bronhomediastinoscopie
Bronhomediastinoscopie
Biopsia pleurei
Biopsie ganglioni
laterocervicali i
supraclaviculari
Puncie biopsie transparietal
cu ac pentru formaiuni
tumorale pulmonare
Implantare cateter pleural

D01003
D01004
E04301
E04302
P07001

Miringotomia cu inserie de tub,


unilateral
Miringotomia cu inserie de tub,
bilateral
Tonsilectomia fr adenoidectomie
Tonsilectomia cu adenoidectomie
Rinoplastie implicnd corecia
cartilajului

283.18
283.18
589.67
589.67

742.92
P07002

Rinoplastia implicnd corectarea


conturului osos
742.92

P07003

Rinoplastie total
742.92

P07004

Rinoplastie folosind grefa


cartilaginoas septal sau nazal
742.92

P07005

Rinoplastie folosind gref de os


nazal
742.92

P07006

Rinoplastie cu gref de os nazal i


cartilaj septal/ nazal
742.92

P07007

Rinoplastie folosind grefa de cartilaj


de la zona donatoare de la distan
742.92

P07008

Rinoplastia folosind grefa osoas din


zona donatoare de la distan

P07009

Rinoplastia folosind os i cartilaj ca


gref de la zona donatoare de la
distan

G02401
G02403
G03103
I00601

Bronhoscopia
Fibrobronhoscopia
Biopsia pleurei
Biopsie de ganglion limfatic

G03102

Biopsia percutanata (cu ac) a


plamanului

742.92

742.92
629.69
629.69
538,48
416.26
696.26
653.15
218

20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.
27.
28.

Adenoidectomie
Extracia de corpi strini prin
bronhoscopie
Strabismul adultului
Pterigion cu plastie
Refacerea staticii palpebrare
(entropion, ectropion,
lagoftalmie) ptoz palpebrala
Refacerea staticii palpebrare
(entropion, ectropion,
lagoftalmie) ptoz palpebrala
Refacerea staticii palpebrare
(entropion, ectropion,
lagoftalmie) ptoz palpebrala
Refacerea staticii palpebrare
(entropion, ectropion,
lagoftalmie) ptoz palpebrala
Extracia dentar chirurgical

E04303
G02502

Adenoidectomia fr tonsilectomie
Bronhoscopia cu extracia unui corp
strin
Proceduri pentru strabism implicnd
1 sau 2 muchi, un ochi

589.67

Excizia pterigionului
Corecia ectropionului sau
entropionului prin strangerea sau
scurtarea retractorilor inferiori
corectia ectropionului sau
entropionului prin alte corectii
ale retractorilor inferiori
corectia ectropion-ului sau
entropion-ului prin tehnici de sutura

246.93
246.93

C08006

corectia ectropion-ului sau


entropion-ului cu rezectie larga

246.93

F00801

C05702
C01302
C08003

C08004

C08005

33.

Extracia dentar chirurgical

F00904

34.

Excizie polip cervical, dilataia


i chiuretajul uterului

M02601

Extracie dentar sau a unor pri de


dinte
Extracie dentar cu separare
ndeprtare chirurgical a unui dinte
erupt
ndeprtare chirurgical a 2 sau mai
muli dini erupi
ndeprtarea chirurgical a unui
dinte inclus sau parial erupt, fr
ndeprtare de os sau separare
ndeprtarea chirurgical a unui
dinte inclus sau parial erupt, cu
ndeprtare de os sau separare
Dilatarea i chiuretajul uterin [D&C]

35.

Excizie polip cervical, dilataia


i chiuretajul uterului
Excizie polip cervical, dilataia
i chiuretajul uterului

M02602

Chiuretajul uterin fr dilatare

M02801

Excizie polip cervical, dilataia


i chiuretajul uterului
Excizie polip cervical, dilataia
i chiuretajul uterului
Reparaia cisto i rectocelului
Reparaia cisto i rectocelului

M02802

Artroscopia genunchiului
Operaia artroscopic a
meniscului
ndeprtarea materialului de
osteosintez

O13205
O13404

Dilatarea i curetajul [D&C] dup


avort sau pentru ntrerupere de
sarcin
Curetajul aspirativ al cavitii
uterine
Polipectomia la nivelul colului
uterin
Corecia chirurgical a rectocelului
Corecia chirurgical a cistocelului
i rectocelului
Artroscopia genunchiului
Meniscectomie artroscopic a
genunchiului
ndeprtarea de bros, urub sau fir
metalic, neclasificat n alt parte

29.
30.

Extracia dentar chirurgical


Extracia dentar chirurgical

F00802
F00901

31.

Extracia dentar chirurgical

F00902

32.

Extracia dentar chirurgical

F00903

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

M03702
M04402
M04403

O18104

526.19
246.93

246.93

246.93

283.18
283.18
283.18
283.18
283.18
283.18
390.76
390.76
219.55
219.55
390.76
480.31
480.31
439.53
371.57
492.38

219

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

ndeprtarea materialului de
osteosintez
Reparaia diformitii
piciorului
Eliberarea tunelului carpal
Eliberarea tunelului carpal
Excizia chistului Baker
Rezolvarea contracturii
Dupuytren
Rezolvarea contracturii
Dupuytren
Repararea ligamentului
ncruciat
Repararea ligamentului
ncruciat
Excizia local a leziunilor
snului
Colecistectomia laparoscopic
Colecistectomia laparoscopic
Colecistectomia laparoscopic

Chirurgia laparoscopic
antireflux
Chirurgia laparoscopic
antireflux
Chirurgia laparoscopic
antireflux
Hemoroidectomia
Cura chirurgical a herniei
inghinale
Cura chirurgical a herniei
inghinale
Endoscopie digestiv
inferioar cu polipectomie i
biopsie
Endoscopie digestiv
inferioar cu polipectomie i
biopsie
Endoscopie digestiv
superioar
Endoscopie digestiv

O18106
O20404

ndeprtarea de plac, tij sau cui,


neclasificat n alt parte
Corecia diformitii osoase

492.38
1,421.61

A07402
A07403
O13601
O07302
O08001
O15303

O15304
Q00501
J10102
J10104
J10105

J01401
J01402
J01403

J08504
J12603
J12604
J06102

Decompresia endoscopic a
tunelului carpian
Decompresia tunelului carpian
Excizia chistului Baker
Fasciotomia subcutanat pentru
maladia Dupuytren
Fasciectomia palmar pentru
contractura Dupuytren
Reconstrucia artroscopic a
ligamentului ncruciat al
genunchiului cu repararea
meniscului
Reconstrucia ligamentului
ncruciat al genunchiului cu
repararea meniscului
Excizia leziunilor snului
Colecistectomia laparoscopic
Colecistectomia laparoscopic cu
extragerea calculului de pe canalul
biliar comun prin ductul cistic
Colecistectomia laparoscopic cu
extragerea calculului de pe canalul
biliar comun prin coledocotomia
laparoscopic
Esofagogastromiotomia
laparoscopic cu recalibrarea
hiatusului diafragmatic
Esofagogastromiotomia
laparoscopic cu fundoplastie
Esofagogastromiotomia
laparoscopic cu nchiderea
hiatusului diafragmatic i
fundoplastie
Hemoroidectomia
Cura chirurgical a herniei inghinale
unilaterale
Cura chirurgical a herniei inghinale
bilaterale
Colonoscopia flexibil pn la
flexura hepatic, cu polipectomie

674.75
674.75
682.96
674.75
674.75

855.88
855.88
413.52
1,050.94
1,050.94

1,050.94
1,050.94
1,050.94

1,050.94
631.35
589.67
589.67
480.31

J06104

Colonoscopia flexibil pn la cec,


cu polipectomie
480.31

J00101
J01202

Esofagoscopia flexibil
Esofagoscopia cu biopsie

371.57
480.31
220

75.
76.
77.

superioar cu biopsie
Endoscopie digestiv
superioar
Endoscopie digestiv
superioar
Endoscopie digestiv
superioar cu biopsie
Endoscopie digestiv
superioar cu biopsie
Endoscopie digestiv
inferioar
Endoscopie digestiv
inferioar
Endoscopie digestiv
inferioar cu biopsie
Endoscopie digestiv
inferioar cu biopsie
Terapia chirurgical a fimozei
Terapia chirurgical a fimozei
Chirurgia varicelor

L03702
L04101
H12002

78.

Chirurgia varicelor

H12501

79.

Chirurgia varicelor

H12502

80.

Chirurgia varicelor

H12503

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

81.

Chirurgia varicelor

J13901

Panendoscopia pn la duoden

J13903

Panendoscopia pn la ileum

J14201

Panendoscopia pn la duoden cu
biopsie
Endoscopia ileal cu biopsie

371.57
371.57
J14202

480.31
J05501
J05502
J06101
J06103

H12601

Chirurgia varicelor

H12602

83.

Debridarea nonexcizional a
tegumentului i esutului
subcutanat
Debridarea excizional a
prilor moi
Debridarea excizional a
tegumentului i esutului
subcutanat
Dilatarea i curetajul dup
avort sau pentru ntrerupere de
sarcin
Aplicarea dispozitivului de
fixare extern neclasificat
altundeva
Biopsia tegumentului i
esutului subcutanat
Incizia i drenajul
tegumentelor i ale esutului

P02103

85.
86.
87.
88.
89.

Colonoscopia flexibil pn la
flexura hepatica
Colonoscopia flexibil pn la cec

371.57
371.57

82.

84.

480.31

Colonoscopia flexibil pn la
flexura hepatic, cu biopsie
Colonoscopia flexibil pn la cec,
cu biopsie
Circumcizia la brbat
Reducerea parafimozei
Injectri multiple cu substane
sclerozante la nivelul venelor
varicoase
ntreruperea jonciunii
safenofemural varicoas
ntreruperea jonciunii safenopoplitee varicoas
ntreruperea jonciunilor safenofemural i safeno-poplitee
varicoase
ntreruperea a mai multor vene
tributare unei vene varicoase
ntreruperea subfascial a uneia sau
mai multor vene perforante
varicoase
Debridarea nonexcizional a arsurii

480.31
480.31
193.54
193.54
808.68
808.68
808.68
808.68
808.68
808.68
162.44

O19301
P02201

Debridarea excizional a prilor


moi
Debridarea excizional a
tegumentului i esutului subcutanat

649.77
649.77

M02801
O17801

Dilatarea i curetajul [D&C] dup


avort sau pentru ntrerupere de
sarcin
Aplicarea dispozitivului de fixare
extern neclasificat altundeva

462.30
965.45

P01701
P00701

Biopsia tegumentului i esutului


subcutanat
Incizia i drenajul hematomului
tegumentar i al esutului subcutanat

609.55
519.43
221

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.

subcutanat
Incizia i drenajul
tegumentelor i ale esutului
subcutanat
Incizia i drenajul
tegumentelor i ale esutului
subcutanat
Examinare fibroscopic a
faringelui
Excizia leziunilor tegumentare
i esutului subcutanat
Chiuretaj cu biopsia de col
uterin i/sau endometru
ndeprtarea corpilor strini
din tegument i esutul
subcutanat cu incizie
Electroterapia leziunilor
tegumentare, leziuni
multiple/leziune unic
Repararea plgilor tegumentare
i ale esutului subcutanat,
implicnd esuturile mai
profunde
Extragerea endoscopic a
stentului ureteral
Rezecia parial a unghiei
ncarnate
ndeprtarea dispozitivului de
fixare extern
Coronarografie
Realizarea fistulei
arteriovenoase la persoanele
dializate
Realizarea fistulei
arteriovenoase la persoanele
dializate
Biopsia leziunii peniene

P00702
P00703
E04701

Incizia i drenajul
abceselor tegumentelor i ale
esutului subcutanat
Alte incizii i drenaje ale
tegumentelor i esutului
subcutanat
Examinare fibroscopic a faringelui

519.43
519.43
444.84

P01901

Excizia leziunilor tegumentare i


esutului subcutanat n alte zone

555.80
444.84

P00601
P01309

ndeprtarea corpilor strini din


tegument i esutul subcutanat cu
incizie
Electroterapia leziunilor
tegumentare, leziune unic

454.09
273.03

P02902

Repararea plgilor tegumentare i


ale esutului subcutanat n alte zone
implicnd i esuturile profunde

K02803

Extragerea endoscopic a stentului


ureteral
Rezecia parial a unghiei ncarnate

555.80
P02504
O18108
H06801
H15902
H15903
L03701

ndeprtarea dispozitivului de fixare


extern
Coronarografie
Efectuarea unei fistule
arteriovenoase native (cu ven) la
nivelul membrului inferior
Efectuarea unei fistule
arteriovenoase native (cu ven) la
nivelul membrului superior
Biopsia peniana

360.11
283.18
379.98
1050.94
283.18
283.18
538.48

105. Terapia chirurgicala a


varicocelului
106. Orhidectomia unilaterala
(excizia testicolului)
107. Orhidectomia bilaterala
(excizia testicolelor)
108. Excizia spermatocelului,
unilateral
109. Excizia spermatocelului,
bilateral
110. Terapia chirurgicala a
hidrocelului
111. Biopsia transrectala (cu ac de
biopsie) a prostatei

L02801

Cura varicocelului
808.68

L02501

Orhidectomia unilaterala
480.31

L02502

Orhidectomia bilaterala
480.31

L02303

Excizia spermatocelului, unilateral


480.31

L02304

Excizia spermatocelului, bilateral

L02301

Excizia hidrocelului

480.31
480.31

L00404

Biopsia transrectala (cu ac de


biopsie) a prostatei

538.48
222

112. Rezectia endoscopica a leziunii


prostatice
113. Rezectia endoscopic
transuretrala a prostatei
114. Uretrotomia optica interna
pentru stricturi uretrale
115. Distrugerea endoscopica a
verucilor uretrale
116. Hidrodilatarea vezicii urinare
sub control endoscopic
117. Rezectia endoscopica vezicala
118. Extragerea endoscopica a
litiazei vezicale
119. Cistostomia percutanata cu
insertia percutanata a
cateterului suprapubic
120. Cistoscopia

L00302
L00601

Rezectia endoscopica a leziunii


prostatice
Rezectia transuretrala a prostatei

480.31
742.92

K07505

Uretrotomia optica
480.31

K07602
K06801
K06001
K05604

Distrugerea endoscopica a verucilor


uretrale
Hidrodilatarea vezicii urinare sub
control endoscopic
Rezectia endoscopica de leziune sau
tesut vezical
Litolapaxia vezicii urinare

480.31
480.31
480.31
480.31
259.72

K04901

Cistoscopia
297.50

121. Rezectia endoscopica a


ureterocelului
122. Excizia tumorii corneoconjunctivale
123. Excizia tumorii corneoconjunctivale
124. Excizia tumorii corneoconjunctivale
125. Repozitionarea cristalinului
subluxat
126. Dacriocistorinostomia

K03801
C01201

Rezectia endoscopica a
ureterocelului
Excizia tumorii limbus-ului

480.31
246.93

C01202
C02201

Excizia tumorii limbus-ului cu


keratectomie
Excizia pingueculei

246.93
246.93

C04401
C08802

Repozitionarea cristalinului
artificial
Dacriocistorinostomia

246.93
589.67

127. Dacriocistorinostomia

C09001

128. Septoplastia

E01003

129. Chirurgia functionala


endoscopica naso sinusala

E01601

Procedee inchise de restabilire a


permeabilitatii sistemului
canalicular lacrimal, un ochi
Septoplastia cu rezectia submucoasa
a septului nazal
Extragere intranazala de polip din
antrum-ul maxilar

589.67
742.92
742.92

130. Chirurgia functionala


endoscopica naso sinusala

E01602

Extragerea intranazala de polip din


sinusul frontal

131. Chirurgia functionala


endoscopica naso sinusala

E01603

Extragere intranazala de polip din


sinusul etmoidal

742.92
742.92
132. Chirurgia functionala
endoscopica naso sinusala

E01604

Extragere intranazala de polip din


sinusul sfenoidal
742.92

133. Chirurgia functionala


endoscopica naso sinusala
134. Chirurgia functionala
endoscopica naso sinusala

E00801

Extragerea de polip nazal

E01805

Antrostomia maxilara intranazala,


unilateral

742.92
589.67
223

135. Parotidectomia

E02805

Excizia partiala a glandei parotide


589.67

136. Chirurgia ronhopatiei cronice

E03601

Uvulopalatofaringoplastia
500.00

137. Timpanoplastia tip I

D01401

Miringoplastia, abord transcanalar


742.92

138. Timpanoplastia tip I

D01402

139. Cura chrirugicala a tumorilor


benigne ale laringelui
140. Terapia chirurgicala a
apendicitei cronice
141. Terapia chirurgicala a fisurii
perianale

G00402

142. Terapia chirurgicala a fisurii


perianale

J08102

143. Terapia chirurgicala a


tumorilor de perete abdominal
sau ombilic
144. Terapia chirurgicala a
granulomului ombilical
145. Hernia ombilicala

J12401

146. Hernia epigastrica

J12802

147. Eventratie postoperatorie

J12903

J07002

Miringoplastia, abord postauricular


sau endauricular
Microlaringoscopia cu extirparea
laser a leziunii
Apendicectomia laparoscopica

742.92
742.92
742.92

J08101

Excizia fistulei anale implicand


jumatatea inferioara a sfincterului
anal
Excizia fistulei anale implicand
jumatatea superioara a sfincterului
anal
Biopsia peretelui abdominal sau a
ombilicului

J12507

Excizia granulomului ombilical

J12801

Cura chirurgicala a herniei


ombilicale
Cura chirurgicala a herniei
epigastrice
Cura chirurgicala a eventratiei
postoperatorii cu prosteza

500.00
500.00
300.00
300.00
589.67
589.67
589.67

NOT:
1. Poziiile 5 - 13 din tabelul de mai sus se refer la cura chirurgical a fracturilor de piramid
nazal dup un traumatism recent; nu sunt incluse coreciile estetice.
2. La nivelul unui spital nu pot exista mai multe tarife negociate contractate pentru acelai tip de
caz.
B.3 Lista serviciilor medicale n regim de spitalizare de zi i tarifele maximale
corespunztoare:
B.3.1 Lista serviciilor medicale n regim de spitalizare de zi decontate asigurailor prin tarif pe
serviciu medical/vizit (zi) i pentru care n vederea decontrii nu este necesar nchiderea fiei
de spitalizare de zi (FSZ) dup fiecare vizit (zi).
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Denumire serviciu medical


Radioterapie cu ortovoltaj/kilovoltaj
Radioterapie cu megavoltaj cobaltoterapie
Radioterapie cu megavoltaj - accelerator liniar 2 D
Radioterapie cu megavoltaj - accelerator liniar 3 D
IMRT
Brahiterapie
Chimioterapie*) cu monitorizare
Litotriie

Tarif maximal pe
serviciu medical
29 lei/edin
144 lei/edin
180 lei/edin
320 lei/edin
640 lei/edin
302 lei/edin
280 lei/edin
350 lei/edin
224

9. Tratamentul i profilaxia rabiei cu antitetanic


10. Tratamentul i profilaxia rabiei fr antitetanic
11. Strabism la copii - reeducare ortooptic

171 lei/administrare
111 lei/administrare
50 lei/edin

B.3.2 Lista serviciilor medicale n regim de spitalizare de zi decontate asigurailor prin tarif pe
serviciu medical i pentru care n vederea decontrii se nchide fia de spitalizare de zi (FSZ)
dup terminarea vizitei/vizitelor necesare finalizrii serviciului medical.
Nr.
Denumire serviciu medical
crt.
1
Implant de cristalin**)

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ntrerupere de sarcin cu recomandare medical


*valabil pentru sarcini de pn la 12 sptmni de amenoree
Amniocentez***)
Biopsie de viloziti coriale***)
Monitorizare bolnavi HIV/SIDA*)
Evaluarea dinamic a rspunsului viro - imunologic*)
Monitorizarea bolilor neurologice (epilepsie i tulburri de somn,
boala Parkinson i alte manifestri extrapiramidale, boli
neuromusculare, miastenia gravis i sindromul miastenic, neuropatii
periferice, boli neurodegenerative ale sistemului nervos central,
scleroza multipl, stenoze arteriale carotidiene, vertebrale i artere
subclaviculare, demene, paralizii cerebrale)
Monitorizarea i tratamentul talasemiei i hemofiliei*)
Hepatite cronice de etiologie viral B, C i D****)
Ciroza hepatic****)
Boli endocrine (acromegalie n tratament medicamentos i tumori
neuroendocrine)****)
Boala Gaucher****)
Boala cronic inflamatorie intestinal pentru tratamentul cu
imunosupresoare****)
Poliartrita reumatoid pentru tratamentul cu imunosupresoare****)
Artropatia psoriazic pentru tratamentul cu imunosupresoare****)
Spondilita ankilozant pentru tratamentul cu imunosupresoare****)
Artrita juvenil pentru tratamentul cu imunosupresoare****)
Psoriazis cronic sever pentru tratamentul cu imunosupresoare****)
Scleroza multipl****)
Boli rare****)
Monitorizare hemodinamic prin metoda bioimpedanei toracice
*******)
Analgezia autocontrolat
Analgezie subarahnoidian
Analgezie epidural simpl
Analgezie epidural cu cateter
Blocaj nervi periferici
Infiltraie periradicular transforaminal*****)
Bloc de ram median posterior*****)
Bloc de plex simpatic

Tarif maximal pe
serviciu medical
1.050 lei/asigurat/un
serviciu pentru fiecare
ochi, maxim 2 servicii
pe CNP
272.40
lei/asigurat/serviciu
900 lei/asigurat/serviciu
900 lei/asigurat/serviciu
200 lei/lun/asigurat
450 lei/lun/asigurat
200 lei/asigurat/lun

200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
200 lei/lun/asigurat
180 lei/
asigurat/semestru
69,4 lei/asigurat
108,5 lei/asigurat
136,6 lei/asigurat
209,6 lei/asigurat
120,5 lei/asigurat
400 lei/asigurat
120,5 lei/asigurat
400 lei/asigurat
225

30
31

39

Ablaie cu radiofrecven de ram median******)


Ablaie cu radiofrecven a inervaiei genunchiului sau a articulaiei
coxofemurale******)
Ablaie sacroiliac******)
Infiltraie sacroiliac*****)
Discografie stimulat*****)
Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame
vertiginoase i crize de pierdere a contienei fr diagnostic etiologic
cu investigaii de nalt performan
Proceduri specifice pentru cefalee, algii craniene, sindroame
vertiginoase i crize de pierdere a contienei fr diagnostic etiologic
fr investigaii de nalt performan
Urgen medico-chirurgical n camerele de gard
Urgen medico-chirurgical n structurile de urgen din cadrul
spitalelor pentru care finanarea nu se face din bugetul Ministerului
Sntii
Discectomie percutan

40
41

Endoscopie de canal spinal


Flavectomie

42

Evaluarea gravidei pentru infecii cu risc pentru sarcin (pentru


rubeol, toxoplasmoz, infecia CMV, hepatit B i C)
Monitorizare afeciuni oncologice cu investigaii de nalt performan
Monitorizare afeciuni oncologice fr investigaii de nalt
performan
Monitorizare insuficien renal cronic
Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografic (cervicale,
craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) fr toxin botulinic
Terapia distoniilor musculare fr dirijare electromiografic
(cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) fr toxin
botulinic
Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografic (cervicale,
craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxin botulinic
pentru aduli i copii cu greutate peste 25 kg
Terapia distoniilor musculare cu dirijare electromiografic (cervicale,
craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxin botulinic
pentru copii cu greutate sub 25 kg
Terapia distoniilor musculare fr dirijare electromiografic
(cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxin
botulinic pentru aduli i copii cu greutate peste 25 kg
Terapia distoniilor musculare fr dirijare electromiografic
(cervicale, craniofaciale, ale membrelor, laringiene etc.) cu toxin
botulinic pentru copii cu greutate sub 25 kg
Monitorizarea bolilor psihiatrice aduli i copii (tulburri cognitive
minore, demene incipiente, tulburri psihotice i afective n perioade
de remisiune, tulburri nevrotice i de personalitate)
Implantarea cateterului venos central long-life destinat: administrrii
de medicamente, dializei cronice sau administrrii de chimioterapice
(n cure lungi de 6 - 24 luni) pentru pacienii oncologici, hematologici,
dializai. Tariful aferent acestui serviciu include costul cateterului
venos central long-life.

32
33
34
35
36
37
38

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

209,6 lei/nivel/ asigurat


690 lei/asigurat
690 lei/asigurat
400 lei/asigurat
400 lei/asigurat
409 lei/asigurat
204.48 lei/asigurat
100 lei/pacient
250 lei/pacient
690 lei/2 discuri/
asigurat/serviciu
690 lei/asigurat/serviciu
690 lei/2 discuri/
asigurat
340 lei/asigurat/sarcin
409 lei/asigurat/lun
204,48 lei/asigurat/lun
204,48 lei/asigurat/lun
349,50 lei/asigurat
133,57 lei/asigurat
1461,05 lei/ asigurat/an
905,28
lei/asigurat/semestru
1245,12 lei/ asigurat/an
689,35 lei/
asigurat/semestru
200 lei/asigurat/lun
960 lei/asigurat

226

54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Implantarea cateterului venos central cu camer implantabil destinat


administrrii de chimioterapice (n cure lungi de 6 - 24 luni) pentru
pacienii oncologici i hematologici. Tariful aferent acestui serviciu
include costul cateterului venos central i camerei implantabile.
Monitorizarea pacemakerelor/defibrilatorului implantabil
Monitorizarea pacienilor cu insuficien cardiac congestiv pentru
asigurai cu afeciuni cardiovasculare grave de debut sau devenite
cronice
Monitorizarea pacienilor cu tulburri de ritm/ conducere cu afeciuni
cardiovasculare grave de debut sau devenite cronice
Incizia i drenajul abceselor periosoase (loji superficiale ale capului i
gtului)
Suprimarea firelor de sutur la pacieni cu despicturi labio-maxilopalatine dup plastia buzei sau a palatului
Iridectomia sau capsulotomia cu laser
Implantare cateter peritoneal (tariful include i costul cateterului)
Monitorizarea sifilisului genital primar i sifilisului secundar al pielii
i mucoaselor
Monitorizarea i tratamentul colagenenozelor: poliartrita reumatoid,
lupus eritematos sistemic, dermato-polimiozit, sindrom Sjorgen,
vasculite sistemice.
Diagnostic i monitorizare artrit precoce
Monitorizarea bolilor hematologice

1.200 lei/asigurat

309 lei/asigurat/anual
327 lei/asigurat/anual
394 lei/asigurat/anual
519,43 lei/asigurat
412 lei/asigurat
150 lei/asigurat
690lei/asigurat
130lei/asigurat/trimestru
200 lei / asigurat / lun
200 lei / asigurat / lun
200 lei/asigurat/lun

*) Tariful nu cuprinde medicamentele specifice nominalizate prin programele naionale de


sntate
**) Tariful nu cuprinde contravaloarea lentilei intraoculare. Serviciul medical se acord o singur
dat pentru fiecare ochi.
***) Biopsia de viloziti coriale se deconteaz la gravide n trimestrul I de sarcin, iar
amniocenteza la gravide n trimestrul II de sarcin, efectuat numai de ctre medicii de specialitate
obstetric-ginecologie cu supraspecializare n medicin materno-fetal, pentru cazuri cu anomalii
majore confirmate imagistic anterior procedurii sau n caz de patologie genetic n familie cu risc de
transmitere la descendeni - la recomandarea medicului genetician, sau risc de aneuploidii mai mare de
1/100 la momentul examinrii calculat prin algoritm Fetal Medicine Foundation; n tarifele aferente
acestora este inclus i prelucrarea probelor prelevate - analiza ADN prin PCR a cromozomilor 13, 18,
21, X i Y pentru diagnosticarea sindromului Down, Edwards, Patau, a sexului fetal i anomalii
numerice a cromozomilor sexuali.
****) Monitorizare i administratre tratament afeciuni care necesit administrare de medicamente
pentru care este necesar aprobarea comisiilor de experi constituite la nivelul Casei Naionale de
Asigurri de Sntate cu administrare parenteral sub supraveghere special; tariful nu cuprinde
medicamentele specifice pentru care este necesar aprobarea comisiilor de experi constituite la nivelul
Casei Naionale de Asigurri de Sntate
*****) sub ghidaj Rx
******) sub ghidaj Rx i maina de ablaie.
*******) Se poate efectua trimestrial la asiguraii cu diabet zaharat confirmat.
NOT pentru litera B:
1. Tarifele cuprind cheltuielile aferente cazurilor rezolvate precum i serviciilor medicale (cheltuieli
de personal, cheltuieli cu medicamentele i materialele sanitare, investigaii medicale paraclinice,
cheltuieli privind pregtirea slii de operaie, precum i cheltuieli indirecte).
2. Serviciile medicale spitaliceti care nu necesit internare continu, acordate n regim de
spitalizare de zi prevzute la litera B, se pot contracta de casele de asigurri de sntate cu unitile
sanitare cu paturi i cu unitile sanitare autorizate de Ministerul Sntii s efectueze aceste servicii,
227

inclusiv n centrele de sntate multifuncionale cu personalitate juridic, care au avizate/aprobate de


Ministerul Sntii structuri de spitalizare de zi.
3. Serviciile acordate n regim de spitalizare de zi prevzute la litera B pot fi acordate i n regim de
spitalizare continu dac pacientul prezint complicaii sau comorbiditi cu risc pentru pacient,
sngerare major ce pune problema repleiei volemice, risc anestezic greu de managerizat n spitalizare
de zi, iar durerea postprocedural greu de controlat, proceduri invazive majore asociate.
4. Tariful pe caz rezolvat/serviciu medical este cel negociat de casele de asigurri de sntate cu
furnizorii prevzui la punctul 2, conform notei de fundamentare a tarifului completat prin utilizarea
modelului prevzut n anexa nr. 22 A la ordin.
5. Pentru fiecare poziie din cazurile rezolvate/serviciile medicale n regim de spitalizare de zi
prevzute la litera B punctele B.1, B.2, B.3.1 i B.3.2, se ntocmesc fie de spitalizare de zi distincte.
6. Serviciile medicale/cazurile rezolvate prevzute la litera B nu pot fi acordate concomitent cu
serviciile medicale spitaliceti prevzute la litera A. Excepie fac situaiile n care asiguratul internat n
regim de spitalizare continu poate beneficia concomitent, n alt unitate sanitar, de serviciile
medicale prevzute la punctul B.3.1, poziiile 1 - 7, dup caz, dac unitatea sanitar la care asiguratul
este internat n regim de spitalizare continu, nu poate acorda aceste servicii.
7. Serviciile prevzute la poziiile 7, 8, 43, 44, 45, 52, 56, 57, 62, 63, 64 i 65 din tabelul de la lit.
B.3.2 includ, dup caz, i diagnostic/depistare.
8. Serviciile prevzute la poziiile 43 i 44 din tabelul de la lit. B.3.2 se acord pacienilor cu
afeciuni oncologice care n luna respectiv nu beneficiaz de serviciul prevzut la poziia 7 din tabelul
de la lit. B.3.1
9. La nivelul unui spital nu pot exista mai multe tarife negociate contractate pentru acelai tip de
serviciu.
10. Serviciile prevzute la poziiile 1-6 din tabelul de la lit. B.3.1 sunt prevzute n pachetul de
servicii medicale de baz, pn la preluarea acestora n programele naionale de sntate cu scop
curativ.
11. Criteriile pe baza cruia se efectueaz internarea pacienilor n regim de spitalizare de zi sunt:
a) situaia de urgen medico-chirurgical pentru:
a1) serviciile medicale prevzute la capitolul I litera B punctul B.3.2 poziiile 37 i 38 efectuate n
camera de gard, CPU/UPU care nu sunt finanate de Ministerul Sntii/ministerele i instituiile cu
reea sanitar proprie.
a2) serviciile prevzute n lista de la punctul B.1 poziiile 86, 87, 94 i 95 care se acord n structuri de
spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sntii,
b) diagnosticul nu poate fi stabilit i tratamentul nu poate fi efectuat i/sau monitorizat n
ambulatoriu pentru serviciile n regim de spitalizare de zi prevzute n listele de la litera B, cu excepia
celor de la lit. a), care se acord n structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul
Sntii.
C. Pentru stabilirea diagnosticului pot fi recomandate servicii medicale de nalt performan: CT,
RMN, scintigrafie, angiografie.
Explorri computer-tomograf (CT)
1. politraumatisme cu afectare scheletal multipl, cu dilacerare de pri moi i/sau afectare de
organe interne
2. monotraumatisme:
- cranio-cerebrale
- coloan vertebral
- torace
- abdomino-pelvine
- fracturi cominutive i/sau deschise cu interesare de vase ale extremitilor
3. hemoragii interne (dup stabilizarea funciilor vitale)
4. accidente cerebro-vasculare acute i afeciuni ale aortei, n primele 24 - 72 de ore, cu justificare
din punct de vedere medical
5. insuficien respiratorie acut prin suspiciune de embolie pulmonar
228

6. urgene abdomino-pelvine netraumatice (de ex. pancreatit acut, peritonit, ocluzie intestinal,
ischemie mezenteric, anevrism aortic etc.)
7. meningo-encefalit acut
8. stri comatoase
Examenul CT va nlocui examenul RMN la asiguraii cu contraindicaii (prezen de stimulatoare
cardiace, valve, corpi strini metalici, sarcin n primele 3 luni)
Explorri prin rezonan magnetic nuclear (RMN)
1. traumatisme vertebro-medulare
2. accidente vasculare cerebrale i afeciuni ale aortei, n primele 24 - 72 de ore, cu justificare din
punct de vedere medical, nevizualizate CT
3. patologia oncologic indiferent de localizare
4. necroza aseptic de cap femural
5. urgene n patologia demielizant (nevrita optic; parapareze brusc instalate)
Examenul RMN va nlocui examenul CT la asiguraii cu contraindicaii (insuficien renal,
insuficien cardiac sever, sarcin, alergie la substanele de contrast iodate)
Explorri scintigrafice
1. tromboembolismul pulmonar
2. accidente coronariene acute
3. accidentul vascular cerebral ischemic acut, n primele 24 - 72 de ore, cu justificare din punct de
vedere medical, cu aspect CT neconcludent
Explorri angiografice:
- afeciuni vasculare indiferent de localizare
CAPITOLUL II
Pachetul minimal de servicii medicale n asistena medical spitaliceasc cuprinde servicii
medicale acordate n regim de spitalizare continu i de zi i se acord n situaia n care
pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat.
1. Criteriile pe baza crora se efectueaz internarea pacienilor n regim de spitalizare continu sunt:
a) urgen medico-chirurgical n care este pus n pericol viaa pacientului sau care au acest
potenial pn la rezolvarea situaiei de urgen;
b) boli cu potenial endemo-epidemic pn la rezolvarea complet a cazului;
c) naterea
2. Criteriile pe baza crora se efectueaz internarea pacienilor n regim de spitalizare de zi sunt:
a) situaia de urgen medico-chirurgical, pentru:
a1) serviciile medicale prevzute la capitolul I litera B punctul B.3.2 poziiile 37 i 38 efectuate n
camera de gard, CPU/UPU care nu sunt finanate de Ministerul Sntii/ministerele i instituiile cu
reea sanitar proprie.
a2) serviciile prevzute n lista de la punctul B.1 poziiile 86, 87, 94 i 95 care se acord n structuri de
spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sntii,
b) epidemiologic pentru bolnavii care necesit tratament n afeciuni care nu necesit izolare pentru
serviciile medicale prevzute la capitolul I litera B punctul B.3.1 poziiile 9 i 10 i punctul B.3.2
poziia 62, care se acord n structuri de spitalizare de zi aprobate/avizate de Ministerul Sntii.
3. Pentru criteriul urgen medico-chirurgical, spitalul acord serviciile medicale avnd obligaia s
evalueze situaia medical a pacientului i s l externeze dac serviciile medicale de urgen nu se mai
justific. Pentru spitalizarea continu, la solicitarea pacientului se poate continua internarea n regim
de spitalizare continu cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale spitaliceti de ctre
pacient pentru perioada n care serviciile acordate nu mai reprezint urgen.
CAPITOLUL III

229

1. Pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaiei


Elveiene, titulari de card european de asigurri sociale de sntate, n perioada de valabilitate a
cardului, beneficiaz de serviciile prevzute la capitolul II din prezenta anex. Pentru aceste servicii
medicale, furnizorii de servicii medicale spitaliceti nu solicit bilet de internare.
2. Pacienii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaiului Economic European/Confederaiei
Elveiene, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise n baza Regulamentului CE nr.
883 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de
securitate social, beneficiaz n asistena medical spitaliceasc, de serviciile prevzute la capitolul I
din prezenta anex. Furnizorii de servicii medicale spitaliceti acord serviciile medicale prevzute la
capitolul I din prezenta anex, pe baza biletului de internare n aceleai condiii ca i persoanelor
asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia, cu excepia situaiei n care
pacienii respectivi beneficiaz de servicii medicale programate, acordate cu autorizarea prealabil a
instituiilor competente din statele membre ale Uniunii Europene/din Spaiul Economic
European/Confederaiei Elveiene.
3. Pacienii din statele cu care Romnia a ncheiat acorduri, nelegeri, convenii sau protocoale
internaionale cu prevederi n domeniul sntii, pot beneficia, dup caz, de serviciile medicale
prevzute la capitolul II din prezenta anex, sau de serviciile medicale prevzute la capitolul I din
prezenta anex, n condiiile prevzute de respectivele documente internaionale.
Serviciile medicale prevzute la capitolul I, se acord pe baza biletului de internare n aceleai
condiii ca i persoanelor asigurate n cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate din Romnia.

230

ANEXA 23 A
LISTA
spitalelor pentru care plata se face prin tarif pe caz rezolvat,
ICM, TCP i DMS valabile pentru anul 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Cod
Spital
(CNAS)
AB01
AB02
AB03
AB04
AB05
AB06
AB08
AB09
AB12
AB14
AG01
AG02
AG04
AG05
AG06
AG07
AG08
AG13

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

AG14
AG15
AG24
AR01
AR05
AR06
AR07
AR14
AR20
AR21
B_01

Nr.
Crt.

Clasificare

ICM
2015*)

Spitalul Judetean de Urgenta Alba Iulia


Spitalul de Boli Cronice Campeni
Spitalul Municipal Blaj
Spitalul Orasenesc Abrud
Spitalul Municipal Aiud
Spitalul Orasenesc Campeni
Spitalul Municipal Sebes
Spitalul Orasenesc Cugir
Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud
Centrul Medical Dr. Laura Catana
Spitalul Judetean Pitesti
Spitalul de Pediatrie Pitesti
Spitalul de Pneumoftiziologie Cmpulung
Spitalul Municipal Campulung
Spitalul Orasenesc "Regele Carol I" Costesti
Spitalul Municipal Curtea de Arges
Spitalul Orasenesc "Sf. Spiridon" Mioveni
Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea

III
V
IV
IV
IV
IV
IV
IV
V
V
III
IV
V
IV
IV
IV
IV
V

1,2480
1,0317
1,1789
1,0046
1,2394
1,0396
1,2307
0,9207
0,9287
1,3175
1,2242
1,1973
0,9754
1,1621
1,2272
1,1463
0,8819
1,3022

1.500
1.430
1.475
1.475
1.475
1.475
1.475
1.475
1.430
1.430
1.600
1.600
1.430
1.475
1.475
1.475
1.475
1.430

6,65
8,33
7,45
5,56
6,67
6,33
6,85
6,19
7,62
7,02
6,89
4,57
9,36
6,28
5,62
6,54
6,82
17,32

Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea


Iasului
Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni
SC Muntenia Medical Competences SA
Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Arad
Spitalul Orasenesc Ineu
Spitalul de Boli Cronice Lipova
Spitalul Orasenesc Sebis
Spitalul "Sf. Gheorghe" Chisineu- Cris
Centrul Medical Laser System
SC Genesys Medical Clinic SRL
Spitalul Clinic "Sf. Maria" Bucuresti

V
V
V
II
IV
IV
V
IV
IV
IV
II

0,9367
0,9931
1,1063
1,3308
1,0893
0,7551
0,7384
0,9820
1,0766
1,1580
1,1500

1.430
1.430
1.430
1.600
1.475
1.475
1.430
1.475
1.475
1.475
1.550

10,41
10,55
3,51
6,82
6,32
7,53
7,96
4,93
7,04
3,51
5,11

Denumire spital

TCP
DMS_spital
2015**)
***)

260

30

B_02

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

31

B_03

32

1,5283

1.850

6,48

Spitalul Clinic de Urgenta de Chirurgie Plastica,


Reparatorie si Arsuri Bucuresti

IM

2,3376

2.230

6,30

B_04

Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila"


Bucuresti

IIM

1,2645

1.525

5,78

33
34
35

B_05
B_06
B_08

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Gr.


Alexandrescu" Bucuresti
Spitalul Clinic "Filantropia" Bucuresti
Spitalul Clinic de Urgente Oftalmologice Bucuresti

IM
IM
IM

1,3431
0,8277
0,6128

1.600
1.600
1.575

4,18
3,51
3,51

36
37
38

B_09
B_101
B_103

Spitalul Clinic de Chirurgie Oromaxilofaciala "Prof.


Dr. Dan Teodorescu" Bucuresti
Tinos Clinic SRL
SC Centrul Medical Unirea SRL

IIM
IV
IV

0,7146
1,5059
1,0990

1.600
1.475
1.475

3,51
3,51
3,51

39
40
41
42

B_11
B_110
B_113
B_116

IM
V
IV
III

1,0098
1,0147
1,1191
1,4087

1.800
1.430
1.475
1.500

5,49
3,51
3,51
3,51

43

B_12

Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu"


Bucuresti
Clinica Angiomed
SC Delta Health
Sanador
Institutul de Endocrinologie "C. I. Parhon"
Bucuresti

IM

0,9435

1.800

4,37

44
45
46
47
48
49
50

B_121
B_124
B_125
B_128
B_129
B_13
B_136

Clinica de angiografie si terapie endovasculara


Hemodinamic
SC MedLife SA Sucursala Bucuresti
SC Centrul Medical Medas 2003 SRL
SC Medicover Hospitals SRL
Spital Monza
Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino" Bucuresti
SC Promed System SRL

V
III
V
IV
V
III
V

1,5521
0,7315
0,3505
0,8630
1,6525
1,1464
0,5195

1.430
1.500
1.430
1.475
1.430
1.500
1.430

3,51
3,51
3,51
3,51
3,51
4,89
3,51

51
52

B_14
B_140

Institutul National de Diabet, Nutritie si Boli


Metabolice "Prof. Dr. N. Paulescu" Bucuresti
Dr. Victor Babes Spital General

IM
V

1,2920
0,8389

1.800
1.430

5,20
3,51

53
54
55

B_15
B_16
B_18

Spitalul Clinic de Ortopedie - Traumatologie si


TBC Osteoarticular "Foisor" Bucuresti
Spitalul Clinic Colentina Bucuresti
Institutul Clinic Fundeni Bucuresti

IIM
II
IM

1,3219
1,9619
1,4178

1.825
1.550
1.808

4,28
5,80
5,85

56

B_19

Institutul de Boli Cardiovasculare "C. C. Iliescu"


Bucuresti

IM

2,2053

1.800

5,07

57

B_20

IM

1,0079

1.800

5,52

58
59

B_21
B_22

II
IIM

1,2461
1,2299

1.600
1.525

4,46
4,97

Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului


"Prof. Dr. Alfred Rusescu" Bucuresti
Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Pantelimon"
Bucuresti
Spitalul Clinic de Copii "Dr. V. Gomoiu" Bucuresti

261

60

B_23

Spitalul Clinic "Coltea" Bucuresti

IM

1,6301

1.575

6,24

61

B_25

Spitalul Clinic de Boli infectioase si Tropicale "Dr.


V. Babes" Bucuresti

IIM

1,3125

1.525

6,95

62

B_27

Spitalul Clinic de Psihiatrie "Dr. Alexandru


Obregia" Bucuresti

IM

1,5589

1.575

10,32

63
64
65

B_28
B_29
B_31

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "M. S.


Curie" Bucuresti
Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Ioan" Bucuresti
Spitalul Clinic "Prof. Dr. Th. Burghele" Bucuresti

IM
II
IIM

1,1570
1,4629
1,1296

1.600
1.600
1.658

5,20
4,85
6,53

66
67

B_32
B_33

Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie


Functionala ORL "Prof. Dr. D. Hociota" Bucuresti
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti

IM
I

1,3476
1,2534

1.800
1.850

6,44
5,70

68

B_34

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Prof. Dr.


Panait Sirbu" Bucuresti

IIM

0,8472

1.600

3,51

69

B_35

Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni"


Bucuresti

IM

2,3358

1.600

5,63

70

B_36

Institutul National de Neurologie si Boli


Neurovasculare Bucuresti

IM

1,5590

1.800

7,72

71
72

B_38
B_40

73
74

V
V

1,3821
0,8684

1.430
1.430

10,55
7,62

B_41
B_42

Centrul de Evalure si Tratament a


Toxicodependentelor pentru Tineri "Sf. Stelian"
Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf. tefan"
Centrul de Boli Reumatismale "Dr. I. Stoia"
Bucuresti
Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa" Bucuresti

IIM
III

1,5332
1,1397

1.580
1.500

6,18
5,02

75

B_47

Institutul National de Pneumoftiziologie "Marius


Nasta" Bucuresti

IM

1,5959

1.800

8,79

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

B_48
B_50
B_80
B_90
B_91
B_95
B_96
B_97
BC01
BC02
BC03
BC04
BC05
BC06
BC08

Institutul National de Boli Infectioase "Prof. Dr.


Matei Bals" Bucuresti
Centrul de Sanatate RATB
Spitalul Universitar de Urgenta "Elias" Bucuresti
Spitalul de Psihiatrie Titan "Dr. C. Gorgos"
SC Crestina Medicala Munposan '94 SRL
Euroclinic Hospital SA
SC Med Life SA
Clinica Sf. Lucia SRL
Spitalul Judetean de Urgenta Bacau
Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau
Spitalul Municipal Onesti
Spitalul Orasenesc Buhusi
Spitalul Orasenesc "loan Lascar" Comanesti
Spitalul Municipal de Urgenta Moinesti
SC Polimed SRL

IM
IV
I
V
V
IV
III
V
III
V
III
IV
IV
III
IV

1,5656
1,1072
1,2381
1,3860
0,7224
0,9563
1,2774
1,7520
1,1355
1,0344
1,1018
1,0249
1,2584
1,2949
0,9151

1.800
1.475
1.850
1.430
1.430
1.475
1.500
1.430
1.600
1.430
1.500
1.475
1.475
1.500
1.475

4,99
4,25
4,98
10,72
4,38
3,51
3,51
3,51
5,76
8,47
6,38
6,67
7,26
8,96
5,27
262

91
92
93

BC14
BC15
BH01

Clinica Palade Bacau


SC Eldimedmaterna SRL
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea

V
V
II

0,8052
1,6382
1,4134

1.430
1.430
1.600

3,51
3,51
5,38

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

BH02
BH07
BH09
BH10
BH11
BH12
BH13
BH14
BH26
BH32
BN01
BN02
BN03
BN09
BR01
BR05
BR07
BR09
BT01
BT02
BT06
BT10
BV01

Spitalul Clinic Municipal "Dr. Gavril Curteanu"


Oradea
Spitalul Orasenesc Alesd
Spitalul Municipal "Episcop N. Popovici" Beius
Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita
Spitalul de Psihiatrie Nucet
Spitalul Municipal Salonta
Spitalul Orasenesc tei
Spitalul de Psihiatrie tei
Spitalul Pelican Oradea
Euclid Oradea
Spitalul Judetean Bistrita
Spitalul Orasenesc "Dr. G. Trifon" Nasaud
Spitalul Orasenesc Beclean
SC Clinica Sanovil SRL
Spitalul Judetean de Urgenta Braila
Spitalul Orasenesc Faurei
Spitalul "Sf. Pantelimon" Braila
Spitalul de Pneumoftiziologie Braila
Spitalul Judetean de Urgenta "Mavromati" Botosani
Spitalul "Sf. Gheorghe" Botosani
Spitalul Municipal Dorohoi
Spitalul de Pneumoftiziologie Botosani
Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Brasov

II
IV
IV
IV
V
IV
V
IV
II
V
III
IV
IV
IV
III
IV
V
V
III
V
IV
V
II

1,3991
1,0389
1,0317
1,0649
1,2771
1,0621
0,8989
1,0623
1,5600
0,8366
1,0992
0,8509
0,8270
0,9470
1,4732
0,8576
1,3709
0,9125
1,0943
0,9846
1,0151
0,9983
1,4968

1.550
1.475
1.475
1.475
1.430
1.475
1.430
1.475
1.550
1.430
1.500
1.475
1.475
1.475
1.500
1.475
1.430
1.430
1.500
1.430
1.475
1.430
1.600

7,42
6,28
6,45
6,89
13,43
6,56
7,41
13,83
3,51
3,51
6,57
5,86
5,78
3,51
7,03
6,64
12,28
8,32
6,43
8,95
6,46
8,35
6,35

117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

BV02
BV03
BV04
BV05
BV06
BV08
BV10
BV12
BV13
BV17
BV18
BV21
BV23
BV24

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Dr. I. A.


Sbarcea" Brasov
Spitalul Clinic de Copii Brasov
Spitalul de Boli Infectioase Brasov
Spitalul de Pneumoftiziologie Brasov
Spitalul Municipal Fagaras
Spitalul Municipal Codlea
Spitalul Orasenesc "Dr. C. T. Sparchez" Zarnesti
Spitalul Orasenesc Rupea
Spitalul de Psihiatrie si Neurologie Brasov
SC Rur Medical SRL
Clinicile ICCO SRL
Spitalul Teo Health SA
SC Centrul Medical Unirea SRL Brasov
SC PDR SA

IIM
IIM
IIM
IIM
IV
V
IV
IV
IIM
V
IIM
III
III
IV

1,0405
1,1743
1,4577
1,1187
0,9842
0,9451
0,9343
0,8114
1,2897
0,8677
1,6497
1,4123
0,9073
1,2053

1.525
1.600
1.525
1.525
1.475
1.430
1.475
1.475
1.525
1.430
1.525
1.500
1.500
1.475

4,93
5,07
7,05
7,93
5,31
7,08
5,53
5,45
11,01
3,51
3,51
3,51
3,51
3,51
263

131
132
133
134
135

BV25
BV28
BZ01
BZ02
BZ04

SC Onco Card SRL- Centrul de Diagnostic si


Tratament Oncologic
Clinicile ICCO Ortopedie SRL
Spitalul Judetean Buzau
Spitalul Municipal Ramnicu Sarat
Spitalul Orasenesc Nehoiu

V
V
III
IV
IV

1,3680
2,0561
1,1738
0,9997
0,8796

1.430
1.430
1.500
1.475
1.475

3,51
5,07
5,66
5,85
5,63

136
137

BZ09
CJ01

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta


Sapoca
Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Cluj-Napoca

IV
I

1,3863
1,2131

1.475
1.850

13,59
6,35

138

CJ02

139

IM

1,5988

1.800

5,95

CJ03

Institutul Regional de GastroenterologieHepatologie Prof. dr. O. Fodor Cluj-Napoca


Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii ClujNapoca

IIM

1,1786

1.600

4,19

140
141
142
143

CJ04
CJ05
CJ06
CJ07

Spitalul de Pneumoftiziologie "Leon Daniello"


Cluj-Napoca
Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca
Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca
Spitalul Municipal Clinic Cluj-Napoca

IIM
IIM
IIM
II

1,7323
1,7131
1,2442
1,2785

1.600
1.525
1.525
1.550

8,71
6,31
8,49
7,57

144

CJ08

IM

1,2214

1.800

6,76

145
146
147
148
149
150

CJ09
CJ10
CJ11
CJ12
CJ13
CJ14

Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuta" ClujNapoca


Institutul Inimii "Prof. Dr. N. Stancioiu" ClujNapoca
Spitalul Municipal Dej
Spitalul Municipal Turda
Spitalul Municipal Gherla
Spitalul Orasenesc Huedin
Spitalul Municipal Campia Turzii

IM
IV
IV
IV
IV
IV

2,1683
0,9989
0,9448
0,8515
1,0160
0,9482

1.800
1.475
1.475
1.475
1.475
1.475

7,03
6,84
6,34
5,50
6,24
5,60

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

CJ21
CL01
CL02
CL03
CL06
CL07
CS01
CS02
CS03
CS05
CS07
CT01
CT04
CT05

Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal


Cluj-Napoca
Spitalul Judetean de Urgenta Calarasi
Spitalul Municipal Oltenita
Spitalul Orasenesc Lehliu-Gara
Spitalul de Psihiatrie Sapunari
Spitalul de Pneumoftiziologie Calarasi
Spitalul Judetean Resita
Spitalul Municipal de Urgenta Caransebes
Spitalul Orasenesc Oravita
Spitalul Orasenesc Moldova Noua
Spitalul Orasenesc Otelu Rosu
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta
Spitalul Municipal Medgidia
Spitalul Orasenesc Cernavoda

IM
III
IV
IV
V
V
III
III
IV
IV
IV
IA
III
IV

1,0356
1,0169
0,7710
0,7740
1,3682
1,1699
1,1800
0,9597
0,7651
0,7860
0,8530
1,3907
1,0003
1,0132

1.839
1.500
1.475
1.475
1.430
1.430
1.500
1.500
1.475
1.475
1.475
1.850
1.500
1.475

7,06
5,65
5,81
5,82
16,25
7,48
6,70
6,73
6,38
6,17
5,92
5,85
5,78
4,39
264

165
166
167
168
169
170
171
172
173

CT06
CT07
CT14
CT18
CT19
CT20
CT22
CT24
CT32

Spitalul Municipal Mangalia


Spitalul Orasenesc Harsova
Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta
SC Medical Analysis
SC Medstar 2000 SRL
Euromaterna SA
ISIS Medical Center
SC Rocomedicor SRL
SC Ovidius Clinical Hospital SRL

IV
IV
IIM
V
V
V
V
V
V

0,9947
0,9278
1,5827
1,6748
1,3226
1,2452
1,2695
1,0132
0,8987

1.475
1.475
1.525
1.430
1.430
1.430
1.430
1.430
1.430

6,02
5,08
7,21
3,51
3,51
3,51
3,51
3,51
3,51

174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184

CV01
CV03
CV04
CV05
CV08
DB01
DB02
DB03
DB04
DJ01
DJ02

Spitalul Judetean "Dr. Fogolyan Kristof" Sfantu


Gheorghe
Spitalul Municipal Targu Secuiesc
Spitalul Orasenesc Baraolt
Spitalul de Cardiologie Covasna
SC Andimex SRL
Spitalul Judetean Targoviste
Spitalul Orasenesc Pucioasa
Spitalul Orasenesc Gaesti
Spitalul Orasenesc Moreni
Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Craiova
Spitalul Municipal Clinic "Filantropia" Craiova

III
IV
IV
IV
V
III
IV
IV
IV
II
IV

1,1405
0,9637
0,7243
0,6962
0,7020
1,3168
0,9831
0,9305
0,9448
1,2015
1,1358

1.500
1.475
1.475
1.475
1.430
1.500
1.475
1.475
1.475
1.800
1.475

6,17
6,16
5,45
5,89
3,51
6,43
7,98
6,39
6,66
5,95
5,53

185
186
187
188
189

DJ03
DJ04
DJ05
DJ06
DJ07

Spitalul Clinic de Boli Infectioase si


Pneumoftiziologie "Victor Babes" Craiova
Spitalul Municipal "Dr. Irinel Popescu" Bailesti
Spitalul "Filisanilor" Filiasi
Spitalul Orasenesc Segarcea
Spitalul Municipal Calafat

IIM
IV
IV
IV
IV

1,2170
0,8801
1,0185
0,8512
0,9180

1.525
1.475
1.475
1.475
1.475

6,39
5,76
5,89
5,77
4,98

190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202

DJ13
DJ18
DJ20
DJ30
DJ40
GJ01
GJ02
GJ03
GJ04
GJ05
GJ06
GJ10
GJ11

Spitalul Orasenesc "Asezamintele Brancovenesti"


Dabuleni
Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova
Centrul Medical Mogos Med
SC Eiffel Med SRL
Spitalul Judetean Targu Jiu
Spitalul Municipal Motru
Spitalul Orasenesc Targu Carbunesti
Spitalul Orasenesc Rovinari
Spitalul Orasenesc Novaci
Spitalul Orasenesc Bumbesti-Jiu
Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu
Spitalul Orasenesc Turceni

IV
V
IIM
V
V
III
IV
III
IV
IV
IV
V
IV

0,9692
1,1329
1,2798
0,5684
0,9260
1,0799
0,9536
1,1028
0,9636
0,9336
1,0664
0,9171
0,9335

1.475
1.430
1.525
1.430
1.430
1.500
1.475
1.500
1.475
1.475
1.475
1.430
1.475

5,38
8,82
8,42
3,51
3,51
5,99
5,73
6,47
5,95
4,96
6,31
9,07
5,82

265

203

GL01

Spitalul Judetean Clinic de Urgenta "Sf. Apostol


Andrei" Galati

II

1,3079

1.600

6,69

204
205

GL02
GL03

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Ioan"


Galati
Spitalul de Pshiatrie "Elisabeta Doamna" Galati

II
V

1,1865
1,2785

1.600
1.430

5,14
7,14

206
207

GL04
GL05

Spitalul de Obstetrica-Ginecologie "Bunavestire"


Galati
Spitalul de Pneumoftiziologie Galati

V
V

0,9172
0,9678

1.430
1.430

4,71
9,80

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

GL06
GL07
GL08
GR01
GR05
HD01
HD02
HD03
HD05
HD06
HD07
HD08
HD09

Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Cuvioasa


Parascheva" Galati
Spitalul Municipal "Anton Cincu" Tecuci
Spitalul Orasenesc Targu Bujor
Spitalul Judetean Giurgiu
Spitalul Orasenesc Bolintin-Vale
Spitalul Judetean de Urgen Deva
Spitalul Municipal "Dr. A. Simionescu" Hunedoara
Spitalul Municipal de Urgenta Petrosani
Spitalul Municipal Lupeni
Spitalul Municipal Vulcan
Spitalul Municipal Brad
Spitalul Municipal Orastie
Spitalul Orasenesc Hateg

V
IV
IV
III
IV
III
III
III
IV
IV
IV
IV
IV

1,1864
0,8673
0,8060
0,9915
0,8527
1,2649
1,3042
1,2337
1,0623
1,1288
1,0237
1,0289
0,9163

1.430
1.475
1.475
1.500
1.475
1.600
1.500
1.500
1.475
1.475
1.475
1.475
1.475

6,86
4,49
4,79
6,87
5,91
7,03
6,46
7,32
7,19
5,09
6,00
6,68
5,53

221
222
223
224
225
226
227

HD18
HR01
HR02
HR03
HR04
HR07
IF01

Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta


Zam
Spitalul Judetean Miercurea-Ciuc
Spitalul Municipal Odorheiul Secuiesc
Spitalul Municipal Gheorgheni
Spitalul Municipal Toplita
Spitalul de Psihiatrie Tulghes
Spitalul De Obstetrica Ginecologie Buftea

V
III
III
IV
IV
V
V

1,1671
1,1729
1,1472
0,9804
0,9489
1,4080
0,9560

1.430
1.500
1.500
1.475
1.475
1.430
1.430

16,58
5,79
6,24
6,21
6,11
14,13
3,88

228

IF03

Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu


Balaceanca

1,3523

1.430

20,79

229
230
231
232
233

IF06
IL01
IL02
IL03
IL04

II
III
IV
IV
IV

1,1069
1,0920
0,9426
1,1002
1,0233

1.550
1.500
1.475
1.475
1.475

5,16
5,23
5,05
5,44
5,56

234

IS01

Spitalul Judetean "Sfintii Imparati Constantin si


Elena" Ilfov
Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia
Spitalul Municipal Urziceni
Spitalul Municipal Fetesti
Spitalul Orasenesc Tandarei
Spitalul Judetean Clinic de Urgenta "Sf. Spiridon"
Iasi

1,4647

1.850

6,50

235

IS02

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Sf. Maria"


Iasi

II

1,2418

1.600

5,68
266

IS03
IS04

Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G.I.M.


Georgescu" Iasi
Spitalul Clinic "Dr. CI. Parhon" Iasi

IM
IM

2,0758
1,5186

1.800
1.726

6,96
6,56

238

IS05

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "CuzaVoda" Iasi

II

1,1051

1.600

5,07

239
240
241

IS06
IS07
IS08

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Elena


Doamna" Iasi
Spitalul Clinic Pneumoftiziologie Iasi
Institutul de Psihiatrie Socola Iasi

IIM
II
IIM

1,2026
1,5374
1,3744

1.525
1.600
1.800

5,18
9,20
12,62

242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256

IS09
IS11
IS12
IS13
IS14
IS28
IS30
IS31
IS32
IS36
IS43
M01
M02
M03
M04

Spitalul Clinic de Boli infectioase "Sf. Parascheva"


Iasi
Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. N. Oblu" Iasi
Spitalul Clinic de Recuperare Iasi
Spitalul Orasenesc Harlau
Spitalul Municipal Pascani
Spital Providenta
Arcadia Hospital
Arcadia Cardio
Centrul de oncologie euroclinic
Institutul Regional de Oncologie Iasi
Clinica de Chirurgie Esculap
Spitalul Militar de Urgenta Regina Maria Brasov
Spitalul Militar de Urgenta "Dr. Stefan Odobleja"
Spitalul Militar de Urgenta Cluj-Napoca
Spitalul Militar de Urgenta Galati

IIM
IIM
IIM
IV
IV
IV
IV
V
NC
IM
NC
III
III
III
IV

1,2656
2,0616
1,2538
0,7314
1,0562
1,1458
1,2110
1,5463
1,2562
1,7383
0,8486
1,2987
1,0736
1,1420
1,0965

1.525
1.600
1.525
1.475
1.475
1.475
1.475
1.430
1.380
1.800
1.380
1.500
1.500
1.500
1.475

6,26
7,37
8,59
4,99
6,90
6,23
3,51
3,51
3,51
5,39
3,51
5,91
6,91
6,78
5,88

257
258

M05
M06

Spitalul Militar de Urgenta Dr. Victor Popescu


Timisoara
Spitalul Clinic de Ur