Sunteți pe pagina 1din 3
AGENTIA NATIONALA PENTRU EGALITATEA DE SANSE INTRE FEMEI $1 BARBATI Nr. S8Y- 03.02. Col6 Catre: — Domnul DAN TAPALAGA, Editor coordonator HotNews.ro Ref: solicitare, formulata in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, inregistraté la MMFPSPV cu nr.25/02.02.2016 1. ince perioada au fost organizate aceste cursuri, cati magistrati au participat si ine sunt profesorii/expertii care au predat in cadrul proiectului (numele si institutia de invatamant de la care au provenit). a) Programul de formare profesionala continua s-a derulat in perioada 15.06.2014 - 11.09.2015, in serii séptimanale, de luni pana vineri, intre orele 8.00 si 17.00, la sediul Academiei Nationale de Informatii ,,Mihai Viteazul”” b) Grupul tints (denumire specificd utilizata in cadrul programelor finantate din Fondul Social European, instituitd sub aceasta denumire ca $i conditie specifica in contractul de finantare incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene si Departamentul pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati) a fost alcatuit din specialisti care detin functii de conducere in cadrul institutiilor din care fac parte (manageri ai autoritatilor publice locale si centrale) si experti din cadrul_ autoritatilor publice centrale/tocale, cu atributii in domeniul prevenirii si combaterii violentei domestice/traficului de persoane sau implicati in sprijinirea victimelor violentei domestice sau traficului de persoane. La programul de formare profesional continua in ocupatia ,expert in egalitate de sanse” derulat in cadrul proiectului ,START - O viaté de calitate in siguranta” nu a participat in magistrat. c) Expertii pe termen scurt care au derulat activitatile de formare profesional continua au fost selectati in urma public&rii unui anunt de selectie si depunerii, de catre cei interesati, a unui dosar de inscriere la sediul ANES. Candidatii au fost selectati pe baza experientei in domeniile vizate de programul de formare profesional continua specific ocupatiei de ,expert AGENTIA NATIONALA PENTRU EGALITATEA DE SANSE INTRE FEMEL $1 BARBATI fn egalitate de sanse” aprobat de Autoritatea Nationald de Calificari, dosarele acestora putand fi studiate la sediul institutiei noastre din Bucuresti, str. Petofi Sandor, nr. 47, Sector 1, in baza unei cereri formulate de persoanele interesate. 2. Valoarea proiectului (buget). Buget proiect: 170.207.156 RON 3. Pe ce criterii a incheiat Departamentul pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati parteneriatul cu Academia Nationala de Informatii? De ce ANI si nu alt facultate cu expertizé in domeniui in ce a constat acest parteneriat? ‘in luna august 2014, in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, au fost date publicitatii conditiile specifice pentru cererea de propuneri de proiecte de tip strategic/sistemic nr. 170 ,,sanse egale si respect”, Axa prioritara 6 - ,Promovarea incluziunii sociale”, domeniul major de interventie 6.3 - ,Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”, La capitolul 3.3 al documentului mentionat, intitulat “Beneficiari eligibili” mentioneaza, ca beneficiar eligibil ,Departamentul pentru Egalitate de Sanse jintre Femei si Barbati, ca structuré de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridic’, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. Depunerea unei cereri de finantare se realizeaza in parteneriat. Parteneri eligibili sunt universitati publice in domeniul militar, de informatii, de ordine publica si de securitate national”, jin baza acestei prevederi, Departamentul pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati a publicat un “Anunt de selectie partener pentru proiect POSDRU DMI 6.3 ,Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”, unde la “Sectiunea 1 - Profilul partenerului”, se stipula ca: ,,Partenerul se doreste a fi o universitate publica in domeniul militar, de informatii, de ordine public’ sau de securitate national, cu experienta in furnizarea de programe de formare profesionala continua”. Academia Nationala de Informatii ,Mihai Viteazul” a fost singura universitate care a transmis dosarul de participare ctre Departamentul pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, fiind ulterior selectata ca si partener in proiect. In urma incheierii Acordului de parteneriat, intre Departamentul pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati si Academia National de Informatii “Mihai Viteazul”, in cadrul Activitatii 4 - Dobandirea de competente profesionale in domeniul incluziunii sociale relevante pentru prevenirea si combaterea violentei domestice si a traficului de persoane, Academia a acreditat, la Autoritatea Nationala pentru Calificdri, un program de instruire si formare profesionala AGENTIA NATIONALA PENTRU EGALITATEA DE SANSE INTRE FEMEI $1 BARBATI continua in ocupatia expert in egalitate de sanse” si a efectuat formarea profesional a unui numar de 1.100 de specialisti din totalul de 11.150 de Persoane cat reprezinta grupul tinta total al proiectului . Agentia Nationald pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati Compartimentul comunicare publice