Sunteți pe pagina 1din 9

3/25/2007

DE LA PROIECTARE LA EXECUTIE 1 PROIECTUL DE EXECUłIE sc. 1/50 LocuinŃă unifamilială la Pipera
DE LA PROIECTARE LA EXECUTIE
1
PROIECTUL DE EXECUłIE
sc. 1/50
LocuinŃă unifamilială la Pipera
3
Arh. Anamaria Mortu

Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton 2006-2007_Curs 5

PROIECTUL DE EXECUłIE sc. 1/50 LocuinŃă unifamilială la Pipera 2 Arh. Anamaria Mortu PROIECTUL DE
PROIECTUL DE EXECUłIE
sc. 1/50
LocuinŃă unifamilială la Pipera
2
Arh. Anamaria Mortu
PROIECTUL DE EXECUłIE
sc. 1/50
LocuinŃă unifamilială la Pipera
4
Arh. Anamaria Mortu
1

3/25/2007

PROIECTUL DE EXECUłIE sc. 1/50 LocuinŃă unifamilială la Pipera 5 Arh. Anamaria Mortu PROIECTUL DE
PROIECTUL DE EXECUłIE
sc. 1/50
LocuinŃă unifamilială la Pipera
5
Arh. Anamaria Mortu
PROIECTUL DE EXECUłIE
sc. 1/50
LocuinŃă unifamilială Bucureşti
7
GRAPHIC STUDIO, arh. Dragoş Perju

Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton 2006-2007_Curs 5

Locuin Ńă unifamilial ă Bucure ş ti GRAPHIC STUDIO, arh. Drago ş Perju 6

LocuinŃă unifamilială Bucureşti

GRAPHIC STUDIO, arh. Dragoş Perju

6

PROIECTUL DE EXECUłIE sc. 1/50

PROIECTUL DE EXECU ł IE sc. 1/50 Locuin Ńă unifamilial ă Bucure ş ti 8 GRAPHIC

LocuinŃă unifamilială Bucureşti

8

GRAPHIC STUDIO, arh. Dragoş Perju

2

3/25/2007

PROIECTUL DE EXECUłIE sc. 1/50

PROIECTUL DE EXECU ł IE sc. 1/50 Locuin Ńă unifamilial ă Bucure ş ti GRAPHIC STUDIO,

LocuinŃă unifamilială Bucureşti

GRAPHIC STUDIO, arh. Dragoş Perju

9

PROIECTUL DE EXECUłIE sc. 1/50

PROIECTUL DE EXECU ł IE sc. 1/50 Locuin Ńă unifamilial ă Bucure ş ti GRAPHIC STUDIO,

LocuinŃă unifamilială Bucureşti

GRAPHIC STUDIO, arh. Dragoş Perju

11

Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton 2006-2007_Curs 5

PROIECTUL DE EXECUłIE sc. 1/50

PROIECTUL DE EXECU ł IE sc. 1/50 Locuin Ńă unifamilial ă Bucure ş ti GRAPHIC STUDIO,

LocuinŃă unifamilială Bucureşti

GRAPHIC STUDIO, arh. Dragoş Perju

10

PROIECTUL DE EXECUłIE sc. 1/50

PROIECTUL DE EXECU ł IE sc. 1/50 Locuin Ńă unifamilial ă Bucure ş ti GRAPHIC STUDIO,

LocuinŃă unifamilială Bucureşti

GRAPHIC STUDIO, arh. Dragoş Perju

12

3

3/25/2007

PROIECTUL DE EXECUłIE sc. 1/50 LocuinŃă unifamilială la Săftica, jud. Ilfov 13 GRAPHIC STUDIO, arh.
PROIECTUL DE EXECUłIE
sc. 1/50
LocuinŃă unifamilială la Săftica, jud. Ilfov
13
GRAPHIC STUDIO, arh. Remus Hârşan

PROIECTUL DE EXECUłIE sc. 1/50

LocuinŃă unifamilială la Săftica, jud. Ilfov
LocuinŃă unifamilială la Săftica, jud. Ilfov

GRAPHIC STUDIO, arh. Remus Hârşan

15

Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton 2006-2007_Curs 5

PROIECTUL DE EXECUłIE sc. 1/50 LocuinŃă unifamilială la Săftica, jud. Ilfov 14 GRAPHIC STUDIO, arh.
PROIECTUL DE EXECUłIE
sc. 1/50
LocuinŃă unifamilială la Săftica, jud. Ilfov
14
GRAPHIC STUDIO, arh. Remus Hârşan
LocuinŃă unifamilială la Săftica, jud. Ilfov GRAPHIC STUDIO, arh. Remus Hârşan
LocuinŃă unifamilială la Săftica, jud. Ilfov
GRAPHIC STUDIO, arh. Remus Hârşan

16

4

3/25/2007

Locuin Ńă unifamilial ă la S ă ftica, jud. Ilfov GRAPHIC STUDIO, arh. Remus Hâr

LocuinŃă unifamilială la Săftica, jud. Ilfov

GRAPHIC STUDIO, arh. Remus Hârşan

17

AMENAJAREA TERENULUI

PLAN DE TERASAMENT

AMENAJAREA TERENULUI PLAN DE TERASAMENT 19

19

Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton 2006-2007_Curs 5

Locuin Ńă unifamilial ă la S ă ftica, jud. Ilfov GRAPHIC STUDIO, arh. Remus Hâr

LocuinŃă unifamilială la Săftica, jud. Ilfov

GRAPHIC STUDIO, arh. Remus Hârşan

18

PLAN DE TRASARE
PLAN DE TRASARE

20

5

3/25/2007

TRASAREA AXELOR CONSTRUCłIEI

Axele construcŃiei se materializează în teren prin Ńăruşi de lemn bătuŃi în pământ; în capul Ńăruşului se bate un cui care marchează punctul considerat.

La construcŃiile importante se folosesc borne din beton; bornele au la partea superioară o plăcuŃă metalică pe care se imprimă o cruce ce marchează punctul considerat.

se imprim ă o cruce ce marcheaz ă punctul considerat. łă ru ş de lemn +

łăruş de lemn + apărătoare

se imprim ă o cruce ce marcheaz ă punctul considerat. łă ru ş de lemn +

Bornă din beton

21

TRASAREA SĂPĂTURII

SĂPĂTURĂ SUB FORMĂ DE ŞANłURI IZOLATE

S Ă P Ă TUR Ă SUB FORM Ă DE Ş AN ł URI IZOLATE Marcarea

Marcarea conturului săpăturii (gropii de fundaŃie) cu dulapi fixaŃi cu Ńăruşi

23

Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton 2006-2007_Curs 5

TRASAREA SĂPĂTURII

BALIZĂ DE TRASARE (MARTOR)

TRASAREA S Ă P Ă TURII BALIZ Ă DE TRASARE (MARTOR) 22

22

TRASAREA SĂPĂTURII

SĂPĂTURĂ GENERALĂ

TRASAREA S Ă P Ă TURII S Ă P Ă TUR Ă GENERAL Ă 24

24

6

3/25/2007

SĂPĂTURA GENERALĂ

S Ă P Ă TURA GENERAL Ă 25

25

SĂPĂTURI CU PEREłI NESPRIJINIłI

S Ă P Ă TURI CU PERE ł I NESPRIJINI ł I S ă p ă

Săpături cu pereŃi verticali

Numai în terenuri coezive şi pe adâncime relativ mică (1.5 - 2 m), deasupra nivelului apelor freatice

mic ă (1.5 - 2 m), deasupra nivelului apelor freatice S ă p ă turi cu

Săpături cu pereŃi în taluz

In orice fel de teren, pentru suprafeŃe şi adâncimi de fundare mari.

27

Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton 2006-2007_Curs 5

EPUISMENTE

Săparea, trasarea şi execuŃia fundaŃiilor necesită un teren uscat.

Dacă fundul săpăturii generale este peste nivelul pânzei freatice, este necesară eliminarea apelor pluviale şi de infiltraŃie prin pantă către canal colector + pompă de evacuare în punctul de cotă minimă.

Dacă fundul săpăturii este sub nivelul pânzei freatice, este indispensabilă coborârea nivelului p.f., fie prin evacuarea apei cu pompe, fie prin executarea unei incinte etanşe (palplanşe) din care se evacuează apa.

1. ÎnălŃime de refulare

2. ÎnălŃime de aspirare

3. Pantă care adună apa

4. Materii flotante

5. Sorb în zonă fără materii solide

6. Materii grele

26

SĂPĂTURI CU PEREłI VERTICALI SPRIJINIłI

Avantaj: reducerea amplorii săpăturilor

Sprijiniri orizontale

reducerea amplorii s ă p ă turilor Sprijiniri orizontale 1. Adâncime peste 1.50 – 2 .00

1. Adâncime peste 1.50 – 2.00 m; 2. LăŃimea minimă normată; 3. Depăşire min. 5

cm; 4. Zonă de circulaŃie min.1m; 5. Căptuşeală 4-5 cm grosime; 6. ŞpraiŃuri din lemn; 7. Zonă fără sprijinire 40 – 80 cm

28

7

3/25/2007

SĂPĂTURI CU PEREłI VERTICALI SPRIJINIłI

Sprijiniri orizontale cu şpraiŃuri orizontale

ł I Sprijiniri orizontale cu ş prai Ń uri orizontale C ă ptu ş eal ă

Căptuşeală continuă din scânduri orizontale

29

SĂPĂTURI CU PEREłI VERTICALI SPRIJINIłI

Sprijiniri verticale

în pământuri cu coeziune slabă; posibile infiltraŃii de apă

cu coeziune slab ă ; posibile infiltra Ń ii de ap ă C ă ptu ş

Căptuşeală din scânduri verticale încastrate

Pentru săpături adânci în terenuri necoezive se utilizează procedeul de şpraiŃuire “pe paşi” ce constă în folosirea unei căptuşeli cu scânduri verticale bătute progresiv în pământ. Necesită longrine (în general bile Ø18 cm) şi piese verticale (popi) care să prevină

deplasarea verticală a longrinelor şi şpraiŃurilor

31

Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton 2006-2007_Curs 5

SĂPĂTURI CU PEREłI VERTICALI SPRIJINIłI

Sprijiniri orizontale cu piloŃi de lemn

SPRIJINI ł I Sprijiniri orizontale cu pilo Ń i de lemn C ă ptu ş eal

Căptuşeală discontinuă din scânduri orizontale

C ă ptu ş eal ă discontinu ă din scânduri orizontale C ă ptu ş eal

Căptuşeală continuă din scânduri orizontale

30

SĂPĂTURI CU PEREłI VERTICALI SPRIJINIłI Sprijiniri verticale

CU PERE ł I VERTICALI SPRIJINI ł I Sprijiniri verticale C ă ptu ş eal ă

Căptuşeală discontinuă din scânduri verticale

C ă ptu ş eal ă discontinu ă din scânduri verticale C ă ptu ş eal

Căptuşeală continuă din scânduri verticale

32

8

3/25/2007

SĂPĂTURI CU PEREłI VERTICALI SPRIJINIłI Sprijiniri verticale

33
33

ŞpraiŃuire “pe paşi”

1. Traverse peste săpătură

2. Talpă de repartiŃie

3. Cabluri sau lanŃuri de suspendare

4. Căptuşeală din dulapi introduşi înclinat

5. Longrină

6. Scoabă

7. Pană

8. ŞpraiŃuri

9. Scândură de rezemare – calare

10. Pop care susŃine longrina şi menŃine cadrul în poziŃie

11. Eventuală calare

12. Căptuşeală în curs de punere în poziŃie

13. Talpă de repartiŃie

SPRIJINIRI LA SĂPĂTURI GENERALE

SPRIJINIRI LA S Ă P Ă TURI GENERALE Sprijinirea unei s ă p ă turi generale

Sprijinirea unei săpături generale cu profile verticale susŃinute de un cablu întins.

1. Profile metalice la 1.50–2.50 m distanŃă

2. Longrine

3. Platelaj vertical

4. Eventuală betonare a profilului metalic

vertical 4. Eventual ă betonare a profilului metalic Sprijinirea unei s ă p ă turi generale

Sprijinirea unei săpături generale cu şpraiŃuri oblice

1. ŞpraiŃuri înclinate la 1.50-2.50 m distanŃă

2. Căptuşeală cu panouri verticale 5-8 cm gr.

3. Contravântuire verticală şi longitudinală

4. Rezemare pe talpă sau radier din beton

35

Rodica Crisan, Constructii din zidarie si beton 2006-2007_Curs 5

EXECUłIA SĂPĂTURII GENERALE

EXECU ł IA S Ă P Ă TURII GENERALE S ă p ă tur ă general

Săpătură generală executată cu excavatorul.

Când adâncimea depăşeşte 1.50 m, este necesară o căptuşeală orizontală

34

9