Sunteți pe pagina 1din 4
4. Rolul activ al judecdtorului tn cadrul procesul civil const in: : ‘Atorului in cadrul pr 4 a) obli ia ‘ie a starui, prin toate milozcele legale, pentru @ preveni orieg is ati i, jn cauzé 1 in privind aflarea seers! ‘a cere partilor s4 prezinte explicafil Cu privire la situatia dg b) dreptul judecatoru! tea; st lect sad motivated cree oe ra ie 1: apotle do caer a jean ¢) posibiltatea judecdtorului " dovedte pin miloace de probe admise delege: | aa a 4) dreptul judecdtorului de a dispune introducerea fn proces, te persoane, in conditile leg 5. In privinta drepturilor procedurale: ite a) acestea trebuie exercitate cu buna-credinta; b) acestea trebuie exercitate potrivit scopulul pentru care au fost ee a ) acestea trebuie exercitate fara a se Incailca drepturile procedurale ale al 4 parti 4) exercitarea abuziva a acestora poate determina angajarea unei raspunderi pentru Prejudicii materiale sau morale. 6. In conformitate cu principiul contradictocialitati: ey @) parle trebule sa is faca cunoscute recproc si in timp uli, direct sau prin intermediul instantei, dupa caz, motivele de fapt si de drept pe care isi Intemelazai pretentille si apararile; 5) partiletrebuie sa tsi fac cunoscute reciproc gi in timp util, direct sau prin intermediul instantei, mijloacele de proba de care inteleg s& se foloseasca, astfel incat fiecare dintre ele sa Tsi poata organiza apararea; ©) se aplica numai partior, iar nu si in cazul in care instanta invoca din oficiu exceptii sau imprejurari de drept sau de fapt; @) acesta este inlaturat, in totalitate, in cazul luarii unor m&suri urgente cu caracter vre- melnio, pe calea ordonantei presedintale. 7. In ceea ce priveste principiul continuitatii instantei: 2) in lipsa unor motive temeinice care sa justfice inlocuirea, membrii completului care Judeca procesultrebuie sa ramand aceiagi in tot cursul judecati b) un membru al completului care judeca pi rocesul poate fi schimbat, in cursul judecatii, ¢) judecatorul care solutioneaza un proces civil po za ale fi schimbat pe parcursul judecati Cauzei, cu exceptia termenului cénd partile oun c *oncluzii pe fondul cauzei, 8. Principiului rolului activ al judecatorul ) judecatorul este in drept sa ceara pa Puna in dezbaterea acestora orice i mentionate in cerere sau in intamping ) judecatorul este in drept s8 disp necesare, precum si alte masuri pre’ ¢) judecatorul nu poate dispune intro 4) partea care a pierdut procesul po din oficiu probe care ar fi fost hota: 9. In ceea ce Priveste dreptul la a) acesta este garantat, in mod exp ivila; ; b) in ale de atac, coreie si concluzile partor nu pot Wu pot fi luridic, cu exceptia situ: Gradul al doilea inci formulate si sustinute decat ati in care partea sau man- lusiy, este licentiata in drept, 40. In ce priveste medierea: 2a) este obligatorie in materia dreptului familie b) efectuarea procedurii de informare asupra numai de un mediator: pra avantajelor medierii poate fi realizaté pices ea {iu face dovada respectari procedurii de informare privind ierea, in cauzele tn care aceasta informare este obligatorie, intervine sanctiunea nulitétii cererii de chemare in judecaté; 4) stingerea litigiului pe aceasta cale presupune, in toate cazurile, restituirea taxei judi- ciare de timbru achitata pentru sesizarea instantei Raspuns grile: 1d, 2cd, 3-, 4 abd, 5 abed, 6 ab, 7 a, 8 ab, 9 ad, 10- 4. Prin sentinta civilé nr. X/2013, Judecdtoria Zalau a admis actiunea formulaté de recta- mantul D.Z. tmpotriva paratului C.S., a dispus anularea contractului de vanzare avand ca obiect, imobilul situat in orasul Zalau, str. T si a dispus repunerea parlor tn situatia anterioaré ‘ncheierii contractului prin restituirea prestatilor reciproce. ‘impotriva hotararii a declarat apel paratul C.S. Acesta a oriticat hotararea pentru motivul cA instanta a dispus repunerea péifilor in situatia anterioaré incheierii contractului, cu toate c& reclamantul a solicitat numai anularea contractului de vanzare. intimatul-reclamant, D.Z., a solicitat respingerea apelului aratand ca repunerea paitilor 1 situatia anterioara este un efect obligatoriu al anularii contractului astfel incat nu se poate ‘spune cd aceasta ar reprezenta 0 problema juridica distincta de cea a anularii. Ce va decide instanta de apel? 2. AB. a formulat apel impotriva sentintei nr. X/2013 pronuntata de Judecatoria Zalau. In motivarea apelului, A.B. a ardtat c& paratul, B.L., nua fost legal ctat pentru ziua cand a avut loc judecata si nici nu avea termen in cunostint. Apelantul a aratat c&, potrivit art. 153 alin. i NCPC, instanta este obligata sa amane judecarea pricini of de cate on conslata oa parin care lipseste nua fost citaté cu respectarea oerinfeor prevazute de lege sub pedeapsa null. Ce va decide instanta de apel? . B.T. a formulat apel impotriva s instanta a admis cererea de declarare a nu! el siA.T. cu privire la un imobil situat in rut Apelantul a aratat ca solutia este muleze actiunea $i in contradictoriu cu A. Nulitate s-a solicitat ‘In replica, intimatul-reclamant, afecteaza valabilitatea hotararil, ipiul disponibilitati. intrebiri ioe i de chemare in judecatay . Care este raportul dintre actiunea civila $1 eee een soon pescrebel enue a obtine condemnares pératu izeaza obiectul ‘ a ler 3 cons cnonten jm Ce 9 auza ca ea judecaté? i 5 Ce sunt actiunile preventive si care este avantajul lor? us 6. In ce cazur este necesara numirea unui curator special 7. Ce noutati aduce Codul civil in privinta calitatii procesuale? 8. Cine justifica calitatea procesuala si prin ce elemente? 9. In ce condi se poate transmite calitatea procesuala? 10. Dati trei exemple de cereri lipsite de interes. 11. Prin ce se caracterizeaza actiunile mixte? 12. Care sunt caracteristicile actiunilor preventive? 13. Dati trei exemple de actiuni preventive. 14. Indicati trei cazuri In care capacitatea procesuala de exercitiu inceteaza, definitiy sau temporar. 15, Cand intervine si ce presupune institufia asistarii? 16. Care este sanctiunea ce intervine in cazul lipsei capacitatji de exercitiu? Pana la ‘ce moment procesual poate fi invocata lipsa capacitatii de exercitiu? 17. \dentificati trei situatii in care calitatea procesualé nu poate fi transmis pe cale ‘conventionala. 18. In ce conditii hotararea pronuntata in contradictoriu cu instrainatorul va produce efecte contra succesorului cu ttlu particular al acestuia? 19. Care sunt caracteristicile actiunilor (cererilor) in constatare? 20. Care este caracteristica actiunilor (cererilor) in constituire de drepturi? 24. Dati trei exemple de actiuni (cereri) in constituire de drepturi, 22. Care este relevanta practica a clasiicarii actiunilor (cererilor) potrivit cu turilor ce se valorifica? ‘ uP nee 23. Care este relevanta practica a clasificds procedurala aleasé de parti? Grile si spete 1. Conditile ce trebuie indeplinite de dreptul subiectiv a) sa fie recunoscut siocrotit de lege; eae ') s8 fie exerctat in limitele sale extere (de ordin material si de ¢ ‘sale interne (potrivit cu scopul e sl sociz ) sa fle exercitat cu bund-credinta; d) sa fie actual. 2. Calitatea procesuala se justifica: a) de caitre reclamant in ceea ce p in ceea ce priveste calitatea proc b) prin cererea de chemare in ©) numai de catre reclamant, 4) prin obiectul, motivarea in: 3. Cerinfele interesului sunt: a) sa fie determinat si legitim; ) sa fie moral, chiar dac& nu este ¢) 88 fie personal; ) sd fie nascut si actual Juridic, direct si personal 4. Sanctunea lipsei capactati procesuateo a) nulitatea relativa gi partiata; ee b) dupa caz, nulitatea absoluta sau lita ) nulitatea absoluta si totala; pene 4) niciuna din variantele anterioare nu este corecta 5. In cazul transmisiunil, n conditite lagi, a caltati: procesuale daca drept » Sted. i Hos este transmis prin acte intre vi cu ttl particular, judecata va oni ae © Partea care nu a Instréinat dreptul si partea care a preluat dreptul; Crepiu Iitigios este transmis prin acte intre vii cu ttlu particular, judecata va continua intre paitile initiale; : ©) in toate cazurile succesorul cu tilu particular este obligat sa intervina in cauzé dac& are cunostinta de existenta procesului; 4) Tn principiu, hotararea pronuntata contra instrainatorului sau succesorului universal ori cu titlu universal al acestuia va produce de drept efecte si contra succesorului cu titlu particular. 6. Actiunea tn constatare: a) are ca obiect constatarea existentei sau inexistentei unui drept; b) are caracter subsidi c) hotérarea pronuntata nu constituie titlu executoriu cu privire la capaitul principal de cerere; 4) se solutioneaza dupa regulile procedurii necontencioase. 7. Sunt admisibile urmatoarele actiuni in constatare: a) unul dintre mostenitori solicita instantel s8 constate calitatea lui de mostenitor si com- punerea masei succesorale, daca intre mostenitori exista neintelegeri cu privire la aceste aspecte; b) unul dintre sofi solicité instantei s8 constate ca un bun dobéndit in timpul casatoriei este bun comun gi nu bun propriu al celullat sof ; ¢) reclamantul soliita instanfel s8 constate c& nu are nicio datorie fata de para 4) debitorul solcta instantel s& constate 8a interven prescripiadreptull do a core executarea silité, dacé executarea a fos mt : 8. Transmiterea calitatii procesuale a urmatoarele cazuri: a) actiunea 1n tagada paternitafi: b) acliunea in revocarea donatiel p ©) actiunea in revocarea donatiel p