Sunteți pe pagina 1din 19

Prof. Univ. dr.

Ovidiu Ungureanu PROGRAMA ANALITIC

Drept civil. Drepturi reale

         

Facultatea de Drept Simion B rnu iu Profilul: tiin e juridice Specializarea: Drept Disciplina: Drept civil. Drepturile reale An de studiu : II ID Titular curs : Ovidiu Ungureanu Categoria formativ a disciplinei: Disciplin fundamental (DF) Categoria de op ionalitate a disciplinei : Disciplin impus (DI) Scop : cunoa terea institu iilor studiate n cadrul disciplinei de drepturi reale ; n elegerea acestor institu ii ; aplicarea cuno tin elor teoretice n solu ionarea unor spe e. Obiective : - nsu irea cuno tin elor referitoare la patrimoniu, drepturile patrimoniale, bunuri, dreptul de proprietate (ap rare, dezmembr minte, moduri de dobndire), posesie, publicitate imobiliar ; - formarea capacit ii de analiz i sintez ntre institu iile drepturilor reale ; - formarea deprinderii de a aplica cuno tin ele teoretice prin exemple i solu ionarea de spe e ; - formarea deprinderii de a lucra cu Codul civil i actele normative n materie ; - formarea deprinderii de a ntocmi referate cu tematic dat ; dezvoltarea gndirii, memoriei, imagina iei, creativit ii. Forma de predare : prelegere Forma de evaluare: examen (E) Stabilirea notei finale: teste pe parcursul semestrului 20%; r spunsuri la examen 60% ; teme de control, referate 20%. Materialelor didactice necesare : suport de curs n format electronic, curs tip rit. Bibliografie obligatorie: O. Ungureanu, C. Munteanu, Drept civil. Drepturile reale, Editura Lumina Lex, Bucure ti, 2003. Bibliografie facultativ : G.N. Lu escu, Teoria general a drepturilor reale, Bucure ti, 1947 ; C. Hamangiu, I. RosettiB l nescu, Al. B icoianu, Tratat de drept civil, vol. I, Restitutio, Aditura All, Bucure ti, 1995 ; C. Brsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Editura All-Beck, Bucure ti, 2001; E. Chelaru, Curs de drept civil. Drepturile reale principale, Editura All-Beck, Bucure ti, 2000; L. Pop, Dreptul de proprietate i dezmembr mintele sale, Editura Lumina Lex, Bucure ti, 2001;

Con inut (descriptori)

1.Patrimoniul : no iune, elemente, caractere juridice, func iile patrimoniului, teorii juridice cu privire la patrimoniu. 2. Considera ii privind patrimoniul : drepturile reale, clasificarea drepturilor reale, drepturile de crean , compara ie ntre drepturile reale i drepturile de crean , categorii intermediare. 3.Clasificarea bunurilor: distinc ia dintre bunuri mobile i bunuri imobile, distinc ii secundare (bunuri consumptibile i bunuri neconsumptibile, bunuri fungibile i nefungibile), gruparea bunurilor (no iune, raporturi juridice ntre bunuri, universalit i). 4.Dreptul de proprietate : defini ie, caractere juridice, atribute, limit ri ale dreptului de proprietate, formele, dreptul de proprietate public , dreptul de proprietate privat , regimul juridic al terenurilor, circula ia juridic a construc iilor, modalit ile dreptului de proprie-

tate, proprietatea aparent . 5. Posesia : defini ie, natura juridic , caractere, elementele posesiei, deten ia precar , intervertirea titlurilor, dobndire i pierdere, dovada posesiei, calit ile i viciile, efectele posesiei. 1. 6. Ap rarea dreptului de proprietate : ac iunea n gr ni uire, ac iunea negatorie i confesorie, ac iunea n revendicare, revendicarea imobilelor, revendicarea mobilelor. 7. Dezmembr mintele dreptului de proprietate : uzufructul, uzul i abita ia, dreptul de servitute, dreptul de superficie. 8. Modurile de dobndire a dreptului de proprietate : clasificare, conven ia, accesiunea, tradi iunea, ocupa iunea, hot rrea judec toreasc , uzucapiunea. 9. Publicitatea imobiliar : sistemul registrelor de transcrip iuni i inscrip iuni, sistemul c r ilor funciare, ac iunile de carte funciar , noile c r i funciare.

1.

1. 2.

limit ri ale drept

Capitolul I PATRIMONIUL

. 1. No iunea juridic de patrimoniu Denumim patrimoniu totalitatea drepturilor i obliga iilor care au valoare economic, apar innd unei persoane . Din cuprinsul defini iei se pot desprinde urmtoarele idei: - patrimoniul este compus dintr-un activ i un pasiv ;- drepturile care l compun sunt patrimoniale; - patrimoniul este distinct de bunurile care l compun la un moment dat. . 2. Elementele i caracterele juridice ale patrimoniului Patrimoniul este un compus ntre activ i pasiv. Activul patrimonial este alc tuit din drepturile patrimoniale, adic acelea care pot fi exprimate n bani (de exemplu, dreptul de proprietate asupra apartamentului, dreptul de a primi pre ul asupra bunului vndut etc.) Pasivul patrimonial este compus din datoriile (obliga iile, sarcinile) care pot fi evaluate n bani. Ele constau din obliga ia de a da, obliga ia de a face sau obliga ia de a nu face ceva ce ar fi putut face dac titularul nu s-ar fi obligat la ab inere. Caractere: 1. Patrimoniul este o universalitate juridic; 2. Unicitatea patrimoniului ; 3. Inalienabilitatea patrimoniului ; 4. Divizibilitatea patrimoniului Pentru persoanele fizice divizibilitatea patrimoniului este prevzut de lege. De exemplu, cazul acceptrii mo tenirii sub beneficiu de inventar, cazul separa iei de patrimonii. . 3. Func iile patrimoniului Patrimoniul prezint o importan practic deosebit i anume:

- constituie gajul general al creditorilor chirografari; - explic i face posibil subroga ia real cu titlu universal; - face posibil transmisiunea universal i cu titlu universal a drepturilor i obliga iilor. Test de autocontrol : Defini i patrimoniul. Enumera i i explica i elementele i caracterele juridice ale patrimoniului. Ce n elege i prin func ia patrimoniului de a constitui gajul general al creditorilor chirografari ? Explica i func ia patrimoniului care const n a face posibil subroga ia real cu titlu universal. Capitolul II CONSIDERA II GENERALE PRIVIND DREPTURILE PATRIMONIALE . 1. Drepturile reale. Defini ie Drepturile reale (jus in re) - sunt drepturi subiective patrimoniale n virtutea crora titularul lor i poate exercita atributele conferite de lege, nemijlocit, asupra bunului la care se refer, fr a avea nevoie de concursul altor persoane. . 2. Clasificarea drepturilor reale Drepturile reale se clasific n drepturi reale principale i drepturi reale accesorii. Drepturile reale principale prevzute de Codul civil sunt: dreptul de proprietate care poate fi public sau privat, dreptul de uz, dreptul de uzufruct, dreptul de abita ie, dreptul de servitute i dreptul de superficie. Men ion m c dreptul de proprietate public apar ine statului i unit ilor administrativ-teritoriale iar dreptul de proprietate privat apar ine oric rui subiect de drept. Drepturile reale accesorii reglementate de Codul civil sau de alte acte normative sunt: dreptul de gaj sau de amanet, dreptul de ipotec i privilegiile. . 3. Drepturile de crean (sau personale) Acestea sunt drepturi subiective patrimoniale n temeiul crora titularul lor sau subiectul activ numit creditor poate pretinde subiectului pasiv numit debitor , ca acesta s dea, s fac sau s nu fac ceva. Drepturile de crean mai sunt denumite adesea drepturi personale, n opozi ie cu cele reale. Ele sunt nelimitate ca num r. Raporturile juridice izvorte din drepturile de crean se numesc raporturi de obliga ii deoarece dreptului de crean i corespunde o obliga ie. . 5. Compara ie ntre drepturile reale i drepturile de crean Ambele sunt drepturi patrimoniale. Dar ele se deosebesc n primul rnd prin structura lor: n dreptul real o singur persoan n fa a lucrului; n dreptul de crean , dou persoane. Cele dou drepturi au o natur foarte diferit : de exemplu, uzufructuarul are dreptul de folosin pe cnd locatarul are dreptul pe care nchiriatorul i l-a dat de folosin ; unul are un drept real, cel lalt un drept de crean . Alte deosebiri:- privind subiectele i obliga iile subiectului pasiv; n principiu, drepturile reale sunt absolute, pe cnd drepturile de crean sunt relative;- drepturile reale prezint dou importante prerogative i anume: dreptul de urm rire i dreptul de preferin . Test de autocontrol: Realiza i o schem a drepturile patrimoniale. Defini i drepturile reale i pe cele de crean . Da i exemple. Face i o compara ie ntre drepturile reale i drepturile de crean .

Capitolul III CLASIFICAREA BUNURILOR . 1. No iunea de bun. Defini ie Codul civil consacr bunurilor Cartea a II-a intitulat Despre bunuri i despre deosebitele modific ri ale propriet ii (art. 461-643). Bunurile sunt acele lucruri care sunt utile omului i pot fi apropriate sub forma drepturilor. . 2. Distinc ia ntre bunurile mobile i bunurile imobile

1. Definire. Dup formularea art. 461 C.civ. care stabile te: Toate bunurile sunt mobile sau imobile , se pare c ntre acestea nu exist o categorie intermediar . Bunurile imobile sunt acele bunuri care au o a ezare fix i stabil cum sunt: p mntul, cl dirile i n general tot ce este legat de sol; bunurile mobile sunt bunurile care nu au o a ezare fix i stabil fiind susceptibile de deplasare dintr-un loc n altul, fie prin ele nsele, fie cu concursul unei for e str ine, cum sunt: animalele, lucrurile separate de sol, bunurile incorporale etc. 2. Interesul practic al acestei distinc ii. Din prevederile Codului se desprinde ideea c legiuitorul acord mai mult importan imobilelor dect mobilelor. Aceasta nu semnific neaparat c proprietatea imobiliar ar fi superioar , ci doar c ea prezint o diferen de regim juridic care are diverse cauze (fizice, economice, psihologice). 3. Criteriile clasific rii. Codul civil a aplicat criterii diferite bunurilor corporale i incorporale. Pentru bunurile corporale a luat n considerare realitatea fizic , adic ele sunt imobile i respectiv mobile prin natura lor (art. 463, art. 472 C.civ.). De alt parte, pentru bunurile incorporale distinc ia devine artificial ; ele sunt imobile prin obiectul la care se aplic (art. 471 C.civ.), de exemplu, uzufructul lucrurilor imobile, servitu ile, ac iunile care tind la revendicarea unui imobil. i tot n categoria bunurilor incorporale intr mobilele prin determinarea legii, adic printr-o declarare artificial a legii (art. 474 C.civ.). n art. 468 C.civ. legiuitorul distinge o a treia categorie de bunuri: imobilele prin destina ie iar art. 465 C.civ. eviden iaz i o a treia varietate de mobile: mobilele prin anticipa ie. A) Bunuri corporale. Acestea sunt bunurile care au o existen material fiind percepute de sim urile omului; ele se v d, le putem atinge i pot fi posedate. B) Bunuri incorporale. Prin contrast sunt bunuri incorporale acelea care nu au o existen material (corp, substan ), nu cad sub sim uri; bunurile incorporale sunt drepturile. . 3. Distinc ii secundare 1. Bunuri consumptibile i bunuri neconsumptibile a)Definire. Sunt consumptibile bunurile care nu pot fi folosite, conform destina iei lor obi nuite, f r a li se consuma substan a. Cele neconsumptibile sunt acele bunuri care pot fi ntrebuin ate n mod continuu f r ca prin aceasta s se consume substan a lor sau s fie implicat nstr inarea. 2. Bunuri fungibile i bunuri nefungibile a) Definire. Bunurile fungibile sunt acelea care pot fi nlocuite unele cu altele n executarea unei obliga ii (banii, ig rile, alimentele etc.). Bunurile nefungibile sunt cele care nu se pot nlocui unele cu altele pentru a libera pe debitor (un cal de curs , o moned de aur veche, un tablou etc.). . 4. Gruparea bunurilor 1. No iune. Un bun se poate g si cu altul ntr-un anumit raport juridic sau dac anumite bunuri reunite formeaz un ansamblu care are existen a sa proprie vom fi n prezen a unei universalit i. 2. Raporturi juridice ntre bunuri a) Bunuri principale i bunuri accesorii. De exemplu, rama pentru tablou, cheile pentru lac t, c p strul pentru cal, roata de rezerv pentru automobil. Din litera i spiritul Codului civil mai rezult o regul i anume: imobilul fa de mobil este ntotdeauna principal iar p mntul (solul) n compara ie cu construc iile i planta iile (art. 489 C.civ.) este bunul principal b) Bunuri frugifere i bunuri nefrugifere. De exemplu, terenul agricol care d anual o recolt sau o cas care este nchiriat . Numim fruct orice bun accesoriu care este produs periodic dintr-un bun principal (teren, pomi, capital etc.) f r ca substan a acestuia s se diminueze. Fructele sunt de trei feluri: naturale (de pild , ciupercile i fructele copacilor), industriale bun oar , legumele ob inute prin cultur (art. 483 C.civ.), i civile, de exemplu, chirii, arenzi, dobnzi etc. Productul presupune consumarea substan ei i este produs de bunul principal la intervale neregulate; el nu se mai reproduce. De exemplu, pietrele desprinse episodic dintr-o carier neexploatat (art.537 alin. 2) sau arborii t ia i izolat (art. 531 C.civ.). 3. Universalit ile a) Universalit ile de fapt reprezint o grupare de bunuri mai mult sau mai pu in omogene care prin voin a proprietarului este considerat i tratat ca un bun unic. Sunt clasice urm toarele exemple: o bibliotec (un ansamblu de volume), o turm (o sum de animale) etc. b) Universalit i de drept. A a cum am ar tat, unica universalitate de drept este patrimoniul persoanelor fizice i juridice. Test de autocontrol: Defini i bunurile din punct de vedere juridic. Care este sediul materiei? Care este principala distinc ie a bunurilor cuprins n Codul civil? Da i exemple de mobile prin anticipa ie, imobile prin destina ie, mobile prin determinarea legii. Care sunt distinc iile secundare privind bunurile? Explica i.

Ce n elege i prin bunuri frugifere i de cte feluri sunt fructele. Da i exemplu de o universalitate de fapt. Care este singura universalitate de drept?

Capitolul IV DREPTUL DE PROPRIETATE . 1. Defini ie Defini ia este dat n art. 480 C.civ. potrivit creia: "Proprietatea este dreptul ce are cineva de a se bucura i de a dispune de un lucru n mod exclusiv i absolut, ns n limitele determinate de lege" . Ea nu este lipsit de critici. Definim dreptul de proprietate ca fiind acel drept real care confer titularului su posesia, folosin a i dispozi ia asupra unui bun, exclusiv i perpetuu, n putere proprie i n interes propriu, cu respectarea normelor n vigoare . . 2. Caracterele juridice ale dreptului de proprietate 1. Dreptul de proprietate este un drept absolut - el confer titularului totalitatea prerogativelor, adic posesia, folosin a i dispozi ia ;de alt parte, el este absolut pentru c este opozabil erga omnes. 2. Dreptul de proprietate este un drept exclusiv - El este exclusiv pentru c puterile conferite de acest drept sunt independente de orice alte puteri ale altei persoane asupra bunului respectiv. 3. Dreptul de proprietate este un drept perpetuu. - Proprietatea este perpetu n dou sensuri : sub aspect ereditar i sub aspectul imprescriptibilit ii. . 3. Analiza atributelor dreptului de proprietate 1. Jus utendi Acest atribut const n prerogativa titularului dreptului de proprietate de a se servi sau ntrebuin a bunul. 2. Jus fruendi - Fructus este n primul rnd dreptul proprietarului de a fructifica bunul su sau de a-l lsa neproductiv. 3. Jus abutendi - confer proprietarului dreptul de a dispune liber de bunul su. Aceast liber dispozi ie se dezvolt pe un plan material i pe unul juridic. . 4. Limit ri ale dreptului de proprietate 1. Limit ri care privesc exerci iul atributului de dispozi ie juridic . n aceast categorie o parte a doctrinei a inclus bunurile inalienabile definitiv sau temporar, precum i cele alienabile condi ionat, pe de o parte, i bunurile aflate n circuitul civil n condi ii restrictive, pe de alt parte. Nerespectarea dispozi iilor legale privind inalienabilitatea total , par ial sau condi ionat a bunurilor antreneaz nulitatea actului (de regul , nulitatea absolut ). 2. Limit ri ale dreptului de proprietate izvorte din raporturile de vecin tate. A. Raporturi de vecin tate cu caracter de drepturi reale. Codul civil reglementeaz aceste raporturi n materia servitu ilor, fiind vorba despre servitu ile naturale (art. 578-585 C.civ.) i servitu ile legale (art. 586-619 C.civ.). B. Raporturi de vecin tate care constituie sarcini reale. Obliga iile reale de a face sau obliga iile propter rem sunt situate la limita dintre drepturile reale i drepturile de crean . Ele pot rezulta din lege sau din voin a p r ilor i se transmit o dat cu transmiterea bunului respectiv. n unele cazuri executarea acestor obliga ii presupune luarea n considerare a raporturilor de vecin tate. C. Raporturi de vecin tate rezultate din contractele ncheiate ntre proprietarii vecini. Proprietarii fondurilor nvecinate pot ncheia diferite conven ii prin care s - i asume unele obliga ii reciproce dar nu cu titlu de servitu i, ci cu titlu de

drepturi de crean . De pild , un proprietar se oblig fa de vecinul s u s -i permit s ia ap din fntna aflat pe fondul s u; D. Raporturi faptice de vecin tate. n unele cazuri ntre proprietarii fondurilor nvecinate se pot na te simple raporturi de fapt (deci f r un con inut juridic). De exemplu, tolerarea vecinului de a lua ap din fntna situat pe fondul altui proprietar sau acceptarea tacit de a trece pe fondul vecin etc. Beneficiarul lor nu le poate redobndi prin justi ie i nici nu poate invoca uzucapiunea. De alt parte sunt actele de pur facultate, de pild , proprietarul care beneficiaz de o anumit perspectiv deoarece pe terenul vecinului nu s-a construit nimic. E. Abuzul de drept n raporturile de vecin tate. Buna vecin tate presupune cel pu in dou ndatoriri: prima, vecinul s nu-l prejudicieze pe vecin i a doua, vecinul nu trebuie s -l incomodeze ntr-un mod intolerabil pe vecin. Aceste dou situa ii corespund pe plan doctrinar i jurispruden ial la dou teorii: abuzul de drept i inconvenientele anormale de vecin tate. Aceast distinc ie este important deoarece i r spunderea este diferit . Abuzul de drept condi iile responsabilit ii: prejudiciul, inten ia de a prejudicia, lipsa unui interes serios i legitim. Inconvenientele anormale de vecin tate - condi iile responsabilit ii Prejudiciul (dauna); existen a unei vinov ii (neglijen , impruden ) chiar dac ea nu apare ntotdeauna cu claritate. Sanc iunea inconvenientelor de vecin tate const n primul rnd ntr-o repara ie n natur pentru c ea se apropie cel mai mult de principiul repar rii integrale. Complementar exist acordarea de daune-interese. n concluzie nu exist un criteriu precis care s permit determinarea limitei care nu trebuie dep it de proprietar; aprecierea responsabilit ii fiind o chestiune de fapt se va face de instan a de judecat de la caz la caz. 4. Limit ri ale folosin ei unor bunuri n situa ii speciale. Rechizi ia unor bunuri. Sunt situa ii excep ionale cnd organele autorit ii publice sunt abilitate prin lege pentru a obliga agen ii economici, institu iile publice precum i alte persoane juridice sau fizice s cedeze temporar unele bunuri mobile sau imobile for elor destinate ap r rii na ionale sau autorit ilor publice; aceste situa ii speciale sunt: declararea mobiliz rii generale sau par iale ori a st rii de r zboi, instituirea st rii de urgen sau de asediu, concentr ri, exerci ii i antrenamente de mobilizare, prevenirea, localizarea, nl turarea urm rilor unor dezastre, ct i pe timpul acestor situa ii (Legea nr. 132/ 1997 privind rechizi iile de bunuri i prest rile de servicii n interes public). Ea prezint urm toarele caractere juridice: a) prive te, n principiu, bunuri neconsumptibile; b) este, n principiu, o m sur temporar care va nceta o dat cu ncetarea situa iei excep ionale i cnd bunurile rechizi ionate vor trebui restituite; c) este o m sur obligatorie; d) rechizi ia se face cu acordarea de desp gubiri att n cazul rechizi iei temporare (pentru degradarea sau devalorizarea bunului) ct i n cazul rechizi iei definitive (pentru valoarea bunurilor consumptibile sau perisabile). 5. Limit ri ale dreptului de proprietate privind folosin a subsolului. Aceast limitare este prev zut n Constitu ie n art. 41 alin. 1 care statueaz : Pentru lucr ri de interes general, autoritatea public poate folosi subsolul oric rei propriet i imobiliare, cu obliga ia de a desp gubi proprietarul pentru daunele aduse solului, planta iilor sau construc iilor, precum i pentru alte daune imputabile autorit ii . 6. Exproprierea pentru cauz de utilitate public No iune i reglementare. Cedarea for at aplicat imobilelor mbrac forma exproprierii pentru cauz de utilitate public . Ea este cuprins n art. 481 C.civ. care stabile te c : Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afar numai pentru cauz de utilitate public i primind o dreapt i prealabil desp gubire , ea i g se te actualmente reglementarea complet n art. 41 din Constitu ie i n Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauz de utilitate public . Bunurile supuse exproprierii. - Sunt expropriabile numai bunurile imobile proprietate privat. Utilitatea public se declar pentru lucrri de interes na ional sau pentru lucrri de interes local (art. 5). Legea nr. 33/1994 enumer principalele categorii de lucrri de utilitate public ntr-o list nelimitativ (art. 6). Exproprierea propriu-zis i stabilirea desp gubirilor. Acestea sunt reglementate n Capitolul IV al Legii nr. 33/1994. Solu ionarea cererilor de expropriere este de competen a tribunalului n raza c ruia este situat imobilul. Instan a va verifica dac sunt ntrunite condi iile cerute pentru expropriere, f r a putea repune n discu ie, n principiu, problemele de fond privitoare la expropriere (de exemplu, necesitatea acesteia, ntinderea, faptul c nu a fost contestat hot rrea comisiei etc.). Tot tribunalul va hot r i asupra desp gubirilor cuvenite fiec reia dintre persoanele interesate . Efectele exproprierii. Exproprierea produce urm toarele efecte : - imobilul expropriat trece n proprietatea public liber de orice sarcini ; - se sting drepturile reale principale derivate din dreptul de proprietate - uzul, uzufructul, abita ie, superficie precum i orice alte drepturi reale. De asemenea se sting drepturile de concesiune i dreptul de folosin . Titularii acestor drepturi au drept la desp gubiri. - n ce prive te dreptul de ipotec i privilegiul imobiliar special care greveaz bunul expropriat, acestea se strmut de drept asupra despgubirii stabilite de instan ; prin aceast dispozi ie legea reglementeaz un nou caz de subroga ie cu titlu particular (art. 28 alin. 2) ;

- se sting orice drepturi personale dobndite de alte persoane asupra imobilului expropriat (de exemplu, cele nscute din contractul de loca iune, de comodat). Retrocedarea i dreptul de preem iune la cump rarea imobilului. - Legea nr. 33/1994 reglementeaz dou drepturi n favoarea proprietarului imobilului expropriat (art. 35-37) i anume: dreptul de a cere i de a ob ine retrocedarea imobilului expropriat i dreptul de preem iune la cumprarea imobilului n ipoteza n care expropriatorul s-ar hotr s-l nstrineze. . 5. Formele dreptului de proprietate n prezent distingem: 1 - dup subiectele dreptului de proprietate: a) dreptul de proprietate al persoanelor fizice i b) dreptul de proprietate al persoanelor juridice; 2 - dup modul de dobndire: a) dreptul de proprietate dobndit prin acte juridice i dreptul de proprietate dobndit prin fapte juridice; b) dreptul de proprietate dobndit prin acte ntre vii i dreptul de proprietate dobndit prin acte pentru cauz de moarte; c) dreptul de proprietate originar i dreptul de proprietate derivat. 3 - dup cum dreptul de proprietate este afectat sau nu de modalit i deosebim: a) drept de proprietate pur i simplu i b) drept de proprietate afectat de modalit i. 4 - dup regimul su juridic dreptul de proprietate se prezint sub dou forme: a) drept de proprietate public i b) drept de proprietate privat. Aceast clasificare este cea mai important . . 6. Dreptul de proprietate public 1. Defini ie. Reglementare - Dreptul de proprietate public este acel drept de proprietate n care atributele acestuia se exercit de c tre stat i unit ile administrativ-teritoriale i care poart asupra bunurilor din domeniul public el fiind inalienabil, imprescriptibil i insesizabil. 2. Subiec ii (titularii) dreptului de proprietate public . Potrivit dispozi iilor legale n vigoare titularii dreptului de proprietate public sunt : - statul cu privire la bunurile din domeniul public de interes na ional ; - unit ile administrativ-teritoriale (comuna, ora ul, municipiul i jude ul) asupra bunurilor din domeniul public de interes local. 3. Obiectul dreptului de proprietate public . - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia, n art. 3 dispune c: domeniul public este alctuit din bunurile prevzute de art. 135 alin. 4 din Constitu ie, din cele stabilite prin anexa care face parte integrant din prezenta lege i din orice bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau de interes public i sunt dobndite de stat sau de unit ile administrativ-teritoriale prin modurile prevzute de lege. 4. Caracterele dreptului de proprietate public sunt n numr de trei: el este inalienabil, imprescriptibil i insesizabil. 5. Modalit ile de exercitare a dreptului de proprietate public sunt de competen a organelor centrale ale puterii executive pentru bunurile din domeniul public de interes na ional i autorit ile publice locale pentru bunurile din domeniul public de interes local. n concret aceste modalit i sunt dreptul de administrare, concesionarea, nchirierea i dreptul de folosin asupra unor bunuri imobile. 6. Dobndirea i ncetarea dreptului de proprietate public. n conformitate cu art. 7 din Legea nr. 213/1998, dreptul de proprietate public se dobnde te prin urmtoarele moduri: - pe cale natural ; - prin achizi ii publice efectuate n condi iile legii;- prin exproprierea pentru cauz de utilitate public;- prin acte de dona ie sau legate acceptate, n condi iile legii, de organele competente atunci cnd bunul intr n domeniul public;- prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau unit ilor administrativ-teritoriale n domeniul public, pentru cauz de utilitate public; - alte moduri prevzute de lege (de exemplu, accesiunea, confiscarea, comoara, vnzarea sau schimbul pentru cauz de utilitate public etc.). n ce prive te modurile de ncetare a dreptului de proprietate public, acestea sunt: - pieirea bunului pe cale natural sau prin interven ia omului;- trecerea bunului n domeniul privat. - trecerea unor bunuri din domeniul public n domeniul privat pentru reconstituirea dreptului de proprietate particular, pentru retrocedarea lor fo tilor proprietari sau pentru a fi vndute. . 7. Domeniul public i domeniul privat 1. Domeniul public - este acel domeniu din care fac parte numai bunurile care alctuiesc obiectul dreptului de proprietate public a statului i a unit ilor administrativ-teritoriale. Reglementrile Legii nr. 213/1998 circumscriu cu mult exactitate sfera bunurilor proprietate public statund n art. 3 alin. 1 c domeniul public este compus din urmtoarele bunuri: - bunurile enumerate n art. 135 alin. 4 din Constitu ie; - bunurile enumerate n anexa acestei legi; - orice alte bunuri care potrivit legii sau prin natura lor sunt de uz sau de interes public i sunt dobndite de stat sau de unit ile administrativ-teritoriale prin modurile prevzute de lege.

2. Domeniul privat - este definit de obicei prin antitez spunndu-se c el este acel domeniu din care fac parte bunurile statului care nu apar in domeniului public. Altfel spus, domeniul privat cuprinde bunurile (mobile sau imobile) pe care statul sau unit ile administrativ-teritoriale le au ca orice persoan fizic sau juridic. Din domeniul privat fac parte bunurile care au ncetat de a mai apar ine domeniului public, bunurile fr stpn, cldirile, alte imobile i mobilierul lor, dac nu sunt destinate pentru uz sau interes public; apoi, bunurile pe care statul sau unit ile administrativ-teritoriale le dobndesc ca orice particular prin dona ie, testamente sau alte acte juridice. Domeniul privat este supus dispozi iilor de drept comun dac prin lege nu se prevede altfel. . 8. Dreptul de proprietate privat (proprietatea privat) 1. Defini ie. Reglementare Dreptul de proprietate privat , n opozi ie cu dreptul de proprietate public , poate fi definit ca fiind acel drept de proprietate n care prerogativele sale se exercit de c tre persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, de stat sau unit ile administrativ-teritoriale i care poart asupa bunurilor mobile i imobile, fiind alienabil, sesizabil i prescriptibil, n condi iile legii. 2. Subiectele dreptului de proprietate privat - Titulari ai acestui drept pot fi: persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, statul i unit ile administrativ-teritoriale; acestea din urm avnd, a adar, calitatea de persoane juridice civile. 3. Caracterele dreptului de proprietate privat - Acestea sunt urmtoarele: - dreptul de proprietate privat este alienabil; - dreptul de proprietate privat este prescriptibil; - dreptul de proprietate privat este sesizabil; 4. Obiectul dreptului de proprietate privat - Persoanele fizice pot dispune liber de dreptul lor de proprietate, inclusiv prin crearea unor dezmembrminte. Cldirile pot fi nchiriate iar terenurile arendate. n ce prive te dreptul de proprietate privat al persoanelor juridice cum ar fi societ ile comerciale, regimul lor este reglementat de Legea nr. 31/1990 privind societ ile comerciale; acestea sunt proprietare asupra patrimoniului lor etc. 5. Statul i unit ile administrativ-teritoriale (Domeniul privat). A a cum am ar tat, statul i unit ile administrativeteritoriale pot avea calitatea de titulari ai dreptului de proprietate privat . Bunurile care formeaz proprietatea privat a statului i a unit ilor administrative-teritoriale constituie domeniul privat. Aceast no iune, de i nu o g sim n Constitu ie, a primit o consacrare legal n legi organice precum Legea nr. 18/1991, Legea nr. 213/1998, Legea nr. 215/2001. Obiectul domeniului privat potrivit art. 4 din Legea nr. 213/1998 este alc tuit din bunurile aflate n proprietatea statului i a entit ilor sale teritoriale i care nu fac parte din domeniul public. Constituirea domeniului privat Domeniul privat se constituie prin mijloace de drept civil (vnzarecump rare, dona ie, schimb, legat, uzucapiune, accesiune etc.) sau prin modalit i specifice pe care particularii nu le au (dobndirea bunurilor f r st pn sau abandonate, a mo tenirilor vacante, dezafectarea unor bunuri proprietate public , exercitarea dreptului de preem iune recunoscut statului n anumite condi ii Regimul juridic al domeniului privat De regul regimul juridic al bunurilor din domeniul privat este a a cum am mai ar tat cel de drept comun. . 9. Regimul juridic al terenurilor 1. Circula ia terenurilor potrivit Legii nr. 54/1998. Din cuprinsul Legii nr. 54/1998 (dar i din ansamblul legisla iei n materie: Legea nr. 18/1991, Codul civil, Legea nr. 16/1994 a arendei etc., se pot desprinde cel pu in trei principii majore: - principiul liberei circula ii juridice a terenurilor; - principiul potrivit c ruia nscrisul autentic este o condi ie de validitate a nstr in rii terenurilor; - principiul potrivit c ruia nstr inarea terenurilor prin vnzare se va face cu respectarea dreptului de preem iune. n acest sens Legea nr. 54/1958 stabile te: nstr inarea, prin vnzare, a terenurilor agricole situate n extravilan se face cu respectarea dreptului de preem iune al coproprietarilor, al vecinilor ori al arenda ilor (art. 5). . 10. Modalit ile dreptului de proprietate 1. Preliminarii - Dreptul de proprietate poate fi pur i simplu sau afectat de modalit i. n doctrina noastr sunt cunoscute urm toarele modalit i ale dreptului de proprietate : proprietatea rezolubil , proprietatea anulabil i proprietatea comun . n ce ne prive te consider m c modalit ile dreptului de proprietate sunt : - proprietatea rezolubil sau condi ional ; - proprietatea anulabil (care n sens larg este o proprietatea condi ional ) ; - proprietatea inalienabil ; - proprietatea afectat unui scop (proprietatea afecta iune) - proprietatea comun cu variantele ei : coproprietate obi nuit sau temporar , coproprietate for at i perpetu , proprietate comun n dev lm ie i proprietate periodic .

2. Proprietatea rezolubil (sau condi ional) Un exemplu va fi edificator: o persoan doneaz averea sa altuia cu condi ia c efectele dona iei vor nceta dac cel ce a primit gratificarea (donatarul) va nceta din via naintea donatorului. Deci soarta dona iei va atrna de mplinirea unei condi ii rezolutorii (art. 1019 C.civ.). Prin ncheierea actului de dona ie are loc de ndat transferul dreptului de proprietate de la donator la donatar. Dar existen a dreptului de proprietate dobndit de cel gratificat este nesigur atta vreme ct condi ia se mai poate realiza. Aceasta deoarece nu se tie nc dac donatarul va supravie ui donatorului pentru ca astfel el s r mn definitiv proprietar al averii primite sau va deceda naintea acestuia, caz n care bunurile se vor ntoarce n patrimoniul donatorului. 3. Proprietatea anulabil. Proprietatea anulabil reprezint acea modalitate juridic a dreptului de proprietate care apare n situa ia n care transferul propriet ii se face n temeiul unui act lovit de nulitate relativ (anulabil).. Dac ac iunea este admis dreptul de proprietate al dobnditorului va fi desfiin at retroactiv. n cazul n care actul translativ anulabil a fost confirmat, dreptul de proprietate al dobnditorului va fi consolidat. 4. Proprietatea inalienabil . De i, n principiu, inalienabilitatea unui bun nu poate fi declarat prin voin a omului, consider m c sunt situa ii cnd o asemenea clauz de inalienabilitate trebuie acceptat n actele translative de proprietate. Aceasta sub dubla condi ie ca inalienabilitatea s fie stabilit temporar i inalienabilitatea s fie justificat de un interes serios i legitim. n concluzie, proprietatea inalienabil este o proprietate care se reduce la dreptul de a poseda i a folosi, lipsindu-i temporar dreptul de dispozi ie; astfel ea se apropie de uzufruct. 5. Proprietatea afectat unui scop este acea proprietate care este afectat fie exclusiv, fie de preferin unui scop care a fost determinat de proprietarul anterior; proprietarul actual suport restric iile n dreptul s u iar la nevoie el va fi obligat s cedeze proprietatea altei persoane. Institu ia tip n care proprietatea afectat unui scop i are locul cel mai potrivit este funda ia. Dar mai pot fi ntlnite i alte cazuri; de pild , o liberalitate cu sarcin . 6. Proprietatea comun. - Proprietatea comun este acea proprietate care se caracterizeaz prin aceea c prerogativele dreptului de proprietate apar in mpreun i concomitent mai multor persoane. Ea poate fi: pe cote-pr i, n devlm ie i periodic . A. Proprietatea comun pe cote-pr i este acea modalitate a dreptului de proprietate care se caracterizeaz prin aceea c un bun apar ine concomitent mai multor titulari, fiecare dintre ace tia avnd o cot-parte ideal din dreptul de proprietate. A adar, din aceast defini ie rezult dou reguli i anume: a) nici unul dintre coproprietari nu este titularul exclusiv al unei frac iuni materiale din bunul respectiv ; ei nu au dect un drept nedeterminat din bunurile aflate n coproprietate i b) c fiecare dintre coproprietari este titularul exclusiv numai pentru o cot ideal, abstract din dreptul de proprietate, exprimat printr-un procent; frac ie ordinar sau frac ie zecimal Proprietatea comun pe cote-pr i este de dou feluri dac avem n vedere durata copropriet ii: - proprietatea comun pe cote-pr i (coproprietatea) obi nuit sau temporar; - proprietatea comun pe cote pr i (coproprietatea) for at i perpetu. a) Proprietatea comun pe cote-pr i obi nuit sau temporar. Ceea ce caracterizeaz aceast modalitate este faptul c ea nu se men ine dect prin voin a tuturor coproprietarilor. Oricare dintre ei are libertatea de a-i pune cap t oricnd cernd partajul (art. 728 C.civ.). De aceea coproprietatea obi nuit se mai nume te voluntar sau temporar , spre deosebire de coproprietatea for at i perpetu . Dac bunul aflat n coproprietate (indiviziune) nu poate fi partajat n natur , el va fi partajat n valoare. Obliga iile coproprietarilor. - n calitatea lor de coproprietari ace tia au i unele obliga ii. Astfel, ei sunt obliga i - n raport cu cota lor parte - la plata cheltuielilor i datoriilor ocazionate de ntre inerea, conservarea i administrarea bunului comun. n mod obi nuit sistarea copropriet ii are loc prin partaj. b) Coproprietatea for at i perpetu. No iune, defini ie. Este o coproprietate for at deoarece exist i se men ine indiferent de voin a coproprietarilor i este perpetu deoarece scopul bunurilor care i alctuiesc obiectul este permanent. Cazurile de coproprietate for at. - Doctrina a re inut urmtoarele cazuri de coproprietate for at: - coproprietatea lucrurilor comune necesare sau utile pentru folosirea a dou imobile vecine; - coproprietatea despr iturilor dintre dou imobile (zidul, an ul i gardul); - coproprietatea asupra pr ilor comune din cldirile cu dou sau mai multe apartamente avnd proprietari diferi i; - coproprietatea asupra unor bunuri considerate de familie (hrtii de familie, tablouri de familie, cavouri i alte lucrri funerare). B. Proprietatea comun n devlm ie. - Dreptul de proprietate n devlm ie reprezint acea proprietate comun potrivit creia titularii si nu au determinat o cot-parte ideal (matematic) din dreptul lor de proprietate. Proprietatea devlma a so ilor. - Proprietatea devlma a so ilor are ca obiect numai acele bunuri care au fost dobndite de ei sau de oricare dintre ei n timpul cstoriei. Potrivit art. 35 din Codul familiei administrarea, folosin a i dispozi ia asupra bunurilor comune se realizeaz de comun acord de ctre ambii so i. Legea instituie o prezum ie de mandat tacit reciproc ntre so i.

Proprietatea comun devlma a so ilor nceteaz prin desfacerea sau ncetarea cstoriei, moment n care aceasta se transform n proprietate comun pe cote-pr i. Dar excep ional, pentru motive temeinice (art. 36 alin. 2 C.fam.), ea poate nceta i n timpul cstoriei. C. Proprietatea periodic (partajabil n timp). ntr-o form arhaic aceast proprietate a fost cunoscut de mult vreme. Este cazul n care defunctul prin testamentul s u desemneaz pe cei doi nepo i ai s i s fie proprietarii unui teren agricol, fiecare din ei pe cte un an (arat, sem nat, recoltat). De fapt, dac coproprietatea urban s-a dezvoltat mult n zilele noastre, exist aceast tendin i n privin a re edin elor de vacan . Societ ile de turism din alte ri au preluat aceste formule pentru a asigura mai multor turi ti aceea i locuin n sta iuni celebre (pe perioade e alonate de timp i cu drepturi exclusive) numindu-i proprietari; este a a numita proprietate temporar . Ea a fost definit ca o modalitate a dreptului de proprietate n cadrul c reia fiecare titular exercit n nume propriu i n interes propriu prerogativele dreptului s u de proprietate pe perioade determinate, care se repet succesiv i perpetuu, la intervale regulate, presupunnd cel pu in doi titulari care pot fi persoane fizice sau juridice, inclusiv statul, ntre care nu exist nici un raport juridic . . 11. Proprietatea aparent Exist o strns legtur ntre aparen i adagiul latin error communis facit jus; eroarea comun i invincibil este creatoare de drept. A adar, o aparen cu adevrat serioas poate valida actele ndeplinite fr drept . Condi ii n care opereaz proprietatea aparent sunt urm toarele: a) buna credin a dobnditorului; b) o eroare comun; c) o eroare invincibil . Efectele propriet ii aparente. Avnd n vedere c teoria aparen ei protejeaz numai ter ii - nseamn c ea nu are nici un efect n raportul proprietar adevrat - proprietar aparent. Proprietarul aparent este obligat s restituie adevratului proprietar bunul (n natur) dac l mai de ine. Dac l-a nstrinat el trebuie s restituie acestuia fie pre ul pe care l-a ncasat (dac este de bun credin ), fie valoarea actual a bunului cu daune interese (dac este de rea credin ). n raporturile dintre adevratul proprietar i ter i aparen a este creatoare de drept. Astfel, de i ter ul dobnditor prime te bunul de la o persoan care nu are nici un drept asupra lui, devine totu i proprietar sau titular al unui drept real: uzufruct, servitute etc. Test de autocontrol : Defini i dreptul de proprietate. Enumera i i explica i caracterele dreptului de proprietate i atributele sale. Ce instituie partea a doua a defini iei cuprins n art. 480 C.civ. ? Care sunt limitele dreptului de proprietate ? Exist abuz de drept n cazul n care a i realiza pe terenul d-voastr o construc ie care nu prezint nici o utilitate pentru d-voastr dar n schimb aduce prejudicii vecinului ? Argumenta i. Da i exemplu de un inconvenient de vecin tate care ar putea atrage r spunderea vecinului. Care sunt sanc iunile aplicabile abuzului de drept ? Dar inconvenientelor anormale de vecin tate ? Ce constituie proprietatea rezolubil ? care sunt efectele ndeplinirii condi iei rezolutorii ? Face i o compara ie ntre proprietatea comun pe cote p r i i proprietatea dev lma ? Care sunt cazurile de coproprietate for at i perpetu ? Dezvolta i-le. Care sunt condi iile i efectele propriet ii aparente ?

Capitolul V POSESIA

. 1. No iune i defini ie Posesia nu trebuie confundat cu proprietatea; proprietatea este dreptul, posesia nu este dect faptul. Art. 1846 alin. 2 C. civ. define te posesia astfel: "Posesia este de inerea unui lucru sau folosirea de un drept, exercitat, una sau alta, de noi n ine sau de altul n numele nostru". Posesia a fost definit ca fiind o stare de fapt generatoare de efecte juridice care const n stpnirea material sau exercitarea unei puteri de fapt de ctre o persoan asupra unui bun cu inten ia i voin a de a se comporta fa de to i ceilal i ca proprietar sau titular al unui drept real. . 2. Caracterele posesiei Caracterele posesiei sunt urmtoarele: a) - posesia se bazeaz pe inten ia de a poseda pentru sine, adic animus rem sibi habendi;

b) - posesia este incident numai drepturilor reale, nu i celor de crean (personale); c) - posesia face s se nasc un drept probabil de proprietate sau un alt drept real. . 3. Elementele posesiei Pentru existen a posesiei sunt necesare dou elemente cumulativ ndeplinite i anume: unul material (corpus) i altul psihologic (animus). a) Elementul material const din totalitatea faptelor materiale exercitate direct asupra lucrului ; b) Elementul psihologic sau inten ional const n inten ia sau voin a celui care posed de a exercita stpnirea lucrului pentru sine, adic ca i cum ar fi exercitat-o proprietarul sau titularul unui alt drept real. . 4. Posesia i deten ia precar Deten ia precar, spre deosebire de posesie, nu este o stare de fapt ci o stare de drept. De exemplu, sunt detentori precari: depozitarul, locatarul, cru ul, creditorul gajist, tutorii pentru bunurile celor afla i sub ocrotirea lor etc. Deten ia a fost definit ca fiind exerci iul unei puteri de fapt asupra unui lucru, fie cu permisiunea i pe contul proprietarului, fie n virtutea unui titlu legal sau judiciar.Aceast defini ie a deten iei precare presupune trei condi ii i anume: puterea de fapt ; - puterea de drept ; - obliga ia de restituire. Compara ie ntre deten ia precar i posesie. Ele se diferen iaz sensibil: - prima diferen : putere de fapt sau existen a unui titlu. Posesia nu este dect un simplu fapt (res facti), deten ia este o stare de drept (res juris). - a doua diferen : preten ia la proprietate sau recunoa terea dreptului proprietarului. Simplu spus: detentorul recunoa te dreptul altuia, posesorul nu. . 5. Intervertirea deten iei precare (titlurilor) Art. 1858 C.civ. stabile te cazurile de intervertire a deten iei precare. Acestea sunt: - cnd de intorul lucrului prime te cu bun credin de la alt persoan dect adevratul proprietar un titlu translativ de proprietate cu privire la bunul pe care l de ine; - atunci cnd de intorul lucrului prin acte de rezisten neag drepturile celui de la care de ine bunul. De pild, din diferite motive locatarul consider c el este proprietarul imobilului i refuz s mai achite chiria ; - cnd de intorul strmut posesia lucrului printr-un act cu titlu particular la o persoan de bun credin ; - cnd de intorul transmite posesia la altul printr-un act cu titlu universal, dac succesorul cu titlu universal este de bun credin . . 6. Dobndirea i pierderea posesiei Posesia se dobnde te prin ntrunirea celor dou elemente (corpus i animus). n ce prive te elementul material acesta poate fi exercitat fie personal de ctre posesor, fie prin reprezentant (de exemplu, mandatarul, depozitarul etc.). Privitor la elementul psihologic, acesta trebuie s fie prezent n mod nemijlocit n persoana posesorului i nu a reprezentantului. Posesia se pierde prin dispari ia celor dou elemente. Apare ns foarte logic ca posesia s se piard i prin dispari ia numai a unuia dintre cele dou elemente. Bunoar, cnd bunul este furat i deci dispare elementul corpus sau cnd posesia pentru sine se transform n posesie pentru altul n care caz dispare elementul psihologic. . 7. Dovada posesiei Ea se face prin proba iunea celor dou elemente ale posesiei. Dovada elementului material este relativ simpl i ea se face prin orice mijloc de prob nclusiv martori i prezum ii. Elementul psihologic, prin natura lui, este mai dificil de probat. Exist din acest punct de vedere dou reguli: - prima este prezum ia de neprecaritate, adic animus domini este prezumat (art. 1854 C.civ.) ; - a doua regul este prezum ia de neintervertire de titlu prevzut de art. 1855 C.civ. . 8. Calit ile i viciile posesiei Pentru ca posesia s produc efecte juridice deosebit de ntrunirea celor dou elemente, ea trebuie s fie util, adic neviciat . Pentru a fi util ea trebuie s ndeplineasc anumite calit i prevzute de art. 1847 C.civ. i anume: s fie continu, nentrerupt, netulburat, public i sub nume de proprietar. La aceste calit i cerute posesiei doctrina i jurispruden a a adugat i pe aceea de a fi neechivoc. Viciile posesiei. - Viciile posesiei sunt reversul calit ilor sale; ele sunt: discontinuitatea (art. 1848 C.civ.), violen a (art. 1851 C.civ.), clandestinitatea (art. 1852 C.civ.) i echivocul. . 9. Efectele posesiei Aceste efecte sunt:

posesia creaz o prezum ie de proprietate n favoarea posesorului; posesorul de bun credin al unui bun frugifer dobnde te n proprietate fructele bunului pe care l posed; posesia imobiliar este aprat prin ac iunile posesorii; posesia prelungit duce prin uzucapiune la dobndirea dreptului de proprietate asupra imobilelor.

Test de autocontrol : Ce reprezint posesia raportat la proprietate ? Care sunt caracterele i elementele ei ? Ce condi ii trebuie s ndeplineasc posesia pentru a- i produce efectele ? Articolul. Cum se probeaz elementul psihologic al posesiei ? Face i o compara ie ntre posesie i deten ia precar . Cum se nume te opera iunea juridic prin care po i ca din detentor precar s devii posesor? Identifica i art. din Codul civil care instituie cazurile acestei opera iuni. Prin ce este ap rat posesia ? Poate fi admisibil o ac iune n complngere intentat de posesor mpotriva proprietarului ? Ce are la ndemn proprietarul dac a pierdut o ac iune n reintegrare ? De ce ? Capitolul VI APRAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE I A CELORLALTE DREPTURI REALE . 1. Considera ii preliminarii Mijloacele de aprare a dreptului de proprietate au fost grupate n dou categorii: mijloace indirecte sau nespecifice precum ac iunile n justi ie ntemeiate pe drepturile de crean (ac iunile n executarea contractelor, n rspundere contractual, n restituirea pl ii nedatorate etc.) i mijloace directe sau specifice care sunt a a-numitele ac iuni reale. Aceste mijloace directe sunt ac iunile petitorii i ac iunile posesorii. Ac iunile petitorii sunt acele ac iuni prin care reclamantul cere instan ei de judecat s statueze c el este titularul dreptului de proprietate sau al altui drept real cu privire la un anumit bun. Sunt ac iuni petitorii: ac iunea n revendicare, ac iunea n grni uire, ac iunea negatorie, ac iunea confesorie i ac iunea n presta ie tabular. . 2. Ac iunea n grni uire, ac iunea negatorie, ac iunea confesorie Ac iunea n grni uire este ac iunea prin care titularul ei solicit instan ei de judecat s stabileasc prin semne exterioare linia despr itoare ntre cele dou fonduri vecine. Ea poate fi exercitat de ctre proprietar, uzufructuar i chiar de ctre posesor, nu ns i de ctre detentorii precari. Ac iunea negatorie este ac iunea prin care reclamantul titular al dreptului de proprietate contest (neag) prtului c ar avea un drept de uzufruct, un drept de superficie, un drept de uz, un drept de abita ie sau un drept de servitute asupra unui bun proprietatea sa i, n consecin , s nceteze exercitarea sa nelegitim Ac iunea confesorie este ac iunea prin care reclamantul cere instan ei s stabileasc c el este titularul unui drept de uzufruct, al unui drept de superficie, al unui drept de uz sau abita ie ori al unui drept de servitute cu privire la un bun i s-l oblige pe prt (proprietar sau alt persoan) s-i permit exercitarea netulburat. . 3. Ac iunea n revendicare 1. No iune, definire. - Ac iunea n revendicare este acea ac iune real prin care proprietarul care a pierdut posesia bunului su, cere instan ei de judecat s i se recunoasc dreptul de proprietate asupra bunului i restituirea acestuia de la posesorul neproprietar. 2. Caracterele ac iunii n revendicare:- este o ac iune real ;- ea este o ac iune petitorie; - ac iunea n revendicare este, n principiu, imprescriptibil sub aspect extinctiv. . 4. Revendicarea bunurilor imobile Ea pune n discu ie dou probleme: proba dreptului de proprietate i caracterul imprescriptibil al ac iunii n revendicare. 1) Prima problem: proba dreptului de proprietate (probatio diabolica) incumb reclamantului care pretinde c este proprietarul imobilului. Pentru atenuarea dificult ilor referitoare la proba dreptului de proprietate doctrinarii jurispruden a au cristalizat cteva reguli care se nvrt n jurul no iunilor de titlu i de posesie i impun o compara ie a acestora i anume : titlu contra titlu, titlu contra posesie i posesie contra posesie. 2. A doua problem: ac iunea n revendicare este, n principiu, imprescriptibil. Acest principiu decurge din caracterul perpetuu al dreptului de proprietate care nu se stinge prin neuz indiferent de timpul ct titularul su nu l-a exercitat.

3. Efectele ac iunii n revendicare. - Atunci cnd ac iunea n revendicare este admis instan a prin hotrre judectoreasc va recunoa te reclamantului dreptul de proprietate i pe cale de consecin va dispune obligarea prtului la restituirea bunului (cu toate accesoriile lui) reclamantului sau, dup caz, l va obliga pe prt de a se ab ine a mai aduce atingere exerci iului dreptului de proprietate. Dac restituirea n natur nu mai este posibil (fie c bunul a pierit, fie c a fost dobndit de un ter , fie expropriat), atunci prtul este obligat s-i plteasc reclamantului un echivalent bnesc. Dac bunul revendicat a produs fructe regimul lor va fi n func ie de buna sau reaua credin a posesorului. Att posesorul de bun credin ct i cel de rea credin au dreptul de a cere reclamantului-proprietar restituirea cheltuielilor necesare i a celor utile pe care le-au fcut cu privire la bunul respectiv. Cheltuielile necesare sunt acelea fcute pentru conservarea bunului; trebuie ca fr ele conservarea bunului s nu fi fost cu putin . Cheltuielile utile sunt acelea care de i nu erau necesare au avut ca efect sporul de valoare sau cre terea gradului de utilitate a bunului. Cheltuielile voluptorii (de plcere sau de nfrumuse are) sunt acelea pe care posesorul le-a fcut pentru plcerea sa personal; ele nu se restituie dar posesorul este n drept s ridice acele lucruri fr ns a deteriora bunul respectiv. . 5. Revendicarea bunurilor mobile 1. Regula prevzut de art. 1909 C.civ. - Revendicarea bunurilor mobile este esen ial deosebit de revendicarea bunurilor imobile. Revendicarea bunurilor mobile este diferit dup cum prtul este un posesor de rea credin , un ho sau un gsitor sau, dimpotriv, un posesor de bun credin . Art. 1909 C.civ. prevede c: "Lucrurile mi ctoare se pescriu prin faptul posesiunii lor fr s fie trebuin de vreo scurgere de timp". De fapt art. 1909 C.civ. formuleaz regula c n materia bunurilor mobile posesia de bun credin valoreaz titlul de proprietate. N.B. Dispozi iile art. 1909 C.civ. pot fi invocate numai de ter ul dobnditor care cu bun credin a dobndit bunul de la un detentor precar cruia adevratul proprietar i l-a ncredin at de bun voie. 2. Regula instituit de art. 1909 alin. 1 C.civ. este inaplicabil n cazul bunurilor pierdute sau furate. - Potrivit art. 1909 alin. 2 C.civ. "cel ce a pierdut sau cel cruia i s-a furat un lucru poate s-l revendice n curs de 3 ani din ziua cnd l-a pierdut sau i s-a furat de la cel care l gse te rmnnd acestuia recurs n contra celui de la care l are". Textul reprodus are n vedere situa ia n care bunul se afl n posesia unui ter dobnditor de bun credin care a dobndit bunul de la ho sau gsitor. 3. Reguli derogatorii prevzute de art. 1910 C.civ. Regula nscris n art. 1909 alin. 2 sufer o excep ie nscris n art. 1910 C.civ. care statueaz c: "Dac posesorul actual al lucrului furat sau pierdut l-a cumprat la blci sau la trg sau la o vindere public sau de la un negustor care vinde asemenea lucruri, proprietarul originar nu poate s ia lucrul napoi dect ntorcnd posesorului pre ul ce l-a costat". Test de autocontrol : Care sunt mijloacele de ap rare ale dreptului de proprietate i altor drepturi reale : clasificare. n ce const ac iunea confesorie ? Cine poate exercita ac iunea negatorie ? Explica i revendicarea imobiliar . Care este contradic ia cuprins n art. 1909 alin. 1 referitor la prescrip ia achizitiv ? Care sunt regulile aplicabile revendic rii mobiliare? Capitolul VII DEZMEMBRMINTELE DREPTULUI DE PROPRIETATE . 1. Considera ii generale A adar, dezmembrmintele propriet ii sunt drepturile reale rezultate prin desprinderea ori limitarea unor atribute din con inutul dreptului de proprietate asupra bunurilor. Ele sunt opozabile att ter ilor ct i proprietarului. Dezmembrmintele dreptului de proprietate sunt: dreptul de uzufruct, dreptul de uz, dreptul de abita ie, dreptul de servitute, dreptul de superficie . 2.Uzufructul 1. Defini ie, caractere. - Uzufructul este acel drept real principal care confer titularului su (numit uzufructuar) atributele de posesie i folosin asupra bunului ce apar ine altei persoane (numit nud proprietar) cu obliga ia de a conserva substan a. Uzufructul este reglementat de art. 517-564 C.civ. Se poate, deci, spune c uzufructul este un drept real de folosin i posesie asupra lucrului altuia. 2. Caracterele uzufructului sunt urmtoarele:

- este un drept asupra bunului sau bunurilor aflate n proprietatea altuia (ius in re alliena) ; - este un drept esen ialmente temporar ; - pe durata sa uzufructul acord proprietarului bunului puteri reduse ; - uzufructul se poate constitui nu numai asupra unui lucru ci i asupra unui drept ; - este un drept incesibil ceea ce nseamn c el nu poate fi transmis prin acte i fapte juridice ntre vii ori pentru cauz de moarte. 2. Obiectul dreptului de uzufruct. - Potrivit Codului civil "Uzufructul se poate stabili pe tot felul de bunuri, mobile i imobile" (art. 520), corporale sau incorporale, fungibile sau nefungibile. De regul el se constituie numai asupra bunurilor neconsumptibile deoarece uzufructuarul are obliga ia de a conserva substan a bunului. 3. Constituirea dreptului de uzufruct. - Art. 518 C.civ. statueaz c "uzufructul se stabile te prin lege i prin voin a omului". Actualmente, deoarece constituirea uzufructului prin lege a fost abrogat, el poate fi dobndit fie prin voin a omului (act juridic), fie prin uzucapiune. Constituirea uzufructului prin voin a omului se poate face n dou moduri: prin conven ie i prin testament. 4. Drepturile i obliga iile uzufructuarului. - el are dreptul s cear predarea n folosin a sa a bunului supus uzufructului ; uzufructuarul are dreptul s se foloseasc de bun precum i de a-i culege fructele; uzufructuarul are dreptul de a ceda beneficiul (emolumentul) dreptului su de uzufruct dar nu nsu i acest drept ; pentru protejarea dreptului su uzufructuarul are la ndemn ac iunile posesorii; cnd uzufructul are ca obiect bunuri care se consum prin folosin (bani, grne, buturi), uzufructuarul poate dispune de ele dar la sfr itul uzufructului trebuie s le restituie n aceea i cantitate, calitate i valoare ori pre ul. n ce prive te obliga iile uzufructuarului aici vom distinge : uzufructuarul are obliga ia de a proceda la inventarierea mobilelor i a constata starea imobilelor (art. 540 C.civ.); uzufructuarul este obligat de a da cau iune ; uzufructuarul este obligat s se foloseasc de lucru ca un bun proprietar conform art. 541 C.civ ; obliga ia de a aduce la cuno tin a nudului proprietar orice nclcri sau uzurpri ale dreptului celui din urm; n caz contrar el va rmne rspunztor pentru toate daunele ce ar putea rezulta pentru proprietar, ca i cum le-ar fi cauzat el nsu i; 5. Drepturile i obliga iile nudului proprietar. - n privin a drepturilor distingem: - dreptul proprietarului de a dispune de lucru dar numai cu respectarea atributelor care revin uzufructuarului; dreptul proprietarului de a exercita toate ac iunile care privesc proprietatea lucrului supus uzufructului (de exemplu, ac iunea n revendicare sau ac iunile posesorii). Obliga iile nudului proprietar sunt: - o obliga ie de garan ie prin care nudul proprietar trebuie s-l garanteze pe uzufructuar mpotriva evic iunii; - o obliga ie negativ de a nu aduce atingere exercitrii de ctre uzufructuar a drepturilor sale. 6. Stingerea uzufructului are loc n urmtoarele cazuri: - prin moartea uzufructuarului; - la mplinirea termenului pentru care a fost constituit; - atunci cnd uzufructuarul dobnde te i nuda proprietate, adic prin consolidarea dreptului (art. 557 C.civ.); - uzufructul se stinge prin neuz sau prin prescrip ie extinctiv; - n cazul n care lucrul a pierit n totalitate; - prin abuz de folosin dac prin acest abuz uzufructuarul a provocat stricciuni fondului . 7. Lichidarea uzufructului. - La ncetarea uzufructului principala obliga ie a uzufructuarului este aceea de a restitui proprietarului posesia bunului respectiv; excep ie, cazul n care uzufructul s-a stins prin consolidare sau prin pieirea total a bunului din cauze neimputabile uzufructuarului. . 3. Dreptul de uz i de abita ie 1. Dreptul de uz este acel drept real principal care confer titularului atributele de posesie i folosin asupra unui bun proprietatea altuia dar numai pentru nevoile sale i ale familiei .Culegerea fructelor poate fi fcut numai n natur iar dac acestea dep esc trebuin ele titularului dreptului i ale familiei sale, ele nu pot fi nstrinate. Titular al dreptului de uz nu poate fi dect o persoan fizic; el are un caracter personal. Dreptul de uz se dobnde te prin conven ie, testament i uzucapiune. Dreptul de uz se stinge n acelea i condi ii ca i uzufructul (art. 565 C.civ.) dar de acest drept vor putea beneficia i mo tenitorii uzuarului dac a a s-a convenit prin conven ie. 2. Dreptul de abita ie este un drept real imobiliar care are ca obiect o locuin i confer titularului posesia i folosin a acelei locuin e pentru el i pentru familia sa; el este, a adar, un drept de uz care are ca obiect o locuin . . 4. Dreptul de servitute 1. Defini ie. Dreptul de servitute este un drept real principal, perpetuu i indivizibil constituit asupra unui imobil numit fond aservit sau dominat pentru uzul i utilitatea altui imobil numit fond dominant, imobile care apar in unor proprietari diferi i. 2. Caracterele dreptului de servitute sunt urmtoarele: - servitutea este un drept real ; - servitutea este un drept imobiliar ; - servitutea este un drept perpetuu ;- servitutea este indivizibil ;- servitutea nu poate fi nstrinat, urmrit sau ipotecat independent de fondul al crui accesoriu este. 3. Clasificarea servitu ilor. - Urmrind prevederile Codului civil deosebim urmtoarele servitu i:

A. - Dup originea sau modul lor de constituire (art. 577 C.civ.) servitu ile se mpart n: a) servitu i naturale adic acelea care i au originea n situa ia natural a fondurilor, de exemplu: servitutea de scurgere a apelor naturale (art. 578 C.civ.), servitutea izvorului (art. 578 C.civ.), servitutea de ngrdire a propriet ii (art. 578 C.civ.); b) servitu ile legale. Acestea sunt cele stabilite de lege precum: servitutea de vedere (art. 611 C.civ.), servitutea de trecere (art. 616 C.civ.), servitutea picturilor din strea in etc.; c) servitu i stabilite prin fapta omului (art. 620-643 C.civ.) care se constituie prin conven ie, testament, uzucapiune sau prin destina ia proprietarului; ele se mai numesc servitu i veritabile sau propriu-zise. B.- Dup modul lor de exercitare distingem: a) servitu i continue pentru a cror exercitare i existen nu este nevoie de fapta actual a omului. Exemplu, servitutea de scurgere a apei de ploaie (art. 622 alin. 2 C.civ.), servitutea de vedere (art. 622 C.civ.); b) servitu i necontinue pentru a cror existen i exercitare este necesar fapta omului, de pild: servitutea de trecere, servitutea de a pa te animalele, servitutea de a lua ap din fntn (art. 622 alin. 2 C.civ.) etc. C.- Dup felul n care se manifest: a) servitu i aparente fiind acelea care se cunosc datorit unor semne exterioare, cum ar fi o fereastr, o u , o crare, un canal (art. 622 alin.3 C.civ.); b) servitu i neaparente sunt acelea a cror existen nu poate fi cunoscut printr-un semn exterior, cum este servitutea de a nu cldi sau zidi dect pn la o anumit distan sau nl ime sau cea de a nu planta la o distan mai mic dect cea prevzut de lege etc. D.- Dup obiectul lor servitu ile se clasific n: a) servitu i pozitive i negative. b) servitu i urbane sau rurale (art. 621 C.civ.) dup cum ele sunt constituite n folosul unei cldiri sau al unui teren. Servitu ile naturale i servitu ile legale. Servitu ile naturale. - A a numitele servitu i naturale sunt urmtoarele: a) servitutea de scurgere a apelor naturale (art. 578 C.civ.) ; b) servitutea izvoarelor (art. 575-583 C.civ.); c) dreptul de grni uire (art. 584 C.civ.) ; d) dreptul de ngrdire (art. 585 C.civ). Servitu ile legale. - n art. 586-619 C.civ. sunt reglementate servitu ile legale i anume: a) distan a planta iilor ; b) distan a i lucrrile intermediare cerute pentru unele construc ii ; c) servitutea de vedere (art. 611-614 C.civ.) ; d) pictura strea inilor (art. 615 C.civ.); e) servitutea de trecere (art. 617-619 C.civ.). f) prin legi speciale sunt reglementate i alte servitu i n domeniul apelor, pdurilor, cele aeronautice ca i servitu i de utilitate public Servitu ile stabilite prin fapta omului. - Aceste servitu i sunt reglementate n art. 620-643 C.civ. i sunt singurele servitu i veritabile, adevrate dezmembrminte ale dreptului de proprietate. Constituirea servitu ilor : prin titlu, prin uzucapiune, prin destina ia proprietarului 8. Exercitarea dreptului de servitute. - Drepturile i obliga iile generale ale proprietarului fondului dominant sunt: de a face toate lucrrile necesare pentru conservarea i exercitarea servitu ii; de a nu face lucrri care ar antrena schimbri mpovrtoare pentru fondul aservit. Drepturile i obliga iile generale ale proprietarului fondului aservit: - proprietarul aservit are obliga ia de a face unele cheltuieli ; el nu poate face nimic pentru a scdea sau ngreuna ntrebuin area servitu ii; 9. Stingerea servitu ilor. - Dreptul de servitute se poate stinge n urmtoarele moduri: - prin confuziune adic prin reunirea ambelor fonduri n patrimoniul aceluia i proprietar; - prin neuz sau prescrip ie extinctiv ceea ce nseamn c ea nu se exercit timp de 30 de ani; - prin pieirea fondului aservit; - prin renun area dreptului la servitute; - prin revocarea, rezilierea sau anularea dreptului care a ntemeiat servitutea. . 5. Dreptul de superficie 1. Defini ie. - Dreptul de superficie este acel drept real principal care const n dreptul de proprietate al unei persoane numit superficiar asupra construc iilor, planta iilor sau altor lucrri care se afl pe un teren care apar ine altei persoane i asupra cruia superficiarul are un drept de folosin ; el este un drept real imobiliar. 2. Caracterele juridice ale dreptului de superficie: - este un drept real imobiliar avnd ca obiect construc ii, planta ii sau lucrri a ezate pe sol; este un drept perpetuu ; este un drept care confer superficiarului un drept de folosin asupra terenului pe care se afl construc iile sau planta iile ; este un drept imprescriptibil a a nct ac iunea confesorie poate fi oricnd intentat .

3. Constituirea dreptului de superficie. - Dreptul de superficie se dobnde te prin titlu, prin uzucapiune sau prin lege. De regul constituirea acestui drept se face prin conven ie ncheiat ntre constructor i proprietarul terenului pe care sa ridicat construc ia. 4. Exercitarea dreptului de superficie. Superficiarul este proprietarul construc iilor, planta iilor sau al lucr rilor executate. A adar el exercit asupra acestora atributele dreptului de proprietate, adic posesia, folosin a i dispozi ia. Asupra terenului are doar un drept de folosin circumscris scopului exercit rii acestui drept (inclusiv ridicarea construc iei. O dat cu nstr inarea construc iei se va transmite dobnditorului i dreptul de folosin asupra terenului. Dreptul de superficie este transmisibil prin orice act juridic ; el poate fi grevat de sarcini reale sau de dezmembr minte ale dreptului de proprietate; el poate constitui obiectul urm ririi silite imobiliare. 5. Stingerea dreptului de superficie. - Acest drept nceteaz n urmtoarele dou situa ii: 1) cnd construc ia, planta ia sau lucrarea au pierit sau a fost desfiin at de superficiar i 2) cnd proprietarul terenului devine - prin conven ie, succesiune, uzucapiune - i proprietar al construc iei, planta iei sau lucrrii respective ; 3) prin expropriere. Test de autocontrol : Ce nseamn i care sunt dezmembr mintele dreptului de proprietate ? Identifica i n Codul civil i enumera i servitu ile naturale. Care sunt modalit ile de constituire ale uzufructului ? Ce drepturi i obliga ii are uzufructuarul ? Dar nudul proprietar ? Face i o compara ie ntre uzufruct i servitute. Defini i dreptul de superficie i explica i cum se exercit acest drept. Capitolul VIII

MODURILE DE DOBNDIRE A DREPTULUI DE PROPRIETATE

I A CELORLALTE DREPTURI REALE

. 1. No iuni introductive Art. 644 C.civ. statueaz: "Proprietatea bunurilor se dobnde te i se transmite prin succesiune, prin legate, prin conven ie i prin tradi iune" iar art. 655 C.civ. c "proprietatea se mai dobnde te prin accesiune sau incorpora iune, prin prescrip ie, prin lege i prin ocupa iune". Aceste moduri generale de dobndire a dreptului de proprietate sunt aplicabile, deopotriv, dreptului de proprietate i celorlalte drepturi reale, dezmembrminte. Dreptul de proprietate public poate fi dobndit numai n temeiul legii. . 2. Clasificarea modurilor de dobndire a drepturilor reale Modurile de dobndire a drepturilor reale pot fi clasificate n func ie de mai multe criterii: a) dup ntinderea dobndirii dreptului exist: - moduri de dobndire universal sau cu titlu universal i moduri de dobndire cu titlu particular ; b) dup caracterul dobndirii deosebim moduri de dobndire cu titlu oneros i moduri de dobndire cu titlu gratuit ; c) dup momentul n care se produce efectul dobndirii dreptului de proprietate deosebim moduri de dobndire ntre vii i moduri de dobndire pentru cauz de moarte ; d) dup situa ia juridic a bunului n momentul dobndirii deosebim moduri originare i moduri derivate de dobndire a propriet ii. . 3. Conven ia sau contractul ca mod de dobndire a dreptului de proprietate i a celorlalte drepturi reale n materie opereaz principiul potrivit cruia transmisiunea dreptului de proprietate ori constituirea dreptului real are loc n momentul ncheierii contractului; n alte cuvinte este vorba de principiul consensualismului. Aplicarea acestui principiu n materia vnzrii este reflectat de art. 1295 alin. 1 C.civ. De la principiul expus exist i excep ii. . 4. Accesiunea sau incorpora iunea Accesiunea este ncorporarea sau unirea unui lucru cu un alt lucru fiecare avnd proprietari diferi i. Art. 488 C.civ. stabile te c: "Tot ce se une te i se ncorporeaz cu lucrul se cuvine proprietarului lucrului". Accesiunea se clasific dup obiectul ei n: accesiune imobiliar (natural i artificial) i accesiune mobiliar. 1. Accesiunea imobiliar natural . - Ea presupune unirea sau ncorporarea a dou bunuri avnd proprietari diferi i fr interven ia omului. Codul civil reglementeaz urmtoarele cazuri de accesiune natural: aluviunea, avulsiunea, insulele i prundi urile, accesiunea animalelor slbatice i accesiunea albiei prsite. 2. Accesiunea imobiliar artificial. - Ea se realizeaz prin interven ia omului. Art. 492 C.civ. stabile te c "Orice construc ie, planta ie sau lucru fcut n pmnt sau asupra pmntului sunt prezumate a fi fcute de proprietarul acelui pmnt cu cheltuiala sa i c sunt ale lui pn ce se dovede te din contra"; Codul reglementeaz dou cazuri de

accesiune imobiliar artificial (art. 493-494 C.civ.). Acestea sunt: a) accesiunea construc iilor, planta iilor sau altor lucr ri f cute de un proprietar pe terenul s u cu materialele aflate n proprietatea altei persoane i b) accesiunea construc iilor, planta iilor sau altor lucr ri f cute de o persoan cu materialele sale pe un teren aflat n proprietatea altuia (art. 494 C.civ). Art. 494 C.civ. distinge ns dou cazuri dup cum constructorul a fost sau nu de bun credin . 3. Accesiunea mobiliar. - Aceasta presupune unirea a dou bunuri mobile care apar in la proprietari diferi i ori confec ionarea sau ob inerea unui bun de ctre o persoan prin munca sa folosind materialele altuia. n Codul nostru civil sunt reglementate trei cazuri de accesiune mobiliar: adjunc iunea, specifica iunea i confuziunea sau amestecul. . 5. Tradi iunea Ea constituie un alt mod de dobndire a propriet ii. Prin tradi iune n elegem remiterea, predarea material a unui bun. n prezent ea are o sfer de aplicare restrns; prin ea are loc transferul dreptului de proprietate n cazul darurilor manuale (adic a unor dona ii curente) nlocuind astfel forma nscrisului autentic, condi ie esen ial n contractul de dona ie. . 6. Ocupa iunea (ocuparea) Acest mod de dobndire a propriet ii const n luarea n posesie a unui bun care nu apar ine nimnui, a unui bun fr stpn. Dar potrivit art. 477 i 646 C.civ. bunurile fr stpn sunt n proprietatea statului. Bunurile imobile nu sunt supuse acestui mod de dobndire a propriet ii. Doctrina a apreciat c n aceast categorie ar intra: apa de but dintrun izvor natural, vnatul sau pe tele cnd sunt dobndite legal, apa dintr-un izvor pentru trebuin ele casnice. . 7. Hotrrea judectoreasc Hotrrea judectoreasc constituie un mod de dobndire a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale numai atunci cnd ea are un caracter constitutiv sau atributiv de drepturi. Exemplu: ordonan a de adjudecare prin care se definitiveaz executarea silit constnd n vnzarea prin licita ie public a unor bunuri; n acest caz cumprtorul sau adjudecatarul devine proprietar. . 8. Uzucapiunea (prescrip ia achizitiv) 1. No iune i justificare. - Uzucapiunea sau prescrip ia achizitiv este acel mod originar de dobndire a propriet ii sau a altor drepturi reale privind un bun imobiliar prin posesia sa de ctre o persoan n condi iile i termenul prevzute de lege. Ea implic elementul timp. 2. Domeniul de aplicare al uzucapiunii. - Uzucapiunea se aplic numai bunurilor imobile, bunurile mobile dobndindu-se n baza art. 1909 C.civ. prin nsu i faptul posesiei lor cu bun credin , fr trecerea unui interval de timp . 4. Uzucapiunea n sistemul Codului civil. - Uzucapiunea dup Codul civil este de dou feluri i anume: uzucapiunea de 30 de ani i uzucapiunea de 10 sau de 20 de ani ori de 10 pn la 20 de ani. Uzucapiunea de 30 de ani (art. 1840 C.civ.) are loc atunci cnd sunt ndeplinite dou condi ii: - posesia s fie util (adic o posesie propriu-zis i neviciat); - posesia s fie exercitat nentrerupt timp de 30 de ani indiferent dac posesorul este de bun sau de rea credin . Uzucapiunea de 10 pn la 20 de ani (art.1895-1899 C.civ.). Art. 1895 C.civ. statueaz c "Cel ce c tig cu bun credin i printr-o just cauz un nemi ctor determinat, va prescrie proprietatea aceluia prin 10 ani dac adevratul proprietar locuie te n raza teritorial a tribunalului unde se afl nemi ctorul i prin 20 de ani dac locuie te afar din acea raz teritorial". Condi ii : - posesia s se ntemeieze pe un just titlu ; posesia s fie de bun credin ; bunul s fie un bun imobil individual determinat. 5. Uzucapiunea n sistemul cr ilor funciare. - Sistemul de publicitate imobiliar prin cr ile funciare se aplic n Transilvania, Banat i Bucovina. Uzucapiunea n aceste teritorii este supus Legii nr. 115/1938 i nu Codului civil. Legea nr. 115/1938 reglementeaz dou cazuri de uzucapiune i anume: uzucapiunea tabular i uzucapiunea extratabular (art. 27 i 28 din lege). Uzucapiunea tabular (sau prin convalescen a titlului) este reglementat de art. 27 din Legea nr. 115/1938 care prevede c n cazul n care s-au nscris n cartea funciar - fr cauz legitim - drepturi reale care pot fi dobndite prin uzucapiune, ele vor rmne valabil dobndite dac titularul dreptului le-a posedat cu bun credin , potrivit legii, timp de 10 ani; sintagma "fr cauz legitim" nseamn un titlu nevalabil. Uzucapiunea extratabular. - Ea este reglementat de art. 28 din Legea nr. 115/1938. Acest text de lege prevede c: persoana care a posedat un bun imobil n condi iile legii timp de 20 de ani de la moartea titularului dreptului de proprietate care a fost nscris n cartea funciar, poate cere ntabularea dreptului n favoarea sa. 6. Jonc iunea posesiilor. - Prin aceasta n elegem unirea posesiei uzucapantului (a posesorului actual) cu intervalul de timp ct posesia a fost exercitat de ctre autorul su cu scopul de a dobndi dreptul de proprietate prin uzucapiune.

Art. 1860 C.civ. stabile te c: Orice posesor are facultatea, spre a putea opune prescrip ia, s uneasc posesia sa cu posesia autorului su ; Condi ii :1) s existe o posesie propriu-zis; 2) posesorul actual s fi dobndit posesia bunului de la autorul su pe baza unui raport juridic. 7. Calculul termenului de prescrip ie. - El se calculeaz pe zile, ziua fiind de 24 de ore. Ea ncepe la miezul nop ii i se termin la miezul nop ii urmtoare. Ziua n care ncepe prescrip ia nu intr n calcul iar prescrip ia se ncheie la miezul nop ii ultimei zile a termenului prevzut de lege. 8. ntreruperea i suspendarea cursului uzucapiunii. - Aceste cazuri sunt prevzute de Decretul nr. 167/1958 privind prescrip ia extinctiv. Dimpotriv, ntreruperea natural este specific numai prescrip iei achizitive; ea este incident, conform art. 1864 C.civ., n dou cazuri:- cnd posesorul este i rmne lipsit mai mult de un an de posesia bunului indiferent cine este autorul deposedrii;- cnd bunul cu privire la care se exercit posesia este declarat imprescriptibil de lege. 9. Efectele uzucapiunii. - Prin mplinirea uzucapiunii se na te dreptul de proprietate al uzucapantului i concomitent se stinge dreptul de proprietate al fostului proprietar; dar acest efect este retroactiv ceea ce nseamn c uzucapantul devine proprietar din chiar momentul n care a nceput s curg termenul de prescrip ie. Uzucapiunea trebuie invocat pe cale de ac iune n justi ie sau pe cale de excep ie. Creditorii uzucapantului pot invoca i ei uzucapiunea pe calea ac iunii oblice; sau dac renun area s-a fcut n frauda intereselor creditorilor, ace tia au dreptul s solicite revocarea renun rii prin ac iunea paulian. Test de autoevaluare : Care sunt modurile de dobndire a dreptului de proprietate ? Clasifica i-le. Identifica i articolele din Codul civil aplicabile accesiunii imobiliare naturale. Ce situa ii distingem n cadrul accesiunii imobiliare artificiale i cum se solu ioneaz acestea. De cte feluri este uzucapiunea ? Care sunt regulile aplicabile uzucapiunii dup Codul civil ? Dar uzucapiunii extratabulare? Ce act normativ reglementeaz pe viitor uzucapiunile ncepute i nemplinite pn la intrarea n vigoare a Legii nr. 7/1976 ?

Capitolul IX PUBLICITATEA IMOBILIAR . 1. Considera ii generale Definire. - Prin publicitate imobiliar se n elege totalitatea mijloacelor juridice prin care se eviden iaz situa ia material i juridic a imobilelor n mod public pentru a se ocroti circuitul lor civil. Scopul publicit ii imobiliare. - Prin publicitatea imobiliar se realizeaz att securitatea juridic static , prin aceea c atest existen a drepturilor imobiliare ale persoanelor fizice i juridice, ct i securitatea juridic dinamic , prin faptul c ea confer celor interesa i date certe cu privire la situa ia juridic a imobilelor. Sistemele de publicitate imobiliar. - Pe teritoriul rii noastre exist urmtoarele sisteme de publicitate imobiliar: - sistemul registrelor de transcrip iuni i inscrip iuni, sistem care este reglementat de Codul civil i Codul de procedur civil; el este aplicabil n Vechea ar (Romnia nainte de 1918); - sistemul cr ilor funciare reglementat de Legea nr. 115/1938 i Decretul 241/1947 i care este aplicabil n Transilvania, Banat i Bucovina; - sistemul intermediar al cr ilor de publicitate funciar reglementat de Decretul nr. 242/1947 i de unele dispozi ii ale Legii nr. 115/1938 aplicabil par ial n jud. Ilfov i Bucure ti. . 3. Sistemul registrelor de transcrip iuni i inscrip iuni Acesta este un sistem personal de publicitate a drepturilor reale imobiliare; este un sistem personal deoarece aceste registre se in pe numele proprietarilor i nu pe imobile. n aceste registre care se in la judectorii se fac dou feluri de nregistrri: transcrieri i nscrieri. Transcrierile se fac n registrul de transcrieri. Ele reprezint copierea fidel a actelor juridice prin care se transmite dreptul de proprietate asupra unui imobil, se constituie un drept real sau se sting astfel de drepturi. nscrierile constau n consemnarea sau reproducerea unor clauze din actele juridice care se refer la privilegiile speciale imobiliare i la ipoteci; ele se fac n registrele de inscrip iuni. Efectele transcrierii i nscrierii rezid n opozabilitatea fa de ter i. Lipsa transcrierii sau nscrierii este sanc ionat cu inopozabilitatea fa de ter i.

. 5. Sistemul cr ilor funciare Spre deosebire de registrele de transcrip iuni i inscrip iuni care constituie un sistem personal, cr ile funciare constituie un sistem de publicitate real; este considerat real deoarece transcrierile se fac pe imobile i nu pe proprietari. Drepturile reale imobiliare nscrise n C.F. se numesc drepturi tabulare. Cuprinsul cr ilor funciare. - Cr ile funciare sunt ntocmite pe comune, ora e i municipii. Cr ile funciare din aceea i unitate administrativ (comun, ora , municipiu) alctuiesc registrul funciar. Cr ile funciare se in la Judectoria competent. Cartea funciar propriu-zis este alctuit dintr-un titlu i trei pr i sau foi :Partea I sau foaia de avere ; Partea a II-a sau foaia de proprietate cuprinde nscrieri cu privire la dreptul de proprietate asupra imobilului; Partea a III-a sau foaia de sarcini . . 5. Ac iunile de carte funciar Acestea se refer la nscrierile care se opereaz n cartea funciar. Ele sunt de dou feluri: ac iunea n presta ie tabular i ac iunea n rectificarea nscrierilor n cartea funciar. 1. Ac iunea n presta ie tabular. Potrivit art. 22 i 23 din Legea nr. 115/1938 cel care s-a obligat la constituirea, transmiterea sau modificarea unui drept real imobiliar este obligat s predea nscrisurile necesare pentru ntabularea dreptului n cartea funciar. Dac cel care s-a obligat n acest fel refuz s- i ndeplineasc aceast obliga ie persoana ndrept it se poate adresa instan ei de judecat pentru ca aceasta, prin hotrre, s dispun ntabularea sau, dup caz, radierea dreptului real. 2. Ac iunea n rectificarea nscrierilor n cartea funciar. Ea este ac iunea prin care se cere instan ei ndreptarea sau nlturarea unei nscrieri din cartea funciar necorespunztoare realit ii pentru ca n acest fel s se pun de acord situa ia tabular cu situa ia juridic real a unui imobil. Sediul materiei: art. 34-40 din Legea nr. 115/1938. . 6. Noile cr i funciare 1. Generalit i. - Legea nr. 7/1996 privind cadastrul i publicitatea imobiliar a fost edictat pentru a introduce un sistem unic pentru toat ara - sistemul real de publicitate. Sistematizarea reglement rilor n Legea 7/1996 este f cut n trei titluri : Titlul I, intitulat Regimul general al cadastrului (art. 1-19); Titlul al II-lea Publicitatea imobiliar (art. 20-57) n care sunt reglementate noile c r i funciare; Titlul al III-lea, Dispozi ii tranzitorii, sanc iuni i dispozi ii finale (art. 58-72). 2. Registrul cadastral de publicitate imobiliar. - Publicitatea imobiliar se realizeaz, potrivit noii legi, prin nscrierea n cr ile funciare a actelor i faptelor juridice referitoare la imobilele din aceea i localitate. Cr ile funciare alctuiesc registrul cadastral de publicitate imobiliar al unei anumite localit i; ele se in de ctre Biroul de carte funciar aflat n subordinea Agen iei Na ionale de Cadastru. 3. Cr ile funciare. - n conformitate cu art. 21 din lege, cartea funciar este structurat astfel: un titlu care con ine numrul ei i numele localit ii n care este situat imobilul, precum i trei pr i : Partea I care cuprinde descrierea imobilelor ; Partea a II-a se refer la nscrierile privind dreptul de proprietate ; Partea a III-a cuprinde nscrierile privind dezmembrmintele dreptului de proprietate i sarcini 4. Corpul de proprietate. - Legea statueaz c unul sau mai multe imobile alipite de pe teritoriul unei localit i, apar innd aceluia i proprietar, formeaz corpul de proprietate care se nscrie n cartea funciar. Potrivit art. 44, corpul de proprietate este susceptibil de alipiri sau dezlipiri. Noua lege a mbr i at sistemul foilor personale n care persoana este elementul central n jurul creia graviteaz imobilele. 5. Principiile noilor c r i funciare. Art. 27- 28 din Legea nr. 7/1996 instituie principiul publicit ii integrale, principiul relativit ii, principiul for ei probante a nscrierilor drepturilor reale ; principiul legalit ii, principiul disponibilit ii, principiul priorit ii, principiul oficialit ii. 6. nscrierile n cartea funciar. - Art. 44 din Regulamentul de organizare i func ionare a birourilor de carte funciar prevede c nscrisurile, dup obiectul lor, sunt de trei feluri: ntabularea, nscrierea provizorie i notarea. 8. Efectele nscrierii n cartea funciar . ntabularea i nscrierea provizorie au ca efect opozabilitatea fa de ter i a actelor i faptelor juridice prin care se dobndesc, se modific sau se sting drepturile reale imobiliare. Notarea, pe lng opozabilitatea fa de ter i are ca efect i informarea acestora cu privire la drepturile personale, faptele personale ori raporturile juridice referitoare la imobilele ntabulate. Test de autoevaluare: Ce nseamn publicitate imobiliar i care este scopul ei? Care sunt sistemele de publicitate imobiliar i unde se aplic ? Descrie i aceste sisteme. Care sunt modific rile aduse publicit ii imobiliare prin Legea nr. 7/1996?