Sunteți pe pagina 1din 23

Spre deosebire de nulitatea relativă, nulitatea absolută:

Select one:

a. desfiinţează toate efectele contractului 


b. nu intervine în cazul contractului plurilateral;

c. nu poate fi acoperită prin confirmare decât în cazurile prevăzute de lege.


Feedback

Your answer is incorrect.


The correct answer is: nu poate fi acoperită prin confirmare decât în cazurile prevăzute
de lege.

A a cerut anularea contractului de depozit încheiat cu B, pe motiv că spaţiul oferit este


impropriu pentru păstrarea bunurilor sale, aspect ce nu i-a fost specificat de B la data
încheierii contractului, drept pentru care:

Select one:
a. dacă bunurile au fost depozitate pentru o anumită perioadă, în urma anulării actului
se va putea pretinde restituirea preţului numai pentru viitor;
b. A poate cere oricând anularea contractului;

c. A va putea pretinde daune-interese, chiar în eventualitatea în care se decidă să


confirme

contractul. 
Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: A va putea pretinde daune-interese, chiar în eventualitatea în
care se decidă să confirme
contractul.
Dacă A i-a donat lui B un bun, sub presiunea exercitată de B că altfel va declanşa
procedura executării silite împotriva sa pentru o datorie contractată anterior, atunci:

Select one:
a. presiunea exercitată de B poate fi considerată drept violenţă viciu de consimţământ;
b. A poate invoca vicierea consimţământului său, chiar dacă se dovedeşte că la data
încheierii
actului ştia că dreptul la acţiune al lui B era prescris.

c. consimţământul lui A nu a fost viciat, deoarece presiunea exercitată de B s-a referit la

exercitarea unui drept prevăzut de lege; 


Feedback

Your answer is incorrect.


The correct answer is: presiunea exercitată de B poate fi considerată drept violenţă
viciu de consimţământ;

Actele cu titlu oneros:

Select one:
a. pot fi desfiinţate în temeiul impreviziunii, pe motivul afectării grave a echilibrului
contraprestaţiilor

b. pot fi anulate pentru eroare asupra identităţii persoanei cocontractantului; 

c. pot fi anulate pentru lipsa prefigurării mentale a contraprestaţiei;


Feedback

Your answer is incorrect.


The correct answer is: pot fi anulate pentru lipsa prefigurării mentale a contraprestaţiei;
Cei cărora le este interzis să cumpere ori să vândă:

Select one:
a. pot să ceară anularea vânzării atât în nume propriu, cât şi în numele persoanei
ocrotite
b. nu pot să ceară anularea vânzării nici în nume propriu, nici în numele persoanei
ocrotite;

c. pot să ceară anularea vânzării în numele persoanei ocrotite; 


Feedback

Your answer is incorrect.


The correct answer is: nu pot să ceară anularea vânzării nici în nume propriu, nici în
numele persoanei ocrotite;

A se căsătoreşte la vârsta de 16 ani. Ulterior, se constată nulitatea căsătoriei şi reaua-


credinţă a acestuia. Hotărârea instanţei este definitivă înainte ca A să împlinească 18
ani. În aceste condiţii:
Select one:
a. până la împlinirea vârstei de 18 ani, A păstrează doar deplina capacitate
succesorală.
 
b. până la împlinirea vârstei de 18 ani, A redevine persoană cu capacitate restrânsă de
exerciţiu,
ceea ce reactivează protecţia părintească;

c. până la împlinirea vârstei de 18 ani, A păstrează capacitatea deplină de exerciţiu

dobândită prin căsătorie; 


Feedback

Your answer is incorrect.


The correct answer is: până la împlinirea vârstei de 18 ani, A redevine persoană cu
capacitate restrânsă de exerciţiu,
ceea ce reactivează protecţia părintească;
Minorul de 15 ani poate încheia personal şi singur următoarele acte, fără vreo aprobare,
încuviinţare sau autorizare:

Select one:
a. acceptarea unei oferte de donaţie

acceptarea unei oferte de donaţie 


b. vanzarea unui bun primit mostenire

c. un contract de asigurare a unui bun, la cel mai bun preţ de pe piaţă;


Feedback

Your answer is incorrect.

The correct answer is: un contract de asigurare a unui bun, la cel mai bun preţ de pe
piaţă;

Dacă A i-a remis lui B un bun, pe care acesta urmă să i-l restituie la data de 20
februarie
2016, atunci:

Select one:
a. B i-l va putea înapoia pe 15 februarie 2016, dacă bunul fusese primit cu titlu de
împrumut;
b. B nu îi va putea cere restituire bunului pe data de 15 februarie 2016, chiar dacă
dovedeşte că avea

imperioasă nevoie de bun, datorită unei împrejurări neprevăzute; 

c. B va putea refuza restituirea bunului pretins de către A la data de 15 februarie 2016,


dacă acesta i-l încredinţase spre păstrare.
Feedback

Your answer is incorrect.


The correct answer is: B i-l va putea înapoia pe 15 februarie 2016, dacă bunul fusese
primit cu titlu de împrumut;

Clauza de dezicere:

Select one:
a. este interzisă în cadrul contractului de întreținere;
b. poate fi invocată în cazul contractelor cu executare imediată numai după începerea

executării. 

c. spre deosebire de revocarea mutuală, determină încetarea contractului ca urmare a


manifestării de voinţă unilaterale a uneia din părţi;
Feedback

Your answer is incorrect.


The correct answer is: spre deosebire de revocarea mutuală, determină încetarea
contractului ca urmare a manifestării de voinţă unilaterale a uneia din părţi;

Dacă în momentul încheierii contractului de vânzare există o disproporţie vădită între


preţ
şi lucrul vândut, se poate cere anularea pentru leziune şi dacă:

Select one:
a. lezatul este un minor sub 14 ani;

b. contractul încheiat este cel de tranzacţie 


c. contractul este încheiat în formă autentică;
Feedback

Your answer is incorrect.


The correct answer is: contractul este încheiat în formă autentică;

Nu constituie excepţie de la opozabilitatea faţă de terţi a efectelor contractului:

Select one:
a. stipulaţia pentru altul;
b. revocarea de către creditori a actelor încheiate ăn frauda drepturilor lor 

c. simulaţia;   
Feedback

Your answer is incorrect.


The correct answer is: stipulaţia pentru altul;

Mandatul aparent:

Select one:
a. produce efecte ca şi cum mandatarul ar fi avut puteri de reprezentare;
b. îi dă dreptul mandantului să îl acţioneze în judecată pe terţul contractant de bună-
credinţă, fără nicio altă formalitate;

c. reprezintă o varietate a contractului de mandat, ce se confundă cu noţiunea de

„contract cu sine însuşi”. 


Feedback

Your answer is incorrect.


The correct answer is: produce efecte ca şi cum mandatarul ar fi avut puteri de
reprezentare;

Contractul de vânzare prin care un practician în insolvenţă dobândeşte proprietatea


asupra unui imobil aflat în patrimoniul unei societăţi a cărei administrare o
supraveghează:

Select one:

a. este nul relativ; 


b. poate fi acoperit prin confirmare;

c. este nul absolut.


Feedback

Your answer is incorrect.


The correct answer is: este nul absolut.

Clauzele considerate de lege nescrise:

Select one:
a. conduc, de regulă, la nulitatea totală a contractului;

b. sunt înlocuite de drept cu dispoziţiile legale aplicabile; 

c. pot fi declarate inopozabile numai de către terţii de bună-credinţă.


Feedback

Your answer is correct.


The correct answer is: sunt înlocuite de drept cu dispoziţiile legale aplicabile;
Legea interpretativă:

Select one:
a. poate avea un domeniu de aplicare distinct de acela al legii interpretate;
b. va putea fi invocată în contra unui drept câştigat în baza legii anterioare

interpretate; 

c. poate guverna situaţiile juridice constituite înainte de intrarea sa în vigoare.


Feedback

Your answer is incorrect.


The correct answer is: poate guverna situaţiile juridice constituite înainte de intrarea sa
în vigoare.

În ipoteza actelor juridice bilaterale, dolul:

Select one:
a. nu conduce la anularea actului decât dacă eroarea în care s-a aflat cel al cărui
consimţământ a fost viciat a fost esenţială;
b. constituie viciu de consimţământ şi atunci când provine de la reprezentantul celeilalte
părţi;

c. conferă celui al cărui consimţământ a fost viciat de către cealaltă parte dreptul de a

pretinde fie anularea actului juridic fie daune-interese fără posibilitatea cumulului   
Feedback

Your answer is incorrect.


The correct answer is: constituie viciu de consimţământ şi atunci când provine de la
reprezentantul celeilalte părţi;

Este anulabil contractul prin care:


Select one:
a. se cesionează un drept litigios unui grefier angajat la judecătoria în cadrul căreia se

soluţionează acel litigiu 


b. mandatarul achiziţionează bunul pe care fusese împuternicit să îl vândă

c. s-a realizat partajul unui bun comun, în absenţa unui coproprietar;


Feedback

Your answer is incorrect.


The correct answer is: mandatarul achiziţionează bunul pe care fusese împuternicit să îl
vândă

În materia donaţiei:

Select one:
a.

promisiunea de donaţie este supusă formei autentice, sub sancţiunea nulităţii relative, 

eoarece se ocroteşte un interes privat 

b. nu sunt supuse condiţiei de validitate a formei înscrisului autentic donaţiile deghizate;


c.
revocarea pentru ingratitudine operează de drept;
Feedback

Your answer is incorrect.


The correct answer is: nu sunt supuse condiţiei de validitate a formei înscrisului autentic
donaţiile deghizate;

 Confirmarea unui act anulabil translativ de proprietate:


Select one:
a. produce asupra dreptului dobânditorului efecte similare îndeplinirii condiţiei
suspensive;
b. poate fi solicitată de partea interesată printr-o notificare adresată celui îndreptăţit să
ceară anularea actului, urmând ca, în cazul promovării acţiunii în anulare în termen de 6
luni, dreptul dobânditorului să se consolideze;

c. produce efecte retroactive, urmând să poată fi invocată împotriva celor care au


cumpărat acelaşi bun de la transmiţătorul din actul anulabil, între momentul încheierii
actului anulabil şi acela al confirmării dreptului primului dobânditor, cunoscând existenţa

primei vânzări, actualmente confirmată. 


Feedback

Your answer is incorrect.

The correct answer is: produce asupra dreptului dobânditorului efecte similare
îndeplinirii condiţiei suspensive;

Dreptul de proprietate este afectat de o condiţie rezolutorie în situaţia în care:

Select one:
a. scadenţa obligaţiei principale precedă momentul în care condiţia s-ar putea îndeplini;
b. s-a constituit un drept de superficie privind edificarea unei construcţii, deoarece la
expirarea
termenului proprietarul terenului poate să nu reînnoiască acea convenţie, ci să invoce
accesiunea;
s-a constituit un drept de superficie privind edificarea unei construcţii, deoarece la
expirarea
termenului proprietarul terenului poate să nu reînnoiască acea convenţie, ci să invoce

accesiunea; 
c. a fost donat un bun, cu condiţia ca donatarul să se înscrie la un curs de formare
profesională.
Feedback

Your answer is incorrect.

The correct answer is: scadenţa obligaţiei principale precedă momentul în care condiţia
s-ar putea îndeplini;
În contractul de donaţie, sarcina poate fi stipulată:

Select one:
a. în favoarea oricărei persoane, mai puţin în favoarea donatorului, fiindcă ar contraveni
principiului irevocabilităţii

b. în favoarea donatarului sau a unui terţ;

Dacă A i-a donat lui B un bun, sub presiunea exercitată de B că altfel va declanşa
procedura executării silite împotriva sa pentru o datorie contractată anterior, atunci:

Select one:

a. A poate invoca vicierea consimţământului său, chiar dacă se dovedeşte că la data încheierii
actului ştia că dreptul la acţiune al lui B era prescris.

b. presiunea exercitată de B poate fi considerată drept violenţă viciu de consimţământ; 

c. consimţământul lui A nu a fost viciat, deoarece presiunea exercitată de B s-a referit la


exercitarea unui drept prevăzut de lege;

Feedback

Your answer is correct.

The correct answer is: presiunea exercitată de B poate fi considerată drept violenţă viciu de
consimţământ;
P, în calitate de promitent, a încheiat cu B, în calitate de beneficiar, o promisiune de
donaţie în formă autentică cu privire la o casă de vacanţă situată în oraşul Câmpina. B
intenţionează să transforme casa de vacanţă într-o pensiune de lux şi, în acest scop, a
încheiat un contract cu o firmă de proiectare în vederea elaborării unui proiect
tehnic. Pentru serviciile de proiectare, B a plătit suma de 35.000 lei cu TVA. Între timp
însă, promitentul s-a răzgândit şi nu mai doreşte să-i transfere cu titlu gratuit
proprietatea lui B.
Selectaţi ce ar putea cere B, conform legii:

Select one:
a. B poate să-i ceară lui P daune-interese echivalente cu cheltuielile pe care le-a făcut

în considerarea promisiunii de donaţie. 


b. întrucât promisiunea a fost încheiată în formă autentică, B poate cere instanţei să
constate că
sunt îndeplinite condiţiile de fond şi de formă pentru a considera conversiunea actului
încheiat în
donaţie;

c. întrucât promisiunea a fost încheiată în formă autentică, B poate cere instanţei să


constate că
sunt îndeplinite condiţiile de fond şi de formă pentru a considera conversiunea actului
încheiat în
donaţie;

Your answer is correct.


The correct answer is: B poate să-i ceară lui P daune-interese echivalente cu
cheltuielile pe care le-a făcut în considerarea promisiunii de donaţie.
Leziunea:

Select one:

a.

conferă victimei leziunii dreptul de a obţine anularea actului, cu excepţia cazului în care
cealaltă
parte oferă diferenţa dintre prestaţia pe care a executat-o şi aceea pe care a primit-o de la
victimă;

b. există numai dacă depăşeşte jumătate din valoarea pe care o avea, la momentul încheierii
contractului,prestaţia executată de minorul care a fost victima leziunii;

c. nu poate exista în privinţa contractului de întreţinere încheiat pe durată nedeterminată. 

Feedback

Your answer is correct.

The correct answer is: nu poate exista în privinţa contractului de întreţinere încheiat pe durată
nedeterminată.

A se căsătoreşte la vârsta de 16 ani. Ulterior, se constată nulitatea căsătoriei şi reaua-


credinţă a acestuia. Hotărârea instanţei este definitivă înainte ca A să împlinească 18
ani. În aceste condiţii:
Select one:

a. până la împlinirea vârstei de 18 ani, A păstrează doar deplina capacitate succesorală.


 

b. până la împlinirea vârstei de 18 ani, A păstrează capacitatea deplină de exerciţiu dobândită


prin căsătorie;

c. până la împlinirea vârstei de 18 ani, A redevine persoană cu capacitate restrânsă de


exerciţiu,

ceea ce reactivează protecţia părintească; 


Feedback

Your answer is correct.

The correct answer is: până la împlinirea vârstei de 18 ani, A redevine persoană cu capacitate
restrânsă de exerciţiu,
ceea ce reactivează protecţia părintească;

Spre deosebire de termenul suspensiv, în cazul termenului extinctiv:


Select one:

a. prescripţia începe să curgă de la împlinirea termenului sau, după caz, de la data renunţării la
beneficiul  termenului stabilit exclusiv în favoarea creditorului unei obligaţii de a face;

b. evenimentul viitor pe care părţile îl consideră ca fiind termen, poate avea o dată de împlinire
necunoscută la momentul încheierii actului juridic;

c. la împlinirea acestuia, obligaţia se stinge. 

Feedback

Your answer is correct.

The correct answer is: la împlinirea acestuia, obligaţia se stinge.

Anulabilitatea unui act pentru lipsa capacităţii depline de exerciţiu poate fi invocată de
către:

Select one:

a. minorul în cauză, singur, pe cale de excepţie, însă numai dacă are peste 14 ani.

b. cocontractantul major de bună-credinţă care a încheiat actul cu o persoană cu capacitate de


exerciţiu restrânsă;
c. reprezentantul legal al minorului lipsit de capacitate de exerciţiu, pe cale de acţiune; 

Feedback

Your answer is correct.

The correct answer is: reprezentantul legal al minorului lipsit de capacitate de exerciţiu, pe cale
de acţiune;

În contractul de donaţie, sarcina poate fi stipulată:

Select one:

a. în favoarea oricărei persoane, mai puţin în favoarea donatorului, fiindcă ar contraveni

principiului irevocabilităţii 

b. în favoarea donatarului sau a unui terţ;

Feedback

Your answer is incorrect.

The correct answer is: în favoarea donatarului sau a unui terţ;

Mandatul aparent:

Select one:

a. produce efecte ca şi cum mandatarul ar fi avut puteri de reprezentare; 


b. reprezintă o varietate a contractului de mandat, ce se confundă cu noţiunea de „contract cu
sine însuşi”.

c. îi dă dreptul mandantului să îl acţioneze în judecată pe terţul contractant de bună-credinţă,


fără nicio altă formalitate;

Feedback

Your answer is correct.

The correct answer is: produce efecte ca şi cum mandatarul ar fi avut puteri de reprezentare;

 Confirmarea unui act anulabil translativ de proprietate:

Select one:

a. poate fi solicitată de partea interesată printr-o notificare adresată celui îndreptăţit să ceară
anularea actului, urmând ca, în cazul promovării acţiunii în anulare în termen de 6 luni, dreptul
dobânditorului să se consolideze;

b. produce asupra dreptului dobânditorului efecte similare îndeplinirii condiţiei suspensive; 

c. produce efecte retroactive, urmând să poată fi invocată împotriva celor care au cumpărat
acelaşi bun de la transmiţătorul din actul anulabil, între momentul încheierii actului anulabil şi
acela al confirmării dreptului primului dobânditor, cunoscând existenţa primei vânzări,
actualmente confirmată.

Feedback

Your answer is correct.

The correct answer is: produce asupra dreptului dobânditorului efecte similare îndeplinirii
condiţiei suspensive;
Dacă A se angajează că îi va vinde lui B un câine de rasă care obţinuse un premiu la un
concurs, atunci:

Select one:

a. dacă, înainte de data stabilită pentru predare, câinele decedează din cauza contactării unui
virus letal, A se va putea elibera prin remiterea unui alt câine, de aceeaşi rasă.

b. dacă, după încheierea contractului şi până la data stabilită pentru predare, câinele s-a
îmbolnăvit grav, datorită suprasolicitării la care fusese supus prin participarea la competiţii
succesive, B va putea obţine anularea contractului;

c. în cazul în care, după semnarea contractului, A constată că acel câine îi fusese sustras din

adăpost, cu o săptămână înainte, contractul va fi nul; 

Feedback

Your answer is correct.

The correct answer is: în cazul în care, după semnarea contractului, A constată că acel câine îi
fusese sustras din
adăpost, cu o săptămână înainte, contractul va fi nul;

Tranzacţia cunoaşte următoarele cauze de nulitate:

Select one:

a. leziunea;

b. eroarea de drept asupra chestiunilor ce constituie obiectul neînţelegerii părţilor;


c. încheierea sa pentru executarea unui act nul, fără ca părţile să fi urmărit în mod expres să

tranzacţioneze asupra acestei nulităţi. 

Feedback

Your answer is correct.

The correct answer is: încheierea sa pentru executarea unui act nul, fără ca părţile să fi urmărit
în mod expres să tranzacţioneze asupra acestei nulităţi.

Nerespectarea formei actului juridic civil:

Select one:

a.

cerută pentru probaţiunea contractului de depozit voluntar atrage inadmisibilitatea probei


testimoniale,indiferent de valoarea actului.

b.

instituită pentru opozabilitate permite terţilor să ignore efectele actului, chiar dacă au avut
cunoştinţă

de încheierea acestuia; 

c.

stabilită de părţi pentru validitatea actului juridic atrage nulitatea acestuia;


Feedback

Your answer is incorrect.

The correct answer is:

cerută pentru probaţiunea contractului de depozit voluntar atrage inadmisibilitatea


probei testimoniale,indiferent de valoarea actului.
Clauzele care sunt de natură să atragă nulitatea parţială a actului juridic:

Select one:

a.
conţin obligaţii care, prin natura lor, sunt esenţiale;

b.  sunt determinante pentru încheierea contractului.

c.

nu sunt considerate nescrise; 

Feedback

Your answer is correct.

The correct answer is:


nu sunt considerate nescrise;

Contractul încheiat de reprezentant cu sine însuşi, în nume propriu:

Select one:

a. este anulabil la cererea reprezentatului, cu excepţia cazului în care reprezentatul a fost


împuternicit în mod expres în acest sens sau cuprinsul contractului a fost determinat în
asemenea mod încât să excludă posibilitatea unui conflict de interese.

b. este întotdeauna anulabil la cererea reprezentatului;

c. este anulabil la cererea reprezentatului numai în cazul în care cuprinsul contractului nu a fost

determinat în asemenea mod încât să excludă posibilitatea unui conflict de interese; 

Feedback
Your answer is incorrect.

The correct answer is: este anulabil la cererea reprezentatului, cu excepţia cazului în care
reprezentatul a fost împuternicit în mod expres în acest sens sau cuprinsul contractului a fost
determinat în asemenea mod încât să excludă posibilitatea unui conflict de interese.

Minorul de 15 ani poate încheia personal şi singur următoarele acte, fără vreo aprobare,
încuviinţare sau autorizare:

Select one:

a. vanzarea unui bun primit mostenire

b. acceptarea unei oferte de donaţie


acceptarea unei oferte de donaţie

c. un contract de asigurare a unui bun, la cel mai bun preţ de pe piaţă; 

Feedback

Your answer is correct.

The correct answer is: un contract de asigurare a unui bun, la cel mai bun preţ de pe piaţă;

Dacă A i-a dat lui B un scaun de maşină pentru transportul copiilor, sub rezerva de a nu
i se naşte un alt copil lui A în termen de 2 ani, atunci:

Select one:

a. în caz de îndeplinire a condiţiei, actul se consideră desfiinţat chiar dacă A nu formulează o


cerere în acest sens.
b. dacă lui A i s-a născut un copil în termen de un an, condiţia a căzut şi A va redeveni

proprietar de la data naşterii copilului 

c. actul este afectat de o condiţie suspensivă cauzală;

Feedback

Your answer is incorrect.

The correct answer is: în caz de îndeplinire a condiţiei, actul se consideră desfiinţat chiar dacă
A nu formulează o cerere în acest sens.

Clauzele considerate de lege nescrise:

Select one:

a. sunt înlocuite de drept cu dispoziţiile legale aplicabile; 

b. pot fi declarate inopozabile numai de către terţii de bună-credinţă.

c. conduc, de regulă, la nulitatea totală a contractului;

Feedback

Your answer is correct.

The correct answer is: sunt înlocuite de drept cu dispoziţiile legale aplicabile;

Contractul prin care X transmite către Y proprietatea asupra unei colecţii de bijuterii în
valoare
de 500.000 euro, cu obligaţia acestuia din urmă de a plăti lui Z anual suma de 10.000
lei, timp de patru ani:
Select one:

a.

dă dreptul lui Z la desfiinţarea contractului, în ipoteza în care Y nu îşi execută obligaţia

asumată; 

b. poate fi încheiat valabil sub forma unui înscris sub semnătură privată;

c. ar fi lovit de nulitate absolută, dacă ar permite lui X să dispună în viitor de colecţia de bijuterii,
în cazul încare Y ar muri fără să fi dispus de aceasta.

Feedback

Your answer is incorrect.

The correct answer is: ar fi lovit de nulitate absolută, dacă ar permite lui X să dispună în viitor de
colecţia de bijuterii, în cazul încare Y ar muri fără să fi dispus de aceasta.

Se vor aplica regulile din materia îmbogăţirii fără justă cauză dacă:

Select one:

a. îmbogăţirea s-a realizat ca urmare a îndeplinirii, de către cel păgubit, a unui act în interesul
său
personal şi exclusiv.

b. un coindivizar a efectuat lucrări de reparaţii la imobilul moştenit, însă acesta a fost atribuit la

partaj în lotul altui coindivizar 

c. în vederea încheierii unui contract de cesiune, s-a plătit o sumă de bani cu titlu de avans din
preţul creanţei, iar restul s-a achitat la data realizării transferului creanţei;

Feedback
Your answer is correct.

The correct answer is: un coindivizar a efectuat lucrări de reparaţii la imobilul moştenit, însă
acesta a fost atribuit la partaj în lotul altui coindivizar

Minorul de 17 ani, căsătorit în condiţiile legii, va redobândi capacitate de exerciţiu


restrânsă:

Select one:

a. dacă acea căsătorie încetează ca urmare a morţii celuilalt soţ.

b. dacă acea căsătorie a fost desfăcută din culpa sa exclusivă;

c. dacă acea căsătorie a fost anulată, pe motiv că minorul prezentase acte de identitate false

din care reieşea că era major; 

Feedback

Your answer is correct.

The correct answer is: dacă acea căsătorie a fost anulată, pe motiv că minorul prezentase acte
de identitate false din care reieşea că era major;

S-ar putea să vă placă și