Sunteți pe pagina 1din 31

1_DREPT_2_DRBUN 2009 2010

Dreptul bunurilor (drepturile reale)

MULTIPLE CHOICE

1) Ce este patrimoniul din punct de vedere juridic:


1. totalitatea bunurilor ce constituie averea unei persoane
2. totalitatea drepturilor si obligatiilor unei persoane fizice sau juridice
3. totalitatea drepturilor si obligatiilor cu continut economic, evaluabile în bani, ce
apartin unei persoane

ANS: 3

2) Care sunt elementele care se desprind din trasatura juridica a patrimoniului de a fi o


universalitate juridica:
1. patrimoniul apare ca o masa de drepturi si obligatii legate între ele sau ca o grupare
a mai multor mase de drepturi si obligatii, fiecare avînd un regim juridic deteminat
2. fiecare persoana fizica sau juridica poate avea un singur patrimoniu
3. numai persoanele fizice sau juridice pot avea un patrimoniu

ANS: 2

3) Constituie caractere juridice ale patrimoniului :


1. patrimoniul este personal, indivizibil
2. patrimoniul este o universalitate de fapt
3. patrimoniul este unic

ANS: 3

4) Cum se explica divizibilitatea patrimoniului:


1. prin faptul ca patrimoniul poate fi împartit în mai multe mase de bunuri, fiecare
dintre ele avînd un regim juridic diferit
2. prin faptul ca pot fi urmarite separat anumite bunuri determinate ce fac parte din
patrimoniu
3. prin posibilitatea de a fi transmis pe fractiuni, prin acte juridice mortis causa

ANS: 1

5) Ce functii îndeplineste patrimoniul:


1. constituie gajul general al creditorilor chirografari
2. face imposibila transmisiunea universala si cu titlu universal
3. explica transmisiunea cu titlu particular

ANS: 1

1
6) Care sunt caracterele juridice ale patrimoniului:
1. patrimoniul este o universalitate juridica
2. patrimoniul este alienabil
3. patrimoniul este indivizibil

ANS: 1

7) Cum se clasifica drepturile patrimoniale:


1. drepturi reale si drepturi de creanta
2. drepturi absolute si drepturi relative
3. drepturi principale si drepturi accesorii

ANS: 1

8) Care subiect este determinat/nedeterminat în cazul drepturilor reale:


1. subiectul activ este nedeterminat
2. subiectul pasiv este nedeterminat
3. este determinat atât subiectul activ cât si subiectul pasiv

ANS: 2

9) Care sunt caracterele juridice ale drepturilor reale:


1. drepturile reale sunt drepturi absolute
2. drepturile reale sunt drepturi relative
3. drepturile reale sunt nelimitate ca numar

ANS: 1

10) Ce este dreptul de urmarire:


1. este un drept real accesoriu
2. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept real de a pretinde restituirea
bunului de la orice persoana la care acesta s-ar afla
3. ste posibilitatea recunoscuta titularului unui drept de creanta de a pretinde
restituirea bunului de la orice persoana la care acesta s-ar afla

ANS: 2

11) Ce este dreptul de preferinta :


1. confera titularului sau prerogativa de a pretinde subiectului pasiv sau succesorilor
acestuia executarea obligatiei asumate
2. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept de creanta de a fi satisfacut cu
prioritate fata de titularii altor drepturi
3. este posibilitatea recunoscuta titularului unui drept real de a fi satisfacut cu

2
prioritate fata de titularii altor drepturi

ANS: 3

12) Ce caractere juridice prezinta drepturile de creanta:


1. sunt drepturi accesorii
2. sunt drepturi nelimitate ca numar
3. sunt drepturi opozabile erga omnes

ANS: 2

13) Ce sunt obligatiile reale :


1. reprezinta o categorie juridica intermediara între drepturile reale si drepturile de
creanta
2. se caracterizeza prin faptul ca au o opozabilitate mai mare decât drepturile de
creanta
3. se caracterizeza prin faptul ca au o opozabilitate mai restransa decât drepturile de
creanta, dar mai mare decât drepturile reale

ANS: 1

14) Ce sunt obligatiile reale de a face :


1. se mai numesc si obligatii scriptae in rem
2. sunt îndatoriri ce revin detinatorului unui bun determinat
3. au ca izvor numai legea

ANS: 2

15) Sunt drepturi reale principale :


1. dreptul de uzufruct
2. dreptul de gaj
3. dreptul de retentie

ANS: 1

16) Sunt drepturi reale accesorii :


1. dreptul de folosinta
2. dreptul de ipoteca
3. dreptul de servitute

ANS: 2

17) Ce este posesia :

3
1. se aplica drepturilor reale si drepturilor de creanta
2. este stapânirea de fapt a unui bun care, din punct de vedere al comportarii
posesorului, apare ca fiind manifestarea exteriora a unui drept real
3. este o stare de drept care creeaza prezumtia de proprietate

ANS: 2

18) Cum se pierde posesia :


1. prin pierderea elementului material – corpus
2. numai prin pierderea elementului intentional – animus
3. prin pierderea elementului material – corpus – în situatia în care posesia se exercita
corpore alieno

ANS: 1

19) Cum se realizeaza dobândirea posesiei:


1. prin întrunirea ambelor elemente constitutive
2. prin întrunirea elementului material – corpus
3. prin uzucapiune

ANS: 1

20) Care sunt viciile posesiei:


1. discontinuitatea
2. dolul
3. eroarea

ANS: 1

21) Care sunt efecte juridice pe care le produce posesia:


1. creeaza o prezumtie absoluta de proprietate în materie imobiliara
2. posesorul de buna-credinta sau de rea-credinþa dobândeste fructele lucrului
3. posesia este aparata prin actiunile posesorii

ANS: 3

22) Prin ce fel de actiune se realizeaza protejarea posesiei:


1. actiunea negatorie
2. actiunea posesorie
3. actiunea confesorie.

ANS: 2

4
23) Ce caractere juridice prezinta actiunile posesorii:
1. sunt actiuni personale
2. sunt actiuni reale
3. sunt actiuni petitorii

ANS: 2

24) Ce conditii se cer pentru exercitarea actiunii posesorii generale – în complângere:


1. sa nu fi trecut un an de la tulburare sau deposedare
2. reclamantul sa faca dovada ca, înainte de tulburare sau deposedare, a posedat bunul
cel putin trei ani
3. posesorul sa faca dovada ca a dobândit posesia în baza unui just titlu

ANS: 1

25) Ce este actiunea posesorie speciala – reintegranda - :


1. actiunea prin care se apara posesia atunci când deposedarea sau tulburarea s-a
produs prin violenta
2. actiunea prin care se apara o posesie utila
3. actiunea prin care se apara numai o posesie dobândita în baza unui just titlu cu data
certa

ANS: 1

26) Care sunt atributele dreptului de proprietate:


1. corpus si animus
2. dreptul de a culege productele bunului
3. dreptul de a dispune de lucru

ANS: 3

27) Ce caractere juridice prezinta dreptul de proprietate:


1. drept relativ
2. drept absolut
3. drept al carui conţinut şi limite nu sunt determinate de lege

ANS: 2

28) Cum se clasifica proprietatea in raport de titular:


1. proprietate publica si proprietate privata
2. proprietate comuna pe cote - parti
3. proprietate anulabila şi proprietate rezolubila

5
ANS: 1

29) Care sunt drepturile copărtaşilor în cazul proprietăţii comune pe


cote – părţi obişnuite sau temporare:
1. fructele civile revin copartasului care a depus diligente pentru producerea lor,
numai daca ceilalti copartasi nu au fost împiedicati sa participe la producerea si
culegerea lor
2. regula unanimitatii se aplica tuturor actelor materiale si juridice efectuate cu
privire la întregul bun
3. fiecare copartas poate sa exercite atributul dispozitiei cu privire la întregul bun
numai cu respectarea regulii unanimitatii

ANS: 3

30) Ce este domeniul public :


1. este o totalitate de bunuri ce formeaza obiectul proprietatii publice
2. este o institutie juridica ce are titulari strict determinati prin norma constitutionala
3. cuprinde bunurile imobile aflate în circuitul civil.

ANS: 1

31) Includerea bunurilor în domeniul public se face în functie de urmatoarele criterii :


1. declaratia legii
2. numai afectatiunea bunurilor
3. conventia partilor

ANS: 1

32) Ce bunuri intra în alcatuirea domeniului public:


1. numai bunurile de uz sau interes public
2. bunurile ce sunt destinate uzului sau interesului public
3. bunurile mobile si imobile aflate în circuitul civil

ANS: 2

33) Cum se dobândeste proprietatea publica:


1. prin expropriere pentru cauza de utilitate publica
2. prin lege
3. prin prescriptie achizitiva

ANS: 1

34) Dreptul de proprietate publica are ca titular :


1. persoane fizice

6
2. persoane juridice
3. statul

ANS: 3

35) Care este regimul juridic al bunurilor proprietate publica:


1. pot fi date în administrare
2. nu pot fi concesionate
3. nu pot fi închiriate

ANS: 1

36) Care sunt modalitatile juridice ale dreptului de proprietate:


1. proprietatea privata
2. proprietatea publica
3. proprietatea anulabila

ANS: 3

37) Formele proprietatii comune pe cote – parti sunt:


1. proprietatea comuna pe cote – parti fortata si perpetuua
2. proprietatea în devalmasie
3. proprietatea rezolubila

ANS: 1

38) Proprietatea comuna pe cote-parti prezinta urmatoarele caractere juridice :


1. fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-parti din dreptul de
proprietate asupra bunului nedivizat din punct de vedere material
2. oricare dintre titulari are un drept exclusiv cu privire la o fractiune materiala din
bun
3. fiecare coproprietar este titularul exclusiv al unei cote-parti din dreptul de
proprietate asupra bunului divizat din punct de vedere material

ANS: 1

39) Cum se ia nastere proprietatea comuna pe cote-parti obisnuita sau temporara :


1. dintr-un contract translativ de proprietate având mai multi dobânditori
2. printr-o hotarâre judecatoreasca declarativa pronuntata într-o actiune având ca
obiect partajul de bunuri
3. printr-un testament

ANS: 1

7
40) Sunt cazuri de proprietate comuna pe cote-parti fortata si perpetua:
1. coproprietatea fortata asupra bunurilor comune necesare sau utile pentru folosirea a
doua imobile vecine
2. dreptul de proprietate al sotilor asupra bunurilor dobândite de oricare dintre ei în
timpul casatoriei
3. indiviziunea

ANS: 1

41) Ce este proprietatea comuna în devalmasie:


1. este acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca
titularii sai au determinata cota – parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor
bunuri fractionate în materialitatea lor
2. este acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca
titularii sai au determinata cota – parte ideala din dreptul de proprietate asupra unor
bunuri nefractionate în materialitatea lor
3. este acea forma a dreptului de proprietate comuna caracterizat prin faptul ca
titularii sai nu au determinata cota – parte ideala din dreptul de proprietate asupra
unor bunuri nefractionate în materialitatea lor, bunurile apartinând deopotriva
tuturor coproprietarilor.

ANS: 3

42) Ce este partajul conventional sau voluntar:


1. pentru validitatea conventiei de partaj este necesara prezenta tuturor copartasilor
2. presupune capacitatea restransa de exercitiu a tuturor copartasilor
3. reprezinta acordul de vointa exprimat de toti coproprietarii în sensul încetarii
proprietatii comune

ANS: 3

43) Ce soluţie poate adopta instanţa de judecată în cazul partajului


judiciar:
1. partajareaprin echivalent a bunului
2. atribuirea bunului catre unul din copartasi
3. încuviintarea executarii silite

ANS: 2

44) Caror acte juridice li se aplica regula unanimitatii:


1. actelor de conservare
2. actelor de dispozitie
3. tuturor actelor juridice facute cu privire la un bun detinut în coproprietate

8
ANS: 2

45) Care este procedura exproprierii:


1. propunerile de expropriere se notifica titularilor drepturilor reale asupra imobilelor
2. solutionarea cererii de expropriere este de competenta judecatoriei în a carei raza
teritoriala este situat bunul imobl propus pentru expropriere
3. actul de declarare a utilitatii publice se publica în Monitorul Oficial sau în presa
locala

ANS: 3

46) Din categoria actiunilor petitorii fac parte:


1. actiunea posesorie generala
2. actiunea în granituire
3. actiunea posesorie speciala

ANS: 2

47) Ce este granituirea:


1. actiunea reala prin care reclamantul , proprietarul unui bun, contesta în fata
instantei de judecata ca pârâtul are un drept real, dezmembramânt al dreptului de
proprietate cu privire la acel bun
2. actiunea reala prin care reclamantul solicita obligarea pârâtului la recunoasterea
existentei unui drept real, dezmembramânt al dreptului de proprietate, asupra
imobilului proprietatea altei persoane, precum si obligarea pârâtului la respectarea
acestui drept
3. actiunea reala prin care reclamantul solicita instantei sa determine, în
contradictoriu cu pârâtul, prin semne exterioare, întinderea proprietatilor partilor.

ANS: 3

48) Ce caractere juridice prezinta actiunea în granituire:


1. actiune reala
2. actiune posesorie
3. actiune personala

ANS: 1

49) Actiunea în revendicare prezinta urmatoarele caractere juridice:


1. este o actiune petitorie
2. este o actiune posesorie
3. este o actiune personala

9
ANS: 1

50) Ce este actiunea în revendicare:


1. actiunea reala, petitorie, prin care reclamantul solicita instantei de judecata sa-I
recunoasca dreptul de proprietate asupra unui bun determinat si sa-l oblige pe pârât
la restituirea posesiei bunului
2. actiunea reala prin care se apara posesia bunului
3. actiunea petitorie prin care reclamantul contesta ca pârâtul are un drept real,
dezmembramânt al dreptului de proprietate cu privire la bunul pe care-l poseda

ANS: 1

51) Cine poate sa exercite actiunea în revendicare:


1. posesorul bunului
2. coproprietarul bunului
3. proprietarul exclusiv al bunului

ANS: 3

52) Care este obiectul material al actiunii în revendicare îl constituie :


1. bunuri imobile individual determinate
2. bunuri mobile aflate în posesia nelegitima a pârâtului
3. bunuri imobile sau bunuri mobile individual determinate, aflate în posesia
nelegitima a pârâtului

ANS: 3

53) Cine este titularul actiunii în revendicare :


1. proprietarul exclusiv al bunului
2. coproprietarul bunului
3. posesorul bunului

ANS: 1

54) Care acte juridice constituie titlu în materia revendicării


imobiliare :
1. actele juridice constitutive
2. actele juridice translative de proprietate
3. actele constitutive si actele translative

ANS: 2

55) În cazul actiunii în revendicare imobiliara, daca reclamantul are titlu, el va câstiga
procesul daca :

10
1. titlul emana de la un tert
2. data titlului este posterioara posesiei pârâtului
3. titlul reclamantului este un act autentic

ANS: 1

56) Care sunt bunurile mobile în privinta carora se aplica regula instituita de art. 1909 alin.
1 Cod
civil:
1. bunuri mobile corporale
2. bunuri mobile care formeaza o universalitate
3. numai bunuri mobile corporale

ANS: 3

57) Care sunt efectele actiunii în revendicare :


1. restituirea lucrului revendicat
2. restituirea productelor
3. restituirea tuturor cheltuielilor facute de posesor cu lucrul revendicat

ANS: 1

58) În cazul admiterii actiunii în revendicare, cum se restituie cheltuielile :


1. cheltuielile voluptuarii se restituie indiferent de buna sau de reaua credinta a
posesorului
2. cheltuielile voluptuarii se restituie numai daca posesorul a fost de buna – credinta
3. cheltuielile utile se restituie numai în masura sporului de valoare adus lucrului,
calculat la data restituirii

ANS: 3

59) Cheltuielile necesare sunt :


1. acea categorie de cheltuieli care constau în sumele de bani sau munca depusa
pentru conservarea bunului
2. acea categorie de cheltuieli care constau în sumele de bani sau munca depusa
pentru sporirea valorii bunului
3. acea categorie de cheltuieli care constau în ameliorarile aduse bunului

ANS: 1

60) Prin uzucapiune se pot dobândi urmatoarele drepturi:


1. dreptul de proprietate, indiferent de felul proprietatii
2. dreptul de proprietate publica
3. uzufructul

11
ANS: 3

61) În sistemul Codului civil, formele uzucapiunii sunt urmatoarele:


1. uzucapiunea de 30 de ani
2. uzucapiunea de 20 de ani
3. uzucapiunea de 10 ani

ANS: 1

62) Care sunt conditiile uzucapiunii de 30 de ani :


1. posesia sa fie dobândita în baza unui just titlu
2. posesorul sa fie de buna – credinta
3. posesia sa fie exercitata neîntrerupt timp de 30 de ani

ANS: 3

63) Care sunt conditiile uzucapiunii de 10 pâna la 20 de ani:


1. justul titlu sa priveasca atât posesorul bunului cât si persoana de la care acesta a
dobândit bunul
2. posesia sa se întemeieze pe un just titlu, cu sau fara data certa
3. posesia sa fie exercitata cu buna – credinta

ANS: 3

64) Justul titlu trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:


1. sa emane de la adevaratul proprietar
2. sa nu emane de la adevaratul proprietar
3. sa nu aiba data certa

ANS: 2

65) Pot servi ca just titlu:


1. certificatul de mostenitor
2. contractul de locatiune
3. hotarârile judecatoresti care tin loc de contract de vânzare – cumparare.

ANS: 3

66) În materia accesiunii imobiliare artificiale, este constructor de rea – credinta:


1. posesorul terenului pe care se edifica o constructie
2. persoana care foloseste terenul în baza unui titlu afectat de vicii, pe care nu le
cunoaste

12
3. persoana care foloseste terenul fara nici un titlu

ANS: 3

67) Constituie modalităţi de accesiune imobiliară naturală:


1. confuziunea (amestecul)
2. adjunctiunea
3. avulsiunea

ANS: 3

68) Codul civil reglementeaza urmatoarele cazuri de accesiune mobiliara:


1. insulele si prundisurile
2. adjunctiunea
3. aluviunile

ANS: 2

69) Cum se constituie dezmembramintele dreptului de proprietate:


1. numai prin lege
2. prin actul administrativ emis de autoritatea competenta
3. prin destinatia posesorului

ANS: 2

70) Care sunt caracterele juridice ale uzufructului:


1. drept real
2. drept cesibil
3. drept perpetuu

ANS: 1

71) În functie de obiectul sau, uzufructul poate fi :


1. numai uzufruct cu titlu particular
2. uzufruct cu titlu universal
3. doar uzufruct universal si cu titlu universal

ANS: 2

72) Ce bunuri pot forma obiectul uzufructului:


1. titlurile la purtator
2. terenurile proprietate publica si proprietate privata
3. intotdeauna numai bunuri neconsumptibile

13
ANS: 1

73) Care sunt modalitatile de constituire a uzufructului:


1. în temeiul unei hotarâri judecatoresti declarative de drepturi
2. prin mostenire legala
3. uzucapiune

ANS: 3

74) Ce este dreptul de uz :


1. este un drept real principal care confera titularului atributele de posesie si folosinta
asupra unui bun mobil sau imobil al altei persoane, dar numai în masura necesara
acoperirii nevoilor personale si ale familiei sale
2. este un drept real imobiliar care are ca obiect o locuinta si confera titularului
posesia si folosinta acestei locuinte pentru el si familia sa
3. este dreptul de a se bucura cineva de bunurile ce sunt posesia altuia, în tocmai ca
însusi proprietarul lor, însa cu îndatorirea de a le conserva substanta

ANS: 1

75) Cum se defineste dreptul de abitatie :


1. este un drept de uzufruct care are ca obiect o locuinta
2. este un drept real imobiliar conform caruia titularul are posibilitatea de a exercita
atributele posesiei si folosintei asupra unui imobil cu destinatie de locuinta,
apartinând altei persoane, dar numai pentru satisfacerea nevoilor personale de
locuit si ale familiei sale
3. este un drept care confera titularului dreptul de proprietate asupra locuintei pentru
el si familia sa

ANS: 2

76) Dreptul de servitute prezinta urmatoarele caractere juridice :


1. drept indivizibil
2. drept temporar
3. drept real accesoriu

ANS: 1

77) Cum se clasifică servituţile după modul de constituire sau după


originea lor:
1. servituti naturale
2. servitutii aparente
3. servituti judecatoresti

14
ANS: 1

78) Care dintre următoarele servituţi sunt servituţi legale:


1. servitutea privind distanta plantatiilor
2. servitutea de scurgere a apelor naturale
3. servitutea izvoarelor

ANS: 1

79) Ce condiţii trebuie să fie îndeplinite pentru dobândirea unei


servituţi prin uzucapiune:
1. servitutea sa fie continua si aparenta
2. durata posesiei sa fie de 10 ani
3. servitutea sa fie necontinua si neaparenta

ANS: 1

80)
Prin ce acţiune poate fi apărat sau înlăturat dreptul se servitute:
1. actiunea confesorie de servitute
2. actiunea petitorie
3. actiunea in granituire

ANS: 1

81) Dreptul de superficie are urmatoarele caractere juridice:


1. drept real mobiliar
2. drept perpetuu
3. drept prescriptibil

ANS: 2

82) Dreptul de superficie se stinge in urmatoarele moduri:


1. prin dispariţia parţială a construcţiei, plantaţiei sau lucrării
2. prin renunţarea la exerciţiul superficiei de către titularul ei
3. prin dispariţia totală a construcţiei, plantaţiei sau lucrării

ANS: 3

83) Cum se exercită dreptul de superficie:


1. superficiarul are un drept de proprietate asupra construcţiilor,
plantaţiilor sau altor lucrări

15
2. superficiarul exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia materială şi
juridică asupra terenului
3. superficiarul poate să transmită dreptul de proprietate asupra
terenului pe care se află construcţiile, plantaţiile sau alte lucrări

ANS: 1

84) Actiunile de carte funciara sunt urmatoarele :


1. actiunea în prestatie tabulara
2. actiunea confesorie
3. actiunea negatorie

ANS: 1

85) Ce caractere juridice prezinta actiunea în prestatie tabulara:


1. actiune principala
2. actiune prescriptibila
3. actiune personala

ANS: 1

86) Actiunea în prestatie tabulara:


1. se intenteaza împotriva celui care a constituit un drept real asupra unui imobil
2. este o actiune prescriptibila
3. este o actiune personala

ANS: 1

87) Care este regimul juridic al terenurilor proprietate privată


conform Titlului X din Legea nr. 247/2005:
1. cu sau fara constructii, situate în intravilan si extravilan, indiferent de destinatia
sau de întinderea lor, pot fi înstrainate si dobândite prin acte juridice între vii,
încheiate în forma autentica
2. nerespectarea formei autentice a actului juridic de înstrainare sau dobândire se
sanctioneaza cu nulitatea relativa
3. înstrainarile realizate sub orice forma în temeiul acestei legi valideaza titlurile de
proprietate ale înstrainatorilor si dobânditorilor daca acestea erau lovite de nulitate
ca urmare a încalcarii dispozitiilor legale în vigoare la data încheierii lor

ANS: 1

88) Exproprierea este guvernata de urmatoarele principii:


1. exproprierea se dispune si despagubirea se stabileste prin hotarâre judecatoreasca
2. obiectul exproprierii îl constituie bunurile mobile si imobile proprietatea

16
persoanelor fizice sau juridice cu sau fara scop lucrativ, precum si cele aflate în
proprietatea privata a comunelor, municipiilor si judetelor
3. existenta unei despagubiri

ANS: 1

89) Care sunt conditiile cerute pentru a se produce exproprierea:


1. utilitatea publica si declararea ei
2. masurile premergatoare exproprierii
3. existenta unei publicitati speciale

ANS: 3

90) Proprietarul imobilului expropriat are urmatoarele drepturi:


1. dreptul de a cere retrocedarea imobilului expropriat
2. un pact de preferinta la cumpararea imobilului
3. dreptul de a constitui dezmembraminte cu privire la imobilul expropriat

ANS: 1

91) În materia circulatiei juridice a bunurilor imobile, sistemul Codului civil a consacrat
urmatoarele principii:
1. principiul libertatii contractuale
2. principiul bunei-credinte
3. principiul fortei obligatorii a contractelor

ANS: 1

92) Ce este discontinuitatea, ca viciu al posesiei:


1. exercitatarea posesiei în mod neregulat, adica cu intermitente anormale
2. este un viciu temporar, în sensul ca dureaza timp de 1 an de zile
3. se aplica atât în privinta bunurilor mobile cât si a bunurilor imobile.

ANS: 1

93) Care sunt caracterele juridice ale clandestinitatii, ca viciu al posesiei:


1. este un viciu absolut
2. este un viciu relativ
3. se aplica numai în privinta posesiei bunurilor imobile

ANS: 2

94) Dreptul de proprietate prezinta urmatoarele caractere juridice:

17
1. perpetuu, absolut, exclusiv
2. perpetuu, relativ
3. perpetuu, exclusiv, relativ

ANS: 1

95) Ce bunuri pot forma obiectul posesiei:


1. numai bunurile susceptibile de exercitare a unui drept real asupra lor, respectiv
bunuri corporale, individual determinate, aflate in circuitul civil
2. bunurile din domeniul public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale
3. bunurile comune

ANS: 1

96) Actiunea în revendicarea unui bun mobil este imprescriptibila când se introduce
împotriva urmatoarelor persoane:
1. detentorului precar
2. posesorului de buna-credinta
3. hotului, gasitorului sau unui tert de rea-credinta

ANS: 3

97) Ce caractere juridice prezinta actiunea în revendicare mobiliara:


1. este o actiune posesorie
2. este o actiune personala si petitorie
3. este o actiune reala si petitorie

ANS: 3

98) Prin ce se caracterizeaza dreptul de proprietate publica:


1. apartine numai statului
2. este inalienabil, imprescriptibil si insesizabil
3. se exercita numai prin intermediul unor subiecte de drept administrativ

ANS: 2

99) Prin ce se caracterizeaza dreptul de proprietate privata:


1. poate avea ca titular persoane fizice, persoane juridice, statul si unitatile
administrativ - teritoriale
2. se stinge prin înstrainarea lucrului
3. poate avea ca titular numai persoane fizice

ANS: 1

18
100) Ce bunuri formeaza obiectul proprietatii comune pe cote-parti fortata si perpetua:
1. bunuri principale
2. bunuri proprietate publica
3. bunurii accesorii

ANS: 3

101) Ce trasaturi prezinta titlul în materia actiunii în revendicare imobiliara:


1. trebuie sa fie un act translativ de proprietate
2. creeaza o prezumtie simpla de proprietate
3. este un element al bunei credinte

ANS: 1

102) Pentru ca posesorul sa pastreze fructele produse de bunul posedat se cer indeplinite
urmatoarele conditii:
1. fructele sa nu fi fost percepute
2. posesia sa fie dobândita în baza unui just titlu
3. posesorul sa fi fost de buna – credinta

ANS: 3

103) Care este sanctiunea actelor juridice incheiate cu incalcarea principiului inalienabilitatii
dreptului de proprietate publica:
1. nulitatea realativa
2. inopozabilitatea
3. nulitatea absoluta

ANS: 3

104) Care sunt titularii dreptului de administrare:


1. persoane fizice
2. institutiile publice de interes national, judetean sau local
3. autoritatile publice centrale si locale cu personalitate juridica

ANS: 2

105) Titularul dreptului de administrare:


1. poate sa posede, sa foloseasca si sa dispuna de acesta în conditiile actului prin care
i-a fost dat bunul în administrare
2. poate sta în instanta în litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului
3. dreptul de administrare îi confera titularului dispozitia juridica asupra bunului

19
ANS: 1

106) Ce este dreptul de concesiune:


1. presupune încheierea unui contract de concesiune
2. este un dezmembramânt al dreptului de proprietate
3. este o modalitate de exercitare a dreptului de proprietate publică

ANS: 3

107) Ce bunuri formeaza obiect al exproprierii :


1. orice bun mobil sau imobil indiferent de titular
2. numai bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice
3. bunurile imobile proprietatea persoanelor fizice sau persoanelor juridice cu sau
fara scop lucrativ, precum si cele aflate în proprietatea privata a comunelor,
municipiilor si judetelor

ANS: 3

108) Exproprierea produce urmatoarele efecte:


1. imobilul expropriat trece în proprietatea statului liber de orice sarcini
2. mentinerea dezmembramintelor dreptului de proprietate
3. proprietarul imobilului expropriat are dreptul de a cere retrocedarea imobilului

ANS: 1

109) Care este durata maximă a dreptului de uzufruct constituit în favoarea


unei persoane juridice:
1. 3 ani
2. 10 ani
3. 30 de ani

ANS: 3

110) În materia uzucapiunii:


1. uzucapiunea de 30 de ani presupune doar exercitarea unei posesii utile si
neîntrerupte în termenul prevazut de lege
2. în cazul uzucapiunii de 10 pâna la 20 de ani este suficient si un titlu putativ
3. uzucapantul este considerat proprietar de la data împlinirii termenului uzucapiunii

ANS: 1

111) Care sunt drepturile uzufructuarului:


1. daca uzufructul s-a constiuit prin legat, pentru a cere predarea în folosinta a

20
bunului, uzufructuarul are la îndemâna actiunea confesorie
2. sa efectueze acte de dispozitie asupra bunului
3. sa intenteze actiunea în revendicare pentru apararea uzufructului

ANS: 1

112) În timpul exercitarii dreptului de uzufruct, uzufructuarul are urmatoarele obligatii:


1. sa aduca la cunostinta nudului proprietar orice încalcari sau uzurpari ale dreptului
acestuia
2. să întocmească un inventar al bunurilor mobile şi un proces –
verbal de constatare a stării bunurilor imobile
3. sa aduca o cautiune

ANS: 1

113) La încetarea uzufructului, uzufructuarul are urmatoarele obligatii:


1. sa întocmeasca un inventar al bunurilor mobile si un proces – verbal de constatare
a starii bunurilor imobile
2. daca obiectul uzufructului l-au constituit bunuri consumptibile, uzufructuarul este
obligat sa restituie bunuri de aceeasi cantitate, calitate si valoare sau echivalentul
lor banesc
3. sa restituie, în toate cazurile, bunul care a facut obiectul uzufructului, în natura si
în starea în care se gasea la momentul constituirii uzufructului

ANS: 2

114) Uzufructul se stinge in urmatoarele cazuri:


1. moartea nudului proprietar
2. pierirea parţială a bunului
3. renunţarea uzufructuarului

ANS: 3

115) Renuntarea uzufructuarului la uzufruct se poate face:


1. în mod unilateral
2. numai în mod conventional
3. numai expres

ANS: 1

116) Care sunt efectele stingerii uzufructului:


1. uzufructuarul este obligat, în toate cazurile, să restituie nudului
proprietar bunul ce a făcut obiectul dreptului de uzufruct
2. uzufructuarul are dreptul să pretindă nudului proprietar

21
restituirea sumelor de bani pe care le-a plătit pentru el, precum şi
pentru îmbunătăţirile pe care le-a adus lucrului
3. dacă bunul a pierit sau s-a deteriorat din culpa uzufructuarului, va
fi obligat să plătească despăgubiri pentru daunele produse

ANS: 3

117) Care sunt obligatiile coproprietariilor:


1. sa nu înstraineze cota lor parte de drept fara acordul celorlalti
2. sa contribuie, proportional cu cota parte a fiecaruia, la acoperirea cheltuielilor
efectuate pentru întretinerea curenta a bunului proprietate comuna
3. sa nu culeaga singuri fructele bunului proprietate comuna

ANS: 2

118) Dreptul de uzufruct prezinta urmatoarele caractere juridice:


1. este un drept real, opozabil erga omnes,inclusiv proprietarului
2. este un drept perpetuu
3. poate fi transmis prin acte juridice

ANS: 1

119) Care sunt drepturile nudului proprietar:


1. să-şi însuşească fructele lucrului
2. dreptul de a folosi lucrul
3. dreptul de a dispune de lucru, dar cu respectarea prerogativelor care revin
uzufructuarului

ANS: 3

120)
Care sunt obligaţiile nudului proprietar:
1. dreptul de a-l garanta pe uzufructuar împotriva evicţiunii
2. să exercite în justiţie toate acţiunile prin care să-şi apere dreptul
său de proprietate
3. obligaţia de a-l garanta pe uzufructuar contra viciilor lucrului

ANS: 1

121) Ce acte poate sa efectueze uzufructuarul in temeiul dreptului de folosinta:


1. acte de conservare asupra bunului
2. acte de dispozitie asupra bunului
3. acte de dispozitie materiala cu privire la bun

22
ANS: 1

122) Cine poate avea calitatea de titular al dreptului de uz:


1. orice persoană fizică sau juridică
2. numai o persoană juridică
3. numai o persoană fizică

ANS: 3

123) Cine poate fi titularul dreptului de abitatie:


1. o persoană fizică sau juridică
2. numai o persoană juridică
3. numai o persoană fizică

ANS: 3

124) În materia dreptului de servitute, proprietarul fondului dominant are urmatoarele


obligatii:
1. să exercite servitutea numai în limitele prevăzute de lege sau de
titlul său
2. să acorde mijloacele necesare pentru utilizarea servituţii
3. de a efectua lucrările necesare pentru exercitarea şi întreţinerea
servituţii

ANS: 1

125) Care sunt cauzele generale de stingere a servitutilor:


1. renuntarea la exercitiul servitutii de catre proprietarul fondului dominant
2. neuzul sau prescriptia extinctiva
3. imposibilitatea materială de exercitare a servituţii

ANS: 1

126) Servitutile constituite prin fapta omului se sting prin neuz sau prescriptie extinctiva
daca nu se exercita timp de:
1. 1 an
2. 3 ani
3. 30 de ani

ANS: 3

127) Care sunt cauzele speciale de stingere a servitutilor:


1. pieirea fondului aservit

23
2. revocarea, rezoluţiunea sau anularea dreptului celui care a
constituit servitutea sau a titlului constitutiv
3. neuzul sau prescripţia extinctivă

ANS: 3

128) Care sunt drepturile prietarului fondului aservit in materia dreptului de servitute, :
1. nu are dreptul sa înstraineze sau sa greveze cu sarcini reale bunul asupra caruia
poarta servitutea
2. are dreptul sa pretinda despagubiri pentru prejudiciul cauzat prin exercitarea
abuziva a dreptului de servitute
3. are dreptul sa efectueze lucrarile necesare pentru exercitarea si întretinerea
servitutii

ANS: 2

129) Pentru constituirea unei servituţi prin destinaţia proprietarului,


trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
1. cele două fonduri să fi aparţinut la origine aceluiaş proprietar
2. servitutea să fie continuă şi aparentă
3. servitutea să fie necontinuă şi neaparentă

ANS: 1

130) Cum se dobandeste, in temeiul legii, dreptul de superficie :


1. când proprietarul unui teren convine cu o alta persoana ca acesta sa amplaseze pe
terenul sau o constructie, o alta lucrare sau o plantatie
2. când sotii construiesc pe terenul bun propriu al unuia dintre ei
3. prin uzucapiune

ANS: 2

131) Cum se exercită dreptul de superficie:


1. superficiarul poate să transmită dreptul de proprietate asupra
construcţiei, plantaţiei sau altor lucrări
2. asupra terenului pe care se află construcţia, plantaţia sau altă lucrare,
superficiarul exercită posesia, folosinţa şi dispoziţia
3. superficiarul are dispoziţia materială şi juridică asupra terenului
pe care se află edificiile şi plantaţiile

ANS: 1

132) Ce este dreptul real de folosinta:


1. reprezintă un dezmembrământ al dreptului de proprietate privată

24
al unităţilor administrativ teritoriale asupra unor categorii de
terenuri agricole, constituit în favoarea unor persoane fizice prin
acte administrative individuale
2. este un drept real, dezmembrământ al dreptului de proprietate
privată, indiferent de titular
3. este un atribut al dreptului de proprietate

ANS: 1

133) Dreptul real de folosinţă are următoarele caractere juridice:


1. drept personal
2. drept perpetuu
3. drept inalienabil

ANS: 3

134) Care este regimul juridic al circulatiei constructiilor:


1. construcţiile de orice fel aflate în proprietate privată sunt în
circuitul civil
2. construcţiile pot fi înstrăinate şi dobândite numai prin convenţia
părţilor
3. forma actului juridic având ca obiect înstrăinarea unei construcţii
este forma cerută ad validitatem

ANS: 1

135) Cum se apara dezmembramintele dreptului de proprietate :


1. în mod direct, prin actiunea în revendicare
2. actiunea confesorie
3. actiunea în granituire

ANS: 2

136) Pentru a-si exercita dreptul prioritar la dobândirea imobilului expropriat, potrivit Legii
nr. 33/1994, fostul proprietar trebuie sa raspunda expropriatorului ce doreste sa
înstraineze imobilul expropriat, în termen de :
1. 30 de zile
2. 60 de zile
3. 15 zile

ANS: 2

137) De cine se declara utilitatea publica in materia exproprierii:


1. de Guvern pentru lucrarile de interes national si de Consiliile judetene si al

25
municipiului Bucuresti pentru lucrarile de interes local
2. de consiliile municipale
3. numai de Guvern

ANS: 1

138) Prin ce se caracterizeaza proprietatea anulabila:


1. rezultă dintr-un act juridic lovit de nulitate absolută
2. durează până la consolidarea dreptului de proprietate prin
confirmare, expresă sau tacită, a actului anulabil
3. acţiunea în nulitate relativă este imprescriptibilă

ANS: 2

139) Proprietatea rezolubila presupune existenta a doi proprietari asupra bunului:


1. dobânditorul, proprietar sub conditie rezolutorie
2. dobânditorul, proprietar sub conditie suspensiva
3. transmitatorul, proprietar sub conditie rezolutorie

ANS: 1

140) Ce acte juridice poate efectua un copărtaş cu privire la întregul


bun, fără acordul celorlalţi copărtaşi:
1. acte de conservare
2. acte de administrare
3. acte de dispoziţie

ANS: 1

141) Ce fel de act juridic este partajul, potrivit Codului civil:


1. constitutiv de drepturi
2. declarativ de drepturi
3. translativ de drepturi

ANS: 2

142) Cum se clasifica servitutiile dupa modul de exercitare:


1. continue si necontinue
2. pozitive si negative
3. aparente si neaparente

ANS: 1

26
143) Cum se clasifica servitutile dupa natura fondului:
1. rurale si urbane
2. naturale si legale
3. aparente si neaparente

ANS: 1

144) Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor prezinta urmatoarele caractere juridice:


1. este un drept real
2. este conferit cu titlu gratuit
3. este un drept prepetuu

ANS: 2

145) Ce fel de act juridic este renuntarea la prescriptia achizitiva:


1. act de conservarea
2. act de administrare
3. act de dispozitie

ANS: 3

146) Cum se poate invoca uzucapiunea:


1. numai printr-o acţiune promovată de posesor
2. pe cale de excepţie, prin invocarea uzucapiunii de către pârâtul
posesor în acţiunea în revendicare formulată de adevăratul
proprietar
3. din oficiu, de către instanţa de judecată

ANS: 2

147) Ce acte juridice nu pot constitui just titlu:


1. contractul de locaţiune
2. actele translative de proprietate încheiate cu o persoană care nu
are calitatea de proprietar
3. titlul anulabil

ANS: 1

148) Ce condiţii trebuie să îndeplinească justul titlu:


1. să emane de la adevăratul proprietar
2. să aibă o existenţă reală
3. poate fi un titlu putativ

27
ANS: 2

149) În ce cazuri are loc întreruperea civilă a prescripţiei achizitive:


1. prin recunoaşterea de către posesor a dreptului adevăratului
proprietar
2. dacă cererea de chemare în judecată formulată de adevăratul
proprietar împotriva posesorului va fi respinsă sau anulată
3. dacă cererea de chemare în judecată formulată de adevăratul
proprietar împotriva posesorului va fi perimată

ANS: 1

150) Care sunt cazurile de întrerupere naturală a prescripţiei prevăzute


în art. 1864 Cod civil:
1. prin cererea de chemare în judecată formulată de adevaratul
proprietar împotriva posesorului
2. prin recunoaşterea de către posesor a dreptului adevăratului
proprietar
3. când bunul asupra căruia se exercită posesia este declarat
imprescriptibil ca urmare a unei transformări a naturii şi
destinaţiei sale

ANS: 3

151) Ce soluţia va pronunţa instanţa de judecată în cadrul unei acţiuni


în revendicare imobiliară dacă numai una dintre părţi are un titlu
asupra imobilului:
1. dacă pârâtul este cel care are titlu, atunci acţiunea reclamantului
va fi respinsă
2. dacă pârâtul este cel care are titlu, atunci acţiunea reclamantului
va fi admisă
3. dacă reclamantul este cel care are titlu, atunci acţiunea
reclamantului se admite în orice condiţii

ANS: 1

152) Cine poate să formuleze acţiunea în revendicare:


1. posesorul neproprietar
2. proprietarul exclusiv
3. orice persoană interesată

ANS: 2

153) În ce termen se formulează acţiunea în revendicare imobiliară:


1. este imprescriptibilă în toate cazurile

28
2. se prescrie în termen de 30 de ani
3. este imprescriptibilă, cu excepţiile prevăzute de lege

ANS: 3

154) Prin ce acţiune se apără dezmembrămintele dreptului de


proprietate:
1. acţiunea în revendicare
2. acţiunea în grăniţuire
3. acţiunea confesorie

ANS: 3

155) Când este clandestină posesia:


1. când posesorul o exercită cu intermitenţe anormale
2. când posesorul o exercită pe ascuns de adversarul său, încât
acesta nu este în stare de a putea să o cunoască
3. când este întemeiată sau conservată prin acte de violenţă, în
contra sau din partea adversarului

ANS: 2

156) Constituie modalitate de accesiune imobiliară naturală:


1. dobândirea proprietăţii asupra unei construcţii ridicate pe un
teren, de către proprietarul terenului
2. aluviunea
3. adjuncţiunea

ANS: 2

157) Cum se clasifică acţiunile posesorii:


1. acţiunea în complângere şi acţiunea în reintegrare
2. acţiunea confesorie şi acţiunea negatorie
3. acţiunea în revendicare şi acţiunea posesorie

ANS: 1

158) Ce este avulsiunea:


1. un caz de accesiune naturală
2. un caz de accesiune artificială
3. un caz de accesiune mobiliară

ANS: 1

29
159) Care dintre următoarele servituţi este servitute legală:
1. servitutea izvoarelor
2. servitutea de vedere
3. servitutea de scurgere a apelor naturale

ANS: 2

160) Care dintre următoarele servituţi este servitute naturală:


1. servitutea de vedere
2. servitutea de trecere
3. servitutea izvoarelor

ANS: 3

161) Care dintre dezmembrămintele dreptului de proprietate se


constituie prin uzucapiune:
1. dreptul de uzufruct
2. dreptul de abitaţie
3. dreptul real de folosinţă

ANS: 1

162) Care dintre dezmembrămintele dreptului de proprietate se


constituie prin lege:
1. dreptul de uz
2. dreptul de superficie
3. dreptul de superficie

ANS: 3

163) Care dintre dezmembrămintele dreptului de proprietate se


constituie prin act administrativ emis de autoritatea competentă:
1. servituţile continue şi aparente
2. servituţile legale
3. dreptul real de folosinţă

ANS: 3

164) Ce condiţii se cer întrunite pentru a opera joncţiunea posesiilor:


1. se poate uni o posesie utilă cu o posesie viciată;
2. se poate uni o posesie utilă cu o detenţie precară;
3. se pot uni doar două sau mai multe posesii utile.

30
ANS: 3

165) Care sunt modurile de dobândire a proprietăţii reglementate de Codul


civil:
1. accesiune;
2. posesia de bună – credinţă a bunurilor mobile;
3. dobândirea fructelor de către posesorul de bună-credinţă.

ANS: 1

31

S-ar putea să vă placă și