Sunteți pe pagina 1din 28

drept civil, an 1, partea generala 2008-2009

MULTIPLE CHOICE
1.Care sunt deosebirile dintre nulitatea relativa si nulitatea absoluta?
c. poate fi confirmatã
ANS: C
2.Care este regimul juridic al nulitatii relativespre deosebire de nulitatea absoluta?
a.desfiinteaza in parte efectele actului juridic civil
b.opereazã de plin drept
c.este prescriptibila pe cale de actiune
ANS: C
3.Când se poate invoca nulitatea relativa ?
a.daca actul este incheiat in frauda creditorilor
b.daca actul a fost facut de un alienat sau debil mintal, chiar daca nua fost pus sub
interdictie judecatoreasca
c.daca obiectul contractului nu exista la data incheierii lui
ANS: B
4.Care sunt exceptiile de la principiul resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipiens?
a.principiul conversiunii actului juridic civil
b.cazul actelor subsecvente cu executare succesiva
c.cazul actelor de dispozitie cu titlu oneros asupra unui imobil inscris in cartea funciara
ANS: C
5.Care sunt cauzele denulitate absoluta?
a.nevalabilitatea obiectului actului juridic civil
b.lipsa discernamantului in momentul incheierii actului juridic civil
c. dolul
ANS: A
6.Care sunt cazurile de nulitate absoluta?
a. leziunea
b. lipsa consimtamantului datorata erorii-obstacol
c. nerespectarea dreptului de preemptiune
ANS: B
7.Care sunt cazurile de nulitate relativa?
a.nesocotirea normelor privind capacitatea de exercitiu cand actul este incheiat de persoana
lipsita de capacitate de exercitiu
b. incalcarea ordinii publice
c. lipsa consimtamantului datorata erorii-obstacol
ANS: A

8.Când poate fi invocatã nulitatea absoluta?


a.poate fi invocata numai de persoana ocrotita si al carei interes a fost nesocotit la incheierea
actului
b.poate fi invocata oricand, pe cale de actiune sau de exceptiune, fiind imprescriptibila
c.poate fi invocatã în termenul de prescriptie
ANS: B
9.Care sunt cauzele de nulitate absoluta ?
a.incalcarea oricarei reguli privitoare la incapacitatile speciale de folosinta
b.lipsa pretului la vanzarile de drepturi litigioase
c.eroarea asupra motivului determinant al actului juridic civil
ANS: B
10.Care este regimul juridic al nulitatii relative?
a.poate fi invocata de oricine are interes
b.nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita
c. este prescriptibila
ANS: C
11.Care enunt privitor la regimul juridic al nulitãtii este valabil ?
a.nulitatea absoluta nu poate fi acoperita prin confirmare expresa sau tacita
b.nulitatea absoluta poate fi confirmata expres sau tacit de catre partea interesata
c. nulitatea relativa este imprescriptibila
ANS: A
12.Care sunt principiile efectelor nulitatii ?
a. principiul ultraactivitatii
b. principiul neretroactivitatii
c.principiul repunerii în situatia anterioarã
ANS: C
13.Ce reprezintã principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil ?
a.acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efecte numai pentru viitor, ci si pentru
trecut, adica pana in momentul incheierii actului juridic civil
b.acea regula potrivit careia nulitatea produce efecte numai pentru viitor
c.acea regula potrivit careia nulitatea nu produce efectepentru trecut
ANS: A
14.Care este clasificarea actelor juridice dupa modul de incheiere valabila ?a.acte strict personale si acte care pot fi
incheiate si prin reprezentareb.acte consensuale, solemne, reale
c. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale
ANS: B
15.Care este clasificarea actelor juridice dupa legatura cu modalitatile?
a.acte pure si simple si acte afectate de modalitati
b.acte subiective si acte conditie
c. unilaterale, bilaterale, multilaterale

ANS: A

16.Care este clasificarea actelor juridice dupa scopul urmarit la incheierea lor?
a.acte consensuale, solemne, reale
b. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale
c.acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit
ANS: C
17.Care este clasificarea actelor juridice dupa numarul partilor ?
a. acte unilaterale, bilaterale, multilaterale
b.acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit
c.acte subiective si acte conditie
ANS: A
18.Care este clasificarea actelor juridice dupa momentul producerii efectelor?
a.acte principale si accesorii
b.acte intre vii si acte pentru cauza de moarte
c.acte pure si simple si acte afectate de modalitati
ANS: B
19.Care este clasificarea actelor juridice dupa reglementarea si denumirea lor?
a.acte declarative, constitutive si translative
b.acte pure si simple si acte afectate de modalitati
c.acte numite si nenumite
ANS: C
20.Care enunt, referitor la capacitatea de a încheia acte juridice civile, este valabil ?
a.capacitatea de a incheia actul reprezinta regula, incapacitatea reprezinta exceptia
b.capacitatea de a incheia actul reprezinta exceptia, incapacitatea reprezinta regula
c.regula capacitatii persoanei fizice este subordonata principiului specialitatii capacitatii
ANS: A
21.Care este sanctiunea pentru nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta pentru
persoanele juridice ?
a. caducitatea
b. nulitatea relativa
c. nulitatea absoluta
ANS: C
22.Ce reprezintã dolul ?
a.acel viciu de consimtamant care consta in inducerea in eroare a unei persoane, cu ajutorulunor mijloace viclene sau
dolosive, pentru a o determina sa incheie un anumit act juridic,pe care nu l-ar fi incheiat sau l-ar fi incheiat, insa
cu alte conditii
b.acel viciu de consimtamant care consta in amenintarea unei persoane cu un rau de natura
sa-i insufle o temere care o determina sa incheie un act juridic, pe care nu l-ar fi incheiat
c.acel viciu de consimtamant care consta in disproportia vadita de valoare intre doua
prestatii
ANS: A

23.Ce reprezintã conditia ca modalitate a actului juridic civil?


a.un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta dreptului subiectiv
civil si a obligatiei corelative
b.acea obligatie de a da, a face sau a nu face, impusa de dispunator gratificatului in actele cu
titlu gratuit
c.acel element al actului juridic civil care consta in obiectivul urmarit la incheierea unui
asemenea act
ANS: A
24.Ce reprezintã sarcina camodalitate a actului juridic civil ?
a.un eveniment viitor si nesigur ca realizare, de care depinde existenta dreptului subiectiv
civil si a obligatiei corelative
b.acea obligatie de a da, a face sau a nu face, impusa de dispunator gratificatului in actele cu
titlu gratuit-liberalitati
c.acel element al actului juridic civil care consta in obiectivul urmarit la incheierea unui
asemenea act
ANS: B
25.Care sunt efectele sarcinii, ca modalitate a actului juridic civil?
a. afecteaza valabilitatea actului juridic civilb. afecteaza eficacitatea actului juridic civilc.poate afecta un act cu
titlu oneros
ANS: B
26.Care sunt actele susceptibile de a fi afectate de sarcinã?
a.este admisibila numai in cazul liberalitatilor
b.este admisibila in cazul actelor cu titlu oneros
c. opreaza de drept
ANS: A
27.Care este regimul juridic al sarcinii?
a. opereaza de drept
b.are aplicabilitate numai în materia actelor cu titlu gratuit
c. afecteaza existenta actului juridic civil
ANS: B
28.Care este regimul juridic al conditiei?
a. opereaza de drept
b.opreaza in temeiul unei hotarari judecatoresti
c. afecteaza numai liberalitatile
ANS: A
29.Care este definitia termenului, ca modalitate a actului juridic civil?:
a.este un eveniment nesigur ca realizare
b.este un eveniment sigur ca realizare
c. produce efecte ex tunc
ANS: B

30. Ce reprezintã principiul“Pacta sunt servanda”?


a. principiului relativitatii
b. principiul fortei obligatorii
c. principiul irevocabilitatii
ANS: B
31.Ce reprezintã regula potrivit careia actul civil produce efecte numai fata de autorul ori autorii lui fara a
putea sa profite sau sa dauneze altor persoane ?
a. principiul egalitatii
b. principiul fortei obligatorii
c. principiului realativitatii
ANS: C
32.Ce este persoana care, desi nu a participat la incheierea unui act juridic, este insa indrituita sau tinuta,dupa caz, fie
sa profite, fie sa suporte efectele acelui act, datorita legaturii sau relatiei sale juridice cuuna dintre partile lui ?
a. avand-cauza
b. tert
c. parte
ANS: A
33.Ce este acea persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar nu ca
element al unui patrimoniu ?
a. tert
b. succesor universal
c.succesor cu titlu particular
ANS: C
34.Ce este acea persoana care poate dobandi numai o fractiune dintr-un patrimoniu ?
a.succesor cu titlu particular
b. succesor universal
c.succesor cu titlu universal
ANS: C
35.Ce este persoana juridica dobanditoare a unei parti din patrimoniul persoanei juridice divizate?
a.succesor cu titlu universal
b. succesor universal
c.succesor cu titlu particular
ANS: A
36.Ce este persoana juridica dobanditoare a unui patrimoniu prin efectul comasarii ?
a.succesor cu titlu universal
b. succesor universal
c.succesor cu titlu particular
ANS: B

37.Ce este persoana care dobandeste sau poate dobandi un anumit drept, privit individual, iar nu ca
element al unui patrimoniu ?
a.succesor cu titlu universal

b. succesor universal
c.succesor cu titlu particular
ANS: C
38.Ce este cumparatorul unui bun ?
a.succesor cu titlu universal
b. succesor universal
c.succesor cu titlu particular
ANS: C
39.Ce sunt acei creditori care nu au o garantie reala pentru creanta lor, ci numai un drept de gaj general
asupra tuturor bunurilor debitorilor lor ?
a.succesori cu titlu universal
b. succesori universali
c. creditori chirografari
ANS: C
40. Ce sunt creditorii chirografari:
a.au o garantie reala pentru creanta lor
b. sunt avanzi-cauza
c. succesori universali
ANS: B
41.Care este exceptia reala de la principiul relativitatii efectelor actului juridic ?
a. reprezentarea
b. actiunea directa
c. stipulatia pentru altul
ANS: C
42.Ce reprezintã consecintele juridice ale aplicarii sanctiunii nulitatii, adica urmarile survenite in cazul
desfiintarii in intregime sau in parte a unui act juridic civil care era lovit de nulitate?
a. efectele nulitatii
b. principiul restabilirii situatiei anterioare
c.principiul desfiintarii actului subsecvent ca urmare a desfiintarii actului initial
ANS: A
43.Care sunt exceptiile reale de la principiul retroactivitatii efectelor nulitatii actului juridic civil?
a.cazul aplicarii art.22 C.fam.:”In cazul in care sotul unei persoane declarata moarta s-arecasatorit, si, dupa aceasta,
hotararea declarativa de moarte este anulata, casatoria ceanoua ramane valabila”.
b.cazul aplicarii art.23 C.fam – casatoria putativa
c.contractele cu executare succesiva executate, in tot sau in parte, inainte de anularea
acestora; in aces caz, inlaturarea efectului retroactiv al nulitatii este explicat prin
imposibilitatea obiectiva de restabilire in natura a situatiei anterioare
ANS: B
44.Care sunt deosebirile între nulitatea absoluta si nulitatea relativa ?
a.natura normelor juridice incalcate

b.sfera persoanelor care le pot invoca


c.efectele produse prin declararea lor
ANS: B
45.Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic lovit de nulitate?
a.poate interveni indiferent de intinderea nulitatii
b.presupune renuntarea partii interesate la dreptul de a solicita anularea actului
c.nu opereaza in cazul in care actul nu este desfiintat
ANS: C
46.Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic civil nul ?
a. inlatura aplicarea principiului quod nullum est, nullum producit efectum
b.presupune refacerea actului juridic nul
c.este inadmisibila in cazul nulitatilor de ordine publica
ANS: A
47.Când este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute?
a.in cazul vicierii consimtamantului
b.in cazul nerespectarii conditiilor de validitate a cauzei
c.in cazul atingerii unui interes personal
ANS: B
48.Când este aplicabila sanctiunea nulitatii absolute?
a.atunci cand obiectul este ilicit sau imoral
b.in cazulnerespectarii formei cerute ad probationem
c.in cazul nerespectarii conditiilor de validitate a cauzei
ANS: A
49.Care sunt cazurile de aplicabilitate a conversiunii actului juridic nul?
a.inseamna inlocuirea vechii obligatii cu o noua obligatie
b.este posibila si in cazul nulitatii absolute
c.nu este admisibila in cazul nulitatii relative
ANS: B
50.Cum este donatia facuta fara respectarea formei autentice cerute de lege ?
a. anulabila
b.lipsita de orice efecte juridice
c.nula, insa va putea produce, in anumite cazuri, efecte juridice
ANS: C
51.Cum sunt actele de dispozitie incheiate singur de catre minorul fara capacitate de exercitiu deplina?
a.sunt anulabile, caz in care partile vor fi puse intotdeauna in situatia anterioara prin
restituirea prestatiilor
b.sunt lovite de nulitate, instanta pronuntand anularea chiar daca minorul a declarat la
incheierea actului ca este major
c.pot fi anulate pentru leziune, in cazurile in care minorul a suferit un prejudiciu important
ANS: B
52.Care sunt elementele raportului juridic ?
a. ipoteza, dispozitia, sanctiunea
b. continutul, obiectul, subiectele
c. dreptul subiectiv, obligatia corelativã
ANS: B
53.Care este regula în raporturile juridice obligationale?
a. solidaritatea
b. divizibilitatea
c. indivizibilitatea
ANS: B
54.Care bunuri pot forma obiectul unui contract de vânzare - cumpãrare ?
a. drumurile nationale
b. aerul
c. apartamentele proprietate privatã.
ANS: C
55.Care sunt cerintele generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic civil?
a.sa fie in circuitul civil
b.existenta autorizatiei administrative sau judiciare
c. sa fie imoral
ANS: A
56.
Care sunt cerintele generale pentru valabilitatea obiectului actului juridic civil:
a. sa fie imoral
b. sa fie ilicit
c.sa fie determinat sau determinabil
ANS: C
57.Care este definitia termenului ca modalitate a actului juridic?
a.un eveniment, viitor si sigur ca realizare, pana la care este amanata fie inceperea, fie
incetarea exercitiului drepturilor subiective si executarii obligatiilor civile
b.un eveniment, viitor si nesigur, de care depinde existenta (nasterea ori desfiintarea)
actului juridic
c.o perioadã de timp
ANS: A
58.
Care este regimul juridic al caducitãtii comparativ cu nulitatea?
a.se intalneste numai in sfera actelor unilaterale
b.nu presupune un act valabil incheiat
c.intervine pentru cauze contemporane încheierii actului juridic
ANS: A
59.
Care este regimul juridic al caducitãtii comparativ cu nulitatea?
a. produce efecte ex tunc

b.produce efecte numai pentru viitor


c.intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic
ANS: B
60.Care este regimul juridic al caducitãtii comparativ cu nulitatea?
a.intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic
b.presupune un act nevalabil incheiat
c.intervine intotdeauna pentru cauze ulterioare incheierii lui
ANS: C
61.Care este regimul juridic al revocãrii comparativ cu nulitatea?
a.se aplica, in principiu, numai liberalitatilor
b.este determinata de cauze de nevalabilitate
c.intervine pentru cauze anterioare momentului incheierii actului juridic
ANS: A
62.Care este regimul juridic al inopozabilitãtii comparativ cu nulitatea?
a.priveste orice act juridic
b.se aplica actelor incheiate prin reprezentare cu lipsa sau depãsirea puterii de a reprezenta
c.presupune un act juridic nevalabil incheiat
ANS: B
63.Care este regimul juridic al inopozabilitãtii comparativ cu nulitatea?
a. opereaza de drept
b. este judiciara
c.presupune un act juridic nevalabil incheiat
ANS: A
64.Care este regimul juridic al inopozabilitãtii comparativ cu nulitatea?
a.presupune un act juridic nevalabil incheiat
b.presupune un act juridic valabil incheiat
c.priveste orice act juridic
ANS: B
65.Care este regimul juridic al inopozabilitãtii comparativ cu nulitatea?
a.priveste acte supuse unor formalitati de publicitate fata de terti
b.presupune un act juridic nevalabil incheiat
c.priveste acte supuse unor formalitati de publicitate fata de terti
ANS: C
66.Care este clasificarea nulitãtii dupa intinderea efectelor sale?
a. absoluta si relativa
b. partiala si totala
c. expresa si virtuala
ANS: B
67.Cum poate fi nulitatea dupa natura interesului ocrotit prin dispozitia legala incalcata la incheierea
actului juridic?

a. absoluta si relativa
b. partiala si totala
c. expresa si virtuala
ANS: A
68.Ce caracter are actul juridic prin care vanzatorul, devenit ulterior major, declara ca renunta la orice
pretentii derivate din faptul ca la data incheierii contractului de vanzare a lipsit incuviintarea autoritatii
tutelare necesara instrainarii?
a.are caracter confirmativ (abdicativ de drepturi)
b.poate fi opus tertilor care, ulterior vanzarii, dar inainte de renuntare, au dobandit in mod
valabil vreun drept real in legatura cu acelasi imobil
c.nu poate fi opus tertilor care au dobandit ulterior vanzarii, dar inainte de renuntare, vreun
drept personal in legatura cu acelasi imobil
ANS: A
69.Daca intr-un contract de donatie de bunuri imobile s-a stipulat de catre parti ca, in caz de predeces al
donatarului si descendentilor sai, bunul donat se va reintoarce de drept in patrimoniul descendentilor
donatorului aflati in viata, cum este aceasta clauza?
a.este valabila si opozabila tertilor, chiar daca clauza de intoarcere nu a fost inscrisa in
cartea funciara
b.este lovita de nulitate absoluta
c.nu poate fi opusa in niciun caz tertilor subachizitori cu titlu oneros si de buna-credinta
ANS: B
70.Care este regimul juridic al nulitatii absolute?
a.opereazã de drept, in principiu
b.este expres prevazuta de lege
c. este aparenta
ANS: A
71.Care este regimul juridic al nulitatii relative?
a.poate fi invocata de oricine face dovada unui interes serios si legitim
b.este oricand prescriptibila pe cale de actiune sau exceptiune
c.nu este aplicabila in toate cazurile de eroare la incheierea actului juridic civil
ANS: C
72.Ce este obiectul actului juridic civil?
a.drepturile si obligatiile partilor
b.conduita pãrtilor stabilitã prin actul juridic
c.scopul urmarit la incheierea actului
ANS: B
73.Dupã care criteriu se face clasificarea nulitãtilor în nulitãti absolute si nulitãti relative ?
a.dupã cum sunt sau nu expres prevãzute de lege
b.dupã natura interesului ocrotit
c. dupã întinderea efectelor
ANS: B
74.Cum se clasificã bunurile dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile ?
a. diviziblie si indivizibile
b. fungiblie si nefungibile
c. sesizabile si insesizabile
ANS: B

75.
Cum se împart bunurile în functie de natura lor si de calificarea data de lege?
a.bunuri care se afla in circuitul civil si bunuri scoase din circuitul civil
b.bunuri mobile si bunuri imobile
c.bunuri principale si bunuri accesorii
ANS: B
76.Cum pot fi bunurile imobile potrivit Codului Civil ?
a. prin natura lor
b. prin anticipatie
c. prin determinarea legii
ANS: A
77.
Cum pot fi bunurile mobile potrivit Codului Civil ?
a. prin destinatie
b. prin determinarea legii
c.prin obiectul la care se aplica
ANS: B
78.Cum sunt fondurile de pamant si cladirile ca bunuri imobile?
a.prin obiectul la care se aplica
b. prin destinatie
c. prin natura lor
ANS: C
79.Ce fel de bunuri sunt , prin natura lor, recoltele care inca se tin de radacini si fructele neculese de pe
arbori ?
a.bunuri imobile pentru proprietarul pãmantului
b. bunuri mobile întotdeauna
c.bunuri imobile în privinta celui ce le cumpãrã
ANS: A
80.În functie de obiectul la care se aplicã, ce fel de bunuri sunt servitutile?
a.imobile prin obiectul la care se aplica
b.imobile prin destinatia lor
c.mobile prin determinarea legii
ANS: A
81.
În functie de natura lor si calificarea datã de lege, ce fel de bunuri sunt statuile?
a.imobile prin natura lor,

b.imobile prin destinatie, daca proprietarul le-a asezat „inadins” in locuinta sa


c.imobile prin obiectul la care se aplica
ANS: B
82.În functie de posibilitatea de a fi împãrtite, ce fel de bunuri sunt autoturismele de teren?
a. consumptibile
b. insesizabile
c. indivizibile
ANS: C
83.
Dupã cum prin folosire li se consumã sau nu substanta ce fel de bunuri sunt fructele de pe arbori,
neculese inca?
a. naturale
b. consumptibile
c. individual determinate
ANS: B
84.
Care sunt caracterele raportului juridic civil?
a.în orice raport juridic civil partile au un numar egal de drepturi subiective civile si de
obligatii
b.raportul juridic civil are caracter supletiv
c.raportul juridic civil are caracter volitional
ANS: C
85.
În cadrul raporturilor obligationale, prin ce operatiune juridicã poate avea loc schimbarea
subiectului pasiv ?
a.novatie prin schimbare de debitor
b. subrogatie personala
c. cesiunea de creantã
ANS: A
86.În cadrul raporturilor obligationale, prin ce operaþiune juridicã poate avea loc schimbarea subiectului
activ ?
a. cesiunea de creanta
b. stipulatia pentru altul
c. delegatia
ANS: A
87.În cadrul raporturilor obligationale, prin ce operatiune juridicã poate avea loc schimbarea subiectului
pasiv ?
a.novatie prin schimbare de creditor
b. stipulatia pentru altul
c. cesiunea de creanta
ANS: B

88.În cadrul raporturilor obligationale, prin ce operaþiune juridicã se poate face schimbarea subiectului
activ ?
a. stipulatie pentru altul
b. subrogatia personala
c. poprire
ANS: B
89.In functie de natura continutului lor, cum se împart drepturile subiective civile?
a. absolute si relative
b. principale si accesorii
c. patrimoniale si nepatrimoniale
ANS: C
90.Care drepturi au caracter absolut ?
a. de creanta
b. reale
c. patrimoniale
ANS: B
91.Care este definitia dreptul subiectiv civil absolut?
a.acel drept in virtutea caruia titularul sau poate avea o anumita conduita, fara a face apel la
altcineva pentru a si-l realiza
b.acel drept in virtutea caruia titularul poate pretinde subiectului pasiv o conduita
determinata, fara de care dreptul nu se poate realiza
c.acel drept care are o existenta de sine statatoare, soarta sa nedepinzand de vreun alt drept
ANS: A
92.Care obligatie civilã este naturala sau imperfecta ?
a.a carei executare este asigurata in caz de neexecutare de catre debitor, printr-o actiune in
justitie
b.a carei executare nu se poate obtine pe cale silita, dar, odata executata de bunavoie de catre
debitor, nu se mai poate cere restituirea ei
c.care consta in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru obtinerea unui
anumit rezultat, fara a se obliga la insusi rezultat
ANS: B
93.Ce fel de obligatie este aceea care consta in indatorirea debitorului de a obtine un rezultat determinat ?
a. de diligenta
b. de mijloace
c.de rezultat sau determinata
ANS: C
94.Ce fel de obligatie este aceea care consta in indatorirea debitorului de a depune toata staruinta pentru
obtinerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la obtinerea acelui rezultat?
a. de diligenta
b. de rezultat
c. determinata
ANS: A

95.Ce fel de obligatie este aceea a detinatorului unui teren agricol de a-l cultiva?
a. reala
b. imperfecta
c.de a nu face
ANS: A
96.Care sunt principiile dreptului civil român?
a.principiul egalitatii in fata legii civile
b.principiul consensualismului
c. principiul ocrotirii bunei-credinte
ANS: A
97.Care sunt principiile care guverneazaaplicarea legii civile in timp?
a. principiul retroactivitatii
b.principiul aplicarii immediate a legii civile noi
c. principiul neretroactivitatii
ANS: B
98.Care sunt conditiile în care pot fi anulate pentru leziune actele juridice civile ?
a.sunt acte de dispozitie
b.sunt incheiate de minorul cu varsta intre 14-18 ani, singur, fara incuviintarea ocrotitorului
legal
c. sunt aleatorii
ANS: B
99.Care acte juridice sunt solemne?
a.revocarea indirectã a unui legat
b.acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar
c. adoptia
ANS: B
100.Care sunt cauzele de nulitate absoluta a unui act juridic civil?
a.error in corpore si error in substantiam
b.nerespectarea unei incapacitati de folosinta a unei persoane fizice, impusa pentru ocrotirea
unui interes privat
c.nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice
ANS: C
101.Care enunt este valabil, având în vedere conditiile de valabilitate a consimtãmantului?
a.Tacerea valoreaza consimtamant cand legea prevede expres aceasta
b.Vanzarea cumpararea unui teren este un act juridic consensual
c.Nu este valabila conditia pur potestatriva din partea creditorului
ANS: A
102.Care sunt exceptiile de la irevocabilitatea actelor juridice unilaterale?
a. legatul
b. donatia
c.retragerea ofertei de a contracta, inainte de a ajunge la destinatar

ANS: A

103.Ce este comodatul, dupã scopul avut în vedere la încheierea lui?


a.un act juridic aleatoriu
b.un act juridic dezinteresat
c. o liberalitate
ANS: B
104.Ce este ipoteca, dupã efectul pe care îl produce?
a.un act juridic translativ
b.un act juridic declarativ
c.un act juridic constitutiv
ANS: C
105.Ce fel de act juridic este vanzarea-cumpararea unui teren, dupã modul de încheiere?
a. translativ, unilateral, consensual
b. consensual, inter vivos
c. solemn, numit
ANS: C
106.Care dintre cazurile de ineficacitate a actului juridic civil produc efecte numai pentru viitor?
a. caducitatea
b. nulitatea absoluta
c. rezilierea
ANS: C
107.Care este clasificarea bunurilor, dupa cum folosirea lor implica ori nu consumarea ori instrainarea lor ?
a. fungibile si nefungibile
b. consumptibile si neconsumptibile
c. frugifere si nefrugifere
ANS: B
108.Cum se împart bunurile, dupa modul de percepere?
a. fungibile si nefungibile
b. consumptibile si neconsumptibile
c. corporale si necorporale
ANS: C
109.Cum se împart bunurile dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile?
a. fungibile si nefungibile
b. consumptibile si neconsumptibile
c. frugifere si nefrugifere
ANS: A
110.Cum se împart bunurile, dupa cum pot fi ori nu impartite fara sa-si schimbe destinatia lor?
a. fungibile si nefungibile
b. consumptibile si neconsumptibile
c. divizibile si indivizibile

ANS: C

111.Cum este uzufructul lucrurilor imobile, dupã natura lui si calificarea datã de lege?
a.imobil prin natura lui
b.imobil prin obiectul la care se aplica
c. imobil prin destinatie
ANS: B
112.Care enunt este corect avându-se în vedere interesul, sub aspect juridic, al clasificãrii bunurilor în
mobile si imobile ?
a.Ipoteca are ca obiect un imobil, pe când gajul priveste un mobil
b.Gajul are ca obiect un imobil, pe când ipoteca priveste un mobil
c.Pentru mobile posesia poate conduce la uzucapiune, pentru imobile posesia de buna
credinta valoreaza titlu de proprietate.
ANS: A
113.Cum este bunul care nu poate fi inlocuit cu altul in executarea unei obligatii, astfel ca debitorul nu este
liberat decat prin predarea bunului datorat?
a. consumptibil
b. nefungibil
c. fungibil
ANS: B
114.Cum este acel bun care nu poate fi folosit fara ca prima lui intrebuintare sanu implice consumarea
substantei ori instrainarea lui ?
a. fungibil
b. nefungibil
c. consumptibil
ANS: C
115.Cum este acel bun care poate produce periodic fara consumarea substantei sale alte bunuri ori produse
numite fructe ?
a. consumptibil
b. fungibil
c. frugifer
ANS: C
116.Care enunt este corect având în vedere reglementarea capacitãtii de a încheia acte juridice civile?
a.Capacitatea este regula, incapacitatea reprezinta exceptia
b.O persoana fizica poate fi lipsita de capacitate de folosinta
c.Nimeni nu poate fi ingradit in capacitatea de exercitiu
ANS: A
117.Care sunt conditiile de valabilitate ale consimtamantului ?
a.sa provina de la o persoana cu discernamant
b. sa fie obiectiv
c.intentia de a produce efecte juridice poate lipsi in anumite cazuri
ANS: A

118.Capacitatea de a incheia acte juridice civile:


a.este o stare de drept
b.este o stare de fapt
c.constituie o conditie necesara si suficienta pentru existenta discernamantului
ANS: A
119.Care persoane sunt prezumate ca au discernamantul necesar pentru a incheia acte juridice civile?
a.persoanele fizice cu capacitate deplina de exercitiu
b.persoanele fizice cu varsta intre 14 si 18 ani
c.persoanele fizice lipsite de capacitate de exercitiu
ANS: A
120.Cum se clasificã actiunea în revendicare imobiliarã, din punctul de vedere al prescriptiei?
a.este prescriptibila in termenul general de 3 ani
b. este imprescriptibila
c.este prescriptiblia in termenul de 30 de ani
ANS: B
121.Cum sunt actiunile reale din punctul de vedere al prescriptiei extinctive?
a.sunt, in principiu, prescriptibile extinctiv
b.se prescriu, in principiu, in termenul general de 3 ani
c.se prescriu, in principiu, in termenul general de 6 luni
ANS: A
122.Ce conditii trebuie sã îndeplineascã cererea de chemare in judecata pentru a produce efectul intreruptiv
al termenului de prescriptie?
a.actiunea in justitie trebuie sa fie efectiva
b.actiunea in justitie poate fi perimata
c.actiunea in justitie poate fi anulata
ANS: A

123.Care sunt conditiile pentru ca cererea de chemare în judecatã sã producã efectul intreruptiv al
termenului de prescriptie?
a.actiunea in justitie trebuie sa fie admisa
b.actiunea in justitie poate fi perimata
c.actiunea in justitie poate fi anulata
ANS: A
124.Care enunt este corect, avându-se în vedere cauzele si efectele întreruperii termenului de prescriptie
extinctiva, prin introducerea unei cereri de chemare în judecatã?
a.introducerea cererii de chemare in judecata opreste de drept cursul prescriptiei extinctive
b.introducerea cererii de chemare in judecataintrerupe prescriptia dreptului la actiune, chiar
daca a fost introdusa la un organ fara activitate jurisdictionala
c.introducerea cererii de chemare in judecatasterge provizoriu si conditionat prescriptia
scursa pana la data inregistrarii cererii introductive de instanta
ANS: C

125.Care enunt este corect, tinand cont de regimul juridic al repunerii în termenul de prescriptie extinctiva?
a.prescriptia stinge dreptul subiectiv civil
b.repunerea in termenul de prescriptie extinctiva are, in principiu, caracter judiciar
c.prescriptia implinita nu poate fi invocata de instanta din oficiu
ANS: B
126.Care enunt este corect tinand cont de efectele întreruperii prescriptiei extinctive?
a.Întreruperea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit imprejurarea care a intrerupt-
o
b.Suspendarea sterge prescriptia inceputa inainte de a se fi ivit imprejurarea care a
intrerupt-o
c.Dupa incetarea intreruperii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se si timpul scurs inainte
de suspendare.
ANS: A
127.Care sunt cazurile de întrerupere a termenului prescriptiei extinctive?
a.cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei,
iar acestea sunt puse pe picior de razboi
b.in raporturile intre soti
c.prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge
prescriptia
ANS: C
128.În ce situatii se întrerupe cursul prescriptiei?
a.prin introducerea unei cereri de chemare in judecata sau de arbitrare, cu conditia ca cererea
sa nu fie respinsa, anulata, perimata sau cel care a facut-o sa nu fi renuntat la ea
b.cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei,
iar acestea sunt puse pe picior de razboi
c.în raporturile dintre soti
ANS: A
129.În ce situatii se suspendã cursul prescriptiei ?
a.in raporturile dintre soti
b.prin introducerea unei cereri de chemare in judecata
c.prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge
prescriptia
ANS: A
130.Care sunt cauzele de suspendare acursuluiprescriptiei?
a.intre ocrotitor si ocrotit, cat timp socotelile nu au fost date si aprobate
b.prin introducerea unei cereri de chemare in judecata
c.prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge
prescriptia
ANS: A

131.Când se suspendã cursul prescriptiei ?


a.cat timp cel in favoarea caruia prescriptia curge face parte din fortele armate ale Romaniei,
iar acestea sunt puse pe picior de razboi
b.prin introducerea unei cereri de chemare in judecata
c.prin recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in folosul caruia curge
prescriptia
ANS: A

132.Care enunt este corect, având în vedere termenele speciale de presciptie?


a.Prescriptia dreptului la actiunea privind viciile unei constructii, incepe sa curga de la data
descoperirii viciilor, insa cel mai tarziu de la implinirea a trei ani de la predare.
b.Pentru dreptul pur si simplu, prescriptia dreptului la actiune incepe sa curga de la data
implinirii termenului ori realizarii conditiei
c.Prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic pentru violenta incepe sa curgade la data cand cel
indreptatit, reprezentantul sau legal sau persoana chemata de lege sa-iincuviinteze actele, a cunoscut cauza
anularii, insa cel mai tarziu la implinirea a 18 luni dela data incheierii actului.
ANS: C

133.De la ce datã începe sã curgã prescriptia dreptului la actiune in anularea unui act juridic, pentru
violenta?
a.cand aceasta a incetat
b.cand cel indreptatit, reprezentantul sau legal sau persoana chemata de lege sa-iincuviinteze actele, a cunoscut cauza
anularii, insa cel mai tarziu la implinirea a 18 luni dela data incheierii actului
c.cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca paguba si pe cel care raspunde de ea
ANS: A

134.De la ce datã începe sã curgã prescriptia dreptului la actiune, pentru dreptul pur si simplu?
a.data nasterii raportului juridic
b.data implinirii ori realizarii conditiei
c. data descoperirii viciilor
ANS: A

135.Care actiuni nepatrimoniale suntimprescriptibile extinctiv?


a.actiunea in nulitate absoluta
b. .actiunea in stabilirea paternitatii
c.actiunea in tagada paternitatii
ANS: B

136.Care actiuni reale sunt imprescriptibile extinctiv?

a. actiunea in partaj

b.actiunea in revendicare mobiliara intemeiata pe dreptul de proprietate privata


c.actiunea proprietarului care revendica suprafata de teren smulsa de un rau si alipita de
suprafata de teren a paratului
ANS: A

137.Care drepturi suntin principiu, prescriptibile extinctiv?


a. drepturile de creanta
b. actiunile in revendicare imobiliara
c. actiunea in partaj
ANS: A
138.Care este efectul prescriptiei dreptului la actiune?
a. stinge dreptul subiectiv
b. stinge obligatia corelativa
c.nasterea in patrimoniul debitorului a unei obligatii facultative
ANS: C
139.Care este situatia debitorului care a executat obligatia, dupa ce dreptul la actiune al creditorului s-a
prescris?
a.are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei in temeiul platii nedatorate, daca nu a stiut ca
dreptul era prescris
b.are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei in temeiul imbogatirii fara just temei
c.nu are dreptul sa ceara inapoierea prestatiei.
ANS: C

140.Ce fel de bunuri sunt obiectele de cult religios?


a.aflate în circuitul civil;
b. imobile;
c. incorporale
ANS: A

141.Care sunt dezmembrãmintele dreptului de proprietate?


a.dreptul de uz, dreptul de uzufruct;
b. privilegiile;
c. ipoteca
ANS: A

142.Care sunt drepturile reale principale?


a. dreptul de retentie
b. privilegiile

c. dreptul de concesiune

ANS: C

143.Pentru ce este anulabilã vanzarea de catre minorul de 16 ani a unei biciclete ?


a.leziune, daca pretul este derizoriu
b.lipsa incuviintarii instantei (autoritatii) tutelare
c.incapacitatea de exercitiu a minorului
ANS: B

144.Care enunt este corect avându-se în vedere regimul juridic al actului juridic civil?
.a.Sanctiunea nerspectarii formei cerute ad probationem nu consta in nevalabilitatea actului,
ci in imposibilitatea dovedirii actului cu un alt mijloc de proba.
b.Testamentul este un act consensual
c.Dovada actelor juridice al caror obiect are o valoare ce depaseste suma de 250 de lei,se
poate face cu martori
ANS: A

145.Care sunt actele solemne?


a. donatia
b. adoptia
c. mandatul
ANS: A

146.Cum sunt actele juridice civile care pot fi anulate pentru leziune?
a. cu titlu gratuit
b. acte de dispozitie
c.actele incheiate de minorul intre 14-18 ani singur, fara incuviintarea ocrotitorului legal
ANS: C
147.Ce fel de acte juridice civile pot fi anulate pentru leziune?
a. de administrare
b. de dispozitie
c. aleatorii
ANS: A

148.Ce fel de acte juridice civile pot fi anulate pentru leziune?


a. acte de dispozitie
b. comutative
c. cu titlu gratuit
ANS: B

149.Cum este donatia intre soti ?


a.interzisa, sub sanctiunea nulitatii relative

b. inopozabila creditorilor personali


c. revocabila
ANS: C

150.Ce fel de act este asigurarea de viata?


a. comutativ
b. nenumit
c. de administrare
ANS: C
151.Care sunt deosebirile dintre dreptul familiei si dreptul civil?
a.in dreptul familiei sunt dominante raporturile patrimoniale;
b.normele majoritare in dreptul familiei sunt cele dispozitive;
c.in dreptul familiei se cere o calitate speciala a subiectelor sale.
ANS: C
152.Care sunt deosebirile dintre dreptul muncii si dreptul civil?
a.pe parcursul raporturilor de munca, subiectele se afla in pozitie de subordonare;
b.in dreptul muncii sunt majoritare raporturile nepatrimoniale;
c.in dreptul muncii exista fie subordonare, fie pozitie de egalitate, dupa caz.
ANS: A

153.Care sunt izvoarele dreptului civil?


a.reglementarile internationale (conventii, pacte, acorduri);
b. jurisprudenta
c. doctrina.
ANS: A

154.Cum se produce iesirea din vigoare a legii civile?


a. abrogarea ei implicita;
b. desuetudine.
c.abrogare prin orice act normativ, chiar de o mai mica importanta.
ANS: A
155.Ce reprezinta egalitatea partilor(subiectilor) raportului juridic civil?
a.egalitatea acestora in fata legii civile;
b.egalitatea juridica a vointelor partilor raportului juridic civil;
c.egalitatea reala, materiala intre partile raportului juridic civil.
ANS: A

156.Ce include categoria drepturilor reale accesorii ?


a. dreptul de servitute;
b. dreptul de ipoteca;
c. posesia
ANS: B

157.Prin ce se aseamana dreptul real si dreptul de creanta ?


a.au determinate atat subiectul activ, cat si subiectul pasiv;
b. sunt evaluabile pecuniar;
c.sunt insotite de prerogativa preferintei.
ANS: B
158.Ce reprezintã abuzul de drept subiectiv civil?
a.inseamna depasirea limitelor externe, de ordin material sau juridic, ale dreptului respectiv;
b.constituie o exceptie de la principiul pacta sunt servanda;
c.presupune, printre altele, exercitarea dreptului subiectiv cu rea-credinta
ANS: C

159.Ce se întelege prin obligatia de „a da” ?


a.obligatia de a preda un lucru;
b.obligatia de a transmite sau a constitui un drept real
c.obligatia de a presta un serviciu in mod gratuit, conform contractului.
ANS: B

160.Ce este o obligatie de mijloace?


a.obligatia pe care si-o asuma medicul de a depune toata priceperea sa in tratarea
pacientului;
b.obligatia de a castiga un anumit proces, asumata de avocat fata de clientul sau;
c.obligatia de a preda un anumit lucru.
ANS: A
161.Ce sunt obligatiile naturale?
a.acele obligatii care nu se bucura de vreo sanctiune (protectie) juridica
b.
acele obligatii care pot fi valorificate numai pe cale de exceptie (aparare);
c.sunt indatoriri care decurg din regulile de convietuire sociala
ANS: B

162.Care bunuri sunt imobile prin obiectul la care se aplica?


a. fondul de comert;
b.dreptul de creanta corelativ obligatiei debitorului de a constitui un drept de superficie;
c.
dreptul de proprietate asupra unui teren.
ANS: B

163.Cum se clasificã bunurile dupã cum pot fi inlocuite sau nu in executarea unei obligatii, fara a
afecta valabilitatea platii ?
a. divizibile si indivizibile;b. frugifere si nefrugifere;c. fungibile si nefungibile.
ANS: C

164.Care bunuri nu potforma obiectul executarii silite a debitorului?


a. bunurile incorporale;
b.obiectele de cult religios, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;
c.niciun fel de bunuri, daca debitorulnu este de acord cu executarea lor.
ANS: B

165.Ce bunuri se includ în categoria bunurilor incorporale?


a.dreptul de proprietate asupra unui bun mobil prin natura lui;
b. titlurile de valoare;
c. toate drepturile subiective
ANS: B

166.Ce conditii trebuie sã indeplineascã proba pentru a fi incuviintata de instanta ?


a.sa fie acceptatã de pãrti ;
b.sa aiba legatura cu pricina;
c.sã nu mai fi fost folositã în alte pricini.
ANS: B

167.Care fapte trebuie dovedite?


a. faptele materiale exteriorizate;
b. faptele constante,
c. faptele negative.
ANS: A

168.
In ce priveste puterea doveditoare a inscrisului autentic,care acte fac dovada pana la
proba contrarie?
a.mentiunile ce reprezinta constatarile personale ale agentului instrumentator;
b.
mentiunile ce privesc declaratiile partilor facute in fata organului instrumentator;
c.
mentiunile straine de obiectul inscrisului;
ANS: B

169.Care sunt caracteristicile prezumtiilor simple judecãtoresti?


a.sunt nelimitate ca numar;
b. sunt absolute.
c.nu sunt susceptibile de rasturnare prin alte mijloace de probatiune admise de lege;
ANS: A
170.Careprezumtii sunt legale absolute (jure et de jure)?
a.prezumtia legala de plata;
b.prezumtia timpului legal al conceptiei;
c. prezumtia de paternitate.
ANS: B

171.Careprezumtii sunt legale relative (juris tantum)?


a.prezumtia puterii lucrului judecat;
b.prezumtia de comunitate a bunurilor dobandite de catre soti in timpul casatoriei
c.prezumtia puterii lucrului judecat.
ANS: B

172.Cum se clasificã actele juridice dupa scopul urmarit la incheierea lor?


a.actele juridice cauzale si acte juridice abstracte;
b.acte juridice cu titlu oneros si acte juridice cu titlu gratuit;
c. patrimoniale si nepatrimoniale;
ANS: B

173.Când se transmite dreptul de proprietate asupra bunurilor determinate generic în cazul actelor
juridice translative intre vii?
a.predarii, afara de cazul cand partile au prevazut altfel;
b.realizarii acordului de vointa
c.semnarii inscrisului ce constata contractul.
ANS: A

174.
Când este vorba de un act juridic declarativ ?
a.în cazul conventiei de partaj;
b.la cesiunea de creanta;
c.în cazul conventiei de ipoteca;
ANS: A
175.Care suntactele juridice de confirmare?
a.o conventie prin care se ratifica un act juridic anulabil;
b.un act care valideaza retroactiv actul juridic anulabil;
c. refacerea actului juridic anulabil
ANS: B

176.Care sunt actelejuridice civile solemne?


a.acceptarea succesiunii sub beneficiu de inventar;
b. împrumutul.
c. tagada paternitatii
ANS: A

177.Ce fel de conditie este capacitatea de a incheia actul juridic civil ?


a. de fond;
b. de forma;

c. de eficacitate
ANS: A
178.Care sunt cerintele de valabilitate a consimtãmantului?a.sa provina de la o persoana cu capacitate de
folosintã;b.sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice;c. sã fie determinabil;
ANS: B

179.Când tãcerea valoreaza consimtamant?


a.cand legea prevede expres aceasta;
b. în cazul surdo-mutilor.
c.la actele juridice unilaterale
ANS: A

180.Când lipseste intentia de a produce efecte juridice?


a.cand declaratia de vointa a fost facuta iocandi causa;
b.cand declaratia de vointa s-a facut sub conditie simpla potestativa din partea celui ce se
obliga;
c.când manifestarea de vointã nu a fost fãcutã în scris.
ANS: A

181.Care sunt viciile de consimtamant?


a. eroarea;
b.lipsa capacitãtii de exercitiu
c.lipsa capacitatii de folosintã
ANS: A

182.Când falsa reprezentare a realitãtii la incheierea actului juridic atrage nulitatea relativa a
acestuia ?
a.când falsa reprezentare cade asupra calitatilor substantiale ale obiectului acelui act juridic
b.când falsa reprezentare priveste natura actului juridic;
c.când falsa reprezentare priveste identitatea fizica a obiectului acelui act juridic;
ANS: A

183.Ce viciu de consimtãmânt este atunci când falsa reprezentare priveste natura actului juridic care
se incheie?
a. error in negotium;
b. error in corpore;
c. error in substantiam.
ANS: A

184.Când este vorba de un viciu de consimtamant la încheierea unui act juridic civil?

a. când lipseste discernamantul;


b.când manifestarea de vointa este prea vaga;
c.când partea a avut, la incheierea actului juridic, o falsa reprezentare a calitatilor
substantiale ale obiectului acestuia.
ANS: C

185.Care este sanctiunea pentru eroare asupra persoanei cu care s-a contractat?
a.nulitatea absoluta a actului juridic;
b.este, in toate cazurile, viciu de consimtamant;
c.poate atrage anularea actului juridic, in conditiile legii.
ANS: C

186.Care sunt efectele dolului:


a. atrage întotdeauna nulitatea absolutã;
b.este o eroare provocata;
c.
nu are efecte asupra valabilitãtii actului.
ANS: B

187.Care este regimul juridic al dolului?


a.este aplicabil si actelor juridice unilaterale;
b.nu afecteaza valabilitatea contractului atunci cand provine de la reprezentantul
cocontractantului;
c.incident (secundar) atrage nulitatea relativa.
ANS: A

188.Care este regimul juridic al dolului?


a.se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a actului juridic;
b.nu afecteaza valabilitatea contractului atunci cand imprejurarea ascunsa de una din parti
era cunoscuta de cocontractant;
c.este aplicabil numai actelor juridice bilaterale;
ANS: B

189.În ce conditii violenta constituie viciu de consimtamant ?


.
a. dacã amenintarea este justa;
b.dacã provine numai de la persoana cu care s-a contractat;
c. dacã este indiferenta.
ANS: A

190.În ce conditii violenta constituie viciu de consimtãmânt?


a.amenintarea trebuie sa provina de la cocontractant;
b.temerea insuflata celui amenintat trebuie sa fie considerabila si actuala;
c.sanctiunea care intervine este nulitatea absoluta
ANS: B

191.În structura cãrui viciu de consimtãmânt nu exista un element obiectiv ?


a. a erorii;
b. a dolului;
c. a violentei;
ANS: A

192.Ce fel de nulitate atrag de regula, viciile de consimtamant?


a. atrag nulitatea absoluta;
b. atrag nulitatea relativa;
c.nu afecteaza valabilitatea actului juridic;
ANS: B

193.În ce constã obiectul actului juridic civil ?


a.în clauzele stabilite de parti;
b. în conduita partilor;
c.în drepturile si obligatiile partilor;
ANS: B

194.Care sunt cerintele generale ale valabilitatii obiectului actului juridic civil?
a.obiectul sã fie corporal.
b.obiectul sa fie real;
c.existenta autorizatiei administrative sau judiciare;
ANS: A

195.Care sunt conditiile de valabilitate pentru obiectul actului juridic civil?


a.consta in drepturile si obligatiile partilor;
b.trebuie, printre altele, sa fie licit;
c.consta in scopul urmarit la incheierea actului juridic.
ANS: B

196.Care poate fi obiectul actelor inter vivos:


a.patrimoniul unei persoane fizice;
b.obligatiile unei persoane fizice;
c.bunurile care fac parte dintr-o mostenire nedeschisã.
ANS: B

197.Care sunt conditiile generale ale obiectului actului juridic civil?


a.poate sa priveasca si un bun viitor;
b.consta in scopul urmarit la incheierea actului juridic;
c.este o conditie de fond si esentiala;

ANS: A

198.Ce conditii trebuie sã îndeplineascã cauza (scopul) actului juridic civil?


a.sã fie determinata sau cel putin determinabila;
b. sã fie reala;
c. sã fie explicita;
ANS: B

199.Când este falsã cauza actului juridic civil ?


a.daca exista eroare asupra motivului determinant (scopului mediat);
b.candlipseste scopul imediat intr-un act juridic nenumit;
c. in cazul lipsei discernamantului;
ANS: A

200.Ce conditii trebuie sã îndeplineascã pentru a fi valabila, cauza actului juridic civil?
a.sã fie licita si morala;
b. sã fie probata;
c. sã fie posibila;
ANS: A

201.Care este regimul juridic al conversiunii actului juridic civil:


a.inseamna inlocuirea vechii obligatii cu o noua obligatie, intre cele doua obligatii existand
un element de diferenta;
b.este posibila si in cazul nulitatii absolute;
c.intervine si în cazul novatiei.
ANS: C

202.Care este consecinta nerespectãrii formei cerutã „ad validitatem”?


a.atrage, in caz de nerespectare, nulitatea relativa a actului juridic;
b.consta, in toate cazurile, in intocmirea unui inscris autentic;
c.atrage, in caz de nerespectare, nulitatea absoluta a actului juridic,
ANS: C

203.Care sunt caracterele juridice ale formei cerutã “ad validitatem”


a.consta, in toate cazurile, in intocmirea unui inscris autentic;
b.este incompatibila cu manifestarea tacita de vointa;
c.reprezinta o aplicatie a principiului consensualismului;
ANS: B

204.Care sunt consecintele nerespectariiformei actului juridic cerute ad validitatem:


a.nu afecteaza valabilitatea actului juridic, ci doar posibilitatea dovedirii acestuia;
b.
atrage nulitatea relativa;
c. atrage nulitatea absoluta;

ANS: C

205.Care sunt cazurile în care este cerutã forma ad validitatem ?


a. depozitului voluntar;
b.contractului de inchiriere a locuintei;
c.actelor constitutive ale asociatiilor si fundatiilor fara scop patrimonial;
ANS: C

206.Care sunt conditiile care trebuie îndeplinite pentru conversiunea unui act juridic?
a.unele clauze ale actului nul sunt desfiintate iar altele mentinute;b.sa existe un element de diferenta intre actul
nul si actul valabil;c.dacã actul este autentic.
ANS: B

207.Care este regimul juridic aplicabil în cazul formei cerutã ad probationem?


a.presupune intocmirea unui inscris autentic;
b.este ceruta, printre altele, in cazul contractului de asigurare;
c.atrage, in caz de nerespectare, nulitatea relativa a actului juridic;
ANS: B

208.Care este sanctiunea pentru nerespectarea formei actului juridic civil cerute ad probationem?
a.atrage nulitatea relativa a actului juridic;b.atrage nulitatea partiala a actului juridic;c.nu afecteaza valabilitatea
actului juridic;
ANS: C

209.Care sunt modalitãtile actului juridic civil?


a. termenul;
b. capacitatea;
c. conditia.
ANS: B

210.Care sunt efectele juridice ale obligatiei asumate sub conditie?


a.rezolutorie cauzala- este nula;
b.
pur potestativa din partea creditorului - este valabila;
c.suspensiva pur potestativa din partea debitorului- este valabilã.
ANS: B

211.Care este conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde exclusiv de vointa
uneia din parti ?
a. mixta;

b. potestativa simpla;
c. pur potestativa;
ANS: C

212.Care sunt efectele în cazul conditiei suspensive, “pendente conditione”:


a.creditorul este indreptatit sa solicite executarea obligatiei;
b.riscul pieirii fortuite a lucrului individual determinat care face obiectul obligatiei de a da
va fi suportat de catre dobanditor
c.dobanditorul dreptului real imobiliar este indreptatit sa il inscrie provizoriu in cartea
funciara;
ANS: C

213.Care este efectul realizãrii (implinirii) conditiei rezolutorii?


a.actul juridic se consolideaza retroactiv, afara de cazul cand partile au prevazut altfel;
b.partile trebuie sa isi restituie prestatiile efectuate;
c.fructele care au fost culese de dobanditor trebuie restituite;
ANS: B

214.Care conditie duce la nulitatea obligatiei?


a.suspensiva pur potestativa din partea creditorului,
b.rezolutorie pur potestativa din partea donatorului;
c.suspensiva potestativa simpla din partea promitentului;
ANS: B

215.Care este conditia (ca modalitate a actului juridic) a carei realizare depinde de vointa uneia din
parti si de vointa unei persoane nedeterminate?
a. mixta;
b. pur potestativa;
c. potestativa simpla;
ANS: C

216.De ce depinde o conditie(ca modaliate a actului juridic civil) pentru a fi o conditie mixtã?
a.exclusiv vointa unei parti sau de hazard;
b.vointa unei parti si de vointa unei persoane nedeterminate;
c.vointa unei parti si de vointa unei persoane determinate.
ANS: C

217.Care este regimul juridic aplicabil principiului “pacta sunt servanda”:


a.este un principiu general al dreptului civil;
b.este consacrat legislativ numai pentru conventii (contracte), nu si pentru actele juridice
unilaterale;
c.este un principiu care guverneaza efectele nulitatii actului juridic;
ANS: B

218.Care este semnificatia principiului “Pacta sunt servanta” :


a. principiul fortei obligatorii;
b. principiul ocrotirii bunei credinte;
c.principiul repunerii in situatia anterioara.
ANS: A

219.În ce caz este vorba despre o restrângere a efectelor principiului “pacta sunt servanda” ?
a.
incetarea imprumutului de folosinta din cauza mortii comodantului;
b.
incetarea locatiunii datorita mortii locatarului;
c.prelungirea, prin lege, a efectelor anumitor acte juridice;
ANS: C
220.În ce caz se poate dispune repunerea in termenul de prescriptie extinctiva?
a.culpei sub forma neglijentei;
b.parasirii incapabilului de catre reprezentantul legal;
c. erorii de drept.
ANS: B

221.Care este regimul juridic aplicabil în cazul repunerii in termenul de prescriptie extinctiva de
drept comun?
a.trebuie ceruta numai de cel impotriva caruia s-a implinit prescriptia;
b.poate fi dispusa din oficiu de organul de jurisdictie;
c.opereaza de drept si automat
ANS: B

222.În ce conditii se face, în sistemul Decretului nr. 167/1958, repunerea in termenul de prescriptie


extinctiva?
a.se dispune numai pentru cauzele enumerate limitativ de lege;
b.nu poate fi dispusa daca exista culpa titularului dreptului in depasirea termenului de
prescriptie extinctiva;
c. opereaza de drept.
ANS: B

223.Cum se numeste conventia prin care, dupa ce s-a implinit prescriptia extinctiva, debitorul
recunoaste datoria pretinsa de creditor si declara ca o va plati?
a. intreruptivã de termen;
b.nu are nici o denumire specificã;
c. novatie.
ANS: C

224.
Cãrei metode de interpretare îi este specific argumentul apreciativ formal ”per a contrario” ?
a.metodei sistematice de interpretare a legii;
b. interpretãrii restrictive

c. metodei logice
a. a
b. b
c. c
ANS: C

225.Ce conditii trebuie sã îndeplineascã faptul juridic, pentru a fi inclus in obiectul probei?
a. sa fie verosimil;
b.sa nu fie pertinent;
c.sa nu fie concludent;
a. a
b. b
c. c
ANS: A

226.Care persoane nu pot avea calitatea de martor?


a.rudele si afinii în general;
b. interzisii judecãtoresti;
c.cei condamnati pentru calomnie;
a. a
b. b
c. c
ANS: B

227.Ce desemneazã termenul “drept civil” ?


a.prerogativa unei persoane de a nu avea un anumit comportament social si de a pretinde
celorlalti o anumitã conduiã;
b.totalitatea normelor juridice care reglementeazã raporturi juridice civile aflate în vigoare
c.inseamnã stiintã si are ca obiect cercetarea si studierea raporturilor de drept administrativ ;
a. a
b. b
c. c
ANS: B

228.
Care sunt conditiile pe care trebuie sã le îndeplineascã un bun pentru a dobândi semnificatie
juridicã?
a.sã nu aibã valoare economicã;
b.sã-i fie util omului;
c.sãnu poatã fi însusit;
a. a

b. b
c. c
ANS: B

229.Care sunt trãsãturile mãrturiei?


a. caracter scris;
b. este obiectivã;
c.priveste acte sau fapte comise anterior;
a. a
b. b
c. c
ANS: C

230.Care “bunuri” nu pot face obiectul actelor juridice civile?


a. aerul, lumina, marea;
b.bunurile care sunt în domeniul privat;
c.bunurile care sunt în proprietatea privatã a statului;
a. a
b. b
c. c
ANS: A

231.Cum se clasificã termenul dupa criteriul partii careia ii profita?


a. suspensiv;
b. in favoarea creditorului;
c. extinctiv
a. a
b. b
c. c
ANS: B

232.Care sunt modalitatile actului juridic civil?


a. termenul;
b. pluralitatea
c. leziunea
a. a
b. b
c. c
ANS: A

233.Care sunt faptele notorii ?


a.fapte cunoscute de toti locuitorii unui stat sau tinut si nu trebuie dovedite;
b.fapte care au o existenta prezumata de lege;
c.fapte cunoscute de judecator cu alt prilej;
a. a
b. b
c. c
ANS: A

234.Care sunt izvoarele dreptului civil?


a. legile;
b. obiceiul locului
c. jurisprudenta
a. a
b. b
c. c
ANS: A

235.Cum poate fi interpretarea legii ?


a. legala;
b. concreta;
c. oficialã;
a. a
b. b
c. c
ANS: C

236.Care sunt drepturile pe care titularii lor le exercita singuri si care impun tuturor obligatia
generala de a se abtine de la orice atingere sau nesocotire a lor?
a. drepturi relative;
b. drepturi absolute;
c. drepturi patrimoniale;
a. a
b. b
c. c
ANS: B

237.
Care sunt criteriile de clasificare a bunurilor?
a. criteriul circulatiei juridice;
b. criteriul importantei lor;
c.criteriul modului de utilizare;
a.a

b. b
c. c
ANS: A

238.Ce fel de bunuri sunt alimentele?


a. generice;
b. bunuri individuale determinate;
c. bunuri neconsumptibile;
.
a. a
b. b
c. c
ANS: A

239.
Care principiu este specific sistemului nostru de drept civil, in materia actelor juridice:
a. cel al solemnitatii (formalismului);
b. cel al consensualismului;
c.cel al remiterii bunului.
a. a
b. b
c. c
ANS: B

240.Din ce ramurã a dreptului face parte dreptul civil ?


a. dreptul intern public;
b. dreptul international public;
c. dreptul intern privat;
a. a
b. b
c. c
ANS: C

241.Cum se clasificã legile, dupa criteriul timpului juridic ?


a. legi organice;
b. legi ordinare;
c. legi tranzitorii;
a. a
b. b
c. c
ANS: C

242.Ce sunt patrizii?

a.persoane fara nici o cetatenie.


b. straini;
c. cetateni romani;
a. a
b. b
c. c
ANS: A

243.Cum se poate dovedi violenta( ca viciu de consimtãmânt)?


a. prin inscrisuri;
b. prin marturii;
c.prin toate mijloacele de proba;
a. a
b. b
c. c
ANS: C

244.De când are copilul capacitate de folosintã?


a.de la momentul nasterii;
b.de la momentul conceptiei, insa cu conditia de a se naste viu;
c.de la varsta de 14 ani;
a. a
b. b
c. c
ANS: B

245.Care este clasificarea termenului(ca modalitate a actului juridic civil)în raport de efectele
produse?
a.termen cert si incert;
b.termen suspensiv si extinctiv;
c.termen expres si implicit.
a. a
b. b
c. c
ANS: B

246.Care este clasificarea sarcinilor în raport valabilitatea lor ?


a. sarcini imposibile;
b. sarcini licite;
c. sarcini morale;

a. a
b. b
c. c
ANS: A

247.Care sunt exceptiile, in cazul actelor juridice unilaterale, de la principiul irevocabilitatii:


a. testamentul;
b. donatia;
c. tagada paternitatii.
.
a. a
b. b
c. c
ANS: A

248.Ce fel de drepturi sunt drepturile reale ?


a. drepturi relative;
b. drepturi absolute;
c. drepturi nepatrimoniale;
a. a
b. b
c. c
ANS: B

249.Ce fel de drepturi sunt drepturile personale ?


a drepturi relative
b. drepturi patrimoniale;
c. drepturi nepatrimoniale;
a. a
b. b
c. c
ANS: C

250.Care este clasificarea conditiei (ca modalitate a actului juridic civil),dupa criteriul cauzei ?
a. posibilã;
b. potestativa;
c. imposibilã;
a. a
b. b
c. c
ANS: B

S-ar putea să vă placă și