Sunteți pe pagina 1din 70

Sub|ecte drept c|v|Dreptur| rea|e

1 Def|n|t|a s| caractere|e [ur|d|ce a|e patr|mon|u|u|


DLIINI1IA A1kIMCNIULUI
uLem deflnl paLrlmonlul ca fllnd LoLallLaLea drepLurllor ;l obllga(lllor
paLrlmonlale apar(lnnd unel persoane flzlce sau [urldlce deLermlnaLe drepLurl ;l
obllga(ll prlvlLe ca o suma de valorl acLlve ;l paslve sLrns legaLe inLre ele
CAkAC1LkLLL IUkIDICL ALL A1kIMCNIULUI
O atr|mon|u| este o un|versa||tate [ur|d|c in sensul c reprezlnL o
mas de drepLurl ;l obllga(ll paLrlmonlale ce apar(ln unel persoane dar
flecare drepL ;l flecare obllga(le prlvlLe in parLe sunL dlsLlncLe de
unlversallLaLe decl paLrlmonlul reprezlnL o enLlLaLe dlsLlncLa de
elemenLele ce o compun
O atr|mon|u| este un|c in sensul c o persoana flzlca orl [urldlc poaLe
avea un slngur paLrlmonlu
O atr|mon|u| este |na||enab|| in sensul c paLrlmonlul exlsL aLLa Llmp
cL exlsL persoana flzlc orl [urldlc carela il aparLlne ersoanele flzlce
nu poL LransmlLe alLor persoane prln acLe inLre vll inLregul paLrlmonlu
uar acesLa poaLe fl Lransmls in inLreglme numal penLru cauza de moarLe
prln succeslune ln cazul persoanelor [urldlce Lransmlslunea inLregulul
paLrlmonlu are loc numal in cazul inceLrll acesLora ca urmare a
reorganlzrll prln comasare orl prln dlvlzare LoLal
O atr|mon|u| este d|v|z|b|| in sensul c paLrlmonlul esLe dlvlzlbll in dou
sau mal mulLe mase de drepLurl ;l obllga(ll flecare avnd o anume
desLlna(le prln urmare un reglm [urldlc deLermlnaL
CARACTERELE
PATRMONULU

Este o universalitate juridic
Orice persoan are patrimoniu
Este indivizibil
Este unic
Este inalienabil

Iunct|||e patr|mon|u|u|


IUNC|IILL A1kIMCNIULUI
O Lnumerare aLrlmonlul indepllnesLe Lrel func(ll consLlLule ga[ul general al
credlLorllor permlLe ;l expllc subroga(la real cu LlLlu unlversal permlLe
;l expllc Lransmlslunea unlversal ;l cu LlLlu unlversal a drepLurllor ;l
obllga(lllor
a) a[u| genera| a| cred|tor||or ch|rografar|
ln aparen( credlLorll chlrografarl (acela ce nu au o crean( garanLaLa real) sar
afla inLro slLua(le mal buna decaL cel cu garan(ll reale penLru c oblecLul
drepLulul lor de ga[ general il consLlLule inLregul paLrlmonlu lar nu doar un bun
deLermlnaL
ln reallLaLe ga[u| genera| nu este o garant|e rea| ldeea de ga[ general
exprlm doar poslblllLaLea pe care o au credlLorll chlrografarl de a urmrl bunurlle
aflaLe in paLrlmonlul deblLorulul in momenLul scaden(el uac bunurlle au le;lL
pn in acel momenL dln paLrlmonlu deblLorul devlne lnsolvabll credlLorul
chlrografar nu va puLea urmrl bunurlle le;lLe dln paLrlmonlu Ll i;l va puLea
saLlsface par(lal crean(a sau deloc CredlLorll cu garan(ll reale poL urmrl bunurlle
;l in mlnlle Ler(llor
Ca[ul general al credlLorllor chlrografarl nu impledlc fluxurlle paLrlmonlale
pe baza acLelor ;l fapLelor [urldlce ale deblLorllor numal dac acLele [urldlce sunL
frauduloase adlc facuLe cu lnLen(la de al pgubl pe credlLorul chlrografar

FUNC|LE PATRMONULU
Explic i asigur gajul general al
creditorilor chirografari
Permite i explic subroga[ia
real cu titlu universal
Explic principiile transmisiunii
universale, cu titlu universal i cu
titlu particular

acesLa poaLe folosl ac(lunea revocaLorle sau paullan penLru revocarea acLulul
fraudulos
ln arL 1718 Cclv care prevede c Otlcloe este obllqot petsoool este (loot
Je o ioJepllol ioJototltlle sole co toote boootlle sole moblle ,l lmoblle ptezeote ,l
vlltoote# slnLagma foloslL bunurl prezenLe ;l vllLoare araL c poL fl urmrlLe
de credlLorl nu numal bunurlle exlsLenLe in momenLul na;Lerll crean(el cl ;l
bunurlle vllLoare exlsLenLe la momenLul scaden(el
Ca[ul general al credlLorllor chlrografarl opereaz in mod speclallzaL in
lpoLeza in care paLrlmonlul e dlvlzaL ga[ul general opereaz asupra flecrel mase
paLrlmonlale ln cazul so(llor credlLorll comunl poL urmrl mal inLl bunurlle
comune ;l dac acesLea sunL neindesLulLoare el poL urmrl ;l bunurlle proprll
lnvers credlLorll personall poL urmrl bunurlle proprll lar dac acesLea sunL
neindesLulLoare poL urmrl bunurlle comune numal in msura saLlsfacerll
crean(el
b) Subroga|a rea| cu t|t|u un|versa|
CuvnLul subroga(le inseamn inloculre ln drepLul clvll subroga(la esLe de dou
felurl rea| | persona| aLrlmonlul esLe compus dln drepLurl ;l obllga(ll cu
con(lnuL economlc 1ocmal acesL con(lnuL economlc expllc funglblllLaLea
elemenLelor paLrlmonlulul laLo sensu AcesLe elemenLe pecunlare poL fl inloculLe
unele cu alLele sub aspecLul valorll economlce AceasL inloculre a bunurllor orl
valorllor unele cu alLele se numesLe subroga|e rea|
nu Lrebule s confundm subroga(la real cu subroga|a persona| aceasLa
dln urm presupune inloculrea unel persoane cu o alL persoan in cadrul unul
raporL [urldlc obllga(lonal
Subroga|a rea| esLe de Lrel felurl
1) subroga(le real unlversal
2) subroga(le real cu LlLlu unlversal
3) subroga(le real cu LlLlu parLlcular
uoar subroga(la real unlversal ;l subroga(le real cu LlLlu unlversal
consLlLule o func(le a paLrlmonlulul enLru slmpllflcare subroga(la real

unlversal ;l subroga(la real cu LlLlu unlversal poL fl grupaLe inLro no(lune de


slnLeza subroga(la real generala
Subroga(la real unlversal opereaz in cadrul paLrlmonlulul ca aLare ca
unlversallLaLe
Subroga(la real cu LlLlu unlversal opereaz in cadrul unel mase de bunurl in
lpoLeza in care paLrlmonlul esLe dlvlzaL
Ca func(le a paLrlmonlulul ne lnLereseaz numal subroga(la real general
AceasL func(le a paLrlmonlulul aslgur permanen(a ;l conLlnulLaLea acesLula lr
inloculrea permanenL a bunurllor unele cu alLele paLrlmonlul sar goll ;l slar
plerde subsLan(a Subroga(la real general aslgur chlar exlsLen(a paLrlmonlulul
;l dup cum am vzuL d con(lnuL ga[ulul general al credlLorllor chlrografarl
Subroga(la real general opereaz fle numal in cadrul paLrlmonlulul ca
unlversallLaLe [urldlc fle in cadrul flecarel mase de paLrlmonll aLuncl cnd
paLrlmonlul esLe dlvlzaL (ex in cazul soLllor un bun comun e inloculL cu un alL bun
comun lar un bun proprlu cu un alL bun proprlu) ln prlmul caz subroga(la real
esLe unlversal in cel de al dollea caz subroga(la real esLe cu LlLlu unlversal
c 1ransm|s|unea un|versa| | cu t|t|u un|versa|
ln lpoLeza decesulul persoanel flzlce orl a reorganlzrll persoanel [urldlce se pune
problema LransmlLerll drepLurllor ;l obllgaLlllor cu con(lnuL economlc exlsLenLe in
acel momenL in paLrlmonlu ue;l in docLrln se vorbe;Le de LransmlLerea
paLrlmonlulul in reallLaLe paLrlmonlul inceLeaz s mal exlsLe in momenLul in
care inceLeaz s mal exlsLe persoana Ceea ce se LransmlLe e unlversallLaLea
drepLurllor ;l obllga(lllor sau o frac(lune dln acesLea dar nu ca paLrlmonlu cl ca
mas de bunurl
ulsLlngem inLre transm|s|unea un|versa| cnd exlsL un slngur succesor
care prlme;Le LoaLe drepLurlle ;l obllga(llle auLorulul ;l transm|s|unea cu t|t|u
un|versa| care opereaz fle in cazul mo;Lenlrll cnd exlsL mal mul(l mosLenlLorl
fle in cazul persoanel [urldlce la dlvlzare sau comasare uecl Lransmlslunea cu LlLlu
unlversal presupune LransmlLerea unel frac(lunl dln unlversallLaLe lmporLanL esLe
ca aceasLa Lransmlslune prlve;Le ;l drepLurlle ;l obllga(llle Se spune de aceea c

inLre Lransmlslunea unlversal ;l Lransmlslunea cu LlLlu unlversal nu exlsLa o


dlferen( de callLaLe cl numal de canLlLaLe
Def s| caractere|e [ur|d|ce a|e dr de propr|etate
1 DLIINI1IA DkL1ULUI DL kCkIL1A1L
urepLul de proprleLaLe esLe acel drepL real ln vlrLuLea carula LlLularul drepLulul
persoana flzlca sau [urldlca esLe lndrepLaLlL sa posede sa foloseasca sl sa dlspuna
de un lucru ln mod excluslv sl absoluL prln puLere proprle sl ln lnLeres proprlu
lnsa ln llmlLele deLermlnaLe de lege
CAkAC1LkL IUkIDICL ALL DkL1ULUI DL kCkIL1A1L kIVA1
urepLul de proprleLaLe esLe un drepL obso/ut exc/usiv yi perpetuu
A CAkAC1LkUL A8SCLU1 | INVICLA8IL insumeaz Lrel ldel
1 drepLul de proprleLaLe esLe absoluL fllnd opozabll erga omnes
2 drepLul de proprleLaLe esLe absoluL deoarece d poslblllLaLea LlLularulul
su s;l exerclLe plenlLudlnea prerogaLlvelor pe care legea l le permlLe
cu prlvlre la un anumlL lucru numal drepLul de proprleLaLe cuprlnde
LoaLe cele Lrel aLrlbuLe
3 proprleLarul poaLe exerclLa acesLe prerogaLlve in mod nellmlLaL cu
excep(la llmlLelor [udlclare maLerlale ;l conven(lonale

Inv|o|ab|||tatea drepLulul de proprleLae asa cum apare in arL133 pcL6 dln
ConsLlLu(le care prevede lmperaLlv 9toptletoteo este io cooJltllle leqll
lovlolobllo cunoa;Le dou excep(ll
expropr|erea pentru cauza de ut|||tate pub||c in conformlLaLe cu dlspozl(llle
arL41 pcL3 dln ConsLlLu(le -lmeol oo poote fl exptoptlot Ject peotto coozo Je
otllltote pobllco stoblllt pottlvlt leqll co Jteopto ,l pteolobllo Jespqoblte lar
arL481 Cclv dlspune -lmeol oo poote fl slllt o ceJo ptoptletoteo so ofot
oomol Je peotto coozo Je otllltote pobllc ,l ptlmloJ o Jteopt ,l pteolobll
Jespqoblte Lxproprlerea efecLlv se face in condlLllle Leg|| nr$1994 pr|v|nd
expropr|erea pentru ut|||tate pub||c care deflne;Le uLlllLaLea publlc ;l
reglemenLeaz declararea el prevede ce lmoblle poL fl exproprlaLe

reglemenLeaz procedura exproprlerll sLablllrea despgublrllor punerea in


posesle a exproprlaLorulul drepLul de reLrocedare al lmobllelor exproprlaLe eLc
SucclnL expropr|erea ar puLea fl deflnlL ca reprezenLnd Lrecerea for(aL in
proprleLaLe publlc prln hoLarare [udecLoreasc a unor lmoblle aflaLe in
proprleLaLe prlvaL cu dreapL ;l prealabll despgublre penLru cauza de uLlllLaLe
publlc Lxpropr|erea are caracLer excepLlonal deoarece reprezlnL mal mulL
decaL o llmlLare a exerclLrll drepLulul de proprleLaLe prlvaL ducnd chlar la
inceLarea acesLula la llpslrea LlLularulul de oblecLul proprleL(ll
art41 pct4 d|n Const|tu|e dlspune peotto locttl Je lotetes qeoetol
oototltoteo pobllc poote folosl sobsolol otlctel ptoptlet(l lmoblllote co
obllqo(lo Je o Jespqobl ptoptletotol peotto Joooele oJose sololol plooto(lllot
soo coosttoc(lllot ptecom ,l peotto olte Joooe lmpotoblle oototlttll ln acesLe
cazurl despgublrlle se sLabllesc in acord cu proprleLarul orl de cLre lnsLan(ele
compeLenLe in caz de llLlglu
8 CAkAC1LkUL LkCLUSIV | DLLIN permlLe ca LlLularul drepLulul de
proprleLaLe s exerclLe LoaLe prerogaLlvele poseslo foloslo(o ,l Jlspozl(lo cu
prlvlre la lucru (caracLer dep||n) cu excluderea LuLuror celorlalLe persoane
(caracLer exc|us|v)
C CAkAC1LkUL LkL1UU | 1kANSMISI8IL drepLul de proprleLaLe nu
se sLlnge cL Llmp exlsL bunul care formeaz oblecLul su urepLul de proprleLaLe
nu se plerde prln neuz poaLe fl Lransmls prln acLe inLre vll in condlLllle legll lar
Lransmlslunea lul esLe lnevlLabll ;l obllgaLorle penLru cauza de moarLe AcesL
caracLer perpeLuu expllc lmprescrlpLlblllLaLea drepLulul de proprleLaLe fle c e
vorba de bunurl moblle fle c e vorba de bunurl lmoblle4 Atr|bute|e dr de propr|etate
ALrlbuLele sau prerogaLlvele drepLulul de proprleLaLe sunL posesla folosln(a
;l dlspozl(la
rerogaLlvele drepLulul de proprleLaLe poL fl exerclLaLe fle prln puLere proprle

;l in lnLeres proprlu fle lndlrecL ;l ml[loclL prln lnLermedlul alLel persoane


osesla (usus[us uLendl) presupune exerclLarea de cLre LlLularul drepLulul de
proprleLaLe a unel sLpnlrl efecLlve asupra lucrulul dlrecL ;l in lnLeres proprlu
sau de a conslm(l ca sLpnlrea s fle exerclLaL in numele ;l in lnLeresul lul de
cLre o alL persoan
ArL1846 CClv deflne;Le posesla ca fllnd de(lnerea unul lucru sau folosln(a
unul drepL exerclLaL una sau alLa de nol in;lne sau de alLul in numele nosLru#
osesla presupune exlsLen(a a doua elemenLe anlmuslnLen(la de a poseda
penLru slne ;l corpusde(lnerea maLerlal a bunulul concreLlzaL in acLe maLerlale
de foloslre a bunulul
lolosln(a (frucLus[us fruendl) esLe acea prerogaLlv in vlrLuLea crela
proprleLarul poaLe s inLrebuln(eze bunul in lnLeresul su ;l sl perceap frucLele
ArL 482 CClv dlspune c proprleLaLea unul lucru mobll sau lmobll d drepLul
asupra a LoL ce produce lucrul ;l asupra a LoL ce une;Le ca accesorlu cu lucrul
inLrun mod naLural sau arLlflclal#ue;l arL 482 CClv prevede c frucLele se
dobndesc de proprleLar in vlrLuLea drepLulul de acceslune in reallLaLe culegerea
frucLelor esLe ins;l efecLul exercl(lulul drepLulul de folosln( ca aLrlbuL al
drepLulul de proprleLaLe
rln frucLe se in(elege LoL ceea ce un lucru produce in mod perlodlc fr al fl
afecLaL subsLan(alrucLele sunL de Lrel felurl (arL483 Cclv)
frucLe naLurale se produc in mod perlodlc fr lnLerven(la omulul(arL322Cclv)
frucLe lndusLrlale se produc perlodlc ins penLru ob(lnerea lor esLe necesar
lnLerven(la omulul(arL322 Cclv)
frucLe clvlle sunL venlLurl bne;Ll produse in urma valorlflcrl unor bunurl (chlrll
dobnzl dlvldende) ( arL323 Cclv)
lrucLele naLurale ;l lndusLrlale se dobndesc prln culegere lar cele clvlle se
dobndesc zl de zl ( arL324 ;l 323 Cclv)
lrucLele nu se confund cu producLele acesLea dln urm fllnd foloase Lrase
dlnLrun bun care i;l consum subsLan(a (nlslpul plaLra marmura exLras dlnLro
carler)
lolosln(a ca aLrlbuL al drepLulul de proprleLaLe cunoa;Le un aspecL parLlcular
in cazul coproprleL(llAsLfel flecare coproprleLar esLe indrepL(lL la frucLe
propor(lonal cu coLa sa dln drepLul de proprleLaLe asupra bunulul ln lpoLeza in

care un coproprleLar exerclL posesla excluslv a bunulul el esLe obllgaL s acorde


celorlal(l coproprleLarl parLea dln frucLe ce ll se cuvlneln caz conLrar
coproprleLarll au poslblllLaLea s cear impr(lrea frucLelor chlar fr slsLarea
sLrll de proprleLaLe ue;l codul clvll reglemenLeaz numal parLa[ul de proprleLaLe
[urlspruden(a a admls ca fllnd poslbll o impr(eal de folosln( prln acordul
LuLuror coproprleLarllor avnd o valoare vremelnlc pn la parLa[ul de
proprleLaLe
ulspozl(la ( abusus [us abuLendl) consL in prerogaLlva proprleLarulul de a
dlspune llber de bunul su de al insLrlna sau de a consLlLul asupra lul drepLurl
reale in favoarea alLor persoane precum ;l de a dlspune de subsLan(a bunulul (al
Lransforma consuma dlsLruge)cu respecLarea reglemenLarllor in vlgoare
S Def s| caractere|e [ur|d|ce a|e drde propr|etate pub||ca
DLIINI|IA
uteptol Je ptoptletote pobllc este ocel Jtept teol cote opot(loe stotolol ,l
oolt(llot oJmlolsttolvtetltotlole cote exetclt poseslo foloslo(o ,l Jlspozl(lo io
teqlm Je Jtept pobllc ptlo poteteo ptoptle ,l io lotetes pobllc io llmltele ptevzote
Je leqe
CAkAC1LkLLL DkL1ULUI DL kCkIL1A1L U8LIC
urepLul de proprleLaLe publlc esLe
a |na||enab|| decl boootlle ptoptletote pobllc soot scoose Jlo cltcoltol
clvll
LsLe LoLu;l poslbll exlsLen(a asupra acesLor bunurl a drepLulul de admlnlsLrare
drepLul de conceslonare drepLul de a fl foloslL pe baza unul conLracL de inchlrlere
(arL 76 ;l 78 dln Legea 69/1991)
Conform Crdonan(el Cuvernulul nr 13/1993 regllle auLonome sLaLul comuna
eLc poL LransmlLe cu LlLlu de conceslune sau inchlrlere bunurlle dar nu poL fl
beneflclarll unul conLracL de conceslonare sau inchlrlere#
b |mprescr|pt|b|| sub aspecL exLlncLlv ;l sub aspecL achlzlLlv

c |nses|zab|| bunurlle proprleLaLe publlc nu poL fl urmrlLe de credlLorl


ele nu poL fl supuse execuLrll slllLe ;l asupra lor nu se poL consLlLul garan(ll reale
d negrevab|| cu servlLu(l sau cu orlce fel de sarclnl mal pu(ln sarclnlle
penLru proLec(la medlulul ;l aslgurarea bunel veclnL(l
6 Cr|ter|| de de||m|tare a bunur||or apart|nand domen|u|u| pub||c
roprleLaLea publlc ;l reglmul [urldlc sunL reglemenLaLe de Legea nr213/17
nolembrle 1998
Legea nr 213/1998 prevede c
drepLul de proprleLaLe publlc apar(lne sLaLulul sau unlL(llor
admlnlsLraLlvLerlLorlale asupra bunurllor care poLrlvlL legll sau prln naLura lor
sunL de uz sau de lnLeres publlc
SLaLul sau unlL(lle admlnlsLraLlvLerlLorlale exerclL posesla folosln(a ;l
dlspozl(la asupra bunurllor care alcLulesc domenlul publlc in llmlLele ;l condl(llle
legll

uomenlul publlc esLe alcLulL dln bunurlle prevzuLe la arL 133 alln(4) dln
ConsLlLu(le dln cele sLablllLe in anexa care face parLe lnLegranL dln Legea 213 ;l
dln orlce alLe bunurl care poLrlvlL legll sau prln naura lor sunL de uz sau de
lnLeres publlc ;l sunL dobndlLe de sLaL sau de unlL(lle admlnlsLraLlvLerlLorlale
prln modurlle prevzuLe de lege
uomenlul publlc poaLe fl de lnLeres na(lonal cnd proprleLaLea asupra sa in reglm
publlc apar(lne sLaLulul sau de lnLeres local caz in care proprleLaLea la fel in
reglm publlc apar(lne comunelor ora;elor munlclplllor sau [ude(elor
uomenlul publlc al sLaLulul esLe alcLulL dln bunurlle prevzuLe la arL 133 alln(4)
dln ConsLlLu(le dln cele prevzuLe la pcLl dln anexa la lege precum ;l dln alLe
bunurl de uz sau lnLeres publlc na(lonal declaraLe ca aLare prln lege A se vedea in
acesL sens cu LlLlu de exemplu arL 3 dln Legea nr 18/1991 prlvlnd fondul funclar

arL 473478 Cclv arL4 alln3 dln Legea nr36/1992 prlvlnd fronLlera de sLaL a
8omnlel arL1 dln Legea peLrolulul nr 134/1993
uomenlul publlc al [ude(elor esLe alcLulL dln bunurlle prevzuLe la pcLll dln
anex ;l dln alLe bunurl de uz sau de lnLeres publlc [ude(ean declaraLe ca aLare
prln hoLrre a conslllulul [ude(ean dac nu sunL declaraLe prln lege bunurl de uz
sau de lnLeres publlc na(lonal
uomenlul publlc al comunelor al ora;elor ;l al munlclplllor esLe alcLulL dln
bunurlle prevzuLe la pcL lll dln anex ;l dln alLe bunurl de uz sau de lnLeres
publlc local declaraLe ca aLare prln hoLrre a conslllulul local dac nu sunL
declaraLe prln lege bunurl de uz sau de lnLeres publlc na(lonal orl [ude(ean
eqlmol jotlJlc ol Jteptolol Je ptoptletote pobllc este teqlemeotot Je
leqeo 21J/1998 Joc ptlo leql otqoolce speclole oo se Jlspooe oltfel
lac parLe dln domenlul publlc sau prlvaL al sLaLulul sau al unlL(llor admlnlsLraLlv
LerlLorlale ;l bunurlle dobndlLe de sLaL in perloada 6 marLle 1943 22 decembrle
1989 dac au lnLraL in proprleLaLea sLaLulul in Lemelul unul LlLlu valabll cu
respecLarea ConsLlLu(lel a LraLaLelor lnLerna(lonale la care 8omnla era parLe ;l a
legllor in vlgoare la daLa prelurll lor de cLre sLaL
8unurlle preluaLe de sLaL fr LlLlu valabll lncluslv cele ob(lnuLe prln care vlclerea
conslm(mnLulul poL fl revendlcaLe de fo;Lll proprleLarl sau de succesorll
acesLora dac nu fac oblecLul unor legl speclale de repara(le
lnsLan(ele [udecLore;Ll sunL compeLenLe s sLablleasc valablllLaLea LlLlulul
keg|mu| [ur|d|c a| propr|et|| pub||ce
urepLul de proprleLaLe publlc se dobnde;Le
a) pe cale naLural
b) prln achlzl(ll publlce efecLuaLe in condl(llle legll
c) prln exproprlere penLru cauz de uLlllLaLe publlc
d) prln acLe de dona(le sau legaLe accepLaLe de Cuvern de conslllul [ude(ean
sau de conslllul local dup caz dac bunul in cauz lnLr in domenlul
publlc

e) prln Lrecerea unor bunurl dln domenlul prlvaL al sLaLulul sau al unlL(llor
admlnlsLraLlvLerlLorlale in domenlul publlc al acesLora penLru cauz de
uLlllLaLe publlc
f) prln alLe modurl prevzuLe de lege cum ar fl conflscarea bunurlle fr
sLpn lmpozlLele ;l Laxele ;l alLele
1recerea bunurllor dln domenlul prlvaL al sLaLulul sau al unlL(llor
admlnlsLraLlvLerlLorlale in domenlul publlc al acesLora poLrlvlL arL7 llLe) se face
dup caz prln hoLrre a Cuvernulul a conslllulul [ude(eamn respecLlv a
Conslllulul Ceneral al Munlclplulul 8ucure;Ll orl a conslllulul local
1recerea in domenlul publlc a unor bunurl dln paLrlmonlul socleL(llor
comerclale la care sLaLul sau o unlLaLe admlnlsLraLlvLerlLorlal esLe ac(lonar se
poaLe face numal cu plaL ;l cu acordul adunrll generale a ac(lonarllor socleL(ll
comerclale respecLlve ln llpsa acordulul men(lonaL bunurlle socleL(ll comerclale
respecLlve poL fl LrecuLe in domenlul publlc numal prln procedura exproprlerll
penLru cauz de uLlllLaLe publlc ;l dup o [usL ;l prealabll despgublre
1recerea unul bun dln domenlul publlc al sLaLulul in domenlul publlc al unel
unlL(l admlnlsLraLlvLerlLorlale se face la cererea conslllulul [ude(ean respecLlv a
Conslllulul Ceneral al Munlclplulul 8ucure;Ll sau conslllul local dup caz prln
hoLrre a Cuvernulul
1recerea unul bun dln domenlul publlc al unel unlL(l admlnlsLraLlvLerlLorlale in
domenlul publlc al sLaLulul se face la cererea Cuvernulul prln hoLrre a
conslllulul [ude(ean respecLlv a Conslllulul Ceneral al Munlclplulul 8ucure;Ll sau a
conslllulul local
urepLul de proprleLaLe publlc inceLeaz dac bunul a plerlL orl a fosL LrecuL
in domenlul prlvaL
1recerea dln domenlul publlc in domenlul prlvaL se face dup caz prln
hoLrre a Cuvernulul a conslllulul [ude(ean respecLlv a Conslllulul Ceneral al
Munlclplulul 8ucure;Ll sau a conslllulul local dac prln ConsLlLu(le sau prln lege
nu se dlspune alLfel

oLrrea de Lrecere a bunulul dln domenlul prlvaL poaLe fl aLacaL in condl(llle


arL8 alln(2) dln lege
oootlle Jlo Jomeolol pobllc soot loolleooblle loseslzoblle ,l lmptesctlptlblle dup
cum urmeaz
o) oo pot fl iosttloote ele pot fl Jote oomol io oJmlolsttote cooceslooote soo
iocbltlote io cooJl(llle leqll
b) oo pot fl sopose execottll slllte ,l osopto lot oo se pot coostltol qotoo(ll teole
c) oo pot fl JoboJlte Je ctte olte petsoooe ptlo ozocoplooe soo ptlo efecol
poseslel Je boocteJlo( osopto boootllot moblle
AcLele [urldlce inchelaLe cu inclcarea prevederllor de mal sus prlvlnd
reglmul [urldlc al bunurllor dln domenlul publlc soot lovlte Je oolltote obsolot
8unurlle dln domenlul publlc poL fl daLe dup caz in oJmlolsttoteo teqlllot
ootooome o ptefectotllot a auLorlL(llor admlnlsLra(lel publlce cenLrale ;l locale
a alLor lnsLlLu(ll publlce de lnLeres na(lonal [ude(ean sau local
uarea in admlnlsLrare se reallzeaz dup caz prln hoLrre a guvernulul sau
a conslllulul [ude(ean respecLlv a Conslllulul Ceneral al Munlclplulul 8ucure;Ll sau
a conslllulul local
1lLularul drepLulul de admlnlsLrare poaLe s posede s foloseasc bunul ;l s
dlspun de acesLa io cooJl(llle octolol ptlo cote lo fost Jot boool io oJmlolsttote
urepLul de admlnlsLrare va puLea fl revocaL numal dac LlLularul su nu;l exerclL
drepLurlle ;l nu;l execuL obllga(llle nscuLe dln acLul de LransmlLere
ln llLlgllle prlvlLoare la drepLul de admlnlsLrare in lnsLan( LlLularul acesLul
drepL va sLa in nume proprlu o lltlqllle tefetltoote lo Jtepol Je ptoptletote osopto
booolol tltolotol Jteptolol Je oJmlolsttote ote obllqo(lo s otote lostoo(el cloe
este tltolotol Jteptolol Je ptoptletote poLrlvlL Codulul de procedur clvll
1lLularul drepLulul de admlnlsLrare rspunde in condl(llle legll penLru pre[udlcllle
cauzaLe ca urmare a neindepllnlrll acesLel obllga(ll ue asemenea neindepllnlrea
acesLel obllga(ll poaLe aLrage revocarea drepLulul de admlnlsLrare
ln llLlgllle de mal sus saLul esLe reprezenLanL al MlnlsLerulul llnan(elor lar
unlL(lle admlnlsLraLlvLerlLorlale de cLre consllllle [ude(ene de Conslllul Ceneral

al Munlclplulul 8ucure;Ll sau de consllllle locale care dau mandaL scrls in flecare
caz pre;edlnLelul conslllulul [ude(ean sau prlmarulul AcesLa poaLe desemna un
alL func(lonar de saL sau un avocaL care sl reprezlnLe in fa(a lnsLan(el
ServlLu(lle asupra bunurllor dln domenlul publlc sunL valablle numal in msura
in care acesLe servlLu(l sunL compaLlblle cu uzul sau lnLeresul publlc crula il sunL
desLlnaLe bunurlle afecLaLe
cuprlnse in omeniu/ pub/ic
de lnLeres naLlonal
de lnLeres local

cuprlnse in omeniu/ privot
al sLaLulul
al unlL(llor admlnlsLraLlvLerlLorlale

de uz publlc ;l de lnLeres publlc

enumeraLe de arL 133 dln ConsLlLu(le

enumeraLe in Anexa Legll nr 213/1998
Caracter|st|c|
O lnallenabll
O nedezmembrabll
O lmprescrlpLlbll
O negrevabll
O lnseslzabll
O Lxcluslv

A
r
e

c
a

o
b
i
e
c
t

b
u
n
u
r
i
:


P
r
o
p
r
i
e
t
a
t
e
a

p
u
b
l
i
ce
s
t
e
:

CCMAkA|IL IN1kL kCkIL1A1LA U8LIC ]I kCkIL1A1LA kIVA1ropr|etatea pub||c ropr|etatea pr|vat
No|une
urepL sublecLlv ce apar(lne sLaLulul ;l
unlL(llor admlnlsLraLlvLerlLorlale
asupra bunurllor care fle prln naLura
lor fle prlnLro dlspozl(le a legll sunL
de uz ;l uLlllLaLe publlc
urepL sublecLlv al persoanelor
flzlce [urldlce al sLaLulul ;l al
unlL(llor admlnlsLraLlv
LerlLorlale asupra bunurllor
moblle ;l lmoblle alLele decL
cele care alcLulesc domenlul
publlc
Caractere
[ur|d|ce
lnallenabll
nedezmembrabll
lmprescrlpLlbll
negrevabll
lnseslzabll
Lxcluslv
Allenabll
uezmembrabll
rescrlpLlbll
Crevabll
Seslzabll
Lxcluslv
1|tu|ar|
SLaLul
unlL(lle admlnlsLraLlvLerlLorlale
ersoane flzlce
ersoane [urldlce de drepL
prlvaL
ersoane [urldlce de drepL
publlc
Cb|ect
8unurl care prln naLura lor sunL de uz
;l lnLeres publlc
8unurl declaraLe ca aLare prlnLro
dlspozl(le a legll
Crlce bun cu excep(la celor
care fac parLe dln domenlul
publlc al sLaLulul sl al unlL(llor
admlnlsLraLlvLerlLorlale


Lxprop|erea pt cauza de ut|||tate pub||ca


Lxproprlerea poaLe fl deflnlL ca o lnsLlLu(le [urldlc de drepL publlc care
consL in achlzl(la for(aL cu LlLlu oneros penLru cauz de uLlllLaLe publlc in
condl(llle legll ;l sub conLrolul [udlclar a unor lmoblle proprleLaLe prlvaL#
Conform unel alLe oplnll exlsLenLe in docLrln exproprlerea poaLe fl in(eleas
ca o resLrlc(le sau ca o llmlL a exerclLrll drepLulul de proprleLaLe prlvaL pe de
o parLe orl ca o sLlngere a acesLul drepL pe de alL parLe#
uaLorlL complexlL(ll opera(lunllor [urldlce ce o caracLerlzeaz exproprlerea
esLe mal mulL decL o resLrlc(le a drepLulul de proprleLaLe prlvaL ;l nlcl o slmpl
sLlngere a drepLulul de proprleLaLe prlvaL cl o Lransformare a acesLul drepL in
drepL de proprleLaLe publlc
uln momenLul cnd drepLul de proprleLaLe prlvaL inceLeaz dnd na;Lere
drepLulul de proprleLaLe publlc asupra lmobllulul exproprlaL exproprlerea
devlne un mod de dobndlre a drepLulul de proprleLaLe publlc reglemenLaL de
arL 7 llLc dln Legea nr33/1994 prlvlnd exproprlerea penLru cauz de uLlllLaLe
publlc ;l reglmul acesLela
Lxproprlerea esLe reglemenLaL in arL 44 alln 3 ;l 6 dln ConsLlLu(le arL 481
CClv Legea nr 33/1994 prlvlnd exproprlerea penLru cauz de uLlllLaLe publlc ;l
reglmul acesLela compleLaL de urmLoarele acLe normaLlve Legea nr 198/2004
prlvlnd unele msurl prealablle lucrrllor de consLruc(le de auLosLrzl ;l drumurl
na(lonale ;l in normele meLodologlce Legea nr 238/2004(legea peLrolulul)
Legea nr 106/2008 prlvlnd exproprlerea penLru cauz de uLlllLaLe publlc a
Lernurllor necesare lucrrllor mlnlere penLru exploaLare zcmlnLelor de llgnlL ;l
de dlspozl(llle speclale con(lnuLe in numeroase legl care fac LrlmlLere la
exproprlere
ln arL 44 alln 3 dln ConsLlLu(le se prevede c nlmenl nu poaLe fl exproprlaL
decL penLru o cauz de uLlllLaLe publlc sLablllL poLrlvlL legll cu dreapL ;l
prealabll despgublre#uespgublrea sLablllnduse conform alln 6 de comun
acord sau in caz de dlvergen( prln [usLl(le#
Acelea;l prevederl sunL con(lnuLe ;l in arL 481 C Clv nlmenl nu poaLe fl slllL a
ceda proprleLaLea sa afar numal penLru o cauz de uLlllLaLe publlc ;l prlmlnd o
dreapL ;l prealabll despgublre# ;l in LexLul arL 1 dln Legea nr 33/1994 in care

se araL c exproprlerea de lmoblle in LoL sau in parLe se poaLe face numal


penLru o cauz de uLlllLaLe publlc dup o dreapLa ;l prealabll despgublre#
AsLfel dln acesLe reglemenLrl se desprlnd condl(llle fundamenLale ale acesLel
opera(lunl [urldlce
1exlsLen(a unel cauze de uLlllLaLe publlc Lxproprlerea se declar numal penLru
lucrrl de lnLeres na(lonal sau local (arL 3 6 dln Legea nr 33/1994) dup
efecLuarea unel cerceLrl prealablle ;l condl(lonaL de inscrlerea lucrrll in
planurlle urbanlsLlce ;l de amena[area a LerlLorlulul (arL 8 10 dln Legea nr
33/1994)
2exlsLen(a unel despgublrl drepLe ;l prealablle Lxproprlerea se poaLe face
numal pe baza unel despgublrl prealablle care Lrebule s fle dreapL ca s
acopere inLreaga plerdere suferlL de persoanele afecLaLe de msura exproprlerll
(arL 26 Legea nr33/1994)
3exproprlerea se dlspune ;l despgublrea se sLablle;Le prln hoLrre
[udecLoreasc ln slLua(la in care exlsL dlvergen( inLre exproprlaL ;l
exproprlaLor cu prlvlre la lmobllul supus exproprlerll exproprlerea esLe poslbll
numal prlnLro hoLrre [udecLoreasc deflnlLlv ;l lrevocabll
CblecLul exproprlerll il conLlLule bunurlle lmoblle prln naLura lor ;l drepLurlle
real consLlLulLe asupra acesLor bunurl
nu sunL supuse exproprlerll bunurlle lmoblle proprleLaLe publlc penLru c
prln ims;l naLura lor sunL afecLaLe unel uLlllL(l publlce ;l bunurlle lmoblle afalLe
in proprleLaLea prlvaL a sLaLulul
Lxproprlerea fllnd o opera(lune [urldlc complex formaL dln acLe [urldlce ;l
fapLe [urldlce in sens resLrns de drepL publlc ;l de drepL prlvaL are ca prlnclpal
efecL Lrecerea for(aL a unul bun lmobll proprleLaLe prlvaL in proprleLaLe publlc
in vederea execuLrll unor lucrrl de uLlllLaLe publlc precum ;l plaLa unor
despgublrl 1ransferul drepLulul de proprleLaLe de la exproprlaL la exproprlaLor
opereaz de regul dln momenLul cnd exproprlaLorul ;la indepllnlL obllga(la ce
l revlne de plaL a despgublrllor lar lmobllul exproprlaL esLe llber de sarclnl
8 Moda||tat| de exerc|tare a dr de propr|etate pub||ca
ln general drepLul de proprleLaLe se prezlnL ca apar(lnnd unel slngure
persoane ;l ca pur ;l slmplu

ln anumlLe cazurl el poaLe prezenLa un caracLer complex care decurge fle dln
fapLul c esLe afecLaL de modallL(l (Lermen sau condl(le) fle c apar(lne slmulLan
la dou sau mal mulLe persoane
ln sens larg prln modallLaLe [urldlc se in(elege aLL slLua(la unor lncerLlLudlnl
vremelnlce in care se afl drepLul de proprleLaLe cL ;l slLua(la cnd mal mulLe
persoane au un drepL de proprleLaLe asupra unul bun sau mase de bunurlCele
Lrel modallLaLl sunLproprleLaLe anulabllaproprleLaLe rezolublla sl proprleLaLe
comuna
MCDALI1|ILL IUkIDICL ALL DkL1ULUI DL kCkIL1A1LProprietatea rezolubil Proprietatea anulabil
Proprietatea comun
Cnd transferul
propriet[ii s-a
fcut printr-un act
juridic afectat de o
condi[ie
Cnd dreptul de
proprietate s-a
dobndit printr-un
act juridic lovit de
nulitate relativ
Cnd dreptul
asupra aceluiai
bun sau asupra
aceleiai mase de
bunuri apar[ine
concomitent mai
multor titulari
n devlmie Pe cote-pr[i
ndiviziune
Coproprietate
Obinuit
(temporar)
For[at
(perpetu)

CCMAkA|IL IN1kL kCkIL1A1LA


CCMUN L CC1Lk|I ]I kCkIL1A1LA
CCMUN IN DLVLM]IL
r(l comune
O ConsLlLule modallL(l [urldlce ale drepLulul de proprleLaLe
O urepLul de proprleLaLe apar(lne de dou sau mal mulLe persoane slmulLan
asupra unul bun sau a unor bunurl nefrac(lonaLe maLerlal
O lnceLeaz prln parLa[
ulferen(e

ropr|etatea comun
pe cotepr|
ropr|etatea comun
|n dev|m|e
llecare coproprleLar esLe LlLular
excluslv al unel coLepr(l ldeale
dln drepLul de proprleLaLe
nlcl unul dlnLre codevlma;l nu
de(lne o coLparLe ldeal dln
drepLul de proprleLaLe
llecare coproprleLar poaLe
dlspune llber de coLaparLe dln
drepL
nlcl un codevlma; nu poaLe
insLrlna drepLul su deoarece nu se
cunoa;Le coLaparLe ce revlne
flecrula
lzvor;Le dln conLracL succeslune
uzucaplune eLc
Apare ca urmare a csLorlel ;l in
mod excep(lonal prln conven(le
CaracLer neorganlzaL ;l Lemporar CaracLer organlzaL (Legea
organlzeaz exercl(lul el)
Se apllca prlnclplul unanlmlL(ll Se apllc prezum(la legal a
mandaLulul reclproc
Se na;Le ;l exlsL lndependenL de
ldenLlLaLea ;l callL(lle
coproprleLarllor
Are un caracLer lotoltopetsoooe
9 ropr|etatea anu|ab||a
LsLe modallLaLea [urldlc care exprlm sLarea de lncerLlLudlne a drepLulul cnd
el a fosL Lransmls de la o persoan la alLa prlnLrun acL [urldlc anulabll
n la impllnlrea Lermenulul de prescrlp(le exLlncLlv a drepLulul de a cere
anularea acLulul sau pn la conflrmarea lul cel care a dobndlL drepLul de
proprleLaLe se afl inLro slLua(le lncerL La conflrmarea acLulul anulabll sau
explrarea Lermenulul de prescrlp(le drepLul se consolldeaz
10ropr|etatea rezo|ub||a
kCkIL1A1LA kL2CLU8IL consLlLule o modallLaLe [urldlc a drepLulul de
proprleLaLe ce exprlm slLua(la de lncerLlLudlne vremelnlc a acesLul drepL aLuncl
cnd LransmlLerea drepLulul de proprleLaLe de la o persoan la alLa a avuL loc sub
condl(le rezoluLorle
Cnd condl(la se reallzeaz drepLul de proprleLaLe se desflln(eaz reLroacLlv
Cnd condl(la nu se reallzeaz drepLul se consolldeaz reLroacLlv
roprleLaLea rezolubll poaLe rezulLa dln lege sau dln conven(la pr(llor uln
lege in cazul dona(lllor inLre so(l ;l al dona(lllor fcuLe de persoane care nu au
copll in cazul na;Lerll ulLerloare a unul copll
La poaLe rezulLa dlnLro conven(le ca in cazul vinzrllor cu pacL de
rscumprare
LfecLe 9eoJeote cooJltloooe proprleLarul sub condl(le rezoluLorle se va
comporLa ca proprleLar pur ;l slmplu (admlnlsLreaz culege frucLele ;l suporL
rlscul plelrll bunulul)

veoleote cooJltloooe la impllnlrea condl(lel se desflln(eaz cu efecL


reLroacLlv drepLul de proprleLaLe al dobndlLorulul asLfel c Lransml(Lorul
redobnde;Le drepLul de proprleLaLe asupra bunulul
ln pracLlc rezolu(lunea a produs efecLe reLroacLlv in prlvln(a acLelor de
dlspozl(le dar nu ;l in cazul acLelor de admlnlsLrare care rmn valablle
ln cazul consLlLulrll proprleL(ll asupra Lerenurllor in cadrul Legll nr18/1991
se pun condl(llle sLablllrll dobndlLorulul in locallL(lle unde se afl Lerenurlle de
a nu de(lne in alLe locallL(l Leren orl de a renun(a la Lerenurlle pe care le are in
alL locallLaLe de a le culLlva eLc
nerespecLarea condl(lllor duce la plerderea drepLulul de proprleLaLe asupra
Lerenulul prlmlL
11ropr comuna pe cotepart|ob|snu|ta s| temporara
Def|n||e roprleLaLea comun esLe proprleLaLea in care prerogaLlvele drepLulul
apar(ln impreun ;l concomlLenL mal mulLor persoane
Iorme|e propr|et|| comune
roprleLaLea comun poaLe fl pe coLe pr(l sau in lndlvlzlune (cnd poarL
asupra unel unlversallL(l [urldlce)
roprleLaLea comun in devlm;le (cnd nu se cunosc nlcl frac(lunl dln bun
nlcl coLele dln drepLul de proprleLaLe nu sunL sLablllLe)
ropr|etatea comun pe cote pr| se caracLerlzeaz prln fapLul c drepLul
flecrul coproprleLar e deLermlnaL absLracL maLemaLlc nu in naLur
uecl a) nlcl un coproprleLar nu e LlLularul excluslv al unel frac(lunl dln bun
b) flecare coproprleLar esLe LlLular excluslv numal asupra unel coLe pr(l
ldeale absLracLe dln drepLul de proprleLaLe
urepLurlle coproprleLarllor nu Lrebule s fle egale inLre ele
D|spoz||||e |ega|e de reg|ementare a copropr|et|| sunL arL 728 Cclv
(duraLa lndlvlzlunll) 1317 Cclv (prlvlnd indaLorlrlle asocla(llor in socleLaLea
clvll)

uln puncL de vedere al duraLel coproprleLaLea poaLe fl obl;nulL sau


Lemporar sau for(aL ;l perpeLu CoproprleLaLea obl;nulL poaLe inceLa prln
impr(eal (parLa[)
Modurlle de dobndlre ale drepLulul de proprleLaLe comun pe coLeparLe
sunL cele generale prevzuLe de arL 483 ;l 486 Cclvll pe lng ele poL exlsLa
modurl speclflce
Cele mal inLlnlLe modurl de dobndlre sunL succeslunea ;l conven(llle
LxerclLarea aLrlbuLelor drepLulul de proprleLaLe in cazul coproprleL(ll esLe
supus in prlnclplu regulel umanlL(ll ceea ce inseamn c bunul comun poaLe fl
foloslL ;l posedaL in concordan( cu hoLrrea LuLuror coproprleLarllor
8egula unanlmlL(ll func(loneaz ;l mal pregnanL in cazul acLelor de
dlspozl(le asupra bunulul in maLerlallLaLea sa
La nu func(loneaz ins in cazul acLelor de dlspozl(le pe care un coproprleLar lear
face cu prlvlre la coLa sa ldeal dln drepLul de proprleLaLe asupra bunulul
CoproprleLaLea Lemporar poaLe inceLa orlcnd
oLrlvlL arL 728 Cclv nlmenl nu poaLe fl obllgaL s rmn in lndlvlzlune
Conven(llle conLrare sunL nule Conven(llle penLru men(lunea sLrll de lndlvlzlune
sunL valablle doar 3 anl# Ac(lunea in le;lre dln lndlvlzlune e lmprescrlpLlbll
lmprescrlpLlblllLaLea poaLe fl parallzaL prln uzucaplune
ModallL(lle de inceLare a coproprleL(ll sunL
dobndlrea coLelor LuLuror coprLa;llor de unul slngur (cumprare succeslune
eLc)
coprLa;ll LransmlL coLele unel slngure persoane
parLa[ul (impr(eala) adlc opera(lunea cnd se d flecrul coproprleLar o
frac(lune dln bun corespunzLoare drepLulul su (sau loLurl la unlversallL(l in
lndlvlzlune) esLe cea mal foloslL modallLaLe de inceLare a coproprleL(ll
lmpr(eala se face in naLur dac aceasLa nu e poslbll le;lrea dln
lndlvlzlune se face prln aLrlbulre sau prln scoaLerea in vnzare a bunulul la
llclLa(le

lmpr(eala poaLe fl prln bun involal sau [udecLoreasc


ln prezenL insLrlnarea Lerenurllor ;l consLruc(lllor precum ;l impr(eala
acesLora nu mal sunL supuse auLorlza(lel admlnlsLraLlve a organulul de sLaL
1ropr comuna pe cotepart|fortata sau perpetua
ropr|etatea pe cotepr| forat | perpetu se caracLerlzeaz prln fapLul
c se men(lne lndependenL de voln(a coprLa;llor ;l c esLe deLermlnaL de
deslna(la bunulul respecLlv
8unurlle respecLlve sunL accesorll fa( de alLele care sunL bunurl prlnclpale
CoproprleLarll au drepLul de a folosl lucrul comun ca un adevraL proprleLar fr
ins a aduce aLlngere drepLurllor celorlal(l ;l desLlna(lel bunulul
nu se poaLe dlspune decL de coLa absLracL dln drepLul de proprleLaLe lar
acLele de admlnlsLrare se fac cu acordul LuLuror conform regulel unanlmlL(ll
Cazurl de proprleLaLe for(aL
asupra unor bunurl conslderaLe bunurl de famllle (mormlnLe cr(l sau Lablourl
de famllle)
pr(l comune dln cldlrlle cu mal mulLe eLa[e sau aparLamenLe ;l asupra
Lermenulul daL in folosln(
lucrurl comune ;l uLlle penLru folosln(a a dou lmoblle veclne
asupra despr(lLurllor comune (zldurl ;an(url gardurl) cu prlvlre la care exlsL
o prezum(le relaLlv de comunlLaLe

1ropr|n deva|mas|re
No|une ln cazul proprleL(ll comune in devlm;le nlcl drepLul de proprleLaLe
nlcl bunul asupra crula poarL nu sunL dlvlzaLe deLermlnaLe cunoscuLe AceasLa
are loc la impr(lrea bunurllor aflaLe in devlm;le cnd flecrul proprleLar
devlma; l se sLablle;Le coLa dln drepLul de proprleLaLe ;l parLea dln bun care l se
aLrlbule

Cazur| proprleLaLea comun a so(llor asupra bunurllor comune (arL 30 Codul


famlllel) sau cea sLablllL prln conven(la pr(llor
Incetarea proprleL(ll devlma;e a so(llor asupra bunurllor are loc la cerere la
desfacerea csLorlel ln Llmpul csLorlel penLru moLlve Lemelnlce poaLe avea
loc impr(lrea bunurllor comune exlsLenLe la cererea unula dlnLre so(l sau a unul
credlLor personal
Consec|ne nlcl unul dlnLre so(l nu poaLe dlspune prln acLe inLre vll de drepLul
su
llecare so( poaLe face in schlmb slngur acLe de admlnlsLrare ;l de folosln(
asupra bunurllor comune presupunnduse c are ;l conslm(mnLul celullalL so(
(mandaLul LaclL reclproc prevzuL de arL 33 Cfam)
llecare so( poaLe de asemenea dlspune de bunurl (cu excep(la lmobllelor
Lerenurl ;l consLruc(ll ;l a celor de unlc foloslre) fllnd conslderaL c are ;l
conslm(mnLul celullalL
CoLa flecrula nu esLe predeLermlnaL impr(lrll cl se sLablle;Le la parLa[
conform conLrlbu(lel lor la dobndlrea bunurllor comune
Ac(lunlle posesorll nu se poL exerclLa inLre so(l in Llmp ce proprleLarll posesorl
le poL folosl impoLrlva coproprleLarulul care il Lulbur sau deposedeaz
Ac(lunea de revendlcare nu se poaLe exerclLa inLre so(l ;l nlcl in cazul
coproprleL(llor pe coLepr(l inLre coproprleLarl
ComunlLaLea de bunurl a so(llor nu exclude coproprleLaLea So(ll poL fl in
coproprleLaLe cu bunurlle comune cu un alL coproprleLar (ex un copll)
uevlm;la poaLe rezulLa ;l dln conven(la pr(llor lnceLarea el poaLe avea loc
fle pe cale amlabll fle pe cale [udlclar
14arta[u| de propr|etate
arLa[ul esLe operaLlunea [urldlca prln care se pune capaL sLarll de lndlvlzlune
prln Lransformarea drepLurllor la coLeparLl absLracLe de proprleLaLe dln

mosLenlre ln drepLurl de proprleLaLe lndlvlduale asupra bunurllor facand parLe dln


masa parLa[ablla prln aLrlbulrea efecLlva a acesLora mosLenlLorllor defuncLulul
s9g3gu
Ll poaLe fl sollclLaL orlcand de orlcare dlnLre colndlvlzarl cu excepLla cazulul
cand lnLre colndlvlzarl exlsLa o lnLelegere de suspendare Lemporara a drepLulul de
a cere parLa[ul (supra nr 663664)
arLa[ul deflnlLlv sau de proprleLaLe se deosebesLe de parLa[ul de foloslnLa sau
provlzorlu care se refera doar la posesla sl foloslnLa bunurllor succesorale pe
Llmpul sLarll de lndlvlzlune flecare coparLas foloslnd lndlvldual bunurlle ce lau
fosL aLrlbulLe avand drepLul la frucLele sl venlLurlle produse de acesLea fara
obllgaLla de a da socoLeala celorlalLl colndlvlzarl Spre deoseblre de parLa[ul
deflnlLlv care produce efecLe reLroacLlve de la daLa deschlderll succeslunll
parLa[ul de foloslnLa nu produce efecLe decaL de la daLa reallzarll sale prln buna
lnLelegere sau pe cale [udecaLoreasca
arLa[ul poaLe fl LoLal ln prlvlnLa lnLregulul paLrlmonlu succesoral sl ln prlvlnLa
LuLuror colndlvlzarllor dar poaLe fl sl parLlal fle doar ln prlvlnLa unor anumlLe
bunurl resLul ramanand ln lndlvlzlune fle doar ln prlvlnLa unula sau unora dlnLre
colndlvlzarl resLul ramanand ln lndlvlzlune
1S Def s| e|em const|tut|ve a|e poses|e|
DLIINI|IA CSLSILI
oses|a este o stare de fapt generatoare de efecte [ur|d|ce ce const |n
stpn|rea mater|a| or| exerc|tarea une| puter| de fapt de catre o persoan
asupra unu| bun cu |nten|a de a se comporta fa de ace| bun ca un adevrat
propr|etar or| t|tu|ar a| a|tu| drept rea|
osesla inglobeaz un elemenL maLerlal corpus ;l un elemenL sublecLlv
an|mus
CCkUS poaLe con(lne unul sau mal mulLe fapLe [urldlce in sens resLrns orl
acLe [urldlce prln care se exerclL concreL unul sau alLul dln aLrlbuLele conferlLe
de drepLurlle reale ue regul elemenLul corpus esLe reallzaL chlar de caLre
posesor LsLe insa poslbll slLua(la in care elemenLul corpus s fle exerclLaL de

caLre o alL persoan dar in numele posesorulul ln aceasL slLua(le se spune c


posesla esLe exerclLaL corpore allenum#
ANIMUS reprez|nt elemenLul pslhologlc | nu poaLe fl exerclLaL in mod
normal decL de cLre posesor ConsL in lnLenLla posesorulul de a sLpnl bunul
penLru slne ;l sub nume de proprleLar orl LlLular al alLul drepL real (anlmus
domlnl anlmus rem slbl habendl) lnLen(la de a sLpnl bunul in nume proprlu
esLe prezumaL relaLlv pn la proba conLrarle in favoarea celul care are
sLapnlrea maLerlal numal in mod excep(lonal in cazul persoanelor flzlce llpslLe
de capaclLaLe de exerclLlu se admlLe ca anlmus ar puLea fl exerclLaL prln
lnLermedlul persoanel carel reprezlnL pe cel llpslL de capaclLaLea de exercl(lu
16Iorme|e poses|e|
1Doband|rea s| p|erderea poses|e|
CSLSIA se dobndete numal dac sunL inLrunlLe ambele elemenLe CCkUS
| ANIMUS in aceea;l persoan (corpus se poaLe dovedl prln orlce ml[loc de
prob lar anlmus esLe pezumaL pn la proba conLrarle) dar se p|erde fle prln
plerderea slmulLan a ambelor elmenLe ale poseslel fle prln plerderea orlcrula
dlnLre acesLea in parLe Corpus se plerde aLuncl cnd bunul a lnLraL in sLpnlrea
alLel persoane cum ar fl in cazul furLulul Anlmus se plerde aLuncl cnd posesorul
insLrlneaz bunul respecLlv ln slLua(la in care posesorul insLrlneaz bunul
respecLlv lar dobndlLorul il inchlrlaz insLrlnLorulul posesorul se va Lransforma
inLrun deLenLor precar deoarece de;l sLpne;Le maLerlal lucrul o face numal
sub nume de chlrla; orl de LlLular al unul alL drepL real dar nu sub nume de
proprleLar AceasL opera(le [urldlc poarL denumlrea de const|tut posesor
Dovada poses|e| esLe lnsLlLulL de Codul clvll prln mal mulLe rezolu(ll
arL 1834 Cclv prevede c posesorul esLe presupus c posed penLru slne
sub nume de proprleLar dac nu esLe probaL c a incepuL a poseda penLru
alLul# ln acesL LexL exlsL dou prezum(ll
a) se pleac de la ldeea exlsLen(el elemenLulul maLerlal al poseslel ;l
se concluzloneaz ca exlsLa ;l elemenLul anlmus
b) apol consldernduse asLfel dovedlL posesla se lnsLlLule o a doua
prezum(le ;l anume c posesorul e proprleLar

arL 1833 Cclv prevede c aLuncl cnd posesorul a incepuL a poseda


penLru alLul se presupune c a conservaL aceea;l callLaLe dac nu esLe
proba conLrarle#Alcl Lermenul de posesle esLe foloslL eronaL deoarece se
are in vedere cazul deLenLorulul precar Adlc se spune c deLen(la
precar se psLreaz aLLa Llmp cL nu se face dovada lnLerverLlrll
precarlL(ll in posesle uLll
18Ca||tat||e s| v|c|||e poses|e|
Ca||t||e poses|e|
ArL 1847 Cclv dlspune se cere o poseslune conLlnu neinLrerupL neLulburaL
publlc ;l sub nume de proprleLar# uou dlnLre acesLe callL(l nu;l au locul in
enumerare
caracLerul neinLrerupL nu se refer la posesla ins;l cl la curgerea
Lermenulul de prescrlp(le achlzlLlv
Sub nume de proprleLar# desemneaz elemenLul sublecLlv al
poseslel orl dac nu exlsLa anlmus nu puLem vorbl despre posesle cl
despre deLen(le precar
8ezulL c penLru a fl uLll mal exacL capabll de a produce efecLe [urldlc
posesla Lrebule sa fle cont|nu pan|c pub||c | neech|voc
ln llpsa unela dlnLre acesLe callL(l inceLeaz uLlllLaLea poseslel Absen(a
orlcrel callL(l echlvaleaz cu v|c|||e poses|e|
V|c|||e poses|e| sunt
O D|scont|nu|tatea poses|e| oLrlvlL arL 1848 Cclv poseslooeo este
Jlscootloo coJ posesotol o exetclt io moJ oeteqolot oJlc co lotetmlteo(e
oootmole in sensul c orlce lucru Lrebule foloslL cu lnLermlLen(ele normale pe
care le presupune naLura sa lar arL 1830 Cclv lnsLlLule o prezum(le legal
relaLlv de conLlnulLaLe in sensul c posesotol octool cote ptobeoz c o
poseJot iottoo momeot Jot mol ioolote este ptesopos co o poseJot tot tlmpol
lotetmeJlot ft ios co oceosto s impleJlce ptobo coottotleAcesL vlclu esLe
abso|ut (deoarece poaLe fl lnvocaL de orlclne) esLe temporar (deoarece
inceLeaz in momenLul in care posesla devlne regulaL) ;l se refer aLL la
bunurlle moblle caL ;l la bunurlle lmoblle
O V|o|ena ArL 1831 Cclv prevede c poseslo e tolbotot coJ e fooJot soo
coosetvot ptlo octe Je vloleo( io cootto soo Jlo potteo oJvetsotolol
lormularea acesLul LexL e crlLlcabll deoarece las s se inLeleag c posesla
esLe vlclaL nu doar de vlolen(a acLlv cl ;l de cLre vlolen(a paslv lucru ce nu

esLe adevraL 1ermenll se refer la vlolen(a ca agreslune dln parLea


posesorulul fle la vlolen(a care nu vlne dln parLea posesorulul (vlolen(a
paslv) ln pracLlc ;l docLrln sa spus c numa| v|o|ena act|v determ|n
v|c|erea poses|e| lar acest v|c|u este re|at|v deoarece poaLe fl lnvocaL doar de
posesorul impoLrlva crula se exerclL vlolen(a ueasemenea esLe un vlclu
temporar penLru c inceLeaz odaLa cu inceLarea vlolen(el ;l se refer aLL la
bunurl moblle caL ;l la bunurl lmoblle
O C|andest|n|tatea ArL 1847 Cclv preclzeaz poseslooeo este clooJestlo
coJ posesotol o exetclt io oscoos Je oJvetsotol so ioct ocesto oo este io
stote Je o poteo so o coooosc LsLe un vlclu ce alLereaz caracLerul publlc al
poseslel ClandesLlnlLaLea presupune ca posesla sLpnlrea bunulul se face
pe ascuns fa( de adevaraLul proprleLar prln urmare acesL vlclu puLnd fl
lnvocaL numal de acesLa ln general se refer la bunurl moblle fllnd mal greu
de lmaglnaL clandesLlnlLaLea in maLerla lmobllelor LsLe un vlclu temporar
deoarece inceLeaz in momenLul in care posesla redevlne publlc
O Lch|vocu| AcesL vlclu exlsL orl de cLe orl nu se cunoa;Le exacL dac
sLpnlrea maLerlal a bunulul corpus se exerclL in nume proprlu sau
penLru alLul Lx un coproprleLar care sLpnesLe inLregul bun nu las s se
in(eleag in mod clar prln aLlLudlnea sa dac neag orl nu coLele pr(l dln
drepLul apar(lnnd celorlal(l coproprleLarlvlclul e cunoscuL aLL la bunurlle
moblle cL ;l lmoblle esLe temporar (in sensul c inceLeaz odaL ce devlne
clar aLlLudlnea posesorulul) ;l esLe abso|ut (in sensul c poaLe fl lnvocaL de
orlclne)
19 Doband|rea fructe|or de catre posesoru| de buna cred|nta
osesorul dobnde;Le frucLele lucrulul ce se afl in posesla sa cu condl(la s fl
fosL de buncredln( in momenLul perceperll acesLora ln acesL caz buna
credln( consL in convlngerea posesorulul c lucrul ale crul frucLe le culege a
fosL dobndlL de la adevraLul proprleLar sau dln credln(a lul c LlLlul in Lemelul
crula posed e valabll nefllnd afecLaL de vlcll
oLrlvlL prevederllor arL483Cclv frucLele naLurale sau lndusLrlale ale
pmnLulul frucLele clvlle sporul anlmalelor (pr;lla) se cuvln proprleLarulul in
puLerea drepLulul de acceslune LsLe lesne de observaL c preclzarea dln parLea
flnal conform crela frucLele sar cuvenl proprleLarulul in Lemelul drepLulul de
acceslune esLe eronaL dln puncL de vedere [urldlc deoarece culegerea frucLelor
esLe un efecL al insu;l drepLulul de proprleLaLe fcnd parLe dln aLrlbuLul
folosln(el care lnLr in alcLulrea acesLula ue aceea dac bunul se afl in posesla

unul Ler( care nu are nlcl un bun asupra lul proprleLarul are drepLul ;l la
resLlLulrea drepLulul chlar dac au fosL consumaLe orl posesorul a negll[aL s le
culeag
ue la regula men(lonaL in arL483Cclv exlsL o slngur excep(le ;l anume
prevederea cuprlns in arL483Cclv poLrlvlL crela posesorul nu c;Llg
proprleLaLea frucLelor decL cnd posed cu buncredln( uln anallza acesLul
LexL de lege raporLaL la dlspozl(llle arL482Cclv rezulL c numal posesorul de
buncredln( dobnde;Le frucLele bunulul predaL ;l c in ceea ce prlve;Le
producLele acesLea se cuvln inLoLdeauna numal proprleLarulul lucrulul
ueflnl(la posesorulul de buncredln( esLe daL de arL486Cclv poLrlvlL crula
posesorul esLe de buncredln( cnd posed ca proprleLar in puLerea unul LlLlu
LranslaLlv de proprleLaLe ale crul vlcll nu ll sunL cunoscuLe AceasLa inseamn c
bunacredln( esLe de ordln sublecLlv deoarece ea consL inLro convlngere
eronaL a posesorulul c lucrul ale crul frucLe le culege au fosL dobndlLe de la
adevraLul proprleLar sau in credln(a lul gre;lL c LlLlul pe baza crula sLpne;Le
bunul esLe perfecL valabll
rln urmare bunacredln( la care se refer arL486Cclv Lrebule raporLaL la
acLul de vnzarecumprare schlmb dona(le eLc in vlrLuLea crula posesorul
sLpne;Le lucrul adlc la LlLlul LranslaLlv de proprleLaLe
uln deflnl(la legal a posesorulul de buncredln( mal rezulL fapLul c LlLlul
nu reprezlnL ;l nu consLlLule o condl(le separaL dlsLlncL de buncredln( cl
esLe chlar inLruparea ;l [usLlflcarea acesLela mal exacL el esLe elemenLul dln care
Lrebule sa fle desprlns 1lLlul lnvocaL de posesor esLe un elemenL lnLrlnsec al
bunelcredln(e de naLur s o [usLlflce lmporLanL fllnd asLfel doar convlngerea
ferm a posesorulul c are un LlLlu care il indrepL(e;Le la perceperea fructe|or
LsLe necesar s facem preclzarea c LlLlul pe care il men|oneaz dlspozl(llle
art 486 C clv nu esLe acela;l cu LlLlul care se cere in mater|| prescrlp(lel
achlzlLlve de 1020 de anl fllndc la uzucaplune se preLlnde c LlLlul lnvocaL de
posesor s alcLulasc un clemenL separaL de clemenLa! bunelcredln(e care
esLe prezumaL pe cL vreme la dobndlrea frucLelor a;a cum am mal artat
t|t|u| nu consLlLule o condl(le separaL de bunacredln(
8unacredln( se apreclaz numal in persoana posesorulul actua| asLfel c
esLe lndlferenL fapLul c cel de la care a prlmlL bunul frug|fer a fosL de rea

credln( adlc a posedaL in Lemelul unul Ll Ll u ale crul vlcll !c cuno;Lea


AceasLa inseamn c de exemplu dac o persoan a donaL un lmobll alLela lar
aceasLa a percepuL frucLele lar s ;Lle c donaLorul nu era proprleLarul lmobllulul
ce la fost drulL frucLele percepuLe de cel grat|f|cat vor scpa de ac(lunea in
revendlcare lnLrodus de adevraLul proprleLar deoarece posesorul acLual esLe
perfecL apraL de buna sa credln( LvldenL cl | buna sa credln( nu se va puLea
exLlnde ;l la epoca anLerloar lnLrrll in posesle cnd frucLele au fosL percepuLe
de falsul proprleLar
8unacredln( apr pe posesor ;l in cazul unel erorl de fapL ca de
exemplu aLuncl cnd acesLa prlme;Le bunul de la o persoan care nu are nlcl un
drepL cu excluderea lpoLezelor in care aceasLa ar ll purLaL asupra unor dlspozl(ll
de ordlne publlc orl sar fl inclcaL grav bunele moravurl
in legLur cu bunacredln( Lrebule s mal spunem c dobnd|rea frucLelor
conLravlne prlnclplulul oooo plos jotls oJ ollom ttoosfette ptotest poom lpse
obet deoarece dac de exemplu vnzLorul nu a fosL adevraLul proprleLar
al bunulul fruglfer inseamn c posesorul cumpratu| nu puLea dobndl mal
mulLe drepLurl decL avea anLecesorul su de drepL Cu LoaLe acesLea aLuncl
cnd posesorul a dobndlL cu buncredln( bunul fraglfer leglulLorul sa abLuL
de la men(lonaLul prlnclplu dln moLlve de echlLaLe ;l a fcuL dln prlnclplul bune|
cred|ne o regul de drepL superloara celel referlLoare la fapLul c nlmenl nu se
poaLe obllga la ceea ce nu are
8eferlLor la modul de dobndlre a frucLelor penLru rezolvarea aceste|
probleme sa pornlL de la ldeea c acesLea prln naLura lor se consum|
asLfel c dac nu au fosL consumaLe sau mal exacL nu au fosL percepuLe
Lrebule resLlLulLe f||ndc resLlLulrea nu reprezlnL o srclre penLru posesor
lrucLele poL fl dobndlLe zl de zl sau prln percepere Se |mpune
prezlcerea c spre deoseblre de uzufructuar care dobnde;Le frucLele cL t|mp
dureaz uzufrucLul posesorul de buncredln( Lrebule s f|e de bun credln(a
nu numal la incepuLul poseslel sau la prlma percepere cl in momenLul flecrel
perceperl a frucLelor AceasL concluzle se desprlnde cu unlL clarlLaLea dln
dlspozl(llle arL 483 C clv care nu numal c obllg posesorul de reacredln( s
resLlLule frucLele in lnLegrlLaLea lor dar in Ace|a| Llmp nu permlLe posesorulul
de buncredln( s conserve decL frucLele pe care lea percepuL ;l nlcl s mal
preLlnd alLele uac de exemplu au rmas unele frucLe nepercepuLe pe anll
anLerlorl posesorul de buncredln( nu le mal poaLe ob(lne dup
lnLroducerea ac(lunll in revendlcare fllndc de la dala chemrll in [udecaL
ele apar(ln proprleLarulul lrucLele a[unse la scaden( in msura in care nu au

fosL efecLlv incasaLe nu vor mal pulca fl dobndlLe de posesorul de bun


credln(
in flne penLru dobndlrea frucLelor de cLre posesorul de buncredln(
mal esLe necesar ca ele s nu fl fosL percepuLe adlc perceperea lor s fl avuL loc
la Llmpul poLrlvlL fllndc o percepere premaLur anormal nu poaLe scuLl pe
posesor de obllga(la de resLlLulre a frucLelor LsLe adevraL c ln acesL caz
resLlLulrea apare ca o srclre penLru posesor dar expllca(la Lrebule cuLaL in
fapLul c el a svr;ll o gre;eal ;l nu exlsL nlcl o [usLlflcare ;l ra(lune s fle
LraLaL dln puncL de vedere [urldlc mal blne decL un uzufrucLuar care nepuLnd
percepe frucLele zl cu zl Lrebule s le resLlLule pe cele care lea prlmlL cu
anLlclpa(le
lmedlaL ce posesorul a allaL c acLul su de dobndlre a bunulul fruglfer
esLe vlclaL orl c a dobndll de la un neproprleLar cl inceLeaz a mal fl de
buncred|n ;l pe cale de consecln(a plerde drepLul de a mal lncasa ;l re(lne
frucLele (arL 483 ;l arL 487 C clv) Cbllga(la de resLlLulre a frucLelor Lrebule
corelaL cu caracLerul declaraLlv al hoLrrllor [udecLore;Ll care inLre pr(l
produc un efecL reLroacLlv asLfel c posesorul de buncredln( va fl obllgaL la
plaLa acesLel presLa(ll dln zlua lnLroducerll ac(lunll
in ceea ce prlve;Le LlLlul posesorulul dln examlnarea prevederllor arL 486 C
clv reprodus mal sus rezulL c esLe vorba de un LlLlu LranslaLlv de proprleLaLe
care prln lpoLez nu esLe valabll fllndc dac ar fl valabll alunel nu sar mal
pune nlcl o problem in ce prlve;Le dobndlrea frucLelor ue aceea prln LlLl u se
in(elege orlce acL care are drepL scop de a face pe posesor s dobndeasc
proprleLaLea unu| lucru sau de a consLlLul in favoarea sa un drepL real in
docLrln ;l [urlspruden( se admlLe c ln maLerle de posesle un acL
LranslaLlv consLlLule [usL LlLlu chlar daca nu esLe un LlLlu valld ba chlar dac
esLe un LlLlu puLaLlv adlc esLe suflclenL c

acesLa s exlsLe numal in
lmaglna(la ;l convlngerea posesorulul LsLe suflclenL ca posesorul s alb
convlngerea c a dobndlL in baza unul oct [urldlc valabll chlar dac acel acL
e lovlL de nullLaLe relaLlv sau chlar de nullLaLe absoluL dac nu c vorba de
inclcarea grav a normelor soclale ;l bunelor moravurl AsLfel dona(la
fcuL prlnLrun inscrls sub semnLura prlvaL consLlLule un [usL LlLlu dac
posesorul nu ;Lla c legea cere ca ea s fle fcuL in form auLenLlc de
asemenea vnzarea conslm(lL Llc un lncapabll consLlLule un [usL LlLlu dac
cumprLorul a crezuL c a dobndll bunul fruglfer de la o persoan capabll

0 Act|un||e posesor||
oses|a creeaz o prezum|a de propr|etate |n favoarea posesoru|u| ArL1834
Cclv care prevede c posesotol este ptesopos c poseJ peotto sloe sob oome
Je ptoptletot Joc oo o iocepot o poseJo peotto oltol sLablle;Le o prezum(le de
exlsLen( a drepLulul real in favoarea posesorulul Sarclna probel revlne celul care
conLesL leglLlmlLaLea poseslel lar in cazul bunurllor moblle prezum(la esLe mal
puLernlc
oses|a e aprat pr|n ac|un||e posesor|| AcesLea poL fl exerclLaLe nu numal
de cel care posed cu LlLlu de proprleLaLe cl ;l de LlLularll orlcrul drepL real in al
crul con(lnuL lnLr ;l posesla LxlsL o ac|une posesor|e genera| (ac(lunea in
complngere ac(lunea lnclplenL in revendlcare) penLru a crel lnLroducere se
cer a fl indepllnlLe urmLoarele cond|||
posesla s fl duraL cel pu(ln 1 an
s nu fl LrecuL mal mulL de 1 an de la Lulburare sau deposedare
posesla s fle uLll
ln mod excep(lonal arL 676 Cprclv acord poslblllLaLea deLenLorulul
precar de a folosl ac|unea posesor|e spec|a| (ac(lunea in relnLegrare) AceasL
ac(lune poaLe fl lnLrodus de posesor orl de cLre deLenLorul precar in cazul in
care Lulburarea sa facuL prln v|o|en Se cere indepllnlrea unel slngure condl(ll
s nu f| trecut un an de |a tu|burarea pr|n v|o|en
1Def s| fe|ur||e uzucap|un|| |n s|stemu| Codu|u| C|v||
Uzucap|unea esLe dobndlrea proprleL(ll sau a alLul drepL real prln
posedarea neinLrerupL a lucrulul in Llmpul flxaLe de lege
Codul clvll reglemenLeaz uzucaplunea de 30 anl ;l uzucaplunea de 10 pn la 20
anl
a uzucaplunea de 30 anl
enLru exlsLen(a uzucaplunll de 30 anl se cer indepllnlLe urmLoarele condl(ll
s exlsLe o posesle de 30 anl posesla s fle uLll nevlclaL
Se poaLe folosl posesla dln care lnvoc uzucaplunea unlL cu cea a auLorllor
sl ([onc(lunea poseslllor)

osesorul poaLe fl de rea credln( ;l fr [usL LlLlu


1ermenul se calculeaz pe zlle inLregl Jles oJ poem lnLr in calcul ln
schlmb Jles o poo zlua in care a incepuL posesla nu lnLr in calcul
b Uzucap|unea de |a 10 pn |a 0 an| presupune indepllnlrea
urmLoarelor condl(ll
s exlsLe posesle uLll
posesorul s alb [ust t|t|u
posesorul s fle de bun credln(
posesla s dureze de la 10 la 20 anl
Dzocoplooeo Je lo 10 lo 20 ool se apllc numal in prlvln(a lmobllelor ot
sloqoll nu ;l unlversallL(llor de bunurl
ue alcl concluzla c uzucaplunea de la 10 la 20 de anl se poaLe opune
ac(lunll in revendlcare a unul proprleLar dar nu ac(lunll in peLl(le de eredlLaLe a
adevraLulul mo;LenlLor
La se apllc ;l uzufrucLulul dar nu ;l servlLu(ll
Iustu| t|t|u esLe orlce acL LranslaLlv de proprleLaLe care provlne de la
alLclneva decL proprleLarul adlc de la un ooo Jomloos
lapLul [urldlc LranslaLlv de proprleLaLe poaLe fl [usL LlLlu
uzucaplunea inLemelaL pe un LlLlu ce provlne de la adevraLul proprleLar
esLe de neconcepuL penLru c acesLa prln el insu;l conduce la dobndlrea
proprleL(ll
ln pracLlc sa admls c poL servl drepL [usL LlLlu penLru uzucaplune de la 10
la 20 anl Lranzac(la care de;l e declaraLlv de drepLurl e aslmllaL acLulul
LranslaLlv hoLrrea [udecLoreasc de ad[udecare a unul bun ;l cea care
consLaL o conven(le LranslaLlv dlnLre pr(lle unul proces
Succeslunea legal ;l legaLul unlversal poL consLlLul de asemenea [usL LlLlu
uovada [usLulul LlLlu se face dup regullle de drepL comun

1|t|u| putat|v (care exlsL doar in credln(a celul care lnvoc uzucaplunea) nu
este [ust t|t|u La fel LlLlul nul
!usLul LlLlu esLe deoseblL de buna credln( ;l Lrebule dovedlL
un LlLlu anulabll poaLe fl lnvocaL drepL [usL LlLlu impoLrlva unel persoane cu
excep(la persoanel care are drepLul s lnvoce nullLaLea relaLlv uup impllnlrea
Lermenulul de prescrlp(le cnd el devlne valld poaLe fl lnvocaL ca [usL LlLlu chlar
impoLrlva celul care ar fl puLuL cere anularea
Data cert este necesar [ustu|u| t|t|u dar nu se cere ca acesLa s fle
Lranscrls in reglsLrul de Lranscrlp(ll lmoblllare
8una cred|n consL in credln(a gre;lL a posesorulul c a dobndlL de la
adevraLul proprleLar La Lrebule s exlsLe in momenLul dobndlrll lmobllulul La
se prezum (booo flJes ptesomltot)
1ermenul uzucaplunll esLe de la 10 la 20 anl
1ermenul esLe de 10 anl dac adevraLul proprleLar a loculL Llmp de 10 anl
in raza LerlLorlal a acelula;l Lrlbunal [ude(ean unde se afl lmobllul
1ermenul e de 20 anl dac a loculL in clrcumscrlp(la alLul Lrlbunal [ude(ean
decL cel in care se afl lmobllul
Def s| fe|ur||e uzucap|un|| |n s|stemu| de Carte func|ara
ln slsLemul de publlclLaLe al cr(llor funclare lmporLan(a uzucaplunll ca mod
de dobndlre al drepLulul de proprleLaLe esLe mal redus
CdaL inscrls in carLea funclar drepLul real se na;Le exlsL ;l ca aLare
problema uzucaplunll nu se mal pune lmporLan(a el devenlnd nesemnlflcaLlv
Cele arLaLe prlvlnd uzucaplunea se apllc numal in cazul in care se apllc
reglmul de publlclLaLe lmoblllar prln reglsLre de Lranscrlp(lune
ln reglunlle in care se apllca in LrecuL fosLul reglm de carLe funclar uzucaplunea
are o apllca(le excep(lonal in condl(llle arL 27 ;l 28 dln Legea nr113/1938

cnd sau inscrls in carLea funclar drepLurl reale fr cauz leglLlm are poL fl
dobndlLe in Lemelul uzucaplunll ele vor rmne valabll dobndlLe dac LlLularul
inscrls al drepLulul lea posedaL cu buncredln( poLrlvlL legll Llmp de 10 anl
se ;Lerg vlcllle LlLlulul consolldnd sLarea de prln inscrlerea in CarLea funclar pe
baza unul LlLlu nevalabll
cel care a posedaL un bun lmobll in condl(llle legll Llmp de 20 anl dup moarLea
proprleLarulul inscrls in CarLea funclar va puLea cere inscrlerea pe numele su a
drepLulul ca urmare a uzucaplunll
In prezent reglmul de publlclLaLe lmoblllar prln reglsLre de Lranscrlp(lunl
;l cel prln carLe funclar au fosL inloculLe cu un nou reglm de publlclLaLe
lmoblllar prln carLe funclar care nu se confund cu cel anLerlor neavnd decL
consecln(e pe planul publlclL(ll lmoblllare
rescr|p|a |nstantanee asupra |ucru|u| mob||
ArL 1909 al1 araL c lucrurlle moblle se prescrlu prln fapLul poseslel lor fr s
fle vreo Lrebuln( de vreo scurgere de Llmp
Condl(ll ceruLe penLru a func(lona aceasL prescrlp(le sunL
s fle vorba de un bun mobll corporal
s fle vorba de o posesle nu de deLen(le precar
posesla s fle uLll nevlclaL
posesorul s fle de buncredln(
Ionct|unea poses|||or
Ionc|unea (un|rea) poses|||or inseamn adugarea sau unlrea la Lermenul
poseslel acLuale (proprll) a Llmpulul cL lucrul a fosL posedaL de auLorll sl uecl
dac A a incepuL s uzucapeze ;l inalnLe de impllnlrea Lermenulul a insLrlnaL
lucrul lul 8 acesLa dln urm poaLe s uneasc posesla sa cu cea a lul A penLru a
uzucapa

!onc(lunea poseslllor esLe inLoLdeauna poslbll dar ea esLe faculLaLlv adlc


posesorul acLual are de ales inLre a incepe o nou posesle orl a lnvoca [onc(lunea
poseslllor
osesorul acLual conLlnu posesla auLorulul su cu LoaLe vlcllle sau callL(lle el
el nu poaLe schlmba in avanLa[ul su naLura poseslel anLerloare
Condl(llle [onc(lunll sunL s fle vorba de posesle proprluzls (deLen(la precar
nu poaLe fl unlL cu posesla) ;l cel care lnvoc [onc(lunea s fle un succesor in
drepLurl al auLorulul
lnvocarea [onc(lunll se face cnd aceasLa esLe favorabll posesorulul acLual
4Lfecte|e s| moda||tat||e de |nvocare a|e uzucap|un||
Lfecte|e uzucap|un||
LfecLul prlnclpal e c posesorul dobnde;Le drepLul de proprleLaLe sau alL
drepL real asupra lucrulul
uzucaplunea reLroacLlveaz decl posesorul devlne proprleLar dln zlua cnd a
incepuL posesla ;l nu dln momenLul impllnlrll Lermenulul de prescrlp(le
uzucaplunea poaLe fl lnvocaL aLL pe cale de ac(lune cL ;l pe cale de
excep(le La nu se lnvoc dln oflclu cl Lrebule ceruL de cel lnLeresaL
8eneflclarul uzucaplunll poaLe renun(a la efecLele el 8enun(area se face
numal dup impllnlrea el 8enun(area poaLe fl expres sau LaclL lar renun(Lorul
Lrebule s alb capaclLaLea de a insLrlna CredlLorll poL lnvoca prescrlp(la
ob(lnuL de deblLorul lor dac acesLa a renun(aL la ea
SDoband|rea propr|etat|| mob|||are de catre posesoru| de buna cred|nta
8una cred|n consL in credln(a gre;lL a posesorulul c a dobndlL de la
adevraLul proprleLar La Lrebule s exlsLe in momenLul dobndlrll lmobllulul La
se prezum (booo flJes ptesomltot)

6Def s| caractere|e [ur|d|ce a|e dr de uzufruct


a) Def|n||e
uzufrucLul esLe un dezmembrmnL al drepLulul de proprleLaLe care
presupune dezllplrea a dou aLrlbuLe ale drepLulul de proprleLaLe (jos oteoJl ;l jos
ftoeoJl) ;l consLlLulrea lor inLrun drepL real care apar(lne unel alLe persoane
decL proprleLarul numlL uzufructuar cel de al Lrellea aLrlbuL al proprleL(ll jos
oboteoJl rmne proprleLarulul lucrulul ;l consLlLule nuda proprleLaLe LlLularul
fllnd numlL nud propr|etar
uecl uzufrucLuarul are drepLul de a se folosl de lucru ;l al culege frucLele (osos ;l
ftoctos) lar proprleLarul rmne doar cu nuda proprleLaLe care cuprlnde numal
drepLul de a dlspune de lucru (obosos)
b) Caractere
LsLe un drepL real care nu se confund cu drepLul de folosln( de care se
bucur de exemplu locaLarul asupra bunulul inchlrlaL
uzufrucLul consLlLulL asupra unel crean(e sau valorl moblllare (aclunl
obllga(lunl) nu mal esLe un drepL real deoarece drepLul dln care rezulL nu are
acesL caracLer
lnLre drepLul de uzufrucL ;l cel de folosln( exlsL mal mulLe deoseblrl
1) locaLorul pred lucrul in bun sLare nudul proprleLar in sLarea in care se afl
2) drepLul locaLarulul esLe inLoLdeauna moblllar chlar cnd oblecLul esLe lmobll
pe cnd uzufrucLul poaLe fl bun moblllar sau lmoblllar dup cum bunul asupra
crula se exerclL esLe un bun mobll sau lmobll
3) locaLarul nu se poaLe ellbera de obllga(la sa prln delsarea lucrulul ;l
abandonarea folosln(el pe cnd uzufrucLuarul esLe (lnuL ptoptet tem ;l se
poaLe susLrage obllga(lel prln abandonarea lucrulul ;l a folosln(el lul
4) loca(lunea se LransmlLe mo;LenlLorllor pr(llor pe cnd uzufrucuLl se sLlnge
prln moarLea uzufrucLuarulul
LsLe un drepL real Lemporar se sLlnge cel mal Lrzlu la moarLea
uzufrucLuarulul

Cnd uzufrucLul apar(lne unel persoane [urldlce a crel duraL nu esLe de


regul predeLermlnaL uzufrucLul nu poaLe dura mal mulL de 30 anl
LsLe un drepL de folosln(
LsLe un drepL al crul exercl(lu esLe ceslbll penLru c uzufrucLuarul poaLe
dlspune de drepLul su fle prln acL cu LlLlu oneros fle cu LlLlu graLulL
AcLul de dlspozl(le al LlLularulul drepLulul nu aLlnge decl drepLul de uzufrucL
insu;l cl numal emolumenLul lul adlc avanLa[ele de ordln economlc pe care
lucrul esLe suscepLlbll s le produc
uzufrucLul face parLe dln drepLul de ga[ general al credlLorulul uzufrucLuarulul
Modur||e de const|tu|re a uzufructu|u|
ArL 317 Cclv uzufrucLul se sLablle;Le prln lege ;l prln voln(a omulul (acL inLre
vll sau LesLamenL)
nu se mal cunosc cazurl de uzufrucL legal uzufrucLul se poaLe consLlLul de
asemenea prln uzucaplune
r|n vo|na omu|u| uzufrucLul se poaLe consLlLul
dlrecL prln insLrlnarea celor dou aLrlbuLe (osos ;l ftoctos) cLre
uzufrucLuar proprleLarul rezervndu;l nuda proprleLaLe
lndlrecL insLrlnarea nudel proprleL(l vnzLorul rezervndu;l uzufrucLul
sau
proprleLarul LransmlLe nuda proprleLaLe unel persoane lar osos ;l ftoctos
unel alLe persoane
Conven(la poaLe fl cu LlLlu oneros sau cu LlLlu graLulL
uzufrucLul consLlLulL prln voln(a omulul poaLe fl pur ;l slmplu sub condl(le
sau pe Lermen

r|n uzucap|une
uzucaplunea de 30 anl i;l gse;Le rar apllcarea penLru c posesorul poaLe lnvoca
ins;l dobndlrea proprleL(ll nu numal a uzufrucLulul
Se poaLe folosl uzucaplunea de 1020 anl dac posesorul are [usL LlLlu ;l esLe de
bun credln( exerclLnd in fapL uzufrucLul
ulspozl(llle arL 1909 alln 1 Cclv adlc prescrlp(la lnsLanLanee se poL apllca
uzufrucLulul prlvlnd bunurlle moblle acesLa fllnd suscepLlbll de posesle
8Dr s| ob||gat|||e uzufructuaru|u|
Dreptur||e uzufructuaru|u|
uzufrucLuarul are drepLul s cear predarea in folosln( a lucrulul avnd la
dlspozl(le ac(lunea confesorle uac uzufrucLul a fosL nscuL dln conven(le are la
indemn o ac(lune personal nscuL dln conven(le penLru predarea lucrulul
Are drepLul de se a folosl de lucru ;l de al culege frucLele fr a se aLlnge de
subsLan(a lucrulul
urepLul de a se folosl de lucru e la fel ca ;l al proprleLarulul Ll nu poaLe
schlmba desLlna(la lucrulul Lrebule s psLreze subsLan(a lucrulul dar in cazul
bunurllor consumpLlblle are ;l drepL de dlspozl(le
uzufrucLuarul are drepLul de al culege frucLele lrucLele naLurale ;l lndusLrlale
sunL dobndlLe de uzufrucLuar in msura in care lea percepuL urepLul la ele esLe
deLermlnaL de duraLa uzufrucLulul lrucLele clvlle se socoLesc (dobndesc) zl cu zl
;l se cuvln uzufrucLuarulul in propor(le cu duraLa uzufrucLulul
uzufrucLuarul poaLe ceda beneflclul (emolumenLul) drepLulul su de uzufrucL
Ll rmne LlLularul drepLulul ;l el rspunde fa( de nudul proprleLar
enLru aprare uzufrucLuarul poaLe folosll ac(lunlle posesorll
enLru anumlLe bunurl (fond de comer( pdurl Lurme de vlLe) exlsL dlspozl(ll
speclale
uzufrucLuarul se poaLe bucura personal de drepLul su sau il poaLe inchlrla
orl il poaLe ceda exercl(lul

La bunurl lncorporale uzufrucLuarul are drepLul la venlLurlle produse de


ac(lunl obllga(lunl renLe fond de comer( drepL de crean(
uzufrucLuarul are drepLul de a incasa crean(e (la unlversallLaLe [urldlc) ;l
obllga(la de a resLlLul aceea;l sum la inceLarea uzufrucLulul
Ll poaLe incasa lndemnlza(la de aslgurare dac esLe numal penLru folosln(a
bunulul uzufrucLul asupra lmobllelor se poaLe lpoLeca
ConLracLul de loca(lune inchelaL de nudul proprleLar esLe opozabll
uzufrucLuarulul dac a fosL inchelaL in form auLenLlc orl sub semnLur prlvaL
cu daL cerL
ConLracLul inchelaL de uzufrucLuar e opozabll noulul proprleLar cL dureaz
uzufrucLul lar dup inceLarea lul cel mulL 3 anl
uzufrucLuarul poaLe folosl urmLoarele ac|un|
O ac|unea confesor|e de uzufruct (corespunzLoare ac(lunll in
revendlcare a proprleLarulul)
O ac|un||e posesor|| chlar impoLrlva nudulul proprleLar penLru
aprarea poseslel drepLulul de uzufrucL penLru c uzufrucLuarul esLe
deLenLor precar numal in ce prlve;Le drepLul de proprleLaLe dar nu ;l
in ce prlve;Le drepLul de uzufrucL
O ac|unea de grn|u|re orl hoLrnlcle penLru a deLermlna por(lunea
de pmnL care face oblecLul drepLulul de uzufrucL
O ac|unea de |e|re d|n |nd|v|z|une (penLru a pune capL lndlvlzlunll in
care se afl oblecLul drepLulul de uzufrucL)
O ac|un||e pr|n care se poate va|or|f|ca or| apra dreptu| de uzufruct
(ac(lunea de execuLare a crean(elor a[unse la scaden() ac|unea
pau||an (revocaLorle impoLrlva acLelor de dlspozl(le inchelaLe de
deblLor in frauda crean(el ce face oblecLul uzufrucLulul)
oLrrlle ob(lnuLe de uzufrucLuar in favoarea sa fle in peLlLorlu fle in
posesorlu folosesc ;l nudul proprleLar in msura in care prln ac(lunea pornlL s
a urmrlL conservarea lucrululoblecL al uzufrucLulul

oLrrlle [udecLore;Ll pronun(aLe in defavoarea uzufrucLuarulul nu sunL


opozablle noulul proprleLar deoarece drepLurlle acesLula nu poL fl compromlse
prln fapLa uzufrucLuarulul
Cb||ga|||e uzufructuaru|u| au ca scop aslgurarea unel bune inLre(lnerl a
lucrululoblecL al uzufrucLuarulul ;l resLlLulrea lul
Ina|nte de |ntrarea |n exerc||u| dreptu|u| de uzufruct uzufrucLuarul are
a) obllga(la de a inLocml un lnvenLar al bunurllor moblle ;l un proces
verbal de consLaLare a sLrll maLerlale a lmobllelor Lucrurlle se
prlmesc in sLarea in care se gsesc Sanc(lunea penLru neindepllnlrea
acesLel obllga(ll esLe c noul proprleLar il poaLe impledlca pe
uzufrucLuar s lnLre in folosln(a lucrurllor
b) in momenLul sLlngerll uzufrucLulul noul proprleLar poaLe s fac
dovada preLen(lllor lul prln orlce ml[loc de dovad lncluslv prln
marLorl ;l prezum(ll
c) obllga(la de a gsl o cau(lune (persoan) care s se obllge alLurl de
uzufrucLuar in caz de lnsolvablllLaLe a acesLula lndepllnlrea acesLel
obllga(ll se face fle prln gslrea ;l darea unel cau(lunl proprluzlse fle
prln consLlLulrea unel garan(ll reale (ga[ sau lpoLec) noul proprleLar
poaLe scuLl pe uzufrucLuar de darea cau(lunll
In t|mpu| exerc|tr|| dreptu|u| de uzufruct uzufrucLuarul esLe obllgaL
a) s se foloseasc de lucruloblecL al uzufrucLuarulul ca un bun proprleLar ;l s se
conformeze modulul de foloslre sLablllL de cLre nudul proprleLar ;l oblcelul
loculul
uzufrucLuarul are obllga(la de a inLre(lne lucrul in bun sLare avnd sarclna de a
face repara(ll mlcl (de inLre(lnere) ;l pe cele marl dac ele apar ca necesare ca
urmare a nefacerll la Llmp a repara(lllor de inLre(lnere roprleLarul are obllga(la
de a face repara(llle marl care sunL deflnlLe de lege
b) S aduc la cuno;Lln(a nudulul proprleLar orlce inclcrl ale drepLulul acesLula
c) S suporLe o parLe dln sarclnlle lucrulul uzufrucLuarul suporL sarclnlle
folosln(el cele care se suporL dln venlLurl de exemplu lmpozlLe ;l Laxe lar

sarclnlle proprleL(ll (cu caracLer exLraordlnar) sunL suporLaLe de nudul


proprleLar
d) uzufrucLuarul esLe obllgaL s conLrlbule ;l la plaLa daLorlllor auLorulul
uzufrucLulul Cbllga(la nu exlsL la uzufrucLul cu LlLlu parLlcular dar exlsL in cazul
uzufrucLulul unlversal ;l cu LlLlu unlversal
uaLorllle se regleaz dup urmLoarele regull
uzufrucLuarul plLe;Le daLorla lar nudul proprleLar esLe obllgaL s
resLlLule suma la sLlngerea uzufrucLulul
nudul proprleLar plLe;Le daLorla lar uzufrucLuarul va Lrebul s
plLeasc noulul proprleLar dobnda la sumele plLlLe pe Llmpul
uzufrucLulul
nudul proprleLar vlnde o parLe dln bunurlle supuse uzufrucLulul
cL esLe necesar penLru a plLl daLorla
e) SuporLarea chelLulelllor de [udecaL care prlvesc folosln(a lucrulul revlne
uzufrucLuarulul cele care prlvesc proprleLaLea revln nudulul proprleLar
uac uzufrucLul e graLulL chelLulellle de [udecaL revln nudulul proprleLar
9Dr s| ob||gat|||e nudu|u| propr|etar
Dreptur||e nudu|u| propr|etar
urepLul de a dlspune de lucru cu respecLarea aLrlbuLelor ce revln
uzufrucLuarulul (vnzare dona(l glrare cu lpoLec sau ga[ in Llmpul uzufrucLulul
dar acesLe acLe nu;l produc lnLegral efecLele deoarece nudul proprleLar nu poaLe
cL dureaz uzufrucLul sl aduc nlcl o modlflcare)
nudul proprleLar esLe indrepL(lL s fac unele lucrrl de sporlre a spa(lulul
lncluslv consLrulrea pe Lerenul proprleLaLea sa a unel unlL(l locaLlve cu condl(la
ca prln asemenea lucrrl s nu aduc modlflcrl esen(lale cldlrll ce formeaz
oblecLul uzufrucLulul

drepLul de a exerclLa LoaLe ac(lunlle ce lnLereseaz drepLul de proprleLaLe


(ac(lune in revendlcare ac(lunll posesorll ac(lunea negaLorle de conLesLarea unel
servlLu(l ac(lunea de le;lre dln lndlvlzlune)
uzufrucLuarul ;l nudul proprleLar nu se gsesc in lndlvlzlune orl in comunlLaLe de
lnLerese cl au flecare drepLurl cu LoLul lndependenLe unul fa( de cellalL ue
aceea nlcl unul dlnLre el nu poaLe reprezenLa ;l nu poaLe fl reprezenLaL de cellalL
drepLul asupra producLelor
drepLul de a incasa lndemnlza(la de aslgurare in caz de dlsLrugere a lucrulul
dac a fosL aslguraL nuda proprleLaLe
drepLul de a lnLroduce ac(lunl impoLrlva uzufrucLuarulul ca acesLa s;l execuLe
obllga(llle in cursul uzufrucLulul
Cb||ga|||e nudu|u| propr|etar
ue regul nu are nlcl o obllga(le pozlLlv in favoarea uzufrucLuarulul el avnd
obllga(la negaLlv de a nu sLn[enl pe uzufrucLuar in exerclLarea drepLulul lul
nudul proprleLar are LoLu;l obllga(la de garan(le (dac uzufrucLul a fosL
consLlLulL cu LlLlu oneros) sau obllga(la de garan(le dac aceasLa a fosL asumaL
prln acLul de consLlLulre a uzufrucLulull chlar dac acesLa a fosL consLlLulL cu LlLlu
graLulL
0 Modur||e de st|ngere a uzufructu|u|
uzufrucLul se sLlnge prln
a) MoarLea uzufrucLuarulul drepLul de uzufrucL fllnd vlager uar drepLul de
uzufrucL poaLe fl consLlLulL in favoarea mal mulLor persoane succesorl ins
cu condl(la s exlsLe la momenLul consLlLulrll lul Lo(l beneflclarll
uzufrucLul poaLe fl sLablllL pe o perload de cel mulL 30 anl
b) Lxplrarea Lermenulul penLru care a fosL consLlLulL
c) Consolldarea (adlc inLrunlrea in persoana uzufrucLuarulul ;l a callL(ll de
nud proprleLar)

d) neuzul adlc neexerclLarea Llmp de 30 anl a drepLulul de uzufrucL in acesL


caz lnLervlne prescrlp(la exLlncLlv
e) uzucaplunea (prescrlp(la achlzlLlv) in favoarea unul Ler( (fle numal penLru
uzufrucL fle aLL a nudel proprleL(l cL ;l a uzufrucLulul)
f) lerderea LoLal a lucrulul care nu se daLoreaz unel culpe lerderea
poaLe fl ;l [urldlc de exemplu lucrul esLe scos dln clrculLul [urldlc fllnd
exproprlaL
g) 8enun(area uzufrucLuarulul la oblecLul su (expres sau LaclL cu LlLlu
oneros sau graLulL)
h) Abuzul de folosln( ln acesL caz sLlngera uzufrucLulul se pronun( de
lnsLan(a [udecLoreasc cnd uzufrucLuarul abuzeaz de folosln(a lucrulul
aducndul sLrlcclunl sau il las s se degradeze prln llps de inLre(lnere
l) 8ezolu(lunea revocarea anularea drepLulul celul care a consLlLulL
uzufrucLul e cale de consecln( se desflln(eaz ;l drepLul de uzufrucL
consLlLulL
[) 8ezolu(lunea revocarea anularea LlLlulul prln care sa consLlulL uzufrucLul
k) Lxproprlerea lmobllulul cu drepLul LlLularulul la despgublre

1L|ch|darea uzufructu|u|
a) uzufrucLul inceLeaz la sLlngerea lul uzufrucLuarul nu mal are drepLul la
frucLele neculese la daLa sLlngerll uzufrucLulul
b) uzufrucLuarul esLe obllgaL s resLlLule noulul proprleLar lucrul ce a fosL
oblecL al uzufrucLulul
c) uzufrucLuarul daLoreaz despgublrl in caz de plelre sau deLerlorare dln
culp a lucrulul ;l de inclcare a obllga(lllor pe care le are fa( de nudul
proprleLar
d) nudul proprleLar esLe obllgaL s resLlLule uzufrucLuarulul sumele de banl pe
care acesLa dln urm lea plLlL penLru el
e) uzufrucLuarul nu are drepLul s cear la inceLarea uzufrucLulul despgublrl
penLru imbunL(lrlle pe care lea fcuL dac prln ele a sporlL valoarea
lucrulul
f) Se dlscuL dac se poL cere despgublrl penLru repara(llle marl fcuLe de
uzufrucLuar

Dr de uz dr de ab|tat|e
DkL1UL DL U2
LsLe un drepL real prln lnLermedlul crula LlLularul drepLulul dobnde;Le
drepLul de a folosl ;l culege frucLele dar numa| pentru nevo||e |u| | a|e fam|||e|
|u|
Are un caracLer str|ct persona| ;l nu poaLe fl cedaL sau inchlrlaL Se dobnde;Le
;l sLlnge dup acelea;l regull ca ;l drepLul de uzufrucL
DkL1UL DL nA8I1A|IL (A8I1A|IL)
L un drept rea| de aceea;l naLur cu uzufrucLul o varleLaLe a uzufrucLulul
care are ca ob|ect o cas de |ocu|t
Se consLlLule ;l se sLlnge dup acelea;l regull ca ;l uzufrucLul
Se sLlnge ;l prln efecLul expropr|er|| LlLularul avnd drepLul al despgublre
Se poaLe consLlLul asupra unel case de loculL fr a fl necesar vreo auLorlza(le
dln parLea unul organ admlnlsLraLlv
1lLularul drepLulul poaLe in mod excep|ona| s inchlrleze parLea dln loculn(
pe care nu o locule;Le efecLlv
Legea 319/1944 prlvlnd drepLul de mo;Lenlre a so(ulul supravle(ulLor (arL4)
recunoa;Le un drepL de ablLa(le asupra loculn(el ce a apar(lnuL so(ulul
decedaL dac
a casa de loculL face parLe dln mo;Lenlre
b so(ul supravle(ulLor s nu alb alL loculn( proprle
c drepLul se recunoa;Le pn la le;lrea dln lndlvlzlune in orlce caz cel pu(ln
un an de la decesul so(ulul su
d drepLul la hablLa(le inceLeaz dac so(ul se recsLore;Le inalnLe de le;lrea
dln lndlvlzlune

Como;LenlLorll poL cere resLrngerea drepLulul de hablLa(le dac loculn(a nu


esLe necesar in inLreglme urepLul de ablLa(le esLe un drepL |nd|v|z|b||
Def s| carcatere|e [ur|d|ce a|e dr de serv|tute
Serv|tutea este o sarc|n |mpus asupra unu| |mob|| pentru uzu| |
ut|||tatea unu| |mob|| avnd un a|t propr|etar
CaracLerele servlLu(ll
e un drepL real asupra lucrulul alLula ([us ln rem)
presupune dou lmoblle nu neapraL veclne (fondul domlnanL ;l fondul
aservlL)
e un drepL lmoblllar avd ca oblecL lmoblle prln naLur nu ;l lmoblle
prln desLlna(le sau prln oblecLul la care se refer
e un accesorlu al fondulul domlnanL La se LransmlLe odaL cu fondul La
fel sarclna care apas fondul aservlL
are caracLer perpeLuu va dura cL vor dura lmobllele ;l se va men(lne
slLua(la dln care a rezulLaL servlLuLea
esLe lndlvlzlbll (adlc bunul apar(lne in coproprleLaLe ea nu se poaLe
sLablll asupra sau in favoarea celul bun decL cu conslm(mnLul LuLuror
coproprleLarllor)
4C|as|f|carea serv|tut||or
A uup modu| const|tu|r|| in
servlLu(l naLurale nscuLe dln slLua(la naLural a locurllor (scurgerea
apelor servlLuLea lzvorulul de grnl(ulre)
servlLu(l legale sLablllLe prln lege (zldul sau ;an(ul comun planLa(la sau
consLruc(la la o anumlL dlsLan( de vedere servlLuLus de Lrecere)
sLablllLe prln fapLa omulul (conven(le LesLamen prln uzucaplune)
Cbserva(ll
ServlLu(lle naLurale sunL in fond legale
ServlLu(lle naLurale ;l legale nu sunL servlLu(l proprluzlse decl nu sunL
dezmembrmlnLe ale drepLulul de proprleLaLe cl llmlLe de exerclLare a
acesLul drepL SunL obllga(ll lmpuse proprleLarllor ca regull de bun
veclnLaLe 8ezulL c bunurlle dln domenlul publlc nu poL fl grevaLe cu

servlLu(l proprluzlse dar sunL compaLlblle cu servlLu(lle naLurale ;l


legale
8 uup ob|ectu| |or
pozlLlve care indrepL(esc pe proprleLarul fondulul domlnanL s fac
dlrecL acLe de folosln( pe fondul aservlL
negaLlve cele care lmpun proprleLarulul fondulul aservlL anumlLe
resLrlc(ll sau impledlcrl in exercl(lul drepLulul su de proprleLaLe
C uup cum sunt stab|||te |n fo|osu| une| c|d|r| or| a| unu| teren
urbane in folosul unel cldlrl
rurale in folosul unul Leren
D A|te c|as|f|cr|
servlLu(l conLlnue fr exercl(lul omulul (apeducL scurgerea
apelor)
servlLu(l neconLlnue cele care au nevole de fapLul acLual al
omulul penLru a fl exerclLaLe (ex de Lrecere de a lua ap dln
fnLn)
uln alL puncL de vedere servlLu(lle poL fl
servlLu(l aparenLe care se cunosc prln anumlLe semne exLerloare
(u; fereasLr)
servlLu(l neaparenLe care nu au un semn exLerlor de exlsLen(
(ex lnLerzlcerea de a zldl)
uln comblnarea claslflcrllor de mal sus rezulL paLru caLegorll servlLu(l
conLlnue ;l neaparenLe (ex de a nu zldl) servlLu(l neconLlnue ;l aparenLe (de
Lrecere) servlLu(l neconLlnue ;l neaparenLe (servlLu(l de Lrecere cnd nu exlsL
poLec sau drum vlzlbll) ;l servlLu(l conLlnue ;l aparenLe care prezlnL lmporLan(
penLru c se poL dobndl prln uzucaplune
S Serv|tutea de scurgere a ape|or natura|e s| serv|tutea |zvoare|or
ServlLuLea de scurgerea apelor naLurale esLe reglemenLaLa de arL 378 Cod
Clvll locurlle lnferloare sunL supuse a prlml apele ce curg flresLe dln locurlle
superloare fara ca mna omulul sa fl conLrlbulL la aceasLa# Se are in vedere
curgerea flreasca a apelor in cazul lmobllelor slLuaLe in panLe roprleLarul loculul
lnferlor esLe obllgaL sa nu faca nlmlc de naLura a sLavlll apele lar cel al fondulul

superlor sa nu faca nlmlc penLru a dlrl[a apele caLre locul lnferlor1 uaca
proprleLarul fondulul lnferlor efecLueaza lucrarl ce obsLaculeaza scurgea apelor el
poaLe fl obllgaL sa respecLe servlLuLea nascuLa dln slLuaLla locurllor desfllnLnd
lucrarlle efecLuaLe
ServlLuLea lzvoarelor esLe reglemenLaLa in arL 379 381 Cod Clvll oLrlvlL arL
379 Cod Clvll cel ce are un lzvor pe proprleLaLea sa poaLe face orlce
inLrebulnLare cu dnsul fara a vaLama drepLul ce proprleLarul fondulul lnferlor la
dobndlL prln LlLlu sau prln prescrlpLle asupra acelul lzvor# ue asemenea se
lnLerzlce proprleLarulul fondulul pe care se afla un lzvor ce da apa necesara unel
comune sau alLel asezarl sa faca orlce lucrare de naLura al schlmba cursul
6 ran|tu|rea s| |ngrad|rea propr|etat||or |nvec|nate
ServlLuLea de ingradlre esLe reglemenLaLa de arL 383 Cod Clvll LoL
proprleLarul isl poaLe ingradl proprleLaLea# Conform acesLul LexL ingradlrea
proprleLaLll ne apare ca fllnd o faculLaLe a proprleLarulul sl nu o obllgaLle
lngradlrea esLe obllgaLorle doar penLru proprleLaLlle slLuaLe in orase sl suburbll
(medlul urban) arL 600 Cod Clvll dar sl in acesL caz volnLa parLllor are un rol
hoLarLor uocLrlna sl pracLlca consldera ca drepLul de ingradlre nu esLe o
servlLuLe cl o slmpla manlfesLare a drepLulul de proprleLaLe1
ServlLuLea de granlLulre reglemenLaLa in arL384 Cod Clvll orlce proprleLar
poaLe indaLora pe veclnul sau la granlLulrea proprleLaLll llplLe cu a sa chelLulellle
granlLulrll se vor face pe [umaLaLe# Asadar proprleLarul poaLe obllga pe veclnul
sau sa procedeze la granlLulrea proprleLaLll llplLe de a sa ChelLulellle se suporLa in
proporLle egala uaca granlLulrea nu se va face amlabll se poaLe lnLroduce o
acLlune in granlLulre penLru deLermlnarea llmlLelor fondurllor inveclnaLe
Serv|tutea pr|v|nd d|stanta p|antat||or s| serv|tutea pr|v|nd p|catura
streas|n||or
ServlLuLlle referlLoare la planLaLll sl consLrucLll prevad fapLul ca proprleLarul
unul Leren nu are drepLul de a planLa orl consLrul pe Lerenul sau pna la llmlLa lul
exLrema adlca pna la llnla desparLlLoare dlnLre el sl Lerenul vecln
ArL 607 Cod Clvll dlspune ca proprleLarul unul Leren se poaLe aproprla cu
planLaLllle lul de Lerenul vecln daca respecLa dlsLanLa faLa de llnla desparLlLoare a

celor proprleLaLl prevazuLa prln regulamenLe parLlculare orl prln oblcelurl


consLanLe sl recunoscuLe lar in llpsa acesLora daca se respecLa dlsLanLa de 2 meLrl
penLru arborll inalLl sl de 03 meLrl penLru celelalLe planLaLll sub sancLlunea ca in
caz conLrar proprleLarul loculul vecln sa poaLa cere scoaLerea planLaLlllor puse la o
dlsLanLa mal mlca
ue asemenea proprleLarul loculul vecln poaLe obllga pe proprleLarul loculul pe
care se afla arborll sa Lale crenglle acesLor arborl care sau inLlns deasupra loculul
care esLe proprleLaLea sa sl are drepLul de a Lala el insusl radaclnlle acesLor arborl
aLuncl cnd ele sau inLlns pe pamnLul sau (arL 608 alln 23 Cod Clvll)
ulsLanLele prevazuLe de lege se vor masura de la lnlma arborelul lar nu de la
suprafaLa lul exLerloara sl pna la llnla desparLlLoare inLre cele doua proprleLaLl
veclne cacl asLfel dlsLanLele ce au puLuL fl respecLaLe in momenLul sadlrll
arborllor sar gasl mal Lrzlu mlcsoraLe prln aceea ca prln cresLere Lrunchlul
arborllor sa ingrosaL sa marlL
Arborll ce se afla in gardul comun sunL comunl ca sl gardul sl flecare dln ambll
proprleLarl esLe in drepL a cere sal Lale
Cel dol proprleLarl poL convenl ca dlsLanLa la care se fac planLaLllle sa fle mal
mlca decL cea prevazuLa de lege convenLle care poaLe fl expresa dar sl LaclLa
achlesarea puLnd sa rezulLe dln neopunerea la efecLuarea planLaLlllor sl
aLlLudlnea pozlLlva indelungaLa a celul care puLea cere desfllnLarea lor1
CbllgaLla de a respecLa dlsLanLa planLaLlllor dlspare cnd proprleLarulul
fondulul a obLlnuL servlLuLea de a avea planLaLll la dlsLanLa mal mlca servlLuLe
care fllnd conLlnua sl aparenLa poaLe fl dobndlLa prln uzucaplune2
ln ce prlvesLe pomll frucLlferl urmeaza sa se alba in vedere sl Legea nr
11/1974 a pomlculLurll (a se vedea sl acLlunea in granlLulre)
ServlLuLea prlvlnd plcaLura sLreslnllor prevazuLa de arL 613 Cod Clvll esLe o
obllgaLle lmpusa celul care consLrulesLe o casa de asl face sLreaslna in asa fel
incL apele rezulLaLe dln plol sa se scurga pe Lerenul sau sau in sLrada sl nu pe
Lerenul veclnulul
CdaLa apa de ploale cazuLa pe fond conform arL 613 aceasLa apa poaLe fl
lasaLa sa se scurga pe fondul lnferlor in mod naLural deoarece veclnul esLe supus
la servlLuLea de scurgere conform arL 378
lnsa nlcl aceasLa obllgaLle relaLlva la plcaLura sLreslnllor nu esLe in fapL o

adevaraLa servlLuLe La se poaLe invlnge prln servlLuLea conLrarle adlca prln


drepLul dobndlL de proprleLar de a lasa sa se scurga pe sLreslne fondul vecln sl
acesL drepL poaLe fl dobndlL prln LlLlu prescrlpLle sau desLlnaLla proprleLarulul
8Serv|tutea de vedere
rln dlspozlLllle cuprlnse in arL 611 613 Cod Clvll leglulLorul a sLablllL
anumlLe condlLll cu prlvlre la consLrulrea de feresLre sau deschlderl prln care sa fle
cu puLlnLa vederea spre proprleLaLea veclnulul
ulsLanLele sLablllLe sunL de 190 meLrl sl respecLlv 060 meLrl cum vederea
esLe dreapLa (zldul in care sa pracLlcaL deschlderea esLe paralel cu llnla
desparLlLoare) sau plezlsa (zldul esLe perpendlcular pe llnla desparLlLoare) sl se
calculeaza de la zld pna la llnla desparLlLoare a celor doua proprleLaLl sl nu pna
la casa veclnulul ulsLanLa de 060 meLrl esLe foloslLa aLuncl cnd esLe vorba de
feresLre balcoane Lerase eLc obllce adlca deschlse in planurl formnd un unghl
drepL cu llnla desparLlLoare
Spre deoseblre de LexLul corespunzaLor dln Codul clvll francez arL 612 Cod
Clvll 8omn se refera numal la vedere nu sl la deschlderl penLru aer sl lumlna2 S
a pus deseorl problema daca se poL deschlde feresLre de lumlna nu de vedere
adlca feresLre opace dar prln care Lrece lumlna ?
racLlca [udlclara3 a sLaLuaL ca deschlderlle penLru aer sl lumlna se poL
pracLlca la orlce inalLlme deoarece ele consLlLule un aLrlbuL al drepLulul de
proprleLaLe sl nu sunL de naLura sa aduca nlcl un pre[udlclu proprleLarulul fondulul
vecln
Asadar sunL doua probleme dlferlLe una esLe poslblllLaLea consLlLulrll unel
feresLre de lumlna opace nu de vedere care consLlLule un acL de foloslnLa
normala a drepLulul de proprleLaLe sl alLa esLe aceea daca prln foloslrea
prelunglLa a unel asemenea feresLre se poaLe a[unge crearea unel servlLuLl de
vedere pe cale de prescrlpLle impoLrlva proprleLarulul loculul vecln C asemenea
servlLuLe de lumlna nu sar puLea dobndl decL daca proprleLarul care
consLrulesLe fereasLra inLovarasesLe acLul sau de foloslnLa de lucrarl vlzlblle sl
aparenLe execuLaLe chlar pe locul sau sl care sa evldenLleze incepuLul unel
adevaraLe posesll faLa de locul vecln suscepLlblla de a servl drepL fundamenL unel
prescrlpLll

9Serv|tutea de trecere
ServlLuLea de Lrecere pe locul vecln care poLrlvlL arL 616 619 Cod Clvll
consLa in drepLul proprleLarulul loculul infundaL de a cere veclnulul sau drepLul
spre Lrecere spre calea publlca penLru foloslrea fondulul cu indaLorlrea de al
despagubl penLru pagubele ce l lear produce
urepLul ce rezulLa dln servlLuLea de Lrecere esLe recunoscuL lndlferenL daca
esLe vorba de fond ingradlL sau neingradlL urban sau rural cladlL sau necladlL sl
lndlferenL cul ar aparLlne fondul aservlL3
LsLe suflclenL sa se dovedeasca caracLerul de loc infundaL al fondulul
domlnanL prln loc inLelegnduse un loc ce esLe incon[uraL de alLe proprleLaLl
dlferlLe fara ca proprleLarul sa alba leslre la calea publlca ln pracLlca [udlclara sa
decls ca acesL LexL Lrebule sa isl gaseasca apllcare sl in cazurlle in care leslrea ar
prezenLa lnconvenlenLe grave sau ar fl perlculoasa
uaca locul respecLlv are insa leslre la calea publlca pe un drum care in
anumlLe impre[urarl esLe lmpracLlcabll dar poaLe devenl pracLlcabll cu unele
amena[arl sl oarecare chelLulell nu se mal consldera loc infundaL2
uaca sa a[uns la slLuaLla de loc infundaL daLorlLa fapLel proprleLarulul cum ar
fl edlflcare a unor consLrucLll in asa fel incL sa blocaL leslrea la drumul publlc sau
vnzarea unel parLl dln Leren cu care ocazle vnzaLorul sla infundaL resLul
Lerenulul el numal esLe indrepLaLlL sa ceara un drepL de Lrecere pe Lerenul
veclnulul3
ln slLuaLla unul Leren ce aparLlne mal mulLor coparLasl cu leslre la calea
publlca imparLlrea Lerenulul prln formarea de parcele fara leslre la calea publlca
penLru unll dln fosLll proprleLarl nu le da acesLora drepLul sa preLlnda leslrea la
drumul publlc pe fondul unul alL proprleLar sLraln de coproprleLaLe4
Se poaLe consLlLul servlLuLe de Lrecere sl daca unul sau ambele fondurl sunL
proprleLaLe comuna deoarece servlLuLea esLe o sarclna ce proflLa LuLuror
coproprleLarllor fondulul aservlL
urepLul de Lrecere Lrebule sa se exerclLe pe acolo pe unde se poaLe reallza cel
mal scurL drum la calea publlca (arL 617 Cod Clvll) insa la alegerea loculul de
Lrecere sa se alba in vedere sa se produca cea mal puLlna paguba acelula pe al
carul Leren urmeaza sa alba loc Lrecerea la calea publlca (arL 619 Cod Clvll) uecl

daca prln alegerea celul mal scurL drum la calea publlca se cauzeaza o paguba mal
mare decL pe un drum mal lung ce ar cauza o paguba mal mlca proprleLarul
loculul de Lrecere poaLe preLlnde ca locul de Lrecere sa exlsLe pe drumul mal lung
urepLul de a cere veclnulul o Lrecere penLru a lesl la calea publlca esLe un
drepL lmprescrlpLlbll
SlLuaLla nu esLe aceeasl penLru drepLul la despagublre al proprleLarulul pe
locul carula se afla drumul de Lrecere (arL 619 Cod Clvll) care esLe prescrlpLlbll
40Moda||tat||e de stab|||re a serv|tut||or pr|n fapta omu|u|
SunL servlLu(lle proprluzlse decl dezmembrmlnLe ale drepLulul de
proprleLaLe
lngrdlrlle proprleL(ll sunL servlLu(lle naLurale legale Se poL sLablll orlce fel
de servlLu(l cu condl(la ca acesLea s nu conLravln ordlnel publlce ;l s nu alb la
oblecL presLa(ll personale
ServlLu(lle sLablllLe prln fapLa omulul se poL consLlLul prln LlLlu (acLul [urldlc in
in(eles de opera(lune [urldlc de negaLlum) adlc prln conven(le ;l LesLamenL
prln uzucaplune ca servlLuLea s fle conLlnu ;l aparenL posesla servlLu(ll s fle
uLll ;l posesla s fl duraL 30 anl prln desLlna(la proprleLarulul adlc prln acLul
prln care proprleLarul a dou fondurl (lmoblle) sLablle;Le inLre ele o sLare de fapL
care a consLlLulL o servlLuLe dac fondurlle ar apar(lne unor persoane dlferlLe
41Dreptur||e s| ob||gat|||e care decurg d|n serv|tute
urepLurlle ;l obllga(llle proprleLarulul fondulul domlnanL sunL reglemenLaLe
prln lege in cazul servlLu(llor |ega|e
ln cazul servlLu(llor pr|n t|t|u sunL cele prevzuLe de LlLlu in cazul servlLu(llor
dobndlLe prln uzucaplune ele rezulL dln modul comun in care sa exerclLaL
posesla servlLu(ll
ln cazul servlLu(llor creaLe prln desLlna(la proprleLarulul drepLurlle ;l
obllga(llle proprleLarulul fondulul domlnanL rezulL dln lnLen(la fosLulul proprleLar
al celor dou fondurl

ConsLlLulrea servlLu(ll presupune ;l acordarea LuLuror ml[loacelor necesare


penLru foloslrea el
ln cazul le;lrll dln lndlvlzlune dac se imparLe fondul aservlL servlLuLea
conLlnu s exlsLe asupra flecrel pr(l de fond chlar dup impr(eal lar dac se
imparLe fondul domlnanL flecare parLe dlvlz dln el are drepLul s se foloseasc
de servlLuLea exlsLenL
roprleLarul fondulul domlnanL poaLe face lucrrlle LrebulLoare penLru a se
servl de servlLuLe ;l de a o psLra
roprleLarul fondulul domlnanL are obllga(la de a se folosl de servlLu(l numal
in conformlLaLe cu LlLlul fr a face in nlcl unul dln cele dou fondurl vreo
modlflcare impovrLoare penLru fondul aservlL
Ac(lunlle proprleLarulul fondulul domlnanL sunL ac(lune confesorle de
servlLuLe (ac(lune peLlLorle) ac(lune posesorle in complngere penLru servlLuLea
aparenL ;l conLlnu ;l penLru servlLuLea neconLlnu ;l neaparenL cnd se
sprl[ln pe LlLlu
roprleLarul fondulul domlnanL nu poaLe folosl nlclodaL ac(lunea in
relnLegrare deoarece aceasLa presupune o de(lnere maLerlal a fondulul aservlL
ceea ce esLe in conLradlc(le cu ins;l exlsLen(a servlLu(ll
urepLurlle ;l obllga(llle proprleLarulul fondulul aservlL
roprleLarul fondulul aservlL exerclL aLrlbuLele drepLulul de proprleLaLe cu
excep(la faculL(llor lnLerzlse prln servlLuLe Ll esLe obllgaL s nu fac ceva care s
mlc;oreze fondul servlLu(ll
oaLe folosl ac(lunea negaLorle prln care conLesL exlsLen(a servlLu(ll ;l poaLe
folosl ac(lunea posesorle penLru a inceLa Lulburarea ce l se aduce
4St|ngerea dr de serv|tute
SLlngerea servlLu(llor are loc
a) cnd lnLervlne lmposlblllLaLea maLerlal de a mal exerclLa servlLuLea

b) prln neexerclLarea sau nefoloslrea orl neuzul sau prescrlp(la exLlncLlv Llmp
de 30 de anl (se apllc in LoaLe servlLu(lle prln fapLa omulul la cele
neconLlnue de la ulLlmul acL de foloslre)
c) confuzlunea adlc reunlrea fondulul domlnanL ;l celul aservlL in
paLrlmonlul acelula;l proprleLar ServlLuLea poaLe rena;Le prln anularea
sau rezolu(lunea LlLlulul de dobndlre in cazul confuzlunll sau prln
insLrlnarea la cumprLorl dlferl(l a fondulul domlnanL ;l aservlL
d) plelrea fondulul aservlL
e) explrarea Lermenulul orl impllnlrea condl(lel rezoluLorll ce a afecLaL
consLlLulrea servlLu(ll
f) renun(area la servlLuLe dln parLea proprleLarulul fondulul domlnanL
g) revocarea rezolvlrea sau anularea drepLulul celul care a consLlLulL
servlLuLea (tesolvltot jote Jootls tesolvltot jos occlpeotls)
4Dr de superf|c|e
Dreptu| de superf|c|e este un drept rea| care const |n dreptu| de
propr|etate pe care || are o persoan denum|t superf|c|ar asupra
construc|||or p|anta|||or sau a|tor bunur| care se af| pe un teren care apar|ne
a|te| persoane precum | |n dreptu| de fo|os|n a| superf|c|aru|u| asupra ace|u|
teren
uecl se suprapun dou drepLurl de proprleLaLe apar(lnnd la dol proprleLarl
deosebl(l drepLul de proprleLaLe al superflclarulul asupra consLruc(lllor
planLa(lllor sau a alLor lucrrl ;l respecLlv drepLul proprleLarulul asupra Lerenulul
urepLul de superflcle esLe o excep(le (o derogare) de la arL492 Cclv care
prevede c proprleLaLea asupra unul lucru d drepLul asupra a LoL ce se une;Le
ca accesorlu la acesL lucru (drepLul de acceslune)#
CaracLerele drepLulul de superflcle
esLe un drepL real lmoblllar Are ca oblecL consLruc(ll planLa(ll cu lucrrl
aLa;aLe la sol ;l drepLul de folosln( asupra solulul
esLe un drepL perpeLuu nu se sLlnge prln neinLrebuln(are
nu poaLe inceLa prln le;lrea dln lndlvlzlune (penLru c drepLul
superflclarulul ;l cel al proprleLarulul Lerenulul nu sunL in lndlvlzlune)

urepLul de superflcle nu esLe enumeraL expres prlnLre drepLurlle reale


relevaLe de Codul clvll LxlLen(a lul esLe dedus dln fapLul c arL 492 Cclv
sLablle;Le prezum(la relaLlv c orlce consLruc(le e a proprleLarulul Lerenulul
pn la dovada conLrar
Legea 113/1938 penLru unlflcarea dlspozl(lllor prlvlnd carLea funclar il
men(loneaz expres drepLul de superflcle La fel uecreLul 167/1938 prlvlnd
prescrlp(la exLlncLlv
Legea nr 33/1994 cu prlvlre la exproprlerea penLru cauz de uLlllLaLe
publlc se refer la drepLul de superflcle care se sLlnge prln efecLul exproprlerll
@emelotlle Jteptolol Je sopetflcle
urepLul de superflcle se poaLe na;Le
a) in baza legll (in cazul so(llor in Lemelul arL 30 Cclv) fle
b) in Lemelul conven(lel dlnLre proprleLarul Lerenulul ;l cel care rldlc o
consLruc(le pe Lerenul su ceea ce presupune c Lerenul se afl in
clrculLul clvll
Sa decls c dac proprleLarul Lerenulul nu se opune la rldlcarea
consLruc(lel se poaLe consldera c proprleLarul consLruc(lel a dobndlL un drepL
de superflcle care lmpllc ;l accesul penLru foloslrea consLruc(lel ConsLlLulrea
drepLulul de superflcle esLe poslbll fr a mal fl necesar vreo auLorlza(le
admlnlsLraLlv
Superflclarul i;l poaLe folosl drepLul de superflcle prln ac(lunea confesorle
care are rolul pe care il are revendlcarea penLru drepLul de proprleLaLe
Ll poaLe folosl de asemenea in cazul in care drepLul su sa nscuL in conven(la
pr(llor o ac(lune dln conLracL
44C|as|f|carea modur||or de doband|re a dr de propr|etate
Claslflcarea modurllor
1 a) Cu LlLlu parLlcular uobandlre a unul bun (drepL) deLermlnaL
b) Cu LlLlu unlversal uobandlrea unel unlversallLaLl de drepLurl sl obllgaLll
2 a) Modurl de drepL naLural

b) Modurl de drepL clvll


A Modurl de dobandlre de drepL naLural
1) CcupaLlune (CcupaLlo)
2) 1radlLlunea (1radlLlo)
3) Acceslunea (Acceslo)
4) AmesLecul (Confuslo)
3) SpeclflcaLlunea (SpeclflcaLlo)
1 CcupaLlunea Luarea ln posesle cu lnLenLla de a devenl proprleLar al unul
lucru ce nu aparLlne nlmanul (res nulllus)
2 1radlLlunea 8emlLerea maLerlala a unul bun de la lnsLralnaLor la
dobandlLor ln vlrLuLea unul [usL LlLlu (cauza)
3 Acceslunea lncorporarea unul lucru conslderaL mal puLln lmporLanL lnLrun
lucru mal lmporLanL
4 AmesLecul unlrea a doua lucrurl sollde sau llchlde de asa manlera lncaL nu
se mal poL deosebl unul de alLul
3 SpeclflcaLlunea (uobandlrea frucLelor) lrucLele se dobandesc de unll prln
separare lar de alLll prln percepere a) rln separare arendasll pe Lermen lung
proprleLarll posesorll de bunacredlnLa b) rln percepere arendasll pe Lermen
scurL deLenLorll precarl posesorll de reacredlnLa
8 Modurl de dobandlre de drepL clvll
1) ManclpaLlunea
2) uzucaplunea
4SAcces|unea |mob||e|or natura|a
Acceslunea lmoblllara naLurala
a)Aluvlunea esLe regelemenLaLa de arL493 CC oLrlvlL acesLul LexL aluvlunlle
sunL cresLerlle de pamanL care se fac succeslv sl pe neslmLlLe pe malurlle apelor
curgaLoare Aluvlunlle se cuvln proprleLarulul rlveran oLrlvlL arL496 dln CC
proprleLarul rlveran dobandesLe sl proprleLaLea pamanLurllor lasaLe prln
reLragerea pe neslmLlLe a apelor curgaLoare de la unul dlnLre malurl caLre celalalL

mal fara ca proprleLarul Larmulul opus sa poaLa reclama pamanLul plerduL ln


cazul ln care apa curgaLoare lsl schlmba cursul albla le ramane proprleLarllor
rlveranl
b)Avulslunea consLa poLrlvlL arL498 CC ln adaugarea la pamanLul unul
proprleLar a unel marl parLl de pamanL rupLa dln pamanLul alLul proprleLar
AceasLa adauglre devlne proprleLaLea celul la pamanLul carula sa allplL afara ln
cazul ln care fosLul proprleLar o revendlca Llmp de 1 an 8evendlcarea esLe
lmprescrlpLlblla daca bucaLa de pamanL aparLlne domenlulul publlc
c)lnsulele sl prundlsurlle care se formeaza pe raurlle nenavlgablle sl nepluLlLoare
sunL ale proprleLarulul Larmulul pe care ele sau formaL ln cazul ln care lnsula
formaLa ar Lrece pesLe [umaLaLea raulul flecare proprleLar rlveran are un drepL de
proprleLaLe asupra acelel parLl dln lnsula care se lnLlnde spre el pornlnd de la
[umaLaLea raulul uaca lnsa un rau formeaza un braL nou care Lale ln lncon[oara
pamanLul unul proprleLar rlveran formand asLfel o lnsula proprleLarul nu plerde
pamanLul ce sa LransformaL ln lnsula chlar daca ea sa formaL pe cursul unul rau
navlgabll sau pluLlLor
d)Acceslunea anlmalelor esLe reglemenLaLa de arL603 CC care prevede ca
orlce anlmale sau zburaLoare salbaLlce Lrec ln cuprlnsul nosLru se fac ale noasLre
pe caL Llmp raman la nol afara numal daca asemenea Lrecere sa ocazlonaL prln
fraude sau arLlflcll# Anlmalele salbaLlce despre care face vorblre LexLul nu Lrebule
sa faca parLe dln fondul clnegeLlc cu prlvlre la care legea speclala dlspune asLfel
porunbel alblne
46Acces|unea |mob||e|or art|f|c|a|a
Acceslunea lmoblllara arLflclala presupune spre deoseblre de cea naLurala
lnLervenLla omulul sl obllgaLla proprleLarulul ce beneflclaza de ea sal plaLeasca
despagublrl celul ln deLrlmenLul carula sa produs
CC reglemenLeaza acceslunea lmoblllara arLflclala ln 2 cazurl sl anume
A)Lucrarlle facuLe de proprleLar pe Lerenul sau dar cu maLerlalele alLculva
8)Lucrarlle facuLe de o persoana cu maLerlalele sale pe Lerenul alLula
A)Lucrarlrle facuLe de proprleLar pe Lerenul sau cu maLerlalele alLculva
oLrlvlL arL493 CC roprleLarul pamanLulul care a facuL consLrucLll planLaLll sl
lucrarl cu maLerlale sLralne esLe daLor sa plaLeasca valoarea maLerlalelor# Acelasl

LexL mal preclzeaza ca proprleLarul maLerlalelor nu are drepLul sa le rldlce


8)Lucrarlle facuLe de o persoana cu maLerlalele sale pe Lerenul alLula esLe lpoLeza
prevazuLa de arL494 CC AcesL LexL dlsLlnge la randul sau 2 slLuaLll [urldlce sl
anume
1)SlLuaLla consLrucLorulul de rea credlnLa
2)SlLuaLla consLrucLorulul de buna credlnLa

1)SlLuaLla consLrucLorulul de rea credlnLa
LsLe consLrucLor de rea credlnLa acela care desl cunoasLe ca un Leren aparLlne
alLculva execuLa LoLusl lucrarea ln acesLa slLuaLle proprleLarul Lerenulul are
poslblllLaLea de a opLa penLru pasLrarea lucrarllor a caror proprleLar devlne prln
efecLul acceslunll cu obllgaLla de a despaglbl pe consLrucLor cu valoarea
maLerlalelor sl preLul muncll fara a avea lnsa ln vedere sporlrea valorll fondulul
ln vlrLuLea drepLulul sau de a opLa proprleLarul Lerenulul poaLe obllga lnsa pe
consLrucLor sasl rldlce pe chelLulala sa lucrarlle facuLe sl sa plaLeasca daune
lnLere penLru pre[udlcllle suferlLe de proprleLarul loculul ln pracLlca lnsLanLelor
[udecaLoresLl sa sLablllL consLanL ca soluLla daramarll sau desfllnLarll de
consLrucLll va fl pe caL poslbll lnloculLa cu cea a acordarll de despagublrl uaca
LoLusl se opLeaza penLru rldlcarea consLrucLlllor vor fl urmarlLe sl dlspozlLlunlle
Legll nr30/1991 ln prlvlnLa auLorlzaLlel de desfllnLare prevazuLa de arL9

2)SlLuaLla consLrucLorulul de buna credlnLa
LsLe consLrucLor de buna credlnLa acela care necunoscund ca Lerenul aparLlne
alLculva crezand ca esLe al sau rldlca pe el dlferlLe lucrarl ln acesLa slLuaLle
proprleLarul Lerenulul devlne sl proprleLar al consLrucLlel fara a mal puLea cere
daramarea sl rldlcarea lucrarllor 1oLodaLa el esLe LlnuL sal dezdauneze pe
consLrucLor ln acesLa prlvlnLa arL494 CC confera proprleLarulul Lerenulul
poslblllLaLea de a opLa fle penLru plaLa valorll maLerlalelor sl a preLulul muncll fle
penLru plaLa unel sume de banl egala cu aceea a cresLerll valorll fondulul ana la
achlLarea cuvenlLelor dezdaunarl consLrucLorul de buna credlnLa are un drepL de
reLenLle cu prlvlre la consLrucLllle facuLe de el urepLul de creanLa al

consLrucLorulul esLe prescrlpLlbll ln Llmp de 3 anl de la formularea de preLenLll de


caLre proprleLarul Lerenulul
41rad|t|unea s| ocupat|unea
1 CcupaLlunea Luarea ln posesle cu lnLenLla de a devenl proprleLar al unul
lucru ce nu aparLlne nlmanul (res nulllus)
Lucrurl dobandlLe prln ocupaLlune
produsele marll anlmalele salbaLlce
lucrurlle abandonaLe sau paraslLe (res daellcLes)
lucrurlle capLuraLe de la lnamlcl (res hosLlles) ? prlvlLe ca res nulllus ca
neaparLlnand nlmanul
comoara (Lhesaurus) ? Suma de valorl lngropaLa mulLa vreme ln pamanL fapL
daLorlLa carula nu l se mal poaLe sLl proprleLarul
2 1radlLlunea 8emlLerea maLerlala a unul bun de la lnsLralnaLor la
dobandlLor ln vlrLuLea unul [usL LlLlu (cauza)
CaracLerlsLlcl
penLru a opera LradlLlunea lnsLralnaLorul Lrebule sa fle apL sa lnsLralneze
dobandlLorul sl lnsLralnaLorul sa alba volnLa de a lnsLralna
sa exlsLe un [usL LlLlu (o [usLa cauza) ln vlrLuLea carela sa se faca remlLerea
ModallLaLl concreLe ln care se reallza LradlLlunea
LradlLlo symbollca
LradlLlo longl manu
LradlLlo brevl manu (slmpllflcaLa)
consLlLulL posesorlu

48Def s| caractere|e [ur|d|ce de act|un| de revend|care
C deflnl(le a ac(lunll in revendlcare ac|unea rea| pr|n care rec|amantu|
so||c|t |nstane| de [udecat recunoaterea dreptu|u| de propr|etate asupra
unu| bun determ|nat | ob||garea prtu|u| |a rest|tu|rea poses|e| bunu|u|

Adlc proprleLarul neposesor preLlnde resLlLulrea bunulul su de la posesorul


neproprleLar
CaracLere [urldlce
LsLe o ac|une rea| caracLer ce rezulL dln naLura drepLulul de proprleLaLe el
insu;l drepLul real cel mal compleL 8evendlcarea esLe legaLa dlrecL de lucrul a
crul proprleLaLe se reclam ;l se urmre;Le in milnlle orlcrel persoane
LsLe o ac|une pet|tor|e deoarece pune in dlscu(le ins;l exlsLen(a drepLulul
de proprleLaLe 8eclamanLul care preLlnde c esLe proprleLar Lrebule s fac
dovada drepLulul su de proprleLaLe
AdmlLerea ac(lunll inseamn recunoa;Lerea drepLulul su de proprleLaLe ;l ca
o consecln( flreasc obllgarea prLulul la resLlLulrea poseslel
ln prlnclpal esLe o ac|une |mprescr|pt|b|| urepLul de proprleLaLe fllnd
perpeLuu nu se plerde prln neuz
LsLe o ac|une promovat de t|tu|aru| dreptu|u| de propr|etate 8eclamanLul
care revendlc bunul su mobll sau lmobll Lrebule s fac dovada callL(ll sale de
proprleLar
49Acces|unea mob|||ara
Acceslunea moblllar are ca oblecL bunurl moblle ;l ea esLe guvernaL de aceea;l
regul c proprleLarul bunulul prlnclpal devlne in Lemelul acceslunll proprleLar ;l al
bunulul de mal mlc lmporLan( care sa unlL cu cel dlnLl avnd obllga(la de a plLl
o anumlL despgublre Cazurlle de acceslune moblllar cunoscuLe sunL ad[unc(la
speclflca(lunea confuzlunea
a)Ad[uncLlunea presupune conform arL304 CC ca daca 2 lucrurl a 2
deodeblLl sLapanl sau unlL lmpreuna lncaL amandoua formeaza un slngur LoL dar
se poL desparLl sl conserva flecare ln parLe dupa desparLlre aLuncl LoLul formaL
esLe al proprleLarulul lucrulul care consLlLule parLea prlnclpala ramanand el daLor
a plaLl celullalL proprleLar preLul lucrulul ce a fosL unlL cu prlclpalul# Ad[uncLlunea
esLe speclflca lncadrarll unul Lablou lnLro rama orl monLarll unel pleLre pe un lnel

b)SpeclflcaLlunea consLa ln prelucrarea unel maLerll asLfel lncaL se obLlne un


oblecL nou ln aceasLa slLuaLle proprleLarul maLerlel lnLrebulnLaLe are drepLul sa
sollclLe lucurul facuL dln ea cu obllgaLla de a plaLl poLrlvlL arL308 dln CC preLul
muncll uaca dlmpoLrlva munca lnglobaLa da o vadlLa valoare lucrulul
confecLlonaL cel ce a munclL lsl pasLreaza bunul ca proprleLar cu obllgaLla de al
plaLl proprleLarulul maLerlel preLul acesLela Sub LlLlu de exemplu speclflcaLla esLe
lnLalnlLa ln cazul confecLlonarll unul cosLum de halne dlnLro sLofa sau reallzarll
unel sculpLurl dlnLrun bloc de plaLra
c)Confuzlunea sau amesLecul exlsLa aLuncl cand 2 sau mal mulLe mlscaLoare
aparLlnand unor proprleLarl dlferlLl sau unlL ln asa fel lncaL nu se mal poL
recunoasLe uaca unul dlnLre bunurl poaLe fl conslderaL prlnclpal proprleLarul
acesLula va devenl proprleLar al lnLregulul bun cu obllgaLla de al despagubl pe
celalalL uln conLra daca ambele bunurl sunL echlvalenLe lucurul rezulLaL devlne
comun coproprleLarll avand poslblllLaLea de a sollclLa lmparLlrea lul LxlsLa
confuzlune ln sensul legll clvlle ln slLuaLla Loplrll a 2 meLale orl a amesLecarll a 2
llchlde
S0Act|unea |n revend|care a bunur||or mob||e
uaLorlL modulul cum e reglemenLaL dovada proprleL(ll mobllelor
revendlcarea lor esLe pracLlc lmposlbll
kegu|a d|n art 1909 a|1 Cc|v osesla de buncredln( a bunurllor
moblle valoreaz LlLlu de proprleLaLe adlc lucrurlle ml;cLoare se prescrlu prln
fapLul poseslel lor fr Lrecere de Llmp
Cond||| de ap||care
S fle vorba de bunurl moblle corporale rln excep(le se apllc ;l LlLlurllor la
purLLor ac(lunl obllga(ll de sLaL ;l socleL(l cerLlflcaLe de proprleLar Se apllc
bunurllor lndlvldual deLermlnaLe
nu se apllc bunurllor corporale dln domenlul publlc sau care sunL accesorll ale
unul lmobll (moblla dln aparLamenL)
ersoane|e crora ll se apllc arL 1909 alln1 Cclv

1exLul nu poaLe fl lnvocaL de un deLenLor precar crula adevraLul proprleLar la


incredln(aL bunul de bunvole
roprleLarul are o ac(lune personal impoLrlva deLenLorulul precar dar poaLe
folosl ;l revendlcarea (ins in aceasL ac(lune va Lrebul s dovedeasc
proprleLaLea)
Cond||||e poses|e| pentru a se |nvoca art 1909 a||n 1 Cc|v
O s fle real decl s coexlsLe cotpos ;l oolmos slbl bobeoJl
O s fle uLll adlc nevlclaL nu se cere conLlnulLaLea penLru c LexLul se refer
la prescrlp(la lnsLanLanee
O posesorul s fle de buncredln( in momenLul lnLrrll in posesle lndlferenL c
ulLerlor a devenlL de reacredln( 8una credln( se prezum (booo flJes
ptesomltot) nu se cere [usL LlLlu ca elemenL separaL de buncredln( uecl
deLenLorul precar nu poaLe lnvoca arL 1909 al1 Cclv impoLrlva proprleLarulul
de la care de(lne lucrul uar sa spus c el poaLe opune arL 1909 alln1
impoLrlva proprleLarulul dac de(lne bunul de la un alL deLenLor precar (Lx
credlLorul ga[lsL care prlme;Le bunul de la un alL deLenLor se poaLe opune
proprleLarulul dac dovede;Le c e de bun credln()
8ezumnd penLru a lnvoca arL 1909 alln 1 Cclv Lrebule indepllnlLe
urmLoarele condl(ll
a proprleLarul s se fl deseslzaL volunLar de bunul su mobll incredln(ndul prln
conLracL unul deLenLor precar (chlrla; comodaLar depozlLar)
b deLenLorul precar s insLrlneze bunul mobll unel Ler(e persoane fr s alb
conslm(mnLul proprleLarulul care l la incredln(aL
c Ler(ul s dobndeasc bunul mobll cu buncredln( de la deLenLorul precar ;l
nu de la adevraLul proprleLar prlnLrun acL LranslaLlv de proprleLaLe avnd
convlngerea c deLenLorul precar esLe adevraLul proprleLar al bunulul
d posesla Ler(ulul dobndlLor de buncredln( a bunulul s fle efecLlv ;l real
avL aLL cotpos# cL ;l oolmos#
roprleLarul lnl(lal are o ac(lune in despgublre impoLrlva deLenLorulul precar a
crul fapL consLlLule lnfrac(lunea de abuz de incredere

Lxcep(ll de la arL 1909 alln1 Cod clvll


ArL 1909 alln1 nu se apllc bunurllor plerduLe sau furaLe oLrlvlL alln2 cel care
a plerduL sau l sa furaL lucrul il poaLe revendlca in curs de 3 anl dln zlua plerderll
orl furLulul de la cel la care se gse;Le rmnnd acesLula regres impoLrlva celul
de la care il are
Cond||| de ap||care a art 1909 a||n Cc|v
Ler(ul dobndlLor de bun credln( s fl dobndlL de la ho( sau de la gslLor
LexLul nu se apllc dac bunul e la ho( gslLor sau la un Ler( dobndlLor de rea
credln(
rln furL sau plerdere in(elegem le;lrea dln paLrlmonlu fr vola proprleLarulul
chlar in caz de for( ma[or dar nu de lnfrac(lune cu abuz de incredere
in;elclunea gesLlunea frauduloas
enLru revendlcare Lrebule dovedlL c reclamanLul a fosL posesorul bunulul c
acesLa a le;lL dln paLrlmonlu fr vola lul ;l c bunul revendlcaL e ldenLlc cu cel
furaL ;l gslL
1ermenu| de an| pentru |ntroducerea ac|un|| de revend|care esLe un
Lermen de decdere nu de prescrlp(le achlzlLlv orl exLlncLlv uecl dup 3 anl se
plerde insu;l drepLul de proprleLaLe al reclamanLulul
kegu|| spec|a|e pentru bunur||e p|erdute or| furate
a) roprleLarul care i;l revendlc bunul de la posesorul neleglLlm nu are
obllga(la de a plLl acesLul posesor conLravaloarea bunulul revendlcaL
La bunurlle plerduLe sau furaLe proprleLarul revendlcanL il plLe;Le Ler(ulul
dobndlLor al bunulul de buncredln( dlnLrun loc publlc unde in mod obl;nulL
se fac asemenea opera(ll (Lrgurl blclurl) pre(ul pe care el la plLlL
b) roprleLarul va avea o ac(lune in despgublre impoLrlva ho(ulul orl gslLorulul
8evendlcarea bunulul mobll de la Ler(ul dobndlLor de reacredln( de la
ho( ;l gslLor

ArL 1909 nu se apllc in cazul ac(lunll in revendlcare a adevraLulul proprleLar


impoLrlva acelula care a cunoscuL c nu a dobndlL de la adevraLul proprleLar
uecl reaua credln( nu are valoarea unul LlLlu de proprleLaLe ;l ac(lunea in
revendlcare e poslbll La e lmprescrlpLlbll de;l unll spun c e prescrlpLlbll
Lxp||ca|a art 1909 a||n1 Cc|v
roprleLarul nu are revendlcare impoLrlva dobndlLorulul de buncredln(
pe moLlve de echlLaLe (proprleLarul suporL rlscul alegerll persoanel crela la daL
bunul) ;l in lnLeresul slguran(el clrculLulul clvll
1eoreLlc sa spus c LexLul creeaz o prescrlp(le lnsLanLanee c e un nou mod de
dobndlre a proprleL(ll sau c LexLul lnsLlLule o prezum(le absoluL (jotls et Je
jote) de proprleLaLe
La uzufrucL cnd acesLa se deposedeaz de bunvole de un bun mobll corporal
asupra crula el are uzufrucL el nu mal poaLe urmrl prln ac(lune confesorle
resLlLulrea apllcnduse arL 1909 alln 1 Cclv
LfecLele sunL acelea;l ca la revendlcarea lmobllelor
8evendlcarea bunurllor proprleLaLe publlc
a) oootlle Jlo Jomeolol pobllc (lmoblle ,l moblle) soot lmptesctlptlblle
extloctlv
8unurlle dln domenlul publlc sunL lmprescrlpLlblle ;l sub aspecL achlzlLlv
uecl ac(lunea in revendlcare poaLe fl lnLrodus impoLrlva orlcrul posesor
de bun sau reacredln( nepuLnd fl parallzaL prln prescrlp(la achlzlLlv
enLru bunurlle dln domenlul publlc se prezum drepLul de proprleLaLe al
sLaLulul sau unlL(llor sale admlnlsLraLlvLerlLorlale
b) 8unurlle dln domenlul prlvaL
oLrlvlL ConsLlLu(lel arL 41 pcL2 proprleLaLea prlvaL esLe ocroLlL in mod egal
lndlferenL de LlLularul el

8unurlle dln domenlul prlvaL sunL supuse drepLulul comun dac legea nu prevede
alLfel
c) 8evendlcarea bunurllor proprleLaLe cooperaLlsL
SunL proprleL(l prlvaLe decl sunL supuse reglmulul de drepL comun prlvlnd
prescrlp(la achlzlLlv ;l exLlncLlv cu preclzrlle fcuLe
8eclamanLul Lrebule s;l dovedeasc drepLul de proprleLaLe inLro ac(lune in
revendlcare
S1Act|unea |n revend|care a bunur||or |mob||e
Ac(lunea de revendlcare lmoblllar presupune anallza a dou aspecLe
proba drepLulul de proprleLaLe asupra bunulul revendlcaL ;l lmprescrlpLlblllLaLea
ac(lunll sub aspecL exLlncLlv
roba drepLulul de proprleLaLe
Conform arL 1169 Cclv cel ce face o propunere inalnLea [udec(ll Lrebule
s o dovedeasc# proba drepLulul de proprleLaLe se face de cLre reclamanL ln
favoarea prLulul dln insu;l fapLul poseslel opereaz o prezum(le relaLlv de
proprleLaLe fcnd dln el beotos posslJeos ferlclL posesor care a;LeapL ca
reclamanLul s fac dovada drepLulul de proprleLaLe
roba drepLulul de proprleLaLe esLe dlflcll aLL daLorlL dlverslL(ll
modurllor de dobndlre a drepLulul de proprleLaLe cL ;l daLorlL lnsuflclen(el
probaLorll a acLelor [urldlce de LransmlLere a proprleL(ll
uac drepLul de proprleLaLe rezulL dlnLrun fapL [urldlc proba drepLulul se
poaLe face prln orlce ml[loc de prob
uac drepLul de proprleLaLe rezulL dlnLrun acL [urldlc dobada acesLula se
face in condl(llle arL 1191 Cclv proba cu marLorl fllnd admlslbll numal dac
valoarea oblecLulul conLracLulul esLe sub 230 lel
uac drepLul de proprleLaLe rezulL dlnLrun fapL [urldlc proba drepLulul se
poaLe face prln orlce ml[loc de prob
ln pracLlc sa admls c dovada se face poLrlvlL urmLoarelor regull

a LlLlul de proprleLaLe poaLe fl foloslL in ac(lunea de revendlcare devenlnd


comun pr(llor Ll poaLe fl orlce acL [urldlc prln care se recunoa;Le
exlsLen(a drepLulul de proprleLaLe
b LlLlul de proprleLaLe esLe opozabll etqo omoes
c posesla cea mal blne caracLerlzaL esLe deLermlnaL de sLablllrea
drepLulul de proprleLaLe
SlLua(ll ;l prlnclpll de dovad
a) uac ambele pr(l au LlLlurl scrlse cu prlvlre la drepLul de proprleLaLe asupra
bunulul revendlcaL
dac LlLlurlle provln de la acela;l auLor are c;Llg cel care ;la inscrls mal
inLl LlLlul pol ptlot tempote potlot jote
dac nlcl unul nu a fcuL inscrlerea c;Llg cel cu LlLlul cel mal vechl
dac e vorba de 2 LesLamenLe c;Llg cel cu LesLamenLul cel mal nou care
il revoc pe cel anLerlor
dac LlLlurlle provln de al auLorl dlferl(l ulnLre mal mulLe solu(ll propuse au
fosL alese urmLoarele cel care are posesla (lo potl cooso melltot est cooso
posslJeotls) sau cel care are LlLlul cu daLa cea mal veche Sa opLaL penLru
compararea drepLurllor auLorllor de la care provln cele 2 LlLlurl are c;Llg
cel care a dobndlL de la auLorul al crul drepL esLe preferabll Se face
apllca(la prlnclplulul oemo plos jotls oJ ollom ttoosfette potest poem lpse
bobet#
unll sus(ln c are c;Llg cel cu LlLlul mal vechl cu condl(la ca ;l posesla s fle
mal blne caracLerlzaL AceasLa esLe ;l op(lunea pracLlcll [udlclare
rln LlLlu in aceasL maLerle se in(elege nu numal cel LranslaLlv de
proprleLaLe (vnzare dona(le) care creeaz un drepL in paLrlmonlul
dobndlLorulul cl ;l cel declaraLlv care recunoa;Le un drepL anLerlor (ex o
hoLrre [udecLoreasc un acL de parLa[ o Lranzac(le)
Imprescr|pt|b|||tatea ac|un|| |n revend|care a |mob||e|or
ue;l arL 1890 Cclv dlspune c orlce drepL la ac(lune esLe supus prescrlp(lel
exLlncLlve lar Lermenul general de prescrlp(le penLru ac(lunlle reale esLe de 30
anl se admlLe c ac(lunea in revendlcare a bunurllor lmoblle esLe lmprescrlpLlbll
sub aspecL exLlncLlv
Cauza solu(lel drepLul de proprleLaLe are caracLer perpeLuu

Ac(lunlle penLru celelalLe drepLurl reale se prescrlu prln 30 anl 1oLu;l in docLrln
se aflrm c sunL lmprescrlpLlblle ;l ele
Lxcep(le lmobllul supus urmrlrll slllLe vnduL la llclLa(le publlc se poaLe
urmrl de cel care se preLlnde proprleLar in cel mulL 3 anl de la ordonan(a de
ad[udecare
Ac(lunea in revendlcare poaLe fl parallzaL dac posesorul acLual lnvoc in
favoarea sa dobndlrea proprleL(ll prln uzucaplune de 30 anl sau de 10 la 20 anl
SLfecte|e adm|ter|| act|un|| |n revend|care
Lfecte|e adm|ter|| ac|un|| |n revend|care sunL
a 8esLlLulrea lucrulul llber sarclnlle consLlLulLe de prL in conformlLaLe cu
prlnclplul tesoloto jote Jootls tesolvltot jos occlpleotls# 8esLlLulrea se face in
naLur cu LoaLe accesorllle uac bunul a plerlL forLulL se resLlLule lndemnlza(la
de aslgurare
b 8esLlLulrea frucLelor
O uac posesorul a fosL de buncredln( se resLlLule numal cele
posLerloare lnLroducerll ac(lunll
O uac posesorul a fosL de reacredln( el resLlLule LoaLe frucLele
percepuLe sau nepercepuLe orl valoarea lor dac lea consumaL Ll are
drepLul s re(ln chelLulellle pe care lea fcuL penLru inLre(lnerea
lucrurllor

c ChelLulellle fcuLe cu lucrul pe care il resLlLule
O chelLulellle necesare penLru conservarea lucrulul poL fl ceruLe de al
proprleLar aLL de posesorul de buncredln( cL ;l de cel de rea
credln(
O chelLulellle uLlle nus necesare dar sunL de folos penLru c sporesc
valoarea bunulul ;l posesorul de buncredln( ;l cel de reacredln( au
drepLul la resLlLulre in msura sporulul de valoare al bunulul

O chelLulellle volupLuare (penLru plcere) ;l care nu sporesc valoarea


bunulul osesorul nu are drepLul la resLlLulrea lor dar le poaLe rldlca in
msura in care nu sLrlc bunul
d SlLua(la consLruc(lllor nol ;l planLa(lllor se regleaz dup regullle
acceslunll (bun sau reacredln( a consLrucLorulul)
e osesorul de buncredln( are un drepL de reLen(le asupra bunulul
penLru resLlLulrea chelLulelllor necesare ;l uLlle
Sub||c|tatea |mob|||ara |n s|stemu| reg|stre|or de transcr|pt|un| s|
|nscr|pt|un|
SIS1LML DL U8LICI1A1L IMC8ILIAk cunoscuLe in 8omnla
a) slsLemul reglsLrelor de Lranscrlp(le ;l lnscrlp(le reglemenLaL de oJol Je
ptoceJot clvll in MunLenla Moldova ClLenla ;l uobrogea (slsLemul
publlclL(ll personale)
b) slsLemul cr(llor funclare apllcaL in 1ransllvanla 8anaL ;l nordul Moldovel
(slsLemul publlclL(ll reale)
c) un slsLem lnLermedlar de publlclLaLe funclar apllcaL in locallL(l dln [ude(ul
llfov fr efecLe consLlLuLlve
8eglsLrele de publlclLaLe lmoblllar se (ln la [udecLorll oLrlvlL arL 108 dln
Legea nr 36/1993 prlvlnd noLarll publlcl ;l acLlvlLaLea noLarlal aLrlbu(llle de
publlclLaLe moblllar ;l lmoblllar reglsLrele de Lranscrlp(lllnscrlp(ll mapele de
amaneL cr(lle funclare sunL de compeLen(a [udecLorllor
SlsLemul de publlclLaLe lmoblllara al reglsLrelor de LranscrlpLlunl sl lnscrlpLlunl
a fosL reglemenLaL cu caracLer general de Codul clvll sl Codul de procedura clvlla
AcesL slsLem esLe un slsLem personal de publlclLaLe a drepLurllor reale lmoblll
are inLrucL reglsLrele se Lln pe numele proprleLarllor sl nu pe lmoblle Asadar
daca se doresLe aflarea slLuaLlel [urldlce a unul lmobll de caLre o
persoana lnLeresaLa aceasLa se va puLea sLablll numal daca se vor afla
proprleLarll succeslvl al lmobllulul respecLlv rln verlflcarea numelor persoanelor
in succeslunea lor se va puLea afla ce drepLurl sau consLlLulL Lransmls sau sLlns
cu prlvlre la acel lmobll

AceasLa operaLle de verlflcare esLe exLrem de dlflclla penLru ca daca nu se


opereaza in reglsLre operaLlunlle [urldlce evldenLa nu mal reflecLa reallLaLea
ln ceea ce prlvesLe felurlle inreglsLra rll in slsLemul de publlclLaLe prln
LranscrlpLlunl sl lnscrlpLlunl acesLea sunL Lranscrlerea sl inscrlerea
8eglsLrul de LranscrlpLlunl esLe acel reglsLru in care se Lranscrlu adlca se
coplaza acLele [urldlce prln care se consLlLule sl se LransmlL drepLurl reale
lmoblllare vnzare cumparare donaLle eLc
8eglsLrul de lnscrlpLlunl esLe acel reglsLru in care se Lrec menLlunl cu prlvlre la
prlvllegll sl lpoLecl
Sa dlspus ca in locul celor doua reglsLre de LranscrlpLlunl sl de lnscrlpLlunl
sa exlsLe un slngur reglsLru reglsLrul de LranscrlpLlunl sl lnscrlpLlunl in care se
inscrlu numal menLlunl de Lranscrlere sl inscrlere
SlsLemul de publlclLaLe personala a funcLlonaL sl va funcLlona pna la
inLocmlrea documenLaLlllor cadasLrale
S4ub||c|tatea |mob|||ara |n s|stemu| cart||or func|are
SIS1LML DL U8LICI1A1L IMC8ILIAk cunoscuLe in 8omnla
d) slsLemul reglsLrelor de Lranscrlp(le ;l lnscrlp(le reglemenLaL de oJol Je
ptoceJot clvll in MunLenla Moldova ClLenla ;l uobrogea (slsLemul
publlclL(ll personale)
e) slsLemul cr(llor funclare apllcaL in 1ransllvanla 8anaL ;l nordul Moldovel
(slsLemul publlclL(ll reale)
f) un slsLem lnLermedlar de publlclLaLe funclar apllcaL in locallL(l dln [ude(ul
llfov fr efecLe consLlLuLlve
8eglsLrele de publlclLaLe lmoblllar se (ln la [udecLorll oLrlvlL arL 108 dln
Legea nr 36/1993 prlvlnd noLarll publlcl ;l acLlvlLaLea noLarlal aLrlbu(llle de
publlclLaLe moblllar ;l lmoblllar reglsLrele de Lranscrlp(lllnscrlp(ll mapele de
amaneL cr(lle funclare sunL de compeLen(a [udecLorllor
ubllclLaLea lmoblllar inLemelaL pe slsLemul de evlden( al cadasLrulul
general are ca oblecL inscrlerea in carLea funclar a acLelor ;l fapLelor [urldlce
referlLoare la lmoblle dln aceea;l locallLaLe

8eglsLrul cadasLral de publlclLaLe lmoblllar esLe consLlLulL dln cr(lle


funclare inLocmlLe ;l numeroLaLe pe LerlLorlul admlnlsLraLlv al flecrel locallL(l
Ll se (lne la blroul de carLe funclar al [udecLorlel in a crul raz de acLlvlLaLe esLe
slLuaL lmobllul respecLlv
8eglsLrul se compleLeaz cu
a) un reglsLru speclal de lnLrare
b) planul de ldenLlflcare a lmobllelor
c) reperLorlul lmobllelor
d) lndex alfabeLlc al proprleLarllor
e) map cu cererlle scrlse
uespre slsLemul de publlclLaLe lmoblllar real al cr(ll funclare se poaLe
aflrma nu numal c esLe doar unul real cl ;l personal adlc mlxL AceasLa se
daLoreaz fapLulul c nu inLoLdeauna sa puLuL inLocml carLea funclar doar pe
baza daLelor despre lmobll asLfel c a fosL accepLaL ;l inLocmlrea unor fol
personale de carLe funclar care s Lreac de acel obsLacol al frml(rll
proprleL(ll funclare care exlsLa la momenLul adopLrll legll de lnLroducere a
noulul slsLem de publlclLaLe lmoblllar
Modul in care se inLocmesc ;l se (ln acesLe cr(l funclare esLe sLablllL prln lege
AsLfel flecare locallLaLe are o carLe funclar inLocmlL ;l numeroLaL impreun cu
reglsLrul cadasLral de publlclLaLe lmoblllar al LerlLorlulul respecLlv lar flecare
reglsLru esLe (lnuL de cLre blroul de carLe funclar al [udecLorlel in raza crela se
afl slLuaL bunul in cauz
urepLurlle care se inscrlu in carLea funclar sunL drepLurl reale care capL
dup inscrlere denumlrea de drepLurl Labulare AcesLea sunL drepLul de
proprleLaLe drepLul de superflcle drepLul de uzufrucL drepLul de uz ;l ablLa(le ;l
drepLul de servlLuLe AlLurl de acesLe drepLurl reale lmoblllare prlnclpale sunL
cuprlnse ;l drepLurlle reale lmoblllare accesorll respecLlv lpoLeca ;l prlvllegllle
lmoblllare care sunL de fapL LoL o form de lpoLec in legLur neml[loclL cu
lmobllul
uln oblecLul cr(ll funclare rezulL eflclen(a acesLel lnsLlLu(ll rln carLea
funclar se reallzeaz o publlclLaLe compleL ;l real a LuLuror drepLurllor ;l
raporLurllor [urldlce lmoblllare 8lscul de lncerLlLudlne sa ellmlnaL prln fapLul c

acesL slsLem de publlclLaLe are la baz lmobllul care esLe flx fa( de orlce
opera(lune [urldlc la care esLe supus comparaLlv cu proprleLarll sl succeslvl
LrecLorl ;l care se perlnd prln fa(a lul prln dlferlLele fapLe ;l opera(lunl [urldlce
(vnzare succeslune parLa[ eLc)
Conform legll carLea funclar esLe alcLulL dln Lrel pr(l ;l un LlLlu care
lnformeaz asupra numrulul el ;l a numelul locallL(ll in care esLe slLuaL lmobllul
AceasL sLrucLur ofer mal mulL clarlLaLe ;l a[uL la o mal rapld cerceLare care
se poaLe face in decursul a cLeva mlnuLe r(lle pe care se bazeaz inscrlerlle
sunL grupaLe asLfel
O parLea l esLe denumlL foala de avere sau a lmobllulul ;l face referlre la
daLe descrlpLlve ale lmobllulul
O parLea a lla se nume;Le foala proprleL(ll ;l lnformeaz asupra drepLurllor
inscrlse
O parLea a llla denumlL foala de sarclnl face referlre la inscrlerlle prlvlnd
dezmembrmlnLele drepLulul de proprleLaLe ;l sarclnl
AlLurl de cele Lrel pr(l carLea funclar se inLrege;Le cu planul prlvlnd
parcelele dln locallLaLe La flecare [udecLorle se afl pe lng reglsLrul de lnLrare
;l reperLorll alfabeLlce prlvlnd numele LlLularllor drepLurllor de proprleLaLe LsLe
vorba despre un ansamblu de reglsLre ;l condlcl de evlden( care ofer daLe
foarLe exacLe referlLoare la lmoblle ;l la proprleLarll acesLora A;a sa a[uns ca
[url;Lll s accepLe carLea funclar ca fllnd lnsLlLu(la cea mal adecvaL penLru
reallzarea publlclL(ll reale lmoblllare

S-ar putea să vă placă și