Sunteți pe pagina 1din 13

La fel e sl cu gelozla.

lublrea curaL, necondl(lonaL nu vlne fr gelo-


zle cl inseamn asumarea sl gesuonarea gelozlel.
nu cred c se poaLe vorbl despre llps de gelozle
decL dac esu o persoan ce nu slmLe nlmlc.
Celozla esLe speclc sl esLe cu aLL mal puLernl-
c sl mal slbauc, mal vlolenL in ac(lune, vorb sl gnd
cu cL omul esLe mal aproape de sLarea lul prlmar de
anlmal. Cu cL omul esLe mal evoluaL, cu aLL el qesuo-
oeoz gelozla mal blne.
Cnd spun gesuoneaz, m refer la fapLul c ge-
lozla exlsL la nol Lo(l, doar c oamenll evolua(l au grl[
s nu rneasc pe nlmenl pe baza gelozlel lor, zlc, emo-
(lonal sl splrlLual.
Cnd am posLaL uLlul dln acesL caplLol pe lace-
book, prlma mea reac(le a fosL Cau, cL lpocrlzle!"
PERA NOVACOVICI
GELOZIA I PROIECIILE
sau
dac m iubeti mi dai parola ta de Facebook
Vindecarea geloziei ncepe cnd vom
vedea ce este defapt ea. O nemulumire
legat de propria persoan (Joan Didion)
lln de oamenl care spuneau, clLez:

Celozlo e o ttlte ofot pe tteptele lofetloote
ole Jezvolttll Je sloe, osemeoeo petsoooe oo metlt s
le ol ptlo ptejm, c oo ol ce iov(o Je lo ele, setvesc
Joot co exemplo oeqouv.
leotto c el, oomeoll, oo cooosc loblteo! leotto
c el, oomeoll, oo suo c loblteo Jesvtslt ioseomo
loumltote - poslooe - ooqojomeot. leotto c el, oomeoll,
oo suo c o lobl co oJevtot pe cellolt ioseomo o-l ell-
beto Je ostepttlle tole.

Ce ne mal place s vorblm despre perfec(lune -
lnd consuen(l de medlocrlLaLea noasLr.

Camenll evolua(l splrlLual nu se arunc inalnLe
Lrmbl(nd lublrea perfecL llpslL de orlce emo(le nega-
uv penLru c a om inseamn s sl Lrlesu emo(ll nega-
uve.

S preunzl c esu perfecL sl lmun la Lrlrl absoluL
umane esLe neslm(lre nu evolu(le.

ue oblcel, oamenll care se laud c nu sunL ge-
losl au urmLoarele caracLerlsucl:
se masLurbeaz, nu au rela(ll sl in acel momenL nu
slmL gelozle
mlnL
sunL inLr-o rela(le in care io ocel momeot LoLul esLe
frumos sl inLr-adevr nu exlsL mouve de gelozle.
1oLusl, eu vreau s subllnlez c exlsL momenLe
inLr-o rela(le care i(l vor declansa gelozla.
CUPIDON
Ce fac| |n ace|e momente?

Celozla esLe o Lrlre naLural pe care Lo(l am
avuL-o, o avem sl o vom avea orlcL de splrlLuall sl evo-
lua(l vrem s m.

La brba(l, gelozla esLe un macanlsm de proLec-
(le penLru a nu nevol(l s creasc un copll ce nu esLe al
lor. ue aceea sLudllle araL c brba(ll sunL foarLe deran-
[a(l de lmaglnea parLenerel care face sex cu alL brbaL.
lemelle sunL geloase pe dovezlle de afec(lune
arLaLe de parLener alLel femel, decl femela incearc s
proLe[eze resursele economlce sl afecuve penLru a nu
imprsuaLe de brbaL in alLe pr(l.

8rba(ll alearg s isl imprsue genele sl e de in-
(eles mecanlsmul gelozlel. S cresu un copll ce nu esLe
blologlc al Lu inseamn c (l-al raLaL scopul ca sl lndlvld
al speclel, acela de supravle(ulre sl inmul(lre.

lemelle au nevole de proLec(le sl resurse penLru
a cresLe coplll sl de aceea e de in(eles sl la ele mecanls-
mul gelozlel. nu vrel ca brbaLul care Le-a lsaL insrcl-
naL s fac copll sl cu alLe femel penLru c apol Lrebule
s Le lup(l penLru resursele ce le vel avea Lu sl copllul sau
coplll Ll. Mal blne Le lup(l inalnLe.

LvldenL, acesLe mecanlsme sunL vechl de mll sau
chlar mllloane de anl. La fel cum e emo(la ruslnll, a frlcll
sau alLe emo(ll foarLe vechl ins foarLe vll azl.

Ascunderea rahaLulul sub covor nu face decL s
impuL LoaL casa.

PERA NOVACOVICI
uac crezl c nu esu gelos inseamn c nu Le
cunosu suclenL de blne. L ca sl cnd al spune c (le nu
(l-e foame sau seLe penLru c esu prea evoluaL penLru
asLa.

Acum inLrebarea e ce e lmporLanL, s nu slm(lm
gelozla deloc sau s o gesuonm blne sl s nu sLrlcm
rela(llle?

uln cauza ldeallsulor care predlc lublrea necon-
dl(lonaL dar sunL in sLare s bage cu(lLul in parLenerul
lndel avem problemele acesLea.

Clne spune c nu e deloc gelos, nlclodaL, Mln1L
uL lnCPLA| ALLL. uac nu esu in perloada de indrgos-
ure sl aLasamenL aLuncl po(l s nu l gelos. Cnd esu
doar aLras sexual, aLuncl l|l L8Ml|l s nu l gelos.

Am avuL vreo 10 lunl de burlcle inLre ulumele
dou rela(ll serloase dln vla(a mea.

Aveam permanenL o llsL de 8-9 feLe cu care m
vedeam. nu puLeam s m vd cu LoaLe sl Lrebula s le
aburesc cL de blne puLeam ca s iml psLrez sansele de
a le vedea aLuncl cnd ml-as dorlL.

ue LoaLe iml plcea ins m puLeam ocupa de
una, maxlm dou odaL. AlergaLul dup fusLe consum
energle.

ln slLua(la asLa, nu doar c nu eram gelos dar m-
as bucuraL ca acesLe femel s alb al(l brba(l in vla(a
lor care s se ocupe de ele cL ump eu sunL lndlsponlbll.

CUPIDON
ln perloada asLa eram mare avocaL al maLurlL(ll
emo(lonale, al llpsel de gelozle sl poseslvlLaLe, al evolu-
(lel splrlLuale, al lublrll llber accepLaLe sl necondl(lonaLe.

Lucrurlle se schlmb ins cnd esu inLr-o rela(le
monogam.

De ce |ntrm |n re|a|| monogame?

enLru c lublrea capL o cu LoLul alL profun-
zlme alLurl de o persoan care slm(l c i(l esLe parLener
sl Le compleLeaz zlc sl sexual, emo(lonal sl menLal, spl-
rlLual sl voca(lonal.

Cnd depsesu hormonll aLrac(lel, al indrgosurll
sl al aLasamenLulul sl i(l dal seama c omul de lng une
prln slmpla lul exlsLenL Le lnsplr sl Le face s l un om
mal bun.

Cnd inLlnesu o asuel de persoan, sueLul-pe-
reche, sl Le lasl prad Lrlrllor, se produce comblna(la
dlnLre anlmal sl ln(a splrlLual dln une, despre care vor-
beam la lozoa lublrll.

LsLe o lublre pe care orlclne ar Lrebul s o Lr-
lasc mcar odaL in vla( sl aLuncl poaLe spune c a in-
(eles o parLe dln sensul acesLel vle(l.

ln lublrea LoLal, care lmpllc ln(a in LoLallLaLea
el, uneorl vel o ln( lnferloar sl uneorl o ln( supe-
rloar.

llln(a lnferloar va poseslv sl geloas, egolsL
sl va lnLeresaL s isl sausfac doar nevolle proprll.
PERA NOVACOVICI
llln(a superloar va lubl necondl(lonaL, va res-
pecLa parLenerul ca om egal ca valoare, se va gndl la ne-
volle lul sl il va dorl blnele fr s se gndeasc la lnLere-
sele egolsLe sl personale.

Acum, deplnde de ecare om cL de mulL poaLe
s Lrlasc lnd ln( lnferloar sl cL ln( superloar.

uac Lrlesu ca o ln( lnferloar, aLuncl gelozla
va a unul om prosL. uac Lrlesu ca ln( superloar,
gelozla va a unul om lnLellgenL.

Am s i(l expllc Jlfeteo(o Jlotte qelosll ptosu sl
qelosll Jestep(l.

Celosll prosu isl fac praf vla(a, rela(llle de cuplu,
sunL permanenL llpsl(l de lublre, sufer enorm sl sunL p-
n la urm doar nlsLe raLa(l. Celosll prosu sunL cel care
comlL o crlm dln gelozle sl a[ung la puscarle penLru 13
anl, dlsLrugndu-sl asuel vla(a penLru c nu au inv(aL la
ump ce esLe gelozla sl lnLellgen(a emo(lonal.

Celosll lnLellgen(l isl CLS1lCnLAZ gelozla. Cnd
slmL c smn(a gelozlel incol(esLe in sueLul lor se in-
Lorc spre el inslsl fr s arunce cu proprllle gndurl, sen-
umenLe sl ac(lunl spre parLener. Celosll lnLellgen(l isl pun
inLrebrlle poLrlvlLe:
care sunL slblclunlle mele acum?
ce iml llpsesLe sl ce m face neferlclL?
de ce am nevole de valldare dln parLea alLora?
ce poL s fac acum penLru a alunga emo(llle negauve?
cum s spun persoanel lublLe ce slmL ca un om supe-
rlor?
CUPIDON
Apol resplr adnc, se llnlsLesc sl les dln vlzlun
in fa(a vle(ll, a parLenerulul, a lublrll, Lransforma(l, invln-
gLorl in lupLa cu demonll lnLerlorl.

uneorl exercl(lul acesLa de invlngere a proprlllor
demonl se poaLe desfsura sl zllnlc ins in urma lul vlne o
maLurlLaLe exLraordlnar sl o capaclLaLe de a nu mal lsa
nlclodaL gelozla s Le afecLeze pe une sau pe cel dragl
dln vla(a La.

Demon|| no;tr| |nter|or| ;| pro|ec|a

Am s expllc cL mal slmplu poslbll ce esLe pro-
lec(la: un mecanlsm pslhologlc ce i(l permlLe s lel ceea
ce se a in mlnLea sl sueLul Lu sl s pul LoLul pe un
pereLe ca s vezl ce se a in une. LsLe foarLe greu s
vedem ce esLe in nol dac nu prolecLm pe un pereLe.

un lapLop nu sue cum e lmul ce il are pe hard-
dlsk decL dac prolecLeaz cu a[uLorul unul prolecLor pe
pereLe.

La fel sl omul, dac prolecLeaz ce se a in el pe
alL om, aLuncl descoper ce se a in el, prlvlnd acel om.

ere(ll pe care oamenll prolecLeaz ceea ce esLe
in lnLerlorul lor sunL al(l oamenl.

Acum, parLea dlsLracuv.

rolecLm pe cel dln [ur sl lucrurlle bune dln nol,
sl aLuncl spunem c admlrm un om" penLru callL(lle
lul dar defapL admlrm callL(lle ce sunL in nol dar nu le-
am exploraL inc
PERA NOVACOVICI
Sau spunem c un om ne enerveaza" sl nu ne
plac anumlLe LrsLurl la el care defapL sunL LrsLurlle
noasLre negauve ce le-am ascuns sl nu le recunoasLem.

5l LoL umpul va clneva care se crede un plc mal
desLepL sl o s zlc: dac nu iml plac vlolaLorll, inseamn
c sunL sl eu vlolaLor?"

8spunsul esLe uA.
uoar c mlnLea uman esLe mulL mal subul sl
nu func(loneaz asa slmplu ca s o in(elegl Lu.

Ce esLe vlolul? LsLe un abuz. uecl (le nu i(l place
abuzul pe care nu il recunosu in une.

lnLrebarea aLuncl esLe de ce anume abuzezl in
vla(a La asuel incL aLuncl cnd vezl abuzul comls Le re-
volu?"

Cu Lo(ll sunLem abuzaLorl inLr-un fel sau alLul.
unll abuzeaz de vlcll, al(ll isl chlnule Lrupul lar al(ll chlar
abuzeaz de al(l oamenl. Cnd prlvesu lucrurlle asa, i(l
dal seama c pro-lec(la nu gresesLe nlclodaL.

8uuun. Sper c m-am fcuL in(eles legaL de pro-
lec(le. Acum s vedem cum prolec(la sl gelozla creeaz
un amesLec morLal.

Ge|oz|a ;| pro|ec|a: otrav pentru or|ce suet

Lu, cnd eram burlac sl vorbeam pe messenger
sau lacebook cu o faL de care iml plcea, incercam s
duc lucrurlle spre sex. lllrLam, glumeam, fceam aluzll
CUPIDON
sexuale, foloseam Lehnlcl de seduc(le sl incercam s il
lnLru in chllo(l.

Am avuL LoL umpul o mlnLe murdar. Apol, in re-
la(le m cumln(eam relauv penLru c lubeam sl eram fe-
rlclL ins fanLomele LrecuLulul erau acolo sl asLepLau s
m musLe de fund.

Ce crezl c s-a inLmplaL cnd lublLa mea sLLea
cu un up pe lacebook, rdea sl glumea sl iml spunea:
haha, ce Lare e upul sLa!"

Ml s-a urcaL Lo sngele in cap.

enLru c am prolecLaL proprla mea mlnLe mur-
dar pe lnLerac(lunea dlnLre blaLul la sl lublLa mea. nu
conLa c erau doar prleLenl, c se suau dln llceu, c sl el
avea o rela(le ferlclL.

ln mlnLea mea murdar, dac un brbaL sl o fe-
mele vorbesc pe lacebook sl se slmL blne fcnd asLa,
vor s fac sex.

5l am fcuL un lucru deloc corecL. Am luaL ceea
ce se aa in mlnLea mea murdar, comporLamenLele me-
le sl le-am aruncaL pe lublLa mea sl acesL prleLen al el.
uar asLea nu erau gndurlle lor sl nlcl comporLamenLele
lor, cel pu(ln pn la proba conLrarle.

Acesua erau uLMCnll MLl ln1L8lC8l.

Am cluL pe neL c un up ce lucra in Spanla era
gelos pe so(la sa dln 8omnla. lnLr-o zl, venlnd s o vlzl-
Leze s-au cerLaL penLru c ea vorbea cu nlsLe oamenl pe
PERA NOVACOVICI
lacebook sl a omorL-o. Apol a scrls cu markerul pe pl-
clorul el: lacebook".

1lpul fusese in ulumele 6 lunl in Spanla. Acum,
penLru c sul despre prolec(le, gelozle sl demonl lnLe-
rlorl, hal s facem o persupunere. ue unde crezl c a
avuL omul sLa aLLa ur pe so(la lul, aLL de mulL gelo-
zle? LsLe poslbll ca el in alea 6 lunl in Spanla s sLaL pe
lacebook, s fcuL sex cu alLe femel sl apol s pro-
lecLaL pe so(la lul acesLe lucrurl?

Pal s i(l spun un secreL.

Cnd o persoan esLe foarLe geloas pe une fr
mouve foarLe blne inLemelaLe, esLe geloas dln orlce,
aLuncl sunL sanse marl ca acea persoan s alb ea inssl
gndurl de a insela, de a face sex cu alLe persoane sau
poslbll s fcuL de[a sl prolecLeaz pe une senumenLele
sl gndurlle acesLea.

Lu am gndurl despre sex cu alLe femel dar pe
une Le vol omor penLru c iml esu lndel.

So|u||

Se poaLe ca parLanera sau parLenerul s iml e
lndel sau lndel?

uA.

oL prevenl asLa?

nu.

Ce s fac?
CUPIDON
ln loc s i(l focusezl eforLurlle penLru a prevenl,
apra, proLe[a organele sexuale ale parLenerulul sau par-
Lenerel Lale, mal blne i(l conLrolezl Lu sLrlle emo(lonale.
vel csuga mulL mal mulL.

vel slm(l gelozla sl e normal. CL ump po(l s
slm(l foame, ruslne, frlc, lublre, bucurle, enLuzlasm, po(l
s slm(l sl gelozle.

No ttebole s ellmlol qelozlo cl s o .

AsLa inseamn c Le va a[uLa ca sl exercl(lu de
dezvolLare personal.

nu sLrlca rela(la, nu aprea in fa(a parLenerel sau
parLenerulul ca un om slab. 8esplr, f sporL, ellmln ne-
gauvul. uorml. Apol dlscuL.

Solu(ll:

(1) uac al senumenLe negauve esLe exLrem de
lmporLanL s sco(l oLrava pslhlc dln une. lr s facl ab-
soluL nlclo acuza(le la adresa parLenerulul, roag-l s isl
fac 3 mlnuLe penLru o dlscu(le sl s Le asculLe. Spune-l
exacL ce slm(l, spune-l dln ce mouv, spune-l c esLe legaL
de demonll Ll lnLerlorl care nu au legLur decL cu pro-
prla La persoan ins Le macln sl in momenLul sLa slm(l
nevola s spul lucrul sLa. uoar exprlmarea acesLor senu-
menLe puLernlce negauve Le va usura foarLe mulL. uac
le (ll in une, vor exploda sl vor face mulL ru in [ur, in prl-
mul rnd (le sl apol persoanelor pe care le lubesu.
ALen(le! Cnd vorbesu, nu acuzl, cl doar spul ce
slm(l Lu.

PERA NOVACOVICI
(2) uac exlsL mouve inLemelaLe penLru gelozle,
inseamn c parLenerul Lu nu are LoaLe nevolle sausf-
cuLe in acel momenL in rela(le sl cauL alLceva. L Ck.
Lduc-(l parLenerll de cuplu s vorbeasc cu une despre
ceea ce slmL. uac se slmL lubl(l sl accepLa(l vor vorbl cu
une. uac acuzl sl [udecl, nu i(l vor spune nlclodaL des-
pre senumenLele sl gndurlle lor ascunse.

(3) Apllc ce Le inv( in caplLolul despre rezer-
voarele lublrll sl llmba[ele lublrll sl callLaLea rela(lel Lale
va cresLe enorm. nu doar parLenerul va mal ferlclL sl nu
va slm(l nevola s cauLe in alLe pr(l dar chlar dac se
ulL in alLe pr(l, Lu esu la un nlvel de evolu(le care i(l
permlLe s prlvesu cu deLasare LoLul sl s gsesu ceva sl
mal bun penLru une.

(4) nlmlc nu esLe inLmplLor sl LoLul se inLmpl
penLru blnele Lu. Cesuoneaz gelozla penLru c esLe un
curs de dezvolLare personal. rlvesLe-Le cnd ac(lonezl
ca ln( lnferloar, mlc, srac, geloas sl cnd ac(lo-
nezl ca ln( superloar, ce nu are nevole de valldare sl
poaLe s accepLe sl s lubeasc necondl(lonaL penLru c
are de[a LoL ce il Lrebule in lnLerlor.

(S) uac parLenerul Lu cauL in alLe pr(l ce nu
prlmesLe in rela(le cu une, asLa inseamn c sl Lu po(l fa-
ce la fel. oaLe parLanerul acLual e un bun parLaner se-
xual, sau bun prleLen, sau merge(l in excursll falne im-
preun. uac sunL anumlLe lucrurl care v leag dar re-
la(la nu v impllnesLe compleL, nu renun(a la ceea ce v
puLe(l oferl unul alLula sl incearc varlanLa de rela(le
mulupl in care sl Lu sl parLenerul sau parLenera ave(l
mal mulLe rela(ll in acelasl ump. nu LoL umpul po(l s
CUPIDON
gsesu LoLul la o slngur persoan. uac gsesu sl e recl-
proc, f nunLa. uac nu, incearc rela(llle muluple.

nlClCuA1 nu e vlna parLenerulul c Lu slm(l ge-
lozla. Slm(l gelozla penLru c esu slab in lnLerlor sl asLa e
Ck. nlmenl nu e puLernlc 100 dln ump.

uac Le face s Le slm(l mal blne, eu, era nova-
covlcl, de 31 de anl, am fosL gelos uluma oar in zlua de
7 lulle 2012 la ora 23:16. Ml-am pus inLrebrlle pe care le
al mal sus, ml-am infrunLaL demonll sl am dlscuLaL cu lu-
blLa mea despre asLa.

A doua zl eram alL om, un invlngLor. Slngura
schlmbare care s-a produs a fosL in mlne, cnd ml-am
daL seama c laLura mea superloar poaLe s o domlne
pe cea lnferloar.

PERA NOVACOVICI