Sunteți pe pagina 1din 7

AM IC51 MLDIC LA AU5CnWI12 Dk MIkLC5 NI52LI

Cuvn1 lnAln1Lnvlszll Mlkls isl incepe carLea cu acesLe rndurl suarumaLe de emoLle am scrls fr
paLlm fr nlclo exaaerare evlLnd orlce efecLe de sLll sl respecLnd inLocmal adevrul aceasL carLe
despre cele mal inLunecaLe paalnl dln lsLorla omenlrll inLrucL mla fosL daL s flu marLor ocular sl s
Lrlesc sub amenlnLarea cremaLorlllor sl a ruaurllor de la AuschwlLz ale cror flcrl au mlsLulL mllloane
de brbaLl femel sl copll ''
ur nvlszll Mlkls medlc sl numal daLorlL impre[urrllor scrllLor esLe auLorul unor insemnrl
care se bucur asLzl de clrculaLle mondlal fllnd Lraduse sl publlcaLe in mal mulLe llmbl francez
enalez aerman lLallan romn valoarea acesLor insemnrl nu provlne dln callLaLea lor llLerar la
care dup inssl mrLurla sa auLorul nu a asplraL nvlszll Mlkls nu a umrlL Lranspunerea arLlsLlc a
experlenLel sale Lraalce in laarul de la AuschwlLz cl relaLarea nud a unor fapLe al cror marLor ocular a
fosL relaLare care consLlLule un puLernlc acL demascaLor al ororllor comlse de nazlsLl in laarele de
concenLrare de pe LerlLorlul celul deal Lrellea 8elch
uaLorlL auLenLlclLLll lor insemnrlle docLorulul nvlszll Mlkls au consLlLulL parLe lnLearanL a
maLerlalulul acuzrll la procesul crlmlnalllor de rzbol de la nurnbera
ln impre[urrlle in care procesul unora dlnLre crlmlnalll de rzbol conLlnu lar al alLora al
docLorulul Menaele de plld la care se refer in prlmul rnd auLorul acesLul [urnal nlcl na incepuL
carLea lul nvlszll Mlkls rmne de o acLuallLaLe acuL
unul dlnLre numerosll comenLaLorl al acesLel crLl scrllLorul comunlsL lerre ualx o numea inLr
un arLlcol publlcaL in les letttes ftoocolses unul dlnLre cele mal zaudulLoare acLe de acuzare ale
secolulul in care Lrlm
8eLlnnd cele de mal sus se cuvlne s preclzm cum relese de alLfel sl dln ansamblul acesLor
insemnrl c pozlLla auLorulul esLe aceea a unul umanlsL ln anll urmLorl ellberrll nvlszll Mlkls a
a[uns la o consLllnL pollLlc inalnLaL ceea ce la adus in rndurlle arLldulul oamenllor muncll dln
8omnla Ca membru al acesLul parLld sl ca ceLLean al 8omnlel consLrucLoare a soclallsmulul a LrlL sl
sla desfsuraL acLlvlLaLea in orasul su naLal Cradea unde a murlL in anul 1936
1raducnd fost eJlc lo scbwltz in llmba romn punem la indemna clLlLorllor un
documenL sl o mrLurle cuLremurLoare prln adevrul lor

Lul1u8A


DLCLAkA|IL


seootl Nvlszll Mlkls eJlc fost Jetlot io lootl Je cooceottote Je lo scbwltz totot
c otl 8450 o sctls ft potl ft olclo exooetote evltoJ otlce efecte Je stll sl tespectoJ
iotocol oJevtl oceost cotte Jespte cele ol iotoecote poolol Jlo lstotlo oeoltll iottct lo
fost Jot s fl ottot oclot sl s ttlesc s oeolototeo cteototlllot sl o totllot Je lo scbwltz ole
ctot flctl o lstlt llloooe Je totl feel sl copll
o colltoteo eo Je eJlc speclollst pe loo cteototllle Je lo scbwltz o iotoclt sl
seoot c otl e Je totoj oeotote ptocesevetole Je otopsle sl eJlclo leool cote
Jp ce o fost coottoseoote Je sefl e Joctot Meooele o fost expeJlote lo oJteso lnsLlLuL fur
rassenbloloalsche und anLroploalsche lorschunaen 8etllouoble ol Jlotte cele ol teolte fottl
Je stllote eJlcole Jlo le ste footte ptooll co oceste Joceote s se ofle sl ozl io otblvo ocestl
ote lostltt Je cetcettl
lctoteo eo o tteste sccesl lltetot up c otocl coJ o ttlt cele ol
oeiocblplte ototl o fost eJlc o sctlltot oc coJ o soslt vteeo s le osteto pe bttle le sctl c
cooJell eJlcll ft pteteotll lltetote

OtoJeo ottle 1946
ur nvlszll MlklsI


C dupamlaz Lorld de mal un vaaon de marf cu usl ferecare sl cu plas de srm ahlmpaL
de la feresLre aerul imbcslL de emanaLllle a nouzecl de oamenl nesplaLl sl a LlneLelor pllne pn la
refuz abla se mal poaLe resplra
1renul deporLaLllor o aarnlLur compus dln paLruzecl de asemenea vaaoane aonesLe de
paLru zlle pe LerlLorlul Slovaclel apol al eoetol ovetoeeotulul ducndune spre o desLlnaLle
necunoscuL AcesL Lren LransporL prlmul loL dln cel un mlllon de evrel dln unaarla sorLlLl plerlrll
Am lsaL in urm MunLll 1aLra Am LrecuL in vlLez plln Lublln penLru a a[unae la Cracovla
AcesLe dou orase au devenlL celebre in Llmpul celul deal dollea rzbol mondlal penLru c alcl au fosL
concenLraLl sl exLermlnaLl ceLLenll anLlnazlsLl dn Luropa deporLaLl de pe LerlLorllle conLroplLe de
reprezenLanLll noll ordlnl europene''
lecm dln Cracovla sl cam dup un ceas de drum Lrenul se opresLe in faLa unel arl desLul de
marl pe al crel fronLlsplclu sL scrls cu llLere aoLlce AuschwlLz numele nu ne spune nlmlc nu
auzlserm despre aceasL locallLaLe nlcl ca sLaLle de cale feraL nlcl in alL conLexL
rlvlnd afar prlnLro crpLur dln pereLll vaaonulul iml dau seama c in [urul aarnlLurll e
forfoLeal mare SanLlnelele SS care ne escorLaser pn acum coboar Locul lor e ocupaL de alLele
nol ersonalul insoLlLor de cale feraL de asemenea isl prsesLe posLurlle uln frnLurl de conversaLle
deducem c am a[uns la desLlnaLle
1renul se pune dln nou in mlscare sl dup vreo douzecl de mlnuLe se opresLe sulernd
preluna
rlvesc larsl prlnLro crpLur dln perLele vaaonulul ue [ur impre[ur un ses inLlns fr
veaeLaLle pmnL arallos albul cum sunL in aeneral Lerenurlle dln rsrlLul Sllezlel uoar lclcolo un
crna inverzlL sau meandrele vlsLulel inLrerup monoLonla pelsa[ulul Cmpul pusLlu ce se asLerne in faLa
mea esLe impnzlL pn la orlzonL cu sLlpl de beLon asezaLl in slrurl slmeLrlce lnLre el mal mulLe
rndurl de srm ahlmpaL flxaL in lzolaLll de porLelan lar LbllLe de averLlzare foarLe dese semnaleaz
curenLul de inalL Lenslune care clrcul prln srm lnardlrlle dln beLon formeaz nlsLe paLrulaLere marl
lar in lnLerlorul lor suLe sl suLe de barcl de lemn vopslLe in verde sl acoperlLe cu carLon audronaL se
inslr dea lunaul unor sLrzl lunal sl drepLe
Lna aardurlle de srm ahlmpaL vd nlsLe sllueLe purLnd halne vraaLe de puscrlasl un
arup car nlsLe scndurl AlLll cu cLe o cazma pe umr mrslulesc in coloan Mal incolo unll incarc
nlsLe baloLurl marl in camloane Ceea ce caracLerlzeaz aceasL asezare omeneasc sunL Lurnurlle cu
eLa[e sl slLuaLe in [urul el la deprLare de vreo LrelzeclpaLruzecl de meLrl unul de alLul SunL Lurnurlle de
observaLle ln flecare se afl cLe un soldaL SS in unlform verde sprl[lnlL in coaLe pe o mlLraller asezaL
pe un posLamenL
AcesLa esLe laarul de concenLrare de la AuschwlLz Sau cum il zlc nemLll cu preferlnLa lor
penLru prescurLrl kZ Se pronunL kaLeL (konzenLraLlonslaaer)
1abloul nu e incura[aLor dar deocamdaL curlozlLaLea iml inbus frlca
lml indrepL prllrlle cLre Lovarsll mel de drum uouzecl sl sase de medlcl opL farmaclsLl soLllle
coplll nosLrl cLlva bLrnl sl bLrne prlnLll coleallor mel AsezaLl pe baaa[e sau pe pardoseal cu
chlpurl osLenlLe copleslLl de arl[l prlvesc in aol robabll preslmLlrlle rele lau LoropLlL inLraLL incL nlcl
emoLla solrll nul poaLe scoaLe dln apaLle unll dlnLre copll dorm cLlva cluaulesc dln reLurlle de
merlnde mal ales plne lar cel crora nu lea mal rmas decL asLa zadarnlc incearc ssl umezeasc
buzele crpaLe cu llmba uscaL de foame sl de seLe
nlslpul scrLle sub pasl areol Comenzl rsunLoare inLrerup monoLonla asLepLrll lncep s se
desfac lacLele ce ferecau vaaoanele usa vaaonulul nosLru se d la o parLe sl in aceeasl cllp rsun
ordlnul CeamanLanele rmn pe loc LoaL lumea coboar cu baaa[ul de mn ! '' ue la inlLlmea de
un meLru sl [umLaLe srlm pe peron apol ne prlndem in braLe coplll sl femelle care sar dln vaaon lr
inLrzlere prlmlm ordln s ne allnlem dea lunaul Lrenulul
ln faLa noasLr sL un Lnr oflLer SS cu clzme de lac sl rozeL de aur are s dea lnsLrucLlunl
soldaLllor cel asLeapL ordlnele nu cunosc inc aradele de SS dar dup banderola cu lnslana lul
Aesculap de pe braLul su bnulesc c esLe medlc
Mal Lrzlu am aflaL c oflLerul era SS optsttfobtetul docLor Menaele medlcsef al laarulul
de concenLrare de la AuschwlLz LsLe prezenL pe ramp la soslrea flecrul Lren inLrucL el face selecLla
maLerlalulul uman
ln cLeva mlnuLe Lrecem prln LoaLe eLapele operaLlel de selecLle ConLlnuarea o vom afla mal
Lrzlu flecare dup soarLa lul
lncepe Lrlerea SanLlnelele SS ne separ in arab deo parLe brbaLll de alLa fmelle sl coplll sub
vrsLa de palsprezece anl care rmn cu mamele lor
AsLfel slrul luna dln faLa aarnlLurll se imparLe in dou SunLem cuprlnsl de spalm neam rupL de
famllllle noasLre lnarl[oraLl inLrebm sanLlnelele care ne llnlsLesc expllcndune c alcl asa e rndulala
ne duc la bale apol la dezlnfecLle sl dup aceea vom fl larsl impreun cu al nosLrl
n se lsprvesLe imprLlrea pe caLeaorll a paLru mll de sufleLe am avuL Llmp s prlvesc in [urul
meu ln lumlna soarelul ce asflnLesLe se conLureaz ma clar Labloul pe care il zrlsem prlnLre scndurlle
vaaonulul ue alcl perspecLlva e mal lara rlmul lucru ceml aLraae aLenLla l aproape c nu m las s
m ulL la alLceva esLe un enorm cos de fum de form pLraL subLlaL cLre vrf care se inalL dln
exLremlLaLea unel cldlrl urlase cu dou eLa[e parc ar fl o uzln consLrulL dln crmld rosle
CludaL form are acesL cos de fabrlc ! Ceea ce m lnLrla esLe coloana de flcrl inalL de vreo
opLzece meLrl ce se rldlc prlnLre paraLrzneLele asezaLe la cele paLru colLurl ale cosulul SLau sl m
inLreb oare ce bucLrle lnfernal o fl aceasLa incL are nevole de un foc aLL de mare ? 8spunsul il
asesc fr inLrzlere m aflu in Lara cremaLorlllor in Cermanla unde am LrlL zece anl ca sLudenL sl
apol ca medlc lnc dln vremea aceea sLlam c pn sl in orasele cele mal mlcl exlsL cLe un
cremaLorlu
Asadar acesLa esLe un cremaLorlu ! nu deparLe de el vd alLul apol ascuns inLrun parc
descopr sl o a Lrela cldlre asemnLoare cu acelasl cos ce sculp flcrl
vnLul aduce fumul spre nol SlmL in nrl un mlros areLos de carne ars sl de pr prllL Medlcll
cunosc blne acesL mlros ! Mlasme cu lz de acroleln pe care le eman cnd arde carnea de om parc
ar fl mlros de lumnrl fabrlcaLe in seu de holLurl
MoLlve de frmnLare numl llpsesc uar urmeaz eLapa a doua a selecLlel nol LoLl brbaLl
femel copll defllm in monom in faLa comlslel de selecLle La un semn al medlculul selecLlonaLor de
daLa aceasLa il zlc pe nume docLor Menele ne asezm in rndul dln reapLa sau in cel dln sLnaa laL
ne imprLlLl in dou arupe uup cum observ in sLnaa se inslr mal ales bLrnl lnflrml brbaLl deblll
femel sl copll sub vrsLa de palsprezece anl La dreapLa e arupul celor capablll de munc rlnLre acesLla
iml zresc soLla sl feLlLa de clnclsprezece anl nu nl se mal ofer prlle[ul s vorblm ne facem doar
semne
8olnavll sl bLrnll care nu poL umbla sl cel suferlnzl de boll mlnLale sunL incrcaLl in camloane
cu cruce rosle CLlva coleal deal mel medlcl cer s fle urcaLl sl el in camlon ornesLe mal inLl coloana
de auLomoblle urmeaz apol arupul dln sLnaa in rndurl de cLe clncl sesc inceL pzlLl de cLlva
soldaLl SS lnLr pe o alee cu poml sl pesLe cLeva cllpe dlspar dln vzul nosLru Crupul dln dreapLa
rmne pe loc uocLorul Menaele ordon ca medlcll s se adune separaL uup ce neam desprLlL de
cellalLl se aprople de arupul ce numra cam clnclzecl de medlcl sl ordon s se prezlnLe cel care slau
fcuL sLudllle in unlverslLLlle aermane cunosc perfecL anaLomla paLoloalc sl au noLlunl de medlcln
leaal
LuaLl blne seama ne spune s faceLl faL cerlnLelor asLfel'' urmeaz un aesL amenlnLLor
sl aLoLarlLor rlvesc la dreapLa prlvesc la sLnaa m ulL la coleall mel S nu fle nlcl un speclallsL
prlnLre el ? S se fl sperlaL de amenlnLare ? nu se prezlnL nlmenl lle ceo fl ! Lu mam decls les dln
coloan m opresc in faLa docLorulul Menaele slml spun numele M supune unul amplu lnLeroaaLorlu
unde mlam fcuL sLudllle unde sl cu ce profesor am invLaL anaLomla paLoloalc unde am dobndlL
noLlunl de speclallLaLe cL vreme am lucraL in aceasL speclallLaLe sl alLele asemenea 8spunsurlle
mele preclse probabll lau saLlsfcuL inLrucL lmedlaL ma scos dln arup Coleallor mel lea porunclL s
Lreac in arupul dln dreapLa apol lea ordonaL s porneasc impreun cu cellalLl deocamdaL pe drumul
vleLll spre laar Acum poL spune ceea ce aLuncl inc nu sLlam arupul dln sLnaa la cLeva mlnuLe dup
ce a plecaL a lnLraL pe poarLa unula dlnLre cremaLorll lar deacolo nu se mal inLorcea nlmenl

II


IaLm slnaur M andesc la soarLa ce ne asLeapL sl la Cermanla Lara unde mlam
peLrecuL aLLla anl dln vlaL cel mal frumosl anl al LlnereLll mele
Se las noapLea e cer au rsrlL sLelele Sus chlar deasupra capulul meu parc as fl
acas la Cradea sLrlucesLe ursa Mare Aerul rcorlL de brlza serll mar puLea invlora dac n
ar aduce spre mlne mlrosul morLllor lnclneraLl acrolelna emanaL de carnea de om ce ardea in
cremaLorllle celul deal Lrellea 8elch
SuLele de becurl puLernlce de pe sLlpll de beLon arunc o lumln orblLoare 1oLusl in
lnLerlorul cenLurll de lumln aLmosfera parc devlne opac un val de aer areu invlule laarul
lar sllueLele barcllor kZ se conLureaz esLompaL ca in ceaL
eronul e aproape pusLlu nu se mal aude decL zaomoLul fcuL de cLlva deLlnuLl
imbrcaLl in halne vraaLe care incarc in camloane baaa[ele rmase pe urma noasLr in Lren
Cele paLruzecl de vaaoane aoale in care sa desfsuraL o parLe a desLlnulul nosLru se deslusesc
dln ce in ce mal puLln penLru a dlsprea in cele dln urm in inLunerlcul ce coboar asupra
inLreaulul pelsa[
uocLorul Menaele dup ce d ulLlmele dlspozlLll soldaLllor SS care mal rmseser in
prea[ma aarnlLurll se indreapL spre auLomobllul su Cpel se asaz la volan slml face semn s
m urc sl eu M asez pe banca dln spaLe alLurl de un suboflLer SS ornlm
AuLomobllul inalnLeaz areu prln hrLoapele soselelor aralloase desfundaLe de plolle
abundenLe dln aceasL prlmvar ln aoana maslnll reflecLoarele puLernlce de pe aardurlle de
srm ahlmpaL apar sl dlspar ca nlsLe fulaere uup un drum de cLeva mlnuLe ne oprlm in faLa
unel porLl de fler ue la corpul de aard apare in arab un suboflLer SS sl deschlde poarLa penLru
a lsa s lnLre auLomobllul docLorulul Menaele Mal meraem