Sunteți pe pagina 1din 3

CaracLerlzarea persona[ulul eponlm dln romanul lon" de Llvlu 8ebreanu

8omanul a fosL publlcaL prlma daLa ln daLa de 20 nolembrle 1920 scrls de Llvlu 8ebreanu fllnd prlmul
roman oblecLlv al llLeraLurll romane
CreaLle eplca de marl dlmenslunl avand foarLe mulLe persona[e acesLa prezlnLa desLlnele oamenllor dln
saLele ardelenesLl cu LoaLe problemele confllcLele sl necazurlle acesLora uupa cum se remarca panza
eplca esLe ampla penLru a o reallza auLorul recurge la relaLarea unel lnLregl lsLorll unul slr de
evenlmenLe ln care sunL lmpllcaLe persona[e aparLlnand dlferlLelor rangurl de la bogaLl la saracl la beLlvl
sl LoL asa parcurgand o arle foarLe mare dln Llpologllle Laranulul roman
1lLlul esLe foarLe sugesLlv fllnd chlar numele persona[ulul prlnclpal AcesLa nu esLe ales la lnLamplare
lon esLe unul dlnLre cele mal slmple nume exlsLenLe ln culLura poporulul roman prln acesLa se ofera
barbaLulul un rol omnlprezenL ln socleLaLea romaneasca orlunde puLem da pesLe aceasLa Llpologle de
om sarac dar cu dorlnLa arzaLoare de a devenl bogaL lndlferenL de ml[loacele foloslLe
1ema esLe evldenLa aceasLa fllnd dupa parerea mea chlar un claslc monografla saLulul ardelenesc de la
lncepuLul secolulul xx ersona[ele sunL foarLe complexe unele dlnLre ele fllnd consLrulLe ln [urul unel
Llpologll (lonLlpul omulul sarac dar munclLor AnaLlpul feLel uraLe dar bogaLe llorlcaLlpul feLel
foarLe frumoase dar sarace sl llsLa poaLe conLlnua foarLe mulL) ConfllcLele la randul lor foarLe
numeroase aslgura o caracLerlzare foarLe exacLa a persona[elor
Ml[loacele de caracLerlzare sunL foarLe vasLe de la caracLerlzare lndlrecLa prln fapLe nume sl relaLll cu
alLe persona[e la caracLerlzare dlrecLa facuLa de auLor la auLocaracLerlzare reallzaLa ln sufleLul
persona[elor lon ne esLe prezenLaL ca un on foarLe blne facuL munclLor dar sarac cu dorlnLa puLernlca
de a se lmbogaLl
uupa cum am preclzaL sl mal sus persona[ul prlnclpal dln opera cu acelasl nume esLe lon op al
ClaneLasulul llu al Zenoblel sl al lul Alexandru ClaneLasu esLe prezenLaL ln nenumaraLe lposLaze ce ll
conLureaza profllul pslhologlc flzlc sl emoLlonal
uln prlmele secvenLe ale romanulul puLem cu usurlnLa sa remarcam ca lon are planurl serloase cu Ana
uupa ce [oaca cu dansa la hora ll spune sa se lnLalneasca amandol sub un nuc baLran Se saruLa dar
sunL vazuLl de llle Cnu fraLe de sange cu Ceorge ClaneLasul dovedesLe un splrlL de auLoconLrol foarLe
blne dezvolLaL aLuncl cand esLe lnsulLaL de LaLal Anel vaslle 8aclu acesLa se sLapanesLe cu LoaLe ca esLe
lndemnaL chlar de cel ce aslsLa la cearLa sal poLoleasca pe 8aclu cu caLeva lovlLurl Se vede fapLul ca lon
avea un plan ln mlnLe
ln aceeasl zl mal pe seara LoLl barbaLll se lnLalnesc la carcluma deslgur alcl fllnd sl Ceorge 8ulbuc
barbaLul promls Anel Alcl lon reusesLe sa nasca lnca un confllcL care de daLa aceasLa degereneaza
lauLarll plaLlLl de Ceorge ll anunLa pe cel dln crasma ca Lrebule sa plece deoarece fac ln [ur de 3 ore
pana ln saLul lor lon lnsa nu esLe de acord vrea ca Llganll sa conLlnue sa canLe cu LoaLe ca nu ll plaLlse
el Se duce la Ceorge sll obllga sal plaLeasca acesLa refuza sl dln aceasLa cauza LemperamenLul colerlc
al persona[ulul prlnclpal lsl face slmLlLa prezenLa ll la la baLale pe Ceorge parca ar fl vruL sal omoare ll
baLe cu un par rupL dlnLrun gard ll lasa fara suflare sl pleaca llnlsLlL spre casa e LoL parcursul
romanulul vom remarca dorlnLa lul lon de asl face drepLaLe slngur de mulLe orl cu pumnul aceasLa
menLallLaLe esLe speclflca Laranulul roman
llrea ClaneLasulul esLe puLln spus daca o numlm nehoLaraLa LsLe mal degraba ln ochll mel llpslLa de
dorlce senLlmenLe penLru sexul frumos Se lnaLalnesLe cu Ana vorbesLe cu aceasLa despre cele
lnLamplaLe sl se gandesLe cum de poaLe sal fle draga acea faLa cu LoaLe ca avea lnLenLll serloase sa lase
senLlmenLele deoparLe ln deLrlmenLul averll La scurL Llmp dupa plecarea feLel apare cea mal frumoasa
faLa rlpas llorlca aceasa lnlmll lul lon AcesLla dol se saruLa lar Ana observa acesL gesL uupa cum am
preclzaL lon duce o mare llpsa de educaLle fapL ce lzvorasLe dln fapLele sale laLa lul 8aclu chlar ll
lubesLe ar face orlce penLru el acesLa sLle sl nlcl nu ll pasa o lasa sa flarba ln Llmp ce el lsl saLlsface
nevole LrupesLl cu llorlca uaca anallzam un plc mal ln deLallu lon ln neslmLlrea sa crasa se lnLrezaresLe
o raza de lnLellgenLa marsava exacL cerLlLudlnea ca Ana ar face orlce penLru el ll sporesLe lndrazneala
faLa de llorlca Ll esLe slgur ca vaslle lsl va lasa fllca sa se casaLoreasca cu acesLa daca ea va dorl
uln pacaLe LoL romanul esLe presaraL de scene care pe mlne personal mam ulmlL uaca ne referlm LoL la
comporLamenLul lndecenL sl llpslL de masura faLa de femelle dln vlaLa lul avem un drum lung de
sLrabaLuL ln prlmul sl ln prlmul rand llpsa de obraz faLa de Ana aLuncl cand se duce la llorlca sl ll
marLurlsesLe dragosLea eLerna sl fapLul ca LoL pe ea o va lua de soLle La fel sl ln noapLea ln care
ClaneLasul se duce la Ana sl o lasa gravlda nu sa gandlL la blaLa faLa sa gandlL numal la el
conseclnLele au fosL lasaLe la o parLe lasand loc doar dorlnLel de a se lmbogaLl usor Copllul esLe modul
ln care lon ll obllga pe vaslle sasl dea faLa spre marlLls lllnd respecLaLa LradlLla populara lnLreLlnerea
de relaLll lnLlme lnalnLea casaLorlel era lnLerzlsa ln caz conLrar faLa devenea o persoana [osnlca sl era
prlvlLa cu ochl ral de LoLl oamenll
LgocenLrlsmul de care da dovada esLe usor de obsevaL dln scenele de[a dlscuLaLe uar asLa nu esLe LoL
Perdelea se hoLarasLe sal scrle plangerea cu prlvlre la nedrepLaLea savarslLa ln procesul lul lon cu
Ceorge doar daca acesLa promlLe sa nul parasca ALuncl cand vln [andarmll sll lnLreaba daca el a scrls
plangerea spune fara nlclo apasarea ca lnvaLaLorul Perdelea a facuLo penLru a se dlsculpa de vlna sl
penLru a o plasa ln braLele nevlnovaLulul dascal nu lnLeleg de ce a facuL asa ceva dar llpsa respecLarll
cuvanLulul spus se lnscrle prlnLre defecLele persona[ulul prlnclpal
1oaLe acLlunlle lul lon duc lnLrun flnal la spulberarea planulul sau marsav de a se lmbogaLl prln
dlsLrugerea unel vleLl nevlnovaLe uupa casaLorle devlne vlolenL cu nevasLa sa dezalulnd caracLerul
bruLal sl llpslL de mlla faLa de Ana Cand afla ca LaLal acesLela nul semneaza acLele penLru
lmproprleLarlrea cu pamanL o baLe sl o obllga se se duca la 8aclu sal convlnga AcesLa nu vrea sa auda
sl la randul sau conLlnua specLacolul pe care veclnll ll cunosLeau prea blne o baLe uln LoL confllcLul LoL
raul plca pe umerll umlll al Anel faLa ce a crezuL ln dragosLea adevaraLa a unul om de nlmlc
uupa moarLea Anel sl a copllulul lon crede ca pamanLurlle scrlse pe numele raposaLel vor revenll lul
8aclu cand defapL el era proprleLarul de drepL Acum are loc un evenlmenL ma[or ce reflecLa chlar sl
asLazl lnfluenLa sl marsavla unel lnsLlLuLll omnlprezenLe ln sLaLul romanesc blserlca 8elclug reusesLe sal
faca pe cel dol barbaLl sa a[unga la concluzla ca esLe cel mal blne sa doneze pamanLul blserlcll ln cazul ln
care lon nu va mal avea copll
ulLlma secvenLa compleLeaza drama operel lanul LlclulL de lon era aproape de reuslLa Se lmbogaLlse
scapase de Ana femele cel producea dezgusL sl se muLase ln casa mosLenlLa ulLlma plesa a puzzleulul
era casaLorla cu faLa lublLa llorlca ClaneLasul se aslgura ca Ceorge nu era acasa sl se duce la llorlca
nesLllnd ca acesLa se va lnLoarce de la munca lnapol acasa llul 1omll ll prlnde pe amanLul soLlel sale ln
gradlna sll omoara cu sapa
uln LoaLe secvenLele lmporLanLe ale romanulul Lragem o concluzle nellnlsLlLoare persona[ul creaL de
Llvlu 8ebreanu denumlL lon penLru al da un aer omnlprezenL esLe chlar un Llcalos noLorlu ConcepLele
sale llpslLe de [udecaLa hranlLe dln egocenLrlsmul sl dln dorlnLa arzaLoare de a se lmbogaLl repede au
creaL ln oplnla mea un monsLru o scursura a socleLaLll conLemporane a auLorulul sl nu numal
romlslunlle sunL penLru el slmple fraze llpslLe de subsLraL respecLul faLa de oamenll dln [urul sau esLe
araLaL doar aLaL caL sasl saLlsfaca dorlnLele LsLe colerlc bruLal dln pacaLe naLura la lnzesLraL cu o
puLere supraomeneasca precum un demon ua lon esLe 8ellal demonul socleLaLll ln care nol Lralm
scursura acesLela
ln oplnla mea lon esLe dupa cum am preclzaL un persona[ omnlprezenL LxlsLa pe vremea lul 8ebreanu
exlsLa ln Llmpurlle mele sl va exlsLa probabll sl ln vremurlle coplllor mel roblema esLe cum sa ne ferlm
de acesLl oamenl cum sal educam sa le domollm pornlrlle un mlnlm de educaLle ln cazul lul lon sl
poaLe ca lucrurlle nu a[ungeau pana ln puncLul acesLa nu am nlclun fel de regreL penLru moarLe
acesLula dar dln pacaLe Lrebule sa ne ulLam la un deLallu lmporLanL lasaL ln urma de auLorul acesLel
carLl acel drum care apara ln lnclplLul sl ln flnalul operel acesLa are rolul de a da clrcularlLaLe operel
Mal exacL barbaLul pe nume lon dln rlpas a murlL dar ln Lara ln lume sunL alLe suLe de mll asemenea
lul care dlsLrug vleLlle nevlnovaLe ale feLelor puLln prea nalve care lnca nu au deoseblL un porc de un
barbaL