Sunteți pe pagina 1din 1

vlaLa SflnLel Marla LglpLeanca

AceasLa a fosL dln LglpL lnca de la varsLa de 12 anl sa desparLlL de casa parlnLeasca sl a mers ln
Alexandrla Lra Lanara sl frumoasa sl a cazuL lnLro desfranare fara saLlu lncaL sa facuL ademenlLoare
mulLor sufleLe de barbaLl Llnerl sl baLranl cu desfaLarlle plerzanlel desfranarll uecl peLrecand ea
sapLesprezece anl ln cea mal adanca vlaLa pacaLoasa parandulse ca numal aceasLa esLe vlaLa
uumnezeu la lnLlns o mana de a[uLor facand ea un lndrepLar de lnLoarcere la pocalnLa de nevolnLa
pesLe flre sl de neasemulLa sflnLenle
Ca dorlnd sa se lnchlne lemnulul SflnLel Crucl a mers la lerusallm vanzandusl Lrupul corablerllor drepL
plaLa de calaLorle uar lncercand sa se aprople de lemnul SflnLel Crucl sa lnLalnlL cu o uLere nevazuLa
care o resplngea afara dln blserlca sl no lasa sa lnLre Sl facand lncercare de mal mulLe orl sl nelzbuLlnd
sla daL seama de vlaLa el pacaLoasa Sl asa a lncepuL plansul sl pocalnLa Marlel

uecl luand chezasa pe reacuraLa ca de o va lasa sa lnLre lsl va schlmba vlaLa sla dobandlL dorlrea sl sl
a LlnuL fagadulnLa Avand Lrel palnl uscaLe drepL merlnde a LrecuL lordanul sl sa afundaL ln pusLle
nevolnLele el au fosL mulLe sl grele lacrlmlle neosLolLe posLul rugaclunea gollclunea Lrupulul ln frlg sl
ln arslLa soarelul Sl asa a LralL 47 de anl ln aspra pocalnLa ln lncercarl sl lsplLe afland manLulrea Sl aLaL
sa lnalLaL deasupra paLlmllor caL Lrecea sl apa lordanulul pe deasupra sl cand sLa la rugaclune se lnalLa
ln sus ca de un coL de la pamanL neavand alL marLor decaL pe uumnezeu lar la sfarslLul vleLll pe
dumnezelescul el duhovnlc SfanLul Zoslma

Sl asa blrulnd flrea omeneasca prln nevolnLa el sl cu harul lul PrlsLos sl dobandlnd lngereasca
peLrecere cea mal presus de om lnca dln lumea aceasLa SfanLa Marla LglpLeanca sa muLaL la uomnul
ln varsLa de 76 de anl ln anul 431 pe vremea lmparaLlel lul 1eodosle cel 1anar