Sunteți pe pagina 1din 3

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV -PUTEREA MAGICA A INCREDERIIBanuielile, neincrederea, indoiala un! "or!e di !ruc!i#e$ Eu nu %un ca nu !re&uie a "i!i nicioda!

a neincre'a!ori au a a#e!i indoieli, nu, or&irea nu e !e un "a!$ Dar #reau a #a a!ra( a!en!ia a u%ra "or!elor ne(a!i#e %e care "iin!a u)ana le declan ea'a i le %roiec!ea'a la randul au, in!re!inand in ea neincrederea i &anuiala$ Cand &anui!i %e cine#a, "ara a #a da ea)a, il i)%in(e!i a "aca ceea ce &anui!i$ Un o!, de e*e)%lu, o &anuie !e %e o!ia a ca a "o ! in &ra!ele unuia au al!uia i o acu'a ca a "o ! in"idela$ In reali!a!e, nu e !e ade#ara!, ea %ro!e !ea'a, e +u !i"ica, dar de(ea&a, o!ul e !e de o (elo'ie )aladi#a i o in!ero(,ea'a "ara ince!are a u%ra celui )ai )ic (e !, ii "ace cene$ Ce e %e!rece du%a un !i)%- Acea !a "e)eie, care a #ru! a ra)ana "idela o!ului ei, a+un(e a-l in ele i ea e !e %ri)a care e )ira, nu in!ele(e cu) a a+un a "ie an!rena!a a co)i!a un adul!er$ E !e "oar!e i)%lu. o!ul ei a i)%in -o. da, %rin acu'a!iile ale, el a crea! condi!ii "a#ora&ile, a u(e !iona!- o in %lanul a !ral, i araca, a "ar i! %rin a co)i!e ace ! lucru$ Cu !oa!e ace !ea, ea era cin !i!a, #oia a re'i !e$$$ A!unci #ede!i cu) ace !i ne"erici!i o!i %ro#oaca c,iar caderea %ro%riilor lor o!ii/ 0i e !e la "el %en!ru un &ar&a! care, "or!a! a a cul!e re%ro urile o!iei lui ca o in eala, "ar e !e %rin a o "ace$ Doar e !e nece ar ca cu#in!ele a core %unda reali!a!ii/ Ca!e !ra(edii i dra)e au ca ori(ine indoiala, &anuielile i li% a de incredere/ Deci, "e)eile, &ar&a!ii un! crea!orii incon !ien!i ai &inelui i raului$ De ce e !e a!a! de (reu a in!elea(a acea !a le(e % i,olo(ica i )a(ica- 0i a !a nu e !e !o!ul$ Cu) #-a) %u de )ai )ul!e ori, !re&uie a !ine) con! de "a%!ul ca "iin!a u)ana %o eda doua na!uri. o na!ura u%erioara i o na!ura in"erioara, i e"ec!ele %e care le %roduce!i a u%ra unei "iin!e de%ind deci de "or!ele %e care le !re'i!i in una au al!a din ace !e doua na!uri$ A!unci cand nu ince!a!i a e)i!e!i &anuieli a u%ra cui#a, #a le(a!i de na!ura a in"erioara, i nu nu)ai ca o in!ari!i, dar %ri)i!i de la ea curen!i, i, in!r-o 'i, #e!i a#ea acelea i de"ec!e i la&iciuni ca i cel a u%ra caruia a!i "o ! %orni!$ Daca #a ocu%a!i con!inuu de de"ec!ele al!ora, de c,ide!i in #oi in i#a o %oar!a %en!ru a le la a a in!re i %rin acea !a )aniera de a ac!iona #a in!ar'ia!i %ro%ria e#olu!ie$ Cand nu a#e!i in ca% deca! #iciile i cri)ele oa)enilor, a!ra(e!i !oa!e en!i!a!ile rele care un! acolo, la ad#er arul #o !ru, #ecinul #o !ru, au la )e)&rii "a)iliei #oa !re1 a!unci a nu #a )ira!i daca in!r-o 'i #a #e!i i)!i de(rada!$ E !e un "eno)en )a(ic, e !e "oar!e i)%lu$ 0i con!rariul e !e #ala&il, de a e)enea$ Daca #a #e!i decide a nu #a )ai (andi!i la de"ec!ele cui#a, ci a #a le(a!i de #ir!u!ile ale, de %iri!ul au, "ie ca o !ie, "ie ca nu, e #or !a&ili le(a!uri i curen!i in!re el i #oi, i in!r-o 'i #e!i a+un(e a a#e!i cali!a!ile ale$ Cand #o) cunoa !e acea !a le(e )are a c,i)&urilor, a o )o'ei, a "u'iunii, #o) in!ele(e ca !re&uie a

ince!a) a ne le(a) de la&iciunile al!ora, i din con!ra, #a !re&ui a cau!a) "iin!e "oar!e e#olua!e %en!ru a a#ea c,i)&uri cu ele$ A !"el lucrea'a cei ce un! in!eli(en!i$ Ceilal!i, care un! &ie!e crea!uri la&e, )i'era&ile, !u%ide, nu e in#er unea'a deca! a u%ra de"ec!elor al!ora, a u%ra ura!eniei al!ora, "ara a !i ce ii a !ea%!a$ Tre&uie a ince!a!i a )ai !rai!i cu indoieli, &anuieli$ Va i)a(ina!i ca eu !raie c cu indoieli- Nu, de la ince%u! eu lucre' cu cer!i!udine i incredere le dau credi! oa)enilor$ Eu !iu ca )ul!i oa)eni un! ,andica%a!i %en!ru ca de !inul li e i)%o!ri#e !e, dar !iu ca, daca le dau un )ic ca%i!al, i)&olic #or&ind, ei #or %u!ea a- i de c,ida un )ic &u!ic i a ca !i(e a!a!i &ani inca! a-)i dea du%a aceea ina%oi ace ! ca%i!al, iar a%oi #or %u!ea c,iar a-i a+u!e %e al!ii$ Deci, i ei #or %u!ea a le dea credi! al!ora %en!ru ca a e %oa!a redre a i ie i din di"icul!a!i$ Daca Du)ne'eu nu ar da credi!e oa)enilor, nici unul din!re ei nu ar %u!ea u&'i !a$ 0i eu, )a !raduie c a ac!ione' ca i Du)ne'eu$ Mul!i oa)eni au #eni! du%a )ine, eu #edea) ca un! doar &ie!i oa)eni cu) ecade, dar le-a) acorda! incredere1 unii au lucra!, au in#a!a!, i acu) i)i dau ina%oi din ceea ce le-a) da!$ Daca nu le-a "i da! credi!, &ie!ii de ei, -ar "i c,inui! e!ern$ 2ara incredere, ni)ic nu %oa!e a )ear(a$ C,iar cand )er(e!i cu )a ina #oa !ra, un!e!i o&li(a!i a a#e!i incredere in !o!i ceilal!i conduca!ori care un! %e o ea$ Daca #a (andi!i "ara ince!are. 3O, ace !a nu !ie a conduca/ Ace !a )a #a lo#i/$$$4 #e!i "i !ul&ura! i #oi #e!i "i cei care #a #e!i arunca %e !e ei$ Increderea e !e a& olu! nece ara %en!ru ca !o!ul a "unc!ione'e$ Daca #oi crede!i ca, a!unci cand %ri#e c anu)i!e %er oane, eu nu #ad la&iciunile care un! acolo, )arca!e %e "e!ele lor, #a in ela!i/ 0a %re u%une) in a ca eu nu a) nici in!ui!ie nici clar#i'iune, ca nu a) !udia! "i('iono)ia i nu #a #oi %une ceea ce #ad$ De al!"el, nu o %un nicioda!a, ace !ea le !in %en!ru )ine$ Eu dau credi! la !oa!a lu)ea, ace !a e !e ecre!ul )eu$ Gra!ie ace !ei increderi, a) reu i! a "ac ce#a$ Dar ni)eni nu #rea a )a i)i!e$ Nu #re!i a in!ele(e!i ca increderea !re'e !e !o! ceea ce e !e di#in la al!ii$ Cand a#e!i incredere in cine#a, c,iar daca e !e &e!i#, #icio , la&, acea !a incredere %e care o )ani"e !a!i il i)%in(e a e a)eliore'e %en!ru a #a ara!a ca nu #-a!i in ela! a u%ra no&le!ii ale$ C,iar i un cri)inal caruia ii ara!a!i incredere #a reu i a e !ran "or)e$ Increderea de'ar)ea'a "iin!ele, dar #oi nu #re!i a-i !udia!i %u!erea$ E#iden!, din !i)% in !i)%, din cau'a increderii #oa !re, #e!i a#ea ca!e#a ur%ri'e$$$ 0un! ri curile )e eriei/ Dar in co)%ara!ie cu lucrurile &une %e care le-a!i %ri)i!, nu )eri!a %en!ru ace !ea a nu a#e!i incredere$ In!r-o lada de %ere au "ruc!e un! !o!deauna ca!e#a care un! !rica!e, i %en!ru acea !a )eri!a a arunca) !oa!a lada- Prin!re cei carora le-a) ara!a! incredere, un! unii care )i-au "acu! )ul! rau$ Da, dar un! i )ai )ul!i care un! aici %en!ru a-)i reda increderea in u!i!$ To!i cei care nu au in!ele rolul )a(ic al increderii un! %ruden!i, inc,i i re'er#a!i, &anui!ori, i !rec ca in!eli(en!i$ E#iden!, ni)eni nu-i #a )u ca %oa!e, dar ni)eni nu-i #a iu&i$ A!unci, nu )eri!a a "ii %u!in )u ca!,

i)%un , dar %en!ru a a#ea in "inal in!rea(a lu)e de %ar!ea !a- Poa!e ca unii nu #or "i la inal!i)ea increderii #oa !re i #a #or !rada$$$ Cui o a-i %une!i- Dar, u& %re!e*!ul ca unii oa)eni un! la&i, e(oi !i, necin !i!i, in(ra!i, !re&uie a-i di %re!ui) i a-i re %in(e), %e !o!i ceilal!i, de"ini!i#- Ei nu, nu e !e o "ilo'o"ie &una$ Daca oa)enii ar cunoa !e le(ile )a(ice, in ciuda nenorocirilor, in ciuda acciden!elor, in ciuda rau!a!ilor i !radarilor, ei ar con!inua a ai&a incredere, a-i lu)ine'e %e al!ii, a-i a+u!e, a le de c,ida co)orile in!re(ii na!uri$ Pen!ru ca, in!r-o 'i, !oa!e crea!urile care le-au "acu! rau #or %lan(e cu lacri)i a)are dandu- i ea)a ca erau %e cale a )a acre'e %e cel )ai )are &ine"aca!or al lor$ Da, a!unci cand e #or #edea ca! de +o nice au "o !, nu #or )ai !i unde a e a cunda %en!ru a %lan(e$ Cand a) in!ele ace !ea, a) ale increderea, dra(o !ea i ra&darea, iar %e !o!i acei care nu e (ande c deca! cu) a-)i a%e )or)an!ul incec a-i u%or! i con!inui a le dau !o! ceea ce a) )ai &un$ In reali!a!e, nu e*i !a o "iin!a )ai cruda deca! un Ini!ia!, %en!ru ca el a (a i! cea )ai !eri&ila ra'&unare$ El i i %une. 3To!i ceilal!i e ra'&una cu cri!ici, acu'a!ii, ar)e, dar ace !ea nu un! e"icace$ Nu !e ra'&uni cu ade#ara! %e ina)icii !ai cau!and a le "aci rau, ci con!inuand a-i lu)ine'i a-i ,rane !i, %en!ru ca in!r-o 'i, cand #or in!ele(e ca au "o ! )ar a#i i in(ra!i, nu #or )ai !i cu) a e cu'e i a- i re%are (re elile$4 Eu a) deci o da!a %en!ru !o!deauna a nu )a ocu% de ceea ce "ac oa)enii$ Ma (ande c ca al!ii, cei ce i-au !ri)i %e %a)an! au !iu! ce !re&uie "acu! cu ei$ Eu nu un! un +udeca!or i i)i "ac nu)ai !rea&a )ea$ Voi, daca #re!i, ocu%a!i-#a de !o! ceea ce e !e in"erior i ne(a!i# in al!ii, i #e!i #edea re'ul!a!ele/ In ace ! !i)%, eu )a ocu% de "iin!a #oa !ra u%erioara, de Di#ini!a!ea care e !e in #oi. #reau a o eli&ere', a o ,rane c i a !"el #oi ca !i(a in!r-o 'i in!re( Cerul$ Da, a) o in!rea(a !iin!a in ca%$ Daca nu o a#ea), a "i "acu! i eu la "el ca !oa!a lu)ea$ Dar (ra!ie cuno !in!elor )ele, (ra!ie ace !ei lu)ini %e care )i-a da!-o Du)ne'eu, incerc a &ene"icie' de !o! ce e*i !a )ai )inuna!$ De ce nu #-a!i decide a "ace!i ca )ine-