Sunteți pe pagina 1din 7

DREPT ROMAN

Field Fiels
1 Field
2Field
3 4 Field 5
1 Şcoala glosatorilor are drept caracteristică faptul că: 1
1 a folosit metoda exegetică;
2 a fost fondată de Savigny;
3 porneşte de la concepţia că originea dreptului se află în conştiinţa
poporului.

2 Noua şcoală istorică a dreptului se caracterizează prin: 1


1 a fost fondată de Irnerius;
2 porneşte
a avut ca obiect
de la de cercetare
concepţia căglosele;
originea dreptului se află în conştiinţa
3 poporului

3 Diviziunile dreptului roman sunt: 1


1 dreptul public roman şi dreptul administrativ roman;
2 dreptul public roman şi dreptul privat roman;
3 dreptul privat roman şi dreptul comercial roman.

4 Diviziunile dreptrului privat roman sunt: 1


1 dreptul civil, dreptul ginţilor şi dreptul natural;
2 dreptul civil, dreptul comercial şi dreptul familiei;
3 dreptul civil, dreptul familiei şi dreptul procesual civil

5 Sunt documente ale dreptului roman: 1


1 senatusconsultele;
2 textele epigrafice;
3 legile.

6 În epoca prestatală exista, ca organ de conducere socială: 2


1 pretorul;
2 împăratul;
3 regele.

7 Apariţia statului roman este urmarea: 2


1 reformelor lui Servius Tullius;
2 conflictului dintre patricieni şi plebei;
3 dispariţiei claselor sociale.

8 Dintre organele de conducere statală, din perioada regalităţii, 2


făcea parte:
1 cenzorul;
2 regele;
3 dictatorul.

9 În epoca republicii exista ca o clasă socială distinctă: 2


1 clasa colonilor;
2 clasa proletarilor;
3 clasa arendaşilor.

10 Printre atribuţiile Comitiei Curiate, în epoca republicii, era: 2


1 alegerea consulilor;
2 judecarea unor procese penale;
3 aprobarea adrogaţiunii.

11 În epoca republicii, pretorul putea: 2


1 să numească pe senatori;
2 să anuleze actele consulilor care încalcau interesele plebeilor;
3 să conducă procesele.

12 Dintre clasele sociale din perioada principatului faceau parte: 2


1 colonii;
2 patricienii;
3 plebeii.
13 Principalul organ de stat din perioada principatului era: 2
1 regele;
2 împaratul;
3 pretorul.

14 Dominatul este o subperioadă din componenţa: 2


1 republicii;
2 imperiului;
3 regalităţii.

15 Dintre epocile dreptului privat roman fac parte: 2


1 epoca clasică;
2 epoca bronzului;
3 epoca imperiului.

16 În epoca veche a dreptului privat roman exista, ca izvor de 3


drept roman:
1 senatusconsultele;
2 jurisprudenţa;
3 constituţiunile imperiale.

17 Obiceiul juridic era principalul izvor de drept roman în epoca: 3


1 clasică;
2 veche;
3 dominatului.

18 Legea celor XII Table: 3


1 este cea mai importantă lege romană;
2 ne-a parvenit pe cale directă;
3 a fost abrogată expres printr-o lege ulterioară.

19 Edictele magistraţilor erau valabile, de regulă: 3


1 pe perioada vieţii magistratului care l-a dat;
2 pe durată de un an;
3 pe durată nedeterminată.

20 Un rol important în evoluţia dreptului civil roman l-a avut: 3


1 dreptul natural;
2 dreptul pretorian;
3 dreptul ginţilor.

21 Jurisprudenţa era, în dreptul roman: 3


1 ştiinţa dreptului creată de jurisconsulţi;
2 totalitatea hotărârilor judecătoreşti;
3 o creaţie a împăratului.

22 Papinian era considerat cel mai mare jurisconsult din epoca: 3


1 veche;
2 postclasică;
3 clasică.

23 Dintre operele jurisconsulţilor clasici făceau parte: 3


1 cavere;
2 constituţiunile imperiale;
3 digestele.

24 Legea citaţiilor stabilea că: 3


în procese se puteau cita fragmente doar din operele a cinci
1 jurisconsulţi romani;
2 era obligatorie citarea părţilor în procese;
3 jurisconsulţii aveau dreptul de a da consultaţii juridice.

25 Senatusconsultele: 3
1 nu au devenit niciodată izvoare de drept roman;
2 erau adoptate de adunarea poporului;
3 au devenit izvoare de drept roman din timpul împăratului Hadrian.

26 Digestele lui Justinian: 3


1 erau legi adoptate de Justinian;
2 era lucrarea cea mai importantă elaborată în timpul lui Justinian;
3 au fost adoptate în epoca veche

27 Justiţia privată: 4
1 nu a fost permisă niciodată în dreptul roman;
2 era de două feluri: agresivă şi defensivă;
3 era permisă doar în epoca postclasică.

28 În procedura legisacţiunilor, citarea: 4


1 era făcută de statul roman printr-un funcţoinar public;
2 nu era obligatorie;
3 era făcută de reclamant.

29 În faţa magistratului, în procedura legisacţiunilor, parţile: 4


1 foloseau cuvinte solemne;
2 oloseau cuvinte obisnuite;
3 nu trebuiau să se prezinte.

30 În procedura legisacţiunilor, pretorul: 4


1 pronunţa hotărârea judecătorească;
2 verifica dacă partile foloseau cuvintele solemne proprii acelui
proces;
3 ordona judecătorului ce soluţie să dea.

31 Executarea sentinţelor pronunţate se făcea, în procedura 4


legisacţiunilor:
1 de către un executor judecătoresc;
2 prin intermediul unor legisacţiuni de executare;
3 de către reclamantul care a câştigat procesul.

32 Pignoris capio presupunea; 4


1 prezenţa magistratului;
2 prezenţa debitorului;
3 prezenţa creditorului

33 Procedura formulară a fost introdusă deoarece: 4


în procedura legisacţiunilor, procesul dura prea mult datorită
1 formalităţilor;

2 părţile nu ştiau cuvintele solemne ce trebuia rostite;


3 judecătorul a dorit aceasta.

34 Dintre părţile obligatorii ale formulei făcea parte: 4


1 excepţiunile;
2 prescripţiunile;
3 condemnatio.

35 În faza in iure, în procedura formulară: 4


1 părţile se prezentau în faţa judecătorului;
2 părţile nu trebuiau să fie prezente;
3 se foloseau cuvinte obisnuite.

36 Litis contestatio producea, în procedura formulară: 4


1 efect extinctiv;
2 efectul terminării procesului;
3 efectul reluării procesului din faza iniţială.

37 În faza in iudicio, în procedura formulară: 4


1 romanii nu au admis reprezentarea reclamantului niciodată;
2 romanii au admis reprezentarea reclamantului, prin reformele
pretorului;
3 procesul se desfăsura în faţa magistratului.

38 În procedura formulară, acţiunile honorarii: 4


1 au fost create de judecători;
2 ocroteau numai un drept real;
3 au fost create de magistraţi.

39 Acţiunile penale erau: 4


1 cele care aveau ca obiect condamnarea pârâtului la o amendă
banească;
2 cele care au fost create numai pentru anumite cazuri;
3 cele in care actul dedus judecăţii era interpretat după voinţa
reală a părţilor.

40 În procedura formulară, sentinţa: 4


1 era executorie de drept;
2 era executată de reclamantul care a câştigat procesul;
3 era executată prin actio iudicati.

41 Care dintre următoarele afirmaţii, referitoare la procedura 4


extraordinară,este reală:
1 procesul se desfăşoară doar în faţa magistratului;
2 exceptiunile aveau caracter absolutoriu;
3 judecatorul îi indica magistratului sentinţa care să o dea.

42 Dintre izvoarele sclaviei face parte: 5


1 tutela;
2 naşterea;
3 curatela.

43 Cetăţenii romani: 5
1 nu se puteau căsători;
2 aveau dreptul de a încheia acte juridice potrivit dreptului civil
roman;
3 aveau doar dreptul de a fi soldat în legiunile romane.

44 Peregrinii se caracterizau prin: 5


1 aveau aceeaşi condiţie juridică cu a sclavilor;
2 erau sclavi eliberaţi de stăpânul lor;
3 erau oameni liberi.

45 Dezrobiţii: 5
1 aveau întotdeauna condiţia juridica a cetăţenilor romani;
2 aveau obligaţia de a presta servicii fostului stăpân;
3 erau locuitorii cetăţilor care s-au opus romanilor.

46 Colonii: 5
1 erau cei care arendau o suprafaţă de pământ;
2 aveau condiţia juridică a sclavilor;
3 nu se puteau căsători.

47 Rudenia era în dreptul roman: 5


1 doar rudenie de sânge;
2 rudenie civilă şi rudenie de sânge;
3 nu exista rudenie.

48 Care dintre urmatoarele afirmaţii este adevărată: 5


1 putea fi pater familias doar tatăl;
2 puterea parintească înceta la împlinirea vârstei de 18 ani;
3 puterea parinteasca era perpetuă.

49 În dreptul roman, căsătoria: 5


1 era obligatorie;
2 putea fi cu manus si fără manus;
3 ducea la intrarea femeii sub puterea bărbatului întotdeauna.
50 Care dintre urmatoarele afirmaţii este adevărată: 5
1 adrogaţiunea era o formă de adopţiune;
2 legitimarea este o formă de adopţiune;
3 prin adopţiune un fiu de familie devine liber.

51 Prin emancipare, fiul de familie: 5


1 se pune sub puterea altui pater familias;
2 devine cetăţean roman;
3 devine persoană sui iuris.

52 Persoanele aflate sub tutelă erau: 5


1 femeia alieni iuris;
2 majorul;
3 impuberul sui iuris şi femeia sui iuris.

53 În cazul curatelei: 5
1 curatorul doar îl asistă pe cel ocrotit la încheierea unui act juridic;
2 curatorul îl reprezintă pe cel ocrotit;
3 se asigura protecţia incapabililor de drept.

54 Bunurile corporale sunt: 6


1 cele care exista din punct de vedere material;
2 cele care se deplasează;
3 cele care se individualizează prin trăsături proprii lor.

55 Posesia: 6
1 are trei elemente;
2 nu produce nici un efect juridic;
3 era ocrotită prin interdicte.

56 Proprietatea quiritară: 6
1 era cea care aparţinea peregrinilor;
2 aparţinea cetăţenilor romani;
3 nu era ocrotită.

57 Proprietatea pretoriană: 6
1 era cea care aparţinea pretorului;
2 avea caracter exclusiv;
3 a fost creata de pretor.

58 Mancipaţiunea era: 6
1 un mod de transmitere de drept civil;
2 un mod de transmitere de drept pretorian;
3 nu presupunea nici o condiţie.

59 Uzucapiunea: 6
1 presupunea predarea bunului;
2 presupune detenţia bunului;
3 presupune posesia bunului.

60 Acţiunea în revendicare sancţiona: 6


1 proprietatea pretoriană;
2 proprietatea quiritară;
3 proprietatea provincială.

61 Servituţile erau: 6
1 sarcini ce apăsau asupra unui bun;
2 moduri de dobândire a dreptului de proprietate;
3 drepturi reale asupra bunului propriu.

62 Emfiteoza era: 6
1 un drept de creanţă;
2 un drept creat de pretor;
3 un drept real.
63 În reglementarea Legii celor XII Table, nu se moştenesc între ei: 7
1 soţii, daca căsătoria este făra manus;
2 agnaţii;
3 gentilii.

64 Care dintre următoarele forme de testament existau în epoca 7


veche:
1 testamentul nuncupativ;
2 testamentul pretorian;
3 testamentul in procinctu.

65 În dreptul roman: 7
1 nu se putea lăsa prin testament decât o parte din moştenire;
2 testamentul producea efecte asupra întregii moşteniri;
3 un moştenitor dobândea moştenirea pentru o durată de timp
limitată.

66 Testamentul inoficios era: 7


1 cel prin care testatorul îşi dezmoştenea rudele apropiate;
2 cel prin care se lăsa beneficiarului un bun determinat;
3 cel prin care se lăsa beneficiarului întreaga moştenire.

67 Erau obligaţi să accepte moştenirea: 7


1 soţia căsătorită cu manus;
2 părinţii defunctului;
3 fii defunctului.

68 Dintre condiţiile acceptării moştenirii făcea parte: 7


1 moştenitorul să cunoască legile romane;
2 moştenitorul să aibă capacitatea de a se obliga;
3 moştenitorul să aibă cel puţin 18 ani.

69 Ca urmare a acceptării moştenirii: 7


1 patrimoniul moştenitorului se uneşte cu cel al defunctului;
2 moştenitorul preia numai drepturile, nu şi obligaţiile;
3 moştenitorul dobândeşte doar obligaţiile, nu şi drepturile.

70 Moştenirea civilă era apărată prin: 7


1 interdictul pretorului;
2 acţiunea publiciană;
3 petiţia de hereditate.

71 Legatul: 7
1 nu era cuprins în testament;
2 era o dispoziţie din testament ce avea ca obiect bunuri individual
determinate;
3 era o dispoziţie din testament prin care se numea un executor
testamentar.

72 Dintre condiţiile de fond ale legatului nu făcea parte: 7


1 formularea în termeni imperativi;
2 legatarul să aiba testamenti factio pasiva;
3 regula catoniană.

73 Fideicomisul: 7
1 trebuia să fie cuprins în testament;
2 consta în numirea unui executor testamentar;
3 la început nu era sancţionat din punct de vedere juridic.

Lect.univ.drd. Bîcu Vasile


Drept procesual civil