Sunteți pe pagina 1din 31

salar prea greu

66

wert

sef
4

rty
4a

caldura
19

m
3

rtyu

92

20
18
16
14
12

greu 4

10

greu

sef

6
4
2
0
1

wert

BU
a
b
c

Exercitiu grafc in vederea obtinerii postului BRAVO!!!!!!!

Nr.crt

Num
1x
2z
3y
4t

Prenume
r
u
A
B

Oredelucru

Venit.ora
9
8
10
5

Venittotal
89999
809991
69999
559992
79999
799990
89999
449995

Statut
Larger
Larger
Larger
Larger

100%
80%

60%

40%

20%
0%
Graficu JE

t
y
z
x

Nr. Crt

Nume
1 Popescu
2x
3r
4w

Prenume
Ioan
e
i
y

Ora de lucro Venit\ora Venit


Statut
12
89999 1079988
8
69999
559992
10
79999
799990
5
89999
449995
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
1

Popescu x r w
Venit

opescu x r w

enit

Exercitiu grafc in vederea obtinerii postului BRAVO!!!!!!!


Nr. Crt

Numele Prenumele Nota 1

Nota 2

Nota 3

Nota 4

Media

1
2
3
4

aa
ee
gg
ii

6.2
9.5
6
8

6.33
6.75
6.75
7

7.33
9.33
5.5
5

6.62
8.02
6.6875
7.25

bb
f
hh
jj

5,50
6.5
8.5
9

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1

Calificativ

Nota 1
Nota 2
Nota 3
Nota 4

12

10

6
STATUS
Column2
Stoc siguranta
4

0
Err:509
Err:509
79
133
Shaorma

Err:509

Larger
Err:509
34
122
Kebab

Err:509
Err:509
551
662
Joe

Err:509

Larger
Err:509
667
888
Cola

Larger

Nume produs
Shaorma
Kebab

iNTRARI iesiari
133
122

Joe

662

Stoc
Column1
79 Err:509
34 Err:509
Larger
551 Err:509

Cola

888

667 Err:509

STATUS
Err:509
Err:509 LIPSA STOC
Err:509
Err:509 IN STOC

Larger
Larger

IN STOC

Column2

Stoc siguranta
Err:509
Err:509

PLATIT

Err:509
Err:509
10
9
8
7

PLATIT
NEINCASAT

IN STOC
LIPSA STOC

6
5
4
3
2
1
0

10
9
8
7
6

Shaorma

Kebab

Joe

Cola

2
1
0
STOC

Nr.Crt.

Nume prenume
1q
2w
3 ww
4r
5y

Varsta

Stare civila
33
54
35
46
19
37.4

Salar
1455
4511
12333
4511
7896

gogu
q
w
ww
15000

10000

5000
0

NR.CRT

Nume
1A
2B
3C
4D
5E

Prenume
F
G
H
I
J

Nota1

Nota2
3
5
6
4
7

Nota3
8
5
6
3
7

Media
Rezultat
9 6.666667 ADMIS
6 5.333333 ADMIS
3
5 ADMIS
9 5.333333 ADMIS
6 6.666667 ADMIS

GRAFIC
7
6
5
4
3
2
1
0

6.666666666
7

NR.CRT

Nume
1A
5E

Prenume
F
J

Nota1

Nota2
3
7

Nota3
8
7

Media
Rezultat
9 6.666667 ADMIS
6 6.666667 ADMIS

GRAFIC
8
6
4
2
0

6.666666666
7

NR.CRT

Nume
1A
2B
3C
4D
5E

Prenume
F
G
H
I
J

Nota1

Nota2
3
5
6
4
7

Nota3
8
5
6
3
7

Media
Rezultat
9 6.666667 ADMIS
6 5.333333 ADMIS
3
5 ADMIS
9 5.333333 ADMIS
6 6.666667 ADMIS

GRAFIC

7
6
5

A
B

6.6666666667

2
1
0

salar mic

FINANCIARE
bonus lipsa
ore taiate
66
24

AMBIENTALE(%)
frig
10

55

FINANCIARE(%)
70
60
50
40
30
20
10
0

AMBIENTALE
60
50
40
30
20
10
0

salar mic

bonus lipsa

ore taiate

frig

lumina mica

zgomot

AMBIENTALE(%)
lumina mica

MANAGERIALE
zgomot
25

sef prosti
20

stress
77

AMBIENTALE

13

MANAGERIALE
80
60
40
20
0

frig

lumina mica

zgomot

sef prosti

stress

norme mari

GERIALE
norme mari
10

ERIALE

norme mari

NR.CRT

Nume
1A
5E

Prenume
F
J

Nota1

Nota2
3
7

Nota3
8
7

Media
Rezultat
9 6.666667 ADMIS
6 6.666667 ADMIS

GRAFIC
8
6
4
2
0

6.666666666
7

NR.CRT

Nume
1A
2B
3C
4D
5E

Prenume
F
G
H
I
J

Nota1

Nota2
3
5
6
4
7

Nota3
8
5
6
3
7

Media
Rezultat
9 6.666667 ADMIS
6 5.333333 ADMIS
3
5 ADMIS
9 5.333333 ADMIS
6 6.666667 ADMIS