Sunteți pe pagina 1din 1

Tnaltpreasfi nlia Voastr5

in urma evenirnente:or din ultirna vreme din sanu!Biserici1 0rtodoxe


Creta

noi ob tea Manastiril Lacul Frumos

respectiv Sinodul din

com. VI desti Jud VOicea va facem cunOscute

urmatOarele:
1, Organizarea Sinodului

in multele sale aspecte se abate de la traditia SinOadelor

ecumenice,i!ocaie instaurand infa ibilitatea papaia in Biserica Ortodo

2. Documentul Relatille BIserici1 0rtodoxe cu asamblul!umii cre,tine

reprezinta cartea de

identltate sau cartea de vizita a ereziei ecumeniste.

3.

Tot in acest document:a punctu1 22 se specifica faptui ca

pastrarea credintel ortOdOXe

autentice este asigurata numal prin sistemul sinodal 5i acest sistern este cea maiinalt5
autor ate in aspecte de credinta,i reguli canon

.Lsa cea mai mare autorkate in

materie de dogme este constiinta treaztt a Biserici:. Pentru acest fapt in istorie sunt
consemnate unele sinoade ca fiind dreptmaritoare iar altele ca fiind talharestil

4. Prin documentul

Sfanta taina a cununiei g impedirnentele la

capitolului ll intitulat imped:rnente la casatOrie si ap

aceasta

n cadrul

carea iconorniei se introduce

posibilitatea aplicaril icOnomiei la casatOrille dintre ortodossi si eterodoc5i inca:cand


astfei Canonul 2 al Sinodului QuiniSext care prevede ca aceste casatorii sunt interzise.
5. La scttsoarea pe care v am t mis o in data de 20.07.2016 ati ev at s5 ne comunica
pOZitia oficia: a lnaltpreasfintiei Voastre refer oare la situatia Sinodului din Creta.

6. Pana in prezent nu ati aratat O pOZitie de Veto in privinta SinOdului.

Pentru acestea,conform Canonului 15 al Sinoduluil-1:din ConstanJnopol{861}care face


refettre la incetarea pomenitti ierarhu!uL noi Ob ea Manasti i Lacu!FrumosP decidem incetarea

pomeni i h cadrui sluibe10r a haLpreasfintiei VOastre.

ZZ
Tn atentia inaltpreasfintitului Varsanufie

Arhiepiscopui R3mnicului

Data 01.08.2016