Sunteți pe pagina 1din 5

Fisa de date

Tip anunt: Anunt de participare simplificat


Tip legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016
Nu a existat o consultare de piata prealabila.

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA


I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
Institutul National de Expertize Criminalistice
Adresa postala: BD.Regina Elisabeta nr.53, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050014, Romania, Punct(e) de contact: Gherghe Dumitru, Tel. +40
0213103291, Email: dumitru.gherghe@inec.ro, Fax: +40 0213158497, Adresa internet (URL): www.inec.ro

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)


Organism de drept public

Activitate (Activitati)
- Ordine si siguranta publica

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE


NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Achizitia unui microscop digital cu focalizare automata

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bd.Regina Elisabeta, nr.53, sector 5
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti

II.1.3) Anuntul implica


Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor


Achizitia unui microscop digital cu focalizare automata

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)


38511200-2 Microscoape electronice cu transmisie (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu

II.1.8) Impartire in loturi


Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante


Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI


II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Achizitia unui microscop digital cu focalizare automata - 1 buc
Valoarea estimata fara TVA: 250,000.00 RON

II.2.2) Optiuni
Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE


60 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI


II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2016 09:34

Pagina 1/5

Fisa de date
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Valoarea garantiei de participare este de 5.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de
valabilitate a ofertei, adica 60 zile de la termenul limita de depunere al ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie
prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru transmiterea ofertelor scanata in SEAP si n original la sediul autoritatii
contractante.Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederilor art. 36 si 37 din Hotararea 395/2016,prin virament bancar
sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, in cazul constituirii prin
virament bancar, acesta se va face in contul nr. RO87TREZ7055005XXX006630, deschis la Trezoreria sect.5, cu conditia confirmarii
acestuia de catre banca emitenta cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru depunerea ofertelor.Echivalenta pentru o garantie de
participare depusa n valuta se va face la cursul publicat de BNR la data publicarii invitatiei de participare. Eventualele neconcordante cu
privire la ndeplinirea conditiilor de forma ale garantiei de participare, inclusiv cele privind cuantumul si valabilitatea, se vor clarifica de catre
comisia de evaluare cu ofertantii n maximum 3 zile lucratoare de la data-limita de depunere a ofertelor, sub sanctiunea respingerii ofertei ca
inacceptabila.

III.1.1.b) Garantie de buna executie


Da
Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din pretul contractului fara TVA . Modul de constituire a
garantie de buna executie este n conformitate cu art. 40 din HG 395/2016.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante


Bugetul de Stat

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr 98/2016; Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr
99/2016; Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr 100/2016.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale


Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila


a) Legea privind achizitiile nr 98/2016; Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016; Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de
servicii nr 100/2016;
b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor
de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor nr 101/2016;
c) www.anap.gov.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE


III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
a)Se solicita neincadrarea ofertantilor, tertilor sustinatori si subcontractantilor in situatiile prevazute la art.164, art.165 si art.167 din Legea
98/2016.
Modalitatea de indeplinire prezentare DUAE, ofertantul (asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerintele corespunzatoare in
formularul DUAE din documentatia de atribuire.
b)Certificat de atestare fiscala privind ndeplinirea obligatiilor scadente de plata catre bugetul de stat (bugetul general consolidat) care sa
ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia.Modalitatea de indeplinire prezentare DUAE, se vor completa cerintele
corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
c)Certificat de atestare fiscala privind ndeplinirea obligatiilor scadente de plata catre bugetul local care sa ateste lipsa datoriilor restante la
momentul depunerii acestuia.
Modalitatea de indeplinire prezentare DUAE, se vor completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
d)Cerinta privind certificatele fiscale de catre ofertantii straini, acestia vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati
competente din tara in care acestia sunt rezidenti prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata impozitelor catre
bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara rezidenta (art.168 alin 3 din Legea 98/2016). Modalitatea de indeplinire
prezentare DUAE, se vor completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire
e)Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art.58 din Legea 98/2016. Modalitatea de indeplinire prezentare
DUAE, se vor completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt:
BETIU GRIGORAS Director Ajunct
OLTEANU VALENTIN Contabil Sef
GHERGHE DUMITRU Expert superior
CHIVU MARILENA Expert criminalist
MIREA CONSTANTIN Expert criminalist
DUMITRESCU CRISTIAN Expert criminalist
Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie
European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada
preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
(instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro ). nainte de atribuirea contractului, autoritatea
contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative
actualizate prin care sa demonstreze ndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, n conformitate cu informatiile cuprinse n DUAE. DUAE se
va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2016 09:34

Pagina 2/5

Fisa de date
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului in raza caruia este situat sediul ofertantului, in original/copie
legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, din care sa rezulte ca obiectul de activitate al ofertantului include executarea de
lucrari ce fac obiectul achizitiei.
Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale in momentul prezentarii, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura
actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.
Persoane juridice /fizice straine vor prezenta documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de nregistrare ca persoana juridica sau
de nregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, n conformitate cu prevederile legale din tara n care
candidatul/ofertantul este rezident).
Modalitatea de indeplinire prezentare DUAE, se vor completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire,
certificatul va fi prezentat in in original, copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, semnat si stampilat de
reprezentantul legal al ofertantului, numai de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pana la data finalizarii
evaluarii, conform art.196 alin. (2) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara


III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

a)Ofertantii vor prezenta o lista de livrari cu produse similare realizate n


cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, Respectivele
certificari indica unitatile achizitoare, indiferent daca acestia sunt autoritati
contractante si/sau clienti privati, valoarea si data furnizarii produselor.

Ofertantii vor demonstra indeplinirea cerintelor prin completarea


si prezentarea DUAE cu informatiile aferente situatiei lor,
documentele justificative vor fi prezentate numai de ofertantul
clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire pana la
data finalizarii evaluarii, conform art.196 alin. (2) din Legea
nr.98/2016 privind achizitiile publice.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului


III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII


III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2016 09:34

Pagina 3/5

Fisa de date
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
Online

IV.1.1.b) Tipul procedurii


Cerere de oferta / Procedura simplificata - Intr-o singura etapa

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE


IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica


Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE


IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
0510

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Moneda in care se exprima oferta de pret: RON
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
60 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI


IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Ofertantul are obligatia de a elabora si de a prezenta propunerea tehnica astfel incat sa respecte intocmai cerintele si specificatiile tehnice
prevazute in Caietul de sarcini, sub sanctiunea respingerii ofertei ca neconforma. Propunerea tehnica va fi semnata si stampilata de
ofertant, va fi scanata si introdusa in SEAP. In cazul unei oferte comune depusa in asociere de mai multi operatorii economicii, propunerea
tehnica va fi semnata de liderul de asociatie precum si de toti ceilalti membrii ai asocierii.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare


Formularul de oferta, completat in conformitate cu Formularul nr.1. Ofertantul va scana formularul de oferta si il va depune in SEAP.
Propunerea financiara va cuprinde pretul TOTAL in lei, fara T.V.A., atat in cifre cat si in litere. Ofertantul va elabora propunerea financiara
astfel nct aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de
obiectul contractului de achizitie publica (transport, instalare, etc.). Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului,
pe toata perioada de valabilitate si trebuie sa fie semnata pe propria raspundere de catre ofertant sau de catre persoana legal imputernicita
de catre acesta.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei


Online in SEAP, oferta se depune la adresa http://www.e-licitatie.ro, corespunzator anuntului de participare. Propunerea financiara (in
format electronic) inscrisa si criptata in SEAP , va reprezenta valoarea cumulata a tuturor costurilor suplimentare cu transportul, training-ul
(daca se considera necesar) si instalarea produselor. Documentele ofertantilor vor fi semnate electronic (cu semnatura electronica) si
depuse in SEAP. Documentele care se transmit prin mijloace electronice le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura
electronica extinsa, potrivit dispozitiilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Astfel, toate documentele
ofertei, inclusiv propunerea tehnica si propunerea financiara, precum si documentele care nsotesc oferta se transmit n conformitate cu
solicitarile autoritatii contractante, prin SEAP n format electronic, n mod obligatoriu semnate cu semnatura electronica extinsa a
semnatarului.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2016 09:34

Pagina 4/5

Fisa de date
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI


COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Nu
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tipul de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) ALTE INFORMATII


DUAE se poate accesa la adresa: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter In situatia in care, se constata ca ofertele clasate pe
primul loc, au preturi egale,autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre
operatorii economici, situati pe primul loc, a unor documente care vor contine noi preturi.

VI.4) CAI DE ATAC


VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere


VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art.8, alin 1, lit (B) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac n materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSTITUTUL NATIONAL DE EXPERTIZE CRIMINALISTICE
Adresa postala: Bd.Regina Elisabeta, nr.53, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050014, Romania, Tel. +40 213103291, Email:
dumitru.gherghe@inec.ro, Fax: +40 0213158497, Adresa internet (URL): www.inec.ro

Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 14-10-2016 09:34

Pagina 5/5