Sunteți pe pagina 1din 9
STANDARDUL INTERNA ł IONAL DE AUDIT 505 CONFIRM Ă RI EXTERNE Conf.univ.dr. Aureliana Geta ROMAN

STANDARDUL INTERNAłIONAL DE AUDIT 505 CONFIRMĂRI EXTERNE

Conf.univ.dr. Aureliana Geta ROMAN

2014

Probele de audit din confirmari externe Conform ISA 500 Probe de audit , credibilitatea probelor

Probele de audit din confirmari externe

Conform ISA 500 Probe de audit, credibilitatea probelor de audit este influenŃată de sursa şi natura acestora:

Probele de audit sunt mai credibile atunci când sunt obŃinute din surse independente din exteriorul entităŃii.

Probele de audit obŃ inute direct de c ă tre auditor sunt mai credibile decât alte probe de Ńinute direct de către auditor sunt mai credibile decât alte probe de audit obŃinute indirect sau prin deducŃie.

Probele de audit sunt mai credibile atunci când există în form ă documentar ă , în format imprimat, electronic sau în alt format. ă în formă documentară, în format imprimat, electronic sau în alt format.

2

Probele de audit din confirmari externe Exemple de Probele de audit obŃinute din surse externe
Probele de audit din confirmari externe
Exemple de Probele de audit obŃinute din surse externe şi provenienŃa acestora:
InformaŃia confirmată
ProvenienŃa confirmării
Solduri de numerar, credite, dobânzi, active
gajate, acreditive, scrisori de garanŃie
Bănci
CreanŃe comerciale şi alte debite
ClienŃi şi alŃi debitori
Stocuri la terŃi (în custodie, consignaŃie, spre
prelucrare)
Custode,
Consignatar,
Furnizor
de
servicii
Datorii comerciale; Avansuri încasate de la
clienŃi
Furnizori, ClienŃi creditori
Datorii financiare (Imprumuturi de la societati
din grup; Datorii pentru leasingul financiar etc.)
Creditori financiari, SocietaŃi de leasing
etc.
GaranŃii şi cauŃiuni
Creditori
Etc

3

-
-

Obiectivul auditorului – atunci când utilizează proceduri de confirmare externă

este de a concepe şi efectua astfel de proceduri pentru a obŃine probe de audit relevante şi credibile.

- ISA 505 nu tratează intervievările cu privire la litigii şi reclamaŃii, care sunt tratate în ISA 501.

4

DefiniŃii- ISA 505

Confirmare externă răspuns scris adresat direct auditorului de către o terŃă parte (partea care confirmă), în format imprimat, electronic, sau în alt format.

Solicitare de confirmare pozitivă O solicitare ca partea care confirmă să răspundă direct auditorului, indicând dacă este de acord sau nu cu informaŃiile prezentate în solicitare, sau este rugata sa furnizeze informaŃiile solicitate.

Solicitare de confirmare negativă O solicitare ca partea care confirmă să răspundă direct auditorului numai în cazul nu este de acord cu informaŃiile furnizate în solicitare (destinatarului i se solicită să răspundă doar în cazul în care informaŃiile solicitate sunt incorecte). Non-răspuns TerŃul nu raspunde, răspunde incomplet la o solicitare de confirmare pozitivă, sau solicitarea de confirmare care s-a întors fără să fie expediată. ExcepŃie Răspunsul care indică o diferenŃă între informaŃiile supuse solicitării de confirmare, sau conŃinute în evidenŃa entităŃii şi informaŃiile furnizate de partea care confirmă.

5

ISA 505 → Confirm ă rile externe pot fi împ ă r Ń ite astfel:

ISA 505

Confirmările externe pot fi împărŃite astfel:

Confirmare pozitivă în alb;

Confirmare pozitivă cu informaŃii de confirmat incluse în formularul de confirmare;

Confirmare negativă.

6

1. Exemplu de confirmare pozitivă în alb: ANTET Client de audit Către: Banca ……………., Sucursala:
1. Exemplu de confirmare pozitivă în alb:
ANTET Client de audit
Către: Banca ……………., Sucursala: ………………
Adresa: ………………………
Fax: ………………
În atenŃia doamnei/domnului : (INSPECTOR DE CONT)
In vederea efectuării auditului financiar la societatea noastră de catre SC X-
AUDIT SRL (Auditor financiar R.A.), va rugam sa completati urmatorul
chestionar. Daca raspunsul la o intrebare este “nici una” va rugam sa indicati
aceasta. Va rugam sa trimiteti prin fax formularul completat direct auditorilor
nostri:
SC X- AUDIT SRL (Auditor financiar RA)
Strada
,
nr
,
sector
Bucureşti
Fax :
Tel:
Un raspuns prompt la solicitarea noastra va fi apreciat.
Cu respect,
7
1. Exemplu de confirmare pozitiv ă în alb (1/2) C ă tre: SC X- AUDIT

1. Exemplu de confirmare pozitivă în alb (1/2)

Către:

SC X- AUDIT SRL (Auditor financiar R. A.)

Fax :

Tel:

Strada

nr

, Sector

,

Bucureşti

De la: BANCA……, Sucursala: …………. În atenŃia: A.R.

1. La sfârşitul zilei 31 decembrie 2011 inregistrările noastre arată soldurile următoare pentru SC SSS SA:

VALOARE

DENUMIREA CONTULUI

VALUTĂ

NUMĂR CONT

CONT CU DOBÂNDĂ? RATA DOBÂNZII

2. Clientul era direct dator băncii noastre sub forma de credite, dobanzi, etc., la data menŃionată, in sumă

totală de

, după cum urmează:

VALOARE

DATA

SCADENłĂ

RATA DOBÂNZII

DOBÂNDĂ PLĂTITĂ

DESCRIEREA

IMPRUMUTULUI

CREDITULUI, ETC.

88

1. Exemplu de confirmare pozitiv ă în alb (2/2) 3. Clientul era raspunz ă tor

1. Exemplu de confirmare pozitivă în alb (2/2)

3. Clientul era raspunzător solidar in calitate de girant la data menŃionată, pentru suma de

, după cum urmează:

VALOARE

NUMELE

DATĂ

SCADENłĂ

OBSERVAłII

4. Alte informaŃii: acreditive, scrisori de garanŃie, active gajate etc., pentru care era raspunzător clientul la data menŃionată:

Data

Al dumneavoastră (numele băncii)

Dl/Dna

SEMNATURA AUTORIZATA

si stampila

99

2. Exemplu de confirmare pozitiv ă cu informa Ń ii de confirmat incluse în formularul

2. Exemplu de confirmare pozitivă cu informaŃii de confirmat incluse în formularul de confirmare (pentru o creanŃa comercială):

Antet Client de audit

SCRISOARE DE CONFIRMARE A SOLDURILOR

La cererea auditorilor nostrii, SC X- AUDIT SRL (Auditor financiar R.A.), su sediul

, ne-ati confirma soldul la data de 31.12.2011, care, in conformitate cu inregistrarile noastre, are valoarea de 175.000 lei, conform situatiei anexate.

in Bucuresti, Strada

nr.31, Sector

Fax

; Telefon

v-am

fi recunoscatori daca

Daca valoarea de mai sus este in conformitate cu inregistrarile dumneavoastra,va

rugam sa semnati in spatiul corespunzator de mai jos si sa inapoiati scrisoarea direct

auditorilor nostri la adresa

, nr.de fax

Daca valoarea de mai sus nu este in conformitate cu inregistrarile dumneavoastra,va rugam sa anuntati auditorii in mod direct, specificand si valoarea inscrisa in inregistrarile pe care le aveti, iar daca este posibil, trimiteti-ne toate detaliile in legatura cu diferentele care exista.

Va rugam sa acordati atentie imediata acestei cereri.

Cu stima,

10

2. Exemplu de confirmare pozitiv ă cu informa Ń ii de confirmat incluse în formularul

2. Exemplu de confirmare pozitivă cu informaŃii de confirmat incluse în formularul de confirmare (pentru o creanŃa comercială):

(numele si adresa debitorului)

Catre: SC X- AUDIT SRL

 

Bucuresti, Strada,

,

Sector

,

Telefon

Fax

IN ATENTIA: Auditor financiar RA

Suma aratata mai sus ca fiind datorata de noi societaŃii SSS S.A. este / nu este* in conformitate cu inregistrarile noastre la data de 31.12.2011. Soldul la 31.12.2011 in

evidentele noastre era de

 

. Detalii asupra diferenŃei gasiti anexat.

Data :

Semnatura Titlul sau pozitia:

Stampila societatii debitoare

 

*Se va taia ce nu corespunde.

 
 

11

 

3. Exemplu de Confirmare negativă:

Antet client de audit Catre Va rugam sa cititi cu atentie afirmatia de mai jos.

Antet client de audit Catre Va rugam sa cititi cu atentie afirmatia de mai jos. Daca aceasta NU este conforma cu evidentele dumneavoastra contabile, va rugam sa comunicati orice abatere direct auditorilor nostri: SC X AUDIT SRL, care efectueaza un audit al situatiilor noastre financiare incheiate la 31 decembrie N. La data de 31.12.2011 figuraŃi în evidenŃele noastre în calitatea de debitor cu suma de 345.000 lei. Componenta soldului este prezentata in situatia anexata. Pentru o expediere mai comoda a raspunsului dumneavoastra, veti gasi atasat la aceasta scrisoare un plic timbrat si anteadresat. Va rugam sa nu trimiteti avizele dumneavoastre de achitare auditorilor nostri. Director economic, semnatura si stampila, data…

 

12

 

Perioada optimă de confirmări

cat mai apropiata de data de inchidere a bilantului contabil → Auditorul poate testa direct

cat mai apropiata de data de inchidere a bilantului contabil

Auditorul poate testa direct soldurile fara a mai calcula diferentele aparute intre data confirmarii si data bilantului.

Când se utilizeaza varianta confirmarilor a caror expediere este cu mult inainte de data inchiderii exercitiului financiar, este necesar sa se testeze operatiunile care au loc in aceasta perioada, prin examinarea documentelor interne (facturi vanzare, documente de livrare, justificari incasari, etc.).

 

13

 

CerinŃe ISA 505 1. Proceduri de confirmare externă

Auditorul trebuie sa aiba CONTROLUL asupra solicitarilor de confirmare:

Stabilirea informa Ń iilor care vor fi confirmate sau solicitate Selectarea p ă r Ń
Stabilirea informa Ń iilor care vor fi confirmate sau solicitate Selectarea p ă r Ń
Stabilirea informa Ń iilor care vor fi confirmate sau solicitate Selectarea p ă r Ń

Stabilirea informaŃiilor care vor fi confirmate sau solicitate

Selectarea părŃii corespunzătoare care va confirma

 

Conceperea solicită rilor de confirmare ( rata raspunsului de ărilor de confirmare ( rata raspunsului de

confirmare)

 

Expedierea solicită rilor, inclusiv a solicit ă rilor ulterioare. ărilor, inclusiv a solicitărilor ulterioare.

 

14

Cerin Ń e ISA 505 2. Refuzul conducerii de a permite auditorului s ă expedieze

CerinŃe ISA 505 2. Refuzul conducerii de a permite auditorului să expedieze o solicitare de confirmare

limitare a probelor de audit

Discutarea cu managementul in legatura cu motivele refuzului şi cercetarea validitatii şi rezonalibilitatea probelor de audit;

Evaluarea implicaŃiilor refuzului conducerii asupra evaluării auditorului cu privire la riscurile relevante de denaturare semnificativă, inclusiv cu privire la riscul de fraudă.

Să efectueze proceduri de audit alternative concepute în vederea obŃinerii de probe de audit relevante şi credibile (ca si in cazul non-raspunsurilor). Consecinte!!! Daca refuzul conducerii nu este justificat; daca nu poate aplica proceduri alternative

comunicarea cu PIG;

modificarea opiniei.

15

Cerin Ń e ISA 505 3. Rezultatele procedurilor de confirmare extern ă Credibilitatea r ă

CerinŃe ISA 505 3. Rezultatele procedurilor de confirmare externă

Credibilitatea răspunsurilor la solicitările de confirmare (indoieli cu privire la credibilitatea raspunsurilor: confirmare primita indirect de auditor; creeaza impresia ca nu a venit de la partea care confirma) – Proceduri: contactarea

telefonica a tertului; verificarea autenticitatii paginii/adresei de Internet

Non-Răspunsuri –PROCEDURI ALTERNATIVE!

In cazul în care este NECESAR un răspuns la o solicitare de confirmare pozitivă pentru obŃinerea de suficiente probe de audit adecvate –procedurile alternative NU sunt potrivite (!!!Modificarea opiniei)

ExcepŃii (DiferenŃe) - Trebuie investigate (Sunt denaturari sau nu?)

16

Cerin Ń e ISA 505 4. Evaluarea probelor ob Ń inute Auditorul poate clasifica rezultatele

CerinŃe ISA 505 4. Evaluarea probelor obŃinute

Auditorul poate clasifica rezultatele procedurilor de confirmare astfel:

Răspuns de la partea corespunzătoare care confirmă, indicând un acord;

Răspuns catalogat ca fiind necredibil;

Non-răspuns;

Răspuns care indică o excepŃie (diferente).

17