Sunteți pe pagina 1din 6
VIORICA PARAIALA CRISTIAN-GEoRGE p A n A I n H D U M I T

VIORICA PARAIALA

CRISTIAN-GEoRGE pAnAInH

DUMITRU D. pAnAIntA

tf t

I

t

I

t

Ir

qt

b.t

ff;r* t "";h

ffit'}

/

ttttl

r[

t\ r\ t\ r\

,! t t

t

,

t/ t/'J

,/

st t

EXPLORAREA

MEDIULUI

PARTEA I

ATENJIE:

. Fiecare fili poate fi detagatd ugor

. Observaliile/cerinfele vor fi citite/explicate de asistentul pedagogic

{s

ru

ffi

m

EURISTICA

CUPRINS

CUPRINS E toamni. Sunt elev i n c l a s a preg[titoare Orientare gi localiziri

E toamni. Sunt elev in clasa

preg[titoare

Orientare gi localiziri in spa{iu

Sortarea/clasificarea pe baza

unui criteriu dat

Figuri geometrice.

Mulfimi. Satul meu/oraqul meu

Unul/doud criterii. Trierea;i aprecierea aparte-nenlei la o mul1ime. Mullimi disjuncte

$tii culorile?

Evaluare (1) Numerele naturale 0-10. Numdrul qi cifra 1. Universul: Pdmdntul, Soarele qi Luna

Corpul omenesc. Numirul qi cifra 2

Igiena corpului

Animale domestice. Numdrul

qi cifra 3

Numirul qi cifra 0. Medii de viafd

Animale s5lbatice. Numdrul qi cifra 4 Simlurile. Numdrul qi cifra 5

Cum sunt eu? Cu cine semdn? Numerele 0-5

Evaluare (2) Hrana ca sursd de energie, importanla ei pentru creqtere gi dezvoltare

MiEcarea corpurilor. Forle.

Apa. Precipitaliile. Numdrul gi cifra 7

Numdrul qi cifra 6

Apa in naturd

Elemente grafice pregititoare

Din Programa gcolard

(O.M.E.N. 341812013)

,

.,

3

4

13

17

18

19

,21

22

25

30

32

42

49

57

64

69

72

73

79

g6

g7

90

91

E ToAMNA. suNT ELEVitrt cr-Rse p R e c A r t r o l

E ToAMNA. suNT ELEVitrt cr-Rse pRecArtrolRe

o

rc F+

Nr. competentelor din programa gcolar6:

1.1., 1.2.,3.2.,5.1.

Dialog: Semnele toamnei Coloreazd: o cu verde/maro, tot atAtea frunze cdte are ramura de jos;

o

cu galben tot atdtea flori cdte are buchetul ddruit de bdiat;

o

cu rogu, tot atAtea flori cAte fetile sunt in grup.

oRTENTARE gl L O C A L Z A R i N S P A

oRTENTARE gl LOCALZAR iN SPATTU

C

@d

U

O

Dialog: Toamna in livadi

ln cel mai apropiat pom coloreazd cu rosu mdrul care se afld cel

maisus, cu verde mdrul

care se afld cel maijos. Bifeazdcaseta din dreptul copacului care se afld cel mai aepirte.

o

o h^& f€& o ,l / ; , 1\ \ /\ ---\ \_/ -'t'/' /\ 4\

h^&

f€&

o

,l /

;, 1\ \

/\ ---\

\_/

-'t'/'

/\

4\

r\

'\\r'

\rl \

-/

\/ \/ \_/

1/ /\

!i

(r

/\

1-

\--//

\L

\\,,

r

t)

I

'{$i"

,,i'l) !

,=iffi.,'

-

\\l _

( (

.--!i"1,

rT*i+|"

'- u - -lrl

^r/"t; !

'=-rffi*."

o lnc€rcuiegte in se afld sub copac.

desen cu verde pdsdrile care sunt deasupra copacului, cu albastru - pasdrea care

o Coloreazd cu galben

O Deseneazd dupd contur tot atdtea pere/frunze cdte sunt sub copac.

atdtea pere cdte sunt in copac, cu verde - tot atitea frunze c6te pere ai colorat.

*^ -

?sffi.ffisfr. il

I I;t1i r I I lncercuiegte f r u c t u l d e

I

I;t1i

r

I I lncercuiegte fructul de lAngd mdna dreaptd. Coloreazd frunzele de lAngd piciorul stAng al copiilor,(De ce cad frunzele toamna?)