Sunteți pe pagina 1din 5

VIORIcA

PARAIALA

cRISTIAN.GEoRGE

pAnAInH

DUMITRU D. pAnAInfi

firt""t;t
f:'
,
t
t

,t
trt
Sr
\\t

CF
f

EXPLORAREA
MEDIULUI
II

. Observaliile/cerinlele vor fi
citite/explicate de asistentul pedagogic

ry
m

EURISTICA

:'

t
t
t
t

st

ATENJIE:
. Fiecare fild poate fi detagati ugor

r\t

r-1,

lrrll

PARTEA

,,t\

s/'J

CUPRINS
Curentul electric. Numdrul qi cifra 8 ..............
Primdvard. Vard. Numdrul pi cifra 9
Plante. P[r!i componente
Ce mdnc[m (hrana). Numdrul 10 .............
Piramida alimentaliei sdndtoase
Repetare. Numerele 0-10. Sd avem grijd de mediul inconjurdtor! ..............
Repetarea numerelor 0-10 .........
Evaluare (3) ..... ......
Recuperare. Dezvoltare ...............
Adunarea numerelor de la 0 la l0 ........
Scdderea numerelor naturale de la 0 la 10 ........
Probleme care se rczolvdprin adunare ...............
Probleme care se rezolvd,prin scddere ...............
Probleme care se rezolvd,prin adunare/sc[dere
obiceiuri de iarnd. Adunarea qi scdderea numerelor naturale
Cutii magice (maqini de calcul)
Numerele naturale de la 10 Ia20 ....,...
Numerele naturale de la 0 la 31..........
Evaluare (4) ...........
Localizarea qi relalionarea elementelor geometrice .........
Mdsurarea lungimilor
Mdsurarea timpului
Adunarea qi scdderea numerelor naturale 0-31 prin numdrare
Scdderea numerelor 0-31 prin numirare
Evaluare finald
Din Programa scolard (OMEN 34lSl20I3)

82

J
8

...................... 11
.............. 19

..................27
............ 29
............. 30
......... 3l
................ 33
..................... 36
.... 40

.....4I
......42
.................. 45
............46
...................52
.................... 55
............. 58
........ 59
..........64
............. 66
................... 71
.................73
..................... 75
............. 81

CURENTUL ELECTRIC. NUMARUL 9l CIFRA

rur. competentetor.. 1.1.,

.& wwwww'ruru

{/-\X\\

{ A\

{ .\\

( .\\

{ z\\

*s

I
I
I
I
I
I
I

reffix ffiffiJ

{ .\\

I .\\

{ 2\\

ww

{ .\\

t ,A\

qq
qq

ffi
@

ffi
ffi
ffi

0
o
o
a
o
o

ffi
ffi

ffit

ffi ffi

o Realizeazi corespondente prin sdgeli 9i bareazd cifrele care nu corespund in fiecare caz
Dialog:De unde vine curentul electric?

1.2.,2.2.,4.2., s.1.

oPT E - A9A CA UN COLAC


CU MIERE SI MAC.
^t
NU-L MANCAT|, CA yA - N$ELAT|.
ALTT vAD Dot coLAcEt, '
MrTrTEr gr FRUMUgEt,
ROTUNJORT 9t BUCALAT!,
UNUL DE ALTUL LEGATI.

U
_,"lllli:;.1

::

-;:

"i;:;;';:i
Jr' 'i i
i.:........i,j

8
t{

Coloreazdfncercuiegte numai cifra 8,

O Tnaseazd,

dupi model, cifra

8.

MAI MARE DECAT Z

CU 1, E, CU DREPTATE,
CU 2 FATA DE 6,

A$AA cAslr NAsresr.


DAR TU CE AI MAI AFLAT?
cE MAr AI DE-AoAucATz

- " \.

IA
.

.,t.

'

rfi:
:

I
1 (l(l
AA
;
;

; AP,A' '

''41#ffi

//\l
\11
i*)

I
;

i,

AA
(/(y

lAffiAA'
;{l{l\il{i/;
i'$#'$'$
i
a..

AA

{lff

flJ

0
I

'l

'l

/l

A,

tfjj
14
hh

ffiffi

.--.'-..\
I
:
:

A$.AA'
lt/ttlqt{/;
AA.&

ql{t{/

1 A#.&

; {t{/ql

i*##

Oincercuiegte numai obiectele electrocasnice (pentru folosirea lor ne trebuie curentul electric).
@Unegte cifra cu numirul corespunzdtor de elemente (clesti).