Sunteți pe pagina 1din 6
VIoRIcA PARAnLA cRSTIAN-GEoRGE pAnAIn$ DUMITRU D . pAnAnH li ? U-' g{5r'*"'ft fal*l Ls[* +

VIoRIcA PARAnLA

cRSTIAN-GEoRGE pAnAIn$

DUMITRU D. pAnAnH

li

?

U-'

g{5r'*"'ft

fal*l

Ls[*

+

"

ll,617 aui i

%DD"'g

sffiMR#ffireffiW

re_reMffi&

,&

retr

ffi@x

PARTEA a ll-a

ATENJIE:

. Observafiile/cerinfele vor fi citite/explicate de asistentul pedagogic

I

I

:

EURISTICA

-

vrrr. E PRTMAVARA! 1. Un pui de elefant (Sunetul qi litera,,e") 2.Irtdmplarea d i n

vrrr. E PRTMAVARA!

1. Un pui de elefant (Sunetul qi litera,,e")

2.Irtdmplarea din parc (Sunetul qi litera ,,r")

3. Pentru tine, mama mea!

(Sunetul Ei litera ,,i")

4. Cu oile (Sunetul si litera,,o")

5. Inpoiand (Sunetul qi litera,,c")

6. De ce iqi cantd cucul numele? (Sunetele qi literele inv6!ate -recapitulare)

3

3

5

7

9

11

 

13

15

!

!

15

t7

18

19

20

2t

IX. DE.ALB CLASBI NOASTRE

1. Un carnaval al florilor (Sunetul qi litera,,l")

2. Teatrul de pipugi (Sunetul qi litera ,,1")

3. In pddure! (Sunetul Ei litera,,p")

4. Intreceri sportive (Sunetul

gi litera,,s")

5.Aniversare (Sunetul qi

litera,,5")

,.

:

6. La serbare (Sunetul si litera,,v")

7. In loc de poveste. Sunetele qi literele inv[fate (repetare)

x. iN FAMTLTE

1. Unjoc de fetife (Sunetul qi litera,,f ')

2. La masd (Sunetul ,,i", literele

3. Bunicii (Sunetul qi litera,,b")

,,i", ,,6")

4. Grddina noastrd (Sunetul qi litera,,g")

5. La magazin (Sunetul ;i litera,,h")

6. La spital (Sunetul si litera,,d")

T.Ridichea

uriaqd (text adaptat, dupd o poveste populari rusi) (Sunetele gi literele inv d\ate -

.

recapitulare)

xI. BUN

\aENIT, VARAT

l.l lunie-Ziua Copilului (Sunetul qi litera,,z',)

EVALUARE FINALA

TEXTE PROPUSE (pentru audiere)

CUPRINS

L

24

24

25

27

28

29

30

32

34

34

36

37

39

4t

43

45

48

48

s0

51

52

55

56

57

60

62

62

VII. iMPREUNA 1. Ge joc alegem? (Sunetul si litera,,a") ooEaa L" (Astdzi copiii au adus

VII. iMPREUNA

1. Ge joc alegem?

(Sunetul si litera,,a")

ooEaa

L" (Astdzi copiii au adus la gcoald cAteva dintre jucdriile Spune c6te o propozilie despre fiecare copil. (Ana are

preferate). Dd fiecdrui copil un nume care incepe cu sunetul ,,a"

un aragaz- Alina are o pepuge. Adrian are un avion.)

propozilie, apoi a sunetului

,a").

Cum s-ar putea juca impreuni cei trei copii? (Papuga face de mdncare. Pisica toarce sub masd. efc.)

Exerciliu-joc,,Iu e1ti ecoul meu!" (Separarea unui cuvAnt din

E Deseneazd doud obiecte ale cdror nume incep cu sunetul ,,a". Observd (pe o ptans,d) litera ,,A" (suierea literelor

cu degetul in aer, pe bancd, pe spatele coleguluiefc.), apoi litera ,,a".

ANDREI
ANDREI

Adrian

ANASTASIA

Alina

n

 

A.lrttrrirrr

A.rrrrr.rrr.rrrrrrrrr

o

I

\

I

I

\

A

incercuiegte literele ,,A'9i ,,a" in cuvintele scrise, folosind culori diferite.

tr

Cum se poate numi fiecare copil din desen?

O Unegte punctele, dupd model, apoi intregegte literele scrise punctat.

2. Mama (Sunetul s i litera,,m") A Pune in caseta liberd o fotografie a mamei

2. Mama

(Sunetul si litera,,m")

A Pune in caseta liberd o fotografie a mamei tale. Spune cAte o propozilie potrivitd pentru fiecare imagine. Repetd propozifia care se potrivegte cu toate imaginile (Mama md ingijegte mereu /Mama mea e cea mai bund), despd(ind cuvintele Tn silabe. Observd litera ,,M", apoi litera ,,m" (pe p/ange) (,scrierea" cu degetul in aer, pe bancd, pe spate/e colegului).

- U \ I \ I   I ':'"':'.-- A incercuiegte l i t e

-U

\

I

\

I

 

I

':'"':'.--

A incercuiegte litera,,M" pe cartea desenatd.

E Cum se poate numi fiecare copil din desen? O Unegte punctele, dupd model, apoi intregegte literele scrise punctat. Povestegte despre mama ta (Care dintre desenele de la pagina 5 nu se potrivegte cu ceea ce face mama ta pentru voi, copiii?)