Sunteți pe pagina 1din 65

Ultimeledouasuntatatdeimportante,incatesteinterzisaprezentarealorpubliculuilargîn

prezent.Totuşiconţinutulcelorlaltedezvăluiesecretecaresevordovedideoinestimabila

valoarepentruceicarelevorcercetacuseriozitate.

Eleartrebuicititenuodatacideosutadeoripentrucadoaraşaarputeafidezvăluit

adevăratulinteles.Ocitiresuperficialaarofericâtevasclipiridefrumuseţedarunstudiu

atentvadeschidecaileintelepciuniiceluicecaută.

încontinuarecâtevacuvintedespremodulîncareacestesecreteaufostdezvăluiteomului

modern,dupaceaustatindelungtimpascunse.

Cuaproximativ1300deanii.H.Egiptul,vechiulKHEM,eraînmarefierbereiarmulte

delegaţiidepreoţiaufosttrimiseîndiferitepartialelumii.Printreacesteas-aunumăratşi

preoţiiPiramideicareaupurtatcueităbliţeledesmaraldcapeuntalisman.Cuajutorul

tăbliţeloreiputeauexercitaoanumitaautoritateasuprapreoţilordincelelaltecoloniiatlante.

LegendaspunecaacestetăbliţeimputerniceaupepurtătorcuautoritatealuiThoth.

GrupuldepreoţicaredeţineautăbliţeleauemigratînAmericadeSud.

Aicii-augăsitpeMayasi,unpoporînfloritor,careisiaminteaumultdinintelepciunea

străveche.

Preoţiis-austatornicitînacelelocuri.InsecolulXmayasiicolonizaserăpeninsulaYucataniar

tăbliţeleaufostaşezatesubaltarulunuiadintempleleinchinatezeuluiSoare.Dupacucerirea

mayasilordecătrespanioli,oraşeleaufostabandonateiarcomorileaurămasascunseşi

uitateîntemple.

TrebuiesaseinteleagacaMareaPiramidaafostşiesteincaunTempludeiniţiere.Isus,

Solomon,Apoloniusşimulţialţiis-aunumăratprintreceiiniţiaţiaici.Scriitorul(careesteîn

continualegăturacuMareaCameraAlbadinPiramida)aprimitinstrucţiunisarecuperezeşi

saaducăinapoiînMareaPiramidatăbliţelestrăvechi.

Acestlucrus-arealizat.înaintedealeinapoiais-aacordatpermisiuneasaletraducăşisa

păstrezeocopieaintelepciuniiinscrisapetăbliţe.Evenimentulafostposibilîn1925şiabia

acums-aacordatpermisiuneadeafipublicate.Eposibilcauniisazâmbeascăironic.

Totuşicercetătorulatentvacitiprintrerândurişivadescoperiintelepciuneaascunsaînele.

DacaLuminaseaflaîninteriorultau,informaţiacuprinsaîntăbliţevagasiîntineunecou.

încontinuareestedescrisainfatisareatăbliţelor:Sunt12tăbliţedinsmaraldverde,făcute

dintr-osubstanţatransmutatăalchimic.Suntfoarterezistentelaoriceelementşisubstanţa.

Maiexactstructuraatomicaşicelularafiindfixaeanupermitenicioschimbare.

Dinaceastacauzatăbliţelecontraziclegeaionizariireferitoarelacorpurilefizice.Peelesunt

gravatecaracteredinvechealimbaatlanta.

Acesteareacţioneazălaundelecerebraleemisedecreierulceluiceciteşte,eliberândvibraţia

mentalaasociataînminteacititorului.

Tăbliţelesuntprinseintreelecuinelefăcutedintr-unaliajdeculoareaaurului,suspendatede

otijadinacelaşimaterial.

Peintelepciuneaconţinutaînacestetăbliţesebazeazămisterelestrăvechi.Pentrucelce

citeştecuminteaşiochiideschişi,intelepciuneapersonalasevamultiplicade100deori.

Citeşte!Crezisaunu,citeşteiarvibraţiatăbliţelorvatrezi"ceva"în

tine.

înpaginileurmătoarevoidezvăluicâtevaenigmepuţincunoscutechiardecătreslujitorii

adevărului.

Căutareaomuluiîndorinţadeaintelegelegilecare-iguverneazăviataestenesfârşita.Cu

toateacesteaelnuareuşitsatreacădevalulcareaparăplanurilesuperioaredeviziunealui

materialaasupravieţiişiadevărului.Adevărulestegatasafieasimilatdecătreceicare-si

lărgescpropriaviziuneintorcandu-secătreeiinsisişinucăutândînafaraloradevărul.

înlinişteasimţurilormaterialesegăseştecheiaintelepciunii.Celcevorbeştenustie;celce

stienuvorbeşte!

Legilesupremenupotfirostite.Eleexistacaoentitatepecailecaretranscedtoate

simbolurilesaucuvinteledinlumeamateriala.SimbolurilenusuntdecâtnişteCheicucare

sedeschidusiceconducspreadevăruri.

Demulteoriusanupoatefideschisadeoarececheiapareatatdemăreaţaincatlucrurilecare

seaflaînspateleeinupotfivăzute.

Dacareuşimsaintelegemcatoatecheile,toatesimbolurilematerialesuntmanifestări,

prelungirialeuneiLegiSupremeşiaAdevărului,nevomdezvoltaoviziunecenevapermite

satrecemdincolodeval.

ToatelucruriledintoateUniversurilesemişcaconformuneiLegi.Legeacareguvernează

mişcareaPlanetelornuestemaiimuabiladecâtLegeacareguverneazămanifestareaomului

înaceastalume.UnadintrecelemaiimportanteLegiesteLegearesponsabiladedeformarea

omuluicafiinţamateriala.

MăreţulscopalşcolilorinitiaticedintoatetimpurileafostsadezvăluiefunctionalitatileLegii

careleagăomulmaterialdeomulspiritual.Legăturadintreomulmaterialşiomulspiritual

esteomulintelectualdeoareceminteaareatatcalităţimaterialecatşispirituale.

Celcareaspiralacunoştinţeelevatetrebuiesa-sidezvoltelaturaintelectualaafiriiluipentru

a-siintaricredinţacapoatesa-siconcentrezetoateforţelefiinţeiluicătreşiînplanulpecare-

ldoreşte.

MareacăutareaLuminii,aVieţiişiaIubiriiincepeînprimulranddinplanulmaterial.

Condusacătreplanulultim,scopuleifinalestefuziuneacompletacuConştiinţaUniversala.

Aşezareafundaţieiînplanulmaterialesteprimulpas.Abiaapoivineşiscopulsupremal

realizăriispirituale.

înpaginileurmătoareseoferăointerpretareatăbliţelordesmaraldşiaintelesurilorlor

secrete.InmesajulluiThothsuntascunsemultesensuricarenutransparlasuprafaţacu

uşurinţa.Luminainvataturiivadeschidenoiperspectivedeintelegere.

"CiteşteşiFiiintelept"doardacaLuminaconştiinţeitaletrezeşteîntineintelegereacareeste

ocalitateinnascutaasufletului!

ProfesorulDoreai.

TĂBLIŢELEDESMARALDaleluiTHOTH.TĂBLIŢA1

IstorialuiThoth,Atlantul.

Eu,THOTH,atlantul,maestrulsecretelorpazniculdocumentelor,atotputernicrege,magician

trăinddingeneraţieîngeneraţie,pregatindu-masacoborînsăliledinAmenti,amscrisspre

a-iindrumapeceicarevorvenidupamine,acestedocumentealeatotputerniceiintelepciuni

aMariiAtlantide.

înmareleorasdinKEOR,peinsulaUNDAL,intr-untimpfoarteindepartat,aminceput

aceastaincarnare.

Preaputerniciiatlantiautrăitşiaumuritaltfeldecâtofacoameniidinepocadeacum,din

eonîneonsi-aureinnoitviataînSăliledinAmentiunderâulvieţiicurgeetern.

Deosutadeoricatezeceamcoborâtpeintunecatuldrumceducesprelumina,şidetot

atâteaoriamurcatdinintunericspreluminacuforteşiputerireinnoite.

AcumincaodatavoicoboriiarceidinKHEM(Egiptulantic,n.tr.)nuvormaistidemine.

Darintr-untimpcenus-anăscutincamavoiridicadinnou,preaputernic,cerândsocoteala

celorramaşiînurma.

Atuncisavaferiţi,voiceidinKHEM,invataturademi-atifitrădat,caciarunca-va-voiîn

intunericulcavernelordeundeativenit.

Sanu-mitrădaţisecreteleoamenilornorduluioamenilorsuduluioriblestemulmeuseva

abateasupravoastră.

Nuuitaţisaluaţiamintelacuvintelemelepentrucasigurmavoireintoarceşivoiceredela

voiceeacepaziti.

Da,chiarşidedincolodetimpşidemoartemavoiintoarce,răsplătindsaupedepsinddupa

loialitateafiecăruia.

Maretfost-apoporulmeuîntimpuriapuse,maretdincolodeintelegereaoamenilorce-s

acumînjurulmeu;avândştiinţaintelepciuniicelordedemult,căutânddeparteîninima

infinităţiicunoştinţeceaparţineautinereţiiPământului.

înţelepţieramdatoritaintelepciuniiCopiilorLuminiicaretrăiauprintre

noi.

Puternicieramdatoritaputeriiceveneadinfoculetern.

Iarmaipresusdetoate,celmaiimportantintrecopiiomuluieratatălmeu,THOTME,

pazniculmareluitemplu,punteintreCopiiLuminiicarelocuiauîntempluşiraselede

oamenicarepopulaucelezeceinsule.

Sol,dupaTrei,alLocuitoruluidinUNAL,vorbindRegilorcuovocecăreiatrebuiasaite

supui.

Crescut-amacolopanalamaturitate,fiindinvatatdetatălmeumisterelestrăvechi,pana

cand,întimp,crescuînminefoculintelepciunii,iaracestasetransformaintr-oflacăracema

consuma.

N-amdoritaltcevadecâtatingereaintelepciunii.

Panacandintr-omăreaţaziporuncavenidelaLocuitorulTemplului,safiuadusînfatalui.

Putinierauaceiaintrecopiiiomuluicepriviserăaceafataşitrăiserăapoi,caciCopiiLuminii

nusuntprecumfiiomuluicandnusuntincarnaţiintr-uncorpfizic.

Alesfost-amdintrefiiomului,educatdecătreLocuitorastfelcatelurileluisafieindeplinite,

telurinenascuteincaînpântecultimpului.

EpociintregiamlocuitînTemplu,acumulânddinceîncemaimultaintelepciune,panacand

şieum-amapropiatdeluminatrimisademarelefoc.

Mi-aarătatcaleaspreAmenti,lumeadedincoloundestamareleregepetronulsau.

Adâncm-amplecatînsemnderespectînfataMaeştrilorVieţiişiaMaeştrilorMorţii,primind

îndarCheiaVieţii.

EliberateramdeSăliledinAmenti,alungândmoarteadincerculvieţii.

Departesprestelecalatorit-ampanacandspaţiulşitimpulaudispărut.

Dupacesorbit-amcunesaţdincupaintelepciunii,amprivitînsufleteleoamenilorunde-am

descoperitmistereşimaimarişim-ambucurat.

CacidoarînCăutareaAdevăruluiputeaSufletulmeusaselinişteascăşiflacăradinminesase

stingă.

De-alungulepociloramtrăit,urmarindu-ipeceidinjurulmeugustânddincupamorţiişi

intorcandu-seapoiînluminavieţii.

Treptat,dinRegateleAtlantideiserăspândirăvalurideconştiinţacontopitecumine,pentru

caapoielesafieinlocuitedeseminţeleuneisteleinferioare.

Supunandu-selegii,cuvântulMaestruluicrescucaofloare.

înspreintunericuldinstrăfunduriseindreptaragândurileAtlantilor,Panacand,însfârşitîn

aceastamaniesosidinAGWANTI,Locuitorul,(cuvântulAgwantinuareunechivalentîn

limbaengleza;inseamnaostarededetaşare,n.tr.)rostindCuvântul,chemândputerea.

AdâncîninimaPământului,fiidinAmentiauziră,şiauzindproduserăpreschimbareaflorii

foculuicareardeetern,iltransformarăfolosindLOGOS-ul,panacandmarelefocisischimba

direcţia.

Pestelumesenăpustirăatuncimarileape,innecandşiscufundând,schimbândechilibrul

PământuluipanacanddoarTemplulLuminiimairamaseintregpemarelemuntedepe

insulaUNDALcareseridicadintreape,doarcativamaitrăiausalvaţidefuriaapelor.

MachemaapoiMaestrul,zicând:Aduna-mipoporul.

Du-idepartepesteapecuajutorulcelorcete-aminvatat,panaveiajungepepământul

barbarilorparosi,celocuiescînpeşteri,îndesert.

Acolourmeazăplanulpecareilstiideja.

Adunatu-mi-amatuncipoporulşiamintratînmareanavaaMaestrului,însusne-amridicat

dimineaţa,întunecatsubnoisevedeaTemplul.Bruscpesteelnapustitu-s-auapele.

DispărutdepesuprafaţaPământului,panacandvremeavasosi,eramăreţulTemplu.

Foarterepedene-amindreptatspresoareledimineţii,panacandsubnoiseintinsetărâmul

copiilordinKHEM.

Mânioşi,ne-auintampinatcumăciucişisuliti,pecareleagitauînaer,dorindsainjunghieşi

chiarsa-idistrugăpefiiAtlantidei.

Atunciridicatu-mi-amtoiagulindreptandspreeiorazavibratoriecareiifacusaramana

nemişcaţicaniştebucatidepiatradepemunte.

Apoivorbitu-le-amcuovocecalmaşipaşnica,povestindu-ledespreputereaAtlantidei,

afirmândcasuntemcopiiSoareluişimesageriilui.

Intimidatu-i-amapoiaratandu-leputerilemelemagicepanacandauajunssasetârascăla

picioarelemelecands-aupututmişcadinnou.

MulttimpamlocuitpetărâmulnumitKHEM,mult,multtimp.

AscultândporuncileMaestrului,caredesidoarmetrăieştede-apururi,amtrimisdelamine

peFiiAtlantidei,i-amtrimisîntoatezările,sperândcadinpântecultimpuluiintelepciunea

poatereapăreaîncopiiei.

Multtimppetrecut-amînKHEM,facandlucrurimaretecuajutorulintelepciuniidinmine.

însuscrescurăspreluminacunoaşteriicopiidinKHEM,udaţideploileintelepciuniimele.

Deschis-amatuncidrumspreAmenticasa-mipotpăstraputerile,trăinddinepocaînepoca

caSoarealAtlantidei,păzindintelepciunea,păstrânddocumentele.

CativadintrefiiKHEM-ului,atragandu-ipeceilalţiînjurullor,crescurăincetînforţa

Sufletului.

Acum,incaodata,cobordintreeiînintunecatelesalidinAmenti,adâncînsălilesubterane,

inainteaMaeştrilorputerilor,fataînfataincaodatacuLocuitorul.

Ridicatu-m-amsusdeasupraintrării,otrecătoare,opoartaceducespreAmenti.

Putiniaraveacurajulsaindrazneasca,putinitrecpoartaspreintunericuldinAmenti.

Ridicat-amdeasupraintrării,oputernicapiramida,folosindputereaceintreceforţa

Pământului(gravitaţia,n.tr.).

Adânc,foarteadâncamaşezatcasa-de-fortasaucamera,dincareamsculptatotrecătoare

circularaceajungeapropaedemăreaţaadunare.

Acoloînvarf,amaşezatcristalul,cetrimiterazespre"Timp-Spatiu",atrăgândforţadineter,

şiconcentrand-ocătretrecatoareaspreAmenti.

Construit-amşialtecamerecareparafigoale,totuşiascunseîneleseaflacheilespre

Amenti.

Celcecucurajvapornispretărâmurileintunecatesasepurificemaiintaiprinpost

indelungat.

Saseintindaînsarcofaguldepiatradincameramea.

Apoiiivoidezvăluimarilemistere.

Curândsevaindreptaspreloculundeilvoiintampina,chiarşiînintunericulPământuluiil

voiintampina,eu,Thoth,Maestrulînţelepciunii,ilvoiintampinaşivoitraialăturideelde-a

pururi.

Construit-amMareaPiramida,dupamodelulpiramideiforţeiPământului,arzândeternastfel

ca,şiea,saramanade-alungulsecolelor.

îninteriorulei,amaşezatcunoaştereadespre"Stiinta-Magiei"astfelcasapotfiaicicandma

reintorcdinAmenti,da,întimpcedormînSăliledinAmenti,Sufletulmeucehoinăreşte

libersevareincarna,valocuiintreoameniînaceastaformasauînalta.(Hermes-detreiori

născutul)

TrimispePamantalLocuitoruluisunt,indeplinindu-iporuncileastfelcamulţisafieridicaţi.

AcummaintorcînSăliledinAmenti,lasandînurmacevadinintelepciuneamea.

Pastrati-oşiurmaţiporuncaLocuitorului:Ridicaţiintotdeaunaochiisprelumina.

Cusiguranţa,întimp,vetideveniunacuMaestrul,Cusiguranţaşipebunadreptatesunteţi

unacuMaestrul,CusiguranţaşipebunadreptatesunteţiunacuTOTUL.

Acum,plecdelavoi.

Nuuitaţiporuncilemele,pastrati-leşirespectati-le,iareuvoificuvoi,ajutandu-vaşi indrumandu-vaspreLumina,înfatameasedeschidepoarta.Coborînintunericulnopţii.

TĂBLIŢA2

SăliledinAmentiAdâncîninimapământuluisegăsescSăliledinAmenti,cumultsub

insulelescufundateiAtlantida,SălileMorţilorşialecelorvii,scăldateînfoculinfinituluiTOT.

Intr-untimpfoarteindepartat,pierdutînspatiu-timp,CopiiLuminiiauprivitînjoscătre

lume.

VazandcopiiomuluiînsclavielegaţideforţacareveneadededesuptAuştiutcadoar

eliberindu-sedinaceastasclavievaputeaomulsaseridicedepePamantspreSoare.

PePamantcoborat-auşisi-aucreatcorpuri,asemănătoarecelealeoamenilor.

Maeştriiauspusdupaaceastatransformare:"Suntemceiformaţidinprafdinspaţiu,luând

partelaviatadininfinitulTOT;trăimînlumecaşicopiiiomului,lafelcaşicopiiomuluişi

totuşidiferit."

Apoipentrualocui,adâncsubscoarţaPământului,ausăpatspatiimaricuajutorulputeriilor,

spatiidiferitedecelealecopiiloromului.

Le-auinconjuratapoicuforteşiputeri,pentruaaparăSălileMorţilor.

Unullangaaltulauaşezatapoialtespatii,le-auumplutcuViataşiculuminadedeasupra.

Construit-auapoiSăliledinAmenti,pentruaputealocuiacolode-apururisatrăiascăplinide

viatapanalasfârşituleternităţii.

Treizecişidoidecoipiierau,FiiaiLuminilorcarecoborâserăintreoameni,Căutândsa

eliberezedinsclaviaintunericuluiPeceiţintuiţideforţaceveneadededesupt.

AdâncînSăliledinAmenticrescuofloare,arzătoare,cesemarea,alungândnoaptea.

Aşezataîncentru,orazaputernica,datatoaredeViata,deLumina,umplandu-ideputerepe

ceiceseapropiaudeea.

Asezat-autronuriînjurulei,treizecişidoua,locuripentrufiecareCopilalLuminii,aşezate

astfelcasafiescăldaţideceeaceradiadinfloare,ViatadineternaLumina.

Acoloisiaşezaudefiecaredataprimelecorpuricreatepentrucaacesteasafieumplutecu

SpiritulVieţii.

OsutadeanidinfiecareomietrebuiacaLuminadatatoaredeViatasaleluminezecorpurile.

Grăbind,trezindSpiritulVieţii.

Acoloînacelcerc,dineonîneon,stauMariiMaeştri,ducândoviatanecunoscutaoamenilor.

AcoloînSălileVieţiidormei,libercurgeSufletullorprincorpurileoamenilor.

Ladiferiteintervale,întimpcecorpurilelorramanadormite,eiseincarneazăîncorpurile

oamenilor.

liinvatacumsaiasadinintunericşiiiindrumasprelumina.

AcoloînSalaVieţii,plinadeintelepciunealor,necunoscuţiraselordeoameni,trăind

dintotdeaunasubrecelefocalvieţii,stauCopiiLuminii.

Existamomentecandsetrezesc,şiseridicadinadâncuripentruafiluminicălăuzitoareintre

oameni,infiniţiprintreoameniilimitaţi.

Celceprogresândaieşitdinintuneric,s-aridicatdinnoaptesprelumina,esteeliberatde

SăliledinAmenti,esteeliberatdeFloareaLuminiişiaVieţii.

îndrumatatuncideintelepciuneşicunoştinţeleacumulate,vatrecedintreoameniintre

MaeştriiVieţii.

AcolopoatelocuilafelcaşiceilalţiMaeştri,eliberatdinsclaviaintunericuluinopţii.

AşezaţiîninteriorulfloriiceradiazăstauşapteMaeştridinSpatiu-Timpurilededeasupra

noastră,ajutindşicălăuzindprininfinitaînţelepciune,caleaprintimpacopiiloromului.

Preaputernicişistraniisunt,invaluitiînputerealor,tacuti,atoatestiutori,atrăgândspreei

forţaVieţii,diferiţişitotuşiunacucopiiiomului.

Da,diferiţi,şitotuşiUnacuCopiiiLuminii.

Păstrătorişipăzitoriaiforţeiceinrobesteomul,pregătiţisaoslăbeascădacaluminaafost

atinsa.

Primulşicelmaiputernic,esteEntitateaAscunsa,MaestrulMaeştrilor,infinitulNoua,

deasupracelorlalţidelafiecareMaestrualCiclurilor;Trei,Patru,CincişiSase,Şapte,Opt,

fiecareavândomisiune,fiecarecuforţeleproprii,călăuzind,indrumanddestinulomului.

Acolostau,preaputernici,eliberaţideoricetimpşispaţiu.

Nuaparţinacesteilumişitotuşiinruditicuea,FraţiMaiMari,aicopiiloromului.

Judecândşicântărind,cuajutorulintelepciuniilor,urmărescinaintareaLuminiiprintre

oameni.

Acolo,inaintealor,amfostcondusdecătreLocuitor,şil-amprivitcumdevineUnacucelde

deasupra.

ApoidinELseauziovocespunând:"Maretestitu,Thoth,intrecopiiomului.

liberestide-acumdeSăliledinAmenti,MaestrualVieţiiintrecopiiomului.

Nuveimaigustamoarteadecâtdacaveivoi,veisorbidoarViatapanalacapătuleternităţii,

De-acumti-eViatade-apururilaindemana.

De-acumveni-vaMoarteadoarlachemareata.

Potilocuisauplecadeaicidupacumti-evrerea,LiberesteAmentipentruSoareleomului.

Bucura-tedeViataînoriceformavoiesti,CopilalLuminiicrescutintreoameni.

Alegecevreisafaci,cacitotitrebuiesatrudească,Sanuteelibereziniciodatădecalea

Luminii.

Unpasdoaraifăcutpelunguldrumspreinaltimi,infinitesteacummunteleLuminii.

Cufiecarepaspecare-lfacimuntelese-nalta;inaintareatanufacedecâtsa-ndeparteze

scopul.

Apropie-teintotdeaunadeinfinitaînţelepciune,şica-naintescopulsevaindeparta.

EliberatestiacumdeSăliledinAmentispreamergealăturideMaeştriilumii,cătreacelaşi

scop,lucrândimpreuna,pentruaaduceLuminacopiiloromului."

ApoidinspretronulsauveniunuldintreMaeştri,maluademanaşimaconduseinainte,prin

toateSălileadâncascunsuluitaram.

MaconduseprinSăliledinAmenti,dezvaluindu-misecretelenecunoscuteomului.

Princoridoru-ntunecat,maconduseînjos,spreSalaundestaintunecataMoarte.

Uriaşase-ntindeaînfatameamăreaţaSala,inconjuratade-ntunericdartotuşiplinade

Lumina.

înfatameaseridicauntronintunecat,învăluitaşedeapeelosiluetaanopţii.

Maineagradecâtnoapteastăteaacolo,De-unnegruce-alnopţiinuera.

înfataeis-opriMaestrul,rostindCuvântulceproduceViata:"o,maestrealintunericului,

călăuzapedrumulceducedinspreViataspreViata,înfatataaducunSoarealdimineţii.

Sa-Inu-latingivreodatăcuputereanopţii.

Sanu-ichemiflacăraspreintunericulnopţii.

Cunoaste-Işipriveste-l,efratelenostruces-aridicatdinintunericspreLumina.

Elibereaza-iflacăradinrobie,Caliberasaardaînintunericulnopţii."Omanaridicaatunci

silueta,şioflacăraapăru,deveninddinceîncemaistrălucitoare.

curepeziciunedandcortinade-ntunericlaoparte,scoţândSaladinbeznanopţii.

înspaţiulmaredinfatameaapărură,luminiţedupaluminiţe,dedupavalulnopţii.

Nenumăratemilioanetopaiauînfatameaunelearzândcaniştefloride

foc.

Altelearuncauoluminaslabaceabiasezareadinnoapte.

Luminaunorascădeacurepeziciune;aaltoracreşteadoardintr-oscânteiedelumina.

Fiecareerainconjuratadeunpalidvaldeintuneric,dartotuşiardeacuoflacăracenuputea

finiciodatăstinsa.

Zburânddecolo-coloprecumlicuriciiprimăvara,umpleauspaţiulcuLuminaşicuViata.

Atunciseauziovoce,puternicaşisolemna,zicând:"Acesteasuntluminicesufletesuntintre

oameni,crescândsauslăbindînintensitate,existândde-apururi,schimbandu-sedarfiindvii,

înmoartespreviata.

Dupaceimbobocesccanişteflori,şiatingpunctulfinalalcreşteriiînviata,repedetrimit

atuncivalulintunericuluiinvaluindu-leşischimbandu-leînnoiformedeviata.

Constantde-alungulepocilor,crescând,devenindoaltaflacăra,luminândintunericulcuşi

maimareforţa,stinsaşitotuşinestinsadecătrevalulnopţii.

Astfelcrestesufletulomuluide-apururidistrusdartotuşinedistrusdeintunericulnopţii.

Eu,Moartea,vindarnuraman,CaciviataexistadintotdeaunaînTOTUL;Doarunobstacol,

sunteu,pedrum,Obstacoltrecutcurepeziciunecuajutorulluminiiinfinite.

Trezeste-te,Oflacăracearzide-apururiîninterior,Straluceşiinfrangevalulnopţii."

Apoiînmijloculvăpăilorînintuneric,crescuunacealunganoaptea,crescând,marindu-se

devenindşimaistrălucitoarepanacandnumaifudecâtlumina.

Atuncivorbicălăuzamea,voceamaestrului:Priveste-tipropriulsufletcumcresteînlumina,

eliberatacumde-apururideMaestrulnopţii.

Prinmultespatiimaduse-apoispatiiundeseaflausecreteleCopiilorLuminii;secretepecare

omulnulevaaflapoateniciodatăpanacandnuvadevenişielunSoarealLuminii.

MaconduseinapoispreLuminaDinSalaLuminii.

Ingenuncheat-amacoloînfatamarilorMaeştri,MaeştriaTOATE.

AtuncivorbiEL,rostindcuvinteimpresionante:AifosteliberatdeSăliledinAmenti.

Alegecevreisafaciintrecopiiomului.

Amvorbitşieuapoi:O,maremaestru,permite-misafiuinvatatordeoameni,salearatcalea

panavordevenişieiluminiintreoameni;eliberaţidevalulnopţiicareiiinconjura,arzândşi

luminândintreoameni.

Imivorbiapoivocea:Mergişiaşasafiedupacumti-evoia.

Stapanalpropriuluidestinitiestiacum,libersaaccepţisausarefuzi.Preia-tiputerea,preia-ti

intelepciunea.Caoluminastraluceintrecopiiomului,însusmaconduseapoiLocuitorul.

Siamtrăitdinnouintrecopiiomului,invatandu-işiaratandu-lecatecevadinintelepciunea

mea;SoarealLuminii,unfocintreoameni.

Acumpasescdinnoupecaleaceduceînjos,căutândluminaînintunericulnopţii.

Pastrati-midocumentelecacicălăuzavorfipentrucopiiomului.

TĂBLIŢA3

CheiaînţelepciuniiEu,THOTH,atlantul,oferintelepciuneamea,ofercunoştinţelemele,ofer

putereamea.

Debunavoieleofercopiiloromului.

Oferînsperanţacaşieiarputeaaveaintelepciunecaresastrăluceascăînlumedinspatele

valuluinopţii.

înţelepciuneaesteputereiarputereaesteintelepciune,impreunacompletândintregul.

Omule,sanufiimândrudeintelepciuneata.

Discutaatatcuneştiutorulcatşicuînţeleptul.

Dacavinelatinecinevaplindeinvatatura,asculta-lcumareatenţiecaciintelepciuneaetotul.

SanutacicandsevorbeştedespreraucaciAdevărulcaşirazeledesoarelumineazătotul.

Celcenurespectalegeavafipedepsit,cacidoarprinLegeseelibereazăoamenii.

Nutrebuiesatetemipentrucafricaesteceeaceleagăomuldeintuneric.

Urmeaza-tiindemnulinimiiîntimpulvieţii.Famaimultdecâttisecere.

Candaiacumulatbogaţii,Urmeaza-tiindemnulinimiiCacitoateacesteanusuntdeniciun

folosdacainimati-eistovita.Asculta-tiinimacatmaimult.Sisufletulsevabucura.

Ceicesuntcălăuziţinuserătăcesc,Darceices-aurătăcitnumaipotgasicaleaceadreapta.

Dacatrăieştiintreoameni,facaIubireasafietotulpentruinimata.

Dacavavenicinevasa-ticearasfatul,lasa-lsavorbeascăliber,caciastfellucrulpentrucarea

venitlatinepoatefiinfaptuit.

Dacasecodeştesa-sideschidăinimacătretine,epentrucatu,celcejudecasitutia,estide

vina.

Nurostivorbenechibzuiteşinicinuleasculta,pentrucaacesteasuntspusedecelcenueste

înarmonie.

Nulerostinicitu,astfelcaceldinfatatasapoatăaflaintelepciunea.

Tăcereaeunmarecastig.

Nucâştiginimicvorbindfoartemult.

Nu-tiridicainimamaipresusdeceaacopiiloromului,pentrucasanuajungămaijosdecât

prafulchiar.

Dacaveiajungemareintreoameni,safiirespectatpentruceeacestiişipentrublândeţe.

Dacavreisacunoştifireaunuiprieten,nu-iintrebatovarăşii,cipetrececâtvatimpdoarcuel.

Discutacuel,pune-ilaincercareinimaprincuvinteleluişiprinpurtarea

lui.

Caciceintraînmagazietrebuiesaşiiasa,iarlucrurilece-tiaparţintrebuieimpartasiteşi

prietenuluitau.

învăţăturaeconsideratadeprostdreptignoranta,iarlucrurileprofitabileiisuntdăunătoare.

Eltrăieşteînmoarte.

Si-aceasta-iestehrana.

SecreteexistaînCosmosceodatădezvăluiteumplulumeaculumina

lor.

Celce-arvreasaseeliberezedinsclaviaintunericuluisadespartămaiintaimaterialulde

imaterial,foculdepamant;pentrucasestiecaaşacumpământulcoboarăsprepamant,lafel

şifoculurcasprefocşidevineunacufocul.

Celcecunoaştefoculdinsinevaurcasprefoculeternşivatraiînelde-apururi.

Focul,foculinterior,esteceamaiputernicaforţadintretoate,pentrucabiruietotulşitrece

printoatelucruriledepePamant.

Omulsesprijinădoarpeceeacerezista.

Pământultrebuiesa-lrezisteomuluialtfelacestanuarexista.

Nutotiochiivadlafel,unulvedeunobiectdeoanumeformaşiculoareiaraltul,deoalta

formaşiculoare.

Lafelşiinfinitulfoc,ce-sischimbaculorile,nuelafeldelaozilaalta.

Asavorbesceu,THOTH,despreintelepciuneamea,caciunomeunfocceardestrălucindîn

noapte;nuestinsniciodatădevalulintunericului,nueniciodatăstinsdevalulnopţii.

îninimileoameniloramprivitcuajutorulintelepciuniimele,şiamaflatcanus-aueliberat

incadelupta.

Elibereaza-tifocul,Ofratealmeusauelvafiingropatînumbranopţii!

Ascultaomuleaceastaintelepciune:undeinceteazanumeleşiforma?

Doarînconştiinţa,invizibila,oforţainfinitaceradiazăstrălucitor.

Formelepecarelecreeziluminandu-tifeluldeaprivilumeasuntcuadevăratefectece

urmeazăcauzata.

Omulesteosteaincatusataintr-uncorp,panacand,lasfârşitseelibereazăprinproprialupta.

Doarprinefortşitrudasteauadintinevaînfloriintr-onouaviata.

Celcestieinceputultuturorlucrurilor,isielibereazăsteauadintărâmul

nopţii.

Aminteste-ti,omule,catotceexistaedoaroaltaformaaceeacenuexista.

Oriceformadeviatatreceînaltaformadeviataiartunufaciexcepţiedelaaceastalege.

RespectaLegea,cacitotuleLege.

NucautăcenutinedeLege,caciaşacevaexistadoarîniluziasimţurilor.

înţelepciuneavineînintampinareatuturorcopiiieiaşacumeivinînintampinareaei.

De-alungulepocilor,luminaafostascunsa.Trezeste-te,omule,şifiiintelept.

Adâncînmisterelevieţiiamcălătorit,căutândceleascunse.Asculta,omule,şifiiintelept.

Departe,subscoarţapământului,înSăliledinAmenti,Secreteascunseoameniloramvăzut.

Adesamtrecutprincoridorulbineascuns,şiamprivitLuminacareesteViatapentruoameni.

Acolo,subflorileVieţiinesfârşite,cautat-amîninimileşisecreteleoamenilor.

Aflat-amcaomulnufacedecâtsatrăiascăînintuneric,luminamareluifocfiindu-iascunsaîn

sine.

înainteaMaeştrilordinascunsulAmentiamacumulatintelepciuneapecareodauoamenilor.

Maeştrisuntei,aiînţelepciuniiSecrete,adusadinviitorulsfârşituluiinfinităţii.

Şaptesunt,MaeştriidinAmenti,maipresusdeCopiiiDimineţii,Soriaiciclurilor,Maeştriai

înţelepciunii.

Nusuntlafelcaşicopiiomului?

TREI,PATRU,CINCIşiSASE,ŞAPTEOPT,NOUAsunttitlurileMaeştriloroamenilor.

Departedeviitor,faraformaşitotuşiînformareauveniteicainvatatoriaicopiiloromului.

Trăiescde-apururi,farasafacapartetotuşidintreceivii,nelegatideviataşiliberidemoarte.

Conducdintotdeaunacuinfinita-ntelepciune,legaţişitotuşinelegatideintunecateleSaliale

Morţii.

Auviata-neidarcarenuesteviata,eliberaţidetoatesuntMaeştriiTOTULUI.

DelaeiavenitLogos-ul,instrumenteeialeputeriinemăsurate.

Măreaţaesteinfatisarealor,şitotuşiascunsaînmicime,formatadeceeaceseformează,

cunoscutaşitotuşineştiuta.

TREIpăstreazăcheiletuturormagiilorascunse,creatoresteelalSălilorMorţilor;trimiţând

putere,invaluitînintuneric,legândsufletelecopiiloromului;trimiţândintunericul,legând

forţasufletului;conducătoralnegativuluipentrucopiiomului.

PATRUecelcesloboadeputerea.

MaestrualVieţiiestepentrucopiiomului.

Luminaiiecorpul,flacăraiiesteinfatisarea,eliberatordesufletepentrucopiiomului.

CINCIestestăpânul,Maestrultuturormagiilor-CheiaCuvântuluicerăsunaprintreoameni.

SASEesteMaestrulLuminii,drumulascuns,Cărareasufletelorcopiiloroamenilor.

ŞAPTEesteMaestrulvastităţii,StăpânulSpaţiuluişicheiaTimpurilor.OPTestecelce

comandaprogresul;Cântăreşteşiechilibreazăcălătoriaomului.

NOUAestetatăl,maretlarandu-iîninfatisare,Formandu-seşischimbandu-sedinceeacenu

areforma.

Gandeste-tecumareatenţielasimbolurilepecaretile-amdat.Cheisuntele,desisunt

ascunseoamenilor.

Năzuieşteoricândspreinalt,Sufletaldimineţii,Intoarce-tigândurilespreLuminaşiViata.

Descoperăînsimbolurilepecaretile-amdat,luminapedrumulceporneştedinviataşise

terminaînviata.

Cautăcuintelepciune.

Intoarce-tigândurilespreinteriorultau.

Nu-tiinchideminteafloriiLuminii.

Asaza-tiîncorpoimaginefăuritădingânduri.

Gandeste-telanumerelecareteconducspreViata.

Curataestecărareapentrucelceareintelepciune.

DeschideusaîmpărăţieiLuminii.

Revarsa-tiflacăracaunSoarealdimineţiiceesti,îndepărteazăintunericulşitrăieşteîn

luminazilei.

Priveste-te,omule!CaparteafiinţeitaleCeiŞaptecaresuntdarnusuntceparafi.

Deschisu-mi-am,omule,intelepciunea,.

Urmeazădrumulpecareprimulampasit.

Maeştriaiînţelepciunii,SOAREalLUMINIIMATINALEşialVIEŢIIpentrucopiiomului.

Tăbliţa4

CelNăscutînSpaţiuAsculta,omule,voceaintelepciunii,AscultavocealuiTHOTH,atlantul.

Debunavoieitioferintelepciuneamea,Adunatadinspaţiulşitimpulacestuiciclu;Stapanal

misterelor,SOAREaldimineţii,Trăindde-apururi,uncopilalLUMINII,Strălucindcaostea

adimineţii.

THOTHinvatatoruldeoameni,invatatoralTOTULUI.

Cumulttimpînurma,încopilăriamea,PriveamsteleledindemultingropataAtlantida,şi

visamlamistereleceseascundeaudeparte,deasupraoamenilor.

Atuncicrescuîninimameaomaredorinţadeacuceridrumulceduceacătrestele.

Andupaan,amcăutatintelepciunea,cunoştinţenoi,urmândcalea,PanacandSUFLETUL

meu,trudit,s-aeliberatdinstransoareşiaplecatdeparte.

Eliberateramdelegăturapamant-om.

Eliberatdecorp,amtasnitînnoapte.

Deschisera,însfârşit,şipentruminespaţiulstelar.

Eliberatdinstransoareanopţiieram.

Acumputeamcautăintelepciunelamarginilespaţiului,Departedecunoaştereaomului

limitat.

Departe,înspaţiu,calatoriliberSUFLETULmeuîninfinitateacerculuiluminii.

Ciudate,dincolodeintelegere,erauuneleplanete,Gigantice,cumomulnicinupoatevisa.

Totuşigasit-amLegea,întoatafrumuseţeaei,cesefăceasimţităPeşiprintreaceleplanete

aşacumsefacesimţităprintreoameni.

Prinfrumuseţeainfinităţiicalatorisufletulmeu,Departeînspaţiuamzburatcugândul.

M-amodihnitpeoplanetafrumoasaAlcăreiaereraplindesunetearmonioase.

Formeerauacolo,miscandu-seînOrdine,Mareteşimaiestuoaseprecumstelelenopţii;

Urcândînarmonie,echilibruordonat,SimbolurialeCosmicului,şialeLegii.

Pelangamultesteletrecut-amîncălătoriamea,şipelangamulterasedeoameniUniiurcând

castelealedimineţiiAlţiicazândspreintunericulnopţii.

Fiecaredineiseluptausaseridice,Urcândspreinaltimişisondândabisurile,Ajungând

uneoripetărâmuriluminoase,TrecândprinintunericcasaiasalaLumina.

Sastii,omule,caLuminaestemoştenireata.

întunericuledoarunval.

închisaîninimataseaflaluminaeterna,Aşteptândsafieeliberatapentruacuceri,Aşteptând

sarupavalulnopţii.

Amdescoperitcativadinceicecuceriserăeterul.Eliberaţidespaţiudartotuşioamenierau.

FolosindforţacarestalabazaTUTURORlucrurilor,Departeînspaţiuconstruit-auoplaneta,

CondusadeforţacecurgeprinTOT;Concentrând,transformândeterulînformeCare

creşteaudupavrerealor.

Depăşiserăînştiinţatoaterasele,Aveauointelepciunenemăsurata,eraufiiaistelelor.

îndelungamstatşile-amadmiratintelepciunea.

AucreatdineteroraşeMaretedintrandafirişiaur.

Cimulttimpînurma,eicuceriserăeterul,SeeliberaserădinstransoareSegândeaudoarlao

imagineiaraceastaerarapidcreata.

MaideparteplecasufletulmeuprinCosmos,Vazandlucrurişinoidarşivechi;Invatandca

omulestecuadevăratunfiualspaţiului,UnSoareintreSori,uncopilalstelelor.

Sastii,omule,catotceai,esteunacustelele.

CorpultaunuedecâtoplanetaInvartindu-seînjurulsteleidincentrulsistemuluiplanetar.

Dupaceveiobţineluminaintelepciuniitotale,LiberveifisastrăluceştiîneterVeifiunuldin

SoriicelumineazăintunericulexteriorUnuldincopiispaţiuluicecresteînLumina.

Asaprecumsteleleisipierdcutimpulstrălucirea,Luminalorrevenindlamăreaţasursa,La

fel,omule,trecesufletulLasandînurmaintunericulnopţii.

Formatdineterulprimordial,plindestrălucireacecurgedinspresursa,Legatdeeterulceil

inconjoaraStralucede-apururipanacandseelibereazăînsfârşit.

Ridica-tiflacăradinintuneric,lasa-nurmanoapteaşiliberveifi.

Calatorit-amprinspatiu-timp,Ştiindcaînsfârşitsufletulmeueraliber,Ştiindcaînsfârşit

poturmaintelepciunea.

Panacand,înceledinurmaamtrecutintr-unplan,Ascunscunoaşterii,necunoscut

intelepciunii,Oprelungiredincolodetotceeacestimnoi.

Avândaceastacunoaştere,omule,Sufletulmeuafostşimaifericit,Pentrucaacumeram

liber.

Asculta,fiualspaţiului,Asculta-miintelepciunea:Aflacaşituveifi

liber.

Asculta-miincaodataintelepciunea,omule,Caciascultândşitupotitraişifiliber.

NuesticevapământeancifiualInfiniteiLuminiCosmice.Numaistiideundevii,omule?Nu

stiicaesticuadevăratLumina?

SoarealMăreţuluiSoare,dobândindintelepciuneVeiconştientizalegăturatacuLumina.

Tieitioferacumcunoaştere,Libertateadeapasipeaceeaşicalepecareammersşieu,

Aratandu-ticumprinzbuciumulmeuAmpasitpecaleaceducesprestele.

Asculta,omule,şiconstientizeaza-tilegaturile,Aflacumsateeliberezi.

Dinmijloculintunericuluiteveiridica,veifiunacuLuminaşicustelele.

Urmeazăintotdeaunacaleaintelepciunii.

Doaraşatepotiridica.

DestinulomuluiilconducedintotdeaunainainteSpreCurbeleInfinitului

TOT.

Afla,omule,catotspaţiulestesupusordinii.DoarprinOrdinepotifiUnacuTOTUL.Ordinea

şiechilibrulsuntLegileCosmosului.Respecta-leşiveifiUnacuTOTUL.

Celcevaurmacărareaintelepciunii,Trebuiesafiedeschisfloriivieţii,Sa-siextindă

conştiinţadincolodeintuneric,SacurgăprintimpşispaţiuspreTOT.

Profund,înliniştetrebuiesaramaipanacand,însfârşitTeveieliberadedorinţe,Dedorinţa

deavorbiîntăcereaîncareteafli.

Elibereaza-teprintăceredelegăturacuvintelor.Abstinentadelamâncarepanacandam

invinsDorinţadeamanca,aceastasubjugasufletul.

Atunciasaza-teînintuneric.

închideochiicasanumaivezirazeleLuminii.

Centreaza-tiforţasufletuluiînloculconştiinţei,şielibereaza-lderobia

nopţii.

Asaza-tiînminteimagineapecareodoreşti.Imagineaza-tiloculpecareaivreasa-lvezi.

Vibreazăinainteşiinapoicuforţata.Desfa-tisufletuldinlegaturilenopţii.

CutoataputereatrebuiesascuturiPanacandsufletultauvafieliberatînsfârşit.

AtotputernicamaipresusdecuvinteesteflacăraCosmica,Cesadeînplanurinecunoscute

omului;Atotputernicaşiechilibrata,miscandu-seînOrdine,Muzicaplinadearmonie,

dincolodeom.

Vorbindprinmuzica,cântândprinintermediulculorilor,Flacăraceardedelainceputul

TOTULUIEtern.

Scânteiedinaceastaflacărasunteţi,copiimei,Arzândînculoriviişitrăindprinmuzica.

Ascultavoceaşiveiviliber.

ConştiinţaeliberatafuzioneazăcuceaCosmica,CuOrdineaşiLegeaTOTULUI.

Sanuteindoiesti,omule,cadinintuneric,Luminavastrăluciîncontinuarecaunsimbolal

TOTULUI.

Spuneaceastarugăciunedacavreisaobţiiintelepciunea.Roaga-tecaLuminasainunde

TOTUL.

AtotputerniceSpiritalLuminiicestrăluciinCosmos,atrage-miflacăra,înarmonie,spretine.

Ridica-mifoculdinintuneric,AtracţieafoculuicareesteUnacuTOTUL.

Ridica-misufletul,tupreaputernice.

CopilalLuminii,nu-tiintoarcefatadelamine.

Fa-masamatopescîncuptorultau;CelceestiunacutoatelucrurileşitoatelucrurileUnacu

tine,focalvieţiişiUnacuMintea.

Candti-aieliberatsufletuldinrobie,sastiicapentrutinenumaiexistaintuneric.

Prinspaţiuveiputeacautăintelepciunedescătuşatdetrup.Liberzboarăînluminadimineţii, Sufletule,spretărâmurileLuminii.Misca-teînOrdine,InArmonie,eliberatveifiimpreuna cuCopiiLuminii.Cautăşicunoaşte,Cheiameaspreînţelepciune.Astfel,omule,veifilibercu

siguranţa.TĂBLIŢA5

LocuitoruldinUnalAdesvisezlaingropataAtlantida,pierdutaînepocice-audispărutîn

noapte.

Eondupaeonaifiinţatînfrumuseţe,luminastrălucindînintunericul

nopţii.

Atotputernic,domnindpesteceinăscuţipepamint,StapanalPământuluiînvremea

Atlantidei.

Regealnaţiilor,stapanalintelepciunii,LUMINAdeasupraoraşuluiSUNTAL,Păstrătoral

caii,TrăiaînTEMPLULsau,MAESTRULdinUNAL,LUMINAaPământuluiînzilele

Atlantidei.

Maestruvenitdintr-uncicludedincolodenoi,Trăindîncorpuricaşiprintreoameni.

NenascutpePamant,EL,venitdedincolodenoi,SOAREaunuiciclu,maipresusdeoameni.

Sastii,omule,caMaestrulHORLET,Nuafostniciodatăunacucopiioamenilor.

învremuridedemultcandAtlantidas-aarătatcaoputereAapărutcinevacuCheia

înţelepciunii,ArătândtuturorcaleaspreLUMINA.

Aratatu-le-atuturoroamenilorcaleaspredesăvârşire,CaleaLuminiicecurgeprintreoameni.

Stăpânindintunericul,conducândSufletul-Omului,SpreinaltimiceerauUnacuLumina.

ImpartielRegateleînparti.

Zeceeraulanumăr,condusedecopiioamenilor.

Intr-unulconstruiunTEMPLU,Darconstruitnudecopiioamenilor.

DinETERachematsubstanţa,modelatăşicuformadatadeputerealuiYTOLANînformele

pecareELle-aconstruitcuminteaLui.

Kilometrudupakilometrusubtantaaacoperitinsula,spaţiudupaspaţiuacrescutînputere.

Neagra,şitotuşinu,darintunecatacaşispatiul-timp,adâncîninterioruleiESENŢA

LUMINII.

CurepeziciuneapăruTemplulmodelatşicuformadatadeCUVÂNTULLOCUITORULUI,

chematsaseformezedinceeacen-areforma.

ConstruiapoiEL,îninterior,cameremarete,leumplucuformechematedinETER,şicu

intelepciunefăcutasaaparădinminteaLui.

FaraformaeraELînTEMPLULsau,şiînacelaşitimperaformatînimagineaoamenilor.

Trăindprintreeişitotuşinefiindde-allor,ciudatşifoartediferiteraELdecopiioamenilor.

AleseapoidintreoameniTREIcaresafiepoartaspreel.

lialesepeceiTREIdintreceiMAIMARIcasadevinălegăturaluicuAtlantida.

Mesagericaresa-iducasfatulregilorcopiiloroamenilor.

Aalesşipealţiişil-ainvatatdespreintelepciune;cainvatatorisafieeipentrucopii

oamenilor.

Apoii-aaşezatpeinsulaUNDALpentruafiinvatatoriaiLuminiipentruoameni.

Fiecaredinceiastfelaleşi,atrebuitsafieinvatatintrecincişizeceani.Doarastfelputeasa

inteleagacumsaaducăLUMINAcopiiloroamenilor.AstfelapăruTemplul,loculundestătea

învăţătoruloamenilor.

Eu,THOTH,amcăutatdintotdeaunaintelepciunea,InintunericşiînLumina.

Incadintinereţeammerspecale,căutândsacapătşimaimultainvatatura.

Dupamultestrăduinţe,unuldinceiTREI,mi-aadusLUMINA.Mi-afăcutcunoscute

poruncileLOCUITORULUI,m-aadusdinintunericlaLUMINA.

m-adusînfataLOCUITORULUI,înTemplu,înfatamareluiFOC.

Acolo,pemăreţultron,L-amvăzut,peLOCUITOR,invesmantatînLUMINAşistrălucindca

focul.

Amingenuncheatînfatamăreţeiintelepciuni,simţindLUMINAcurgândînvaluriprincorpul

meu.

Auzit-amapoivoceaLOCUITORULUI:"întuneric,vinospreLumina.

DemulttotcauţicaleaspreLUMINA.

Fiecaresufletdepepamantcareisislăbeştelanţurile,vaficurândeliberatdinrobianopţii.

Adâncdinintunericte-airidicat,şite-aiapropiatmaimultdeLuminateluluitau.

Aiciveilocuicaşicopilalmeu,păstrătoralintelepciunii,unealtaaLUMINIIdedeparte.

Apărătoralintelepciuniiînepocileintunericului,cecurândsevorabateasupracopiilor

oamenilor.

Locuieşteaicişisoarbedintoataintelepciunea.

Secreteşimisteretisevordezvălui."

Raspunsu-i-amapoiMAESTRULUICICLURILOR,zicând:"Luminacetescoboriasupra

oamenilor,da-midinintelepciuneatacasapotfiinvatatordeoameni.

Da-midinLUMINAtacasamapotelibera."

Imivorbiapoi,dinnou,MAESTRUL:"Epocadupaepocaveitraiprinintelepciuneata,da,

candpesteAtlantidasevorrostogolivalurileoceanului,veiaveaLumina,desiascunsaîn

intuneric,pregătitasaaparăoricândoveichema.

Mergiacumşiinvataşimaimultdinintelepciune.Dezvolta-teînLUMINAcătreTOTUL

infinitului."

Multtimplocuit-amîntemplulLOCUITORULUIpanacandînsfârşitm-amcontopitcu

LUMINA.

Urmat-amapoicaleaspreplanurilestelare,urmat-amapoicaleaLUMINII.

AmurmatcaleaceduceaadâncîninimaPământului,invatanddeopotrivăsecretelede

deasupraşidededesubt;invatandcaleaspreSĂLILEDINAMENTI;invatanddespreLEGEA

cetinelumeaînechilibru.

înţelepciuneameapurtatu-m-asprecamereleascunsealePământului,adâncsubscoarţa

Pământului,pecaleaascunsadeepocicopiiloroamenilor.

Mis-arevelatchiarşimaimultaintelepciuneinaintedeacapataonouainvatatura:aflat-am

caoriceeparteaunuiTOT,maretşitotuşimaimaretdecâttotceeacecunoaştem.

Cautat-amcentrulInfinituluide-alungulepocilor.Pemăsuraceinaintam,dinceîncemai

multesecreteaflam.Acum,privindînurmaprinepociletrecute,stiucaintelepciuneanu

cunoaştelimite,caeacresteodatăcuepocile,caeUnacuceaaInfinitului.Luminaeraîn

vecheaAtlantida.Sitotuşişiintunericulseascundeaacolo.

DinLuminaînintunericaucăzut,ceicareseridicaserădintreoameni.Orgolioşideveniseră

dincauzaaceeaceştiau,Mândrieraudelocullorintreoameni.

Adâncaucercetatînceleerainterzis,şiaudeschispoartaceduceadedesubt.

Cautat-ausaobtinaşimaimultacunoaşteredarSisaoaducălasuprafaţa.

Celcecoboarădedesubttrebuiesafieechilibrat,Altfelvafilimitatdelipsaluminii.

Deschis-aueiapoi,Princunoaşterealor,Caiinterziseomului.

Dar,înTemplulSau,celcevedetot,LOCUITORUL,sadeînAGWANTI,întimpceprin

Atlantida,sufletulluihoinăreşteliber.

l-avăzutpeatlanti,cumagialor,DeschizândpoartaceurmasaaducăpePamantmarenecaz.

Curepeziciunese-ntoarsesufletulsauatunciîncorpulsau.

DinalsauAGWANTIseridicaSiisichemaceiTREIpreaputernicimesageri.

Daduporuncicezguduirălumea.

AdâncsubscoarţaPământului,spreSăliledinAmenti,RepedecoboriLOCUITORUL.

ChemaapoiforţelestăpânitedeceiŞapteMaeştri;SchimbaechilibrulPământului.

AdâncscufundaAtlantidasubvalurile-ntunecate.Sfărâmapoartacefusesedeschisa;Distruse

intrareaceduceadedesubt.

ToateinsulelefuradistrusecuexcepţiainsuleiUNAL,şioparteainsuleifiilor

LOCUITORULUI.

Peaceştiaiipăstracasafieinvatatori,LuminipecaleacelorcevorveniLuminipentrucopii

maimiciaioamenilor.

Machemaapoipemine,THOTH,înfatalui,Si-midaduporuncipentrucetrebuiasafac,

zicandu-mi:"TuTHOTH,ia-titoataintelepciunea.

Toatecunoştinţele,toatamagiata.

Mergişifiiinvatatordeoameni.

MergişipăstreazăcunoştinţelePanacand,cutimpul,LUMINAvasporiînoameni.

LUMINAfi-veide-alungulepocilor,Ascunsadardegăsitpentruceiluminaţi.

PestetotPământul,itidamputere,Teeliberams-ooferisaus-oiei.Aduna-iacumpefii

Atlantidei.la-işifugiţilaoameniidinpeşteri.

ZburaţispretărâmulCopiilorluiKHEM."Adunatu-i-amapoipefiiAtlantidei.

înnavaamadustoatedocumentelemele,CelealescufundateiAtlantide.

Adunatu-mi-amtoateforţele,Uneltemultealemagieiatotputernice.Ridicatu-ne-amapoipe

aripiledimineţii.

DeasupraTempluluine-amridicatLasandînurmapeceiTreişipeLOCUITOR,Ceşedeauîn

SĂLILEdesubTemplu,închizândcaleaspreMaeştriiCiclurilor.

Cutoateacestea,celuicarearecunoaştere,DeschisaiivaficaleaspreAMENTI.

Curepeziciunezburat-amnoipearipiledimineţii,SpretărâmulcopiilorluiKHEM.

Acolo,prinputereamea,l-amcuceritşii-amcondus.Ridicat-amspreLUMINA,pecopiilui

KHEM.

Adâncsubstaneimi-amingropatnava,aşteptândvremeacandomulvafiliber.

Deasupranavei,amridicatunsemnsubformaunuileucucapdeom.

Acolosubacelchipseodihneştenavamea,Spreafiscoasacandnevoiaovacere.

Afla,omule,cadeparte,înviitor,invadatorivorvenidinadânculspaţiului.

Atuncisavatreziţivoi,ceiceaveţiintelepciune.

Scoateţinavameaşiinvingeti-icuuşurinţa.

Adâncingropatsubacelchipseaflasecretulmeu.

Căutaţişidescoperiţiînpiramidapecareamconstruit-o.

Fiecareepentruceilalţicheiadebolta;Fiecareepoartaceducespre

VIATA.

UrmeazăCHEIApecareamlasat-oînurmamea.CautăiarpoartaspreVIATAitivaaparţine.

Cautăînpiramidamea,adâncîncoridorulceseterminaintr-unperete.

FoloseşteCHEIAcelorŞAPTE,şideschidecalea.

Acumtieti-amincredintatintelepciuneamea.

Acumtieti-amincredintatcaleamea.

Urmeazăcalea.

Aflatusecretelemele.

Cacitieti-amarătatdrumul.

TĂBLIŢA6

CheiaMagieiAsculta,omule,laintelepciuneamagiei,laamintelauitatainvataturaa

puterilor.

Acummulttimp,pevremeaprimuluiom,Oluptaainceputintreintunericşilumina.

Atunci,oamenii,caşiacum,Aveauîneideopotrivăluminaşiintuneric;întimpceînunii,

intunericuliaduluidomnea,Altoraluminaleumpleasufletul.

Da,oluptadusaînvremuridedemult,Eternabătăliedintreintunericşilumina.

Cuviolentapurtatade-alungulepocilor,Folosindforteciudate,necunoscuteomului.

Iniţiaţiaufostinvaluitiînintuneric,Luptândintotdeaunaimpotrivaluminii;Darsuntşialţii

care,plinidelumina,Auinfrantintotdeaunaintunericulnopţii.

Oriundete-aiaflaînepocişiplanuri,Cusiguranţaveiafladeluptacunoaptea.

Cumulteepociînurma,SORIIDimineţiiAucoborâtşiaudescoperitlumeaacoperitade

noapte.

Acolo,întrecut,ainceputlupta,eternaluptadintreîntunericşiLumina.

MulţierauatuncicuprinşiatatdemultdeintunericIncatabiamailicăreaîneiluminaprin

noapte.

Uneiidintreeieraumaeştriaiintunericului,cecăutauSaumpletotcuintunericullor:

Cautatusaiiatragăşipealţiiînnoaptealor.

Cuviolentaseimpotriveaumaeştrilorluminii:Luptaucuindarjiredinintunericulnopţii

Căutândsastrângăşimaimultcătuşele,Lanţurilece-ilegaupeoamenideintunericulnopţii.

Sefoloseauintotdeaunademagiaintunericului,Adusadeforţaintunericului.

Magieceinvaluiasufletulomuluiînintuneric.

Uniţişiascultândporunca,FRAŢIIÎNTUNERICULUI,De-alungulepocilor,opuşicopiilor

oamenilor.

Umblândintotdeaunaînsecret,peascuns,Cunoscuţişitotuşinedescoperitidecopiiomului.

Dintotdeauna,aumersşiaulucratînintuneric,Ascunzandu-sedeluminaînbeznanopţii.

întăcereşiînsecretisifoloseauputerea,înrobindşilegândsufleteleoamenilor.

Nevăzuţiveneauşitotaşaplecau.

Omul,înignorantalui,IIcheamădededesubt.

întunecataecaleapecaremergFRAŢIIÎNTUNERICULUI,Neagraprecumintunericulnu

precumnoaptea,CălătorindpePamantvinînviseleoamenilor.

Aucăpătatputeredinintunericulce-iinconjoaraSachemealtilocuitoridinafaraplanului

lor,Prinmodalităţicesuntascunseomului.

FRAŢIIÎNTUNERICULUIajungpanaînminteaomului.

înjureiisitesvalulnopţiilor.

Astfel,atatcatvieţuieşte,Acelsuflettrăieşteinlantuit,LegatdecătuşeleVALULUInopţii.

PuternicisuntîncunoaştereainterzisaInterzisadeoareceeunacunoaptea.

Asculta,bătrâne,şiiaamintelaavertismentulmeu:Elibereaza-tederobianopţii.

Nu-ticedasufletulFRAŢILORÎNTUNERICULUI.

Indreapta-tifataintotdeaunaspreLumina.

Nustii,omule,cadurereata,SedatoreazădoarValuluinopţii.

Da,omule,iaamintelaavertismentulmeu:Priveşteintotdeaunainspresus,întoarceţi

sufletulspreLUMINA.

FRAŢIIÎNTUNERICULUIisicautăfraţiiCeicareaumerspecaleaLUMINII.

Cacistiupreabinecaceice-aucălătoritDepartespreSoarepasindpecaleaLUMINIIAuşi

maimareputereSaaducăintunericulasupracopiilorLUMINII.

Asculta,omule,pecelcevinelatine.Darcântăreştecugrijadacavorbeleluisuntdin

LUMINA.CacimulţisuntceicemergînLUMINAÎNTUNECATASicarenusunttotuşicopiii

LUMINII.

Euşorsaleurmezicalea,Uşorsaurmezicaleapecareteconducei.Darasculta,omule,

avertismentulmeu:Luminavinedoarlacelce

caută.

DificilaecaleaceducelaÎNŢELEPCIUNE,DificilaecaleaceducespreLUMINA.

PiedicimulteveigasiîncaleataSimulţimunţidecataratspreLUMINA.

Sastii,omule,cacelcevarăzbi,sevaeliberadecaleaLuminii.

Cacitrebuiesastii,omule,caînceledinurmaluminatrebuiesarăzbatăIarintunericulşi

noapteasafieizgonitedeLumina.

Asculta,omule,şiiaamintelaaceastaintelepciune;Caşiintunericul,lafeleşiLUMINA.

CandintunericulvafiizgonitiartoateValurilevorfirupte,Dinintunericvastrăluci

LUMINA.

AsacumprintreoameniexistaFRAŢIIÎNTUNERICULUITotaşaexistaşiFRAŢIILUMINII.

OpuşiFRAŢILORÎNTUNERICULUI,Căutândsaeliberezeoameniidinnoapte.

Puteriauei,preaputernici.

CunoscLEGEAiarplanetelelisesupun.

întotdeaunalucreazăînarmonieşiordine,Eliberândsufletulomuluidinrobianopţii.

Secreţişiascunşi,umblaşiei.Necunoscuţisuntcopiiloroamenilor.

AuluptatdintotdeaunacuFRAŢIIÎNTUNECAŢI,Auinvinsşiinvingşitimpulfarasfârşit.

LUMINAvafiintotdeaunastăpâna,Gonindintunericulnopţii.Omule,ascultace-tispun:

CopiiLuminiivorfiintotdeaunaalăturide

tine.

StăpâniaiputeriiSOARELUI,Nevăzuţidarpazniciaioamenilor.

Deschisatuturorecalealor,Deschisatie,celceveipasiînLUMINA.

EliberaţisuntEldinÎNTUNECATULAMENTI,EliberaţidintoateSĂLILE,undeVIATA

domneştesuprem.

SORIsunteişiMAEŞTRIaidimineţii,CopiiaiLuminiicarestrălucescprintreoameni.

Seamănăcuomeniidarnusuntcaei,Pentrucaîntrecutnuaufostniciodatădespărţiţi.

AufostUNULîneternaUNICITATE,Intotspaţiuldelainceputultimpului.Audăruitomului

secreteCaresa-lpăzeascăşisa-lprotejezedeorice

rau.

Celcevadorisameargăpecaleamaestrului,Trebuiesaseeliberezedinrobiaintunericului.

Trebuiesacucereascăceeacenuareforma,şisacucereascăiluzia

fricii.

CunoscândtrebuiesaafletoatesecreteleCălătorindpecaleaceducespreintuneric,şicu

toateacesteatrebuiesaaibeinaintealuiluminateluluisau.

Maripiedicivaintampinaîndrumullui,DarelsaseindreptecuhotărârespreLUMINA

SOARELUI.

Asculta,Omule,SOARELEestesimbolulLUMINIIcestrăluceştelacapătuldrumuluitau.

Acumtieitidăruiescsecretele:Acumpentruainfruntaforţaintunericului,Pentruao

infruntaşiainfrangeteamadenoapte.

Doarştiindpotiinfrange,DoarştiindpotiaveaLUMINA.

Acumititransmitaceastainvatatura,ŞtiutadeMAEŞTRI,Ştiinţaceinfrangetoatetemerile

deintuneric.

Foloseşteintelepciuneapecareti-amdaruit-o.

SiSTAPANalFRAŢILORNOPŢIIveifi.

Candveisimţiceva,Ceteatragemaiaproapedepoartamaiintunecata,Priveste-tisufletulşi

afladacaceeacesimţivinedininteriorultau.

Dacaveidescoperiintunericulînpropriile-tigânduri,Izgoneste-lecatmaidepartedemintea

ta.

Trimite-tiprincorpunvaldevibraţie,Neregulatalainceputşiregulataapoi,Panacandtevei

elibera.

PorneşteVALULDEFORŢAînCENTRULCREIERULUItau.

Directioneaza-Isubformadeundedincapsprepicioare.

Dardacaveidescopericasufletultaunueintunecat,Asigura-tecaoforţaeindreptataspre

tine.

Doarprincunoaşterepotirăzbate.

Doarprinintelepciunepotisperasateeliberezi.

Cunoaştereaaduceintelepciuneiarintelepciunea,putere.

Desavarseste-teşiveiaveaputereasupratuturorlucrurilor.

Cautămaiintaiunloclegatdeintuneric.

Deseneazăuncercînjurultau.

Staiînpicioare,drept,înmijloculcercului.

Foloseşteaceastaformulaşiveifiliber.

Ridica-timâinilesprespaţiulintunecatdedeasuprata.

închideochiişiadunaLUMINA.

CheamăSPIRITULLUMINIIprinSpatiu-TimpFolosindacestecuvinteşiveifiliber:"Umple-

micorpul,SPIRITALVIEŢII,umple-micorpulcuSPIRITULLUMINII.

VinodinFLOAREACestraluceînintuneric.

VinodinSĂLILEundedomnescceiŞAPTEMAEŞTRI.Penumelespun,eu,CELORŞAPTE:

TREI,PATRU,CINCI,şiSASE,ŞAPTE,OPT-Noua.

Penumeiichemsamaajute,Samaeliberezeşisamasalvezedinintunericulnopţii:

UNTANAS,QUERTAS,CHIETAL,şiGOYANA,HUERTAL,SEMVETA-ARDAL.

Penumeiiimplor,SamaeliberezedinintunericSisamaumplecuLUMINA."

Sastii,omule,cadupaceveifaceasta,Veifieliberatdincătuşeleceteleagă,Defraţiinopţii.

Nuintelegicanumelelorauputereasaeliberezeprinvibraţielanţurileceteleagă?

Foloseste-lelanevoiesateeliberezipetineşipefrateletauAstfelcaşielsaiasadin

intuneric.

Tu,omule,estiajutorulfrateluitau.Nu-IIasaînrobiaintunericului.Tieitidăruiescacum

magiamea.la-oşimergipecaleaLUMINII.

LUMINAtie,VIATAtie,FiecaSOAREsafiiînciclurileceurmează.

TĂBLIŢA7CeiŞapteMaeştrilaaminteomuleşiasculta-miVocea.

Deschide-timintea-spatiuşisoarbedinintelepciuneamea.

întunecataecaleaVIEŢIIpecarepasesti.

Multesuntcapcanelecareitiaparîncale.

Cautăintotdeaunasacapeţişimaimultaintelepciune.

Gaseste-oiareaitivaluminadrumul.

Omule,deschide-tiSUFLETULCOSMOSULUI,şilasa-lsacurgăprintine,unacuSUFLETUL

tau.

LUMINAesteveşnicaiarintunericulesteefemer.Cautăde-apururi,omule,LUMINA.

DefiecaredatacandLuminaitivaumplefiinţaîntunericulvadispăreacurânddintine.

Deschide-ti-vasufleteleFRAŢILORLUMINII.Dati-levoiesaintreşisavaumplecu

LUMINA.Ridicati-vaochiispreLUMINAcosmosului.Indreptati-vaintotdeaunafataspretel.

Doarcăpătândluminaintregiiintelepciuni,VetideveniunacutelulInfinitului.

CăutaţiintotdeaunaUnicitateaeterna.CăutaţiintotdeaunaLuminadinUnu.

Asculta-miVocea,omuleCântândcânteculLuminiişialVieţiiînoricespaţiul,Luminaeste

predominanta,Inconjurandu-ipetoticuflamuridefoc.

CăutândintotdeaunaînvalulintunericuluiUndevaveigasicusiguranţaLumina.

Ascunsaşiingropata,rătăcitadecunoaştereaomului,AdâncînfinitexistaInfinitul.

Pierduta,darprezenta,curgândprinorice,VieţuindînTOTesteCREIERULINFINIT

întoatespatiile,existadoaroSINGURAintelepcine.FaraindoialaesteUNAdinUNUL.

TotceeaceexistaaparedinLUMINA,iarLUMINAaparedinTOT.

ToatacreaţiasesprijinăpeORDINE:LEGEAguverneazăspaţiulundeexistaINFINITUL

Dinechilibruprovinmarilecicluri,Deplasandu-seînarmoniespresfârşitulInfinitului.

Sastii,omule,cadeparteînspatiu-timp,InsusiINFINITULsevatransforma.

laaminteşiascultaVoceaînţelepciunii:AflacaTOTULsecreazadinTOTînpermanenta.

AflacaprintimppotiurmaintelepciuneaSisadescoperişimaimultaluminaîncaleata.

Da,veidescopericanecautandtelultautevaocolidinziînzi.

Cumulttimpînurma,înSĂLILEDINAMENTIEu,Thoth,amstatînfataMaeştrilor

ciclurilor.

Preaputernici,atatcaforţacatşicaintelepciunenedezvaluita.

CondusdeLocuitor,l-amvăzutpentruprimadata.

Maiapoiinsaeliberatfiind,puteamsaintruînconclavullorcanddoream.

AdesammerspecaleaintunecoasaspreSALAundeLUMINAstralucede-apururi.

AmaflatdespreMaeştriiciclurilor,ceaduceauintelepciunedincicluriletrecute.

înacelcicluElsemanifestaucaghiziaioamenilorcătrecunoaştereaTOTULUI.

Şaptesuntlanumăr,atotputernici,transmiţândprinmineacestecuvinteoamenilor.

Epocilarand,amstatînfatalorascultandu-lecuvintelecenurăsunau.

Odatămi-auspus:Omule,vreisacapeţiintelepciune?

Cautăîninimaflăcării.

Vreisacapeţicunoştinţedespreputere?

Cautăîninimaflăcării.

Vreisafiiunacuinimaflăcării?

Cautăatunciînpropria-tiflacăraascunsaîninteriorultau.

Demulteorivorbitu-mi-au,Impartasindu-miintelepciuneanuaacesteilumi;Aratandu-mi

noicaisprelumina;Impartasindu-miintelepciuneaadusadedeasupra.

Oferindu-micunoaştere,Invatandu-madespreLEGE,despreordineaTOTULUI.

Vorbitu-mi-audinnou,ceiŞAPTE,SPUNÂND:"Dedincolodetimpvenim,omule,Calatorit-

amdedincolodeSPATIU-TIMP,Da,dinloculundeseterminaInfinitul.

Candtuşifraţiitaieraţifaradeforma,NoiaveamdejaformadinordineaTOTULUI.

Nusuntemprecumoamenii,Desiodatăfost-amoamenişinoi.

DinMareleVidne-amnăscutînconformitatecuLEGEA.

CacitrebuiesastiicaceeaceeformatCuadevărat,nuareforma,decâtînochiitai.

IarapoiimivorbirădinnouceiŞAPTE,zicând:CopilalLUMINII,THOTH,estiliber,sa

călătoreştipecalealuminoasaPanacandTOATEvordeveniUNU."

Ne-amnăscutînordineanoastră:TREI,PATRU,CINCI,SASE,ŞAPTE,OPT-NOUA.

Aflacaacesteasuntnumereleciclurilordincareemcoborâtcătreoameni.

Fiecareavemaiciodatoriedeimplinit;Fiecareavemaicioforţadecontrolat.

CutoateacesteasuntemUNAcuSUFLETULcicluluinostru.TotuşişiNOIcăutamuntel.

Dincolodeintelegereaomului,InfinitulseintindeîncevamaimaretdecâtTOTUL.

Acolo,intr-untimpcarenuetotuşitimp,cuTOTIvomdeveniUNULCucevamaimaret

decâtTOTUL.

Timpulşispaţiulsemişcaîncercuri.Cunoaste-lelegeaşiveifişituliber.

Da,liberfi-veisatreciprincicluriSatrecideceiepăzescusa.

ApoiimivorbialNOUĂLEAspunând:Eondupaeonamexistat,necunoscandVIATAşi

negustanddinmoarte.

Caciafla,omule,cadeparteînviitor,ViataşimoarteasevorcontopicuTOTUL.

FiecareatatdeperfectechilibrândpecelalaltNiciunulneexistandînUnicitateaTOTULUI.

înoameniiacestuiciclu,forţavieţiiesterăspândita,Darviataîndezvoltareaeidevineunacu

TOTUL.

Aici,mamanifestînacestciclualvostru,Darînacelaşitimpsuntşiînviitorultimpului

vostru.

Pentruminetimpulnuexista,caciînlumeameatimpulnuexista,Cacifaraformasuntem

NOI.

ViatanuavemNOIdartotuşiexistam,maideplin,maimaretşimailiberidecâttine.

Omulecaoflacăralegatadeunmunte,DarNOIvomfiintotdeaunaliberiînciclulnostru.

Afla,omule,capemăsuraceveiinaintaînciclulcetiseintindeinainte-tiViatainsativatrece

înintunericşidoaresenţaSufletuluivaramane.

ApoiimivorbiMaestrulOPT,zicând:Totcecunoştinuedecâtopartedinpuţin.

IncanuaiajunslaMăreţie.

DeparteînspaţiuundeLUMINAdomneşteVenit-amşieuînLUMINA.

Formacapatat-amdartotuşinucatine.UncorpdeLuminaeraformameafaradeforma.Nu

cunoscVIATAşiniciMOARTEA,darsunttousiMaestruatotceexista.

Cautăsagăseşticaleaprintrepiedici.CălătoreştepedrumulceducespreLUMINA.Imivorbi

dinnouNOUA,zicând:Cautăsagăseşticaleaspreinfinit.Nueimposibilsa-tidezvolţio

conştiinţasuperioara.CaciatuncicandDOIvadeveniUNULIarUNULsevatransformaîn

TOT,Atunciveisticabarieras-aridicat,şicate-aieliberatdecale.Dezvolta-tedelaformala

faradeforma.Siliberveiputeafidecale.

Astfel,de-alungulsecolelorascultat-am,invatandcaleaspreTOT.Acumimiindrept

gândurilespreTOTCEEXISTA.Ascultaşiauzicandtecheamă.

LUMINA,atottriumfatoare,UnacuTOTULşiTOTULcuUNUL,Curgispremineprincanal.

Intraînminecasamapotelibera.

Contopste-macuTOTUL,strălucinddinintunecimeanopţii.Elibereaza-madetotspatiu-

timp,elibereaza-madeValulnopţii.Eu,copilulLUMINII,poruncesc:eliberatdinintunericsa

fiu.FaradeformasuntpentruSufletul-Lumina,faraformadarstrălucindtotuşiluminos.

Stiucalanturielintunericuluitrebuiesafiesfărâmateşisacadaînfataluminii.

Acumintelepciuneitiofer.

Liberpotifi,omule,trăindînluminaşiînstrălucire.Nu-tiintoarcefatadelaLumina.

Sufletultaulocuieştepetărâmuriluminoase.EsticopilulLuminii.

Indreapta-tigândurilespreinteriornuspreexterior.

Gaseste-tiSufletul-Luminadininteriorultau.

AflacatuestiMAESTRUL.

Totulvinedininterior.

Indreapta-tespretărâmurileluminii.

Indreapta-tigândulspreLumina.

AflacaestiunacuCosmosul,oflacăraşiunCopilalLuminii.Acuminsateprevin:Nu-tilasa

gândulsaseindeparteze.Sastiicaluminacurgede-apururiprincorpultau.Nuteindrepta

speFRAŢIIÎNTUNECAŢIcevindelaFRAŢIIÎNTUNERICULUI.

Tinemereuochiilargdeschişi,şisufletulînacordcuLumina.Preiaaceastaintelepciuneşi apleaca-teasupraeicuatenţie.Asculta-miVoceaşiconformeaza-te.Urmeazăcaleaspre

lumina,şiveideveniUNAcucalea.TĂBLIŢA8

CheiaSecretuluiTie,omule,ti-amoferitinvataturamea.Tieti-amoferitLumina.

Ascultaşiprimeste-miintelepciuneaAdusadinspaţiu,dinplanuridedincoaceşidedincolo.

Omnusuntcacim-ameliberatdedimensiunişiplanuri.

înfiecaredinacesteaamaltacorp.

înfiecare,imischimbforma.

Acumstiucaceefaraformaetotceedinforma.

MăreaţaeintelepciuneacelorŞapte.

AtotputernicisuntEl,Semanifestaprinputerealor,Plinideforţadedincolodetimpşi

spaţiu.

Ascultaacestecuvinteintelepte.Asculta-leşitransforma-leînaletale.Descoperăînelecee

faraforma.Misterulnuedecâtinvataturaascunsa.Cunoaste-oşiteveidesăvârşi.

GăseşteintelepciuneaadâncingropataSidevinostăpânulintunericuluişialLuminii.

Profundesunttaineleceteinconjoara,AscunsesuntsecreteleCelorBătrâni.

CautăprintreCHEILEÎNŢELEPCIUNIImele.Veigasicusiguranţacalea.

Poartaspreputereetainica,darcelcaresedesavarseseteovaprimi.

PriveştespreLUMINA!Fratealmeu.

Fiideschisşiveiprimi.

Grăbeştepasulprinvaleaintunericului.

Triumfaasupralocuitoruluinopţii.

Indreapta-timereuochiisprePLANULLUMINII,şiveideveniUNAcuLUMINA.

Omuleînprocesdetransformarespreformecarenusuntdinaceasta

lume.

Sedezvoltacătretimpulfaradeforma,unplandinciclulsuperior.Aflacatrebuiesadeviifara

deformainaintedeadeveniLUMINA.Asculta,omule,voceamea,careitipovesteştedespre

caileLuminii,Aratandu-ticaleaspredesăvârşirecandteveicontopicuLumina.Cautătainele

dincentrulPământului.

InvataLEGEAcareexista,caretinesteleleînechilibruPrinforţacetiiprimordiale.

CautăflacăraVIEŢIIPĂMÂNTULUI.Scalda-teînflacăraei.

Urmeazăcaleapanacandşituveidevenioflacăra.Spunecuvintefarasalerosteşticelorcare

locuiescdedesubt.Intraîntemplulluminatînalbastruşiscalda-teînfoculvieţii.Afla,omule,

caestiofiinţacomplexa,Depamantşifoc.Permite-iflăcăriitalesastralucecuputere.Fii

doarfoc.

înţelepciuneeascunsaînintuneric.

CandveifiluminatdeflacăraSufletului,DescoperăintelepciuneaşifiiNĂSCUTDIN

LUMINA,UnSoarealLuminiifaraforma.Cautăşimaimultaintelepciune.Gaseste-oîn

inimaflăcării.

DescoperăastadoarprintrudaiarLuminasevarevarsăîncreierultau.Asculta-mivoceaşi

conformeaza-te.RupeValurileintunericului.StralucecaoLUMINApeCALE.

PovestescdespreStrăvecheaAtlantida,PovestescdesprezileleRegatuluiUmbrelor,Povestesc

desprevenireaCopiilorumbrelor.

Defoartedeparteaufosteichemaţidecătreintelepciuneapământenilor,Chemaţicuscopul

deacâştigamareputere.

înaintecaAtlantidasaexiste,Erauoamenicareexplorauintunericul,Folosindmagianeagra

pentruachemafiinţedinlumeadesubnoi.

Ausositastfeleleînacestciclu.

Faranicioaltavibraţie,existândnevăzutedecătrecopiipământenilor.Puteauexistaînforma

doarprinsânge.Siputeautraiînlumedoarprinom.

înepociletrecuteaufostcuceritedecătreMaeştri,şicondusededesubtînloculdeunde

veniseră.

Darcâtevaaureuşitsaramana,ascunseînspatiişiplanurinecunoscuteomului.

AulocuitînAtlantidacaumbre,apărânddincandîncandprintreoameni.

Candsângeseofereaveneausalocuiascăprintreoameni.Subformadeoameniauapărut

printrenoi,dardoarlainfatisareerauoameni.

Capdeşarpeaveaudefaptdaroameniiiivedeaulafelcapeoameni.S-auinsinuatînConsilii,

luândformeasemănătoareoamenilor.OmorândprinputerealorStăpâniiregatelor,

Preluandu-leinfatisareaşidomnindpesteoameni.

Doarprinmagiepueaufidescoperiţi.Doarprinsunetliseputeavedeafata.

Cautat-aueidinRegatulumbrelorSadistrugăomulşisadomneascaînlocullui.

Dar,aflaomule,caMaeştriierauatotputerniciînmagie,InstaresaridiceValuldepechipul

şarpelui,înstaresa-ltrimitălalocullui.

Venit-aulaomşiinvatatu-l-ausecretul,CUVÂNTULpecaredoarunomilpoatepronunţa.

RepedeapoiauridicatValuldepefataşarpeluişil-aualungatdintreoameni.

Totuşi,aigrija,şarpeletrăieşteincaintr-unloccaresedeschideuneorisprelume.

Nevăzuţimergprintrenoiînlocuriunderitualurileaufostrostite.Pemăsuracetimpulse

scurge,dinnouvorluainfatisareaomului.

Chemaţipotfieidemaestrulcarestiealbulşinegrul,Doarmaestrulalbinsaiipoatecontrola

Silegacatsuntsubformadeom.

Nucautăregatulumbrelor,cacirâulvaapăreacusiguranţa.

Cacidoarmaestrulluminiivatrumfaasupraumbreifricii.

Afla,fratelemeu,catemaeunmareobstacol.

Fiimaestrualluminiiintrutoate,şiumbravadispărea.

Ascultaşiiaamintelaintelepciuneamea,glasulLUMINIIelimpede.

Nucautăvaleaumbrei,iarLUMINAvaapăreadelasine.

Asculta,omule,intelepciuneameaprofunda.

Itivorbescdeinvataturiascunseomului.

Departefost-amîncălătoriameaprinspatiu-timp,Panalacapătulspaţiuluiacestuiciclu.

Da,amaruncatoprivirelaPĂZITORIIBarierei,Careilaşteptaupecelceurmasatreacădeei

înacelspaţiuundetimpulnuexista,Abial-amsimţitpepăzitoriiciclurilor.

Eisemişcadoarînunghiuri.

Nusunteliberaţidedimensiunilecurbe.

CiudaţişiinspaimantatorisuntPĂZITORIIBarierei.

Urmărescconştiinţapanalamarginilespaţiului.

Sanucrezicaveiscapăintrândîncorp,CacieiurmăresccurepeziciuneSufletulînunghiuri.

Doarcerculitivaoferiprotecţie,tevasalvadingheareleLOCUITORILORINUNGHIURI.

Odată,intr-untimpapus,m-amapropiatdemăreaţaBariera,şiamvăzutpeţărmurileunde

timpulnuexista,FormelefaradeformaalePĂZITORILORbarierei.

Ascunşidincolodetimpi-amdescoperit;IarEl,simtindu-madeladistanta,s-auridicat,au

scosunsunetcadeclopotcareapututfiauzitdincicluîncicluşis-audeplasatprinspaţiu

cătresufletulmeu.

Fugit-amatuncirepededincalealor,inapoidelacapătuldeneimaginataltimpului.

Dareim-auurmăritcontinuu,miscandu-seînunghiuriciudatenecunoscuteomului.

PeţărmurilegrialcapătuluiTIMPULUI-SPATIUamgăsitPĂZITORIIBarierei,Atacând

Sufletulcareincearcasatreacădincolodetimp.

Amfugitîncercuriinapoiîncorp.

Amfugitdarcurepeziciunem-auurmăritşiei.

Devoratoriim-auurmărit,căutândprinunghiurisa-mimistuieSufletul.

Afla,omule,caSufletulcareprovoacăBarierapoatefiinrobitDecătrePĂZITORIIdedincolo

detimp,ţinutînrobiepanacandacestcicluseincheieSilăsatînurmacandconştiinţapleacă.

Intrat-amîncorp.

Amcreatcercuricenuauunghiuri,Amcreatformacaredinformameaafostcreata.

mi-amtransformatcorpulintr-uncerciarurmăritoriis-aupierdutîncercuriletimpului.

Cutoateacestea,candiesdincorp,trebuiesafiuprudentoricândSanumamiseînunghiuri

cacialtfelsufletulmeupoatesanumaifienicodataliber.

SastiicaPĂZITORIIBariereisemişcadoarînunghiuriSiniciodatăpecurbelespaţiului.

Doarmiscandu-teşituîncurbepotiscapădeei,Caciînunghiuritevorputeaurmări.

Omule,iaamintelace-tispun:Nucautăsadeschizipoartacedadincolodetimp.

PutinisuntceicareaureuşitsatreacădeBarieraCătreLUMINAmaimarecestraluce

dincolo.

Cacitrebuiesastiicade-apururilocuitoriiCautăastfeldeSufletepentrualeinrobi.

Ascultaşiiaaminte,omule:Cautăsatemiştinuînunghiuriciîncurbe,Iardaca,întimpce

estiînafaracorpului,AuziunsunetcaunlătratdecâinedevânătoareRăsunândclar,caun

clopotînfiinţata,fugiinapoiîncorpîncercuri.

Dupaceaiintratînformaîncarelocuieşti,foloseştecruceaşicerculcombinandu-le.

Deschideguraşifoloseste-tiVocea.RosteşteCUVÂNTULşiveifieliberat.

DoarcelcareareLUMINApedeplinpoatesperasatreacădepăzitorii

caii.

IarapoitrebuiesasemişteîncurbeşiunghiuriciudateCaresuntformateîndirecţii

necunoscuteomului.

Ascultaşiiaaminte,omule:Nuincercasatrecidepăzitoriicaii.

Maidegrabăcautăsa-tisporeştiLuminaşipregateste-tesa-ticontinuidrumul.

LUMINAestetelultausuprem,fratelemeu.Cautăşigăseştede-apururiLuminapecaleata.

TĂBLIŢA9

CheiaLibertăţiiSpaţiuluiAsculta-mivocea,omule,Ceteinvatadespreînţelepciuneaşi

Luminaacestuiciclu;Ceteinvatacumsaalungiintunericul,Ceteinvatacumsaaduci

Luminaînviatata.

Caută,omule,sadescopericaleaceteducespreVIATAeternacaunSOARE.

Ieşidesubvalulintunericului.CautăsadeviioLuminaînlume.

FadintineunvaspentruLumina,oţintapentruSoareleacestuispaţiu.Ridica-tiochiicătre

Cosmos.Ridica-tiochiispreLumina.

RosteştecuvinteleLocuitorului,cantulcecheamăLumina.Cântacântecullibertăţii.Cânta

cânteculSufletului.

CreazainaltavibraţiecaretevafaceUNAcuîntregul.Fiiunacucosmosul.

Contopeste-tecuLumina.

Fiiuninstrumentalordinii,ocaleaLEGIIpentrulume.

Omule,LUMINAtaestemareaLUMINA,carestraluceprinumbracărnii.

TrebuiesateeliberezideintunericinaintedeatecontopicuLUMINA.

Umbreleintunericuluiteinconjoara.

Viatacurgecaunşuvoiprintine.

Omule,trebuiesateridiciiarcorpultauvaplecadeparteSpreplanurilecareteinconjoaraşi

caresunttotuşiUnacutine.Priveşteînjurultau,omule.Vezi-tiproprialuminareflectata.

ChiarşiînintunericuldinjurultauLuminatacontinuasacurgăprinval.

Cautăde-apururiintelepciunea.

Nu-ipermitecorpuluitausatetrădeze.

StaiîncaleaLuminii.

Alungaintunericulcustrălucireata.

Sastiicaintelepciuneaeveşnica.

EaexistadecandainceputTOTUL,făurindarmoniedinLegeaceexistapeCALE.

Asculta,omule,lainvataturaintelepciunii.

Ascultavoceacevorbeştedespretimpultrecut.

Itivoidezvăluiinvataturiuitate,itivoipovetidespreintelepciuneaascunsaîntrecut,Pierduta

înmijloculintunericuluidinjurulmeu.

Sastii,omule,catuestiintruchipareatuturorlucrurilor.

Doarcaacestlucruafostuitat,pierdutcandomulafostinrobit,Legatşiferecatînlanţurile

intunericului.

Cufoartemulttimpînurma,amrenunţatlatrup.

Amcutreieratliberprinimensitateaeterului,înconjurândunghiurilece-Iţineaupeomîn

robie.

Afla,omule,catuestidoarspirit.Corpulnuinseamnanimic.SufletuleTOTUL.

Nu-ipermitecorpuluitausafieoinchisoare.AlungaintunericulşicălătoreşteînLumina.

Renunţalatrup,omule,şielibereaza-te,fiicuadevăratoLuminaceeUNAcuLumina.

CandteveifieliberatdinrobiaintunericuluiSiveicalatoriînspaţiucaSOAREalLUMINII,

AtunciveiaflacaspaţiulnuenelimitatCicaaregraniţesubformadeunghiurişiliniicurbe.

Afla,omule,catotceeaceexistaEdoaroreprezentarealucrurilorşimaimaretecarevor

veni.

Materiaestefluidaşicurgecaunfluviu,Transformandu-seconstantdintr-unlucruînaltul.

Invataturaaexistatde-alungulepocilor;Nuafostniciodatăschimbata,desiafostingropata

înintuneric;Nus-apierdutniciodată,desiafostuitatadeom.

SastiicaînspaţiulîncarelocuieştiSeaflaaltespatiilafeldemaretcacelaltau,împletite

princentrulmaterieitaleDartotuşidespărţiteînspatiilelorproprii.

Intr-untimpdemultuitat,euTHOTH,amdeschispoarta,Amintratînaltespatiişiamaflat

secreteleascunse.

Adâncînesenţamaterieiseaflaascunsemultesecrete.

Nouasuntlanumărdimensiunileceseintrepatrund,şiNouasuntciclurilespaţiului.

NouasuntdifuziunileconştiinţeiSiNouasuntlumiledintrelumi.

Da,NoualanumărsuntMaeştriiciclurilorCarevinşidedeasupraşidededesubt.

Spaţiuleplindelucruriascunse,cacispaţiuleimpartitdetimp.Cautăcheiacătretimp-

spatiu,şiveideschidepoarta.Sastiicaprinspatiu-timpConştiinţaexistacusiguranţa.Desie

ascunsainvataturiinoastreeaexistatotuşide-apururi.Cheiacătrelumiledininteriorultau

segăseştedoarîninteriorultau.CaciomulepoartamisterelorşicheiacareesteUnacuUnul.

Cautăîninteriorulcercului.FoloseşteCUVÂNTULpecaretil-amdezvăluit.

Deschidepoartadininteriorultau,iaratuncicusiguranţaveitraişitu.Omule,tucrezica

trăieşti,darsastiicaedoarviataînmoarte.Caciatâtavremecatestilegatdecorpultau,

pentrutinenuexistaniciunfeldeviata.

DoarSufletulelibersacălătoreascăprinspaţiu,şiareoviatacareecuadevăratviata.

Restulnuedecâtrobie,oincatusaredincaretrebuiesateeliberezi.Nugândicaomule

născutpepamant,desis-arputeasavinadepepamant.

Omuleunspiritnăscutînlumina.

Dar,dacanustieacestlucru,nupoatefiliberniciodată.

întunericulîninconjoarapecelnăscutînlumina.

întunericulinrobesteSufletul.

Doarcelcecautăpoatesperasaseelibereze.

UmbreteinconjoaraintunericulumpletotspaţiulStraluce,LUMINAaomului-suflet.

Umpleintunericulspaţiului.

EsticopilulMARIILUMINIamintestetiastaşiveifiliber.Nuadastăînumbra.

IeşidinintunericulnopţiiLumina,lasa-tisufletul,tuSOARENĂSCUT,Saseumplecu

măreţiaLuminii,eliberatdinlanţurileintunericului,UnSufletcareeUNUcuLumina.

Tuesticheiaintregiiintelepciunii.

întineseaflatottimpulşispaţiul.

Nutraiincatusatînintuneric.

Elibereaza-tiformadeLuminadinnoapte.

MăreaţaLuminaceumplitotCosmosul,curgideplincătreom.

Fadincorpulluiotortadeluminacaresanusestingăniciodatăprintreoameni.

Departeîntrecut,cautat-amintelepciune,invataturinecunoscuteomului.

Departeîntrecut,amcălătoritînspaţiuacoloundes-anăscuttimpul.

Cautat-amintotdeaunaşimaimultaintelepciunePentruaoadaugălaceapecareoaveam

deja.

Descoperit-amcadoarviitorulDeţineaintelepciuneapecareocăutam.

înjos,spreSĂLILEDINAMENTIamcălătorit,intelepciuneşimaimultacăutând.

Inrebat-amMAESTRUCICLURILORdesprecaleaspreintelepciuneapecareocăutam.

Le-amadresataceastaintrebare:UndeseaflasursaTOTULUI?Raspunsu-mi-aîntonuri

preaputerniceVoceaMAESTRULUINOUA:Elibereaza-tisufletuldecorpşivinocumineîn

LUMINA.

lesit-amdincorpulmeu,Oflacărapalpaindînnoapte.

Stat-amînfataMAESTRULUI,scăldatînfoculVIEŢII.

Cuprinsfost-amapoideoforţa,maiputernicadeintelegereaomului.

Aruncatfost-amînAbisprinspatiinecunoscuteomului.

Vazut-ammatriţeleOrdiniidinhaosşiunghiurilenopţii.

Vazut-amLUMINA,răsărinddinOrdineşiauzit-amvoceaLuminii.

Vazut-amflacăraAbisului,producândOrdineşiLumina.

AmvăzutOrdineanascandu-sedinhaos.

AmvăzutLuminarăspândindViata.

Apoiauzit-amvocea.

Ascultaşiintelege.

Flacăraestesursatuturorlucrurilor,ceacareconţinetoatelucrurileînstarelatenta.

OrdineacareaemisLuminaesteCUVÂNTULiardinCUVÂNT,SENAŞTEVIATAşiexistenta

tuturorlucrurilor.

Voceavorbidinnou,spunând:VIATAdintineesteCUVÂNTUL.

GăseşteVIATAdintineşiveiaveaputereasafoloseştiCUVÂNTUL.

îndelungprivit-amflacara-Lumina,revarsandu-sedinEsenţaFocului,RealizândcaVIATAe

ORDINEşicaomuleunacufocul.

M-amintorsîntrupşiamstatdinnouînfataceloNoua,AscultândvoceaCiclurilor,vibrând

deputereauvorbitei:Afla,tuTHOTH,caVIATAnuedecâtCUVÂNTULFOCULUI.

VIATApecareototcauţinuedecâtCUVÂNTULdinLumecaunfoc.

CautăcaleaspreCUVÂNTiarPuterilevorficusiguranţaaletale.

Intrebatu-l-amapoipeNoua:Maestre,arata-micalea.

Caleaspreintelepciune.

Arata-micaleaspreCUVÂNT

Imirăspunseel,MAESTRULNOUA:PrinORDINEveigasicalea.NuaivăzutcaCUVÂNTUL

senaştedinHaos?NuaivăzutcaLUMINAsenaştedinFOC?Cautăşiînviatataaceasta

ordine.

Echilibreaza-tişiordoneaza-tiviata.

Potoleste-tiHaosulemoţiilorşiveiaveaordineînVIATA.

ORDINEAnăscutadinhaosItivaaduceCUVÂNTULSURSEI,Itivaaduceputerea

CICLURILOR,şivafacedinSufletultauoforţacevatraversaepocile,UnSOAREperfectdin

Sursa.

Ascultat-amvoceaiarcuvintelemi-auintratadâncînsuflet.

Dintotdeaunacautat-amordineacaresamapoatăapropiadeCUVÂNT

AflacacelceajungelaeltrebuiesafiemereuînORDINEpentruaputeaFolosiCUVÂNTUL

desiaceastaordinenuafostşinicinupoatefivreodată.

Ascultaacestecuvinte,omule.

Fa-lepartedinviatata.

CautăsacucereştiaceastaordineSiUnulcuCUVÂNTULveideveni.Straduieste-tesaobţii

LUMINApecaleaVieţii.CautăsafiiUnulcuSOARELE/starea.Cautăsanufiidecât

LUMINA.

Gandeste-tedoarlaUnicitateaLuminiicucorpulomului.AflacatotuleOrdinenăscutadin

Haosulnăscutînlumina.TĂBLIŢA10

CheiaTimpuluiAsculta,omule.Invatadinintelepciuneamea.Afladespremistereleadânc

ascunsealespaţiului.AfladespreGÂNDULcecresteînabis,AducândOrdineaşiArmoniaîn

spaţiu.

Afla,omule,catotceexistafiinţeazădoardatoritaLEGII.

CunoaşteLEGEAşiveifiliber,nuveimaifiniciodatăinrobitdenoapte.

Departe,înspatiiciudate,calatorit-amînadânculabisuluitimpului,Panacandmis-arevelat

totul.

Sastiicamisterulemisterdoarcandeleinvataturanecunoscutaomului.

Dupaceveifiexplorattoatemisterelesufletului,Invataturaşiintelepciuneaitivoraparţine

cusiguranţa.

CautăsainveticaTIMPULestesecretulprincaretepotieliberadinacestspaţiu.

îndelungcautat-ameu,ÎNŢELEPCIUNE,intelepciunea;Sivoicontinuasacautpanala

sfârşituleternităţiiCacistiucade-apururi,sevaindepartademinetelulpecaredorescsa-l

ating.

ChiarşiMAESTRUCILCURILORstiucanusi-auatinsscopulinca,Cacicinintelepciunealor

eistiucaADEVĂRULsedezvoltaneincetat.

Odată,intr-untimptrecut,m-amadresatLocuitorului.

L-amintreabtdespremistereletimpuluişispaţiului.

l-amadresatintrebareacareclocoteaînmine:Maestre,ceetimpul?

Imirăspunseapoi,Maestrul:Afla,Thoth,calainceputExistaVIDşinefiinţa,onefiinţafara

spaţiuşitimp.

înaceeanefiinţaaapărutungand,semnificativ,atottriumfator,CareaumplutVIDUL.

Nuexistamateriecidoarforţa,omişcare,unvârtejsauvibraţieAgânduluisemnificatvcarea

umplutVIDUL.

L-amintrebatpeMaestru:Acestganderaetern?

ImirăspunseLOCUITOTUL,zicând:Lainceput,gânduleraeternIarpentrucagândulsa

poatăfietern,trebuiasaexisteşitimp.

AstfelcaîngândulatottriumfatorapăruLEGEATIMPULUI.

Da,timpulcareexistaîntoatespatiile,carepluteştelinşiritmicCareseaflade-apururiintr-

ostarefixa.

Timpulnuseschimbadartoatelucrurileseschimbaîntimp.

Pentrucatimpuleforţaceseparaevenimentele.

TimpulnuseaflaînmişcaredartutemiştiîntimpAsacumconştiinţatasemişcaintre

evenimente.

Da,printimpexistaoexistentaUNICAeterna.

Sastiicadesiîntimpestidespărţit,estitotuşiUNULîntoatetimpurileexistente.

încetaatuncivoceaLOCUITORULUI,Iareuplecat-amsameditezasupratimpului.

CaciştiamcaacelecuvinteerauplinedeintelepciuneSicaeleerauocaledeaexplora

mistereletimpului.

AdesamreflectatlacuvinteleLOCUITORULUI.

Apoicautat-amsaaflusecretultimpului.

Descoperit-amcatimpulsemişcaînunghiuriciudate.

TotuşidoarprinliniicurbeputeamsaspercavoiaflacheiaCe-mivaprmitesaamaccesla

timp-spatiu.

Descoperit-amcadoarmiscandu-maînsusiarapoispredreaptaPuteamsamaeliberezdin

timpulmişcării.

lesit-amdincorp,şim-amdeplasatcumişcăricem-auschimbatîn

timp.

Ciudatepriveliştiammaivăzutîntimpulcălătoriilormele,Multesecretemis-auinfatisat.

Da,vazut-aminceputulomului,amaflatdintrecutcanimicnuenou.Caută,omule,saafli

caleaceduceprinspatiiCaresuntformateîntimpulcevaveni.

Nuuita,omule,întimpcecauţicaLuminaestetelulpecaredoreştisa-Iatingi.

CautăLuminapecaleataiartelultauvadurade-apururi.Nu-tilasasufletulsaseintoarca

spreintuneric.Sufletulsa-tistraluce,safiiunSoarepecale.

Aflastrălucireanemuritoare,itiveigasiintotdeaunaSufletulascunsinLumina,Niciodată

inrobitdeintuneric,strălucindde-apururicaunSoarealLuminii.

Da,chiardacaeascunsînintunericsufletultau,oscânteieaflăcăriiadevărateexista.

FiiUnucuceamaimăreaţaLumina.DescoperăînSURSA,SFÂRŞITULteluluitau.

Luminaeviata,cacifaramăreaţaLuminanimicnupoateexistavreodată.

Aflacaîntoatamateriaformata,sufletulLuminiiexistaintotdeauna.Da,chiardacaeascunsa

înintunericluminaprimordialaexistaintotdeauna.

OdataamstatînSĂLILEDINAMENTISiamascultatvoceaMAEŞTRILORDINAMENTI,

Rostindîntonuricerăsunauînlinişteadeacolo,cuvinteatotputernice.

Aucântatcânteculciclurilor,cuvintelecedeschidcaleacătredincolo.Da,amvăzutmarea

caledeschisaşiamprivitunmomentcătredincolo.

Vazut-ammişcareaciclurilor,lafeldeimensepecatputeatransmiteşigândulSURSEI.

Stiut-amatuncicapanaşiInfinitulsemişcacătreacelaşifinaldenegandit.

Vazut-amcaCosmosuleOrdineşioparteauneimişcăricareseintindeîntotspaţiul,Oparte

auneiOrdiniaOrdinilor,miscandu-seconstantintr-oarmonieaspaţiului.

Vazut-amrotireaciclurilorcaniştecercuriuriaşepecer.

Stiut-amatuncicatotceeacearefiinţacrestepentruaintalnioaltafiinţaIntr-oindepartata

grupareaspaţiuluişitimpului.

Stiut-amatuncicaînCuvinteseaflaputericedeschidplanuriascunseomului.

Cachiarîncuvintestaascunsacheiacevadeschidecaleaspreceesus

şijos.

Asculta,omule,acestcuvântpecareti-lincredintez.Foloseste-Işiveidescoperiputereadinel

candilveirosti.Spunecuvântul:"ZIN-URU"şiputereveidescoperiînel.Totuşitrebuiesa

intelegicaomulestedinLuminaşicaLuminaesteaomului.

Asculta,omule,despreunmistermaiciudatdecâttoatecateseaflasubSoare.

Afla,omule,catotspaţiuleplindelumiincluseînaltelumi;Da,unaintr-altadartotuşi

despărţitedeLege.

Pecandmaaflamîncăutareaintelepciunii,amdeschispoartaceLEdespartedeom.

Chemat-amdinalteplanurialeexistentei,Unacareeramaifrumoasadecâtfiiceleoamenilor.

Da,amchemat-odinspaţiu,sastralucecaLuminaînlumeaoamenilor.Folosit-amtoba

Şarpelui.Purtat-amrobarosie-aurie.Pusu-mi-ampecapcoroanadeArgint,înjurulmeuun

cercdecinabrustrălucea.

Ridicatu-mi-ambraţeleşirostitinvocaţiaCedeschidecaleaspreplanurilededincolo,Strigat-

amlaMAESTRUSEMNELORceseaflauîncăminelelor:Maeştriaicelordouaorizonturi,cei

cepaziticeletreiporţi,Ce

staţiUnulladreaptaşiUnullastângaîntimpceSTEAUAurcapetronulsauSidomneşte

pestesemnullui.

Da,prinţintunecatdinARULU,deschideporţiletărâmuluiintunecat,ascunsSielibereaz-ope

ceapecareotiicaptiva.

Asculta-tilamine,MaeştriintunecatişiMaeştriLuminaţi,Penumelevoastresecreteva

numesc,numepecarelestiuşilepotpronunţa,Ascultati-maşisupuneti-vadorinţeimele.

Aprins-amapoicuflacăracerculdinjurulmeuşiamstrigat-Oînplanurile-spatiudedincolo.

FiicaaLuminiiintoarce-tedinARULU.

Deşapteoricateşapteoritrecut-amprinfoc.

Mâncarenuammâncat.

Apanuambaut.

TechemdinARULU,dintărâmuriledinEKERSHEGAL,Techem,doamnaaLuminii.

EliberataeraacumdeMAESTRUnopţii,LiberasatrăiascăînLuminaSoareluipământean,

LiberasatrăiascăcaşicopilalLuminii.Ascultaţi,copiimei.

MagiaesteinvataturaşinuedecâtLege.

NuvatemeţideputereadinvoicacieasesupuneLegiicaşisteleledepecer.

SastiticafarainvataturaintelepciuneaestemagicaşinuvinedinLege.Darsastiticaprin

invataturavaputeţiapropiaşimaimultdeunlocin

Soare.

Ascultaţi,copiimeişiurmati-miinvatatura.CăutaţicontinuuLumina.

Străluciţiînlumeaoamenilor,fitioLuminacevastrăluciprintreoameni.

Urmati-mişiinsusiti-vamagiamea.Sastiticatoataforţaeavoastrădacadoriţiasta.Nuva

temeţidecaleacevaducespreinvatatura,Ci,dimpotrivă,luminaţicaleaintunecata.

Luminaitiaparţine,omule,elaindemanata.Descatuseaza-teşiveifiliber.

AflacaSufletultautrăieşteînsclavieîncătuşatdetemericaretefac

rob.

DeschideochiişipriveştemăreaţaLUMINA-SOLARA.Nutetemecacitotulitiaparţine.

TeamaesteprecumMAESTRULintunecatuluiARULUPentrucelcenuainfruntatniciodată

teamaintunericului.

Da,sastiicateamaareoexistentaCreatadeceicaresuntsclaviipropriilortemeri.

Eliberati-vadinsclavie,copiimei,şipasitiînLuminaglorioaseizile.Nuvaindreptati

niciodatăgândurilespreintunericSivetidevenicusiguranţaUNAcuLumina.

Omulnuedecâtcecredeelcae,unfratealintunericluisauuncopilalLuminii.

PasitiînLumina,Copiimei.

PasitipecaleaceducespreSoare.

Ascultaintelepciuneamea.

Foloseştecuvântulpecaretil-amincredintat.

Foloseste-IşiveigasicusiguranţaputereşiintelepciuneşiLuminapentruapasipecale.

Cautăşidescoperăcheiapecareti-amincredintat-oSiveifide-apururiunCopilalLuminii.

TĂBLIŢA11

CheiacătreceeSusşiJosAscultaţişiluaţiaminte,copiiailuiKhem,Lacuvintelepecarevi

leincredintezşicarevavoraduceLumina.

Sastiti,oamenilor,cal-amcunoscutpepărinţiivoştri,Da,părinţiivoştrideacummulttimp.

Farasacunoscmoarteaamtrecutprintoateepocile,Trăindprintrevoiincadelainceputuri.

M-amstrăduitintotdeaunasavaconducspreLuminaMareluiSuflet,Savascotdin

intunericulnopţii.

Aflaţivoi,oameniînmijloculcărorapasesc,Caeu,Thoth,deţintoatainvataturaSitoata

intelepciuneacunoscutedeoamenidincelemaivechitimpuri.

Păstrătorfost-amalsecretelormareluipopor,posesorulcheiiceducespreviata.

V-amcrescut,copiimei,decandvaaflaţiînintunericulZilelordeDemult.

Asculattiacumcuvintelemeleplinedeintelepciune.Ascultaţimesajulpecarevi-laduc.

Ascultaţicuvintelepecarevileincredintez,şivavetiridicadinintunericspreLumina.

Departe,întrecut,candamvenitprimadatalavoi,v-amgăsitascunşiînpeşteri.

Ridicatu-v-amprinputereaşiintelepciuneameaPanacandatiinceputsastrăluciţicaoameni

intreoameni.Da,v-amgăsitfaradeştiinţa.Doarcativaeraţimaipresusdeanimale.

V-amcultivatcontinuuscânteiaconştiinţeivoastrePanacandintr-untârziuatiluminatca

oameni.

Vavoiimpartasiacuminvataturastrăvechecedepăşeştegândirearaseivoastre.

Aflaţicanoi,ceidinMareaRasaAmdeţinutşideţinemincacunoştinţemaipresusdeceleale

omului.

înţelepciunepecareamprimit-odelapopoarelenăscuteprintrestele,înţelepciuneşi

invataturadincolodeputereadeintelegereaomului.

Cătrenoicoborat-aumaeştriiintelepciuniiLaeldeindepartatidenoiprecumsunteudevoi.

Ascultaţiacumintelepciuneapecarevreausav-oimpartasesc.Folositi-oşiliberivetifi.

Sastiticaînpiramidapecareamconstruit-osuntCheilecevavorarataCaleaspreviata.

Da,trageţioliniedelamarelechippecarel-amconstruit,Cătrevârfulpiramidei,construita

caopoarta.

Trageţiincaolinie,opusalaacelatiunghişidirecţie.

Sapatişivetigasiceamascuns.

AcolovetigasiintrareasubpământeanăCătresecreteleascunseinintecavoisadeveniţi

oameni.

Vavoispuneacumdespremisterulciclurilorcaresedeplaseazăcumişcăriciudatepentruce

efinit,caciinfinitesunteledincolodeintelegereaomului.

Aflaţicasuntnouacicluri;Da,nouadeasupraşipaisprezecededesubt,Deplasandu-seîn

armoniecătreloculdecontopirecarevaexistaintr-untimpviitor.

SastiticaMaeştriiCiclurilorsuntunităţideconştiinţatrimisesauneascăAstacuTotul.

AucelmaiinaltniveldeconştiinţadintretoateCiclurile,lucrândînarmoniecuLegea.

Elstiucaîntimptotulvaatingeperfecţiunea,Neamiexistandnimicdeasupraşidedesubt,ci

totulvafiUnuIntr-unInfinitperfect,oarmonieatuturorînUnicitateaTotului.

DepartesubscoarţaPământuluiînSăliledinAmentistauceiŞapte,MaeştriaiCiclurilor,Da,

şiincaunul,Maestruldededesubt.

SastititotuşicaînInfinitnuexistanicisusnicijos.

DarintotdeaunaexistaşivaexistaUnicitateaTuturorcanttotilvafiincheiat.

AdesamstainainteaMaeştrilorTotului.

AdesdinfântânaintelepciuniilorambautsiMi-amumplutatatcorpulcatşiSufletulcu

Luminalor.

Povestitu-mi-audespreciclurişidespreLegeacareleoferăcetrebuiepentruaexista.

Da,mi-avorbitMaestrulNoua,zicând:Thot,maretestiprintrecopiiPamanrului,darexista

secretepecarenicitunulecunoşti.

Stiicaaivenitdintr-unspatiu-timpinferioracestuiaSistiicaveicalatoricătreunspatiu-timp

superior.

Darpuţinestiidespresecreteleceseascundînele,Puţinestiidespreintelepciuneade

dincolo.

Sastiicatu,caintreg,înaceastaconştiinţanuestidecâtocelulaînprocesdedezvoltare.

Conştiinţadesubtinesedezvoltacontinuuînsensuridiferitedecelepecarelecunoşti.

Da,desiintr-unspatiu-timpinferiortie,EaseextindeîndirecţiicesuntdiferiteDeceleale

tale.

CacitrebuiesastiicaeaseevolueazăcarezultataldezvoltăriitaleDarnuînacelaşifelîncare

te-aidezvoltattu.

Evoluţiatatrecutaşiprezentaauprodusocauzaşiunefect.

Nicioconştiinţanuurmeazăcaleacelordinainteaei,Caciastfeltotularfidoarorepetiţie,de

prisos.

Fiecareconştiinţa,înciclulîncareexistaisiurmeazăpropriacalespretelulsuprem.

FiecarejoacaunrolînPlanulCosmosului.

Fiecarejoacaunrolcătretelulsuprem.

Cucatemaiindepartatciclul,cuatatemaimareinvataturaluişicapacitateadeaingloba

Legeaîntot.

AflacaînciclurileinferioarenouatuteocupidepărţilemaimicialeLegiiîntimpcenoi,cei

dinciclulcareseintindelaInfinitNestrăduimsaconstruimoLegemaimăreaţa.

Fiecareareunroldejucatîncicluri.

Fiecaretrebuiesa-sidesăvârşeascăopera.

Ciclulinferiortienuti-einferiortotuşicieformatdoarpentruonevoieceexista.

CacitrebuiesastiicafântânaintelepciuniiceproduceciclurilecautăcontinuuSaaflenoi

puteri.

Sastiicainvataturasecâştigadoarprinpractica,Iarintelepciuneaprovinedoardin

invataturaSiastfelsuntcreateciluriledecătreLege.

SuntuneltecuajutorulcăroraseobţineinvataturaPentruPlanulLegiicareesteSursa

Totului.

Ciclulinferiornuecuadevăratinferiorcidoardiferitînspaţiuşitimp.

Conştiinţadeacololucreazăşitesteazălucrurimaimicidecâtceleceestitu.

Siaşacumtucultivilucrurimaimarete,lafeldeasupratasuntceicecultivaşieiCaşitine,

altelegi.

DiferenţaceexistaintreciclurirezidadoarîncapacitateadealucracuLegea.

Noi,ceicareexistamînciclurisuperioareceluialtau,suntemceiceauapărutprimiiDin

Sursaşicareaucâştigat,întrecereaprinTimp-spatiu,capacitateadeafolosiLegileMai

Mareluicesuntmaipresusdeintelegereaomului.

Nimicnuecuadevăratinferiortiecidoarseaflaintr-ooperaţiediferitaaLegii.

Priveşteînsussauînjos,veigasiacelaşilucru.CacitotulnuedecâtoparteaUnicităţiicare

stalabazaSurseiLegii.Conştiinţacareseaflasubtineesteoparteataaşacumşinoisuntem

opartedintine.

Tu,caşicopilnuaiavutinvataturapecareaiacumulat-ocrescând.

ComparaciclurilecuomulîncălătorialuidelanaşterelamoarteSiveivedeaînciclulinferior

tiecopilulcuinvataturapecareoare;Apoipriveste-teadult,avansândîninvataturape

măsuracetimpultrece.

Priveste-neşipenoi,copiiajunşilamaturiateCuinvataturaşiintelepciuneaacumulateodată

cutrecereaanilor.

Lafel,Thoth,suntşiciclurileconştiinţei,copiiîndiferitemomentealedezvoltării,Totuşi

toateproveninddelaaceasiSursa,înţelepciunea,şitoatelaînţelepciunereintorcandu-se.

încetaapoisa-mivorbeascăElşiseaşezaînlinişteaobişnuitaMaeştrilor.

Apoiimivorbidinnou,zicând:"Thoth,multtimpampetrecutNoiînAmenti,păzindflacăra

vieţiidinSali.

AflatotuşicasuntemparteaCiclurilornoastrecuVedereanoastrăajungândlaeleşimai

departe.

Da,stimcadintoate,nimicnuconteazăcuexcepţiaevoluţieiDatorateSufletuluinostru.

Stimcacarneaeefemera.

Lucrurilepecareoameniilerespectanuinseamnanimicpentrunoi.

NucăutamnimiccearelegăturacucorpulcidoarcustareadeperfecţiuneaSufletului.

Candvoi,oamenii,vetiinvatacanimicînafaraevoluţieiSufletuluinucontează,Abiaatunci

vetifilibericuadevăratdinrobie,liberisalucraţiînarmoniecuLegea.

Afla,omule,catrebuiesaţinteştispreperfecţiune,cacidoaraşaitiveiatingescopul.

Desiartrebuisastiicanimicnueperfect,totuşiartrebuisafieţintaşiscopultau.

încetadinnouvocealuiNoua,iarcuvintelesescufundarăînconştiinţa

mea.

Acum,cautşimaimultaintelepciunecasapotfiperfectînLegecu

Totul.

CurândcoborînSăliledinAmentipentruatraisubreceafloareavieţii.Tu,celaiprimit

invatatura,numaveimaivedea.Totuşitrai-voide-apururiînintelepciuneapecareti-am

oferit-o.Totceeaceeomul,existadatoritaintelepciuniilui.Totceeacevafiomul,e

rezultatulcauzeilui.Asculta-miacumvoceaşidevinomaimaretdecâtomulobişnuit.Ridica-

tiochii,lasaLuminasa-tiinundefiinţa,Fiide-apururiunCopilalLuminii.

DoarprinstrădaniiveievoluacătrePlanulundeLuminaeTotul.Fiimaestrultuturorceloce

teinconjoara.Nutelasaniciodatăcondusdeefectelevieţiitale.Creazaapoicauzeşimai

perfecteiarîntimpveideveniunSoarealLuminii.

Liber,lasa-tisufletulsaseinaltede-apururi,eliberatdinrobiaşilanţurilenopţii.

Ridica-tiochiispreSoareledepecerul-spatiu.Permite-isafieunsimbolalvieţii.

Aminteste-ticaestiLuminaMăreaţa,perfectînsferataproprie,Undeestiliber.

Nucautăniciodatăinspreintuneric.

Ridica-tiochiisprespaţiuldedeasupra.

Liberalasa-tiflacărasaardaşiveifiunCopilalLuminii.

TĂBLIŢA12

LegeaCauzeişiaEfectuluişiCheiaProfeţieiAsculta,omule,cuvinteleintelepciuniimele,

AscultavocealuiThoth,atlantul.Stapanit-amLegeaspaţiuluişitimpului.Cunoştinţeam

acumulatdespretimpulviitor.

Astfelstiucaomulînmişcarealuiprinspatiu-timpvafide-apururiUnacuTotul.

Sastii,omule,caviitorulecaocartedeschisapentrucelcestiesacitească.

FiecareefectvaaducecusineşicauzaluiCacifiecareefectprovinedincauzaprimordiala.

Aflacaviitorulnuefixsaustabilcivariazăpemăsuracecauzaproduceefectul.

Cerceteazăcauzapecareocreezi,şiveidescopericusiguranţacatotuleefect.

Asacaomule,fiisigurcaefectelepecareleproduciSuntintotdeaunacauzeleunorefecteşi

maiperfecte.

AflacaviitorulnuefixcicaelurmeazăvoinţaomuluipemăsuraceacestasemişcaPrin

mişcărilespatiului-timpcătretelulundeincepeuntimpnou.

Omulpoatecitiviitoruldoarprinintermediulcauzelorcareproducefecte.

Cautăîninteriorulaceeaceaproduscauzaşiveidescopericusiguranţaefectele.

Asculta,omule,canditivorbescdespreviitor,despreefectulceurmeazăcauza.

SastiicaomulîncălătorialuispreluminaCautăde-apururisaseeliberezedinnoapteace-l

inconjoara,Precumumbreleceinconjoarastelelepecersi,lafelcaşisteleledepecerul-

spatiu,şielVastrălucidinumbranopţii.

DestinulsauilvaconducemereuspreinaintepanavadeveniUnacuLumina.

Da,desicaleapecareoaredestrăbătutseaflaînmijloculumbrelor,înaintealuistralucede-a

pururiMareaLumina.

ChiardacaintunecatiivafidrumulvainfrangeUmbrelecezboarăînjurulluiprecum

noaptea.

Departeînviitor,vadomulcanăscutdinLumina,Eliberatdeintunericulceinrobeste

Sufletul,TrăindînLuminafaralanţurileintunericuluiCaresaacopereLuminacareedefapt

LuminaSufletuluisau.

Afla,omule,cainaintedearealizaacestlucruMulteumbrealeintunericuluivorcădea

asupraLuminiitaleîncercândsastingăLuminaSufletuluicaresezbatesafielibera.

MăreaţaeluptadintreLuminaşiintuneric,vechedeepocişitotuşinouaintotdeauna.

Totuşi,intr-untimpdeparteînviitorLuminavafiTotuliarintunericulvafiinvins.

Asculta,omule,cuvintelemeleplinedeintelepciune.Pregateste-teiarLuminatanuvafi

umbrita.

Omuls-aridicatşiadecăzutlafelcumnoilevalurideconştiinţacurgdinspremareleAbisde

subnoispreSoareleteluluisau.

Voi,copiimei,v-atiridicatdeundevaaflaţi,adicăcupuţindeasupraanimalelor,Iaracum

sunteţiceimaimaretidintreoameni.

Totuşiinainteavoastrăaufostalţiimaimaretidecâtvoi.

Si,lafelcumalţii,inainteavoastrăaudecăzut,şivoivetiajungelaunsfarsit.

Iarpestetărâmulundelocuiţiacum,barbariivorveniiarLuminaseva

ridica.

Uitatavafiintelepciunea-straveche,darvatraitotuşiascunsaoamenilor.

Da,pepământulpecareilnumiţiKhem,rasevorapăreaşivordispărea.

Uitaţivetifidecopiiomului.

Voivavetifimutatintr-unspatiu-stelardincolodevoiLasandînurmaacestlocîncareati

locuit.

Sufletulomuluisemişcamereuspreinainte,nefiindlegatdenicio

stea.

Ciindreptandu-sede-apururispremăreţultelundesevacontopicuLuminaTotului.

Sastiticavetimergemereuinainte,impinsideLegeacauzeişiaefectuluiPanacand,încele

dinurma,ambelevordeveniUnu.

Da,omule,dupaceveifidispărut,vorvenialţiiînloculundeaitrăittu.

învăţăturaşiintelepciuneavorfiuitatecutotulşidoaramintireaZeilorvasupravieţui.

AsacumeusuntpentruvoiunZeudatoritainvataturiimele,LafelşivoivetifiZeiiviitorului

Datoritainvataturiivoastrecarevaficumultdeasupraceleipecareovoraveaei.

AflaţitotuşicaîntoateepocileomulvaaveaacceslaLegeoricânddoreşte.

EpocileviitoarevorfimartorelereinvieriiintelepciuniiPentruceicarevormoştenilocultau

peaceastastea.

Ei,larândullor,vorcapataintelepciuneSivorinvatasaalungeintunericulcuajutorul

Luminii.

Multvortrebuisasezbatătotuşide-alungulepocilorPentruasebucuradelibertatea

Luminii.

ApoiasupraomuluisevaabatemarelerăzboiCevacutremuraPământulşiilvaindepartade

ladrumulsau.

Da,iarapoiFraţiiîntunecaţivorinceperăzboiuldintreLuminaşiintuneric.

Candomulvaficuceritdinnouoceanulşivazburaînaercuaripiasemenipasărilor;Candva

fiinvatatsastruneascăfulgerul,atuncivaincepetimpulrăzboiului.

Marevafibătălia,marerăzboiuldintreintunericşiLumina.

NaţiisevorridicaimpotrivanaţiilorFolosindforţeleintunericuluicasadistrugăPământul.

Armeputernicevornimicipământeniipanacandjumătatedinpopoarevordispărea.

AtuncivorvenifiiDimineţiişivordecretapentrucopiioamenilor:Oameni,incetatilupta

impotrivafraţilorvoştri.DoaraşavetiputeaajungelaLumina.

încetaţicuneincrederea,fraţiinoştri,şiurmaţicaleaştiindcaeceadreapta.

Atuncioameniivorincetalupta,fratecontrafrateşitatacontrafiu.

AtuncisevaridicastrăvecheacasaapoporuluimeuDinloculei,desubundeleintunecateale

oceanului.

DinacelmomentvaincepeEpocaLuminiiiartotioameniivorcautăLuminatelului.

AtunciFraţiiLuminiivorconduceoamenii.

Alungatfi-vaintunericulnopţii.

Da,copiiiomuluivorinaintaspremareletel.

CopiiaiLuminiivordeveni.

Flacăraflăcăriivorfide-apururiSufletelelor.

învăţăturaşiintelepciuneavorfialeomuluiînmareaepocacacielsevaapropiadeflacăra

nemuritoare,Sursaintregiiintelepciuni,loculinceputuluicareeUnacusfârşitultuturor

lucrurilor.

Da,intr-untimpnenascutinca,toatevordeveniUnaşiUnavafiTotul.

Omul,oflacăraperfectaaacestuiCosmos,vaajungeintr-unlocprintre

stele.

Da,vaplecachiardinacestspatiu-timpînaltulaflatdincolodestele,îndelungm-atiascultat,

Copiiimei,îndelungatiascultatintelepciunealuiThoth.

Acumplecdintrevoispreintuneric.

AcummaindreptspreSăliledinAmenti,casalocuiescacoloînviitorcandLuminaVaveni

dinnoulaoameni.

Sastititotuşicaspiritulmeuvafide-apururicuvoi,Calauzindu-vapaşiipecaleaLuminii.

PăstraţicugrijasecretelepecarevileincredintezIarspiritulmeuvavapazicusiguranţade-a

lungulvieţiivoastre.

Priviţitottimpulcaleaceducespreintelepciune.

PăstraţiLuminadrepttelde-apururi.

NuvainlantuitiSufletulînrobiaintunericului;Lasati-Isazboarelibersprestele.

AcumvalaspentruamergesalocuiescînAmenti.Fiticopiiimeiînaceastaviataşiîn

următoarea.Vavenitimpulcandşivoinuvetimaicunoaştemoartea,Trăindde-apururicao

Luminaintreoameni.

PazitiintrareaînSăliledinAmenti.Pazitisecretelepecarele-amascunsprintrevoi.Nulasati

intelepciuneasaajungălabarbari.SecretasaopăstraţipentruceicecautăLumina.Acum

plec.

Primiţibinecuvântareamea.

Urmati-micaleaşivetiurmaLumina.

Armonizati-vaSufletulcuMareaEsenţa.

ConştiinţavoastrăsafieUnacuMareaLumina.

Chemati-maatuncicandaveţicuadevăratnevoiedemine.

Rostiti-minumeledetreiorilarand:Chequetet,Arelich,Volmalites.

TĂBLIŢA13

CheileVieţiişiMorţiiAsculta,omule,intelepciunea.AscultaCuvântulcaretevaumplede

Viata.AscultaCuvântulcarevaalungaintunericul.Ascultavoceacarevaalunganoaptea.

Secreteşiintelepciuneamoferitcopiilormei;învăţăturaşiputerevenitedinvechime.

NustiicatotulsevadeschideCandveidescoperiunicitateatuturorlucrurilor?

UnaveidevenicuMaeştriiSecretelor,CuceritoriaiMorţiişiMaeştriai

Vieţii.

Da,veiafladesprefloareadinAmentiDesprefloareavieţiicestrăluceşteînSali.

înSpiritveiajungeînSăliledinAmentiSiveiaduceinapoiintelepciuneacetrăieşteîn

Lumina.

Sastiicapoartaspreputereesecreta.

Sastiicapoartaspreviatatreceprinmoarte.

Da,prinmoartedarnuaşacumstiitumoarteaCiomoartecareeviataşicareefocşi

Lumina.

Doreştisacunoştisecretuladâncascuns?

Priveşteînsufletultauundeseaflainvatatura.

Aflacaîntineeascunssecretul,Sursavieţiişiamorţii.

Ascultaomule,întimpce-tiimpartasescsecretul,Intimpceitirevelezsecretulcelorvechi.

AdâncîninimaPământuluiseaflafloarea,SursaSpirituluiCaretinetotulînformaproprie.

AflacaPământuleviuaşacumtuestiviuînpropria-tiformaformata.

FloareaVieţiiesteprecumpropriultaulocalSpirituluişicurgeprinPamantAsaprecumal

taucurgeprinformata;DăruindviataPământuluişicopiilorlui,reinnoindSpirituldinforma

înforma.

AcestaesteSpiritulcareesteformacorpuluitau,modelandu-seînproprialuiforma.

Afla,omule,caformataeduala,echilibrataînpolaritatedesiformataînpropriaforma.

AflacaatuncicandMoarteaseapropiecurepeziciunedetine,Acestlucruseintampladoar

pentrucaechilibrultauestezdruncinat.Seintampladoarpentrucaunpols-apierdut.

SastiicasecretulvieţiidinAmentiestesecretulrefaceriiechilibruluipolilor.

TotceeaceexistaareformaşitrăieştedatoritaSpirituluivieţiidinpoli.

NuintelegicaînsufletulPământuluiseaflaechilibrultuturorlucrurilorcareexistaSiau

fiinţapesuprafaţalui?

SursaSpiriruluitauesteatrasadincentrulpământuluiCaciînformapecareoaituestiuna

cuPământul.

Candveifiinvatatsa-tipăstreziechilibrulpropriuAtunciveiatrageechilibrulPământului.

VeiexistaatunciînacelaşitimpcuPământul,Schimbandu-tiformadoarcandsevaschimba

şiPământul.

Nuveimaicunoaştemoarteaciveifiunacuaceastaplaneta,Pastrandu-tiformapanatotul

vadispărea.

Asculta,omule,secretulpecareti-lincredintezAstfelincatnicitusanumaicunoşti

schimbarea.

Asaza-teooraînfiecarezicucapulorientatspreloculundeseaflapolulpozitiv(nord).

înfiecarezitimpdeooracapultautrebuiesafieindreptatsprepolulnegativ(sud).

întimpcecapuleindreptatsprenordpastreaza-timinteaintrepieptşi

cap.

Iarcandcapulesteindreptatspresud,pastreaza-tigândurileintrepieptşipicioare.

Pastreaza-teînechilibruodatălaşaptezileiarechilibrultauvafimaiputerniccaoricând.

Da,dacaestibatran,corpultausevasimţirevigoratIarputereatavadevenicaceaaunui

tanar.

AcestaestesecretulştiutdeMaeştriprincaretinladistantaMoartea.

Nuuitasaurmezicaleapecareti-amaratat-o,caciatuncicandveifitrecutde100deani

Neglijand-o,veiatrageMoartea.

Asculta-micuvinteleşiurmeazăcalea.

Pastreaza-tiechilibrulşitrăieşteînviata.

Asculta-mivocea,omule.

AscultaintelepciuneacaretefereştedeMoarte.

Candlasfârşitulsarciniiincredintateveidorisaplecidinaceastaviata,Treciînplanulunde

SoriiDimineţiitrăiescşifiinţeazăcaşiCopiiaiLuminii.

TrecifaradurereşifararegreteînplanulundeexistaLuminaeterna.Maiintaiintinde-tecu

capulspreest.

Asaza-timâinilesuprapusepesteSursavieţiitale(plexulsolar).Asaza-ticonştiinţaîncentrul

vieţii.Rasuceste-oşidesparte-osprenordşispresud.Trimitejumătatesprenord.Iarcealaltă

jumătatespresud.

Desfa-tedinstransoareafiinţeitaleIardinformatascânteiaargintieisivaluazborulînsus

spreSoareledimineţii,PentruaseunicuLuminadeundeaizvorât.

Acolovastrălucipanacanddorinţasevacrea.Apoisevaintoarceintr-unlocşiintr-oforma.

AflaomulecaastfeltrecmarileSufletedupavoialor,dintr-oviataîn

alta.

LafelseintamplaşicuAvatarulCaremoareatuncicanddoreşteşitrăieşteatuncicand

doreşte.

Ascultaomuleşisoarbedinintelepciuneamea.InvatasecretulcareeStăpânulTimpului.

Invatacumceipecareiinu,estiMaeştrisuntcapabilisa-tiaminteascăvieţiletrecute.

Maretesecretuldartotuşiuşordestăpânit,Dandu-tiastfelposibilitateadeastăpânitimpul.

Candmoarteasevaapropiadetinenuteteme,amintesteticaestistăpânulMorţii.

Relaxeaza-ticorpul,eliminaoricetensiune.

Asaza-tiîninimaflacăraSufletuluitau.

Repedeapoiindreapta-lsprereşedinţatriunghiului.

Aşteaptăunmomentapoiindreapta-tespretel.

Acesta,telultau,esteloculdintresprâncene,Loculundememoriavieţiitrebuiesafie

păstrata.

Păstreazăaiciflacăra,înlăcaşulcreieruluiPanacanddegetelemorţiiitivorcuprindeSufletul.

Astfelcandteveipetrecedinviata,Amintiriledinaceaviatavortreceşi

ele.

Atuncitrecutulvafiunuacuprezentul.Astfeltoateamintirilevorputeafipăstrate.Veifi

liberdeoriceregres.Lucruriledintrecutvortraişiînprezent.TĂBLIŢA14

Suplimentarlaaminteomulelaprofundaintelepciuneascunsa,Pierdutapentruoameniinca

întimpulLocuitorilor,Pierdutaşiuitatadeoameniiacesteiepoci.

AflacaacestPamantnuedecâtunportal,păzitdeputerinecunoscuteomului.

MaeştriiîntunericuluiascundintrareaceducespretărâmulParadisului.

AflacadrumulspresferadinAruluEpresăratcubarierecesedeschiddoarcelornăscuţidin

Lumina.

PePamant,eusuntpăstrătorulcheilorcedeschidporţilecătreTărâmul

Sacru.

Prinputerilecesuntmaipresusdemine,hotărăscsalasacestecheilumiiomului.

înaintesaplec,vaoferSecreteleprincarevaputeţieliberadinsclaviaintunericului,Princare

puteţiscapădinincatusareacărniicev-alegat,şiprincareputeţisavaridicaţidinintuneric

spreLumina.

Aflacasufletultrebuiesafiecurăţatdetotceeintunecatînaintedeaputeaintrapeporţilece

ducspreLumina.

Astfel,valastoateSecretelepentrucaelesapoatăfioricânddescoperite.

Da,desiomulpoatecădeaînintuneric,Luminavastrălucide-apururicaocălăuza.

Ascunsaînintuneric,invaluitaînsimboluri,Caleaspreportalvafiintotdeaunadescoperita.

înviitor,omulvarefuzasaaccepteacestesecreteDarcelcevacautăvagasiintotdeauna

calea.

AscultaţicumvadezvăluiSecretul,AscultaţisimbolurileSecretuluipecarevile-am

incredintat.

Faceţidineloreligiecacidoarastfelesenţaluivadăinui.

ExistadouazoneintreaceastaviataşiSupremaViata,PrincarecălătorescSufletelecare

pleacădepeacestPamant;Duat,căminulputeriloriluziei;SekhetHetspet,CăminulZeilor.

Osiris,simbolulpăzitoruluiportalului,Celcareintoarcedindrumsufletelecelornedemni.

Dincoloseintindesferaputerilornăscutedinparadis,Arulu,tărâmulundeauajunsînţelepţii.

Acolo,candimivoiincheiamenireaprintreoameni,Voimergesamaalăturînţelepţilordin

străvechiulmeucămin.

ŞaptesuntlanumărcaselecelorAtotputernici;Treipăzescporţilefiecăreicasedinintuneric;

CincisprezecesuntcaileceducspreDuat.

DoisprezecesuntcămineleMaeştrilorIluziei,îndreptateînpatrudirecţii,fiecarediferita.

Patruzecişidouasuntmarileputeri,carejudecaMoarteacecautăpoarta.

PatrusuntFiiluiHorus,DoisuntpazniciiEstuluişiVestuluiluiIsis,mamacareisiapară

copii,Reginalunii,reflectândSoarele.Baesteesenţacaretrăieştede-apururi.KaesteUmbra

pecareomulocunoaştedreptviata.BanuaparepanacandKanuseincarnează.Acesteasunt

secretelecetrebuiepăstratede-alungulepocilor.SuntcheicătreviataşiMoarte.

Ascultaţiacumsecretulsecretelor:Aflaţidecerculfaradeinceputşifaradesfârşit,Forma

CeluiceeUnaşiînacelaşitimpseaflaîntoate.

Ascultati-I,faceţicevaspuneşiastfelvetimergepeaceeaşicalepecaremergşieu.

SecretînSecret,şitotuşifaradesecretpentrucelnăscutdinLumina,Secretultuturor

lucrurilorvi-lvoidezvăluiacum.

VoiinfatisaunsecretpentruiniţiatDarusaintelegeriiluivaficompletinchisapentruprofan.

Treiestesecretulşivinedinmareleunu.

AscultaţiiarLuminavavascalda.

înpreistorie,existautreiunităţi.

înafaralor,nimicnuexista.

Acesteareprezintăechilibrul,sursacreaţiei:UnDumnezeu,unAdevăr,unpunctallibertăţii.

Celetreiprovindinceeaceformeazăechilibrul:Toataviata,toatabunătatea,toataputerea.

TreisuntcalităţileluiDumnezeuîncăminulluideLumina:Putereinfinita,înţelepciune

Infinita,IubireInfinita.

TreisuntputeriledateMaeştrilor:Deatransformarâul,deasusţinebunătatea,deafolosi

discernământul.

TreilucruitrebuiesafacaoricândDumnezeu:Sa-simanifesteputerea,intelepciuneaşi

iubirea.

Treisuntputerilececreazatoatelucrurile:IubireDivinaceconţineinvataturaperfecta,

înţelepciuneDivinacecunoaştetoatemijloaceleposibile,PutereDivinadeţinutaprinvoinţa

unitaaIubiriişiînţelepciuniiDivine.

Treisuntstărileexistentei:StareaLuminiiundenuseafladecâtDumnezeu,şidoar

Dumnezeupoatesaotraverseze;StareadeHaosîncaretoatelucrurileaparprinexcelenta

dinmoarte;StareadeConştiinţaîncaretoatelucrurileizvorăscdinviata.

Toatelucrurileceauviataseaflaîntreistadiideexistenta:Haossaumoarte,libertateîn

omenieşifericireParadisiaca.

Treinevoicontroleazătoatelucrurile:începutulînMareaProfunzime,stareadehaos,

desăvârşirecereasca.

Treisuntcailesufletului:Om,Libertate,Lumina.

Treisuntobstacolele:Lipsastrădanieipentruaobţineinvatatura;Nonataşamentulfatade

Dumnezeu;Ataşamentulfataderau.

Siînomsemanifestatrei.

TreisuntRegiiputerilordininterior.

Treisuntcamerelesecretelor,Găsiteşitotuşinedescoperiteîncorpulomului.

Ascultaacumdesprecelces-aeliberat,LiberedinstransoareavieţiisameargăspreLumina.

Cunoscândizvorulprimordial,lumiisevordeschide.

Da,nicimacarPortiledinArulunu-ivorfiinchise.

Aigrijainsa,omulecevreisaintriînParadis.

Dacaveifinedemndeacestlucruarfimaibinesacaziînfoc.

Aflacaceicuraţitrecprinflacărapura.

LafiecarerotaţieaceruriloreiseimbaiazaînfântânileLuminii.

Ascultaomuleacestsecret:Cumulttimpînurma,amlocuitînVecheaAtlantida.

AcoloînTemplu,amsorbitdinînţelepciune,Cecurgeacadintr-ofântânadeLumina.

Locuitorulmi-aoferitcheiapentruaaccedelaLuminadinMarealume.

AmstatînfataCeluiSfanţceşedeaînmijloculfloriidefoc.

Ascunseradefulgereintunecate,cacialtfelSufletulmeuarfifostspulberatdeGlorie.

DelapicioareleTronuluisauprecumdiamantulSerostogoleaupatrurâuridefocdin

scăunelulpentrupicioare,SerostogoleauprincanalelenorilorsprelumeaOmului.

PlineraloculcuSpiriteCereşti.

Minuneaminunilorerapalatulînstelat.

Deasupracerului,precumuncurcubeudeFocşiRazedeLumina,Erauformatespiritele.

CântaugloriileCeluisfanţ.

ApoidinmijloculFoculuiseauziovoce:PriveşteGloriaCauzeiprimordiale.

AmprivitaceaLumina,ceeramaipresusdeoriceintuneric,Reflectataînpropria-mifiinţa.

Amajuns,aşacumsecuvenea,laDumenzeulDumnezeilor,Spiritul-Soare,Suveranulsferelor

Soarelui.

Existaunul,chiarPrimul,Cenuareinceput,Cenuaresfârşit;Careacreattoatelucrurile,

Careguverneazătotul,Careebun,Careedrept,Careiluminează,Caresprijină.

Atuncidinspretron,apăruomarestrălucire,Inconjurandu-mişiridicandu-misufletulprin

putereaei.

Curepeziciunem-ammişcatapoiprinspatiileCereşti,Mis-aarătatsecretulsecretelor,Mis-a

arătatinimaSecretaacosmosului.

Fost-ampurtatspretărâmuldinArulu,AjungândînfataMaeştrilordinCăminelelor.

Deschis-aueiUsapentrucaeusapotaruncaoprivirelahaosulprimordial.

S-anfioratsufletulmeulavedereaororii,şis-aintorsdinoceanuldeintuneric.

Apoiamintelesmenireabarierelor,amintelesexistentaMaeştrilordin

Arulu.

DoareicuechilibrullorInfinitputeaustaîncaleahaosului.

DoareiputeaupazicreaţialuiDumnezeu.

Apoitrecut-amdecerculceloropt.

Vazut-amtoatesufletelecareauinvinsintunericul.

AmvăzutsplendoareaLuminiiîncarelocuiau.

Tanjit-amsaamşieuunlocînacelcercdartanjit-amşidupacaleapecareamales-o,Atunci

candamajunsînSăliledinAmentişimi-amalesmenirea.

Trecut-amapoidinSăliledinArulusprespaţiulpământescundeseaflacorpulmeu.

M-amridicatdinpământulîncaremaodihneam.AmstatînfataLocuitorului.

AmconfirmatcavoirenunţalaDreptulmeuPanacandimivoiincheiasarcinapePamant,

PanacandEpocaintunericuluivafidedomeniultrecutului.

Ascultaomule,cuvintelepecaretileincredintez.îneleveidescoperiEsenţaVieţii.

înaintedeamaintoarceînSăliledinAmenti,trebuiesateinvatSecretulsecretelorCumşitu

tepotiridicaspreLumina.

Pastreaza-leşipazeste-le,Ascunde-leînsimboluri,Astfelincatprofanulsaradaşisarenunţe.

înoricezona,daformasecretelor.

Facaleasafiedificildeparcurs.

Astfelceislabişinehotărâţivorfirespinşi.

Astfelsecretelevorfiascunseşipăzite,Păstratepanacandroatasevaintoarce.

Prinepociintunecate,aşteptândşiveghind,spiritulmeuvaramaneîntărâmulascuns.

Candcinevavatrecetoateincercariledinexterior,Cheama-macuajutorulcheiipecareo

deţii.

Atuncieu,Iniţiatorul,voirăspunde,şivoivenidinSălileZeilordinAmenti.

Atunciilvoiprimipeceliniţiatşiiivoidezvăluicuvinteplinedeputere.

Ascultaşiiaamintelace-tispun:Sanu-miaducipenimenilipsitdeintelepciune,Cuinima

impurasaucarenuareunscopbinedefinit.

Altfelitivoiluainapoiputereadeamachemadinloculundemaodihnesc.

Acummergişicheama-tifraţiiCasapotastfelimpartasiintelepciuneacaresa-tilumineze

Caleacandeunuvoimaifiaici.Vinoîncameradesubtemplulmeu.Numancatimpdetrei

zile.

Acoloitivoioferiesenţaintelepciuniiastfelincatcuputeresastrăluceştiintreoameni.

AcoloitivoiimpartasisecreteleastfelincatşitusateridicicătreCeruriOm-ZeuînAdevărca

şiînesenţasafii.

Pleacăacumşilasa-masa-ichempeceipecareiistiidartotuşinuiicunoşti.

TĂBLIŢA15

SecretulSecretelorAdunati-vaacum,copiiimei,şiascultaţiSecretulSecretelorCarevavada

putereadeadescoperiomul-ZeudinvoiCarevavaofericaleaspreviataVeşnica.

Deschisvorbi-voidespreSecreteleDezvăluite.

Nuvavoioferivorbecumaimulteintelesuri.

Ascultaţicuatenţieacum,copiiimei.

Ascultaţişiurmaţicuvintelepecarevileofer.

MaiintaivoivorbidesprelanţurileintunericuluiCarevaleagădesferaPământului.

întunericulşiluminasuntdeacelaşifel,diferădoarînaparenta.

Caciamândouăprovindinsursaprimordiala.

întunericulinseamnadezordine.

LuminainseamnaOrdine.

întunericultransformateluminaLuminii.

Acestaeste,copiiimei,scopulvostrucafiinţe:Transformareaintunericuluiînlumina.

Ascultaţiacumsecretelenaturii,RelaţiilepecarelestabileşteviatacuPământulunde

locuieşte.

Aflaţicaînstarenormalasunteţitripartiţi,Fizic,astralşimentallaun

loc.

Treisuntcalităţilefiecăreistări;Nouacutotul,precumsusaşaşijos.

înparteafizicasuntacestecanale,sângelecaresemişcasubformadevârtej,Obligândinima

sabatacontinuu.

MagnetismulcaresedeplaseazăprinnerviPoartaenergiilecătretoateceluleleşiţesuturile.

Akasacecurgeprincanale,subtiladartotuşifizica,completeazăcanalele.

FiecaredinceletreistăriesteînacordcucelelalteFiecareînparteinfluenţândviatacorpului.

Eleformeazăcadrulscheletalprincarecurgeeterulsubtil.

AlestăpâniinseamnasadeţiiSecretulVieţiidincorp.

CorpcarepoatefipărăsitdoarprinvoinţadeţinătoruluiAtuncicandscopulsauînviataafost

atins.

TreisuntstărileAstralului,Mijlocitorintresusşijos;Nutinedefizic,nutinedeSpiritual,

Darcapabilsasedeplasezeînsusşiînjos.

TreisuntstărileMintii,PurtătoareaVoinţeiCeluiMaret.

JudecătoralCauzeişiEfectuluiînviatata.

AstfelestealcătuitafiinţatripartitaCondusadesusdecătreputerealui

patru.

DeasupraşidincolodestareatripartitaaomuluiSeaflatărâmulSineluiSpiritual.

PatrusuntstărileluiStrălucindînfiecareplandeexistenta,Dartreisprezececutotul,

Numărulmistic.

PebazacalităţiloromuluisuntFraţii:Fiecaredirijeazădezvoltareafiinţei,Fiecareeuncanal

alCeluiMaret.

PePamantomulestesclav,legatdespaţiulşitimpulplanuluipământesc.

înconjurândfiecareplaneta,oundavibratorie,illeagădeplanulsaudeexistenta.

Cutoateacesteaîninteriorulsauseaflacheiaeliberării,Inelpoatefidescoperitalibertatea.

Dupaceti-aieliberatşineledincorp,Ridica-tesprecelemaiindepartatemarginialeplanului

taupământesc.RosteştecuvântulDor-E-Lil-La.

Apoi,pentruovreme,Luminatavafiridicata,liberveificasatrecidebarierelespaţiului.

Timpdejumătatedesoare(6ore),liberveiputeatrecedebariereleplanuluipământesc,Vei

puteavedeaşiaflapeceiceseafladincolodetine.

Intr-adevarsprelumisuperioareveiputeatrece.

Descopera-tipropriileposibilităţidedezvoltare,AflatoatevieţileviitoarealeSufletuluipe

Pamant.

încătuşatestiîncorpultaudarprinputerepotifiliber.

AcestaesteSecretulprincaresclaviavafiinlocuitadelibertateata.

Linisteste-timintea.

Relaxeaza-ticorpul:Conştientizeazădoareliberareadincarne.Centreaza-tifiinţacătrescopul

sprecaretânjeşti.Gândeştetottimpulcaveifiliber.

GândeşteacestcuvântLa-Um-I-L-GanooverSipermite-isa-tirăsuneînminte.

Lasa-tepurtatdesunetspreloculundetânjeştisaajungi.

Elibereaza-tedinincatusareacărniidupapropriavoinţa.

Ascultaţicelmaimaredintresecrete:CumputeţiintraînSăliledinAmenti,Inloculunde

suntceinemuritori,aşacumamfăcutşieu,şisastaţiînfataMaeştrilor.

Intindeti-vacorpullaorizontala.

Calmati-vaminteaastfelincatniciungandsanuvaderanjeze.Puritrebuiesafiţiînmintecat

şiînscopcacialtfelvetidagres.AduceţiînminteimagineaSălilordinAmentiaşacumam

descris-oinTăbliţelemele.

Doriti-vadintotsufletulsafitiacolo.Vizualizati-vastandînfataMaeştrilor.

Pronunţaţi,mental,următoarelecuvinteplinedeputere:Mekut-EI-Shab-EIHale-Sur-Ben-

EI-ZabrutZin-Efrim-Quar-EI.Relaxati-vaminteaşicorpul.Apoifitisiguricasufletulvostru

vafichemat.

AcumvavoidaCheiaspreShamballa,loculundeFraţiimeilocuiescînintuneric:Darun

intunericplincuLuminaSoarelui,întunericulPământuluidarLuminaaSpiritului,călăuze

pentruvoidupaceeuvoipleca.

Asezati-vacorpulaşacumv-aminvatat.

Indreptati-vasprebariereleloculuiascunsşiindepartat.

Staţiînfataporţilorşiapaznicilorlor.

Ridicaţibarierelepronunţândacestecuvinte:EusuntLumina.întunericnuedelocînmine.

Eliberatsuntdinsclavianopţii.

Deschideti-micaleacelorDoisprezeceşiUnu,casapottrececătretărâmulintelepciunii.

Iarcandvavorrefuza,cacicusiguranţavavorrefuza,Porunciti-lesavadeschidăcalea

rostindcuvintele:EusuntLumina.Pentruminenuexistabariere.

Deschideţi,vaporuncesc,prinSecretulSecretelorEdom-EI-Ahim-Sabbert-ZurAdom.

Atunci,dacaalevoastrecuvinteaufostnumaişinumaiAdevărul,Barierelevorcădeaînfata

voastră.

Acumvalas,copiiimei.

înjos,şitotuşiînsus,spreSăliledinAmentivoimerge.Straduiti-vasagasiticaleacătremine,

copiiimeiSicuadevăratfraţiimeivetideveni.

Astfelimiincheiscrierile.Cheifieelepentruceicevorvenidupamine.Dardoarpentrucei

cecautăintelepciuneamea,Cacidoarpentruaceştiami-sCheiaşiCalea.

SFÂRŞIT