Sunteți pe pagina 1din 1

UNTVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANTA

FACULTATEA

CERERE DE iNSCRIERE
in anul universitar 201612017
PRENUMELE studentului/masterandului, cu initiala tatdlui (din certificatui

NUMELE

NUMELE $I PRENUMELE actual, dactr

ie

cazul, dupd cdsitorie/lnfiereimodificare la cerere, cf. actului doveditor

Cod numeric personal (CNP)/nr.permis


de qedere

Act de identitate (CIlPaqaport)

Domiciliul

Adresi email

Anul de studiu
Specializarea
Forma de invi(im6nt (IF, ID, IFR)

Statutul academic la finele anului universitar anterior (incep6nd cu anul 2)


(x promovat/promovat pe credite/intrerupere de studii/prelungire dqcolaritate/exmatricur,

Tip loc ocupat in anul universitar precedent

Tip loc ocupat in anul universitar curent

(far4 taxa/cu taxtstrain bursier/cpnv/cpVcpv -

, t.

,.,.-.,,.;,,

incep4udi; ;11ulr):-.:r

(fara ax5./cu taxtr/str[in bursier/cpnv/cpl/cpv - incepind cu anul 2)

Situalia financiari a anului universitar precedent (incepind cu anul 2),


achitat integrauparlial taxa de gcolarizare in cuantum de:

In anul universilar prezent,mAangaiez, in conformitate cu Contractul de studii incheiat, sd achiftaxele.irfergnteqcolarizhrii


Men(ionezc6facpartedinmediidezavantajatesocio.economic:

tr
n

care apa4in grupurilor etnice dezavantajate (rromi)


cu

domiciliul in mediul rural sau orqe cu sub 10.000 de locuitori.

Data

Semnafu

ri

studenYmasterand