Sunteți pe pagina 1din 1
MINISTERUL EDUCATIEI AL REPUBLICI MOLDOVA Piaja MariiAdundri Nafionale, nr. I MD-2033 Chipindu Republica Moldova tel.
MINISTERUL EDUCATIEI
AL REPUBLICI MOLDOVA
Piaja MariiAdundri Nafionale, nr. I
MD-2033 Chipindu
Republica Moldova
tel. 23 -33 -48. fax 23 -35-t 5
www.edu.gov.md
MINISTRY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA l, Piata Marii Adunin Nalionale Chisindu, MD-2033
MINISTRY OF EDUCATION
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
l, Piata Marii Adunin Nalionale
Chisindu, MD-2033
Republic of Moldova
tel. +(373 22) 23 -3 3 -48, fax +(37 3 22\ 23 _3 5 - | s
www.edu.sov md
ORDIN din 20r6 Cu privire la modfficarea $ completarea Regalamentului de atestare a cadrelor de
ORDIN
din
20r6
Cu privire la modfficarea $ completarea Regalamentului
de atestare a cadrelor de conducere din invdldmantul
prelcolar, primar, special, complementar, secundar
$i
mediu de specialitate, aprobat prin ordinul Ministerului
Educaliei nr. 454 din 31.05.2012
in conformitate cu prevederile pct. 12, subpct.ll) din Regulamentul privind organizarea
si
funclionarea Ministerului Educaliei, aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 653 din 06 noiembrie
2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 162, art. 721), cu modific6rile gi
completdrile ulterioare, Ministrul educafiei emite urmdtorul
ORDIN:
1. Regulamentul de atestare a cadrelor de conducere din invd{dmAntul pregcolar, primar,
special, complementar, secundar gi mediu de specialitate, aprobat prin Ordinul Ministerului Educatiei
nr.454 din 3l .05.2012 se modificd gi se completeazd,dup[ cum urmeazd:
1) in titlul Regulamentului qi in text:
textul ,,pregcolar, primar, special, complementar, secundar" se substituie cu cuvAntul
,,general,,;
textul ,,secundar profesional gi mediu de specialitate" se substituie cu sintagma ,,profesional
tehnic".
2)La punctul 1, textul ,,in conformitate cu prevederile art.47, art. 50, art.54
alin. (10) gi art.
56 lit. e) din Legea invd![mdntului nr. 547-Xllfl din 2l iulie 1995 (Monitorul Oficial
al Republicii
Moldova, 1995 nr. 62-63 art. 692, cu modificdrile in vigoare", se substituie cu textul
,,in
conformitate cu prevederile art. 56, art.74, art. 140 alin. (1) lit. f) din Codul Educaliei al Republicii
Moldova nr.152 din l7 iulie 2014".
3) in anexa nr. 2, la pct. I, pozifia 2, cuvintul ,,obligatoriu" se substituie cu cuvantul
,,opfional".
Ministrul educa{iei,
Corina
Ex.: BalecaM.23272l