Sunteți pe pagina 1din 14

Brigitte Ekert

Activita$ Pe anotimpuri

70 de activiteti
e dezvoltare
psntru copiii
de la 3 ani
Brigitte Ekert

Activitafi
p anotimpvri
dvpE metoda pedagogic|
Montessori

70 de activitSfi Oe Qezvoltare
pentrv copiii 6e la 3 ani
4 Activit;Ji pe anotimpvri

SUMAR (rem6 de civperci cv vlei


Cuv6nt inainte ............................6 de trvf.e a|be...... ...................4s

Tanne 46
Si distingem texturile 4B
Originea firului de lana 50
din comun Galben, rogu, a1bastru.........................., 52
Pentru o folosire adecvati a cdrtii ..10 Verde, porLocal ru, violet 54
Cum sunt concepute De la i,mbri la lumina ............... 56
fi5ele de activitate?.... 10 De la inchls la deschi 5B
Unde putem gdsi 5abloanele?..,..................... 1 0 Sa folosim corect foarfeca ..............60
Se pot realiza toate atelierele impreuna Vestiarul luiValentrno .......,,.......62
cu copiii de la vdrsta de 3 ani?........................10 lndoim foaia... in dreptunghl,
De ce am inclus yoga in aceasti carte? ....'l 1 in p5trat ..64
De ce am folosit jocurr de cuvinte? ............12 lndoim foara... in triunghi 66
De ce am rnclus retete de bucatarie7.........12 Felicitari qrafice si... esteticel... 6B
Recomandarifinale Padure de brazi 7A)
12
Semnulde carte de Criciun ....72
lmi place tarta regilor ....74
ToamRra 14
Linii bine trasate 76
Cele patru anotimpu ri.. 16 Spunem povegti pe intuneric ....79
Scara din trei mere! 1B

Rafinamentul simtu lui tactil .... 24

Licoarea magicE... ............... B9


1inii................... ..30 (artofi gratinafi cv smantan;.................90
DovleacLrl 32
' it I tli,,,:i"':::' 92

Spala-te pe mAini....... Primele flori! ,,....,,,,,.'''''....,.'...94


.............38
Sunete care ne inconjoara............... .................40

A trSi fiseamn6 a rspira! ........................42 Zglobiu ca un pegtel 100


Respiri din abdomen pani Vine Pagtele ........102
in varful nasulur ............................42 Oua contemporane........... ..,...104
Ca o marioneta dezarttcu1ata..........................43 Geometrie gurmanda! ...........'106
Ca un copac neclintrt......... ........43 CAnd asculitul unui... creion
Pri.eteni ingelStori .....................44 se transrormJ rn artal t0B
Sumar 5

Linii ondulate 110


Ci indrisonori 112 .&r:+pq+ 159
Sa cautam cercurrle ................114 Lexic ....................... 160
Un semn pentru... un cuvAntl .......................116 Materiale 160
ViaJa ins.eamnE migcar!.......................... I tB Puncte tari ...................... 1 67
Ca o floare... care se deschide $abloane .. 169
5l se inchide in ritmul inspiraliei Resurse 172
si exp raIiei.. .......'1 1 B Pedagogia Montessori. '''.,.',,,,,..,.,,,,,', 1 7 2
Ca o pisicula ce se intinde .......1 19 Cent"u de [ormare.......... ,''.........'.....,,,,, 1 7 2
O vizita-surpriza ....... 120 Material 173
GrEdina de legvme..... .......121
Sadescoperim Montessori acas5............... 1 73
Dezvoltare cognitivd gi afectiva................... 173
Concentrare 9i relaxare ..........173
Dezvoltare artistica .................173
Ver* .,,,,,...'.'''..124 Buc;tarie...... ......174

Simetric 9i... magicl ,,,.,'''''''''''126


Mulfumiri ...............175

Baloane colorate! ..132


lerbar senzoriai.... ..134
e'bar grafic. ..136
Al bi n utele folosrtoare ..138
O qradina plina de arome 140
Cu ochii plini de stele 142
Pietricele instructive.. 144
Povestea carliide joc! 147
Lenjerie pentru fetile! 149
La umbra pinilor ina11i.......................................1 51
Prima zi de gcoala!..... ................ 1 53

$i omida se transformi
in flvtvre 155
155
Ca un vapor 156
Ca un balon care se umfla
9i se dezumfl;.......................... ...156
intr-o bvn; compani!... 157
Dvo de cipgvne si zmevri
cv sirop de ment6 proasp6t6 158
Toafftna #
i{E rr {Nth
'[
Ir il
w@
ffi
@
16 Activit;Ji pe anotimpvri

fx,f;" f-fu""
""te&*f-,a"
Corelat cu materialul de viali practic; gi cabinetul de botanica.
a
,:. i. l- ,' ::
.ii,t i-jl.:J.::.i,i.:..i.'ri-i j r..-a-iJ .::-,i.:.+j:':,..

-LT
yuncle tdrl
- Recunoagterea reperelor
temporale
- Dezvoitarea coordonirii
oculo-manuale iochi-m6na)
- Utilizarea, apucarea cu degetul
mare gi arititor {a se vedea
lexicul din finalul carlii)

Toamna este un anotimp in care apar modificari foarte importante in natura. Chiar daci
nu le acordam atenlie, frunzele care zboard duse de vAnt vin sa ne aducd aminte. Acest
atelier permite folosirea noliunii de modificare a peisajului qi propune o viziune de an-
samblu asupra modificarilor din timpul anului. Arborii cu frunze cazatoare sunt repere
temporale puternice pentru copii. Fiind numero5i in jurul lor, ofera o reprezentare
concret; a timpului care trece.
Facefi-vi timp sd privili... Oferili privirii diferite unghiuri de vedere intr-o padure sau
un tufig autumnal. De aproape, de departe, de deasupra (denivelari de teren), de dede-
subt (lungit pe sol)...
Faceli-vi timp si sim1i1i... Ascultati, impreuna cu copilul vostru, sunetu I vantului printre
frunze, apreciali mirosurile, observali umbrele dansatoare, descoperili circumferinta unui
Toamna 17

:ercuindu-l cu bralele, atingeli-i scoarla, frunzele, radacinile, daca sunt la

arizat copilul va fi interesat sa realizeze un atelier pe aceast; tema.


: s cvf ori diicerite, vni, de diicerite texirri (Krof t, g/osot6, origorni...)
--:'cior ?n forrnE de {runzE (rnoi rnori pentrv copiii rnoi rnici)
:-ui
unui copoc, g6sit pe internet sou reo/izot de nrAnt
: ce h6rtie oibosfrE {orrnot A$
::re rnore de hArtie neogrt (forrnot sf rvgvre)

nedpfd

I - =.:rati structura unuicopac (trunchiSi crengi)cu ajutorul cariocii negre sau imprimati
' :.. cn. in funclie de vdrsta, adaptali mdrimea - format 43 sau 44, pentru un copil mai
-- - 'l'.nat A5, 46, pentru cei mai mari.

c :- -::opiali de patru ori, pe hdrtie albastrd, copacul ales.

o ---i foile uni de diferite texturi 5i perforatorul, pentru a realiza frunzele copacilor.
o -:eptali culorile, numarul 5i amplasarea frunzelor in funclie de anotimpul ilustrat.
o -:ilifoile.
o l:cupali pitrate in jurul arborilor.

o -samblali cele patru anotinnpuri pe foaia mare neagrd.

::'.1::l1.ri1.:i.:;:,t1:.:,t=:i::.i.:'i,.::, t,1 ::l' :t:':i: -.,

Descoperili impreund cu copilul numele cAtorva copaci qi elementele lor specifice


(frunze cdzdtoare sau permanente, perioade de inflorire, fructe comestibile sau nu...)

Realizali clasamente tematice, pentru pomi fructiferi, de exemplu.


R
18 ActivitaJi pe anotimpvri

5*oe* d-*" h,*, 4'11,esl


Corelat cu materialul de viald practic; 9i materialul de limbaj.

Fu*cte t*rr
- e*nstituirea unu!,,r*p*rtcriu de Llrft"]e" {a s* v*dee
lexie r:l)
- Struetu ra ui in*ti ul ne ! ntericr-exteriorJ
r*a spa{i u i

- D*zvcltar*a e**rdcnarii oeul*-man*aie

Exista sute de varietali de mere. Pentru o primi incer-


care senzoriala a acestui fruct binecunoscut de copii,
alegeli si-i prezenta!r mere cu arome gi calita!i deose-
bite. Copilul va face selecliiin funclie de asemandri sau
deosebiri, va observa forma, textura (fina: Granny Smith;
aspra:Jonagold, Papirovca), miresme 9i gusturi ale fruc-
tului proaspdt (mai mult sau mai pulin dulce, acri5or...).
Dupa ce copilul i;i exprimd gusturile 9i preferinlele,
incepeli impreuna cu el sa cunoalteli mirul sub forme
diferite: proaspat (felii, suc...) sau prelucrat (compot,
caramelizat in tarta, intreg, glazurat).

lsob/on de rnEr opropiot de rntrirneo noturold


hArtie oibt cortonofE
tornpoone de hArtie si ternperd verde, rosie;i SolbenE
I bvcott de h6rtie creponotE de crfodre noturo/i
Taamna 19

- bucotE de hArtie /oktoro verde-?nchis


- bucot6 de hArtie rnoro de tO/ao cn
- i^^v-t..X
vq r I \ gv

- -lpici
o :otocopiali gablonul maruluiin trei exemplare.
o lolorali forma marului cu ajutorul tamponului de hartie inmuiat in tempera, folosind o
i -EUr; culoare pentru fiecare mar.
o -asali s; se usuce zece minute.
o )ecupati merele colorate.
o )ecupati trei frunze de mar din foaia lokta gi trei codi!e de mar din h6rtia creponate.
o -'anja!i merele unul peste altul pe hdrtia maro.
u .,r !.

atd cdteva relete speciale giin mod deosebit apreciate de copii, pe care le puteli rea-
'za impreund folosind varietSlile de mere pe care i le-ali prezentat:

I Crumble cu mere: pentru patru persoane, tdiali patru mere in cuburi, a;ezali-le
.iir-un vas uns cu unt, asezonali cu scortiqoard gi zahdr vanilaU intr-un bol, amestecali
:: degetele 100 g de fdina gi tot atdt unt moale Sizahitr brun, pAna c6nd oblineli o
::std granuloasd; fdramilali aceastd pastd deasupra merelor gi dali la foc 45 minute, la
l -ri3 'C.
tl $trudel gigant cu mere: pentru patru persoane, tdiali doud mere in bucSfele, puneli-le
:= jumitate de foaie de aluat de patiserie din comer! 9i addugali pulin zahdr, unt gi
.::rtigoarS;impdturilifoaia, unili marginile cu gdlbenug gi ungelicu ou toatd suprafala
.:"udelului. inlepali aluatul din loc in loc 9i dali la cuptor 30 de minute, la 180'C.
:: marginea acestei teme a merelor, cantali cAntecele 5i spuneli poezii.

.
-. Hartia okta este fdcutd d n scoarla unui arbust care cregte la altitudine in estu munlilor Himalaya, in specia in Nepa . Are un as-
:r...t m;t;sos sl rjdat. O gdslm in magazinele pentru hobby url creatlve.
20 Activitefi pe anotimpvri

5*"-ry"r,",f"
Corelat cu materialul de viatd practica 5i materialul senzorial

Functe f*rr
- Lucru cr: d*g*tul ntare gi cel ardtitcr
- Dezvalt*rea eocrdcn*rii *e hi-nrAn5
- StSpSrrirea gestuiui

A sosit timpul culesului! Daca locuili aproape de o


vie, poate ve!i avea gansa sa zari!i toata agita!ia
provoacata de aceastd activitate si chiar... pe aceea
de a degusta cdliva struguri!
Existi numeroase varietali de struguri. Alegeli dintre
ele doua sau trei varietdii diferite, atdt prin aspect cAt
gi prin gust, pentru a realiza un atelier senzorial bazat
pe acest fruct (de exemplu, chasselas dore - cunos-
cutA la noi ca 5asla sau ciasla - cu boabe mici galbene gi translucide, apreciat pentru
pielila sublire 5i pulpa dulce 5i zemoasa; muscat de Hamburg, cu boabe ovale
negru-albistrui cu pulpa dulce;i carnoasa;chasselas rozregal, cu boabe de mirime me-
die, crocante gi parfumate).

Dupa ce ali observat diferitele varietali de struguri, dupd ce le-a1i simlit parfumul, dupa
ce le-ati atins $i gustat boabele, copiii sevoramuza sd ilustrezevarietatea preferata.
toamna I t'

O forfvrie
goblonv/ unui ciorchine de strvgure (de /rof din onexE)
O fooie de hArtie o/bE (n+ sou A?)
a" de perle de l6n6 (degrodevl cvloriior core.spvnde preferintei exprirnote
de copil)
- Foi d culoFi osorfote (A+ sou A3) core vor fo/osi drept suport
- Lipici
- Pensr/E pentrv iipici
- H6rtie lokfo verde
- H6rtie creponofE de cr/oore notvro16

o Formali perlele de 16nd gi adunali-le intr-un cogule!.


o Pe hdrtia alba, marili ;ablonul ciorchinelui de strugure la marimea doritS.
o Conturalifrunza de vi!5 gi decupafi-o din h6rtia lokta.
o Lipili frunza direct pe tablon.
o Conturali listarii de vila 5i decupali-i din h6rtia creponat;.
o Lipili direct pe Sablon.
o Folosind pensula, intindeli lipiciul pe Sablon in locul unde vor fi boabele.

o Aqezali perlele de l6ni dupd plac.

o Lasali s; se usuce.

o Aplicali ciorchinele de strugure astfel oblinut pe un fond colorat.

Faceli suc de struguri cu ajutorul storcdtorului sau al unui blender.


Descoperili vocabularul specific al viei (listar, codi!5, cArcei...).
94 ACivitaJi Pe anotimPvri

botanica)'
vialj practica gi cu r-naterialur senzoriar (cabinetur de
Corerat cu materiarur de

*-+#uu** +*ulsyn rnt t{,ek p*1"$*-**e*+'


-'*$*"+" f-"-'f*** +*-"* 1*"a;##"

formelor acestora'
Observarea florjlor de sezon, aprecierea
perioadelor de plantare'
marimea, culorile... Descoperirea
de inflorire... lata c6teva explorari posibile
in timpul
f t,rO;,'tor. in gradina,
in parc sau magazine de qridinarit'
sa cumparali o
in u.ur, inceput de anotimp, dacd alegeli
observa z\ dupaz\
planta cu bulb, copilul vostru va putea
sa aiba grija de ea'
etapele dezvoltarij acesteia 91 va invala

de 9/ 13 cm
- O {eiicitore de hArtie ds coict de c'foole olbostrv-iovond6'
- o {ooi e A+ de hArti e de desen dibostr'-i ntens
- Un peFfolofor 66rs foFrneozE stel'te de rn6rrrne rnedie
- Un cleion
I

- Gv rn6
- 50 cn de ro{ie de c'JooFe vrde-deschis
- lB crn de ro{ie de c'looFe oibostr6
- l-oof+eco
- Lipici
floare de zambila'
o Desenali cu creionul conturul unel tije de
oCuajutorulperforatoruluirealizalisteluleledinhdrtiedecalc.
o Lipili stelulele pe tija floriiintr-un mod neregulat ;i distanlat'
Primdvara 95

o Stergeli cu guma liniile tijei.


o Adaugali stelulelein centrul spaliului definit.
o Decupali patru bucali de rafie verde ;i desfaceli-le in trei.
o Lipiti bucata de hArtie nedesfacuta in prelungirea florilor, pentru a forma tija.
o Dispuneli de o parte gi de alta a tijei cele trei buc;lele de rafie desfacute, pentru
forma frunzele.
o Rotunjiliv6rfurile cu ajutorul foarfecii, apoi lipilifrunzele oblinute.
o Luali rafia albastri,impaturiliin doud 5ifaceli o bucla.
o Adiugaliin partea de jos a tijei 5i lipili.

llustrali cu fotografii sau desene cu momentele importante ale cregterii unei plante. Ardtali
imaginile in dezordine, apoi incercali sd le puneli in ordine (imagini secvenliale: bulbul
,,gol", aparilia tijei 9i a frunzelor, cregterea acestora, formarea ;i dezvoltarea florii).
Observali mai multe varietSli de bulbi ;i diversificali tipul de solin care sunt plantali. Faceli
compara!ii:
Cultura in pim6nt:intr-un recipient gdurit, puneli pe fund bile de drenaj, apoi acoperili cu
2/3 pamAnt;i 1/3 nisip.
Cultura in apd: adaptatd in mod special pentru zambile, acest procedeu permite observa-
rea rdddcinilor. (Atenlie! Baza bulbului trebuie sd fie mereu la nivelul apei.) Folosili o vazd
micd, dar care contine cel pulin 6-8 cm de apd. Puneli o bucdlicd de carbune de lemn pe
fundul acesteia pentru a evita ca apa sa devind stitutd. Agezali bulbul astfel incdt apa sd
ajungd la baza acestuia. Puneli vasul intr-un loc intunecos ;i rece (10-12"C) pentru incollire.
C6nd apar muguri gdlbui, puteli sa il duceliin lumind, la o temperaturd moderati, de 1 6-20"C.
Aveli grija sd menlineti nivelul apei la l-2 cm sub baza bulbului, pentru a nu prejudicia
planta. inflorirea va avea loc dupa o lund gi jumatate gi, daca menlineli temperatura mo-
deratd (18'C), inflorirea va dura mult timp.
Culturd in bile:numiti ;i,,culturd chinezeascd". Ea convine b16ndugelor si narciselor.Trebuie
umpluta jumdtatea unei cupe cu bile de drenaj, iar apa trebuie sd ajunga p6nd in partea de
sus a bulbilor. Addugali un nou strat de bile, pentru ca bulbii sa fie bine fixafi.

15. www.truffaut.com