P. 1
Ghid de Bune Practici Pentru Educatia Timpurie 3 - 7 Ani

Ghid de Bune Practici Pentru Educatia Timpurie 3 - 7 Ani

|Views: 953|Likes:
Published by Popescu Robert

More info:

Published by: Popescu Robert on Jul 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/13/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAÞIEI, CERCETÃRII ªI TINERETULUI Unitatea de Management al Proiectelor pentru Învãþãmântul Preuniversitar

ghid de bune practici
2008 pentru educaþia timpurie a copiilor între 3 - 6/7 ani

GHID DE BUNE PRACTICI
PENTRU

EDUCA IA TIMPURIE A COPIILOR ÎNTRE 3-6 / 7 ANI

din cadrul Programului de Incluziune Social cofinan at de Guvernul României üi Banca Mondial . Gr dini ei cu Program Prelungit nr. 2 . pentru amabilitatea de a oferi poze pentru ilustrarea prezentului ghid. 3 Step by Step-Tulcea. 1-Videle üi Gr dini ei Waldorf-Pucioasa.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani MINISTERUL EDUCA IEI. Mul umim Gr dini ei cu Program Prelungit CSIPIKE-Sfântu Gheorghe. CERCET RII ûI TINERETULUI Unitatea de Management al Proiectelor pentru Înv mântul Preuniversitar Ghidul de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani a fost realizat în cadrul Proiectului pentru Educa ie Timpurie Incluziv . Gr dini ei nr.

.

.

Ghidul are ca reper primordial COPILUL! Tot ceea ce ütim. Succesul educa iei se bazeaz pe adaptarea demersului educa ional la nevoile individuale ale fiec rui copil. Ideea central este aceea c fiecare copil este unic iar unicitatea lui reprezint punctul de plecare în toate deciziile luate în privin a lui. valori. cu scopul primordial de a-l ajuta s se dezvolte deplin. teorii bazate pe cercet ri noi. 5 . reguli.de a oferi sprijin în aplicarea cerin elor Curriculumului Na ional. Cu cât ne vom apropia mai mult de el üi îl vom în elege mai bine. exist experien acumulat . Ghidul de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de 3-6/7 ani reprezint un instrument de lucru pentru cadrele didactice care lucreaz cu copiii de vârst timpurie cu scopul: .de a sprijini deciziile pedagogice ale cadrelor didactice în practica zilnic . principii. practici confirmate care üi-au demonstrat în timp eficien a. .de a promova practicile educa ionale care stimuleaz üi sus in dezvoltarea copilului.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani CUVÂNT ÎNAINTE Copil ria timpurie reprezint cea mai important perioad din via a unui individ prin consecin ele durabile pe care le are asupra dezvolt rii ulterioare a acestuia. cu atât vom înv a mai multe despre ceea ce ar trebui s facem pentru a-l ajuta s creasc üi s se dezvolte la nivelul întregului poten ial de care dispune. idei. . . În educa ie nu exist re ete. credem üi gândim despre copil se reflect în tot ceea ce facem pentru el. Ultimele cercet ri au demonstrat üi argumentat modul în care trebuie abordat aceast perioad de vârst insistând pe practicile adecvate de îngrijire üi educa ie a copilului mic.de a crea o perspectiv comun üi unitar în rândul tuturor cadrelor didactice asupra dezvolt rii üi educa iei copilului în perioada timpurie.

unici în cazul fiec rui copil. Sunt prezentate numeroase argumente care sus in: . asigurarea egalit ii üanselor la educa ie. Respectarea drepturilor fiec rui copil. colaborare. au fost explicitate üi completate. a stimei). precum orice practic devine improviza ie dac nu este sus inut cu argumente ütiin ifice. toleran . În curriculumul pentru educa ia timpurie a copilului de la 3 la 6/7 ani.avantajele abord rii holiste (globale) a copilului acordându-se aten ie în egal m sur dezvolt rii acestuia atât în plan fizic. Sunt numeroase modalit i de clasificare a domeniilor dezvolt rii (cea mai r spândit fiind cea a lui Bloom). . adaptabile. În prezent. Astfel. dezvoltarea rela iilor cu semenii bazate pe respect. se autodefineüte în raport cu sine üi cu ceilal i. aceste domenii ale dezvolt rii copilului sunt prezentate üi constituie direc ii prioritare în aplicarea curriculumului. precum üi în plan cognitiv üi socio-emo ional. Acestea sunt: 6 . onestitate sunt aspecte care stau la baza elabor rii acestui ghid. Fiecare capitol cuprinde aspectul teoretic al problemei abordate. achizi ioneaz deprinderi. interesele üi ritmul individual de dezvoltare a copilului. Factorii ereditari üi de mediu. conturând universul teoretic al educa iei timpurii.necesitatea respect rii unicit ii fiec rui copil prin adaptarea educa iei la nevoile. preocup rile de conceptualizare cât mai comprehensiv a dezvolt rii copilului au condus spre definirea acestor domenii având ca reper atât psihologia dezvolt rii. oricât de simple sau complexe ar fi. dar üi finalit ile educa iei în perioada copil riei timpurii. Ele sunt procese complementare. dezvolt comportamente adecvate. perspectiva psihopedagogic actual privind educa ia copilului mic. încredere. Conceptul conform c ruia copilul este un tot unitar are la baz principiul acceptat pe larg c toate domeniile creüterii üi dezvolt rii umane sunt legate între ele. principiile de baz care trebuie respectate în abordarea integrat a copilului. Este un proces ordonat continuu în care copilul dobândeüte cunoütin e. influen eaz ritmul üi calitatea dezvolt rii copilului – de aici diferen ierea atât de semnificativ a dezvolt rii copilului. cognitiv. pe plan interna ional. polite e. socio-emo ional.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Cunoaüterea creüterii üi dezvolt rii copilului este absolut necesar pentru în elegerea fiziologiei üi patologiei vârstei. iar toate deprinderile. valorizarea sinelui (cultivarea respectului fa de sine. reflect intercorelarea abilit ilor. Dezvoltarea este definit ca sporirea în complexitate sau modificare de la forme simple la forme mai complexe üi mai detaliate. al s n t ii. Se ütie c orice teorie devine steril dac nu este înso it de practica ce îi poate confirma valoarea. domeniul fizic (psihomotor). Întregul ghid este construit pe axa de la teorie la practic . cele trei domenii clasice în psihologie. Nici unul din aspectele dezvolt rii nu se manifest de sine st t tor. Creüterea se refer la schimb rile specifice de ordin fizic üi creüterea în dimensiune.

practici de men inerea s n t ii si securit ii personale. de a în elege üi a r spunde emo iilor celorlal i. comunicare oral si scris . nutri ie. Interac iunile sociale mediaz modul în care copiii se privesc pe ei înüiüi si lumea din jur. asocierea sunet-liter Conütientizarea mesajului vorbit/scris Însuüirea deprinderilor de scris. nonverbal si verbal ) üi preachizi iile pentru scris-citit üi înso eüte dezvoltarea în fiecare dintre celelalte domenii. s n tate üi igien personal – cuprinde o gam larg de deprinderi üi abilit i (de la miüc ri largi. cunoaüterea üi aprecierea c r ii Dezvoltarea capacit ii de discriminare fonetic . sintaxei. Dezvoltarea limbajului üi a comunic rii: Dezvoltarea capacit ii de ascultare si în elegere (comunicare receptiv ) Dezvoltarea capacit ii de vorbire üi comunicare (comunicare expresiv ) Dezvoltarea premiselor citirii üi scrierii: Participarea la experien e cu cartea. gramaticii. dezvoltarea senzorial . folosirea scrisului pentru transmiterea unui mesaj 7 . În strâns corela ie cu conceptul de sine se dezvolt imaginea despre sine a copilului. capacitatea lui de a stabili üi men ine interac iuni cu adul i si copii. alergarea. cum sunt s ritul. dar üi a în elegerii semnifica iei mesajelor). Dezvoltare social : Dezvoltarea abilit ilor de interac iune cu adul ii Dezvoltarea abilit ilor de interac iune cu copiii de vârst apropiat Acceptarea üi respectarea diversit ii Dezvoltarea comportamentelor prosociale Dezvoltare emo ional : Dezvoltarea conceptului de sine Dezvoltarea controlului emo ional Dezvoltarea expresivit ii emo ionale 3. DOMENIUL Dezvoltarea fizic .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 1. pân la miüc ri fine de tipul realiz rii desenelor sau modelarea). a comunic rii (cuprinzând abilit i de ascultare. dar üi coordonarea. al turi de cunoütin e üi practici referitoare la îngrijire üi igien personal . Dezvoltare fizic : Dezvoltarea motricit ii grosiere Dezvoltarea motricit ii fine Dezvoltarea senzorio-motorie S n tate üi igien personal : Promovarea s n t ii üi nutri iei Promovarea îngrijirii üi igienei personale Promovarea practicilor privind securitatea personal 2. care influen eaz decisiv procesul de înv are. precum üi dezvoltarea conceptului de sine. DOMENIUL Dezvoltarea socio-emo ional – vizeaz debutul vie ii sociale a copilului. Dezvoltarea emo ional vizeaz îndeosebi capacitatea copiilor de a-üi percepe üi exprima emo iile. DOMENIUL Dezvoltarea limbajului üi a comunic rii – vizeaz dezvoltarea limbajului (sub aspectele vocabularului. crucial pentru acest domeniu.

8 . dar stabileüte mai greu rela ii cauzale între fenomene. îndeosebi prin exemplele üi recomand rile prezentate. cunoütin e elementare matematice ale copilului üi cele referitoare la lume üi mediul înconjur tor. Aceast idee este promovat de: • Abordarea integrat a curriculumului pornind de la obiectivele cadru formulate pe domenii experien iale care vizeaz toate domeniile de dezvoltare men ionate în curriculum. în afara deprinderilor si abilit ilor men ionate în cadrul celorlalte domenii de dezvoltare. Dezvoltarea în fiecare domeniu depinde de stimulii pe care-i întâlneüte copilul üi de posibilit ile de înv are oferite de mediul educa ional. Ideea care str bate ghidul. reprezent ri numerice. Spa iul. Dezvoltarea gândirii logice üi rezolvarea de probleme Cunoütin e üi deprinderi elementare matematice. precum üi la atitudinea sa în interac iunea cu mediul üi persoanele din jur. care e util pentru evaluarea caracteristicilor imediate üi permanente legate de abilit ile copilului üi comportamentul lui. evenimente üi persoane. P mântul. în elegerea modelelor. dincolo de caracteristicile lor fizice.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 4. obiecte. cunoaüterea üi în elegerea lumii: Reprezent ri matematice elementare (numere. proiectarea de unit i tematice care integreaz obiectivele cadru ale tuturor domeniilor de experien iale prin sarcinile üi materialele utilizate. fenomene. DOMENIUL Capacit i üi atitudini în înv are – se refer la modul în care copilul se implic într-o activitate de înv are. opera ii. forme geometrice. m surare) Cunoaüterea üi în elegerea lumii (lumea vie. Curiozitate üi interes Ini iativ Persisten în activitate Creativitate Aceste domenii contribuie la concentrarea asupra unor elemente ale dezvolt rii normale a copilului üi sunt utilizate pentru a descrie evolu ia copilului de-a lungul procesului continuu al dezvolt rii. modul în care abordeaz sarcinile üi contextele de înv are. metode ütiin ifice) 5. concepte de spa iu. DOMENIUL Dezvoltarea cognitiv – a fost definit în termenii abilit ii copilului de a în elege rela iile dintre obiecte. În elegerea fiec rui domeniu al dezvolt rii contribuie la conturarea „portretului” copilului. Domeniul include abilit ile de gândire logic üi rezolvare de probleme. altul are capacitatea de a rela iona foarte uüor. Progresul personal al copilului poate fi diferit în diverse domenii: un copil merge mai devreme. este c înv area üi dezvoltarea copilului la vârstele timpurii trebuie abordate dintr-o perspectiv integrat . dar vorbeüte mai târziu.

dorin a üi nevoia de explorare. iubire! Gândit s fie prietenos üi folositor în acelaüi timp. Valorificarea jocului ca modalitate de abordare integrat în cadrul activit ii copilului în gr dini . mai presus de toate. Gradarea progresiv de la teorie la practic de-a lungul întregului ghid a avut ca scop unic argumentarea necesit ii promov rii activit ii integrate la vârstele timpurii. încurajare üi. s ofere informa ii de ordin general dar üi repere importante. Utilizarea strategiilor didactice centrate pe individualizare. ghidul devine un instrument accesibil pentru activitatea didactic de zi cu zi. dorin a üi nevoia de miücare.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani • • • • • Corelarea domeniilor de dezvoltare üi a celor experien iale cu tipurile de activit i proiectate üi cu centrele de activitate organizate în sala de grup . descoperire. Parteneriatul dintre gr dini – familie – comunitate conduce spre abordarea integrat a înv rii üi dezvolt rii copilului în func ie de necesit ile üi cerin ele individuale ale sale. cooperare prin modul de evaluare üi planificare a programului zilnic. Noi trebuie s fim preg ti i üi convinüi c prin interven iile noastre educative stimul m dorin a üi nevoia de cunoaütere. Copilul înva f când! S -i oferim toate oportunit ile de a înv a. Organizarea mediului de înv are care s permit dezvoltarea liber a copilului üi s pun în eviden dimensiunea intercultural üi pe cea a incluziunii sociale. asigurându-i protec ie. dorin a üi nevoia de a se exprima în forme cât mai variate. siguran . atât teoretice cât üi practice. promovarea üi sus inerea unei noi perspective asupra educa iei copiilor de 3 – 6/7 ani. dorin a üi nevoia de joc. 9 .

10 . a asculta üi a în elege. • Dezvoltarea reprezint un proces continuu de schimbare în cadrul c ruia nivelul de miücare. dezvoltarea cognitiv . pornind de la familie. fizic üi emo ional a lor. În aceast perioad educa ia este un proces holist. socio-emo ional üi const în activit i üi experien e care influen eaz dezvoltarea plenar a copilului. care se centreaz atât pe dezvoltarea fizic . s n tate üi nutri ie). a reflecta. institu ii de educa ie pân la comunitate. incluzând s n tatea. nonformal). oferind condi ii specifice pentru dezvoltarea deplin . educa ia timpurie sprijin supravie uirea. Conform Raportului de monitorizare global a Educa iei pentru To i (2007). Educa ia timpurie încorporeaz ideea c vârstele mici constituie baza personalit ii. cât üi pe cea cognitiv . Copil ria timpurie z z z z Importan a perioadei timpurii în dezvoltarea invidului Teorii psihopedagogice care stau la baza educa iei timpurii üi contribuie la perspectiva integrat înv rii üi dezvolt rii. o dimensiunea cognitiv (abilitatea de a gândi. dezvoltarea üi înv area copiilor de la naütere pân la intrarea în ciclul primar (formal. a judeca. social . o dimensiunea fizic / motorie (abilitatea de miücare üi coordonare. în func ie de evolu ia individual üi de vârst a acestora. iar pentru reuüita educa ional a copilului e necesar s fie antrena i to i agen ii cu influen e asupra copilului. a abord rii z Importan a perioadei timpurii în dezvoltarea individului Educa ia timpurie este prima treapt de preg tire pentru educa ia formal üi se adreseaz copiilor de la naütere la 6-7 ani. creüterea. sim ire üi interac iune al copilului cu persoanele üi obiectele din lumea înconjur toare devine din ce în ce mai complex. o dimensiunea socio-emo ional (abilitatea de a interac iona cu lumea din jur üi de a tr i emo ii sentimente adecvate). Obiectivele generale ale educa iei timpurii Principiile care stau la baza practicilor în educa ia timpurie.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Capitolul 1. • Dezvoltarea este un proces multidimensional. informal. a comunica oral üi scris). nutri ia üi igiena. gândire.

comunicare va manifesta dorin a üi încrederea de a înv a repede. Educa ia timpurie dezvolt abilit ile sociale ale copiilor. - 11 . repeten ie sc zut ). grij . Toate modific rile ce au loc asupra domeniilor de dezvoltare ale copilului au la baz interac iunea acestuia cu oamenii. asupra carierei sale ücolare (note mai mari. Un copil care se bucur de aten ie. care schimb echilibrul dintre riscuri üi factorii protectori. r bdare. ce determin progresele în formarea capacit ilor fizice. se influen eaz üi se dezvolt simultan. de a-üi dezvolta capacit ile de rela ionare. cognitive. atunci când mediul educa ional üi interac iunea adult-copil promoveaz calitatea üi incluziunea. Dezvoltarea poate fi influen at în copil ria timpurie prin interven ii eficiente. se afl într-o strâns determinare üi rela ionare reciproc . dar el r mâne vulnerabil în fa a riscurilor üi este predispus s accepte influen ele protectoare din primii ani de via pân la maturitate. traiectoria lor este caracterizat prin continuitate üi discrepan e. joc. lucrurile din jur. Copiii sunt participan i activi la procesul de dezvoltare a lor. Copiii dobândesc atitudine pozitiv üi motiva ie pentru activitatea ücolar . Dac un copil se confrunt cu st ri de stres emo ional üi nu poate face fa stresului vor fi afectate capacit ile lui de a se dezvolta fizic üi de a înv a. Dezvoltarea copiilor se produce pe c i individuale. sociale. atât pentru progresul s u imediat cât üi pentru viitorul s u. reflectând dorin a proprie fiin ei umane de a explora üi st pâni mediul. distincte din punct de vedere conceptual dar interdependente organic. solicit o aten ie asupra “copilului în întregime”. se îmbun t eüte abilitatea intelectual a copilului pe termen scurt. toate dimensiunile dezvolt rii sunt interdependente. Rela iile umane üi impactul lor asupra individului constituie elementele unei dezvolt ri s n toase. se schimb percep ia celorlal i asupra poten ialului copilului. Tot ce se întâmpl în primii ani de via ai copilului este esen ial. ¨ Efectele pozitive ale educa iei timpurii Educa ia timpurie are un efect pozitiv asupra abilit ilor copilului. Formarea abilit ilor de autoreglare constituie piatra de temelie în dezvoltarea copiilor mici sub toate aspectele. independent de mediul de provenien . Cultura influen eaz toate aspectele dezvolt rii umane üi este reflectat în tradi iile üi regulile de creütere a copiilor. Aceast interac iune dintre dimensiuni. De aceea educa ia timpurie are în vedere aceast perioad fundamental pentru dezvoltarea creierului. precum üi prin contexte culturale semnificative. lingvistice.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Dezvoltarea este un proces integrator. emo ionale ale copilului. • ¨ Repere cheie privind dezvoltarea Dezvoltarea uman este determinat de interac iune dinamic üi continu a factorilor biologici üi a experien ei. Timpul în care copilul trece prin experien e proprii are importan . conducând la preven ia unor probleme sau deficien e. copiii trecând prin procese succesive de asimilare üi acomodare.

metodologia propus în acest ghid se bazeaz pe o re ea teoretic solid . 12 . . ™ stadiul opera iilor formale. dar etapele parcurse în dezvoltare sunt generale. . În acest proces ei îüi dezvolt capacit i cognitive üi modele comportamentale tot mai complexe. sunt: ™ stadiul inteligen ei senzorio-motorii. punând accent pe dezvoltarea cognitiv . parcurg un traseu ücolar mai lung.calitatea preg tirii personalului. Dezvoltarea üi înv area sunt constante. Prin asimilare coreleaz obiectul cu schema deja existent . care au beneficiat de o educa ie timpurie adecvat . În concluzie. pentru a interac iona activ cu mediul üi a ac iona asupra acestuia.un program zilnic ütiin ific. pe practici pedagogice de succes pe plan mondial. iar în elegerea se produce doar atunci când aceste procese se afl în echilibru. Piaget privind impactul înv rii prin descoperire üi explorare asupra dezvolt rii copiilor mici constituie baza educa iei timpurii. dup Piaget. universale. Copiii proveni i din medii socio-economice defavorizate.practici de grupare eficient a copiilor. educa ia timpurie îüi pune amprenta pe tot parcursul vie ii copilului üi de aceea programele de înalt calitate depind în mod direct de: . cuprins între 6/7 – 10/11 ani. Ideile lui J. rate mai sc zute de abandon üi o dorin mai mare de a fi integra i în societate. se reduce comportamentul delicvent.mediul educa ional adecvat. . reciproce între procesul de asimilare üi adaptare. prin adaptare îüi modific schema conform obiectului. cuprins între 0-2 ani. peste 11 ani.implicarea p rin ilor. cuprins între 2-6 ani. mediul poate frâna sau stimula ritmul dezvolt rii. Stadiile dezvolt rii în procesul de înv are üi formare a personalit ii copilului. Copiii îüi construiesc structuri mentale care iau naütere prin interiorizarea ac iunilor cu obiectele. ¨ Teoriile constructiviste acord aten ie egal eredit ii üi educa iei în dezvoltarea copilului. ™ stadiul gândirii preopera ionale. - z Teorii psihopedagogice care stau la baza educa iei timpurii Pentru realizarea unei educa ii centrate pe copil. .Educa ia timpurie are efecte pozitive asupra integr rii sociale a adolescentului üi adultului. . Copiii sunt aborda i ca subiecte care îüi utilizeaz capacit ile fizice üi intelectuale în continu dezvoltare. ™ stadiul opera iilor concrete.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Frecventarea unei institu ii üi durata acestei frecvent ri reprezint o condi ie esen ial pentru înregistrarea unor progrese în dezvoltarea copilului. Cunoaüterea noului activeaz procesul de asimilare üi acomodare.

13 . . securitate üi s încurajeze cunoaüterea. muzical . în dezvoltarea sa cognitiv üi moral . personal . ™ În primul an de via exist rela ia bipolar încredere-neîncredere ce poate avea ca achizi ie încrederea în adul i. anumite calit i. structurile mentale se formeaz prin interac iunea copilului cu mediul. lingvistic .poten ialul de dezvoltare al individului cap t împlinire pe tot parcursul existen ei. spa ial . Dup Erikson: . ™ Între 4 üi 5 ani → dorin a de a afla ce fel de persoan va fi – sentimentul vinov iei genereaz sentimentul de responsabilitate. dar numai cu ajutorul adultului. Ulterior informa iile dobândite prin explorare sunt utilizate în ac iuni. ™ De la 1 la 3 ani → autonomie / emancipare – dependen a / îndoiala üi genereaz autocontrolul. naturalist üi existen ial ) eviden iaz laturile forte üi punctele vulnerabile care influen eaz dezvoltarea fiec rui individ. ¨ Teoria dezvolt rii psihosociale a lui Erik Erikson completeaz teoria dezvolt rii cognitive a lui J. omul traverseaz 8 stadii polare. iar ca produs – fidelitate. ™ Între 12 üi 18 ani → conütientizarea identit ii Eu-lui – confuzia rolurilor.dezvoltarea e un proces de integrare a factorilor biologici individuali cu factorii de educa ie üi cei socio-culturali. s -i asigure suport emo ional.individul traverseaz crize de dezvoltare în urma c rora acumuleaz noi achizi ii. Copilul se str duieüte s g seasc explica ie evenimentelor üi lumii din jurul lui iar adultul are sarcina de a-i crea oportunit i pentru cercetare üi explorare. o zona proximei dezvolt ri – spa iul în care copilul ajunge s solu ioneze problema.Piaget. Înv area în primii doi ani este senzorial . Orientarea procesului educativ spre zona proximei dezvolt ri este o condi ie prioritar pentru educa ia copilului.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Piaget a demonstrat rolul activ al copilului în explorarea mediului în care tr ieüte. El renun la no iunea de inteligen general üi arat c multe probleme legate de înv are trebuie considerate diferen e üi nu deficien e. are loc pe etape.Stadiile sunt consecutive. fenomene. ¨ Teoria înv rii socio-culturale üi zona proximei dezvolt ri a lui Lev Vîgotsky are ca idei cheie: → caracterul social al înv rii → zonele dezvolt rii o zona actualei dezvolt ri – spa iul în care copilul rezolv independent situa iile problem . ™ Între 6 üi 11 ani → constituirea ini iativei – sentimentul de inferioritate conduce spre sentimentul competen ei. stabilind raporturi între obiecte. . ¨ Teoria inteligentelor multiple a lui Howard Gardner (social /interpersonal . evenimente. loialitate. logico-matematic . . au o anumit structur üi se soldeaz cu un produs psihologic pozitiv sau negativ ce marcheaz dezvoltarea ulterioar a personalit ii. corporal-chinestezic . fiin e.

¨ Descoperirea de c tre fiecare copil a propriei identit i. integral üi armonioas a personalit ii copilului în func ie de ritmul propriu üi trebuin ele sale. astfel p rin ii. ¨ John Dewey subliniaz necesitatea îmbog irii experien ei personale ca fiind o component vital în faza de dezvoltare a conceptelor “S se înve e f când”. în timp ce copiii manipuleaz mediul social. ca experien e autonome de înv are. deprinderi üi atitudini necesare acestuia la intrarea în scoal üi pe parcursul vie ii. ei dobândesc capacitatea de a comunica prin intermediul limbajului. încerc rilor üi experiment rilor. Procesul educa ional planificat üi realizat din perspectiva inteligen elor multiple: . ¨ Dezvoltarea capacit ii de a interac iona cu al i copii. a autonomiei üi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive. atitudini üi conduite noi.faciliteaz interac iunea cu lumea.asigur üi sus ine succesul în autoexprimare. cu adul ii üi mediul. “ûcoala este îns üi via a” – afirma el… ¨ Jerom Bruner a observat c . deprinderi. capacit i. pentru a dobândi cunoütin e. educatorii trebuie s acorde aten ie laturilor forte ale copilului üi s ac ioneze în sensul dezvolt rii lor.condi ioneaz centrarea pe copil üi individualizarea. Încurajarea explor rilor. z Obiectivele generale ale educa iei timpurii ¨ Dezvoltarea liber . . exerci iilor.înt reüte imaginea de sine üi sentimentul de competen . . sprijinind formarea autonom üi creativ a acestuia. ¨ Sprijinirea copilului în achizi ionarea de cunoütin e. Toate aceste teorii se constituie în argumente ütiin ifice pentru abordarea educa iei în perioada copil riei timpurii din perspectiva stimul rii dezvolt rii plenare a acestuia üi a adopt rii de practici care s pune în centrul preocup rilor copilul üi ceea ce este cel mai bine pentru el. 14 . .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Teoria lui Gardner atrage aten ia asupra talentelor unice ale fiec rui copil.

Declara ia de la Salamanca (1994). condi ie esen ial pentru formarea unei personalit i integrale üi armonioase. s formeze la copii deprinderi de comunicare. serviciilor sociale. Rolul educatorului implicat în programul de educa ie timpurie este acela de a conütientiza valen ele formative ale interac iunilor sociale üi de a-üi exersa competen ele de utilizare a lor ca instrumente de facilitare a dezvolt rii copiilor. Drepturile copilului sunt în sensul cel mai strict responsabilit ile educatorilor. Glava. 2002). 4 4 15 . . Principiul medierii înv rii în cadrul procesului educa ional îüi g seüte fundamentul în cercet ri de dat recent ale psihologiei dezvolt rii privind dezvoltarea cognitiv nu dintr-o simpl interac iune a copilului cu lumea. C. → asigurarea respectului fa de copil. Principiile care stau la baza interven iei adultului asupra copilului reprezint repere importante ale activit ii lui. ras . Exemplu: Dreptul copilului a fi ascultat üi a i se oferi ocazia s -üi exprime opiniile implic responsabilit i pentru adult: s încurajeze comunicarea. .Conven ia cu privire la drepturile copilului (septembrie 1990). → asigurarea asisten ei üi îngrijirii necondi ionate din partea adultului. comunit ii. care ghideaz deciziile privind interac iunea cu copiii. emo ional . Thailanda (1990) referitoare la “Educa ia pentru to i”. ci fiind mediat de interac iunile sociale cu unul sau mai mul i indivizi (A. religie. Caracterul unic al personalit ii copilului este dat de specificul nevoilor individuale de cunoaütere üi formare ale copilului. cu privire la asigurarea accesului particip rii üi calit ii educa iei pentru to i. cognitiv . s ghideze/medieze discu iile colective. considerate punctul de start al interven iei educa ionale. social . ceea ce implic üi asigurarea dreptului la libera expresie üi decizie.Declara ia Conferin ei mondiale de la Jomtien. care trebuie s asigure cadrul propice de manifestare a acestora: → asigurarea üanselor egale la educa ie üi dezvoltarea deplin a poten ialului individual pentru to i copiii. Glava. cu familiile acestora. modul cum organizeaz contextele üi experien ele de înv are üi abordeaz jocul üi înv area.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Principiile care stau la baza practicilor în educa ia timpurie incluziv În perioada timpurie adultul trebuie s aib ca principal obiectiv dezvoltarea deplin a copilului pornind de la unicitatea lui. o personalitate în formare ale c rei arii de manifestare: fizic . Copilul este o individualitate. limb . abordarea holistic a dezvolt rii copilului presupune preocuparea permanent a cadrelor didactice pentru cunoaüterea copilului ca individualitate üi adaptarea programelor de educa ie la profilul individual al subiectului educa iei. indiferent de sex. 4 Principiul consider rii copilului ca un întreg. fiecare din acestea fiind în egal m sur important üi trebuie s fac obiectul educa iei timpurii incluzive. s asculte. familiei. Principiul respect rii depline a drepturilor copilului cuprinse în documentele interna ionale: . spiritual . se influen eaz reciproc üi se dezvolt simultan. nevoi speciale.

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 4 Principiul diferen ierii üi individualiz rii implic : . ce au ca scop identificarea nevoilor educa ionale individuale sau ale unor subgrupuri üi crearea unui context educa ional care s r spund acestor nevoi. Principiul altern rii formelor de organizare a activit ii üi a strategiilor de înv are Înv area are loc fie prin sarcini individuale. social copilul. social care s dubleze interven ia educa ional diferen iat . Principiul înv rii prin joc Jocul este activitatea fundamental a copil riei üi st la baza conceperii întregului program din gr dini . proiectele tematice. integrate. con inuturi. care s permit evitarea apari iei problemelor asociate sau efectelor secundare unei r mâneri în urm în dezvoltare. care implic motric. iar adaptarea curricular vizeaz con inuturile. fie cu întreaga grup . cognitiv. Activit ile trebuie s inteasc “zona proximei dezvolt ri”.derularea unor programe de diferen iere üi individualizare curricular . emo ional. priceperilor. Principiul abord rii integrate a curriculumului În educa ia timpurie abordarea interdisciplinar a con inuturilor este o necesitate ce decurge din nevoia fireasc a copilului de a explora mediul înconjur tor.identificarea timpurie a copiilor cu cerin e educative speciale üi cu risc de eüec ücolar. iar abordarea interdisciplinar a con inuturilor educa iei timpurii permite luarea în considerare a nevoilor de cunoaütere a copiilor mici üi abordarea unor subiecte de interes. Jocul înseamn înv are. deprinderilor diverse în jurul unor teme care le-au stârnit interesul face parte din modul lor natural de a înv a. procesele. medical . Diferen ierea üi individualizarea curricular presupune un ansamblu de ac iuni organizate üi sistematice ale cadrului didactic.asigurarea üanselor egale de dezvoltare a fiec rei individualit i üi pregatirea pentru integrarea social üi ücolar . 4 4 4 4 16 rii este dat de . Studierea integrat a realit ii îi permite copilului explorarea în mod global a mai multor domenii de cunoaütere.promovarea unor ac iuni complexe de asisten psihopedagogic . ac iunile. de obiective. fie prin sarcini în perechi sau în grupuri mici. Acesta este üi motivul pentru care actualul curriculum promoveaz activit ile tematice. . .asigurarea interven iei educa ionale precoce pentru dep üirea dificult ilor într-un mediu tolerant üi flexibil. modul cel mai natural de a înv a al copilului. momentul zilei. Principiul diversit ii contextelor üi situa iilor de înv are Acest principiu subliniaz importan a oferirii de c tre educator în mediul educa ional de contexte üi situa ii de înv are cât mai diverse. Fiecare moment al zilei reprezint o oportunitate de înv are üi cu cât contextele de înv are sunt mai diverse cu atât sunt mai valoroase experien ele tr ite üi achizi iile dobândite în urma lor. . fizic üi social. dar eficien înv utilizarea lor în momentul oportun în func ie de particularit ile de vârst üi individuale. iar integrarea informa iilor. . de a-l cunoaüte üi a-l st pâni. mediul (fizic üi social) üi produsele aüteptate de la copii în urma parcurgerii activit ilor de înv are.

este organizat . s n tatea. Acesta are un caracter planificat. În elegerea valorii educa iei timpurii incluzive de c tre familie. abilit i ce contribuie la autonomia copilului. comunitate üi participarea acestora la oferirea tuturor copiilor a üanselor egale la educa ie. 17 . dezvoltare. igiena üi protec ia lui. intensiv. pornind de la activit ile integrate (centrate pe anumite obiective üi con inuturi). jocul Predarea integrat . metodic. Experimentarea. sistematic. Educa ia formal completeaz /complementeaz educa ia informal . oferit la vârste mici în cadrul familiei üi educa ia nonformal care se realizeaz prin unele activit i desf üurate în afara gr dini ei üi familiei. care consolideaz anumite deprinderi. creütere üi îngrijire înseamn participarea la asigurarea unui start bun în via pentru orice copil. condus üi supravegheat de c tre cadrul didactic. În gr dini . dar üi pot extinde cunoütin ele üi experien ele acumulate prin activit ile integrate. convie uirea social . pân la momentele de rutin sau tranzi ie. explorarea.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 4 Principiul parteneriatului cu familia üi cu comunitatea Continuitatea üi coeren a în demersul educa ional sunt asigurate prin rela iile de parteneriat autentic între gr dini -familie-comunitate. toate activit ile care se desf üoar împreun cu copiii reprezint experien e de înv are pentru copil.activit ile tematice Educa ia formal în perioada timpurie reprezint activitatea desf üurat la nivelul gr dini ei în vederea form rii üi dezvolt rii personalit ii. Înv area la vârstele timpurii – Cum înva copilul? z z Specificul înv rii la copilul de 3-6/7 ani. Capitolul 2.

explorarea. ea fiind necesar pentru a face ac iunile copiilor reale: „üoferul” are nevoie de un „ automobil” . „ aviatorul” – de un „ avion” . accesoriile de menaj. Juc riile se pot împ r i în mai multe categorii: juc rii distractive. Menirea fundamental a juc riei este aceea de a oferi copilului posibilitatea s ac ioneze. diversele obiecte care înlocuiesc în mod avantajos juc riile (cutii. tind în acelaüi timp s ob in informa ii suplimentare. s o descarce. cu modul ei de func ionare. îi face cunoscute calit ile üi însuüirile diferitelor materiale. La copiii de 3-4 ani importante sunt juc riile. Explorarea presupune încerc rile üi tentativele copilului de a cunoaüte üi de a descoperi lucruri noi. s o încarce. Ei au nevoie de o maüin pe care s o trag cu o sfoar . De aceea.a. juc riile mobile. juc rii tehnice. experien cu privire la: greut i. Toate acestea sunt legate de o particularitate psihologic interesant üi anume aceea ca tr irile celor antrena i în joc sunt întotdeauna adev rate. caracterul acestora trebuie s r mân specific fiec rei vârste. oferind bazele dezvolt rii poten ialului psihofizic üi aptitudinal al copilului. rela iile cauzale üi spa iale dintre obiecte üi multe alte cunoütin e. Pentru cei mai mari prezint interes mai ales juc riile care con in mecanisme.). adic s se transforme în automobil sau locomotiv . c ruia îi stimuleaz gândirea. prin participarea întregului corp. Deüi juc riile sunt necesare copiilor chiar üi la vârsta ücolar mic . În cazul copiilor mici. etc. juc ria ocup un loc important. s fluiere. Juc riile reuüite îl stimuleaz pe copil s gândeasc . ridic în fa a lui diferite probleme üi acest fapt contribuie la dezvoltarea proceselor cognitive. ac iunile lor sunt reale. Copiii folosindu-se de cunoütin ele anterioare. ale c ror r spunsuri copiii le rezolv prin explorare (care se realizeaz prin încercare üi eroare üi implicarea tuturor sim urilor). s alerge. este important s ac ioneze ei înüiüi. sticlu e de plastic. deprinderi üi capacit i. ofer un anumit r spuns în leg tur cu mecanismul unei maüini. m rime. exerseaz organele de sim . spre disperarea p rin ilor. demontat . Este una din ac iunile fundamentale ale dezvolt rii copilului. juc rii muzicale. dopuri. rezisten a materialelor. exprimându-si ideile üi sentimentele. o juc rie mecanic . clasificare etc. cunoscând-o prin sim urile sale. volume. juc rii teatrale ü.).Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Specificul înv rii la copilul de 3-6/7 ani. seriere. dezvolt gândirea. aüa se nasc nenum ratele întreb ri. dar ele au üi alt valoare. jocul Printre mijloacele folosite în activitatea cu copilul. form . trebuie acordat o aten ie deosebit folosirii unei mari variet i de juc rii care au o însemn tate imens în dezvoltarea cognitiv a copilului. culoare. Rolul educativ general al juc riilor nu numai ca antreneaz miüc rile. Experimentarea. p puüile. 18 . Ea permite cucerirea lumii înconjur toare üi stimuleaz motiva ia de a cunoaüte. se familiarizeaz cu no iunea de echilibru. De pild . sincere. containerele. Toate acestea permit copilului s stabileasc anumite raporturi dobândind. opera iile prematematice (grupare.

ureche. glezn .atunci. Sau se pot realiza experimente privind rostogolirea obiectelor pe suprafe e înclinate pentru a observa rela ia dintre greutate. anin. Astfel se pot realiza corela ii între greutate üi densitatea apei. s loveasc cu putere în mas . Exerci ii individuale: s enumer m. pentru vârsta 3-5 ani. 19 . de tipul „dac . picior. Pentru dezvoltarea gândirii divergente. Ce m sf tui i s fac?” Pentru studierea intensit ii se va juca un joc prin care se cere copiilor s vorbeasc cu glas tare. Exemplu: se pot organiza experimente în cadrul col ului de Nisip üi ap pentru a explora fenomenul plutirii corpurilor. Se vor face compara ii cu formele geometrice simple deja cunoscute de copii. Deüi ele reprezint rela ii de ordin fizic foarte complexe. pozi ii üi direc ii üi acela de a-l implica pe copil în rezolvarea de situa ii problematice. copiilor li se pot prezenta situa ii problematice pentru care trebuie s g seasc solu ii. bra . s vorbeasc în üoapt . fiecare dintre straie se va transforma în h inu e cu model. Ele pot fi inspirate din poveüti. cu contururi diferite pe care copiii üi le pot alege pentru a le decora. s cânte în surdin . genunchi). s vorbeasc cu glas sc zut. Acestea implic dezvoltarea gândirii logice. toate p r ile drepte ale corpului nostru (ochi. în cadrul c rora copiii v d. Important este ca orice cadru didactic s cunoasc îndeaproape particulularit ile înv poten ialul formativ al materialelor üi juc riilor potrivite vârstei copiilor. s cânte dând drumul glasului. compuse cu contur neted. Cu ajutorul unor confeti sau a altor bucatele de diferite texturi. rolul educatoarei este üi acela de a antrena copilul s perceap raporturi între m rimi. volume. cireü. în jocul „Straiele împ r teüti” se pot pune la dispozi ia copiilor cartoane pe care s-au desenat h inu e diferite. pip ie diverse fructe sau legume üi pot identifica diferite calit i ale lor üi pot afla despre beneficiile lor în cadrul unui program s n tos de alimenta ie. simple cu contur neted. reprezint instrumente care utilizate corespunz tor. pentru c am plecat la pia üi f r s -mi dau seama am cheltuit to i banii. greut i. dar nu am cump rat mâncare pentru pisicu a mea. Pentru lateralizare üi structurarea unui spa iu dat. miros. s sune un clopo el – cât mai tare cu putin . Sau cu prilejul unei excursii în anotimpul toamna se pot realiza gr mezi de frunze mari üi gr mezi cu frunze mici.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Juc rille ca üi materialele didactice. unghiul de înclina ie üi distan a parcurs prin rostogolire. se pot face üi alte variante de clasificare: frunze mici üi simple.”. Sau se poate organiza o activitate de gospod rie. s sune un clopo el cât se poate de încet. simple cu contur din at.. gust . tei . compuse cu contur din at.. se pot formula probleme de tipul: „Nu ütiu ce s m fac. se închide magazinul. Asupra materialelor didactice vom mai reveni în capitolul dedicat mediului educa ional. pot contribui semnificativ la dezvoltarea copiilor üi la atingerea obiectivelor propuse prin curriculum. Dac m duc acas üi m întorc. s umble cu paüi uüori. frunze mici üi compuse. Spre exemplu.. pot experimenta üi în elege ce se întâmpl cu cele care sunt mai uüoare üi cu cele care sunt mai grele. se pot desf üura üi pentru p r ile stângi üi cunoaüterea mâinii stângi. alun. Aceleaüi serii de exerci ii. povestiri sau din via a de zi cu zi. rii la copilul mic pentru a exploata De exemplu. ar tându-le cu mâna dreapt . La grupe de 5-6/7 ani. Alte criterii: alegerea anumitor frunze cu forme specifice: salcâm. distan e. Desigur. um r. pentru copil este foarte important stabilirea de rela ii de cauzalitate între însuüirile obiectelor üi ac iunea efectuat . Copiii pot realiza predic ii privind unele obiecte dac vor pluti sau nu. în contextul oportun..

un caiet. se transform într-o activitate intelectual intens .înv are prin descoperire (care presupune explorare üi experimentare) pe cale inductiv . e neted” . e tare”. de diferite aspecte din via a plantelor üi a animalelor care le atrag aten ia. 20 . Ei încearc s cucereasc lumea din jur ac ionând pe cele trei c i. mediul din sala de grup . de fenomenele caracteristice fiec rui anotimp. o bil . Jocul se poate desf üura frontal. dac îl cânt rim în palm . este mare. Pentru formarea no iunii de neted – zgrun uros cu prilejul unei plimb ri le putem propune copiilor s exprime ce simt când pip ie coaja unui copac. „Miroase-o!”. când îl pip im este lucios üi neted. le spunem c acesta are culoarea roüie. sau „e fin. Copiii acumuleaz prin aceste trei tipuri de activit i experien e cu semnifica ie pentru dezvoltarea lor üi le satisface nevoile specifice vârstei. nu miroase” . chiar üi pe cele mai ascunse privirii lor. copilul de 3-6/7 ani se intereseaz în mod deosebit de natur . pentru ca pe baza informa iilor culese s ajung la formularea unor generaliz ri (concluzii). când îl arunc m auzim zgomotul produs de lemn. este din cauciuc. Acest joc obiünuieüte copiii s sesizeze însuüirile obiectelor. gust üi astfel acumuleaz experien . Toate aceste exemple au sugerat modul în care trebuie s abord m experien ele de înv are ale copilului la aceast vârst . Le spunem copiilor s priveasc cu aten ie un obiect üi s spun tot ce v d üi simt la el. „Cafeaua este amar . „M soar-o!”. „Pip i-o!”. miroase. Activitatea din gr dini este bazat pe: . sare. Ar tându-le un cub. „Zah rul este dulce. din afara s lii de grup ). Ca material se poate folosi o minge. explorarea üi experimentarea. este neted . c este din lemn. rolul educatoarei este de a dirija procesul de observare üi formulare a concluziilor. El vede. „Apas-o üi descoper !”. rotund . Copiii definesc unele gusturi üi mirosuri: „Vanilia miroase frumos”. miroase a cafea”. apuc . Aüadar. De exemplu. primul mijloc prin care copilul descoper lumea îl constituie contactul direct cu obiectele. În felul acesta proced m üi cu celelalte obiecte. Curiozitatea spontan a copiilor. c fe ele lui au forma p trat .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Dezvoltarea senza iilor gustative se poate face üi prin jocul „ De-a alimentara”. „Las-o s cad üi descoper !”. manifestat prin întreb rile: „La ce?”. Pentru antrenarea tuturor analizatorilor se poate desf üura jocul: „De-a descoperitorii”. „ Cum?”. cap t cunoütin e în m sura în care interac ioneaz cu mediul (prin mediu în elegând obiecte. care se foloseüte atunci când copiii au posibilitatea s observe diverse fenomene üi obiecte. lucioas üi face zgomot când sare. un iepuraü din melan . este bun. materiale. Dup ce s-au enumerat toate însuüirile mingii preciz m c ei au descoperit c mingea are culoarea roüie. c este col uros. pentru a descoperi însuüirile mingii spunem: „Priveüte-o üi descoper ”. sim im c este greu. „Ascult-o s rind!”. va lua un obiect în mân üi va spune ce descoper la el. Trei tipuri de activit i sunt fundamentale în gr dini : jocul. R spunsul exprimat poate fi „m zgârie. îi trezesc curiozitatea üi-i preocup . Le explic m c la cuvintele: „priveüte obiectul üi descoper !” copilul numit de educatoare. Prin activit ile desf üurate.

aceasta nu are gust. Purtarea unui halat sau a unor însemne. cu tulpina.toamna frunzele îng lbenesc üi cad din cauza frigului üi a umezelii. ierbare. De asemenea observ procese ca: înmugurire. insectare. Se adaug zah r üi acesta se depune pe fundul paharului. înfrunzire. s -l intereseze. Folosind întreb rile cauzale. formarea fructelor.z pada se topeüte din cauza c ldurii. „ce se întâmpl dac …”. Ca materiale se pot folosi: planüe. „la ce foloseüte”. Miücarea aerului în natur : se aprinde o lumânare. - 21 . 3. Se poate folosi. în locul zah rului.apa înghea din cauza gerului. Concluzia – ele s-au dizolvat. creüterea üi coacerea lor. îngrijire. aceasta datorit schimb rii culorii apei. Apa se amestec cu cerneala. Dac acesta nu este sesizat de c tre copii educatoarea va fi cea care va incita copiii în a face unele descoperiri. Materialul nou este bine s fie prezentat într-o form atractiv .a. ori a preocup rilor serioase ale adultului. desf üurarea unor activit i în cadrul deosebit de laborator creeaz cadrul psihologic favorabil accept rii posturii de descoperitor de cunoütin e. Copiii sunt îndruma i pentru a observa c în timp ce se amestec în pahar. se pune cerneala. 1. sare. care de data aceasta are gust dulce. înflorire. s vad unele leg turi cauzale simple între fenomenele din natur üi anume leg turi evidente cum ar fi: .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani înv area prin descoperire pe cale deductiv . eprubete. uüor de realizat care sus in ideile exprimate anterior. plantat de copii îi va ajuta s descopere c toate plantele au nevoie de anumite condi ii pentru a se dezvolta: plant s n toas . referitoare la cum pot cunoaüte copiii din gr dini unele fenomene fizice üi chimice. legi) spre adev ruri particulare. care difer de ap prin culoare üi gust. formând un lichid nou. s -l fac s întrebe din proprie ini iativ : „ce este”. într-o vaz cu cerneal va schimba culoarea petalelor ini iale în culoarea cernelii. De mare importan este transpunerea copiilor în lumea necunoscutului. c ldur . Într-un pahar cu ap . „cum este la gust”. s vad ceea ce este posibil. p mânt bun. Educatoarea va schimba zilnic sau la intervale de timp destul de mici materialul pus la dispozi ia copilului. Transformarea culorii unor lichide în amestec cu unele substan e. 4. colec ii de scoici. Prezent m în continuare câteva experimente simple. vase de capacit i diferite ü. Se gust apa. Ea arde normal pân în momentul când deschidem geamul sau uüa üi aüez m lumânarea în dreptul lor. Aici pot fi desena i 2 copii încadra i între semnul întreb rii üi al mir rii. . În sala de grup . lumin . 2. în aüa fel încât acesta s -l atrag . s-au amestecat cu apa. copiii pot fi ajuta i prin implicarea educatoarei în activitatea de înv are. ghivece cu semin e aflate în diferite stadii de dezvoltare. cristalele de zah r se micüoreaz continuu pân dispar. sare de l mâie. colec ii de semin e. O floare pus . Curentul de aer – aerul în miücare – o stinge. Agitându-se apa în pahar se observ c apa se coloreaz . Se amestec în pahar pân la dizolvarea complet a zah rului. Îngrijirea unui pom. specific acestei variante este faptul ca înv area – se realizeaz prin trecerea de la adev ruri generale (no iuni. la centrul „ ûtiin ” poate fi realizat un panou intitulat: „Curiozit i”. Dac se gust imediat se constat o uüoar îndulcire. Dizolvarea unor substan e în lichide: într-un pahar se pune apa üi se agit . .

de orientarea c tre proces üi implicarea particip rii active” (E. Deci. copilul pune în miücare toat capacitatea sa de a st pâni üi influen a realitatea (J. Jocul „activitate prin care copilul se dezvolt . dar acest lucru este dependent de libera sa alegere. ac iunile din timpul jocului sunt mai importante decât produsul jocului). Este procesul natural prin care copiii înva üi se dezvolt . tr ite de aceütia. prin explica ii simple üi clare copiii au în eles c m rul – pom iese din s mân a de m r s n toas . 1973).Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani pomii înmuguresc üi înfloresc numai dup înc lzirea vremii üi datorit luminii. Implicându-ne în activitatea lor putem observa c prin contactul direct cu lumea concret . jocul este prezent pe tot parcursul vie ii. apoi fructele care cresc datorit c ldurii üi hranei. La vârsta copil riei. atr gând în felul acesta aten ia asupra efortului pe care îl depune copilul în joc (M. copilul câütigând în procesul de joc noi în elegeri asupra lumii înconjur toare (E. din grup .experien a personal a copilului. Piaget. ac iunile acestuia sunt îndreptate spre a descoperi. de joc ale copilului üi condi iile oferite de realitate. Atunci când se joac . educatoarea trebuie s cunoasc üi s respecte particularit ile de vârst ale copiilor s nu utilizeze idei abstracte. 1966). Când se joac copiii experimenteaz posibilitatea de a deveni mai flexibili în gândirea lor üi în rezolvarea situa iilor problematice. Astfel. pus în p mânt care în condi ii favorabile creüte. .s existe concordan între nevoile de ac iune. . . Orientarea copilului c tre înv variate. s dezvolte gândirea üi vorbirea copiilor. activit i 22 .respectarea identit ii üi unicit ii fiec rui copil (în joc interven ia de multe ori este indirect prin crearea condi iilor. Înv area prin joc se bazeaz pe urm toarele: . se maturizeaz . copiii ajung s în eleag c orice efect este determinat de o cauz . Jocul este munca copilului.rela iile sociale dintre copii üi dintre copii üi adult. Jocul este un instrument prin care copilul ac ioneaz üi scoate la lumin sentimente üi idei interioare. 1999) . Montessori. Ca activitate specific uman . Apoi se coc.materiale variate üi adaptate vârstei. Vr ümaü. 1963). din al ii apar florile. în elege üi transforma elementele din realitate. de motiva ia intrinsec . are – dezvoltare se face prin amenajarea spa iului.mediu stimulativ ( inând cont de particularit ile üi nevoile copilului de dezvoltare). care nu pot fi în elese. . În realizarea înv rii prin descoperire. c din muguri ies frunzuli e. prin joc. . Sunt puüi în situa ia de a dialoga. . de a se contrazice cu privire la opiniile lor sau de a se ajuta între ei pentru efectuarea unor experien e. Astfel când am observat m rul. în mod stimulativ üi realizând. prin efectuarea unor mici experien e trezim interesul copiilor üi le satisfacem curiozitatea.valorizarea procesului jocului üi mai pu in a produsului (fiecare copil ac ioneaz în stilul üi ritmul s u. se pot rezolva anumite experien e traumatice sau pl cute. Erikson. dar pondere üi semnifica ie diferit de la o vârst la alta. jocul reprezint activitatea fundamental . stimularea ac iunii üi înt rire pozitiv ) .

particularit ile de vârst üi individuale ale copiilor. aüa cum indic tabelul de mai jos. ûtiin e.activit ile tematice In educa ia timpurie. moment al zilei. pe grupuri üi individual. Arte. Aceasta se poate desf üura simultan în mai multe centre de activitate cu sarcini diferite. Spre exemplu. predarea-înv area integrat semnific modul în care cadrul didactic integreaz con inuturile mai multor domenii experien iale. prin sarcinile pe care le realizeaz copiii. acesta propune copiilor o tem circumscris celor 6 teme existente în curriculum. Om üi societate. deprinderi üi abilit i din toate domeniile experien iale. exploatând resursele din mai multe centre de activitate cu scopul atingerii mai multor obiective referin . putând participa la activit i din mai multe centre într-o singur zi. dar üi organizarea de activit i diverse în centre de activitate diferite. ûtiin e. pot fi atinse obiective de referin din mai multe domenii experien iale: Limbaj üi comunicare. Odat stabilite obiectivele cadru üi de referin asupra c rora cadrul didactic îüi concentreaz aten ia pe parcursul unei zile. Construc ii. 23 . Joc de rol. în func ie de con inut. Estetic üi creativ prin propunerea de activit i în centrele de activitate: Bibliotec .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Predarea/înv area integrat . Copiii pot lucra la oricare dintre centre. Activit ile integrate se desf üoar alternând formele de organizare a activit ii: frontal (atunci când este oportun ). contribuie cu con inuturi üi abilit i la repertoriul temei. este stimulat dezvoltarea acestora în toate domeniile de dezvoltare. în activitatea tematic „La magazin”. Nu este obligatoriu ca în toate centrele de activitate s se reg seasc cunoütin e. Fiecare activitate. Abordarea integrat a pred rii asigur stimularea copiilor pe mai multe domenii de dezvoltare. Gradul crescut de generalitate al temei (de exemplu: hrana vie uitoarelor) permite atingerea mai multor obiective de referin . din fiecare centru. În acelaüi timp. acordându-le egal aten ie tuturora. Activitatea tematic este un exemplu de activitate integrat .

construiesc spa iile de depozitare a produselor. (dezvoltarea limbajului üi comunic rii. pe categorii. dezvoltare cognitiv . dezvoltare socioemo ional ) Copiii utilizeaz formule de polite e la intrarea în magazin. dezvoltarea persisten ei) Construiesc magazinul. dezvoltare socioemo ional ) Centrul de ûtiin e Stabilesc asem n ri üi deosebiri între produse. dezvoltare socioemo ional . în timpul conversa iei cu vânz torii. (dezvoltare cognitiv . cânt resc produse utilizând metode conven ionale üi neconven ionale. dezvoltare social ) Centrul Joc de rol Interpreteaz rol de vânz tor üi cump r tor üi poart un dialog privind produsele pe care le vând-cump r . Pun preturi ale produselor. dezvoltare cognitiv . dezvoltare cognitiv ) Discut despre pre uri üi calitatea produselor (dezvoltarea limbajului üi comunic rii. (dezvoltarea limbajului üi comunic rii. spa ii sanitare (dezvoltarea motric – motricitate grosier üi fin . Amenajeaz rampe de acces în magazin pentru persoanele cu dizabilit i. lactate etc.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Domeniul experien ial/ Centru de activitate Limbaj üi comunicare Centrul Bibliotec Analizeaz reviste cu produse ale magazinelor (vezi oferte ale supermarket-urilor) üi concep reclame ale produselor. le sorteaz pe categorii (dezvoltarea limbajului üi comunic rii.) (dezvoltarea limbajului üi comunic rii. parcarea 24 . legume. dezvoltarea s n t ii. dezvoltare socioemo ional . (dezvoltarea limbajului üi comunic rii. (dezvoltarea limbajului üi comunic rii. dezvoltare cognitiv . dezvoltarea creativit ii) Face o list cu denumiri de produse pe categorii (fructe. dezvoltare social ) Centrul Construc ii Centrul Arte Om üi societate ûtiin e Creeaz rime privind diverse produse alimentare pentru a scoate în eviden calit ile nutritive ale acestora.

dezvoltarea motricit ii fine. cadrul didactic trebuie s gândeasc asupra tipurilor de sarcini pe care copiii le vor realiza în diferite centre de activitate din sala de grup (decizia asupra num rului de centre activate depinzând de tipul de tem al activit ii. iar la centrul de Art . 25 . de con inuturile vizate. tr s turi fizice üi morale. educatoarea trecând pe la fiecare centru în parte üi extinzând discu iile în func ie de sarcina pe care o au copiii üi tema propus . prin sarcinile pe care le propun. dezvoltare cognitiv . dezvoltarea limbajului üi comunic rii) Pentru realizarea unei activit i integrate. Realizeaz postere cu reclame de produse (dezvoltarea fizic – motricitate fin . în acest mod extinzând înv area üi în alte domenii de dezvoltare.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani dezvoltare cognitiv . coc (dezvoltare cognitiv . dezvoltarea senzorio-motorie) Estetic üi creativ Îüi creeaz o costuma ie de vânz tor pentru diferite raioane (dezvoltarea limbajului üi comunic rii. au rolul de a stimula dezvoltarea copilului în toate domeniile de dezvoltare. (dezvoltarea motricit ii. La centrul Joc de rol pot g ti o pr jitur pentru prietenii lor. Astfel pentru Tema „Prietenul/a meu/a”. dezvoltarea curiozit ii) dezvoltare fizic motricitate fin ) magazinului etc. decupeaz imagini cu diverse produse. dezvoltarea limbajului üi comunic rii) Deseneaz în contururi puse la dispozi ie diverse produse. dezvoltarea fizic motricitate) Realizeaz bani din hârtie (monede. Centrele de activitate deschise. Decupeaz etichete de produse. cadrul didactic poate opta pentru deschiderea centrului Bibliotec unde copii pot discuta despre prietenii lor. tematice. descriindu-i chiar cu ajutorul unor poze. copiii pot realiza un cadou-surpriz pentru prietenii lor (utilizând diferite tehnici üi materiale). Discu iile se pot purta în grupuri mici. senzorio-motorie. bancnote) sau monede din plastilin .

moral. Debesse. îüi coordoneaz fiin a üi îi d vigoare. este un adult care nu va üti s gândeasc . z Ce este jocul pentru copil? Pentru copil aproape orice activitate este joc. Un copil care nu ütie s se joace. poate s ac ioneze” (Ed. fiind cel mai bun turn de observa ie de unde putem avea o vedere de ansamblu asupra dezvolt rii copilului. . În 1990. Chateau. Jocul copilului z z z z Ce înseamn jocul pentru copil? Evolu ia comportamentului de joc al copilului Tipuri de jocuri üi semnifica ia lor pentru dezvoltarea üi înv Jocul ca tip de activitate de înv are integrat area copilului la vârste diferite “Omul nu este întreg decât atunci când se joac ” (Schiller) În via a copilului jocul este o activitate deosebit de atr g toare care evolueaz între fic iunea pur üi realitatea muncii (M.jocul are un rol important pe întregul parcurs al procesului de educa ie. 26 . Nu ne putem imagina copil ria f r râsetele üi jocurile sale. iar prin joc copilul îüi modeleaz propria sa statuie” (J. 1967) Prin joc el pune în ac iune posibilit ile care decurg din structura sa particular . afirmând: . atmosfera în care fiin a sa psihologic poate s respire üi.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Capitolul 3. în întreaga sa complexitate: cognitiv. le asimileaz üi le dezvolt . motor. 1967) üi ne ajut s cunoaütem mai bine înclina iile copilului. în consecin . prin joc el anticipeaz conduitele superioare. afectiv.jocul spontan dezvolt copilul. cultural. le îmbin üi le complic . Pentru copil “jocul este munca. Claparede. este idealul vie ii.1936). Jocul ne permite s urm rim copilul sub toate aspectele dezvolt rii sale. “un mic b trân”. social. este binele. este datoria.climatul natural. interpersonal trebuie îmbun t it üi extins pentru a încuraja jocul. „Copil ria este ucenicia necesar vârstei mature. Jocul este sintagma. Asocia ia Interna ional pentru Dreptul Copilului de a se juca a prezentat importan a jocului în procesul educa iei. . traduce în fapte poten ele virtuale care apar succesiv la suprafa a fiin ei sale.

Jocul. stimularea üi activitatea fizic de care au nevoie pentru dezvoltarea creierului pentru înv area viitoare. „ îüi formeaz deprinderi matematice. utilizeaz expresiile acestora. pictur . În jocul simbolic “De-a familia” copilul interpreteaz rolurile p rin ilor üi ale celorlal i membri ai familiei aüa cum i-a cunoscut. dezvoltându-üi abilitatea de a sus ine o conversa ie. favorizeaz incluziunea social . experien e. a creativit ii. . Jocul este un proces interdisciplinar. spa ial . de cunoaütere üi intercunoaütere. prin jocurile de coresponden vizual üi pe baza realiz rii de semne vizuale. .o experien natural . ofer copiilor bog ia. împ rt üesc idei. înva s vad lumea din perspectiva altor persoane. corporal-chinestezic . le sorteaz . Ce este jocul? .jocul reflect üi reproduce via a real într-o modalitate proprie copilului. „ alearg . le aüeaz în spa iu. . rela iile dintre ele. a inteligen ei. utilizând structuri gramaticale. „ rezolv situa ii problematice. idei etc. universal . „ înva muzica prin intermediul jocurilor cu text üi cânt. în contextul ataüamentului securizant oferit de adul i. Jocul este considerat o strategie optim pentru promovarea îngrijirii timpurii üi a dezvolt rii. ca rezultat al interferen ei dintre factorii biopsihosociali. Exprim dorin e. caracteristicile acestora.o form de activitate individual sau de grup. a limbajului. „ îüi dezvolt abilit i spa iale prin arte (desen.jocul ofer oportunit i pentru copiii cu nevoi speciale. muzical . „ conütientizeaz propriile sentimente. num r cuburi.un mod de explorare a mediului înconjur tor.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani interac iunile copil-adult în activit ile de joc sunt o component important a procesului înv rii. el încurajeaz toate tipurile de inteligen . 27 . arunc üi prind mingea sau alte obiecte. modelaj). imit aspecte din via a cotidian . gânduri. copiii: „ înva elemente de vocabular nou numind obiectele în timpul jocului. conform teoriei inteligen elor multiple a lui H. logico-matematic . o modalitate de dezvoltare a competen elor sociale. au rela ionat cu el. Gardner (1983): lingvistic . obiecte.o cale de transmitere üi p strare a culturii autentice. imit atitudinile fa de el üi fa de mediul apropiat. Prin joc. le compar . sar coarda dezvoltându-üi abilit ile de tip corporal-kinestezic. personal üi social . folosesc limbajul adecvat negocierii üi rezolv rii de probleme. . z Evolu ia comportamentului de joc al copilului de la 3 la 6 ani Jocul este activitatea care conduce la cele mai importante modific ri psihice ale copilului: . se ca r . g seüte solu ii pentru probleme reale. negociaz . colaboareaz üi accept propuneri. construiesc. „ dobândeüte abilit i sociale îndeplinind diferite roluri sociale. jocurilor cu acompaniament instrumental.

îi cump r dulciuri üi juc rii). Jocul evolueaz concomitent cu primele reprezent ri ce permit copilului s opereze pe plan mental cu experien a pe care o dobândeüte în fiecare zi. imita ia constituind o etap important a jocului simbolic. prelucrând-o conform aspira iilor sale. „ contradic ia dintre tendin a copilului de a reproduce via a adul ilor üi posibilit ile lui limitate (“ne facem c suntem la serviciu”). dorin elor. de asimilare prin joc üi jocul propriu-zis (“de-a musafirii” – copiii înva normele de polite e. Având în vedere ca esen a jocului este concentrat în procesul de reflectare üi transformare pe plan imaginar a realit ii concrete. mama-capr merge la pia cu autobuzul üi cump r hran pentru copiii ei). copilul hr neüte p puüa aüa cum mama. este aviator). Noul curriculum pentru educa ie timpurie pune accent pe jocul liber ini iat de copil sau ales de acesta dintre centrele de activitate puse la dispozi ie în sala de grup . dar regula le interzice). tendin elor. Contradic ii cu rol de factori în evolu ia jocului la vârstele timpurii „ contradic ia dintre nivelul deprinderilor üi dorin a copilului de a utiliza obiectele conform destina iei lor (copilul “piloteaz avionul”. Preocuparea pentru receptarea extern adecvat conduce pe copii spre adoptarea de conven ii. 28 . „ contradic ia dintre elementul de înv are. Acest contact cu realitatea tr deaz anumite contradic ii care stimuleaz . schimbare. „ contradic ia dintre planul real üi cel imaginar (în jocul “De-a capra cu trei iezi”. obiecte. dar planurile nu sunt complete.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani în joc copilul transpune în plan imaginar via a real . bunica. Un copil care provine dintr-o familie uniparental va interpreta rolul tat lui pe care nici nu-l cunoaüte aüa cum üi-ar dori s fie. dar üi încarc rolul imaginar üi libertatea exprim rii care îl caracterizeaz . „ contradic ia dintre libertatea de ac iune a copilului üi necesitatea respect rii regulilor jocului (jocul: “barza üi broaütele” – copiii broscu e ar dori s sar mai des pentru pl cerea jocului. nu mai face mofturi” – toate aceste comportamente sunt rezultatul experien ei sale de via pe care a transpus-o în joc üi constituie o surs de informa ie despre copil üi mediul în care el tr ieüte. s existe în via a lui (merge la plimbare. Astfel. Piaget acord un rol deosebit factorului “imita ie” în evolu ia jocului simbolic. proces prin care devine posibil üi pl cut p trunderea copilului într-o realitate complex pe care o cunoaüte activ. jocul fiind forma de trecere de la ac iuni exterioare la cele interioare. utilizeaz formulele de adresare în timp ce se joac ). sora îi pun mâncarea în farfurie üi cu linguri a parcurge traseul de la mâncare la gura p puüii întrebând-o: “E bun ? Î i place? Te-ai s turat?” sau “Hai m nânc . consider m c factorii cu rol principal în evolu ia jocului izvor sc din contactul copilului cu realitatea imediat apropiat lui. nici am nun ite. „ contradic ia dintre imita ie üi creativitate (preg teüte masa pentru musafiri üi în locul fripturii pune cubule e). J. „ contradic ia dintre planul concret üi cel mental în joc. simboluri pentru ac iuni. las loc pentru improviza ie.

În continuare el se manifest liber. cu subiect üi roluri. „De-a familia“). incluziunea. dezvolt subiectul jocului. 29 . lego. diversific subiectele üi rolurile. joac roluri pe care üi le asum . culori. Acum üapte secole. Interesul copilului pentru joc creüte atunci când el este stimulat prin crearea unui spa iu educa ional. m rimi. acceptarea. ani). Adultul trebuie s urm reasc : ce se joac . acuarele. truse) absolut necesare ini ierii üi desf üur rii jocului. uneori pune întreb ri. Jocurile: “Cine sunt eu?” sau “Spune-mi ce ütii despre mine” au rol de cunoaütere üi autocunoaütere. Astfel el a observat c în joc comportamentul copilului evolueaz progresiv cu capacitatea lui de a opera pe plan mental üi de a rela iona cu ceilal i. Contactul direct cu adultul îmbog eüte experien a de via . truse de üofer. f r s se implice direct (1 an-1. Jocul de mânuire a obiectelor se transform treptat în joc cu tem . M. carioca. Educatorul/adultul: . Copilul parcurge urm toarele etape privind implicarea în joc. s -i dezvolte gândirea. ofer sugestii. imagina ia. imagini. mecanic.s solicite üi s aprecieze comportamentul copilului .s se integreze în joc.5-2. creativ. de spa iu corespunz tor üi de obiecte (juc rii. Prin joc copilul dobândeüte deprinderile de autoservire üi deservire („De-a buc t ria”. interpretând un personaj . materiale. cu rela ii bine stabilite între parteneri. coli desen. se structureaz . truse de construc ii. marinar. obiceiuri.s intervin în complicarea jocului cu elemente de noutate. dorin a de explorare. amenaj m centrele de activitate în aüa fel încât copilul s g seasc juc rii-maüini de forme. cu cine se joac . s utilizeze concepte.5. cunoaüte aspecte legate de înf iüare. Copilul intr în contact cu al i copii üi adul i din afara cercului familial.5 ani). c r i. apar regulile din dorin a de transpunere cât mai fidel a realit ii. cuvinte noi. aviator.s încurajeze cooperarea între copii în joc (în func ie de vârsta copilului) Jocul cap t valoare formativ deosebit o dat cu venirea copilului la gr dini când cadrul rela ional se l rgeüte. se diversific datorit materialului divers pus la dispozi ie. complic jocul. Parten a analizat rolul jocului în via a copilului mic din perspectiva rela iei joc-dezvoltare social . au loc socializarea. dar nu se implic în rezolvarea practic a situa iilor (1. cunoütin elor acumulate. obiecte noi . cu experien a ce o dobândeüte în fiecare zi.poate s sugereze teme de joc . Dac ne propunem ca proiect tematic: “Mijloace de locomo ie”. Copilul alege centrul în func ie de stimulul pe care-l reprezint obiectele ce se afl acolo üi care-i satisfac lui nevoia de exprimare a experien ei tr ite. culori diferite. caut parteneri. z supraveghere – urm reüte ceilal i copii cum se joac timp mai îndelungat. adecvat cu materiale care s -i stimuleze curiozitatea. stabileüte üi respect reguli. tot ce poate fi selectat üi utilizat pentru dezvoltarea temei. în func ie de vârst : z neimplicare – se plimb de la o activitate la alta. ofer modele.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Copilul are nevoie de timp zilnic pentru joc. cu ce se joac . apoi jocul devine mai complex.

iar de la 7 la 12 ani üi mai departe. z joc prin cooperare – copiii se organizeaz singuri. s treac peste dezam giri. corespunz toare etapei opera iilor concrete. vom üti mai bine cum üi când s intervenim în jocul lui pentru a le stimula dezvoltarea. reguli. stabilesc reguli.5 ani-3/3. etapele se parcurg diferit ca durat . Astfel. înt reüte încrederea în sine üi dezvolt capacitatea de a rezolva situa ii-problem . În func ie de individualitatea fiec rui copil üi de influen ele educative. dac a frecventat o institu ie în care a tr it în colectiv. tipul de joc al copilului se modific în strâns leg tur cu stadiul dezvolt rii sale cognitive. În joc nu exist corect üi greüit. jocul simbolic este cel corespunz tor stadiului preopera ional al gândirii. apar complet ri. 30 . dac urm m copilul cu particularit ile sale de vârst üi individuale în parcursul dezvolt rii sale. s descopere lucruri noi. alteori ritmul este mai alert. îüi aleg subiectul. de la 2 la 7 ani. Subiectul este mai simplu. Întotdeauna trebuie s urm m copilul! Sentimentul de siguran . are tendin a de a exclude pe al ii. specifice acestei vârste.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z joc paralel – îüi alege juc rii. personaje! Comportamentele de joc ale copiilor sunt fundamentul creativit Jocul pune bazele s n t ii la vârsta adult . împart roluri (5 ani-7 ani üi dup ). s încerce s experimenteze. evolu ii. pentru c la vârsta preücolar jocul simbolic permite s schimb m/invent m realit i. dac adultul s-a implicat în jocul lui üi i-a oferit un mediu care l-a stimulat. încredere üi acceptare pe care i le confer contextul jocului.5 ani-5 ani). reguli noi cu sau f r negocieri (3. un copil de 3 ani poate trece foarte repede la etapa de joc asociativ dac are fra i mai mari cu care a exersat jocuri. selecteaz partenerii. ii mentale üi a rezisten ei. de obicei apar 1-2 lideri care domin jocul. uneori perioadele sunt mai lungi. nereuüite. Nu putem impune jocuri cu reguli impuse la copii de 3-5 ani pentru c nu contribuie la dezvoltarea lor la fel de mult ca üi jocurile simbolice. se implic . s -üi asume riscuri. Astfel. Aceste etape atrag îns aten ia asupra faptului c . permit copilului s îüi exprime emo iile. sunt jocurile cu reguli. se joac lâng ceilal i üi nu e interesat de ceea ce fac aceütia (2. z Tipuri de joc specifice vârstei timpurii 3-6/7 ani: Conform lui Piaget. pân la 2 ani.5 ani) z joc asociativ – se joac împreun cu ceilal i. jocurile manipulative (de explorare üi manipulare a obiectelor) sunt cele dominante.

Jocul didactic este ini iat numai de c tre adult. Jocul liber ofer educatoarei üansa de a cunoaüte cât mai bine copilul. dorin e.. experien ele dobândite anterior. vom vedea cum copilul transpune în joc experien e proprii fie ca „spectator” al evenimentelor din jurul lui. O serie de obiective propuse în cadrul proiectelor tematice se rezolv prin aceast form de organizare üi desf üurare a actului educativ. ini iate de copil. totodat . specific înv rii în copil ria timpurie. de construc ii. reprezint o form utilizat în activitatea educativ din gr dini . Sau dac se joac un joc simbolic. vom vedea ce lucruri ütie despre maüini. ce poate üi ce nu poate înc s fac . construieüte cazemate. pentru c nu exist cenzur în exprimarea sa în timpul jocului liber indiferent ce tip de joc e (simbolic. toate acestea copilul le realizeaz jucându-se. Este natural üi de aceea are un impact puternic asupra dezvolt rii copilului în toate domeniile de dezvoltare. El singur îüi alege locul. juc riile üi tipul de joc pe-l care doreüte. precum üi limbajul utilizat. fiind momentul în care copilul utilizeaz cunoütin ele. Jocul simbolic permite copilului totodat üi s transpun în „realitatea” lui.. propuse. frustr ri. f r interven ia adultului. scopul fiind acela de a urm ri atingerea unor obiective educa ionale. despre el.). putem observa tipurile de raporturi pe care le stabileüte între personaje. de tipul „ De-a. leag obiecte între ele pentru a ob ine un üir pe care apoi îl deplaseaz tr gându-l dup el etc. dac îl observ m cum se joac cu o maüinu . în contexte în care el se simte liber s se exprime. etc. dup aceast vârst apar jocurile simbolice. Fie c manipuleaz obiecte încercînd diverse miüc ri üi experimente. în care apar personaje. îi fac pl cere üi astfel înva despre lucruri. fie c realizeaz anumite ac iuni pentru a ob ine satisfac ie (parcheaz maüini. insatisfac ii.. Elementele joc se împletesc cu înv are. De exemplu.”. gânduri. de manipulare. fie ca personaj principal. ce scenarii inventeaz inspirate din via a real . deprinderile. ac iuni aüa cum le-a perceput el. despre efectele ac iunii sale asupra obiectelor üi. Educatoarea/adultul trebuie s îi acorde timp copilului pentru acest tip fundamental de joc. rostogoleüte c tre o anumit destina ie un obiect. Dou categorii mari de jocuri se diferen iaz în func ie de ini iatorul jocului: Jocul liber – este tipul de joc pe care copilul îl utilizeaz tot timpul pe parcursul zilei îmbr când diferite forme. Jocurile libere sunt jocurile alese. Limbajul üi ac iunile copilului în jocul liber vorbesc despre modul în care el percepe lumea din jurul lui.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Dac jocurile practice üi manipulative sunt specifice copiilor pân la 3 ani. 31 . Nu sunt sarcini impuse de nimeni. evenimente. bucurii din via a lui üi sunt pline de semnifica ie.

capacit ile de coordonare a miüc rilor. precum üi coordonarea oculo-motorie. tu spui multe” (singular-plural). musculatura fin . cât üi cele didactice. Prin manipularea obiectelor din mediul ce îl înconjoar . “Unde a zburat rândunica? (pozi ii spa iale). Jocul simbolic – copilul utilizeaz mediul pentru a pune în scen realitatea aüa cum o percepe el. deprinderi de îmbinare. Aici este posibil ca F t-frumos s plece cu racheta la palatul zânelor Scufi a Roüie s mearg la bunicu a împreun cu prietenii ei piticii. basme în buc ele. „ Jocuri logice de comparare a obiectelor dup criterii date üi de analiz . în func ie de deprinderile. capacit activitate de baz a jocului) pot fi: ile pe care le dezvolt prin forma instrinsec a jocului (tipul de Jocuri de manipulare . punere în coresponden .antreneaz musculatura fin (premis de baz în formarea deprinderilor de scris). capacitatea de discriminare vizual . jocuri educative. “Spune al cui este?” (folosirea corect a genitivului). „Ursul doarme”. s gândeasc asupra unor conexiuni între evenimente s motiveze cu argumente proprii ac iunile sale. “Ce po i spune despre?” „ Jocuri de analiz perceptiv vizual . „ûtafeta uriaüilor” etc.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Exemple de jocuri didactice pot fi: „ Senzoriale senzoriale. animale”. Copilul trebuie încurajat s g seasc solu ii noi pentru personajele sale. De exemplu. de ghicire. capacitatea de a rezolva probleme. dar pentru aceasta au nevoie de oportunit i de joc. percep iile de culoare. personaje reale sau imaginare. Dimensiunea cognitiv . “Din jum tate – întreg”. cât üi pentru dezvoltarea ulterioar . de reconstituire de imagini din buc ele: “Loto flori. descriere. m rime. fructe. clasificare. p s ri. sociabilitatea. triere. jetoane) copiii îüi dezvolt : coordonarea ochi – mân . aüezare în ordine. controlul lor. mozaic. “Cui trimit scrisoare?” (folosirea corect a dativului). imaginativ . de recunoaütere a unui obiect cu ajutorul sim urilor: “Ghici ce ai gustat!”. Atât jocurile libere. mic”. Reprezent rile simbolice reprezint precursorul cititului atâta timp cât literele simbolizeaz sunetele. interpreteaz roluri. sentimentul de bucurie la realizarea unor sarcini. manipulând piesele jocurilor existente în centrele Joc de mas sau ûtiin e (puzzle. „ Jocuri de miücare: „Cuibul rândunicilor”. form . clasificare: “Mare. Lego. Un aspect semnificativ al cunoaüterii la vârstele timpurii este dezvoltarea jocului simbolic în timp ce îüi construiesc reprezent ri sofisticate asupra lumii. “G seüte locul potrivit!” „ Jocuri gramaticale: “Eu spun una. num rare. “Jocul umbrelor”. copilul începe s controleze posibilit ile de cunoaütere. Un aspect foarte important este câütigarea independen ei de ac iune üi autocontrol. “Spune cum este?”. de gândire a jocului este doar un aspect al influen ei în înv area copilului atât la vârstele timpurii. de a schimba üi st pâni realitatea. Rela ia 32 .

consumator. ap . “poütaüul” citeüte adresele de pe scrisori…) Prin jocul simbolic (deseori imitativ) e pus în miücare fantezia copilului care d lucrurilor üi fiin elor însuüiri pe care nu le au în realitate. “Doctorul” scrie re ete pentru pacien ii s i în jocul “De-a doctorii”. îi d s m nânce. deprinderi care au fost achizi ionate. se poate începe cu un joc simbolic intitulat „De-a gr dinarul”. o culc . Feti a se joac cu p puüa. atunci când ajut copiii s scrie poveütile create în cadrul jocului. m rime. dar o üi ceart dac nu vorbeüte frumos. în care copiii pot s interpreteze diferite roluri: de flori. Feti a. Jocul simbolic poate fi ini iat de copil. sau poate fi propus de adult üi atunci devine o activitate care vizeaz utilizarea jocului simbolic pentru atingerea anumitor obiective. o îngrijeüte când este bolnav . Prin asumarea unor roluri copiii pot desf üura jocuri care sunt încadrate în jocul cu subiect din via a cotidian .crearea unor leg turi între con inutul jocurilor simbolice üi con inutul activit ilor care se desf üoar (poate fi un joc care valorific unele con inuturi. glasul acestora. cu care se juca drept cal?! Covorul din camer drept plaj sau pajiüte?! Fiecare obiect în jocul copilului cap t o importan . o îmbrac . de fapt. În cadrul acestui tip de joc copiii imit mersul animalelor. dar poate fi üi b tut dup împrejur ri. prin intuirea lor prin to i analizatorii. alegerea juc riilor üi preg tirea copiilor. pentru schimbarea acestor reguli pentru binele grupului.încurajarea copiilor pentru asumarea unor roluri cât mai diverse. 33 . Desf üurarea jocului ofer posibilitatea copiilor de a observa însuüirile caracteristice ale unor fructe (form . C rui b iat nu i-a servit un b . „De-a strada”.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani dintre joc üi înv area literelor poate fi ini iat de copii în jocurile spontane. de vânz tor de flori. pr jituri citind re etele culinare. din cadrul temei „Din lumea celor care nu cuvânt ”. dar fa de acesta el ia atitudine real fa de fiecare. În desf üurarea acestor jocuri sunt avute în vedere urm toarele aspecte: . în jocul s u. de a lucra prin cooperare cu al ii.) Joc simbolic folosit drept cadru introductiv în desf üurarea unor activit i. etc. dac se comport frumos o mângâie. de albinu e. . . de exemplu. B ul care serveüte drept cal este mângâiat. Copiii îüi dezvolt un limbaj specific prin asumarea de roluri diferite (cofetar. este îngrijit. Aceste jocuri au subiecte alese din via a cotidian . culoare). se joac pe plaj . i se d mâncare. înainte de a desf üura activitatea de observare în centrul de ûtiin e „ Flori de prim var ”. produc tor de alimente etc. a unei activit i tematice). îüi dezvolt instinctul de auto-ap rare üi instinctul de conservare.asigurarea unui climat favorabil consolid rii/extinderii prin jocul simbolic a con inutului activit ii tematice sau a proiectului. Jocul imitativ îl ajut pe copil în înv area de a accepta üi de a tr i dup anumite reguli üi norme. Astfel de jocuri sunt: „ Dea familia”. „ De-a gr dini a”. imit grija mamei pentru copii. în cadrul activit ilor alese üi atunci este un joc liber. de gr dinar. “buc tarul” face mâncare. de fluturi. exersate în cadrul unui proiect. se urc pe munte – pe pat. Exemple de utilizare a jocului simbolic: Joc simbolic cu caracter anticipativ: jocul „De-a cofetarii” (pentru preg tirea unei salate de fructe) se organizeaz înaintea desf üur rii observa iei „Fructe de toamn ” în Centrul de ûtiin e. Preg tirea lor vizeaz : alegerea üi amenajarea locului de joc. p r ile componente de a respecta unele reguli de igien . ori de adult.

Educatoarea poate interveni în organizarea üi desf üurarea acestor jocuri prin: • interpretarea unui rol mai complex (în interpretarea acestui rol.a. Ei vor respecta locul pe unde se circul . care trebuie bine cunoscut de c tre to i partenerii. indica ii. se pot desf üura jocurile: „ De-a circula ia”. în eles üi redat cu fidelitate. Pe ultimul plan st grija pentru „decor” (cadrul în care s se desf üoare jocul). În ceea ce priveüte interpretarea rolurilor asumate üi modalit ile de înscenare a con inutului din lipsa posibilit ii de discern mânt üi de asimilare diferen iat . aprecieri. În cadrul acestor jocuri. stimularea lui prin intermediul unor materiale noi. • îndrumarea jocului din exterior (dep üind trecerea de la jocul individual la înscen ri scurte inspirate din poveütile cunoscute în gr dini ). ca pieton. se stabilesc rela ii complexe üi are loc un schimb viu üi continuu de p reri. basmului. ac iunile educatoarei reprezint un model pe care copiii îl preiau cu toate aspectele lui. 34 . teatrului. copilul mic îmbin elementele fantastice cu cele luate din via a cotidian . fie colectiv (transpunând scene din poveüti). În jocurile colective cu subiecte din basme üi poveüti. semnalele luminoase. dar üi realitatea cotidian .…respect reguli civilizate de comportare) sau extinderea con inutului jocului. Jocul dramatizare are ca surs tematic lumea mijlocit a poveütii. prin demonstrarea unei noi ac iuni (…vine în vizit aducând flori üi ciocolat . „De-a strada” în centrul de Construc ii ü. În felul acesta copiii pun în practic cunoütin ele însuüite anterior. La baza îndrum rii acestor jocuri stau: • observarea copiilor în timpul jocului. În cadrul acestor jocuri copiii au interven ie personal . De pild . „prin ul” vine c lare pe cal (pe un b ) üi are la brâu „sabie” (o bucat de scândur . • corectarea lui prin sugestii verbale. explica ii. filmului. propunerea de situa ii problematice c rora copilul în timpul jocului trebuie s le g seasc solu ii (. semnele de circula ie etc. conversa ia cu caracter preg titor. inclusiv dialogul) . • stimularea jocului din exterior. Jocul de rol/dramatizarea presupune o preg tire prealabil üi anume. • posibilit ile psihofizice ale copiilor. • impulsionarea üi dezvoltarea jocurilor prin: repovestiri. Important este p strarea pl cerii jocului!!! Atât jocul simbolic cu subiecte din via a cotidian cât üi cu subiecte din basme üi poveüti se desf üoar fie individual (interpretând rolul unui personaj) . întreb ri. transpunerea subiectului. analiza jocului. în cele ini iate de copiii de 6/7 ani. fiecare fiind în acelaüi timp üi interpret üi regizor. • îmbog irea unui joc. legat cu o sforicic ). preocup rile copiilor se îndreapt spre inuta vestimentar c reia simt nevoia s -i adauge detalii de natur s le sublinieze identitatea împrumutat üi c tre procurarea unor obiecte care le permit s ac ioneze conform rolului asumat. reguli de circula ie. dezaprob ri. • încadrarea educatoarei în joc (prin asumarea unui rol).Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani În urma desf üur rii lecturii dup imagini: „ Strada” la centrul Bibliotec .

încât s evoce atmosfera cerut de basmul. de c tre educatoare.Convorbirea dintre vr biu üi bursuc: „ Moü bursuc. experien a câütigat în jocul – dramatizare. 2. Ca modalit i de conducere a dramatiz rii amintim: 1. sor furnic /.” . „Pungu a cu doi bani”. Acesta trebuie s fie simplu. Constantinescu. 3.Vizita f cut de vr biu rândunicii (desprins din versurile autorului: „ Vecinic / Rândunic . 2. vizionarea diafilmului. încadrarea educatoarei în jocul copiilor üi sprijinirea lor prin demonstrarea rolurilor implicate în înscenare. „Coliba iepuraüului”.a. Exemplul decorului pentru dramatizarea poveütii „ Capra cu trei iezi” : • o m su cu un vas românesc. . 3 amenajarea cadrului. cuprinderea unui num r mare de personaje) . La aceste dramatiz ri farmecul rezid în reluarea repetat a unor ac iuni üi dialoguri simple. C ile cele mai folosite în acest sens sunt: repovestirea. • un scaun de dimensiuni obiünuite. „Fata babei üi fata moüneagului” etc.. n-ai v zut/ Vecinica rândunica/ Pe aici a trecut? ” . Cerin ele materiale ale dramatiz rii (asigurarea tuturor condi iilor materiale menite s -i sprijine reuüita) . îndrumarea exterioar . 3 alegerea celor mai potrivite costume üi alte accesorii. discret. evocator (decorarea excesiv devine sup r toare – ob inându-se efecte violente care copleüesc üi perturb copiii) . Aceste texte se aleg în mod progresiv.. se poate face fie în absen a copiilor. o farfurie de lut üi 3 sc unele în jur. Amenajarea cadrului. 3. povestirea dup un üir de tablouri.Convorbirea dintre vr biu üi üopârl . prin asumarea unui rol definit. încadrarea în jocul copiilor prin asumarea unui rol definit. Textul trebuie redus ca întindere (pentru copiii de 3-4 ani). De pild .Convorbirea dintre vr biu üi broasc : „ Hai broscu Oac – oac –oac/ Ieüi acum pu in din lac! / Cip – cirip / Cip – cirip”… . Alegerea selectiv a textului care urmeaz s fie dramatizat (acesta trebuie s cuprind ac iuni accesibile üi dinamice. dialog bogat. „M nuüa”. copiii angajându-se de la sine în joc. 3 cadru suficient de larg care s permit miücarea liber a copilului. • pe perete un ütergar întins.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Dramatizarea presupune: 1. fie cu concursul copiilor trezindu-le interesul pentru dramatizare. De asemenea trebuie s se in seama de posibilit ile de memorare ale copiilor üi capacitatea redus de concentrare. Însuüirea temeinic a textului poveütii (basmului). cu un con inut mai complex. 35 . pentru efectul surpriz . „Turti a” ü. prin încadrarea educatoarei în dramatizare. aceasta are prilejul s conduc prin însuüi rolul ales înscenarea prin urm toarele momente: . /Dar e bine de plimbare”.Convorbirea dintre vr biu üi rândunic . N-ai v zut pe rândunic ?. Exemple de poveüti agreate la grupa mic : „ Ridichea uriaü ”. /Ieüi afar / Surioar / Nu-i nici cald/ ûi nu-i nici soare. . În cadrul dramatiz rii: „ Unde a zburat rândunica” de T. povestea aleas pentru înscenare.Convorbirea dintre vr biu üi furnic : „ Cip – cirip. viu care mobilizeaz copiii üi faciliteaz înscenarea conflictului. în vederea transpunerii lui in joc.

dorin a de a câütiga. de volum. cuburi de lemn.crea ia tematic (la început de ordin pur asociativ. pe lâng bucuria particip rii. îngr direa spa iului. . jocurile sportive. În general sunt jocuri care arat prin ce modalit i po i s câütigi (au la baz întrecerea precum üi jocurile de echip ). abilit i. dau frâu imagina iei. ele bazându-se pe competi ie. jocuri inventate de copii. la 7 ani. de context. Numim joc de construc ie. rela ii spa iale. apoi de extind pe orizontal . apreciaz cantitativ materialele utilizate (mai mari. În cadrul jocurilor de construc ie. lut. stabileüte raporturi între obiecte (de m rime. se joac cu alternan e de forme. de a ac iona doar atunci când sunt nominaliza i. asociaz . lemn (deüeuri). Prin construc ie copilul sorteaz .. Jocurile de construc ii sunt foarte importante pentru dezvoltarea cognitiv a copilului în perioada copil riei timpurii. realizeaz coresponden e. „Gara” etc. z pad . capacit i.construc iile întâi sunt pe vertical . de lungime. implicarea afectiv . de a alege un partener. “De-a v-a i ascunselea”. “De-a v-a i ascunselea”). În jocurile lor simbolice. 36 . „Or üelul copiilor”. arhitectura creat de copil. treptat. fiind jocuri de grup. de greutate. respect reguli. mai grele).).”) În jocurile “ûoarecele üi pisica”. ap rînd üi jocurile cu reguli impuse.. grupeaz . copiii lucrând: stabilesc rela ii cauzale între obiecte (care sunt mai mari üi mai grele cad mai uüor dac nu au stabilitate etc.procesul de examinare üi combinare a formelor. raporturi cauzale etc. Copilul construieüte cu cele mai diferite materiale din natur : piatr . are loc socializarea. Exemple de jocuri de construc ie: „Blocul în care locuiesc”. buc i de c r mid .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Jocul cu reguli – sunt jocurile cu reguli formulate fie de c tre copii sau de c tre adul i. spre finalul preücolarit ii.: „Eu sunt postasul. De aceea trebuie s beneficieze de materiale corespunz toare pentru a-üi exersa opera iile cognitive implicate în jocurile de construc ie. de experien a de via . jocurile didactice. care devin foarte populare în ücolaritatea mic . “Batistu a”. organizeaz sau pune în valoare spa iul (prin intermediul diferitelor materiale üi forme). Copiii îns pot simplifica sau complica aceste reguli. adic munca lui cu materiale de construc ie. La vârsta preücolar jocurile cu reguli inventate de copii sunt cel mai des întâlnite. „Strada”. În dezvoltarea unei construc ii de c tre copii deosebim urm toarele stadii: . acoperirea lui. îi d m numele). üi s fi v zut la jocul.construc ia conütient a formei. Jocul de construc ii reprezint activitatea prin care copilul exerseaz multe deprinderi üi capacit i care contribuie îndeosebi la dezvoltarea sa cognitiv üi a musculaturii fine.). separarea. în func ie de interesul manifestat. copiii inventeaz propriile lor reguli ( de ex. nuiele. pe m sura în care copilul demonstreaz o mai mare performan în aplicarea unor cunoütine. . Copiii sunt puüi în situa ia de a respecta regula. dar tu nu ai voie sa deschizi uüa pân nu sun eu la uü . „Gr dini a mea”. s nu observi batistu a üi s fi pedepsit cu statul într-un picior. . incluziunea. mai lungi. de culoare. de a se întrece cu el de a se bucura de reuüita sau de a accepta eüecul (s fi prins de pisic .

Jocurile dinamice se pot organiza üi în aer liber. sentimentul de apartenen la grup . prinderea. În selectarea üi practicarea jocurilor dinamice se au în vedere particularit ile de vârst : tipul exerci iilor incluse în jocuri. jocul este cea mai eficient integrat datorit naturale ei cu care copilul înva ! Prin joc copilul: • desf üoar o activitate specific în sensul identit ii personale. prietenie. • comunic . cu sau f r obiecte. for a. îüi dezvolt astfel gândirea abstract . educ atitudini. echilibrul). suprasolicitarea. prin care se consolideaz deprinderile motrice de baz (mers. este necesar üi alternarea acestuia cu jocuri liniütitoare. se dezvolt calit ile motrice (viteza. alergarea. rezisten a) üi st ri emo ionale pozitive. üi în sal . extenuarea fizic . urmeaz cerin ele üi determin rile de baz ale copilului. O aten ie deosebit s acord m copiilor timizi. exigen a fa de executare. 37 . creeaz solu ii. spirit de cooperare. c rarea. • realizeaz miüc ri de motricitate grosier üi fin . de coordonare oculo-motorie. cu simboluri üi reguli z Jocul ca tip de activitate de înv are integrat form de înv are Prin joc copilul este stimulat din toate punctele de vedere ale dezvolt rii sale! De aceea. • experimenteaz posibilit i de adaptare.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Jocurile dinamice/de miücare au la baz ac iuni motrice mai simple sau mai complexe dirijate de anumite reguli. aparate. oboseala. rezolv probleme. comportamente. Atractivitatea üi eficien a jocului depind de ingeniozitatea educatoarei de a îmbina sarcina educativ atr g toare. respectându-le ritmul propriu üi particularit ile individuale. s ritura. cu dorin ele copiilor. sentimentul de altruism. Ele mobilizeaz întreaga grup de copii. dezvolt st ri emo ionale. apatici sau instabili. • exprim sentimentele lor în simboluri. Pentru a evita excesul. îüi dezvolt limbajul. pe lâng o bun dozare a timpului de joc dinamic. durata lor. • rezolv probleme de via din mediul lor fizic üi social. în func ie de anotimp. îüi îmbog esc üi exerseaz vocabularul. aruncarea. fricoüi. num rul regulilor va fi în dependen direct cu vârsta copiilor.

prindere. declanüeaz capacit ile mentale (cunoaüte üi denumeüte juc riile pe care le aüeaz în rafturi. firesc. se modeleaz procesele afectiv-emo ionale (copilul este total convins c trebuie s joace cât mai fidel rolul pe care îl modeleaz cu maxim convingere. calitativ. cu ceilal i. aruncare. • se dezvolt sub aspect cognitiv. dar rolul cere acest lucru üi astfel î i educi voin a • îüi dezvolt acuitatea vizual . • s se încurajeze interac iunea. întoarcere. precum üi educarea voin ei. • s se creeze un spa iu adecvat abord rii jocului ca activitate complex üi complet .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani • • comunic cu sine. reac ioneaz afectiv. îüi dezvolt aten ia. cu pl cere în joc. autocontrolul. Pentru ca jocul s contribuie cât mai semnificativ la dezvoltarea copilului sunt necesare câteva condi ii: • jocul s permit copiilor ocazia unor descoperiri. jocul îmbog eüte cunoütin ele. ad ugând la aceasta cum üi l-ar dori). a st pânirii de sine. Astfel. sim ul ordinii (copilul aüeaz juc riile într-o ordine stabilit dup criterii proprii. ütie unde se afl o juc rie üi merge direct la ea când e cerut de un cump r tor). întreab ).i înfrângi dorin ele imediate. le compar sub aspect cantitativ. s -i extind cunoaüterea. ini iativ . recep ioneaz üi înva s recunoasc sentimentele celorlal i. ridic ri üi coborâri ale bra elor. preocup rile lui imediate s fie satisf cute prin situa iile de joc create. s aütepte frumos clien ii. expresii. experimente sub supravegherea adultului. • materialele puse la dispozi ia lor s solicite copilul üi s -l antreneze în noi experien e. reac ioneaz adecvat. curaj. admir . apreciaz . Nu-i uüor s . motiva ia. interesul. face aprecieri la adresa acestora. r suciri. 38 . • înva s -üi st pâneasc emo iile. Jocul influen eaz pozitiv dezvoltarea ulterioar a copilului. • jocul copilului reprezint feed-back-ul influen ei educative a adultului asupra sa. îüi exprim sentimente. • se dezvolt sub aspect fizic (face miüc ri de aplecare. utilizeaz corect formulele de adresare. • îüi precizeaz . în jocul ”De-a magazinul de juc rii” copilul care interpreteaz rolul de vânz tor • trebuie s aranjeze marfa în rafturi. el este cu adev rat vânz torul pe care l-a cunoscut üi care l-a impresionat. exerseaz üi îmbog eüte vocabularul (utilizeaz cuvinte. folosesc obiectele din jurul lor în scopuri în care au fost create. stabileüte pre ul. s stabileasc pre urile. num r „banii”). dar üi în alte scopuri (îüi dezvolt creativitatea). prin joc se declanüeaz mecanismul propice cultiv rii unor calit i morale: perseveren . formule lingvistice în context. ghemuire). descrie. • interesul copilului. comunic uüor. s se stimuleze dezvoltarea socio-emo ional . s -i faciliteze formarea deprinderilor.

Materialele alese s fie colorate. de la cea mai mic la cea mai mare”. viu colorate. 4 4 39 . Jocul serveüte pentru sus inerea culturii autentice. culoare. mult aten ie. Nu vom folosi obiecte din sticl . tradi ii. Care pies urmeaz ?”) Folosi i materiale potrivite pentru nivelul de dezvoltare a copilului üi stimularea sa (la 3-4 ani oferim copiilor cuburi mai mari. solicitând copilul s rezolve sarcini cu un grad mai mare de dificultate. piese mai mici care necesit precizie în miücare. anivers ri. teme universale. obiceiuri. Planifica i activit ile în aüa fel încât copilul s -üi antreneze cât mai multe abilit i (În momentul în care copilul a c p tat o deprindere e necesar s complic m jocul.). dou pâini üi un pachet de biscui i?”. la 5-6 ani se pot juca cu lego. pioneze la 3-4 ani üi nici cuburi grele sau alte juc rii care presupun efort fizic ce dep üeüte posibilit ile acestora). încorporeaz poveüti populare. Juca i-v efectiv cu copilul. ci transfigurat respectându-se îns rela iile interumane: vânz torul are acest statut atâta vreme cât exist si un cump r tor cu care rela ioneaz ). Sugestii pentru cadrele didactice… üi p rin i privind jocul copilului: 4 4 4 Participa i la jocul copilului dac v accept („Ce zici dac eu aü dori s cump r de la magazinul t u. s atrag prin form . Jocul este o experien natural . m rime. sigure üi durabile (jocurile üi juc riile s fie din materiale rezistente.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani • în plan social copilul înva prin joc s tr iasc üi s ac ioneze împreun cu ceilal i (rolul interpretat are coresponden social . stimula i-l s manipuleze obiecte üi situa ii. descoperindu-se pe sine. s nu prezinte pericol de accidente. diversificându-i modurile üi modalit ile de joc(„Acum e rândul meu s aüez cubul roüu. estetice. cunoscându-üi tovar üii. explorând mediul înconjur tor. universal ce face parte din via a de zi cu zi. nasturi. dezvoltându-se. perseveren üi experien ). s corespund preocup rilor de vârst üi scopului urm rit. realitatea nu este reprodus identic. Pretutindeni în lume copiii se joac individual sau în grupuri mici. sârm . uüoare. uüor de mânuit. înv ând. hai s le aüez m în ordine. r bdare. fiind o experien de înv are cu multiple valen e. „Dac ai adus toate p puüile pe canapea. puzzle-uri mari.

vrei s -mi faci tu un ceai?” sau „Eu sunt copilul. nu le r spunde i dumneavoastr (Când vin cu solicitarea: „Nu ütiu cum s fac aici. ajut -m !” nu v gr bi i s oferi i solu ia.. despre evenimentele religioase pe care le s rb tori i.. drojdie. îmbog esc experien a de via a copiilor”).. ghinde. despre tot ce se întâmpl üi el este p rtaü. Pune i la dispozi ia lor semin e de mac sau susan üi sugera i-le s modeleze ”specialit i” folosind aceste ingrediente). haine vechi. venirea üi plecarea p s relelor. vrei s fii tu mama üi s ne juc m de-a familia?”). Unii dintre noi aranjeaz masa üi al ii vom scrie invita iile. l rgi i tematica üi arealul de subiecte (Vorbi i copilului despre naüterea lui. am r cit. creativitatea. via a gâzelor. Folosi i-v întreaga dumneavoastr creativitate üi experien pentru a descoperi împreun cu copilul noi obiecte üi materiale ce îi pot stimula üi l rgi experien a prin joc (În timpul plimb rilor aduna i materiale din natur : crengu e. satisfac curiozitatea. L sa i copiilor destul timp s se gândeasc . s fi i dou m mici!”). solu ii. ”Ce mult îmi place cum ai aranjat maüinu ele!”). pietricele.üi vom vedea dac e bine. „Bravo. spune i-le ”Oare cum ar fi mai bine? Tu la ce te gândeüti? Încearc . pastra i ambalaje. aparate – toate sunt o surs inepuizabil pentru subiecte noi de joc. Crea i copilului posibilit i multiple de a se juca cu al ii.” üi l sa i-le un timp s g seasc variante. despre botez. i-a reuüit pr jitura pentru p puü !”. întreab -l cum se numeüte üi roag -l s se joace cu tine!”. creüterea plantelor). dezvolt imagina ia.. frunze. sare üi ap üi ajuta i-i s fr mânte aluatul din care ei vor modela cele mai minunate produse. s experimenteze. s persevereze). dezvolta i jocul în comun al copiilor (Când ieüi i în parc încuraja i copilul s rela ioneze cu al i copii: ”Uite ce minge frumoas are b ie elul acela. r spunde i la întreb rile copiilor. s -üi dezvolte jocul üi s g seasc solu ii la problemele ivite. satisface i-i orice curiozitate cu explica ii adecvate nivelului s u de în elegere). De câte farfurii avem nevoie?” Etc. Folosi i toate ocaziile pentru a dirija aten ia copilului spre obiectele üi evenimentele naturale/reale care pot stimula üi satisface curiozitatea sa (Urm ri i transform rile din natur . Îmbog i i cunoütin ele copilului cu materiale noi pe care el le poate folosi jucându-se. Aprecia i mereu pozitiv eforturile copilului în joc („Ce frumos ai construit.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 4 4 4 4 4 4 4 Atrage i copiii s se joace dac este nevoie („ûtii c nu m simt prea bine. pentru a extinde cunoütin ele üi experien ele copilului (în jocul ”De-a brutarii” da i copiilor f in . 4 4 40 .. vase. stimula i copilul s stabileasc rela ii de joc cu al i copii. eüti grozav!”. fenomenele din lumea înconjur toare. lucrurile. haide i s aüez m masa pentru toate p puüile üi s facem niüte invita ii s participe üi al i invita i.). gândirea. sa înve e din greüeli. ”Ia üi feti a cu tine ca s plimba i împreun p puüa cu c ruciorul. zborul fluturaüului. Extinde i ac iunile copiilor üi propune i üi altele („Acum c a i terminat de g tit. introduce i idei noi. Îmbog i i cunoütin ele copiilor cu teme variate despre evenimentele.

Fi i în permanent c utare de noi modalit i prin care s facem jocul copiilor pe m sura posibilit ilor acestora (Porni i cu jocuri simple. cât timp mediul îl stimuleaz iar adultul îi ofer suport. accesibile. introduce i personaje. care trezesc interes. satisfac nevoia de cunoaütere üi ac iune. situa ii noi de înv are üi experimentare. Prin joc acest lucru este cel mai lesne de realizat. cât se joac üi cu cine se joac ): Acorda i timp suficient üi spa iu ambiental într-un mediu curat üi securizant unde jocul s fie o experien benefic üi sigur (Copilul trebuie s se joace într-un spa iu curat.) Asigura i participarea tuturor copiilor în joc. îmbog i i-l prin noi materiale üi reguli. 4 41 .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 4 4 4 Valorifica i experien a personal a copilului üi integra i-o cu noile cunoütin e üi deprinderi prin situa iile de înv are pe care le crea i. („Eu am aflat c üi Daniel are acas un c eluü üi chiar el are grij de el. îndeosebi a celor care sunt timizi sau nu au încredere c pot s contribuie üi ei la derularea jocului prin asumarea unui rol sau nu sunt solicita i de al i copii. de miücare. Copilul se joac atâta timp cât îüi satisface nevoia de cunoaütere. bine aerisit. luminos unde exist mobilier adecvat. urm ri i cu aten ie cum se joac . sub directa supraveghere a adultului. jocuri üi juc rii ce nu-i pun în pericol via a sau s n tatea. Cred c v poate ajuta el la prepararea mânc rii pentru Pongo”.).

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Capitolul 4. Mediul de înv are z Centrul de activitate Art z Centrul de activitate Bibliotec z Centrul de activitate ûtiin e z Centrul de activitate Construc ii z Centrul de activitate C su a P puüii z 42 Centrul de activitate Jocuri de mas .

2000). fiind noi înüine parte integrant a acestuia (Viorica Preda. de socializare. Putem concluziona c va trebui s cre m o sal de clas atractiv . dac nu apare interac iunea dintre aceüti factori üi copil/copii. De aceea. dup ce copilul a parcurs deja câteva etape de formare (de la naütere la 3 ani). a comunic rii üi premisele citirii üi scrierii. 3 Acest tip de organizare permite dezvoltarea liber a copilului pe domeniile de dezvoltare: • dezvoltare fizic . deoarece nevoile copilului. 3 Mediul fizic trebuie gândit aüa încât s putem sesiza dinamica proprie a fiec rui copil üi s oferim posibilitatea dezvolt rii lui armonioase. copil/adul i.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Una dintre condi iile esen iale ale aplic rii unui curriculum centrat pe nevoile. • dezvoltarea socio-emo ional . care integreaz diferite domenii de cunoaütere üi experien e de înv are1: 1 Un alt centru de activitate care este recomandat a fi amenajat în sala de grup este cel de Nisip üi ap . în general. securizant . fiind un centru de activitate foarte important pentru dezvoltarea copilului. unde ei s se simt st pâni üi în siguran . • dezvoltarea limbajului. spa iul s lii de grup va fi organizat pe centre de activitate. s n tate si igiena personal . 3 Prin organizarea spa iului grupei pe centre de activitate procesul de înv are este unul activ. în perechi sau în grupuri mici. p rin i). Chiar dac el nu este men ionat üi descris precum celelalte centre. 3 Simpla prezen a unor factori de mediu nu este suficient ca ea s determine transformarea universului psihic al copilului. este bine s inem seama de urm toarele aspecte : 3 Gr dini a este spa iul în care realiz m educa ia timpurie. nu înseamn c nu pate fi amenajat. educa ia adresânduse fiec rui copil în parte üi nu copiilor. Noi. interesele üi dezvoltarea lui global se refer la crearea unui mediu educa ional adecvat. suntem responsabile de crearea unui mediu favorabil de înv are. • dezvoltarea cognitiv üi cunoaüterea lumii. cu adul ii. pl cut . individual. educatoarele. Pentru a r spunde cerin elor de dezvoltare a copiilor în toate domeniile men ionate mai sus. în scopul oferirii unor experien e de înv are cât mai diverse üi a unor con inuturi circumscrise de cele 5 domenii experien iale. Fiecare 43 . To i copiii înva cel mai bine prin contactul activ cu mediul üi cu cei din jur (colegi. • dezvoltarea capacit ilor üi atitudinilor în înv are. educatoare. care s permit dezvoltarea liber a copilului si s pun în eviden dimensiunea intercultural üi pe cea a incluziunii sociale. func ional . stimulându-i dezvoltarea sub toate aspectele. în care copiii interac ioneaz direct cu materialele. 3 Mediul social este la fel de important ca üi mediul fizic creat. 3 Este bine s oferim situa ii variate de joc üi activitate. cerin ele lui pentru educa ie sunt diferite. cu al i copii. care s invite copiii la joc üi activitate.

fra ii mai mari. p rin i. Vom desf üura activit i pl cute üi interesante üi vom observa manifestarea unei atitudini relaxante üi în interac iunile copii-copii. asigurând posibilit i de op iune pentru copii. educatoarea. cât üi de p rin i. unele centre putând avea caracter permanent. o m su üi vom expune elemente ce sugereaz tema de studiu üi care urmeaz a fi completate de c tre copii. p rin ii. amenajeaz spa iul grupei în func ie de condi iile fizice de care dispune. bunici ) . dar putem ini ia üi desf üura üi activit i tematice care s contribuie la atingerea obiectivelor cadru üi a celor de referin . o etajer . astfel încât aceütia s poat ini ia propriile lor activit i de înv are. p rin i pe tot parcursul abord rii acesteia . Când gândim amenajarea spa iului educa ional. prin joc. educator. Gândind creator. putem crea o atmosfer de înv are spontan . pentru a putea fi v zut atât de copii. Tot aici putem aüeza “Cutiu a cu întreb ri” pe care copiii le pun în leg tura cu tema propus üi la care urmeaz a g si r spunsuri împreun cu colegii. 44 . Putem amenaja un panou. pentru parcursul zilei / s pt mânii.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani ~ Bibliotec ~ ûtiin ~ Art ~ Joc de rol ~ Jocuri de mas ~ Construc ii În aceste zone vom organiza jocuri si activit i liber alese. Prin distribuirea materialelor pe centre de activitate. putem g si multe idei pentru ca materialele amplasate în zonele amenajate s stimuleze üi s amplifice procesul de înv are. Acesta poate fi plasat la intrarea în clas . trebuie s rezerv m un loc pentru centrul tematic (reprezentat imagistic sau chiar cu mesaje scrise). copii-educatoare sau al i actori implica i în educa ie (profesori pentru activit ile op ionale. altele putînd fi deschise doar pentru anumite activit i.

blan . acuarelele üi pasta de modelat s nu fie toxice . aracet. dar si de expunerea lucr rilor realizate . materiale din natur . eboüoare. lipici. Il vom stabili într-un loc luminos al clasei. activit i practice . be iüoare. forme de diferite modele. aüezate la îndemâna copiilor.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Centrul de activitate Art În acest centru de activitate vom desf üura activit i de desen. cu posibilit i de depozitare a materialelor necesare. üerve ele. scobitori. dopuri. sec iuni dintr-un trunchi de copac. reproduceri. Putem afiüa planüe model. aracet. palete. be e de chibrituri. halate. üabloane. argil . palete. frunze pentru amprentare. coc ). creioane negre. Materialele de lucru trebuie s fie suficiente. Materiale sugerate: ¨ Desen . sârm . pl ci faian . resturi din material de piele. ceracolor. 45 . planüete. hârtie de impachetat. buc i de pânz . s nu fie periculoase ( foarfece cu vârf ascu it ). cutii de chibrituri. fire din lân . pânz . forme üi dimensiuni. pictur : creioane colorate.Este bine s existe sor ule e. ziare. buc i de sticl ülefuite. pensule. modelaj. carioca. be iüoare. reviste. foarfece. acuarele. coli colorate de diferite forme üi dimensiuni. lut moale. es turi r rite. ¨ Modelaj : pasta de modelat ( plastilin . ¨ Activit i practice: coli glacee. de bun calitate. pentru a nu-üi p ta h inu ele üi totodata se creeaz o atmosfer de “atelier”. suporturi pentru desen –pictur . coli desen. üi albume de art . pictur . vase pentru ap . ütampile. periu e pentru stropit. diplome ob inute de preücolari la diferite concursuri. carton de diferite culori.

pot ataüa castanelor. creându-i sentimentul c ceea ce a f cut nu este destul de bun. dar pot fi üi produsele unor grupuri de copii.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani În acest centru copiii pot combina tehnici specifice artei plastice cu cele ale activit ii practice. Este bine s evit m întreb ri de genul . pot ob ine siluete de animale sau orice alte forme plastice prin amprente de culoare ale frunzelor. Vom schimba lucr rile destul de des. caz în care se eviden iaz colaborarea. pot decupa forme pe care le aüeaz pe suport. Un aspect de mare importan este formarea la copii a deprinderilor de a face ordine la locul unde lucreaz . folosind afirma ii înconjur toare: • Cum ai f cut aceasta? • Ce mai po i ad uga ca s foloseüti tot spa iul colii de desen? • Ce elemente ale lucr rii i i plac cel mai mult? • Ce culori ai amestecat pentru a ob ine acest frumos portocaliu (roz etc. Lucr rile pot fi individuale. trebuie s le asigur m timpul üi materialele necesare. apoi pot decupa formele pictate . pot picta modelajele ob inute din coc . Astfel. ghindelor elemente din plastilin . Vom pune întreb ri care subliniaz tehnici. Educatoarea poate influen a procesul de crea ie al copiilor prin aten ia acordat üi prin comentarii despre culorile folosite. pot picta.)? Spa iul de expunere a lucr rilor trebuie s fie într-un loc vizibil üi nu foarte aglomerat. formele ob inute. instrumentele de lucru întrebuin ate. contureaz formele cu cear . iar exemplul personal este foarte important.Ce reprezint desenul t u?”. modul în care s-a folosit spa iul suportului de lucru. apoi picteaz toat suprafa a . o lipesc. Pentru aceasta.. procesul de crea ie. pot rupe / decupa hârtie de ziar. c nu este în eles. palmelor. iar când ridic formele decupate rezult o lucrare deosebit .. 46 . liniile trasate. ütiut fiind faptul c prin expunerea lucr rilor sus inem procesul de crea ie üi r spl tim efortul copiilor. etc.Ce ai desenat aici?” sau . deoarece copilul poate fi dezam git. comunicarea prin intermediul culorilor üi al simbolurilor grafice üi au un efect puternic asupra încheg rii comunit ii de înv are. stropesc suportul cu ajutorul unei periu e imbibat în tempera. dar nu impunem modele. Ii îndrum m cu privire la tehnicile de lucru. le suger m teme. având grij ca fiecare copil s fie apreciat. ob inând diverse figurine.

mai departe de centrele active (Construc ii. 4 Se îmbog esc cunoütin ele despre lume üi îüi extind vocabularul. având în vedere urm toarele aspecte: 4 Se dezvolt în elegerea simbolurilor (imagini üi litere care reprezint cuvântul vorbit). Centrul de activitate bibliotec se stabileüte într-un col cât mai intim üi relaxant. de recitare de poezii. de povestire. crearea de c rticele. de creare de poveüti noi dup diverse imagini. capacitatea de relatare a evenimentelor. jocuri de rol sau dramatiz ri. Nisip üi Ap ) 47 . un centru foarte important. convorbiri. cuvinte. 4 Se încurajeaz dorin a copilului de a citi (imagini). contactul cu mesajul scris în diversele sale forme de exprimare: imagini. 4 Se dezvolt imagina ia prin povestiri üi repovestiri. de compunere de poezii sau ghicitori.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Centrul de activitate Bibliotec În acest centru copiii desf üoar activit i din sfera limbajului üi a comunic rii. coeren a exprim rii. simboluri . 4 Se cultiv interesul üi respectul fa de carte. 4 Se dezvolt cursivitatea.

s r sfoim împreun c r i. copiii pot interpreta roluri din basmele üi poveütile îndr gite. ¨ raft pentru c r i . scene din poveütile cunoscute pictate de copii. de a li se cultiva sentimente de pre uire fa de carte üi de autorul acesteia. Tot aici vom desf üura unele jocuri-dramatiz ri. La grupele mari/preg titoare. tabla magnetic . repovestirilor. ¨ instrumente de scris. ƒ s folosim o voce cald . O cerin important este aceea de a deprinde copiii s utilizeze cu grij materialele puse la dispozi ie. un ritm adecvat. s st m lâng copii. pot scrie poezii scurte. ¨ caiete. Dac noi. Este necesar s schimbe periodic c r ile din bibliotec . ¨ coli. s gândeasc în mod critic. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ c r i de colorat. aceasta urmând în mod firesc lecturii. imprimant . ¨ perni e. cuvinte). ¨ cd-uri cu muzic üi poveüti Este foarte important s sprijinim dezvoltarea copilului în acest centru având în vedere urm toarele aspecte: ƒ pozi ia confortabil a copiilor pe perni e în jurul educatoarei. video. ¨ scaunul povestitorului.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Materiale sugerate: ¨ covor. manifest m pl cere pentru lectur üi copiii vor dovedi interes sporit pentru bibliotec . copiii pot scrie etichete. completeaz fiüe de lectur . încurajându-i s continue povestea. 48 . ƒ s folosim ilustra ii pe care copiii le vor comenta. expresiv . pot ilustra paginile pe care le pot capsa pentru a realiza c rticele. contactul cu mesajul scris în diversele sale forme (imagini. fiüe de lectur . Cu ajutorul câtorva m üti. s le citim. ƒ s -i stimul m copiii s asculte activ. s mergem cât mai des în acest centru. simboluri. Efortul personal îi face s pre uiasc üi mai mult c r ile. s vin cu solu ii noi. nu doar pasiv. dar üi deprinderi de exprimare în scris. ecusoane reprezentând diferite personaje sau costume simple ( pelerine divers colorate). computer. ¨ cuburi cu poveüti. În acest centru se exerseaz îndeosebi limbajul. educatoarele. ¨ imagini din poveüti. televizor.

înmugurite. tangram). Aici încuraj m dezvoltarea gândirii logice (rela iile cauzale. bancnote. Spa iul destinat acestor activit i este prev zut cu etajere pentru expunerea diverselor materiale . rigle gradate. etc. planüe cu imagini de la poli. l di e. deoarece oamenii înva cel mai bine lucrând. semin e grâu. înva s lucreze cu ceilal i. Copiii înva s aib in iativ üi sunt stimula i s fie curioüi. orz.). microscop. acvariu.Acestea se expun pe rând. magne i. seriere. Materiale sugerate: ¨ ghivece. Tot în acest centru vom afiüa calendarul naturii pe care îl vom completa zilnic cu ajutorul copiilor. ov z. temporale) üi a opera iilor prematematice (grupare. instrumente de scris. insectar. semin e aflate în diferite stadii de dezvoltare. pentru a nu se produce aglomerare. set de eprubete. cântar. probleme ilustrate. lantern . salin . crengu e înflorite. m surare etc. coli. iar prin schimbarea periodic se stârneüte interesul copiilor pentru a le explora. ¨ seturi de c r i. ierbar. ecuator. ¨ forme geometrice (truse logi II. atât pentru rezultatele bune în înv are. comparare. termometru. educa ie ecologic ). Trebuie s stimul m cooperarea üi înv area activ . descoper . lup . pahare. exploreaz üi comunic pe baza celor observate. deüert. Copiii care înva prin cooperare. monede. etc. ¨ colec ie de roci. activit i matematice. unde copiii experimenteaz . În acest centru de activitate dezvolt m abilit i de înv are independent . metru de croitorie. despre univers. facilitându-se rela ionarea pozitiv . 49 . peüter . spirtier .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Centrul de activitate ûtiin e Este centrul în care se desf üoar activit i din aria experien ial ûtiin e (cunoaüterea mediului. cântar. rela iile spa iale. mijloace de transport üi locomo ie. t vi e. ordonare. Scopul acestora este dezvoltarea capacit ilor de cunoaütere üi în elegere a mediului înconjur tor üi de rezolvare a situa iilor problematice cu care se confrunt în via a de zi cu zi üi mai apoi la ücoal . clasificare. dar üi mai târziu. Capacitatea de cooperare este cunoscut din ce în ce mai mult ca o necesitate.

etichetând unele construc ii etc. prin folosirea în comun a cuburilor. 3 l di cu nisip üi forme (acolo unde este posibil se pot amenaja în interior. Construind. .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Centrul de activitate Construc ii Centrul de activitate destinat construc iilor este unul dintre cele mai frecventate de copii. de aceea trebuie plasat lâng alte centre active. paie. coordonarea ochi-mân üi în domeniul limbajului prin comunicarea de idei. numind. în planul dezvolt rii fizice prin dezvoltarea musculaturii. Materiale sugerate: 3 cuburi din lemn 3 cuburi din plastic 3 rotodiscuri 3 lego 3 betiüoare 3 cutii de chibrituri 3 materiale din natur ( ghinde. castane. nuiele. dar trebuie stimulate üi fetele s participe pentru importan a pe care o au jocurile de construc ii în dezvoltarea tuturor copiilor. prin atitudinea de negociere. Trebuie s oferim spa iu suficient de plasare a construc iilor de miücare üi de depozitare a jocurilor. descrierea construc iilor. dar cel mai indicat este în curte 50 . frunze presate. conuri. Se dezvolt în domeniul socio-emo ional. scoici). Este o zona preferat de b ie i. copilul îüi dezvolt gândirea prin rela iile cauzale üi spa iale pe care le stabileüte între obiecte üi rezolvarea unor situa ii pe care le întâmpin în realizarea construc iei.

unul peste cel lalt. ferme. Jocurile desf üurate aici dezvolt în special domeniul socio-afectiv al limbajului üi al comunic rii.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Materialele puse în acest centru nu trebuie s fie foarte numeroase. dar este bine s fie coopta i üi b ie i . s apreciem construc iile. educatoarele.). În cadrul jocurilor de construc ii putem solicita copiilor s foloseasc numai piese mari/roüii/de formele cerute sau s adune câte trei cuburi deodat . cl diri. la nivelul privirii copiilor. pe care o putem amenaja în diferite forme (din lemn. sate. dar üi cel senzorial. apelând la cunoütin e despre form . z Centrul de activitate C su a P puüii (Joc de rol) Col ul C su ei (sau Col ul p puüii) reprezint o c su în miniatur . delimitate prin pere i din pânz ). Este centrul preferat de feti e . culoare. pozi ii spa iale. Este important ca noi. s le aüeze unul lâng altul. m rime. brut rie ¨ trus coafor ¨ trus medic ¨ trus de electrician ¨ trus de mecanic 51 . care s le stimuleze jocul (blocuri. numera ie. oraüe. s fie fotografiate üi chiar premiate. sugerându-le roluri pe care le vor îndeplini când vor fi adul i . al s n t ii üi igienei personale. în func ie de spa iul clasei. Este bine s aüez m pe perete. etc. cel pu in pentru început. aüa încât s poat fi strânse cu uüurin üi aüezate în locurile stabilite împreun . imagini sugestive. s le expunem üi s fie p strate pentru o vreme. deoarece produsele rezultate în acest sector nu pot fi p strate pentru foarte mult timp. Materiale sugerate ¨ p puüi ¨ truse de buc t rie.

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani ¨ ¨ ¨ ¨ halate sor ule e b sm lu e bonete ¨ costume specifice unor personaje din poveüti Aici este îndeosebi spa iul jocurilor simbolice. despre familie. trebuie s fim prezente. construindu-se astfel conduite sociale de apartenen la grup. • capacitatea de a rezolva situa ii problematice. aüezare în ordine. • percep iile despre culoare. clasificare. • perseveren a üi sentimentul de bucurie la finalizarea unei sarcini. de colaborare. punere în coresponden . p rin i. de ascultarea opiniilor altora. În astfel de jocuri copiii înva despre ei. • musculatura mic . cognitiv. • coperarea în realizarea unor produse colective 52 . educatoarele. num rare. Acest gen de jocuri îi preg teüte s fie adul i în multiplele roluri pe care le au adul ii (gospodine. • deprinderi de îmbinare. m rime. luând üi noi diferite roluri. z Centrul de activitate Jocuri de mas Centrul jocurilor de mas este preferat atât de b ie i cât üi de feti e prin diversitatea materialelor folosite üi care le dezvolt în domeniul afectiv. idei. form . despre societate. üi al limbajului üi comunic rii. fizic. salaria i). • capacitatea de discriminare vizual . dar s putem interveni cu sfaturi. astfel : • coordonarea ochi-mân . de toleran . de disciplin în grup. Noi. aüa încât s nu-i stingherim. triere.

care se preteaz la sortare üi combinare: semin e. sâmburi.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Materiale sugerate: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ jocuri lego jocuri în buc ele cu diferite grade de dificultate jocuri incastre cu diferite forme cuburi mici colorate domino / loto cu imagini c r i de joc diferite materiale adunate impreun cu copiii. Ca üi în cazul celorlalte centre de activitate. puse la loc vizibil. La sfârüitul jocului copiii iüi vor expune lucr rile sau vor depozita piesele. boabe Materialele trebuie p strate în ordine. aüa încât copiii s üi le poat alege în func ie de tema aleas sau propus . trebuie s observ m copiii în timp ce se joac . etichetate. dup cum este cazul. pietre. deoarece jocurile copiilor în acest spa iu pot furniza informa ii valoroase despre aceütia üi astfel educatoarea poate interveni în ameliorarea unor probleme care apar. în cutii – coüule e speciale. ûi aici se recomand imortalizarea aspectelor demne de apreciat. 53 .

Le putem lega ochii pentru a utiliza auzul. etc. Arcuite am sprâncene. Se pot utiliza poze cu corpul uman apar inând mai multor rase üi etnii. 2. la m mica. tocmai pentru a ar ta c sunt asem n tori deüi diferi i. Ca s-alerg la fiecare : Când la tata. Putem ini ia exerci ii senzoriale. realizând file pentru c rticica individual . studia. Limb üi din i în guri – ûi mi-i sp l cu-o periu ! Dou n ri. fructe. Copiii iüi pot m sura lungimea piciorului. compara. lungimea bra elor etc. privi.dreapta – cum imi place ! Trupul meu – azi . Copiii pot selecta üi ataüa imagini corespunzatoare siluetelor primate. autor Elena Butunoi). flori. mic. Buna zice c -s iste ! Pe obraji am doi bujori Ochi senini üi rotunjori. Ce miresmele-mi aduc ! Urechile-mi dau de veste. mirosul sau pip itul. obiecte de imbr c minte üi îi punem în situa ia de a crea sau a c uta üi ei ghicitori pe tema dat . Centrul de activitate Bibliotec Asigur m c r i ce con in înforma ii üi imagini cu corpul omenesc (exemplu: Tom üi Tina. hran . Ochii-mpodobi i cu gene. sau îüi pot astupa urechile pentru a utiliza celelalte sim uri. poezia „Corpul omenesc” de Elena Eugenia Ol an (sau la alegere): Am c püor cu p rul cre . metrul de croitorie) üi lupe pentru a m sura. dar tare – Dou mâini de lucru are ! ûi mai am dou picioare . 54 . Tot aici putem cînta un cântecel despre diverse p r i ale corpului. S-o ajut üi pe bunica ! Prezent m copiilor ghicitori despre organele de sim . Mai putem folosi instrumente de m surat (rigla gradat . Când în juru-mi se vorbeüte ! Gâtul. capul mi-l întoarce – Stânga.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Exemplu de valorificare a mediului de înv Tema: Ce üi cum sunt vreau s fiu Subtema: B iatul üi feti a are la grupa mare 1. Centrul de activitate – ûtiin În acest centru punem la dispozi ia copiilor siluete de b ie i üi feti e üi jetoane cu obiecte de îmbr c minte üi înc l minte. Solicit m ajutorul ücolarilor pentru a scrie împreun cu copiii grupei ghicitori üi poezii. Putem utiliza enciclopedii sau alte c r i care con in imagini ale corpului uman. punându-i în situa ia de a recunoaüte prin sim uri gustul/mirosul/forma unor alimente. colea-n n suc. legume.

prieteni.portretul prietenului/prietenei mele. Toate aceste lucr ri le putem uni pentru a realiza o c rticic individual . 55 . care prin con inut îi va ajuta s g seasc r spunsuri la întreb rile adresate prin fiüa de mai jos : Sim urile. fra i.” 3.Eu cu ochii. Limba üi cu cerul gurii Imi spun gustul pr jiturii.. Coperta acesteia o pot realiza folosind tehnica haüur rii üi a lipirii unor elemente. Propunem copiilor s realizeze amprenta palmei üi a piciorului. V d p puüi üi juc rii. Iar cu nasu-adeseori Sorb parfumul tot din flori. de N. Putem folosi tehnica amprent rii pentru a realiza imprimeuri necesare confec ion rii h inu elor pentru p puüi. bunici. colegi de grup ).autoportret . Centrul de activitate Art Pe panoul de afiüare a lucr rilor putem aüeza poze ale copiilor üi ale familiilor lor care s -i stimuleze pe copii pentru a realiza teme ca: . dragi copii. Nasta .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Tot aici putem folosi o poezie. realizând astfel portret de copil (b iat/feti a) sau o c rticic cu numele „Cine sunt eu?” La sfârüitul s pt mânii îi putem sf tui s ofere aceste c rticele persoanelor dragi (p rin i. Pot realiza colaje sau s modeleze din plastilin corpul uman. Cu urechile oricând Aud fiece cuvânt.

stimulandu-i s ini ieze jocuri în perechi/ în grupuri mixte.Corpul omenesc” de Elena Eugenia Ol an prezentat la Centrul Bibliotec putem confec iona puzzle-uri (siluete de feti e üi b ie i).. Tot aici. Educatoarele împreun cu p rin ii üi copiii pot participa la amenajarea üi dotarea centrelor. rotodiscuri üi s le suger m teme precum: ƒ C su e pentru pitici ƒ Cartierul meu ƒ Leag nul feti ei/b ie elului ƒ P tu pentru bebeluüi Este bine s urm rim ca grupul de copii care particip s fie mixt. 56 . s fie în rela ii de întrajutorare. B ie ii pot üi ei înüira m rgele üi br ri pentru a le d rui colegelor din grup . lego. iar copiii le pot completa cu p r ile ce lipseau. 6. Centrul de activitate Jocuri de mas Pornind de la con inutul poeziei . înva s comunice eficient cu al ii üi pot g si activitatea educativ mult mai atr g toare üi mai motivant . rela ionarea acestora. s coopereze în realizarea construc iilor propuse sau liber alese. Asumându-üi responsabilit i. 5.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 4. copiii îüi formeaz deprinderi adecvate de interac iune social . conform temelor: ƒ De-a familia ƒ De-a croitorii/croitoresele ƒ De-a brutarii ƒ De-a coafeza/frizerul Urm rim îndeaproape comportamentul copiilor. pot propune schimbarea materialelor sau teme ce pot fi abordate. Centrul de activitate – Col ul c su ei Putem oferi copiilor posibilitatea de a folosi materiale. Activit ile desf üurate pe centre ofer posibilit i multiple de abordare a domeniilor experien iale. Centrul de activitate Construc ii Putem pune la dispozi ia copiilor cuburi din lemn. copiii pot înüira m rgele pentru a realiza accesorii vestimentare.

ƒ de hran bun . social. pentru c toate influen eaz dezvoltarea global a copilului. miüc rile îi sunt neîndemânatice. câteva lucruri esen iale comune tuturor copiilor: ƒ au nevoie de dragoste.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Capitolul 5: Rolul educatoarei/adultului în interac iunea cu copilul üi dezvoltarea sentimentului de apartenen la grup z z z Recunoaüterea unicit ii copilului. dar în privin a altor domenii de dezvoltare. din punct de vedere al limbajului üi al dezvolt rii cognitive. toate fiind strîns legate între ele üi influen ându-se reciproc! Un copil la un moment dat poate înregistra salturi mai mari în dezvoltare într-un anumit domeniu decât alt copil. Astfel c a face compara ii între copii pentru a-i evalua nu este indicat. emo ional. are neîn elegeri. În rela iile cu ceilal i copii. înva iute concepte noi. cunoaüte literele üi încearc s citeasc . autonomiei copilului Rolul educatoarei în procesul de integrare a copilului Fiecare copil este diferit. ƒ de sprijinul nostru ca s creasc . Dar ulterior poate avea perioade de stagnare. Dezvoltarea se realizeaz pe mai multe domenii: fizic. a personalit ii lui üi a drepturilor sale fundamentale Formarea üi respectarea independen ei. are nevoie de sprijin pentru a progresa. acest lucru este ceea ce îl face s fie special. cu siguran . Andrei este „peste anii s i”. De exemplu: Andrei. de aceea aten ia va fi concentrat asupra situa iilor üi sarcinilor care stimuleaz dezvoltarea în respectivele domenii. ƒ au nevoie de securitate. are un vocabular uimitor „vi ica este o vac în devenire”. cea mai mare parte a timpului o petrece aplecat peste c r ile de poveüti. Concluzion m c . s se dezvolte s n tos üi s înve e. iar la joc. To i copiii cresc üi se dezvolt parcurgând aceleaüi etape. Progresele copiilor trebuie privite individual. pentru c ele se petrec în ritmul lor propriu. 57 . îüi utilizeaz corect cunoütin ele. Important este s nu neglij m niciun domeniu de dezvoltare. dar îi deosebeüte ritmul în care dezvoltarea lor se petrece. Exist . intelectual. de cinci ani.

z Recunoaüterea unicit ii copilului. acelaüi copil îüi va da toat silin a pentru a se conforma unor reguli stabilite pentru a-i face pe plac adultului. puterea de concentrare este limitat . micile cuceriri ale lui: ”Ce frumos ai construit pân aici. a personalit ii lui üi a drepturilor sale fundamentale Fiecare copil este unic üi. „Fugind dup stele copiii se izbesc de lume. Când soseüte în gr dini . coopereaz în jocuri üi în activit i.” Lumea copilului este în schimbare…intrând în gr dini . de aceea. Dar nu ascult o poveste un timp mai îndelungat. dup aproximativ un an. acesta este jocul paralel. interac iunea cu fiecare copil trebuie s reflecte aceast unicitate.” Astfel de rela ionare creeaz fundamentul interac iunii copilului cu educatoarea. S -i l ud m üi s -i încuraj m pe copii üi o s -i vedem înflorind! 58 . copilul este egocentric. Noi. nu reuüeüte s termine ceea ce începe. Aici intervine rolul nostru în a aprecia copilul: „Andy. Va înv a s coopereze üi s arate simpatie. sau s aütepte rândul atunci când regula o cere. Toate acestea ne atrag aten ia îndeosebi asupra domeniului de dezvoltare socio-emo ional üi în plan cognitiv. 9 socializ rii copilului 9 dezvolt rii copilului la maximum de poten ial de care dispune. Dac -i suger m cu delicate e s se al ture celorlal i copii . trebuie s asigur m cele mai bune condi ii pentru dezvoltarea s n toas üi plenar a copilului üi de aceea sunt recomandate câteva principii de baz ale interac iunii dintre educator üi copil. ca adul i. trebuie s avem în vedere toate aspectele dezvolt rii sale. în primul rând p rin ii. îi este greu s fie atent la ceva pe o perioad mai lung de timp. stimulat. toat lumea îl simpatizeaz pentru c este prietenos üi dr gu . despre ceilal i üi despre lumea din jurul s u. nu se joac împreun cu ceilal i. vrei s -i aju i pe Marcel üi pe Radu s construiasc o caban la fel cu a ta?” el se va al tura bucuros. pentru copil este evident c lumea con ine üi alte persoane decât cele cu care este el obiünuit üi în care are încredere. Andy! Eu ütiu c po i s termini cabana. Unele aspecte ale dezvolt rii sale nu au fost suficient stimulate Un copil este o persoan integral . sistematic üi competent . Deüi manifest entuziasm în cele mai multe activit i. apreciind de fiecare dat comportamentele pozitive. se joac al turi de ei.o apreciere negativ care d uneaz rela ion rii cu copilul üi diminueaz încrederea în adul i. Ca s -i dezvolt m aceast personalitate.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Andy este un b ie el de cinci ani. Copilul trebuie încurajat. ™ Activit ile de socializare din gr dini se sprijin pe cunoaüterea copilului despre sine însuüi. nu ai reuüit s termini cabana”.„Andy. ™ În gr dini (dac nu a fost frecventat vreun serviciu de educa ie timpurie pân în 3 ani) se pun bazele : 9 primei forme de educa ie organizat .

” În urm torul an de via . ast zi ai realizat o lucrare aüa de frumoas ! Ai decupat pe contur. doar astfel vom putea fi respecta i. Convingerea ta vine din încrederea în al ii! Câteva idei ce ne pot sprijini în în elegerea copilului: „ „ „ „ „ În jurul vârstei de trei-patru ani. numele lui: „Adelina. S -i respect m prin ceea ce facem. 9 s -l încuraj m pe copil când acesta încearc s fac ceva. cere de la noi respectarea unor condi ii: „ „ „ „ S manifest m empatie (a vedea lumea cu ochii copilului) . cât üi în modul de manifestare verbal . Aceasta se observ atât în ac iunile lor. o tr s tur important este imagina ia deosebit de vie. la copii se manifest o puternic dezvoltare. de fiecare dat când comunic m cu el: „Teo. to i oamenii sunt la fel. 59 .adic s ne plas m imaginar pe pozi ia copilului pentru a în elege mai bine „EU-ul” lui.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani A respecta copilul înseamn : 9 s ne adres m copilului folosind întotdeauna ca apelativ. capacitatea de a stabili contacte se flexibilizeaz . Copilul de patru ani se g seüte într-o perioad important de acumul ri. În general. În gândul copiilor. „ûtiu cum s fac o barc de hârtie. S încuraj m copilul în eforturile sale! S apreciem fiecare din realiz rile sale cu tot interesul üi entuziasmul pe care îl merit noile achizi ii ale copilului: „Miruna. Din punct de vedere social. ai aüezat frumos în pagin . ai lipit f r s murd reüti. Comunicarea pe care o avem cu copilul s se realizeze pe baza dorin ei noastre de a cunoaüte specificul individualit ii lui. Cu cât îi cunoaütem üi îi în elegem mai bine cu atât mai uüoar ne este sarcina de adult în preajma lui. interesele copilului se l rgesc considerabil. este vârsta întreb rilor „cum”. copleüit de propriile achizi ii üi din nevoia de confirmare a exactit ii lor. Comunicarea de la egal la egal.i ar t?”. copilul se integreaz copiilor de aceeaüi vârst . împreun cu care planific üi realizeaz diferite activit i. ast zi o s te duc m tuüa în parc?” 9 s identific m ceva pl cut la fiecare copil. îüi împ rt üeüte informa iile oricui doreüte s -l asculte: „Pot s scriu üi eu o scrisoare?”. ce frumos te-a îmbr cat mama ta ast zi!” 9 s -i acord m aten ie copilului când acesta vorbeüte. r spunde tu!”. pentru c a câütigat echilibru üi st pânire de sine. S ne ridic m la nivelul de în elegere a adev rului „copil resc”. f r îns a-i cere perfec iune 9 s nu-i tr d m încrederea. 9 s comunic m cu copiii frecvent de-a lungul zilei. Mai pune întreb ri. „de ce” üi a fanteziilor. dar nu mai exagereaz în manifest ri. vrei s . prietenos üi interesat: ”Livia.

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Cum s vorbim cu copiii:

3 3 3 3 3 3 3

S vorbim cu copiii, folosind o voce blând ; s ne uit m în ochii lui când vorbim, s ne adres m pe prenumele lui cu c ldur , dar üi cu fermitate când este necesar stabilirea unor limite. Copiii înva prin exemple: modul în care vorbim üi rela ion m cu al i adul i, îi va înv a pe copii la fel de mult ca ceea ce spunem. R bdarea noastr , buna dispozi ie, toate vor fi transmise în mod natural copiilor prin comportamentul nostru. S le ar t m c sunt importan i pentru noi: fiecare copil are nevoie s ütie c el este cineva special „Bun diminea a, Adelina! Ce fusti frumoas ai! S ne facem timp în fiecare zi s vorbim cu fiecare copil! O propozi ie sau dou , spuse numai pentru el, va ajuta la stabilirea unor rela ii calde între el üi noi: „Bun diminea a! Ai lipsit ieri; ce s-a întâmplat? ûtii ce dor ne-a fost de tine?” S l ud m copilul pentru încerc rile lui de a face ceva, indiferent de rezultatul ob inut: „Foarte frumos, Aura! Pentru c ai încercat s desenezi

Scufi a Roüie.”
Încercare üi eroare, experiment ri ce par absurde, caraghioase - tras ri de linii tremurate üi inegale, a colora soarele în albastru, pentru c „aüa e mai frumos”, toate acestea sunt erori fericite ale dezvolt rii copilului. S -l cert m sau s râdem de copil pentru aceste erori, este o descalificare pentru meseria noastr . A cunoaüte copilul, a-l respecta, a-l încuraja – iat calea corect a educatorului bun.

z Formarea üi respectarea independen ei, autonomiei copilului
Începând de la vârsta de doi ani, când copilul se dezvolt în planul limbajului, expresivit ii, motricit ii, toate acestea îi confer o mai mare încredere în for ele proprii; copilul, începe s manifeste primele semne de independen ; nu renun îns la ajutorul p rin ilor. Este perioada crizelor de furie, când noi üi p rin ii suntem atât de încerca i. Este perioada în care copilul conütientizeaz c a dobândit unele abilit i üi doreüte s demonstreze acest lucru, îns constat üi c nu poate fi total independent, ceea ce determin o stare de conflict interior. El îüi doreüte s fie mare... o Independen a este dorin a copilului de a ac iona în via în func ie de experien a lui. De aceea se spune: „Dac -i doreüti binele copilului, las -l s se descurce f r tine”. o Copiii au nevoie de libertate, dar de o libertate între anumite limite. S le d m posibilitatea s fac alegeri, astfel încât ei poat începe s înve e s ia decizii. Pentru aceasta, trebuie s limit m num rul de alegeri, numai acelea acceptabile; de exemplu: copilul nu este liber s umble nesupravegheat în afara clasei. Nu este liber nici s nec jeasc alt copil, ori s -i strice lucrarea. o Copilul este liber s aleag între a picta un tablou, a se juca cu niüte cuburi, ori a încerca s potriveasc culorile într-un joc de mas . Acestea sunt alegeri acceptabile. o Manifestând independen , copilul îüi p streaz pozi ia proprie, fiindc o consider corect . Independen a se manifest în situa ii critice. o Când apare o situa ie conflictual între experien ele proprii ale copilului üi comportamentul p rin ilor, al adul ilor din jurul lui, conflictul iscat genereaz independen a copilului.

60

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani
o o Trebuie s conütientiz m faptul c la vârsta de cinci üase ani se schimb structura comunic rii cu copilul. În diferitele activit i (joc, vorbire, construc ii) prin colaborare, cooperare se valorific rela iile de egalitate, parteneriat. La început copilul înva prin imita ie, care treptat este înlocuit cu elemente ale atitudinii critice fa de ac iunile p rin ilor, educatoarei, apar primele forme de comportament independent. La formarea acestui tip de comportament, contribuie stilul de comunicare practicat de noi, educatorii.

Modalit

i de stimulare a independen ei copilului:

• • •

Atunci când comunic m cu acest copil, ne adres m ca unei persoane care va încerca s egaleze prin ceva adultul, conferind copilului încredere în for ele üi cunoütin ele proprii: s rug m copiii s ne ajute la preg tirea s lii de grup , a centrelor, împ r ind materiale, ustensile, juc rii; este ajutorul nostru de educatoare. De aceea momentele de tranzi ie dintre activit i constituie oportunit i naturale de înv are pentru copii. Iar prin acest rol ar trebui s treac cât mai mul i copii, dându-le üansa s se simt utili üi necesari, s -üi demonstreze c üi ei pot s fac ceea ce face adultul üi c sunt de încredere. Îi vom încuraja s se îmbrace üi dezbrace singuri la vestiar S le permitem s -üi aleag mâna cu care deseneaz , nefor ându-i s o schimbe. S le oferim o gam de op iuni acceptabile : o ce carte s priveasc ; o cu ce juc rii s se joace; o ce s deseneze sau picteze; o ce colaj s realizeze la tema dat ; o ce materiale s foloseasc ; o cu care dintre copii s lucreze, evitând situa iile stânjenitoare, poten ial de excludere a unora din diverse motive. Acceptând diferen ele dintre copil üi adult, evitând s -i impunem o „manier adult ” de comportament üi cunoaütere, trebuie s accept m üi varia iile care exist în cadrul aceluiaüi nivel de vârst üi s consider m naturale diferen ele dintre copii.

Sinceritatea copilului este total .
• Când soseüte în gr dini , copilul, în general, are o imagine pozitiv despre sine, pentru c p rin ii au aceast imagine. La gr dini , imaginea pozitiv despre sine trebuie s accepte imaginile celorlal i copii despre ei înüiüi üi trebuie s coexiste cu acestea. Imaginea pozitiv de sine încurajeaz înv area. Egalitatea üi cooperarea nu se câütig uüor. E sarcina noastr s orient m copiii spre integrarea cu uüurin între copii, s aplan m eventualele frustr ri. Treptat, activit ile din gr dini ocup un loc tot mai important în via a copilului, se stabilesc leg turi relativ constante. Socializând, copilul îüi dezvolt limbajul, care are un rol important în evolu ia inteligen ei, precum üi a întregii personalit i.

• •

61

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani
• De ce punem accent pe limbaj? Pentru c func ia cea mai vizibil a limbajului este socializarea. Limbajul este un mijloc de comunicare, dar üi un foarte important mijloc de stabilire üi men inere a rela iilor cu al i oameni.

Interac iunea copil-educatoare se construieüte în jurul cuvintelor cheie: comunicare – cooperare - prietenie ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Comunicarea între adult üi copil este esen ial în formarea lui ca fiin social Dac priv m copilul de comunicare, îl transform m într-o fiin introvertit . S fim toleran i în comunicare! O obliga ie foarte important a cadrului didactic. S nu presupunem, s ne form m opinii, înainte de a asculta. S nu judec m dup primul contact. S accept m c exist diferen e culturale, mai mult sau mai pu in accentuate între gr dini üi familie, între noi üi p rin i, ele putând determina erori de interpretare cu consecin e grave asupra copilului. S ne p str m calmul üi sim ul umorului într-o situa ie conflictual datorat lipsei de comunicare. Pentru o bun comunicare, noi trebuie s evalu m mediul din care provine copilul: obiceiuri, tradi ii, norme de comportament, religie. S ne asigur m c ceea ce aütept m noi de la copil este identic cu aütept rile p rin ilor . Oricare ar fi dificult ile în comunicarea dintre educatoare üi copil, niciodat nu trebuie s ridic m tonul, sau s ne manifest m prin comportamente non-verbale (surâs lipsit de amabilitate, grimas , ridicare din um r). Nu tonul ridicat rezolv problemele ap rute, ci mai degrab le agraveaz .

Înveliüurile cuvântului sunt trepte spre adev r.
Comunicarea eficient porneüte de la atitudinea pozitiv fa de sine însuüi üi fa de cel din fa a noastr . Copiii au nevoie de sprijinul nostru, dar au nevoie üi s afle de la noi cât de mult au progresat, au nevoie s -i ajut m s avanseze, s fim lâng ei când dau greü, au nevoie s -i încuraj m.

Premise pentru stabilirea unei bune comunic ri:
„ S încuraj m copiii cât mai des! Dac ne gândim c etimologia cuvântului „a încuraja” înseamn „a da din inim ”, vom üti c atunci când încuraj m, transfer m curaj din inima noastr într-a lor; îi îndemn m s treac la fapte , îi ajut m s ac ioneze. „ Exist diferite moduri de a încuraja üi folosim ca prim modalitate lauda. S l ud m copiii atât pentru tentativele lor, cât üi pentru realiz rile lor. L udându-i, le stimul m sim ul valorii personale üi al demnit ii, imaginea pozitiv de sine üi doar atunci va mai îndr zni s încerce. Orice copil merit s simt acest lucru.

62

La fel ca üi ei st m pe jos s culegem ciupercu e sau. aceüti termeni. Filip nu mai plânge. ci doar expresii afectuoase pentru a dezvolta o rela ie bazat pe încrederea reciproc . precum üi expresivitatea limbajului . nefiind înc acomodat la programul de gr dini . este bine s l ud m comportamentul.laud condi ionat . l ud m pur üi simplu. îi fac s se simt în largul lor. Filip este un b ie el timid. mai des. ca un copil curios. în rest suntem acelaüi participant ca üi ei. Modalit i de a face aprecieri pozitive „ Limbajul trupului üi tonul vocii sunt mult mai importante decât cuvintele pe care le folosim: s nu fim furioüi. construc ia nu are stabilitate: ai f cut o construc ie frumoas . nu-i ajut pe copii s în eleag ce anume vrem de la ei. Aceasta se accentueaz când exist posibilitatea 63 . înva s -üi exprime sentimentele üi nu sunt capabili s le st pâneasc . sau calit i globale „eüti b iat bun”. semn c lumea este un spa iu cald. hai s lucr m amândoi s nu se mai d râme”. s o facem necondi ionat. unde nimic nu-i este ostil. „ S fim blânzi üi binevoitori cu copilul.o laud pur üi simplu. incorect folosit . îüi însuüeüte ideea de a realiza baza mai mare sau la fel de mare ca vârful. pentru a-l putea repeta. cu o tendin minor spre bâlbâial . în societate. Bogdan este mul umit c -i remarcasem construc ia.. Având în vedere c la baz este mult mai îngust decât la vârf. pentru a dezvolta diverse raporturi cu ei. Suntem adul i üi noi ini iem üi conducem activit ile cu copiii. plâng cioüi. manifestând interes fa de el. atât timp cât este lâng noi. nu mai ad ug m un „dar” ce induce condi ionarea: „dar de ce nu te por i tu mereu aüa”. Adelina. îns ea se duce lâng el üi st pe sc unel al turi –„Uite. „Bogdan construieüte din Lego o construc ie complicat . receptivitate la cerin ele acestuia. Un cuvânt de apreciere bine formulat îi ofer copilului informa ii explicite despre ceea ce a fost „ „ „ „ „ demn de laud în comportamentul s u. noi c am prevenit renun area. Când l ud m pe cineva.. ütiind c au pe cine se baza üi c sunt iubi i. Adul ii care sunt blânzi cu copiii. cald… To i avem nevoie de zâmbetul cald üi încurajator al celor din jur. Comentariile pe care le facem contribuie la conturarea imaginii de sine pozitive pe care copiii o vor purta în ücoal . care plânge. „ S respect m principiul egalit ii üi al colabor rii cu copilul. S -l l ud m atunci când face un gest generos. üi nu copilul. „A i realizat amândoi o lucrare foarte frumoas . „Ce fericit eüti c ai salvat o vr biu !”. „ Încuraj m tr s turile sufleteüti pe care üi le dezvolt copiii noütri .. S oferim ajutor concret în rezolvarea problemei-este întotdeauna mai util üi mai eficient. S pre uim paüii timizi pe care-i fac copiii! Ex: Adelina este ea. pe parcurs vor înv a.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani „ S folosim aten ia pozitiv üi aprecierea în mod proactiv. Trebuie s -i spunem foarte clar copilului ce anume apreciem (proactiv) üi nu doar „bravo”. de ordin general. nu ütie üi nu poate s -l liniüteasc pe Filip. „ S zâmbim mai mult. în via . s nu folosim tonul critic. batem din picior. „bine”(reactiv). aceasta îl va înv a c generozitatea üi bun tatea sunt importante.personalitatea în ansamblu. dar ar fi fost grozav dac nu a i fi vorbit atâta!”. îns üi o timid . noi suntem modelul unui comportament creativ care este imitat involuntar de c tre copii. „ S accept m sentimentele copiilor! Când sunt furioüi. S folosim o varietate de tonuri pentru a solicita aten ia copiilor. fiindc tu ai stat mereu lâng el”. „A i realizat amândoi o lucrare foarte frumoas !”. Adelina râde. Copilul vrea tot timpul acest semn de afec iune. De exemplu.

„ Dac facem afirma ia „eüti un copil r u” determin m copilul s se simt lezat. vom invita copilul s se exprime cât mai mult. vom ajuta la producerea blocajelor üi perpetuarea erorilor. el nu este r u. cât de periculoas este ac iunea lui. nu ce nu au voie. comunicarea se reduce la o singur direc ie: de la cadru didactic la copil üi cap t tendin e de autoritarism. de îngr dire. t cerea sau acordarea unei aten ii superficiale din partea adultului. Psihologii sus in c aceast metod creeaz o situa ie de concuren üi competi ie. doar ac iunea pe care o face este! E mai bine s -i explic m de ce nu este bine ceea ce face. când o solicit . dac râdem üi glumim cu copiii. ce dezvolt deseori complexe. Dac un copil arunc cu juc riile. stimul m c ldura uman üi prietenia dintre noi üi copii. Modalit i negative de comunicare „ S evit m întreb rile autoritare. 64 . decât s -i inem o predic lung . Dezvoltarea comunic rii trebuie s se realizeze la copil într-o direc ie bilateral . copiilor trebuie s le spunem ce s fac . Acesta simte ostilitatea din tonul nostru üi îüi diminueaz încrederea în noi). „ De a emite instruc iuni. s -üi împ rt üeasc experien ele personale. reprezint tot o modalitate negativ de comunicare. „ De a dojeni. astfel îi ar t m pentru ce sunt juc riile într-un mod pl cut. Având libertatea de a-üi exprima adev ratele sentimente. spunându-i c -i este fric üi s plece de aici. Dac îi facem observa ii üi corect ri repetate. de împ rt üire a experien ei. copiii fac primul pas spre controlul lor. F r s -i limit m r spunsurile. „ S nu ne pierdem umorul.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani de a începe o furtun üi atunci îl rog s -i vorbeasc d-lui Tunet. putem merge la el üi împreun s folosim juc riile pentru a dezvolta un joc. dac nu câütig acea competi ie exist posibilitatea s se înr iasc . Num rul relativ mare dintr-o grup de copii poate determina apari ia unor tendin e la cadrul didactic: „ De a monologa mai mult decât a dialoga. „ S fim aten i la interven iile copilului. s nu-l ignor m. „ S nu-i compar m pe unii cu al ii!! Risc m s facem mai mult r u decât bine. „ De a face aprecieri negative. „ Ac iunile noastre trebuie s fie în concordan cu spusele. „oamenii de umor sunt oameni de suflet”. cât mai divers. atunci când el are nevoie. Ignorarea. pe un ton ridicat („Ce te-a apucat s -i strici nava lui Vl du ?” i se spune lui Andrei. „ De a ridica tonul „ De a dori acelaüi lucru de la to i copiii. încuraj m colaborarea în sala de grup . s -üi piard încrederea în for ele proprii. când ei sunt atât de diferi i! Astfel. „ De a cere explicit copiilor s r spund strict la întreb ri sau s aütepte doar anumite r spunsuri la întreb ri deschise. inhibi ii. s intre într-un soi de lupt cu adul ii.

sunetele. a le face func ionale. intervenim cu noi materiale üi idei pe parcurs. ¾ Înregistr m datele observa iilor noastre pentru ca pe baza lor s realiz m o proiectare a înv rii cât mai adaptate nevoilor üi intereselor copiilor üi o evaluare cât mai precis . ¾ Eviden iem p r ile forte ale copiilor pentru a încuraja progresele. a-i spori încrederea în sine üi a-i înv a s -üi construiasc evolu ia mizând pe laturile tari.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Rolul educatoarei în procesul de integrare a copilului Noi. cre m oportunit i echitabile pentru to ii copiii. timp suficient üi suport adecvat pentru fiecare copil. ¾ Stimul m lucrul în echip al copiilor. ¾ Observarea ne orienteaz în aprecierea progreselor copilului în atingerea obiectivelor educa iei timpurii. frustr ri. stilului predominant de înv are al acestora. schimb m spa iul educativ în func ie de evolu ia programului üi de nevoile grupei. competen e. realist üi obiectiv . mediator/facilitator. culorile. f r a-ntrerupe jocul. demni de respect üi în elegere. observator/evaluator. regizor. ¾ Reamenaj m spa iul grupei pentru a crea noi provoc ri în fiecare centru ¾ Etichet m tot mobilierul üi materialele din spa iul educativ pentru a facilita înv area Ca observator/evaluator: ¾ Ne vom comporta ca un cercet tor în domeniul educa iei timpurii: vom realiza continuu observ ri ale tuturor copiilor pentru a identifica: preferin e. Curtes. Realizând o educa ie care r spunde necesit ilor copilului. umbra. Deb. cadrul didactic îndeplineüte mai multe roluri: „arhitect”. doar astfel vom putea crea pentru ei experien e satisf c toare. cei care lucr m cu copiii. ¾ Integr m elemente din lumea de afar în mediul s lii de grup . ¾ Adapt m spa iul la necesit ile üi interesele jocului copilului. percepându-i ca fiind unici. (dup Carter. promov m numeroase strategii üi tehnici interactive pentru a promova înv area. suger m o varietate de posibilit i de joc. 65 . st ri. ¾ Regiz m un anumit scenariu prin selectarea de teme üi materiale sugestive. ¾ Ajust m sarcinile la interesele üi posibilit ile copiilor. cunoütin e. textura. planific m oportunit i pentru a le valorifica. Traning Teachers) Ca „arhitect”: ¾ Evalu m spa iul din perspectiva ochiului copilului. Margie. interese. care se centreaz pe proces. de stilul üi ritmul de înv are. ¾ Cre m posibilit i de a explora lumina. nu pe produs. comportamente ale copiilor. Ca regizor: ¾ Prin buna cunoaütere üi acceptare necondi ionat a fiec rui copil. inând cont de diferen ele individuale. trebuie s -i trat m din perspectiva dezvolt rii. ataüamente.

dar üi autocontrolul în interac iunile sociale. le oferim libertatea de a decide singuri. intereselor üi posibilit ilor copiilor. ¾ Prin solu ionarea unor conflicte. apropriat vârstei. independen în gândire. ¾ Experiment m noi metode de joc. îi vom respecta ritmul propriu de dezvoltare. netradi ional. s o conütientizeze. ¾ Punem în valoare mult mai mult con inutul jocului. încuraj m copiii s fac alegerea. oferim modele copiilor de a negocia üi solu iona situa ii pe cale paünic . cre m ocazii de dialog între copii. ¾ Stimul m posibilit i de exprimare creatoare. 66 . Construim parteneriate educa ionale de decizie üi ac iune: gr dini -familie-copii-comunitate.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani ¾ ¾ ¾ Vom ine seama de calit ile unice ale fiec rui copil. experien e de via care ulterior vor stimula jocul. ¾ Echilibr m eforturile copilului cu posibilit ile lui spre a-i favoriza dezvoltarea. Ca mediator/facilitator: ¾ Cre m copiilor un mediu stimulativ de joc. ¾ Facilit m comunicarea între copii. stimul m exprimarea üi respect m opinia copilului. ¾ Ajut m copilul s -üi extind experien a de cunoaütere. sentimentele üi emo iile. între copii üi adul i. decât respectarea rigid a regulilor. ¾ Îndemn m copiii s foloseasc lucrurile üi s practice deprinderile în mod spontan. reprezentând o alt cale de dezvoltare a spiritului inventiv. Vom asigura un mediu îmbog it. comportament. favorabil pentru a-üi exprima necesit ile. ¾ Favoriz m tr irea unor experien e reale de c tre copii. dezvolt m abilit i sociale.

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Capitolul 6.Gagne. trebuie s stabilim scopuri pentru fiecare copil. • De respectarea ritmului üi stilului s u cognitiv specifice. iar nereuüita întrece orice alt durere”. al paternurilor senzoriale ce asigur celui ce înva un control asupra propriului s u comportament. luând în considerare toate aspectele dezvolt rii lui: • Vârsta intelectual . care se men ine în timp üi care nu se datoreaz proceselor de creütere. ca proces. Strategii de ilor de înv are ionale de abordare integrat a dezvolt rii copilului üi centrarea procesului educa ional pe copil înv are prin descoperire înv are prin cooperare promovare a unei educa ii incluzive z Strategii educa ionale de abordare integrat a dezvolt rii copilului üi centrarea procesului educa ional pe copil „A creüte un copil este un lucru riscant. 1965) • Modificare a dispozi iilor organismului. Ea poate fi: • Orice activitate care dezvolt noi cunoütin e üi abilit i. este abordat nuan at de c tre specialiütii în psihologie ücolar . • De cadru didactic în rol de facilitator al procesului de înv are. • Ritmul de dezvoltare. 1965) • Un proces de reorganizare prin feed-back. Strategii de 3. (Democrit) Înv area. 67 .(Smith.(R. • De valorizare üi dezvoltare a poten ialului fiec rui copil. Strategii de 2. c ci reuüita depinde de mult trud üi grij . Proiectarea activit z Strategii educa 1. (Galperin. Pentru realizarea curriculumului centrat pe copil. când se afl în rela ie cu obiecte üi evenimente din mediul înconjur tor. 1975) • O alternare a comportamentului ca rezultat al experien ei individuale. În teoriile moderne se vorbeüte: • De înv area experien ial .

• Îmbog it. Responsabilitate. procedee adecvate. s select m metode. Centrarea procesului educa ional pe copil are loc când: ™ Respect m principiul constructivismului: • Înv are interactiv .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani • • • Temperamentul. Acceptare necondi ionat . Proiectare. • Înv are semnificativ . • Securizant. ™ Oferim un mediu educa ional fizic üi social: • Confortabil. Încurajare. Confiden ialitate. Echitate. • Înv are prin descoperire. trebuie s gândim strategii. Flexibilitate. Punctul forte (prin care copilul este pus în valoare). Utilizarea experien ei. interdisciplinaritate. ™ Facilit • • • • • • • m comunicarea prin: Lucru în grup. • Deschis. În realizarea acestor scopuri. tehnici. • Stimulativ. Veriga slab (pe care nu le eviden iem copilului/copiilor). ™ Copilul • • • • este subiect al înv rii: Implicare activ . Opinie personal . • Înv are tematic : înv are integrat . 68 . • Flexibil.

interlocutor. • Stil de înv are. • Nevoi specifice. • Prieten. ascult tor. • Facilitator. • Observator. • Surs de informare. organizator. • Partener. • Motivator. luare de decizii. ™ Copilul • • • • se implic în: comunicare: negociere. • Interese. • Experien e anterioare. • Designer. • Mentor. gânditor. persoan care rezolv probleme. ™ Educatorul are roluri de: • Manager. evaluator.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani ™ Copilul • • • • • • • • are noi roluri: partener. • Evaluator. prieten. ™ Educatorul cunoaüte despre copil: • Caracteristici de vârst üi individuale. 69 . interac iune.

• Partener. • Afec iune. • Stimuleaz înv area prin experien e variate ™ Familia …………. nevoi. • Toleran .îndeplineüte roluri noi: • Educator.. • Identific interese. • Încurajare. • Prieten.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani ™ Educatorul ofer copilului în comunicare: • Ascultare. • Asistent: ™ . • Mentor.ofer în comunicare: • Ascultare.. • Avocat. cald si stimulativ. • Sim ul umorului. • Observ üi ine cont de caracteristici de vârst . • Constan . • Încredere 70 . • Identific caracteristici specifice de dezvoltare. • Securitate. • Sensibilitate. • Toleran .. ™ Familia: • Ofer mediu securizant. • Expert. • Încurajare. • Securitate.

înclina ii. .aptitudinilor. .M. rii. Inteligen ele ac ioneaz complementar. .a punctelor vulnerabile. care cunosc o mai înalt dezvoltare. La Bruyerre) În realizarea curriculumului.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani În concep 9 9 9 9 9 9 ia lui Howard Gardner: Caracteristica cognitiv a omului este descris de ansamblul de deprinderi.a punctelor forte.stilurilor de înv are. • Este necesar s conütientiz m c implicarea T. îi permite s activeze cu mai mare succes într-un anumit domeniu. Toate tipurile de inteligen e se manifest rar în mod independent. existen a diferen elor dintre copii. demonstreaz c toate tipurile de 71 . Dac un registru de inteligen nu este prea dezvoltat.mediului educa ional favorabil înv rii autentice.strategiilor. recunoaüte multidimensionalitatea. talente grupate pe nou tipuri de „inteligen e”. (Teoria Multiplelor Inteligen e) în individualizarea înv inteligen au acelaüi grad de importan în dezvoltarea personalit ii copiilor. 9 Un curriculum axat pe dezvoltare üi formare. abilit i. . lucru pe care-l ignor dup aceea în decursul vie ii.ritmurilor de dezvoltare. To i indivizii normali posed aceste inteligen e. compensatoriu üi coordonat. . • Impune proiectarea demersurilor pedagogice necesare procesului educa ional prin proiectarea: .I.” („De l”homme”. Autorul sus ine c un individ reprezint o” colec ie de inteligen e”.intereselor. . concurent. implica iile teoriei multiplelor inteligen e are urm toarele consecin e: • Impune cunoaüterea îndeaproape a copilului. üi reglarea üi ajustarea permanent a demersului pedagogic.obiectivelor. diferite modalit i de înv are. 9 Autorul consider c inteligen a este multidimensional . care interac ioneaz üi se combin într-un mod unic. . „ Copiii ütiu s fie arbitrii norocului lor üi st pânii propriei fericiri. • Inteligen ele reprezint diferite domenii üi con inuturi. a profilului de inteligen prin cunoaüterea: . singular. din combina ia celorlalte tipuri.

în prezentul joc se motiveaz pierderea afiüului. sunetul. analizele. citit.Încurajarea copiilor s utilizeze inteligen ele preferate pentru înv are (unii prefer experien ele tactile.. . Gardner.I. s deseneze. ce vizeaz . Elementele noi sunt elemente ale imagina iei creatoare üi dau un plus de originalitate. sintezele se negociaz . num rat.Vizual-spa ial —s îndemn m copiii s vizualizeze. se observ în cadrul unui joc un afiü.a. fiind necesar s -l reconstituim.Intrapersonal —s le exers m capacitatea de autoevaluare. gndire logic . Se „reg seüte” afiüul original. . avem rol de negociatori. pe necesit ile lui. .Evaluarea înv rii s ajute la identificarea stilului de înv are al copilului. vom compara apoi afiüele cu originalul üi-l vom alege pe cel care a respectat cel mai bine criteriile de reconstituire. de în elegere de sine. imgina ie. Reconstituirea se face f r suport intuitiv üi necesit folosirea informa iilor anterior însuüite. M rimea foii. Aplic m o sarcin practic centrat pe copil. . pozi iile spa iale. avem nou inteligen e: .: . toate sunt analizate apelând la memorie. câte un singur element al afiüului.I.) . Compar m cele dou afiüe.Rolul nostru este de îndrum tor/facilitator al activit ii de înv are. al ii prefer s înve e explicându-li-se. 72 . s scrie. Compara iile imaginare. Exemplific m cum putem folosi T. s ating . la perspectiva limitat a concentr rii pe sarcini ce vizeaz doar competen e de tip academic (scris. În prima etap analiz m afiüul. detalii senza ionale.Logico-matematic —s incit m copiii s experimenteze . de exprimare a sentimentelor üi gândurilor . al ii prefer experimentele sau contactul cu natura. aplicând cunoütin ele în domenii noi. Noi.Existen ial i. educatoarele. s construiasc .M. s rezolve probleme logice. s povesteasc .Activit ile educa ionale s fac apel la diferite tipuri de inteligen e üi stiluri de înv are.Naturalist -în orice activitate s aducem natura cât mai aproape de copii. . De asemenea. într-o activitate de reconstituire a unui afiü. s schi eze.m. . s joace jocuri de cuvinte. Activitatea de reconstituire se poate organiza pe mai multe grupuri(desen. culorile.colaj). Copiii înva prin exerci ii pozi iile spa iale. Reconstituim afiüul f r suport intuitiv. . s -i implic m s observe rela ii. s calculeze. reconstituirea se face dup un plan de întreb ri clare. . s gesticuleze. s pun întreb ri.I. reprezent rile anterioare. Eviden iem stiluri de înv are care ne sunt eviden iate de respectarea T. personajele. socotit).Lingvistic —s determin m copiii s citeasc . Folosind T. Copiii analizeaz fiecare element prin compara ie üi g sesc asem n ri üi deosebiri.Kinestezic —s cre m momente care s implice copiii în dans.Muzical —s aducem în activitate muzica. conceput anterior. activitate în care copilul exerseaz diverse abilit Anterior acestei activit i. pe rând.M. . al ii prefer s înve e cântând ü. Renun m la sarcini uniforme.d. stimul m copiii s valorizeze resursele individuale prin implicarea mai multor inteligen e.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani • Conform lui H. ritmul.M.Interpersonal —s g sim solu ii üi s motiv m copiii s coopereze în înv are.

în l ime.. crearea unui decor-secven . copiii vor pune üi vor r spunde la întreb ri. utilizând figurine. realizarea unui proces educa ional individualizat. o Verbal-lingvistic —ne gândim cum am putea utiliza limbajul verbal pentru ca un num r cât mai mare de copii s în eleag povestirea—prin utilizarea dialogului. o Existen ial —cum aü putea utiliza filozofia poveütii pentru a în elege mai bine faptele üi consecin ele lor?—conexiuni cu via a personal /evoc ri/momente similare cu ale personajelor. vor construi din cuburi decorul din poveste. asimilarea noului în ritm propriu fiec rui copil.ne gândim cum am putea utiliza natura în predarea poveütii. câütig m un om. r spund la întreb ri: de câte ori a încercat Aricic s o ajute pe Veveri ? o Muzical-ritmic —cum aü utiliza sunetul. „Cu fiecare copil pe care-l educ m. ritmul pentru înv are—vor audia diverse melodii. Prezentarea curriculum-ului într-un mod adecvat resurselor copiilor. motiva iile—întreb ri: Care este dispozi ia Veveri ei? (vesel . unele secven e pot fi predate prin dramatizare. calcule. Gardner. imitarea sunetelor produse de ele. opera ii logice pentru înv area acestei povestiri—copiii vor num ra personajele.” (Victor Hugo) 73 . compara ii. emo ii tr ite de personaje. valorificarea optim a diferen elor individuale. Pornind de la teoria lui H.). iar copiii vor reda prin pantomim ac iuni. clasific ri. dup ce a pierdut m rgelele. juc ria pentru a vizualiza ideile din poveste—în timpul expunerii vom desena personajele din poveste. Copiii vor ilustra povestea cu ajutorul juc riilor. noi trebuie s proiect m activit i educa ionale capabile s sprijine diversitatea. plante de camer . Vor crea subiecte noi.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Exemple de strategii adaptate la tipuri de inteligen e-folosite în povestirea „Salba veveri ei. Încurajarea autonomiei prin organizarea condi iilor de înv are în func ie de op iunile personale. o Intrapersonal —cum aü putea valorifica limbajul interior. tr irile afective. imitarea mersului ariciului/cu sprijin pe palme üi t lpi. . când Aricic i-a adus nuci: s mergem ca üi Aricic ( b tând din palme tactul) o Corporal-kinestezic —cum aü putea utiliza limbajul kinestezic în înv area poveütii?—prin dramatizare: s riturile veveri ei-în adâncime. imaginea. Care au fost solu iile? Ce prelu m din comportamentul fiec rui personaj? Noi am prezentat doar câteva strategii utile în demersurile de realizare a procesului educa ional individualizat: ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ Încurajarea autonomiei copilului în alegerea mijloacelor de înv are.” o Naturalist . o Logico-matematic —cum am putea valorifica limbajul logico-matematic. peste obstacole. introducând üi alte personaje. emo iile. fac predic ii. Conceperea unor unit i de înv are destinate diferitelor categorii de copii. A i putea ajuta Veveri a? Ce a i schimba în poveste? o Interpersonal —cum s utilizez cooperarea/colaborarea în înv are?—discu ie în perechi: De cine i-a pl cut mai mult din poveste? De cine i-a pl cut mai pu in? Realizarea în grup a decorului. trist . vor selecta melodia care arat dispozi ia Veveri ei diminea a. alte ac iuni.prin reactualizarea cunoütin elor despre animalele p durii. sunt coautori. reflec ia personal . o Vizual-spa ial —ne gândim cum am putea utiliza grafica.. ac iunile realizate de fiecare din ei. cunoütin ele copiilor despre mul imi. melodia. a miüc rilor lor.

dorin . f r frontiere üi educa ia modern s o facem prin regândirea educa iei formale.este implicat în proces de studiu personal. schimbând rela ia cu copiii üi între copii. foloseasc .are posibilitatea: s observe. situa ii complexe pentru mintea lui de copil. Calitatea activit ii noastre la clas este o „carte de vizit ” din care „banalul” üi „rutina” trebuie üterse din prima carte a copil riei—„Gr dini a”. libertate de ac iune. implicam patru componente: B Copilul-participant activ . nep sare fa de sceptici. c utarea de idei. .……. în grup.suntem resursa de motivare. Strategii de înv are prin descoperire Putem spune c metodele noi. • Este o modalitate de lucru prin intermediul c reia copiii sunt puüi s cunoütin elor prin activitate proprie.care solu ioneaz probleme.m schimb . . „nebunie”. . Re eta este s avem mereu „curaj”. B Mediul-include familiaritate. s exploreze. independent . 74 . . s înve e cuvântul. european . un adev r exprimat pe care copilul trebuie s -l g seasc . s analizeze. dezbateri. Educa ia modern r spunde la întrebarea: „pentru ce înve i?” iar r spunsul este –„s ütim ce s facem cu ceea ce am înv at. ghid. ™ Înv area prin descoperire: • Îl situeaz pe copil în ipostaza de subiect al cunoaüterii ütiin ifice. stimulare. El întâlneüte probleme.” Noul.v schimb — reuüesc!” Suntem pionieri într-o societate democratic . facilitator. s descrie fenomene üi lucruri necunoscute. rezolv sarcinile de înv are. v zute dintr-un unghi al didacticii.are posibilitatea de studiu personal. sau explicare. s experimenteze. clarificare. necunoscutul. ”Schimb .avem grij de securitatea copiilor. . descopere adev rul ref când drumul elabor rii ™ Ca s transform m educa ia în interac iune folosind înv area prin descoperire.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z 1. încredere în noi. descoper r spunsurile. prin metodele interactive se constituie ca o secven a cunoaüterii în care copilul este participant activ.avem rol de asistent. pot c p ta noi aplica ii. prin analize. B Educatorul . B Con inutul poate fi nou.

dup aceea la jocul de rol. s m soare durata fiec rei interpret ri. lipeasc elementele respective. Ca s -i ajut m s în eleag . 8 Joc de rol: s interpreteze roluri cu m üti confec ionate la centrele de activitate. Etapele pe care copiii le parcurg în înv area prin descoperire sunt: Confruntarea cu situa ia problem -etapa în care se declanüeaz dorin a de c utare üi exploatare. s contureze.. 3 Copilul prelucreaz üi asimileaz ra ional materialul asimilat. sau dou sau trei. piese de puzzle …. vor descoperi cum func ioneaz .clepsidra. s fie capabil s realizeze lucr ri practice inspirate de natur . 75 . Scenariul didactic: Vom aüeza la centrul tematic materialele de care avem nevoie: ceas. 3 Copilul formuleaz generaliz ri üi le integreaz în sisteme. clepsidr . s m soare timpul necesar pentru realizarea fiec rei etape de lucru. Copiii cunosc ceasul din activit ile anterioare. s m soare timpul prin intermediul ordon rii elementelor. 8 Construc ii: s redea o cas descris într-o poveste de I. Prin manevrarea ei. s se joace cu m ütile. dar üi a instrumentelor adecvate. pentru activitatea practic . împ r it în 10 arii egale. apoi comparând duratele ob inute. s decupeze. vom urm ri s realiz m obiectivele stabilite pentru reprezent ri matematice. 8 ûtiin : s realizeze un puzzle cu imaginea unui elemente de decor. informa ii. 3 Copilul percepe üi memoreaz date. în ipoteze operatorii. desf üur m câteva citiri de fragmente. s m soare durata necesar pentru completarea fiec rei imagini. vor descoperi un alt instrument de m sur a timpului . anticipat alese pentru ca lectura s dureze cât timp cronometreaz o clepsidr . haüurând pe cercul de carton. dac pe parcursul ei respect m urm toarele condi ii: 3 Situa ia problem s se înscrie în sistemul de opera ii concrete üi mentale de care copilul este capabil. nici prea s rac . Dup ce vom realiza tema pe centre. realizat de copil.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Orice cercetare are la baz investigarea proprie. Vom exemplifica cu o activitate integrat „ûtim ce este timpul?”. Centrele de activitate deschise sunt: Exemple de activit i în centrele de activitate: 8 Art : s aleag materialul din care doreüte s realizeze m ütile. cercurile de carton împ r ite în 10 segmente. s haüureze pe cerc câte minute a durat fiecare etap de construc ie. Vom cere copiilor s haüureze pe cerc atâtea fragmente câte goliri ale clepsidrei s-au realizat. materiale pentru m üti. fie din povestire. fapte. s precizeze etapele de lucru. 3 Oferta de cunoütin e s nu fie nici prea complicat . O putem desf üura. interpretând diferite roluri. s utilizeze strategii de rezolvare a problemelor. s perceap desf üurarea unor elemente temporale în raport cu propriile activit i. valorificând deprinderile de lucru însuüite anterior. Creang .

individual. observa ie.a treia etap . pentru a explora o tem nou sau a crea idei noi. aplicând cele descoperite în noi contexte educa ionale. Concluzion m: B B B B B Copiii înva descoperind. formul m concluziile. Accept s fie desf üurat sub forma unui algoritm. discut împreun fiecare aspect al temei pe care o au de rezolvat. se ajut unii pe al ii s în eleag üi s g seasc solu ii. urmând ca fiecare membru s -üi îmbun t easc performan ele proprii üi s contribuie la creüterea performan elor celorlal i. exers m ceea ce am descoperit. în cadrul înv rii în grup. Înv area prin cooperare faciliteaz înv area reciproc . în grup. un produs. utilizarea opera iilor gândirii üi eviden ierea noului. 4. instrument vechi de m surare a timpului.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 1. Aceast metod reprezint o form de înv are în grup a copiilor prin interac iuni. un obiect. o ipotez . vom face o delimitare între înv area în grup üi înv area prin cooperare: • Înv area în grup desemnat activitatea de studiu a unui grup de copii care pot sau nu s coopereze. Cu sprijinul adultului înva independent. Strategii de înv are prin cooperare Pentru o în elegere corect a ceea ce reprezint aceast metod . o problem . care presupune structurarea üi interpretarea datelor. combina ii noi. Realizarea actului descoperirii. z 2. Rezultatele sistematiz rii sunt notate. astfel încât aceütia s poat lucra împreun . B Stau unii lâng al ii. 3. îüi împ rt üesc ideile. confruntarea se produce atunci când se descoper clepsidra. fenomen. Copiii sunt recompensa i pe baza performan elor grupului. 76 . sunt recompensate performan ele individuale: • Înv area prin cooperare desemneaz o situa ie de înv are în care copiii lucreaz în grupuri având abilit i üi cunoütin e eterogene üi împreun realizeaz o sarcin . 2. Verbalizarea. exploatare. verbaliz m generaliz rile f cute. explic celorlal i ceea ce ütiu. În ultima etap . Pornesc de la o întrebare. Ce fac copiii? B Studiaz individual situa ia prezentat . Înv area prin cooperare are loc atunci când copiii lucreaz împreun pentru a rezolva una üi aceeaüi problem . O prim etap a înv rii prin descoperire este confruntarea cu situa ia problem üi declanüarea dorin ei de c utare.

Realizeaz conexiuni logice. Înva s negocieze. s ia decizii împreun cu ceilal i. 77 . coordonare. îüi organizeaz cunoütin ele. cap t mai mare încredere în sine al turi de colegi Solicit dezvoltarea în plan socio-emo ional Comunicarea dintre copii reprezint o cale natural pentru aceütia de a înv a lucruri noi unii de la ceilal i. explica ii. copiii se ascult între ei. se specific timpul pe care îl au copiii la dispozi ie. s îüi argumenteze un punct de vedere. B Explic obiectivele activit ii. Analiza activit ii grupului: copiii reflecteaz asupra activit ii lor. aranja i de-o parte üi de alta a fiec rei m su e. copiii trebuie s lucreze împreun pentru a atinge scopul propus. s le proceseze pe cele noi. aranjând mobilierul în sala de grup în mod corespunz tor. B Stabileüte criteriul de grupare(sex.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Ce face educatoarea? B Asigur ambian a proprie muncii în echip . Discu iile în grup ajut pe membrii grupului s repete üi s -üi fixeze noi cunoütin e. nu se rezolv sarcina de unul singur. Interac iunile la nivel de grup ajut la sesizarea üi rezolvarea unor conflicte de idei. ei pot fi conduüi s emit idei noi. nu se atac persoana. au nevoie unul de cel lalt. diferite jocuri) üi dimensiunea grupului(de la 2 la 6 copii) B Stabileüte reguli de lucru: Se vorbeüte pe rând. pentru sprijin. nivelul abilit ilor. decid asupra modului de îmbun t ire a eficien ei acestui tip de activitate. se lucreaz cu culori diferite. Elemente de baz ale înv 9 9 9 9 rii prin cooperare Interdependen a pozitiv . prietenii. Avantajele înv % % % % % % % % % rii prin cooperare Copiii înva s lucreze împreun cu ceilal i. ce se nasc din interpretarea proprie a informa iilor dobândite de ei anterior Se eviden iaz discrepan ele între cunoütin ele anterioare üi cerin ele sarcinilor. Dezvolt deprinderi de comunicare interpersonal în cadrul grupului. Responsabilitatea individual : fiecare membru al grupului este r spunz tor de propria contribu ie la îndeplinirea scopului propus. nu se monopolizeaz discu ia. Ideale sunt grupurile de patru copiii. Prin întreb ri ce vizeaz în elegerea unor fenomene dezb tute anterior. nu doar al turi de ceilal i.

lacom.fiecare alege un fruct cu ochii închiüi. dar neascult toare. Clarific . ™ Un grup deseneaz üi decupeaz pe cei ce îngrijesc mun ii. • P l ria roüie îüi exprim emo iile. P l ria alb este povestitorul. • Aplica ii ale „H r ii conceptuale” — Copacul — se poate lucra individual sau în grupuri. conduce activitatea. Genereaz idei noi. se spune (deseneaz ) tot ce se ütie despre acesta. ™ Un grup deseneaz üi decupeaz plantele. exprim doar judec i negative. se deseneaz un copac în mijlocul colii üi. sup rarea. • P l ria Albastr –o caracterizeaz pe Scufi a Roüie în compara ie cu lupul. reprezint aspectele negative ale întâmpl rilor. • Este recunoscut ca o metod de evaluare a cunoütin elor copilului. sentimentele. Simbolul gândirii pozitive üi constructive. exploreaz optimist posibilit ile. e vesel . gata s sar în ajutor.realizarea unui poster „La munte” Copiii îüi verific ei înüiüi cunoütin ele despre munte. care ofer solu ii alternative.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Aplica ie . pref cut. P l ria verde este gânditorul. iar sarcinile se rezolv prin cooperare: unii deseneaz fructul în mijlocul foii. „Mâna oarb ” . P l ria galben este creatorul. Metoda p l riilor gânditoare P l ria albastr este liderul. ™ Un grup preg teüte fundalul planüei. important nu este cât cunoaüte copilul. prietenoas . Harta conceptual —este o metod prin care înv area noilor informa ii depinde de cunoütin ele dobândite de copil üi de rela ion rile pe care le stabileüte între acestea. • • • • Aplica ie—Scufi a Roüie. este neutru—informeaz . Identific greüeli. Arat ceea ce se întâmpl când sfaturile p rin ilor nu sunt ascultate. ™ Un grup decupeaz elemente componente pentru a realiza o imagine montan . în timp ce lupul este r u. 78 . nu se justific —spune ce simte. al ii deseneaz tot ce ütiu despre acel fruct. cel care red pe scurt con inutul textului. üiret. • Structureaz cunoütin ele acestuia. exact cum s-a întâmplat ac iunea. • P l ria neagr este criticul. idei noi. Este p l ria responsabil de controlul discu iilor. povestirea copiilor • P l ria Alb -red pe scurt textul povestirii. prin s ge i. ci leg turile care se stabilesc între acestea. dar poate fi utilizat üi ca instrument de predare. bun la suflet.

de care a ascultat întotdeauna Ea iubeüte florile.A. Nu trebuia s aib încredere în animale. Aplica ie-metoda R. Faza introductiv -expunerea problemei.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani • • • P l ria Roüie-arat cum Scufi a Roüie îüi iubea mama üi bunica. Faza lucrului în perechi—discutarea rezultatelor la care a ajuns fiecare. ea nu ascult de lup. 79 .critic atitudinea Scufi ei Roüii: trebuia s asculte sfaturile mamei. iese din joc. îi este mil de bunic . acesta r spunde la întrebare.Pe albin . are la baz stimularea üi dezvoltarea capacit ilor copiilor de a comunica prin întreb ri üi r spunsuri.Albina îl în eap . povestire „Cine a spus „miau”? Întreb ri üi r spunsuri: cine este personajul principal al povestirii-c eluüul • Cine îl deranjeaz pe c eluü din somn . • Ce face atunci c eluüul? .I.Pleac s afle cine a spus „miau” • Cu cine se întâlneüte prima dat ? .Cu un üoricel. apoi o arunc unui alt coleg. (R spunde-Arunc -Intreab ) — este o metod de fixare üi sistematizare a cunoütin elor.Nu.ûoricelul se sperie üi fuge. dac dorea s culeag flori. animalele. 3. P l ria Verde-acord variante Scufi ei Roüii. Lupul o putea ajuta s culeag mai repede flori sau ciuperci pentru bunica. este sup rat pe lup pentru ceea ce a f cut. • Cu cine se mai întâlneüte c eluüul? . Faza reuniunii în grupuri mari—grupurile ini iale se adun în grupuri mai mari üi se reiau temele abordate.A. ütiind c trece prin p dure.presupune îmbinarea activit ii individuale cu cea desf üurat în mod cooperativ în cadrul grupurilor • Faza de desf üurare: 1. recapitulând r spunsurile.Cu cocoüul. Metoda Bulg relui de z pad . Copilul care arunc mingea trebuie s adreseze o întrebare (din cunoütin ele însuüite) copilului care o prinde. • Îi d üoricelul r spunsul la întrebare? . printr-un joc de aruncare/prindere a unei mingi uüoare. nu trebuia s spun inten iile ei.I. 4. • Îi r spunde la întrebare cocoüul? . Copilul care prinde mingea dar nu ütie r spunsul la întrebare.Un miorl it. animalele din p dure o sf tuiesc s nu asculte de lup. • Participan ii activi se selecteaz ad-hoc.Cu un peüte care nu îi r spunde. se joac cu ele în natur . • Pe cine mai întreab c eluüul? . dac dorea s ofere flori trebuia s cear mamei s cumpere un buchet de flori. îi spune doar cum strig el. P l ria Neagr . trebuia s o roage pe mama s o înso easc în p dure sau s o întrebe dac are voie. • Cu cine se mai întâlneüte c eluüul? . 2. dar üi de verificare.—„Din tainele p durii”. • Metoda R. f r a-i r spunde. P l ria Galben -g seüte alt final textului. dup acelaüi algoritm. • Albina îi d r spunsul? . lupul i-arat Scufi ei Roüii drumul cel mai scurt pân la bunica. este sup rat pe vicleüugul lupului. Faza lucrului individual—copiii lucreaz individual timp de cinci minute. trebuia s ajung repede la bunica bolnav . Scufi a Roüie putea s refuze s mearg la bunica. este bucuroas când vân torul le salveaz .

dispari ia unor animale. o se analizeaz produsele activit ii prin metoda „Turul galeriei” o se fac complet ri. corecturi.stimuleaz realizarea unor asocia ii de idei. Educatoarea concluzioneaz c t ierea abuziv a p durilor are efecte negative: dispari ia unor plante. permite cunoaüterea propriului mod de a în elege o anumit tem . strof dintr-o poezie). timp în care au formulat întreb ri de tipul: Ce se întâmpl cu plantele dac dispar p durile? Dar cu animalele? De ce în p dure vara este r coare? De ce iarna nu sufl vântul tare în p dure? Ce se întâmpl dac se taie copacii din p dure? 3. se formeaz grupuri mici. asocia iile de idei. c lduri mari. lipsa aerului ozonat. recapituleaz cunoütin ele: despre brazi. secet . 4. despre veveri e. o fiecare grup lucreaz cu o alt culoare. despre iepuri. Aplica ie-metoda Bulg relui de Z pad . o fiecare grup discut 3-4 minute despre tema respectiv (pot s stabileasc üi o melodie. Ei lucreaz individual 5 minute. Copiii ob in informa ii prin lectura dup imagini „P durea” 2. Predic iile . o se cere copiilor s anun e finalizarea sarcinii prin jocul „Creioanele la mijloc” înseamn c acel grup a terminat. alunec ri de teren. Se lucreaz apoi în perechi. 5. Faza decizional —se alege solu ia final üi se stabilesc concluziile. preg titoare) o se anun tema (de ex.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 5. 80 . o realizeaz sarcina primit (s deseneze fructe de toamn ). 6. Se r spunde la întreb rile la întreb rile la care nu au ütiut s r spund . Stad .—Lectur dup imagini „P durea” 1.metoda înv rii pe grupuri mici (la grupele mari. 6. originalitatea.metoda stimuleaz imagina ia copiilor. Copiii se grupeaz în grupuri mai mari üi extr gând jetoane prin jocul „Mâna oarb ”. Faza raport rii solu iilor în colectiv—grupul reunit analizeaz üi concluzioneaz ideile emise. discutându-üi p rerile üi încercând s r spund la întreb ri. despre ciupercu e. Copiii reuni i formuleaz concluziile. Fructe). Alte metode: Ciorchinele .

Strategii de promovare a unei educa ii incluzive În conformitate cu Conven ia Drepturilor Copilului üi apelând la principiul nondiscrimin rii. implicarea comun . Piaget) . de situa ia lor material . adic a-i reprimi printre noi pe cei care ni s-au p rut diferi i. co-responsabilitatea. sex. culoare. constructive. const în z 3. o sex. de cel lalt. derulând programe eficiente de integrare. drepturile copiilor trebuie respectate indiferent de ras . B În gr dini üi în sala de grup trebuie promovate prin practici cotidiene valori precum respectul. toleran a. este existen a unor rela ii biunivoce destinse. B Valorizeaz nevoile üi interesele copiilor üi nevoile specifice ale familiile acestora. ™ O condi ie sine-qua-non pentru reuüita acestor ac iuni concertate ale celor trei factori activi din gr dini . o divergen e de cultur .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani „Drama pedagogiei. ™ Se promoveaz elaborarea unor strategii care s faciliteze „un mod de via ” ce îndeamn la acceptare. indiferent de originea lor na ional . de naütere sau de alt situa ie. Din punct de vedere al unor politici incluzive: B Gr dini a trebuie s includ to i copiii din comunitatea local . limb . ciuda i sau bizari. B Cadrele didactice trebuie s fie la punct cu toate nout ile ap rute în domeniu. etnic sau social . B P rin ii s fie parteneri activi üi direc i în procesul de înv are a copiilor. aten ia fa cooperarea (üi nu competi ia!). B Curriculum-ul trebuie adaptat ca s in seama de: o diversitatea copiilor. ca dealtfel üi a medicinei. 81 . trebuie s in cont de o rela ie tripolar la nivelul gr dini ei: educatoare/ p rin i/copii. o din punct de vedere lingvistic. ™ Colectivitatea care îi recepteaz pe cei defavoriza i. grija. Din punct de vedere al unei culturi incluzive: B Gr dini a este primitoare pentru toat lumea üi dezvolt rela iile cu comunitatea.” (J. o dizabilit i. de incapacitatea lor. religie ale copilului sau ale p rin ilor sau ale reprezentan ilor s i legali. üi a altor ütiin e care in în acelaüi timp de art üi de ütiin faptul c metodele cele mai bune sunt üi cele mai dificile. comprehensive.

În înv mântul preücolar se pune puternic accentul pe abordarea integral a copilului üi a educa iei sale. B Valorificarea experien elor tuturor copiilor üi valorizarea diferen elor dintre experien ele lor B Explica ii clare astfel încât s în eleag üi s înve e to i copiii. B Încurajarea copiilor s se joace împreun . împreun cu to i. Æ S prezent m o gam de activit i din care copiii s -üi aleag în mod liber. formule de polite e folosite zilnic. pe principul nediscrimin rii .adic un înv mânt pentru to i. f r a se cunoaüte copiii. s lase timp pentru interven ia celuilalt. Maniera integrat presupune abordarea realit ii printr-un demers holist în care grani ele dintre categoriile üi tipurile de activit i dispar se topesc într-un scenariu unitar. Integrarea/incluziunea trebuie s fie sus inute de interesul üi disponibilitatea noastr . Æ Evitarea monopoliz rii aten iei educatoarei üi evitarea tendin ei de a pârî pe cel cu care este în divergen e sau un altul. • Acceptarea conütient a celorlal i üi stabilirea unor norme de comunicare. bazat pe empatie. toleran üi respect fa de to i copiii.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Din punct de vedere al unor practici incluzive. Alc tuirea unui program de activit i care s favorizeze dezvoltarea rela iilor de prietenie între copii care se joac împreun .. Æ Eliminarea manifest rilor de discriminare fa de anumi i colegi. B Adaptarea activit ilor în func ie de nevoile üi disponibilit ile copiilor. dar e posibil ca tocmai aceste activit i s duc la formarea unor prietenii. • Acceptarea conütient a celorlal i în stabilirea unor rela ii integrate prin: Æ Participarea la jocurile üi activit ile propuse de al ii. se urm reüte: B Participarea activ a tuturor copiilor la activit i. în primul rând. s înve e modalit i de adresare c tre persoane mai în vârst üi de sexe diferite. indiferent de na ionalitate. Iat câteva sugestii pe care vi le oferim: Æ Având în vedere c aceste grupe se formeaz prin înscriere. nivel de dezvoltare sau statut socio-economic. Æ Ini ierea unor reguli de baz ale dialogului: s nu întrerup partenerul. aprecierea diferen elor între opinii. ras . s se joace împreun . religie. Æ În elegerea faptului c via a în grup presupune respectarea unor reguli. pentru ele pot opta copiii care au stabilit deja rela ii de prietenie. Ele pot fi create pentru participarea a câte doi copii cu temperamente asem n toare ori a mai multor copii. noi trebuie s planific m activit i care s favorizeze crearea rela iilor de prietenie între copiii ajunüi din întâmplare împreun . în cadrul c ruia tema se las investigat cu mijloacele diferitelor domenii de cunoaütere. Æ S cre m unele activit i care îi solicit pe copii s lucreze. Æ Educarea unei atitudini deschise fa de grup. • 82 . copilul trebuie s înve e s -üi aütepte rândul („aüteapt întâi s vedem ce spune Irina”).

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani
Æ Organizarea unor activit i de expunere a cunoütin elor , evenimentelor prin care au trecut copiii, a impresiilor despre o întâmplare sau alta; ele se pot desf üura fie la bibliotec , fie la centrul de joc de rol. Æ Activit ile trebuie s dureze suficient pentru a permite copiilor s se acomodeze unul cu altul üi s doreasc s formeze un grup üi cu alte ocazii. Nu trebuie s limit m durata unei activit i, nici s o întrerupem brusc, ci s anun m din timp finalizarea ei. Æ Când planific m activit i de grup, este bine s avem în vedere nivelurile de dezvoltare ale copiilor. Dac interesele lor sunt similare, este de presupus c exist üansa unor prietenii strânse între copii. Toate metodele prezentate la capitolul „Strategii de promovare a înv rii prin cooperare” se pot adapta cu reuüit deplin în promovarea unei educa ii incluzive.

83

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Capitolul 7. Evaluarea progresului copilului
z z z

Rela ia observare – evaluare Forme ale evalu rii Portofoliul copilului

z Rela ia observare – evaluare
Cu cât o activitate de înv are este mai complex , cu atât ac iunile evaluative devin mai necesare, evidente üi îüi amplific rolurile. Ce înseamn evaluarea? Evaluarea, este o ac iune complex , un ansamblu de opera ii mintale üi ac ionale, intelectuale, atitudinale, afective în cadrul c reia se precizeaz : • con inuturile üi obiectivele ce trebuie evaluate; • în ce scop üi în ce perspectiv se evalueaz ; • când se evalueaz (la începutul înv rii, pe parcursul acesteia, la sfârüit de bilan ); • cum se evalueaz ; • în ce fel se prelucreaz datele üi cum sunt valorizate informa iile; • pe baza c ror criterii se apreciaz . Alain Kerlan consider c evaluarea presupune o concep ie sistematic üi operatorie pornind de la mai multe întreb ri cheie: - pentru ce se face? (ceea ce pune în evident – func ii ale evalu rii); - în raport cu ce? (destinatarii evalu rii); - ce? (ce se evalueaz ); - cum? (instrumentele üi procedurile de evaluare). B. Bloom în elege evaluarea ca „ formulare, într-un scop determinat, a unor judec i asupra valorii anumitor idei, lucr ri, situa ii, metode, materiale etc.” Evaluarea este o ac iune de cunoaütere, în cazul nostru, a unei persoane – copil cu vârsta cuprins între 3-6/7 ani.

84

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani
Ca act de cunoaütere, evaluarea prezint unele note comune cu procesul de cunoaütere. Ambele reprezint procese de cunoaütere, întreprinse în scopuri definite, utilizând instrumente üi metodologii adecvate üi presupun opera ii de prelucrare üi interpretare a datelor. Evaluarea are ca procese componente: m surarea (ce a înv at copilul) üi aprecierea ce cuprinde: predic ia (nivelul de dezvoltare al copilului suficient pentru stadiul urm tor üi în special pentru intrarea în ücoal ) üi diagnoza (ce anume frâneaz dezvoltarea copilului). M surarea nu se reduce la procedura de dimensionare cantitativ , exprimat în limbajul cifrelor, ci trebuie privit ca proces prin care lucrurile sunt observate üi diferen iate. Ea are deci, caracter informal. Dup cum remarc Hopkins K., m surarea se poate efectua üi informal, prin observare; când se realizeaz prin limbajul cifrelor, procesul de m surare este mai complet. Trebuie subliniat faptul c unele fenomene supuse evalu rii nu sunt m surabile sau nici m car observabile direct. În asemenea situa ii, se aplic principiul acceptat în evaluare: „s m sur m tot ce poate fi m surat üi s facem m surabil ceea ce la o prim aproxima ie nu poate fi m surat” . M surarea nu este un scop în sine; ea marcheaz un moment al evalu rii, fiind urmat de prelucrarea datelor ob inute recurgându-se, atunci când este posibil, la metode statistice. M surarea r spunde la întreb ri de tipul: Cât de mult? Ce dimensiuni? Ce cantitate? ü.a. Aprecierea se defineüte ca un proces de judecare a valorii rezultatelor m sur rii. Ea r spunde la întreb ri de felul: cum este?, ce valoare are? , în ce m sur r spunde trebuin elor sau aütept rilor? ü.a. Evaluarea este un concept mai cuprinz tor decât m surarea üi aprecierea. Etimologic, semnific a aprecia valoarea (atitudine axiologic ) ceea ce înseamn c actul de evaluare implic o opera ie dubl : a) înregistrarea obiectiv a dimensiunii fenomenului (m surarea acestuia); b) aprecierea rela iei dintre starea constatat üi criteriul general al unei st ri dorite (activit i reuüite). Func iile psihopedagogice ale ac iunii de evaluare a copilului Func ia diagnostic const în aprecierea, pe baza datelor ob inute în procesul de observare, a nivelului de dezvoltare psihofizic (în raport cu media vârstei üi alte caracteristici individuale), depistarea üi explicarea cauzelor psihologice care stau la baza diverselor reac ii cognitive üi afective. Modalitatea cea mai la îndemân educatoarelor pentru în elegerea acestor cauzalit i este abordarea copilului ca întreg, integrarea acestuia în complexul de factori care îi influen eaz existen a üi interpretarea datelor privind manifest rile psihice üi prin prisma acestor factori. Aceast func ie mai permite stabilirea cauzelor care au condus la o slab preg tire üi la o eficien sc zut a ac iunilor educative. Func ia de constatare üi de m surare indic dac o activitate de înv are s-a derulat în condi ii optime, cunoütin ele au fost asimilate, o deprindere a fost achizi ionat sau stadiul dezvolt rii acesteia. Func ia de reglare. Caracterul permanent pe care trebuie s -l aib ac iunea de cunoaütere psihopedagogic va oferi date privind dinamica diferitelor variabile ale personalit ii. Cunoaüterea acestora îi permite educatoarei reglarea üi ameliorarea interven iilor didactice, diferen ierea üi chiar individualizarea acestora acolo unde este cazul.

85

de înt rire a rezultatelor.) în func ie de amploarea activit ii terapeutice se recomand ca aceasta s se desf üoare de c tre o echip multiprofesional (educator. dac ne referim la personalitate în ansamblu. Acestea pot s fie: . . înclina ii speciale. Din acest stadiu al educa iei preücolare educatoarea trebuie s fac din aceast ac iune de cunoaütere a individualit ii üi un suport pentru încurajarea autocunoaüterii. psihologici. psiholog etc. cunoaüterea devine posibil numai cu condi ia st pânirii factorilor multipli care alc tuiesc aceasta realitate complex . de conütientizare a posibilit ilor etc.orientarea ücolar viitoare – dar üi orientarea spre exersarea în procesul educa ional în domeniile în care copilul are dificult i sau dimpotriv . Ea permite organizarea interven iilor educa ionale astfel încât ele s faciliteze împiedicarea manifest rilor negative üi valorificarea la maxim a poten ialului copilului. Aceast func ie permite formularea deciziilor din dou perspective: • din perspectiva copilului – stimulativ . • s -i ajut m pe p rin i s -üi cunoasc copilul pentru a-l stimula üi sus ine corespunz tor. iar educatoarea trebuie s -üi adapteze activitatea la particularit ile de vârst üi individuale ale copiilor. 86 .men inerea tipului de interven ie educa ional în vederea activ rii poten ialului real de exprimare a copilului. . de formare a unor abilit i.). În psihologie „a cunoaüte” înseamn a descifra formula psihologic individual . • din perspectiva educatoarei – a üti ce a f cut üi ce are de realizat în continuare. Cei care pot realiza o evaluare obiectiv a copilului sunt cei care interac ioneaz zi de zi cu aceütia . Traducem în fapt trei deziderate: • s -l ajut m pe copil s se cunoasc pe sine însuüi pentru a-üi valorifica la maxim poten ialul. abandon al activit ii.psihoterapia – accentul este pus pe recuperare (cazurile de r mânere în urm în dezvoltare. culturali. a nevoilor üi disponibilit ilor viitoare ale copiilor. psihopedagog. adic a factorilor fizici. Cunoaüterea în profunzime a fiec rui copil cere mult timp educatoarei üi competen üi nu se reduce la totalitatea informa iilor cu privire la o realitate dat . Buna cunoaütere psihopedagogic a copilului de 3-6/7 ani e important deoarece în aceast perioad evolu ia este foarte rapid üi diversificat . Func ia de informare. Profilul de dezvoltare psihologic – aüa cum este el descris de educatoare – constituie o surs de informare permanent pentru p rin i üi un punct de pornire în cunoaüterea proasp tului ücolar pentru înv torii de la ciclul primar.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Func ia prognostic se refer la anticiparea tendin elor üi ritmului de evolu ie a vie ii psihice a copilului. • s ajut m educatoarele s -üi cunoasc mai bine discipolii pentru a le acorda acestora sprijinul necesar la fiecare pas de dezvoltare a lor. sau. consilierea – accentul se pune pe protejarea dezvolt rii psihice üi contracararea tendin elor deviante. Func ia de condi ionare a deciziilor pedagogice presupune stabilirea direc iilor de ac iune în vederea dezvolt rii la maximum a poten ialit ilor psihofizice de care dispune copilul. neadaptare la cerin ele gr dini ei etc. sociali. insucces.

Pentru a avea o imagine global despre dezvoltarea copilului. • s -i satisfac necesitatea lui de informa ie prin poveüti. nivelul üi ritmul dezvolt rii în fiecare domeniu nu pot fi privite izolat. curiozitatea. În timpul activit ilor. a naturii. cu succesele üi insuccesele lui proprii!!! Ac iunile de evaluare a progresului înregistrat de copil trebuie s aib loc în mediul natural al copilului. aici nu e bine…. ghicitori. stabilindu-se totodat üi relevan a lor pentru ansamblul structurilor individuale. alteori de stagnare. st rile de interes cognitive sau cele de lips de interes. • dezvoltare socio-emo ional . de a-üi explica unele lucruri despre propria persoan . dar aceasta e bine”. • capacit i üi atitudini în înv are. Informa ia privind dezvoltarea copilului e bine s fie strict confiden ial (în special cea mai pu in pozitiv ). altor adul i sau copii. • dezvoltarea limbajului. de a încerca lucruri noi. Exemple: • s g seasc modalitatea accesibil copilului de a explica lucrurile. unitar.a. În perioada copil riei timpurii. • s -l ajute s se includ într-o activitate pl cut üi atr g toare. a comunic rii üi premisele citirii üi scrierii. exerci ii-probleme. sau al altor momente de regim. este necesar a aprecia nivelul tuturor domeniilor de dezvoltare: • dezvoltarea fizic – s n tate üi igien personal . „Aici faci r u. men ioneaz problemele ap rute. al jocului liber ales sau al jocului organizat de c tre educatoare. educatoarea urm reüte/observ comportamentul copiilor. Rezultatele evalu rii nu trebuie s capete coloratura emo ional sau etic de genul „ Aceasta e r u. rezultatele evalu rii se compar cu performan ele copilului îns üi. Este inadmisibil s i se spun copilului sau s i se dea de în eles c el va fi apreciat într-un mod care îi va bloca dorin a de a înv a. Datele ob inute trebuie analizate în interrela ie. al plimb rilor. • dezvoltarea cognitiv üi cunoaüterea lumii. s -i acorde mai mult timp üi mai mult afec iune.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Scopul evalu rii copilului este de a acorda sprijin üi ajutor acestuia în tendin a lui de a afla noul. dar ea trebuie comunicat p rin ilor. Dezvoltarea copilului este un proces global. În evaluare trebuie inut seama îndeosebi de faptul c fiecare copil are ritmul s u de dezvoltare care înregistreaz uneori momente de salt. În baza ei se pot formula pentru p rin i recomand ri (sugestii despre cum s -üi ajute copilul în dezvoltarea lui. 87 . istorioare. de bucurie sau necaz. fixeaz performan ele fiec rui copil üi reac ia lui la laud sau recompens . de a se orienta în lumea înconjur toare a lucrurilor. deoarece acestea sunt strâns legate între ele üi se influen eaz reciproc.” ü.

stilul predilect în ac iune üi înv are. idei üi propuneri. dificult i de adaptare üi înv are etc. Toate aceste grupuri pot servi drept surse de informa ii despre abilit ile cognitive.înregistrarea informa iei c p tate. . Ce trebuie s ütim despre copil? .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Pentru a aprecia performan ele copilului. pedagogii – specialiüti (de arte. 88 . dac este emotiv. modul predilect de ac ionare. pot servi drept surse de informa ie despre dezvoltarea copilului. medicul üi asistentele medicale. • Grupa de copii. aptitudinile copilului. ritmul lui de dezvoltare üi progresul (sau regresul) lui. dac r spunde la o sarcina dat . identificarea elementelor componente. comunicative ale copilului.Ac iunile copilului.) . în dependen cu importan a parametrilor sau a tendin ei acestora de a se schimba. exprimare. logopedul. despre abilit ile de rezolvare creativ a situa iilor problematice ce se isc . Observând copilul. fra i/surori. afectuos. Acumularea informa iei despre dezvoltarea copilului. • P rin ii. Putem spune c evaluarea progresului copilului nclude: . pentru ea este important s ütie üi cum diferi i copii influen eaz atmosfera din grup.acumularea informa iei despre dezvoltarea copilului. Informa ia primit de la aceste persoane. cum ac ioneaz copilul cu obiectele. ob inem informa ii despre r spunsurile lui la întreb ri. modalit ile de luare a deciziilor üi asumarea responsabilit ilor. dac este curios. . educa ie fizic . unchi etc. miüc ri. recunoaüterea particularit ilor. care ne spune cum este copilul adic eviden ierea particularit ilor individuale. tipurile de activit i üi condi iile în care acestea se desf üoar etc. Situând copilul în interiorul grupului social. psihologul etc. fenomenele üi persoanele din jur: manipularea obiectelor.Rela iile psiho-sociale ale copilului. bunici. educatoarele din gr dini . determinate de vârsta cronologic . dac are anumite aptitudini speciale. inclusiv de la p rin i. personalul administrativ üi auxiliar. limbi moderne. poate servi drept surs de informa ie. zgomote. cu fra ii/surorile lui. . ca üi context social. capacitatea sa de concentrare asupra activit ilor. ce juc rii prefer . identific m cum rela ioneaz el cu ceilal i copii. • Copilul însuüi ca surs de informa ie. cu copiii din curte/cartier. care interac ioneaz cu copilul. înc din primele zile ale sosirii lui în gr dini . cu adul ii cu care vine în contact. cum r spunde la diferi i stimuli (sunete. dac comunic uüor cu educatoarea sau cu ceilal i copii. . Este necesar s repet m observ rile. este necesar s se repete unele situa ii de evaluare care in de obiectivele principale privind interven iile educa ionale. ritmul s u unic de dezvoltare üi înv are. spa ii largi) . s efectu m cu regularitate discu ii cu p rin ii etc.interpretarea acesteia. Educatoarea nu numai c are nevoie de informa ie despre caracteristicile ce influen eaz dezvoltarea personalit ii copilului ca membru al grupului. nu vine nemijlocit de la copil. Copilul poate fi concomitent membru al mai multor grupuri: la gr dini . Afl m dac se desprinde uüor de persoanele din familie. trebuie privit ca una suplimentar deoarece ea este indirect . sociale.Identitatea psiho-fizic a copilului.

ƒ fi i discret – copilul nu trebuie s simt c este supus observ rii. observ rile trebuie s fie sistematice. preferin e. ƒ alege i un sistem practic de înregistrare a informa iilor. sub aspectul intereselor. . În func ie de contextul educa ional. capacit ilor reac iilor caracteristice precum üi domeniile de dezvoltare mai mult stimulate sau mai pu in. pentru a ne documenta. ƒ fi i realiüti în programarea observ rilor. Tehnici de observare informal : . Pentru a fi eficiente. ƒ concentra i-v asupra unui singur copil.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Vom trece în revist câteva metode de acumulare a informa iei: Observarea üi înregistrarea datelor. st pânirea unor abilit i üi progresul ca dezvoltare üi creütere. ƒ proteja i confiden ialitatea observa iilor. spre exemplu. 89 . ƒ observa ii pe copii în locuri diferite. Pot include citate din dialogurile copilului üi descrieri ale calit ii comportamentului. Ele sunt utile pentru depistarea unora dintre succesele sau insuccesele zilei. Aceast metod este eficient pentru a determina „ ce”. Înregistrând ceea ce vedem sau ceea ce se face în sala de grup ob inem un document al muncii copilului. Înregistrarea este procesul document rii activit ii observate sau a comportamentului urm rit. care au fost reac iile copilului üi cum s-a încheiat ac iunea. observ rile sunt uneori informale üi nu includ înregistrarea. „cât” üi „cum” înva copiii. cum ac ioneaz . cum gândeüte cum vede lumea. ƒ înregistra i observa iile cât mai repede posibil.înregistr rile factuale – ofer informa ii despre ce s-a întâmplat care a fost stimulul/motiva ia interesului pentru o anume activitate. alteori ele se fac cu scop precis.o mai mare capacitate de a reac iona în rela iile cu copiii. dac a c p tat o anume abilitate copilul sau a în eles corect ceva. cum interac ioneaz ce ütie üi ce poate s fac . În timp observ rile asupra copilului ne pot dezv lui tipare comportamentale. obiective. care sunt înregistrate la sfârüitul zilei.înregistr ri narative – pot fi aprecieri zilnice sau impresii asupra activit ilor individuale sau de grup. Avantajele observ rii: . Aceste date individuale pot fi raportate la caracteristicile generale de dezvoltare. . selective üi atent înregistrate. în momente diferite ale timpului petrecut în gr dini .o mai precis cunoaütere üi evaluare a fiec rui copil în parte referitor la cum se simte acesta. al calit ii acestuia sau al contactului lui cu ceilal i. . stiluri de a înv a un lucru sau altul. Urm toarele orient ri v pot fi de folos în efectuarea observ rilor: ƒ observa i ce anume face copilul.o imagine global a fiec rui copil. Aceast informa ie alimenteaz judec ile f cute asupra copiilor üi a metodelor de instruire potrivite.

Putem avea foi volante üi creioane peste tot în sala de grup . Încerc m s fim obiectivi înregistrând rezultatele observ rilor noastre. O list de verificare privind dezvoltarea ofer un exemplu de proces sistematic de colectare a datelor privind nivelul de dezvoltare üi ac iune a unui copil în diferite domenii ale dezvolt rii. 90 . ceea ce ne intereseaz cel mai mult este dezvoltarea lui sub toate aspectele. dar üi psihologic se consemneaz la dosarul copilului. într-o alt parte a s lii de grup . în centrul pentru activit i practice. Este bine s avem permanent la noi un carne el üi un creion. Toate observa iile de natur medical . important. predic iile üi suspiciunile proprii. sau pentru diferi i copii . Observarea copilului poate fi structurat urm rind atingerea obiectivelor de referin cuprinse în curriculum üi corelarea acestora cu domeniile de dezvoltare ale copilului.). lucruri noi ap rute în dezvoltarea copilului. liste cu comportamente/specifice/de observat. Înregistrarea datelor strânse prin observare Alege i-v propria modalitate de înregistrare! Respecta i echilibrul dintre informa ia înregistrat üi cea neînregistrat . implicit. de vârsta acestora üi. Putem uüura tranzi ia copilului (trecerea de la un centru la altul) prin amplasarea unei activit i artistice îndr gite de copil. Casetofonul este üi el un mijloc eficient de înregistrare a faptelor de comportament al copiilor (informa ia verbal ). atmosfera. Înregistrând comportamentul copilului aüa cum s-a derulat el este necesar : fixarea situa iei care a generat informa ia (numim acei copii sau adul i care au luat contact nemijlocit cu copilul în momentul observ rii. urm rirea lor prin observare pe parcursul celor doi ani pentru care sunt formulate. activitatea în el era inclus. Înregistra i doar ceea ce vi se pare interesant.parteneri de joac . anturajul care a generat un atare comportament etc. Modul de organizare a observ rii este decis de c tre educatoare în func ie de num rul de copii în grup . Aüadar str dui i-v ca p rerile üi convingerile dumneavoastr s influen eze cât mai pu in aprecierea dumneavoastr dat dezvolt rii copilului. complexitatea deprinderilor üi abilit ilor pe care le presupune vârsta acestora.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani verificarea zilnic a st rii de s n tate üi a dispozi iei copilului. Aceasta ne poate ajuta s ne asigur m c acei copii care îüi petrec majoritatea timpului liber. De exemplu. în zona bibliotec copilul ar putea înfrumuse a coperta unei c r i pe care „ au editat-o” îns üi copiii. f r a întrerupe activitatea cu copiii. vor fi încuraja i s exploreze üi alte centre de activitate. Putem observa üi înregistra üi op iunile copiilor pentru diverse centre de înv are sau pentru diferite materiale cu care s opereze. În fapt. Important este de re inut c toate obiectivele prev zute în curriculum trebuie atinse de to i copiii üi. momentul în care este realizat observarea etc. Asupra aprecierilor noastre date copilului ac ioneaz mai mul i factori: informa ia precedent . o fraz sau pentru a descrie evenimentele – cheie într-un contact fizic sau emo ional. Listele de verificare pot fi plasate pe pere i de jur împrejurul s lii de grup pentru a ine eviden a op iunilor f cute de copii. copilul poate fi încurajat s deseneze/picteze norii üi cerul de deasupra castelului care va fi construit în zona Construc ii din cuburi üi cutiu e sau în zona Nisip üi ap sau. pentru a înregistra. La sfârüitul zilei aceste scurte noti e vor fi transcrise într-un carnet sau dosar (comun sau pentru fiecare copil) . de aceea. trebuie s fie f cute foarte sistematic.

obiünuit) . sau comun.capacit ile psihice de care dispun copiii (coeren a planului mintal. calitatea cunoütin elor.încurajarea intereselor .) . Durata observ rii lor poate fi de mai multe zile. dar üi dificult ile întâmpinate de copii pentru a üti cum s ne redefinim scenariile didactice în perioada urm toare. Toat produc ia verbal a copilului trebuie notat üi anexat lucr rii. observarea atingerii lor de c tre to i copiii se face prin revenire asupra observ rii lor periodic. ne putem fixa zilnic un num r de copii pe care s -i observ m având în vedere comportamentele vizate de acele obiective de referin .progresele realizate prin înv are (prin realizarea repetat a unor produse ale activit ii). degajat . Prin aplicarea acestei metode ob inem date cu privire la: . nestingherit . astfel c deseori copilul poate fi stimulat prin simpla implicare într-o activitate în perechi sau de grup mic). deprinderilor. pentru a anumit tem ). continuitatea logic a ideilor. întrucât obiectivele respective de referin sunt avute în vedere pe parcursul mai multor activit i în zile diferite.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani În func ie de obiectivele de referin propuse pentru o anumit perioad de timp ( de ex. Scopul observ rii este îndeosebi acela de a constata salturile în dezvoltare. mecanismele psihice aüa cum sunt ele în realitate.axarea pe nevoi specifice – dac observ m c mai mul i copii întâmpin dificult i în derularea anumitor activit i. original. caracteristici ale reprezent rilor etc. Metoda analizei produselor activit ii este o metod auxiliar üi poate oferi informa ii numai în combina ii cu observarea. M rturia copilului dezv luie certe aptitudini practice.însuüirile psihice ale copilului (spiritul de observa ie. deoarece f r acestea au o mai slab valoare informativ .lucrul în perechi sau pe grupe pentru stimularea acelor deprinderi. capacitatea de a în elege. abilit i care necesit mai mult suport. priceperilor üi aptitudinilor) . for a imagina iei. Convorbirea üi interviul Convorbirea se desf üoar în condi iile unei dispozi ii normale a copilului. Convorbirea este recomandabil de utilizat în combina ie cu observarea sau subordonat unei activit i pe care copilul o are de îndeplinit (în timp ce el „solu ioneaz ” o problem sau face. convorbirea üi alte metode de cunoaütere a copilului. . De exemplu. Convorbirile pot avea loc în timpul activit ilor sub forma unor scurte dialoguri cu copilul. se pot organiza activit i pe grupuri mici centrate pe anumite sarcini. Ea trebuie s fie liber . . binevoitoare. i se pot pune diverse întreb ri). în condi ii de maxim naturale e pentru c numai aüa vor putea fi surprinse manifest rile spontane ale copilului. Cum putem utiliza informa iile strânse prin observare! V suger m utilizarea urm toarelor tehnici de adaptare individual a informa iilor culese în urma observ rii: . execut ceva. s decurg într-o atmosfer sincer de încredere.utilizând o activitate deja cunoscut copilului prin integrarea unei activit i noi. . (Piaget este de p rere c cel mai bine copiii înva unul de la altul. 91 . Întrucât perioada de atingere a acelor obiective este de doi ani de zile. dar mai ales tr s turi ale personalit ii. desenele copiilor trebuie înso ite de explica iile acestora privitoare la inten iile sale. amploarea intereselor. . .stilul realiz rii (personal.

fiind menit s ofere posibilitatea de a cunoaüte poten ialul de înv are al copiilor la începutul unei activit i. Asigura i-v de ceea ce el ütie üi instruieüte-l în consecin ! ” Func iile evalu rii ini iale a) Func ia diagnostic . 92 . în special înainte de p r sirea gr dini ei. Relevând importan a pe care o are în acest sens. o func iile ei sunt asigurate pân la final numai dac mijloacele üi resursele sunt stabilite üi folosite pentru a face posibil derularea activit ii în condi ii de eficien . Se efectueaz la începutul unui program educa ional (ciclu de înv mânt. deci etapele activit ii. Ausubel D. inventarul de cunoütin e principale. Evaluarea ini ial . începutul unui capitol üi chiar al unei lec ii). interese. creativitatea în plan verbal. motiva ii) necesare integr rii în activitatea care urmeaz . Ceea ce intereseaz nu este aprecierea performantelor globale ale elevilor si nici ierarhizarea lor. este ceea ce ütie copilul la plecare. obiectivitatea evalu rii sumative. subliniaz : „ Dac aü vrea s reduc toata psihopedagogia la un singur principiu. În gr dini e se poate vorbi de evaluare sumativ . a premiselor „cognitive üi atitudinale” (capacit i. Beneficiarii rezultatelor ei sunt în primul rând adul ii. o constituie un demers pedagogic esen ial pentru desf üurarea cu succes a programului de instruire. a unei deprinderi motorii. de a üti care sunt premisele de la care pornim s proiect m activit ile de înv are. ci cunoaüterea poten ialului de înv are. Anticiparea activit ii se întemeiaz pe utilizarea „gândirii previzionale” üi const în a proiecta în timp üi în spa iu desf üurarea unor ac iuni orientate spre realizarea obiectivelor. Constat rile se exprim prin aprecierea m surii în care aceütia au atins obiectivele de referin . pot fi cele dorite când aceasta este realizat de educatoare. cunoaüterea numerelor. componentele ei üi efectele probabile. an ücolar. pentru c pot fi folosite üi concluziile evalu rii formative. s i se caracterizeze interesul üi posibilit ile de înv are pentru a se argumenta recomandarea înscrierii sale în ücoala primar sau re inerea în gr dini . Pentru cunoaüterea unor particularit i. când trebuie s i se constituie profilul de personalitate. se pot organiza üi alte momente de evaluare sumativ . Vizeaz cunoaüterea m surii în care copiii st pânesc anumite cunoütin e üi posed capacit i necesare angaj rii lor cu üanse de reuüit într-un nou program educa ional.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Forme ale evalu rii Activitatea educativ a gr dini ei este complex üi cere forme de evaluare multiple. de exemplu. Evaluarea sumativ (cumulativ ) este tipul de evaluare prin care se constat nivelul de performan atins în raport cu obiectivele cadru üi de referin cuprinse în curriculum. b) Func ia prognostic sugereaz condi iile probabile ale desf üur rii noului program üi îi permite anticiparea rezultatelor. Evaluarea ini ial constituie o condi ie hot râtoare pentru reuüita activit ii de înv are. Calitatea. eu spun: ceea ce influen eaz cel mai mult înv area. Obiectul evalu rii ini iale îl constituie acele cunoütin e üi capacit i care reprezint premise pentru asimilarea noilor con inuturi üi formarea altor deprinderi üi abilit i. Evalu rii ini iale îi apar in mai multe idei: o evaluarea ini ial este indisociabil construc iei unui demers didactic riguros üi eficace. semestru.

din ac iune ad ugat activit ii didactice în proces constitutiv al acesteia. aprecieri ale cadrului didactic. Ea vizeaz . el este dovada traiectoriei dezvolt rii lui. înregistrarea sistematic a rezultatelor. ini iativ üi grij pentru verificarea propriilor rezultate. p rin i cu progresele înregistrate pe traseul c tre obiectivele vizate. imagini sec ionate (puzzle). redarea dialogului dintre 2-3 personaje. mai ales la verificarea cunoütin elor. capitol) üi permite o evaluare a performan elor tuturor copiilor privind con inutul esen ial al cunoütin elor parcurse în secven a respectiv . 93 . în principal. urm rind realizarea lor în cadrul activit ilor recuperatorii. Portofoliul nu este doar o colec ie de produse. dac sunt necesare corec ii imediate üi s fie reglat progresul elevilor. de sus inere a înv rii. sus inerea activit ii de înv are. colectarea produselor activit ii lui – toate acestea cuprinse într-un portofoliu care vorbeüte despre progresul copilului pe intervale de timp. dintr-o evaluare globala în una nuan at . încurajarea). Evaluarea continu are ca scop s -l informeze pe copil asupra obiectivelor pe care trebuie s le realizeze üi s -i in la curent pe copii. Evaluarea continu se poate realiza cu ajutorul fiüelor individuale. comentarii. în timpul înv rii. observarea acestuia. Privit în ansamblu. priceperilor üi deprinderilor. s fie aplicate. Evaluarea continu antreneaz o evolu ie a elevului marcând o mai mare respectare a ritmului individual.a. iar în cazul unor eüecuri s se propun exerci ii suplimentare de recuperare. educatoare. Toate documentele cuprinse în portofoliul copilului trebuie s fie înso ite de observa ii. realizându-se pe parcursul activit ii de predare-înv are. poeziei înv ate. înainte de înv are trebuie s se asigure c st pânesc bine ceea ce este necesar pentru în elegerea noilor con inuturi. Unele momente ale evalu rii continue au func ie cheie. Astfel în ce m sur au fost însuüite cunoütin ele üi deprinderile predate se identific neajunsurile üi se adopt m surile de recuperare fa de unii copii üi de ameliorare a procesului de înv mânt. p puüi pentru teatru de mas – alegerea personajelor corespunz toare poveütii.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Evaluarea formativ (continu ) presupune verificarea rezultatelor pe parcursul procesului didactic. Apoi se stabileüte un plan ameliorativ pentru recuperarea cunoütin elor üi deprinderilor neînv ate. De exemplu. Cele mai adecvate modalit i de evaluare a copilului în perioada copil riei timpurii sunt feedback+ul verbal (lauda. realizat pe secven e mai mici (1-2 s pt mâni. În urma evalu rii continue am evaluat volumul de cunoütin e re inut de copii. jocuri-exerci ii ü. evaluarea continu transform ac iunea de evaluare: din proces predominant constatativ în unul diagnostic. Evaluarea continu are caracter permanent üi este integrat în actul didactic. punctat de cadrul didactic. modalit i în func ie de grup üi de educatoare.

(sumarul. Portofoliul constituie cea mia potrivit metod de evaluare a copilului mic. . lucr rile pe care le face copilul. pornind de la calificative pân la note.nivelul general de dezvoltare. an ücolar. po i constata progresele înregistrate de copil în timp. caietele individuale. 94 . ca atare. notarea numeric a rezultatelor copiilor nu poate avea rol de clasificare nici în cadrul probelor de evaluare.interese üi aptitudini demonstrate. tradi ionale. Presupune un proces de analiz a datelor ob inute pe numeroase c i üi o perioad relativ mare (de obicei raportat la semestru. în acelaüi timp procesul înregistrat de la o etap la alta.dificult i de înv are. care include titlul fiec rei lucr ri/fiüe). Portofoliul trebuie s cuprind üi observa ii ale cadrului didactic. El este „ cartea de vizit ” – mijloc de valorizare a datelor ob inute prin evalu ri realizate. . Ce con ine un portofoliu? lista con inutului acestuia. Analizând un portofoliu. reflec iile proprii ale copilului asupra a ceea ce a lucrat. Întotdeauna trebuie s ne gândim c fiecare copil este în plin proces de dezvoltare. În înv mântul preücolar nu se dau note üi. individual sau în grup. chestionare cu data realiz rii lor. întrucât respect principul de baz al ritmului unic de dezvoltare a copilului. El reprezint un veritabil „ portret pedagogic” al copilului relevând: . argumenta ia care explic ce lucr ri sunt incluse în portofoliu. de aceea trebuie s avem are grij în formularea anumitor aprecieri categorice. Portofoliul copilului are în vedere toate „produsele” copiilor üi. comentarii privind progresele f cute de copil üi aspectele care necesit mai mult sprijin sau stimulare. ca premis pentru o diferen iere üi individualizare înv rii cu focalizare pe ameliorarea acelor aspecte care necesit mai mare aten ie. individual sau împreun cu colegii s i. fotografii care reflect activitatea desf üurat de copil. Printre acestea se afl üi portofoliul copilului. contribu ii la activitate care reflect participarea copilului/grupului la realizarea temei date. importan a fiec reia. datate. . ciclu de înv mânt) .capacit i formate. . cu data calendaristic a înregistr rii lor. înregistr ri. date ob inute în urma unor ghiduri de observare.rezultatele deosebite ob inute în unele domenii ca üi rezultatele slabe în altele.atitudini. Educatoarele pot ine – pe domenii de dezvoltare – eviden a lacunelor înregistrate în dezvoltarea fiec rui copil. alte materiale. notate cu numele celor care au lucrat üi data cînd cu fost realizate. .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Portofoliul copilului În evaluare sunt utilizate üi o serie de metode complementare celor clasice.

pe parcurs poate s includ üi alte elemente c tre care se îndreapt interesul copilului üi pe care doreüte s le aprofundeze. care permit aprecierea aptitudinilor. . Este ilustrat astfel modul în care au evoluat de-a lungul studiului muzicii. CD. Acesta poate s con in : . capacit i vizate de curriculumul pentru educa ie timpurie a copilului de la 3 la 6/7 ani.evaluarea prin portofoliul este eliberat în mare parte de tensiunile üi tonusul afectiv negativ care înso esc formele tradi ionale de evaluare.implic activ copilul în propria evaluare üi în realizarea unor materiale care îl reprezint cel mai bine.fotografii din timpul unor ac iuni desf üurate. DVD. În al i termeni.este o metod mai obiectiv de evaluare din perspectiva particularit ilor vârstei timpuri. (Ioan Cerghit. . Aceast metod alternativ de evaluare ofer fiec rui copil posibilitatea de a lucra în ritm propriu stimulând implicarea activa în sarcinile de lucru üi dezvoltând capacitatea de autoevaluare. pasiunilor. portofoliul cuprinde „ lucr ri sau realiz ri personale ale copilului. fie o cutie de carton în care se pot aduna: casete video.dezvolt capacitatea copilului de autoevaluare. picturi. Portofoliul poate fi folosit la orice vârst . punând în valoare progresul copilului. care. cele care îl reprezint üi care pun în eviden progresele sale. adunând materiale într-o colec ie pe care copiii pot oricând s o revad üi s o completeze. an) Portofoliul se compune în mod normal din materiale obligatorii üi op ionale selectate de educatoare üi care fac referire la diverse obiective cadru üi de referin .portofoliul este un instrument flexibil. Avantajele folosirii portofoliului: .a. acordându-i timpul necesar pentru dobândirea acelor cunoütin e deprinderi. materiale. . Alc tuirea portofoliului este o ocazie unic pentru copil de a se autoevalua. abilit i. contribu iilor personale.desene realizate de copii în leg tur cu ceea ce au înv at üi sim it pentru c nu ütiu s scrie. Autoevaluarea este un proces de înv are. CD ü. desene. . fotografii ce reprezint aspecte ale înv rii üi/sau pe cei implica i în activitate. . De exemplu. 2002) . diplome.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani viitoare obiective pornind de la realiz rile curente ale copilului/grupului pe baza intereselor üi a progreselor înregistrate. . evaluarea devine astfel motivant üi nu stresant pentru educatoare – copil. talentelor.diplome ob inute în urma desf üur rii unor concursuri de muzic üi festivaluri ( „ Stelu ele dansului” . „ Sub semnul copil riei” ). copiii asumându-üi responsabilitatea asupra activit ii desf üurate. portofoliul este un instrument care îmbin înv area cu evaluarea continu . progresiv üi multilateral a procesului de activitate üi a produsului final. . copiii de 5 ani pot alc tui un portofoliu la disciplina educa ie muzical . Acesta sporeüte motiva ia înv rii” .înregistr ri pe casete audio. video. Aüa cum afirma profesorul Ioan Cerghit. Este o map deschis în care tot timpul se mai poate ad uga ceva. Portofoliul reprezint un element flexibil de evaluare. Forma pe care o poate îmbr ca portofoliul este fie o map cu documente. 95 . comentarii ale educatoarei dup anumite perioade de timp (semestru. precum üi dificult ile acestuia. aceütia devenind autoreflexivi asupra propriei munci üi asupra progreselor înregistrate. care permite aprecierea üi includerea în actul evalu rii a unor produse ale activit ii copilului care în mod obiünuit nu sunt avute în vedere.

pe elaborarea de proiecte ample de cercetare üi înv are.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Dezavantajul portofoliului este acela c nu poate fi repede üi uüor de evaluat üi necesit mai mult timp üi grij permanent din partea cadrului didactic pentru a fi îmbog it cu documente semnificative. sintetizând activitatea copilului de-a lungul timpului (un semestru. Ca metod alternativ de evaluare. 96 . an ücolar sau ciclu de înv mânt) portofoliul poate constitui parte integrant a unei evalu ri sumative sau a unei examin ri. De asemenea. Educatoarea încercând astfel s -üi creeze o imagine în rândul colegelor ori în rândul p rin ilor. portofoliul solicit mai mult o apreciere calitativ decât cantitativ üi este mai uüor de aplicat pe grupuri de copii. Prin complexitatea üi bog ia informa iei pe care o furnizeaz . ar tându-le mostre ale activit ilor üi ac iunilor desf üurate de copii. Este un exemplu reprezentativ al activit ii üi al performan elor copiilor unei grupe/gr dini e. portofoliul este compatibil cu instruirea individualizat ca strategie centrat pe stilurile diferite de înv are. Portofoliul nu este numai o metod alternativ de evaluare a copilului. Poate fi considerat în acelaüi timp un instrument complementar folosit în aplicarea strategiilor de instruire centrate pe lucrul în echip .

exprimat prin corelarea obiectivelor educa ionale cu con inuturile.interesele copiilor. materialele üi mediul educa ional. cultural al gr dini ei. 97 . con inuturile se coreleaz pe o durat mai mare de timp. asigurând un continuum al ac iunii cadrului didactic în scopul stimul rii dezvolt rii copilului. sunt adaptate pentru atingerea obiectivelor specifice grupei de vârst 3-5 ani sau 5-7 ani. Astfel. Aceste teme.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Capitolul 8. a unei luni) a modului în care obiectivele. De aceea un rol foarte important îl joac observarea üi evaluarea progresului copilului. Astfel. circumscrise celor generale. care combin domeniile experien iale sub cupola a 6 teme mari. Punctul de plecare în planificarea activit ilor îl constituie obiectivele cadru üi de referin . Planificarea zilnic /s pt mânal Planificarea activit ilor reprezint o activitate de baz în aplicarea curriculumului. .materialele didactice de care dispun. de aceea prin domeniile experien iale propuse de curriculum. aüa cum sunt precizate în curriculum prin domeniile de dezvoltare. Cadrele didactice au libertatea de a propune subteme. urm rim stimularea dezvolt rii complet a copilului. Planificarea activit ilor reflect coeren a atât pe orizontal (în cadrul unei zile de lucru). în func ie de grupa de vârst a copiilor. Planificarea activit ilor este condi ionat în cea mai mare m sur de specificitatea grupului de copii pe care îl coordon m. obiectivele cadru üi de referin vizeaz dezvoltarea copilului sub toate aspectele. Prin diversitatea lor. cât üi pe vertical (pe parcursul unei s pt mâni. cu ce con inuturi. .obiectivele propuse. cum dealtfel variaz în mod firesc de la un copil la altul. lun ). Noul curriculum promoveaz ideea activit ilor integrate. . Cadrul didactic este cel care decide care obiective. deoarece ele reprezint finalit ile tuturor activit ilor care se petrec în gr dini (aüa cum sunt ele prev zute în planul de înv mânt). Dezvoltarea plenar a copilului reprezint scopul primordial al educa iei timpurii. Mai jos sunt prezentate schemele propuse pentru realizarea planific rii zilnice üi s pt mânale üi un exemplu în acest sens. O durat prea mare de timp (un an întreg) pentru a realiza o planificare am nun it poate suporta modific ri.contextul geografic. cu ce materiale üi care metode le va utiliza pe o anumit perioad de timp (zi. deoarece planificarea activit ilor este un proces ce este puternic influen at de progresul înregistrat de copii. care reflect : . durata atingerii unor obiective poate varia de la o grup la alta. Ea demonstreaz capacitatea cadrului didactic de a organiza toate elementele ac iunii educa ionale într-o form coerent . s pt mân . unele obiective pentru a fi atinse de to i copiii au nevoie de reveniri prin planificarea altor activit i.

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani PERIOADA: TEMA: OBIECTIVE DE REFERIN VIZATE: CENTRE DE INTERES DESCHISE üi MATERIALELE puse la dispozi ia copiilor: INVENTAR DE PROBLEME: Ce ütim? Ce nu ütim üi vrem s afl m ? 98 .

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

S PT MÂNA: DATA/ ZIUA Tura 1 ACTIVIT I DE ÎNV ARE Tura a 2-a

SUBTEMA: SEMN TURA

99

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani
Exemplu: TEMA CINE SUNT/SUNTEM ? OBIECTIVE DE REFERIN VIZATE:

z

CENTRE DE ACTIVITATE DESCHISE üi MATERIALELE puse la dispozi ia copiilor:

z

s participe la activit ile de grup, inclusiv la activit ile de joc, atât în calitate de vorbitor, cât üi în calitate de auditor; s audieze cu aten ie un text, s re in ideile acestuia üi s demonstreze c l-a în eles; s manifeste interes pentru citit; s utilizeze efectiv instrumentele de scris, st pânind deprinderile motrice elementare necesare folosirii acestora. s -üi îmbog easc experien a senzorial , ca baz a cunoütin elor matematice referitoare la recunoaüterea, denumirea obiectelor, cantitatea lor, clasificarea, constituirea de grupuri/ mul imi, pe baza unor însuüiri comune (form , m rime, culoare) luate în considerare separat sau mai multe simultan; s cunoasc unele elemente componente ale lumii înconjur toare (obiecte, fiin a uman ca parte integrant a mediului), precum üi interdependen a dintre ele; s comunice impresii, idei pe baza observ rilor efectuate. s cunoasc üi s respecte normele necesare integr rii în via a social , precum üi reguli de securitate personal ; s aprecieze în situa ii concrete unele comportamente üi atitudini în raport cu norme prestabilite üi cunoscute; s cunoasc üi s utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei activit i practice. s redea teme plastice specifice desenului; s exerseze deprinderile tehnice specifice modelajului în redarea unor teme plastice; s intoneze cântece pentru copii; s acompanieze ritmic cântecele.

BIBLIOTEC -

ART -

-

c r i üi reviste cu imagini ale corpului uman în diferite ipostaze, cu scene de familie etc. caiete de lucru (fiüe adecvate temei) albume cu poze (tema: Familia mea) felicit ri, vederi, coli de scris, plicuri poütale

-

z

-

creioane negre üi colorate, pensule acuarele/tempera plastilin planüete materiale-suport pentru amestecul culorilor üi pentru diluarea culorii cu ap caiete de desen, coli de carton üi de hârtie A4, A3, A5 instrumente muzicale (tob , trianglu, triol etc.)

JOC DE ROL („C su a p puüii”) -

-

„c su a” utilat corespunz tor pentru activit i care se pot desf üura în familie (g tit, cur enie, petrecerea timpului liber – citit, jocuri, vizionare TV) p puüi tablou/tablouri uzuale cu membri ai familiei sau scene de familie afiüate în spa iul centrului

z z

CONSTRUC II - cuburi de lemn/plastic

ûTIIN E -

NISIP ûI AP - suport de lemn cu nisip

s cunoasc üi s aplice regulile de igien referitoare la igiena echipamentului; s -üi formeze o inut corporal corect (în pozi ia stând, üezând üi în deplasare).

- cuburi cu litere - maüini, utilaje etc. - personaje-miniatur de plastic sau lemn

- ap - forme de plastic

INVENTAR DE PROBLEME:

Ce ütim?
- c suntem oameni üi despre cum arat un om (corpul uman); - c avem o familie; - membrii familiei üi ce rol are fiecare în familie; - cum trebuie s ne purt m în familie.

Ce nu ütim üi vrem s afl m ?
- despre drepturile copilului; - despre corpul uman (func ionalitatea unor p r i constitutive) - despre cum apare familia üi cât de mare poate fi ea, despre arborele genealogic

100

Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani

Sugestie de planificare saptamânal
DATA 06.10. 2008 ZIUA Lu

ACTIVIT

I DE ÎNV

ARE (tura I)

ACTIVIT

I DE ÎNV

ARE (tura a II-a)

SEMN TURA

ADP: ”Facem prezent ri” (Numele meu este…M bucur s v cunosc.), „M preg tesc pentru activit i” ALA: „Familii” (citire de imagini din reviste üi discu ii libere despre familiile prezentate în diferite imagini); „Eu” (desen üi colaj – definitivarea propriei figuri prin selectarea üi lipirea ochilor a nasului si a gurii, precum üi prin colorarea cu creionul colorat a p rului); Joc de miücare: „ûotronul”, jocuri la nisipar: „Cas pentru familia mea” Activitate integrat (DLC, DEC): “În familie…” (lectura educatoarei „Dl.Goe” de I.L.Caragiale; predare cântec „Un copil politicos”)

ALA: Citire de imagini, colorare imagini din c r i, desen, puzzle (respectând tematica s pt mânii) ADE üi ADP: „Eu” (continuarea lucr rilor r mase nefinalizate diminea a üi executarea unor noi lucr ri cu cei care doresc); repetare cântec nou înv at „Un copil politicos” üi exersarea acompaniamentului de c tre cei care doresc; mim sau exerci iu euritmic „Copilul politicos”; „Singurel m îngrijesc” (deprinderi de igien üi de autoservire)

07.10. 2008

Ma

ADP: ”Ce culoare au ochii mei ? Ce culoare are p rul meu?”, „M preg tesc pentru activit i” ALA: „Mari descoperiri” (studierea unui fir de p r la microscop, studierea pielii cu lupa, lucru cu cartea interactiv „Corpul uman”); “B iat/fat ” (joc de mas – p r ile corpului, caracteristici individuale, îmbr c minte); Jocuri la aparatele de joc üi cu diferite obiecte specifice jocului în aer liber: “Ce pot face” (c rare, alunecare pe tobogan, s rituri cu coarda, üotron etc.) Activitate integrat (DS, DPF): “Corpul meu” (educa ie fizic – predare „Mersul”; observare „Copilul”)

ALA: Jocuri de mas : „Jocul umbrelor” (corelare umbre cu imagini potrivite - oameni sau p r i ale corpului uman) üi „Corpul uman” (b iatfat ), joc senzorial: „Cald-rece/aspru-neted”, num r toare: „Am un nas pe obraz” ADE: „Corpul meu” (prezentare üi discu ie, în grup restrâns, în func ie de interesul manifestat de copii, a planüei dup care s-a f cut observarea diminea a; lucrare colectiv – colorare/lipire – „Corpul meu”, format A1) ADP: „Singurel m îngrijesc” (deprinderi de igien üi de autoservire); Op ional englez „My name is…”

08.10. 2008

Mi

ADP: ”M numesc…üi am…ani. Mama/tata/fratele/sora mea/meu se numeüte…”; „M preg tesc pentru activit i” ALA: “Omule i pe nisip” (urme ale degetelor, palmelor proprii pe nisipul ud sau desenarea unor omule i - schematic - cu degetul pe nisipul ud); “Îmi scriu numele” (copiere dup model, scriere liber sau lipirea literelor corespunz toare numelui propriu pe caietele de lucru, pe mapa cu lucr ri proprii, pe ecusonul pentru prezen sau de la tabelul responsabilit ilor etc.); Joc liniütitor „Jocul mut”, jocuri de miücare: “Joac , joac b iete!”, „ ranul e pe câmp” Activitate integrat (DS, DEC) : “Grup m omule i”(colorarea unor omule i de carton cu p m tuful de vat în cel pu in trei culori; exerci ii cu material individual – constituire de grupe dup culoare üi aprecierea global a cantit ii)

ALA: „Îmi scriu numele” (cuburi cu litere, litere magnetice, litere autocolant), desen „Omule ul” (schematic, dup model, pe caiet de matematic , în trei culori), selectare üi, eventual, decupare imagini din reviste üi poze cu familii sau familia proprie pentru album ADE: Povestire „Bunicul” de B.ût.Delavrancea ADP: „Singurel m îngrijesc” (deprinderi de igien üi de autoservire);

101

10 2008 Joi ADP : ”Portretul mamei/tat lui”. alc tuirea unui album de familie colectiv. DEC – Domeniul Estetic üi creativ. ghicitoarea mea !” – ghicitori despre om si familie. ADP – Activit i de dezvoltare personal . Plimbare în aer liber (observ m cum merg copiii cu m micile lor pe strad ) Activitate integrat (DOS): “Cum ne comport m în familie?” (convorbire. cu imagini din reviste/poze) ALA: Rezolvare de fiüe interdisciplinare „În familie”.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani 09. 102 . DPM – Domeniul Psihomotric O activitate integrat vizeaz atingerea mai multor obiective de referin . prepararea unor gust ri. DLL – Domeniul Limb üi comunicare. DOS – Domeniul Om üi societate. „Trasee în nisip” (de la gr dini -acas ) ADE: Dramatizare „Dl. caracteristici. Dû – Domeniul ûtiin . „M preg tesc pentru activit i” ALA: “E s rb toare în familia mea!” (preg tiri pentru s rb toare. „M preg tesc pentru activit i” ALA: ”Eu cu familia mea”(citire de imagini/poze). implicarea mai multor domenii experien iale üi activarea mai multor centre de activitate. eventual. p rin i. ADE – Activit i pe domenii experien iale. 2008 Vi ADP: ”Povestea mea” (nume. colorarea lor. conturul umbrei realizat cu materiale de construc ie. puzzle.10. eventual adres ). “P rin ii mei”(desen/pictur ). derularea evenimentului). desen prin copierea umbrei corpului în miücare/static sau a unor p r i ale corpului propriu pe coli mari de carton üi.Goe” ADP: „Singurel m îngrijesc” (deprinderi de igien üi de autoservire) 10. labirint. „Împreun pentru un mediu curat!” (aranjarea juc riilor în clas üi ecologizarea spa iului verde din curte) DLC: “Sfatul degetelor”(memorizare) Not : ALA – Activit i liber alese. discu ii libere despre tema sugerat la activitatea de pictur ALA: „Puiüori. „Feti e üi b ie i” – jocuri de miücare. jocuri de mas (respectând tematica s pt mânii) ADE: „Grup m omule i” (exerci ii cu material individual – constituire de grupe dup culoare üi aprecierea global a cantit ii) ADP: „Singurel m îngrijesc” (deprinderi de igien üi de autoservire). veni i la mama!”. „Bunicul” (pictur ).“Ghici.

1996). care îndulceüte pentru fiecare membru.Ei sunt primii cu care copilul interac ioneaz constant înc din prima zi a vie ii . Mediul în care copilul se naüte.Comunicarea intrafamilial influen eaz decisiv dezvoltarea psihofizic a copilului. P rin ii sunt primii educatori deoarece: . singurul în care leg turile de dragoste üi consanguinitate cap t o importan primordial . dispersând efectele asupra tuturor.Familia este modelul pe care copilul îl imit . formarea personalit ii lui. Bruner considera c . Voinea. aceast umanitate este data de tipul de copil rie pe care l-au tr it. se dezvolt üi se formeaz pentru via a îl ofer familia. care la început este complet dependent de adul i üi i i inspir tandre e aduce cu ea un enorm sens al responsabilit ii. A. loviturile vie ii. eficien Pentru fiecare dintre noi. Copiii îüi observ proprii p rin i cum ac ioneaz în rolul de p rin i. condi ii ce stau la baza structur rii personalit ii individului. Este una din cele mai vechi forme de comunitate uman .S. J. 103 . Apari ia unei persoane micu e în orice familie. cu rosturi fundamentale pentru indivizi üi pentru familie (M. el este internalizat puternic în anii copil riei. privind modul în care s o îngrijeüti üi s-o educi. Ei creeaz o în elegere subconütient a competen elor parentale. admi ând ca to i oamenii sunt în esen a lor umani. . familia a jucat üi joac un rol foarte important în vie ile noastre. Ei sunt primele modele pentru modul în care s ac ioneze ulterior ca p rin i. tr ieüte primii ani ai vie ii. Necesitate. Berge considera familia un fel de cooperativ de sentimente. modul de via al familiei este principalul reper în via al copilului. Are rolul central în asigurarea condi iilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale copil riei. Familia este primul grup social (mediul primar de socializare) din care face parte copilul. o institu ie stabil . Colaborarea cu familia üi comunitatea z z z z Cum cunoaütem familia copiilor? Cum comunicam eficient cu p rin ii? Cum promov m incluziunea social ? Leg tura: gradini -familie-comunitate.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Capitolul 9. Familia este unicul grup social caracterizat de determin rile naturale üi biologice.

ütiu ce îi place üi ce nu îi place. P rin ii dau informa ii educatoarei. poate determina multe dintre valorile lor. gr dini a caut înc solu ii. cu cadre preg tite pentru realizarea sarcinilor educa iei copiilor cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani. s înl ture eventuale caren e educative. În privin a aceasta ne ajut familia – care este o surs principal de informa ii pentru educatoare. c ci ei îl cunoasc cel mai îndeaproape üi cel mai bine copilul. copiii üi comunitatea se influen eaz puternic unii pe al ii. ca agen i ai educa iei. Ei pot contribui la dezvoltarea valorilor comunit ii üi la fixarea priorit ilor sociale. s previn îndep rtarea lui sufleteasc . z Cum cunoaütem familia copiilor A creüte üi a educa un copil ar trebui s fie pentru to i p rin ii o datorie. autoritatea p rin ilor üi metodele educative pe care aceütia le folosesc. Implicarea. a diferitelor institu ii üi persoane din comunitate dezvolt în prezent o imagine complex üi dinamic a influen elor educa ionale. de ambian a üi climatul acesteia üi de înclina ia c tre imita ie a copilului. Gr dini a nu poate face minuni. aütept rile privind educa ia copilului. La rândul lor. educatoarea poate ajuta familia în cel mai simplu üi natural mod s urmeze calea just în raporturile cu copilul s u. la ce reac ioneaz mai bine üi mai repede. a caracteristicilor üi poten ialului ei educativ. valorile promovate. convins de puterea exemplului în familie. Rela ia gr dini -familie nu se poate constitui f r asigurarea unei condi ii de baz . Poate s se comporte ca o surs de for üi siguran . p rin ii pot influenta comunitatea. stilul educa ional al p rin ilor. pentru împlinirea c reia 104 . Rezultatele unor cercet ri f cute au demonstrat c dezvoltarea copilului este influen at în propor ie de 70. educatoarea trebuie s se bucure üi de încrederea copilului.63% de familie. Educatoarea trebuie s cunoasc mai multe aspecte ale vie ii de familie. încrederea üi respectul reciproc se stabilesc prin schimbul de informa ii – pentru care trebuie s g sim întotdeauna timpul necesar. P rin ii. C ldura raporturilor dintre p rin i üi educatoare. f r a-i în elege personalitatea. iar educa ia dat în aceasta institu ie nu va avea rezultate bune. De aceea. f r a-l studia. sau ca o restric ie a dezvolt rii. Nu putem educa în mod just un copil f r a-l observa atent. responsabilit ile pe care copilul le îndeplineüte în familie etc. Astfel. deopotriv ca indivizi sau ca membri ai unui grup. dar üi de a familiei sale. îi cunosc obiceiurile. climatul educa ional din familie. Gr dini ei îi revine rolul de partener în rela iile ei cu familia – acest rol deriv din faptul c este un serviciu specializat. Mediul în care tr iesc p rin ii poate sprijini sau devia vie ile lor. Complexitatea problemelor lumii contemporane cere deschiderea üi flexibilizarea raporturilor în parteneriatul educa ional. privind: la rela iile interpersonale dintre membrii s i. deoarece aceasta o ajut în cunoaüterea üi în elegerea copiilor cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Pedagogul John Locke. dac nu se va sprijini üi nu va colabora cu familiile copiilor. se adresa p rin ilor: „ Nu trebuie s face i în fa a copilului nimic din ceea ce nu vre i s imite”. fundamental : cunoaüterea familiei de c tre educatoare. Educarea calit ii de p rinte a r mas înc o cerin societatea.

în excursie etc. cat üi la o buna educa ie în familie. Modalit i de cunoaütere: ¨ Întâlnirile cu p rin ii sunt prilejuri pentru a informa p rin ii referitor la modul cum se comport copilul lor cu ceilal i copii üi progresele pe care le înregistreaz acesta în timpul activit ilor. nu i se cere s respecte normele de comportare civilizat în familie. ei sunt integra i într-un sistem formal de educa ie. La rândul lor p rin ii sunt informa i. ceea ce contribuie atât la buna desf üurare a procesului educa ional din gr dini . care urm reüte atingerea unor finalit i ce decurg din curriculumul educa iei timpurii. Unii p rin i. Unele informa ii le putem culege aplicând unele instrumente de culegere a datelor semnificative despre copil. perturb activit ile – vorbind neîntrebat. Cu cât p rin ii vor cunoaüte mai bine programul educa ional. Iat câteva exemple: 105 . fie individual prin consulta ii. echilibrat. De exemplu: în leg tur cu faptul c a constatat c mul i copii vin obosi i la gr dini atunci educatoarea le sugereaz p rin ilor s -üi culce copii mai devreme seara. agresiv. dialogul dintre educatoare üi p rin i este foarte necesar. Cu cât colaborarea dintre educator üi p rin i este mai strâns cu atât mai bine ambii actori vor cunoaüte mai bine copilul. ce statice cu cele dinamice. în acelaüi timp se destinde. Nu la fel se simte copilul atunci când este obosit de un program prea înc rcat. Aceste atitudini sau sentimente pot obstruc iona o bun comunicare. Talentul üi tactul pedagogic al educatoarei este indispensabil dialogului deschis. Dialogul educatoare-p rinte se poate organiza. probabil unii p rin i le-au dat lec ii despre cum s -üi fac meseria. Dialogul deschis bazat pe încrederea reciproc cere timp pentru a fi cl dit. alternând activit ile comune cu cele op ionale.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Prin intrarea copiilor în gr dini . Putem constata c unii p rin i sunt prea indulgen i cu copilul lor. timp în care copilul are posibilitatea s asimileze cunoütin e üi deprinderi noi. care au fost înv a i c educatorul „ ütie cum e mai bine” . pe strad . sau „Ce a i observat c -i place cel mai mult s fac ?” ofer familiei ocazia de a v spune mai multe despre copil. s oferim familiei ocazia s pun întreb ri. Cu cât cunoaütem mai bine familiile copiilor. s petreac mai pu in timp la televizor sau calculator. de c tre educatoare. nu respect un program zilnic necesar copilului. Aüadar. Lucrul acesta face ca acesta s se comporte la fel üi la gr dini : nu salut . Tot la aceste întâlniri educatoarea afl de la p rin i despre problemele pe care aceütia le parcurg üi de cele mai multe ori le ofer solu ii sau le g sesc împreun . c la gr dini copiii beneficiaz de un program ra ional. cu atât mai eficient va fi parteneriatul cu ele. cu fiecare familie. este neastâmp rat. la teatru. nu pun la îndoial faptele acestuia. fie în adun rile organizate cu p rin ii. Întreb rile cu final deschis precum: „Ce-i place lui Rareü s fac acas ? ” sau „ Ce v povesteüte Ana despre ce facem noi la gr dini ?”. üi. în conformitate cu particularit ile de vârst üi individuale. Al ii. se informeaz reciproc. se pot sim i intimida i de prezen a unor cadre didactice. foloseüte cuvinte auzite în familie. de asemenea. Când d m explica ii despre activit ile din gr dini üi/sau despre problemele care se pot ivi. ar fi bine s o facem în termeni care sunt pe în elesul familiei. care au avut experien e negative în timpul propriilor lor ani de ücoal . cu atât va fi mai coerent influen a ambilor factori educa ionali üi a ambelor medii educa ionale. Educatoarele la rândul lor pot s fi avut experien e negative.

........NUME ûI PRENUME. 106 .. TELEFON.. COPILUL A FOST ÎNGRIJIT EXCLUSIV DE MAM ..DE LA............... PROFESIA ûI OCUPA IA.............OCUPA IA ( ELEV................. COPILUL ÎNGRIJIT DE ............... .........................BUNICI. .................. P RIN I TATA NUME ûI PRENUME ....ALE COPILULUI………… ...... FELUL CUM A DECURS NAûTEREA ....... ......................................CEZARIAN ………………………….......DE LA ......... PROBLEME DEOSEBITE ÎN TIMPUL: ...........SARCINII . .TATA....... .............Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Fiüa personal a familiei COPIL: ...... .............TIMP DE.......... LOCUL DE MUNC .. DE: NUM RUL DE COPII ÎN FAMILIE.. FELUL CUM A DECURS SARCINA....DE LA...ÎN PREZENT.NORMAL ……………… ...............TIMP DE........................DATA NAûTERII FIEC RUIA.............................DATA NAûTERII.....LA TERMEN………………….......... PROBLEME DE S N TATE .. . PROBLEME DEOSEBITE ÎN TIMPUL NAûTERII ...............TELEFON ..ÎNAINTE DE TERMEN……….........ARTIFICIAL ……………DE LA…….. MAMA NUME ûI PRENUME… LOCUL DE MUNC ……… PROFESIA ûI OCUPA IA........... ALTE PROBLEME .DUP NAûTERE......NUME ûI PRENUME.............................CÂT TIMP.... COPILUL ÎNGRIJIT DE MAMA AJUTAT ............TATA...... .. STUDENT ETC ). .....TIMP DE............................ . ........... TELEFON.. ..........BUNICI.................TERMEN DEP ûIT.ALTE PERSOANE...... .......................................................ALE MAMEI…………… AL PTARE ...................LA...... ....................NAûTERII GREUTATEA COPILULUI LA NAûTERE…… SCORUL APGAR…….....ALTE PERSOANE........TIMP DE....................... PROBLEME DE ADAPTARE ........NATURAL ………………...........

....................................................................................................... 10................ Cum se comporta cu persoanele pe care le cunoaüte ? R : .......................................... 6......................................................................................................................... 2. 11. 7........ Colabora i cu gr dini a la rezolvarea unor probleme atunci când sunte i solicita i ? R : ....................... Observa ii üi propuneri R : ................................................................................. Cum poate fi consolat când este trist / sup rat ? R : ...................................................................................................... Are deprinderi autonome de igien ? R : ........................................................................................................................................... 107 . 1................. Care sunt orele din zi favorabile pentru copilul dvs.. Pute i spune care este programul zilnic al copilului ? R : . Cum se comport copilul în familie ? R : ............... Copilul are ore regulate de somn üi de servit masa când este acas ? R : . 4.......... 9............................................................................................................... ? R : ...............................Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Chestionar pentru culegerea unor date despre copil R spunzând la urm toarele întreb ri m ajuta i s v cunosc mai bine copilul. ? Care sunt cele mai dificile ore ? R : .......................................................... Ajut la treburile gospod reüti ? R : ...... 13............................................................................................................................................... Este activ acas ? Se joac ? Cu ce se joac cel mai mult? R : ............................................................................................... 3.... 8.... Cine se ocup în mod special de copil ? R : ....................................................... 12.................................................................................................................................................... 5................................................................................................ Observa i o creütere a nivelului de cunoaütere üi deprinderi la copilul dvs......

cu materialele didactice üi mijloacele necesare desf üur rii activit ilor. • vor face cunoütin cu prietenii copiilor lor. cu semnifica ia respectului fa de copil.sponsoriz ri. cunosc progresele f cute de copil üi cum ar trebui sprijinit acesta üi acas .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani ¨ Vizitarea gr dini ei de c tre p rin i. • vor ajunge s cunoasc üi s respecte echipa de educatori. copii sau adul i. • va vedea cum membrii familiei îi ajut pe copii la rezolvarea de probleme. necesit respectul reciproc care survine în timp. Pentru a ajuta familiile s se simt binevenite üi în largul lor în sala de clas e nevoie de mai mult decât o simpl noti scris sau de o invita ie unic . • îüi vor dezvolta un sentiment individual al particip rii la procesul educa ional. Avantaje pentru educator: • va petrece un timp mai îndelungat cu câte un copil în parte sau va avea ocazia s lucreze cu grupuri mai mici. Rela ia p rinte-educatoare astfel contribuie la constituirea unor rela ii pozitive între familie-gr dini . ¨ Participarea p rin ilor la activit i ale grupei reprezint un alt prilej de cunoaütere a p rin ilor. Avantaje pentru membrii familiei: • vor înv a mai multe despre dezvoltarea unui copil. profesioniütii. nu numai atunci când au ap rut anumite simptome nepl cute în activitatea de înv are a copilului sau în comportamentul lui. Coeren a üi continuitatea influen elor educa ionale din gr dini üi de acas asigur o dezvoltare cât mai s n toas a copilului. care sunt obiectivele urm rite. • va înv a lucruri noi despre diverse realit i üi practici culturale. primul pas trebuie s -l facem noi. • va afla lucruri interesante legate de talentele üi hobby-urile unor membri de familie pe care aceütia le împ rt üesc copiilor. • vor înv a s -üi creasc copilul în rela ie cu al ii. de exemplu g titul sau cântatul la diferite instrumente muzicale. De aceea. Astfel p rin ii devin parteneri în educa ie de inând informa ii despre scopul programului educativ la care particip copilul lor. cu modul de comunicare üi abordare a situa iilor problematice. Trebuie s -i ajut m pe p rin i s ütie mai multe despre ce le este de ajutor copiilor în dezvoltarea lor. la o coeren a practicilor educa ionale üi a cerin elor referitoare la copil. a unei baze didactico-materiale satisf c toare prin contribu ii personale . • va înv a cum pledeaz p rintele pentru cauza copilului s u. • vor putea s extind procesul de înv are üi acas . izolat . Este bine ca asemenea vizite s se fac periodic. dar üi un mod prin care aceütia sunt familiariza i cu programul grupei. Exist numeroase avantaje ale promov rii particip rii familiei ca üi component esen ial în educa ia copiilor de 3-6/7 ani. P rin ii trebuie implica i permanent în activitatea gr dini ei prin participarea lor la crearea unui mediu pl cut. cu con inutul üi metodele didactice. bazat pe comunicare sincer . 108 . Crearea unei atmosfere de încredere reciproc . • vor înv a s desf üoare activit i care s sprijine dezvoltarea s n toas a copilului üi acas .

Consider m c acest lucru este bine s se fac numai cu acordul p rin ilor. Dac . Familia se bucur astfel de aten ia educatoarei üi vede cum educatoarea intr în contact comunica ional cu copilul. Nu monopoliza i discu ia. Când v planifica i vizita la domiciliu. deschide i discu ia prin a ar ta câteva aspecte pozitive. vor în elege mai bine ce anume se doreüte de la ei. . încât trebuie s v planifica i dinainte timpul special pentru ceea ce vor dori ei s v arate.are üansa de a se discuta pe larg despre progresele üi succesele individuale ale copilului. chiar üi atunci când a i venit s v exprima i îngrijorarea în anumite privin e. De aceea pute i aduce câteva mostre din activitatea copilului la gr dini pentru a le ar ta p rin ilor. relua i prezentarea scopului acesteia.neîn elegeri.obiective specifice referitoare la copilul lor.modul de a interac iona. respecta i regulile generale de curtoazie. . ca ele s poat fi rev zute dup ce dumneavoastr pleca i. Educatoarea poate afla lucruri interesante despre: . aceasta poate deveni o practic stabilit de comun acord üi poate men ine o bun comunicare îmbun t ind experien a copilului üi familiei. Ele vor fi programate la momentele convenabile acesteia üi-i ofer educatoarei posibilitatea de a cunoaüte familia üi copilul în mediul lor propriu. cine este el üi cum este el. Vizitele la domiciliu pot fi recompensatorii atât pentru educatoare cât üi pentru familii. Pe lâng respectarea momentului convenabil pentru familie. scopul üi durata vizitei. Nu discuta i despre copil în prezen a acestuia decât dac este vorba despre laude sincere sau despre informa ii pozitive. familia üi educatoarea se clarific asupra scopului üi inten iei vizitei. Familia va fi încurajat s viziteze la rându-i sala de grup în orice moment. ¨ Vizitele periodice la domiciliu. . ce e voie üi ce nu e voie. încerca i s programa i vizita când tat l este acas . l sa i întotdeauna timp üi p rin ilor pentru a-üi exprima p rerile despre copii üi ideile lor. ce este bine üi ce nu este bine. în aceeaüi m sur . . Gazdele îüi pot imagina c o astfel de vizit ar putea însemna comunicarea unor veüti proaste.idei legate de anumite preocup ri. consecven a üi perseveren a în educa ia copilului la vârste mici sunt caracteristici critice ale unei parcurs educa ional de succes. . întotdeauna. Dac exist date anume pe care dori i s le comunica i familiei scrie i-le astfel. dac e posibil.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Copiii au avantajul c prin asigurarea unor medii de dezvoltare consecvente din punct de vedere ale solicit rilor (üi la gr dini üi acas ).talentele üi aptitudinile membrilor acesteia. La începutul vizitei. fi i cât mai clari în specificarea scopurilor pentru care veni i. preocup rile üi interesele acestora. 109 . aüadar. E bine s aduce i cu dumneavoastr o juc rie cu care copilul s se joace cât vreme sta i de vorb cu p rin ii. Familia poate împ rt üi: . Copiii vor fi atât de încânta i de ideea c educatoarea lor îi viziteaz .cultura familiei respective. Continuitatea.

Activit i practice. z Cum comunic m eficient cu p rin ii MOTTO: „ Eu sunt copilul. propuneri de teme. anivers ri. Tu ii în mâinile tale destinul meu. Organizarea unor expozi ii cu vânzare de obiecte. prin conceptul de parteneriat care le cuprinde pe toate üi în plus. lucr ri din plastilina. vizite. Rolul educatoarei este acela de a discuta cu p rin ii copiilor. „ Din suflet-pentru suflet” . Participarea p rin ilor la excursii. Aceste obiecte se pot realiza în activit i de educa ie plastic üi practic (desene. V suger m organizarea unor ac iuni ca: „ Tombola prim verii” . educative pentru abilit i de comunicare. F r stabilirea unui sistem unitar de cerin e. 110 . üi o anumit abordare pozitiv üi democratic a rela iilor educative. Colaborarea dintre gr dini üi familie presupune o comunicare efectiv üi eficient .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Alte modalit i de cultivare a parteneriatului gr dini -familie Întâlniri formale cu to i p rin ii desf üurate în cadrul formal al negocierilor dintre administrarea gr dini elor üi asocia ia p rin ilor. de a-i orienta c tre cunoaüterea activit ilor din gr dini üi sprijinul în desf üurarea cât mai eficient a acestora. Aceste evenimente sunt prilejuri de a asigura o cît mai mare coeren între valorile üi practicile educa ionale promovate de gr dini üi familie. acele lucruri care s m îndrepte spre fericire.a. o unitate de cerin e üi o unitate de ac iune când este vorba de interesul copilului. dac voi reuüi sau voi eüua în via te rog. Tu determini. Actualmente dimensiunile acestei rela ii sunt mai cuprinz toare datorit l rgirii conceptului de colaborare spre cel de comunicare prin cooperare. aceast tem era tratat sub denumirea de „colaborare dintre gr dini üi familie”. stabilirea meniului zilnic corespunz tor pentru men inerea s n toas a copilului ü. în sensul implic rii active üi al valoriz rii experien ei üi statutului fiec rui actor în egal m sur . În pedagogia tradi ional . serb ri. dar pot veni üi cu sugestii. üi mai nou. lucr ri cu materiale din natur . P rin ii por fi implica i nu doar in organizarea acestor eveniment. de a stimula comunicarea permanent cu aceütia. picturi. în cea mai mare m sur . La serbare pot participa p rin i üi rude ale copiilor. Educ -m . de activit i. exprim . te rog.colaje). de a informa membrii familiei cu privire la nevoile psihice üi motrice ale copiilor. În cadrul acestor întâlniri p rin ii trebuie implica i în luarea unor decizii menite s asigure securitatea copiilor. ca s pot fi o binecuvântare pentru lume”. antreprenoriale üi tehnice. colaborarea dintre cei doi factori educa ionali va r mâne f r rezultatele scontate. (Child’s Appeal) ! D -mi. Din suma provenit din vânzarea acestor obiecte se pot cump ra jocuri üi juc rii necesare dot rii centrelor.

a educatoarelor. adresat în general tuturor p rin ilor. ea devine parte integrant a activit ilor de zi cu zi. . comunicarea gr dini -familie poate îmbr ca forme diferite cu rezultate diferite. Comunicarea cu familia presupune : • s aloca i timp suficient. crea i ocazii üi încuraja i familiile s discute cu dumneavoastr despre ideile. administrative. 111 . care urm resc scopuri generale. Astfel. • s stabili i locuri special amenajate pentru a purta discu ii între patru ochi üi trata i întotdeauna informa ia primit ca fiind confiden ial . • c familiile v vor împ rt üi informa ii cu adev rat personale üi este de datoria noastr .formale: este un mod mai oficial. Când educatoarea consider comunicarea ca fiind indispensabil pentru succesul copilului. cu atât mai mult sprijin pot primi copiii pentru a trece printr-o perioad educa ional încununat de succes. iar atunci când este vorba de decizii. mai apropiat. de organizare sau îmbun t ire a colabor rii sau de educa ie parental . complexitatea actului educa ional. uneori în scris. a realit ii umane üi sociale contemporane üi sarcinile tot mai dificile c rora trebuie s le fac fa procesul educa ional fac s se identifice tot mai multe fisuri în rela ia amintit . modalit ile de comunicare cu familia pot fi: . Gr dini a üi c minul p rintesc sunt strâns legate intre ele üi cu cât comunicarea între ele este mai eficient . La copiii cu vârste între 3-6/7 ani este foarte important ca familia üi personalul gr dini ei s comunice liber üi deschis despre copii üi activit ile lor. problemele specifice pe care acesta le întâmpin üi care necesit o atmosfer mai relaxat . p strându-üi fiecare identitatea üi aportul în mod specific. Modul cum interrela ioneaz p rin ii üi educatorii îüi pune amprenta pe formarea üi educarea copilului. Numeroasele studii au demonstrat c o rela ie bun între cele dou institu ii ale educa iei – gr dini -familie – este în avantajul dezvolt rii copilului la toate vârstele.informale: este un mod de comunicare mai familiar. scopurile üi grijile lor. mai cald pentru a crea contextul necesar împ rt üirii de idei üi lu rii de decizii în comun. În func ie de scopul urm rit în cadrul parteneriatului cu familia. bucuriile.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Ea concepe cele dou institu ii sociale exprimându-se în schimburi de opinii üi în discu ii. care urm reüte obiective specifice ce privesc dezvoltarea copilului. s le asigur m c ele vor fi strict confiden iale. Cu toate acestea.

mese mici etc.) care s ofere o ambian pozitiv üi relaxant . clar üi concis. • videotec care va aduna diferite filme educative. Tot la CRP din gr dini este bine s se g seasc : • ludotec în care p rin ii s g seasc men ionate cele mai utile juc rii pentru copiii de vârste diferite. Ele vor prezenta teme precum: s n tatea. orarul zilnic. „Minciuna la copii” etc. programa. Ca spa iu. broüuri educative pentru p rin i. cu o tematic foarte variat . desene üi lucr ri efectuate de copiii din grupe diferite sau în activit ile de zi cu zi. c r i pentru copii (modele) casete cu experien ele de înv are ale copiilor sau cu alte exemple de bune practici educa ionale etc. educa ia. rela iile copiilor etc. V recomand m urm toarele c r i üi broüuri educative: „Cele cinci limbaje de iubire ale copiilor”. dezvoltarea. care dac este foarte activ poate prelua o parte din sarcinile CRP üi p rin ii pot amenaja üi organiza acest spa iu üi activit ile lui În cadrul CRP se pot organiza üi sus ine: ¨ activit i de informare Broüurile educative trebuie s aib un limbaj simplu.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Strategii de comunicare formal z Activit i organizate în cadrul Centrelor de Resurse pentru P rin i (CRP) CRP este un spa iu anume preg tit s asigure un mediu propice comunic rii optime üi pozitive dintre educatoare üi p rin i. hrana. „Cum le ar t m copiilor noütri dragostea” . De aceea. inclusiv filme cu serb rile copiilor üi cu programul educativ propus de gr dini . creüterea. jocuri üi juc rii model pentru vârste diferite. în acest spa iu trebuie amenajate: • obiecte de mobilier pl cute üi func ionale (canapea. fotolii. • mic bibliotec în care s fie expuse: c r i despre educa ie. Modul de prezentare trebuie s fie expresiv üi simplu pentru a atrage aten ia üi a exprima cerin ele necesare într-o manier cât mai atractiv . Chiar dac de CRP r spunde o singur educatoare (de program) este bine ca el s fie în responsabilitatea tuturor educatoarelor care vor avea acces permanent üi periodic. „Masa în familie”. el trebuie s îndeplineasc toate condi iile pe care le impune mediul educa ional: s constituie un mesaj indirect c tre comunicarea cu familia. 112 . Programul activit ilor planificate este bine s fie stabilit împreun cu comitetul de p rin i. „Cât üi cum privesc copii la TV”. • câteva scaune în jurul unei mese de discu ii. materiale produse de gr dini ca: programul educativ. materiale care îi pot interesa pe p rin i.

Referatele. „Igiena: semnifica iile ei” .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani ¨ activit i de educa ie parental Întâlnirile tematice cu p rin ii se organizeaz pentru to i p rin ii. Unele dintre ideile acestor p rin i pot fi scrise. Biblioteci cu sec ie de împrumut O rezerv special de c r i üi juc rii poate fi disponibil pentru p rin i. Prin intermediul lor se realizeaz propaganda pedagogic în rândul acestora. broüuri. iar educatoarea va îmbun t i via a copilului prin „ educarea p rin ilor”. Putem sugera p rin ilor s reflecteze asupra urm toarelor subiecte: „Acordarea aten iei”. s de in aptitudini üi profesionalism în folosirea materialelor. care nu poate fi pus în aplicare doar din ce este con inut în materialele oferite (materiale vizuale. În plus. Pentru împrumutul c r ilor se pot folosi. „S üti i s -i spune i NU”. Toate aceste informa ii se noteaz . P stra i o list cu semn turi sau buletine individuale pentru a ine eviden a celor care au împrumutat o juc rie üi eviden a datei când juc ria trebuie returnat . expunerile sau dezbaterile abordeaz anumite teme pedagogice. Înc perea destinat familiei ar putea con ine üi c r i de specialitate despre dezvoltarea copilului üi despre educa ia parental . ideile p rin ilor despre aceasta. „Separarea”. „Imaginea de sine”. Unii membrii ai familiei pot alege ocazia unei întruniri cu familia pentru a face un schimb de informa ii privind creüterea üi dezvoltarea copilului. „Pedepsele.în special cu grupe de p rin i cu situa ii mai dificile s fie specialiüti. Juc riile pot fi p strate în CRP. Cu acest prilej pot fi invita i specialiüti din domeniul educa iei pentru a prezenta asemenea teme. „Oboseala copilului în gr dini ”. P rin ii trebuie s aib posibilitatea s împrumute oricât de des doresc. liste de eviden cu semn turi. pentru ca al ii s le poat citi üi aprecia. „Ignorarea”. care fie le citesc la gr dini fie le împrumut . „Autonomie versus dependen ” etc. educatoarea primeüte semnale importante despre felul üi calitatea educa iei din familie. fiüe individuale). În urma desf üur rii acestor cursuri. care uneori pot ajunge la situa ii ireversibile. Lectura c r ilor pentru copii reprezint momente speciale de tandre e acas între p rinte üi copil. probleme üi situa ii tensionate în familie. Aceste cursuri sunt bazate pe un cadru teoretic strict. Propuneri de teme de dezbatere cu p rin ii: „Criza de împotrivire”. „A spune NU üi a interzice”. iar citirea frecvent de povesti poate deschide gustul pentru literatur pentru întreg restul vie ii copilului. cartier. „Aprecierea” . la fel. Programele de educa ie parental Aceste cursuri s-au n scut din ideea c educa ia p rin ilor în ceea ce priveüte comunicarea cu copilul este un element esen ial în via a de familie üi c în societatea româneasc contemporan este deosebit de necesar o asemenea interven ie. Acestea trebuie s fie la îndemâna p rin ilor. „Singur în camer ?”. B taia”. „Frica de întuneric”. întreb ri cu privire la educa ie. Prin informarea üi educarea p rin ilor se pot preveni multe conflicte în via a de familie. se pretinde ca cei ce lucreaz cu grupuri de p rin i . „Pedepsirea”. „Reguli de polite e”. de interes general. pentru ca aceütia s le poat folosi acas pentru o perioad de timp. educatoarea ar trebui s încerce s scrie câteva date simple despre dezvoltarea copilului. În general juc riile se pot împrumuta pentru dou sau trei s pt mâni. 113 . date pe care p rin ii s le citeasc . Dac nu exist astfel de c r i.

rela ia dintre familie üi cadrele didactice este mai uüor de influen at üi poate determina efecte pozitive asupra copiilor. pe de o parte. Este important ca familiile s nu-üi fac probleme în ceea ce priveüte aceste împrumuturi. Comitetul de p rin i se alege la începutul fiec rui an ücolar. În gr dini . deci de transmitere üi primire a unor cunoütin e. familiile trebuie încurajate üi sprijinite prin ac iuni sociale specifice care favorizeaz derularea optim a rela iilor educa ionale. Rolul acestuia este de a-i mobiliza pe to i p rin ii în vederea particip rii lor la diferite ac iuni ini iate de c tre educatoare la nivelul clasei sau unit ii. în prima adunare cu p rin ii. Se identific tot mai presant nevoia sprijinirii familiei în educa ie. z z Analiza caietelor sau mapelor cu produsele activit ii copiilor. deoarece pot deveni periculoase. acele firme üi întreprinderi care pot sprijini cu resurse materiale programul educativ (De exemplu: o fabric de mobil poate oferi mici buc i de lemn.) z Întâlniri cu comitetul de p rin i. deci spune i-le c orice juc rie folosit în mod normal se poate strica üi orice carte se poate rupe.a. copil). de a-i antrena în rezolvarea unor probleme social-gospod reüti. „Piticot”. P rin ii sunt adesea foarte pricepu i în a repara diferite obiecte. 114 . idei üi teze importante pentru asigurarea succesului în comunicarea intrafamiliala üi în rezolvarea situa iilor conflictuale. dar este de în eles c se pot întâmpla accidente. o fabric de sticl poate oferi oglinzi. Rapoartele periodice pot prezenta unele rezultate ob inute în cadrul diverselor proiecte sau evenimente de tipul: „ Color m üi înv „Festivalul copiilor”. Juc riile deteriorate trebuie scoase din uz. Consilierea familiei presupune üi ac iuni de informare. Decizia de a realiza o cercetare cu aceasta tem a fost determinat . ¨ activit i de voluntariat al p rin ilor ¨ activit i cu sponsori. ¨ activit i de consiliere Pentru a-üi exercita cu succes rolul în viata copiilor. la activit ile desf üurate. juc riile stricate üi c r ile rupte din sala de clasa üi din CRP ar trebui s fie reparate. în favoarea educa iei familiei üi a educ rii copiilor. dar üi g sirea unor c i noi de comunicare üi colaborare între p rin i üi gr dini . din verificarea listelor cu semn turi üi din trimiterea de note c tre familiile care se întâmpl s uite s returneze o juc rie sau o carte. Aceast interven ie socio-educa ional este constituit dintr-un complex de m suri care sprijin familia. de noile solicit ri asupra familiei cu copii cu vârste cuprinse între 3-6/7 ani üi. intervenind benefic în mecanismele care regleaz rela iile intrafamiliale.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Membrii familiei pot organiza üi men ine mici biblioteci cu sec ie de împrumut. Fireüte c familia trebuie s aib grij ca aceste materiale s nu se deterioreze. de recunoaüterea comunic rii insuficiente dintre p rin i. copii üi cadre didactice. implicând în egal m sur to i membrii triadei (mam . Dac e posibil. aceasta este o cale prin care ei se pot sim i utili în activitatea gr dini ei. P rin ii pot primi informa ii despre copii üi pot vedea diferite obiecte pe care aceütia le-au realizat în gr dini . pe de alt parte. Activitatea lor ar consta din aranjarea juc riilor üi c r ilor. „Sub semnul copil riei” ü. m!”. tat . „Stelu ele dansului” .

un bunic/o bunic s aib grij de copii cât timp p rin ii sunt la serviciu. Educatoarele pot utiliza: . Tonul üi con inutul scrisorilor poate varia. Bunica poate participa cu pl cere la o activitate s pt mânal de g tit. • note de mul umire pentru p rin ii care se ofer voluntari sau cereri pentru activit ile de voluntariat. Aceste carnete de dialog pot fi simple caiete cu foi detaüabile. „ de re inut” etc. . Scrisorile de înütiin are trebuie s fie scurte üi lizibile. ajungând s cunoasc mai multe despre activit ile din sala de grup . împreun cu copiii. care sunt „transportate” înspre üi dinspre gr dini de c tre copil sau de c tre un membru al familiei. • sugestii despre activit ile care trebuie s se desf üoare acas . . Este mai eficient s trimite i scrisori scurte în mod frecvent decât scrisori lungi la intervale rare. ¨ Carnetele de dialog Acestea circul între cas üi gr dini üi sunt foarte utile. Astfel se pot uüor aduce la cunoütin a educatoarei üi a familiei succesele sau schimb rile de comportament ale copilului. Se pot trimite ori de cate ori este nevoie.scrisoarea de înütiin are. 115 . Aceasta permite copilului s aib un membru al familiei lui care cunoaüte noua lui lume. În cazul unui copil cu particularit i sau probleme specifice. iar bunica. Într-o scrisoare de înütiin are se pot include: • anun uri ale unor întruniri. Se poate ca într-o astfel de familie. ¨ „ Noti e üi observa ii” trimise la domiciliu de educatoare cu detalii despre activit ile preferate de copil. • informa ii care in de via a comunit ii. poate comunica impresiile üi nout ile restului familiei. Aceasta este o modalitate foarte nimerit în care familiile pot dialoga cu educatoarea. • cereri de materiale cu care p rin ii ar putea ajuta la realizarea unui proiect.scrisori cu diverse anun uri ca: „ evenimente prezentate” .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Strategii de comunicare informal cu p rin ii z Coresponden a scris cu p rin ii: ¨ Scrisorile reprezint o alt modalitate de comunicare cu familiile. Trimi ând acas o astfel de scrisoare prin copil din dou în dou s pt mâni sau o dat pe lun v asigura i c toate familiile sunt informate substan ial. dezb tând activit i üi idei care detaliaz o anumit tem . pentru a descrie evenimente üi activit i petrecute în gr dini üi pentru a sugera diferite c i de aprofundare a acestor activit i la domiciliu. acesta poate fi un mod optim de a asigura fluxul unei comunic ri continue.apeleaz la o abordare tematic . Reuüita este pentru formulare tip. decorate de c tre copil. • opinii despre preocuparea curent a educatoarei. mai ales dac familiile nu prea au timp s comunice astfel la gr dini sau dac nu au telefon. ale unui eveniment sau ale unor excursii. în sala de grup .

¨ Scurte mesajele scrise Comunicarea dintre gr dini üi familie poate fi facilitat üi de transmiterea unei scurte note (a unui mesaj) c tre p rin i. 116 . Dac afiüierele sunt pline de date vechi sau arat dizgra ios familiile nici nu se vor uita la ele. Este întotdeauna mai uüor üi mai interesant s se alc tuiasc afiüierul printr-o munc de echip . Folosi i-v creativitatea. V invit m s s rb torim împreun fiin a cea mai draga. o nou deprindere sau un nou comportament. Este important ca afiüierele sa fie frumos colorate üi pl cute la vedere. dac un t tic deseneaz bine. f când în aüa fel încât afiüierele s comunice atmosfera üi activit ile din sala de grup . „ MAMA” Veni i s ne bucur m împreun . Aceasta tehnica func ioneaz foarte bine pentru familiile c rora le vine uüor s se exprime în scris. Ele pot de asemenea s con in mul umiri adresate familiei pentru ceea ce a f cut pentru gr dini . Acest stil de comunicare poate fi deosebit de eficient daca educatoarea lucreaz cu copilul la un proiect anume care este apoi aprofundat acas . Ele pot fi: anun uri ale diverselor întruniri. note care trebuie semnate. povestiri despre excursiile f cute sau fotografii cu membrii familiilor din care provin copiii. Schimbarea con inutului afiüierelor poate reprezenta o sarcin pl cut pentru educatoare. care trebuie s se asigure de faptul c afiüierele sunt întotdeauna actuale üi interesante. Informa iile de pe afiüier pot fi adresate direct anumitor p rin i. vor fi afiüate üi liste cu orarul zilnic. Ruga i familiile s contribuie la elaborarea acestor afiüiere. Familia apreciaz gestul educatoarei de a trimite astfel de mesaje üi se poate sim i încurajata s trimit la rândul ei mesaje educatoarei. De asemenea. Pentru familiile care nu se pot acomoda cu aceasta tehnica alte sisteme pot func iona mai bine. aspectul lor trebuind. produse artistice ale copiilor. Informa iile de pe afiüier pot repeta sau accentua date deja men ionate prin intermediul altor forme de comunicare cum ar fi scrisorile sau mesajele scrise. liste cu instruc iuni pentru voluntari. ca de altfel üi con inutul. s fie schimbat frecvent. Se pot prezenta üi informa ii legate de activit ile petrecute în gr dini . ruga i-l s vin în sala de clas üi s deseneze sau s picteze împreun cu copiii. De exemplu. iar apoi expune i lucr rile executate pe afiüier. V suger m urm torul mesaj: Dragi p rin i. ¨ Afiüierul pentru anun uri Afiüierele reprezint o alt modalitate prin care se comunic informa ii familiilor într-o manier informal . cu p rin ii. Mesajele trebuie s fie scurte üi clare üi s descrie o realizare a copilului. biletele cu note despre comportamentul copilului sau despre alte aspecte importante.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Majoritatea programelor educa ionale care utilizeaz aceasta tehnica încearc s comunice cu familia prin intermediul carnetului de dialog cel pu in o data pe s pt mâna. prin copil.

realizeaz colaje s. „Sugestiile dumneavoastr ne-ar fi de folos”. „Mul umim pentru”. deseneaz . Prin afiüarea la loc vizibil a obiectivelor. • Informa ia trebuie redactat într-o form cât mai laconic . Educatoarea poate dialoga (comunica) cu familia diminea a. În urma acestei ac iuni p rin ii pot contribui dup posibilit i. cu obiecte care nu le mai sunt de folos (pentru crearea unui mediu ambiant specific locuin ei) üi cu dona ii de juc rii de la copiii lor mai mari. eventualii colaboratori. Astfel. „La mul i ani. orarul zilei. copil rie! ”. informa ii despre activit ile tematice. V suger m expozi ii de genul: „Prima mea c rticic !”. Convorbirile cu p rin ii desf üurate la ora venirii üi cea a plec rii de la gr dini Programul înc rcat al p rin ilor cât üi un orar de lucru prelungit au drept consecin lipsa de timp liber a familiei. În doi este mai uüor üi mai amuzant.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Sfaturi utile pentru o optim utilizare a afiüierelor. Afiüierul poate cuprinde: 3 Gazeta p rin ilor poate avea rubrici de genul: „Avem nevoie de…”. când aceütia sunt pentru câteva ore. ac iunile ce se vor desf üura. • Ruga i familiile s contribuie la elaborarea afiüierului. P rin ii se familiarizeaz üi cu acele juc rii care dezvolt creativitatea üi antreneaz capacit ile fundamentale vârstei. „Înv m o poezie”. • Plasa i inscrip iile la nivelul ochilor unui adult de în l ime medie pentru a uüura citirea textului. lucr ri ale copiilor ü. De aceea. • Nu uita i c fiec rui om îi place s -üi vad scris numele üi s vad afiüate fotografii care îl reprezint pe el üi pe copilul lui. • Afiüa i mesaje adresate direct. copii. „Alimentele-izvor de s n tate”. ocaziile informale de dialog. „Ast zi e ziua ta!”. cum ar fi o not de mul umire la adresa unui anume p rinte care a ajutat la un anume proiect sau la o anume activitate. construiesc. când copilul. personal. cu grij s prezinte tuturor p rin ilor toate lucr rile realizate de copiii lor. 3 Popularizarea în rândul p rin ilor a unor proiecte/activit i tematice aflate în derulare. Se duc în centrele de activit i üi aleg împreun cu copiii activit ile unde vor lucra în ziua respectiv . Totul se poate termina cu o comunicare extrem de eficient între gr dini üi familiile copiilor. Copiii se simt mândri üi ferici i c demonstreaz p rin ilor lor cum se joac üi cum lucreaz ei în gr dini . • Reactualiza i cel pu in par ial informa ia de pe afiüier. La sfârüit povestesc cum au lucrat împreun cu copiii üi ce impresii au.a. dintre educatoare üi familie au o mare importan .a. este l sat la z 117 . • Desemna i dou persoane care s se ocupe de întocmirea afiüierului. „V aducem la cunoütin c …”. Se sugereaz alte modalit i creative pentru facilitarea comunic rii: „Un mic dejun duminica”. „ûtia i c …”. coordonatorul proiectului/activit ii tematice. titlul proiectului/activit ii tematice. z Alegerea unei „zi a p rin ilor”. „ Ecopictura” etc. a unor fotografii üi lucr ri reprezentative. Astfel de proiecte ar putea fi: „Poveütile noastre preferate”. Emo iile üi pl cerea cu care se discut sunt impresionante. modeleaz . alte informa ii utile pentru p rin i. organizat pentru familii la gr dini . • Afiüa i lucr rile copiilor. 3 Amenajarea unor expozi ii se realizeaz în urma desf üur rii anumitor activit i. Aici apar: data unor întruniri.

1999). bazat pe empatie. Pentru un astfel de scop este bine s se stabileasc o întrevedere special . precum üi informa ii privind tot ceea ce pân în momentul includerii în înv mântul de mas a copilului a constituit contextul de dezvoltare a acestuia (incluzând necesit i de ordin fizic üi/sau psihic. p rin i adoptivi. Totuüi. de interesul üi disponibilitatea cadrelor didactice. zânele fur copiii oamenilor üi las . rela ia gr dini ei cu p rin ii copiilor cu CES este nu numai benefic . Acesta este. cutume. precum üi de nivelul de rela ii care se formeaz üi se dezvolt la nivelul clasei integratoare. Integrarea copiilor cu cerin e speciale în programul gr dini ei este facilitat de realizarea parteneriatului între p rin i üi gr dini . Pentru a asigura un timp special acestor dialoguri familiare cu familiile este nevoie ca orarul s lii de clasa s fie flexibil. de zân . 118 . când copilul este luat üi dus acas . factori motiva ionali etc). z Promovarea incluziunii sociale în parteneriatul cu familiile copiilor Se zice c . bolnavi cronici. un alt copil. Practicile incluzive vizeaz întâmpinarea nevoilor specifice unor anumite categorii de p rin i: • p rin i cu origine socio-economic defavorizat . p rin i vitregi. foarte frumos. toleran üi respect fa de to i copiii.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani gr dini . tulbur ri üi dificult i specifice. aceste momente nu sunt propice pentru discutarea neliniütelor educatoarei sau problemelor cu care copilul se confrunt în perioada respectiv . ea furnizând informa ii privind specificul dizabilit ii copilului. • p rin i afla i în situa ii critice ce influen eaz exercitarea responsabilit ilor lor parentale üi prezint risc crescut pentru creüterea üi dezvoltarea copiilor: divor a i. ci üi necesar . de implicarea întregii societ i civile. în locul copilului furat. p rin i s raci. amintind de asemenea diferite aspecte legate de întruniri ulterioare cu familia sau de programul s pt mânal. despre progresele copilului. acesta fiind de fa . având ca scop exploatarea resurselor existente. Acestea sunt momentele când educatoarea poate comunica familiei am nunte despre activit ile zilei. de obicei. de acceptul üi sus inerea p rin ilor copiilor integra i. dar üi o realitate care câütig adep i üi se materializeaz în experien e üi bune practici de integrare/incluziune. üomeri afla i în pragul s r ciei. uneori. pentru a sus ine participarea la procesul de înv mânt a tuturor elevilor din cadrul unei comunit i” (MEN & UNICEF. mai ales a resurselor umane. Integrarea/incluziunea sunt sus inute de existenta unui cadru legislativ flexibil üi realist. dar dezvolt un comportament diferit de cel al majorit ii oamenilor… Principiul fundamental al educa iei incluzive – înv mânt pentru to i. üi dup amiaza. p rin i singuri/familii monoparentale. împreun cu to i – constituie un deziderat. copiii cu performan e superioare üi supradota i etc). „Educa ia incluziv presupune un proces permanent de îmbun t ire a institu iei ücolare. handicapuri. P rin ii pot fi parteneri la educa ie pentru c ei de in mai multe informa ii despre copiii lor. • p rin ii copiilor cu cerin e educative speciale (deficien e. În mod special. Beneficiarii acestui tip de parteneriat sunt p rin ii üi copiii. Serviciile de educa ie timpurie se adreseaz tuturor p rin ilor.

tulbur ri de comportament. V suger m urm toarele proiecte ce s-ar putea derula: „ S -i cunoaütem pe ceilal i üi s înv S fim uni i ca o familie” .avantaje financiare pe termen lung deoarece educarea copiilor în clase integrate cost mai pu in decât în ücoli speciale. Este clar faptul c pentru a realiza un parteneriat la nivelul interven iilor timpurii asupra copiilor trebuie s p rin ilor üi c deciziile trebuie preg tite cu grij üi împreun .copiii devin participan i ai comunit ii üi contribuie la bunul mers al acesteia. • pentru cadrele didactice: .dificult i üi tulbur ri de înv are.previne üi reduce problemele sociale ale comunit ii üi societ ii. . • pentru comunitate: .descoper noi tehnici de înv are pentru a veni în ajutorul copiilor care întâmpin dificult i. . dar care: . . fie suficiente informa ii la îndemâna Avantajele promov rii incluziunii sociale în parteneriatul cu familiile copiilor: • pentru p rin i: .ajut la dezvoltarea solidarit ii üi toleran ei comunit ii. . . le apar sentimente de bucurie üi satisfac ie.devin mult mai implica i în educa ia copiilor lor. aprecierile adul ilor cu privire la activitatea lor pentru p rin i.temporar au nevoie de sprijin. aten ie. . „ 119 . afec iunea. m împreun ” . • din punct de vedere afectiv. „ To i copiii trebuie s vin la gr dini ” .resimt nevoia unei inform ri periodice. pentru comunitate. îüi dezvolt autonomia. • Munca în parteneriat este üi în avantajul copilului üi în interesul acestuia: • permite o organizare mai bun a întregului demers educativ-recuperator.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani • p rin ii copiilor care întâmpin dificult i de adaptare ücolar respectiv: . p rin ii în situa ii normale.au nevoie de perfec ionarea practicilor üi schimbarea percep iilor despre educa ie în general üi despre copilul lor în special. • colaborarea üi comunicarea permanent între partenerii adul i constituie un model de comportament üi pentru copii. .eüec ücolar. simt interesul.stabilesc prietenii üi rela ii de ajutor cu ceilal i p rin i. maturizare etc. copiii cap t încredere în ei. . pentru cadrele didactice.

care s stabileasc pun i de colaborare cu diferi i actori din comunitate.responsabilitatea s fie împ r it între p rin i üi educator. deficien e în plan administrativ ce se vor schimba o dat cu schimbarea sistemului de alocare a fondurilor. colaborare. Pentru educatoare este foarte important s identifice acei p rin i sau factori de comunitate care pot sprijini. Aceste dificult i pun în evident nevoia de sprijin din partea comunit ii. De aceea este nevoie ca membrii comunit ii s fie antrena i în luarea unor decizii.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani z Triada gr dini –familie–comunitate La nivelul înv mântului preücolar se înregistreaz câteva dificult i: resurse financiare alocate mult prea mici pentru nevoile existente. îi informeaz despre valorile promovate în aceste institu ii specializate în educa ia celor mici. dar üi prin modalit i directe: sprijin. Popularizarea sponsorilor se face la loc vizibil prin nominalizare.p rin ii s fie parte la adoptarea deciziilor privitoare la copiii lor.s se valorifice aceste informa ii üi s se utilizeze în completarea informa iilor profesionale. Specificul cultural. z Parteneriate cu p rin ii Parteneriatele cu familia coopteaz p rin ii ca parteneri în procesul educativ. Exemple de parteneriate: „ Eu sunt unic” . z 120 . formându-i ca beneficiari direc i ai achizi iilor de ordin educa ional ale propriilor copii. s -i antreneze în acest domeniu. dar üi din partea educatoarelor o üi mai mare implicare. „ Eu üi ceilal i” . În fapt este o responsabilitate pe care o au diferitele institu ii de a contribui la efortul educativ üi de a sprijini gr dini a. valorile promovate de acest mediu trebuie avute în vedere. . Pentru realizarea parteneriatului cu p rin ii este esen ial ca: .s se recunoasc üi s se aprecieze informa iile date de p rin i referitoare la copiii lor. . s valorifice üi s fac cunoscut contribu ia lor. M refer la implicarea lor în derularea unor parteneriate care s conduc la îmbun t irea condi iilor de desf üurare a procesului educa ional üi la creüterea calit ii acestuia. creüte üi se dezvolt într-un mediu comunitar variat. Parteneriate cu comunitatea Copilul vine în contact cu persoane diferite. „mul umim pentru…” . necunoscut pentru el. . . direc ionarea unor activit i. cooperare. remedierea unor aspecte negative. fotografii sau prin cuvinte de mul umire cum ar fi: „mul umim sponsorilor noütri ” .p rin ii s fie privi i ca participan i activi care pot aduce o contribu ie real üi valoroas la educarea copiilor lor. slaba diversificare a dot rilor. „ P rin i üi copii” . Cu sprijinul acestora educatoarea îüi poate manifesta disponibilitatea de colaborare în cele mai diverse domenii. Fiecare institu ie din comunitatea apropiat copilului poate influen a formarea üi instruirea acestuia prin modalit i indirecte.

dup cum vizeaz üi îmbun t irea preg tirii profesionale a cadrelor didactice prin activit i organizate în ücoal üi gr dini . . dezorientarea p rin ilor în ce priveüte cerin ele scolii.înotul sau gimnastica.între inerea üi repara ia localurilor de înv mânt. 121 .Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani ¨ Colaborarea cu prim ria Aceasta institu ie se poate implica în activit i didactice üi de distrac ie pentru copii cum ar fi: . consultare. ücoala. comunicare. „La drum mici pietoni!” ü. Exemple: „În Tine cred”. În urma consult rilor reciproce. ¨ Colaborarea cu poli ia Ajut în educa ia preventiv üi cultivarea comportamentelor prosociale. „Datini üi obiceiuri la români” . Parteneriatul între cele dou institu ii de înv mânt. . carti. „Fructe üi legume de vitamine pline” ü. care constituie un partener necesar în creüterea üi dezvoltarea tuturor membrilor comunit ii üi la care familia face cel mai des apel. Exemple de ac iuni comune cu prim ria: „La mul i ani. neconcordan a de cerin e. se subliniaz tot mai intens ideea parteneriatelor educa ionale. În urma acestor ac iuni copiii pot fi r spl ti i cu dulciuri. diplome üi altele. echipament informatic. urm reüte g sirea celor mai eficiente c i pentru a asigura adaptarea copiilor cu vârste între 3-6/7 ani la noua etapa din via a lor. vino mai aproape” ü. . ce creeaz oportunit i de cooperare. „Ur ri de Anul Nou” . necunoaüterea suficient a prevederilor celor dou institu ii.a. „Doamne. V suger m realizarea parteneriatului: „Paüi spre succesul ücolar” .dotarea unit ilor de înv mânt cu mobilier üi alte materiale necesare. ¨ Colaborarea cu biserica face ca aceasta s promoveze valorile moral-religioase care sunt un punct de reper important în educa ia moral üi comunitar a copilului. a nevoilor resim ite de ambii parteneri s-a stabilit un acord între unit ile de înv mânt implicate. nehot rârea lor cu privire la înscrierea copiilor la ücoal . experien a cadrelor üi baza materiala a unit ilor implicate. „Artiüti în devenire” . conlucrare în vederea atingerii unui scop comun. Exemple: „Copii frumoüi üi s n toüi” . cu ocazia s rb torilor de iarn . ¨ Colaborarea cu ücoala Parteneriat gr dini –ücoal În cadrul ac iunii de reformare a sistemului de înv mânt üi reaüezare a lui pe baze moderne. valorificând cunoütin ele. ¨ Colaborarea cu institu ii sanitare.a.finan area unor ac iuni colective: concursuri cu prilejul zilei de 1 Iunie. copil rie!”. Acest parteneriat se naüte dintr-o serie de neajunsuri întâmpinate cum ar fi: rela ia sporadic dintre ücoal üi gr dini . juc rii.a. Exemple: „ Înv m s circul m corect”.

cadru didactic) pentru ca acesta s fie capabil s se ajute singur. Scopul fundamental al consilierii ücolare este sprijinirea clientului (copil. Educa ia familiei üi educa ia p rin ilor se adreseaz în principal p rin ilor üi prevede înt rirea rolurilor acestora în ac iuni în favoarea educa iei üi p str rii coeziunii familiei. Consilierea educativ a familiei sau consilierea familial care se refer la un set de ac iuni preventive üi directe de sprijinire a membrilor familiei în îndeplinirea rolului acestora în creüterea. cât üi realitatea înconjur toare. Dac este vorba de realizarea unui album acesta poate purta numele gr dini ei üi poate prezenta un simbol/emblem care s reprezinte gr dini a. Ea se deosebeüte de consilierea cuplului. personalul didactic üi nedidactic. inclusiv cu cele la care iau parte üi p rin ii sau reprezentan i ai comunit ii. 122 . fotografii cu întreprinderile economice care au sprijinit material gr dini a. ¨ Colaborarea cu mass-media ca sprijin al programelor educative. ca form de participare la via a societ ii üi de promovare a voluntariatului üi a activit ii în favoarea rezolv rii problemelor sociale. fiecare grup poate ad uga în album anumite informa ii. îngrijirea üi educarea adecvat a copiilor lor. promovare a ideilor noi. fiind constituit din elemente de educa ie aplicate individului înc din copil rie în vederea devenirii unui bun partener de cuplu üi bun p rinte. În procesul de consiliere se încearc provocarea unei schimb ri voluntare în atitudinile üi comportamentul celui consiliat. are üi un caracter preventiv. orice contribu ie va fi negociat üi contractualizat prin precizarea rolului. ¨ Oferta educa ional a gr dini ei unde se cuprind date de baz privind programul educativ üi administrativ. În acelaüi sens. dac exist sponsori. 2. a limitelor de competen . inova iilor üi reformei. Principalele componente ale acestei forme de sprijin reprezint : 1. inându-se seama de coresponden a dintre competen ele personale üi activit ile prestate. care se refer la p strarea rela iilor maritale üi rezolvarea diferitelor situa ii de criz între p rin i. p rinte. s se în eleag atât pe sine însuüi. Strategiile utilizate în acest sens depind atât de scopurile clientului.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani ¨ Colaborarea cu asocia iile nonguvernamentale. Trebuie încurajate ac iunile de voluntariat. ¨ Colaborarea cu parteneri priva i care pot sprijini material unit ile de înv mânt üi anumi i copii (ajutoare). ûi alte elemente care s particularizeze unitatea respectiv . precum üi a obliga iilor celor dou p r i. urm rind o educa ie eficient üi o dezvoltare optim a personalit ii copilului prin armonizarea celor trei termeni ai rela iei triadice. cât üi de orientarea teoretic a consilierului. obiectivele generale üi particulare urm rite. imagini üi idei în sensul valorilor educa iei. fotografii cu aspecte de la activit ile din gr dini . ¨ Colaborarea cu cabinetele de asisten psihopedagogic Consilierea are la baz unitatea triadic familie-gr dini -copil. dar üi a unor percep ii.

. Din experien se trage concluzia urm toare: colaborarea familie-gr dini -comunitate este benefic üi cu rezultate deosebite atât pentru implicarea p rin ilor dar üi pentru membrii comunit ii care îüi dau silin a s se integreze în atmosfera gr dini ei üi s se împrieteneasc cu copiii. Construirea unui parteneriat educativ în comunitatea în care creüte. . atitudini. se dezvolt üi este educat copilul constituie o cerin a educa iei de azi. realizate de specialiüti (consilieri psihopedagogi. Sunt ac iuni proiectate profesional. Beneficiarii parteneriatelor educa ionale: . consilieri educa ionali.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Consilierea familiei üi consilierea parental se adreseaz familiilor cu copii. sau psihopedagogi educa ionali) care îüi propun s sprijine familia. capacit i üi competen e parentale üi familiale. 123 . ac iunile üi rezultatele educa iei nu mai pot fi realizate decât în comunitatea de op iune dintre mediile responsabile: familie-gr dini -comunitate.cadrele didactice üi profesioniütii în domeniul ocrotirii üi educ rii copiilor.p rin ii.copiii. Preocup rile vizeaz constituirea unor deprinderi. Se recunoaüte faptul c deciziile.

Consilierea üi educa ia p rin ilor. 8. Kate Burke Walsh. 7. 2000. Bucureüti. Ciucureanu. Neam u. Polirom. Badea. Centrele de resurse pentru p rin i din înv mântul preücolar. Bucureüti. V.. Ghergu . Ruiu. Preda. 1997 2.C. Editura Aramis. 2000. Ionescu. Roxane K. Educa ia p rin ilor. G. 124 .6. Brenda Padina üi Cezar Iliescu-Halt 6.A. Iaüi. Livia Trif. Kirten A..Y. Craiova. S. Educa ia pentru ütiin în gr dini a. traducere üi adaptare: Lumini a Costache. M. . Breban.Ghid de bune practici pentru educa ia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani Bibliografie: 1. Cristina. E. Vr ümaü. Editura Mark Link. . 2004 4. pag. Bunescu. Washington D. Strategii üi programe. . M. 2002 *** Cum s devenim p rin i mai buni. . Bucureüti. 2002.. G. Kaufmann. . Activit i bazate pe inteligen e multiple. Crearea claselor orientate dup necesit ile copilului 5. Rogers.E. Gongea. E. . 2002 3. G.E.P. . Viorica. Cosby S. Janet K. . Editura Compania. . D. N. Play in the Lives of Children. Bucureüti. Editura Reprograph.D. Preda. . Alois. 1988. Psihopedagogie special . Sawyers. Alecu. E. Editura Lumen. Hansen.C.

NOTE _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ 125 .

NOTE _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ 126 .

NOTE _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ 127 .

NOTE _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________ 128 .

.

ghid bune pra de ct i ci .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->