Sunteți pe pagina 1din 4

INSTITUȚII ALE UNIUNII EUROPENE

- prezentare comparativă -

Asist. Drd. Nicoleta-Ramona Predescu

 

PARLAMENTUL EUROPEAN

 

CONSILIUL EUROPEAN

 

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

 

COMISIA EUROPEANĂ

  PARLAMENTUL EUROPEAN   CONSILIUL EUROPEAN   CONSILIUL UNIUNII EUROPENE   COMISIA EUROPEANĂ

Reglementare: art. 14 TUE; art. 223, 224, 226, 229, 231, 232 TFUE Înființare: 1952 (Adunare Comună a C.E.C.O); 1962 ( sub denumirea: P.E.) primele alegeri directe: 1979 Sedii: Strasbourg, Bruxelles, Luxembourg

Reglementare: art. 13, 15, 26, 27, 42 alin. (2) TUE. Înființare: 1974 (forum informal); 1992 (statut oficial T. Maastricht); 2009 (instituție a U.E. – T. Lisabona) Sediu: Bruxelles

 

Reglementare: art. 16 TUE; art. 237-243 TFUE. Înființare: 1958 sub denumirea Consiliul Comunității Economice Europene Sediu: Bruxelles (! aprilie, iulie și octombrie ședințele au loc la Luxembourg)

Reglementare: art. 17 TUE; art. 234, 244- 250, 290, 291 TFUE; Tr. de fuziune. Înființare: 1958 - >1965(Tr. de fuziune) Sediu: Bruxelles

I. Atribuții:

 
 
  1. propune noi acte legislative: Comisia

1.

propune noi acte legislative: Comisia

 

I. Atribuții:

 

deține monopol de inițiativă legislativă; actele legislative propuse sunt înaintate spre adoptare P.E. și Consiliului U.E.;

 

I. Atribuții:

1.

contribuie la dezvoltarea U.E. și îi

 
I. Atribuții : 1 . contribuie la dezvoltarea U.E. și îi  

1.

adoptă legislația U.E. alături de

definește orientările și prioritățile

 

I. Atribuții:

Consiliul U.E. pe baza propunerilor

politice generale;

1.

adoptă legislația U.E. pe baza

!Comisia lucrează în 700-1000 de grupuri și elaborează anual 5-600 proiecte de acte normative.

Comisiei;

!Nu exercită funcții legislative.

propunerilor prezentate de Comisie:

- alături de Parlamentul European (P.E.); - singur.

2.

Consiliul U.E.;

adoptă bugetul U.E. alături de

2.

conduce derularea procedurilor de

revizuire ordinară și de revizuire

 

2. adoptă bugetul U.E. alături de P.E.;

2.

competențe „legislative” prin delegare

3.

-control democratic asupra

simplificată privind înființare și funcționare a U.E.;

(art. 290 TFUE): un act legislativ poate delega Comisiei competența de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale actului legislativ;

instituțiilor U.E. - aprobă desemnarea membrilor Comisiei; - dreptul de a cenzura Comisia.

3. alte competențe:

   

a. încheie acorduri internaționale;

3.

Înaltul Reprezentant al U.E. pentru afaceri externe și politică de securitate;

numește cu majoritate calificată

b. numește membrii Curții de Conturi, ai

Comitetului Economic și Social European

 

și ai Comitetului Regiunilor.

4.

alte competențe:

   

c.

asigură coordonarea politicilor

 

a.

competențe normative:

4.

propune P.E. un candidat la funcția

economice ale statelor membre d. adoptă poziții și acțiuni comune/ elaborează convenții în domeniul politicii externe și de securitate comună (P.E.S.C – 1 din cei 3 piloni U.E. pe lângă Cooperarea polițienească și judiciară în materie penală - J.A.I. și Comunitățile Europene - C.E.).

3.

competențe „legislative” de executare

!P.E. nu are drept de inițiativă directă, dar în mod indirect poate solicita Comisiei să introducă un proiect de act normativ la Consiliu.

de președinte al Comisiei; pe baza aprobării P.E., Consiliul European numește Comisia, hotărând cu majoritate calificată;

 

(art. 291 TFUE): Comisia capătă competențe de executare în cazul în care sunt necesare condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii;

 

b.

numește Comisia și Ombudsman-

5.

alte competențe:

ul european.

 

c.

soluționează petițiile depuse de

a.

definește principiile și orientările

II. Componență: - 28 de membri (câte 1 reprezentant al fiecărui stat membru la nivel ministerial împuternicit să reprezinte guvernul statului de proveniență;

Cutumă: în locul miniștrilor pot fi trimiși și secretarii de stat. - 1 președinte ales pentru un mandat de 6 luni.

Președinția se exercită prin rotație. (RO- iulie-decembrie 2019).

!

!

4.

Inițiativă bugetară: Comisia elaborează

cetățenii U.E. – atribuție exercitată prin Comisia parlamentară pentru petiții și prin Ombudsman-ul european.

d.

formează comisii de anchetă ( la

cererea unui sfert dintre membrii săi)

generale ale politicii externe și de securitate comună (P.E.S.C.); adoptă deciziile privind strategiile comune de punere în aplicare a acesteia.

b.

emite orientări politice privind

reforma macroeconomică, fiscală și

proiectul de buget -> prezentat Consiliului și P.E.;

!Bugetul U.E. 155 miliarde de euro/an (2016) este administrat de Comisie.

II. Componență:

Membrii P.E. (deputați) sunt reprezentanții popoarelor din statele

structurală și politicile de sporire a creșterii economice.

>>> Pentru fiecare chestiune, Consiliul European poate:

-

5.

participă la negocierea acordurilor internaționale, cu excepția P.E.S.C

!În domeniul P.E.S.C. acordurile sunt negociate de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

funcție de reprezentare: Comisia

6.

monitorizează punerea în aplicare a

membre. MAX – 750 + președintele

!Reprezentarea cetățenilor este asigurată în mod proporțional, în funcție de populația statului respectiv:

să ceară Comisiei să elaboreze o propunere;

să se adreseze Consiliului U.E.

-

II. Componență: - șefii de stat sau de guvern ai statelor membre; - 1 președinte al său (este ales de către Consiliul European cu majoritate calificată pentru 2 ani și jumătate – cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată); - președintele Comisiei.

Consiliul se reunește în 10 formațiuni

diferite în funcție de domeniul de decizie specific:

- Afaceri Economice și Financiare;

=> Sistemul proporționalității degresive: un stat membru poate avea:

- MIN 6 parlamentari - MAX 96 de parlamentari, iar în total max 751(750+președinte). – aleși pentru o perioadă de 5 ani, cu excepția președintelui (2 ani și jumătate)

- Afaceri Externe;

legislației U.E.

- Afaceri Generale;

- Agricultură și pescuit;

!Comisia = „gardian al tratatelor”

- Competitivitate;

II. Componență:

1 comisar pentru fiecare stat membru => 28 de Comisari ( perioadă de 5 ani cu posibilitatea reînnoirii corespunde legislaturii P.E.) conduși de președintele Comisiei

- Educație, Tineret, Cultură și Sport;

- Justiție și Afaceri interne;

!RO = 32 de membri

- Mediu;

- Ocuparea Forței de Muncă, Politică

!La lucrările Consiliului European participă și Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

 

Socială, Sănătate și Consumatori;

După ce au fost aleși, deputații P.E se grupează în funcție de afinitățile politice în fracțiuni sau grupuri politice.

-

Transporturi, Telecomunicații și Energie.

 

Consiliul Afaceri Generale are rol de coordonare. Asigură coerența lucrărilor diferitelor formațiuni. Răspunde de aspectele instituționale și administrative. Pregătește reuniunile Consiliului European.

Președinte actual: Jean-Claude Junker

Președinte actual: Donald Tusk

Colegiul comisarilor: președintele Comisiei + 7 vicepreședinți (incluziv prim- vicepreședintele + Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate) + 20 de comisari responsabili pentru diverse portofolii

Organizarea P.E.:

Președintele Consiliului European:

prezidează și impulsionează lucrările Consiliului European;

-

1. Organe politice:

-

Biroul ( președinte + 14

vicepreședinți)

- 5 chestori

- Conferința președinților (

președinte + președinții grupurilor

politice)

-

lucrărilor Consiliului European, în cooperare cu președintele Comisiei și pe baza lucrărilor Consiliului Afaceri Generale;

asigură pregătire și continuitatea

cu președintele Comisiei și pe baza lucrărilor Consiliului Afaceri Generale; asigură pregătire și continuitatea

Consiliul Afaceri Externe elaborează acțiunea externă a U.E. în conformitate cu liniile strategice stabilite de Consiliul European. -> este prezidat întotdeauna de

Conferința președinților de comisie

Conferința președinților de delegație 2. Comisii și delegații:

-

-

- 20 de comisii;

- prezintă P.E. un raport după fiecare reuniune a Consiliului European; - asigură reprezentarea externă a Uniunii în probleme referitoare la P.E.S.C., fără a aduce atingere atribuțiilor Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

a aduce atingere atribuțiilor Înaltului Reprezenta nt al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

aceeași persoană – Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (vicepreședintele Comisiei Europene, ales pentru o perioadă de 5 ani)

Începând cu 1 IAN 2009 președinția fiecărei formațiuni, cu excepția Afaceri Externe, este asigurată de grupuri prestabilite de 3 state membre pentru o perioadă de 18 luni, fiecare membru al grupului asigurând președinția pentru o perioadă de 6 luni.

!

Președintele Comisie Europene

atribuții:

definește orientările politice în cadrul cărora Comisia își exercită mandatul;

- conduce activitățile Comisiei;

- decide organizarea internă a Comisiei;

-

- 2 subcomisii;

- atribuie membrilor Comisiei domenii de

- 39 de delegații.

activitate specifice;

3.

Grupuri politice

 

-

numește vicepreședinții, alții decât Înaltul

4. Partide și fundații politice europene

Consiliul European este asistat de! Secretariatul General al Consiliului.

Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate;

-

reprezintă Comisia.

5.

Secretariatul

Președintele:

III. Luarea deciziilor: Consiliul European se întrunește de 4 ori pe an, dar președintele poate

III. Luarea deciziilor:

Consiliul European se întrunește de 4 ori pe an, dar președintele poate convoca reuniuni suplimentare în vederea soluționării problemelor urgente.

 

este ales pentru o perioadă de 2 ani și jumătate.

-

Consiliul este asistat de un Secretariat General (2700 funcționari) – Secretar General.

Comisia are un Secretariat General:

- 33 de direcții generale;

 

- 11 servicii specializate ( ex: Oficiul

Președinte actual: Martin Schulz

III. Luarea deciziilor:

European de Luptă Antifraudă, Serviciul Juridic etc)

Atribuțiile principale ale președintelui:

Consiliul ia decizii în funcție de domeniul în cauză:

reprezintă P.E. în afacerile juridice, în relațiile externe și cu celelalte instituții unionale;

-

 

Numirea președintelui:

Deciziile se iau prin consens, cu unanimitate sau cu majoritate calificată.

- cu majoritate simplă;

- cu majoritate calificată;

Consiliul European ( hotărăște cu

-

majoritate calificată) propune P.E. candidatul său (după ce a procedat la

-

se pronunță cu privire la toate

- în unanimitate de voturi.

problemele internaționale majore;

 

!

Reuniunile au loc în ședință publică atunci când Consiliul deliberează și votează un proiect de act legislativ.

consultările necesare și ținând seama de alegerile pentru P.E.);

-

coordonează lucrările P.E. și ale

!Fiecare membru al Consiliului European poate decide să fie asistat de un ministru/ Președintele Comisiei – membru al Comisiei.

organelor sale constitutive;

-

P.E. alege candidatul pentru funcția de

semnează, în urma adoptării de către P.E., bugetul U.E.

-

președinte cu majoritatea membrilor care îl compun;

1.

Majoritatea simplă (50% + 1):

   

-

calificată) adoptă lista celorlalte persoane pe care intenționează să le numească în

calitate de membri ai Comisiei, în conformitate cu propunerile făcute de fiecare stat membru;

Consiliul (hotărăște cu majoritate

Vicepreședinții:

!Președintele Consiliului European și președintele Comisiei nu participă la vot.

Fiecare membru al Consiliului = 1 vot => 28 de voturi. Reprezintă procedura standard de luare a deciziilor.

2.

Majoritatea calificată:

Sunt aleși ulterior alegerii președintelui. Prezidează ședințele în locul președintelui. Reprezintă instituția în relațiile internaționale.

În cazul în care este necesară unanimitatea, abținerea membrilor prezenți nu împiedică adoptarea deliberărilor Consiliului European.

 

Președintele + ceilalți membri sunt supuși

-

unui vot de aprobare al P.E.;

Adoptarea deciziilor cu majoritate calificată presupune necesitatea unui număr mai mare de voturi decât

majoritatea simplă.

 

Consiliul European (majoritate calificată) numește Președintele și ceilalți membri

-

Conferința președinților:

=> nu mai există egalitatea numărului de voturi de care dispune fiecare țară.

!Numărul de voturi este dat de populația din țara respectivă.

Comisarul european:

Este alcătuită din președintele Parlamentului și președinții grupurilor politice parlamentare.

!Pe perioada mandatului îi este interzis Comisarului european să fie membru al guvernului național sau al parlamentului național sau membru în oricare altă instituție comunitară. Comisarii europeni, pe perioada mandatului, se bucură de imunitate de jurisdicție pe teritoriul U.E.

Comisiile și subcomisiile se ocupă de anumite domenii politice ( EX: afaceri externe, securitate și apărare, bugete, drepturile omului etc)

Majoritatea calificată este obținută dacă:

Decizia primește cel puțin 260 de voturi din totalul de 352 de voturi (73.86%);

-

 

-

Decizia este aprobată de majoritatea

Grupuri politice Deputații se organizează în grupuri transnaționale în funcție de afinitățile politice

! Un grup politic trebuie să cuprindă deputați aleși din cel puțin ¼ din

statelor membre;

 

-

Decizia este aprobată de cel puțin 62%

III. Luarea deciziilor:

din populația U.E. Începând cu 1 NOI 2004, se aplică regula dublei majorități: 55% din membrii Consiliului, cuprinzând cel puțin 16 dintre aceștia și reprezentând cel puțin 65% din

populația totală a U.E.

Comisia funcționează după principiul colegialității; ia decizii în cazul existenței cvorumului de ședință.

!Toți comisarii sunt egali în cadrul

statele membre și să fie alcătuit din minim 25 de deputați.

Secretariatul este alcătuit din Cabinetul Secretarului General + 12 direcții generale + Serviciul Juridic

III. Luarea deciziilor:

!Totuși, sistemul precedent se poate aplica până la 31 MAR 2017 la solicitarea unui membru al Consiliului.

3. Unanimitatea: este prevăzută de Tratat doar pentru un număr restrâns de decizii (ex: fiscalitatea, politica socială).

procesului decizional și răspund, în aceeași măsură, pentru deciziile luate.

Vicepreședinții (7) acționează în numele președintelui și coordonează activitatea în domeniul lor de competență. Comisarii îi sprijină pe vicepreședinți în prezentarea de propuneri în cadrul colegiului.

P.E. își organizează activitatea în mod independent. Adoptă Regulamentul de procedură cu majoritatea voturilor deputaților săi.

!Abținerea membrilor prezenți nu împiedică adoptarea actului normativ.

În general, deciziile se iau prin consens, dar se pot supune și votului, fiind necesară majoritatea simplă.

Informații preluate din:

1. Gabriel-Liviu Ispas, Uniunea Europeană – Evoluție, Instituții, Mecanisme, Ed. Universul Juridic, București, 2011;

2. Gyula Fabian, Drept instituțional al Uniunii Europene, Ed. Hamangiu, București, 2012;