Sunteți pe pagina 1din 54
GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA ve AE 769 Chisinau 4 pbunie dott Biroul Permanent al Parlamentului In temeiul art.73 gi art.74 alin. (3) din Constitutia Republicii Moldova, se prezinti spre examinare, in mod prioritar, proiectul de lege cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finanffrii terorismului, aprobat prin Hotirirea Guvernului nr. 1458 din 30 decembrie 2016. Proiectul de lege menfionat vine intru realizarea pot.23 al Programului legislativ de realizare a angajamentelor de transpunere asumate in cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, si Uniunea European’ si Comunitatea European a Energiei Atomice gi statele membre ale acestora, pe de alti parte, pentru ani 2015-2016, aprobat prin Hotérirea Parlamentului nr.146 din 9 iulie 2015, si a art.18 (titlul IMI art.18 alin.(2), m&sura de implementare 2 si 3) al Planului National de aciuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova — Uniunea Europeand pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotirirea Guvernului nr.808 din 7 octombrie 2014. Responsabil de prezentarea in Parlament a proiectului de lege este Ministerul Justitiei. Anexe: 1. Hotirirea Guvernului privind aprobarea proiectului de lege (in limba roméné — 1 fild si in limba rusa — 1 fila); 2. Proiectul de lege (in limba roménd — 41 file gi in limba rusi ~ 49 file); 3. Nota informativa la proiectul de lege (11 file); 4, Raportul de expertizi al Centrului National Anticoruptie (17 file). Prim-ministru (Let PAVEL FILIP Bx: Cebu Tel: (022250313, ‘Casa Guvernalui, MD-2033, Chisinau, Telefon: Fax: Republica Moldova +373-2-250101 +373-2-242696 GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA HOTARERE nr.1458 din 30 decembrie 2016 Chisinau Pentru aprobarea proiectului de lege cu privire Ia prevenirea si combaterea spilarii banilor si finangirii terorismului Guvernul HOTARASTE: Se aproba si se prezintX Parlamentului spre examinare proiectul de lege cu privire la prevenirea si combaterea spalarii banilor si finan{Zrii terorismului. PAVEL FILIP \\1721720.40peratr?RotsiDoe_2016\Hotarri'spalarea_banilor.docx Proiect PARLAMENTUL REPUBLICI MOLDOVA LEGE cu privire la prevenirea si combaterea spilirii banilor si finanfirii terorismului Parlamentul adopt prezenta lege organic. Prezenta lege transpune prevederile Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European si a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalrii banilor sau finanférii terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European si al Consiliului si de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului gi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (text cu relevanfa pentru SEE), publicaté in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L141 din 5 iunie 2015. Capitolul I DISPOZITI GENERALE Articolul 1, Scopul legii Prezenta lege instituie masuri de prevenire si de combatere a spalirii banilor si a finanférii terorismului care contribuie la asigurarea securititii statului, avind ca scop protejarea sistemului national financiar bancar, nebancar si @ liberilor profesionisti, apararea drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice, precum ¢i ale statului. Articolul 2. Domeniul de aplicare a legii Sub incidenga prezentei legi cad actiunile de spilare a banilor, infractiunile asociate acestora, de finanfare a terorismului si proliferare a armelor de distrugere in mas& sAvirsite, direct sau indirect, de cetiteni ai Republicii Moldova, de cetiteni str&ini, de apatrizi, de persoane juridice rezidente sau nerezidente pe teritoriul Republicii Moldova, precum gi, in conformitate cu tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, actiunile sivirsite de citre acestia in afara teritoriului Republicii Moldova. Articolul 3. Notiuni principale in sensul prezentei legi, urmatoarele nofiuni semnifica: spalare a banilor — actiuni stabilite in Codul penal la art.243 si in tratatele internationale la care Republica Moldova este parte; (finangare a terorismului ~ actiuni stabilite in Codul penal Ja art.279 si in tratatele internationale la care Republica Moldova este parte; 11721720 8OperatorhRotariDee,2016\Hotarirlspalarea_banilor.docx 4 infractiuni_asociate spilarii banilor — infractiuni prevézute de Codul penal, inclusiv finanfarea terorismului, in urma comiterii cérora sint obfinute ilicit bunuri, inclusiv venituri, fonduri gi alte foloase care constituie obiect al spalarii banilor; proliferarea armelor de distrugere in masd — actiuni stabilite in Codul penal la art. 140! si in tratatele internationale la care Republica Moldova este parte; bunuri — mijloace financiare, precum gi fonduri, venituri, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum gi acte sau alte instrumente juridice in orice forma, inclusiv in forma electronicé ori digital, care atesti un titlu ori un drept, inclusiv orice cot (interes) cu privire la aceste valori (active); bunuri sistate — bunurile care sint obiect al méasurilor asiguratorii prevazute de art. 21 al prezentei legi; bunuri ilicite — bunuri destinate, folosite sau rezultate, direct sau indirect, din svirsirea unei infractiuni, orice beneficiu obfinut din aceste bunuri, precum si bunuri convertite sau transformate, partial sau integral, din bunuri destinate, folosite sau rezultate din sivirgirea unei infractiuni gi din beneficiul objinut din aceste bunuri; beneficiar efectiv — persoand fizicd ce define sau controleazd in ultima instan{& 0 persoand fizic& sau juridicd sau beneficiarul unei societiti de investitii sau administratul societ&tii de investifii, ori persoand in al cdrei nume se realizeazA o tranzactie sau se desfigoard o activitate si/sau care detine direct sau indirect dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel putin 25% din actiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice sau a bunurilor aflate in administrare fiduciara; persoand expusd politic — persoane fizice care exercit’ sau care au exercitat pe parcursul ultimului an funcfii publice importante la nivel national si/sau international, membrii organelor de conducere a partidelor politice, precum si membrii familiilor acestora; persoane asociate persoanelor expuse politic ~ persoane fizice cunoscute ca find, impreun& cu o persoan& expusa politic, beneficiari efectivi ai unei persoane juridice sau sint angajati in relatii comune de afaceri, precum si persoane fizice cunoscute ca fiind singurii beneficiari efectivi ai unei persoane juridice despre care se stie c& a fost infiintata in beneficiul de facto al persoanei expuse politic; persoane fizice care exercité funcfii publice importante la nivel international — persoane fizice care defin sau care au definut functiile de sef de stat, de guverne si de cabinete de ministri, membri ai guvemelor, viceministri, sefi ai cancelariilor de stat, deputafi, persoane de conducere ale partidelor politice, judecdtori ai curtilor supreme de justitie, membri ai curfilor de conturi si consiliului bancilor nationale, oficiali militari, membri ai organelor de conducere si de administrare ale intreprinderilor cu capital de stat, membri ai familiilor tegale, ambasadori gi personal de rang superior din cadrul misiunilor \\72.1720.0peratoriRotriDee_2016\Hotarirspalarea_banilor docx 5 diplomatice, directori, vicedirectori si membrii consiliilor de administrare a izafiilor internationale; persoane fizice care exercitd funcfii publice importante la nivel national — persoane fizice care au definut sau care dejin funcfii de demnitate public& proeminente in conformitate cu legislatia, inclusiv membrii organelor de conducere gi de administrare ale intreprinderilor de stat, intreprinderilor municipale, precum gi societitilor comerciale cu capital majoritar de stat, persoane de conducere ale partidelor politice si militari; membri ai familiilor persoanelor expuse politic ~ sotul/sotia sau copiii si sofii/sofiile lor sau concubinul/concubina, parintii unei persoane expuse politic; persoand cu functii de conducere de rang superior — un responsabil sau un angajat care define cunostinfe suficiente privind expunerea institutiei la riscul de spalare a banilor si de finanfare a terorismului si care ocupi o functie suficient de inalta pentru a lua decizii cu efect asupra acestei expuneri gi care nu este necesar s& fie intotdeauna un membru al consiliului de administratie; tranzacfie — actiuni bazate pe infelegere prealabild intre dou’ sau mai multe parti, prin care se transfer’, se lichideazi, se transforma, se plaseazA bunuri sau se realizeazd circulafia lor; activitate — comportament bazat pe un ansamblu de actiuni, inclusiv tranzactii, care are ca scop obfinerea unui rezultat; activitate sau tranzactie suspecta — activitate sau tranzacfie cu bunuri sau bunuri ilicite, inclusiv mijloace financiare si fonduri, despre care entitatea raportoare cunoaste sau indict temei rezonabil de suspiciune cA actiunile de spélare a banilor, de finantarea terorismului, a proliferarii a armelor de distrugere ‘in masa sau de comitere a infractiunilor asociate spalarii banilor sint in curs de pregatire, de atentare, de realizare ori sint deja realizate; bunuri suspecte — bunuri despre care entitatea ré indica temei rezonabil de suspiciune c& poartA un caracter i tranzactie complexd si neordinard — tranzactie realizat& printr-o singuri operafiune sau prin mai multe operatiuni, care nu corespund activitatii ordinare si/sau nu sint proprii genului de activitate a clientului; tranzacfie ocazionald — tranzactie realizata printr-o singura operafiune sau prin mai multe operafiuni, de c&tre una sau mai multe persoane fizice sau juridice, in lipsa unei relafii de afaceri cu entitatea raportoare; sistare a activitéfii sau a tranzacfiei — interzicere temporara a schimbarii regimului de proprietate, a transferului, lichidarii, transformarii, plasérii sau migcarii bunurilor ori asumare temporari a custodiei sau a controlului asupra bunului; miisuri restrictive in privinja bunurilor — m&suri care asigur& impiedicarea oricdrei deplasari, transfer, modificari, utilizdri sau manipulari a bunurilor, in orice mod care ar putea avea ca rezultat modificarea volumului, valorii, localiz&rii, proprietitii, posesiei, caracterului sau destinatiei acestora sau orice alt& modificare care ar permite utilizarea bunurilor; bancé fictivé — institutie financiar4 sau o institutie care desfisoara activititi echivalente institufiei financiare care nu are prezenfi fizicd, nu toare cunoaste sau \72.1720.0peratriRotariDoe_2016\Hotarrispalarea_banilor.docx 6 efectueazi conducere si gestiune real gi care nu este afiliatd unui grup financiar reglementat; relatie de afaceri — relatie profesionalé sau comercial legaté de activititile profesionale ale entit8tilor raportoare $i persoanelor reglementate de prezenta lege si despre care, la momentul stabilirii contactului, se considera c& va fi de o anumita durata; cont anonim — cont al c&rui titular nu este identificat; cont pe nume fictiv — cont deschis pe nume unei persoane care nu este identificata si careia i se atribuie un nume inventat; client — persoand fizicd sau juridic& care este in procesul stabilirii sau deja a stabilit o relafie de afaceri cu entitatea raportoare sau a beneficiat sau beneficiaz de serviciile entitatii raportoare; abordare bazata pe rise — utilizarea unui proces de luare a deciziilor bazat pe dovezi pentru a preveni si combate mai eficient riscurile de spdlare a banilor si de finanjare a terorismului identificate la nivel operational, sectorial si national; investigafii financiare — const& in colectarea informatiei, analiza si verificarea tuturor relafiilor financiare, economice si clienfilor care pot fi legati de activitatea suspect de spilare a banilor, de comiterea infractiunilor asociate acesteia si finanfare a terorismului ce fin de identificarea, stabilirea sursei si urmarirea bunurilor utilizate, obfinute din aceste infractiuni, fondurile teroristilor si alte bunuri, care sint sau pot fi obiect al masurilor asiguratorii si/sau confisc&rii, precum si investigarea dimensiunii refelei criminale si gradului de criminalitate aferente. Investigatiile financiare sint distincte de investigatiile speciale reglementate Legea nr.59 din 29 martie 2012 privind activitatea special de investigatii; liber profesionist — persoand fizic& sau juridicd care presteazd servicii profesionale independente de contabilitate, audit, de ordin juridic, inclusiv avocafi, notari, care activeaz in conformitate cu legislafia in vigoare; organ cu funcfii de supraveghere de autoreglementare - organism care reprezint& membrii unei profesii si care joacd un rol in reglementarea acestora, in realizarea anumitor funcfii de supraveghere sau de monitorizare si in asigurarea punerii in aplicare a normelor in privinta acestora; secret profesional — informatii, date si documente definute in virtutea prezentei legi cu privire la o anumitA persoand referitoare la date cu caracter personal, active financiare, relatii de afaceri, structura de proprietate, reteaua de desfacere gi intentiile de dezvoltare a afacerii, divulgarea c&rora pot aduce prejudicii persoanei respective; agent imobiliar - persoana juridica care presteazA servicii de intermediere in tranzacfii imobiliare, de vinzare/cumpirare sau inchiriere de bunuri imobile si ofera consultanfi in acest domeniu in schimbul unui comision prestabilit din valoarea tranzacfiei. 172.1720.A0peratorhRotrhDoe_2016\Hotaririlspalarea_banilor.docx 1 Capitolul I PREVENIREA SPALARI BANILOR SI FINANTARI TERORISMULUL Articolul 4. Entitdtile raportoare (2) Sub incidenfa prezentei legi cad urmatoarele persoane fizice gi juridice, denumite in continuare entitati raportoare: a) institufiile financiare identificate in Legea institufiilor financiare nr.550- XIII din 21 iulie 1995; b) unitatile de schimb valutar (altele decit bancile); c) participantii profesionisti la piafa financiard nebancara si societifile de investifii; d) organizatorii jocurilor de noroc; e) agenfii imobiliari; f) persoane fizice gi juridice care practic& activitate de intreprinz&tor in domeniui metalelor pretioase, articolelor din metale pretioase si/sau pietrelor pretioase; 2) avocafii, notarii si alfi liberi profesionisti, in perioada participarii in numele clientului la orice tranzactie financiara si imobiliar’, sau in perioada acordarii asistenfei pentru planificarea sau efectuarea tranzacfiilor pentru client, in ambele cazuri ce tin de vinzarea-cumpirarea imobilelor, donatia bunurilor, gestionarea mijloacelor financiare, valorilor mobiliare gi altor bunuri ale clientului, deschiderea si gestionarea conturilor bancare, crearea si gestionarea persoanelor juridice si bunurilor aflate in administrare fiduciari, precum gi procurarea si vinzarea acestora; h) locatorii persoane fizice sau juridice care practicd activitate de intreprinztor si transmit, in condifiile contractului de leasing, locatarilor, la solicitarea acestora, pentru o anumit& perioada, dreptul de posesiune si/sau de folosinfi asupra unui bun al c&rui proprietar sint, cu sau fard transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului la expirarea contractului; i) societifile de plata si societitile emitente de moneda electronica care activeazi in conformitate cu Legea nr. 114 din 18 mai 2012 cu privire la serviciile de plat si moneda electronica; j) furnizorii de servicii postale care activeaz’ in conformitate cu Legea comunicatiilor postale nr.36 din 17 martie 2016; ko entitatile de audit si persoane juridice si intreprinderile individuale care presteaza servicii de contabilitate; 1) alte persoane fizice si juridice care comercializeazi bunuri in suma de cel puin 200 mii lei sau echivalentul acesteia, numai in cazul in care plafile sint efectuate in numerar, indiferent daca tranzactia este efectuatA printr-o operafiune sau prin mai multe operafiuni care par a avea legiiturd intre ele. (2) Serviciul Vamal, cel tirziu la data de 15 a lunii imediat urmitoare Lunii de gestiune, comunicd Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalirii Banilor toate informafiile privind valorile valutare declarate de catre persoanele fizice gi juridice in conformitate cu prevederile art. 33 si 34 din Legea nr.62-XVI din \\172.1720.4OperatoriRotriDoe 2016\Hotarir\spalarea_banilor.docx 21 martie 2008 privind reglementarea valutard. Prevederile in cauz nu se aplica in cazul sumelor valorilor valutare declarate de Banca Nafionala a Moldovei, de b&ncile licenfiate si bancile nerezidente. (3) Serviciul Vamal comunicé imediat, dar nu mai tirziu de 24 de ore, Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor informatiile referitoare la cazurile identificate de importul si/sau exportul suspect in/din tari a valorilor valutare. (A) Autorititile publice altele decit organele cu funcfii de supraveghere a entitifilor raportoare prevazute la art.15, alin.(1) sesizeaz& imediat dar nu mai tirziu de 5 zile lucratoare Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor despre cazurile cu privire la posibilele incalcari ale prevederilor prezentei legi identificate in exercitarea functiilor. (5) Persoanele fizice sau juridice altele decit cele indicate la alin. (1), pot informa Serviciul Prevenirea gi Combaterea Spalarii Banilor despre cazurile devenite cunoscute cu privire la spalarea banilor si finanjarea terorismului, utilizind canale ordinare de comunicare - serviciul postal, email, telefon. fii Articolul 5. Masuri de precautie privind clic (1) Entitifile raportoare aplicd misurile de precautie privind clientii: a) pind la inifierea relafiilor de afaceri; b) la efectuarea tuturor tipurilor de tranzactii ocazionale in valoare de cel putin 20 mii lei prin o singuré operafiune sau la efectuarea tranzacfiilor ocazionale in valoare de cel putin 100 mii lei indiferent dacd acestea se efectueaza prin una sau mai multe operatiuni care par a avea legiiturd intre ele; ¢) in cazul organizatorilor jocurilor de noroc, in momentul colectirii cistigurilor, in momentul punerii unei mize ori in ambele cazuri atunci cind efectueazi tranzacfii in valoare de cel pufin 30 mii lei indiferent daca tranzactia se efectueaz printr-o singur’ operafiune sau prin mai multe operafiuni care par a avea o legatur’ intre ele; 4) dac& exist’ o suspiciune de spalare a banilor sau de finanfare a terorismului, independent de derogiri, scutiri sau limite stabilite; e) daci exist suspiciuni privind veridicitatea, suficienta si precizia datelor de identificare obtinute anterior. (2) Masurile de precautie privind clienfii cuprind: a) identificarea si verificarea identitifii clienfilor in baza actelor de identitate precum si a documentelor, datelor sau informafiilor obfinute dintr-o sursi credibila si independent’. b) identificarea beneficiarului efectiv si adoptarea de misuri adecvate si bazate pe risc pentru verificarea identitatii acestuia, astfel incit entitatea raportoare si aiba certitudinea c& cunoaste cine este beneficiarul efectiv, inclusiv adoptarea unor masuri rezonabile pentru a infelege structura proprietdtii si structura de control a persoanei juridice; ©) infelegerea, si daci este necesar, obtinerea si evaluarea informatie’ privind scopul si natura dorit& a relatiei de afaceri; \\172.1720.\OperatoritotriDee_2016\Hotarir\spalarea_banilor.docx 9 4) monitorizarea continua a relatiei de afaceri, inclusiv examinarea tranzactiilor incheiate pe toati durata relafiei respective, pentru a se asigura c& tranzactiile realizate sint conforme cu informafiile detinute de entititile raportoare referitor la client, la profilul activitafii si riscului acestuia, inclusiv la sursa bunurilor si c& documentele, datele sau informafiile detinute sint actualizate. (3) in cazul in care nu este posibila conformarea la cerintele alin.(2) lit. a)- ©) entitifile raportoare sint obligate si nu efectueze nici o tranzactie sau activitate, inclusiv printr-un cont de plafi, si nu stabileascd nici o relatie de afaceri ori si termine o relatie de afaceri existent’, si s& transmitd formulare privind tranzactiile sau activititile suspecte Serviciului Prevenirea si Combaterea Spaliirii Banilor in conformitate cu prevederile art.11. fn acest caz, entitatile raportoare sint in drept s& nu explice clientului motivul refuzului. (4) Entitdtilor raportoare li se interzice si deschidi gi s& fina conturi anonime, conturi pe nume fictive, carnete de economii anonime, sé stabileasci ori si continue o relatie de afaceri cu o banc& fictiva sau cu o banc& despre care se stie c& permite unei bainci fictive si utilizeze conturile sale sau care pune la dispozifie pentru clienfii s&i conturi anonime. (5) Clienfii sint obligafi s& prezinte la cererea entitéfii raportoare toatd informafia, documentele $i copiile acestora necesare implement&rii masurilor de precaufie, Corectitudinea gi veridicitatea documentelor prezentate sint certificate de ciitre clienti in mod obligatoriu. (© Masurile de precautie privind clientii sint aplicate de cétre entitatile raportoare nu doar tuturor clienfilor noi, ci si clienfilor existenfi, in functie de isc, conform necesititii, inclusiv atunci cind circumstanfele relevante privind clientul se modifica. (7) fn cadrul aplicérii masurilor de precaufie privind clienfii previizute la alin. (2), entitatile raportoare urmeaz& s& stabileasci si si verifice legalitatea imputernicirilor si identitatea reprezentanfilor clientului. (8) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b), operafiunea de schimb valutar in numerar se efectueazi la prezentarea documentului de identitate, iar pentru operatiunea cu o valoarea care depagegte 5 mii lei, unitatea de schimb valutar inregistreaza datele din documentul de identitate. (9) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. a) sib), societatile de plat& si societitile emitente de moneda electronic’ pe baza unei evaluéri corespunz&toare a riscurilor care demonstreaz& existenfa unui risc scizut de spalare a banilor si finanfare a terorismului, pot omite aplicarea masurilor de precautie privind clientii in cazul respectarii urmatoarelor condi a) valoarea maxima depozitati electronic nu depiseste marimea de 5 mii lei; b) valoarea transferurilor Iunare nu depaseste 5 mii lei. Aceasta poate fi majorati pint la 10 mi lei pentru instrumentele de plat care pot fi utilizate numai pe teritoriul Republicii Moldova; c) instrumentul de platé nu poate fi finanjat cu moneda electronicd anonima; 1M172.1720.40peratriRotriDve_2016\Hotarrlspalarea_banilor.docx, 10 d) emitentul efectuiaz4 o monitorizare suficienta a tranzactiilor sau a relatiei de afaceri pentru a permite depistarea tranzactiilor suspecte. (10) Procedura si cerinfele aferente aplicarii masurilor de precautie, inclusiv de identificare a clientului si a beneficiarului efectiv, sint elaborate de citre entitafile raportoare in baza recomandirilor gi instructiunilor organelor cu funcfii de supraveghere, (11) fn cazul asigurarilor de viatd si anuitétilor prevazute de legislatia cu privire la asigurari, entitafile raportoare, suplimentar misurilor prevazute la alin. (2), aplicd urmitoarele masuri de precaufie privind cliengii: a) consemneazi numele persoanei in cazul beneficiarilor care sint persoane identificate dupa nume; b) in cazul beneficiarilor desemnafi dupa caracteristici sau categorie ori prin alte mijloace, objine unele informatii suficiente privind beneficiarii respectivi, astfel incit entitatea raportoare si fie sigura cf, la momentul plafii, va putea stabil identitatea beneficiarului. (12) in cazurile menfionate la alin(11) lit, a) sib), verificarea identitatii beneficiarilor are loc la momentul plat caz de atribuire, totald sau partiala, c&tre un tert a unei asiguréri de viafd si anuit8fi prevazute de legislafia cu privire la asigurari, entit&tile raportoare care cunosc despre atribuirea respectivi identific& beneficiarul efectiv la momentul atribuirii citre persoana fizic& sau juridic& care primeste, pentru beneficiul propriu, valoarea polifei cedate, (13) In cazul beneficiarilor bunurilor aflate sub orice forma de administrare fiduciar, care sint desemnati in fimefie de caracteristici particulare sau de categorie, entitatea raportoare obfine informafii suficiente cu privire la beneficiar, astfel incit si se asigure c& va putea stabili identitatea beneficiarului la momentul plafii sau al exercitarii de citre beneficiar a drepturilor sale dobindite. (14) Entitafile raportoare furnizeazd clienfilor informatiile solicitate in temeiul art. 12 alin. (1) al Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind protectia datelor cu caracter personal tnainte de a stabili o relafie de afaceri sau de a efectua o tranzactie ocazionalé. Informafiile includ in special o informare general cu privire la obligafiile legale care le revin entitafilor raportoare in temeiul prezentei legi atunci cind prelucreaza date cu caracter personal in scopul prevenirii spalirii banilor si finanférii terorismului. (15) fn cazul in care, dupa epuizarea tuturor mijloacelor posibile si cu condijia c& nu exist motive de suspiciune, nu se identific& nici o persoand in calitate de beneficiar efectiv, persoana fizicl care ocupi funcfia de administrator al clientului este consideraté beneficiar efectiv. Entititile raportoare fin evidenja misurilor luate in vederea identificarii beneficiarilor efectivi pentru fiecare client in parte si le prezinti, la cerere, Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalirii Banilor si/sau organelor cu funcfii de supraveghere a entitafilor raportoare. 11172.1720.40peatriotr\Doe_2016\Hotariri\spalarea_banilor.dock u Articolul 6. Evaluarea riscurilor de spilare a banilor si finanfare a terorismului si abordarea bazati pe risc (1) Entititile raportoare sint obligate si intreprind’ actiuni privind identificarea si evaluarea riscurilor de spalare a banilor si finanfare a terorismului in domeniul propriu de activitate finind cont de evaluarea a riscurilor de spalare a banilor si finanjZrii terorismului la nivel national, precum gsi de criteriile si factorii stabilifi de organele ou functii de supraveghere. Rezultatele evaluarii in domeniul propriu de activitate a riscurilor de spalare a banilor si finanjare a terorismului se aproba si se actualizeazA periodic de entitatea raportoare, iar la cerere se prezint& Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor sau organelor cu funcfii de supraveghere ale entitatilor raportoare. (2) Entitdfile raportoare, urmare a rezultatelor evaludrii riscurilor de spilare a banilor si finanfare a terorismului, utilizeazi abordarea bazat’ pe risc pentru ca actiunile de prevenire si diminuare a spalarii banilor si finanférii terorismului s& fie proportionale riscurilor de sp&lare a banilor gi finantare a terorismului, identificate in domeniul propriu de activitate. (3) Entitatile raportoare asiguri implementarea abordarii bazate pe risc prin aprobarea procedurii de identificare, evaluare, monitorizare, gestionare si diminuare a riscului de spalare a banilor si finantare a terorismului. (4) Entitatile raportoare aplicd masurile de precautie, stabilind amploarea lor in fanctie de client, riscul de spalare a banilor si finanfare a terorismului identificat, far Gurisdictie), relafia de afaceri, bun, serviciu sau tranzactie, rejeaua de distributie. (5) Entitifile raportoare aplick masurile de precautie simplificate privind clienfii la identificarea riscurilor reduse de spalare a banilor si finantare a terorismului, La identificarea, riscurilor sporite de spalare a banilor $i finanjare a terorismului, acestea aplicl mAsurile de precautie sporit privind clientii. (6) In procesul de evaluare a riscurilor de spalare a banilor si finanjare a terorismului entitafile raportoare utilizeaz’ diferite variabile aferente domeniului de activitate, inclusiv destinatia unui cont sau relafiei de afaceri, volumul activelor in depozite sau m&rimea tranzactiilor efectuate de client, frecventa si durata relafiei de afaceri. (7) Entitatile raportoare trebuie s poat demonstra Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalirii Banilor si organelor cu funcfii de supraveghere a entitafilor raportoare, ci amploarea masurilor de precautie privind clientii este adecvati, finind cont de riscurile de spalare a banilor gi de finanfare a terorismului identificate. (8) Serviciul Prevenirea si Combaterea Spaldrii Banilor in comun cu organele cu functii de supraveghere a entitdfilor raportoare, organele de drept gi alte institufii competente organizeazi, efectueazA gi actualizeaz& cel putin o data fn timp de 2 ani evaluarea riscurilor de spalare a banilor si finanfirii terorismului la nivel national pentru: a) optimizarea cadrului normativ, institutional si de politici in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului; 172.1720 80pertoriRowriDec_2016\Hotaririspalarea_banilor.docx 2 b) distribuirea eficienti a resurselor de c&tre Serviciul Prevenirea si Combaterea Spilarii Banilor, organele cu funcfii de supraveghere a entitdtilor raportoare, organe de drept si alte institutii competente; ¢) informarea autoritatilor publice, asociafiilor de profil si: entitiilor raportoare despre riscurile sp&larii banilor si finanférii terorismului identificate la nivel nafional. (9) Evaluarea riscurilor de spalare a banilor si finantare a terorismului la nivel national se consemneazi intr-un raport de evaluare care se aprob& prin ordinul gefului Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. Raportul se publica pe pagina web oficial a Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor cu excepfia informatiilor atribuite la secret de stat si cele care constituie secret comercial, bancar, fiscal, profesional sau date cu caracter personal. (10) Entitaile raportoare sint obligate s& identifice si s& evalueze riscurile de spilare a banilor $i finanfare a terorismului in domeniul propriu pind la: a) lansarea si dezvoltarea de produse si servicii noi; b) utilizarea tehnologiilor noi sau aflate in dezvoltare, atit pentru produsele gi serviciile noi, cit si pentru cele existente. (11) Organele cu funcfii de supraveghere a entitdjilor raportoare in baza evaluirii riscurilor de spalare a banilor si finanfare a terorismului la nivel national, elaboreaza si publica criteriile gi factorii care genereazi riscuri reduse si sporite de spalare a banilor si finanjare a terorismului in activitatea entititilor raportoare supravegheate, precum gi necesitatea aplicarii masurilor de precautie aferente, in funcfie de riscurilor identificate, care se revizuiesc periodic, dar cel putin o dat’ pe an. (12) Pentru identificarea si asigurarea evaluarii riscurilor de spilare a banilor gi finanfare a terorismului prevazute la alin. (1), Serviciul Prevenirea si Combaterea Spilirii Banilor, organele cu funcfii de supraveghere a entitifilor raportoare, organele de drept si alte institutii competente trebuie s dispund gi si actualizeze date statistice sub forma unei versiuni consolidate complete in domeniul aflat in competenti care includ cel putin: a) date de masurare a dimensiunii si a importantei diferitor sectoare care intr in domeniul de aplicare al prezentei legi, inclusiv numérul de entitafi si persoane, precum si importanfa economica a fiectrui sector; b) date de masurare a etapelor de raportare, de investigare, de urmarire penal si judiciare ale regimului national de combatere a spalirii banilor si a i terorismului, inclusiv numirul de rapoarte privind tranzactiile suspecte, actiunile intreprinse ca urmare a rapoartelor respective si, anual, date privind numarul de cazuri investigate, numérul de persoane urmarite penal, numirul de persoane condamnate pentru infractiuni de spilare a banilor sau de finanfare a terorismului, tipul de infractiuni asociate spalarii banilor, precum si valoarea in lei a bunurilor sistate, sechestrate sau confiscate; c) date privind numarul de solicitari transfrontaliere de informafii care au fost efectuate, primite, respinse, parfial sau complet solufionate. \U721720-40perariRooriDve 2016 Hotarrlspalarea_banilor.dock. 1B Articolul 7. Masuri de precautie simplificat& privind clientii (1) Entitatile raportoare aplic& masurile de precaufie simplificata privind ¢liengii atunci cind, prin natura lor, pot prezenta un risc redus de spilare a banilor sau de finanfare a terorismului. (2) Masurile de precautie simplificatd privind clienfii includ mésurile de precautie privind clienfii prevazute la art. 5 alin. (2) in cadrul unei proceduri simplificate aferente riscului redus de spilarea banilor gi finanjarea terorismului, care include: a) verificarea identitatii clientului si beneficiarului efectiv dupa stabilirea relatiei de afaceris b) reducerea frecventei actualiz&rii datelor de identificare; c) reducerea gradului de monitorizare continua a tranzacfiei sau a relafiei 4) limitarea obfinerii de informafii privind scopul si natura relafiei de afaceri. (3) Entitatea raportoare in baza evaluarii proprii stabilegte factorii care genereaza riscuri reduse de spalare a banilor si finanjare a terorismului, care necesité aplicarea mAsurilor de precautie simplificati privind clienfii, inclusiv daca: a) clientul este o autoritate public& sau intreprindere de stat; b) clientul este o societate ale c&rei valori mobiliare sint tranzactionate pe © pia{a reglementat& /sistem multilateral de tranzactionare care impun cerinfe pentru a asigura transparena adecvati a beneficiarului efectiv; c) clientul este rezident al jurisdictiilor prevazute la lit. ) si lit. f) care indeplineste cerinfele standardelor internationale de prevenire si combatere a spalarii banilor si finangarii terorismului; ) fara de destinafie dispune de un sistem eficient de prevenire si combatere a spalarii banilor gi finanfirii terorismului conform standardelor internationale gi este regulat supusa evaluarii in acest sens de citre organizafiile internationale de profil; e) fara destinafie define de un nivel redus de corupfie si de criminalitate conform evaluarilor oficiale; f) produsele si serviciile financiare sint limitate si bine definite unui cere de clienfi, cu scopul de a spori incluziunea financiara; 2) polifele de asigurare de viafé in care prima anuald nu depiseste valoarea de 20 mii lei sau prima unicd nu depaseste valoarea de 40 mii lei; hh) la achizitionarea polifelor de asigurare pentru sistemele de pensii, in cazul in care nu exist& 0 clauzA de riscumparare si polita nu poate fi utilizata drept garanfie; i) la achizitionarea sistemelor de pensii, anuitdtilor sau programelor similare care asigura salariafilor beneficii de pensii, pentru care contributiile se realizeazA prin deduceri de salarii, iar normele sistemului nu permit ca drepturile beneficiarilor s& fie transferate. \\172.1720 Operator RotriDoe_2016\Hotarrlspalarea_banilor.doex 4 (4) Masurile de precautie simplificatd privind clienfii nu pot fi aplicabile in cazul existenfei suspiciunii cu privire la spilarea banilor sau finanfarea terorismului. (5) Entitatea raportoare in baza evaluarii riscurilor de spalare a banilor gi finanfare a tororismului la nivel national, precum si criteriilor si factorilor stabilifi de citre organul cu funcfii de supraveghere acumuleazd informafii suficiente pentru a identifica dac& clientul, tranzactiile sau relafiile de afaceri intrunesc conditiile prevazute la alin. (3). Articolul 8, Mésurile de precautie sporitd privind clientii (1) Entitafile raportoare examineazi scopul economic si sensul tuturor tranzacfiilor complexe $i neordinare, precum si tipurile de tranzactii neordinare, aparent ffiri scop legal sau economic. Daca riscul de spalare a banilor sau de finantare a terorismului este sporit, entitatea raportoare aplici. masuri de precaufie sporiti privind clienfii proportional riscului identificat cu majorarea gradului de monitorizare a relafiei de afaceri pentru a determina daca tranzactia sau activitatea este neordinaré sau suspect. (2) Entitdtile raportoare aplic& masuri de precautie sporitd privind clientii, suplimentar celor prevazute la art.5, in situafiile care, prin natura lor, pot prezenta un rise sporit de spalare a banilor sau de finantare a terorismului, cel putin in modul stabilit in prezentul articol, precum gi in alte situafii, conform criteriilor gi factorilor stabilifi de organele de supraveghere, inclusiv prin: a) obfinerea informatiei suplimentare despre client (genul de activitate, volumul activelor, cifra de afacere, alti informatie disponibilA in surse publice, internet), precum si actualizarea frecventi a datelor de identificare a clientului i beneficiarului efectiv; b) obfinerea informatiei suplimentare despre natura gi scopul relafiei de afaceri; c) obfinerea informatiei despre sursa bunurilor clientului; d) obfinerea informatiei despre scopul tranzactiei sau activitdt pregitire, de realizare sau deja realizat’; e) obtinerea aprobirii de citre persona cu funcfii de conducere de rang superior a inifierii sau continuarii relatiei de afaceri; f) efectuarea monitorizarii sporite a relatiei de afaceri prin cresterea numarului si termenului verificdrilor efectuate si selectarea tranzactiilor si activitatilor care necesita o examinare aditionalé; g) solicitarea ca prima plat a operatiunilor s& se efectueze printr-un cont deschis in numele clientului la o institufie financiara care aplic’ msuri similare de precautie privind clientii (3) in baza evaluarii proprii, entitatea raportoare stabileste factorii care genereaza riscuri sporite si care necesitd aplicarea masurilor de precaufie sporitA privind clientii. Factorii care genereaz riscuri sporite sint: a) relatiile de afaceri care se desfaigoara in circumstanfe neobisnuite, cum ar fi distanfa geograficd semnificativa dintre entitate raportoare si client; curs de \\172.1120.80perstrhRotariDoe_2016\Hotarrispalarea_banilor.dock 1s b) clienfii care igi au regedinja in jurisdicfii cu rise sporit de spalare a banilor si finanfare a terorismului; ) clienfii care nu se prezint& personal Ia identificare; d) persoanele juridice cu rol de structuri de administrare a bunurilor personale; e) societitile care au actionari mandatafi sau ale c&ror aciuni sint in custodie; f) activitdti care implicd frecvent numerar in proporfii considerabile; 8) situafiile in care structura proprietifii si structura de control a persoanei juridice pare neobignuitd sau excesiv de complex’, avind in vedere natura activitBfii desfisurate; h) serviciile bancare acordate unei persoane fizice in baza unui portofoliu personalizat negociat cu clientul; i) produsele sau tranzactiile care ar putea favoriza anonimatul; j) relafiile de afaceri sau tranzacfii la distant, fri anumite masuri de protectie, cum ar fi semnatura electronica; k) plafile primite de la terfi necunoscufi sau neasociafi; 1) produsele noi $i practicile comerciale noi, inclusiv mecanisme noi de distributie si utilizare a unor tehnologii noi sau in curs de dezvoltare atit pentru produsele noi, cit si pentru produsele preexistente. m) farile de destinatie care, conform unor surse credibile (evaluari reciproce, rapoarte detaliate de evaluare sau rapoarte de monitorizare publicate) nu dispun de sisteme efective de prevenire si combatere a spalirii banilor si a finanfirii terorismului; n) farile de destinatie care, conform unor surse credibile, au un nivel ridicat al corupfiei sau al altor activit3i infractionale; ©) firile de destinafie care sint supuse unor sanctiuni, embargouri sau misuri similare, instituite de catre organizafiile internationale de profil, conform angajamentelor asumate de cétre Republica Moldova; p) fZrile de destinatie care acorda finanjare sau sprijin pentru activi teroriste sau pe teritoriul c&rora activeazi organizafii teroriste desemnate; 4) alfi factori identificati in cadrul evaluarii (4) in relafiile bancare transfrontaliere, institufiile financiare, suplimentar misurilor de precautie prevazute de art. 5, intreprind urmatoarele masuri: a) acumularea informatiilor suficiente despre institutia corespondent’ pentru a intelege pe deplin natura activitdfii acesteia si pentru a stabili, din informatiile disponibile public, reputatia institufiei si calitatea supravegherii; b) evaluarea controalelor efectuate de instituia corespondent& in scopul prevenirii gi combaterii spalarii banilor si finanfarii terorismului; c) obfinerea aprobarii de catre persoana cu funcfii de conducere de rang superior inainte de stabilirea unor relafii cu institufiile corespondente; 4) stabilirea prin documente in forma scrisi a responsabilititii fiecdrei institutii; e) constatarea faptului, c& institufia corespondenté a verificat identitatea clientilor care au acces direct la conturile institutiei corespondente, a aplicat in \\1721720.40perstrtRotariDoe_2016\Hotarri'spalarea_banilor.docx 16 continuu masuri de precaufie privind acesti clienfi gi este in masur& si furnizeze, la cerere, date relevante privind misurile de precautie; f) aplicarea misurilor suficiente de protectie fati de relafiile corespondente ale institutiilor corespondente care dispun de politici, controale inteme gi proceduri insuficiente in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor gi finanfiii terorismului. (5) in tranzactiile sau in relafiile de afaceri cu persoanele expuse politic, entitafile raportoare, suplimentar la misurile de precautie prevazute de art. 5, intreprind urmatoarele masuri: a) elaboreaza i implementeazd sisteme adecvate de gestionare a riscurilor, inclusiv de proceduri bazate pe evaluarea riscurilor, pentru a stabili dac’ un client, potential client sau beneficiarul efectiv al unui client este persoani expusi politic; b) obfine aprobarea persoanei cu functii de conducere de rang superior la stabilirea sau continuarea relafiilor de afaceri cu astfel de clienti; c) adopti misuri adecvate privind stabilirea sursei bunurilor implicate in relafia de afaceri sau in tranzactie cu astfel de clienti; 4) efectueazi monitorizarea sporitA si permanenté a relatiei de afaceri. (© Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor elaboreazi si publica lista funcfiilor care determina calitatea de persoana expusi politic la nivel national in conformitate cu prevederile prezentei legi. (7) Entitatile raportoare intreprind masuri pentru a stabili daca beneficiarii unei polite de asigurare de viati sau a unei anuitifi si/sau, dupa caz, dac& beneficiarul efectiv al beneficiarului sint persoane expuse politic. Masurile respective se adopt cel tirziu la momentul platii sau la momentul atribuirii, totale sau parfiale, a polifei. in cazul in care au fost identificate riscuri sporite, entitafile raportoare, suplimentar la masurile de precaufie pentru clienfi prevazute la art. 5, intreprind urmatoarele: a) informeazA persoana cu funcfii de conducere de rang superior inainte de plata veniturilor corespunzatoare politei de asigurare; b) efectueazi o examinare sporitd a intregii relafii de afaceri cu asiguratul. (8) Entitatea raportoare in baza evaluarii nafionale a riscurilor, precum $i criteriilor si factorilor stabilifi de citre organul cu funcfii de supraveghere acumuleaza informatii suficiente pentru a identifica daca clientul, tranzactiile sau relafiile de afaceri intrunese condifiile prevazute la alin. (3)-(6). Articolul 9. Pastrarea datelor (1) Entititile raportoare sint obligate si plistreze pentru cel putin 5 ani de la incetarea relatiei de afaceri toate datele aferente tranzactiilor si activitatilor nationale si internationale in misura in care s& poaté rispunde operativ solicitatilor Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalirii Banilor, organelor cu funcfii de supraveghere a entititilor raportoare si organelor de drept. Datele pistrate trebuie si fie suficiente ca s& permit reconstruirea fiectrei tranzacfii sau activititi in maniera in care s& serveasca in caz de necesitate ca proba in cadrul procedurii penale, contraventionale si altor proceduri legale. 1\172.1720.40peatoriRotarhDoe_2016\Hotarrispalarea_banilor.docx 7 (2) Entitafile raportoare pastreazA toate documentele $i informafiile despre cliengi si beneficiarii efectivi, obfinute in cadrul masurilor de precautie privind clienfii, inclusiv copiile documentelor de identificare, arhiva conturilor si documentelor primare, corespondenta de afaceri, rezultatele analizelor si cercetirilor efectuate privind identificarea tranzacfiilor complexe si neordinare pe o perioada de cel putin 5 ani pentru perioada activa a relafiei de afaceri si dupa terminarea acesteia sau imediat dup’ data efectuirii tranzaofiilor ocazionale. Entitifile raportoare pastreazi evidenta tuturor documentelor gi informatiei despre tranzactiile in decursul a cel pufin 5 ani dupa finalizarea acestora, iar, la solicitarea Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalirii Banilor sau organelor cu funcfii de supraveghere a entitétilor raportoare pentru anumite tipuri de documente si informatii, termenul de pistrare a evidenfei poate fi prelungit pentru perioada solicitat’, dar nu mai mare de 10 ani de la expirarea termenului de 5 ani. (3) Entitatile raportoare trebuie sA dispuna de sisteme eficiente, inclusiv proceduri care s& raspunda rapid si in mod complet la toate solicitarile gi cererile Serviciului Prevenirea si Combaterea Spilarii Banilor si organelor cu funcfii de supraveghere a entitatilor raportoare privind tranzactiile si relatiile de afaceri cu clientii. (4) La cererea Serviciului Prevenirea si Combaterea Spilarii Banilor si organelor cu funcfii de supraveghere, entititile raportoare sint obligate sa prezinte toate informatiile disponibile privind relafiile de afaceri cu clientii, precum $i natura acestor relafii. (5) Serviciul Prevenirea si Combaterea Spélarii Banilor pistreaz& documentele si informafiile obfinute in temeiul executirii prezentei legi pe o perioada de cel putin 5 ani. Procedura privind acumularea, pastrarea si arhivarea informatiei este stabiliti prin ordin de catre seful Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. (©) Evidenja datelor si documentelor in contextul prevederilor alin. (1), (2) i (5) pot fi pastrate cel putin 5 ani pe suport de hirtie, si ulterior 10 ani pe suport electronic. Articolul 10, Executia de cétre persoane terte (1) Persoanele terfe reprezinti entititile raportoare sau filialele si reprezentantele acestora previzute de art. 4 alin. (1), rezidente sau cele echivalente situate intr-o alt& fara, care sint adecvat supravegheate gi indeplinesc cerinfe echivalente celor prevazute de prezenta lege. (2) Entititile raportoare pot si recurgi la informafia care apartine persoanelor terfe pentru a realiza misurile prevazute la art.5 alin.(2) lit. a)-c) si art.9 in urmatoarele condifii: a) entitdfile raportoare dispun de posibilitatea de a obfine imediat informafiile necesare aferente misurilor previzute la art.5 alin.(2) lit. a)-c) definute de cdtre persoanele terte; \\172.1720.80peratoriRotriDee_2016\Hotarirlspalarea_banilor.docx 18 b) entitafile raportoare adopta si implementeaz’ proceduri eficiente privind accesul operativ la copiile datelor de identificare si alte documente aferente misurilor prevazute la art.5 alin.(2) lit. a)-c) definute de ciitre persoane terfe; ¢) persoanele terfe sint adecvat supravegheate si satisfac cerinjele echivalente celor previzute de prezenta lege; 4d) persoanele terfe nu sint rezidente in jurisdictiile cu rise sporit. (3) Responsabilitatea finalA privind realizarea masurilor prevazute la art.5 alin.(2) lit. a)-c) revine entit3fii raportoare care apeleaza la persoane terfe. (4) Prevederile alin. (1) nu se aplic& in relatiile de externalizare sau de reprezentare in care, pe baza unei dispozifii contractuale, furnizorul serviciilor de externalizare sau agentul trebuie considerat parte a entitifii raportoare. (5) Lista jurisdictiilor cu risc sporit se elaboreazi, actualizeazh si se public& pe pagina web oficiala de citre Serviciul Prevenirea $i Combaterea Sp&larii Banilor. Articolul 11. Raportarea activitifilor sau tranzacfiilor care cad sub incidenta prezentei legi (1) Entititile raportoare sint obligate si informeze imediat Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalirii Banilor despre bunurile suspecte, activitafile sau tranzactiile suspecte de spilare a banilor, de infractiuni asociate spalarii banilor si de finantare a terorismului in curs de pregittire, de tentativa de realizare sau deja realizaté. Datele privind activitafile, tranzacfiile suspecte i bunurile suspecte se indic& in formulare speciale, i se remit Serviciului Prevenirea si Combaterea Spilarii Banilor in cel mult 24 de ore de la identificarea actului sau circumstanfelor care genereazi suspiciuni. (2) Entititile raportoare sint obligate si informeze Serviciul Prevenirea gi Combaterea Spilirii Banilor despre activitajile sau tranzacfiile clientilor realizate in numerar, printr-o operafiune in valoare de cel pufin 100 mii lei, ori prin mai multe operafiuni in numerar care par a avea o legiturd intre ele, Datele privind activitiile sau tranzactiile realizate in numerar se indica intr-un formular special, care se remite Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor in decurs de 10 zile calendaristice incepind cu prima zi a lunii de gestiune si se termini cu ultima zi a lunii calendaristice. (3) Entititile raportoare sint obligate si informeze Serviciul Prevenirea si Combaterea Spitirii Banilor despre tranzacjile clienjilor realizate prin virament, printr-o operafiune in valoare de cel pufin 500 mii lei, Datele privind tranzactile realizate prin virament, se indic& intr-un formular special, care se remite Serviciului Prevenirea gi Combaterea Spildrii Banilor cel tirziu la data de 15 a luni imediat urmitoare lunii de gestiune. (A) Sint exceptate de la obligatiile de raportare prevazute alin. (2) $i (3) activitifile si tranzactiile desfigurate intre institufiile financiare, intre institufiile financiare si Banca Nafionalé a Moldovei, intre institufiile financiare si Trezoreria de Stat, intre Banca National a Moldovei si Trezoreria de Stat, precum si comisionul de la deservirea conturilor bancare si spezele bancare. 1172.1720.A0peratriRotitDoe_2016\Hotarirlspalarea_banilor docx 9 (5) Formularele speciale care cad sub incidenfa prezentei legi sint confirmate prin semnftura persoanei care le-a completat sau printr-o alti modalitate de identificare si confin ce! putin urmitoarele informatii: a) seria, numarul gi data eliberirii actului de identitate, adresa, datele din procuri si alte date necesare identificarii persoanei care a efectuat tranzactia; b) denumirea/numele, codul fiscal/numirul de identificare de stat a persoanei, sediul/domiciliul, numérul si seria documentului de identitate, necesare identific&rii persoanei in al c&rei nume s-a efectuat tranzactia, datele de contact; €) datele de identificare juridic’, contutile gi jurisdictiile persoanelor care participa la tranzactie sau activitate, inclusiv institutiile financiare; 4) tipul tranzactiei sau activitatii; e) Internet Protocol adresa clientului pentru tranzactiile la distang’; £) destinatia platii si obiectul contractului; g) datele despre entitatea raportoare care a efectuat tranzactia; h) data si ora efectuirii tranzactiei sau perioada activititii, valoarea acestora; i) numele gi functia persoanei care a inregistrat tranzacfia sau activitatea; k) motivele suspiciunii. (©) Formularul special privind raportarea activititilor sau tranzacfiilor prevzute in alin. (1)-(3) se remite in format electronic in adresa Serviciului Prevenirea $i Combaterea Spalarii Banilor conform procedurii stabilite. (7) in cazuri de urgenti este posibild raportarea verbal a activitifilor sau tranzacfiilor previzute in alin. (1)-(3) exprimat prin prezentarea datelor din formularul special citre responsabilii Serviciului Prevenirea si Combaterea Spilirii Banilor in cadrul unei discufii telefonice, cu prezentarea ulterioara a formularului special in format electronic in cel mult 24 ore de la ora raportdrii verbale. (8) Forma si structura formularului special, precum si instructiunea si procedura cu privire la raportarea activitifilor sau tranzactiilor prevézute in alin, (1)-(3) si (7) sint elaborate si aprobate de citre Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor. (9) Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalirii Banilor si organele cu funcfii de supraveghere a entitijilor raportoare furnizeazi periodic entitdfilor raportoare date cu privire la rezultatele examinarii informafiilor receptionate in temeiul prezentei legi. (10) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplicd entitdjilor raportoare previzute la art. 4 alin, (1) lit. g) sik) numai in masura in care aceasti derogare se refer la informatiile pe care acestia le primesc de la unul dintre clienfii lor sau le obgin in legiturd cu acesta in cursul evaluarii situafiei juridice a clientului respectiv sau al indeplinirii sarcinii de aparare sau de reprezentare a clientului in procese de judecaté sau referitor la acestea, inclusiv de consiliere privind inifierea sau evitarea proceselor de judecaté, indiferent dac& aceste informafii sint primite sau objinute inaintea proceselor de judecata, in timpul acestora sau dupa acestea. 1172.1720.8OperatorhRotariDoe_2016\Hotarirlspalarea_banilor docx 20 Articolul 12, Interzicerea divulgarii (1) Entititile raportoare, angajatii, persoanele cu funcfii de rispundere si reprezentanfii acestora sint obligati si nu divulge clientilor ori tertilor datele despre transmiterea informafiilor in temeiul prezentei legi Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor si organelor cu functii de supraveghere a entit3filor raportoare sau despre analizele si investigatiile financiare efectuate privind spilarea banilor, infractiunilor asociate acestora sau finanjarea terorismului care au loc sau care pot avea loc. (2) Entitafile raportoare asigura protectia angajatilor si altor persoane fizice care nu sint angajafi in cadrul entititii raportoare, dar care participa la gestiunea si activitatea acesteia, de oricare ameninjare sau acfiune ostild, in legitura cu furnizarea informatiei in temeiul prezentei legi. (3) Angajatul Serviciului Prevenirea si Combaterea Spalirii Banilor si persoanele delegate din cadrul Centrului National Anticorupfie sint obligati si nu divulge persoanelor terfe datele persoanelor din cadrul entitifilor raportoare investite cu atribuii de executare a prezentei legi. Este interzisi divulgarea informafiei care constituie secret comercial, bancar, fiscal, profesional sau a datelor cu caracter personal terjelor persoane, cu exceptia cazurilor previzute la art. 16 alin. (3), (4) gi art. 17. (4) Divulgarea informafiilor cu bund credinfé in scopul aplicarii prezentei legi de cditre entitafile raportoare sau de angajatii, persoanele cu functii de rispundere si reprezentanfii acestora, nu constituie incdlcare a restricfiilor de divulgare a informatiilor i impuse prin contract sau printr-un act legislativ sau act administrativ si nu atrage rispunderea, chiar si in cazul in care acestia nu au cunoscut cu precizie tipul de activitate ilegala si indiferent dacd respectiva activitate a avut loc cu adevarat sau nu. (5) Interdictia prevazuti la alin. (1) nu se aplicd in urmatoarele circumstante: a) in cazul aceluiasi client si aceleiasi tranzactii care implica dou sau mai multe entitéfi raportoare prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a), b), ¢), g), h), si k) situate in Republica Moldova sau in cazul entitafilor raportoare nominalizate $i institufiile similare situate intr-o alt fari care impun cerinfe echivalente celor previzute de prezenta lege si cu conditia s& aparfind aceleiasi categorii profesionale si s& se supund unor obligafii referitoare la secretul profesional si protectia datelor cu caracter personal. b) intre entitifile indicate la art. 4 alin. (1) lit. g) si k) situate in Republica Moldova sau in cazul entititilor raportoare nominalizate si institutiile similare situate in alte state care impun cerinte echivalente celor prevazute de prezenta lege, care igi desfasoara activitatile profesionale, ca angajati sau nu, in cadrul aceleiasi persoane juridice sau al unei structuri mai largi la care apartine entitatea si care are proprietari, conducere sau control de conformitate in comun. c) dac& entititile raportoare indicate la art. 4 alin.(1) lit. g) sik) incearcd si descurajeze un client in a participa la activitati ilegale. (6) Interdictia prevazuté la alin. (1) nu include dezvaluirea informatiei c&tre Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalérii Banilor si organele cu functii 172.1720.\OperatorhRotwitDoe_2016\Hotaririspalarea_banilor.docx.