Sunteți pe pagina 1din 41

Biblia pentru copii

prezentat ă

Noe şi potopul

Scrisă de: Edward Hughes

Ilustra ţ ii: Byron Unger şi Lazarus

Adaptat ă dup ă: M. Maillot şi Tammy S.

Tradusă de: Tatiana Simion

Produsă de: Bible for Children

www.M1914.org

©2010 Bible for Children, Inc Autorizaţ ie: Se permite copierea si tip ă rirea acestei povestiri dar nu comercializarea acesteia.

Noe a fost un om care s-a Ónchinat lui Dumnezeu. Toţi ceilal ţ i Ól urau pe Dumnezeu ş i nu I se supuneau.

Œntr-o zi, Dumnezeu a spus ceva care a ş ocat pe toţi ÑVoi distruge această lume rea, netrebnicăî a spus Dumnezeu lui Noe.

ÑDoar familia ta va fi salvat ă

Dumnezeu l-a avertizat pe Noe de venirea unui potop care va acoperi tot p ă m‚ntul.

ÑConstruieş te o arcă din lemn, o corabie suficient de mare pentru tine ş i familia ta, ş i multe animaleî, a poruncit lui Noe.

Dumnezeu a dat lui Noe toate instruc ţiunile. Noe a fost foarte ocupat.

Probabil oamenii i ş i b ă teau joc de Noe c‚nd

acesta le-a explicat c ă vrea s ă fac ă o corabie.

Dar Noe a

continuat s ă lucreze la corabie.

De asemeni el a continuat să spună

oamenilor despre Dumnezeu. Dar nimeni nu a ascultat.

Noe avea o credin ţă mare. El a crezut de asemeni c ă Dumnezeu va da ploaie a ş a cum nu a mai fost Ónainte.

Cur‚nd corabia a fost gata pentru a primi pe to ţi cei dornici s ă intre Ón ea.

Acum au venit animalele. Dumnezeu a adus ş apte specii, c‚te două din fiecare.

P ăs ă ri mari ş i mici, animale micu ţe ş i Ónalte, ş i-au g ă sit calea către corabie.

Poate că oamenii au strigat la Noe ş i l-au jignit, deoarece el a umplut corabia cu animale.

Ei nu s-au oprit Ón a p ă c ătui Ómpotriva lui Dumnezeu ş i ei nu au cerut s ă intre Ón corabie.

Œn cele din urm ă, toate animalele ş i p ă s ă rile s-au Ómbarcat. ÑIntr ă Ón corabie!î

Dumnezeu i-a spus lui Noe. ÑTu ş i familia ta!î

Noe, soţia lui,

cei trei fii ai lui ş i nevestele lor au intrat Ón corabie. Apoi Dumnezeu a Ónchis u ş a!

Şi a Ónceput ploaia. O ploaie toren ţial ă a inundat p ăm‚ntul timp de patruzeci de zile ş i patruzeci de nop ţi.

Potopul de ape a inundat ora ş ele ş i satele. C‚nd ploaia s-a oprit, chiar ş i mun ţii erau sub ape.

C‚nd apele s-au ridicat, corabia plutea deasupra. Poate era Óntuneric Ón ă untru, poate murdar, ş i poate chiar Ónfior ător. Dar corabiaaoferit ad ăpost lui Noe Ón timpul potopului.

După cinci luni de potop, Dumnezeu a trimis un v‚nt uscat. Œncet, corabia a coborat pe muntele Ónalt

Ararat.

Noe a ră mas Ón corabie Ónc ă 40 de zile p‚nă apa s-a retras.

Noe a deschis fereastra corabiei ş i a trimes un corb ş i un porumbel afar ă din corabie. Dar porumbelul, nu a g ăsit un loc curat unde s ă se odihneasc ă, ş i s-a Óntors la Noe.

O s ăptă m‚n ă mai t‚rziu,

Noe a Óncercat din nou. Porumbelul s-a Óntors cu o frunză de mă slin Ón cioc.

Urmă toarea s ăpt ăm‚n ă p ăm‚ntul a fost

uscat, deoarece porumbelul trimis din nou nu s-a mai Óntors.

Dumnezeu a spus lui Noe că a sosit timpul să păr ăsească corabia.

Œmpreun ă, Noe ş i familia lui au cobor‚t din corabie, ei ş i toate animalele.

C‚t de recunoscător trebuie s ă se fi sim ţ it Noe.

El a construit un altar ş i a l ăudat pe

Dumnezeu, care l-a

salvat pe el ş i familia lui, de groaznicul potop.

Dumnezeu

a dat lui Noe

o minunat ă promisiune.

Niciodată

nu v-a mai trimite potop pe păm‚nt pentru a judeca păcatul uman.

Dumnezeu a l ăsat un mă reţ semn care s ă

amintească

promisiunea

Lui.

Curcubeul a fost semnul l ăsat de Dumnezeu

pentru promisiunea fă cută .

Noe ş i familia lui au f ăcut un nou Ónceput dup ă potop. Œn timp, urma ş ii lui au

repopulat p ă m‚ntul.

Toate naţ iunile de pe păm‚nt provin din Noe ş i copii lui.

Noe ş i potopul

O povestire din Cuv‚ntul lui Dumnezeu, Biblia,

se gă seş te Ón

Geneza 6-10

ÑDescoperirea cuvintelor Tale d„ lumin„.î Psalmi 119:130

Sf‚r şit

Aceast ă povestire Biblică, ne spune despre Dumnezeul nostru minunat, care ne-a creat pe noi şi care dore şte să se facă cunoscut nou ă. Dumnezeu ş tie că noi facem fapte rele, aceste fapte rele sunt numite de El p ăcate. Pedeapsa pentru pă cat este moartea, dar Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte at‚t de mult Ónc‚t a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Isus, s ă moară pe cruce şi s ă fie pedepsit pentru p ăcatele tale. Dacă tu crezi Ón Isus şi Ói ceri iertare, El te va ierta! El va veni Ón via ţ a ta, iar tu vei tr ăi cu El pentru totdeauna.

Dac ă tu crezi c ă toate acestea sunt adevă rate, roag ă-te astfel lui Dumnezeu:

Dragă Isus, cred că Tu eşti Dumnezeu dar te-ai făcut om ca să mori pentru păcatele mele, iar acum eşti viu. Te rog intr ă Ón viaţ a mea şi iart ă-mi p ăcatele, astfel voi avea o viaţă nou ă şi Óntr-o zi voi fi pentru toteauna cu Tine. Ajut ă- m ă să- Ţi slujesc şi să tr ăiesc ca şi copil al Tău. Amin.

Cite şte Biblia şi vorbe şte cu Dumnezeu Ón fiecare zi! Ioan 3:16