Sunteți pe pagina 1din 46

3-1.1.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional .

pdf
3-1.2. cu privire la modificare nr.6-1.pdf
3-1.3.cu privire la modificare nr.6-1.pdf
3-1.4.cu privire la modificare nr.6-1.pdf
3-1.5.cu privire la modificare nr.6-1.pdf
3-1.6.cu privire la modificare nr.6-1.pdf
3-1.7.cu privire la modificare nr.6-1.pdf
3-2.1.Cu privire la transmiterea datoriilor creditoare.pdf
3-2.2.cu privire la alocarea mijloacelor.pdf
3-2.3.cu privire la alocarea mijloacelor financiare.pdf
3-2.4.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.pdf
3-3.1.Cu privire la permiterea drii n locaiune.pdf
3-3.2.Cu privire la permiterea drii n locaiune.pdf
3-4.1.cu privire la modificarea deciziei 1-18 din 15.02.pdf
3-4.2.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului nr 1-18.pdf
3-4.3.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului nr 1-19.pdf
3-4.4.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului nr 1-19.pdf
3-4.5.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului nr 1-19.pdf
3-5.1.Cu privire la instituirea comisiei pentru organizarea licitatiilor.pdf
3-5.2.u privire la modificarea Deciziei Consiliului-regulament IMSP.pdf
3-5.3.Cu privire la desemnarea reprezentanilor.pdf
3-6.1.cu privire la permiterea comercializrii.pdf
3-6.2.Cu privire la transmiterea n proprietate.pdf
3-8.Cu privire la examinarea notificrii OT al Cancelariei.pdf
3-9.Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului 6-1.pdf
3-10.1.Cu privire la aprobarea componenei modificate a comisiei de concurs.pdf
3-10.2.Cu privire la anunarea concursului f publica vacanta.pdf
3-11.1.Cu privire la acordarea concediului anual nepltit presedintelui.pdf
3-11.2.Cu privire la demisia secretarului- interimar.pdf
3-12.1.Cu privire la modificarea Deciziei nr. 6-1.pdf
3-12.2.Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului 1-18.pdf
3-13.1.Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.pdf
3-13.3.alocarea mijloacelor financiare.pdf
3-14.Cu privire la casarea i scoaterea de la balana.pdf
3-15.Cu privire la modific 6-1.pdf
o
f
r r,
f
-

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C U ENI
D E C I Z I E n r, 3/1.1
din 07 aprilie 2017

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional


C ueni nr.6/ 1 din 15 decembrie 2016Cu privire la
aprobarea bugetului raional Cueni pentru anul 2017

Av nd n vedere demersul Direc iei nvm nt, nr.01-89 din 30.03.2017.


A

In conformitate cu art.59 al Legii Privind actele normative ale Guvernului i ale


altor
autorit i ale administraiei publice centrale i locale , nr.317-XV din 18.07.
2003,
cu art. 12 (2), 26 (2) lit.c),(3) din Legea privind finan ele publice locale, nr.397
16 octombrie 2003,
- XV din
n temeiul art. 43 (2 ) i 46 (1 )(2) din Legea privind administraia public local
,
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional CueniD E C I D E :

1 . Se modific Decizia Consiliului raional C ueni nr. 6/1 din 15 decemb
rie 2016 Cu
privire la aprobarea bugetului raional C ueni pentru anul 2017 , cu
modific rile
ulterioare,dup cum urmeaz:
/V

1.1 In pct. l al Deciziei Consiliului raional Cueni nr. 6/ 1 din 15 decembrie


2016 Cu
privire la aprobarea bugetului raional C ueni pentru anul 2017 suma aproba
t a
bugetului raional pentru anul 2017 se modific la venituri i cheltuieli i se majore
az cu
10,0 mii lei
/V

1.2 In anexa nr. l Indicatorii generali i sursele de finan are a bugetului raional
Cueni
pentru anul 2017 , n capitolul I Venituri, total , pct.2 Venituri colectate i capitol
ul II
Cheltuieli ,total n coloni a suma, mii lei sumele se majoreaz cu 10,0 mii lei ,
1.3. In anexa nr.2 Componen a veniturilor bugetului raional C ueni pentru anul 2017

n capitolul I Venituri,total , pct. 2 Venituri colectate , subpunctul 2.2
Comercializarea mrfurilor i serviciilor de ctre institu iile bugetare i alineatul
ncasri de la prestarea serviciilor cu plat n colonia suma, mii lei sumele se
majoreaz cu 10,0 mii lei ;
A

1.4. In anexa nr.3 Resursele i cheltuielile bugetului raional conform clasifica iei

func ionale i pe programe pentru anul 2017 n r ndul Cheltuieli curente, n total ,
A

grupa principal nv m nt , n r ndul Resurse,total i Resurse colectate de


autorit i / institu ii bugetare , r ndul Cheltuieli total n programul /subprogramul
politici management n domeniul educa iei n coloni a suma, mii lei sumele se
majoreaz cu 10,0 mii lei;
1.5. In anexa nr.4 Sinteza cheltuielilor pe institu iile finan ate din bugetul raional pentru
anul 2017 n r ndul Cheltuieli, total , n pct.5 Invm ntul-total general: n coloni a
/\


suma, mii lei i coloni a inclusiv resurse colectate sumele se majoreaz cu 10,0 mii
lei,lit.f ) Direc ia nv m nt total, inclusiv: n alineatul aparatul administrativ al
Direc iei nv t m nf n coloni a suma, mii lei sumele se maioreaz cu 10,0 mii
lei,coloni a inclusiv resurse colectate se includ sumele 10,0 mii lei, pentru servicii de
personalizare a actelor de studii.
/V

1.6. In anexa nr.7Sinteza veniturilor colectate de ctre institu iile bugetare finanate din
bugetul raional din executarea lucr rilor, prestarea serviciilor sau din alte activit i
desf urate contra plat pentru anul 2017 , dup pct.17 se include un nou punct n
urm toarea redac ie:
- pct. 18 Direc ia nvm nt n coloni a Suma preconizat spre ncasare se include
suma 10,0 mii lei inclusiv, se include un rnd nou:
- Veniturile de la servicii de personalizare a actelor de studii , n coloni a Cod F1 F3
-
se include codul 0989 , n coloni a Suma preconizat spre ncasare se include suma
10,0 mii lei.
- n rndul Total n colonia Suma preconizat spre ncasare suma se majoreaz cu
10,0 mii lei, n continuare dup text.
.
2 Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cueni;
- DirecieifmaneCueni;
- Direciei nvmnt Cueni;
- Popula iei raionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului raional
Cueni . 9

PREEDINTELE
A

o o AM o -\
A
MOLQ \
Ion Dontu
mm MVi \ y v;

ai 1

MM
CONTRASEMNEAZ
SECRETARUL INTERIMAR al
O 'A
\ -> A
'*

CONSILIULUI RAIONAL
o
-
iJ H Cl 3

Vasile CERNAT

i
o o
* f

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI

D E C I Z I E n r. 3/1.2
d i n 07 aprilie 2017

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional


C ueni nr.6/ 1 din 15 decembrie 2016Cu privire la
aprobarea bugetului raional C u eni pentru anul 2017

Av nd n vedere Decizia Consiliului stesc Grdini a, nr.2/18 din 23februarie


2017 i demersul Gimnaziului Grdini a, nr.195 din 20.03.2017, Decizia Consiliului
stesc Si i, nr.2/3 din 10.03.2017 i demersul Gimnaziului Si i, nr.39 din
5.04.2017,Decizia Consiliului stesc Opaci, nr.2/6 din 01.03.2017 i demersul
Gimnaziului Ion Ungureanu din s.Opaci, nr. 23 din 5.04.2017.
A

In conformitate cu art.59 al Legii Privind actele normative ale Guvernului i ale


altor autorit i ale administraiei publice centrale i locale , nr.317-XV din 18.07.
2003,
cu art. 12 (2), 26 (2 ) lit.c),(3) din Legea privind finanele publice locale, nr.397-XV
din 16 octombrie 2003,
n temeiul art. 43 ( 2 ) i 46 ( 1 )(2 ) din Legea privind administraia public local,
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional C ueni D E C I D E :

.
1 Se modific Decizia Consiliului raional Cueni nr. 6/1 din 15 decembrie 2016
Cu privire la aprobarea bugetului raional Cueni pentru anul 2017 , cu modificrile
ulterioare,dup cum urmeaz:
1.1 n pct. l al Deciziei Consiliului raional Cueni nr. 6/ 1 din 15 decembrie 2016
Cu privire la aprobarea bugetului raional C ueni pentru anul 2017 suma aprobat
a bugetului raional pentru anul 2017 se modific la venituri i cheltuieli i se
majoreaz cu 56,55 mii lei
1.2 n anexa nr. l Indicatorii generali i sursele de finanare a bugetului raional
Cueni pentru anul 2017 , n capitolul I Venituri, total , n coloni a suma, mii lei
se majoreaz cu suma de 56,55 mii lei,
- n pct.4 Transferuri cu destina ie special de la bugetele de nivelul I n coloni a
suma, mii lei suma se majoreaz cu 56,55 mii lei;
- n capitolul II Cheltuieli,total , coloni a suma, mii lei suma se majoreaz cu
56,55 mii lei,
1.3. n anexa nr.2 Componen a veniturilor bugetului raional C ueni pentru anul
2017 , capitolul I Venituri,total , coloni a suma, mii lei suma se majoreaz cu
56,55mii lei,
- n pct.4 Transferuri cu destina ie special de la bugetele de nivelul I , inclusiv:
- n subpunctul 4.1. Transferuri primite ntre bugetele locale de nivelul II i bugetele
locale de nivelul I n cadrul unei uniti administrativ-teritoriale i n alineatul
Transferuri curente primite cu destinaie special ntre bugetele locale de nivelul II
i bugetele locale de nivelul I n cadrul unei uniti administrativ teritoriale , n
coloni a suma, mii lei sumele se majoreaz cu 56,55 mii lei.
1.4. In anexa nr.3 Resursele i cheltuielile bugetului raional conform clasificaiei
funcionale i pe programe pentru anul 2017 n rndul Cheltuieli curente, n total ,
A

grupa principal nvmnt , n rndul Resurse,totaPi Resurse generale , n


rndul Cheltuieli total i n programul /subprogramul nvmnt gimnazial ,
coloni a suma, mii lei sumele se majoreaz cu 56,55 mii lei.
A

1.5 In anexa nr.4 Sinteza cheltuielilor pe institu iile finan ate din bugetul raional
pentru anul 2017 n rndul Cheltuieli, total , n pct.5 nvm ntul-total general: ,
lit.a) liceele, gimnazii -total, inclusiv: i alineatul ntreinerea gimnaziilor n
coloni a suma, mii lei sumele se majoreaz cu 56,55 mii lei, inclusiv:
- pentru cheltuieli curente la ntre inerea institu iei - 15,0 mii lei;
- pentru cheltuieli la alimentaia elevilor din familiile social -vulnerabile ^41,55 mii
lei.
1.6. n anexa nr.5 Volumul alocaiilor pentru instituiile colare finanate din bugetul
raional pentru anul 2017 , coloni a Alimentaia elevilor din familiile social-
vulnerabile , inclusiv:
- n pct.15Gimnaziul Ion Ungureanu Opaci n coloni a alimentaia elevilor din
familiile social -vulnerabile se include suma 30,0 mii lei , n coloni ele Total
nv mnt secundar i Total alocaii suma se majoreaz cu 30,0 mii lei ;
- n pct.22 Gimnaziul Si i n colonia alimentaia elevilor din familiile social-
vulnerabile se include suma 4,8 mii lei , n coloni ele Total nv mnt secundar
i Total alocaii suma se majoreaz cu 4,8 mii lei ;
-n pct nr.24 Gimnaziul Grdini a n coloni a alimenta ia elevilor din familiile
social-vulnerabile se include suma 6,75 mii lei , n coloni ele Total nv mnt
secundar i Total aloca ii suma se majoreaz cu 21,75 mii lei , n continuare
dup text.
2. Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cueni;
- Direciei finane Cueni;
- Direciei nvtm nt;
- Gimnaziului Grdinia;
- Gimnaziului Si i;
- Gimnaziului Ion Ungureanu Opaci;
- Populaiei raionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului raional
C uZ
/
eni ^rxr
To
Vf

PREEDINTELE ,

CONTRASEMNEAZ:
SECRETARUL INTERIMAR AL
CONSILIULUI RAIONAL

s Vasile CERNAT
o o
r

REPUBLIC A MOLDOVA
CONSILIU L RAIONAL C U ENI

D E C I Z I E nr. 3/ 1.3
din 07 " aprilie 2017

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional
C ueni nr.6/ 1 din 15 decembrie 2016Cu privire la
aprobarea bugetului raional C u eni pentru anul 2017

Av nd n vedere demersul Gimnaziului Veaceslav Harnaj Baimaclia,


In conformitate cu art.59 al Legii Privind actele normative ale Guvernului i ale altor
y\

autorit i ale administra iei publice centrale i locale , nr.317-XV din 18.07. 2003,
cu art. 12 (2), 26 (2) lit.c),(3) din Legea privind finanele publice locale, nr.397-XV din
16 octombrie 2003,
n temeiul art. 43 (2) i 46 ( 1 )(2) din Legea privind administraia public local ,
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Cueni D E C I D E :

1. Se modific Decizia Consiliului raional C ueni nr. 6/ 1 din 15 decembrie 2016 Cu


privire la aprobarea bugetului raional Cueni pentru anul 2017 , cu modific rile
ulterioare,dup cum urmeaz:
1.1 In pct. l al Deciziei Consiliului raional Cueni nr. 6/1 din 15 decembrie 2016 Cu
privire la aprobarea bugetului raional C u eni pentru anul 2017 suma aprobat a
bugetului raional pentru anul 2017 se modific la venituri i cheltuieli i se majoreaz cu
58,7 mii lei
1.2 n anexa nr. l Indicatorii generali i sursele de finanare a bugetului raional Cueni
pentru anul 2017 , n capitolul I Venituri , total , pct.2 Venituri colectate i capitolul II
Cheltuieli,total n colonia suma, mii lei sumele se majoreaz cu 58,7mii lei,
1.3. n anexa nr.2 Componen a veniturilor bugetului raional C ueni pentru anul 2017
n capitolul I Venituri,total , pct. 2 Venituri colectate , subpunctul 2.2
Comercializarea m rfurilor i serviciilor de ctre institu iile bugetare i alineatul Plata
pentru locaiunea bunurilor patrimoniului public n colonia suma, mii lei sumele se
majoreaz cu 58,7mii lei;
1.4. n anexa nr.3 Resursele i cheltuielile bugetului raional conform clasifica iei
func ionale i pe programe pentru anul 2017 n rndul Cheltuieli curente, n total ,
grupa principal nv m nt , n rndul Resurse,total i Resurse colectate de
autoriti / institu ii bugetare , r ndul Cheltuieli total n programul /subprogramul
nvmntul gimnazial n coloni a suma, mii lei sumele se majoreaz cu 58,7mii lei;
1.5. n anexa nr.4 Sinteza cheltuielilor pe institu iile finanate din bugetul raional pentru
anul 2017 n rndul Cheltuieli, total , n pct.5 nvm ntul-total general: , lit.a)
liceele, gimnazii-total, inclusiv: n rndul ntre inerea gimnaziilor n coloni a suma,
mii lei i coloni a inclusiv resurse colectate sumele se majoreaz cu 58,7mii lei.
1.6. n anexa nr.5 Volumul aloca iilor pentru institu iile colare finanate din bugetul
raional pentru anul 2017 n pct nr. l 8 Gimnaziul Veaceslav Harnaj Baimaclia n
coloni a alimenta ia din contul veniturilor colectate se include suma 58,7mii lei , n
coloniele Total nvmnt secundar i Total alocaii suma se majoreaz cu 58,7mii
lei .
1.7. In anexa nr.7Sinteza veniturilor colectate de ctre instituiile bugetare finanate din
/\

bugetul raional din executarea lucrrilor, prestarea serviciilor sau din alte activiti
desf urate contra plat pentru anul 2016 , dup pct.14 se include un nou punct n
urmtoarea redacie: .
tr

- pct 17 Gimnaziul Veaceslav Hamaj Baimaclia n coloni a Suma preconizat spre


ncasare se include suma 58,7mii lei inclusiv , se include un rnd nou:
- Veniturile de la plata pentru locaiunea bunurilor patrimoniului public , n colonia
Cod F 1 -F3 se include codul 0921 , n coloni a Suma preconizat spre ncasare se
include suma 58,7mii lei.
- n rndul Total n coloni a Suma preconizat spre ncasare suma se majoreaz cu
58,7 mii lei, n continuare dup text.
.
2 Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cueni;
- Direciei finane Cueni;
- Direciei nvmnt Cueni;
- Gimnaziului Veaceslav Hamaj Baimaclia;
- Populaiei raionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului raional
&i&L
/ fsfc
|
! PREEDINTELE
A
mi
6&0 CONTRASEMNEAZ
_
B M D

^ n u SECRETARUL INTERIMAR al
4 CONSILIULUI RAIONAL

Vasile CERNAT

l
i

REPUBL ICA MOLDOV A


CONSILI UL RAIONA L C U ENI

D E C I Z I E nr. 3/ 1.4
din 07 " aprilie 2017
*
Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional
C ueni nr.6/ 1 din 15 decembrie 2016Cu privire la
aprobarea bugetului raional Cu eni pentru anul 2017

Av nd n vedere demersul Centrului Matemal Pro Familia Cueni , nr.16 din


8.02.2017
In conformitate cu art.59 al Legii Privind actele normative ale Guvernului i
ale altor autorit i ale administra iei publice centrale i locale , nr.317-XV din
18.07. 2003,
cu art. 12 ( 2 ), 26 ( 2 ) lit.c),(3 ) din Legea privind finanele publice locale, nr.397-XV
din 16 octombrie 2003,
n temeiul art. 43 (2) i 46 ( 1)(2) din Legea privind administra ia public local,
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Cueni D E C I D E :

1 . Se modific Decizia Consiliului raional C ueni nr. 6/ 1 din 15 decembrie 2016


Cu privire la aprobarea bugetului raional C ueni pentru anul 2017 , cu
modificrile ulterioare,dup cum urmeaz:
1.1 n pct. l al Deciziei Consiliului raional C ueni nr. 6/ 1 din 15 decembrie 2016
Cu privire la aprobarea bugetului raional C ueni pentru anul 2017 suma
aprobat a bugetului raional pentru anul 2017 se modific la venituri i cheltuieli i
se majoreaz cu 18,3 mii lei
1.2 n anexa nr. l Indicatorii generali i sursele de finan are a bugetului raional
C ueni pentru anul 2017 , n capitolul I Venituri, total , pct.2 Venituri
colectate i capitolul II Cheltuieli,total n colonia suma, mii lei sumele se
majoreaz cu 18,3 mii lei,
1.3. n anexa nr.2 Componen a veniturilor bugetului raional Cueni pentru anul
2017 n capitolul I Venituri,total , pct. 2 Venituri colectate , subpunctul 2.3
Dona ii voluntare pentru cheltuieli curente i alineatul Dona ii voluntare pentru
cheltuieli curente din surse interne pentru institu iile bugetare n coloni a suma,
mii lei sumele se majoreaz cu 18,3 mii lei;
1.4. n anexa nr.3 Resursele i cheltuielile bugetului raional conform clasificaiei
funcionale i pe programe pentru anul 2017 n rndul Cheltuieli curente, n
total , n coloni a suma, mii lei suma se majoreaz cu 18,3 mii lei;
- n grupa principal Protec ie social , n rndul Resurse,total i Resurse
colectate de autoriti /instituii bugetare , rndul Cheltuieli total n
programul/subprogramul protec ie social n cazuri excep ionale n coloni a
suma, mii lei sumele se majoreaz cu 18,3 mii lei;
1.5. n anexa nr.4 Sinteza cheltuielilor pe institu iile finanate din bugetul raional
pentru anul 2017 n rndul Cheltuieli, total , n colonia suma, mii lei i
coloni a inclusiv resurse colectate sumele se majoreaz cu 18,3 mii lei;
- n pct.6 Protecie social , alineatul Centrul Matemal Pro Familia n coloni a
suma, mii lei i coloni a inclusiv resurse colectate sumele se majoreaz cu 18,3
mii lei.
1.6. In anexa nr.7Sinteza veniturilor colectate de ctre instituiile bugetare
finan ate din bugetul raional din executarea lucr rilor, prestarea serviciilor sau din
alte activit i desf urate contra plat pentru anul 2016 , inclusiv :
- n pct.14 Centrul Matemal Pro Familia i alineatul Donaii voluntare pentru
cheltuieli curente din surse interne pentru institu iile bugetare n coloni a Suma
preconizat spre ncasare sumele se majoreaz cu 18,3 mii lei;
- n rndul Total n colonia Suma preconizat spre ncasare suma se
majoreaz cu 18,3 mii lei, n continuare dup text.
.
2 Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cueni;
- Direciei finane Cueni;
- Direciei asisten social i protecie a familiei;
- Centrului Matemal Pro Familia C ueni ;
- Populaiei raionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului

CONTRASEMNEAZ
SECRETARUL INTERIMAR al
CONSILIULUI RAIONAL

Vasile CERNAT
o o
6 r

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C U ENI

D E C I Z I E nr. 3/1.5
din .. 07 w aprilie 2017

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional


C ueni nr.6/ 1 din 15 decembrie 2016Cu privire la
aprobarea bugetului raional C ueni pentru anul 2017

Av nd n vedere demersul Liceului teoretic A .Mateevici or.Cueni, nr.48


din
06.03. 2017.
In conformitate cu art.59 al Legii Privind actele normative ale Guvernului i ale altor
A

,
autorit i ale administra iei publice centrale i locale , nr.317- XV din 18.07. 2003
cu art. 12 ( 2 ), 26 ( 2 ) lit.c ),( 3) din Legea privind finan ele publice locale, nr.397-
XV din
16 octombrie 2003,
,
n temeiul art. 43 ( 2 ) i 46 ( 1 )( 2 ) din Legea privind administraia public local
nr.436 XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional C ueni D E C I D E :
-
1 . Se modific Decizia Consiliului raional C u eni nr. 6/ 1 din 15 decembrie
2016 Cu
privire la aprobarea bugetului raional C u eni pentru anul 2017 , cu
modificrile
ulterioare,dup cum urmeaz:
2016 Cu
1.1 In pct. l al Deciziei Consiliului raional C u eni nr. 6/ 1 din 15 decembrie
A

aprobat a
privire la aprobarea bugetului raional C u eni pentru anul 2017 suma
majoreaz cu
bugetului raional pentru anul 2017 se modific la venituri i cheltuieli i se
27,0 mii lei
1.2 In anexa nr. 1 Indicatorii generali i sursele de finan are a bugetului
raional Cueni
, mii lei suma se
pentru anul 2017 , capitolul I Venituri, total , coloni a suma
majoreaz cu 27,0 mii lei,
- n pct .Venituri de baz n coloni a suma, mii lei suma se majoreaz cu 1,5 mii lei,
- n pct.2 Venituri colectate n colonia suma, mii lei suma se majoreaz cu
25,5 mii
lei,
cu 27,0
- n capitolul II Cheltuieli,total n colonia suma, mii lei suma se majoreaz
mii lei,
1.3. n anexa nr.2 Componen a veniturilor bugetului raional C ueni
pentru anul 2017
az cu 27,0 mii
n capitolul I Venituri,total , coloni a suma, mii lei suma se majore
lei,inclusiv:
e n coloni a
- pct. l Venituri generale subpunctul 1.3 Taxe i pl i administrativ alineat nou n
suma, mii lei sumele se majoreaz cu 1,5 mii lei i se include un
public ncasat n
urmtoarea redac ie Plata pentru loca iunea bunurilor patrimoniului
az cu 1,5 mii lei;
bugetul local de nivelul II, n coloni a suma, mii lei suma se majore
rea m rfurilor i serviciilor de
- pct. 2 Venituri colectate , subpunctul 2.2 Comercializa lor patrimoniului
ctre institu iile bugetare i alineatul Plata pentru loca iunea bunuri
lei;
public n coloni a suma, mii lei sumele se majoreaz cu 25,5 mii
conform clasifica iei
1.4. n anexa nr.3 Resursele i cheltuielile bugetului raional
curente, n total ,
funcionale i pe programe pentru anul 2017 , r ndul Cheltuieli
coloni a suma, mii lei suma se majoreaz cu 27,0 mii lei, inclusiv:
- n grupa principal Servicii de stat cu destinaie general n rndul Resurse,total i
Resurse generale , n r ndul Cheltuieli total i n programul /subprogramul executivul
i serviciul de suport , coloni a suma, mii lei sumele se majoreaz cu 1,5 mii lei, plata
chiriei se va calcula conform prevederilor pct.5 din Decizia, care se modific.
- n grupa principal nvm nt , n rndul Resurse,total i Resurse colectate de
autorit i / institu ii bugetare , r ndul Cheltuieli total n programul/subprogramul
nv m ntul liceal , coloni a suma, mii lei sumele se majoreaz cu 25,5 mii lei,
pentru restituirea cheltuielilor pentru serviciile comunale.
1.5. n anexa nr .4 Sinteza cheltuielilor pe institu iile finan ate din bugetul raional pentru
anul 2017 , r ndul Cheltuieli, total , n coloni a suma, mii lei suma se majoreaz cu
27,0 mii lei, i coloni a inclusiv resurse colectate sumele se majoreaz cu 25,5 mii lei,
- n pct. l Servicii de stat cu destinaie general i alineatul reparaii i investi ii
capitale centralizate , coloni a suma, mii lei suma se majoreaz cu 1 ,5 mii lei,
- n pct.5 Invm ntul-total general: , lit.a) liceele, gimnazii-total, inclusiv: n rndul
A

ntre inerea liceelor , coloni a suma, mii lei i coloni a inclusiv resurse colectate
sumele se majoreaz cu 25,5 mii lei;
1.6. n anexa nr.5 Volumul aloca iilor pentru institu iile colare finan ate din bugetul
raional pentru anul 2017 , pct nr.7 Liceul Teoretic Alexei Mateevici Cueni i
rndul Total , coloni ele Alimenta ia din contul veniturilor colectate , Total
nvmnt secundar i Total alocaii sumele se majoreaz cu 25,5 mii lei , pentru
achitarea serviciilor comunale.
1.7. n anexa nr.7Sinteza veniturilor colectate de ctre institu iile bugetare finanate din
bugetul raional din executarea lucrrilor, prestarea serviciilor sau din alte activit i
desf urate contra plat pentru anul 2016 , inclusiv:
- n pct.3 Liceul Teoretic Alexei Mateevici C ueni , coloni a Suma preconizat spre
ncasare suma se majoreaz cu 25,5 mii lei i se include un nou alineat n urmtoarea
redac ie:

- Veniturile de mla2 plata pentru locaiunea bunurilor patrimoniului public de la darea n


loca iune a 10,5 n incinta liceului n coloni a Cod F 1 -F3 se include codul 0922 ,
n coloni a Suma preconizat spre ncasare se include suma 25,5 mii lei;
- n r ndul Total n coloni a Suma preconizat spre ncasare suma se majoreaz cu
25,5 mii lei, n continuare dup text.
2. Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului C ueni;
- Direciei finane Cueni;
- Direciei nvmnt;
- Liceului Teoretic Alexei Mateevici Cueni;
- Populaiei raionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului raional
C ueni, <TvT-
..

CONTRASEMNEAZ
SECRETARUL INTERIMAR al CONSILIULUI RAIONAL
Vasile CERNAT
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C U ENI

D E C I Z I E nr. 3/ 1.6
din 07 " aprilie 2017

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional


C ueni nr.6/ 1 din 15 decembrie 2016Cu privire la
aprobarea bugetului raional Cueni pentru anul 2017

Av nd n vedere demersul Liceului Teoretic tefan cel Mare i Sf nt


s.Taraclia. _ _
In conformitate cu art.59 al Legii Privind actele normative ale Guvernului i
/\ _

ale altor autorit i ale administra iei publice centrale i locale , nr.317-XV din
18.07. 2003,
cu art. 12 ( 2 ), 26 (2) lit.c),(3) din Legea privind finanele publice locale, nr.397-XV
din 16 octombrie 2003,
n temeiul art. 43 ( 2) i 46 ( 1 )( 2 ) din Legea privind administra ia public local ,
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Cueni D E C I D E :

1 . Se modific Decizia Consiliului raional C ueni nr. 6/ 1 din 15 decembrie 2016


Cu privire la aprobarea bugetului raional Cueni pentru anul 2017 , cu
modificrile ulterioare,dup cum urmeaz:
1.1 n pct. l al Deciziei Consiliului raional Cueni nr. 6/ 1 din 15 decembrie 2016
Cu privire la aprobarea bugetului raional C ueni pentru anul 2017 suma
aprobat a bugetului raional pentru anul 2017 se modific la venituri i cheltuieli i
se majoreaz cu 0,9 mii lei
1.2 n anexa nr. l Indicatorii generali i sursele de finan are a bugetului raional
C ueni pentru anul 2017 , capitolul I Venituri, total , pct. l Venituri de baz ,
capitolul II Cheltuieli ,total coloni a suma, mii lei sumele se majoreaz cu 0,9
mii lei,
1.3. n anexa nr.2 Componena veniturilor bugetului raional Cueni pentru anul
2017 n capitolul I Venituri ,total , pct. l Venituri generale , subpunctul 1.3
Taxe i pl i administrative i alineatul Plata pentru locaiunea bunurilor
patrimoniului public ncasat n bugetul local de nivelul II n colonia suma, mii
lei sumele se majoreaz cu 0,9 mii lei .
1.4. n anexa nr.3 Resursele i cheltuielile bugetului raional conform clasifica iei
funcionale i pe programe pentru anul 2017 , rndul Cheltuieli curente, n total ,
grupa principal Servicii de stat cu destinaie general , rndul Resurse,total ,
r ndul Resurse generale ,r ndul Cheltuieli total i n programul /subprogramul
executivul i serviciul de suport , coloni a suma, mii lei sumele se majoreaz cu
0,9 mii lei , plata chiriei se va calcula conform prevederilor pct.5 din Decizia, care
se modific.
1.5. n anexa nr.4 Sinteza cheltuielilor pe institu iile finan ate din bugetul raional
pentru anul 2017 , r ndul Cheltuieli, total , pct. l Servicii de stat cu destina ie
general i alineatul reparaii i investiii capitale centralizate , colonia suma,
mii lei suma se majoreaz cu 0,9 mii lei, n continuare dup text.
2. Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cueni;
- Direciei finane Cueni;
- Direciei nvmnt;
- Liceului Teoretic tefan cel Mare i Sf nt s.Taraclia;
- Populaiei raionului prin intermediul plas rii pe pagina web a Consiliului
Cueni.

OLQ te m *ELE
M arvs
J
\ X I
*
O
Dontu CONTRASEMNEAZ
$ SECRETARUL INTERIMAR al
/
SL N o:

CONSILIULUI RAIONAL
^

Vasile CERNAT
.
**

o
o o
f

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI

D E C I Z I E nr. 3/1.7
din ,,, 07 aprilie 2017

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional


Cueni nr.6/ 1 din 15 decembrie 2016Cu privire la
aprobarea bugetului raional Cueni pentru anul 2017

Avnd n vedere Decizia Consiliului comunal Baimaclia, nr.1 /4 din 18.03 2017 i
demersul Gimnaziului V.Hamaj Baimaclia, nr.01-20 din 31.03.2017.
In conformitate cu art.59 al Legii Privind actele normative ale Guvernului i
ale
altor autoriti ale administraiei publice centrale i locale , nr.317-XV din
18.07.
2003,
cu art. 12 (2), 26 (2) lit.c),(3) din Legea privind finanele publice locale, nr.397-
XV
din 16 octombrie 2003,
,
n temeiul art. 43 ( 2 ) i 46 ( 1 )( 2 ) din Legea privind administraia public local
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional C u eni D E C I D E
:

brie 2016
1 Se modific Decizia Consiliului raional C ueni nr. 6/ 1 din 15 decem
. ic rile
Cu privire la aprobarea bugetului raional C ueni pentru anul 2017 , cu modif
ulterioare,dup cum urmeaz :
1.1 In pct. l al Deciziei Consiliului raional C u eni nr. 6/ 1 din 15 decem
brie 2016
at
Cu privire la aprobarea bugetului raional C ueni pentru anul 2017 suma aprob
a bugetului raional pentru anul 2017 se modific la venituri i cheltu
ieli i se
majoreaz cu 50,0 mii lei
1.2 n anexa nr. l Indicatorii generali i sursele de finanare a bugetu
lui raional
Cueni pentru anul 2017 , n capitolul I Venituri, total ,n pct.4 Trans
feruri cu
,total n
destinaie special de la bugetele de nivelul I i capitolul II Cheltuieli
colonia suma, mii lei sumele se majoreaz cu 50,0 mii lei;
1.3. n anexa nr.2 Componen a veniturilor bugetului raional Cueni
pentru anul
2017 , capitolul I Venituri ,total , pct.4 Transferuri cu destina ie
special de la
le locale de
bugetelp de nivelul I , subpunctul 4.1. Transferuri primite ntre bugete
administrativ-
nivelul II i bugetele locale de nivelul I n cadrul unei uniti
teritoriale i n alineatul Transferuri curente primite cu destina
ie special ntre
unei uniti
bugetele locale de nivelul II i bugetele locale de nivelul I n cadrul
cu 50,0 mii
administrativ teritoriale , n coloni a suma, mii lei sumele se majoreaz
lei.
1.4. n anexa nr.3 Resursele i cheltuielile bugetului raional confo
rm clasifica iei
curente, n total ,
funcionale i pe programe pentru anul 2017 n r ndul Cheltuieli
grupa principal nv m nt , n r ndul Resurse,totaf i Resur
se generale , n
r ndul Cheltuieli total i n programul /subprogramul nv m nt gimna
zial ,
colonia suma, mii lei sumele se majoreaz cu 50,0 mii lei.
1.5 n anexa nr. 4 Sinteza cheltuielilor pe institu iile finan ate din bugetul
raional
A

pentru anul 2017 n r ndul Cheltuieli, total , n pct.5 Inv mntul-total


general : ,
lit.a ) liceele, gimnazii -total, inclusiv: i alineatul ntreinerea gimnaziilor
n
coloni a suma, mii lei sumele se majoreaz cu 50,0 mii lei, inclusiv:
- pentru achitarea serviciilor comunale la gaze i energia electric - 50,0 mii lei;
1.6. n anexa nr.5 Volumul aloca iilor pentru instituiile colare finan ate
din bugetul
raional pentru anul 2017 , n pct nr.18 Gimnaziul Veaceslav Hamaj
Baimaclia n
az cu
coloniele Total nvmnt secundar i Total aloca ii sumele se majore
electric, n
50,0 mii lei , pentru achitarea serviciilor comunale la gaze i energia
continuare dup text.
2. Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cueni;
- Direc iei finane Cueni;
- Direciei nvtmnt;
- Gimnaziului Veaceslav Hamaj Baimaclia; raional
- Populaiei raionului prin intermediul plas rii pe pagina web a Consiliului

CONTRASEMNEAZ
SECRETARUL INTERIMAR al
f

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI
D E C I Z I E nr. 3/2.1
din 07 aprilie 2017

Cu privire la transmiterea
dtoriilor creditoare

Av nd n vedere demersul directorului Gimnaziului V .Hamaj s.Baimac


lia , coordonat cu
primarul comunei Baimaclia,
In baza art .4, art.8, 4 ) din Legea privind proprietatea public a unit ilor admini
stratev-
teritoriale, nr.523-XIV din 16 iulie 1999,
n conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a bunuril
or proprietate
public, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr .901 din
31decembrie 2015,
n temeiul art.43 (2), art.46 (1) (2), 77 (2) din Legea privind administra ia public local

nr.436- XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Cueni DECIDE:

1. Se transmit d toriile creditoare de la balan a Gimnaziului V.Hamaj ,


s.Baimaclia, la
ntre inerea Centrului Comunitar pentru educa ie timpurie a copiilor, Consili
ul raional
C ueni, la data de 01.01.2017, la balan a Prim riei comunei Baimaclia, gr dini
de copii s.
a
Baimaclia, Consiliul comunal Baimaclia - 37023,64 lei , inclusiv:
- retribuirea muncii angajailor
- 29918,41 lei;
- contribu ii de asigur ri sociale de stat obligatorii
- 6881,23 lei;
- deplasri n interiorul rii
- 224,0 lei.
2. Preedintele raionului Cueni va institui comisia de predare-primire a dtoriilor credito
are
men ionate n pct. l al prezentei Decizii .
3. Prezenta Decizie se comunic :
- Preedintelui raionului C ueni ;
- Direciei finane Cueni;
- Direciei nvmnt;
- Gimnaziul V.Hamaj , s.Baimaclia;
- Primriei com.Baimaclia;

CONTRASEMNEAZ
SECRETAR - INTERIMAR AL
CONSILIULUI RAIONAL C UENI
/ Vasile CERNAT
r t*r

o o
& r

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI
D E C I Z I E nr.3/2.2
din 07 aprilie 2017

Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare

Av nd n vedere demersurile directorului Liceului Teoretic,Ion Creang , nr.01 -


09 din 23.01 .2017 i directorului Gimnaziului Al .Sturza , nr. 95 din 28.02.2017,
cererea cet. Nicul Valentin, din 21.02.2017 i Catanoi Elena cet.s.Zaim , dinl 3.03.17.
n conformitate cu art. 26 (2) lit.c),(3) din Legea privind finan ele publice locale,
nr.397-XV din 16 octombrie 2003,
cu art. 4 (2), (3) din Legea privind descentralizarea administrativ nr.435-XVI din
28 decembrie 2006,
n temeiul art.43 (2) i art.46 ( 1 ), (2) din Legea privind administraia public
local nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional C u eni DECIDE:

1. Se aloc mijloace financiare din contul soldului transferurilor categoriale, constituit n


urma executrii bugetului raional Cueni pentru anul 2016 - 113,8 mii lei , inclusiv:
1.1. Gimnaziul Al .Sturza s.Ucrainca, pentru achitarea gazelor naturale - 24,8 mii lei;
1.2. Liceului Teoretic Ion Creang Cu eni , pentru cheltuieli curente - 89,0 mii lei .
2 . Se aloc din contul Fondului de rezerv al Consiliului raional Cueni, Direciei
asisten social i protec ie a familiei suma de 25 mii lei , pentru acordarea ajutorului
material cet. Nicul Valentin, locuitor al s.Copanca, veteran al rzboiului din a.1992,
veteran al muncii pedagogice, pentru acoperirea cheltuielilor suportate la interven ia
chirurgical 15 mii lei i cet.Catanoi Elena,locuitore a s.Zaim raionul Cueni, ajutor
material n sum de 10 mii lei , pentru restabilire casei, care a fost parial distrus n urma
incediului .
3. Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cueni ;
- Direciei finan e Cueni;
- Direciei nv tm nt;
- Gimnaziului Al .Sturza s.Ucrainca;
- Direciei asisten social i protec ie a familiei;
- Cet. Nicul Valentin, s.Copanca;
- Cet. Catanoi Elena , s.Zaim;
- Popula iei raionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului raional
Cueni .
PRE EBjg| LE EDINEI
CONTRASEMNEAZ
O
5

fetM )
v o
V.

FW r/ SECRETAR- INTERIMAR AL
CONSILIULUI RAIONAL C UENI
w
38?
si
AQ Vasile CERNAT
r

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CUENI
DE C I Z I E nr. 3/2.3
din 07 aprilie 2017
Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare

Av nd n vedere demersurile directorului Liceului Teoretic Meterul Manole , nr.66 din


29.03.2017, directorului IMSP Spitalul raional C u eni Ana i Alexandru , nr,01 -1 / 185 din
30.03.2017 i nr.01 -1 /187 din 30.03.2017,
n conformitate cu art. 26 (2) lit.c),(3) din Legea privind finan ele publice locale, nr.397-XV din
16 octombrie 2003,
cu art. 4 (2), (3) din Legea privind descentralizarea administrativ, nr.435-XVI din 28 decembrie
2006,
n temeiul art .43 (2) i art.46 ( 1 ), (2) din Legea privind administra ia public local , nr.436-XVI
din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Cueni DECIDE:

1. Se aloc mijloace financiare din contul soldului de mijloace bneti constituit n urma executrii
bugetului raional C ueni pentru anul 2016, 296,8 mii lei i se repartizeaz dup cum urmeaz:
1.1 . Liceului Teoretic Meterul Manole s.S lcua, pentru acoperirea celtuielilor de transport la
deplasarea echipelor Liceului la concursul Odisseia Cugetului Olimpiada european n perioada 29
aprilie-4 mai 2017 n Belorusia or.Minsc'i or.Zubronok -
23,8 mii lei;
1.2. IMSP Spitalul raional Cu eni Ana i Alexandru pentru procurarea materialelor pentru
osteosintez( piese metalice pentru opera ii ortopedice cu informarea ulterioar ntr-o edin a listei
beneficiarilor) -
35,0 mii Iei;
1.3. IMSP Spitalul raional C ueni Ana i Alexandru pentru executarea i finisarea repara iei
capitale a Unit ii Primire Urgent -
238 ,0 mii lei .
2. Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cueni;
- Direciei finane Cueni;
- Direciei nvm nt;
- Liceului Teoretic Meterul Manole s.Slcua;
- IMSP "Spitalul raional C ueni Ana i Alexandru ;
CV'
- Populaiei raionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului raional Cueni.

Vi

Ion DONTU
CONTRASEMNEAZ
SECRETARUL INTERIMAR
al CONSILIULUI RAIONAL
/ (j dti^
Vasi eCERNAT ,
9W PMUIQ. 'u^ol&i

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI
D E C I Z I E nr. 3/2.4
din 07 aprilie 2017

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

Avnd n vedere demersul Aparatului preedintelui raionului Cu eni ,


In conformitate cu art. 42(3) din Legea cu privire la funcia public i statutul
func ionarului public, nr. 158-XVI din 04.07.2008;
cu art. 8,26(2) lit. c), (3) din Legea privind finan ele publice locale, nr. 397-XV
din 16.10.2003,
n temeiul art. 43 (2), 46 (1 ), (2) din Legea privind administraia public local
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Cueni
DECIDE:
.
1 Se aloc mijloace financiare din contul soldului de mijloace b neti constituit n
urma execut rii bugetului raional Cu eni pe anul 2016 pentru achitarea
indemniza iei unice n propor ie de 15 % din salariul de func ie de inute pentru
fiecare an de activitate n serviciul public, total 5.500 lei
inclusiv: Ciobanu Irina - 3000 lei
Burac Tudor - 2500 lei
2 .Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului C u eni ;
- Aparatul preedintelui ;
- Direciei Finane C ueni;
- Beneficiarilor men ionai n pct. l al prezentei Decizii;
- Populaiei raionului prin intermediul paginii web a Consiliului raional Cueni.

CONTRASEMNEAZ
SECRETAR- INTERIMAR
AL CONSILIULUI RAIONAL
Vas r
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI
D E C I Z I E n r. 3/3.1
din 07 aprilie 2017

Cu privire la permiterea
drii n locatiune
Av nd n vedere demersul Liceului Teoretic A.Mateevici , Cueni , nr.47 din
06.03.2017
n temeiul art.43 ( 1 ) lit.d ), art.46 (1 )(2) i 77(2) din Legea privind
administra ia public local nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional
Cu eni DECIDE:

1. Se permite directorului Liceului Teoretic A.Mateevici ,Cueni darea n locaiune


a 10,5 m n incinta liceului, or.C u eni , str. A. Mateevici 1 , AO Asociaia
Psihologilor Tighina pentru perioada 01.03.2017 - 31.12.2019, pentru
implementarea proiectului Ini iative comune ale organizaiilor societii civile de pe
ambele maluri ale Nistrului n vederea integrrii socio-profesionale a tinerilor
defavoriza i din Republica Moldova (SVIS Moldova) .
2. Calcularea i achitarea pl ii pentru chiria bunului patrimoniului public se va
efectua conform prevederilor deciziilor anuale de aprobare a bugetului raional .
3 . Prezenta Decizie se comunic :
- Preedintelui raionului ;
- Aparatului Preedintelui raionului;
- Direc iei nvmnt;
- Direc iei Finane Cueni;
- Liceului Teoretic A.Mateevici , Cueni;
- Populaiei raionului prin intermediul plasrii pe pagina WEB al Consiliului

MOLO
CONTRASEMNEAZ
SECRETAR- INTERIMAR
NSILIULUI RAIONAL
/Vasile CERNAT
4*

M
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI
D E C I Z I E nr. 3/3.2
din 07 aprilie 2017

#
Cu privire la permiterea
drii n locatiune
J

Avnd n vedere demersul Liceului Teoretic tefan cel Mare i Sf nt s.Taraclia,


nr.06 din 03.02.2017
n temeiul art.43 ( 1 ) lit.d ), art.46 ( 1 )(2) i 77(2) din Legea privind administraia
public local nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Cueni DECIDE:

1. Se permite directorului Liceului Teoretic tefan cel Mare i Sf nt s.Taraclia, darea


n loca iune a 34 m din incinta subsolului Liceului ( blocul de studii A), ntreprinderii de
Stat Centrul de pregtire a specialitilor pentru Armata Naional filiala Cueni,
os.Tighinei 5, pentru perioada 01.03.2017 - 31.12.2017, pentru pregtirea specialitilor
pentru Armata Na ional .
2. Calcularea i achitarea pl ii pentru chiria bunului patrimoniului public se va efectua
conform prevederilor pct.5 al Deciziei Consiliului raional Cu privire la aprobarea
bugetului raional C u eni pentru anul 2017 , nr. 6/1 din 15 decembrie 2016.
3 . Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului ;
- Direciei nvmnt;
- Direciei finane Cu eni ;
- Liceului Teoretic tefan cel Mare i Sf nt s.Taraclia;
- Populaiei raionului prin intermediul plasrii pe pagina WEB a Consiliului raional
Cu eni .
o

PREEDINTELE EDINEI
(IffDOTO
O

4
U CONTRASEMNEAZ
SECRETAR- INTERIMAR
o &
AL CONSILIULUI RAIONAL
Vasile CERNAT

%
4

o
r

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI
D E C I Z I E n r. 3/4.1
din 07 aprilie 2017

Cu privire la modificarea Deciziei


Consiliului raional C useni nr. 1 /18 din 15.02.2017
j

Cu privire la alocarea mijloacelor financiare

n
conformitate cu art. 59, 60(2) din Legea privind actele normative ale
Guvernului i ale altor autorit i ale administra iei publice centrale i locale, nr.
317- XV din 18.07.2003;
cu art. 8,26(2) lit. c), (3 ) din Legea privind finanele publice locale, nr. 397-XV
din 16.10.2003,
n temeiul art. 43 (2), 46 ( 1 ), (2) din Legea privind administraia public local
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional C u eni DECIDE:

1. Se modific Decizia Consiliului raional C u eni nr. 1 / 18 din 15.02.2017


95
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare , dup cum urmeaz:
1.1. n pct.1.1 . Din contul soldului de mijloace bneti constituit n urma
execut rii bugetului raional C u eni pe anul 2016 , al. 14 sintagma de
gimnastic se substituie cu sintagma "polivalent de educaie fizic , n
continuare dup text.
2. Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cueni ;
- Direc iei finane;
- Seciei construc i , gospodrie comunal i drumuri;
- Populaiei raionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului
raional Cu eni .

-C-
EDINEI /f .
A<
*\ o
A: -
O
Z
r~
KoU #*<1 V O
/
V\ ti>
O oA o 7 /

CONTRASEMNEAZ
SECRETAR- INTERIMAR
i
AL CONSILIULUI RAIONAL
Vasile CERNAT
>
-
4f r

I yjr
>

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI
D E C I Z I E nr.3/4.2
din 07 aprilie 2017

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului


raional C u eni nr.1/18 din 15.02.2017 Cu
privire la alocarea mijloacelor financiare

Av nd n vedere demersurile directorului Gimnaziului A1. Sturza s. Ucrainca, nr. 98


din 28.03.2017 i al directorului Gimnaziului C menii Noi, nr.10 din 20.02.2017,
n conformitate cu art. 59, 60(2) al Legii Privind actele normative ale Guvernului i
ale altor autorit i ale administra iei publice centrale i locale , nr.317-XV din 18.07.
2003,
cu art.8, 26 ( 2 ) litc), (3) al Legii privind finan ele publice locale, nr.397 XV din 16
octombrie 2003,
n temeiul art.43 (2), art. 46 ( 1), (2) din Legea privind administraia public local
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional C ueni DECIDE:
1. Se modific Decizia Consiliului raional C ueni nr. 1 / 18 din 15.02.2017 Cu privire la
alocarea mijloacelor financiare , dup cum urmeaz:
- n punctul 1.3 Din contul soldului Componentei raionului pentru repartizare , aprobat
n bugetul raional pentru anul 2017, total , la Beneficiarul Gimnaziului Alexandru
Sturza , s.Ucrainca destina ia se completeaz cu sintagma i a u ilor n cl direa
Gimnaziului Alexandru Sturza , s. Ucrainca .
- n punctul nr.1.4 Din contul soldului transferurilor categoriale, constituit n urma
execut rii bugetului raional C ueni pe anul 2016, total , la Beneficiarul Gimnaziului
Cmenii Noi suma pentru repara ia sistemului de canalizare de 74,7 mii lei se
micoreaz i se substituie cu 18,0 mii lei, se include un alineat nou n urmtoarea
redac ie: pentru cheltuieli de salarizare - 56,7 mii lei , n continuare dup text.
2. Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cueni;
- Direciei Finane Cueni;
A

- Direciei Invmnt ;
- Sec iei construc ii, gospodrie comunal i drumuri ;
- Gimnaziului Cmenii Noi;
- Gimnaziului Alexandru Sturza , s.Ucrainca
- Populaiei.; raionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului raional
Cmmr o
./oo /f
3 V
PREEDINT E D I N T E I
i
W r-
CONTRASEMNEAZ
J
SECRETAR- INTERIMAR
AL CONSILIULUI RAIONAL
Vasile CERNAT
*
4

tU
O
f
02 .
"O
f

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI
D E C I Z I E nr. 3/4.3
din 07 aprilie 2017

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului


raional Cueni nr.1/19 din 15.02.2017 Cu
privire la cooperarea cu unele autorit i publice
de nivelul nt i din raionul Cueni

Av nd n vedere demersurile primarului corn . F rldeni, nr.63/2- 1.11 din 30.03.2017, primarului
s.Sii, nr.61 din 30.03.2017.
n conformitate cu art. 59, 60(2) al Legii Privind actele normative ale Guvernului i ale altor
autoriti ale administra iei publice centrale i locale , nr.317-XV din 18.07. 2003,
cu art.8, 26 (2) litc), (3) al Legii privind finan ele publice locale, nr.397 XV din 16 octombrie 2003,
n temeiul art.43 (2), art. 46 (1 ), (2) din Legea privind administraia public local nr.436-XVI din
28 decembrie 2006, Consiliul raional C ueni DECIDE:

.
1 Se modific Decizia Consiliului raional Cueni nr. 1 /19 din 15.02.2017 Cu privire la cooperarea cu
unele autoriti publice de nivelul nt i din raionul Cueni , n punctul nr.1.1 Din contul soldului de
mijloace bneti constituit n urma executrii bugetului raional C ueni pe anul 2016, total , inclusiv:
1.1. Beneficiarul Consiliului comunal Frldeni destinaia, suma alocat se modific i se expun n
urmtoarea redac ie: J

- Servicii de geodezie i geologie pentru proiectarea obiectului Sistemele de aprovizionare cu ap


potabil, canalizare i a sta iei de epurare a apelor uzate din s. F rldeni, comuna F rldeni, raionul
Cueni - 142,8 mii lei;
- Proiectarea obiectului Sistemele de aprovizionare cu ap potabil, canalizare i a staiei de epurare a
apelor uzate din s. Frldeni, comuna F rl deni, raionul Cueni - 370,0 mii lei;
- Servicii de geodezie i geologie pentru proiectarea obiectului Sistemul de aprovizionare cu ap
potabil din s. F rldeni Noi, comuna F rldeni, raionul Cueni - 27,2 mii lei;
- Proiectarea obiectului Sistemul de aprovizionare cu ap potabil din s. Frldeni Noi, comuna
F rldeni, raionul Cueni - 50,0 mii lei.
1.2. Beneficiarul Consiliului stesc Siti destinaia pentru instalarea turnului de ap de 50 m3 se
expune n redac ie nou pentru instalarea castelului de ap de 25 m3 , n continuare dup text.
2. Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cueni;
- Direciei Finan e Cueni;
- Sec iei construc ii, gospod rie comunal i drumuri;
- Primriei com. Frldeni;
- Primriei s, i i;
- Populaiei- raionul ui prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului raional C ueni.

M V$RBBPI$TELE EDINEI
mm
i P 2

JP
1<1
l \ (Son DOM I
YX >
v
<9
O
V 1

v-
tb CONTRASEMNEAZ
o 1'

SECRETAR-INTERIMAR
AL CONSILIULUI RAIONAL
{g
^ asile CERNAT
t

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CUENI
D E C I Z I E nr.3/4.4
din 07 aprilie 2017

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului


raional C ueni nr.1/ 19 din 15.02.2017 Cu
privire la cooperarea cu unele autorit i publice
de nivelul nt i din raionul C u eni

Avnd n vedere demersurile primriei comunei Pervomaisc, nr.35-02/1.19 din 09.03.2017 i


a primriei s.Grigorievca, nr.24 din22.03.2017,
n conformitate cu art. 59, 60(2) al Legii Privind actele normative ale Guvernului i ale altor
autorit i ale administraiei publice centrale i locale , nr.317-XV din 18.07. 2003,
cu art.8, 26 (2) litc), (3) al Legii privind finan ele publice locale, nr.397 XV din 16
octombrie 2003,
-
n temeiul art.43 (2 ), art . 46 ( 1 ), ( 2) din Legea privind administraia public local nr.436
XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Cueni DECIDE:
1. Se modific Decizia Consiliului raional C ueni nr . 1 / 19 din 15.02.2017 Cu privire la
cooperarea cu unele autorit i publice de nivelul nt i din raionul C ueni , n punctul nr.1.1
Din contul soldului de mijloace bneti constituit n urma executrii bugetului raional Cueni
pe anul 2016, total , inclusiv:
- Beneficiarul Consiliului comunal Pervomaisc destinaia se modific i se expune n
urmtoarea redacie pentru repara ia capital a cl dirii grdini ei de copii din s. Pervomaisc.
- Beneficiarul Consiliului stesc Grigorievca destinaia se modific i se expune n
urmtoarea redacie pentru restabilirea sistemului de iluminare public din s.Grigorievca , n
continuare dup text.
2. Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cueni;
- Direciei finan e Cueni;
- Seciei construc ii , gospodrie comunal i drumuri;
- Primriei comunei Pervomaisc;
- Primriei satului Grigorievca;
- Populaiei raionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului raional Cueni.

CONTRASEMNEAZ
SECRETARUL INTERIMAR
al CONSILIULUI RAIONAL
Vasile CERNAT
m.
*

l
Hf r
&

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CUENI
D E C I Z I E n r. 3/4.5
din 07 aprilie 2017

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului


raional C ueni nr.1/19 din 15.02.2017 Cu
privire la cooperarea cu unele autorit i publice
de nivelul nt i din raionul C u eni

Av nd n vedere demersurile prim riei s.Taraclia, nr . 23 din 06.03.2017, primriei


s.Chirc ieti , nr.36 din 06.03. 2017, prim riei com .Chirc ieti Noi, nr.02-/01-37-54 din
06.03.2017.
In conformitate cu art. 59, 60(2) al Legii Privind actele normative ale Guvernului i ale
altor autorit i ale administra iei publice centrale i locale , nr.317-XV din 18.07 . 2003,
cu art.8, 26 (2) litc), (3) al Legii privind finanele publice locale, nr.397 XV din 16
octombrie 2003,
n temeiul art.43 (2 ), art . 46 ( 1 ), (2 ) din Legea privind administra ia public local
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional C ueni DECIDE:
1. Se modific Decizia Consiliului raional C ueni nr. 1 /19 din 15.02.2017 Cu privire la
cooperarea cu unele autorit i publice de nivelul nt i din raionul Cueni dup cum
urmeaz:
- n punctul nr.1.1 Din contul soldului de mijloace bneti constituit n urma executrii
bugetului raional C ueni pe anul 2016, total , inclusiv:
- Beneficiarul Consiliului stesc Taraclia destinaia se modific i se expune n redacie
nou: contribu ie la proiectul Montarea centralei termice pe baz de biomas n Centrul
de dezvoltare social a copiilor Casa n care m simt copil ;
- Beneficiarul Consiliului stesc Chircieti destinaia se modific i se expune n redacie
nou: pentru repara ii capitale ale instala iilor de transmisie n s.Chircieti, r- 1 Cueni ;
- Beneficiarul Consiliului comunal Chircietii Noi destinaia se modific i se expune n
redac ie nou: contribu ie la lucr rile de construc ie n cadrul proiectului Sistemul de
canalizare din s.Chirc ieti , r-1 Cueni , n continuare dup text.
2. Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cueni;
- Direciei Finane Cueni;
- Sec iei construc ii, gospodrie comunal i drumuri;
- Primriei s.Taraclia;
- Primriei s.Chirc ieti;

/ __ /
- O;

- Primriei corn ..Chirc
7'
ie ti Noi ;
aionului prin
O

'i'

X
%
intermediul plas rii pe pagina web a Consiliului raional Cueni .
1

n PREEDINTELE EDINEI
zi 1 \
A,

.
>\ r
A/ s&
o
t
ONTU
^
CONTRASEMNEAZ:
SECRETAR-INTERIMAR AL
CONSILIULUI RAIONAL CUENI
/(
^
CERNAT
<>

r
/

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI
D E C I Z I E nr.3/5.1 *
din 07 aprilie 2017

Cu privire la instituirea comisiei pentru organizarea


i desf urarea licitaiilor cu strigare i cu reducere

In baza art.4 alin.(3) din Legea privind descentralizarea administrativ, nr. 435-XVI din
28.12.2006,
n conformitate cu prevederile pct. 7 din Regulamentul privind licitaiile cu strigare i cu
reducere, aprobat prin Hotrrea Guvernului RM nr. 136 din 10.02 .2009,
n temeiul art. 43 (2), 46 ( 1), (2) din Legea privind administraia public local nr.436-
XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Cueni DECIDE:
1. Se instituie comisia pentru organizarea i desf urarea licitaiilor cu strigare i cu
reducere n urmtoarea componen:
Preedinte:
Turtureanu Iurie, vicepre edinte al raionului Cueni.
Secretar:
Gudumac Agrepina , specialist n probleme de privatizare i postprivatizare
Membri :
G rjev Oxana, specialist n probleme juridice, Aparatul preedintelui raionului Cueni;
Grosu Igor, ef de secie, Inspectoratul Fiscal de Stat Cueni;
Para Axenia , ef-adjunct, Direc ia finane;
Apetrii Olga , specialist principal, Sec ia economie;
Foca Victor, arhitect-ef al raionului Cueni ;
Tomulescu Anatolie, eful Oficiului Teritorial Cadastral C u eni;
Meriu Olga , consilier raional;
Cernat Vasile, consilier raional;
Fachira Nicolae, consilier raional;
urcan Parascovia , consilier raional;
Osadcii Sergiu, ef Serviciului rela ii funciare i cadastru.
2. Se stabilete c, n cazul eliberrii din funie a persoanelor care fac parte din
componen a comisiei men ionate , atribu iile lor n cadrul acesteia vor fie executate
de persoanele nou - desemnate n func iile respective , f r emiterea unei noi Decizii.
3. Se abrog Decizia Consiliul raional C ueni nr. 5/16 din 16 octombrie 2015 Cu
privire la instituirea comisiei pentru organizarea i desf urarea licita iilor cu strigare
si cu reducere .
J

4. Prezenta Decizie se comunic:


- Preedintelui raionului Cueni;
- Aparatului preedintelui raionului Cueni;
- Po uTa jMaionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului raional
fA ^
PREEDINTELE EDINEI
CONTRASEMNEAZ
f\->x SECRETAR-INTERIMAR
B M
,
AL CONSILIULUI RAIONAL
AP CAS Vasi e CERNAT
O
o o
* r

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI
D E C I Z I E nr. 3/5.2
din 07 aprilie 2017

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului


raional C ueni nr.8/ 14 din 13.12.2007 Cu privire
la reorganizarea Institu iei Medico-Sanitar Public
"Spitalul raional C ueni
Av nd n vedere demersul Institu iei Medico-Sanitare Publice Spitalul raional
Cueni Ana i Alexandru nr.01- 1/186 din 30.03.2017,
n baza Ordinului Ministerului Snt ii nr .1086 din 30.12.2016 Cu privire la
aprobarea Regulamentelor-cadru de organizare i func ionare ale prestatorilor de servicii
sanitare ,
n conformitate cu prevederile art.59, 60 ale Legii RM Privind actele normative ale
Guvernului i ale altor autorit i ale administra iei publice centrale i locale nr.317-XV din
18.07.2003,
n temeiul art . 43 ( 2) i art . 46 ( 1 ),(2), din Legea privind administra ia public local
nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional D E C I D E:

.
1 Se modific Decizia Consiliului raional C ueni nr.8/ 14 din 13.12.2007 , dup cum
urmeaz:
- n pct.2, alin. l Regulamentul Institu iei Medico-Sanitare Publice Spitalul Raional
C ueni Ana i Alexandru se expune ntr-o nou redac ie, conform anexei nr. l .:
2. Se aprob componen a Consiliului administrativ al Institu iei Medico-Sanitare Publice
Spitalul Raional Cueni Ana i Alexandru , conform anexei nr.2.
.
3 Se abrog:
- pct. 1, alin. l al Deciziei Consiliului raional Cueni nr.6/14 din 19.09.2012 Cu
privire la modificarea deciziei Consiliului raional C ueni nr.8/14 din 13.12.2007
Cu privire la reorganizarea Institu iei Medico-Sanitar Public "Spitalul raional
Cueni ;
pct. 1 al Deciziei Consiliului raional C ueni nr. 5 /27 din 15.12.2016 Cu privire
la aprobarea componenei Consiliului administrativ al IMSP SR Cueni Ana i
Alexandru .
4. Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cueni
- Institu iei Medico-Sanitar Public Spitalul raional Cueni Ana i Alexandru ;
- Populaiei raionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului raional
l%\
^
CSu
iUY*

CONTRASEMNEAZ
SECRETAR-INTERIMAR AL
% il O
CONSILIULUI RAIONAL
Vasile CERNAT
/ D- Hv
3
&

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI
D E C I Z I E nr.3/5.3
din ,,07 aprilie 2017

Cu privire la desemnarea reprezentan ilor


Consiliului raional C useni n instan ele J J

judectore ti

n conformitate cu art.252, 254 Cod Civil al Republicii Moldova nr. l 107-XV


din 06.06.2002, art.56, 58, 60, 75, 80, 81 din Codul de procedur civil a Republicii
Moldova nr.225- XV din 30.05.2003, prevederile art .65(2), (3) ale Legii RM Privind
actele normative ale Guvernului i ale altor autorit i ale administra iei publice
centrale i locale nr.317-XV din 18.07.2003,
n temeiul art.43 ( 1 ), lit.m), art.46 ( 1 ), (2) din Legea privind administraia
public local nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional C useni DECIDE:
1. Se desemneaz domnul Tulei Veaceslav, specialist superior n Direcia finane i
domnul Don u Ion, consilier raional n calitate de reprezentan i ai Consiliului raional
C useni n instan ele judectore ti cu dreptul de a exercita n numele reprezentatului
toate actele procedurale, cu dreptul de a semna cererea i de a depune n judecat, de a
recurge la arbitraj pentru solu ionarea litigiului, de a renuna total sau parial la
preteniile din ac iune, de a majora sau reduce cuantumul acestor pretenii, de a
modifica temeiul sau obiectul aciunii, de a o recunoate, de a recurge la mediere, de a
ncheia tranzac ii, de a intenta aciune reconventional, de a ataca hotrrea
judectoreasc, de a- i schimba modul de executare, de a am na sau ealona executarea
ei, de a prezenta un titlu executoriu spre urm rire.
2. Se stabilete termenul mputernicirilor, formulate n pct. l al prezentei Decizii pe o
durat de 3 ani din momentul adopt rii prezentei Decizii.
3 . Se mputernice te secretarul Consiliului raional C useni de a semna n numele
Consiliului raional C useni procura eliberat pe numele domnului Tulei Veaceslav i
domnului Don u Ion n calitate de reprezentan i ai Consiliului raional Cuseni, cu
mputernicirile formulate n prezenta Decizie.
4 . Se abrog Decizia Consiliului raional C useni nr. l /24 din 15.02.2017 Cu privire
la desemnarea reprezentantului Consiliului raional Cuseni n instanele
judectore ti .
5. Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cuseni;
- Domnului Tulei Veaceslav;
- Domnului Don u Ion;
- Instan elor judectoreti;
- Popula iei raionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului raional
Cueni.'O
PREEDINTELE EDINEI
iiSf felon DdNU CONTRASEMNEAZ :
SECRETAR -INTERIMAR AL
u IkO i fo '

A O
\ <5>
o A * ,

/[?
,
CONSILIULUI RAIONAL C UENI
aSi e CERNAT
7 ;
s-
*

\\ > >
^
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CUENI
D E C I Z I E n r. 3/6.1
din 07 aprilie 2017

Cu privire la permiterea comercializrii


la licitaie a bunurilor imobile
/\

In conformitate cu Regulamentul privind licitaiile cu strigare i cu reducere,


aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 136 din 10.02.2009,
n temeiul art.43 ( 1 ) lit.e), art. 46 ( 1 ), (2) i 77(3), (5) din Legea privind
administraia public local, nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional
Cueni DECIDE:
1. Se permite comercializarea la licita ie, n conformitate cu legisla ia n vigoare, a
bunurilor imobile, proprietate a raionului Cueni:
- punctul veterinar din s.Sii, nr.cadastral 2720201182.01 i terenul aferent cu
nr.cadastral 2720201182 cu suprafaa 0,2401 ha;
- cldirea fostei redacii a Publica iei periodice "Cueni din str.Pcii, 30,
or.Cueni, nr.cadastral 2701221036.01;
- punctul veterinar din s.Baimaclia, nr. cadastral 2310204264.01,
2310204264.02, 2323202077.03;
- punctul veterinar din or.Cueni, str.A.Mateevici, 53A, nr.cadastral
2701223007.01.002 cu terenul aferent cu nr.cadastral 2701223007 cu suprafaa
0,0298 ha.
2. Mijloacele financiare obinute din comercializarea bunurilor imobile vor fi
transferate la bugetul raional.
3. Se mputernice te vicepreedintele raionului Cueni Iurie Turtureanu,
preedintele Comisiei pentru organizarea i desf urarea licitaiilor cu strigare i cu
reducere, s semneze contractul de vnzare-cumprare.
4. Executarea prezentei Decizii se pune n sarcina efului Serviciului rela ii funciare
i cadastru Sergiu Osadcii i specialistului principal n probleme de privatizare i
postprivatizare Gudumac Agrepina, secretarul comisiei pentru organizarea i
desf urarea licitaiilor cu strigare i cu reducere.
5. Controlul executrii prezentei Decizii revine vicepreedintelui raionului Iurie
Turtureanu.
6. Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului;
- Aparatului Preedintelui raionului;
- Direc iei Finane Cueni;
- Popula iei raionului prin intermediul plasrii pe pagina WEB a Consiliului
^
-r: -
raional Cueni.
M A T"

^
CONTRASEMNEAZ
SECRETAR- INTERIMAR AL
CONSILIULUI
CONSI RAIONAL C UENI
1/
/ fVasile CERNAT
o o
r

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CUENI
DE C I Z I E nr.3/6.2
din 07 aprilie 2017

Cu privire la transmiterea n proprietate


a unor bunuri imobile
Avnd n vedere demersul directorului general al ANSA Gheorghe Gaberi din 15.03.2017,
Decizia Consiliului stesc Cocalia nr. 1 /10 din 24.01 .2017; Decizia Consiliului stesc Tntari
nr. 1/3 din 25.01.2017;
A

In conformitate cu Hotrrea Guvernului nr. 688 despre aprobarea Regulamentului cu privire


la modul de transmitere a ntreprinderilor de stat, organiza iilor, institu iilor, a subdiviziunilor lor,
cldirilor, construc iilor, mijloacelor fixe i altor active,
n temeiul art. 43 (2 ), 46 ( 1 ), (2) i 77(2 ) din Legea privind administra ia public local nr.436-
XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional C ueni
DECIDE:
l .S se intervin ctre Guvernul Republicii Moldova de a accepta transmiterea din proprietatea
public a raionului C ueni a terenului cu nr.cadastral 270122306, suprafaa 0,3982 ha,
construc iei cu nr.cadastral 270122306.01, situat n or. C ueni, str. Mateevici 31 n proprietatea
ANSA (DRSA Cueni );
2.Se transmit cu titlu gratuit din proprietatearaionului Cueni urmtoarele terenuri i bunuri
imobile:
- fosta sta ie veterinar din s: Cocalia cu nr. cadastral 2323202077, 2323202077.01,
23232077.02, 2323202077.03 n proprietatea Consiliului stesc Cocalia;
terenul din s. T ntari cu nr. cadastral 2722201306, 2722201306.01 n proprietatea
Consiliului stesc Tntari.
3.Se instituie comisia de predare-primire a imobilelor men ionate n pct. 1 al prezentei Decizii n
urmtoarea componen: Preedinte:
Gogu Sergiu, vicepreedinte al raionului C ueni.
Membri:
Cemat Vasile, secretar-interimar al Consiliului raional Cueni;
Osadcii Sergiu, eful Serviciului rela ii funciare i cadastru;
G rjevOxana, specialist n probleme juridice, Aparatul preedintelui raionului Cueni;
Agapii Vitalie, eful DRSA Cueni;
evciuc Diana, contabil, DRSA;
Popuoi Mihai, ef de sec ie, DRSA Cueni;
Eanu Elena, primarul s. Cocalia;
Berlinschi Constantin, primarul s. T ntari.
4.Executarea prezentei Decizii se pune n sarcina vicepreedintelui raionului Gogu Sergiu.
5.Prezenta Decizie se comunic :
- Preedintelui raionului C ueni;
- Aparatului preedintelui raionului Cueni;
- Direc iei finan e;
i
- Serviciului rela ii funciare i cadastru;
- Popufajp raionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului raional Cueni.
iOlNTELEDonEDIN
*
^ @^t w*
p/ o
JO
O

7
J
8$
7 v*
\I
.
u
EI:

oi
H
CONTRASEMNEAZ:
SECRETAR- INTERIMAR AL
os a. n CONSILIULUI RAIONAL
y
>9
O
r>
-
yf 0 pj/jf Vasile CERNAT
e N o Q
f

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI
DE C I Z I E nr.3/8
din 07 aprilie 2017

Cu privire la examinarea notificrii


Oficiului Teritorial C ueni al Cancelariei
de Stat nr.330 din 15.03.2017

Examin nd notificarea Oficiului Teritorial C ueni al Cancelariei de Stat,


nr.330 din 15.03.2017 privind abrogarea Deciziei nr.1/18 din 15 februarie 2017
Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
n conformitate cu Legea finan elor publice, nr.397-XV din 16.10.2003,
Regulamentul privind constituirea fondului de rezerv al Consiliului raional
Cueni i utilizarea mijloacelor acestuia, aprobat prin Decizia Consiliului raional
nr.8/32 din 26.09.2013
n temeiul art.3 alin .( 2), art.7, art.43 alin .(2) 46( 1 ),(2) din Legea privind
administra ia public local nr.436-XVI din 28.12.2006, Consiliul raional
C ueni DECIDE:

1. Se respinge notificarea Oficiului Teritorial Cu eni al Cancelariei de Stat


nr.330 din 15.03.2017 ca fiind ne ntemeiat .
2. Prezenta Decizie se comunic:
-Preedintelui raionului Cueni;
-Oficiului Teritorial Cueni al Cancelariei;
-Popula iei raionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului
raional Cueni

EDINTELE
EI:
Ion Dontu
*
CONTRASEMNEAZ:
SECRETAR- INTERIMAR AL
CONSILIULUI RAIONAL
Vasile CERNAT
tt
f

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI

DECIZIE nr.3/9
din 07 aprilie 2017

Cu privire la abrogarea Deciziei Consiliului


raional Cueni nr.6/11 din 15 decembrie 2016 Cu privire la
modificareaDeciziei Consiliului raional C ueni nr.7/23 din 10.12.2015
Cu privire la stabilirea indemniza iei pentru participarea
la edinele Consiliului raional C ueni

In conformitate cu art.59 al Legii Privind actele normative ale Guvernului i ale


altor autorit i ale administraiei publice centrale i locale nr.317-XV din
18.07.2003,
n conformitate cu art.24 alin .(3) din Legea privind statutul alesului local ,
nr.768din 02.02.2000,
n temeiul art.43(2) i art.46 ( 1 ),(2) al Legii privind administraia public
local nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Cueni D E C I D E:

.
1 Se abrog Decizia Consiliului raional C ueni nr.6/11 din 15 decembrie
2016 Cu privire lamodificareaDeciziei Consiliului raional C ueni nr.7/23
din 10.12.2015 Cu privire la stabilirea indemnizaiei pentru participarea
la edinele Consiliului raional Cueni .
2.Prezenta deciziese comunic:
- Preedintelui raionului Cueni;
- Aparatului preedintelui raionului;
- Direciei finane;
- Popula iei raionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului

o
D
L
O
tA

CONTRASEMNEAZ
SECRETARUL INTERIMAR al
CONSILIULUI RAIONAL
o o
r

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI
D E C I Z I E n r. 3/10.1
din 07 aprilie 2017
Cu privire la aprobarea componen ei modificate
a Comisiei de concurs pentru ocuparea funciilor
publice vacante subordonate Consiliului raional C ueni
A

In scopul desf ur rii concursului pentru ocuparea funciilor publice vacante


subordonate Consiliului raional C ueni,
n conformitate cu prevederile art. 29 alin . ( 2 ) lit. c) din Legea cu privire la func ia
public i statutul func ionarului public nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 i capitolul V din
Regulamentul cu privire la ocuparea func iei publice vacante prin concurs, aprobat prin
Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 201 din 11 martie 2009,
n temeiul art. 43 alin. (2 ) i 46 alin . ( 1 ), alin. (2 ) din Legea privind administra ia
public local nr. 436-XV din 28 decembrie 2006, Consiliul raional CueniDECIDE:
1 . Se aprob componen a modificat a Comisiei de concurs pentru ocuparea func iilor
publice vacante subordonate Consiliului raional C ueni, dup cum urmeaz:
Preedintele comisiei :
Gogu Sergiu , vicepreedinte al raionului C ueni ;
Secretar al comisiei :
Gluh Ludmila , specialist principal ;
Membrii comisiei :
G rjev Oxana , specialist principal ;
Gluh Ilie , consilier raional;
Muntean Nicolae , consilier raional ;
Pana Mihail , consilier raional;
Don u Ion , consilier raional;
Catanoi Sergiu , consilier raional ;
Nielea Anatolie, consilier raional .
Membri suplean i ai comisiei :
Para Tudor, eful Sec iei administra ie public;
Tulei Veaceslav , specialist superior, Direc ia finan e.
2. Comisia de concurs i va desf ura activitatea n strict conformitate cu prevederile
Regulamentului cu privire la ocuparea func iei publice vacante prin concurs.
3. Se abrog Decizia Consiliului raional C ueni nr. 4/7 din 20.08.2015 Cu privire la
constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea func iilor publice vacante .
4. Prezenta decizie se comunic:
Preedintelui raionului Cueni;

-
Aparatului preedintelui raionului C ueni ;
Membrilor comisiei ;
Popula iei raionului prin intermediul plasrii pe pagina WEB a Consiliului

tigi *
WWfeSB : CONTRASEMNEAZ:
SECRETARUL INTERIMAR AL
CONSILIULUI RAIONAL
,
A 9 Vasi e CERNAT
o <*
c

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI
DE C I Z I E nr. 3/10.2
din ..07 aprilie 2017

Cu privire la anunarea
concursului pentru ocuparea
func iei publice vacante

Av nd n vedere func ia public vacant de secretar al Consiliului raional


Cueni,
n conformitate cu art.37( l ) din Legea nr.436 din 28.12.2006 privind
administra ia public local ,
art. 28 ( 1 ) lit. a) din Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la func ia
public i statutul funcionarului public,
n temeiul art. 43 alin. (2) i 46 alin. (1), alin. (2) din Legea privind administraia
public local nr. 436-XV din 28 decembrie 2006, Consiliul raional C ueni
DECIDE:
1. Se anun concurs la ocuparea funciei publice vacante de secretar al
Consiliului raional C u eni.
2.Se mputernicete Preedintele raionului s anun e, organizeze i s
desf oare concursul pentru ocuparea funciei publice vacante de secretar al
Consiliului raional C u eni.
3. Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cueni;
- Aparatului preedintelui raionului Cueni;
- Populaiei raionului prin intermediul plasrii pe pagina WEB a raionului
C-.ueni.
.^, . O H A
?"

f
os
-
/ C r O N S /f / o A\

o A A V
o Ct y

iwm
wW
1 L
* OV
: o> \ >i
:
E LI J 1 N AL EDINEI :
AZ:
U
:
$
O o
5**
.1

ION DONTU
SECRETARUL INTERIMAR AL
CONSILIULUI RAIONAL C UENI

/
Af . &>** ec^ / VASILE CERNAT
f

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CUENI
D E C I Z I E n r. 3/ 11.1
din 07 aprilie 2017

Cu privire la acordarea concediului anual nepltit


preedintelui raionului

Av nd n vedere cererea domnului Gorban Nicolae, preedintele raionului


Cueni,
n bazaart. 120 ( 1 ) din Codul Muncii Republicii Moldova,
art. 5 lit. h), art.15 ( 2 ), (3 )din Legea cu privire la statutul persoanelor cu
func ii de demnitate public nr.199 din 16.07.2010,
n temeiul art. 43 ( 2) i 46 ( 1 ), ( 2) din Legea privind administra ia public
local nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Cueni DECIDE:
1. Se acord domnului Gorban Nicolae, preedinte al raionului Cueni,
concediu anual nepltit pentru perioada anului 2017 n perioada 23 - 30 mai 2017,
inclusiv, n total 8 (opt ) zile calendaristice.
2.0 bliga iunile de serviciu ale preedintelui raionului , pe durata concediului,
vor fi ndeplinite de ctre domnul Nigai Veaceslav, vicepreedinte al raionului, cu
drept de semntur a documentelor financiar - bancare.
3. Prezenta decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cueni;
- Aparatului preedintelui raionului;
- subdiviziunilor Consiliului raional C ueni;
- populaiei raionului prin intermediulplasrii pe pagina WEB a raionului
C

CONTRASEMNEAZ:
SECRETARUL INTERIMAR AL
CONSILIULUI RAIONAL
o o
r

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CUENI
D E C I Z I E n r. 3/11.2
din 07 aprilie 2017

Cu privire la demisia secretarului - interimar


al Consiliului raional Cuseni
J

Av nd n vedere cererea de demisie a domnului Cemat Vasile,


n temeiul art. 25 (1) din Legea cu privire la funcia public i statutul
funcionarului public nr.158 din 04.07.2008,
art.38 alin.(4),(5) din Legea privind administraia public local nr. 436-
XVI din 28 decembrie 2006,
n temeiul art. 43 ( 2 ) i 46 ( 1 ), ( 2 ) din Legea privind administra ia public
local nr. 436- XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional C ueni DECIDE:
1. Se aprob cererea de demisie a domnului Cemat Vasile din func ia de
secretar interimar al Consiliului raional Cu eni .
2.Se numete doamna Grjev Oxana, specialist principal n Aparatul
preedintelui raionului , secretar-interimar al Consiliului raional C u eni , pe durata
vacanei funciei, perioada suspendrii contractului individual de munc a
domnului Valeriu Mustea i p n la desemnarea noului secretar .
3. Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cu eni ;
- Aparatului preedintelui raionului;
- Domnului Cemat Vasile;
- Doamnei Grjev Oxana;
- subdiviziunilor Consiliului raional Cuseni;
- populaiei raionului prin intermediul plasrii pe pagina WEB a raionului
Cu eni.

Wi
LI
Oi
M
EDINTE I E EDINEI

*o P

I
i

o
iT

REPUBLICA MOLDOVA t*

CONSILIUL RAIONAL C UENI


D E C I Z I E n r. 3/12.1
din 07 aprilie 2017

Cu privire la modificarea Deciziei nr. 6/ 1


din 15 decembrie2016 "Cu privire la aprobarea
bugetului raional Cu eni pentru anul 2017 "

Avnd n vedere demersul Direciei asisten social i protecie a familiei


C ueni i Acordul de parteneriat ncheiat ntre Consiliul raional C ueni i AO
Keystone Moldova din 10 martie 2017;
n conformitate cu art.59 al Legii "Privind actele normative ale Guvernului
i ale altor autorit i ale administra iei publice centrale 91 ' locale nr.317 XV din
-
18 iulie 2003,
cu art. 12, art.26 (2), lit. c), (3) din Legea privind finan ele publice locale nr.
397 -XV din 16.10. 2003,
Decizia Consiliului raional C u eni nr. 1 /5 dini 5.02.2017 "Cu privire la
instituirea n cadrul Direc iei asisten social i protec ie a familiei a Serviciului
social "Echipa mobil pentru persoane cu dizabilit i ",
n temeiul art. 43 (2) art. 46 ( 1 ), (2) din Legea nr. 436 XVI din 28
decembrie 2006 privind administra ia public local , cu modificrile
ulterioare, Consiliul raional C ueni, D E C I D E :
.
1 Se modific Decizia Consiliului raional Cueni nr.6/1 din 15 decembrie 2016
"Cu privire la aprobarea bugetului raional C u eni pentru anul 2017 ", dup cum
urmeaz:
A

1.1. In pct.l al Deciziei Consiliului raional Cu eni nr. 6/ 1 din 15 decembrie 2016
Cu privire la aprobarea bugetului raional C u eni pentru anul 2017" suma
aprobat a bugetului raional pentru anul 2017 se modific la venituri i cheltuieli
i se majoreaz cu 327, 9 mii lei .
/V

1.2. In anexa nr.l "Indicatori generali sursele de finanare a bugetului raional


C u eni pentru anul 2017" :
- la capitolul "Venituri , total inclusiv: pct.2Venituri colectate", capitolul
"Cheltuieli, total " n colonita "Suma, mii lei ", sumele se majoreaz cu 327, 9 mii
lei.
1.3. n anexa nr.2 "Componen a veniturilor bugetului raional Cueni pentru anul
2017" la capitolul "Venituri , total , pct.2. Venituri colectate", subpunctul 2.3
"Donaii voluntare pentru cheltuieli curente" alineatul Donaii voluntare pentru
Si
cheltuieli curente din surse interne pentru institu iile bugetare" n coloni a "Suma,
mii lei " sumele se majoreaz cu 327, 9 mii lei
/
/
1.4 n anexa nr.3 "Resursele cheltuielile bugetului raional conform clasifica iei
funcionale pe programe pentru anul 2017, rndul Cheltuieli curente, n total "
r ndul "Protecie social ", n r ndul Resurse, total " Resurse colectate de
/
/ autorit i /institu ii bugetare", rndul Cheltuieli total " n programul subprogramul
9010 "asistena social a persoanelor cu necesit i speciale" n coloni a "Suma, mii
lei " sumele se majoreaz cu 327, 9 mii lei . a

1.5 n anexa nr. 4 "Sinteza cheltuielilor pe institu iile finan ate din bugetul raional
pentru anul 2017" n r ndul Cheltuieli , total ", n pct. 6 " Protec ie social " n
coloni a "Suma, mii lei " sumele se majoreaz cu 327, 9 mii lei, se include un nou
alineat "serviciul Echipa mobil pentru persoane cu dizabilit i " n coloni a suma,
mii lei se include suma 327, 9mii lei ;
1.6. n anexa nr. 7 "Sinteza veniturilor colectate de ctre institu iile bugetare
finanate din bugetul raional din executare a lucr rilor, prestare a serviciilor sau din
alte activiti desf urate contra plat pentru anul 2017", pct. 13 "Direc ia asisten
social protecie a familiei ", inclusiv: se include un alineat nou n urmtoarea
redacie "Dona ii voluntare pentru cheltuieli curente din sursele interne pentru
institu iile bugetare, pentru serviciul Echipa mobil " n coloni a "Cod F1-F3" se
include 1012 n coloni a "Suma preconizat spre ncasare" se majoreaz cu 327, 9
mii lei , n r ndul "Total " se majoreaz cu 327, 9 mii lei .
1.7 n anexa nr. 10 Efectivul limit a unit ilor de personal pe autoritile/ institu iile
finanate de la bugetul raional pentru anul 2017", n pct.10 Protec ia social" n
coloni a "Cod ORGI/Org2" se introduce 2055 n coloni a Efectivul de personal ,
uniti " se majoreaz cu 5,25 uniti i se introduce aliniatul "serviciul Echipa
mobil pentru persoane cu dizabilit i ", n coloni a Efectivul de personal , unit i " se
include cifra 5,25 unit i , n r ndul "Total " n coloni a Efectivul de personal ,
unit i " suma se majoreaz cu 5,25 unit i .
1.8. Salarizarea a 5,25 unit i men ionate n pct. 1.6 se va efectua ncepnd cu luna
aprilie 2017.
.
2 Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cuseni;
- Direciei finan e Cuseni ;
- Direciei asisten social i protecie a familiei Cuseni
- Popula iei raionului C useni prin intermediul publicrii pe pagina web a
Consiliului raional C useni
\X

PRE EDINTELE EDINEI
Tlon DONTtJ E
^
WMmM- * 4 V>
'

*
>3

CONTRASEMNEAZ
o c
SECRETAR- INTERIMAR AL
/

CONSILIULUI RAIONAL CUENI


Oxana G RJEV
A
jp t

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI *
D E C I Z I E n r. 3/12.2
din 07 aprilie 2017

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului


raional C ueni nr.1/18 din 15.02.2017 Cu
privire la alocarea mijloacelor financiare

Av nd n vedere demersul directorului Gimnaziului Constantinovca, nr.72 din


04.04.2017.
A

In conformitate cu art . 59, 60(2 ) al Legii Privind actele normative ale Guvernului i
ale altor autorit i ale administra iei publice centrale i locale , nr.317-XV din 18.07.
2003,
cu art.8, 26 (2) litc), (3) al Legii privind finanele publice locale, nr.397 XV din 16
octombrie 2003,
n temeiul art.43 (2), art . 46 (1), (2) din Legea privind administraia public local
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional C u eni DECIDE:

1. Se modific Decizia Consiliului raional C ueni nr. 1/ 18 din 15.02.2017 Cu privire la


alocarea mijloacelor financiare , punctul nr.1.4 Din contul soldului Componentei
raionului pentru repartizare, aprobat n bugetul raional pentru anul 2017, total , inclusiv:
- Beneficiarul Gimnaziului Constantinovca destina ia se expune n urmtoarea
redac ie: Schimbarea geamurilor I.P. gimnaziul s. Constantinovca, r-ul Cueni , n
continuare dup text.
2. Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului Cueni;
- Direciei finane C ueni;
- Direc iei nvm nt;
- Seciei construc ii, gospodrie comunal i drumuri ;
- Gimnaziului Constantinovca;
- Popula iei raionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului raional
C ueni .
u
O S I L l ( jC
^ K
4 '

E EDINEI
K tS ,,
EDIN'

G.
' JLN
*i n
fi O
O
*
S/r* /c /
CONTRASEMNEAZ
SECRETARUL INTERIMAR
al CONSILIULUI RAIONAL
Oxana G RJEV
^
4
f **

o o f
<r

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CUENI
DE C I Z I E nr.3/ 13.1
din 07 aprilie 2017

Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare

Av nd n vedere demersurile directorului IMSP Spitalul raional Cueni Ana i


Alexandru , nr,01-1/192 din 31.03.2017 i efului Direc iei nv m nt, nr.01-91 din
31.03.2017,
n conformitate cu art. 26 ( 2 ) lit.c),(3 ) din Legea privind finanele publice locale, nr.397-
XV din 16 octombrie 2003,
cu art. 4 (2), (3) din Legea privind descentralizarea administrativ, nr.435-XVI din
28
decembrie 2006,
,
n temeiul art.43 ( 2 ) i art.46 ( 1 ), (2 ) din Legea privind administra ia public local
nr.436- XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional C u eni DECIDE:

1. Se aloc mijloace financiare din contul soldului de mijloace bneti constitu


it n urma
executrii bugetului raional Cueni pentru anul 2016, IMSP "Spitalul raional C
u eni Ana i
Alexandru pentru procurarea inventarului i dispozitivelor kinetoterapeutice - 20 0
, mii lei.
2. Se aloc mijloace financiare din contul soldului de transferuri cu destina ie special
pentru
organizarea i desf urarea olimpiadelor raionale, constituit n urma executrii bugetul
ui raional
Cueni pe anul 2016 Direc iei nvmnt - 11,1 mii lei.
3. Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului C ueni;
- Direc iei finane C ueni;
- Direciei nvtmnt;
- IMSP Spitalul raional Cueni Ana i Alexand ru ;
web a Consiliului raional C ueni.
o

O
O
v --Popula iei raionului prin intermediul plas rii pe pagina

'

INTELE
J

Ion Dontu CONTRASEMNEAZ


SECRETARUL INTERIMAR
al CONSILIULUI RAIONAL
Oxana G rjev

%
*

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CUENI
D E C I Z I E nr.3/13.3
din 07 aprilie 2017

Cu privire la alocarea
mijloacelor financiare

Av nd n vedere demersul efului Sec iei construc ii , gospod rie comunal


i drumuri, nr.40 din 06.04.2017,
n conformitate cu art. 26 ( 2) lit.c),(3 ) din Legea privind finan ele publice
locale, nr.397-XV din 16 octombrie 2003,
cu art. 4 (2), (3) din Legea privind descentralizarea administrativ, nr.435-
XVI din 28 decembrie 2006,
n temeiul art.43 (2) i art.46 ( 1), (2) din Legea privind administraia public
local , nr.436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional Cu eni DECIDE:

1 . Se aloc mijloace financiare din contul soldului fondului rutier constituit n urma
execut rii bugetului raional pentru anul 2016, Sec iei construc ii, gospod rie
comunal i drumuri , pentru repara ia par ial a gropilor cu asfalt betonic cu
ad ncimea mai mare de 8-15 cm a str.tefan cel Mare din or.C u eni , n segmentul
'
L573.2- L573-R30 - 120,0 mii lei .

2. Prezenta Decizie se comunic:


- Preedintelui raionului C u eni;
- Direciei finane Cueni;
- Sec iei construcii, gospodrie comunal i drumuri ;
- Populaiei raionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului
raional Cueni.

TELE EDINEI:

CONTRASEMNEAZ
SECRETAR- INTERIMAR AL
CONSILIULUI RAIONAL C UENI
Oxana G RJEV
w
REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI
D E C I Z I E nr. 3/14
din 07 aprilie 2017

Cu privire la casarea i scoaterea de la balan a


IMSP Spitalul raional Cueni Ana i Alexandru
a unor mijloace fixe

Avnd n vedere demersul Institu iei Medico-Sanitare Publice Spitalul


raional Cueni Ana i Alexandru , nr.01 - 1 /196 din 03.04.2017,
n baza art. 4 (1 ) al Legii cu privire la proprietatea public a unitilor
administrativ-teritoriale nr. 523-XIV din 16 iulie 1999,
n conformitate pct. 3, 4 lit. a), i pct.10 al Regulamentului privind casarea
bunurilor uzate , raportate la mijloacele ( fondurile) fixe, aprobat prin Hotr rea
Guvernului Republicii Moldova nr. 500 din 12.05.1998,
n temeiul art. 43 ( 1 ) lit. c), art. 46 ( 1 ),(2), art 74 din Legea privind
administra ia public local nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006, Consiliul raional
C ueni D E C I D E:

.
1 Se caseaz i se scot de la balan a Institu iei Medico-Sanitare Publice Spitalul
Raional Cu eni Ana i Alexandru mijloacele fixe activelor biologice
imobilizate (arbori planta i ) conform anexei nr. l .
.
2 Valoarea lemnului de foc n urma defri rii arborilor va fi luat la eviden
contabil .
3. Prezenta Decizie se comunic:
- Preedintelui raionului C ueni
- Institu iei Medico-Sanitar Public Spitalul raional Cueni Ana i
Alexandru
- Direciei Finane Cueni;
- Popula iei raionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului

LE EDINEI
3NU
CONTRASEMNEAZ
SECRETARUL INTERIMAR AL
CONSILIULUI RAIONAL
Oxana G RJEV
y
m
s j
o
r

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL C UENI
D E C I Z I E nr.3/15
din 07 aprilie 2017

Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional


C ueni nr.6/1 din 15 decembrie 2016 Cu privire la
aprobarea bugetului raional C u eni pentru anul
2017"

Avnd n vedere Legea pentru modificarea i completarea Legii bugetului de


stat pentru anul 2017, nr.279 din 16.12 . 2016 , nr, 33 din 17.03.2017 (Monitorul
Oficial nr. 103-108/ 149 din 31.03.2017)
/V

In conformitate cu art.59 al Legii Privind actele normative ale Guvernului >
ale altor autoriti ale administraiei publice centrale locale", nr.317-XV din 18.07.
2003, cu art. 12 (2), 26 (2) lit.c ),(3 ) din Legea privind finan ele publice locale,
nr.397-XV din 16 octombrie 2003,
n temeiul art. 43 (2) 46 ( 1 )(2 ) din Legea privind administraia public local,
nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 , Consiliul raional Cu eni D E C I D E :
1. Se modific Decizia Consiliului raional nr. 6/ 1 din 15 decembrie 2016 Cu
privire la aprobarea bugetului raional C u eni pentru anul 2017", cu modificrile
ulterioare, dup cum urmeaz:
1.1 In pct.l al Deciziei Consiliului raional C ueni nr. 6/ 1 din 15 decembrie 2016
/V

Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru anul 2017" suma aprobat a


bugetului raional pentru anul 2017 se modific la venituri cheltuieli i se
majoreaz cu 4169,4 mii lei
/V

1.2 In anexa nr.l Indicatorii generali i sursele de finanare a bugetului raional


Cueni pentru anul 2017", n capitolul I Venituri , total", n coloni a suma, mii
lei " suma se majoreaz cu 4169,4 mii lei , n pct. l Venituri de baz" n coloni a
suma , mii lei " suma se mic oreaz cu 5800,0 mii lei, n pct.3 Transferuri de la
bugetul de stat" n coloni a suma, mii lei " sumele se majoreaz cu 9969,4 mii lei,
n capitolul II Cheltuieli , total " n coloni a suma, mii lei " sumele se majoreaz cu
41 69,4 mii lei ;
/\

1.3. In anexa nr.2 Componenta veniturilor bugetului raional Cu eni pentru anul
2017", capitolul I Venituri , total ", n coloni a suma, mii lei " suma se majoreaz
cu 4169,4 mii lei , n pct. l Venituri generale " subpunctul Alte taxe pentru mrfuri
i servicii ", n coloni a suma, mii lei " sumele se micoreaz cu 5800,0 mii lei,
alineatul Taxa pentru folosirea drumurilor de ctre autovehiculile nmatriculate n
Republica Moldova " i suma 5800 ,0 mii lei din coloni a suma, mii lei " se exclud.
pct.3 Transferuri de la bugetul de stat " i subpunctul 3.1 . Transferuri primite
ntre bugetul de stat bugetul local de nivelul II, n coloni a suma, mii lei " sumele
se majoreaz cu 9969,4 mii lei i se include un alineat nou n urmtoarea redacie
Transferuri curente primite cu destina ie special de la bugetul de stat ctre
bugetul locale de nivelul II pentru infrastructura drumurilor n coloni a suma, mii
lei se include suma 9969,4 mii lei.
1.4. n anexa nr.3 Resursele i cheltuielile bugetului raional conform clasifica iei
funcionale i pe programe pentru anul 2017 n rndul Cheltuieli curente, n
total , grupa principal Servicii n domeniul economiei , n r ndul Resurse, total
i Resurse generale , n r ndul Cheltuieli total i n programul /subprogramul
dezvoltarea drumurilor , coloni a suma, mii lei sumele se majoreaz cu 4169,4
mii lei.
1.5 n anexa nr.4 Sinteza cheltuielilor pe institu iile finan ate din bugetul raional
pentru anul 2017 n r ndul Cheltuieli, total , n pct.3 Servicii n domeniul
,
economiei , alineatul ntre inerea drumurilor locale n coloni a suma, mii lei
sumele se majoreaz cu 4169,4 mii lei , in continuare dup text.
2. Prezenta Decizie se comunic:
Preedintelui raionului C ueni ;
_ Direc iei finan e C ueni ;
_ Seciei construcii , gospodrie comunal i drumuri;
. Popula iei raionului prin intermediul plasrii pe pagina web a Consiliului raional
C ueni .

llSr
PREEDINTELE EDINEI

CONTRASEMNEAZ
& V o
SECRETAR-INTERIMAR AL
CONSILIULUI RAIONAL CUENI
Oxana G RJEV