Sunteți pe pagina 1din 4
-UBLICA MOLDOV, GAGAUZIYANIN HALK TOPLUSU ADUNAREA POPULARA A GAGAUZIEL HAPOJHOE COBPAHBE rar Ay3HH HOTARIRE cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea gi completarea art.34 alin.(1) din Codul Contraventional al Republicii Moldova Ne218-XVI din 24 octombrie 2008 Calauzindu-se de prevederile articolului 73 din Constitutie Republicii Moldova Adunarea Populari a Gighuziei adopt prezenta Hotrire: 1. Se aproba inifiativ legislativa cu privire la modificarea gi completarea art.34 alin. (1) din Codul Contraventional Ne218-XVI din 24 octombrie 2008. 2, Se prezinti Parlamentului Republicii Moldova inifiativa legislativa cu privire la modificarea $i completarea art.34 alin.(1) din Codul Contraventional N218- XVI din 24 octombrie 2008 (se anexeaza). 3. Prezenfa hotirire intré in vigoare de la data adoptarii. V.M.Cissa mun. Comrat, 27 aprilie 2017. N057-TIV/VI Proiectul LEGEA cu privire la modificarea si completarea alin, (1) articolul 34 din Codul Contraventional al Republicii Moldova Nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 Parlamentul adopts prezenta Lege. Art. I din Codul Contraventional al Republicii Moldova Nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, Nr. 78-84) se modified si se completeazi dup’ cum urmeazi la alineatul (1) al articolului 34, cuvintele "50 de lei." se substituie cu cuvintele "20 de lei.". Art. II Guvernul, in termen de trei luni si aduci actele sale normative in conformitate cu prezenta Lege. PRESEDINTELE PARLAMENTULUL Andrian Candu Nr. mun.Chisiniu 2017 NOTA INFORMATIVA la proiectul de Lege "Cu privire la modificarea i completarea alin.(1) articolul 34 din Codul Contravenfional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 1, Argumentarea 1.1 Necesitatea si scopul adoptarii Proiectul de Lege "Cu privire la modificarea si completarea alin. (1) articolul 34 din Codul Contraventional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008 se introduce de ciitre Comitetul Executiv al Gagtuziei in calitate de inifiativ’ legislativa, in conformitate cu prevederile articolului 57 din Regulamentul Gigduziei (Ulojenie) nr. 28-XXX/I din 05.06.1998 gi art. $8 alin. alin. (1), (2) p. ») in Leges "Cu privire la Regulamentul Adun&rii Populare a Gagtuziei" Nr. 2/-V din 21.12.2012. 17 noiembrie 2016 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat legea nr. 208 "Cu ptivire la modificarea gi completarea Codului contraventional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008". Reiegind din legea in vigoare unitatea conventional& pe baza cdireia se calculan amenzile, a fost majorat& de dous ori si jumitate. Adic& de la 20 de lei la 50 de lei. Cu toate acestea, a existat o crestere nu numai a unit&fii conventionale, dar si dimensiunea maxima a amenzii atit pentru persoanele fizice cAt si juridice. Respectiy, au crescut gi sumele amenzilor. Astfel, in redactia anterioar, mrimea amenzii pentru persoanele fizice a constituit de la 1 la 150 de unitati conventionale, adicd de minim 20 de lei, iar cea maxima de 3000 de lei. Pentru persoanele juridice a constituit de la 10 la 500 de unit&fi conventionale, adic&, cea minim’ de 200 de lei, iar cea maxim’ de 10.000 de lei. in redactia noua, marimea amenzii pentru persoanele fizice este de 1 la 500 de unitifi conventionale, iar pentru persoanele juridice — de la 10 pénd la 1500 de unitafi convenfionale. Reiesind din cele mentionate mai sus, m&rimea unit&fii convenfionale a crescut de la 20 lei la 50 lei. Astfel, pentru persoanele fizice, pedeapsa minima este de 50 de lei, iar cea maxima de 25.000 de lei, Pentru persoanele juridice, pedeapsa minima — 500 lei, cea maxim’ de 75.000 de lei. Necesitatea adoptirii proiectului de lege propus se datoreaz& salariilor mici cat in general in far, atat si in UTA G&gduzia, Plata amenzilor propuse in redactie noud va fi disproportional’ fafi de nivelul veniturilor populafiei. Cu actualele tarife mari pentru serviciile comunale, gaz, energie electric’, precum gi prefurilor mari la benzin&, motorin& etc., populafia practic supraviefuieste din contul mijloacelor banesti cistigate peste hotarele Republicii Moldova. Cresterea m&rimii amenzii, fird cresterea marimii unitdtii conventionale, deja, in sine, este o avertizare drastic’ pentru contravenienti. fn cazul adoptarii modificarilor propuse, mirimea amenzii pentru persoanele fizice va fi: cea minima — 20 de lei, iar cea maxima de 10.000 lei pentru persoanele juridice: cea minima- 200 de lei, iar cea maxim’ de 30.000 de lei. 1.2 Sarcinile de Bazi ale proiectului de lege: + Aducerea unititii amenzii in concordanfé cu situatia socio-economic’ din far’, 1.3 Locul in sistemul Jegislatiei im vigoare Prezentul proiect de lege corespunde Constitutiei Republicii Moldova, Legii Republicii Moldova "Privind statutul juridic special al GagSuziei (Gagauz-Yeri)", normelor Regulamentului Gagiuziei (Gagauz-Yeri) (Ulojenie). 2, Lista actelor normative care solicit anularea, completarea sau modificarea, ca urmare a adoptirii prezentului proiect de lege. Adoptarea prezentei legi nu va necesita modificarea, completarea sau anularea legilor in vigoare si actelor normative UTA Gagiuzia. 3, Fundamentarea economico-financiar’ Punerea in aplicare a acestui proiect de lege nu va necesita alocarea de mijloace bugetare suplimentare. 4. Autorul proiectului de lege Comitetul Executiv al UTA Gagiuzia intele Adunarii Populare a V.M.Cissa