Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE

Subsemnatul (a) .........................................., cetean romn/......................., nscut la data


de ..................................... n ..........................., cu domiciliul n........................... Str.
................nr. ........., bl............., sc......., et........., ap. ......, jude/sector .................., posesor al
CI/BI/PAAPORT seria..........nr............................, eliberat() de ............................., la data
de .........................., CNP..................................................., n calitate de
titular/membru al ...................................................................................... PFA/I/IF, n conformitate cu
prevederile art. 9 alin. (21) din O.U.G. nr. 44/2008, aprobat, cu modificri i completri, prin Legea nr.
182/2016, declar pe propria rspundere, cunoscnd sanciunile prevzute de art. 326 Cod penal, c la
sediul profesional, imobil cu destinaie de locuin, situat n ................................., Str.
................nr. ........., bl............., sc......., et........., ap. ......, jude/sector ......... nu desfor activitate
economic.
Dau prezenta declaraie, fiind necesar la Oficiul Registrului Comerului de pe lng
Tribunalul .............................

Semntura ................... Data ....................