Sunteți pe pagina 1din 24

Etică și Integritate Academică

Seminarul nr. 1

Noțiuni generale de etică și deontologie ale


Universității Politehnica Timișoara.
Etică și Integritate Academică

Noțiuni introductive

• Morala: în concepția modernă, unanim acceptată, morala reprezintă conglomeratul


normelor de conduită și conviețuire normală într-o anumită societate. Sunt stabilite
standarde comportamentale, care sunt aplicabile oricărei ființe umane (diferența
dintre bun și rău, corectitudine, onestitate, cinste, probitate etc.)
• Etica: reprezintă valori esențiale specifice unor anumite categorii de indivizi
(pornind de la o cultură, un popor, până la anumite categorii sociale și contextuale),
valori pe care indivizii le cunosc și le respectă, considerându-le elemente esențiale
ale naturii umane. Disciplina vizează ansamblul reprezentat de etica academică.
• Deontologia: înseamnă o serie de reguli aplicabile strict pentru o anumită categorie
de persoane, reguli adoptate și acceptate de respectiva categorie ca fiind elemente
esențiale ale profesiei din care fac parte.
Etică și Integritate Academică

Noțiuni introductive
Răspunderea publică obligă orice instituţie de învăţământ superior din
România să respecte politicile de etică şi deontologie academică, cuprinse în
Codul de etică şi deontologie aprobat de senatul universitar.

Misiunea învățământului superior din România este de a genera şi de


a transfera cunoaştere către societate prin:
a) formare iniţială şi continuă la nivel universitar, în scopul dezvoltării
personale, al inserţiei profesionale a individului şi a satisfacerii nevoii de
competenţă a mediului socio-economic;
b) cercetare ştiinţifică, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, prin
creaţie individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, al ştiinţelor inginereşti,
al artelor, al literelor, prin asigurarea performanţelor şi dezvoltării fizice şi
sportive, precum şi valorificarea şi diseminarea rezultatelor acestora.
Etică și Integritate Academică

Noțiuni specifice instituțiilor de învățământ superior

• Autonomia universitară:
este un principiu constituțional, aplicabil universității ca persoană juridică ce
desfășoară o activitate de interes public. Aceasta dă dreptul comunității
universitare să își stabilească misiunea proprie, strategia instituţională, structura,
activităţile, organizarea şi funcţionarea, gestionarea resurselor materiale şi umane,
cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare.
• Libertatea academică:
este un principiu garantat de lege, aplicabil membrilor comunității universitare. În
baza libertății academice, membrii comunității universitare își pot exprima liber
opinii academice în spaţiul universitar şi au libertatea de predare, de cercetare şi de
creaţie, în conformitate cu criteriile de calitate academică.
Etică și Integritate Academică

Noțiuni specifice instituțiilor de învățământ superior


• Comunitatea universitară:
este constituită din studenţi, personal didactic şi de cercetare şi personal didactic şi de
cercetare auxiliar. Din comunitatea universitară fac parte şi persoane cărora li s-a conferit
calitatea de membru al comunităţii universitare, prin hotărâre a senatului universitar.
Membrii comunităţii universitare au drepturile şi îndatoririle stabilite prin reglementările
legale în vigoare şi prin Carta universitară.
• Spațiul universitar:
este constituit din totalitatea edificiilor, terenurilor, staţiunilor didactice experimentale,
institutelor de cercetare, fermelor, grădinilor botanice, caselor universitare, campusurilor
universitare, spitalelor şi clinicilor universitare, precum şi dotările aferente, folosite de
instituţia de învăţământ superior, indiferent de titlul juridic sub care aceasta este
îndreptăţită să le utilizeze. Spaţiul universitar este inviolabil. Accesul în spaţiul universitar
este permis numai în condiţiile stabilite prin lege şi prin Carta universitară.
Etică și Integritate Academică

Noțiuni specifice instituțiilor de învățământ superior

• Carta universitară:
Lato sensu, Carta universitară reprezintă “actul constitutiv” și “statutul” unei
universități. Conform dispozițiilor legale în Carta universitară sunt stabilite
opţiunile majore ale comunităţii universitare. Carta se aplică în tot spaţiul
universitar. Normele de comportare sunt stabilite în Carta universitară, fără a
aduce atingere dreptului la opinie, libertăţii exprimării şi libertăţii academice.
Carta universitară trebuie să conțină dispoziții referitoare la Codul de etică și
deontologie profesională. Cu titlu exemplificativ, în Universitatea Politehnica
Timișoara, Codul de etică și deontologie profesională reprezintă Anexa nr. 1 la
Cartă.
Etică și Integritate Academică

Dispoziții aplicabile membrilor comunității universitare


– exemplificări –
Cadre didactice și de cercetare Studenți
• Legea nr. 1/2011 – legea educaţiei • Legea nr. 1/2011 – legea educaţiei
naţionale; naţionale;
• Legea nr. 206/2004 privind buna • Legea nr. 206/2004 privind buna conduită
conduită în cercetarea ştiinţifică, în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea
dezvoltarea tehnologică şi inovare; tehnologică şi inovare;
Norme • Legea nr. 319/2003 privind statutul • Legea nr. 8/1996 privind protecția
legale personalului de cercetare-dezvoltare drepturilor de autor și a drepturilor
• Legea nr. 8/1996 privind protecția conexe;
drepturilor de autor și a drepturilor • OG nr. 57/2002 privind cercetarea
conexe; științifică și dezvoltarea tehnologică;
• OG nr. 57/2002 privind cercetarea • Ordinul MECTS nr. 3666/2012 privind
științifică și dezvoltarea tehnologică; aprobarea Codului drepturilor şi
• Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii obligaţiilor studentului;
Etică și Integritate Academică

Dispoziții aplicabile membrilor comunității universitare


– exemplificări –
Cadre didactice și de cercetare Studenți
• Carta universitară; http://www.upt.ro/img/files/2013- • Carta universitară; http://www.upt.ro/img/files/2013-
2014/carta/Carta-UPT_2014.pdf 2014/carta/Carta-UPT_2014.pdf
Norme
• Codul de etică și deontologie universitară; • Codul de etică și deontologie universitară;
interne http://www.upt.ro/img/files/2014- http://www.upt.ro/img/files/2014-
2015/etica/Codul_de_etica_CartaUPT-Anexa1.pdf 2015/etica/Codul_de_etica_CartaUPT-Anexa1.pdf
• Regulamentul intern. • Codul drepturilor și obligațiilor studentului.
http://www.upt.ro/img/files/carta/anexe/Anexa22_Regulament_Inter http://www.upt.ro/administrare/dgac1/file/2012-
n_UPT_2014.pdf 2013/studenti/HS_38_Codul-drepturilor-si-obligatiilor-studentului-din-
UPT2.pdf

• Contractul colectiv de muncă; • Contractul de studii;


• Contractul individual de muncă; • Disciplinele contractate, anexă la contractele de
• Fișa postului și standardele minime de studii;
evaluare profesională; • Contracte de voluntariat;
Norme
• Mandatul acordat de membrii comunității • Mandatul acordat de membrii comunității
contractuale
(cadre didactice și de cercetare) pentru (studenți) pentru reprezentarea în organele de
reprezentarea în organele de conducere ale conducere ale facultății/universității.
facultății/universității.
Etică și Integritate Academică

Codul de etică și deontologie universitară


– exemplificarea unor elemente obligatorii –

• stabilirea situaţiilor de conflicte de interese şi incompatibilităţi;


• persoanele care se află în relaţie de soţi, afini şi rude până la gradul al III-lea inclusiv nu
pot ocupa concomitent funcţii astfel încât unul sau una să se afle faţă de celălalt sau
cealaltă într-o poziţie de conducere, control, autoritate sau evaluare instituţională la
orice nivel în aceeaşi universitate şi nu pot fi numiţi în comisii de doctorat, comisii de
evaluare sau comisii de concurs ale căror decizii afectează soţii, rudele sau afinii până la
gradul al III-lea inclusiv;
• măsurile educaţionale, administrative şi tehnice care se iau pentru garantarea
originalităţii lucrărilor de licenţă, master, doctorat, articolelor ştiinţifice sau a altor
asemenea lucrări, precum şi sancţiunile aferente.
Etică și Integritate Academică

Codul de etică și deontologie universitară


– obiective –

 este menit să opereze ca un contract moral între membrii comunităţii U.P.T. – studenţi,
cadre didactice, cercetători, personal didactic auxiliar, personal nedidactic. Acesta
reprezintă un instrument de modelare a comunităţii universitare în spiritul unor principii
şi valori etice.

 exprimă idealurile, principiile şi normele morale pe care membrii comunităţii universitare


consimt să le respecte şi să le urmeze în activitatea lor profesională. Acesta stabileşte
principalele linii de conduită etică pe care comunitatea U.P.T. îşi propune să le urmeze.
Etică și Integritate Academică

Codul de etică și deontologie universitară


– norme obligatorii –

“a căror nerespectare atrage după sine angajarea răspunderii juridice”:

• Dreptatea și echitatea;
• Libertatea academică;
• Autonomia personală;
• Prestația profesională și instituțională;
• Moralitatea și integritatea;
• Onestitatea și corectitudinea;
• Profesionalismul și responsabilitatea;
• Transparența;
• Loialitatea față de UPT;
• Incompatibilități și conflicte de interese.
Etică și Integritate Academică

Codul de etică și deontologie universitară


– norme dezirabile –

“a căror nerespectare nu conduce la o sancționare ce va atrage consecințe juridice.


Încălcarea normelor dezirabile poate fi urmată de atenționarea persoanei în cauză
cu privire la obligațiile sale de a respecta atât normele obligatorii, cât și normele
dezirabile”:

• Respect și toleranță;
• Politețe;
• Cumpătarea și moderația;
• Colegialitatea, generozitatea şi omenia;
• Decența și ținuta.
Etică și Integritate Academică

Codul de etică și deontologie universitară


– exemplificarea unor fapte ilicite –

faptă ilicită - acţiunea sau inacţiunea contrară legii care are ca rezultat încălcarea drepturilor
subiective sau intereselor legitime ale unei persoane.

Enumerare exemplificativă a fraudelor intelectuale: plagiatul, autoplagiatul, copiatul la examene


sau alte forme de verificare a cunoştinţelor, substituirea lucrărilor sau a persoanelor examinate,
distorsionarea voită a rezultatelor unor cercetări, însuşirea nemeritată a unor realizări ştiinţifice /
tehnice etc.
Plagiat: expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format electronic,
a unor texte, expresii, idei, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice
extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale altor autori, fără a menţiona acest lucru şi
fără a face trimitere la sursele originale;
Autoplagiat: expunerea într-o operă scrisă sau o comunicare orală, inclusiv în format
electronic, a unor texte, expresii, demonstraţii, date, ipoteze, teorii, rezultate ori metode ştiinţifice
extrase din opere scrise, inclusiv în format electronic, ale aceluiaşi sau aceloraşi autori, fără a
menţiona acest lucru şi fără a face trimitere la sursele originale.
Etică și Integritate Academică

Codul de etică și deontologie universitară


– condiții generale pentru atragerea răspunderii –

• Săvârșirea unei fapte ilicite: în cazul de față, încălcarea normelor etice și


deontologice, a clauzelor contractuale, regulamentelor și normelor legale de
conduită academică;
• Existența unui prejudiciu: vătămarea unui interes personal (ex: autorul a
cărui operă intelectuală a fost copiată) sau a unui interes general,
instituțional (ex: lezarea prestigiului universității);
• Fapta să fi fost săvârșită cu vinovăție;
• Existența unui raport de cauzalitate între faptă și prejudiciu.
Etică și Integritate Academică

Codul de etică și deontologie universitară


– consecințele atragerii răspunderii –

Sancțiunea pentru abaterea de la etică se stabilește în raport cu


gravitatea abaterii săvârşite de membrul comunității Universității Politehnica
Timișoara.

Criteriile ce se au în vedere la stabilirea sancțiunii:


• împrejurările în care fapta a fost săvârşită;
• gradul de vinovăţie al membrului comunității UPT;
• consecinţele abaterii;
• comportarea generală în cadrul UPT al subiectului;
• eventualele sancţiuni suferite anterior de către acesta.
Etică și Integritate Academică

Codul de etică și deontologie universitară


– sancțiuni generale –

Aplicabile personalului didactic şi de cercetare:


a. avertisment scris;
b. diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia
de conducere, de îndrumare şi de control;
c. suspendarea, pe o perioadă determinată de timp, a dreptului de înscriere
la un concurs pentru ocuparea unei funcţii didactice superioare ori a unei funcţii de
conducere, de îndrumare şi de control, ca membru în comisii de doctorat, de
master sau de licenţă;
d. destituirea din funcţia de conducere din învăţământ;
e. desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Aplicabile studenţilor:
a. avertisment scris;
b. exmatricularea;
Etică și Integritate Academică

Codul de etică și deontologie universitară


– sancțiuni pentru abaterile de la activitatea de cercetare –

1) avertisment scris;
2) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea
normelor de bună conduită;
3) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia
de conducere, de îndrumare şi de control;
4) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an şi 10 ani, a
dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii
superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control
sau ca membru în comisii de concurs;
5) destituirea din funcţia de conducere din instituţia de cercetare-
dezvoltare;
6) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.
Etică și Integritate Academică

Regulamentul de organizare și funcţionare al Comisiei de Etică și


Deontologie din Universitatea Politehnica Timişoara
Comisia de etică și deontologie a U.P.T., este organizată ca o structură permanentă, fără
personalitate juridică, constituită pentru asigurarea şi respectarea eticii universitare precum şi
sancţionarea abaterilor de la etică.

Regulamentul stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică și Deontologie a


Universităţii Politehnica Timişoara și este elaborat în conformitate cu prevederile:
a. Legii nr. 1/2011 - Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
b. Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi
inovare, cu modificările şi completările ulterioare;
c. Legii nr. 677/2001 – privind protecţia datelor cu caracter personal;
d. Legii nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din
alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
e. Cartei Universităţii Politehnica Timişoara;
f. Codului de Etică și Deontologie al UPT.
Etică și Integritate Academică

Comisia de Etică și Deontologie a Universității Politehnica Timișoara


– atribuții –

a) analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor/plângerilor sau prin


autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară şi Regulamentului de Organizare și
Funcționare. Comisia va analiza numai sesizările/plângerile scrise asumate prin identitate şi semnătură;
b) stabilește sancțiunile pentru abaterile de la etică, astfel cum acestea sunt definite în Codul de etică și în
legislația aplicabilă;
c) numește comisii de analiză pentru examinarea sesizărilor referitoare la abaterile de la buna conduită în
activitatea de cercetare-dezvoltare aduse în atenţia sa în urma sesizărilor sau pe bază de autosesizare;
d) aprobă sau nu rapoartele emise de comisiile de analiză;
e) realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii în activitățile de
cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar şi constituie un document public;
f) contribuie la elaborarea Codului de etică şi deontologie universitară, care se propune senatului universitar
pentru adoptare şi includere în Carta universitară;
g) atribuţiile stabilite de Legea nr. 206/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
h) emite recomandări cu privire la respectarea eticii în UPT;
i) emite propuneri de modificare ale Codului de etică UPT, care se înaintează Senatului UPT pentru adoptare;
Etică și Integritate Academică

Comisia de Etică și Deontologie a Universității Politehnica Timișoara


– sesizări și petiții –
Sesizările/plângerile se depun numai în scris la Registratura UPT şi trebuie să conţină cel puţin
următoarele elemente:
1. numele şi prenumele persoanei ce face sesizarea, adresa de corespondenţă;
2. numele şi prenumele persoanei reclamate;
3. descrierea amănunţită a faptei sesizate, cu precizarea pe cât posibil a datei săvârşirii acesteia
4. probele pe care le deţine persoana care face sesizarea;
5. specificarea expresă a persoanei care face sesizarea a acordului/dezacordului cu privire la dezvăluirea
identităţii sale către persoana reclamată;
6. Data întocmirii sesizării şi semnătura persoanei care face sesizarea.

Sesizările/plângerile anonime nu sunt luate în considerare.

Comisia se poate autosesiza şi poate cerceta abaterile şi încălcările prevederilor codului de etică
universitară/abaterile de la buna conduită în cercetarea ştiinţifică doar când membrii comisiei evaluează pe
bază de dovezi şi decid că faptele săvârşite sunt de natură a leza imaginea şi prestigiul universităţii.
Etică și Integritate Academică

Comisia de Etică și Deontologie a Universității Politehnica Timișoara


– ședințe și funcționare –

• Comisia se întruneşte semestrial în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este nevoie în
şedinţe extraordinare.
• Şedinţele Comisiei nu sunt publice. Deliberarea şi luarea unei hotărâri se face cu
participarea exclusivă a membrilor Comisiei.
• La şedinţele Comisiei, în afară de membrii acesteia mai pot participa:
1. părţile care au fost convocate;
2. consilierul juridic, dacă a fost invitat de către Comisie;
3. specialişti/experţi a căror prezenţă este considerată necesară de către Comisie
pentru lămurirea unor aspecte ştiinţifice/tehnice şi care au fost invitaţi de către
Președintele Comisiei;
4. Rectorul UPT/Preşedintele Senatului UPT, dacă prezenţa lor este considerată
necesară de către Comisie pentru lămurirea unor aspecte.
Etică și Integritate Academică

Comisia de etică și deontologie a Universității Politehnica Timișoara


– aplicarea sancțiunilor –

• Sancţiunile stabilite de Comisie sunt comunicate Senatului UPT şi se aplică prin


Decizie de sancţionare de către Rectorul Universității Politehnica Timișoara.
• În stabilirea sancțiunilor și aplicarea acestora se vor respecta termenele impuse
de prevederile legale aplicabile.
• Regula generală cu privire la comunicarea hotărârii este: maxim 30 de zile de la
constatarea abaterii, dar fără a se depăși 6 luni de la săvârșirea faptei.
Etică și Integritate Academică

Comisia de etică și deontologie a Universității Politehnica Timișoara


– rapoartele anuale –

Comisia va elabora raportul anual referitor la situaţia


respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare. La
elaborarea raportului vor participa membrii Comisiei.
Lucrările Comisiei pot avea loc în şedinţă sau se pot derula
prin corespondenţă electronică între membrii acesteia.
Rapoartele anuale vor fi publicate pe site-ul universității.
Etică și Integritate Academică

Discuții libere:

întrebări și dezbateri