Sunteți pe pagina 1din 32

SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

REGULAMENT DE
ORDINE
INTERIOARA

1
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

CAP. 1. DISPOZITII GENERALE

Articol 1. Prezentul regulament stabileste obligatiile generale ale administratiei si


salariatilor, programul de munca si regimul recompenselor si sanctiunilor aplicabile in
cadrul societatii;
Articol 2. Prevederile cuprinse in acest regulament se completeaza cu actele normative
in vigoare si dispozitiile specifice cuprinse in Contractul Colectiv de Munca;
Articol 3. Regulamentul Intern, stabileste dispozitii referitoare la organizarea si disciplina
muncii in cadrul S.C. ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L., in conformitate cu prevederile Legii
nr. 53/2003 (Codului Muncii);
Articol 4. Angajatii din cadrul S.C. ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L. au obligatia sa
respecte regulile generale privind organizarea muncii, disciplina si toate celelalte
dispozitii ale prezentului regulament;
Articol 5. Regulamentul se aplica tuturor angajatilor S.C. ROSTEEL SOLUTIONS
S.R.L.;
Articol 6. Dispozitiile prezentului Regulament pot fi completate prin decizii interne de
serviciu, privind organizarea si disciplina muncii, emise de administrator al S.C.
ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L..

CAP. 2. OBLIGATIILE CONDUCERII S.C. ROSTEEL SOLUTIONS


S.R.L.

Articol 7. Conducerea S.C. ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L., are datoria sa ia toate


masurile pentru asigurarea conditiilor corespunzatoare desfasurarii activitatii unitatii si se
obliga sa respecte prevederile Contractului Colectiv de Munca asa cum au fost negociate
si convenite de cele doua parti semnatare;
Articol 8. In exercitarea atributiilor specifice unitatii, angajatii au obligatia sa asigure
egalitatea de sanse si tratament cu privire la dezvoltarea carierei in cadrul unitatii;

2
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Articol 9. Conducerea are obligatia sa asigure spatiul, dotarile si mijloacele necesare


desfasurarii activitatii pentru fiecare persoana in parte;
Articol 10. Asigurarea stabilitatii in munca personalului , raportul de serviciu sau contractul
individual de munca, dupa caz, neputand sa inceteze decat in cazurile prevazute de lege
si respectand intocmai procedurile legale;
Articol 11. Angajatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr 202/2002 privind
discriminarea, fiind obligat conform art.7 alin.1 si 2 din Legea nr.202/2002 sa asigure
egalitatea de sanse si tratament intre angajati, femei si barbati, in cadrul relatiilor de
munca de orice fel si sa nu permita nici un fel de discriminare intre personalul unitatii , pe
criterii politice, sindicale, religioase, etnice, de sex, stare materiala, origine sociala sau
orice alta natura;
Articol 12. Este interzisa discriminarea prin utilizarea de catre angajator a unor practici
dace dezavantajeaza persoanele de a anumit sex, in legatura cu relatiile de munca
referitoare la: selectia candidatilor pentru ocuparea posturilor vacante de munca:
incheierea, suspendarea, modificarea si/sau incetarea raportului juridic de munca ori de
serviciu; stabilirea sau modificarea atributiilor prin fisa postului; stabilirea remuneratiei, a
altor beneficii; informare si consiliere profesionala, programe de initiere, calificare,
perfectionare, specializare si recalificare profesionala; aplicare masurilor disciplinare;
dreptul de aderare la un sindicat si accesul la facilitatile acordate de acesta; orice alte
conditii de prestare a muncii potrivit legislatiei in vigoare;
Articol 13. Societatea. va respecta prevederile Legii nr.202/19.04.2002 privitoare la
egalitatea in sanse in sanse intre barbati si femei in cadrul relatiilor de munca de orce fel;
Articol 14. Este interzisa discriminarea directa sau indirecta dupa criteriul sex, hartuire
sexuala, intimidarea, atingerea adusa vietii intime si private, solicitarea( unei candidate la
angajare) a testelor de graviditate;
Articol 15. Angajatorul va asigura, conform art.6 din Legea 202/2002 egalitatea de sanse,
tratament intre barbati si femei in relatiile de munca si acces nediscriminatoriu la alegerea
sau exercitarea profesiei, angajare in toate posturile sau locurilor de munca vacante,
venituri egale pentru munca de valoare egala, informare si consiliere profesionala,
promovare la orice nivel ierarhic si profesional, securitate in munca, beneficii ( altele

3
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

decat cele de natura salariala) si masuri de protectie si asigurari sociale, de care sa


beneficieze toti salariatii, indiferent de sex;
Articol 16. Angajatorul se obliga sa respecte prevederile Legii nr.202/2002 privind
discriminarea- angajatorii sunt obligati( conform art.7 alin 1 si 2 din Legea 202/2002) sa
asigure egalitate de sanse si tratament intre angajati, femei si barbati, in cadrul relatiilor
de munca de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispozitii pentru interzicerea
discriminarilor in regulamentul intern; de asemenea angajatorii ii vor informa pe angajati,
inclusiv, prin afisarea in locuri vizibile, asupra drepturilor pe care acestia le au in ceea ce
priveste respectarea egalitatii de sanse si tratament intre femei si barbati in relatiile de
munca;
Articol 17. Sa organizeze timpul de munca in raport de specific, de necesitati, de
asigurarea functionalitatii unitatii si de respectarea duratei normale a timpului de lucru si
de odihna;
Articol 18. Sa asigure respectarea reglementarilor legale cu privire la timpul de lucru si de
odihna precum si la orice alte drepturi legale cuvenite personalului;
Articol 19. Sa asigure, cu prioritate, plata lunara a drepturilor banesti cuvenite
personalului, in cuantumurile, la termenele si in conditiile prevazute de dispozitiile legale
in vigoare;
Articol 20. Sa permita personalului sa-si exercite in conditiile legii, dreptul la asociere
sindicala sau in organizatii profesionale, avand ca scop reprezentarea intereselor proprii,
promovarea pregatirii profesionale si protejarea statutului lor;
Articol 21. Sa asigure conditiile necesare perfectionarii pregatirii profesionale ale
salariatilor, promovarea lor in raport cu pregatirea si rezultatele obtinute;
Articol 22. Sa elibereze la solicitarea salariatului un document care sa ateste activitatea
desfasurata, vechimea in munca, in specialitate dupa caz;
Articol 23. Sa asigure drepturile referitoare la protectia maternitatii la locul de munca in
conformitate cu legislatia speciala;
Articol 24. In domeniul sanatatii si securitatii in munca , conducerea trebuie sa adopte, din
faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, echipamentelor tehnice, precum
si la elaborarea tehnologiilor de fabricatie si exploatare, solutii conforme normelor de

4
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

protectie a muncii, standardelor de securitate a muncii si reglementarilor specifice, prin a


caror aplicare sa fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare si
imbolnavire profesionala a angajatilor;
Articol 25. In domeniul sanatatii si securitatii in munca , conducerea trebuie sa asigure
evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor in vederea stabilirii
masurilor de prevenire, incluzand alegerea echipamentului tehnic, a substantelor chimice
si a preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de munca etc.; angajatorul trebuie sa
dispuna evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru toate
locurile de munca, inclusiv pentru acele grupuri de angajati care sunt expusi la riscuri
particulare; in urma acestei evaluari, masurile preventive si metodele de lucru stabilite de
catre angajator trebuie sa asigure o imbunatatire a nivelului de protectie a angajatilor si
sa fie integrate in toate activitatile unitatii respective, la toate nivelurile ierarhice;
Articol 26. Receptionarea si punerea in functiune a instalatiilor, utilajelor si masinilor se va
face cu respectarea stricta a prevederilor din documentatia tehnica de executie, cu
respectarea riguroasa a normelor tehnice privind exploatarea instalatiilor, utilajelor,
masinilor pentru activitati desfasurate in unitate;
Articol 27. Sa asigure auditarea de securitate si sanatate in munca a unitatii, cu ajutorul
institutiilor abilitate;
Articol 28. Sa solicite autorizarea functionarii unitatii din punctul de vedere al protectiei
muncii, sa mentina conditiile de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia si sa ceara
revizuirea acesteia in cazul modificarii conditiilor initiale pentru care a fost emisa;
Articol 29. Sa stabileasca masurile tehnice si organizatorice de protectie a muncii,
corespunzator conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati la locurile de munca,
pentru asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor;
Articol 30. Sa Stabileasca in fisa postului atributiile si raspunderea angajatilor si a celorlalti
participanti la procesul de munca in domeniul protectiei muncii, corespunzator functiilor
exercitate;
Articol 31. Sa elaboreze instructiuni proprii de securitate a muncii, care sa detalieze si sa
particularizeze prezentele norme si normele specifice de
securitate a muncii, in raport cu activitatea care se desfasoara;

5
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Articol 32. Sa asigure si sa controleze, prin personal propriu sau prin personal extern
abilitat, cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatii a masurilor tehnice si
organizatorice stabilite, precum si a prevederilor legale in domeniul protectiei muncii;
Articol 33. Sa ia in considerare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca
capacitatea angajatilor de a executa sarcinile de munca repartizate;
Articol 34. Sa asigure, pentru angajatii avand o relatie de munca cu durata determinata
sau cu caracter interimar, acelasi nivel de protectie de care beneficiaza ceilalti angajati ai
unitatii;
Articol 35. Sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si educarii
angajatilor: afise, filme, carti, brosuri, pliante, acte normative, manuale, teste, fise tehnice
de securitate etc.;
Articol 36. Sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii, asupra riscurilor la
care aceasta va fi expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor tehnice si
organizatorice de prevenire necesare, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea
si stingerea incendiilor si evacuarea personalului in caz de pericol iminent;
Articol 37. Sa asigure masurile necesare pentru informarea angajatorilor din orice unitate
exterioara, ai caror angajati lucreaza in unitatea sa, referitor la riscurile pentru securitate
si sanatate la care acestia din urma pot fi expusi, precum si la masurile de prevenire si
protectie adoptate la nivel de unitate si loc de munca, inclusiv cele referitoare la primul
ajutor, prevenirea si stingerea incendiilor si evacuarea in caz de urgenta;
Articol 38. sa se asigure ca angajatii din unitati din exterior, care lucreaza in unitatea sa,
au primit instructiuni adecvate referitoare la riscurile pentru securitatea si sanatatea lor la
care pot fi expusi pe durata desfasurarii activitatii respective;
Articol 39. Sa asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea si perfectionarea
personalului cu atributii in domeniul protectiei muncii;
Articol 40. Sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor conform
reglementarilor in vigoare;
Articol 41. Sa angajeze numai persoane care, in urma controlului medical si a verificarii
aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de munca pe care urmeaza sa le
execute;

6
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Articol 42. Sa ia masurile necesare informarii compartimentului de protectie a muncii


despre angajatii care au relatii de munca cu durata determinata sau cu caracter interimar,
pentru ca acestia sa fie inclusi in programul de activitate care are ca scop asigurarea
conditiilor de securitate si sanatate in munca;
Articol 43. Sa se asigure ca sunt consultati angajatii si/sau reprezentantii lor in problemele
referitoare la masurile si consecintele privind securitatea si sanatatea in munca la
introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentului tehnic, imbunatatirea conditiilor si
a mediului de munca, la desemnarea persoanelor cu atributii specifice sau la angajarea,
cand este cazul, a institutiilor specializate sau persoanelor juridice si fizice abilitate pentru
a presta servicii in domeniul protectiei muncii, la desemnarea persoanelor cu atributii
privind primul ajutor, prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea angajatilor, precum si
la modul de desfasurare a activitatii de prevenire si protectie impotriva riscurilor
profesionale, inclusiv a celei de instruire in domeniu;
Articol 44. Sa acorde reprezentantilor angajatilor cu atributii privind securitatea si
sanatatea in munca un timp adecvat, care va fi considerat timp de munca, si sa le
furnizeze mijloacele necesare pentru a-si putea exercita drepturile si atributiile prevazute
in prezentele norme;
Articol 45. Sa ia masuri corespunzatoare pentru ca numai angajatii care au fost instruiti
adecvat sa poata avea acces la locurile de munca unde exista riscuri pentru securitatea
si sanatatea acestora;
Articol 46. Sa asigure periodic sau ori de cate ori este cazul, verificarea incadrarii
nivelului noxelor in limitele admise, prin masuratori efectuate de catre organisme abilitate
sau laboratoare proprii abilitate;
Articol 47. Sa stabileasca si sa tina evidenta locurilor de munca cu pericol deosebit si sa
identifice locurile de munca unde pot aparea stari de pericol iminent;
Articol 48. Sa comunice, cerceteze, inregistreze, declare si sa tina evidenta accidentelor
de munca, a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor;
Articol 49. Sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si dispozitivelor de
protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si
neutralizare a substantelor nocive degajate in procesele tehnologice;

7
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Articol 50. Sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de


munca in timpul controlului sau al cercetarii accidentelor de munca;
Articol 51. Sa asigure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca, cu ocazia
controalelor si a cercetarii accidentelor de munca;
Articol 52. Sa desemneze, din oficiu sau la solicitarea inspectorului de munca, persoanele
care participa la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de munca;
Articol 53. Sa ia masuri pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din producerea
unui accident de munca mortal sau colectiv, in afara cazurilor in care mentinerea acestei
stari ar genera alte accidente sau avarii cu consecinte grave, sau ar periclita viata
accidentatilor sau a altor angajati;
Articol 54. Sa anunte imediat producerea unor avarii tehnice, evenimente, accidente de
munca sau imbolnaviri profesionale la inspectoratul teritorial de munca si organele de
urmarire penala competente, potrivit legii;
Articol 55. Sa asigure dotarea, intretinerea, verificarea echipamentelor individuale de
protectie si a echipamentelor individuale de lucru si sa nu permita desfasurarea nici unei
activitati de catre angajatii sai fara utilizarea corecta de catre acestia a echipamentului
din dotare;
Articol 56. Sa acorde, la recomandarea medicului, materiale igienico-sanitare si
alimentatie de protectie;
Articol 57. Sa asigure supravegherea medicala corespunzatoare a riscurilor pentru
sanatate la care angajatii sunt expusi in timpul lucrului;
Articol 58. Sa asigure intocmirea fisei de expunere la riscuri profesionale pentru fiecare
angajat expus si completarea acesteia de fiecare data cand se produc schimbari ale
procesului de productie;
Articol 59. sa intocmeasca evidenta nominala a angajatilor cu handicap si a celor cu
varsta sub 18 ani.
Articol 60. Conducatorii fiecarui compartiment raspund pentru organizarea, desfasurarea
si controlul activitatii compartimentului respectiv, stabilind atributiile de serviciu ale
propriilor angajati din subordine, le duc la cunostinta si verifica modul de indeplinire a

8
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

acestor atributii, urmarind si modul in care se respecta de catre angajatii din subordine
normele de igiena, protectia muncii, paza contra incendiilor.
Articol 61. Criteriile si procedurile de evaluare profesionala a salariatilor.
OBIECTIVELE DE PERFORMANTA SI DESCRIEREA LOR

Nr. crt Obiectiv Definitie Actiuni

1. Orientarea spre Actioneaza pentru - lucreaza pentru a


succes imbunatatirea depasi standardele,
performantelor sau pentru a fi gata inainte de
a realiza o sarcina mai termenele limita,
bine, mai ieftin, mai sau a intrece
eficient, angajandu-se in performantele
indeplinirea unor obiective celorlalti
provocatoare - dezvolta cai mai
bune si mai
eficiente pentru a
imbunatati
performanta
- stabileste si
actioneaza pentru a
atinge obiective
provocatoare dar
realiste, atat pentru
el, cat si pentru
ceilalti
2. Preocuparea pentru Intreprinde actiuni - Verifica de doua
ordine si calitate personale pentru a asigura ori exactitatea
exactitatea si calitatea informatiei din
muncii proprii si a altora, munca sa
prin controlarea sau - Monitorizeaza
9
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

monitorizarea datelor, si calitatea


prin dezvoltarea si muncii celorlalti
mentinerea sistemelor de - Monitorizeaza
organizare a muncii si stadiul de
informatiilor. progres al
proiectelor versus
termenele limita
3. Initiativa Intreprinde actiuni in mod - Intreprinde actiuni
independent sau din pentru a evidentia
propria oportunitatile inainte
initiativa, in vederea ca cineva sa l-o
evidentierii punctelor ceara sau sa fie
critice sau a oportunitatilor, fortat de
inainte de a i se cere acest evenimente
lucru; face mai mult decat - Persevereaza
se asteapta de la postul pentru a invinge
respectiv obstacole/
respingerile
- Intreprinde actiuni
sau
se angajeaza sa
rezolve sarcini in
plus
fata de ceea ce se
asteapta de la el
4. Culegerea de Aduna si foloseste - iese din mediul
informatii informatii relevante pentru sau pentru a aduna
munca sa, bazate pe informatii sau a-i
probleme sau oportunitati, chestiona pe cei
sau foloseste o serie de mai apropiati de
tehnici de colectare sau problema respectiva

10
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

revizuire a informatiilor - cerceteaza in


inaintea luarii oricarei continuare, trecand
decizii la ceea ce este
evident, prin
adresarea unor
intrebari sau
folosirea
altor metode, pentru
a
determina factorii
care
stau la baza situatiei
respective sau care
au
generat problema

telefoneaza sau
contacteaza alte
persoane care nu
sunt implicate direct
in respectiva
situatie, pentru a
afla punctul lor de
vedere sau
informatii relevante

11
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

5. Orientarea catre Lucreaza pentru a intelege - Incearca in mod


servicii de calitate si a concret sa creasca
oferite clientilor veni intr-un mod pozitiv in valoarea operatiilor
intampinarea nevoilor destinate clientilor
clientului, indiferent daca culege informatii
acesta este unul intern sau despre nevoile reale
extern firmei ale clientului,
evidentiindu-le pe
acelea care n-au
fost initial
prezentate sau
exprimate
corecteaza rapid si
nepartinitor orice
- problema legata
de serviciile oferite
clientilor
6. Impactul si influenta Foloseste o serie de - incearca sa
abordari si metode pentru convinga in mod
a influenta, convinge sau direct pe altii facand
obtine sprijinul/cooperarea un apel rational la
altora motiv;
- foloseste date si
informatii pentru a-si
sustine pozitia
adapteaza o
prezentare sau o
discutie la interesele
si grijile specifice
audientei
calculeaza impactul
12
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

actiunii/ cuvintelor
sale astfel incat sa
obtina un efect
special asupra
celorlalti;
- anticipeaza si se
pregateste pentru
reactia celorlalti
7. Capacitatea de a lega Actioneaza in vederea - Depune efort
relatii interumane dezvoltarii si mentinerii pentru a stabili un
unei retele de legaturi in contact cu colegii de
interiorul si in afara munca sau cu
organizatiei, cu oameni clientii, prin legaturii
care ar putea oferi informale
informatii sau ar putea - Mentine relatiile cu
sustine obiectivele firmei; ceilalti angajati,
de asemenea, tot aici intra ceea ce este
capacitatea de a realiza esential in
relatii stranse de prietenie realizarea cerintelor
cu ceilalti, care ar putea profesionale
ajuta la atingerea - Dezvolta si
obiectivelor. foloseste reteaua
de contacte
8. Munca in echipa si Intentia de a lucra - evalueaza in mod
cooperarea cooperand cu ceilalti, de a real contributia
face parte din echipa, de a celorlalti si le solicita
lucra impreuna; aceasta ideile si opiniile
implica in mod direct si pentru a-l ajuta la
ceilalti angajati propriile planuri si
decizii
- mentine oamenii

13
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

informati si cu
datele la zi,
impartind cu
bunavointa
informatii
- vorbeste despre
colegi/membrii
echipei in termeni
pozitivi, respectand
contributia celorlalti
9. Gandirea analitica Foloseste o abordare - analizeaza
metodica, pas cu pas, situatiile
pentru a pentru a identifica
descompune problemele relatiile intre o serie
complexe sau procesele, de
in partile lor componente; parti, sau pentru a
identifica modelul cauza- identifica modele
efect si analizeaza cauza-efect
problemele folosind cadre - identifica multiple
si tehnici variate existente relatii intr-o
deja, pentru a gasi o problema/situatie, si
solutie cat mai apropiata. dezvolta planuri de
anticipare a
- obstacolelor
evalueaza,
folosind tehnici
variate,
- dezavantajele
alternativelor
10. Increderea in sine Are o incredere puternica - cauta/ abordeaza
dar realista in propriile cu o

14
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

planuri, decizii, actiuni, si atitudine


are abilitatea de a indeplini increzatoare
sarcini dificile; nu va sovai de "pot face", noi
in fata unor opozitii provocari sau
puternice, si invata sa faca responsabilitati
fata in mod constructiv aditionale
situatiilor dificile si - exprima
insucceselor increderea in
abilitatile/
interpretarile
proprii, sau in
punctul
de vedere legat de
o
situatie sau o
problema
- actiunile sale
sprijina
sau indreptatesc
pretentiile de
incredere in sine

15
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

PROCEDURA DE EVALUARE (CRITERIILE DE EVALUARE)

FISA DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale (criterii)

a) REZULTATELE OBINUTE
- cantitatea si calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate
-1 1 2 3
- gradul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite
-1 1 2 3
- eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextul atingerii obiectivelor propuse
-1 1 2 3
b) ADAPTARE LA COMPLEXITATEA MUNCII
- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi (creativitate)
-1 1 2 3
- analiza si sinteza riscurilor, influentelor, efectelor si consecintelor asumate
-1 1 2 3
- evaluarea lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)
-1 1 2 3
c) ASUMAREA RESPONSABILITAII
- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor
-1 1 2 3
- evaluarea nivelului riscului decizional
-1 1 2 3
d) CAPACITATEA RELAIONALA sI DISCIPLINA MUNCII
- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice
-1 1 2 3
- adaptarea la situatii neprevazute
-1 1 2 3

16
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

CAP. 3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE SALARIATILOR

Articol 62. Personalul S.C. ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L. are urmatoarele drepturi:
1) Sa i se asigure stabilitate in munca, raportul de serviciu sau de munca, neputand sa
inceteze sau sa fie modificat decat in cazurile prevazute de lege;
2) Sa beneficieze de conditii corespunzatoare de munca, de protectia muncii, de
indemnizatie de asigurari sociale in cazul pierderii temporare a capacitatii de munca, de
pensie si de alte drepturi de asigurari sociale prevazute de lege;
3) Sa primeasca pentru activitatea depusa drepturile salariale stabilite potrivit legii, in raport
cu pregatirea profesionala, activitatea depusa si importanta acesteia;
4) Sa se asocieze in conditiile legii, in sindicate sau organizatii profesionale avand ca scop
reprezentarea intereselor profesionale, promovarea pregatirii profesionale;
5) Sa-si exercite in conditiile legii, dreptul la greva;
6) Sa li se asigure repaus saptamanal si concediu de odihna anual platit, in conditiile legii;
7) Sa beneficieze de concediu de studii sau fara plata, in conditiile legii;
8) Sa primeasca sprijin si inlesniri pentru imbunatatirea pregatirii profesionale;
9) Sa beneficieze de egalitate de sanse si tratament conform legii;
Articol 63. Obligatiile personalului S.C. ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L
1) Personalul S.C. ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L are obligatia de a respecta ordinea si
disciplina la locul de munca, de a indeplini toate sarcinile de serviciu ce ii revin potrivit
fisei postului, contractului individual de munca si dispozitiilor date de sefii ;
2) Principalele obligatii ale salariatilor din cadrul unitatii sunt:
a) Sa-si indeplineasca cu profesionalism, impartialitate si in conformitate cu legea
indatoririle de serviciu;
b) Sa se abtina de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii activitatii S.C. ROSTEEL
SOLUTIONS S.R.L;
c) Sa respecte normele de conduita profesionala si civica prevazute de lege;
d) Sa respecte programul de lucru stabilit si sa foloseasca cu eficienta timpul de munca. In
cazul in care angajatul se afla in concediu medical, acesta are obligatia sa anunte
compartimentul resurse umane in timp de 8 de ore de la data ivirii situatiei nou create;

17
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

e) Sa respecte ordinea si disciplina la locul de munca, sa manifeste colegialitate si toleranta


in relatii cu colegii de serviciu;
f) Sa execute intocmai si la timp obligatiile de serviciu ce le revin si sa cunoasca bine
lucrarile ce le au de executat;
g) Sa pastreze secretul de serviciu si confidentialitate, in legatura cu faptele, informatiile sau
documentele de care iau cunostinta in exercitarea atributiilor de serviciu;
h) In cazul incetarii contractului de munca, angajatul nu poate lucra la o companie
concurenta timp de 24 luni (2 ani).
i) Sa se prezinte la serviciu in stare corespunzatoare indeplinirii in bune conditii a sarcinilor
ce le revin;
j) Sa-si perfectioneze pregatirea profesionala, sa participe nemijlocit la sedintele
profesionale sau cursuri;
k) Sa respecte normele de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor sau a oricaror
altor situatii care ar putea pune in primejdie cladirile, viata si integritatea corporala a sa
sau a altor persoane - corespunzator functiilor exercitate;
l) Sa respecte normele de protectie a muncii, de igiena, securitate a muncii, de paza contra
incendiilor in conformitate cu instructajele efectuate si informatiile, documentatiile
transmise de catre responsabilii in domeniu;
m) Salariatii raspund de functionarea in conditii de siguranta a utilajelor si masinilor pe care
le au in primire. Sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a
dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa
utilizeze corect aceste dispozitive;
n) Sa coopereze cu angajatorul si/sau cu ceilalti angajati pentru a se asigura ca toate
conditiile de lucru sunt corespunzatoare cu normele securitatii si sanatatii in munca;
o) Sa se prezinte la serviciu in deplina capacitate de munca si sa nu se expuna la pericol de
accidentare;
p) Sa respecte regulile de acces in unitate, sa ia masuri de indepartare a oricaror persoane
daca prezenta acestora ar putea provoca pericol pentru siguranta sau functionarea
normala a unitatii;

18
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

q) In cazuri de forta majora, au obligatia sa cunoasca, sa participe si sa asigure realizarea


masurilor de protectie civila cuprinse in regulamentul de organizare a normelor de
protectie civila;
r) Sa instiinteze seful de indata ce au luat cunostinta de existenta unor greutati sau lipsuri;
s) Sa cunoasca continutul actelor normative, regulamentelor si oricaror altor dispozitii cu
caracter normativ in legatura cu atributiile si sarcinile de serviciu;
t) Sa se abtina in exercitarea atributiilor ce ii revin de la exprimarea sau manifestarea
publica a convingerilor lor politice, sa nu favorizeze vreun partid politic si sa nu participe
la activitati politice in timpul programului de lucru;
u) Sa respecte intocmai regimul juridic al conflictului de interese si al incompatibilitatilor
stabilite de lege;
v) Sa rezolve in termenele stabilite de catre superiori, lucrarile repartizate;
w) Sa nu introduca, distribuie si sa nu consume bauturi alcoolice sau substante
halucinogene in unitate;
x) Sa respecte intocmai prevederile legale privind circuitul documentelor in unitate.
3) In domeniul sanatatii si securitatii in munca , personalul S.C. ROSTEEL SOLUTIONS
S.R.L are urmatoarele obligatii:
a) Sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de protectie a muncii si masurile
de aplicare a acestora;
b) Sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice defectiune tehnica sau alta
situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala;
c) Conform n.g.p.m. si p.s.i. are obligatia de a folosi echipamentul de lucru si protectie din
dotare corespunzator scopului pentru care a fost acordat;
d) sa inceteze lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui accident si sa
informeze de indata conducatorul locului de munca;
e) Sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar pune in pericol de
accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la
procesul de productie;
f) Sa coopereze cu angajatorul si/sau angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si
sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru a da angajatorului posibilitatea sa

19
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru


securitate si sanatate la locul sau de munca;
g) Sa coopereze cu angajatorul si/sau angajatii cu atributii specifice in domeniul securitatii si
sanatatii in munca, atat timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini sau
cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor
profesionale;
h) Sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de control si de cercetare in
domeniul protectiei muncii;
i) Angajatii nu pot fi implicati in nici o situatie in costurile financiare ale masurilor de
prevenire referitoare la sanatatea si securitatea in munca;
j) Angajatii si/sau reprezentantii lor in domeniu au dreptul sa ceara angajatorului sa ia
masurile cele mai potrivite si au dreptul sa prezinte acestuia propunerile lor de masuri
pentru eliminarea sau reducerea riscurilor de accidentare sau imbolnavire profesionala;
k) Angajatul care, in caz de pericol iminent, paraseste locul de munca, nu trebuie sa fie
supus la nici un prejudiciu din partea angajatorului si trebuie sa fie protejat impotriva
oricaror consecinte nefavorabile si injuste. Fac exceptie cazurile unor actiuni nejustificate
sau ale unor neglijente grave ale angajatului.
Articol 64. Fiecare salariat are obligatia sa asigure aplicarea masurilor referitoare la igiena
si sanatatea in munca sa precum si a celorlalti salariati;
Articol 65. Pentru desfasurare activitatii in conditii de igiena si sanatate in munca
personalul S.C. ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L are urmatoarele obligatii:
1) Sa isi insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de igiena si sanatate in munca ;
2) Sa exploateze , sa pastreze si sa intretina dotarile igienico-sanitare ale unitatii;
3) Sa desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu se expuna la pericol de imbolnavire
profesionala atat persoana proprie cat si a colegilor;
Articol 66. Pentru desfasurare activitatii in conditii de igiene a muncii conducerea are
urmatoarele obligatii:
1) Sa asigure si sa controleze cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatii a prevederilor
legale in domeniul igienei muncii;

20
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

2) Sa asigure materialele igienico-sanitare specifice activitatii desfasurate inclusiv trusa


sanitara de prim-ajutor.
Articol 67. In caz de evenimente deosebite, de accidente la locul de munca, fiecare
salariat va informa de urgenta conducatorul compartimentului din care acesta face parte;
Articol 68. Toate accidentele survenite in timpul serviciului mai ales cele cu consecinte
grave, vor fi imediat aduse la cunostinta conducerii.
Articol 69. Aceleasi reguli vor fi respectate si in cazul accidentelor survenite pe traseul
domiciliu - loc de munca si invers.
Articol 70. Pentru a asigura securitatea la locul de munca, salariatii S.C. ROSTEEL
SOLUTIONS S.R.L au urmatoarele obligatii:
1) Salariatii raspund pentru respectarea normelor de igiena si de tehnica securitatii muncii;
2) Fumatul este permis numai in locurile special stabilite si semnalizate corespunzator, fara
a fi afectata buna desfasurare a activitatii, fiind interzis cu desavarsire in birouri;
3) Se interzice in incinta unitatii pastrarea, distribuirea sau vanzarea de substante sau
medicamente al caror efect pot produce dereglari comportamentale;
4) Se interzice introducerea, distribuirea sau inlesnirea introducerii bauturilor alcoolice in
institutie precum si a oricaror alte produse in scopul comercializarii acestora.
Articol 71. Durata timpului de lucru este de 8 ore efectiv pe zi si 40 ore pe saptamana si
este valabila pentru tot personalul S.C. ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L indiferent de
functia ocupata.
Articol 72. Programul zilnic de lucru incepe la:
1) Ora 6.00 si se termina la ora 14:30; Pauza de masa 12:00-12:30
2) Ora 14:30 si se termina la ora 21:00; Pauza de masa 18:30-17:00
3) Ora 09:00 si se termina la ora 17:30; Pauza de masa 12:00-12:30
Articol 73. programul de lucru prevazut la punct. 1) articolul de mai sus este obligatoriu
pentru personalul care isi desfasoara activitatea la sediul unitatii din iasi, pentru sediul din
bucuresti programul de lucru prevazut la punct. 2) articolul de mai sus
Articol 74. Conducerea S.C. ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L are dreptul, respectand
legislatia in vigoare, sa modifice programul de lucru in functie de necesitatile unitatii.
Articol 75. Evidenta prezentei la serviciu se tine pe fiecare punct de lucru in parte.

21
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Articol 76. In cazul in care intarzierea sau absenta s-a datorat unei situatii neprevazute
sau a unor motive independente de vointa angajatului (boala, accident, etc.) Salariatul
are obligatia de a informa in urmatoarele doua zile lucratoare pe seful compartimentului.
Articol 77. Situatia prezentei la serviciu se intocmeste pe fise colective de pontaj.
Articol 78. Inscrierile de date false in condica de prezenta, sau in foile colective de
prezenta constituie o abatere disciplinara si va fi sanctionata conform prevederilor
prezentului regulament.
Articol 79. Propunerile de programare a concediilor se fac de conducerea fiecarui
compartiment si se aproba de administrator.
Articol 80. Fumatul si consumul de orice alimente sau bauturi nealcoolice sau alcoolice,
racoritoare, apa in spatii nepermise este complet interzis.
Articol 81. Compartimentul financiar, resurse umane, tine evidenta intarzierilor, invoirilor, a
concediilor de boala, de studii si fara plata si a concediilor de odihna.

CAP. 4. ABSENTE

Articol 82. In caz de absenta din motive personale, salariatul va anunta unitatea( seful
direct) in maxim 2 ore asupra absentei sale.
Articol 83. In caz de boala, angajatul va anunta unitatea in maxim 8 ore, fiind obligat a
preciza diagnosticul stabilit de medic sub forma de cod( asigurare sociala) si denumirea
bolii, accidentului, locul unde se afla in tratament( intr-o unitate spitaliceasca sau la
domiciliul propriu.
Articol 84. Concediul de maternitate, concediul pentru ingrijirea copilului minor pana la
implinirea varstei de 2(doi) ani si concediul medical pentru ingrijirea copilului bolnav sub 7
ani se acorda in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
Articol 85. Pentru evenimente deosebite in familie sau ocazii speciale, angajatii au dreptul
la zile libere platite conform contractului colectiv de munca.

22
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

CAP. 5. SANCTIUNI DISCIPLINARE

Articol 86. Absenta nemotivata a angajatului de la serviciu in 3 zile lucratoare in cursul


unui an calendaristic se considera abatere disciplinara grava si poate duce la inceperea
procedurii de desfacere a contractului de munca incepand cu data la care s-a inregistrat a
treia absenta.
Articol 87. Incalcarea cu intentie de catre salariati a obligatiilor privind prestarea muncii
cantitativ si calitativ, cat si a obligatiilor privind respectarea normelor de disciplina si
securitate a muncii, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza in functie de
gravitate.
Articol 88. Pentru efectuarea unor lucrari care nu ating nivelul impus de norma cantitativ si
calitativ, administratia va decide ca masura de sanctionare diminuarea salariului cu 5-
10% pe 1-3 luni.
Articol 89. In caz de repetare a executiei necorespunzatoare a lucrarilor se va proceda la
desfacerea contractului de munca conf.art.61 lit.d din codul muncii, cu acordarea
indemnizatiei de preaviz;
Articol 90. Se sanctioneaza cu desfacerea disciplinara a contractului de munca:
1) Incalcarea repetata a obligatiilor de munca, inclusiv a normelor de comportament in
unitate;
2) Savarsirea urmatoarelor abateri grave:
a) Prezentarea la locul de munca in stare de ebrietate, consumarea bauturilor alcoolice in
timpul programului de lucru;
b) Sustragerea sau favorizarea sustragerii de bunuri apartinand societatii sau colegilor de
munca;
c) Provocarea de scandal cu vatamare corporala;
d) Provocarea de pagube societatii prin acte deliberate sau neglijenta;
e) Desfasurarea unei activitati straine de societate.
Articol 91. Se sanctioneaza cu mustrare, avertisment, in functie de gravitatea lor,
urmatoarele abateri:

23
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

1) Intarzieri la programul de lucru;


2) Incalcarea normelor de conduita in relatiile de serviciu;
3) O absenta nemotivata;
4) Intarzieri repetate;
5) Neutilizarea echipamentului de lucru si protectie;
6) Indepartarea aparatorilor de protectie sau a vizoarelor de protectie de la echipamentele
tehnice
Nerespectarea regimului de igiena si securitate a muncii.
Articol 92. Raspunderea disciplinara cuprinde totalitatea prevederilor care sanctioneaza
faptele ce incalca obligatiile asumate de catre angajati prin contractul colectiv de munca
si prezentul regulament intern.
Articol 93. Sanctiunile care pot fi aplicate sunt:
1) Avertisment scris;
2) Reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%
3) Desfacerea disciplinara a contractului de munca.
Articol 94. Sanctiunile disciplinare au caracter personal si vor fi aplicate individualizat, in
functie de gravitatea abaterii disciplinare savarsite de salariat, avandu-se in vedere:
1) Imprejurarea in care a fost savarsita fapta;
2) Gradul de vinovatie a salariatului;
3) Consecintele abaterii disciplinare;
4) Eventualele sanctiuni anterioare
Articol 95. Angajatorul este cel care stabileste sanctiunea disciplinara, in raport cu aceste
elemente.
Articol 96. Nu este obligatorie parcurgerea tuturor formelor de sanctionare, fiind posibila
aplicare directa a oricarei forme de sanctiune in functie de gravitatea faptei, inclusiv
desfacerea contractului de munca fara vreo alta sanctiune prealabila.
Articol 97. Absentele nemotivate sunt considerate abateri disciplinare grave care conduc
la desfacerea contractului de munca.

24
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Articol 98. Furtul, tentativa de furt, distrugerea intentionata si incercarea de distrugere a


produselor societatii, indiferent de cantitate, atrage automat desfacerea contractului de
munca si anuntarea organelor abilitate.
Articol 99. Sanctionarea societatii de catre diverse organe de control, cauzata de
neglijente in seviciu a salariatilor sau datorate neexecutarii la timp sau
necorespunzatoare a obligatiilor de serviciu a acestora, poate atrage dupa sine
recuperarea pagubelor suportate de la cei in cauza.
Articol 100. Incalcarea acestui regulament, parasirea locului de munca fara aprobare,
incalcari ale instructiunilor de lucru, refuzuri nejustificate de a indeplini activitatea de
serviciu, un comportament violent, constituie motiv de sanctionare si/sau de desfacere
disciplinara a contractului de munca.
Articol 101. Sanctiunile disciplinare se aplica numai dupa o cercetare prealabila.
Articol 102. In vederea desfasurarii cercetarii, salariatul va fi convocat in scris.
Articol 103. Neprezentarea la convocare, fara motiv obiectiv justificat, da dreptul
angajatorului sa dispuna direct sanctionarea. In cursul cercetarii salariatul poate formulasi
sustine toate apararile si motivatiile pe care le considera necesare in favoarea sa, dupa
care angajatorul va dispune aplicarea sanctiunii disciplinare, in scris, sau poate accepta
argumentele aduse de salariat in apararea sa.

CAP. 6. ACCESUL IN INCINTA SOCIETATII, LA LOCURILE DE


MUNCA.

Articol 104. Toti salariatii trebuie sa respecte regulile de intrare, iesire, securitate si actiune
in caz de calamitate.
Articol 105. Intrarea si iesirea in/din societate si la locurile de munca se face cu respectarea
regulilor stabilite de catre conducerea societatii.
Articol 106. Accesul in incinta societatii este permis numai persoanelor autorizate de catre
personal special imputernicit.
Articol 107. Persoanele au acces in societate numai dupa intocmirea formelor de
inregistrare si numai dupa prezentarea si legitimarea lor.
25
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Articol 108. Accesul automobilelor angajatilor in zona de parcare special amenajata este
permis numai in baza legitimatiei si acordul conducerii.

CAP. 7. PAZA

Articol 109. Societatea este obligata sa asigure paza tuturor bunurilor din patrimoniu. Se va
asigura protectia cu ajutorul echipamentelor de supraveghere prin contractarea unei
societatati specializate in servicii de paza si protectie sau angajarea de personal
specializat.

CAP. 8 . - PROTECTIA MATERNITATII SI LIBERTATEA MUNCII


IN CADRUL SOCIETATII

Articol 110. Protectia maternitatii este protectia sanatatii si / sau securitatii salariatelor gravide si/sau
mame la locurile de munca.
Articol 111. Salariatelor gravide sau care alapteaza au obligatia de a se prezenta la medicul de
familie pentru eliberarea unui document medical care sa le ateste starea.
Articol 112. Salariata are obligatia sa instiinteze angajatorul, depunand in copie, Anexa pentru
supravegherea medicala a gravidei si lauzei, completata corespunzator de medic, la
Compartimentul Resurse Umane, insotita de o cerere scrisa care sa contina informatii referitoare la
starea proprie de maternitate.
Articol 113. Salariata va prezenta acest document medical in maximum 5 zile ucratoare de la data
eliberarii.
Articol 114. Ora 14:30 si se termina la ora 21:00; Pauza de masa 18:30-17:00
26
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Articol 115. S.C. ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L. are obligatia sa transmita copii de pe documentele
depuse de salariata, in termen de 10 zile lucratoare de la depunerea lor, medicului de medicina
muncii, care asigura supravegherea starii de sanatate a angajatilor din unitate, precum si
Inspectoratului Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea.
Articol 116. S.C. ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L. are obligatia sa previna expunerea salariatelor
gravide sau care alapteaza la riscuri ce le pot afecta sanatatea si securitatea.
Articol 117. Salariatele gravide sau care alapteaza nu pot fi constranse sa efectueze o munca
daunatoare sanatatii sau starii lor de graviditate ori copilului nou-nascut, dupa caz.
Articol 118. S.C. ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L. si medicul de medicina muncii efectueaza
evaluarea privind ricurile la care este supusa salariata la locul ei de munca, intocmesc si semneaza
Raportul de evaluare privind riscurile la care este supusa salariata la locul ei de munca.
Articol 119. In baza Raportului de evaluare, S.C. ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L. instiinteaza
salariata despre rezultatele evaluarii privind riscurile la care poate fi supusa la ocul ei de munca si
despre masurile suplimentare de protectie pe care trebuie sa le respecte atat S.C. ROSTEEL
SOLUTIONS S.R.L. cat si salariata, printr-o informare privind protectia maternitatii la locul de
munca.
Articol 120. In termen de 5 zile lucratoare de la data intocmirii, Raportul de evauare se inainteaza:
medicului de medicina muncii din directia de sanatate publica teritoriala, Inspectoratului Teritorial
de Munca si comitetului de securitate si sanatate in munca al societatii.
Articol 121. Salariata ia cunostiinta de continutul informatiei privind protectia maternitatii la ocul
de munca si, daca este cazul, soicita concediu de risc maternal.
Articol 122. S.C. ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L. aproba solicitarea salariatei pentru concediu de
risc maternal numai daca solicitarea este insotita de documentul medical eliberat de medicul de
familie sau, dupa caz, de medicul specialist care atesta faptul ca salariata este gravida sau
alapteaza.
Articol 123. Concediul de risc materna este concediul pe care poate sa i solicite o saariata gravida
sau care alapteaza, in cazul in care angajatorul, ca urmare a evaluarii riscurilor prezente la locul de
munca al salariatei, nu poate, din motive justificate in mod obiectiv, sa dispuna masura modificarii
conditiilor si / sau programului de munca al acesteia sau masura repartizarii ei la alt loc de munca,
fara riscuri pentru sanatatea sau securitatea sa si / sau a fatului ori a copilului.

27
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Articol 124. Salariata poate solicita concediul de risc maternal, in intregime sau fractionat, in functie
de recomandarea medicului si de justificarea angajatorului privind perioada de eliminare a
riscurilor de la locul de munca, pentru sanatatea sau securitatea ei.
Articol 125. Concediul de risc maternal se acorda pe durate care nu pot depasi, cumulat, 120 de zile
calendaristice.
Articol 126. Pe durata concediului de risc maternal salariata are dreptul la indemnizatie de risc
maternal care se suporta din bugetul asigurarilor sociale, platita de S.C. ROSTEEL SOLUTIONS
S.R.L..
Articol 127. Indemnizatia de risc maternal se plateste salariatei, la cerere, pe baza certificatului
medical care se elibereaza de medicul de familie sau de medicul specialist, cu avizul medicului de
medicina muncii. Dupa caz, certificatul medical va fi insotit de certificatul de nastere al copilului.
Articol 128. S.C. ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L. are obligatia sa pastreze confidentialitatea asupra
starii de graviditate a salariatei si nu va anunta alti angajati decat cu acordul scris al acesteia si doar
in interesul bunei desfasurari a procesului de munca, cand starea de graviditate nu este vizibila.
Articol 129. Salariatele gravide sau care alapteaza nu pot fi obligate sa desfasoare munca de noapte.
Articol 130. Salariatele gravide sau care alapteaza nu pot desfasura munca in conditii cu caracter
insalubru sau greu de suportat. Aceste conditii sunt urmatoarele:
colectarea, transportul si depozitarea dejectiilor menajere, umane, animaliere
igienizarea grupurilor sanitare
sapatul santurilor
incarcatul sau descarcatul cu lopata al diverselor produse
ridicarea unor greutati mai mari de 10 kg
munca in conditii de expunere la temperaturi extreme
Articol 131. In cazul in care o salariata gravida / sau care alapteaza desfasoara in mod curent munca
cu caracter insalubru sau penibil, S.C. ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L. are obligatia ca, pe baza
solicitarii scrise a salariatei, sa o transfere la un alt loc de munca, cu mentinerea salariului de baza
brut lunar.
Articol 132. S.C. ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L. nu are dreptul sa dispuna incetarea raporturibor
de munca sau de serviciu in cazul:
salariatei gravide sau care alapteaza, din motive care au legatura directa cu starea sa

28
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

salariatei care se afla in concediu de risc maternal


salariatei care se afla in concediu de maternitate
salariatei care se afla in concediu pentru cresterea copiului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul
copilului cu handicap, in varsta de pana la 3 ani
salariatei care se afla in concediu pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani sau, in
cazul copilului cu handicap, in varsta de pana la 18 ani
Aceste dispozitii nu se aplica in cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizarii
judiciare sau a falimentului angajatorului
Articol 133. Salariata care a nascut recent este femeia care si-a reluat activitatea dupa efectuarea
concediului de maternitate, respectiv a concediului postnatal obligatoriu de 42 de zile sau, dupa
caz, a numarului total de 63 de zile ale concediului de lauzie. Ea poate solicita angajatorului in
sens masurile de protectie prevazute de lege, anexand un document medical eliberat de medicul de
familie, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data la care a nascut.
Articol 134. Pentru protectia sanatatii mamei si a copilului, angajatele au obligatia de a efectua
minimum 42 de zile de coneediu dupa nastere, in cadrul concediului pentru sarcina si lauzie.
Articol 135. Libertatea muncii
( 1 ) Libertatea munci este garantat prin Constitutie. Dreptul la munc nu poate fi ingrdit.
(2) Orice persoan este liber n alegerea locului de munc si a profesiei, meseriei sau activittii pe
care urmeaza s o presteze.
(3) Nimeni nu poate fi obligat s munceasc sau s nu munceasc intr-un anumit loc de munc ori intr-
o anumita profesie, oricare ar fi acestea.
(4) Orice contract de munc incheiat cu nerespectarea dispoziiilor alin. (l)-(3) este nul de drept.
Articol 136. Interzicerea muncii fortate
(1) Munca fortata este interzisa.
(2) Termenul munca fortata desemneaz orice munc sau serviciu impus unei persoane sub ameninare
ori pentru care persoana nu i-a exprimat consimtmntul in mod liber.
(3) Nu constituie munc fortat munca sau activitatea impusa de autoritile publice:
a) in temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu;
b) pentru indeplinirea obligaiilor civice stabilite prin lege;
c)in baza unei hotrri judectoreti de condamnare, ramas definitiv, in conditille legii;

29
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

d) in caz de forta major, respectiv in caz de razboi, catastrofe sau pericol de catastrofe precum:
incendii, inundatii, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale sau insecte, in
general, in toate circumstantele care pun in pericol viata sau conditiile normale de existent ale
ansamblului populatiei ori ale unei prti a acesteia
Articol 137. Principiul nediscriminrii
Principiul egalitii de tratament intre femei si brbati, in ceea ce priveste accesul la locurile de munca,
la formare si la promovare profesional si la conditii de munc, consacrat in plan european prin
Directiva 76/207/CEE, modificat prin Directiva 2002/73/CE si in planul legislaiei interne, prin
Ordonata de Urgenta a Guvernului nr. 137/2000 cu modificrile ulterioare si Ordonanta Guvernului
nr. 96/2003, cu modificrile ulterioare, constituie o aplicare a principiului mai general al
nediscriminrii in raporturile de munc:
(1) In cadrul relatiilor de munc functioneaz principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii
angajatorului.
(2) Orice discriminare direct sau indirect fata de un salariat, bazat pe criterii de sex, orientare
sexual, caracteristici genetice, vrst, apartenenta national, ras, culoare, etnie, religie, opinie
politic, origine social, handicap, situatie sau responsabilitate familial, apartenent ori activitate
sindical, este interzis.
(3) Constituie discriminare direct actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferint,
intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevzute la alin. (2), care au ca scop sau ca efect
neacordarea, restrngerea ori inlturarea recunoasterii, folosintei sau exercitrii drepturilor prevzute
in legislaia muncii.
(4) Constituie discriminare indirect actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii dect
cele prevzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminri directe.
Este considerat discriminare dupa criteriul de sex si hrtuirea sexual a unei persoane de ctre o alta
persoan la locul de munc sau in alt loc in care aceasta isi desfasoar activitatea. Prin hrtuire sexua
se intelege orice form de comportament in legtur cu sexul, despre care cel care se face vinovat stie
c afecteaza demnitatea persoanelor, daca acest comportament este refuzat reprezint motvata pentru
o decizie care afecteaz acele persoane. Scopul unui asemenea comportament ar putea fi acela:
a) de a crea la locul de munca o atmosfera de intimidare, de ostilitate sau de descurajare pentru
persoana afectat;

30
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

b) de a influenta negativ situaia persoanei angajate in ceea ce privete promovarea profesional,


remuneratia sau veniturile de orice natura ori accesul la formarea si perfectionarea profesional, in
cazul refuzului acesteia de a accepta un comportament nedorit, ce tine de viata sexuala.
Actele de hrtuire sexual sunt considerate drept abateri disciplinare si sunt sanctionate conform legii
romanesti in vigoare.
In continutul notiunii de hrtuire sexual intra, de asemenea, orice fel de comportament care poate crea
un climat de intimidare, ostilitate, umilint fat de persoana care face obiectul unui astfel de
comportament.
Articol 138. Art. 4. Protectia salariatilor
(1) Orice salariat care presteaz o munc beneficiaza de conditii de munc adecvate activitatii
desfasurate, de protecie social, de securitate si sntate n munc, precum si de respectarea demnitiiti
a constiintei sale, far nici o discriminare.
(2) Tuturor salariatilor care presteaz o munc le sunt recunoscute dreptul la plat egal pentru munca
egal, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecia datelor cu caracter personal, precum si dreptul
la protecie impotriva concedierilor nelegale.
Articol 139. Libertatea de asociere
Salariatii si angajatorii se pot asocia liber pentru aprarea drepturilor si promovarea intereselor lor
profesionale, economice si sociale.
Articol 140. Art. 6. Principiul consensualittii si al bunei-credinte
(1) Relatiile de munc se bazeaz pe principiul consensuaitatii si al bunei-credinte.
(2) Pentru buna desfasurare a relatiilor de munc, participantii la raporturile de munc se vor informa
si se vor consulta reciproc, n conditiile legii si ale contractelor colective de munc.
Articol 141. Art. 7. Munca cettenilor romani in strintate
Cetatenii romni sunt liberi s se incadreze in munc in statele membre ale Uniunii Europene, precum
si in oricare alt stat, cu respectarea normelor dreptului international al muncii si a tratatelor bilaterale
a care Romnia este parte.

CAP. 10. - DISPOZITII FINALE

31
SC ROSTEEL SOLUTIONS SRL - REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Articol 142. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile legislatiei in vigoare


privind organizarea muncii, drepturile si obligatiile partilor, igiena si securitatea muncii,
disciplina muncii si raspunderea disciplinara, civila si penala.
Articol 143. Prezentul regulament a fost aprobat de comisia paritara din cadrul S.C.
ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L..si intra in vigoare cu data de ............................ respectarea
lui fiind obligatorie pentru tot personalul S.C. ROSTEEL SOLUTIONS S.R.L.., indiferent de
functie.
Articol 144. Regulamentul de ordine interioara va fi comunicat sefilor de compartimente
carora le revine sarcina de a-l aduce la cunostinta salariatilor din subordine.

PARTILE SEMNATARE
REPREZENTANTUL PATRONATULUI REPREZENTATUL SALARIATILOR

32