Sunteți pe pagina 1din 37
ei PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA 2 opertee 2017 Nr. of/4- 6 ~50 Stimate Domnule Presedinte al Parlamentului, La 24 martie 2017, Parlamentul a adoptat Legea nr.37 pentru modificarea si completarea Legii nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, pe care, ulterior, a remis-o Presedintelui Republicii Moldova spre promulgare. Prezenta lege prevede concretizarea normelor ce fin de aplicarea noului mecanism de calculare, achitare si control al taxei pentru mirfurile care, in procesul utilizarii, cauzeazi poluarea mediului. insi la etapa elabordrii _ $i adoptarii acesteia nu au fost Iuate in considerare unele aspecte cu impact negativ, $i anume: Noile reglementéri prevad diminuarea substantialé a taxelor stabilite pentru diferite tipuri de ambalaj, in functie de volumul acestora, find reduse semnificativ taxele atit pentru ambalajul din plastic, cit si pentru ambalajul compozit, cu includerea unor noi praguri de diferentiere de 0,1 litri si 0,5 litri. Astfel, spre exemplu, taxa pentru ambalajul compozit de 1 lita a fost redusd cu 0,50 lei, iar pentru ambalajele frecvent utilizate cu’ capacitatea de la 1 litra pind la 2 litri micsorarea este maximal de 1,00 lei pentru o unitate. Totodaté, autorii proiectului de lege nu au justificat in niciun mod necesitarea micsorarii radicale a cotelor taxei pentru poluarea mediului si nu au evaluat consecintele negative pentru buget si economia nationala in general. Subliniem cA fundamentarea unei asemenea abordari rezid& in intentia de a exclude barierele tarifare la importul de m&rfuri. Totusi, datele statistice oficiale denot& contrariul - cota la raft a produselor importate in ambalaj compozit si plastic este substantiald si in continua crestere. Or, in cazul aprobarii modificarilor propuse, in detrimentul produc&torilor autohtoni, se va majora si mai mult cota importurilor produselor, in special din UE si Ucraina, care detin © pozitie dominant in categoriile respective. Prin urmare, din perspectiva macroeconomic&, acesti factori vor cauza reducerea incasirilor bugetare. Un efect negativ analogic il vor avea si prevederile de la ArtJI. alin.(1) si (2) din legea remisd spre promulgare, care stabilesc of persoanele fizice si juridice, indiferent de tipul de proprietate si forma juridicd de organizare, si persoanele fizice care desfisoaré activitate de intreprinzdtor se scutesc de obligatia de calculare si achitare 1a buget a taxei pentru marfurile care, | mn Domnului Andrian CANDU, Presedinte al Parlamentului 2 in procesul utilizirii, cauzeazi poluarea mediului (ambalajul din plastic si compozit clasificat la pozitiile tarifare 3923 21, 3923 29, 3923 30 si 4819 20 000) pentru perioada de la 1 ianuarie 2017 si pind la data intrarii in vigoare a legii remise spre promulgare. ‘Aceasta, de asemenea, va determina o scddere a incasirilor bugetare pentru © perioada determinaté de timp, cu toate ci importul ambalajelor poluante va ramine la nivelul precedent. La fel, va crea conditii pentru abuzuri din partea agentilor economici, care vor importa in mod deliberat mérfuri in ambalaj poluant, cu scopul de a beneficia de scutire de la plata taxelor pentru poluare pind la intrarea in vigoare a legii. Aceste efecte se vor rasftinge, in primul rind, asupra produc&torilor autohtoni, care exporté o parte din produsele lor si, respectiv, nu aduc prejudicii mediului inconjurator din Moldova. Conform datelor Ministerului Finanfelor, incasarile la bugetul de stat pentru poluarea mediului au constituit 247 mil. lei in 2015, 272,2 mil. lei in 2016, in cregtere cu 25 mil. lei fata de anul precedent, iar pentru anul 2017 sint planificate incasari de doar 210,6 mil. lei. Micsorarea incastirilor planificate in comparafie cu anii precedenfi nu este argumentaté in nota informativa la proiectul de lege, putem doar deduce c& planificarea acestor incasari s-a efectuat cu luarea in considerare a modific&rilor si completarilor aduse Legii nr.1540/1998 prin prisma legii remise spre promulgare. Astfel, din start pierderile bugetului de stat sint estimate la aproximativ 140 mil. lei doar pentru anul 2017 (inclusiv ~ 80 mil. lei ca rezultat al scutirilor pe perioada | ianuarie 2017 gi pind la data intrarii in vigoare a Legii nr.37 din 24 martie 2017, plus 60 mil. lei incasari neplanificate pentru urmatoarea perioada a anului 2017). Un alt aspect pe care il evidentiez vizeazi stabilirea taxelor doar pentru ambalajele primare care contin produse cu consistenfA lichida indiferent de viscozitate. Asadar, de plata taxelor vor fi scutiti subiectii care folosesc acelasi tip de ambalaje, ce cauzeazA poluarea mediului, ins& daca acestea contin produse solide. Or, este evident cd gradul de poluare adus mediului prin diferite tipuri de ambalaj nu depinde de continutul acestora, astfel c& in aceastd redactie prevederile legislative vor permite agentilor economici care utilizeaz asemenea ambalaje pentru mirfuri solide s4 nu achite taxele pentru poluarea mediului. Ca urmare, din textul articolului 11, propus in redactie noua, de la alin.(2), de la alin.(4) pet.2), pet.3) si pet.4), precum gi din Art.ll. alin(1) lita) sintagma scare confine produse cu 0 consistenja lichida, indiferent de viscozitate” se va exclude, La 1 ianuarie 2017 au intrat in vigoare modificdrile si completarile efectuate prin Legea nr.281 din 16 decembrie 2016 la Legea nr.1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru poluarea mediului, prin care a fost schimbat modul de administrare a taxelor pentru poluarea mediului — din gestiunea Serviciului Vamal au fost transmise cdtre organele fiscale. Concomitent s-a modificat si procedura de declarare a taxelor pentru poluarea mediului — in locul calcularii si achitarii taxelor concomitent cu depunerea 3 declaratiei vamale de import, calculul urmeaz& a fi facut de catre subiectul impunerii, care urmeaz& s& prezinte datele pind la data de 25 a lunii imediat urmatoare lunii de gestiune, adic& practic peste 2 luni de la data importului. fntr-o asemenea situatie, pentru subiectul obligat sd achite platile pentru poluarea mediului apar nelimitate posibilitati de a se eschiva de la plat/reduce substantial valoarea taxelor ce urmeazi a fi declarate gsi achitate, prin manipulatiile asupra volumului ambalajului marfurilor importate. De facto, Serviciul Vamal nu verifick si nu fine evidenta volumului ambalajului marfurilor importate, in baza de date a acestuia lipseste asemenea informatie. Astfel, importatorul, dup’ o luni de la realizarea importului, cind marfa poate deja si nu mai existe, are posibilitatea s& declare volumul ambalajului nu de 0,2 1, ci de 2 1, reducind numarul unititilor de marfi si, respectiv, diminuind substantial suma ce urmeazi a fi achitath pentru poluarea mediului. Totodataé, atentionim asupra caracterului retroactiv al normelor ArtII. alin.(1) si (2) din legea remis& pentru promulgare, care stabilesc c& scutirile prevzute la alin.(1) se aplic& pentru perioada de la I ianuarie 2017 pind la intrarea in vigoare a prezentei legi. Aceast& norma contravine prevederilor art.76 din Constitutie, conform clrora legea se public& in Monitorul Oficial al Republicii Moldova si intr& in vigoare la data publicdrii sau la data prevdzuté in textul ei. Nepublicarea legii atrage inexistenta acesteia. Este de notat faptul cé prin Hotdrirea Curfii Constitutionale nr. 32 din 29 octombrie 1998 au fost interpretate prevederile art. 76 din Constitutie, stabilind c& legea intri in vigoare la data publicdrii sau la data previzuté in textul ei, dar care nu poate precede data publicarii leg Or, mu poate fi in vigoare legea care a priori intrd in contradictie cu principiul constitutional al neretroactivitafii legii consacrat in art. 22 din Constitutie. Urmare celor expuse, consider oportun operarea urmitoarelor modific&ri la legea remis& spre promulgare, si anume la Art. L.: la pet.2, notiunea ,ambalaj primar” va avea urmatorul cuprins: ,ambalaj primar — ambalajul care confine nemijlocit produsul si care este conceput si realizat pentru a indeplini functia de unitate de vinzare, pentru utilizatorul sau consumatorul final, la punctul de achizitie, la fel ambalajul, conceput pentru a constitui la punctul de achizifie o grupare a unui numar de unit&ti de vinzare, indiferent daca acesta este vindut ca atare utilizatorului sau consumatorului final ori dacd ambalajul dat serveste numai ca mijloc de umplere a rafturilor in punctul de vinzare. Nu sint considerate ambalaje primare obiectele care fac parte integranta din produs, necesare pentru a contine, a susfine sau a pastra produsul, dacd toate elementele sale sint destinate pentru a fi utilizate, consumate sau eliminate impreund cu produsul (de exemplu, plicul de ceai, membrane de mezeluri);” notiunea ,,ambalaj secundar” va avea urmatorul cuprins: 4 »ambalaj secundar — ambalajul conceput pentru a ugura manipularea si transportul unui numér de unit&ti de vinzare sau ambalaje grupate, in scopul prevenirii deteriorarii in timpul manipularii ori transportarii.”; notiunea ,,ambalaj terfiar” se exclude; la pet.4, Articolul 11 va avea urmatorul cuprins: »Articolul 11, Taxa pentru marfurile care, in procesul utilizarii, cauzeaza poluarea mediului (1) Subiecti ai taxei reglementate de prezentul articol sint persoanelor juridice, indiferent de tipul de proprietate si forma juridici de organizare, si persoanele fizice care desfésoara activitate de intreprinztor sub orice forma stabilitd de legislatie gi ca a) produc marfuri care, in procesul utilizarii, cauzeaz poluarea mediului, indicate in alin.(2); b) importa marfuri care, in procesul utilizarii, cauzeaz poluarea mediului, indicate in alin.(2); ¢) procura de la persoane fizice si juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, care nu au relatii fiscale cu sistemul ei bugetar, marfuri care, in procesul utilizArii, cauzeaz& poluarea mediului, indicate la alin.(2). (2) Categoriile de marfuri care, in procesul utilizdrii, cauzeazd poluarea mediului sint: a) m&rfurile indicate in anexa nr.8; b) ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la pozitiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 si 3923 30); c) ambalajul primar compozit (clasificat la pozitia tarifara 4819 20 000); d) ambalajul primar din aluminiu (clasificat la pozifia tarifara 7612). (3) Obligatia privind taxa pentru marfurile indicate in alin.(2) survine la data importului mérfurilor respective, la data liv1 de c&tre producitor a marfurilor de fabricatie proprie sau la data procurarii marfurilor de la persoanele fizice gi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relatii fiscale cu sistemul ei bugetar. (4) Cota taxei pentru marfurile care, in procesul utilizarii, cauzeaz’ poluarea mediului se stabileste dupa cum urmeaza: 1) pentru marfurile stabilite in anexa nr.8: a) pentru marfurile importate — conform cotelor stabilite in anexa nr.8 calculate din valoarea marfurilor (valoarea facturata) a marfurilor importate; b) pentru marfurile procurate de la persoane fizice si juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relatii fiscale cu sistemul ei bugetar — conform cotelor stabilite in anexa nr.8, calculate din valoarea de procurare a acestora; c) pentru marfurile de fabricatie proprie - conform cotelor stabilite in anexa nr.8, calculate din valoarea livrarii marfurilor; 2) pentru ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la pozitiile tarifare 3923 21, 3923 29 si 3923 30): cu O capacitate de pind la 0,2 litri sau] una bucata 0,20 MDL. kilograme inclusiv 5 cu 0 capacitate de peste 0,2 littl sau kilograme pind la 0,75 litei sau kilograme inclusiv una bucata 0,80 MDL cu 0 capacitate de peste 0,75 litri sau kilograme pina la 3,0 litri sau kilograme inclusiv, una bucata 1,00 MDL cu o capacitate de peste 3,0 litri sau {kilograme una bucata 1,50 MDL 3) pentru ambalajul primar compozit (clasificat la pozitia tarifard kilograme 4819 20 000): i © capacitate de pind Ia 0,1 iitri sau] una bucata 0,30 MDL kilograme_inclusiv | cu o capacitate de peste 0,1 litri sau) una bucata 1,00 MDL Kilograme pind la 0,75-litri sau kilograme inclusiv cu o capacitate de peste 0,75 litri sau| una bucata 1,30 MDL kilograme pind la 1,25. litri sau kilograme inclusiv cu 0 capacitate de peste 1,25 litri sau| una bucata 2,00 MDL kilograme pind la 2,0 litri sau kilograme inclusiv cu 0 capacitate de peste 2,0 litri sau| una bucata 2,50 MDL 4) pentru ambalajul primar din aluminiu (clasificat la pozitia tarifaré 7612): cu o capacitate de de la 0,1 litri sau| una bucata 0,20 MDL kilograme pind la 0,5 litri sau kilograme inclusiv cu 0 capacitate de peste 0,50 litri sau | una bucata 0,50 MDL kilograme pind la 1,0 litri sau kilograme inclusiv cu 0 capacitate de peste 1,00 litri sau} una bucata 0,70 MDL kilograme pind la 2,0 itri sau kilograme inclusiv [ cu o capacitate de peste 2,0 fitei sau] una bucata 0.90 MDL kilograme (5) Se scutese de taxa stabilita de prezentul articol: a) marfurile importate si/sau livrate din contul imprumuturilor si granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garantie de stat, din contul imprumuturilor acordate de organismele financiare internationale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizarii proiectelor respective, precum si din contul granturilor acordate institufiilor finanfate de la buget, conform listei aprobate de Guvern; 6 b) mérfurile destinate proiectelor de asistent& tehnic&, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de catre organizatiile internationale si tarile donatoare in cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de Guvern; c) marfurile destinate acordarii de asistenya in caz de calamitate naturala, de conflict armat si in alte situatii exceptionale, precum gi mérfurile primite in calitate de ajutoare umanitare in modul stabilit de Guvern; d) marfurile si ambalajele destinate exportului; e) ambalajul aferent medicamentelor previzute de Legea nr.1409-XIII din 17 decembrie 1997 cu privire la medicamente; f) ambalajul aferent dispozitivelor medicale prevazute de Legea nr.92 din 26 aprilie 2012 cu privire la dispozitivele medicale; g) m&rfurile introduse pe teritoriul vamal al {ari de cAtre persoanele fizice si juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relafii fiscale cu sistemul ei bugetar, inregistrate la Camera {nregistrarii de Stat a Republicii Moldova, cu conditia riminerii marfurilor pe teritoriul necontrolat de cdtre organele constitutionale ale Republicii Moldova; h) marfurile fabricate de subiectii specificafi la alin.(1) care, in procesul utilizirii, cauzeazi poluarea mediului si la a cdror producere au fost utilizate, in calitate de materie prima i/sau materiale, marfuri indicate in anexa nr.8; i) ambalajul primar din material plastic (clasificat la pozifiile tarifare 3923 21, 3923 29 si 3923 30), ambalajul compozit (specificat la pozitia tarifara 4819 20 000) sau ambalajul din aluminiu (clasificat la pozitia tarifara 7612) cu conditia cé ambalajele mentionate au fost procurate, importate sau fabricate de subiectii specificati la alin.(1) al prezentului articol cu utilizarea in calitate de materie prima si/sau materiale indicate in anexa nr.8, cu conditia achitarii taxei stabilite de prezentul articol la fabricarea sau la importul ambalajului primar mentionat.” Articolu! II din legea examinata va avea urmatorul cuprins: Art. IL.- Prezenta lege intra in vigoare la data public&rii.” in final, urmare a celor expuse si in temeiul prevederilor art.93 alin.(2) din Constitutie, remit Parlamentului spre reexaminare Legea nr.37 din 24 martie 2017 pentru modificarea si completarea Legii_nr.1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, in vederea ,excluderii carenfelor constatate. Cu stima, Igor DODON PARLAMENTUL REPUBLICIL MOLDOVA LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului Parlamentul adopt prezenta lege organica. Art. I — Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 54-55, art. 378), cu modificdrile si completirile ulterioare, se modifica gi se completeazd dup& cum urmeaza: 1. La articoful 1 litera b), dup cuvintul ,,poluantilor,” se introduce textul ,,de colectare, reciclare gi distrugere a degeurilor,”, iar in final se completeazi cu cuvintele ,si a degeurilor de ambalaje”. 2. Articolul 3 se completeaz cu patru nofiuni noi cu urmitorul cuprins: ,ambalaj compozit — ambalaj confectionat din diferite materiale, precum hirtia, cartonul neondulat, materialul plastic si/sau aluminiul, care nu pot fi separate manual, nicjunul dintre aceste materiale neavind o pondere semnificativa pentru a putea atribui ambalajul la un anume tip de material (de exemplu, tetra-pack); ambalaj primar ~ ambalaj care confine nemijlocit produsul gi care este conceput gi realizat pentru a indeplini funcfia de unitate de vinzare, pentru utilizatorul sau consumatorul final, la punctul de achizitie. Nu sint considerate ambalaje primare obiectele care fac parte integrantA din produs, necesare pentru a confine, a sustine sau a pastra produsul, dac& toate elementele sale sint destinate pentru a fi utilizate, consumate sau eliminate impreund cu produsul (de exemplu, plicul de ceai, membrana de la mezeluri); 2 ambalaj secundar — ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achizitie o grupare a unui numar de unititi de vinzare, indiferent daci acesta este vindut ca atare utilizatorului sau consumatorului final ori daca ambalajul respectiv serveste numai ca mijloc de umplere a rafturilor la punctul de vinzare; acest ambalaj poate fi separat de produs ffiri a afecta caracteristicile produsului; ambalaj terfiar — ambalaj conceput pentru a usura manipularea gi transportul unui numar de unitigi de vinzare sau ambalaje grupate, in scopul prevenirii deteriorérii in timpul manipula ori transportului.” 3. Articolul 9: la alineatul (2), dup& cuvintele ,se percepe” se introduc cuvintele ,,de la subiecfii ce admit asemenea deversiri”; la alineatul (3), cuvintele se percepe pentru” se substituie cu cuvintele ,se percepe de la subiectii ce admit”. 4, Articolul 11 va avea urmatorul cuprins: »Articolul 11. Taxa pentru marfurile care, in procesul utilizirii, cauzeazi poluarea mediului (1) Subiecfi ai taxei reglementate de prezentul articol sint persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate si forma juridic de organizare, si persoanele fizice care desffigoari activitate de intreprinzitor sub orice forma stabilitd de legislatie si care: a) produc mirfuri care, in procesul utilizirii, cauzeazi poluarea mediului, indicate la alin, (2); b)importé mirfuri care, in procesul utilizérii, cauzeazi poluarea mediului, indicate la alin. (2); ©)procura de la persoanele fizice si juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relatii fiscale cu sistemul ei bugetar mérfuri care, in procesul utilizarii, cauzeazi poluarea mediului, indicate la alin. (2). (2) Categoriile de marfuri care, in procesul utilizarii, cauzeaz4 poluarea mediului sint: a) marfurile indicate in anexa nr. 8; b) ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la pozitiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 si 3923 30), care confine produse cu o consistenfé lichida, indiferent de viscozitate; c) ambalajul primar compozit (clasificat la pozitia tarifari 4819 20 000), care contine produse cu o consistenfi lichida, indiferent de viscozitate; a 4) ambalajul primar din aluminiu (clasificat la pozitia tarifari 7612), care confine produse cu 0 consistenté lichida, indiferent de viscozitate. (3) Obligatia privind taxa pentru mirfurile indicate la alin, (2) survine la data importului m&rfurilor respective, la data livririi de cltre producator a marfurilor de fabricafie proprie sau la data procuririi marfurilor de la persoanele fizice si juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relafii fiscale cu sistemul ei bugetar. (4) Cota taxei pentru mérfurile care, in procesul utilizarii, cauzeaz’ poluarea mediului se stabileste dupa cum urmeaz&: 1) pentru mirfurile indicate in anexa nr. 8: a) pentru marfurile importate — conform cotelor stabilite in anexa nr. 8 calculate din valoarea facturat& a marfurilor importate; b) pentru marfurile procurate de la persoane fizice gi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relatii fiscale cu sistemul ei bugetar — conform cotelor stabilite in anexa nr. 8, calculate din valoarea de procurare a marfurilor; ©) pentru marfurile de fabricatie proprie — conform cotelor stabilite in anexa nr, 8, calculate din valoarea livrarii marfurilor, 2) pentru ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la pozitiile tarifare 3923, 21 000, 3923 29 si 3923 30), care confine produse cu o consistent lichida, indiferent de viscozitate: cu o capacitate de pind la 0,20 litri sau] una bucata 0,18 lei kilograme inclusiv cu o capacitate de peste 0,20 litri sau| una bucata 0,36 lei kilograme pin’ la 0,50 litri sau kilograme inclusiv cu 0 capacitate de peste 0,50 litri sau] una bucaté O72 ei kilograme pind la 1,00 litra sau kilogram inclusiv cu 0 capacitate de peste 1,00 litru sau| una bucata 0,90 lei kilogram pind la 3,00 litri sau kilograme inclusiv cu 0 capacitate de peste 3,00 lit’ sau} una bucata 135 ei kilograme 3) pentru ambalajul primar compozit (clasificat la pozitia tarifaré 4819 20 000), care confine produse cu o consistenté lichid&, indiferent de viscozitate: cu o capacitate de pina la 0,10 litri sau una bucaté 0,30 lei I Kilograme inclusiv cu 0 capacitate de peste 0,10 liti sau] una bucatl 0,50 let kilograme pin’ la 0,50 litri sau | kilograme inclusiv cu o capacitate de peste 0,50 litri sau} una bucatl 1,00 tei kilograme pind la 1,00 litra sau kilogram inclusiv cu o capacitate de peste 1,00 litru saul una bucata 1,50 let kilogram pin’ la 2,00 litri sau kilograme inclusiv cu o capacitate de peste 2,00 litri sau] una bucat 2,50 let kilograme 4) pentru ambalajul primar din aluminiu (clasificat la pozitia tarifari 7612), care confine produse cu o consistenti lichid’, indiferent de viscozitate: cu 0 capacitate de pind Ia 0,50 litti sau] una bucaté 0,15 Tei | kilograme inclusiv cu 0 capacitate de peste 0,50 litri sau| una bucaté 0,30 lei Kilograme pind la 1,00 lita sau | kilogram inclusiv cu o capacitate de peste 1,00 lita sau| una bucata ~ 038 1ei kilogram pind la 2,00 litri sau kilograme inclusiv cul o capacitate de peste 2,00 litri sau| una bucata 0,56 let kilograme (5) Se scutesc de taxa stabilita de prezentul artic a) marfurile importate si/sau livrate din contul imprumuturilor si granturilor acordate Guvernului sau acordate cu garantie de stat, din contul imprumuturilor acordate de organismele financiare intemafionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizarii proiectelor respective, precum si din contul granturilor acordate institufiilor finanfate de la buget, conform listei aprobate de Guvern; b) mirfurile destinate proiectelor de asistenfé tehnic’, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de citre organizafiile internationale si firile donatoare in cadrul tratatelor la care Republica Moldova este parte, conform listei aprobate de Guvern; c) marfurile destinate acordarii de asisten{& in caz de calamitate naturala, de conflict armat si in alte situatii exceptionale, precum si m&rfurile primite in calitate de ajutoare umanitare in modul stabilit de Guvern; 4) marfurile i ambalajele destinate exportului; 5 e) ambalajul aferent medicamentelor prevazute de Legea nr, 1409/1997 cu privire la medicamente; £) ambalajul aferent dispozitivelor medicale previzute de Legea nr. 92/2012 cu privire la dispozitivele medicale; g) mirfurile introduse pe teritoriul vamal al fatii de c&itre persoanele fizice $i juridice de pe teritoriul Republicii Moldova care nu au relafii fiscale cu sistemul ei bugetar, inregistrate la Camera fnregistrarii de Stat a Republicii Moldova, cu condifia riminerii mirfurilor pe teritoriul necontrolat de cdtre organele constitutionale ale Republicii Moldova; h) mérfurile fabricate de subiecfii specificafi la alin. (1) care, in procesul utilizirii, cauzeaz poluarea mediului gi la a c&ror producere au fost utilizate, in calitate de materie prima gi/sau materiale, marfurile indicate in anexa nr. 8; i) ambalajul primar din materiale plastice (clasificat la pozitiile tarifare 3923 21 000, 3923 29 si 3923 30), ambalajul primar compozit (clasificat la pozifia tarifaré 4819 20 000) sau ambalajul primar din aluminiu (clasificat 1a pozitia tarifaré 7612), cu condifia ci ambalajele menfionate au fost procurate de la petsoanele fizice gi juridice de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepfia celor care nu au relafii fiscale cu sistemul ei bugetar, sau au fost anterior importate de citre subiectii specificati la alin. (1), sau au fost fabricate de citre subiectii specificati la alin. (1) lit. a) cu utilizarea, in calitate de materie prima gi/sau materiale, a mArfurilor indicate in anexa nr. 8.” 5. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins: »Articolul 14. Declararea, modul si termenul de achitare a plafilor pentru poluarea mediului (1) Subiecfii prezentei legi sint obligati si calculeze in mod independent plafile pentru poluarea mediului prevazute la art. 6, 9, 10 si 11, s& achite la bugetul de stat platile corespunziitoare $i si prezinte Serviciului Fiscal de Stat darile de seami respective, utilizind, in mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronica in condifiile stipulate la art. 187 alin. (2!) din Codul fiscal. Forma gi modul de completare a dirilor de seam se aproba de Ministerul Finantelor. (2) Subicctii vizafi la art. 6 alin, (1), art. 9 alin. (1) gi art. 10 alin. (1) calculeaza si achita plafile corespunzitoare si prezinti darea de seami respectiva, trimestrial, pind la data de 25 a lunii imediat urmatoare trimestrului de gestiune. (3) Subiectii vizafi la art. 9 alin. (2) si (3) calculeazé si achit& plaile corespunzittoare si prezinté darea de seama respectiva, anual, pind la data de 25 a lunii februarie a anului urmitor de gestiune. 6 (4) Subiectii vizati la art, 11 alin. (1) calculeazd si achit& platile corespunz&toare gi prezinta darea de seama respectiva lunar, pind la data de 25 2 lunii imediat urmatoare lunii de gestiune.” 6. Anexa nr, 8 va avea urmatorul cuprins: Anexa nr. 8 la Legea privind plata pentru poluarea mediului LISTA mirfurilor care, in procesul utilizirii, cauzeazd poluarea mediului si cota taxei Codul pozitiei Denumirea mirfarilor conform a tarifare Nomenclaturii combinate a marfurilor ' (in %) Combustibili minerali, uleiuri minerale gi produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase 2707 (eu excepfia _| Uleiuri si alte produse rezultate din distilarea 1,0 2707 10 100, gudronului de huil& la temperaturi inalte; 2707 20 100, produse similare la care greutatea 2707 30 100, Constituentilor aromatici depageste greutatea 2707 50) constituentilor nearomatici 2709-00 Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase: 2709-00 900 =Altele O35 2713 20 000 Bitum de petrol LS 24 Bitumuri si asfalturi, naturale; sistari gi nisipuri | 1,5 bituminoase; asfaltigi gi roci asfaltice Hidrocarburi si d erivatii lor halogenafi, sulfonati, nitrafi sau nitrozafi 2901 (cu exceptia 2901 10 000, 2901 24 000, 2901 29 000) Hidrocarburi aciclice 0,5 2902 (cu excepfia 2902 11 000, 2902 19 000, 2902 20 000, Hidrocarburi ciclice 05 2902 30 000, 2902 44 000, 2902.90 000) 2903 (cu excepfia Derivati halogenafi ai hidrocarburilor 05 2903 39 900: Fluoruri si ioduri — substante importate, care sint alternative si de tranzitie in raport cu substantele ce distrug stratul de ozon (HFC-134a 1,1,1,2- Tetrafluoretan; HFC- 152a 1,1-Difluoretan; HFC-125 Pentafluoretan; HFC- 32 Difluoretan; HFC- 23 Trifluoretan) 2907 Fenoli; fenoli—alcooli 0,5 Ingrasdminte 3102 Ingrasaminte minerale sau chimice azotate 1,5 3103 Tngrigiminte minerale sau chimice fosfatice 1,5 3104 Ingrasaminte minerale sau chimice potasice 1,5 3105 Ingriisminte minerale sau chimice care confin 0,5 oud sau trei dintre elementele fertilizante azot, fosfor si potasiu; alte ingrasdminte; produse de Ja acest capitol prezentate fie in tablete sau forme similare, fie in ambalaje cu o greutate bruta de maximum 10 kg Lacuri, substante colorante gi vopsele 3204 Substanfe colorante organice sintetice, chiar cu 1,5 compozitie chimic& definita; preparate mentionate in nota 3 la capitolul 32 din Nomenclatura combinat& a marfurilor, pe baz de substante colorante organice sintetice; produse organice sintetice de tipul celor utilizate ca agenti de stralucire fluorescent sau ca juminofori, chiar cu compozitie chimica definiti. 3205 00 000 Lacuri colorante; preparate menfionate in nota3 [1,5 Ia capitolul 32 din Nomenclatura combinatd a mirfurilor, pe baz de lacuri colorante 8 3206 Alte substanfe colorante; preparate menfionate in nota 3 la capitolul 32 din Nomenclatura combinata a m&rfurilor, altele decit cele de la pozitiile 3203, 3204 sau 3205; produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori, chiar cu compozitie chimic’ definita: — Pigmenfi si preparate pe bazi de dioxid de titan: 3206 11 000 —— Care confin dioxid de titan minimum 80% din greutatea produsului uscat 3,0 3206 19 000 - —~Altele 30 3206 20 000 —Pigmenfi si preparate pe bazi de compusi al cromului 3,0 — Alte substante colorante gi alte preparate: 3206 41 000 == Ultramarin si preparatele pe bazi de uultramarin 15 3206 42 000 ~~ Litopon gi alfi pigment si preparate pe baz de sulfur de zinc 15 3206 49 Altele: 3206 49 100 Magnetita 1,5 3206 49 300 Pigmenti si preparate pe bazi de compusi ai cadmiului 3,0 3206 49 700 ==~Altele ey 3206 50 000 = Produse anorganice de tipul celor utilizate ca luminofori 1,5 3207 Pigmenti, opacifianfi si culori preparate, compozitii vitrfiabile, engobe, produse lichide pentru obtinerea luciului si preparate similare, de tipul celor utilizate in industriile ceramicd, a sticlei si a emailurilor; frite de sticla si até sticls sub formé de pulbere, de granule, de lamele sau de fulgi 3208 Lacuri si vopsele (Inclusiv emailuri) pe baz de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificafi, dispersafi sau dizolvati intr-un mediu neapos; solutii definite in nota 4 la capitolul 32 din Nomenclatura combinata a marfurilor 3,0 3209 Lacuri si vopsele (Inclusiv emailuri) pe baz de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificafi, dispersati sau dizolvati intr-un mediu apos 3,0 = 321000 Alte lacuri si vopsele (inclusiv emailuri gi vopsele de api); pigmengi de apa preparati de tipul celor utilizafi pentru finisarea pieilor 3,0 3211 00 000 Sicativi preparati 1,5 3212 Pigmenti (inclusiv pulberi si fulgi metalici) dispersaji in medii neapoase sub forma de lichid sau de pasti, de tipul celor utilizate pentru fabricarea vopselelor (inclusiv a emailurilor); folii pentru marcare prin presare la cald; tincturi si alte substanfe colorante prezentate in forme sau ambalaje conditionate pentru vinzarea cu amanuntul 0,5 Agen i de suprafafd, preparate pentru spilat si curdtat, preparate lubrifiante 3402 ‘Agenti organici de suprafafi (alfii decit sipunurile); preparate tensioactive, preparate pentru spalat (inclusiv preparatele auxiliare pentru spalat) si preparate de curaat, care contin sau nu spun, altele decit cele de la pozitia 3401 1,0 3403 Preparate lubrifiante (inclusiv lichide de racire, preparate pentru degriparea suruburilor, preparate antirugind sau anticorozive si preparate pentru demulare pe baza de lubrifianti) si preparate de tipul celor utilizate pentru tratarea cu ulei si gresarea materialelor textile, pieilor, blanurilor sau altor materiale, cu exceptia preparatelor care contin, cu rol de constituenti de baz, minimum 70% in greutate uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase 1,0 Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, inhibitori de germinare si regulatori de cregtere pentru plante, dezinfectanti si produse similare 3808 (cu excepyia 3808 91 200 si 3808 94 200) Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, inhibitori de germinare $i regulatori de crestere pentru plante, dezinfectanti $i produse similare, prezentate in forme sau ambalaje pentru vVinzarea cu aménuntul sau ca preparate, sau ca articole (de exemplu, panglici, mese si lumindri cu sulf si hirtie speciala contra mustelor) 3808 91 200 Insecticide pe baz& de hidrocarburi clorurate 3,0 3808 94 200 Dezinfectanti pe baz de compusi halogenati 3,0 10 3811 Preparate antidetonante, inhibitori de oxidare, aditivi peptizanti, amelioratori de viscozitate, aditivi anticorozivi si alfi aditivi preparati, pentru uleiurile minerale (inclusiv pentru benzind) sau pentru alte lichide utilizate in aceleasi scopuri ca si uleiurile minerale 3812 Preparate numite ,,acceleratori de vulcanizare™, plastifianfi compusi pentru cauciue sau materiale plastice nedenumite si necuprinse in alt parte; preparate antioxidante gi alti stabilizatori compusi pentru cauciue sau materiale plastice 3814 00 Solventi si diluanfi organici compusi, nedenumifi $i necuprinsi in alt& parte; preparate concepute pentru indepartarea lacurilor gi vopselelor: 3814 00 100 = Pe bazi de acetat de butil 1,5- 3819 00 000 Lichide pentru frine hidraulice gi alte lichide preparate pentru transmisii hidraulice, care nu confin sau care contin sub 70% din greutate uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase 15 3820 00 000 _ | Preparate antigel si lichide preparate pentru degivrare 3823 Acizi grasi monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli grasi industriali 1,5 Materiale plastice gi articole din acestea 3901 Polimeri de etilend, in forme primare 0,5 3902 Polimeri de propilend sau de alte olefine sub forme primare 1,5 3903 Polimeri de stiren, sub forme primare 3904 Polimeri de clorura de vinil sau de alte olefine halogenate, sub forme primare 3,0 3905 Polimeri de acetat de vinil sau de alfi esteri de vinil sub forme primare; alti polimeri de vinil sub forme primare 3,0 3906 Polimeri acrilici sub forme primare 3,0 3907 Poliacetali, alti polieteri si rasini epoxidice, sub forme primare; policarbonati, risini alchidice, poliesteri alilici si alti poliesteri, sub forme primare 3,0 3908 Poliamide sub forme primare 3,0 a 3909 Ragini aminice, rasini fenolice si poliuretani, 3,0 sub forme primare 3910 00 000 Siliconi sub forme primare 1,5 3911 Risini de petrol, risini cumaron-indenice, 3,0 politerpene, polisulfuri, polisulfoni si alte produse mentionate in nota 3 la capitolul 39 din Nomenclatura combinata a marfurilor, nedenumite gi neclasificate in alta parte, sub forme primare 3912 Celuloza gi derivatii ei chimici, nedenumiti si 3,0 necupringi in alt& parte, sub forme primare 3913 Polimeri naturali (de exemplu, acid alginic) si 15 polimeri naturali modificati (de exemplu, proteine intirite, derivati chimici ai cauciucului natural), nedenumiti si necupringi in alta parte, sub forme primare 3914 00 000 Schimbitori de ioni pe baza de polimeri de la 1,5 pozitiile 3901-3913, sub forme primare 3916 (cu exceptia Monofilamente a c&ror dimensiune maxima in 2,0 3916 20 000) sectiunea transversal depaseste 1 mm (monofire), inele, tije, bare si profile, chiar - prelucrate la suprafat, dar neprelucrate altfel, din material plastic 3916 20 000 — Din polimeri de clorura de vinil 3,0 3917 (cu excepfia | Tuburi, fevi gi accesorii ale acestora (de 1,5 391721, exemplu, imbinari, coturi, flange), din materiale 3917 23) lastice 391721 —Din polimeri de etileni 0,5, 3917 23 =Din polimeri de clorura de vinil 3,0 3918 (cu excepfia elitori din materiale plastice pentru podele, 2,0 3918 10 100) autoadezive sau nu, in rulouri sau in forma de plici de pardoseala sau de dale; invelitori pentru pereti si tavane din materiale plastice definite in nota 9 la capitolul 39 din Nomenclatura combinaté a marfurilor 3918 10 100 — Constind dintr-un suport impregnat, imbricat | 3,0 sau acoperit cu poli (clorura de vinil) 3919 (cu excepfia Placi, folii, benzi, panglici, pelicule si alte 15 3919 10 120) forme plate autoadezive, din materiale plastice, chiar in rulouri . 3919 10 120 ~ Din poli (clorurd de vinil) sau din polietilend 3,0 [3920 (eu excepfia Alte plici, folii, pelicule, benzi, panglici si 1,5 12 3920 10, lame, din materiale plastice nealveolare, 3920 43-3920 49, _| neranforsate, nestratificate, neasociate cu alte 3920 94 000, materiale, neprevazute cu un suport 3920 99 520, 3920 99 530) 3920 10 = Din polimeri de etilend 0,5 3920 43-3920 49 =Din polimeri de clorura de vinil 3,0 3920 94 000 =Din rigini fenolice 3,0 3920 99 520 —Folii din poli (fluorura de vinil); pelicule din 3,0 poli (alcool vinilic) orientat biaxial care confine in greutate minimum 97% poli (alcool vinilic), neacoperite, de o grosime de maximum 1 mm. 3920 99 530 —Membrane schimbatoare de ioni, din material |~ 3,0 plastic fluorurat, utilizate in celule electrolitice cloralcaline 3921 (cuexcepfia _| Alle placi, folii, pelicule, benzi si lame din 15 3921 12 000, materiale plastice 3921 90 300) 3921 12 000 — Din polimeri de clorura de vinil 3,0 3921 90 300 =Din rigini fenolice 3,0 3923 (cu excepfia _| Articole de transport sau de ambalare din 1,5 = $3923 21 000, - materiale plastice; busoane, dopuri eapace; -- 3923 29 100) capsule si alte dispozitive de inchidere, din materiale plastice 3923 21 000 = Din polimeri de etilend 0,5 3923 29 100 = Din poli (clorura de vinil) 3,0 3924 ‘Veseli, alte articole de menaj sau obiecte deuz | 1,0 casnic gi articole de igiend sau de toaleté, din materiale plastice Cauciue gi articole din cauciue 4001 ‘Cauciuc natural, balaté, gutaperca, guayul, 0,5 chicle si gume naturale similare, sub forme Pprimare sau in placi, folii sau benzi 4002 Cauciuc sintetic si factice derivat din uleiuri, 15 sub forme primare sau in plici, foi gi benzi; amestecuri ale produselor din pozitia 4001 cu produse de la prezenta pozitie, sub forme primare sau in plici, foi sau benzi 4003 00 000 Cauciuc regenerat, sub forme primare sau in 15 plici, foi sau benzi 4005 ‘Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme 15 13 primare sau in plici, foi sau benzi 4006 Allte forme (de exemplu, baghete, tuburi, profile) si articole (de exemplu, discuri, rondele) din cauciue nevulcanizat 4007 00 000 Fire si corzi din cauciuc vulcanizat 1,5 4008 Plici, foi, benzi, baghete si profile, din cauciue vulcanizat nedurificat 1,5 4009 Tuburi, fevi si furtunuri din cauciue vulcanizat nedurificat, previzute sau nu cu accesoriile lor (de exemplu, racorduri, gamnituri, coturi, flange) 1,5 4010 Benzi transportoare sau curele de transmisie, din cauciuc vulcanizat 1,5 4011 ‘Anvelope pneumatice noi, din cauciuc 1,5 4012 ‘Anvelope pneumatice resapate sau uzate, din cauciuc; bandaje, benzi de rulare amovibile pentru anvelope si ,flapsuri”, din cauciue 3,0 4013 Camere de aer, din cauciuc 4016 Alte articole din cauciuc vulcanizat, nedurificat 4017 00 000 ‘Cauciue durificat (de exemplu, bonita) sub toate formele, inclusiv deseurile si resturile; articole din cauciuc durificat Hirtie si carton; articole din past& de celuloza, din hirtie sau carton 4811 Hirt, cartoane, vata de celuloza si straturi subfiri din fibre celulozice, cretate, impregnate, acoperite, colorate la suprafai, decorate la suprafafa sau imprimate, in rulouri sau in foi de forma pitrata sau dreptunghiulara, avind orice dimensiuni, altele decit produsele de tipul celor descrise la pozitiile 4803, 4809 sau 4810 15 4819 Cutii, saci, pungi, comete gi alte ambalaje din hirtie, carton, vat de celuloza sau straturi subgiri din fibre celulozice; obiecte din carton pentru birou, pentru magazine sau similare Articole din piatra, ipsos, ciment, azbest, mic sau din materiale si imilare 6811 Articole din azbociment, celulozociment sau similare 1,5 6812 ‘Azbest prelucrat in fibre; amestecuri pe bazi de azbest sau pe baz de azbest si carbonat de magneziu; articole din aceste amestecuri sau din azbest (de exemplu, fire, tesdturi, obiecte de 3,0 14 imbraciminte, obiecte de acoperit capul, inclfminte, gamituri), chiar armate, altele decit cele de la pozitiile 6811 sau 6813 6813 Materiale de frictiune gi articole din acestea (de | 3,0 exemplu, plici, role, benzi, segmenti, discuri, saibe, membrane), nemontate, pentru frine, pentru ambreiaje sau pentru toate organele supuse frecirii, din azbest sau din substante minerale sau celuloza, chiar combinate cu materiale textile sau cu alte materiale Sticla si articole din sticla 7019 Fibre de sticla (inclusiv vat de sticla) gi articole | _1,5 din aceste materiale (de exemplu, fire, jestturi) Aluminiu gi articole din aluminiu 7612 Rezervoare, butoaie, butii, bidoane, cutii si recipiente similare din aluminiu (inclusiv recipiente tubulare rigide sau flexibile), pentru orice substante (cu exceptia gazelor comprimate sau lichefiate), cu o capacitate de maximum 300 |, fra dispozitive mecanice sau termice, chiar c&ptusite sau izolate termic: 7612 90 900 = Altele 15 Plumb gi articole din plumb 7804 Placi, table, folii si benzi, din plumb; pulberi si | 2,0 fulgi (paiete) din plumb Masini, aparate si echipamente electrice $i pirti ale acestora; aparate de inregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de televiziune de inregistrat sau de reprodus imagine si sunet; parti si accesorii ale acestor aparate 8506 (cu excepfia _| Pile si baterii de pile electrice 15 8506 30 000, 8506 60 000, 8506 80 050) 8506 30 000 = Cu oxid de merour 3,0 8506 60 000 = Cu aer-zine 3,0 8506 80 050 = Baterii uscate cu zinc-carbon, cu tensiunea de| 3,0 minimum 5,5 V, dar de maximum 6,5 V 8507 (cuexceptia | Acumulatoare electrice, inclusiv separatoarele| 1,5 | 8507 10, 850720, _| lor, chiar de forma patrata sau dreptunghiulard 15 8507 30) 8507 10 —Cuplumb, de tipul celor utilizate pentru 3,0 demararea motoarelor cu piston 8507 20 — Alte acumulatoare cu plumb 3,0 8507 30 —Cunichel-cadmiu 3,0 8539 (cu excepfia __| Lampi si tuburi electrice cu incandescenja sau 0,5 8539 31, cu descrcare, inclusiv articole numite ,,faruri si 8539 32) proiectoare etanse” gi limpi si tuburi cu raze ultraviolete sau infrarosii; lampi cu arc 8539 31 —Fuorescente, cu catod cald 3,0 8539 32 —Lampi cu vapori de mercur sau de sodiu; lampi cu halogenura metalica: 8539 32 200 == Cu vapori de mercur sau de sodiu 2,0 8539 32 900 == Cu halogenura metalic 15 $540 ‘Lmpi, tuburi si valve electronice cu catod cald, | 3,0 cu catod rece sau cu fotocatod (de exemplu, Timpi, tuburi si valve cu vid, cu vapori sau cu gaz, tuburi redresoare cu vapori de mercur, tuburi catodice, tuburi si valve pentru camere de televiziune), altele decit cele de la pozitia 8539 «. Vehicule terestre, altele decit tramvaiul si materialul rulant de cale ferata;-~ parti si accesorii ale acestora 8702 ‘Autovehicule pentru transportul de minimum 10 persoane, inclusiv soferul: 8702 10 190 —Folosite 0,5. 8702 10 990 —Folosite 0,5, 8702 90 190 —Folosite 0,5 8702 90 390 —Folosite 0,5 8704 Autovehicule pentru transportul marfurilor: 8704 21 390 —Folosite 0,5. 8704 21 990 —Folosite 0,5, 8704 22 990 —Folosite 0,5 8704 23 990 —Folosite 0,5 8704 31 390 —Folosite 0,5 8704 31 990 —Folosite 0,5 8704 32 990 —Folosite 0,5 Art. II. — (1) Persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate si forma juridic’ de organizare, si persoanele fizice care desfisoari activitate de intreprinzAtor se scutesc de obligatia de calculare si achitare la buget a taxei pentru mirfurile care, in procesul utilizirii, cauzeaz poluarea mediului: 16 a) pentru produsele ambalate in ambalaj din materiale plastice (clasificat la pozitiile tarifare 3923 21, 3923 29 si 3923 30) sau in ambalaj din carton neondulat (clasificat la pozitia tarifari 4819 20 000), cu sau fia folie de aluminiu si/sau polietilend, si care contin produse cu consistenfé alta decit cea lichida, indiferent de viscozitate; b) pentru produsele autohtone cu o consistenfi lichida, indiferent de viscozitate, ambalate in ambalaj din materiale plastice (clasificat la pozitiile tarifare 3923 21, 3923 29 si 3923 30) sau in ambalaj din carton neondulat (clasificat la pozitia tarifaré 4819 20000), cu sau fara folie de aluminiu si/sau polietilena. (2) Scutirile prevézute la alin, (1) se aplic& pentru perioada de la 1 ianuarie 2017 pind la intrarea in vigoare a prezentei legi. (3) in scopul executirii prevederilor alin. (1) si (2), persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate si forma juridica de organizare, si persoanele fizice care desfisoaré activitate de intreprinztor sint in drept s& depund dirile de seam corectate conform prevederilor alin. (1) si (2). (4) Restituirea, compensarea sumelor platite in plus la taxa pentru mérfurile care, in procesul utilizérii, cauzeazi poluarea mediului se efectueazi in modul stabilit de Ministerul Finanfelor. oe (5) Guvernul, in termen de 3 luni de Ja data intririi in vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative in concordanfa cu aceasta. Chisinau, 24 martie 2017. Nr. 37. Nepeson, TIAPJIAMEHT PECITYBJIMKM MOJIOBA 3AKOH 0 BHeCeHAH H3MeHeHHi H JONOTHeHH B 3akoH o naare 3a sarpasnenue oxpyxatomteii cpentt Ns 1540/1998 Tlapnament mpaHuMaer Hactosimuit opraxirieckiit 3aK0H. Cr. L -— B 3axon o mare 3a sarpasHenue oxpyxaiomei cpessl Ne 1540/1998 (Odunnancuiii monmtop Pecny6mmxn Moszona, 1998 r., Ne 54-55, cr, 378), ¢ HocnenyIONNIMH HIMCHEHHAMH H JOMOMHeHAAMH, BHECTA cnemyIoUTe WSMeHeHHA KM JonmonHenua: 1. Tlymxt b) crarsu 1 nocne copa «arpsanmreneli» jonomHTS cHOBaMH «cOopa, YTHIH3AMH M YHU4TOKEHHA OTXONOB,», a B KOHUe — CHOBAMH «H OTKOOB ymaKonKH;». 2. Crarsio 3 aonomHuTs cnenyiouyiMH NoHATHAMEH: «konmosumnai ynaKoeka — yakonka, NpovspeneHHas 3 pasnMaHBIX MaTe- Puanop, TaKUx KaK 6ymara, HerodpmpopaHHEtii KaptoH, TiacTMacca WH amio~ MHHHH, HeOTIETHMEX BPYTHYIO, IPH TOM 4TO HH O/HH u3 OTHX MaTepHamoB He MMeeT 3HAYHTeEMSHOTO YENbHOTO BeCa, MOSBOMAIOUIETO OTHECTH YMaKOBKy:K On- peuesieHHomy Buy Matepnana (nanpuMep, tetra-pack); nepeusHas ynaxoeka ~ ynaKoBKa, HeNOcpeyCTBeHHO conepyalliaa NPORYKT, paspaSoTaHHas H peanwsosaHHas W11 BEIMONHeHMA bYHKUNH TOBapHO exMAMTEL A KOHeHOTO MOEOBaTeMA WI NOTpeGuTeNA B ToproBoli Touke: He cuutaioTca TepsH4Hoit ynaKoskoit BEIM, HeoTeMMMEIe OT MPoMyKTa, HeOGXOAMMBIE It CO- Repmanus, NosepKanna WIM XpaHeHHA NpOAYKTa, ec BCe HX QNeMeHTEI Mpes- HAsHAYeHE! [V1 HCnOMa0BaHHA, NOTPeONEHHA WIM YAATeHMA BMeCTe C MPOAYKTOM (sanpumep, naxeTHK 4as, KonGacuas TuIeHKa); 2 emopurnan ynakoeka — ynakonka, paspaOoraniiaa 11 oOpasoBaHiiiA B Top- ToBoH TOUKe rpyMIMMpOBKH TOBAapHBIX e]MHHU, H€3aBHCHMO OT Toro, MpoyaeTcs ova Kak TaKOBad KOHeTHOMY NomBgOBaTEMO WI NOTpeGuTeMO WIM CY KAT THUS CpeCTBOM Jjia BEIKMaIKH TOBapa B TOproBoli TOUKe; Takada yaKOBKa MOxeT OBITS ormenena or mposykra 6e3 HapymeHus KavectBa npoyyKra; mpemuunaa ynaxoexka — ynaxoKa, paspaGoraHHaa ja oGnerdeHua o6pa- GoTkKH M TpaHCIoprHpoBKA OMpeyeneHHorO KOTHYeCTBa TOBapHEIX eDMHMI HK CrpynMMpoBaHHBIX YMAKOBOK ¢ YeyIbiO MpeOTBpallleHHa MOBpexTeHHA B TIpOLec- ce o6paSorkn Wm TpaHcroprapoBKH.)>. 3. Bcratse 9: acts (2) Mocne cioBa «BSHMaeTem LOMOMHHTS cHOBAMH «C CYGKEKTOB, 0- nyckaromux Takoit c6poc,»; Bact (3) cnoBa «B CHYTaAK MPeBLIMeHHAD) 3aMCHHTS CTOBAMH «ec CYOBEK- ToB, RONYCKAIOMNHX NpeBsieHTHeD. 4, Cratsio 11 uanoxuTs B cnemyroutell penaKiun: «Cratba 11. CGop 3a ToBapsi, B Npollecce HCHOMb3OBAHHA KOTOPEIX 3arpasHAaeTCA OKpykalomlas cpema (1) Cy6sexramm c6opa, perynupyemoro Hactosmei crarseii, aBnmoTca JOpHyM4ecKHe MHA He3aBHCHMO OT BHA cOOCTBEHHOCTH HM OpraHH3al{HOHHO- mpasosoii (bopmet H PusHeCKHe Hla, OCyHeCTRRNOMWe MpemUpHHUMATENECKYIO TeATeMBHOCTE B OGOH ONpeAeMeHHON 3aKOHOLaTeMECTBOM (hopMe, KoTopEIe: a) Mpon3BogaT yKasaHuBle B YacTu (2) TOBapEl, B Mpolecce Acom30BaHHA KOTOpBIX 3arpaSHAeTCA OKpyKalomam cpesa; b) umnoprupyror ykasaHHsie B YacTH (2) TOBAPEI, B Mpolecce HcHONB30Ba~ HHA KOTOPBIX 3arpa3HACTCA OKpy2KaloMNas cpesa; c) mpuoOperaor ykasaHHbie B yacta (2) ToBapsl, B Mponecce HcnOnB30Ba- HM KOTOPBIX 3arpsSHACTCA OKPyKalolas cpefa, OT HAXOMALIMXCA Ha TeppHTOpHH Pecny6nuxn Monona u3H4ecKHX H OPHAM4ECKHK SIM, He HMeIOMNX Hamoro- BBIX OTHOMIeHHIi c ee GromKeTHON cuctemoii. (2) Kareropuu Tosapos, B Mpolecce HCIOb30BaHHA KOTOPEIX 3arpasHAeTCA oKpyKaroulas cpesja: a) ToBapsI, ykaxanuBre B MpHoxeHHH 8; b) mepsw4Haa yrlaKosKa H3 MactMacc (KaccHdAuMpyemaa 10 TOBApHEIM nosunuam 3923 21 000, 3923 29 u 3923 30), conepxamad mponyKrst xHaKOH KOHCHCTEHIMH He3aBHCHMO OT BA3KOCTH; ©) KoMmosuTHaa MepsuaHax ynaxonKa (Kaccnbunupyemaa lo ToBapHOl nosuumn 4819 20 000), conepxamiaa MponyKTBI KHAKOH KOHCHCTeHNMH He3aBH- cHMo OT BA3KOCTH; ¢) amommanesaa nepswiuas ynaKopka (Kaccmpunupyemaa no ToBapHods nosuuma 7612), conepxamiad MpOAYKTSI 2kMIKOIL KOHCHCTeHUMM HesaBHCHMO OT BaaKOCTH. (3) OGssatensctBo no cOopy 3a ToBapsI, ykasaHHBre B YacTu (2), HacTymaeT B J@Hb HMMOpTa 3THX TOBApOB, B J€Hb MOCTABKH MpoH3BOLHTesIeM TOBAapOB COGcT- BeHHOTO IPOW3BOCTBa HH B JeHb MpHoOpeTenua TOBapos OT HaXxOmMUMXcA Ha Tepputopuu PecnyGmmxn Momjosa bu3H4eckux H }OpHAMYeCKHX JHU, He HMerO- IHX HATOTOBEIX OTHOMIeHHI c ee GromKETHOH cucTeMoii. (4) Crapka c6opa 3a TOBapbl, B MpOLlecce MCMOME30BaHMA KOTOPEIX 3arpa3- HAeTCH OKPyKaloulas cpena, yoTaHABNMBaeTCA: 1) aaa ToBapos, yKasaHHBIX B MpHIOxKeHHH 8: a) lo MMNOprapyeMEIM ToBapaM — COrmacHo YcTaHOBNeHHBIM B TIpHIOKe- Hum 8 CTABKaM, paccHMTEIBaeMBIM OT akTYpHOli CTOHMOCTH HMIOpTHpyeMBIX ‘ToBapoB; b) mo ToBapaM, npHoOpeTeHHEIM OT HaXomsINXca Ha TepputopHH Pecrry6- auka Monona @usH4eckHx H IOpayMeCKHX JAH, He MMerOUDAX HAOTOBEIX OT- HOUIeHMiK c ee GiomKeTHOH cHcTeMoil, — cornacHo YcTaHORNeHHEIM B IPHIOKeHH 8 cTaBKaM, paccUMTBIBAeMEIM OT 3aKYNOWHO! CTOHMOCTH TOBapoB; ¢) no Tosapam coBcTBeHHOrO MpouSBO/ICTBa — COrsacHo YCTaHOBNeHHEIM B TIpHnOxeHHH 8 CTaBKAM, PACCHMTEIBAEMBIM OT CTOHMOCTH MOCTABKH TOBApOB; 2) nna nepsrano% ynaxopKn 3 rmactwacc (KnaccmanupyeMoit 10 ToRap- HIM rosmHaM 3923 21 000, 3923 29 u 3923 30), conepramelt mpomyK TET 2KHI- KOM KOHCHCTeHI[MM H€3aBHCHMO OT BA3KOCTH: eMKocTsio 10 0,20 aurpa HIM KHNOrpaMMa BKO- | 1 umyKa | 0,18 nea HTeMBHO eMKocTBI0 caeiiie 0,20 amtpa anu Kanorpamma | 1 umyxa | 0,36 nea o 0,50 nu1pa Win KHOrpAMMa BKOIMTETEHO eMxocTBIO CBBIIIe 0,50 MTpa HIH KMNOTpaMMa Tumyxa | 0,72 aes o 1,00 nuTpa wim KaorpamMa BKMOUHTETEHO emKocTsio cpxte 1,00 utpa ain kuorpamma | 1 umtyxa |0,90 nea Zo 3,00 supa WH KWOrpaMMa BKMOUHTenSHO eMKocTsIo cBBIUIe 3,00 HTpa WIM KMOTpaMMa Turysa | 1,35 nea 4 3) gna komnosuTHoii nepsHHoit ynakoBKn (KlaccuuuApyemoit no ToBap- Hoif nosuaHH 4819 20 000), conepxamedt nponykrst AHIKOH KOHCHCTeHUMH He3a- BUCHMO OT BS3KOCTH: emkocTs10 0 0,10 aurpa un xwiorpaMMa Bxmo- [1 unyxa | 0,30 2ea SHTeIEHO emKocrsio case 0,10 matpa um kunorpamma | 1 umtyxa | 0,50 an Jo 0,50 MHTpa WIM KIIOTpaMMa BKMOTHTEMBHO emKoctsio cabume 0,50 maTpa wna xunorpamma | 1 uityxa | 1,00 16m no 1,00 nmrpa wim KMNOrpaMMa BKMOWHTEMSHO emocTs1o cBBIMe 1,00 muTpa un KHOrpamma | 1 umtyxa | 1,50 7m no 2,00 surpa unit kWorpaMMa BIuOUHTeTbHO eMKOCTSIO cBRIETe 2,00 muTpa HI KusIOTpaMMa | 1 mryKa | 2,50 nea 4) a4 amoMuHnesol nepsH4Holl yraKosKu (kaccHuumpyemMoli m0 To- BapHod nosHun 7612), conepxamell pomyKTsI KHIKOH KOHCHCTeHUHH HesaBH- CHMO OT BASKOCTH: eMKocTsiO 70 0,50 amtpa wim KaorpamMa Bimo- | 1 uityKa | 0,15 nea MHTCIbHO eMKocTsio casmmie 0,50 nutpa wim kunorpamma | 1uyxa | 0,30 nea 2o 1,00 natpa wi KworpaMMa BKMOMHTEMBHO foes emkocTaio cepnme 1,00 mrpa mim KHorpamma | 1 umtyxa | 0,386 20 2,00 marpa mia xnorpaMMa BKMOWHTENBHO emKocTsio case 2,00 nutpa wim kanorpamma [1 umyxa [0,566 (5) Ocso6oxpaiorcs of yctaHoBneHHoro HacTosmeli craTseli C6opa: a) TOBapbI, AMNOpTHpyeMble H/HJIH MOCTaBIAeMBIe B C4eT KpeHTOB K rpaH- Tos, MpeqoctasneHHBIx [papuTenbcTBy HI BEIAeeHHEIX TON TOCynapcTBEHHYI0 TapaHTHIo, B CyeT 3aiiMoB, MpeJOCTaBNeHHEIX Mex/yHaponHBIMA (bHHAHCOBBIMA opraHH3alawamy (B TOM ducne B cyeT ZonH IIpasuTenbcrsa), npenHasHayeHHbix JIA pealH3al|MM COOTBETCTBYIONIUX MpOeKTOB, a TaIOKe B CyeT TpaHTos, Mmpesoc- TaBICHHEIX YIpexkeHHAM, HHAHCHPYeMBIM 43 O1OJDKeTa, COrsacHo MepedHiO, yrBepxqeHHomy ITpapatesbcTB0M; b) Tosapsl, npeqHasHayeHHBIe 111 Mpoektos TexHMYecKOi NoMOIIH, peaH- 3yeMBIX Ha TeppuTopuu Pecny6mmKu Monpopa MexqyHaposHbIMH opraHH3aliaa- MH H CTpaHaMH-JOHOpaMH B paMKaX JOTOBOpoB, CTOpoHO!i KOTOpEIK sBNAETCA Pecny6n1ka Monziosa, corsacto nepesitio, yrsepxjenHomy [TpasutemcTs0M; c) ToBapsl, IpeqHa3HayeHHEle JIA OKa3aHHaA NOMOUIM MpH CTUXHiHOM 6ex- CTBHH, BOOpyxKeHHOM KoHMINKTe H APyrHx YpesBEralinBIX cHTYAUMAX, a TACKE ‘TOBAPBI, TOYYeHHEIe B KayeCTBe TYMaHHTapHOH NOMOIIH B yctaHoBneHHOM [Ipa- BHTEsIBCTBOM NOpayKe; d) Tosapsr w ynaxonka, npemuasnayennble sna 9KcrIopTa; e) yMaKoBka [JIA NeKapCTBeHHEIX CpeACTB, MpeyCMOTpeHHEIX 3aKOHOM 0 sekapcrsax Ne 1409/1997; f) ynakopka 214 MefMIMHCKUX H3fenHi, MpefycMoTpeHHEIX 3aKOHOM 0 MeDHUMHCKHX H3yjemAAx Ne 92/2012; g) TOBaphI, BBOSHMBIe Ha TAMOX%KEHHY1IO TeppHTOPHIO CTpaHb! HaXOJANTHMH- ca Ha Tepprropan Pecny6mku Mongosa @usw4eckHMa 4 lopHsM4eCKHMM JTHIa- MH, He HMeIOUIMMH HasoroBEIX OTHOMeHHI ¢ ee GloKeTHO! cucTeMoli, 3aperucT- puposaHHbmMmu B TocyzapcrsexHoli perucrpaionnoli nanate PecnyOnuxu Mon- ‘oBa, MIp# YcHOBHH OCTaBNeHAA TOBapoB Ha TeppHTopHH, He KOHTpomMpyemoit KOHCTHTYQMOHBHBIMH OpraHaMH Pecry6mmxn Momzoa; h) mpowspepenme ykasauHsimm 8 yactu (1) cyOweKramu ToBApEI, B po- HeCce HCMONE3OBAHHA KOTOPKIX 3arpa3HAeTCH OKPyxKaloMlax cpesla, MPH MpoH3- BOMCTBE KOTOPBIX HCMIOMESOBAHBI B KayecTBe CBIPEA W/HIH MaTepuanOB TOBApEI, yka3aHHBle B IpHOxKeHHH 8; i) nepswavaa ynakoska u3 nacrmace (Kiaccuunupyemas 10 TOBApHEIM niosmiam 3923 21 000, 3923 29 u 3923 30), KoMnosuTHas NepsYuHas yraKOBKa (cnaccuuumpyemas 10 ToBapHoli nosuumH 4819 20 000) unm amomuHuenas nep- BHYHaA ynakoBKa (KMaccu¥lMpyemas 110 ToBapHo nosHuHH 7612), mpH ycrO- BHM, YTO YIOMAHYTEIC YMaKOBKH MpHOGpeTeHBI OT (U3H4ECKHX HM IOPHM4eCKHX smu, Haxogauaxca Ha TeppuTopH Pecny6naKxa Monjosa, 3a HCKMOYeHHeM He HMEIONIMX HaOTOREIX OTHOMeHHH ¢ ce GloMKeTHO! cHcTeMoli, IHG paHee HM- TOPTHpOBAHEI JHUaMH, YKa3aHHBIMH B YaCTH (1), M66 MSTOTOBNeHH sTHIaMH, YkasaHHbIMH B MIyHKTe a) YacTH (1), © HCTONKSOBaHHEM B KatecTBe CHIPS W/iLTH MatepHasion TOBapoB, YkasaHHBIX B IpHTOKeHHH 8.>. 5. Crarsio 14 wan0xuTs B cenyiomel penaxnnu: «Crates 14, Jlexnapaponare, nopsox m cpox BHecenHa miarexelit 3a 3arps3HeHne OKpyxalomeli cpenst (1) Cy6sexrst Hactoamero 3aKoHa O6s3aHBI CaMOCTORTeMbHO paccHATaTs ary 3a 3arps3HeHHe OKpy>KaronleH cpessl, IpeyCMOTpeHHy!O B cTaTEAx 6, 9, 10 w 11, BHecTH B rocyqapcTBeHHEI OromKer cooTBeTCTBYIONIMe TaTexH M Mpen- crasuts TocysaperseHHoli Hanorosoli cmyxGe CooTBETCTBYIONIHe OTHETEI ¢ OG8- SaTENGHBIM HENONSSOBANHEM ABTOMATHEPOBAHHEIX METOAOB ONeKTPOHHOH OT- weTHocTH corsacHo 4actu (2') ctarsH 187 Hanorosoro KomeKca. Dopma # nops- TOK 3anomHeHHa OTYeTOB yrBepxNaoTca MUHUCTepCTBOM UHaHCOB. (2) Cy6sexts1, ykasannbte B uacta (1) crarsa 6, vactu (1) crarsu 9 n HacTH (1) cratsu 10, paccaursrBaiot M BHOCAT HamiexKanMe MaTexH w MpexcTaBsLA0T COOTBETCTBYIOMIM OTYCT eXKeKBAPTAIBHO, 10 25-ro YMCA CHeyyroulero 3a OTUeT- HIM KBApTAIOM MecsIa. 6 (3) Cy6sexrsi, ykasanntie B uactax (2) u (3) ctarsu 9, paccumTsmaioT BHOCST HAMIeKaMMe TuATEKH HW MpeACTABRAOT COOTBETCTBYIOMUi OTHeT exKe- TOMHO, Wo 25 espana cneqyIomlero 3a OTHeTHEIM Fora. (4) Cy6sexrst, ykasannpre B vaca (1) crarsH 11, paccuaTsipaior 1 BHOCAT Haiexame cOopsi M NpeCTaBIOT COOTBETCTBYIOMIMI OTIET EXKEMECTIHO, 0 25-ro uncna crenyroujero 3a OTYETHBIM Mecaua.». 6. [ipunoxkenve 8 43102KHTE B cmegy1omleli peqaKumu: Tipanoxenue 8 xk 3akony o mate 3a 3arpastienme oKpyxaiomeii cpexpt Tlepeten ropapon, B Mpowecce HcHOAL30BaHHA KOTOpbIX 3arpa3HAeTCA oxpyaaloutas epena, # crapKa cGopa Koa HauMmenonaune Topapa coraacno ‘Craska TonapHoit nosanAH Kom6unuposannoit TosapHoii Homenkaatype | c6opa (8%) Tonamao ManepanbHoe, MHHepastbuble Maca (HedpTE) H MPOAYKTEI HX HeperoHKH; Gatymnnosmue nemecrsa [2707 Ga nexmorenmem |Macna a apyrme mponyxrst BiicoKoTemnepatypHolt | ~1,0 2707 10 100, NeperouKH KaMeHHOYTOMBHOM CMON; anaTOrHHBIe 2707 20 100, MIponYETEL, B KOTOPBIX Macca apoMaTHHeCKIX cocTaR- 2707 30 100, HBIX YacTeit npessImaeT Maccy HeapomaTHecKaX 2707 50) 2709 00 Here chipas u Heprenpoaykra ceipsie, nomyaenunte 3 GaTyMHHOSHBIK NOpo: 2709 00 900 = mpoue 05 2713 20 000 Burym wepranolt LS 24 BHTyM # accansr, Ipaponiste; culaHti1 OMTYMHHOS- 15 ile 1H He*presiocHte H NectaHHKH 6HTYMHHOIHBIC; actansrarsr 1 accanbTonsie Mopomst ‘Yraenonoponst W AX ranorenMpopanusie npowsponMEle; heno.nes w PenoaocHMpTEL 2901 (sa ncxmoenniem | Yrmesonopomsr anpmemyeckHe 05 2901 10 000, 2901 24 000, 2901 29 000) 2902 (sa ucxmouenem | Yraesogopoms umKmrieckHe 05 2902 11 000, 2902 19 000, 2902 20 000, 2902 30 000, 2902 44 000, 2902.90 000) 2903 (sa nexmouennem | Taiorenmponaumbie npOHSBOANBIe yreBONOpOTOB 05 2903 39 900: dropmst 4 Homans —aMnoprH- PYeMBle BeMecTBA, aTb- ‘TepHaTHBHBIe H nepe- XOMHBIe 110 OTHOMIEHHIO K BemecTBaM, paspy- ‘IaIOLHM O30HOBBIi cnoit (HFC-134a 1,1,1,2-rerpapropsran; HFC-152a 1,1- audropotan; HFC-125 nentasroporan; HFC- 32 qudropstasr, HFC- 23 mpucpropstan) 2907 Genomes; henonocmapre: 0,5 ‘Yao6penns 3102, ‘Vi06penn MHNepambHBle HII KUMHECKHE, ASOTHEIC 15 3103 ‘Vaobpenia mmmepansabie nan xmxariecne, Gocop- ui 15 3104 ‘YnobpeHiia MHHepaTbHBIe Hild XEMIIeCKHe, Kam Ie 15 3105 ‘YaoOpenus MHHEpabHEIe WIM XHMHTECKHe, CONep- 2KaMMe [Ba HIM TpH MHTATeMBHBIX SNeMeHTA: a3OT, dochop Kamali; yro6pensia nposme; Tonapsr AaHHOH Tpynm 8 TaGneTKax HH aHANOTHIRED opMax HH B yllakonKax, OpyrTo-Macca KOTOpSX’ He Mpeauimnaer 10 xr 0,5 Jax, kpacumue nemecTea u KpackH 3204 Opranwaeckne KpacamHe BeMeCTBA CHHTETHYECKHE, onpeyeseHHOrO WIH HeompesleneHHOrO XHMHYECKOO coctana; MperiaparHi, WSTOTOBICHHEIC Ha OCHOBE CHH- TeTHYCCKHX OTaHHMeCKHX KPACAINHX BEMIeCTB, YKa- ane 2 mpHMesanHa 3 x rpynne 32 Kom6umupo- BaRHO ToBapHOt HOMEHIIATYpKY, CHHTeTHYeCKHE OpraHwsieckKHe MpoayKTSI, HCHONBSYeMBIE B KaXECTRE OMTHTIECKHX OTGeMMBATETeH HIIK TOMHHOOPOB, On PenenenHoro HIN HeonpenenenHoro xXHMHIeCKOTO cocrasa 15 3205 00 000 Tlperane naka; npenapathi Ha OcHOBe HNCTHRIX aaKOB, ykasanmwe B npaMevanun 3 x rpynne 32 KoMOuaH- PopanHott TopapHol HomenknarypEt 15 3206 Kpacamue pemiectea mposue; Mpenaparst, ykasaHuie 3 upamewasnn 3 x rpynme 32 KomGunuposannolt T0- BapHoll HOMCHKIATypI, OTNMYEEIe OT mperapatoR TosapHoit nosmmm 3203, 3204 nn 3205; neoprann- MecKHE MPONYKTEI, CHONBSYEMBIE B KAECTBE JOMH- Ho*opos, ompesleneHHoro HI HeompeytesteHHOro XH- Muteckoro cocrana: — HMPMeHTHI H MpeTlaparsi, HSTOTOBNEHHEIE Ha OCHOBE JMOKcHNa THTAHa: 8 3206 11 000 =~ conepaamie 80 mac.% wim Sone mHOKCHIA TH ‘TaHia B Mepecsere Ha cyXoe BeMecTBO 3,0 3206 19 000 ‘== mpome 3,0 3206 20 000 = HHTMeHTHI H MpeMaparb, HSTOTOBTEHHEIe Ha OCHOBE cocamnenuit xpowa 3,0 = mpoume kpacamme pemectsa u Hpermaparsr: 3206 41 000 — — YabrpaMapMH H UpenapaTsl, MSTOTORNeHHEIe Ha ero ocHone 145 3206 42 000 == HATONOH H NpO"He HMTMeHTSI H Mpenaparst, H3rO- ‘TOBTeHHBIC Ha OcHOBe cya HHAKA 1,5 3206 49 == mpoune: 3206 49 100 = MarneTaT. 15 3206 49 300 == MMYMeHTEI H MIpeTiaparsl, HSTOTORTEHHEIE Ha OC- Howe cocaMHenuit Kaus 3,0 3206 49 700 ‘=== npowme 15 3206 50 000 — Heopranuneckne MpOAYETEL, HeHObayeMbie B Kae cme monentHodopoR 1,5 3207 Toropsie HMIMeHTst, TOTORBIG THyUIMTeNM cTeKIa TOTOBBIC KPACKH, SMANH H TNA3ypH CTEKMOBKTHEI, anro6st (MUIMKepst), FRSHUBI AHJIKHE H AHNOTHIAEIC Mpelvapatsl, ucnombayemBie pH mpowaBonerBe Kepe- MHKE, SMATH HTH CTeKIa; GpHTTa creKTOBAINAR H cTeRs1o mpowee B MlopomKe, TpAHy!aX HTH XOMBA 1,5 3208 packs siaxm (BKMOGax OMANH H TIOMHTYpS!) Ha Oc OBE CHHTETHMECKHX HOMHMEPOR HUI XHMHYECKH MO- AMduuMpoRaHHEX UpHpOnHEN rommMepos, svicuep- THPOBAHHEIe HIM PaCTBOpeHHBIe B HeBOMHOM cpene; [PACTOOPH, ykavanHEle B NpuMevaNHH 4 K rpynme 32 Kom6unnponanuolt rosapHoit HoMeHKnaTypEt 3,0 3209 ‘Kpacks # axa (sxmovas oMammH H TOmHTypsi) Ha OC- OBE CHHTETHYECKHX HOUHMEPOB HK XHMEMECKH MO- AMpuIMpOBAHEEIX UPHPODHEIX MOTHMepos, MACTep- THpOBaHHBle WIM pacTRopeHHBie B BONO! cpese 3,0 321000, Kpackn H nas npowe (BKMmOax SMaNIH, MOTTYDHI H KuleenbIe KPACKH); TOTOBBIe BONHEIe MHTMEHTSI, HC- TOMB3YeMBIC IA OTEIKH KOK 3,0 3211 00 000 Torossie CHKKaTHBEL 1,5 3212 Tlarwentt (Bkmowax METaRINeCKHe OpOUKH XUOMBA), AHCHeprapOBaHHBIe B HEBOIHENK cpenax, 2KWHe HH TacTOOOpaauBle, McHONKsyeMBIe MPH Mpomponictee Kpacox (BKMOWAR MATH); GomBra An ‘THCHEHHs; KpacHTemH H NpONHe KpacsIMe BemIecTBA, Pacacopanaste B (popMBt HUIH YNAKOBKH /UIR POSH Holt mponaxn 0,5 Tlonepxitocruo-axrupueie MeCTBA, MOIOMINE H THCTHINHE CPeACTEA, cmasounbie MarepHasst Beulecrsa TosepxHOcTHO-aKTHBHBIe _opranwaeckne (xpome Meta); nonepxHocTHO-aKTHBHBIe cpencTBa, Mo1oMIMe cpeneTsa (BKMOWaX BCTOMOTaTeNBUBIE MoloUlMe cpencrea) H cpesicrRa HNCTAMIMe, conepiKa- 1,0 9 TIME Hd He COREpRALe MBLIO (KPOMe cpencTE TO- sapxofi nosmman 3401) 3403 ‘Marepnamst eMasoumste (BKMOWaH cMaI0aHO- OXM@KTAIOLIMe SMYNCUM UIA PexKYULUX HHCTPyMEH- To, CpesicTBa Wis O6NeTTeHHs BRIBHETMBAHHS GOITOB WOH Taek, cpeneTBA JUIN YAANeHHs PXABSHNBL HH AHTHKOppOsHOHHBIe CpeycTBa K MpemapaTst 718 06- JeTICHHA BKIEMKH HIENHA Ha (op, HATOTOBRNEHEBIE HA OCHOBE CMa30K) H CPeNCTBA, HCTIONESyEMBIE AI MacasHoH WI >xMpOBOH OGpaGOTKH TeKCTANBHEN MaTepualion, KOAH, Mexa HH MpouHX MaTepHaon, KPOMe cpeneTs, cOMepKAMINX B KAYeCTRE OCHOBHE xommonenton 70 mac.% wm Gonee neipra mim Hedpre- pOAYKTOB, ONYSCHHETX H3 GHTYMEHOSHBIX MOpo 1,0 Tinceicrannass, poxenraiani, byMrHass, repOMlIUAK, MpOTHBOBCKOLOBHIC epencTaa 1H peryssropst pocr 4 pacrenmil, cpetcTBa /lesHnANNYTOMNe H AHAAOTAYHBIC HM 3808 (sa nexmoaeHnen 3808 91 200, 3808 94 200) Vncexrammnss, ponerranmnst, byxrauazst, repOHuH- il, MPOTMBORCXOMIOBBIE CpeNCTRA Mt PerYATOPAr PoC- ‘7a pacrenuit, cpencraa neamnbunpyiomse H axasI0- THEE HM, PaciacosaHHBIe B POPMBI HTH YTAKOBKH 20K POSHHHOK MPONDKH WIM Mpencranienuete B BH- Be TOToBKX mpenaparoR un w3nenHi (HaMpuMep, eHTst, OOpa6oraHHBte cepolt, burHm H cnewH, H Gy- Mara UMKast OT MYX) 1,5 3808 91 200 Wincextmpanst Ha ociobe Xi0paponaiilnx yreBon0- poros : 3,0 3808 94 200 Cpeqcrsa desHH(HmMpyioulMe Ha OCHOBe ranloreHH- PoBaHHBx coenmnennit 3,0 3811 ANTHVIeTOHATOPM, —AHTHOKCHAHTH, HRTHOMTOpAE cMostoo6pas0BaHHR, 3aryCTHTEIH, AHTHKOPPOSHOREEIC BeMeCTBA H TIpOHe TIpHCAIKH TOTOBBIe K Hedprempo- YKTaM (BKIOaA GeHaHH) HI ApyTHM -AHNKOCTIM, HCTIOMESYeMBIM B TEX KE MENIX, HTO H HedpreMponyK- TH 1,5 3812 YVexoputem ByNKanHDaIlEH KayayKa TOTOBEIE; cO- cTasuste miactauKatops! Jia KayyyKa WO WacT- ‘Macc, B UpYTOM MecTe He MOMMeHOBaHHEIE WI HE BRMOWCHHEIC; BHTHOKCANANTS! W CTAGHUSATOpE CO- CTaBHEIC NpowHe Aya KaystyKa WH TLTACTMACC 1,5 3814 00 PACTBOpATeIM M paxGaBHTeNH ciIOMHBIE opraHHue- cKHe, B pyTOM MecTe He TIOHMeHOBAHHBIC HIM He BRIMOYEHEBIC; FOTOBKIE COCTARAI INIA YiIANeHH KpAcoK ‘IH TaKOB: 3814 00 100 = Ha ocroe GyrananeTara 3819 00 000 OKWAIKocTH TOpMosHEIe THApABINNeCKHe H KANKOCTA TOTOBBIe MpowHe AK THAPABNHYeCKHX Mepenay, He conepxamue HM conepxauine MeHee 70 mac.% Hed- TH WIM HedrenporyKToB, NomyseHHEN M3 GHTyMH- HOSHEIX Hopo alo 10 3820 00 000 ‘Autuppasit H XWIKOCT aHTHOONeReHHTeNBHEIe TO- ‘Tonsie 15 3823 TIPOMBIIITeHHSIe MOHOKEpOOHOBEIG XKHPHBIC KHCIIO- ‘Thi; KHCJIOTHBI€ Macia Nocie paHHupoBaHHa; mpo- MBIULICHHBe AUPHBIe CAPTSL 15 Tinactmacees 4 waenaa 03 Wax 3901 Trommvepui ovunewa 8 nepsusuinix opmax 05 3902 Tlommmepst npomtiiena wm mpounx onedpauo B nep- BHSEEEX opMax 15 3903 Tlommeepss crupona 6 heparan bopax 1,5 3904 TlommMepst BHRHDUIOpHIIA HTH MpOuHX ranoreHHpO- BaHHEE osterpaHOB, B NepBHTIEENX opMax 3,0 3905 TlommMepst BHHMLIANeTaTa WIM pO COED BH- ILIOBEEX HpEpOB, B MepBHTHEIX opMax; TpOTHe BH- HILIBHBIE TOMMMEpE! 8 MepBHIHBIX (opMax 3,0 3906 "AKpiUioBbie NONMMepsl 8 NepaHTErx GopMax 3,0 3907 Tlommanerama, mpocrste powme nomaxpaps H cMomTEt SMOKCHMIEIe B MepBHIEEEX opMax; MOmTHKapGonaTEs, CMOm amaUIEKIe, coxaIEIe ONMAILIMANEHBE O*pUpE pore crloxHBle HOTHIpApE B NepAHEN dbopwax 3,0 3908 Tlommamaner 5 nepsararscx dopyax 3,0 3909 ‘AMHHO-QIBRETHIEEIe CMONEL, (eHONO-AnbMeraHBIe ‘cMONSI Hu MonMypeTaHEI B MepBHTEIEIX (popMax 3,0 3910 00 000 ‘CHLIHKon p nepanvamsix opMax 15 3911 CMomst He*TaHBIe, cMONSI KyMapOHO-HEMeHOBEIE, TOMMTEPHEHEL, MONMCYsIBHMM, NOMIC bOHSI H MpoyKTs Mpowe, YkasaNHEe R MpuMedaHn 3 K rpymme 39 KomGuamposartoH TosapHolt Homenkia- ‘Type, B MepaaEX Sopmax, B ApyTOM MecTe He HO- HMeHOBAHHBIe HIM He BITOWCHABIE 3,0 3912 Tlenmonosa Wee XHMHYeckKHe MpowsBOnHEte, B Tep- BHSEEIX POPMAX, B APYTOM MecTe He NOHMeHOBAHBIC HTH Re BRMOTeHHBIE 3,0 3913 TlommMepst IpapomHnie (HANPHNEp, ANSTHHORAR KA cuota) w nommepst npapomHsIe MomupumspoBaHnEte (wampmmep, orsepxaeHasie MpoTeHHBI, XHMHTeCKHe MpowsBomuble HATypaNsHOrO Kay4yKa), B MepaHTHAX Popmax, B ApyTOM MecTe He TOHMEHOBSHHEIe HH HE BKMONeHHBIE 1,5 391400 000 (CMonst HOHOOOMEHHBIG, NOMyHeHHEIe Ha OcHORE 1O- aumepos TosapHEM nosHmuti 3901-3913, B nepsHr- Hurx opmax 15 3916 (Ga HoKmOueHHeEM 3916 20 000) Mononurre c paaMepom Honepesmioro ceveHaa Gone 1 aaa, MpyTKH, cTepRHH H Mporpann dpaconmBIe, ¢ 06- paGoTaHHoli 11m HeoGpaboTanHoH nonepxHocTHI0, HO He mompeprimeca HHO! oGpa6oTKe, H3 Iulactwacc 2,0 3916 20 000 M3 NomMMepon BHRHUXTOpHTA 3,0 1 MMII H aHATOrHaHEIe MpHpoMNBIe CMOMBL, B MepBHa- 3917 @a nckmonenuem | TpyOsi, tpyOxa w UMNaHTM Hux QuTauTH (nanpANep, TS 3917 21, cocmumenus, Konena, dnaxus), W3 rtacTMace 3917 23) 391721 = ws ommMepoa sTHTeHa 03 391723 = 3 HOMMMepos BHEMDLIOpATA 3,0 3918 (Ga ncxmowenves | TloxpsrrHa JUIK Tlona 3 TIacTMAcc, caMoxieamIMeca 2.0 3918 10 100) WIM HecaMoKJlemlMecs, B py/OHAX HIM TulacTHHax; TOKPSITHS /UIK CTeH HIM MOTOAKOB HS MuacTMacc, yKA- SaHHBe B MpHevanHE 9 x rpynme 39 KomGunnpo- BaHHolt ToBApHOH HOMEMKIATYpBI 3918 10 100 = COCTORINHe 13 OCHOBEL, NPOMHTARHOH WH NOKPE- 30 ToH MONHBHEMMLTOpHION. 3919 Ga nexmovenmem | Thurs, crs, mienka, neHTa, nonoca H MpOwHe 1:10- TS 3919 10 120) cue opMu, Ha TUIACTMacc, CaMOKTesINHeCs, B PysI0- aX HIM He B pys10Hax 3919 10 120 — M3 HOMMBHEMRIOPHLIA HTH HOMHOTHTEHA 3,0 3920 Ga wexmovenuem | [buers, aMcTHI, WeHKa WNOnOcH Hild EHTEL, NpOwe, 15 3920 10, 3 TulacTMacc, HeTIOpHCTEIe H HeapMHpoBAHHEle, He- 3920 43-3920 49, CHoHcTEIe, Ges TOMIOKKH H He COCIMHeHHBIE aHa0- 3920 94 000, TITHE cllocoGOM ¢ pyTHMM MaTepHATAME 3920 99 520, 3920 99 530) 3920 10 3 ommMepon oTmnena 05 3920 43-3920 49 M3 lOMMMepon BMEWDUIOpHIA 3.0 3920 94 000 = H3 eHoH0-aitbnerHIEX CMON 3,0. 392099 520 = nner 43 nommmmundropaaa; nienxa ws nomaunu-| 3,0 OBOTO cHHpTa GHaKcHANbHO opHeHTHpopastHas, cO- gepxamas 97 mac.% win Gonee TOTMBHEHIOBOrO cimpra, Ges noxpsrrus, Tommmnoit He Gonee 1 wa 392099 530 — MemOpaHst HOHOOOMeHHELe H3 ropuposannEx m1a-| 3,0 cTuace, MIX HcHosAORAHHS B XUIOPMIEROTHEN 1eK- Tpommsepax 3921 (a nexmosennem | Tlawrss, mers, miedKa HnOnOcE mmm menTr as ma | 1,5 3921 12.000, enwace, mposme 3921 90 300) 3921 12,000 = H3 TlosMepos BHRMEXTOpARA 30 3921 90 300 = Hs eHono-anblermaHBEX CMO 3.0 3923 (sa nexmouennem | Hsnems ana Tparcnopraposxy aim ynaxonka Topa-| 1,5 3923 21 000, POB, H3 ThiacTMace; MpOGKH, KPSILIKH, KONTAKH py- 3923 29 100) Tue Hajemus UH 9aKYTOpKH, H3 MuTacTMACe 3923 21 000 = m3 ommepos sTmnena OS 3923 29 100 3 TOMMBMETAIOpHTA 3,0 3924 Tlocyna cronosaa H KyxonHas, upuGopsr crozossie | 1,0 KYXOHHBIe MpMHAMeRHOCTH, poe npeqMeTEI 10- MamnHero OGHXo/Ia H IpeMeTsI THTHEHB HIE TyAmETa, 3 naacTMace Kaysyx, pesnaa a wsqeans m3 Hmx 4001 Kayayx narypanbusti, Oanava, ryrranepya, raaiona,| 0,5 12 HEX POpMaX HB BANE TLIACTHH, MHCTOB HTH HOO, ma nent 4002 Kaysyk camrenieckaii m daxmmc, nomysenneti a Macen, B HepaHHEK (opMaxX WI B BHUe IIacTHH, JHCTOB WK MoMIOc, HI NeHT; cMecH MmOGOTO MpOAYK- ‘Ta TonapHoii nosmmmH 4001 ¢ moGuIM mponyKTOM JaHHOH ToRapHoH nosHMMA, 8 nepsHTEEM ¢opmax IM B BARE TLIACTHE, NHCTOB 1TH NOOC, HK EET 15 ‘4003 00 000 Kaysyx perenepuponaumli, » nepsuumsx dopwax AH B BHC WIACTHM, RUCTOB WIM HONOC, WMH Heer 4005 ‘HenyikauH30sanHas pesHHOBAX CMecb, B MepBHTHEN hopmax 1H B BUUe MLIACTHH, NHCTOB HIM TOKoC, HH seat Tipoue bopmsr (HanpuMep, npyTkH, TpyOxI H MpodH- am aconmure) H usnemas (HaMpuMep, MUCK % KOM- Wa) 43 HeByMKkaHH30RaHHOM pesHHEL ‘4007 00 000 [ByikaMMonanHBIe PeSHHOBBYE HTH H KOP 4008 TinacrHisi, HcTst, WONocK HTH NeHTs, UpyTKH u mpodam qacommbe W3 BYIKARW3OBAHHOM pesmHEt, KpoMe THepnoii pesuHet “TpyOu, TpyOKH H ULIANTH 19 BYTKANHIOBANHOH pesH- BI, Kpome TBepao# pesMuBt, Ges hurunros we c hu- ‘THHTaMH (HANpaMep, coemMHeHHsMH, narpyOKaMH, aman) 4010 Tlenrst KoHBelepHBie WIM peMHH MpHBOmHBie, mim GensTHnr, ¥9 BymkanMsoRArHO pestitet E 4011 TIWHst MOKPSINKH THeBMaTHHeCKHe pesHHOBEIE nomsIe 4012 TIWHst H HOKPRIMIKH THEBMATHICCKHe PeSHHOBEIE, ROCCTAHOBNeHHBIe HH GMBIIMe B ynOTpeGIeHHM; IIMEEI Ht TIOKPBIIIKH MACCHBHEIE HM TomynHesMaTH- MeCKHe, IINHHKIe MPOTeKTOPEL H OGOMHBIE JEHTBI, Pe- SHHOBEIE 3,0 4013 Kamepbt pesuiiopnie 15, 4016 Visneama us BysIKaHHSOBaHHOM PesHHBI, KPOMe TBEp- olf pesmust, ipowne 1,5 ‘4017 00 000 Pesnta Taepias (RampuMep, 90HH7) Bo Bcex opMax, BRIMOYAS OTXOIB M CKpall; H3NeMUA HS TBEPHOH peau Ht 1,5 ‘Bymara w kaprou; manens ws Gymaxcioli macest, OyMarn wan Kaptona 4811 Bywara, Kapron, emmomOsHAX BaTa H MOXOTHO 13 eMMOMOSHETX BOIOKOH, ¢ TIOKPEITHEM, IPOTHTAHEIC, aMMBMpOBAHHBIe, ¢ OKpameHHoi HM AeKOpHpoBaH- Hol TOBepXHOCTSIO WIM HallevaTanuEle, B PYsIOHAX HIM MpaMOyTOMBHEX (BKMOGAR KBANpATHBIe) HCTAX moGoro pasMepa, KpoMe ToRapon ToRapHOl MOsHUAA. 4803, 4809 uu 4810 1,5 4819 Kaprouxs, amHKH, KOPOOKH, MCMIKH, NaKeTSt # APY- Yas Yiakonowaa Tapa us GymarH, Kaprowa, WenTH0- HO3HOH BATE HAM TOOTH HS LEALTOTOSHBIX BOTOKOH 15 13 ‘ROPOOKH [UI KapTOWeK, AOTKH AI THEM H aHAnO- THEI HONEA, ua GyMarH WIK KapToHA, HCTONS- SYEMBIE B YNPERTCHAAX, MarasHHaX HH B aHATOTHY- HEX Hem ‘Vianeaua m3 kamus, ranca, tementa, acGecTa, C1061 HAW AHATOrH4HEIX MaTepHatOB 6811 Viszenma u3 acOomemenTa, #3 WeMeHTa ¢ BONOKHaMH WeTMONOSE! WIM H3 AHATOTWEHEIX MaTepHaTOB 1,5 6812 Boioxtio acGectosoe o6paboTanHoe; cMecit Ha OCHOBE acGecTa Miu acGecTa m KaponaTa MarHHA; HSRENMA HS THX cMecell wii H3 acGecTa (HaNpuMep, HUTH, TkAHE, onexia, ronoBHBIe y6opsI, O6yBb, MpOKsaIKH), apMH- PORAHEBIe HIM HeapMEPOBaHHKIe, KPOMC TOBAPOB TO- Bapnoit nosuumn 6811 unm 6813 3,0 6813 ‘OprEnMOHMEte maTepMaNTs A HEzeNAG HS HX (HANpH- MeP, IMCTHI, PYOHE, ReHTEI, CerMeHTEI, ZyIckH, Wialt- 6s, MpoKnaaKa), HecMoHTHposaRHEte, HCNOMB3yeMBIC JK TOpMO3OB, CILeMNEHMH WMH anaMOrHHEEN ycr- poltcrs, Ha ocHone acGecra, mpyrux. MuHepanbHEx BeMeCTS WH WeMMONGSKL, COBMECTHO C TeKCTILIEM 141M ApyrmscH MatepHanane mH60 Ges HEX 3,0 Crekao w wajenaa 3 wero 7019 ‘CrexioBonoKHo (Bkmovaa cTeknonaty) a HalemHs #3 Hero (HaNpHMep, psa, TKAHH) 15 Amomannil w wateams 03 wero | 1632 Bowxu, GapaGann, Canna, aman n anaToriannie ex- KOCTH (BKIMO'AS akeCTKHE WJIK edbopMupyeMBie TPyO- MATBIe EMKOCTH) AMOMHEWCBIE JU TOGKX nemecTa (xpome cxeToro IH cRWKeHHOTO rasa) BMECTHMO- eTBIO He Goree 300 1, ¢ oGmHMOBKOH HIM ¢ TepMoHsO- anuelt wan Ges HHX, HO Ges MeXaHHYeCKOTO HATH Tent sIoTeXHHeckoro oGopyslonaHHs: 7612 90 900 — mpowne 15 Connen u wynemma m3 nero 7804 Thurs, mcrst, nosocsr WaTH eHTEK m POmbra CBHAIO- Ble; HOpoUNKH W SeMnyliKH CBHHIOBKIE 2,0 ‘DaexTpHecKHe MaMMHEI H OSopyAOBAHHe, HX SACTH; IBYKOIANMCKIBALOMIAR H aByKOBOCHPOHSBORAMAM alINapaTypa, allnaparypa Js JaNHeH H BocMpOMIBeHeHHS ‘TesAeBHsHOHHOTO W306paxeHHs! H 3BYKA, HX YACTH H IpHHALAERHOCTH 8507 10, JU HHX, MpsMoyronbHolt (B TOM uHicHe KBapaTHOH) 8506 (a HeKmovenHem | TTepawanie siemeHTst H Hepaabie GaTaped TS 8506 30 000, 8506 60 000, 8506 80.050) 8506 30 000 = oxcumcpryTasie 30 8506 60 000 = BosyIIHO-TMHKOBEIC 3,0 8506 80 050 = cyxMe yromSHO-WMHKOBEIe GaTapen © HanpaxeHuen | 3,0 5,5 B un Gore, Ho ne Goree 6,5 B 8507 (a nexmouernem | AxkymynsTopsl siextpHveckHe, axmowaa cenaparopst | 1,5 14 8507 20, TW HOH opMeEt 8507 30) 507 10 = cBARMOBEIe, HeTIOMayemsie sua sanyeKa nopmme-| 3,0 ‘BEIX mBMTaresedt 350720 = AKKYMYANTOpBI CBHETOBEIE MONE 3,0 8507 30 = KamMnti-HKeneBsIe 3.0 3539 Ga ncxmovennem | TlaMmst HaKanMBanMx sneKTpHaecxme wma rasopas-| 0,5 853931, PAIMEIe, BKMOWRA JIAMIIBI TepMeTHUHEIe HallpaBieH- 8539 32) HOTO cera, a TaKcKe YMETpadHoneTonEIe wm undp KpACHBIe AMM; AYTOBEIE AMT 353931 = MOMHHecHeHTHEIe C TepMOKATOIOM 30 8539 32 = PIYTHBIE 10TH HATPHEBKIe aMMIBY; HANI METAIIIO- ranorennie: 8539 32 200 == pIyTHBe HH HaTpHeBBIe AMIE 20 8539 32 900 == MeTaIOTanOTeHUBIe TaMITEL 15 8540 Tlannst 4 TpyOKH oneKTpoHuBle ¢ TepMoKaTonoM, x0-| 3,0 OAM KaTOROM HIM oToKaToRoM (HaMpHMep, Ba- [KYYMHBIe 1TH Tlapo- HIM TasOHANOMHEHHEIE AMIE! H TPYOKH, PTYTHELe TYTOBEIe BHINPAMATENBABIE NAMTIS! ‘TPYGKH H SnexrpoHHO-nyvenKIe TPYOKH, TesIeBHSHOH- Ble TPYOKH TepemaiomHe), HHEIE eM yKasaHEBIe B opapnott nosmum 8539 Cpencrsa nasemuoro Tpancnopra, Kpome mes1esHOmopomuOro TH ‘Tpampaiinioro NONB@AHOTO cocTABA, HX 4ACTH M NPHHALeRHOCTH 8702 ‘Motopaite Tpalicnoprusie cpescTsa, mpeniastiaven- Ble Ay NepeBosKH 10 YesIOBeK MH Gonee, BILGOTAK Bomerens: 8702 10 190 — Onipmme B okcnyaTaaH 0,5, 8702 10 990 — Onipmme 8 2kcmyaTaan 0,5 8702 90 190 —Ssiamme B axenmyaranan 045 8702 90 390 — OnIBLINe B SKenIMyaTayA 05 8704 Moropisie rpariciioprate cpecTBa Ju1A TlepeBo3sKH rpys0B: 8704 21 390 — Grmumme B oxciTyaTanHH 0,5, 8704 21 990 — Suisume B okcruTyaTannH 0,5 8704 22 990 — 6s1BUIHE 8 9KcITyaTaNHH 0,5 8704 23 990 — Opipume B 2kcrTyaTanHA 0,5, 8704 31 390 — Gripmme B akcTTyaTANaA 0,5 8704 31 990 = SsiBmae B aKeniayaTaNHA 0,5 8704 32 990 = SpiBUINe B SKeTUAyaTaNHH 0,5 Cr. IL ~ (1) lOpunmseckue sma Hesapucumo oT Buga co6cTBeHHOcTH 1 OpraHH3alMOHHO-npaBosoii (popMBI H (Pu3H4eCKHe JIMA, OCyMeCTBIAONINe pez TpHHUMATeNSCKYIO JeATeMbHOCTS, OcBOGOKaIOTCR OT OGAAHHOCTH pacueTa u yiunarst B GiompKeT COopoB 3a TOBAPEI, B MPOMeCce HCHOMB3OBAHHA KOTOPSIX 3a- TpasHAeTCA OKpyrKalomlas cpesa: a) 3a MpomyKUMiO, ylaKOBaHHY10 B YMaKOBKy W3 TWlacTMacc (KnaccuiaLH- PyeMy0 lo ToBapHEim nosmmHaM 3923 21, 3923 29 u 3923 30) ua yrakoBKy H3 15 HerodpuposanHoro xKaprona (xnaccuibHuMpyemyio mo TopapHolt mosMuuit 4819 20 000) c nieHKott u3 obru w/MIH nOMMSTHNEHA HH 6e3 TaKOBOM, comep- ‘kaMylo NpOAYKTsI HHOH KOHCHCTeHUMH, HexeMM 2%KHIKAA HesaBHCHMO OT BA3KO- TH; b) 38 OTeyeCTBeHHY!O MpOyKIMIO X%KHIKOM KOHCHCTeHUM He3aBHCHMO OT Ba3KOCTH, YTIAKOBAHHY!O B YII@KOBKY HS TiacTMacc (KnaccHULEpYeMyI0 0 TO- BapHBIM NosMmnaM 3923 21, 3923 29 w 3923 30) unm ynaKosKy w3 Herodpupo- BaHHOro KapToHa (Kiaccuuumpyemylo To ToBapHol TosHMH 4819 20.000) c Texkoit #3 bonbru w/amH nommaTHnexa WH Ges TaKoBO!. (2) Tpenyemorpentice acter (1) ocsoSoxmeHHe MpHMeHseTes K MepHony ¢ | smpapa 2017 roga no porynmenna B cuny Hactoamero 3aKona. (3) Bo cnommenne nonoxenuit yacteti (1) 1 (2) opammdeckue mana He3a- BHCHMO OT BHa CO6CTBEHHOCTH M OpraHH3al[MOHHO-MpaBoBolt opm! H usH4e- CkHE MIHIa, OCYMI€CTBAMOUIHe MpeRNPHHHMATEMECKYIO JeATENHOCTS, BIIpAaBe NpencTaBMTs HCMpaReHHBle B COOTBETCTBHH ¢ YacTAMH (1) H (2) OTHETEI. (4) Bosspat, sosMemenve H3NHMIHe yIuIa¥eHHEIX CyMM c6opa 3a TOBApEI, B Tpolecce McTioM30BaHHA KOTOPHIX 3arpa3HAeTCA OKPy2KalOMlas cpeyla, OCyIECTB- IAIOTCA B YCTAHOBsICHHOM MMHMCTepcTBOM PHHaHCOB NopaKe. (5) Tipasurenscray 8 1pexmecanmmii cpox co MAA BCTYTMeHHA B CHTY Ha- cTosmllero 3aK0Ha IPHBECTH CBO HOPMaTHBHBI€ AKTHI B COOTBCTCTBHE C HUM. Kumansy, 24 mapra 2017 r. 37,