Sunteți pe pagina 1din 6

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1.Instituia de nvmnt superior Universitatea Spiru Haret
1.2.Facultatea Psihologie i tiinele Educaiei
1.3.Departamentul Psihologie i tiinele Educaiei
1.4.Domeniul de studii Psihologie
1.5.Ciclul de studii Masterat
1.6.Programul de studii/Calificarea Psihologie judiciar i victimologie

2.Date despre disciplin


2.1.Denumirea disciplinei VICTIME I AGRESORI N MEDIUL FAMILIAL
2.2. Codul disciplinei U_PSE/PSI/PJV/2/3/12
2.3. Titularul activitilor de curs Conf.univ.dr. MANU BEATRICE
2.4.Titularul activitilor de seminar Conf.univ.dr. MANU BEATRICE
2.5. Anul de studiu 2 2.6.Semestrul 3 2.7.Tipul de evaluare E 2.8.Regimul O
disciplinei

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28
Distribuia fondului de timp ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 50
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 34
Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 27
Tutoriat 6
Examinri 2
Alte activiti 0
3.7 Total ore studiu individual 119
3.9 Total ore pe semestru 175
3.10 Numr de credite 7

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum Nu este cazul
4.2 de competene Nu este cazul

5. Condiii ( acolo unde este cazul)


5.1. de desfurare a Cursurile se desfoar cu ajutorul unor aplicaii de tip PowerPoint, acces la
cursului Internet.
5.2. de desfurare a Seminariile se desfoar cu ajutorul unor aplicaii de tip PowerPoint, cu
seminarului/laboratorului acces la Internet, la clipuri video/alte resurse cu coninut specific disciplinei.

6. Competenele specifice acumulate


profesionalCompeten C1 - Operarea cu concepte fundamentale n domeniul psihologiei familiei i al victimologiei familiale.
e C1.1. - Utilizarea corect i cu sens a conceptelor specifice disciplinei.
C1.2 - Explicarea coninuturilor teoretice i conceptuale specifice disciplinei.
C1.4. - Analiza comparativ a principalelor abordri teoretice i a designului de cercetare
psihologic n domenii aplicate.
C1.5 - Elaborarea de interpretri psihologice ale comportamentului i ale proceselor mentale la
e

diferite niveluri: individual, de grup i cultural, n tematica i domeniul disciplinei.


C5 - Proiectarea i realizarea interveniilor psihologice
C5. 2 - Interpretarea situaiilor concrete de asisten psihologic (la nivelul individului/grupului/
organizaiei) n tematica disciplinei.
C5. 3 - -Elaborarea strategiei/ strategiilor de intervenie n vederea rezolvrii problemelor grupului
int n domeniul disciplinei
transversalCompeten

CT1 - Exercitarea sarcinilor profesionale conform principiilor deontologice specifice n exercitarea


profesiei.
e

CT3 - Autoevaluarea nevoilor de formare continu n vederea adaptrii competenelor profesionale la


dinamica contextului social.
e

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Explicarea conceptelor fundamentale privind fenomenul
violentei n familie;
Analiza aspectelor teoretice, metodologice i practice ale
fenomenului violenei, identificarea i explicarea cauzelor i condiiilor
social-umane care genereaz crime, precum i relevarea unor msuri
care conduc la prevenirea i diminuarea surselor poteniale de
agresivitate i violen n mediul familial;
Dezvoltarea modelelor de gndire i interpretare din perspectiv
etiologic a fenomenelor de agresivitate i violen n familie
7.2 Obiectivele specifice 1. Cunoatere i nelegere:
nsuirea de ctre masteranzi a principalelor concepte privind
psihologia mecanismelor de violen n familie.
Asimilarea i cunoaterea teoriilor i orientrilor fundamentale
privind victimele violenei n familie i asistena victimal.
Dobndirea unor capaciti de a alctui programe i proiecte n
domeniul identificrii, monitorizrii i asistenei victimelor violenei n
familie.
2. Explicare i interpretare:
S-i nsueasc informaiile i noiunile specifice domeniului, s
neleag evoluia n timp a domeniului i s opereze cu concepte
specifice (violen familial, victim, agresor, asisten i intervenie
n fenomenul violenei domestice, etc.)
3. Instrumental-aplicative:
S utilizeze adecvat metodele i tehnicile de cunoatere
teoretic i practic, cu scopuri explicativ-interpretative, dar i
practic-aplicative transpuse n elaborarea de eseuri, studii, proiecte,
microcercetri etc.
S identifice posibilitile variate de a realiza conexiuni
logice ntre disciplinele socio-umane, dar i posibilitile de
intervenie practic n diferite domenii de activitate specializate;
S-i formeze deprinderea de a aciona autonom pentru a
observa, analiza, interpreta i oferi soluii problemelor concrete
referitoare la analiza critic i evaluarea unor teste de cunoatere i
de autocunoatere a diferenelor individuale etc.
S culeag, analizeze i interpreteze date i informaii din
punct de vedere cantitativ i calitativ, din diverse surse alternative,
respectiv din contexte profesionale reale i din literatura de
specialitate n domeniu, pentru formularea de argumente, decizii i
demersuri concrete.
4. Atitudinale:
S manifeste o atitudine pozitiv i responsabil fa de
domeniul tiinific al psihopatologiei familiale i al asistenei
familiei;
S manifeste interes i receptivitate crescnd fa de nelegerea
i explicarea corect din punct de vedere tiinific a proceselor i
fenomenelor ntlnite n viaa i activitatea cotidian;
S dezvolte i s manifeste capacitate de relaionare, de analiz,
viziune anticipativ i comportament pro-activ n contexte de
cunoatere psihologic;
S promoveze un sistem de valori culturale morale i civice;
S valorifice optim i creativ propriul potenial n activitile
tiinifice;

8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de predare Observaii
Prelegere interactiv, 2 prelegeri
expunere, dezbatere, dialog
argumentativ, teme pentru
studiu individual,
8.1.1.Conceptul de violen. Delimitri conceptuale
documentare, studii de caz,
ale violenei n familie.
studii de caz, referate,
proiecte de cercetare.
Suport multimedia

Idem 2 prelegeri
8.1.2. Factori de risc i cauze ale violenei n familie.
8.1.3. Tipuri i forme de manifestare ale violenei n Idem 2 prelegeri
familie.
8.1.4. Victimele violenei conjugale: femeia victim a Idem 2 prelegeri
violenei conjugale; victimizarea brbatului n spaiul
familial.
8.1.5. Agresorii din mediul familial: particulariti Idem 2 prelegeri
socio-demografice i profil psihologic al unor tipuri de
agresori.
8.1.6. Copilul-victim a violenei n familie. Forme i Idem 2 prelegeri
tipuri ale violenei asupra copilului.
Idem 2 prelegeri
8.1.7. Prini implicai n acte de violen asupra
copilului: caracteristici psihosociale.
Bibliografie obligatorie
Manu Beatrice, (2009), Sistemul de protecie a victimelor violenei domestice. Teorie i metod. Studiu de caz,
Bucureti: Ars Academica.
Manu Beatrice, (2009), Violena familial. Maltratarea femeii i a copilului, Bucureti: Ars Academica.
Ancua Monica, Cnil Andreea, Constantin Mdlina, Moisii Gabriela, Ttranu Marinela, Toma Cristina,
(2005), Stop violena n familie. Cunoatere, prevenie, intervenie, Iai: Lumen
Ionescu erban i colab., (2001), Copilul maltratat. Evaluare, prevenire i intervenie, Bucureti: Fundaia
Internaional pentru Copil i Familie.

Bibliografie facultativ
Autoritatea Naional pentru Protecia Drepturilor Copilului i Adopie, Raport de activitate ANPDCA 2015,
disponibil pe: http://www.copii.ro/anpdca-content/uploads/2016/08/Raport-de-activitate-2015-ANPDCA-
pentru-MO.pdf
Agenia Naional pentru Protecia Familiei, Centrul pilot de asisten i protecie a victemelor violenei n
familie, (2008), Ghid de intervenie n cazurile de violen n familie, disponibil pe:
http://www.mpublic.ro/minori_2008/minori_5_11.pdf
Buzducea Doru, (2005) Aspecte contemporane n asistena social, Iai: Polirom.
Buzducea Doru, (2009), Sisteme moderne de asisten social. Tendine globale i practici locale, Iai :
Polirom
Curic Ina, Vetii Lorena, (2005) Inegalitatea de gen: violena invizibil, Cluj-Napoca: Eikon.
Dickinson George E., Leming Michael R.,(1990) Understanding Families, Diversity, Continuity and Change,
Boston: Allyen and Bacon.
Ilu Petre (coord.), (2007), Dimensiuni ale familiei actuale n Romnia, Cluj-Napoca : Presa Universitar
Clujean
Van Hasselt Vincent B., Morrison Randall L., (edit.),( 1988), Handbook of Familiy Violence, New York:
Plenum.
Ilu Petre, (2005), Sociopsihologia i antropologia familiei, Iai: Polirom.
Irimescu Gabriela, (2011), Violena n familie i metodologia elaborrii proiectelor de intervenie, n: George
Neamu, Dumitru Stan (coord.), Asistena social. Studii i aplicaii, Iai: Polirom.
Levinson David, (1989), Family Violence in Cross-Cultural Perspective, Newburry Park, California: Sage
Publications.
Liiceanu Aurora, Sucan Doina-tefana, Micle Mihai Ioan, (2008), Dimensiuni psihosociale ale violenei
domestice, Bucureti : Academiei Romne
Muntean Ana, Popescu Marciana, Popa Smaranda, (2000), Victimele violenei domestice: copiii i femeile,
Timioara: Eurostampa.
Muntean Ana, (2011), Violena n familie i maltratarea copilului, n: George Neamu (coord.), Tratat de
asisten social, Iai: Polirom.
Munteanu Ana, Muntean Ana, (2011), Violenta, trauma, rezilienta, Iai : Polirom
Muntean Emilia Diana, Centrul de Mediere i Securitate Comunitar- Iai, Departamentul de prevenire i
intervenie n violena domestic. (2002), Violena domestic, ghid de recunoatere i asistare
Pasti Vladimir, (2003), Ultima Inegalitate. Relaiile de gen n Romnia, Iai: Polirom.
Rdulescu M. Sorin (2001), Sociologia violenei (intra)familiei. Victime i agresori n familie, Bucureti :
Lumina Lex
Snzianu Simona Gabriela, (2006), Violena n familie prezentat n presa din Romnia, Iai : Lumen
Turndorf Jamie (2003), Arena conjugal. Soluionarea conflictelor, Bucureti: Curtea veche.
Voinea Maria, Rdulescu Ana, (2005), Violena Domestic, Universitatea din Bucureti, Facultatea de
Sociologie i Asisten Social.
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaii
Expunere, exemplificare, 2 seminarizri
dezbatere, dialog
argumentativ, conversaie
euristic, brainstorming,
8.2.1. Mituri i teorii explicative ale fenomenului de
teme pentru studiu
violen n familie.
individual, documentare,
studii de caz, referate,
proiecte de cercetare.
Suport multimedia.
8.2.2. Profilul femeii victim a violenei conjugale. Idem Idem
Profilul brbatului victimizat n spaiul familial.
Specific i diferene multi- i interculturale.
8.2.3. Victimele violenei conjugale i sindromul Idem Idem
posttraumatic.
8.2.4. Ruptura victimei de agresor : implicaii Idem Idem
psihologice i sociale.
8.2.5. Consecinele actelor de violen asupra Idem Idem
copilului.
8.2.6. Cercetri tiinifice asupra fenomenului Idem Idem
violenei n familie: abordri i recomandri.
8.2.7. Violena familial: cadrul legislativ i instituia Idem Idem
asigurrilor sociale n societatea romneasc.
Bibliografie obligatorie
Manu Beatrice, (2009), Sistemul de protecie a victimelor violenei domestice. Teorie i metod. Studiu de caz,
Bucureti: Ars Academica.
Manu Beatrice, (2009), Violena familial. Maltratarea femeii i a copilului, Bucureti: Ars Academica.
Ancua Monica, Cnil Andreea, Constantin Mdlina, Moisii Gabriela, Ttranu Marinela, Toma Cristina,
(2005), Stop violena n familie. Cunoatere, prevenie, intervenie, Iai: Lumen
Ionescu erban i colab., (2001), Copilul maltratat. Evaluare, prevenire i intervenie, Bucureti: Fundaia
Internaional pentru Copil i Familie.

Bibliografie facultativ
Autoritatea Naional pentru Protecia Drepturilor Copilului i Adopie, Raport de activitate ANPDCA 2015,
disponibil pe: http://www.copii.ro/anpdca-content/uploads/2016/08/Raport-de-activitate-2015-ANPDCA-
pentru-MO.pdf
Agenia Naional pentru Protecia Familiei, Centrul pilot de asisten i protecie a victemelor violenei n
familie, (2008), Ghid de intervenie n cazurile de violen n familie, disponibil pe:
http://www.mpublic.ro/minori_2008/minori_5_11.pdf
Buzducea Doru, (2005) Aspecte contemporane n asistena social, Iai: Polirom.
Buzducea Doru, (2009), Sisteme moderne de asisten social. Tendine globale i practici locale, Iai :
Polirom
Curic Ina, Vetii Lorena, (2005) Inegalitatea de gen: violena invizibil, Cluj-Napoca: Eikon.
Dickinson George E., Leming Michael R.,(1990) Understanding Families, Diversity, Continuity and Change,
Boston: Allyen and Bacon.
Ilu Petre (coord.), (2007), Dimensiuni ale familiei actuale n Romnia, Cluj-Napoca : Presa Universitar
Clujean
Van Hasselt Vincent B., Morrison Randall L., (edit.),( 1988), Handbook of Familiy Violence, New York:
Plenum.
Ilu Petre, (2005), Sociopsihologia i antropologia familiei, Iai: Polirom.
Irimescu Gabriela, (2011), Violena n familie i metodologia elaborrii proiectelor de intervenie, n: George
Neamu, Dumitru Stan (coord.), Asistena social. Studii i aplicaii, Iai: Polirom.
Levinson David, (1989), Family Violence in Cross-Cultural Perspective, Newburry Park, California: Sage
Publications.
Liiceanu Aurora, Sucan Doina-tefana, Micle Mihai Ioan, (2008), Dimensiuni psihosociale ale violenei
domestice, Bucureti : Academiei Romne
Muntean Ana, Popescu Marciana, Popa Smaranda, (2000), Victimele violenei domestice: copiii i femeile,
Timioara: Eurostampa.
Muntean Ana, (2011), Violena n familie i maltratarea copilului, n: George Neamu (coord.), Tratat de
asisten social, Iai: Polirom.
Munteanu Ana, Muntean Ana, (2011), Violenta, trauma, rezilienta, Iai : Polirom
Muntean Emilia Diana, Centrul de Mediere i Securitate Comunitar- Iai, Departamentul de prevenire i
intervenie n violena domestic. (2002), Violena domestic, ghid de recunoatere i asistare
Pasti Vladimir, (2003), Ultima Inegalitate. Relaiile de gen n Romnia, Iai: Polirom.
Rdulescu M. Sorin (2001), Sociologia violenei (intra)familiei. Victime i agresori n familie, Bucureti :
Lumina Lex
Snzianu Simona Gabriela, (2006), Violena n familie prezentat n presa din Romnia, Iai : Lumen
Turndorf Jamie (2003), Arena conjugal. Soluionarea conflictelor, Bucureti: Curtea veche.
Voinea Maria, Rdulescu Ana, (2005), Violena Domestic, Universitatea din Bucureti, Facultatea de
Sociologie i Asisten Social.
8.3. Teme de cercetare
8.3.1. Programe de intervenie i metode de tratament ale victimei, respectiv ale agresorului.
8.3.2. Rolul serviciilor publice de asisten social n consilierea, monitorizarea i sprijinul victimelor violenei
domestice.
8.3.3. Evaluarea sistemului de protecie a victimelor violenei domestice mpotriva actelor de maltratare: protecie,
dezvoltare i participare.
8.3.4. Rolul serviciilor sociale privind violena familial (servicii de caritate, prevenie, reabilitare i sprijin)

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor


profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Temele abordate n cadrul disciplinei sunt discutate cu colegii psihologi i sociologi implicai n studiul i
cercetarea acestora, precum i cu reprezentani ai asociaiilor i organizaiilor (Agenia naional pentru
protecia familiei, Autoritatea naional pentru protecia drepturilor copilului i adopie, Colegiul psihologilor
din Romnia, etc.), ai Ministerului Muncii, Familiei, Proteciei sociale i Persoanelor vrstnice, experi n
domeniu.

10. Evaluare
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
final
10.4 Curs Cunoaterea si utilizarea Evaluare final: proiect 90%
adecvat a noiunilor de cercetare
specifice disciplinei.
Capacitatea de analiz,
sintez i transpunere n
practic a cunotinelor
dobndite.

Realizarea unui proiect de


cercetare pe o tem din
tematica de curs i
seminar.

10.5 Seminar/laborator Cunoaterea noiunilor Evaluare pe parcurs: 10%


specifice domeniului
(violen familial,
victim, agresor, asisten
i intervenie victimal
etc.)

Implicarea activ n
discuiile i exerciiile de
grup pe tematica de curs
i seminar.
10.6 Standard minim de performan
Cunoaterea si utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei.
Elaborarea i susinerea unui proiect de cercetare pe tematica specific disciplinei, n faa colegilor.
Prezena i implicarea n pregtirea i discutarea temelor propuse i n activitile de grup.

Notele acordate sunt ntre 1(unu) i 10 (zece).


Nota final va fi constituit din media ponderat a notelor obinute la evaluarea pe parcurs (ponderare cu
10%) i evaluarea final (ponderare cu 90%)
Nota minim de promovare la examenul final: 5 (cinci)

Data completrii: Semntura titularului de curs, Semntura titularului de seminar,


Conf. univ. dr. Manu Beatrice Conf. univ. dr. Manu Beatrice

..

Data avizrii n Departament Semntura Directorului de Departament,


Prof. univ. dr. Petru Lisievici