Sunteți pe pagina 1din 1

UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European Instrumente Structurale ORGANISMUL INTERMEDIAR

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI POSDRU 2007 – 2013 2007 – 2013 REGIONAL PENTRU POSDRU
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE REGIUNEA BUCUREŞTI ILFOV
AMPOSDRU

Adaptabilitate pentru creşterea competitivităţii sectorului de transport rutier din România


Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni!

ANUNŢ PUBLICITAR
procedura competitivă
pentru achiziţia publică de „Furnizare de produse birotică si papetărie pentru implementarea corespunzătoare a proiectului POSDRU 48196”
„Adaptabilitate pentru creşterea competitivităţii sectorului de transport rutier din România”

1. Scurta descriere a obiectului contractului de achiziţie


În vederea implementării corespunzătoare a activităţilor proiectului cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013 – „Adaptabilitate
pentru creşterea competitivităţii sectorului de transport rutier din România”, Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din
România – UNTRR", Partener in proiect, doreşte achiziţionarea de Furnizare de produse birotică si papetărie pentru
implementarea corespunzătoare a proiectului POSDRU 48196.
2. Denumire Achizitor
Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR, Adresa: Str. Ienachiţă Văcărescu, nr. 60, sector 4, Bucureşti,
Cod poştal 040157, Tel: 021-336.77.88, Fax: 021-337.48.53, E-mail: office@untrr.ro
3. Sursa de finanţare a contractului de achiziţie publică
Proiect cofinanţat din FSE prin POSDRU 2007-2013, AP3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DMI 3.2
„Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”. Sursa de finanţare: Fondul Social European si
bugetul naţional - 98%, contribuţia proprie a Beneficiarului - 2%.
4. Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică: maxim 60.000 RON fără TVA.
5. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare:
Preţul cel mai scăzut.
6. Contract rezervat
Contractul devine rezervat în situaţia în care operatorul economic declarat câştigător se încadrează în categoria atelierelor
protejate, conform Legii nr. 448/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
Achizitorul impune ca participarea la procedura de atribuire să fie permisă numai unor ateliere protejate sau acelor ofertanţi care se
angajează să îndeplinească contractul în contextul unor programe de angajare protejată, în cadrul cărora majoritatea angajaţilor
implicaţi sunt persoane cu dizabilităţi, care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot exercita o activitate profesională în
condiţii normale.
7. Reguli de transparenţă şi publicitate
Toate documentele şi informaţiile pe care trebuie să le cuprindă oferta sunt prevăzute în Documentaţia pentru Ofertanţi, care este
publicată pe site-ul UNTRR, secţiunea Achiziţii publice http://www.untrr.ro/index.php
Dacă din motive tehnice pe site-ul menţionat informaţiile privind achiziţia publică nu sunt disponibile, atunci acestea pot fi obţinute
în urma unei solicitări adresate direct Achizitorului.
8. Informaţii suplimentare
Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziţie, Ofertanţii pot contacta Achizitorul prin persoana: doamna Magdalena
Nechita, Tel: 021-336.77.88, Fax: 021-337.48.53, E-mail: office@untrr.ro; Magdalena.Nechita@untrr.ro
9. Adresa achizitorului unde operatorii economici interesaţi pot transmite ofertele, data şi ora limită
Adresa: Str. Ienachiţă Văcărescu, nr. 60, sector 4, Bucureşti, Cod poştal 040157,
Data limită: 17 august 2010
Ora limită: ora 10:00

CENTRUL PENTRU EDUCAŢIE Uniunea Naţională a Transportatorilor


ECONOMICĂ ŞI DEZVOLTARE Rutieri din România