Sunteți pe pagina 1din 20

Mic dicţionar militar

englez – român
român – englez
English – Romanian
Glossary

A
accountable (for / to) adj – răspunzător pentru / de
act vi. – a acţiona
acquire vt – a dobândi, a căpăta; a-şi însuşi
adaptability (to)n – adaptabilitate, putere de adaptare (la)
Adjutant General's Corps – biroul personal (S1 / G1 / J1) dintr-un stat major
advance 1.vi.(on / towards) – a înainta (spre); 2. n. înaintare, avans, progresie
~ force – forţă de avangardă
~ to contact – înaintare spre inamic
agency n – organ administrativ guvernamental. Ex. The DoD (Department of Defense) is the
agency that heads all military forces of the US.
aggro n. sl.UK – 1. violenţă, agresivitate; 2. ostilitate
aim 1. n. – scop, obiectiv; vi. a ţinti, a ochi
take ~ a ochi
aircraft n. – avion, aeronavă
fixed-wing ~ – avion
air defence – apărare aeriană
air photograph – fotografie aeriană
airborne adj. – aeropurtat
airfield n. – aerodrom
Air Force n. – aviaţie
airlift vtr. – a transporta pe cale aeriană
air-portable adj. – aeroportabil
alleviation n. – uşurare, alinare a durerii, îndulcire
Allied commander – comandantul forţelor aliate
ambiguity n – ambiguitate
ambush n. – ambuscadă
ammunition n. – muniţie
~ supply point – punct de aprovizionare cu muniţie
anti-aircraft fire – foc anti-aerian
area n. – zonă, suprafaţă, sector
assembly ~ – zonă de adunare
~ defense – apărarea zonei
~ of influence – zonă de influenţă
~ of (operational) interest – zona de interes (operaţional)
~ of operations – zona de operaţii
~ of responsibility – zona de responsabilitate
~ search – căutare în zonă
~ target – obiectiv de suprafaţă
built-up ~ – zonă urbanizată

2
arms pl. – 1. armament; 2. înarmare; 3. sg. armă din forţele terestre (ex. infanterie, etc.)
~ control – controlul
~ dump – depozit de armament
~ factory – fabrică de armament
~ limitation – reducerea sau controlul armamentului
~ race – cursa înarmărilor
~ treaty – tratat privind controlul armamentului
combined ~ – arme întrunite din forţele terestre
small ~ – armament de calibru mic
supporting ~ – armă de sprijin
armour (UK) / armor (US) n. – armură, blindaj
explosive reactive ~ – blindaj activ reactiv
Armour / Armor – armă tancuri
~ formation – formaţiune blindată
body ~ – armură
~ -clad / plated adj. – (vehicul) blindat
armoured / armored adj. – blindat
~ personnel carrier – transportor de trupe blindat
armourer / armorer n. – armurier
army n. – armată; forţe terestre
in the ~ – în armată / (US) în forţele terestre
go into the ~ / join the ~ – a se înrola în armată / (US) în forţele terestre
~ corps – corp de armată
~ group – grup de armate
artillery n. – artilerie
air-defense ~ – artilerie antiaeriană
breech-loaded ~ – piese de artilerie ce se încărcă pe la culată
field ~ – artileria terestră
fixed ~ – artilerie fixă ( ex; artilerie de coastă, din cazemate)
muzzle-loaded ~ – piese de artilerie ce se încărca pe la gura ţevii (ex. aruncătoarele)
self-propelled ~ – artilerie autopropulsată
rifled ~ – artilerie cu ţeavă ghintuită
round shot ~ – artilerie care trage lovituri neacuplate
solid shot ~ – artilerie care trage lovituri acuplate
smoothbore ~ – artilerie cu ţeavă linsă
towed ~ – artilerie tractată
~ preparation – pregătire de foc de artilerie
assault n. – asalt
~ echelon – eşalon de asalt
~ fire – foc de asalt
~ position – poziţie de asalt
artilleryman n. – artilerist
assess vt. – a evalua, a estima a aprecia; a stabili, a fixa
assets n. pl. – bunuri
assign vtr. – 1. a numi; a atribui; 2. a încredinţa (o misiune)
assume v.t. – a presupune, a deduce, a înţelege
attack – 1. n. atac; 2. vtr. a ataca
~ position – poziţie de atac
deliberate ~ – atac planificat
mount / launch an ~ – a organiza / a lansa un atac
attacker n. – atacator
attain vt. – a atinge (după eforturi) un scop, un ideal

3
attire n. – haine, îmbrăcăminte, straie, vesminte
avert from v.t. – a-şi întoarce, a-şi îndepărta privirea (gândurile) de la ceva; a preveni, a împiedica
Aviation – (arma a forţelor terestre americane) – aviaţia uşoară a forţelor terestre (elicoptere)
aviator n. – pilot în aviaţia forţelor terestre
autobahn n. – autostradă
awesome adj. – redutabil, de temut
azimuth n. – azimut
~ angle – unghi de azimut
grid of ~ – unghi care indică nordul caroiaj
magnetic ~ – unghi care indică nordul magnetic
true ~ – unghi care indică nordul geografic

B
backtrack vi – a face cale-ntoarsă
bandit n.sl. – avion de vânătoare inamic
barbed wire / barbwire (US) n. – sârmă ghimpată
barrel n. – ţeava unei arme
battalion n. – batalion
battery n. – baterie
battle n. – luptă, bătălie
~ command – conducerea luptei
~ drill – exerciţiu de luptă
battlefield n. – câmp de luptă
battleteam / battle team – echipă de luptă formată din doi oameni
beachhead n. – cap de pod (ca zonă de luptă)
beam. – 1.n. rază, fascicul de lumină; 2. a transmite prin radio sau satelit
~ aerial – antenă direcţională
blow – 1.n. pocnitură, lovitură, plesnitură; vi. a sufla, a bate, a adia
~ back – recul
~ up. – a arunca în aer, a face să explodeze
bold adj – curajos, îndrăzneţ, neînfricat, cutezător
bomb – 1.n. bombă; 2. vtr; a bombarda
~ blast – explozie
drop a ~ – a lansa o bomb[ (din avion)
bomber n. – bombardier; terorist (care pune bombe)
bombing n. – bombardament
bond n. – legătură, relaţie
booby trap n. – mecanism exploziv capcană
bow – 1. n arc; 2. vt. a îndoi, a încovoia
branch n. – 1. armă (ex. infanterie, artilerie, etc.); 2. birou (într-un comandament, stat major)
breach mil – 1.n. – breşă, culoar; 2. vt. a face, a deschide o breşă; 3. a rupe (frontul)
covert ~ – breşă ascunsă, secretă
breakdown n. – eşec, nereuşită
break-out n. – spartură, străpungere, ieşire din încercuire
breakthrough – 1.n. străpungere; 2. vtr. a străpunge
breech n. – culată
brevity n. – concizie, exprimare concisă
bridgehead n. – cap de pod
briefing n. – prezentare succintă
brigade n. – brigadă

4
brigadier n. – general de brigadă
bug – 1.n. microfon ascuns; 2.vtr. – a pune microfoane ascunse
bulk n. – majoritatea, grosul (unei armate)
bunker n. – buncher, adăpost, fort
bypass – 1.n. ocol, derivaţie; 2. vt. a ocoli; a împrejmui; a evita, a ignora

C
camp – 1.n. tabăra, lagăr, bivuac; 2. vt. a ridica, a organiza, a face o tabără
boot ~ sl. – bază de instruire pentru recruţi
cannon n. – tun
~ barrel – ţeavă de tun
capture – 1.n. captura; 2. vt. a captura, a face prizonieri
carry vt, – a purta, a duce a căra, a transporta
~ out a reconnaissance – a executa recunoaşterea, a face o recunoaştere
casualty n. – dezastru, sinistru; avarie; rănit, accidentat, mort, victimă / pl. casualties, pierderi
inflict ~s, – a cauza pierderi
cavalry n. – cavalerie
ceasefire n. – încetarea focului; armistiţiu
cell n. – celulă
certify vt. – a confirma, a garanta, a certifica, a adeveri, a atesta
chain of command, – lanţ de comandă, ierarhie
charge. – 1.n. sarcina, încărcătură; însărcinare, misiune, răspundere; 2. vt. a încărca, a arma
to be in ~ – a comanda, a avea comanda
to ~ at – a ataca
~ ! – comanda la atac!
chemical agent n. – agent chimic
Chemical Corps n. – arma Chimie (NBC)
chow n. sl. – mâncare
circumstances n. – circumstanţe, împrejurări
civilian n. – civil
civvy n. sl. – civil
classified information n. – informaţii clasificate, secret de seviciu
close air support n. – sprijin aerian apropiat (nemijlocit)
cohesive adj. – coeziv, de coeziune
colonel n. – colonel
lieutenant~ – locotenent – colonel
color / colour n. – 1.culoare; 2. pl. drapel, steag, stindard, pavilion
combat n.. – luptă
~ air patrol – patrulă aeriană de luptă
~ zone – zonă de luptă
commandant n. – comandant
commandeer vt. – a rechiziţiona
commander n. – 1. comandant; 2. căpitan de fregată
command – 1.n. comanda, ordin; comandament; 2. vt. (that) a ordona; vi. a comanda
to carry out / give a ~ – a executa / a da un ordin
second in ~ – ajutor de comandant
to be in ~ – a comanda
to be under the ~ of smb. – a fi sub comanda cuiva
~ group – grup de comandă
~ post – punct de comandă

5
commence vt. – a începe
communication n. – comunicare, schimb de informaţii
company n. – companie
combat ~ – compania în situaţie de luptă
garrison ~ – compania în cazarmă
competence n. – competenţă, abilitate, pricepere, calificare
comprise vt. – a cuprinde, a include; a consta in, a se compune din
compulsory adj. – obligatoriu, care se cere
comply (with) vi. – a ceda, a fi de acord, a se supune
conceal vt. – a ascunde, a disimula, a masca, a camufla
concealment n. – disimulare, ascundere, camuflare, mascare
place of ~ – ascunzătoare
conclude – va încheia, a termina; a hotărî, a stabili
confident of adj. – sigur, încrezător în, convins, încredinţat de
consecutive adj. – consecutiv
consensus n. – acord general
contingency n. – întâmplare, accident; împrejurare neprevăzută
contour n. – contur, configuraţie
control – 1. n. (of) control, conducere, dirijare; 2. vt. – a controla, a conduce, a dirija, a verifica
con vene vi/ vt. – a se aduna, a se reuni, a se strânge; a chema, a convoca
convention n. – convenţie, obicei, uzaj; acord, înţelegere
convoy n. – convoi
in~ – în convoi
cookhouse n. – bucătărie mobilă, de campanie
coordinate – 1.n. coordonată; 2. adj. egal, coordonat; 3. vt. a coordona
corrugated iron n. – tablă ondulată
counsel n. – sfat, povaţă, îndemn; schimb de idei
counter-attack – 1. (against) n. contraatac; 2. vt. a contraataca
countermand – 1. n. contraordin, contramandare; 2. vt. a contramanda, a revoca, a anula (un ordin,
o comandă); a rechema o unitate
counterpart (of, to) n. – copie, duplicat, echivalent
cover – 1. n. (of, for, against) acoperire; 2. vt. (with, for, against) a acoperi, a păzi, a asigura
covert adj. – acoperit, tăinuit, ascuns
crummy – de proastă calitate
custom n. – obicei, datină, tradiţie; pl. vamă
curfew n. – interdicţie de a ieşi din casă după o anumită oră; stingere; semnal de stingere a
luminilor

D
damage – 1.n. pagubă, stricăciune, vătămare, avarie; 2. vt. a avaria, a vătăma, a strica, a răni
debus vt. – a debarca, a descărca
deconfliction n. – eradicarea, eliminarea antagonismelor, ieşire din starea de conflict
defence UK/ defenseUS n. – apărare; pl. lucrări de apărare, fortificaţii
~ in depth – apărare în adâncime
Defence Department UK / Department of Defense (DoD) US n. – Ministerul Apărării
Defence Minister UK / Defense Secretary US n. – ministrul apărării
defend vt. – a apăra, a justifica, a interzice
deficiency n. – deficienţă, lipsă, omisiune
degrading adj. – degradant, înjositor

6
delay – 1. n. (of, to, on) amânare, tergiversare, întârziere, piedică, obstacol; 2. vt. a opri, a întârzia,
a amâna
~ ed action bomb – bomba cu acţiune întârziată
deliberative body adj /n. – organ legislativ de deliberare
demanding adj. – exigent, care solicită atenţia şi efortul
demobilization n. – demobilizare, lăsare la vatră
deny vt. – a tăgăduim a nega, a renega, a refuza, a interzice
depth (in) n. – (în) adâncime
depleted uranium n. – uraniu sărăcit
deploy vt. – a desfăşura forţele; a dispune în formaţie de luptă
destroy vt. – a distruge
detachment n. – detaşament; delegaţie, misiune, trimitere
detect vt. – a detecta, a descoperi
deter from vt. – a împiedica, a descuraja, a opri de la ceva
device n. – aparat, dispozitiv, sistem, mecanism
night-viewing ~ – dispozitiv de vedere pe timp de noapte
dig (in, into, for) vt. – a săpa, a scormoni
~ out (of) – a dezgropa
diminish vt. – a diminua, a (se) micşora; a descreşte
dining hall n. – sala de mese
discharge vt. – a descărca, a elibera, a demobiliza, a scuti de serviciu
disembark vt., vi. – a debarca
dismiss vt. – a concedia, a da afară; a da drumul cuiva, a lăsa să plece;
~! – rupeţi rândurile!
disperse vt. – a împrăştia, a dispersa, a propaga, a răspândi
dispute n. – ceartă, dispută, dezbatere, controversă
ditch vt. – a se debarasa de ceva/cineva, a abandona, a paraşi brusc, a lăsa baltă
diversionary adj. – de diversiune
divert (onto, through, from, to) vt. – a devia, a abate de la, a distrage atenţia
division n. – divizie
drill – 1.n. exerciţiu, manevră, instrucţie, antrenament; 2. vt. a instrui, a antrena, a face instrucţie, a
exersa
~ cartridge – cartuş de exerciţiu
~ ground – teren de instrucţie
driller n. – instructor militar
drum – 1. n. – toba; 2. vi. – a bate toba
dump n. – depozit provizoriu
arms / munitions ~ – depozit de muniţie
supply ~ – depozit de aprovizionare
duty n. – datorie, obligaţie, funcţie

E
earmark – a însemna, a desemna; a stigmatiza
endorse vt. – a aproba, a sprijini; a semna pe verso
endowed adj. – înzestrat, dotat
enemy n. – inamic, duşman, vrăşmaş, potrivnic, adversar
effective adj. – eficace; eficient
empathy n. – empatie în simţire
engage vt. – a tocmi, a angaja în serviciu, a logodi; a ataca, a intra în luptă
engineer n. – inginer; genist

7
enhance vt. – a îmbunătăţi, a mări, a spori, a intensifica
entrenchment n. – tranşee, fortificaţii, zid de apărare
envelop vt. – a învălui, a înfăşura, a încercui, a împresura
epaulet / epaulette n. – epolet
eradication n. – eradicare, stârpire, exterminare
evade vt; (from, out of) vi. – a evita, a ocoli, a eluda; a evada, a fugi, de / din
evolutionary adj. – evolutiv, progresiv
evolve vt/vi. – a desfăşura, a dezvolta, a elabora
exclusion n. – excludere, eliminare
execute v. – a executa, a îndeplini, a efectua
executive officer n. – echivalentul sefului de stat major (la orice eşalon unde nu există sef de stat
major)
exfiltrate vt., vi – a (se) retrage
expedite vt. – a urgenta, a accelera, a grăbi; a rezolva fără întârziere
expertise n. – expertiza, cunoştinţe de specialitate
explode n. – a face să explodeze, a arunca în aer, a exploda, a detona
fall out – a rupe rândurile, a ieşi din formaţie
fatigue n. – oboseală, extenuare, istovire.;
~ duty, – US corvoadă; serviciu auxiliar
fatigues (pl). ţinută de instrucţie
camouflage ~s – ţinută de camuflaj
feedback n. – reacţie, conexiune inversă
field n. – câmp, teren
~ training exercise – exerciţiu în teren
fighter n. – 1. luptător; 2. avion de vânătoare
Finance n. – arma finanţe
fire n. – foc, tragere
~ control – conducerea focului
~ for effect – tragerea de efect
~ house – cazarma de pompieri
~ power – putere de foc
~ team – echipă de servanţi
adjust ~ – a regla tragerea
barrage ~ – foc de baraj
counterbattery ~ – foc de contrabaterie
rate of ~ – cadenţa de tragere
final protective ~ – foc de interdicţie
harassing ~ – foc de hărţuire
predictive ~ – tragere de efect fără reglaj
registration ~ – tragere de reglaj
supporting ~ – tragere de sprijin
firing post n. – punct de tragere
first aid n. – primul ajutor
flank n. – flanc
flare n. – rachetă de iluminare
flight path n. – rută aeriană, rută de zbor
foghorn n. – corn de ceaţă
footbridge n. – pasarelă
force – 1. n. forţă; 2. vt., vi. a forţa
joint task ~ – forţa operaţională de categorii de forţe armate întrunite (ex. Army-Navy)
forming up place – poziţie de atac

8
forward adj. – înaintat
~ edge of the battle area – limita dinainte a apărării
~ observer – observator înaintat
~ observation officer – ofiţer în punctul de observare înaintat
foxhole n. – US tranşee de puşcaş
freshman n. – boboc, student în anul I; nou-venit
friendly adv. – prietenos
~ troops – trupe proprii
frontage n. – faţada; lărgimea frontului
funnel n. – tub
furlough – 1. n. învoire, permisie, concediu; 2. a învoi, a da bilet de voie

G
gallantry n. – n. vitejie, curaj; galanterie, politeţe, purtare curtenitoare
give up vt. – a abandona, a renunţa, a ceda
gobbledygook. – bolboroseală, jargon, mesaj neinteligibil
gorge n. – trecătoare îngustă, defileu
grab vt. – a înhăţa, a înşfăca
grasp vt. – a înţelege, a sesiza; a apuca, a prinde a înşfăca
grid n. – grilă; caroiaj
ground n. – pământ, teren, teritoriu
~ -arms! – la picior arm!
~ -forces – forţe terestre
groundwork. – / muncă preliminară, bazele
grunt vi. – a sorsăi, a grohăi, a geme
guardroom n. – cameră de gardă
guidance n. – sfat, îndrumare
gun n. – armă de foc; revolver, pistol, puşcă, tun; vt. – a împuşca cu un revolver; a trage cu artileria
gunfire support – a cu foc de artilerie
gung-ho adj – încrâncenat
gunner n. – tunar, artilerist
gunnery n. – tragerile artileriei

H
handcarry. – a înmâna personal o scrisoare, un raport, etc
harbor/ harbour n. – port
hardships n. – dificultăţi, greutăţi
hassle n. – ceartă, ciorovăială, ciondăneală, frecuş
headgear n. – chipiu, pălărie, etc
headquarters n. – cartier general, centru al operaţiunilor, comandament; sediu central
heads up. – prevenire
helmet n. – coif, cască
hold out v. – a rezista, a dura
H-Hour n, – ora H
high-velocity bullet – glonţ cu viteză mare
hinder from v. – a împiedica, a întârzia, a reţine
Hitherto – până în prezent, până în zilele noastre
howitzer n. – obuzier

9
I, J, K
illicit adj. – ilicit, nepermis, obţinut pe căi ilegale
immunize against vt. – a imuniza
implement vt. – a implementa, a aplica, a traduce în viaţă, a îndeplini
implementation n. – punere în practică, aplicare
implication n. – implicare, amestec; implicaţie, aluzie, sugestie
impose vt/vi. – a impune; a pretinde, a solicita insistent; a se impune cu de-a sila
incendiary incremental adj. – creştere, sporire treptată
infantry n. – infanterie
heavy ~ – infanterie mecanizată
light ~ – infanterie motorizată
~ fighting vehicle – maşină de luptă a infanteriei
informal encounter adj/n. – întâlnire neoficială
initial vt. – a nota cu iniţiale
intent 1.n. – purpose / intenţie, obiectiv, tel, scop. 2. adj. concentrat, absorbit de, atent la
intentionally adv. – în mod intenţionat, deliberat, dinadins, anume
intervene in vi. – a interveni, a surveni; a se amesteca în
insignia n. – insigna, însemn; trese, însemne ale gradului
intensify vt/ vr. – a (se) intensifica, a (se) întări, a spori
inter-continental ballistic missile – rachetă balistică intercontinentală
irregular troops – trupe neregulate (ex. poliţie sau alte forţe de securitate internă)
issue 1.n. – problemă, chestiune; 2. vt a emite

jam vt. – a bruia


jamming n. – bruiaj

kennel n. – vizuina, coteţ, colibă; rigolă

L, M, N, O
landing n. – aterizare
short take-off and ~ – decolare şi aterizare scurtă
vertical ~ – aterizare verticală
launch vt. – a lansa, a începe, a întreprinde, a da curs
launcher n. – aruncător
multiple rocket ~ – aruncător de proiectile reactive (APR)
landing craft n. – vas de debarcare
lay up vt. – a face provizii
leave – 1, n. permisie; 2; vi.(for) – a pleca, a părăsi
compassionate ~ – permisie excepţională
liberate (from) vt. – a elibera, a scăpa, a degaja
line n. – linie, aliniament
~ of defence – aliniament de apărare
ridge ~ – linie de creastă
lorry n. UK – camion
loss (of) n. – pierdere

10
machine-gun n. – mitralieră
light ~ – mitralieră uşoară
sub~ gun – pistol-mitralieră
makeshift – improvizat; provizoriu, temporar
manhandle vt. – a trata cu grosolănie
mastery n. – stăpânire a unei deprinderi, cunoaştere desăvârşită, artă, măiestrie
mediation n. – mijlocire, mediere, intermediere; intermediu
mess hall n. – cantină, sală de mese, popotă
mine-layer n. – puitor de mine
mine-sweeper n. – dragor
ministerial level adj/n. – nivel ministerial
minute n. – 1. sinut; 2. pl. dare de seamă; proces verbal
missile n. – rachetă de luptă
tactical ballistic ~ – rachetă balistică tactică (care trage la distanţă mică)
cruise ~ – rachetă de croazieră
mobile adj. – mobil; fără fir
~ army surgical hospital – spital mobil de campanie
mop up vt. – a curăţa de inamic
mortar n. – mortier, aruncător
~ fire controller – conducător al focului cu aruncătoare
~ section – secţie de aruncătoare
mounted unit n. – unitate de cavalerie (pe cai)
mutual adj. – reciproc

noncom n. sl. – subofiţer


non-commissioned officer (NCO) n. – subofiţer
non-persistent adj. – nepersistent
northing n. – 1. rută / drum, deviere către nord; 2. diferenţă de latitudine către nord

obligate vt. – jurid. a obliga


observe v. – a observa, a supraveghea
offence n. – delict, abatere, contravenţie; ofensă, ultraj, jignire; atac, ofensivă, asalt
officer n. – ofiţer
liaison ~ – ofiţer de legătură
supply ~ – ofiţer cu aprovizionarea
fire support ~ – ofiţer cu sprijinul de foc
fire direction ~ – ofiţer cu conducerea tragerii
operations ~ – ofiţer de operaţii
oil drum n. – bidon cilindric pentru păstrarea uleiului
operational adj. – operaţional; gata de funcţionare
Ordnance Corps n. – arma / Serviciul Mentenanţă
outflank vt. – a învălui, a lua prin flanc
outrange vi. – a bate mai departe decât (altă armă)
overall – 1. adj. în total, în general. 2. n pl. salopetă, halat de lucru
overcome vt. – a învinge, a înfrânge, a birui
overrun v.t. – a ocupa, a cotropi, a invada
overseas adj. – în străinătate, peste ocean, peste mare
overt adj. – declară, deschis, făţiş, evident

peers n. – colegi
perception n. – percepere, înţelegere, discernământ; intuiţie
permeate v. – a pătrunde, a trece prin, a se răspândi printre

11
personnel n. – personal
pertinent to adj. – legat, conexat cu; pertinent
petrol n. – benzină
physical training n. – pregătire fizică
pickaxe UK/ pickax US n. – hârleţ, cazma
pillbox n. – cazemată
pin down the enemy – a imobiliza inamicul
pincer movement – acţiune de prindere în cleşte
pinpoint. – vt a stabili, a localiza cu precizie; a repera cu precizie
platoon n. – pluton
headquarter ~ – pluton de stat major
line ~ – pluton luptător
weapons ~ – pluton de armament
cannon ~ – pluton de tunuri
rocket ~ – pluton de aruncătoare reactive
policy n. – politică, tactică, metodă; linie politică
POL point – punct de aprovizionare cu carburanţi
pound vt. – ( art.) a bombarda o poziţie; a executa ciocan de foc
premium, at a – absolut necesar
primary adj. – prioritar, fundamental
praise n. – laudă, preamărire, glorificare
preamble n. – preambul, introducere, prefaţă
precisely adv. – cu precizie, cu acurateţe
procedural adj. – de procedură
procurement n – procurare, obţinere; mijlocire, intermediu
proficient adj. – competent, experimentat, priceput
promote vt. – a promova, a susţine, a încuraja
prospect n. – vedere, privelişte; perspectiva
protracted adj. – extins, prelungit, amânat
provision n. – jurid. prevedere, stipulare, clauză
procedure words / prowords n. – (transm.) cuvinte convenţionale
pursue vt. – a urmări

Q, R
Quartermaster Corps – Serviciul Intendenţă
Quartermaster officer – ofiţer de intendenţă
quick reaction force – forţă de reacţie rapidă

range n. – bătaia unei arme; poligon de tragere


~ angle – unghi de derivă
~ correction – corecţie în distanţă
ranger n. – US soldat de elită; bocanc
rank n. – grad militar; rând, sir
rapporteur n – raportor la un congres, simpozion, conferinţă
readiness n. – stare de pregătire; calitatea de a fi gata
reaffirm vt. – a ratifica, a confirma
realm n. – tărâm, domeniu, sferă
reason vi. – a raţiona, a gândi, a judeca
rear n. – spate; spatele frontului
recap vt. abrev. – a recapitula, a rezuma

12
recognizable adj. – de recunoscut, care poate fi recunoscut
recon n. abrev. – recunoaştere, cercetare
reconnaissance n. – recunoaştere, cercetare
aerial ~ – recunoaştere aeriană
reconciliation n. – reconciliere, împăcare, aplanare a unui conflict
reconnoitre / reconnoiter vt. – a recunoaşte, a face o recunoaştere
refrain from vi. – a se reţine, a se abţine de la, a se stăpâni
reinforce v. – a întării
reinforcement n. – întărire
relieve vt. – a ridica starea de asediu
remedial adj. – care remediază, de îndreptare
remotely piloted vehicle – vehicul teleghidat
render vt. – a reda, a exprima, a interpreta; a preda, a acorda, a da, a atribui
repercussion n. – repercusiune, urmare, consecinţă
replacement n. – înlocuire, substituire
replenish vt. – a umple din nou, a reaproviziona
resentment n. – resentiment, ranchiuna
reserve n. – rezervă
retreat v. – a (se) retrage; n. retragere, repliere; semnal de stingere
rifleman n. – puşcaş
roadblock n. – baraj rutier
rocket – proiectil reactiv, rachetă
~ platoon – pluton de rachete
small tactical ~s – rachete tactice
role model n – model de urmat
roll up – 1. a respinge un inamic; 2. a sosi, a se apropia
~ up! – apropiaţi-vă!
rookie sl. – recrut, răcan
route clearance – înlăturarea obstacolelor rutiere

safeguard (against) v. – a salvgarda


safety catch – mecanism de siguranţă (la arme)
sanction n. – sancţiune, pedeapsă
scatter n. – împrăştiere, dispersiune, dispersare
scope n. – orizont, sferă; întindere, gamă
searchlight n. – proiector
segregated adj. – separat, cu regim segregaţionist
session n. – sesiune, şedinţă, conferinţa
shape vt. – a da o forma, a modela; a aranja, a pune în ordine, a îndrepta, a dirija
shell – 1. n. proiectil, obuz; 2. vt. a bombarda (intens)
Signal Corps – arma Transmisiuni
skirmisher n. – hărţuială, scurtă ciocnire de trupe; încăierare; ambuscadă
sling n. – praştie
sniper – trăgător de elită care ocheşte dintr-un adăpost
sonar n. – radiolocator sub apă
sortie n. – misiune individuală
spear n. – lance, suliţă
spearhead n. – vârf de lance, avangardă
spotter n. – profanator, violator
~ plane – avion de recunoaştere
squad n. – grupă
assistant ~ leader – ajutorul comandantului de grupă

13
squadron n. – escadron
stalemate – impas, punct mort, situaţie fără ieşire
stand n. – poziţie, rezistenţă (la un atac)
standing operating procedure – proceduri de operare în vigoare
standby n. – înlocuitor
to be on ~ – a fi în aşteptare (gata de intervenţie)
stand to – a fi în stare de alertă
static line – linie fixă
stealth n. (with) – pe furiş, pe ascuns, hoţeşte
~ aircraft – avion nedetectabil de radar (invizibil)
~ bomber – bombardier nedectabil (invizibil)
stereotype n. – stereotip, idee preconcepută
stipulate v. – a specifica, a stipula, a hotărî, a condiţiona
strafe vt. – a trage foc în rafale
streamline vt. – a eficientiza prin simplificare
substantive adj. – considerabil important
supervise v. – a superviza, a supraveghea, a conduce, a dirija
sword n. – sabie
synergy n. – sinergie, sinergism, armonie

T, U , V, W
tab n. – cuier; butonieră
target n. – ţintă, obiectiv
pound a ~ – (art.) a bombarda o ţintă
teeth arms – arme luptătoare (infanteria, artileria şi tancurile)
thermal image – imagine termică
threat n. – ameninţare
tin n. – recipient de tablă; gamelă, conservă
torpedo n. – torpilă; petardă
towed adj. – tractat
trace n. – urmă
track n. – pl. urme lăsate de un vehicul; senilă
transition n. – tranziţie
transparency n. – transparenţă, deschidere, claritate
Transportation Corps – arma Auto
traits n. – trăsături, caracteristici
trajectorie n. – traiectorie
flat ~ – traiectorie întinsă
parabolic ~ – traiectorie curbă
tread vt. – a călca în picioare; n. pas, mers, călcătură
trench n. – tranşee
trying adj. – obositor, plictisitor; supurator, enervant
turret n. – turelă

unable adj. – incapabil, necalificat, nepriceput, neştiutor, incompetent


undertake vt. – a întreprinde, a experimenta; a prelua; a presupune, a lua drept bună
unhindered adj. – liber, nestânjenit
unique adj. – unic, inegalabil, inconfundabil
unmanned aerial vehicle – vehicul aerian fără pilot
unserviceable adj. – inutilizabil; nepractic; inapt pentru serviciul militar

14
varying adj. – variabil; divers, variat
velocity n. – viteza; frecvenţă radio
muzzle ~ – viteza iniţială (la gura ţevii)
vicinity n. – vecinătate
vie (with…for) vi. – a rivaliza cu, a se lua la întrecere, a concura cu
voice procedure – proceduri fonice

wardroom n. – popota ofiţerilor


warhead – componentă de luptă, cap de luptă la rachete
warn vt. – a preveni, a avertiza, a pune în gardă, a încunoştinţa
warrant n. – mandat, împuternicire, procura; vt. a justifica, a îndreptaţi, a garanta
waypoint n. – punct de trecere
wire-guided adj. – ghidat prin fir
withdraw vt. – a retrage
withdrawal n. – retragere

yield (to) vi. – a se preda, a ceda în faţa forţei

zap. – sl. a răni sau a ucide cu arme de foc


zone n. – zonă
buffer ~ – zonă tampon

15
Glosar
Român – Englez

A
aliniament sm. – alignment, line;
~ inamic – the enemy lines
~ de tragere – line of fire,
~ de plecare la atac – line of departure (LD);
~ de contact – line of contact (LC)
~ de atac – attack position,
~ de îcetare a focului – cease-fire alignment,
amenaja vt; – to develop ( a base); to improve /enhance / upgrade the terrain
amenajare sf; – development; organisation
~ terenului – organisation of the ground
antitanc adj. – antitank
aparatură electronică sf; – electronic equipment
aproviziona v.t. – to pro vide (to, for)
aprovizionare sf. – (pl.) (food, equipment) supplies
a întrerupe ~ – cut off the supplies
~ cu carburanţi – POL (petroleum, oils and lubricants)
armament sm. – armament; weapons (pl.), weaponry
~ uşor/greu – light/heavy armament
~ de infanterie – infantry weapons
artilerie sf. – Artillery
~ terestră – field artillery
~ anti-aeriană – Air-Defense Artillery
~ de sprijin direct – direct support artillery
~ cu ţeavă lisa – smoothbore artillery
~ cu ţeavă ghintuită – rifled artillery
~ tractată – towed artillery
~ autopropulsată – self propelled artillery
lovitura de ~ acuplată – solid shot
lovitura de ~ neacuplată – round shot
planificarea focului de ~ – artillery fire plan table
pregătirea de foc de ~ – artillery preparation
artilerist sm. – artilleryman, gunner
aruncător sn. – mortar; launcher
~ de grenade – grenade launcher
~ de grenade antitanc – antitank rocket launcher
~ de proiectile reactive (APR) – multiple launch rocket system (MLRS)
asigura vt; – 1. to assure sb (that / of); 2. to ensure (against; to make sure)
a ~ legătura (între) – to run between / to operate between
a-şi ~ apărarea – to conduct one's defense

16
atac sn. – attack
~ frontal – frontal attack
~ prin surprindere – hasty attack
auto (arma) – Transportation Corps
autotun sn. – self-propelled gun
avion sn. – (air)plane, aircraft, fixed wings aircraft
~ de vânătoare – fighter

B, C , D
baraj sn. – barrage
~ rutier – road block
foc de ~ – barrage fire
~ de mine – mine row / mine strip
bătaie sf; – (of) range
~ maximă – maximum range
dispus în limitele ~ – within the range
a fi în afara ~ – to be out of range
beton sn. – concrete
~ armat – reinforced concrete

câmp sn. – field


~ de luptă – battlefield
~ de mine – minefield
~ de tragere – field of fire
capacitate sf; – capability; capacity; ability
~ de luptă – combat readiness
~ 100 % – full strength (fully available)
carcasa sf blindată – armor/ armour (US/UK) (plate)
cazemată sf. – bunker; pillbox
cerceta vt. – reconnoitre, to recce (UK) / to reconnoiter, to recon (US)
cercetare sf. – 1. recognition; 2. reconnaissance / recon
patrula de ~ – reconnaissance patrol
companie sf. – company
contraatac sn. – counter-attack
culoar sn. – gap/ lane

debarcare sf. – landing


declanşa vt. – actuate
demina vt. – to clear (smth) of mines
deminare sf. – mine clearance

17
E, F, G , H , I
evacuare sf. – evacuation

finanţe (arma / serviciu) sf. – Finance


foc sn. – fire
conducerea ~ – fire-control
a deschide ~ – to open the fire
~ neîncetat – continuous fire
putere de ~ – fire-power
sprijin de ~ – fire support
val de ~ (art.) – creeping barrage
forţa vt. – to force
a ~ trecerea / intrarea – to force one's way through / in
forţarea unui curs de apă – hasty river crossing

genist sm. – engineer, sapeur


geniu (arma) – Corps of Engineers
grupă sf. – squad
hărţui vt. – to harass
hărţuire sf. – harassment
tragere de ~ – harassing fire

infanterie sf. – Infantry


maşina de lupta a ~ – infantry fighting vehicle
infanterist sm. – infantryman, sl. grunt
intendenţă (arma) sf. – Quartermaster Corps
încărcător sn. – loader
încercui vt. – to encircle, to surround
încercuire sf. – encirclement
ieşire din ~ – break-out
întreţine vt. – to maintain
întreţinere sf. – maintenance

L, M
legătură sf. – liaison
lucrări de fortificaţii – field fortifications
luptă sf. – combat, engagement,
~ de întâlnire – meeting engagement
~ corp la corp – hand-to-hand fighting
~ apropiată – close combat
~ în adâncime – deep combat
~ în spatele dispozitivului propriu – rear combat
dispozitiv de ~ – combat disposition
maşina de ~ a infanteriei – infantry fighting vehicle

18
mascare sf. – camouflage
Mentenanţă (arma / serviciu) – Ordnance Corps
mină sf. – mine
câmp de ~ – minefield
planta mine – to lay mines
plantare de mine – minelaying
misiune sf. – mission, task
a încredinţa o ~ – to assign a mission / a task
a îndeplini o ~ – to accomplish a mission
mlaştină sf. – swamp

N, O
neutraliza vt. – to neutralize
nimici vt. – to wipe out, to annihilate, to destroy
nimicire sf. – annihilation; destruction
obiectiv sn. – target
descoperirea obiectivelor – target acquisition
observare sf. – observation
punct de ~ – observation post (OP)
observator sm. – observer
~ înaintat – forward observer
obuz sm. shell
obuzier sn. – howitzer
ochi vt. – to (take) aim
a ~ în direcţie (art.) – to traverse
ochire sf. – (with weapon) aiming, taking aim
~ directă / indirectă – direct / indirect laying
ochitor sm. – shooter, marksman

P
panta sf. – slope, gradient
personal sm. – personnel
pierdere sf. – (pl) casualties
a provoca ~ – to inflict casualties
~ în lupta / în afara luptei – battle / non-battle casualty
pluton sm. platoon
~ de tunuri – cannon ~
~ de aruncătoare – rocket
preot (militar) sm. – chaplain
proiectil sn. – projectile; missile
~ reactiv – rocket
punct sn. – point; post
~ de comandă – command post
~ de control – checkpoin
~ de observare – observation post
~ de sprijin – (on the map) reference point, spot height landmark
~ de trecere – crossing point

19
R, S , T, U , V, Z
rachetă sf. – missile
~ antitanc dirijată – antitank guided missile
recul sm. – blow back
recunoaşte vt. – to reconnoiter, to recce (UK) / to recon (US)
recunoaştere sf. – reconnaissance / recon
a executa o ~ – to perform/to conduct a reconnaissance
respinge vt. – to repel
respingere sf. – rejection
retrage vt; /vr. – to withdraw
retragere sf. – withdrawal
rezerva sf. – reserve

T.A.B. – amphibious armoured vehicle


tanc sn. – tank
tanchist sm. – tankman, tanker (US)
tancuri (arma) – the Armor Branch
teren sn. – ground
~ accidentat – rugged / rough ground
trage vi. – to fire
tragere sf. – fire, firing
~ de efect – fire for effect
~ de efect fără reglaj – predicted fire
~ directă / indirectă – direct / indirect fire
poligon de ~ – target range
corectarea ~ sf. – correction
transmisiuni (arma) – Signal Corps
trupă sf. – troop
transportor de trupe – personnel carrier
trupe proprii – friendly troops
tun sn. – cannon, gun
tunar sm. gunner

urmări vt. – to pursue


urmărire sf. – pursuit

vad sn. – ditch

zonă sf. – area, zone


~ urbanizată – built up area

20