Sunteți pe pagina 1din 736

A

abandon s.n. 1. {de drepturî) (dr.) abatere s.f. 1. tuming off/away, diverting,
desertion/renunciation of rights 2. (a/ deviation 2. (dr.) infringe-ment, violation,
navei, al încărcăturiî) (mar.) abandon- transgression;
ment 3. (retragerea dintr-o operaţiune trespass(ing) 3. {de la regulă)
cu primâ contra cedării unei prime) exception
{bur.) abandon ~ de la datorie - breach ofduty
~ pe mare rea - abandon in heavy sea ~ din drum - (niar.) deviation
abandona v.t. 1. (drepttiri, pretenţii) to ~ disciplinară - misbehaviour,
relinquish, to waive 2. (nava, încarcă- infraction ofdiscipline
tura etc.) to abandon, to leave ~ medie - mean deviation
abandonare s.f. 1. (de drepturi, pre- ~ standard (concept statistic care
tenţii) relinquishment 2. abandonment, indicâ gradul de deviere a unei serii de
abandoning datefaţă de un etalon central) standard
~ a navei - (de întregul echipqf, când deviation
nava nu mai poate fi salvaîa) abator s.n. slaughterhouse, abattoir
abandonment of ship abona v.r. (la} to subscribe ('to), to
~ a postului - dereliction ofduty become a subscriber (to)
~ a produsului - (a prodncerii şi a abonament s.n. 1. (la ziar) subscrip-
comercializăru acestuia) product aban- tion 2. (ca pref} subscription price/rate;
donment/elimination (la restaurant} reduced price for regular
~ a unui bun - (asig. mar.) dereliction customers 3. (la teatru, tramvai etc.) season
abandonat adj. {asig. mar.) aban- ticket; (îa tren, aiitobnz} (SUA) commutation
doned, derelict
ticket; (îa restaitrant) luncheon voucher, book
~ temporar - temporarily abandoned
of luncheon vouchers, {SUA} (rednced--pnce)
abata v.t. (a exploata un zâcâmdnî} to
meal ticket
work
abataj s.f. 1. (loc) coal-face. stope, a face un ~ (la) - to subscribe (to), to become a
workings 2. (acţiune') mining. cutting, subscnber (to) abonat s.m. {la ziar, televiziune
hewing 3. (al arborilor) felling 4. (al etc.) subscriber; (la îren, tramvai etc.) season-
vitelor) slaughter ticket holder, regular traveller;
abate v.t. 1. (din drnm) to turn oft7 (la eiectricitaf.e, apă etc.) consumer;
aside/away, to divert, to deviate: to (telefonic) telephone user: {'ia resiauranf)
sheer, to v.'ander, 10 escape 2. (mar.} to runcheoii-voucher iioider, (SUA) meal-ticket
steer off 3. (a/'boti) to fcll v.r. {de la} lioldei aiiorda v.i. {u ucosta) (mar.) to moor, to
(dr.) to iniriiige, to vioîaie, to land, to put ashore v.t. 1. (a se ciocni
transgress
12 ABO-ACA
de) (mar.) to collide with, to run foul of, to absorbţie s.f. (preluarea unei societâţi de
come into collision with 2. (o problemă, un către o alta mai mare) absorption,
subiect) to tackle, to deal with 3. (in grup o combination
societate-mamâ cu filialele ei în scopuri abstinenţă s.f. 1. (periodica)
contabile) to consolidate abstinence; (de durată) abstemiousness 2.
abordaj s.n. (mar.) collision abordare s.f. (eliminarea unor consumuri individuale
(in grup a unei societâţi--mamă cu filialele curente şi alocarea unei pârţi mai mari de
ei în scopuri con-tabile) consolidation venit pentru sporirea capitalului cu scopul
~ planificată - (pentru elaborarea situaţiei de a mări producţia de bunuri
fluxului de numerar) (cont.) schedule economice viitoare} abstention
approach abundenţă s.f. abundance, plenty;
abrevia v.t. to abbreviate, to abridge, to (bogăţie) richness, wealth, overflow
shorten abuz s.f. 1. (exces) abuse, excess,
abreviere s.f. abbreviation abroga v.t. to intemperance 2. (inşelăciune) abuse,
abrogate, to annul, to repeal, to abolish deceit, fraud 3. (încălcare) encroach-
abrogare s.f. abrogation, annulment, ment, transgression; (ilegalitate) illegal
action
rescission, abolishment absent adj. (de Id)
~ de autoritate - abuse of authority
absent, missing (from), not present (at) s.m. ~ de drept - abuse of distress, misuse
absentee ~ involuntar - (de la locul de oflaw
muncâ) involuntary absentee absenta v.i. ~ de funcţie - abuse of office
to be absent/missing absenteism^.n. ~ de încredere - abuse of confidence/
absenteeism absenteist s.m. 1. absentee 2. tmst, breach of tmst
(proprie-tar funciar care nu locuieşte pe ~ de putere - abuse of discretion, use
terenul pe care l-a dat în arenda) absentee ofundue authority, misfeasance
landlord, remittance man absenţă s.f. a face ~ de - to make too free a use of,
absence; nonattendance ~ de la domiciliu - to indulge too freely in
nonresidence ~ de la serviciu - (repetatâ şi a face ~ de putere - to override one's
nemo-tivată) absenteeism commission
acalmie s.f. (pe piaţa bursierâ) lull
~ franţuzească -(fară învoire) French
acapara v.t. (o marfă cu scopul de a
leave controla furnizarea ei) to buy up;
~ nemotivată - absence without leave (mârfuri, acţiuni) to comer; (mărfuri în
absolvent.î.w. graduate absolvi v.t. 1. (un scop speculativ) to forestall; {a
institut superior) to graduate (from) 2. (dr.) monopoliza) to monopolize, to engross
to acquit, to fmd / to pronounce not guilty acaparare s.f. buying up; comering,
forestalling; coemption acaparator adj.
forestalling; monopo-lizing; acquisitive
s.m. forestaller,
ACA-ACC 13
buyer-up, speculative buyer, monopo- ~ condiţională - (a unei oferte de
lizer; {de alimente) food hoarder câtre cumpărător dacâ primeşte unele
acaret s.n. 1. (dependinţă) annex, facilitâţi) conditional acceptance
outbuilding 2. pl. household imple- ~ contra documente - acceptance
ments; agricultural/farming implements against documents
3.pl. (afr-.)chattel ~ de complezenţâ - accomodation
accelera v. t. (dezvoltared) to forward acceptance
accelerator s.m. (principiu care evi- ~ de consumatori - (a unui produs)
denţiazâ o relaţie directă între volumul consumer acceptance
investiţiilor nete şi modificarea veni- ~ în alb - acceptance in blank, blank
tului national) accelerator acceptance
accept s.n. 1. (cambie acceptată/ ~ în caz de necesitate - acceptance m
andosată de o bancă) acceptance, case ofneed
accepted bill 2. (acord de acceptare a ~ necondiţionată/fără rezerve -
unei cambii, încheiat între importator unconditional/general acceptance
sau exportator şi bancă) acceptance ~ parţială - partial acceptance
credit ~ pentru cotare - (a acţiunilor unei
~ bancar - bank/banker's acceptance societăţi la bursa) admission to
~ curat/fâră rezerve/menţiuni - clean quotation
acceptance ~ pentru onoare - (a unei cambii
~ de garanţie colateralâ - (pentru un neacceptate/neplătite) acceptance for
împrumuf) collateral acceptance honour
accepta v.t. 1. to accept; (o oferta) to ~ specialâ/cu rezerve - special/
accept, to agree to, to close with 2. (p qualified acceptance
cambie, un bilet la ordin la scadenţă ~ sub protest - acceptance supra
sau înaintea scadenţeî) to take up protest
acceptabil adj. acceptable; (despre acces s.n. access
preţurî) reasonable, fair ~ legal - (dreptul unor persoane de a
acceptant.s'.w. acceptor intra pe o proprietate, de a avea acces
~ pentru onoare - (al unei cambii) la unele documente) (dr.) legal access
acceptor for honour ~ liber - free access
~ sub protest - {al unei cambiî) accesibil adj. accessibile,
acceptor supra protest approachable; (despre preţurî) popular
acceptare s.f. acceptance accesibilitate s.f. 1. accessibility,
~ a mârcii - (de către consumatori) accessibleness, approachability 2.
brand acceptance (numârul de indivizi care recepţio-
~ a succesiunii — acceptance of an neaza mesajul unei campanii publi-
estate citare) reach
~ a titlurilor - {dobândirea de titluri accesoriu adj. accessory, incidental;
la termen) accept delivery secondary, collateral s.n. pl.
~ bancară - bank//banker's acceptance appurtenances
14 ACC-ACO

accident.s'.n. accident ~ asigurat - insured ~ de susţinere - (pentru a preveni


accident ~ cauzat terţilor - accident to scâderea cursului unor acţiuni la
third party bursâ) support purchase
~ de exploatare - shop/mill accident ~ de ~ speculativă - (cumpărarea de bunuri
muncă - industrial/labour/work accident sau de valori mobiliare cu scopul de a
~ maritim - marine/maritime casualty, le revinde ulterior cu profif) specu-
lation acquisition
accident at sea
achiziţiona v.t. to purchase, to acquire,
acciz s.n. excise (duty/tax); inland duty a to buy
impune plata accizelor - to excise achiziţionare s.f. purchasing,
accizars.m. exciseman achita v.t. 1. (a acquisition, acquiring
plătî) to pay, to settle, to discharge, to acont s.n. (platâ partiala) part/partial
defray; (a stinge o datorie) to extinguish; payment, payment on account, sum
(parţial) to compound; (integral) to pay off; paid on account; (prima rata) first
(in rate micî) to pay out; (la timp) to pay instalment, down payment; (arvună)
up; (taxele vamale) to clear up; (o cambie eamest money, handsel; (avans)
înainte de scadenta) to retire 2. (dr.) to advance (money), {care asigurâ
acquit, to discharge achitare s.f. 1. (plata) prioritate la cumpărare sau vânzare în
payment, settlement, discharge, condiţii prestabilite) option money;
(plătit la semnarea contractului de
defrayal, defrayment; (a taxelor
închiriere) key money
vamale) clearance; (a unei cambii înainte
a plăti un ~ cuiva - to pay smb. a sum on
de scadenţă) retirement 2. {dr.) acquittal,
account/a first instalment aconta v.t. to pay
absolution-, (de către juraţi)
on account (for), to pay/to give eamest
deliverance; {de câtre judecătorul de
money (for)
instrucţie) discharge
acoperi v.t. 1. {bur., fm.) to cover; (un
~ a dobânzilor la un împrumut -service of
deficit) to make vip, to raeet 1. (un risc)
a loan
(asig.) to cover
~ într-o singură tranşă - single payment
acoperire s.f. 1. (bur., fin.) coverage;
achizitor s.m. acquirer, buyer,
(tranzacţii de acoperire pe piaţa bursieră
purchaser
prin contracte la termen) covering;
achiziţie s.f. 1. (cumpârăturâ) purchase,
(pperaţiune de contracarare a riscurilor ce
acquisition 2. {achiziţionare) purchase,
pot decurge dîn fluctu-aţiile cursurilor la
purchasing, acquiring, buying ~
bursele de mărfuri, din variaţiile preţurilor
condiţionatâ - memorandum buying
în tranzacţiile de comerţ exterior sau ale
cursurilor de schimb) hedging 2. (a unui
risc) (asig.) cover, coverage 3. (procentul
de consumatori ai unei pieţe-ţintă care au
cel puţin o ocazie de a recepţiona un
ACO-ACO 15

niesaj publicitar în timpul tinei ~ în aur — {gradul de acoperire a


campaniî) coverage bancnotelor aflate în circulaţie) gold
~ a dividendelor - (indicator care cover
arata de câte ori pot fi plâtite ~ la termen - (bur.) forward cover
dividendele din profîtul net al unei ~ minimă necesară - (bur.) minimum
societăţî) dividend cover margin requirements
~ a dobânzii - (indicator care aratâ de ~ monetară - (cantitatea de valori
căte ori pot fi plătite dobânzile unei relativ certe - aur, valute convertibile
întreprinderi din profitul său brut) etc. — deţinute obligatoriu de către
interest cover bâncile de emisiune şi exprimată
~ a monedei - backing of currency printr-un procent din suma totală a
~ a posibilitâţilor de vânzare - (ra- emisiumi monetare} currency cover
portul dintre numărul estimat de clienţi ~ prin active - (fin.) asset cover
şi numărul pe care îl poate deservi un a avea ~ - to be covered, to hold
agent de vânzări) sales coverage
security
~ bancarâ — {garantare parţială a
a nu avea ~ - to be uncovered, to lack
bancnotelor de către banca de
security
emisiune cu ajutorul unui portofoliu de
acord s.n. agreement; arrangement
titluri de valoare, devize convertibile
~ anulabil - cancellable agreement
etc.) banking cover
~ asupra navlului - (mar.) rate
~ continentalâ - (asigurare auto
agreement
britanicâ oferitâ persoanelor care se
deplaseazâ pe continentul european)
~ asupra tarifelor vamale
continental cover
tariff/union agreement
~ efectivă/reală - (campanie publi-
~ bilateral - bilateral agreement
citarâ care reia de cel puţin patru ori ~ colectiv - collective agreement
un mesaj publicitar) effective/four-plus ~ comercial - trade agreement
cover ~ comercial reciproc/pe bază de
~ excedentară - (cumpărarea unui reciprocitate - (cu reducerea taxelor
număr mai mare de titluri decât pot fî vamale) reciprocal trade agreement
vândute) (bur.) long position, bull ~ comercial şi de plăţi - trade
account/position agreement and payment
~ financiară - backing ~ contractual restrictiv - (care
~ insuficientă - (bur.) short covering, interzice anumite acţium) (dr.)
bear account/position restrictive covenant
~ în acţiuni - (situaţia unei societâţi ~ cu creditorii - (concordat) private
anonime, care nu mai desfăşoară acti- arrangement, deed of arrangemeiw
vitate economicq, dar care are încă assignment
existenţă juridîcîi) bare shell ~ de angajare - (de forţă de munca
necesara pentru anumite lucrări,
încheiat între patronat şi sindicate)
manning agreement
16 ACO-ACO
~ de arbitraj - arbitration agreement ~ de ~ de reeşalonare a datoriei externe -
asociere - (la CEE) association agreement standstill/rescheduling agreement ~ de
~ de barter - barter agreement ~ de cliring transfer - (convenţie între două ţâri privind
- clearing agreement ~ de colaborare - fluxul plâţilor interna-ţionale) transfer
working agreement ~ de consorţiu - agreement ~ de vânzare - agreement to sell
consortium agreement ~ de vânzare pe credit - credit sale
~ de constituire a unui sindicat -syndicate agreement
agreement ~ del credere - del credere agreement ~
~ de cooperare economică economic - economic agreement ~ exclusiv
internaţională - intemational eco-nomic de vânzări - (intre furnizor şi comerciantul
cooperation agreement ~ de credit cu local) exclusive sales agreement
reînnoire automată -revolving credit ~ fârâ concesii/compromisun - 'harâ
agreement ~ de cumpărare cu plata în bargain
rate -(proprietatea asupra produsului deve- ~ general de împrumut - (al FMI) general
nind efectivă în momentul livrăriî) deferred arrangement to borrow ~ global - overall
payment agreement ~ de evitare a dublei agreement, bargain by thejob/lump,
impuneri -agreement to avoid double package deal ~ internaţional de produse
taxation ~ de fixare a preţurilor de -intemational agreement for goods ~ între
revânzare - {sistem de vânzare în care debitor şi creditori - (în caz de fahment)
preţurile la ultimul consumator sunt (dr.) scheme of composition/arrangement
stabilite de producător) {SUA) fair-trade between debtor and creditors
agree-ment ~ multilateral - multilateral agreement ~
~ de garantare a investiţiilor -guaranteed mutual - (incheiat între două sau mai multe
investment agreement ~ de indexări state, care prevede facilităţi de natură
salariale - (prevâzut într-un contract de comercială} reciprocity, mutual agreement
muncâ pentru situaţia în care preţurile cu ~ prealabil - previous agreement ~
amănuntul depăşesc un anumit nivel) prezidenţial - (incheiat de preşedinte cu
threshold agreement un stat strâin, care nu necesită aprobarea
~ de plăţi - payment agreement ~ de senatuluî} (SUA) executive agreement ~
productivitate - (între sindicate şi scris - agreement in writing ~ stand-by -
patronat, prin care mâririle salariale sunt (încheiat cu FMI) stand--by
condiţionate de creşterea produc-tivităţii) agreement/arrangement ~ -tip - pattem
productivity agreement ~ de răscumpărare setting agreement ~ verbal - verbal/oral
- (a titlurilor de valoare} repurchase agreement a fi plătit în ~ - to be paid by the
agreement job
ACO-ACT 17
acorda v.t. 1. {a da, a aloca) to grant; ~ nominal - straight letter of credit
to give; (a permite) to allow, to permit; ~ plătibil în tranşe - instalment letter
(a decernd) to award; (un drept, un of credit
privilegiu) to licence, to charter 2. (un ~ reînnoit automat - revolving credit
termen) (dr.) to respite ~ revocabil - revocable letter of credit
~ cuiva un împrumut - to ~ simplu - simple credit
accommodate smb. with a loan ~ subsidiar - subsidiary letter ofcredit
~ daune - interese - to award ~ transferabil - transferable letter of
damages credit
acordare s.f. granting; giving ~ utilizabil prin cambii - letter of
~ de acţiuni angajaţilor - (la credit useful by bills of exchange
societatea în care lucreazâ) acru s.m. (unitate de suprafaîa} acre
coownership/copartnership of industry act s.n. 1. (faptă) act, action 2. (dr.)
~ de consultanţă pentru recuperarea deed, act, document; legal instrument;
datoriilor - debt counselling writ; pl. judicial acts; (certifîcat)
~ de licenţe de fabricaţie - licensing certificate
~ de rabaturi - discounting ~ adiţional - addendum, rider
acosta v.i. to moor, to land, to come/to ~ de avarie comună - (mar.) general
handle/to haul alongside; to berth, to average
wharf ~ de cesiune - deed of assignment/
~ în bune condiţii - to make a safe conveyance
landing ~ de conHscare a încărcăturii -
acreditivs.n. letter of credit seizure note
~ colectiv - general letter ofcredit ~ de constatare — (asupra încărcă-
~ confirmat - confirmed letter of turif) statement notice; (expertiză)
credit survey report
~ cu livrări eşalonate - letter of credit ~ de constatare a cărăuşului - (pentru
with spread-out deliveries starea mărfif) (mar.) carrier's
~ de export - export letter ofcredit statement
~ deschis - open credit ~ de depozit în garanţie - bailment
~ direct - direct letter of credit ~ de depunere a mărfurilor în
~ documentar - documentary letter of consignaţie - consignment
credit ~ de donaţie - deed of gift
~ dublu - back-to-back letter of credit ~ de faliment - act ofbankruptcy
~ irevocabil - irrevocable letter of ~ de garanţie de depozitare -
credit warehouse bond
~ în alb - (cu suma nespecifîcatâ) ~ de garanţie pentru tranzit - transit
blank credit bond
~ limitat - limited letter of credit ~ de încredinţare spre custodie -
~ neconfîrmat - unconfirmed letter of deed of tmst
credit ~ de însoţire - (facturâ) bill ofparcels
18 ACT-ACT
~ de lichidare a daunei - (asig.) claim ~ şi pasiv - assets and liabilities active
release and discharge acceptate — (drept garanţie de o banca)
~ de lichidare în vamă - {mar.) clearance bankable assets ~ agresive - (active cu un
note coeficient beta mai mare decât cel al
~ de lichidare în vamă la intrare -(mar.) pieţeî) (bur.) aggressive assets ~
inward clearance bill/certificate, entry amortizabile - depreciable assets ~ blocate
certificate - frozen assets ~ circulante/curente -
~ de naţionalitate - (a navei) certificate (elemente de acliv absorbite şi
ofregistry ~ de navigaţie - marine transformate în ciclul deproducţie)
document ~ de proprietate - deed circulating/current assets ~ circulante nete
ofproperty ~ de război - act ofwar ~ de - net quick assets ~ comerciale/de
recepţie - acceptance certificate ~ de exploatare -commercial/operating assets
revizie vamală specială - bill of sight ~ convertibile în lichidităţi - quick/
~ de subrogare - subrogation form ~ de realizable assets
transfer - (al unei proprietăţî) conveyance; ~ corporale/tangibile - tangible/ physical
(de titluri de vaîoare) deed of transfer, assets '" cu risc - risk assets
transfer deed ~ de vânzare - bill of sale ~ ~ curente temporare - (active circu-lante
de vânzare absolut - (fărâ ipotecarea cufluctuaţii sezoniere sau ciclice)
mărfiî) absolute bill of sale ~ de vânzare temporary current assets ~ epuizabile/cu
condiţionat - (cu ipotecarea niărfîi) durată limitată de exploatare - {inine,
conditional bill of sale cariere etc., care se epuizează în timp)
~ justifîcativ/probant - supporting wasting assets ~ eventuale - contingent
document, document in proof/support, assets ~ fictive - fîctitions assets ~
documentary evidence ~ notarial - fînanciare - financial assets ~ fîxe - fixed
notarial act/deed, solicitor's deed assets ~ foarte lichide - quick assets ~ de
~ oficial - official document ~ public - rezervă - reserve assets ~ imobilizate -
public document acte ale navei - (de permanent assets ~ inepuizabile -
registru şi de companie) ship's/vessel's nonwasting assets ~ în curs de fabricaţie -
documents/ papers (cont.) work in process/progress
~ comerciale - acts of commerce activ s.n. ~ lichide/disponibile - liquid/
(şi pl.) (cont., dr., fin.) asset(s) available/cash assets
~ de capital - (activ pe termen lung deţinut ~minimale - (rezerve minime ale unei
în special pentru activitatea normală băncî} minimal assets ~mobiliare -
afirmeî) capital asset personal assets ~ monetare - monetary
assets
ACT-ACŢ 19
~ necorporale/intangibile - (brevete, ~ de transport maritim - shipping
licenţe, mărci de fabrică etc.) industry
intangible assets ~ fărâ perspectivă - termmal/dead-
~ nelichide - illiquid assets -endjob
~ nete - (activul contabil minus pasivul ~ prevăzută în buget - budgeted
exigibif) net assets activity
~ nominale - {in contabilitatea în ~ principală/de bazâ - core activity/
partidă dublâ) nominal assets business
~ ponderate cu riscul aferent - (fîn.) ~ publică - public activity
risk-adjusted assets actualizare s.f. 1. bringing up-to-date
~ productive - productive assets; (care 2. (raţionament economic prin care se
aduc dobânda) (fin.) active assets determinâ evaluarea prezentă a unui
~ reale - real assets activ, a unui venit, a unei utilitâţi
~ sensibile la dobândă - interest- viitoare) net present value method
-sensitive assets actualiza v.t. to bring up-to-date, to
~ sociale - company's assets update
~ stagnante - (care nu pot fi vândute actuar^.m. actuary
rapid contra numerar) slow assets actuarial adj. actuarial
~ subevaluate - hidden assets acţiona v.i. to act, to take action; to
~ succesorale - (dr.) legal assets, net proceed v.t. (p maşină, un utilaj) to
estate operate, to set in action/motion, to mn
activitate s.f. activity; (comerciala) ~ conform instrucţiunilor - to
business; (lucru, munca) work proceed as directed
~ bancară - banking ~ în calitate de - to act in one's
~ bancară de bază - basic banking capacity
~ bancară de la domiciliul clientului ~ în judecată pe cineva - to bring/to
- (prin telefon sau calculator) home take an action against smb., to sue smb.
banking acţionar s.m. shareholder; stockholder;
~ bancară electronică - electronic (care contribuie la plata datoriilor în caz
banking de lichidare a societâţiî} contributory
~ bancară prin intermediul al unei societăţi de investiţii
sucursalelor - branch banking fînanciare - unit-holder ~ deţinător de
~ comercială frauduloasă - (activitate acţiuni nominale -stockholder ofrecord
desfâşurată în timpul derulării ~ deţinător de acţiuni preferenţiale -
procedurilor defaliment şi nedeclaratâ
preference shareholder ~ majoritar -
la tribunat) fraudulent trading
~ de atragere de depozite - (a unei principal/controlling shareholder ~
bâncî) deposit - taking business minoritar - minority shareholder
~ de consilier în problemele
salariaţilor - employee counselling
20____________________________ ____________________ACT-ACT

actiune s.f. 1. action, act 2. (dr.) legal action, lawsuit, action at law anonime sunt obligati sd Ie depund ca garantie a
3. (titlu de valoare) share; stock responsabilitdtii lor pe toatd durata mandatului)
~ ascunsa - (forma de manifestare a hazardului moral intr-o qualifying shares ~ ale companiilor care
relatie con-tractuald incompletd) hidden action ~ civila - civil exploateaza plantatii - (de tutun, cafea etc.)
action ~ comerciala - venture ~ de aur - (actiune care li conferd plantations
detindtorului drept de control asupra societdtii respective) golden ~ ale companiilor de navigatie -shipping shares
share ~ directa — (presiuni exercitate de muncitori asupra ~ ale salariatilor - staff shares ~ ale societatilor de
patronatului prin greve, proteste etc.) direct action ~ grevista - servicii publice -public utilities
strike struggle ~ indirecta - (actiune publicitard care urmdreste ~ ale societatilor din industria aviatica - aviation
promovarea prestigiului unei firme sou al unei mdrci $i nu shares ~ ale societatilor din industria cauciucului
vdnzarea propriu-zisd de produse) indirect action - rubbers ~ ale societatilor din industria
~ judiciara - legal action, lawsuit, action at law distractiilor/spectacolelor - (cinema, televiziune,
~ in anulare - (dr.) nullity suit, action v>i WiwAttvyiA ~ in teatru) amusement/ entertainment shares
etape/trepte - step action ~ in restituire - (dr.) action for ~ ale societatilor din industria de automobile -
restauration, restitutio in integrum; automotive shares, motors
trover ~ ale societatilor din industria mulwaL - mming,
~ mixta - (civila si penald) mixed shares ~ ale societatilor din industria textila
action - textiles
~ pentru daune - action for damages ~ ale societatilor din industria
~ reala - (pentru arestarea unei nave) tutunului - tobaccos
(mar.) action in rem ~ ale societatilor din sectorul
~ reconventionala - (dr.) cross action asigurarilor - insurance shares
~ subrogatorie - (dr.) indirect action ~ ale societatilor din sectorul
actiuni achitate integral - fully paid comercial - commercials
shares ~ ale societatilor din sectorul
~ active - (frecvent tranzactionate) extractiei si al prelucrarii aurului -
active shares gold shares
~ ale administratorilor - (acfiuni pe ~ ale societatilor din sectorul
care administratorii unei societdti extractiei si al prelucrarii cuprului -
coppers
~ alfa - (foarte sigure §i rentabile)
alpha shares, blue chips
ACT-ACT 21
~ amanate - (cu plata dividendelor ~ detinute de public - outstanding
dupd ce toate celelalte tipuri de actiuni shares
aufost achitate) - deferred shares ~ divizate — (in alte actiuni cu valoare
~ americane - (ale societdtilor din mai mica) split shares
SUA) Yankees ~ emise la preturi foarte scazute -
~ atractive - (frecvent tranzactionate) (pentru speculatii) penny stock
leaders ~ emise pentru obtinerea de
~ australiene - (ale societdtilor din lichiditati - cash capital/shares
Australia, mai ales din industria ~ excedentare - (actiuni preferentiale
minierd si a prelucrdrii tutunului) necumpdrate la emisiune de actionarii
Kangaroos existent!) excess shares
~ - barometru - barometer stock ~ fara drept de vot - nonvoting/
~ comune/obisnuite - common/ voteless shares
ordinary shares/stock, equity shares ~ fara valoare nominala - shares of
~ cotate/listate - listed shares no par value/without par value,
~ cu drept de vot - voting shares unvalued shares
~ cu drept de vot restrictiv - ~ feroviare - (ale companiilor
restricted voting shares feroviare) railway/rail shares, rails;
~ cu drepturi multiple de vot - (SUA) railroads
multiple voting shares ~ fictive/diluate - (emise prin
~ cu perspective de crestere - growth supraevaluarea activelor) watering stock,
shares/stock waters
~ cu profit mare - high yielders ~ gemene — (actiunile a doud societdti
~ cu sau fara drept de vot - (SUA) independente din punct de vedere juridic
classified common stock care au aceiasi actionari) twin shares
~ de compensare - (actiuni ale
~ gratuite - (emise pe baza rezervelor de
statului oferite in compensate actiona-
rilor de la unele societdti nationalizate) capital ale societdtii si care sunt distribute
compensation stock actionarilor existenti proportional cu
~ de folosinta - (titlu emis in locul actiunile detinute) bonus issue/shares
unei acfiuni rambursate si care da ~ indivize -joint shares ~ industriale -
drept la o parte din activele ce ar (emise de societdti comerciale
rezulta din lichidarea societdtii) bonus industriale) industrial shares, industrials
shares ~ la moda — (foarte cdutate pentru o
~ de fondator - founder's/vendor's scurtd perioadd de timp) fashion shares ~
shares la purtator - bearer shares, shares to
~ de tezaur - (actiuni comune bearer
rdscumpdrate de societatea emitentd de
~ la societati de investitii financiare -
la actionari) (SUA) Treasury
shares/stock trust units
22 ACT-ACU
~ manageriale - management/ consiliul de administratie al societdtii
managers' shares respective) directors '/qualification
~ marcate - (al cdror certificat de shares
acfiuni poartd dovada exercitdrii ~ subevaluate - (dar cu posibilitdti de
drepturilor specifice) marked shares redresare) recovery shares
~ neparticipative - (care nil participd ~ sud-africane - (al societdtilor din
la profit, dar au un dividend fix) Africa de Sud, mai ales din indiistria
nonparticipating shares extractiei de aur) Kaffirs
~ nepreferentiale/neprivilegiate - ~ suplimentare - (emise in contui
ordinary/common shares/stock dividendelor) scrips
~ nesigure - bazaar shares ~ tranzactionate in afara bursei -
~ noi - (emise in cadrul cresterii over-the-counter shares
capitahdui social) new shares ~ vechi - {care, la o eventuald
~ nominale - registered shares/stock emisiune, va avea o valoare mai mica
~ petroliere - {ale companiilor decdt o actiune noua) old shares
petroliere) oil shares acumula v.t. to accumulate, to amass;
~ preferentiale - (cu plata prioritard a (rezerve) to pile, to lay aside/by; (barn) to
dividendelor) preference/preferred hoard up; (a inmagazina) to store; (a spori) to
shares, senior shares/stock increase, to augment v.i. (a creste, a se mdri) to
~ preferentiale cumulative - {cu accrue acumulare s.f. \. accumulation 2.
dividend cumulativ) cumulative
(mdrirea valoru unui activ prin crestere
preference/preferred shares/stock
naturala) accretion; accrual ~ de capital -
~ preferentiale cumulative $i cu par-
ticipare deplina - fully participating accumulation of capital, capital
and cumulative preference/preferred accumulation/formation ~ primara -
shares/stock primary/original accumulation
~ preferentiale necumulative - (jard acuza v.t. 1. (de) to accuse (of), to charge
dividend cumulativ) noncumulative (with) 2. (dr.) to prosecute, to sue, to bring/to
preference/preferred shares/stock enter/to lay an action/a charge against, to
~ preferentiale nerecuperabile - (pe proceed against; (im functionar public) to
care societatea emitentd nu are dreptui impeach acuzare s.f. \. accusation 2. (dr.)
sd Ie rdscumpere) irredeemable charge; (inculpare) inculpation, imputation,
preference/preferred shares/stock mcrimmation; (penald) arraignment; (a unui
~ purtatoare de dividende - dividend-
functionar public) impeachment; (pentru
-beanng shares
diverse vmi) indictment
~ revocabile — (pe care emitentui isi
a punc pe ciiiyva '^ib ~ - to commit smb. for
rezervd dreptui de a Ie rdscumpdra)
revocable shares tii^l, to .•i.'.icH^i smb.
~ staiutate - (nunicn' obli^iilo rlu de
actiuni pe cafe o petsoui'ici irebui.e su u;
detind pciilru a Candida, ca inembru m

^^,.
ADA-ADM 23
adaos s.n. 1. addition; {spor, crestere) adjunct adj. deputy...; assistant s.m.
increase, increment, rise; (plus) extra; deputy; assistant
(supliment) supplement; {completare) administra v.t. {a conduce) to manage, to
completion, appendage, pendant; administer; to husband; to superintend;
(anexd) annex; (accesoriu) accessory 2. (o afacere) to carry on, to run; (prost,
(amendament) amendment; (la o lege, un incompetent) to mismanage administrare
document) additional clause, rider; s.f. administration;
(la un testament} codicil; (la o polita) management; husbandry; superintendence
slip ~ a activelor - administration of assets ~ a
~ comercial - (trade) markup
averii - (apartindnd unei persoane
~ la greutate - makeweight
adauga v.t. to add decedate) (dr.) administration of estates
adaptabilitate s.f. adaptability ~ a contului - account management ~ a
~ a factorilor de productie - datoriei - debt management ~ a navei -
(capacitated de asociere a unei unitati management of the ship/ vessel, ship's
dintr-nn factor cu mai miilte unitati din management, husbandry ~ fiduciara -
alt factor de productie) production trusteeship ~ judiciara - trusteeship in
factors adaptability bankruptcy ~ prin procura - (a afacerilor)
adecvat adj. adequate; (potrivit) fit, procuration
suitable ~ proasta/incompetenta -
adept 5. m. partisan, follower, adherent; mismanagement
(sprijinitor) supporter, backer, administrativ adj. administrative
advocate
administrator s.m. administrator;
~ al cartelarii - cartelist
"- al economiei planificate/dirijate - (director) manager, director, executive;
statist {al unui spital, al unei mchisori) warden,
adeverinta s.f. {certificat) certificate; governor; {al bunurilor altei persoane)
(de primire) receipt; {cupon) trustee; (supraveghetor) superintendent;
counterfoil; (recipisa de depunere a {econom al unui colegiu, al unui club)
marfurilor) warrant; {atestat) steward;
attestation (intendent) housekeeper; {custode)
~ de vama pentru provizii de bord - custodian, keeper
(mar.) ship's store bond ~ de chei - wharfinger
a elibera o ~ - to draw up/to issue a ~ de cont - account manager
certificate ~ de dana - (SUA) wharf
aditional adj. additional, extra; superintendent
(suplimentar) supplementary ~ de epave - receiver of wrecks
adjudeca v.t. {la licitatie) to knock ~ de nava - ship's husband
down - delegat - managing director, acting
adjudecatar s.m. (la licitatie) highest manager
bidder, successful tenderer
24 ADM-ADU
~ funciar - estate manager, land agent ~ ~ un proiect de lege - to adopt/to pass
judiciar - (al averii falitului) tmstee in a bill
bankruptcy, receiver (in bankruptcy), adresa v.t. (o scrisoare) to address v.r.
official receiver (cuiva) to address oneself to, to address
~ public/din oficiu - public trustee smb., to approach; (pentru a solicita
administratie s.f. 1. (conducere) ceva) to apply to
adresant^./n. addressee
administration, management; (directie)
adresa s.f. 1. (pe plic) address 2. (locul
direction; {inspectoral) superintendence uncle se gdseste cinevd) address; (domi-
2. (serviciu) administrative ciliu) domicile, residence 3. (scrisoare
service/department 3. (guvernare, oficiald) address
guvern) government; (SUA) ~ completa - full address
administration ~ juridica - legal address
~ a drumurilor - road board ~ financiara ~ mobila - float address
- revenue office, tax administration ~ permanenta - permanent address
~ locala - local authority/body/ government ~ postala - postal address
~ prin procura/tutela - trust ~ publica/de ~ privata - home address
stat - state management, civil service ~ sociala - registered address
admis adj. admitted; (acceptat) aduce v.t. 1. to bring 2. (a transporta)
to transport, to convey 3. (a produce, a
accepted; received; (recunoscut)
da) to bring in, to yield; (cdstig; despre
acknowledged o mar/a) to command
admisa asigurarea interesului total - aduna v.t. 1. (cifre) to add, to figure
(asig.) full interest admitted admisibil adj. up, to cast up, to tot up 2. (provizii) to
admissible; allowable admite v.t. 1. (o lay in/up; (recolta) to gather/to get in,
cerere) to allow, to grant 2. (un candidat) to harvest, to reap 3. (a colecta) to
to admit, to let in, to matriculate collect 4. {la o adunare) to assemble
~ un apel - (dr.) to allow an appeal ~ impozite - to raise money, to levy/to
admitere s.f. 1. (a unei cereri) allowance, collect taxes/money
grant 2. {intr-un post, intr-o scoald) ~ prin colecta - to collect money/
admission, admittance; matriculation subscriptions
~ de noi membri - admission of new adunare s.f. (sedinta) sitting;
members (intrunire) meeting, rally; (plen)
assembly; (politico} congress,
~ temporara - (a mdrfurilor de import cu
convention
scutire de taxe vamale) temporary ~ a actionarilor - shareholders'/
admission adoptav.?. to adopt stockholders' meeting
~ a creditorilor - creditors' meeting
~ generala a actionarilor - general
meeting of shareholders
ADU-AFL 25
~ generala anuala - (a actionarilor) afaceri ale initiatilor - (directori de
annual general meeting societdti, inaiti functionari care detin
~ generala extraordinara - (a informatii suplimentare despre anumite
actionarilor) extraordinary general actiuni tranzactionate) (bur.) insider
meeting dealing/trading
~ legislative - legislative assembly ~ bancare - banking
~ statutara - (prima adunare generala ~ bancare de mare anvergura -
a actionarilor) statutory meeting/report (implicdnd sume mari de bani)
advertorial s.n. (articol de fond, wholesale banking
editorial special conceput pentru a face ~ de lunga durata - long-winded
publicitate unuiprodus) advertorial business
aeroports.n. airport ~ de navlosire - (mar.) chartering
afacere s.f. 1. {in sens general) affair 2. business
business; deal; (incheiatd si reusita) ~ maritime - maritime affairs/
bargain; (negot) trade, commerce; business, shipping business
(tranzactie) transaction 3. (judiciara) - potentiale/posibile - business
case, lawsuit prospects
~ banoasa - moneymaker a intra in ~ - to go into business
~ buna - good stroke of business a se lansa in ~ - to establish oneself in
~ cinstita - straight dealing business
~ civila - civil case/suit afacerism s.n. 1. (peiorativ)
~ de familie - family business profiteering, shady business 2. (spirit
~ de stat - state affair mtreprinzdtor) mercantile spirit,
~ dubioasa - shady deal/affair businesslike manner
~ necinstita - (a unui functionar afacerist s.m. 1. (peiorativ) trafficker,
public) jobbery racketeer 2. (pm de afaceri)
~ obisnuita - (asigurdri de afaceri, businessman
altele decdt cele care nu sunt din afilia v.t. to affiliate v.r. to affiliate, to
sectorul industrial) (asig.) ordinary be affiliated
business afi§ s.f. poster, bill, billboard
~ olandeza - (in care una dintre parti ~ mare - crown poster
obtine toate avantajele) Dutch bargain ~ mic - handbill
~ proasta - bad stroke/piece of ~ publicitar - show bill
business, bad/losing bargain afisa v.t. to post up, to bill
~ producatoare de pierderi - loss afi§are s.f. bill sticking
maker afisier s.n. notice board
~ rentabila - remunerative business, ailuenta s.f. 1. (belsug) affluence,
paying/going concern/bargain, capital plenty 2. (de lume, de clientela)
stroke of business affluence,rush
~ riscanta - adventure, gamble, ~ a ofertelor de vanzare - selling
wildcatting pressure
26 AFL-AGE
aflux s. n. (de capital, clienti, mdrfuri ~ de asigurari maritime - marine insurance
etc.) inflow, influx broker
afreta v.t. (mar.) to charter, to freight, ~ de bursa - (specializat in tranzactii cu
to affreight, to fix optiuni) option dealer/operator;
~ cu navlu forfetar/global - to charter (SUA) commission broker; (la bursa de
for lump sum mdrfuri) produce broker ~ de colectare a
~ spatiu pe nava - to charter space accizelor - exciseman ~ de companie - (mar.)
afretare s.f. (mar.) chartering, company's agent
freightage, affreightment, fixture ~ de cumparare - (care achizitioneazd mdrfuri
agenda s.f. 1. (cornet) note/pocket pentru patronul sail) purchasing agent
book 2. (ordine de zi) agenda, order of
~ de descarcare - unloading agent ~ de
the day
descarcare-primire - discharging contractor
agent s.m. 1. agent; (de schimb, bursa
~ de expeditie - (a mdrfurilor) forwarding
etc.) broker; (intermediar) go-between,
medium, middleman 2, (substantd) agent, freight forwarder ~ de export - export
agent agent ~ de import - import agent ~ de investitii
~ al armatorului - (mar.) owner's - money manager ~ de incasari - collecting
agent agent ~ de Tncarcare - loading contractor ~ de
~ al carausului - carrier's agent incarcare si expeditie - shipping and
~ al navlositorului - (mar.) charterer's forwarding agent
agent, charter bound agent ~ de lichidare in vama - clearance/ clearing
~ al unei companii de mesagerie - agent; (SUA) customs broker ~ de navlosire -
(SUA) expressman (mar.) chartering agent/broker, freight
~ comercial - commercial agent;
agent/broker ~ de onorare a cererilor de
(comis-voiajor) travelling salesman,
despa-gubire - (in baza politelor de asigurare)
canvasser; (comisionar) mercantile
agent; (intermediar) merchandise claims adjuster ~ de pariuri - bookmaker ~ de
broker presa - press agent ~ de primire - (a
~ comercial costier - (mar.) beachman mdrfurilor) receiving clerk
~ comisionar - commission agent ~ de publicitate - advertising/publicity agent
~ consular - consular agent ~ de schimb - (bur.) stockbroker; (de mdrfuri)
~ de aprovizionare a navelor - mercantile broker; (de cambii) cambist, running
shipchandler, ship's chandler broker; (de titliin (ie vuio^ift'} conversion a "en:
~ de asigurare - insurance agent/
broker; (cdruia i se cedeazd un bun
asigurat) (asig. mar.) abandonee;
(membru al unei asociatii profesionale)
incorporated broker
~ de asigurare Lloyd - (asig. mar.) Lloyd's
agent
AGE-AGR 27
~ de schimb valutar - foreign ~ de garantare a creditelor de export
exchange broker/dealer - export credit agency
~ de scont - discount broker, bill ~ de informatii de credit - credit
broker reference agency
~ de subscriere - subscription agent ~ de informatii financiare - (despre
~ de transfer - (care inregistreazd firme) status enquiry agency
transferal titlurilor de valoare) (SUA) ~ de navigatie - shipping agency
transfer agent ~ de plasare - employment agency/
~ de transport - transport agent bureau
~ de transport si expeditie - shipping ~ de presa - press agency
and forwarding agent ~ de publicitate - advertising agency
~ de tranzitari - transit agent ~ de rating - rating agency
~ de vanzare a navei - ship sale ~ de recuperare a datoriilor - debt-
broker -recovery agency
~ de vanzari - selling agent, sales ~ de stiri - news agency
agent/representative ~ de verificare a solvabilitatii - (unui
~ del credere - del credere agent client sau a unei firme) credit agency
~ electoral - canvasser ~ de voiaj - travel/tourist agency
~ fiscal - tax collector, exacter, ~ guvernamentala - government
exactor; (care fixeazd impozitele) agency
assessor ~ imobiliara - estate agency
~ frigorific - cold carrier, cooling ~ maritima - maritime agency
agent, refrigerant ~ portuara - port agency
~ frigorific lichid - refrigerant fluid ~ vamala - customs agency
~ general al armatorului - (mar.) agio s.n. (bur., fin.) agio; premium
husband agiota v.t. to job, to speculate on the
~ imobiliar - real estate agent/ stock exchange, to bull and bear
agiotaj s.n. agiotage
operator, estate agent; (SUA) realtor
agiotor.y.m. agio/stockjobber
~ intermediar - (comisionar cu
agitare s.f. (a pietei bursiere prin
ridicatd) factor
cumpdrarea masivd de actiiim ale unei
~ maritim - marine agent, ship agent/
societdti neperfbrmante cu intentia de
broker; (de expeditie) shipping agent
u-i create artificial valoarea) bubble
~ monetar - circulating medium
agitat adj. (despre piata bursieru}
~ pentru brevete - patent agent
excited
~ platitor - paying agent
agrar adj. agrarian
~ sanitar - health officer
agregat s.n i. (uti/a]) (engine) unit,
agentie A./' agen;,)1, {^euhi} uffice
plani. unit. :"-seinbly, geiieratsng sc;
~ comerciala conii-iserciaL'ti-ciJi.,
2. {indicts,..:' siati.Mic ci.! cme ,u' niasouici
agency
~ de bilete - ticket agciicy acli':uutea econciii[(.n u ii/ici tan') a^gre^ti^
28 AGR-AJU
~ macroeconomic - macroeconomic ~ a salariilor - wage adjustment
aggregate ~ a valorii - (mdrirea sau scdderea
~ monetar - monetary aggregate valorii unui post de activ din bilant
agricol adj. agricultural pand la valoarea zilei respective)
agricultor s.m. farmer, cultivator; (cont.) value adjustment
agriculturist; (tdran) peasant agricultura ~ conjuncturala - (ansamblu de
s.f. agriculture, farming; politici si mdsuri macroeconomice
luate de stat) conjunctural adjustment

~ de subzistenta —
subsistence ^bsist
~ ^mM a Droturilor
agriculture/farming
~ extensiva - extensive agriculture ~ -corrcctiE
intensiva - intensive agriculture, high price adjustment
farming ~ la convertire - (sumd rezultatd, in
~ mecanizata - mechanized agriculture momentui convertirii obligatiunilor,
~ mixta - (cultivarea pdmantului si din diferenta dintre pretui de ram-
cresterea animalelor) mixed farming bursare al vechilor obligatiuni si pretui
agrimensor s.m. land surveyor color noi) adjustment on conversion
agrimensura s.f. land surveying ~ la sfarsitui anului - (a conturilor in
agrobiologie s.f. agrobiology, agricultural vederea mcheierii bilan^ului) year-end
biology adjustment
agrochimie s.f. agrochemistry, ~ structurala - (modificdri promovate
agricultural chemistry agroindustrie s.f. de autoritdtile guvernamentale pentru
agribusiness agronoms.m. agronomist ameliorarea climatului general al
agronomic s.f. agronomy, agronomics, economiei nationale) structural
agriculture adjustment
agrotehnica s.f. agrotechnics, agricultural ajustari ale taxelor vamale la export
- border tax adjustments
engineering, land use, farm practices
ajuta v.t. to aid; to assist; (material) to
agrozootehnica s.f. agricultural support; (a sustine) to sustain, to back
zootechnics ajun s.n. eve up; (la nevoie) to relieve
~ al lichidarii - (bur.) name day ajunge v.i. ajutor s.n. aid; (asistentd) assistance;
(la) 1. to arrive (at) 2. (despre o sumo) to (material) support; (la nevoie) relief;
amount (to) ~ la scadenta - to fall due ~ la (bdnesc) allowance; (alocatie) benefit
un compromis - (cu creditorii) to s.m. 1. aid; assistant 2. (loctiitor)
compound deputy; (adjunct) adjunct, adjoint
ajusta v.t. (la) to adjust (to) ~ de boala - sick(ness) allowance/
ajustare s.f. adjustment benefit/pay
~ de inmormantare - death grant
~ de maistru - charge hand
~ de na§tere - maternity allowance/
benefit/pay
~ de stat - (acordat familiilor
numeroase) state grant to large families
AJU-ALO 29
~ de §omaj - unemployment ~ pentru consum rapid - (fast foods,
allowance/benefit/pay, dole alimente special ambalate si preparate
~ economic - economic assistance pentru a fi consumate imediat)
~ extern - foreign aid convenience goods alimenta v.t. 1. to feed,
~ financiar - financial assistance to nourish
~ mutual - mutual aid 2. (CM apd, energie electricd etc.) to
~ pentru comert - (serviciile bancare,
supply; (cu combustibil) to fuel
de publicitate, asigurdri, transporturi)
aids/ancillaries to trade 3. (piata) to supply
~ social - social security benefit alimentara s.f. provision/food store
alatura v.t. \. (a pune aldturi) to lay aliniere s.f. (procesul prin care o
by, to join, to add/to adjoin/to subjoin bancd isi coreleazd activul/creditele cu
to; (a anexd) to annex; (intr-un plic) to pasivul/depozitele) matching
enclose 2. (a compara) to compare; (a ~ a fondurilor - (rnetodd de finantare
confruntd) to confront; (a colationa) to a creditelor prin depozite cu scadentd
collate comund) funds matching
alaturat adj. (anexat) annexed, aloca v.t. to allocate, to allot, to assign;
enclosed (din buget) to budget; (a destina) to
aici ~ - here enclosed, herewith earmark
album s.n. album; (pentru articole, alocare s.f. allocation, allotment,
decupaje etc.) scrap book assignment; appropriation
~ de mostre - sample book ~ a activelor - asset allocation
alcatui v.t. 1. (a schita, a redacta) to ~ a capitalului - (criterii de decizie
draw up 2. (un deviz) to estimate pentru investitii in active fixe care
aleatoriu adj. aleatory, random implied compararea costului investitiei
alegator s.m. voter, elector cu beneficiile sale viitoare) capital
alege v.t. 1. to choose; (a selecta) to budgeting
select, to screen 2. (a vota) to elect, to ~ a costurilor individuale - (din
vote 3. {intr-un post) to vote in costui total) cost allocation
alegere s.f. 1. choice; selection; (a celei ~ a resurselor - (distribuirea resur-
mai bune alternative) (man.) screening selor, mtr-o economic, intre diferite
2. (yotare) election, polling utilizdri pentru a obtine un ansamblu
alianta s.f. alliance de bunuri finale) allocation of
aliena v.t. (dr.) to alienate resources, resources allocation
alienabil adj. alienable ~ de actiuni - allotment of shares
alienare s.f. (dr.) alienation ~ de sarcini specifice - (fiecdrui utilaj
aliment s.n. food, foodstuff; pi. din cadrul fabricii) machine loading
victuals alocatie s.f. allocation, allotment,
alimente de prima necesitate - assignment; (ajutor bdnesc) allowance,
essential foodstuff benefit, compensation, grant-in-aid
~ bugetara - budget dole
30 ALO-AMB
~ de familie - (pentru copii) family to adjourn, to continue 3. (a pdsui) to
allowance reprieve, to respite
~ de hrana - food/victualling amanare s.f. 1. postponement; delay 2.
allowance (dr.) adjournment 3. (pdsuire) respite,
~ de tmbarcare - (mar.) shipping grace
allocation ~ sine die - adjournment sine die
~ de §omaj - dole ambala v.t. to pack up, to package, to
~ individuals - capitation grant wrap up; (in baluri) to bale; (in sad) to
~ pentru copil - child benefit bag; (in Idzi, cutii) to encase; (cadouri)
~ pentru grevi§ti - strike benefit/pay to gift-wrap
alonja s.f. (pagina atasatd unei cambii, ambalaj s.n. pack, package, packing,
destinatd andosdrilor succesive) wrapping
allonge, rider ~ cerut §i platit de cumparator -
alterna v.t. to alternate special packing paid
alternative s.f. alternative ~ de export - export packing
alternative nonmonetare - (elemente ~ de ma§ina - machine packing
implicate in luarea deciziilor privind ~ defectuos - deficient/faulty packing
utilizarea resurselor care nu pot fi ~ din hartie rezistenta - kraft paper
exprimate in forma monetard) ~ etan§/impermeabil - waterproof
nonmonetary alternatives packing
amanets.n. pawn ~ facturat separat - packing extra
a da/a lasa ~ - to pawn ~ inclus in pret - packing included
a scoate de la ~ - to take out of pawn, ~ maritim - seaworthy packing
to redeem, to ransom ~ necorespunzator - inadequate
amaneta v.t. to pawn, to put in pawn packing, unsound package
amanetare s.f. pawnage ~ neinclus in pret - packing not
amara v.t. (incdrcdtura navel) (mar.) included
to lash, to secure, to fasten, to fix, to ~ pentru cadouri - giftwrapping
bind ~ pentru transportui pe mare -
amarare v.t. (mar.) lashing, securing, packing for shipment, overseas pack
fastening, fixing, binding ~ potrivit dupa forma obiectului - fit
~ a caricului/incarcaturii - (in packing
magazia navei sail pe punte) securing ~ refolosit - second-hand package
of cargo ~ returnabil - returnable package
~ a marfurilor - making fast, ~ transparent - blister pack
strapping ambalare s.f. packing, wrapping; (in
~ pentru mare - securing for sea baluri) baling; (in sad) bagging,
~ temporara - working fastening sacking; (in Idzi, ciitii) encasement,
amana v.t. 1. to postpone, to lay over, crating; (de cadouri) giftwrapping
to put off; (a intdrzia) to delay 2. (dr.) ambalator^.w. packer, wrapper
ambasada s.f. embassy
AMB-ANA 31
ambasador s.m. ambassador to sink, to clear off, to write off 2.
~ plenipotentiar - plenipotentiary (procedeu contabil ce constd in diminuarea
ambulant adj. itinerant, strolling treptatd a valorii capitalului fix,
ameliora v.t. to improve, to make survenitd in cursul perioadei de
better, to better functionare, ca urmare a uzurii normale
ameliorare s.f. improvement, si a invechirii previzibile} to depreciate
betterment
amortizabil adj. depreciable amortizare
~ a solului - soil improvement
amenaja v.t. 1. to arrange; (o casa) to s.f. 1. (a unei datorii) amortization,
fit up, to dispose; (un oras) to plan; (a sinking 2. (cont.) depreciation, wear and
mobila) to furnish 2. (a echipa) to fit tear ~ accelerata - accelerated depreciation
out, to appropriate; (o nova pentru o ~ cumulata - accumulated
anumitd clasd de pasageri sau pentru depreciation
transportui de marfd) to accommodate ~ fixa - fixed depreciation ~ in cote egale
amenajare s.f. 1. arrangement; - straight-line depreciation
accommodation 2. pi. {ale navei) ~ in sume fixe - level payment
accommodations, fittings, facilities amortization
~ de santier - construction ~ libera - free depreciation ~ normala -
management fair wear and tear amplasa v.t. to place, to
~ forestiera - forest management
lay out, to site, to locate
~ portuara - harbour accommodation
amenajari de dana - berthing amplasament^.n. site, location an
facilities, berth fittings s.m. year
~ pentru animale - cattle fittings ~ civil/calendaristic - civil/calendar year
~ pentru cereale - grain fittings ~ comercial - commercial business ~
~ pentru pasageri - passenger contabil - accounting year ~ cu vin de
accommodations calitate - vintage year ~ curent - current
~ pentru transportui fructelor - year ~ de productie - working year ~ de
(faguri de lemn) fruit fittings referinta - base year ~ financiar -
amenda v.t. 1. (a imbundtdti) to financial year ~ fiscal/bugetar - fiscal year
amend, to improve; (o lege) to amend ~ - record/de varf- peak year ~
2. (a pune la amenda} to fine, to universitar - academic year ani de munca
penalize - (socotiti la calcularea pensiei)
amendamenti-.n. amendment
pensionable service analists.m. analyst
amenda s.f. fine, penalty; (penalitate
pentru mcalcarea unui contract)
forfeit, penalty
amiralitate s.f. admiralty
amnistia v.t. to amnesty
amortiza v.t. 1. {a rambursa treptat o
datorie prin pidti repetate) to amortize,
32 ANA-ANA
~ al pietei bursiere - (care intocmeste namentald a unui stat) political risk
grafice, tabele) chartist analysis
~ de investitii - investment analyst ~ a scadentelor - due date analysis
analiza v.t. to analyse; (a defaica) to ~ a seriilor cronologice - (pentru
break down elaborarea previziunilor comerciale)
analiza s.f. analysis; (defalcare) time-series analysis
breakdown ~ a sistemului - system analysis
~ a breselor - (identificarea ~ a timpului necesar miscarilor - (in
oportunitdtilor de marketing pe o procesul muncii) motion time analysis
piata) gap analysis ~ a titrului - assay
~ a calitatii - quality survey ~ a tranzactiei - (cont.) transaction
~ a cheltuielilor de capital - capital analysis
expenditure analysis - a valorii - (analiza componentelor fi
~ a componentelor activitatii - a operatiilor pentru obtinerea unui
operation breakdown produs, in vederea realizdrii aceleia^i
~ a componentelor postului - job calitdti la un cost mai redus) value
breakdown analysis
~ a concurentei - (de cdtre firmele ~ a vanzarilor - sales analysis,
rivale) competitor analysis breakdown of sales
~ a drumului critic - (analiza etapelor ~ a vanzarilor cu amanuntui -
pentru realizarea fiecdrei activitdti (debuseuri, stocuri, publicitate etc.}
succesive in vederea implementdrii shop audit
intregii strategii) critical path analysis ~ a vanzarilor in adancime - (de la
~ a fluxului de numerar - (cont., fin.) primirea comenzii pdnd la expedierea
funds-flow analysis mdrfii §i afacturilor) sales depth test
~ a investitiei - investment analysis ~ a vechimii debitorilor - debtor age
~ a postului -job analysis analysis
~ a pragului de rentabilitate - ~ asociata - (tehnicd de lucru utilizatd
(metodd de a stabili ce nivel al in dezvoltarea noilor produse) conjoint
vdnzdrilor este necesar pentru ca un analysis
produs nou so. depdseascd pragul de ~ calitativa - (studiu de piata)
rentabilitate, adicd veniturile sdfie mat qualitative analysis
man decdt costurile) (cont.) break- ~ cantitativa - (studiu de piata}
-even analysis quantitative analysis
~ a preturilor - breakdown of prices ~ comportamentala - (initiatd dc
~ a proportiilor — (pentru deter- conducerea unei intreprinderi pentru u
minarea performantelor unui agent afia cauza relafiilor necorespunzdtoare
economic) ratio analysis dintre patronat si salariati) attitude
~ a riscului - (fin.) risk analysis survey
~ a riscului politic - (evaluat de un ~ contabila - accounting analysis
investitor, referitor la politico guver-
ANA-AND 33
~ cost - beneficiu - (metoda de ~ macroeconomics - macroeconomic
evaluare a oportunitdtii implementdrii analysis
unui protect, a continuant unei afaceri ~ marginala - marginal analysis
prin compararea beneficiilor obtinute ~ pe categorii - category analysis
cu costurile /acute) cost-benefit ~ procentuala - percentage analysis
analysis ~ statistics - statistical analysis
~ de expertiza/arbitraj - umpire ~ strategics - (analiza factorilor-cheie
analysis care pot asigura succesul) (man.)
~ de grup - (tehnicd de analizd strategic analysis
statisticd prin intermediul cdreia o ~ structurala - (a unei ramuri indus-
mostrd este incadratd intr-o serie de triale, a unei economii nationale)
grupuri cu anumite trdsdturi comune) structural analysis
cluster analysis ~ volumetrica - measure analysis
~ de piata - market analysis ancheta s.f. 1. (dr.) inquest, inquiry,
~ de portofoliu - (analiza unui depozit investigation 2. (sociald etc.)
de titluri avdnd drept criteriu valoarea investigation; (studiu) survey
bursierd a acestora, profitui etc.) ~ de opinie - opinion survey
portfolio analysis ~ de piata - market survey
~ de trend - (analiza evolutiei situatiei ~ de teren - field research
financiare mregistratd de o firmd) -judiciara -judicial investigation
trend analysis ~ prin sondaj - sample survey
~ dispersionala/de variants - (analiza ~ sociala - social investigation
diferentelor dintre costurile si veni- andoca v.t. (mar.) to dock, to drydock
turile alocate si cele actuate) variance andosa v.t. (un efect de comert) to
analysis endorse, to back
~ economics - economic analysis andosabil adj. endorsable
~ factorials - factorial analysis andosant v. andosator
~ financiara - financial analysis andosare s.f. endorsement
~ globala - bulk analysis ~ completa - endorsement in full
~ incrementala - incremental analysis conditionata - conditional
~ intrare-iesire - (metoda de studiere endorsement
a interdependentelor cantitative dintre ~ cu rezerve - qualified endorsement ~ de
activitdti economice corelate, de complezenta - accommodation
analizare a relafiilor dintre divers ele endorsement
industrii producdtoare fi consumatoare ~ defectuoasa - incorrect endorsement ~
din cadrul unei economii nationale)
facultativa - facultative endorsement ~ in
input-output analysis
~ in sectiune transversals - (calculul alb - endorsement in blank ~
ratelor financiare la doud momente neconditionata - unconditional/ absolute
diferite de timp) cross-sectional endorsement
analysis ~ prin procura - procuration
endorsement
34 AND-ANS
~ reglementara - regular endorsement ~ ~ ferm — (a! subscriitorului fata de
restrictiva - restrictive/restricted endorsement intreaga emisiune de titluri de valoare)
speciala/nominala - special firm commitment
endorsement ~ neonorat/restant - outstanding
andosatar^.rn. endorsee andosator-y./n. liability
endorser, backer ~ precedent - previous ~ scris - (depus in custodia unei terte
persoane care actioneazd conform unei
endorser ~ ulterior - subsequent endorser al
intelegeri prealabile} (dr.) escrow
doilea ~ - second endorser anex adj. annexed;
angajare s.f. employment, hire;
enclosed anexa v.t. to annex, to append, to join; (intr-un post) induction
{intr-un plic) to enclose ~ continua — (perioadd de functionare
anexat adj. annexed; (alaturat) nemtreruptd la o firmd, folositd pentru
enclosed calcularea unor beneficii) continuous
~ alaturat - annexed herewith employment
~ la prezenta - attached hereto ~ de forta de munca excedentara -
anexa s.f. 1. annex; (la un document} (pentru a evita lips a acesteia in viitor)
rider, schedule; (in plic) enclosure 2. labour hoarding
{dependinta} annex; dependency, ~ de personal - staffing
appurtenance angajat.s-.rn. person engaged/employed
angaja v.t. 1. to employ, to hire (on); ~ cu norma intreaga - whole timer,
to take in one's service; (ca ucenic) to full-time employee
indent, to indenture 2. (o nava) to book, angro adv. wholesale
to hire, to fix 3. (a implied} to involve angrosist s.m. wholesale dealer/
v.r. 1. (a se obligd) (sd) to engage merchant, wholesaler; (comerciant care
oneself (to), to pledge/to bind oneself se aprovizioneazd de la un anumit
(to) 2. (intr-un serviciu) to become producdtor, pdstrdnd un anumit stoc de
employed, to go into service marfd, in schimbul unor bonificatii)
~ raspunderea - to pledge the liability stockist
of animal s. n. animal
angajament s.n. 1. engagement, - de povara - pack animal, beast of
commitment; pledge; (de naturd burden
contractuala) indenture 2. {obligatie) ~ de tractiune - beast of draught
obligation, liability; (datorie, pasiv) ~ producator de lana - wool bearer
liability animate de reproductie - bloodstock,
~ de contributie - (in avaria comund) pedigree stock
(asig. mar.) average bond ~ vii - {categoric de marfd) live
~ de garantie - suretyship cattle/stock
~ eventual - contingent liability animatic s.n. (fragmentele in miscare
dintr-un clip publicitar televizai)
animatic
ansamblu^.rt. ensemble; aggregate
ANS-ANU 35
~ de date catalogate - catalogued data ~ de consignatie - consignment
set warehouse
~ de elemente - (care afecteazd ~ frigoritic — cold storehouse
randamentid) yield mix ~ pe tarm - warehouse ashore
~ de locuinte - housing development - portuar - harbour warehouse
~ de produse - product mix ~ vamal - bonded/customs warehouse,
antedata v.t. to antedate, to foredate public storehouse
antedata s.f. antedate antrepozitare s.f. warehousing
anteproiect s.n. preliminary/previous antreprenor s.m. contractor,
design/plan/project, first draft entrepreneur, enterpriser, undertaker
anterior adj. anterior (to), prior (to) ~ de chei - wharfinger
anterioritate s.f. anteriority, ~ de constructii - master-builder,
previousness; priority building contractor
~ a inventiei - priority of invention ~ de descarcare-primire - (a mdrfu-
aatets.n. heading of a letter, letterhead rilor) (mar.) landing coniractor
anticipa v.t., v.i. to anticipate, to ~ de incarcare - loading contractor
forestall ~ de pompe funebre - undertaker:
anticipare s.f. anticipation; (asteptare, (SUA) mortician
expectativa) expectation ~ de transporturi - haulage/cartage
~ si temporizare - (indicatorii contractor, transporter
activitdtii economice nationale sunt fie ~ general - prime/chief contractor
previzionati, fie confirmati dupa antrepriza s.f. undertaking, enterprise,
producerea transformdrilor) leading work by contract, contract for a work
and lagging a da in ~ - to put out to contract
anticipari de pret - price expectations a lua in ~ - to contract for, to take by
~ inflationiste - inflationary contract
expectations anual adj. yearly, annual adv. yearly,
~ rationale - (tendinta participantilor annually
la schimb de a prevedea actuinile anuar s.n. yearbook, directory
vizand modificarea rezultatelor pietei) ~ comercial/al societatilor comerciale
rational expectations - trade/commercial directory
anticipat adj. anticipated adv. ~ de publicitate - advertising directory
beforehand ~ statistic - statistical yearbook
antidumping s. n. antidumping anuitate s.f. annuity
antiinflationist adj. anti-inflationary ~ a politei comune de asigurare de
antiprotectionist s.m. (SUA) tariff viata -joint life annuity
reformer ~ a politei comune de asigurare de
antitrust adj. antitrust viata si pentru supravietuitor - (cu
antrepozit s.n. warehouse, storehouse, anuitatea diminuatd dupa decesul
entrepot unuia dintre cei doi asigurati) joint life
and survivor annuity
36 ANU-APE
~ aleatorie - (a unei polite de asigurare de ~ in ziar - newspaper advertisement ~
viatd, a caret platd este conditionatd de publicitar - (la radio si televiziune) spot
producerea unui eveniment) contingent announcement/broadcast, commercial; (al
annuity ~ amanata - (as ig.) deferred annuity ~ unui detailist publicat aldturi de anuntui
perpetua - perpetual annuity ~ platibila fabricantului respective (SUA) tie-in a da
pentru o perioada limitata - (asig.) terminable un ~ la ziar - to advertise in a newspaper,
annuity ~ prin reversiune - (asig.) to put an advertisement anunta v.t. to
reversionary annuity announce, to notify;
~ sigura/la termen - (asigurare care prevede (printr-un afis) to bill; (in ziar, la radio
plata cdtre beneficiar a unei anuitdti pe o etc.) to advertise
perioada determinata) annuity certain aparat s.n. apparatus, device,
anula v.t. 1. to annul, to disannul; (a revoca) to appliance; (marina) machine;
revoke; (a contramanda) to call off; (o (instrument) instrument; (mecanism)
comandd, un credit etc.) to withdraw; (o gear, mechanism
datorie) (cont.) to write off 2. (dr.) (a abrogd) ~ de productie - production apparatus
to nullify; (a rezilia) to cancel, to undo, to void, ~ pentru prelevare de probe -
to vacate; (a respinge, a casa) to overrule, to sampler, sampling device
reverse; (o lege, un testament etc.) to render aparatura s.f. apparatus; equipment
void, to void, to repeal anulabil adj. ~ electrocasnica - white goods
cancellable; voidable, vacatable apartament.s'.n. flat; suite
anulare s.f. 1. annulment, apartamente cu chirie/de inchiriat -
disannulment; (a unei comenzi, a unui credit lodgings
etc.) withdrawal; (a unei datorii) remittal, apatie s.f. apathy
write-off 2. (dr.) (abrogare) nullification, ~ la cumparare - (in ciuda reclame!)
defeasance; (reziliere) cancellation, voidance, sales apathy
apa s.f. water
avoidance; (a unui testament etc.)
~ poluata - polluted water
invalidation, voidance
~ potabila - drinking/potable water
anunt s.f. announcement, notice,
ape continentale - continental waters
notification; (afis) bill; (in ziar) advertisement; ~ costiere - coastal/offshore waters
(informatie apdrutd in ziar) insertion; ~ cu trafic intens - congested waters
(fluturas, anunt distribuit trecdtorilor) ~ de pescuit - fishing waters
handbill ~ de reclama - (secvenfe din filme de ~ industriale - industrial waters
cinema si televiziune prezentate ca reclama) ~ interioare - intemal/interior/inland
trailer waters
~ Internationale - international waters
~ inchise - (pentru navigatie) closed
waters
~ maritime - maritime waters
~ nationale - inland waters
APE-ARE 37
~ navigable - navigable waters stock; ( cu alimente) to provision, to
~ portuare - harbour/port waters victual, to cater for v.r. to take/to lay in
~ reziduale/uzate - waste waters, a stock/supply, to buy in, to provide
effluents oneself
~ teritoriale - territorial waters ~ excesiv — (o piatd, un magazin etc.)
apel s.n. 1. call 2. (dr.) appeal to overstock
~ de sinistru - {mar.) distress/SOS call ~ insuficient - to understock
a declara ~ - to lay/to lodge an appeal, aprovizionare s.f. supply; (furnizare)
to reclaim furnishing; (cu alimente) provisioning,
apelant s.m. (dr.) appellant, appealing victualling, catering
party, plaintiff in appeal ~ institutionalizata - (modalitate prin
aplana v.t. (un conflict) to settle care diversele organizatii identified si
aplica v.t. 1. (o lege) to enforce 2. (o evalueazd produsele pe care doresc sd
semndtura, o stampild) to append, to Ie achizitioneze) organizational buying
affix ~ in grup - (a detailistilor) group
apart s.n. contribution trading
~ de capital - contribution of capital ~ pe termen scurt - short-run supply
aprecia v.t. (a evalua) to appraise, to ar s.m. (unitate de mdsurd) are
evaluate, to estimate, to assess v.r. ara v.t. to plough, to till
arabil adj. arable, tillable
(bur., cont.,fin.) to appreciate
aranjament s.n. arrangement;
apreciere s.f. 1. (evaluare) appraisal,
(intelegere) agreement, settlement
evaluation, estimate, assessment 2. (a ~ amical - friendly arrangement
valorii unui activ) (bur., cont., fin.) aratura s.f. 1. (arat) ploughing, tilling
appreciation 2. ploughland, tillage
~ a capacitatii - (unui salariat) arbitra v.t. to arbitrate; (un diferend) to
performance appraisal umpire
~ a perspectivelor pietei - assessment arbitraj s.n. 1. (solutionarea unui
of market prospects diferend de cdtre o persoand sau
~ a unei valute - (in raport cu altele) institutie automata) arbitration 2.
currency appreciation (cumpdrarea si vdnzarea simultand de
aproba v.t. to approve; to sanction; (a instrumente financiare similare pe
ratified) to ratify; (a fi de acord cu) to piete diferite cu scopul realizdrii unui
agree with/to profit sau pentru a prevent eventualele
aprobare s.f. approval schimbdri posibile in raporturile de
~ a cadastrului - planning permission preturi ale instrumentelor respective)
apropria v.t. to appropriate 2. (dr.) to arbitrage
convert ~ cu dobaiida acoperita - (fin.)
apropriere s.f. 1. appropriation 2. (dr.) covered interest arbitrage
conversion ~ de indici - (bur.) index arbitrage
aproviziona v.t. to supply; (a furniza)
to furnish; ( cu materiale, piese etc.) to
38 ARB-ARM
~ intre burse ale aceleiasi tari - ~ monetar/cu titlu legal - standard/
shunting ~ pentru normele de munca ~ sterling silver
arbitration of work standards arhivar s.m. archivist, keeper of the
~ speculativ - speculative arbitrage records
~ valutar - arbitrage in/of exchange, arhivas.f. archives, records
exchange arbitrage arhivele statului - public records
arbitru s.m. arbitrator, arbiter arie s.f. area; (siiprafatd) surface;
arbore s.m. tree (zond) zone; (intindere) extent, expanse ~ a
~ de decizie - (stabilirea grqflcd a vanzarilor - (de care rdspunde un agent de
tipului de relatie intre deciziile vdnzdri) sales territory/zone ~ productiva -
manageriale si factorii probabilistici) (arie petroliferd} payable area/zone
(man.) decision tree arierat^.n. arrear, overdue debt arima v.t.
arenda v.t. (a da sau a Ilia in arenda) (afrxa incdrcdtura unei. nave sau a unm avion
to lease, to rent; [a luu in arenda} to
pentru mentinerea mini centra/ favorabil
tenant
stabilitdtii) to stow
arendare s.f. (dare sau luare in
arenda) lease, leasing; (luare in arimare s.f. stowing, stowage ~ a marfurilor -
arenda) tenancy stowing goods ~ corecta - sound stowage
arenda? s.m. leaseholder, lessee, tenant arma v.t. 1. (o nava) to fit out, to outfit, to
~ abuziv — (care continud sd ocupe o commission 2. (a incadra cu echipaj o navd) to
proprietate dupd expirarea contrac- man armare .s'./ (mar.) 1. (dotare cu
tului fdrd acordul proprielarului) echipament si materiale) fitting out, outfit,
tenant at sufferance commission 2. (incadrare cu echipaj) manning
~ cu contract — (valabil un anumit armatorA'./H. (mar.) shipowner, owner ~ -
numdr de ani) tenant for years
administrator - managing owner ~ al navei de
~ cu contract valabil un an - tenant
linie - berth owner/ shipowner
from year to year
- fara contract -- tenant at will ~ in cota ~ al navei-tramp - tramp owner ~ -
indiviza - tenant in common ~ pe viata - tenant ciimparator — merchant shipper
for life, life tenant arenda s.f. (drept) lease; independent/necartelat
(plata) rent nonconference carrier ~ - Inchirietor -
-- excesiva - rack-rent chartered/freight contractor
- pe viata - perpetual lease - »{ na\ lositor - owner and charterer
- supiimentara - (p'ldtitd pentru terenuri cdnd armoniza v.i 1. {poliiici fi practici nationale
aceslea sunt insuficiente) scarcity rent Ci! stundardele inte:''r.a-honai.e} to
a da in ~ - to grant/to iet out on lease a lua in ~ harmonize 2. (d!fe"te'
- to lake on lease ar^mts.n. silver
-• in. liiigoiiri - silver bullion
ARM-ARU 39
tipuri de registre contabile ale unei articole casnice - household articles ~ casnice
societdti) to reconcile de folosinta indelungata -
armonizare s.f. hamionization household durables
~ a taxelor vamale - (nniformizarea ~ de baza ale exportului - staple
nomenclatoarelor ^i a procedurilor exports
vamale in tdrile care coopereaza) - de fierarie - ironmongery
customs/tariff harmonization ~ de larg consum - consumer goods
~ strategica — {corelarea dintre stra- ~ de lana - woollen goods
tegia companiei ^i resursele sale} ~ de lemn - woodenware
{man.) strategic fit ~ de menaj - small ware
arta s.f. art ~ de mercerie - haberdashery
~ a decorarii vitrinelor - window ~ de moda - fancy goods
dressing ~ de papetarie - paper goods
~ mestesugareasca - handicraft, ~ de prima/stricta necesitate -
craftsmanship (living) essentials, necessaries
articol s.n. 1. (de ziur) article 2. {de ~ de sezon - seasonal articles
lege) article, item 3. (comercial) article, desperecheate/dezasortate
commodity; pi. goods, wares broken/job lot, oddments ~ diverse -
~ contabil - entry, item sundries
~ de export - export
~ exceptionale - {cont.) exceptional items
~ de fond - {editorial) leader, leading
~ extraordinare - (cont.', extraordinary
article
items
~ de import - import, foreigner
~ de inchidere - {cont.) closing entry ~ returnate - (vdnzdtorului} saSes returns,
~ de lux- luxury article returns inwards ~ sanitare - sanitary articles ~
~ de ordine - {cont.) suspense entry semifabricate - semifinished
~ de virament - {cont.) transfer entry semimanufactured articles eel mai
~ debitor - {cont.) debit entry avantajos/competitiv ~ - best buy
~ economic - (in ziar) city article artizan s.m. artisan, handicraftsman, craftsman
~ fara cautare - (impiis artizan al adj. handmade artizanatj-.n.
consumatorului) (SU'A) tie-in handicraft arunca v.t. {mdrfnn, materiale etc
~ foarte cautat - best seller peste hoi-d pentru salvarea navci} {mar.) to
~ garantat - {ca origine) genuine
jettison, to cast/to throw overboard
article
ariincare ;c,/' {a incarcutiin, ':e:.!.. bord)
~ impozabil - taxable article
(mar ) ieUison
~ patentat - proprietary article
~ recapitulativ - (cont.) compound
entry
~ vandut in pierdere - (pentru a
atrage clienieia fi a promova alie
articole) Joss leade'-
40 ARU-ASI
arvuna s.f. advance (money), earnest ~ a creditelor - (care ii garanteazd unui
(money), handsel creditor cd isi va recupera fondurile in
a da ~ - to bind a bargain cazul in care debitorul nu isi mat poate
arvuni v.t. to give earnest (money) for indeplini obligatiile de platd) credit
asambia v.t. to assemble insurance ~ a creditelor de export - export
asana v.t. 1. (o miastind) to reclaim; credit insurance
(tin lac, o baltd) to drain 2. (a
imbundtdti, a redresa) to improve; to
~ a depozitului bancar - bank deposit
normalize 3. (finantele) to reorganize insurance
ascundere s.f. (a activelor de cdtre un ~ a garantiei - guarantee insurance ~ a
falit, a adevdrului de cdtre un asigurat marfurilor depozitate -warehouse
etc.) concealment insurance
asesor^.m. (dr.) assessor ~ a navlului - (asig. mar.) freight
asieta s.f. 1. (pozitie a planului de baza insurance
al unei nave fata de planul orizontal) ~ a raspunderii - liability insurance ~ auto
trim 2. (baza de calcul a unui impozit) - automobile/motor insurance ~ aviatica -
basis aviation insurance ~ casco - hull insurance
~ de exploatare - (mar.) operating
~ colectiva - group insurance ~
trim
concurenta - (la mai multi asigurdtori)
~ de mar§ - (mar.) running/sailing
trim concurrent insurance ~ cu anuitate -
asigura v.t. \. (a da cele necesare) to annuity insurance ~ cu avarie particulars!
provide 2. (a garanta) to secure, to - (asig. mar.) insurance with particular
ensure; to assure 3. (impotriva) to average ~ cu echipament si accesorii -
insure (against); (un rise) to cover; (o (asig. mar.) outfit insurance
proprietate maritimd) to underwrite ~ de la depozit la depozit - warehouse to
v.r. (impotriva) to insure oneself warehouse insurance ~ de marfuri
(against), to take out an insurance periculoase - hazardous (goods) insurance
(against) ~ de persoane impotriva accidentelor si a
asigurabil adj. insurable bolilor - personal accident and sickness
asigurare s.f. 1. securing, ensuring;
insurance
assurance 2. (impotriva accidentelor, a
pierderilor) insurance; (a unui rise)
~ de proprietate - property insurance ~ de
cover; {de viatd) assurance; (maritimd) raspundere civila - third-party insurance,
underwriting public liability insurance ~ de raspundere
~ a animalelor - livestock insurance personala - personal liability insurance
~ a calitatii - quality assurance ~ de renta viagera - life annuity insurance
~ a caricului/incarcaturii - insurance ~ de somaj - uneployment insurance
of cargo, cargo insurance
~ a cheltuielilor extraordinare -
disbursement insurance
ASI-ASI 41
~ de viata - life assurance/insurance ~ de necinstea unui angajat) fidelity
viata din fonduri salariale - (cu insurance
prime achitate/refinute din salami) ~ Impotriva nerespectarii obligatiilor
salary savings insurance, payroll contractuale - fidelity insurance
deduction insurance ~ Impotriva pierderii totale -
~ dubia - {la doi asigurdtori) double insurance against total loss
insurance ~ impotriva prejudiciilor aduse unui
~ efectuata de o societate comerciala tert - third-party insurance
de asigurari - (spre deosebire de o ~ impotriva riscurilor de razboi -
asigurare mutuala) proprietary insurance against war risks, war risk
insurance insurance
~ facultativa - voluntary insurance ~ impotriva riscului de transport -
~ fara avarie particular^ - (asig. transport insurance
mar.) insurance free from particular ~ impotriva riscurilor multiple -
average multiple peril insurance
~ flotanta - floating/open insurance ~ impotriva spargerii - insurance
~ fluviala - river insurance against breakage
~ generala - (impotriva tuturor ~ impotriva tuturor pierderilor sau a
riscurilor) general insurance avariilor - insurance against all losses
~ globala - (care acoperd un grup de or damages
riscuri multiple sau asigurd o ~ impotriva tuturor riscurilor -
proprietate in locuri diferite) blanket insurance against all risks
insurance; (SUA) package insurance ~ in bloc - (a mdrfurilor expediate in
~ inferioara — (subasigurare, loturi mid cu diferite mijioace de
asigurare in care suma asiguratd este transport} block insurance
mult mai mica decdt valoarea reald a ~ maritima - marine/sea insurance
bunului asigurat) underinsurance ~ mobiliara - movable property
~ impotriva accidentelor - insurance
accident/casualty insurance ~ mutuala - mutual insurance
~ impotriva accidentelor de munca - ~ partiala - partial insurance
workmen's compensation insurance ~ pe viata - whole life insurance;
~ impotriva avariilor - insurance (SUA) straight life insurance
against damages ~ pe voiaj - (asig. mar.) voyage
~ Impotriva furtului - theft/burglary insurance
insurance ~ pentru accidente de munca -
~ impotriva incendiului - fire industrial injuries insurance
insurance ~ pentru sectorul tehnic - engineering
~ impotriva lipsei de onestitate - insurance
(incheiatd de patronul care se asigurd ~ pentru toate riscurile - all-risks
impotriva pierderilor cauzate de insurance
42 ASI-ASO
~ pentru vreme rea - (asig. mar.} ~ economica - economic assistance
weather insurance ~ juridica - legal aid
~ perfecta impotriva riscurilor - ~ maritima/pe mare - (in caz de
(bur., fin.) perfect hedge ~ provizorie - pericol) salvage
provisional insurance ~ pentru dezvoitare - development
suplimentara - additional/ assistance
supplementary insurance asigurari de sanatate ~ sociala - social welfare, welfare
- medical/health insurance work
~ tehnica - technical assistance
- de stat - state/national insurance
asocia v.r. (cu) to associate (with), to
- maritime pe caile navigabile
enter into partnership (with)
interioare - inland marine/transit
asocial.?.»;. associate; partner
insurance
~ sociale — social/national insurance ~ activ - active/acting partner
~ sociale din fonduri salariale - - - administrator - managing partner
contributory insurance ~ cu numele - quasi-partner
asigurat adj. insured s.m. insured ~ in participate - (cu raspundere in
person, insurance carrier limitele capitaliilui subscris) special
integral - fully insured asigurator s.m. partner
~ nominal - nominal partner
insurer; (asig. mar.) underwriter
~ principal - senior partner
- ;il earicului - cargo underwriter
~ putin cunoscut - (comanditar,
-- casco - {at corpuhd navei} hull underwriter
partener care nil ia parte acliva la
- de navlu - freight underwriter
afaceri) silent/sleeping partner
- Lloyd - Lloyd's underwriter
~ secundar - junior partner
- maritini - marine underwriter
~ unic - sole trader
- principal - leading underwnter asimetrie
a lua pe cineva ca - to take smb. into
.•;,,/. asymmetry ~ intre nivelurile de
partnership
dezvoitare economica - [aspect esential cil asociatie s.f. 1. association; (socielate)
eco-nomici mondiale conlemporane, society 2. (economica) partnership
conferit de structura elerogend a acesieia, cure ~ de asigurare mutuala - mutual
este alcutuitd din tdri en niveJuri economice insurance association
difenie'} asymmetry '1 economic development ~ de economii si credite - (SUA)
levels asistent s.m. assistant savings and loan association
-- social - welfare/social worker asistenta s.f. 1, - de intrajutorare - (a muncitorilor)
{anuor} assistance, aici; jiroviderit society
~ familiala - family firm
tc. i relief ^.
nonprofit - unicorporated
.issociation
-• patronalii - trade' association
prolesionala/necomerciai;'
ASO-ATI 43
~ voluntara - (de detailisti care au mdeplini sarcmile si obiectivele de
convenit sd cumpere de la un singur lucru) {man.) expectancy
angrosist, in schimbul unor facilitdti si ~ la descarcare - waiting for discharge
avantaje) voluntary groups ~ la incarcare — waiting for loading
asociere s.f. association; (economica) a^teptari Hexibile - (referitor la
partnership valoarea viitoare a unei variahile,
~ fara contract - partnership at will estimatd mfunctie de mai multi factori)
asolament s.n. (rotatie a cultiirilor adaptive expectations
agricole) rotation/alternation/ ~ rationale — (explicarea comporta-
succession/shift of crops, crop rotation/ mentului economic al indivizilor sou al
succession companiilor in functie de. optiunea
~ de cinci ani — five-course rotation pentru una dintre previziunile
~ furajer - fodder rotation realizate) rational expectations
asorta v.t. 1. to assort, to sort: to ataffats.m. attache
match, to suit, to fit 2. (a aproviziona ~ cultural - cultural attache
un magazin cu mdrfuri variate) to ~ comercial - commercial attache
assort ~ militar - military attache
asortiment s.'n. (corn.) assortment, atelier s.n. workshop, shop
range, variety ~ de montaj - assembly shop
~ de e§antionare - variety of patterns ~ de reparatii auto — motor repair
~ in vanzare - sales mix shop
asumare s.f. assumption ~ mecanic - machine shop
~ a riscului — (acceptarea riscului ~ meste§ugaresc - small plan!
chiar si in conditiile in care existd operation
numeroase incertitudini legate de posi- ~ plutitor - (mar.) repair ship/vessel.
bilitatea obtinerii mini anumit cdstig ^i workshop ship/vessel, floating facton,"'
de stabilitatea acestuia) risk works
assumption atesta r t. to attest, to certify
~ a riscului de credit - assumption of atestat s.n. certificate
credit risk - de recomandare - testimonial atinge v.t. 1.
asa adv. (cum) as (un nivel) to reach; (') cifrd, o suma) to run to
~ cum este prezentat - (refentor Ju 2. (un scop} to achie'\ e. to gain, to attain; {a
semnarea iinui conosameiit) (nun: i as realiza) to achieve
presented
- Tn medie - to average
~ cum se prezinta - (conditie in
~- pragul de rentabiSitate - to breai<
asigurarea maritimd} tale qiiale
even
a^teptare s.f. 1, waiting 2, (speri.inSe
atin^ere A/.' (a firii^iihii/citr'isni/i
perspective} expectation 3 (rnvel a!
/';;'';/•?;) (but.) grounding
eforliilui pe care un. salanat cnn.sici(:'i'ci atltudine s.''". attitude
cd trebuie sa-i depnnu pentrii (.i-fi
44 ATI-AUT
~ in fata riscului - (felul in care ~ social - (justificarea costurilor si a
diferite persoane se raporteazd, in beneficiilor impuse societdtii de cdtre
procesul ludrii deciziilor, la caracterul mtreprinderf) social audit
probabilist al evenimentelor) risk auditoriu s.n. audience
attitude ~ captiv - (obligat sd asculte material
atomicitate s.f. (caracteristicd esen- publicitar in timpul receptiondrii unor
tiald a pietei in cadrul cdreia existd programe de radio si televiziune)
numerosi cumpdrdtori si vdnzdtori, captive audience
fdrd ca vreunul dintre ei sdfie prepon- aur s.n. gold
derenf) atomicity ~ afectat.. ./in custodie - gold
atribui v.t. to allot, to assign earmarked
atribuire s.f. allotment, assigning ~ monetar/cu titlu legal - standard
~ a actiunilor - allotment of shares gold
atribut^.n. attribute ~ nemonetar - nonstandard gold
~ evident/caracteristic - (al unui aurifer adj. auriferous, gold-bearing
produs) salient attribute austeritate s.f. austerity
atributie s.f. prerogative, competence; autarhie s.f. autarchy, autarky
(insdrcinare) task, obligation; (de ~ economica - economic self-
serviciu) duty, function -sufficiency
atributii de serviciu - functions autentic adj. authentic, genuine;
audienta s.f. audience (despre o copie) certified
~ — tinta — {segment de consumatori ~ si valabil - (despre cecuri) genuine
vizat de o campanie publicitara) target and valid
audience autenticitate s.f. authenticity,
audit s. n. audit genuineness
~ al resurselor - (in vederea realizdrii autentifica v.t. to authenticate, to
unei strategii economice) (man.) legalize, to certify; (la notarial) to
resource audit notarize
~ bancar - banking audit autoaprindere s.f. (a unor mdrfuri)
~ casnic - home audit spontaneous combustion/ignition, auto-
~ de marketing - marketing audit -ignition
~ detaliat - detailed audit autobuz s.n. bus; (pentru curse lungi)
~ ecologic - environmental audit coach
~ extern - (efectuat de specialist! din autocamion s.n. (motor) lorry,
afara institutief) external audit (automotive/motor) truck
~ general — (la sfdrsitui anului ~ cu remorca - motor lorry and trailer
financial general audit ~ de transportat busteni lungi -
~ intern - (efectuat de specialisti din timber truck
institutia respectivd) internal audit autocisterna s.f. tank lorry/truck, road
~ permanent - continuous audit tank car/tanker, bulk lorry
AVT-A^A 45

autoconsum 5.7!. (consumul de bunuri ~ de import - import licence ~ de


si servicii finale de cdtre producatorul reimport cu scutire de taxe vamale — (a
msusi) self-consumption mdrfurilor care au fost exportate din
autoevaluare s.f. (a impunerii; sistem Marea Britanie cu mai putin de cinci ani
practical in unele tdri prin care inainte de data reimportului) bill of store ~
de retragere - (de sume din cont) drawing
contribuabilul isi calculezd singur authorization ~ de vanzare - selling
cuantumul impozitelor) self-assessment licence ~ scrisa - authorization in writing ~
autofinantare s.f. self-financing, vamala pentru provizii de bord -(mar.)
internal financing victualling bill
autoimpunere s.f. self-taxation autoservire s.f. 1. self-service 2.
automacara s.f. crane tmck, truck (magazin) self-service store autostrada s.f.
crane motorway, expressway autotransport s.n.
automat adj. automatic s.n. automatic truck haul(ing) autotren s.n. truck/motor
machine; (pentru vdnzarea de bilete,
lorry and trailer, trailer truck
tigdri, ziare etc.) slot/vending machine
automatizare s.f. automation autoturism s.n. touring car, (motor) car,
automobil s.n. (motor) car; (SUA) tourer
automobile autoutilitara s.f. utility car/vehicle
~ de proba - test car autovehicul s.n. motor vehicle, power--
autoritate s.f. authority driven vehicle
~ civila - civil authority aval s.n. (garantie speciald de platd a unei
~ delegata - vicarious authority cambii) bill guarantee, surety for a bill of
~ executiva - executive authority exchange
~ fiscala - revenue authority avalist s.m. (eel care garanteazd plata unei
~ ierarhica - line authority cambii prin aval) referee in case of need,
~ maritima - maritime authority guarantor
autoritati portuare - harbour/port
avaliza v.t. (a gira o cambje) to guarantee,
authorities
~ vamale - customs authorities to warrant
autoriza v.t. to authorize; (a permite) avanport s.n. outer harbour/port, outside
to allow, to permit; {a imputernici) to port
empower, to warrant; (a either a o avans s.n. advance (money), earnest
licentd/autorizatie) to licence; (money), handsel; (acordat unei
(publicarea in presd) to release mtreprinderi care produce pentru stat sou
autorizare s.f. authorization pentru derularea unor servicii publice)
~ de retragere - {de sume din cont) imprest
drawing authorization ~ de contributie la avaria comuna -(asig.
autorizatie s.f. authorization, permit; mar.) general average deposit
licence
~ de brevet - patent licence
~ de export - export licence
46 AVA-AVA
'- de tmprumut maritim - advance on avarie s.f. 1. damage; (asig. mar.)
bottomry average 2. (defectiune) breakdown,
~ din navlu - (mar.) freight advance failure
~ in contui marfurilor - advance ~ (a marfii) prin contaminare -
against goods damage by contamination
~ in contui platii - account of payment ~ accidentals - accidental damage
~ in numerar - cash advance ~ anticipata/probabila - anticipatory
avansa v.t. 1. (pe cinevd) to promote 2. damage
(bani) to advance; to pay in advance, to ~ ascunsa/neobservata - (asig. mar.}
make an advance payment v.i. (in hidden damage
junctie) to advance, to be promoted ~ comuna - {asig. mar.') general/gross
avantaj s.n. 1. advantage 2. pi. average
(acordate angajatilor in afara ~ comuna in strainatate - (asig. mar.)
salariului) amenities foreign general average
~ absolut - (detinut de o tara sail o ~ comuna $i salvare - (asig. mar.)
regiune in raport cu altele datorita general average and salvage
resurselor naturale, fortei de mimed ~ de abordaj - (asig. mar.) collision
etc., fapt care determina scdderea damage
costurilor de productie) absolute ~ de e§uare - (asig. mar.) damage
advantage through grounding/stranding
~ comparativ — (principiu care ~ de manipulare - damage by
considerd cd o tara sail o regiune ar handling
trebui sd se specializeze in productia si ~ evaluabila - assessable damage
exportui acelor bunuri pentru care evaluata cu subiectivitate -sentimental
eficienta este relativ crescutd, in damage ~ grava - heavy damage ~ inerenta -
comparatie cu alte bunuri si servicii) (datorita naturii marfurilor sail viciilor
comparative advantage proprii acestora) natural damage ~ in sarcina -
~ competitiv - (ideea conform cdreia damage chargeable to ~ la descarcare -
punctele forte si slabe ale unei societdti discharging damage ~ particulars - (asig.
se pot determina mimai prin mar.) particular average
comparatie cu concurenta) competitive ~ produsa - damage done/incurred ~ produsa
advantage
de apa marii - wash damage
avantaj e si dezavantaje - assets and
~ produsa de deplasarea incarcaturii -
drawbacks
avantaj os adj. advantageous, shifting damage
favourable; profitable, beneficial ~ produsa de frecare - chafing damage ~
avaria v.t. to damage produsa de sudatie - sweat damage
avariat adj. damaged
~ de conditii atmosferice
nefavorabile - (despre mdrfuri)
weather-beaten
AVA-AV1 47
produsa de valuri - wave damage, avicultura s.f. poultry farming
damage through stress of waves ~ usoara - avion s.n. (air)plane, aircraft
slight damage ~ vizibila - (asig. mar.) ~ charter - charter plane
~ de linie/curse regulate - airliner
apparent damage
~ de pasageri - passenger aircraft; (de
avarii acceptate si evaluate - (asig. mar.)
mari dimensiuni) airbus
agreed and liquidated damages avants.n. ~ de transport - commercial/transport
(economic) boom avea v.t. to have; (a aircraft, air carrier
posedd) to possess ~ avantajul intr-o aviz s.n. 1. note, notice, advice:
tranzactie/afacere - to get the best of the notification 2. (sfat) advice; (pdrere)
bargain ~ cautare - to be in opinion
request/demand, to go off/through ~ competent - expert advice/opinion
~ cent debitor - to be in the red ~ cont ~ de angajament - (de spatiu pe nava)
deschis la banca - to bank at/with (mar.) (freight) booking note
~ de angajament in conditii de linie -
~ drept de optiune - to have the first
(mar.) berth note
refusal ~ de atribuire a actiunilor - letter of
~ legatura cu - to have a connection/ allotment, allotment letter
relation to ~ de concediere - notice of dismissal
avere s.f. fortune, wealth ~ imobiliara - ~ de confirmare - (expediat titularului
immovable property, immovables, chattels unui cont sail al unui depozit de titluri.
real, reality ~ mobiliara - movable acesta returndndu-l semnat bdncii sale
property, movables, chattels pentru a confirma exactitatea unui
(personal), personalty extras) reconciliation statement;
~ mobiliara si imobiliara - movable and confirmation slip
~ de convocare - (a actionarilor}
immovable property ~ sub tutela - trust
notice of meeting
fund a face ~ - to make fortune avers s.n.
~ de credit — (care indicd faptui cd in
(al unei monede) obverse aversiune s.f. creditui unui cont a fost fdcutd o
aversion ~ fata de rise - (a investitorilor) inregistrare) credit advice
risk aversion ~ de debit - (care indicd faptui cd in
~ fata de riscul absolut - (sumd de bani la debitiil unui cont a fost fdcutd o
care tin investitor poate renunta ca inregistrare) debit advice
alternativd la o investitie cu rise ridicaf) ~ de dispensa - (notd a unuia dintre
absolute risk aversion aviatie s.f. aviation titularii unui cont comun prin care
~ civila - civil aviation avicultor s.m. renunta la dreptui de a primi extras de
cont separaf) notice of dispensation
poultry farmer/breeder
~ de expediere/expeditie - advice of
dispatch, forwarding agent's notice;
(mar.) advice of shipment, shipping advice
48 AVI-AZI
~ de expeditie pe mare - sailing barrister; (in instantele inferioare) solicitor; (care
advice pregdteste actele in vederea unui transfer de
~ de incasare - collection advice proprietate) conveyancer
~ de incarcare si expeditie - (mar.) ~ cu drept de acces la o anumita instanta - attorney
shipping note special ~ cu drept de acces la toate instantele -
~ de incetare a platilor - notice to attomey-at-large
suspend payments
a consulta un ~ - to take legal advice avocatura s.f.
~ de livrare - delivery advice
~ de nava ,,gata de operare" acceptat legal/lawyer's profession, bar
- (mar.) accepted notice of readiness avut adj. rich, wealthy, well-off, able in estate; (despre
~ de neonorare - (a unei cambii) close) propertied, proprietary s. n. wealth; property ~
notice of dishonour public - public wealth/property avutie s.f. wealth ~
~ de plata - demand note nationala - national wealth axa s.f. axis
~ de primire - notice of receipt ~ temporala - (instrument de analizd monetard prin
~ de retragere de fbnduri - care se abordeazd evenimentele dintr-o anumita
withdrawal notice conjuncture financiara) time line axioma s.f.
~ de sosire a marfii pe calea ferata - assumption ~ a preferintelor revelate - (funda-mentui
railway advice unei teorii a cererii care se bazeazd numai pe fenomene
aviza v.t. to advise; to give smb. notice; obser-vabile si mdsurabile) revealed preferences
(a instiinta) to inform, to notify; (a
assumption axiomele preferintelor consuma-torului
avertizd) to warn
avizare s.f. advice; notice, notification - (in teoria subiectivd a consumatorului individual,
~ a interesului asigurat - (asig.) ipoteze ale analizei comportamentului consu-
notice of interest declared matorului si ale testdrii caracterului rational al acestui
~ a tncasarii - advice of collection comportament) consumer's preferences assumptions
~ a plecarii - (navei) (mar.) sailing azil s.n. asylum; (pentru bdtrdni, sdraci) almshouse
notice
~ a scadentei - notice to pay
~ a sosirii - (navei, a mdrfurilor)
arrival notice
~ de nava ,,gata de operare" - (mar.)
notice of readiness
~ de nava ,,la rand" - (mar.) stem
note
avizier s.n. notice/poster board,
billboard
avocat s.m. lawyer, advocate, attorney
(-at-law); (in instantele superioare)
B
bac§i§ s.n. tip, gratuity, baksheesh, ~ globala — (suma tuturor tranzactiilor
douceur autonome sau oficiale finantate cu sau
a da cuiva un ~ - to give smb. a fdrd folosirea rezervelor) overall
gratuity, to give smb. smth. for himself, balance
to tip smb. ~ invizibila - (a serviciilor) invisible
bagaj s.n. luggage; baggage balance
bal s.n. (balot de marfa) bale, (load) ~ materiala/economica - (tablou
pack statistico-economic prin care se eva-
~ cu invelis - wrapped bale lueazd resursele necesare producerii
~ de bumbac - cotton bale de bunuri) material/economic balance
balansa v.t. (un cont) to balance, to ~ patrimoniala - (situatia financiara. a
even up unei firme la un anumit moment)
balanta s.f. 1. (cdntar) balance, (pair patrimonial/assets balance
of) scales, weighing machine 2. (cont., ~ romana - steelyard, Roman balance
fin.) balance ~ vizibila — (a exporturilor §i a
~ a concesiilor - balance of importurilor vizibile/de mdrfuri) visible
concessions balance
~ comerciala - balance of trade, trade ~ zecimala - decimal weighing
balance machine
~ comerciala activa/excedentara - balast s.n. ballast; (c.f.) metal ballast;
active/favourable balance of trade gravel sand bed; (mar.) (shingle)
~ comerciala pasiva/deficitara - ballast, lastage
passive/adverse/unfavourable balance ~ la plecare - (mar.) departure ballast
of trade balasta v.t. to ballast
~ de lichiditati - (situatie comparativd baleniera s.f. whaleboat
a incasdrilor bdnesti si a platilor balot s.n. bale, ballot, pack, package
exigibile la un moment daf) balance of ~ de bumbac - cotton bale
liquidity ~ de marfa - bale, ballot, load pack
~ de plati - balance of payments balotaj s.n. tie vote, ballotage
~ de plati activa/excedentara - ban s.m. 1. (monedd) coin 2. pi. money
active/favourable balance of payments bani activi - (aflati efectiv in
~ de plati pasiva/deficitara - circulatie) active money
passive/adverse/unfavourable balance ~ de buzunar/cheltuiala - pocket/pin/
of trade spend money
~ de verificare - (cont.) trial balance ~ de con§tiinta - (sumd trimisd
~ financiara - financial balance anonim de cineva pentru plata unor
50 BAN-BAN
impozite de la care initial s-a eschivat) ~ riscati - (intr-o afacere) stake
conscience money ~ scripturali/de cont - checkable
~ de cosnita - housekeeping money money
~ de hartie - paper money ~ scumpi - (acordati cu dobdnzi foarte
~ de plastic - {mijioc de platd prin mart) tight money, money squeeze
cartea de credit) plastic money a da ~ cu dobanda - to lend (out)
~ efectivi - real money money at/on interest
~ expediati - remittance a strange ~ - to hoard up money
~ faisi - false/counterfeit/phoney a-si valorifica - to get value for one's
money money
~ fierbinti - (capital atras din bancar adj. banking, bank...
strdindtate de dobdnzi ridicate sail de banca s.f. bank
un climat politic sigur) hot money ~ - agent - (desemnata de un con-
~ flotanti - (delimit! de bancheri §i sortiu bancar so. administreze un im-
care nu pot fi investiti din cauza lipsei priimnt sindicalizaf) agent bank
oportunitdtilor de afaceri §i a situatiei ~ agricola - agricultural bank; land
generate de o lichiditate excesivd decdt bank
in depozite la banca centrala) floating ~ beneficiara - (a unui transfer de
money fonduri) receiving bank
~ imprumutati pentru o zi - (credit ~ centrala/nationala - central/national
zilnic acordat de band caselor de bank, bankers'/parent bank
compensate) day-to-day money ~ comerciala - bank of commerce,
~ in casa - (numerar intrat in casierie) commercial/trade/trading/merchant
cash-in, cash-in-hand bank
~ lichizi - cash, ready money ~ - corespondent - (relatia perma-
~ marunti - change, small nentd a unei band pe altd piatd finan-
change/coin/money, loose cash/change/ ciard unde ea nu dispune de o repre-
money zentantd proprie) correspondent bank
~ metalici — hard money ~ de cliring - clearing bank
~ murdari - (proveniti din afaceri ~ de concentrare - (a fondurilor din
ilegale) dirty cash, black money alte band) concentration bank
~ neinvestiti - dead/idle money ~ de consortiu - consortium bank
~ plasati de investitori cu experienta ~ de credit - credit bank
- smart money ~ de date - data bank
~ potriviti - change ~ de depuneri - bank of deposit,
~ provizorii — (cambii si bonnri de deposit bank
tezaur) temporary money ~ de economii - savings bank; (in
~ publici - public funds Marea Britanie, band care acceptd
~ reprezentativi - (hdrtie-monedd cu depuneri mid) penny bank
acoperire totald in metale pretioase) ~ de economii si societate de
representative money constructii - (institutu financiare,
BAN-BAR
similare bdncilor, care acordd credits pentru bancnota s.f. bank note, note; paper currency;
populatie In vederea construirii si a cumpdrdrii (SUA) bill; soft money ~ falsa -
de case) building society/and loan association ~ forged/counterfeit bank note bancnote
de emisiune - bank of issue, note issuing bank marcate - (pentru orga-nizarea unui flagrant)
~ de investitii - investment bank ~ de scont - marked notes bancomat s.n. automatic
discount bank ~ de stat - state bank ~ de teller machine, cash dispenser; (SUA)
virament - transfer bank ~ ipotecara - cashomat
mortgage bank ~ membra - (a Casei de bancruta s.f. bankruptcy ~ frauduloasa -
Compensate din Londra sail, in SUA, a fraudulent/embezzled bankruptcy
Sistemului Rezervelor Federate) member bank banderola s.f. (care atestd plata taxei de
~ mutuala de economii - (SUA) mutual savings timbru) revenue stamp banita s.f. (unitate de
bank capacitate) bushel
~ negociatoare - (bancd ce crediteaza bara v.t. (un cec) to cross barare s.f. (a unui
exportatorul cu volumul creditului documentor cec) crossing ~ generala - general crossing ~
dupd verificarea doctimentelor) negotiating speciala — special crossing baraterie s.f. (acte
bank ~ nemembra - (a Sistemului sdvarsite de coman-dant sau echipaj, care
Rezervelor Federate) (SUA) nonmember dduneazd navei sail caricului acesteia) (asig.
bank mar.) barratry
~ ordonatoare - instructing bank ~ regionala - bariera s.f. barrier; (c.f.) railway gate, railway-
district/local bank ~ secundara - (societate de crossing barrier; (unde se incaseazd taxele de
credit care finanteazd achizitionarea de bunuri trecere pe sosele, poduri etc.) toll bar/gate; (la
cu plata in rate) secondary bank ~ sigura/de intrarea pe aiitostrdzile cu taxd) turnpike
incredere - reliable bank ~ specializata in bariere comerciale - barriers to trade ~ de
girarea succe-siunilor - trust bank iesire — (a unei firme de pe o piatd, dacd se
~ universala — (care efectueazd toatd gama de are in vedere necesitatea recuperdrii
operatii si servicii) all--purpose/full-service costurilor de intrare) barriers to exit, exit
bank banci mari - (care acordd impru-muturi barriers ~ de intrare - (a unei firme pe o piatd)
comerciale si industriale) whole banks barriers to entry, entrance barriers ~ netarifare
~ pentru activitati cu amanuntui -(care - nontariff barriers ~ vamale — custom/hostile
acordd credite persoanelor fizice sifirmelor tariffs baril s.m. (unitate de capacitate) barrel
mid) retail banks bancher .s-.w. banker; barja s.f. barge
financier ~ - container - floating barge container
52 BAR-BEN
barometru s.n. barometer ~ de radub - (mar.) dry dock
~ al pietei - barometer of the market ~ pentru petroliere - oil dock
barter s.n. (co/n.) barter ~ portuar - dock (basin), harbour,
bate v.t. (moneda) to mint, to coin, to harbour/port basin, harbo(u)rage
emboss, to strike, to stamp ~ portuar comercial - commercial
batere s.f. (de moneda) mintage, dock
coinage ~ portuar cu maree - (cu porti care
bazar s.n. baza(a)r mentin acelasi nivel al apei) wet dock
~ de binefacere - baza(a)r ~ portuar de export - export dock
~ de solduri -jumble sale ~ portuar deschis - (fdrd ecluzd sau
baza s.f. base; basis poartd de maree) open basin/dock
~ a profitului - (folositd la calcularea ~ portuar interior - inner dock
impozitului) earnings basis bacan s.m. grocer; provision dealer/
~ aeriana - air base merchant
~ de active - asset base bacanie s.f. 1. (magazin) grocer's
~ de aprovizionare - supply base (shop), grocery 2. (meserie) grocery
~ de impunere - basis of assessment/ trade
taxation, tax assessment/base banesc adj. money..., pecuniary
~ de productie - production basis banos adj. paying, yielding money,
~ militara - military base moneymaking; remunerative,
~ monetara - (termen utilizat pentru •a profitable, lucrative
desemna depozitele la vedere, existente bel$ug s.n. plenty, abundance;
in medie mtr-o perioadd de timp, (bogdtie) wealth, opulence
pentru a desemna cantitatea de nume- din ~ - in abundance, plentifully
rar intrat in sistemul bancar; agregat beneficia v.i. (de pe urma) to derive
monetar care include activele monetare advantage (from), to turn smth. to
lichide, precum rezervele bdncilor co- account; to profit (by), to derive profit
merciale, numerarul in circulate si in (from), to benefit (by)
casieriile bdncilor comerciale, activele beneficiar s.m. 1. beneficiary;
care pot fi utilizate instantaneu pentru (utilizatorul unui produs finit) (end-)
efectuarea pidtilor) monetary base -user 2. (al unei plati, al unui efect de
~ navala - naval base comert) payee
~ sportiva - sports base/grounds ~ al unei anuitati - (asig.) annuitant
~ tehnico-materiala - technical and ~ al unui drept de retentie - lien
material resources/supplies holder
bazin^.n. basin ~ alternativ - (al unei cambii, al unui
~ carbonifer - coal basin/field cec) alternative payee
~ de manevra - (mar.) manoeuvring ~ de venituri - income beneficiary
basin ~ eventual — (persoana sau persoanele
~ de marfuri in vrac - (mar.'\ bulk desemnate sd incaseze prima de deces
handling cargo dock in cazul in care beneficiarul principal
BER-BIL 53
moare inaintea asiguratului) {asig.) beton s.n. concrete
contingent beneficiary ~ fictiv - (al ~ armat - reinforced/steel concrete
uneipldti) fictitious payee ~ ~ de ciment - cement concrete
impersonal/nespecificat - (formula pe un precomprimat - pre-stressed
cec) impersonal payee ~ in indiviziune - concrete
{dr.) joint beneficiary ~ prefabricat - built-up concrete ~
beneficiu s.n. 1. (profit) profit, gain, torcretat - gunite, shot crete betona v.t. to
benefit, proceeds, revenues, earnings, (build with) concrete bianual adj.
return 2. (dr.) benefit, privilege ~ aleatoriu biannual, semiannual bilant s.n. 1.
- contingent profit ~ brut - gross profit (contabil) balance sheet 2. (raport) report,
~ contabil — (plusvaloare obtinutd prin statement ~ consolidat - {bilantui unui
revalorizarea unor posturi de activ sail grup, intocmit prin unificarea bilanturilor
prin deprecierea unor posturi de pasiv) tuturor filialelor componente)
book profit consolidated balance sheet ~ de ansamblu
~ in natura - (pbtinut de un angajat in - general balance sheet ~ de lichidare - (al
afara salariului) benefit in kind ~ public - unei societdti in lichidare sau al unui
public benefit ~ suplimentar/nedistribuit debitor falit) statement of affairs
- surplus earnings ~ intermediar - (bilant intocmit la o data
beneflcii considerabile - considerable/ care nil corespunde cu finalul exercitiului
hefty profits financiar al societdtii) interim statement
~ de exploatare - operating profits ~ de ~ pasiv/deficitar - passive balance ~ social
pensionare - retirement benefits ~ - (raport care prezintd cheitu-ielile unei
descrescande - diminishing profits ~ intreprinderi si prestatiile sale in functie de
reduse - scanty profits ~ scontate - profit mediul social) social report
expectations ~ scontate fara rezerve - a face bilantui - to draw up/to strike the
unconditional expected profits a participa balance of; {cu sens figuraf) to survey, to
la ~ - to share in the profits review, to sum up bilateral adj. bilateral
a realiza un beneficiu - to make a profit bilateralism s.n. (corn.) bilateralism bilet
a se solda cu ~ - to come out of the red s.n. {la teatru) (admission) ticket, theatre
benzina s.f. petrol; • (SUA) gas(oline), ticket; (pentru un mijioc de transport in
gasolene comun) fare; {c.f.) (railway) ticket; {de
~ cu cifra octanica inalta/ridicata -high- loterie) (lottery) ticket
octane petrol/gasoline ~ grea - heavy ~ cu pret redus - {c.f.) cheap ticket ~ cu
naphtha ~ usoara - light naphtha pret redus 50% - {c.f.) half-fare ticket
54 B1L-BOG
~ de banca - bank note, paper money birou s.n. office; (departament) bureau
~ de banca falsificat - dud note ~ de informatii - inquiry office,
~ de credit - (notificare prin care information bureau/office
clientnl este instiintat de cdtre un fur- ~ de ipoteci - mortgage registry
nizor cd acesta i-a creditat contui, spe- ~ de mesagerie - receiving house/
cificdndu-se si suma respectivd) credit office, parcel office
memorandum/note de plasare - employment/
~ de excursie/in circuit - tourist ticket unemployment exchange ~ de plati -
~ de peron - platform ticket pay/paying office ~ de schimb valutar -
~ de week-end — (valabil numai in exchange office ~ de §antier - site/job office ~
aceastd perioada) (c.f.) weekend ticket de verificare a solvabilitatii - (unui client sau
~ direct - (c.f.) through ticket a uneifirme) credit bureau ~ de voiaj - travel
~ dus-intors - return ticket bureau ~ vamal - customs office blancheta s.f.
~ in circuit - circular/round-trip ticket
(blank) form a completa o ~ - to fill up a form
~ intreg - full-fare ticket
bloc s.n. 1. block 2. (casa) apartment house,
~ la ordin - promissory note, note of
hand block (of flats) 3. (economic, politic} bloc;
~ la ordin de garantie colaterala - coalition ~ de agregat - unit
{prin care se ipotecheazd o anumitd ~ de locuinte - residential building bloca v./. to
garantie in contui unui imprumut) block; (conturi, credite) to block, to freeze; (un
collateral note capital intr-o investitie nerentabild etc.) to lock
~ la ordin platibil la cerere - demand away/up
note blocada s.f. blockade ~ economica - economic
~ la ordin simplu/cu un singur nume blockade ~ militara - military blockade bloca j
- {eel al personnel care se vnprumutd)
s.n. block ~ Hnanciar - illiquidity blocare .s'./
one-name paper
block, freeze ~ a contului - account's
~ simplu/de dus - (c.f.) single ticket
obstruction •" a creditelor - credit squeeze
~ valabil/de corespondenta - {c.f.}
transfer ticket blocat adj. (despre conturi, credite) blocked,
bilunar adj. bimonthly, semimonthly, frozen boala s.f. illness; (de dwatu) disease
fortnightly profesionala - industrial/
bimetalism s.n. (fin.) bimetallism, occupational/trade disease bogat adj. \. nch; (cu
double standard hani) moneyed;
biodegradabil adj. biodegradable (avtit) wcaithv, well-off/'-to-do: able iii
bioeconomie s.f. bioeconomics
biotehnologie s.f. biotechnology
birocrat s.m. bureaucrat, red tapist
birocratic adj. bureaucratic
biroeratie s.f. bureaucracy, red
ta p e/tapc ry/tap i s m
birfctica A'/.' office automation
BOG-BRA 55
estate; (despre close) proprietary ~ la pretui convenit - reduction on the agreed
2. (abundenf) abundant, plentiful, price
heavy s.m. rich man; pi. (bogatii) the ~ pentru plata in numerar - cash discount
rich (people), the wealthy/moneyed ~ suplimentara/speciala - extra
classes, the well-to-do, the upper crust
allowance/discount
a deveni ~ - to become rich, to make
bonitate s.f. creditworthiness, financial
money
bogatie s.f. 1. riches; {avere) wealth. reliability bonus s.n. bonus bord s.n. (ai navei)
means 2. (abundenta) abundance. board ~ la bord - (mod de acoslare) (mar.}
profusion alongside, side by side, chine to chine ~ liber
~ nationals - national wealth — (intre linia de incdrcure si linia puntii)
bogatii naturale - natural wealth (mar.) freeboard ~ liber pentru caric de
boicots.n. boycott cherestea -(mar.) timber freeboard borderou
boicota v.t. to boycott; (a ordona s.n. bordereau, (detailed) memorandum,
tuturor membrilor umii sindicat sd memorandum of contents, docket, list, note;
boicoteze produscle iinei mtreprinderi (corn.) schedule; (la receptia marfurilor) tally
ai caret muncitori suiit in grevd) to
sheet; (de cumpdrare sail vdnzare de acfiuni)
black
contract note
boicotare s.f. boycotting
~ al agentului de incarcare - (mar.) broker's
bol$evism s.n. bolshevism
bon s.n. bill, order, voucher, ticket; (tie return
cartela) coupon; (atasat unui titlii de ~ al brokerului - (bur.) broker's contract note
valoare la purtdtor) coupon; (chitantd) - de cecuri - check list ~ de cheltuieli - note of
receipt expenses ~ de decontari - settlement check ~
~ de casa - cash voucher de expeditie - waybill ~ de plata a salariilor -
~ de ie§ire - (din magazie) issue wages docket ~- de preturi - (corn.) schedule
voucher of prices
~ de livrare - delivery order, bill of ~ de schimb valutar - exchange contract
delivery, freight release ~ de vanzare - sale note/sheet bovine s.f. pi.
~ de masa - (oferit salariatilor de bovmes, (horned) cattle bransa s.f. branch,
firma imde lucreaza) luncheon voucher line; (doineniu} domain, sphere, area (of
~ de tezaur - (titlu de stat, instrument
activity1 '- de ataceri - ime of business
financiar emis de autoritatea fiscald
pentru fmantarea temporard a
deficitului bugetar) Treasury bill
~valoric- scrip
bonifica v.t. to make up/good
bonificatie s.j'. [corn.) allowance.
reduction; rebate, discount, bonus
~ comerciala - trade discount
~ la cantitate - vuiuinc discount
56 BRA-BUG
brat s.n. (unitate de mdsurd pentru ~ de asigurari - insurance broker;
lungime) (mar.) fathom (membru al unei asociatii profesionale)
breasia s.f. guild, corporation; craft incorporated broker
brevet s.n. patent, certificate, licence ~ de navlosire - (mar.) freight broker
~ de capitan de cursa lunga - ~ la bursa de marfuri - commodity
master's certificate/licence broker
~ de inventie - (letters) patent ~ maritim - shipbroker
~ de pilot - pilot's licence ~ neoficial - curb/outside broker,
~ neutilizat - (brevet al unui produs kerb(-stone) broker, outsider
care nu este introdus in circuitui ~ oficial/autorizat - sworn broker
comercial) sleeping patent brokeraj s.n. brokerage, courtage
a cere un ~ - to apply for a patent ~ maritim - ship brokerage
a exploata un ~ - to work a patent brosura s.f. booklet, prospectus, leaflet
a i se acorda un ~ - to be issued a brut adj. 1. (neprelucrat) crude, raw;
patent unmanufactured, unfinished 2. (despre
a obtine un ~ - to take out a patent profit) gross
breveta v.t. (pe cinevd) to grant a bucata s.f. piece, bit; (parte) part,
patent/certificate to; (o inventie) to portion; (fragment) fragment
(protect by) patent buget-y.n. budget
brevetare s.f. patenting ~ de austeritate - austerity budget
~ preemptiva/de blocare - (breve- ~ de capital - capital budget
tarea unui produs sau a until proces ~ de familie - family budget
tehnologic cu scopul de a-l face ~ de marketing - marketing budget
inaccesibil concurentei) preemptive ~ de numerar/trezorerie - (care
patenting prezintd fluxurile de numerar) cash
brevetat adj. patented, appointed by budget/forecast
letters patent; (despre produse) ~ de productie - production budget
proprietary ~ de publicitate - advertising budget
brigadier s.m. (sef de brigadd) ~ de stat - state/national budget
brigade/team leader; (membra al unei ~ de venituri §i cheltuieli - incomes
brigdzi) brigade member and expenditure budget
~ silvic - forester, forest keeper/ranger ~ deficitar - adverse budget
broker s.m. broker ~ echilibrat - balanced budget
~ cu atributii complete - full-service ~ flexibil - flexible budget
broker ~ general consolidat - consolidated
~ cu titlu neoficial - (care define general budget
actiuni inregistrate pe numele sdu, si ~ interimar - interim budget
nu pe eel al clientului, cu scopul de a ~ local - local budget
usura tranzactia si ca garantie cd ~ preliminar - preliminary budget
aceasta se va realiza in limitele finan- ~ promotional - (pentru publicitatea
ciare prestabilite) street name unui produs) promotional budget
BUG-BUN 57
~ variabil - variable budget a prezenta ~ corporale - (dr.) corporeal property ~ de
bugetui - to introduce the budget, to bring capital - (active fixe, bunuri folosite in
in the estimates a vota ~ - to pass the procesul de productie si care au durata de
budget bugetar adj. budgetary billeting./!, viatd de eel putin un an) capital goods
bulletin ~ de consum - consumer/consumption
~ bursier/de bursa - (cu date despre goods
cursurile zilnice, volumul tranzactiilor etc.) ~ de consum cu circulatie rapida -fast-
exchange bulletin/list, printed exchanges, moving consumer goods ~ de folosinta
list of quotations, market report imediata - consumer nondurables
~ de comanda - (cow.) order form ~ de ~ de folosinta indelungata/durabile -
expeditie - dispatch note ~ de stiri - news consumer durables
bulletin ~ de vot - voting paper, ballot ~ ~ de investitie/productie/instrumen-tale -
meteorologic - weather forecast/ report (bunuri care participd la producerea altor
~ zilnic al miscarii navelor si a mar- bunuri economice) production goods
furilor - customs bill of entry bumbac-y.n. ~ economice - economic goods ~
cotton ~ brut - (neprelucrat) raw cotton ~ finale - final goods
in bale/baloturi - cotton bale ~ - vata - ~ fungibile - (bunurile la care orice spetd
cotton wool bun adj. good s.n. 1. (avere) reproduce toate caracteristicile genului)
property, fortune; estate 2. pi. (mobile) fungible goods ~ imobile/imobiliare - (dr.)
goods ~ abandonat - (in special nova) chattels real, real estate, immovable/fixed
derelict property; (proprietate funciard) landed
~ alienabil - alienable property ~ property
inalienabil - unalienable property ~ salvat ~ incorporale - (dr.) intangible property
- (mar.) salvage ~ transmisibil - ~ indivize - (dr.) indivisum estate ~
transferable property bunuri ale intermediare - (supuse unor transformdri,
echipajului scutite de navlu - (mar.) dar care se afid in diferite etape ale
seaman's free cargo ~ aruncate in mare - ciclidui de productie) intermediary goods
(care plutesc) flo(a)tsam; (care s-au ~ libere - (asa-numitele ,,daruri ale
scufundat) jettison, jetsam; (scufundate fi naturii", cele care nu ridicd probleme de
balizate in vederea recuperdrii) lagan, disponibilitate sau proprietate preciim
ligan ~ complementare - (produse a cdror aerul, cdldura cosmicd etc.) free goods
utilizare nu este posibild dacd nil se ~ marfare - commodity goods ~ materiale
consumd impreund cu ele unul sau mai - (dr.) tangible property
multe bunuri) complementary goods
58 BUN-BUT
~ mobile/mobiliare - (dr.) chattels ~ de cereale - corn/grain exchange
personal, personal property/effects, ~ de grau - (SUA) wheat pit
movables, goods and chattels ~ de marfuri - commodity/mercantile/
~ nefungibile - (bunurile la care produce exchange
spetele pdstreazd caracteristicile defi- ~ de metale - metal exchange
mtorii ale genului, msa fiecare pre- ~ de optiuni - (specializatd m tranzac-
zintd nnele trasafuri individualizante) tionarea de optiuni yi contracte finan-
nonfungible goods ciare futures) options exchange
~ prezente - (dr.} actual assets ~ de produse agricole - produce
~ primare - (obtinnte din mediul exchange
natural prin exploatarea resurselor ~ de valori - stock exchange/market
natiirale) primary goods ~ in cre^tere/urcare - bull market
~ private - private goods ~ in scadere - bear market
~ publice - public goods ~ maritima - shipping exchange
~ substituibile - substitute goods ~ neoficiala - kerb(-stone) market,
~ vacante - (dr.) ownerless property street market
~ viitoare - (dr.) future estate ~ oficiala - organized exchange
bunastare s.f. well-being, welfare, ~ valutara - foreign currency
prosperity exchange
~ colectiva - collective welfare a specula la-stock exchange bu$el s.m.
~ economica - economic welfare (imitate bushel
~ nationals - public welfare butic .s'./;, boutique to speculate on the de
bursa s.f. 1. (^colara, universitard) hutoi s.n. cask: (mic)
scholarship (grant), bursary, bursarship barrel, kilderkin, keg; capacitate}
2. (piatd publicd organizatu) exchange (mare} butt,
~ a muncii - labour exchange hogshead, tun; (hac) vat; (inetalic) drum
~ calma — (cu interes scdzut pentm
tranzactii) quiet market
C
cabina s.f. box, cabin; (de vapor) ~ -putere - horse power
cabin, berth, stateroom; (de vagon de calamitate s.f. calamity, disaster
dormit) berth ~ naturala - natural calamity; (lermeii
~ telefonica - call box, telephone contractual de navlosire si cono-
booth sament) (mar.} act of God
cabotaj s.n. (mar.) cabotage, coast calcul s.n. calculation, computation,
navigation, coastal shipping/trade/ reckoning; calculus
traffic/transportation, coasting/home ~ actuarial - actuarial calculation
trade, coastwise shipping/trade, inshore ~ al pretului de cost - costing
trade,short haul ~ al pretului de cost al procesului de
~ extern - foreign trade fabricatie - process costing
~ intern - inland trade ~ al pretului de cost pe loturi - batch
~ national — (intre porturile aceluiasi costing
stat, aflate in man diferite) great ~ al pretului de cost pe unitate de
coasting trade, home trade produs - unit costing
cabotier s.n. (mar.) coaster, coastwise ~ aproximativ - rough estimate
ship/vessel, short-haul vessel, coast ~ economic rational - rational
trade ship/vessel, coastal/coasting economics calculation
ship/vessel ~ pe cap de locuitor - capitation
cadastra v.t. to make the cadastre of; ~ si plata la casa - (intr-un magazin i
to survey and value cadastral checkout
adj. cadastral ~ uniform al pretului de cost
cadastre, cadastral registry, real estate uniform costing
cadastru s.n. re nster) calcula v.t. to calculate, to compute, to
.survey; land cadou s.n. present, gift reckon
~ publicitar - advertising ~ gresit - to miscalculate
gift - media - to average
cadre s.n. pi. staff, personnel calculare s.f. calculation, computauon
~ de conducere - managing staff reckoning
caiet s.n. (writing) book ~ a bugetului pe baza zero (inei0i.h,
~ de mostre - pattern book de alcatuire a bu^eiului, cure pi^nc .
~ de sarcini - specification conditions, de la premisa iinui buvet inexisteiit .;.;
articles and conditions; (note de annl precedent) zero-based hudgctiMy-
livrare) terms of supply; (conditii ~ a impozitului - tax assessment
tehnice/de exp lou fare) technical ~ a tarei - taring
conditions, job specifications ~ a tonajuiui - tonnage/vuinri..
cal s.m. horse calciiiatitin
CAM-CAM 61
~ externa - (platibild in strdindtate) ~ de comert $i industrie - chamber of
foreign bill; (SUA) external bill commerce and industry
~ Herbinte - (cu scadenta apropiata) ~ de navigatie - chamber of shipping
hot bill ~ de valori/tezaur - (intr-o banca)
~ interna - (platibild in tara unde a (safety) vault, strongroom
fost emisd) domestic/inland/home bill ~ frigorifica - cold/refrigerating
~ in alb - blank bill chamber
~ inlocuita - (cu alte cambii) retired camere cu chirie/de inchiriat -
bill lodgings
~ intr-un singur exemplar - sola (of camion s.n. lorry; (SUA) truck; (de
exchange) mobila) van
~ la cerere - demand bill ~ basculant - tip/tipping lorry, dump
~ la termen - period/time bill truck
~ la termen conform uzantei - usance ~ -cisterna de benzina - petrol bulk
bill lorry
~ la vedere - sight bill ~ de mutari - removal van
~ onorata - discharged bill ~ frigorific - refrigerated truck
~ pe baza de documente contra ~ pentru transport de mobila -
acceptare - documents-against- furniture van
-acceptance bill ~ pentru transportui animalelor vii -
~ pe baza de documente contra plata cattletruck
- documents-against-payment bill ~ - platforma - platform lorry
~ pe termen lung - long (-dated) bill camionagiu^./n. carman, trucker
~ pe termen scurt - short (-dated) bill ~ autorizat sa transporte marfuri din
~ retrasa — (inainte de scadenta) §i in antrepozite vamale - bonded
retired bill carman
~ trasa in devize - currency bill camionaj s.n. carting, cartage
cambii de incasat - bills receivable/for (service), haulage
collection camioneta s.f. pickup (truck), light
~ de platit - bills payable lorry/truck; (pentru livrdri) delivery
~ in mai multe exemplare - bills in a car/van
set campanie s.f, campaign
~ pentru scontare - bills for discount ~ a la baisse - (bur.) bear campaign/
al doilea exemplar al cambiei - raid/tack
second via/of exchange ~ a la hausse — (bur.) bull campaign
al treilea exemplar al ~ - third of ~ de marketing - marketing campaign
exchange ~ de vanzari - sales campaign/drive,
camera s.f. chamber; room selling campaign
~ agricola - chamber of agriculture ~ electorala - election/electoral
~ de asteptare - waiting room campaign
~ de comert - chamber of commerce
62 CAM-CAP
~ organizational;! — (campanie publi- ~ de produs transportat prin conducta -
citard menitd sd cultive imagined iinei pipe-line run ~ descarcata - landed quantity,
companii in ansamblu) corporate outturn ~ disponibila - available quantity
campaign - economic comandata - (cantitate optima a
~ publicitara - advertising campaign/ stocurilor care trebuie comandata) economic
drive, publicity campaign ordering quantity
canal s.n. 1. (natural) channel;
~ economic comandata pe lot -economic
(artificial) canal 2. (de sciirgere) drain;
batch/lot quantity ~ incarcata - shipped
(din case) sewer; (rigold) gutter;
quantity ~ inscrisa in documentele de trans-
(colector) sewer; 3. (de televiziune)
channel port - waybilled quantity ~ livrata/predata -
~ de distributee - (prin care produsul delivered measure/ weight
finit ajunge la consumatorul final) ~ nevagonabila - less-than-truck load ~
channel of distribution, distribution suficienta - fair quantity ~ totala - gross
channel amount ~ vagonabila - waggon-load cantitativ
~ de irigatie - irrigation canal adj. quantitative cap s.n. 1. head; (de locuitor)
~ de navigatie - ship canal/channel. head 2. (§ef) head,chief
navigation channel, shipway
- de linie - railway terminal, railhead;
~ fluvial - river channel
terminus
~ maritim - seaway (canal), maritime
capete de acuzare - (dr.) counts of the
canal, ship canal/channel
charge/indictment, specifications of
cancelar^.w. chancellor
charge
candidat s.m. 1. (la un post) candidate.
~ de vite - heads of cattle
applicant (for a post) 2. (in alegeri)
capac s.n. (limitd superioard impusd
nominee, candidate 3. (la un examen) dobdnzii, mai ales in cazul ipotecii cu
candidate dobdndd variabila) (fin.) cap
a propune un ~ - to nominate a capacitate s.f. 1. (volum) capacity,
candidate volume 2. (aptitudine, facilitate)
candidature s.f. nomination ability, capability, qualification,
canibalizare s.f. (situatie in care capacity; (competentd) competence 3.
cresterea volumului de vdnzdri pentru
(dr.) capacity, legal competence/
o marcd provoacd scdderea cererii
capacity, ability
pentru o alta apartindnd aceleiasi linii
~ a magaziei - (mar.) hold capacity
de prodiise) cannibalization
~ a navei - capacity of a ship
cantaragiu s.m. (check) weigher
~ a spatiului de sub punte - (mar.)
~ oficial/autorizat - sworn weigher
underdeck capacity
cantitate s.f. quantity, amount
~ de marfa - quantity of goods,
amount of cargo
~ de marfa transportata - haul
CAP-CAP 63
- bruta - gross capacity ~ de schimb - (posibilitatea de a plati
~ contractuala - (dr.) capacity to prin cambii fi, in consecintd, de a fi
contract snpus dreptnini cambial) capacity to
~ cubica — (in picioare cubice sail contract by bills
metri cnbi) (mar.) cargo/cubic capacity, ~ de stivuire - stowage capacity
ship's cubic capacity ~ de tancare - tankage capacity
~ cubica de depozitare - cubic storage ~ de trafic - traffic capacity
capacity ~ de transport - carrying capacity
~ de a produce castig/venit - earning '- de transport a marfurilor de volum
capacity - volume capacity
~ de congelare - freezing capacity ~ deadweight/totala de incarcare -(mar.)
~ de depozitare - storage capacity deadweight capacity/all told/ carrying
~ de deservire a docului - dock capacity/tonnage, effective deadweight
capacity ~ excedentara - excess capacity; (de
~ de finantare - financing capacity productie) surplus capacity ~ excesiva —
~ de incarcare - (a navei) weight- (de productie. fata de cerere) overcapacity
-carrying capacity, cargo capacity, ~ in baluri - (a navei) bale capacity/cubic
burden, lastage, loading/supporting ~ in containere - (a portcontaineruliii}
capacity container capacity
~ de incarcare pe punte - (mar.) deck ~ in pasageri - (a navei) passengers in
load capacity berth
~ de incarcare pentru cereale - grain ~ in vrac - capacity in bulk ~
capacity/cubic space jurisdictionala - (dr.) capacity to sue
~ de incarcare pentru cherestea - ~ legala - (dr.) legal competence/ capacity,
lumber load capacity ability
~ de incarcare pentru minereu - ore ~ navlosita - (mar.) freight tonnage ~
cargo capacity neta/utila de incarcare/de incarcare de
~ de indatorare - (valoarea maxima a marfa - (mar.) deadweight cargo
datoriei in structura capitalului) (fin.) capacity, cargo capacity/ deadweight,
debt capacity carrying / net/ payload capacity, paying /
~ de munca - working capacity. useful deadweight ~ neutilizata - idle
capacity for work capacity
~ de operare a portului - port - nominala - nominal capacity ~
capacity succesorala - (dr.) ability to inherit ~
~ de plata - ability to pay, payment
testamentara - (dr.) testamentary capacity,
capacity, solvency
~ de productie - productive/ ability to make a will
production capacity, operating
efficiency
~ de refrigerare - (a instalatiei)
refrigerating capacity
64 CAP-CAP
~ volumetrica - measurement capacity, - autorizat, dar neemis - authorized
cubic capacity/content capa s.f. {mar.) primage but unissued capital
~ si avarie conform uzantelor - ~ bancar - banking capital
(clauzd de conosament) primage and ~ blocat/imobilizat - lockaway,
average accustomed lockup; frozen assets
cap can a s.f. trap ~ circulant/de rulment - (parte a
capcana lichiditatilor - (situatie capitalului real formatd din bunuri
apdrutd atunci cdnd dobdnzile pentru care partidpd la un singur dclu de
obligatiuni sunt atdt de scdzute, meat productie, consumdndu-se complet in
posibilii investitori opteazd pentru decursul acestuia si care trebuie
detinerea de numerar) liquidity trap inlocuite cu fiecare nou dclu)
~ saraciei - (situatie in care se afid o circulating/working capital
persoand cu venituri mid, al cdrei ~ comercial - (valoarea combinatd a
ajutor social e diminuat in functie de activelor fixe si curente ale unei firme)
cdstigul obtinut din munca supli- trading capital
mentard si care nu are stimulente ~ de baza - principal
pentru a muncf) poverty trap ~ de dotare - (capitalul social pus la
~ somajului - (lipsa de motivatie a dispozitia unei sucursale de societatea-
somerului de a cduta o slujbd atdta -mamd) endowment capital ~ de exploatare -
vreme cat primeste ajutorul de somaj) operating capital ~ de investitie - investment
unemployment trap capital ~ de rezerva - (al unei band) surplus
capital adj. capital, chief, principal, reserve; capital of reserve ~ de rise - (investit
essential s.n. capital. in activitdti cu grad ridicat de rise) venture
~ activ - (active pdstrate sub forma de capital ~ declarat - stated capital ~ disponibil -
bani sau sub oricare altd forma care present/spare capital ~ emis - issued share
poate fi rapid transformatd in capital ~ emis sub forma de actiuni prefe-
numerar) active capital rentiale - preference capital ~ fictiv - (capital
~ adecvat - (capacitatea capitalului existent sub forma titlurilor de valoare)
unei band de a face fata unei eventuale
fictitious capital ~ fix - (parte a capitalului real
evolutii negative a activelor sale fdrd a
formatd din bunuri durabile care partidpd la
deveni insolvabild) capital adequacy
mai multe dcluri de productie si care se
~ angajat - (capitalul utilizat intr-o
afacere, activul net) capital employed/ consumd treptat) fixed capital/ assets,
owned permanent assets, physical capital
~ autohton - domestic capital ~ fix specific - (cu anumitd intre-buintare in
~ autorizat - (drept acordat consi- procesul de productie) specific capital
liului de administrate al unei societdti
anonime de a emite actiuni la nivelul
autorizat al capitalului social)
authorized capital
CAP-CAP 65
~ global - total capital ~ propriu esential - (al unei societdti)
~ inactiv/neproductiv - inactive/idle/ core equity
unproductive capital ~ real — (capitalul existent in economia
~ indisponibil/nelichid - unavailable reald, care rezultd dintr-un proces de
capital productie anterior si serveste la
~ industrial - industrial capital producerea altor bunuri economice)
~ initial - initial/opening/seed capital, real capital
principal ~ refugiat - (atras din strdindtate de
~ investit - invested capital dobdnzi ridicate sau de un climat
~ imprumutat - loan capital politic sigur) refugee capital
~ in actiuni - share capital; (SUA) ~ social - (volumiil total de capital
capital stock emis de o societate comerciald sub
~ in actiuni comune -junior capital forma de actiuni - in cazul societdtilor
~ in actiuni neachitate - (platibile in pe actiuni - sau de parti sociale - in
rate de actionari) {bur.) uncalled cazul societdtilor de persoane -)
capital registered/share capital; (SUA) capital
~ in actiuni neemise - unissued capital stock
~ in numerar - cash capital ~ strain —foreign capital
~ liber - free capital ~ subscris - (aportui in bani si in
~ lichid - liquid capital naturd pe care asociatii sau actionarii
~ - marfa - commodity capital s-au angajat sd-l pund la dispozitia
~ neemis - unissued share capital societdtii comerciale, in calitatea lor
~ mort/neproductiv - dead/ de proprietari) subscribed capital
unproductive capital ~ si dobanda - principal and interest
~ nevarsat - unpaid capital ~ transferal in strainatate - {din
~ nominal - (expresie a capitalului motive de instabilitate politico, si
social al unei societdti comerciale economica) funk money
evaluat prin valoarea nominald a ~ uman - human capital
titlurilor de proprietate emise) nominal ~ variabil - variable capital
capital ~ varsat - paid-up/deposit capital
~ obisnuit - (emis sub forma de actiuni capitala s.f. (pras) capital
comune) ordinary capital capitalism s. n. capitalism
~ proaspat - (in special imprumuturi) ~ contemporan - contemporary
fresh money capitalism
~ productiv - productive capital ~ corporatist - corporate capitalism
~ propriu/al actionarilor - (detindtori ~ de stat - state capitalism
de actiuni comune) equity, equity ~ monopolist - monopolistic/
capital, company equity, equity of a monopoly capitalism
company, shareholders '/stockholders' ~ salbatic - wild capitalism
equity capitalist adj. capitalist(ic) s.m.
capitalist
66 CAP-CAR
capitaliza v.t. (bur., fin.) to capitalize cargou s.n. cargo boat/carrier/ship/
capitalizare s.f. (bur., fin.') vessel, freight boat/camer/ship/vessel,
capitalization freighter, general cargo carrier/ship/
- a rezervelor - (emisiune de actiuni vessel
gratuite pentru actionarii existent!) ~ - container - container carrier/ship/
capitalization of reserves, scrip issue vessel
~ bursiera — (valoarea de piatd a unei ~ de cabotaj - coastwise freighter
finne, data de cursul bursei pentru ~ de linie - (cargo) liner
acthmile emise si aflate in posesia ~ de marfuri usoare - light cargo
actionarilor) market capitalization ship/vessel
capitatie s.f. capitation (tax), head/poll ~ de mic tonaj - sea lorry
tax ~ mixt - (pentru marfuri si pasageri)
caracteristica s.f. characteristic combination ship/vessel
(feature); salient feature - oceanic - ocean cargo vessel
~ unica — (trasaturi specifice care ~ pentru marfuri paletizate -
diferentiazd un produs de concurentd si palletized cargo carrier
care pot fi transmise consiimatorului ~ pentru marfuri standard - standard
prin intermediul unui mesa/ publicitar cargo ship/vessel
simplu) (corn.) unique selling ~ universal - general-purpose cargo
proposition vessel, all-cargo ship/vessel
caracteristici ale produsului - caric s.n. (mar.) cargo, charge, burden,
product features load, freight, shipload, shipment,
~ tehnice si de exploatare ale navei - floating cargo
ship's specification ~ amestecat — (fdra mdrci si separatii)
carat s.n. carat bulk pile, mixed cargo
carburant^./M. fuel ~ aruncat in mare - (balizat in
card s.n. (plastic) card vederea reciiperdrii) lagan
~ bancar - bank card ~ complet - balance cargo, full cargo/
~ cu cip - chip card load, shipful
~ cu microprocesor - smart card ~ containerizabil - containerizable
~ de numerar - (folosit la bancomate) cargo
cash card ~ cu fardaj - dunnage cargo
cargobot v. cargou ~ cu miros specific - (care conta-
cargocontainer s.n. freight container mineazd alte marfuri sensibile)
cargoplan s.n. (mar.) cargo/loading/ odorous cargo
stowage plan ~ cu penalizare - penalty cargo
~ cu partizi de marfa - commodity ~ de animale vii - live load
type stowage plan ~ de cabotaj - coasting cargo }
~ final - final stowage plan ~ de cereale - grain cargo
~ preliminar - tentative cargo plan ~ de cherestea - timber cargo; (SUA)
lumber cargo
CAR-CAR
~ de import - incoming cargo ~ la optiune - {jam nominalizareu
~ de Tnapoiere/intoarcere - inbound portului) optional cargo ~ lichid - liquid
cargo/freight, inward cargo/freight, cargo
home freight, homeward cargo/freight. - mixt - mixed cargo
return cargo/freight/load - nerujat - untrimmed cargo ~ nestivuit -
~ de linie - berth cargo unstowed cargo ~ paletizat - palletized
~ de materiale lemnoase - wood cargo
cargo pentru strainatate - freight
~ de marfuri generale - general cargo outwards
~ de petrol - oil/petrol/petroleum ~ periculos - dangerous cargo ~ plin si
cargo, cargo oil complet - (mugaziile pline ,v;
~ de plecare - departure loading, nava afundatd pdiid la linia di
outbound freight, outward cargo/freight mcdrcare regulamenturd) full ami
~ de produse albe - clean cargo complete cargo
~ de produse negre - black/dirty cargo ~ rubrical - {in documente dc
~ de punte - deck cargo/load, transport) captioned/subject cargo
shipment on deck ~ stivuit - stowed cargo
~ de umplutura - filler cargo ~ strivit - (din caiiza arimdrii necores-
~ de volum/cubaj - measurement punzdtoare) crushed cargo
cargo ~ uniform repartizat - (pe magaza)
~ deplasabil - shifting cargo, cargo even load cargo
liable to be broached ~ uscat - dry cargo
~ deteriorat - damaged cargo ~ uscat in vrac - bulk dry cargo
~ incompatibil - {care nupoatefi limit ~ usor — (cu indice de stivuire de pesii.
Idngd alte marfuri) incompatible cargo 50 de picioare cubice} light cargo
~ in baluri - bale cargo cariera s.f. 1. (de piatrd) quarry,
~ in butoaie - barrel cargo, barrelled (stone) pit 2. career
cargo/goods a face ~ — to work one's way up, to
~ in cala - bottom cargo have a good record
~ in lazi - case cargo a imbratisa o ~ - to take up a career
~ in pericol - distress cargo carierism s.n. careerism
~ in saci - bagged cargo carierist s.m. careerist, office/place
~ in stare buna - (la sosirea navei in hunter
portid de destinatie) cargo in good caritabil adj. charitable, eleemosynary
condition carne s.f. (tdiatd sail preparata) meat
~ in tranzit - transit freight ~ afumata - smoked/smoke-dried meat
~ in vrac - cargo/shipment in bulk, ~ alba - white meat
bulk cargo/freight, cargo in bulk, loose ~ congelata - frozen meat
bulk cargo ~ conservata - tinned/preserved/potted
~ incarcat pe baza de conosament - meat; (SUA) canned meat
cargo covered by bill ~ cruda - raw meat
68 CAR-CAR
~ proaspata - fresh/butcher's meat ~ al armatorilor de nave de linie -
~ ro§ie - red meat liner conference
carnet s.n. 1. (pentru note) note book ~ al speculantilor a la baisse - {bur.)
2. (act) card; (permis) licence bear pool
~ de adrese - address book ~ al speculantilor a la hausse - (bur.)
~ de cecuri - cheque book; (SUA) bull pool
checkbook ~ de companii de navigatie - traffic
~ de depozit - deposit book pool
~ de economii - passbook, savings ~ de optiuni - option pool
book ~ de stabilire a navlurilor - (mar.)
~ de marinar - sailor's pass, seaman's freight conference
passport ~ maritim - shipping conference
~ de membru - membership card ~ pentru schimbul de licente asupra
~ de plata/retinere a impozitului - brevetelor de inventie - patent pool
(pe salarin) tax deduction card cartela v.t. to cartel, to cartelize, to
~ de sindicalist - union card trustify
~ de sofer - driver's licence cartelare s.f. cartelization,
carte s.f. book trustification
~ de credit - credit card cartela s.f. (de alimente sail alte
~ de debit - debit card produse uzuale) ration card/book
~ de mare succes - best seller ~ de alimente - food card
~ de munca - workman's pass cartier s.n. district, section, ward;
~ de registru - (cu date despre (specific, industrial etc.) quarter ~ de
clasificarea navelor) register book locuinte - residential district ~ de locuinte
~ de telefon - telephone directory aflat in administrarea autoritatilor
~ de vizita - business card locale - council estate ~ de locuinte ieftine
~ de vizita cu specimen de semnatura - tenement district
- signature card ~ elegant - brownstone district ~
~ funciara - land/cadastral register;
muncitoresc - workers' (residential)
(SUA) land office
~ postala - postal card district/quarter cartofor.y.w. gambler
~ tehnica - instruction book carton s.n. (mucava) pasteboard; (mai
cartea mare - (cont.) ledger subtire) cardboard
~ mare impersonala/generala - ~ de ambalaj - packing cardboard ~ de
(cont.) impersonal ledger esantioane - (colectie de materials textile)
~ verde — (de asigurare auto sample card cartona v.t. to bind in boards;
internationala) green card to paste cartonaj s.n. 1. (cartonare)
carti mari auxiliare/analitice - (cent.) pasteboard work 2. (obiecte de carton)
subsidiary ledgers pasteboard goods/wares
cartel s.n. cartel; pool, ring; syndicate
~ al armatorilor - shipowner's pool
CAR-CAU 69
cartoteca s.f. 1. (fisier) card index 2. easier s.m. cashier; (care plateste
(incapere) filing cabinet salariile militarilor, ale muncitorilor
casa v.t. (dr.) to annul, to quash, to etc.) paymaster; (la banca) teller; (la
reverse casa-de bilete) booking clerk
casa s.f. 1. house; (locuintd) dwelling, ~ automat - (bancomat) automatic
habitation 2. (de corner!) house 3. teller machine
(casierie) cash office, pay desk/office; casierie s.f. pay/paying office, cash
{in magazin) desk, cash register, till; (la department, cash/cashier's/money
banca) counter office, desk office
~ cu apartamente sau camere de casnic adj. (de casa) home...; home-
mchiriat - lodging house -made; (menajer) household
~ cu dependinte - (dr.) messuage catalog s.n. 1. catalogue; (lista) list 2.
~ de ajutor reciproc - mutual (corn.) inventory, catalogue
insurance/benefit fund ~ comercial - trade catalogue
~ de amanet - pawnshop ~ comercial cu adrese - trade
~ de asigurari sociale - social directory
insurance fund ~ de oferte pentru comenzi prin
~ de bagaje - baggage room, posta - mail-order catalogue
cloakroom cataloga v.t. to catalogue, to put/to
~ de bani - safe, strongbox; vault enter into a catalogue
~ de bilete - booking office; (la catalogator^.m. cataloguer, cataloguist
cinema, teatru) box office categorie s.f, 1. category; (fel) kind,
~ de broken - commission house sort; (clasa) class, order, grade 2. (de
~ de comert - business/commercial/ salarizare, impozitare) bracket
trading house ~ a cambiilor - quality of bills of
~ de compensatie - clearing house exchange
~ de economii - provident/savings ~ de salarizare - salary bracket
bank ~ de unitati — (pentru bani, greutdti
~ de economii la oficiul postal - post- etc.) denomination
-office savings bank ~ socioprofesionala - social and
~ de inregistrare - (corn.) cash professional category/class
register categorii de impozite - tax schedules
~ de raport - tenement house cauciuc s.n. 1. (India) rubber 2. (de
~ de schimb valutar - exchange office autovehicul) tyre; (SUA) tire
~ de scont - discount house ~ natural - natural/plant rubber
~ mica - petty cash ~ sintetic - synthetic rubber
~ neagra — (cu fonduri nedeclarate) cautiune s.f. 1. (garanfie, gaj) security,
slush fund guarantee, warranty; collateral 2. (dr.)
caseta s.f. (pentru bijuterii) casket; bail
(pentru bani) cashbox, money box; ~ legala - legal/compulsory guarantee
(pentru instrumente) case
70 CAU-CAP
a depune ~ pentru cineva - to go bail for smb. voyage; (rutd/cursd maritimd regulatd)
cauza s.f. 1. cause; {motiv) reason, ground 2. trade
(dr.) (legal) case, lawsuit, trial ~ cu caric la bord - {mar.) loaded
~ proxima - (a cererii de onorare a iinei polite voyage/passage
de asigurare) proximate cause ~ de agrement - pleasure trip
a pune pe cineva in ~ - (dr.) to sue/to summon ~ de ducere - (a navei comerciale)
outward/outgoing voyage, passage out
smb.
~ de inapoiere - (a navei comerciale)
a scoate pe cineva din ~ - (dr.) to rule smb. out
homeward/inward/return voyage,
of court passage home
ca'is.n. case; {intdmplare) event -• de forta ~ de predare — (la expirarea terme-
majora - case of emergency; act of God ~ nului de navlosire pe timp) (mar.)
fortuit - fortuitous event ~ in speta - concrete delivery voyage
case ~ neprevazut — unforeseen event, ~ dus-intors - round trip/voyage
contingency - in balast/neproductiva - (a
caza v.t. to accommodate, to lodge cazare s.f. petrolierelor fji a min era lierelor)
accommodation cazier s.n. (jzidiciar) ballast passage/voyage, light/unloaded
criminal/identification record calator s.m. 1. passage
~ in circuit - circular tour
traveller; (CM bilef) fare;
~ pentru probe de receptie - {mar.)
(pe mare) voyager 2. (pasager) acceptance trial trip
passenger; {twist) tourist camatar s.m. usurer, money lender;
~ cu abonament - regular traveller {care da imprumut pe amanet) pawnbroker,
calatori v.i. (fara a wdica destinatia)
pawnee camataresc adj. usurious camatarie
to travel (about), to be/to go on one's
s.f. usury, extortionate practice(s)
travels, to be/to go touring; (implicdnd
a face ~ - to practise usury capitan s.m. \.
o destinatie) to (make a) journey; (pe
apd) to voyage captain 2. {mar.) captain; skipper; (pe navele
'- cu trenul - to go/to travel by comerciale) shipmaster
rail/train ~ de cursa lunga - foreign-trade master, sea
~ in interes de afaceri - to travel on captain, captain of long course ~ de doc - dock
business master
~ pe mare - to go/to travel by sea, to - de port - harbour/port master, captain of the
voyage port
calatorie s.f. (de obice'i mai lungd)
-- fluvial - nver master
travel; (cu destinatie precisu) journey;
~ maritim - sea master
(scurta) tour, trip, excursion; (pe mare)
capitanie .s'./,' {de port) harbour
master's office
CAR-CA§ 71
carau$ s.m. carter; (cargo) carrier, ca$tig s.n. gain; (dintr-o afacere;
contract carrier retum(s); (prm muncd) eamings-(yeriii)
~ asociat — (la un cartel maritim} income, revenue; (beneficiu. profit'} benefit,
conference carrier profit, proceeds; (.'(', icteric} prize; [la ciirsele
~ comun - (termen general pentrn de cai} stake
companii de navigatie, proprietari de - de capital - (profitii! obtimit da. vanzarea
nave si comandanti) common caiTier activelor de capital) capita' gains
~ independent/necartelat - (mar.}
- de cauza - (dr.) recovery o^ judgement
nonconference carrier
- disponibil - (dupa plata taxeior si (•
~ maritim - sea carrier
impozitelor) disposable income
~ ulterior - {mar.} on-can'ier
" tiea$teptat'/neprevazur - windthL
carau^ies.f carriage, haulage, portage
(profit)
carbune s.m. (mineral) (mineral) coal;
-- nedistribuit - (in uivulende) retainc.
(mangaT) charcoal ~ brun - brown coal, lignite
~ - bulgari - lump/large coal ~ cosificabil - earnings
baking/metallurgical coal - suplimentar - perquisite ca$tiguri
~ cocsificat - caked coal ~ marunt - disponibile pentru actiunu-comune -
small/slack coal ~ - praf- coal powder, dross of earnings available t'" commons
coal casuta s.f. (posta!d) post-office box - pe actiune - earnings per share
catlike s.f. pi. handcuffs ~ de aur - {avantaje - pe actiune complet diliiate (cdstigu! pe
financiare acerbate de o fa'md angajatilor actiune recalciilal 'h' h,.f:
important! pentru a evita ca acestia sd fie ipotezei conversiei titiitrilor coin'-" tibile ,•>/' a
exercitdrii tiitiiror drepni''!^':
atrayi de conciirentd'} (man.) golden
de conversie) full\ diluted earnings ;\' share
handcuffs cantar s.n balance., (pair of) scales: - suplirncntare -- (acordate angajatilor pe
(pentru greutdti. man') weighing lever langa salarul obisnuit)fringe benefits
machine • supuse retinerilor pentru pensie
~ decimal - centesimal balance pensionable emoluments
~ dc precizie — precision balance castiga v.t. 1. to gain: to win: {prin munca} to
~ roman - steelyard earn; \a dobdndi} to acquire; (un premiu)• to
a pierde la ~ - to lose (in the) weight carry off 2. {departea sa) to win over
a trage la ~ - to weigh heavily ~ net – to net
cantari ,'./. to weigh to have a weight ~ piata – to capture the market
of ~ procesul – to win one`s case
~ teren – to gain ground
~ rnai greu/mult decat - to outweigh, to
~ un avantaj – to gain an advantage
overbalance
72 CEC-CER
cec s.n. cheque; (SUA) check ~ uzuala - customary/usual/useful dispatch
~ acceptat/vizat - (de bancd) certified ~ uzuala continua - continuous customary
cheque dispatch
~ anulat - canceled cheque centrala s.f. (directie) central/head office;
~ bancar - bank cheque (a unei case de comert, a unei firme etc.)
~ barat - crossed cheque principal office ~ atomo-electrica -
~ care nu poate fl incasat la valoarea nuclear power station
nominala - nonpar cheque ~ electrica - power station ~
~ -corespondenta - correspondence
hidroelectrica - hydroelectric power
cheque
~ cu limita de suma - limited cheque station
~ cu suma falsificata - raised cheque ~ telefonica - telephone exchange ~
~ de calatorie - traveller's cheque termica - steam-generating station
~ de retragere - (de numerar din cont) centralism s.n. centralism ~ economic -
(SUA) counter check state planning centralizare s.f. (procesul
~ deschis/nebarat - open/uncrossed de concen-trare a autoritdtii si a deciziei la
cheque central organizatiei principale) (man.)
~ expirat - stale cheque centralization
~ fals - bogus cheque centru s.n. (comercial, financiar etc.)
~ fara acoperire - dud/bad cheque centre
~ m alb - blank cheque ~ al orasului - downtown ~ comercial -
~ la ordin - order cheque, cheque to
commercial/shopping centre, emporium ~
order
~ la purtator - bearer cheque, cheque de afaceri - business centre ~ de cost -
to bearer (unitate cdreia i se pot aloca niste costuri
~ marcat - (de bancd impotriva specifice) cost centre
falsificdrii) marked cheque ~ de productie - producing centre ~ de
~ necompensat - uncleared cheque profit — (unitate in interiorul unei
~ personal - (al unei persoane fizice) organizatii care este responsabild de
personal cheque propriul sdu profit) (man.) profit centre ~
~ platit/onorat - paid cheque turistic - tourist centre cemor s.m. auditor
~ refuzat - returned cheque cere s.n. circle; (grup de persoane cu
ceda v.t. to give up, to yield (up); to interese economice comune sustinute pe cdi
surrender; to assign ilegale) ring
~ si unul si altui - to split the
~ vicios al subdezvoltarii/saraciei -
difference
cedents.m. (dr.) assignor, releasor underdevelopment/poverty vicious circle
celeritate s.f. (mar.) celerity
~ de livrare/predare - delivery speed
~ de operare a portului - port speed
CER-CER 73
~ vicios inflationist - (relatia de ~ despagubiri - to claim damages, to
interconditionare dintre cr entered pre- make/to put in a claim for damages
turilor bunurilor de consum si inde-xarea ~ un pret mai mare - to overcharge
salariilor nominale care accen-tueazd ~ un pret mai mic - to undercharge
inflatid) inflationary vicious circle cereale s.f. pi. cereals, cereal plants,
cercetare s.f. 1. (dr.) (anchetd) judicial corn, grain
~ furajere - fodder grain
inquiry, official examination; (audiere)
~ grele - (grdu, porumb, secard) heavy
trial, hearing 2. (stiintificd) research 3. grain
control, examination; inspection; ~ in vrac - bulk grain
analysis ~ livrate in buna stare - delivered
~ a audientei - (in mass media) sound grain
audience research ~ usoare - (pvdz, orz, seminte de
~ a comportamentului consuma- bumbac - cu greutatea hectolitricd sub
torilor - attitude research 60 kg) light grain
~ a mijioacelor de reclama - media cerealier adj. cereal..., grain... s.n.
research cereal carrier, grain carrier/ship, grain-
~ a preferintelor consumatorilor - -carrying ship/vessel
consumer research cerealist s.m. corn dealer
~ de marketing - marketing research cerere s.f. 1. request; demand; claim;
~ de piata - market research exaction 2. (scrisa) petition,
~ -dezvoltare - research and application, suit 3. (corn.) demand, run;
development (de plata a unei societati ai caret actionari
~ motivationala - (pentru a descoperi
sunt sohcitati sd plateasca sumele
factorii psihologici care determind
comportamentui consumatorilor) restante pentru actiunile detinute) call
motivational research ~ a consumatorilor - consumer demand
~ operationala - {man.) operational ~ agregata - (totalitatea cheltuielilor
research planificate pentru o perioadd deter-
~ publicitara - advertising research minatd, destinate achizitiondrii de bunuri
~ §tiintifica - scientific research produse in cadrul economic! nafionale)
~ teoretica - pure/fundamental/desk aggregate demand ~ alternativa /
research combinata / pentru bunuri substituibile
cercetator^.w. (stiintific) researcher - (cerere de produse ori factori de
cere v.t. 1. to ask (for), to demand, to productie inter-sanjabili)
request; (a revendicd) to claim; (a pre- alternate/composite demand, demand for
tinde) to exact; (un pret) to charge;
substituible goods ~ atipica - (notiune
{plata unei datorii} to call in 2. (a
care exprimd exceptiile de la legea cererii)
necesita) to require, to call for, to
non-typical demand
necessitate v.r. (corn.) to be in
request/demand
74 CER-CER
~ complementara/pentru bunuri ~ de tonaj - (mar.) indent for space
complementare - (cerere de doud produse ~ de transport - (mar.) shipping
care se folosesc impreuna) request, cargo booking
complementary/joint demand, demand tor ~ de valuta - demand for currency
complementary goods ~ de vamuire in afara programului -
- concurentiala - (situatie in care dona sail overtime request
mai multe produse concureazd pentru ~ derivata - (cererea pentru un factor
satisfacerea cererii pieici) competitive demand de productie rezullatd din modificarea
cererii de pe piata produsului finit la
- constanta - steady demand
care a contribuit factorul respective
~- controlata - pent-up demand
derived demand
'- dc amanare - (a platii) petition for
~ directa - direct demand
respite
~ educationala — {element al pietei
- d'c cotare/listare - (bur.) application ior
ediicatiei care reflectd comportamenlul
quotation/listing
consumatorilor de servicii educa-
de credite - {in economic) credit demand
tionale) demand for education
de daune/despagubiri - damage cl;.n,n, ~ elastica - elastic demand
daim for damages ~ individuals - individual demand
de declarare in stare de faliment -(r./' i ~ intermitenta - intermittent demand
bankruptcy petition, petition in DanKmptcy ~ interna - domestic demand
th; despagubire cu drepturi l>rionlare - - previzibila — anticipated demand
prior claim - reala - effective demand
dc inSocinre - {u vruai^eic'' de ;:'>'(.'.,. ~ reconventionala - (dr.) counterclaim
fi/.? indtlin^yita} replacenient .leniaMd ~ redusa - sluggish demand
-• cu; maija — (garantie qfenfd lie did'i, -~ sezoniera - seasonal demand
;
'i•ol'•el•llit.^i) {l>iu\) margin call'nouc,; - slaba - slack demand
- speculative - speculative demand ~ spontana
- <lc moneda — (componenfa a pieiei
- spontaneous demand
')'i."u'^('/f^, constund dlii cerereu tie nc{i\'e
- sporita — increased demand
tHoneltire) demand tor money ~ (ir' iliuncii
~- §i oferta - supply and demand
— (neccsand de munca s>;iu! 'md cc cererea mai mare decat oferta -
e.iiSUi ia un moment dat in • oi'sornia iilie, (bur.) buyers over
tan if' fundse dc isii'i'nil cereri de serviciu - situations wanted
-^I'arinr''} demand for iabour cerinta s.f. (nevoie) want, need;
- ve oh-ria - lenuer demand [necesiiate) necessity; (exi^entd}
w i't:sra^r;N-' a depunr'rilor ^11'! ^cquircnient
..•'.TinU- ale iiilei activilati -- 10 '•..
:.l..^'i•^r!l[.;^ls
,..• .-.usiy. if.1 anes-
CER-CER
~ american de depozit - (certificat emis de o ~ de dividende - dividend righi
bancd americand in contui unor titluri de certificate
valoare strains') American depository receipt ~ ~ de economii - {certificat de titluri <:/<•••
de accident/ghinion - (acordat de instanta unui valoare) savings certificate
~ de existenta - (certificat eliberat i'i'i'
falit, prin care se certified faptui cd falimentui
un fond de pensii care atestd cc'i
nil a fost cauzat de proasta conducere a
beneficiarul stipulat in certificat este in
afacerii, ci de un accident) certificate of
viatd) certificate of existence
misfortune ~ de expertiza - (eliberat navei dupa
~ de actiuni - share/stock certificate ~ de inspectia de registrii) certificate os
analiza - (a unui produs) certificate of analysis survey, survey certificate
~ de asigurare - certificate of ' insurance, ~ de garantie - certificate 01
insurance certificate ~ de avarie - (asig. mar.) guarantee/warranty
certificate of damage, damage certificate; ~ de inventator - patent letter
average certificate ~ de investitor - investment certificate
- de cabotaj - coasting certificate ~ de calitate - ~ de inregistrare - (a actiuniloi
nominate) certificate of inscription; (1'.
certificate of quality, quality/grade certificate ~
unei societdti comerciale) certificate 01
de cantarire - weight certificate ~ de clasa - (a
incorporation; (pentru navele dc
navel) certificate of classification,
cabotaj si de pesciat mat mart de 20 ii:
classification/class certificate tone-registrii) marine document; (SUA''
~ de control - inspection certificate ~ de certificate of enrollment
control vamal - (mar.) jerque note ~ de libera incarcare - (la petroliere ••
~ de depozit - (titlii emis pe termen scurt sau free loading certificate
mediu de o bancd) certificate of deposit; ~ de lichidare in vama - clearance
(dovadd prin care banca recunoaste cd a certificate, clearing bill
acceptat si u inre-gistrat titluri sau valori in ~ de nationalitate - (al navei;
registrul de valori) deposit slip certificate of registration/registry
~ de depozit pentru impunere -(folosit pentru ship's certificate of registry
~ de navigabilitate - (mar.') certificai,.:
plata impozitelor, certificatui oferind
of seaworthiness; (pentru navele iii. pasageri)
dobdndd) tax deposit certificate
certificate of clearance:
~ de descarcare/debarcare ~ certificate of
(pentru ueronave) certificate c'i
discharge, discharge/ landinu certificate
airworthiness
~ de nondumping - nondiimpin^
certificate
~ de obligatiuni - bond certificate
- dc origine - (a mdrfurilor de ,"xpt)
certificate of manufacture/onHin
^
76 CER-CES
~ de participare - {titlu ce reprezintd o doud societdti, actiunile sunt inegale ca
participare la capitalul social al unei valoare) fractional (share) certificate
intreprinderi) participation certificate ~ de ~ pentru dobanda e$alonata - (bur.)
plata a accizelor - excise permit ~ de deferred interest certificate/scrip/
proprietate - ownership certificate warrant
~ de receptie - acceptance certificate ~ de ~ pentru transportui de cereale - (se
elibereazd dacd nova are dotdrile
recuperare - (tip de certificat de dividende corespunzdtoare) grain cargo certficate
eliberat creditorilor sau actionarilor in ~ provizoriu de asigurare - (cu
cazul asandrii unei societdti) debtor valabilitate pdnd la emiterea politei de
warrant ~ de restituire a taxelor vamale - asigurare) cover note
(platite pentru mdrfurile importate care au ~ sanitar - sanitary certificate
fost ulterior reexportate sau folosite la ~ vama! pentru rambursarea sur-
fabricarea mdrfurilor de export) (customs) plusului de taxa vamala - overentry
debenture, debenture bond certificate
~ de sarcini - (al unei proprietdti) title cesiona v.t. {dr.) to assign; to
report surrender; to transfer; to convey
~ de scutire de taxe vamale - clearing bill cesionar s.m. assignee; transferee
cesiune s.f. {dr.) cession; assignment;
~ de stivuire - stowage/stowing certificate
transfer; conveyance
~ de testare - {a produselor) test ~ a dreptului de retentie - assignment
certificate of lien
~ de tonaj - tonnage certificate; (mar.) ~ de creante - assignment of debts
certificate of / measurement, ~ de obligatii - assignment of
measurement certificate ~ de transfer - obligations
(de actiuni) certificate of transfer, transfer ~ fara notificare - {cesiune de creante
certificate ~ de trezorerie - {titlu de stat pe care cesionarul nu o notified
destinat acoperirii deficitului bugetului de debitorului/cedentului) undisclosed
stat) Treasury certificate assignment
~ interimar/provizoriu - (de actiuni, ~ generala/globala - (prin care un
obligafiuni) interim certificate, scrip ~ creditor cedeazd unei terte persoane
toate creantele sale) general
nominal - (de actiuni) registered
assignment
certificate ~ in alb - {transmiterea in scris a unei
~ notarial - notarial certificate ~ partial creante prin andosare fdrd a mentiona
de actiuni - (pentru o parte de actiune, cesionarul sau persoana care va deveni
cdnd, in cazul fuziunii a creditor) assignment in blank
~ prin novatie - assignment affected
by novation
~ voluntara - voluntary conveyance/
consequence/disposition
CET-CHE 77
cetatean s.m. citizen ~ cu reparatii extraordinare - (/acute
cetatenie s.f. citizenship la un activ depreciat, de-a lungul
cheis.n. quay, pier, wharf duratei sale rdmase de viata)
~ de descarcare - discharging quay, extraordinary repairs
cargo terminal ~ curente - (de productie) running
~ de incarcare - shipping pier, loading costs/expenses
wharf ~ de administratie - management
~ de marfuri - cargo quay expenses
~ de marfuri in vrac - bulk-handling ~ de ambalare - package/packing
cargo quay expenses
~ de operare - (incarcare, descarcare) ~ de amortizare - depreciation
freight terminal expenses
~ de operare specializat - terminal ~ de andocare - dock/docking charges
~ de pasageri - passenger quay ~ de antrepozitare - warehouse
~ de petrol - petroleum wharf, oil charges
jetty/pier/quay ~ de armare — (a navelor comerciale)
~ de reparatii - repair jetty ownership costs
~ fluvial - wharf ~ de asigurare - insurance charges
~ pentru mijioace de alimbare/ ~ de avarie comuna - (asig. mar.)
mahonare - lighterage wharf general average expenditure/expenses
~ pentru petroliere - tanker jetty ~ de capital - (cont., fin.) capital
~ plutitor - dummy, floating bulkhead/ charges
jetty ~ de calatorie/deplasare - (in interes
~ vamal - customs wharf, legal quay de serviciu/afaceri) travelling expenses
cheiaj s.n. (taxe de chei) quay/pier/ ~ de constituire/lnfiintare - (a unei
wharf dues, wharfage, queyage, pierage societal!} promotion/formation
chelar s.m. wine cooper expenses
cheltui v.t. to spend, to expend; (banf) ~ de deplasare - (pe mila) mileage
to disburse, to lay out; (a risipi) to expenses
waste, to squander v.i. to spend ~ de depozitare - storage charges
~ excesiv - to overspend ~ de descarcare - discharging
cheltuiala s.f. expense, expenditure, expenses
outgoings; cost; pi. charges; (speze) ~ de distribute - distributive costs
disbursement, outlay; (risipa) ~ de expeditie a marfurilor -
thriftlessness; waste despatch/ dispatch fees, forwarding
cheltuieli administrative - charges, charges forward
administrative expenses, administration ~ de expertiza - survey expenses
costs/expenses ~ de exploatare - operating
~ anticipate - prepaid expenses costs/expenses, working charges/
~ bugetare - government/national expenses
expenditure
78 CHE-CHE
~ de investitie - ~ extraordinare - extraordinary
outlay ~ de capital expenditure/ - expenditure/expenses
incarcare ~ fixe - fixed/standing
expenses loading charges/ charges/expenses
~ de intretinere - ~ generale - general expenses, on-cost
expenses of charges; overheads
maintenance, costs of upkeep, ~ initiale/de instalare - initial/first
maintenance charges/costs/expenses, outlays, initial costs
upkeep expenses ~ in sarcina - cost taxable to
~ de judecata - law costs, legal ~ mari - heavy expenses
charges/expenses ~ marunte - petty expenses, petties
~ de livrare - delivery charges ~ neprevazute - contingent/incidental
~ de manipulare - (a mdrfii) handling expenses, unexpected costs
costs; (in statia terminus) (c.f.) terminal ~ neprevazute recuperabile -
charges/costs, terminals recoverable unforeseen expenditures
~ de mutare - removal expenses ~ obisnuite - ordinary disbursements
~ de personal - staff costs ~ pentru recrutarea cadrelor - cost
~ de productie - factory/ of recruitment
manufacturing/systematic costs. ~ postale - postal charges
production expenses - preliminare/de infiintare - (a unei societdti)
de publicitate - advertising preliminary expenses
expenditure/outlays - publice - public expenditure
~ de ranfluare - (mar.) expenses for refloating ~ reprezentand dobanda - interest
~ de regie - overhead expenses/charges, expenses
overheads ~ de reprezentare - entertainment ~ speciale - special charges;
expenses, table money ~ de salvare - {mar.) departmental charges
salvage charges/expenses ~ standard - standard costs
~ suplimentare - extras
~ de stivuire - stowage expenses, stevedoring
~ si incasari - expenditure and receipts
charges ~ de timbrare - stamp charges ~ de
~ vamale - customs charges
transport - carriage charges/expenses,
~ variabile - variable expenses/costs
freight charges/costs, transport charges; (mar.) a face ~ - to incur expenses
shipping charges/expenses a lua toate ~ asupra sa - to defray
~ de vanzare/desfacere - selling expenses
costs/expenses a-si acoperi ~ - to cover one's
~ diverse - sundry charges/expenses, sundries ~ expenses, to get back one's money
estimative - estimated expenses a-si reduce ~ - to reduce/to cut ones
expenses
cheltuitor adj. spendthrift, thriftless.
wasteful s. m. spendthrift, squanderer
chenzinal adj. fortnightly
CHE-CIB 79
chenzina s.f. fortnight; (fortnightly) ~ contractuala - contractual rent ~ de
wages navlosire - (pe timp) (mar.} charter hire
cherestea s.f. timber, converted timber, ~ diferentiala - (mai mare decdt esie
sawn timber/wood; (SUA) lumber normal deoarece include plata pentru unele
~ de ra§inoase - softwood timber avantaje si facilitdti special e) differential
~ standardizata - sawn timber per rent ~ excesiva/exagerata - rack-rent ~
standard
moarta - (platibild pentru conce-sionarea
chestionar s.n. questionnaire; list/set
of questions
unei mine, indiferent dacii aceasta este in
a completa un ~ - to fill in a questionnaire exploatare sail nu} dead rent
cheta s.f. collection; (banii) takings a umbia a da cu ~ - to let out on hire/lease a lua cu ~
cu cheta - to take up the collection - to take on hire/lease a sta cu - - to live in a
chilipir s.n. chance purchase/bargain, house as (a tenant/lodger
(lucky) bargain chitanta s.f. receipt, quittance
a umbia dupa chilipiruri - to hunt for acknowledgment, voucher; release
bargains ~ contabila - formal receipt
chimist^.m. chemist ~ de asigurare provizorie - binding
~ -analist — (care determind titrul) receipt
assayer ~ de consemnare - (in vamd) deposr
chintals./i. quintal; hundredweight receipt
~ scurt - short/net hundredweight ~ de constituire a unui depozit
chio§c s.n. stall; (ghereta) booth deposit receipt
~ de ziare - bookstall, bookstand, ~ de plata - receipt for payment, cash
newsstand paid receipt
chirias s.m. {locator) lodger; tenant, ~ de plata a taxelor vamale - docket
lessee ~ de plata pentru manipulare sau
~ abuziv — (care continud sd ocupe o depozitare in statia terminus - (c.f
proprietate dupa expirarea contrac- terminal receipt
tului fdrd acordul proprietaruliii) - de primire - voucher for receipt
tenant at sufferance ~ de sold/lichidare - receipt in fuli
~ care plateste o chine excesiva - discharge
rack-renter ~ in dublu exemplar - receipt 11
~ cu contract - (valabil un anumit duplicate
numdr de ani) tenant for years ~ neverificata - unaudited voucher
~ cu contract valabil un an - tenant ~ valabila - good receipt
from year to year a elibera o ~ - to make out a receipt
~ fara contract - tenant at will chitantier s.n. receipt book
~ pe viata - tenant for life, life tenant cibernetica s.f. cybernetics
chirie s.f. rent; hire; lease
80 CIC-CIT
ciclic adj. cyclic(al) parcursul unui an in anumite domenii
ciclu.y.n. cycle de activitate) seasonal cycle
~ agricol - agricultural cycle cifra v.r. (Id) to amount/to come/to
~ de achizitionare/cumparare - figure to, to run into
(frecventa cu care este achizitionat un cifra s.f. figure, number; (intre 0 si 9)
produs) purchase/buying cycle digit
~ de activitate - work cycle ~ aproximativa/estimativa/rotunda -
~ de afaceri - business cycle round figure/number
~ de conversie a numerarului - ~ binara - binary digit
(perioada dintre momentui in care o ~ de afaceri - turnover
firmd achizitioneazd materiile prime si ~ de afaceri totala/globala - total
eel al vdnzarii produselor finite) cash turnover
conversion cycle ~ de afaceri zilnica - daily turnover
~ de livrare - delivery cycle citric adj. numerical, (expressed) by
~ de munca - (pentru mdeplinirea figures
sarcinilor specifice postului) (man.) job circuit s. n. circuit
cycle ~ economic - economic circular flow
~ de prelucrare a informatiei ~ turistic combinat transport
contabile - accounting information aerian/rutier - fly-drive
processing cycle ~ turistic combinat zbor/croaziera pe
~ de productie - production cycle mare - fly-cruise
~ de viata al familiei - (divizarea ~ turistic complet/cu toate serviciile
pietei pe sectoare, in functie de incluse in pret - inclusive tour
cheltuielile ocazionate de structura si circulara s.f. circular (letter)
evolutia in timp a familief) family life circulatie s.f. 1. (rutierd, feroviard
cycle etc.) traffic 2. (monetard, de mdrfuri)
~ de viata al produsului -^product life circulation
cycle ~ a banilor - money circulation
~ de viata industriala - industrial life a marfurilor - commodity
cycle circulation
~ economic - (succesiunea perioadelor ~ a stocurilor - stock turnover ~ activa -
de expansiune si recesiune in (bani aflati efectiv in circulatie) active
activitatea economica) economic cycle circulation ~ fara acoperire - (a banilor)
~ operational - (intervalul de timp uncovered circulation ~ fiduciara -
dintre cumpdrarea de materii prime
fiduciary circulation a pune in ~ - (bani
pentru productia de bunuri si inca-
sarea numerarului dupd vdnzarea faisi, documente false) to utter
acestord) operating cycle cisterna s.f. tank, cistern, reservoir cita v.t.
~ sezonier - (cresteri si scdderi ale (dr.) to summon, to cite;
volumului si ale ritmului activitdtii pe (martori) to subpoena
CIT-CLA 81
citatie s.f. (dr.) writ(of summons), ~ de unitati - (pentru bani, greutdti etc.)
summons; (implicdnd amenda in caz de denomination
neprezentare) subpoena clasele bogate/avute - wealth-owning
clasa v.t. 1. to class; (a clasificd) to classes, the moneyed classes ~ de jos - the
classify; (scrisori) to docket; (docu-mente lower classes clasifica v.t. to classify; to
mtr-o arhivd, unfisier) to file; (a sorta dupd class; (dupd calitate) grading; (dupd
calitate) to grade; (a sorta dupd mdrime, mdrime, dimensiune) sizing; (a determina
dimensiune) to size 2. (dr.) {a respinge o si a acorda clasa unei nave) (mar.) to
actiune) to dismiss; (a casd) to quash classify, to class, to rate clasificare s.f.
clasare s.f. 1. classification; (a scri-sorilor) classification; (dupd calitate) grading;
docketing; (a documentelor mtr-o arhivd, (dupd mdrime, dimensiune) sizing; (a
unfisier) filing; (sortare dupd calitate) posturilor in functie de competenta cerutd
grading; (sortare dupd mdrime, si de sala-rizarea corespunzdtoare)
dimensiune) sizing 2. (dr.) (respingere a grading; (a navelor) classification (of
unei actiuni) dismissal; ships) ~ a activitatilor/posturilor - job
(casare) cassation, annulment classification
clasa s.f. 1. (categoric) class, category ~ a navelor - classification of ships, ships'
2. (sociald) class 3. (sort) grade 4. (pe classification
mijioacele de transport) class 5. (a ~ a obligatiunilor - (close atribuite
navelor) class (of ships), rate (of ships) obligatiunilor pe baza probabilitdtii de
clasa de mijioc - middle class intrare in mcetare de platd a societdtilor
~ dominanta/conducatoare - the
emitente) bond rating ~ industriala
ruling class
~ economica - (cu eel mai scdzut standard - standard industrial
confort in transporturile aeriene si classification ~ vamala — (categoria din
maritime depasageri) economy class cadrul unui nomenclator de taxe vamale in
~ intai - first class care este introdus un produs) customs
~ muncitoare - working class classification
~ turistica/a doua - (in transporturile ~ zecimala - decimal classification clauza
aeriene si maritime de pasageri) tourist s.f. clause, provision, specification,
class warranty; pi. terms clauza abandonului -
clasa a cambiilor - quality of bills of (asig. mar.) abandonment clause
exchange ~ abordajului/coliziunii - (asig. mar.)
~ de calitate - quality grade collision clause, running-down clause ~
~ de conturi - accounts class
abordajului din vina ambelor nave -
~ de nave - (totalitatea navelor
identice in privinfa constructiei si a (asig. mar.) both - to - blame collision
destinatiei) class of ships/vessels, clause
ship's class
~ de produse - product class
82 CLA-CLA
~ ancorei §i a lantului - (a^/g. war.) ~ extinderii politei de asigurare -
anchor and chain clause extended cover clause
~ -aur - (fin.) (clauzd care prevede ~ ,,fara captura §i sechestrare" -
rambursarea unei datorii in aur sail in (asig. mar.) free of capture and seizure
echivalent-aur; clanzd prin care se clause
adangd la valoarea unei creante pe cea ~ ,,fara raspundere pentru spargeri"
a unei cantitdti specificate de aur sail - free of breakage clause
de echivalent-aur} gold clause ~ garantiei - warranty clause
~ avariei - (asig. mar.} average clause ~ ghetii — (de predare a incdrcdturii in
~ avariei comune in strainatate - eel mat apropiat port neblocat de
(dispasa se intocmeste conform legii gheturi) ice clause
portului de destinatie) foreign general ~ grevei - strike clause
average clause ~ ineflcientei - (navei) breakdown/off-
~ ,,avariilor de mare" - (in -hire clause
transportui de cereale} sea-damaged ~ ,,lipsei de marfa" - (la predare)
terms ^ deficiency clause
~ caricului in coliziutte - (se tine cont ~ livrarii/predarii marfii peste bord
numai de pierderile marfii) (asig. mar.) - (mar.) overside delivery clause
freight collision clause ~ natiunii celei mai favorizate - most-
~ confidentialitatii - (intr-un contract -favoured nation clause
de angajare) confidentiality clause ~ navei apte de a transporta marfuri
~ continuarii asigurarii - - (asig. mar.) cargo-worthy clause
continuation/prolongation clause ~ ,,navei de serie" - (asig. mar.)
~ contrastaliilor - (mar.) demurrage sister-ship clause
clause ~ navlului - freight clause
~ cre$terii preturilor - up-price clause ~ necumularii avariilor - (asig. mar.)
~ danei/,,la rand" - (mar.) berth/ noncumulative clause <--
berthing clause ~ neglijentei - (asig. mar.) inchmaree/
~ danei pregatite - (mar.) ready berth negligence clause
clause ~ ofertei - tender clause
~ ,,de la depozit la depozit" - ~ ,,operarii la rand" - (mar.) turn
warehouse-to-warehouse clause berth clause
~ degrevarii - (de o obligatie con- ~ pavilionului - (mar.) flag clause
tractuald) (dr.) escape clause ~ penalizarii - penalty clause
~ devierii - (abaterii de la drum) ~ pericolelor marii - (asig. mar.)
(mar.) deviation/liberty clause perils of the sea clause
~ dreptului de retentie - lien clause ~ ,,permanent in stare de plutire" -
~ esuarii - (asig, mar.) grounding (mar.) floating/always afloat clause
clause ~ politei fara obiect asigurat - policy
~ evaluarii - (asig.) valuation clause proof of interest clause
CLA-CLA 83
~ ,,predarii navei" - (la data si locul ~ de asigurare a valorilor supli-mentare -
mceperii contractului de mchiriere) disbursement warranty clause
delivery/disposal clause ~ de asigurare maritima - marine insurance
~ pretului - price clause clause
~ razboiului - (asig. mar.) war clause ~ de daune-interese - penalty clause ~ de
~ reasigurarii - reinsurance clause diminuare a pagubelor - (asig. mar.) sue and
~ riscului de captura si sechestrare - labour clause ~ de evadare - (mtr-un contract
(asig. mar.) risk of capture and seizure de siibscriere, care ii permite hdncii de
clause investitii sd se elibereze de rdspun-derea de a
~ rosie - (prin care vdnzdtorul aflat in cumpdra si de a distribin acthmile companiei)
(fin.) escape clause
deficit poate obtine un avans bancar)
~ de exonerare — exoneration,
red clause
exemption/relieving clause ~ de exonerare de
~ salariilor variabile - escalator raspundere -(asig.) nonliability clause ~ de
clause garantie - warranty clause ~ de limitare a
~ salvarii - (asig. mar.) salvage clause zonei de navigatie -(de cdtre asigurdtori)
~ scaderii preturilor - down price trading warranties clause
clause ~ de memorandum - (de limitare ci
~ surplusului - (prin care prima parte rdspunderii asigurdtorultd) memorandum
a daunei este suportatd de asigurat) clause
(asig.) excess clause ~ de negarantie - (asig.) nonwarranty clause
~ timpului nefavorabil - (asig. mar.) ~ de optiune pentru ambele porturi -(de
weather permitting clause incdrcare si descdrcare) dreading at both ends
~ tranzitului - transit clause ~ de optiune pentru portui de incarcare -
~ valorii furnizate - value given dreading, dreadage ~ de paritate - (fin.)
clause parity/par clause ~ de renuntare - (clauza
~ variatiei preturilor contractuale - contractuala care ii permite unei parti sd
(corn.) escalator clause renunte la o prevedere, in anumite
~ zadarnicirii voiajului - (asig. mar.)
circumstante) waiver clause
frustration clause
~ de revocare — (inainte de maturitate} (fin.)
clauza aditionala - (la un contract)
call provision
rider ~ de salvare/siguranta - (prevedere a unui
~ compromisorie - (mtr-un contract acord comercial care ii permite
prin care cele doud parti se angajeazd
sd supund arbitrilor eventualele litigii)
arbitration clause
~ conditionala - proviso
~ contractuala - covenant
~ de arbitraj - arbitration clause
~ de asigurare - insurance clause
84 CLA-COA
unei tdri semnatare sd suspende concesiile ~ administrativa/cu birouri - office
vamale acordate atunci cdnd nivelul building
importurilor afecteazd grav productia client s.m. customer; shopper; (al unui
internd) escape clause ~ de sistare - cease avocat, al unui arhitect etc.) client
clause ~ de subrogare - subrogation clause ~ care plateste in numerar - cash
~ de transbordare - transshipment clause customer
~ care se tocmeste mult - haggler
~ de urgentare - (care prevede cd, dacd o
~ dubios - doubtful client
datorie nu este achitatd la timp, toate ~ obisnuit/permanent - regular/
platile viitoare devin imediat scadente) permanent customer
acceleration clause ~ exceptionala - ~ potential - potential/prospective
exceptional clause ~ fara efect - customer
inoperative clause ~ implicita - implied ~ sigur/serios - safe customer
term ~ ipotecara negativa - (angajamentui ~ solvabil - trustworthy customer
unui debitor fata de creditorul sdu de a nu a fi clientui - {unui magazin) to deal at
constitui o ipotecd imobiliard in folosul clientela s.f. clientele, clientage,
unei terte persoane) negative mortgage connection; (pbisnuita) custom; (de
security clause ~ multivalutara - medic sau avocat) practice, clientele
multicurrency clause ~ nula - void/invalid a-si crea o ~ - to build up a connection
cliring s.n. (tehnicd de compensare a
clause ~ restrictiva - restrictive/saving
obligatiilor reciproce intre doi parte-
clause ~ reziduala/restanta - (privitoare neri constdnd in compararea crean-
la legatarul universal) (dr.) residuary telor cu obligatiile dintre ei, pe baza
clause unor reglementdri prealabile) clearing
~ rezolutorie - (dr.) avoidance clause, ~ bancar - bank clearing
defeasance dona s.f. (produs identic cu altui)
~ suplimentara de asigurare -insurance clone
rider club s.n. 1. (asociafie) club 2. (local)
~ valutara - exchange clause clauze de club house
asigurare a marfurilor -(stabilite de ~ de asigurare mutuala - (asociafie
Institutui Asigurdtorilor Maritimi din de armatori care sunt in acelasi timp
Londra) Institute cargo clauses asigurati si asigurdtori) (asig. mar.)
insurance club
~ de asigurare in timp (a corpului 51 a
~ de investitii - (asocierea mat multor
marfil) - (stabilite de Institutui Asigu- persoane cu scopul de a constitui un
rdtorilor Maritimi din Londra) Institute portofoliu de investitii) investment club
time clauses (hull and cargo) cladire s.f. ~ nautic - boating club
building; (cu \'fcn, instalafii etc.) ~ turistic - touring club
premises coachizitie s.f, joint purchase
coalitie s.f. coalition, union; (cartel
ring
COA-COI 85
~ a comerciantilor - (pentru fixarea unor ~ beta - (coeficient care aratd mdsura in
preturi) price ring ~ a licitantilor - care rata de rehabilitate a actiunilor unei
bidders'/bidding ring coarmator s.m. societdti variazd in functie de rata de
(mar.) joint/part owner coasigurare s.f. rehabilitate a indicelui pietei bursiere)
coinsurance coasociat s.m. copartner, joint beta coefficient/factor ~ de acoperire -
partner coca s.f. (corp de navd si aeronava) (raportui, prevdzut de lege, dintre
(asig.) hull fondurile proprii ale unei band si
cocreditor s.m. joint creditor cocserie s.f. ansamblul angajamentelor ei) cover ratio
coke works, coking plant cods.n. code ~ de capitalizare bursiera - (raportui
~ al muncii - labour code ~ civil - civil dintre pretui unei societdti la bursd si
code ~ comercial - commercial code ~ de beneficiile ei) price-earnings ratio ~ de
bare - (pe un produs) bar code ~ de exploatare - working coefficient ~ de
procedura penala - code of criminal incarcare - load/cargo coefficient ~ de
procedure ~ fiscal - fiscal code ~ maritim - indatorare - (raportui dintre datoriile pe
navigation act/laws ~ penal - termen mediu si lung si capitalurile
penal/criminal code ~ personal de permanente) debt ratio ~ de lichiditate -
identificare - (la bancomaf) personal (raportui dintre activele lichide si datoriile
identification number curente ale uneifirme) liquidity/current
~ postal - postal code; (SUA) zip code ~ ratio ~ de randament - output coefficient/
silvic - forest code/laws coduri de factor
conduita - (seturi de reguli pentru ~ de rise - risk coefficient ~ de siguranta -
comportamentui din diferite profesiuni} safety coefficient ~ de tonaj - tonnage
codes of conduct codebitor s.m. joint coefficient ~ marginal al capitalului -
debtor codirector s.m. joint manager (raportui dintre cresterea stocului de
coeficient s.m. coefficient; ratio, rate, capital dintr-o anumitd perioadd de timp si
factor cresterea rezultatelor productiei in acelasi
~ al elasticitatii cererii/ofertei -(mijioc de interval de timp) marginal capital
mdsurare a elasticitatii ce-rerii sau a coefficient
ofertei in functie de modi-ficarea unui coeficienti de salarizare - wage rates
factor) coefficient of demand/supply cofondator s.m. joint founder cogestiune
elasticity ~ alfa — (evaluarea ratei de s.f. joint management cointeresa v.t. (in)
renta-bilitate a actiunilor unei societdti to draw (in) ~ pe cineva intr-o afacere -
fdrd raportarea la indicele pietei bursiere) to give smb. a joint interest in an affair
alpha coefficient/factor cointeresare s.f. drawing in; (mate-riala)
incentive ~ financiara - financial incentive
86 COI-COM
~ financiara a salariatilor - (in coliziune s.f. (asig. mar.) collision,
performantele societdtii in care abordage, encounter; (intre o navd in
lucreaza) employee involvement mars si una stationata} allision
cointeresat adj. having/sharing a joint ~ accidentals! - accidental collision
interest in smth. ~ iminenta - imminent impact
colaps s.n. collapse ~ inevitabila - inevitable/inherent
a intra in ~ - to collapse collision
colecta v.t. (impozite, taxe) to collect, ~ la acostare - berthing collision
to raise, to get in ~ la remorca - collision in tow
colectare s.f. collection ~ pe fluviu - river collision
~ a impozitelor - tax collection ~ pe mare - sea collision
colecta s.f. collection, subscription coloana s.f. column
a face o ~ - to make a collection, to ~ a activelor - (cont.) assets side
raise a subscription/collection ~ a debitului - (cont.) debit column
colectiv adj. collective, joint s.n. ~ diverse - {cont.) sundries column
collective (body), group; staff; colonial adj. colonial
personnel colonialism s. n. colonialism
~ de redactie - editorial staff colonie s.f. colony; (asezare) colony,
colectivism s.n. collectivism settlement
colectivist s.m. collectivist, collective colorant s.m. dyestuff, colouring
farmer matter
colectiviza v.i. to collectivize coloranti alimentari - food colours
colectie s.f. collection colportaj s.n. {corner} mdrunt) dicker
~ de mostre - sample assortment/ coluziune s.f. (cooperare intre firme
collection, collection/set of samples independents pentru a influenta
colectiona v.t. to collect concurenta) collusion
colectionar^./n. collector comanda v.t. to order; {mdrfun) to
colets.n. parcel, package indent
~ cu tara calculata - tarer ~ prin po§ta - to send away for
~ cu valoare declarata - registered comandant.s'.w. commander; captain
parcel ~ brevetat - (in marina comerciald)
~ expres — express parcel certificated master
~ fara valoare declarata - uninsured ~ de cabotier - skipper
parcel ~ de nava comerciala - shipmaster.
~ greu ~ heavy(-lift) package captain, master mariner, merchant
~ postal - post parcel captain
a expedia un ~ - to post a parcel - de nava maritima - sea captain ~ de
coletarie s.f. parcel delivery service, pescador - skipper comandat adj. {dar
parcel post/deSivery/traffic nelivrut) on order comanda s.f. (coin.)
order; (de marfa,
•nai ales din. sirainatate} indent
COM-COM 87
~ acceptata - order in hand comasa v.t. (beneficii, fondun, inter ese,
~ de proba - trial/sample order riscuri) to pool comasare s.f. (de beneficii,
~ de tonaj - (mar.) indent for space foiiduri. interese, riscuri) pooling combate v.t.
~ directa - direct order to combat, to control, to fight against
~ discretionara/la apreciere - (cdtre combatere s.f. control, fighting ~ a
broker de a cwnpdra, in limita sumei la contrabandei - contraband control ~ a
dispozitie, actiunile pe care acesta Ie
mirosurilor nedorite - odour control
alege) (bur.) discretionary order
~ a poluarii cu petrol ~ oil pollution action
~ executata la preturi diferentiale -
(bur.) split order combinare s.f. combination ~ a factorilor de
~ externa - foreign order productie - (modu-litate de combinare a
~ ferma - definite/firm order factofilor etc productie sub aspect cuntitaliv,
~ generala/nespecificata - blanket structural yi calilativ in raport cu naturci
order activitdtii economice) combination ol'
~ guvernamentaia/de stat - order for production inputs
government account, public ~ a intereselor - (melodd contabilu pentru
procurement combinarea situatiilor conlabiu' a doud jirme
~ la alegerea expeditoruiui - open care fiizioneazd) pooling of interests
indent
~ orizontala — (fuziunea organizaiiilt>r in
~ mare - heavy order
aceea^i companie sau mir-unci similard, opiisd
~ neexecutata - backlog/unfilled order
~ permanenta - (pentru acelea^i integrant verticalc-i liorizontal
marfuri) perpetual order combinatioii/integration
~ prin po$ta - mail order --- verticaia - (reiinirea in cadrul HIH':
~ repetata - repeat order orgaiiizatii a innii i^riip c/e opei'diiuin
~ scrisa - order in writing care se succed, intesrarea prodnclsi."
~ speciala - special order cu sursele ae aprovizionare fi cu pir-
~ urgenta - rush/pressing order tele de desfacerc) vertical combination
comenzi inutile - {pentru a e\"ita integration
trecerea muncitoriior in ^omaj) make- combustibit adj. combustible s.n. ruei
-work - antiinflarnabij - h'^ergolic fuel
a face o comanda - to place an order - cunvciitional - coi'jvcntionai hies
facut pe ~ - custom-built/'-make - Qe carbuni - cort! isiei
comanditar s.m. donnaiit/sleeping
inactive/iimited/latenvsilent/ - .i.:;;'"1-.'; ' ' ;il;ie!l•K•i••l(Ou'-i;l!•,.•jc rue;
undisclosed partner -1 ;u's'ii,u - iuei oli. iiuu!i"i/0i! h.ic^
comanditat s.m. aclive/aclinp/workin;.;
ordinary pai-tns!
comandita
pannersl'su-
88 CAL-CAM
~ solid - solid fuel ~ cu articole de lux - luxury trade
comercial adj. commercial, trading, ~ cu cereale - corn/grain trade
trade..., business...; mercantile ~ cu materiale navale - ship
comercializa v.t. to commercialize, to chandlery
market, to merchandise ~ cu textile - drapery
comercializare s.f. commercialization, ~ cu vinuri - vintnery
marketing, merchandising ~ de cabotaj - coastal/coasting/
~ experimentala - (pe o piatd res- coastwise trade
trdnsd) test marketing ~ de cherestea - timber trade
comerciant s.m. trader, dealer, ~ de contrabands - contraband/
tradesman; (angrosist, mai ales in rela- smuggling trade
tiile cu strdindtatea, sau detaiUst) ~ de export - export trade
merchant; (cu magazin) shopkeeper, ~ de import - import trade
shopman; (care vinde in rate/pe credit) ~ de legume si fructe - greengrocery
tallyman; (de imbrdcdminte, echipa- ~ de marfuri in vrac - bulk trade
ment) outfitter ~ de schimb - barter trade
~ afiliat - merchant member ~ de stat - state/govemment/public
~ angrosist - warehouseman; (mai ales trade
in relatiile cu strdindtatea) merchant ~ de tranzit - transit/entrepot trade
~ comisionar - commission merchant ~ exterior - foreign/external trade;
~ cu amanuntui - retail dealer, retailer {mar.) outward/overseas trade
~ cu livrarea imediata a marfii - spot ~ ilicit - illicit trade
trader ~ interior - domestic/intemal/home
~ cu retea de distribute - chain trade; (mar.) inland/home trade
merchant ~ intermediar/de reexport -
~ de cereale - (cu amanuntui) corn intermediary/intermediate/reexport
chandler; (cu ridicata) corn dealer trade
~ de marfuri de ocazie - second-hand ~ international - international trade
dealer ~ interstatal - (SUA) interstate
~ de marfuri generale - general dealer commerce
~ de textile - draper ~ invizibil - (sectoral serviciilor)
~ de vinuri - vintner invisible trade
comert s.n. trade, commerce, traffic; ~ in compensatie - compensation
(in magazin) shopkeeping trade
~ ambulant - (de mdruntisuri) ~ in rate/pe credit - tally system/trade
pedlary, peddlery ~ infloritor - flourishing trade
~ angro/cu ridicata - wholesale/direct ~ liber - free trade
trade ~ licit - lawful trade
~ colonial - colonial trade ~ Umitrof/de frontiers - frontier trade
~ cu amanuntul/in detaliu - retail traffic
trade ~ local/regional - local trade
CAM-COM 89
~ maritim - commercial shipping, ~ de ancheta - committee of inquiry,
maritime commerce/trade, sea/seabome investigation committee, fact-finding
trade board
~ marunt - dicker ~ de cenzori - audit(ing) committee
~ mondial - world trade ~ de control - control commission/
~ multilateral - multilateral trade committee
~ neautorizat - unauthorized trade ~ de examen - examining board, board
~ pasiv - (transportui mdrfurilor de of examiners
export cu navele altei tdri) (mar.) ~ de litigii - conflict/dispute
passive commerce committee
~ prin po$ta - postal trade ~ de lucru - working party
~ sezonier - seasonal trade ~ de mandate - credentials committee
~ stradal - kerb trade ~ de redactare - editing panel
~ trilateral - trilateral trade ~ electorala - election committee
~ triunghiular - (tranzactie switch ~ financiara - (SUA) committee of
fdcutd la export, realizatd in devize supply
printr-o a treia tar a pentru eludarea ~ mixta - (CM membri din camera fi
reglementdrilor valutare) switch senat) joint committee
deal/transaction ~ parlamentara - parliamentary
a face- - to (carry on) trade committee
a face ~ ambulant - to peddle ~ permanenta - standing committee
a face ~ angro - to deal wholesale comision s.n. 1. commission,
a face ~ cu - to trade in allowance; {de intermediere) factorage
a face ~ cu marunti§uri - to 2. (insdrcinare) errand, message
haberdash ~ bancar - bank commission
a face ~ intens - to carry on a ~ de adresa - (pidtit de navd in portnl
good/roaring trade de descdrcare) {mar.) address
comis-voiajor s.m. commercial commission
traveller, travelling salesman, drummer ~ de asigurare - (pidtit agentului de
comisars.m. commissioner asigurdri) insurance commission
~ de avarie - (asig. mar.) average ~ de brokeraj - brokerage commission
agent/commissioner ~ de navlosire - (mar.) charter
comisie s.f. commission, committee, commission, ship brokerage
board ~ de reprezentare - agency fee
~ bugetara - budget committee; (SUA) ~ de subscriere - underwriting
committee of ways and means commission
~ comuna - (formatd din reprezen- ~ de vanzari - selling brokerage/
tantii mai multor organizatii) joint commission
committee ~ del credere - del credere commission
~ pentru mandatare - trust cost
~ pentru terti - commission past us
90 COM-COM
~ per lot - (ydndut la licitatie) lot ~ de factaj/mesagerie - parcel
money delivery company, express company
a face un ~ - to take orders on ~ de nave de linie - liner company
commission ~ de navigatie - shipping/navigation
a merge cu un ~ - to go on errand company
comisionar s.in. 1. (commission) agent ~ de navigatie fluviala - river
2. (intermediar) factor, middleman; shipping company
(curler, persoand care face diverse ~ de navigatie maritima - sea trading
servicii) commissionaire; (bdiat) eirand company
boy, street porter ~ de petroliere - tanker company
~ de export - export commission agent "- de remorcaj - (mar.) towage
~ portuar — runner company
comitets.n. committee, board ~ de saivare - (mar.} salvage company
~ consultativ - advisory board' - de stivuire - (mar.) stevedoring
commission company
- de conducere - executive/managing ~ de transport de mobila - removal
committee contractor(s)
~ de greva - strike committee ~ de transporturi aeriene - airlines,
~ de initiativa - steering committee airways
~ de redactie - editorial board ~ holding - holding company
~ executiv - executive committee ~- operationala - (filiala iinui holding)
- financiar - (SUA) committee of ways and operating company
means - orientata spre productia realizabila
- interimar - interim committee ~ ora^enesc - -- (,s'i' nil spre cea cerutd) production-
city/town committee ~ permanent - standing -onented compaiiy
committee ~ provizoriu - temporary committee '- petroliera - o''i company
- secundara - (care nil este lider intr-un amimit
-- sindical - trade-union committee;
(de intreprindere) local trade-union domenhi) follower compensa v./. 1. (pentrii) to
committee com-peiisate (for), to mdemr)ify(tor) 2. (a
a face parte din ~ /a fi in ~ - to sit echilibra, a contrubalansa) to counterbalance,
on/to be on the committee to countervail, to offset 3, (un cec printr-o casd
como$tenitor s.'n. joint heir, coheir. de coinpefisatie) to clear; (o chitone) to set off;
parcener {fondid vaiiitar) to equalize
companie s.f. company ~ o pierdere - to make good a loss compensare
'- comerciala - trading company .'••./'.' i 'r; i conipensaiion. re"-':U'nsos
-- cu unitati de productie multiple/
endependeiiif •1- n-niiupie dr.isio'i
c'''iJ,i"):iny
• <i': ;.s'•.."eiu'l^tr;l - msurai'u;.^ ,..t.unpa''v "
-^\ ^^t ferasc - raiiv/;". ..f;s^.".ii\-''
COM-COM
datoriilor) setoff; {regularizare a fondului document, im cec) to fill in; {SUA) to
valutar) equalization ~ a cecurilor - cheque fill out
clearing. ~ interbancara a creditelor - credit complex s. 11. complex
clearing ~ comercial - trading estate
compensator(iu) adj. compensatory ~ industrial - industrial complex
~ portuar - port complex
compensatie s.f. 1. compensation,
comportament^./i. behaviour
indemnification, indemnity, consideration,
~ al consumatorului - consumer
remedy; pi. reparations 2. {cliring) clearing
behaviour
~ executorie - executory consideration ~ ~ al producatorului - producer
pentru concediere/desfacerea contractului behaviour
de munca - severance pay ~ competitiv - competitive behaviour
competent adj. competent, efficient, proficient ~ organizational - organizational
competenta s.f. 1. competence, proficiency, behaviour
ability 2. (dr.) competence, competency, ~ strategic - {al unei firme in vedereu
jurisdiction ~ a conducerii de a lua decizii - obtinerii de profituri maxime) strategic
management discretion ~ de baza — (a unei behaviour
societdti) {man.) core competence comportare s.f. behaviour, conduct
~ corecta - {in afaceri) fair dealing
~ de decizie - decision making ~ distinctiva -
compostor s.n. numbering machine;
{man.) distinctive competence
dating stamp, dater
competitiv adj. competitive competitivitate
-" de bilete - ticket nipper
s.f. competitiveness competitie s.f. competition compozit adj. composite
~ pura/perfecta - pure competition compromis s.n. compromise:
complementar adj. complementary complet arrangement, agreement, settlement;
adj. complete adv. completely ~ asamblat - give-and-take; {realizat in fadrul
{despre utilaje care, la vdnzare, sunt gata de negocierilor) tradeoff
folosintd imediatd) completely built up ~ ~ de avarie - {asig. mar.) average
dezasamblat - {despre utilaje livrate agreement
dezasamblate} completely knocked down ~ de avarie comuna - (asig. mar.)
completa v.t. to (make) complete, to average bond
computer s.n. computer
supplement: (o suma, o cantilute) to make up;
computeriza v.t. to computerize
(iin cec) to write out; (un
comun adj. common; (ohstesc)
communal
comunal adj. communal
comunicat s.n. (oficial) official
statement
~ de presa - handout
comunismi'./i. communism
coniunitate s.f. conimunitv
92 COM-CON
~ de afaceri - business community ~ de catorva furnizori) supplier concentration
bunuri - communal estate, community ~ a productiei - production concentration
property/regime ~ de interese - community ~ -conglomerat a productiei -(miscarea
of interests ~ de natiuni - commonwealth de absorbtie, disparitie, fu-ziuni,
Comunitatea Britanica de Natiuni - amplificare a sistemului partici-patiilor
Commonwealth of Nations concedia v.t. to financiare, cumpdrare a pa-chetelor
dismiss, to discharge; majoritare de actiuni etc.) conglomerate
(temporar datoritd lipsei comenzilor) concentration of production
to lay off ~ fmanciara - (forma de concentrare,
concediere s.f. dismissal, discharge; crestere a capitalului firmei} financial
(temporara datoritd lipsei comenzilor) concentration
layoff ~ orizontala a productiei - (reunirea sub
~ disciplinara - summary dismissal
controlul unui centru de decizie a unor
~ nejustificata/ilegala - wrongful
dismissal unitdti economice care realizeazd un
concediu s.n. leave (of absence); produs sau o grupd de produse) horizontal
(yacanta) holiday(s); (SUA) vacation concentration of production ~ verticals a
~ cu plata - holidays with pay, productiei - (gruparea agentilor
paid/privilege leave economici care realizeazd activitdti
~ de boala - sick leave reprezentdnd diferite stadii in fabricarea
~ de odihna - annual leave unui produs sau a unei grupe de produse
~ fara plata - holidays without pay sub o conducere comund) vertical
~ pentru motive personale - concentration of production concepe v.t. (a
compassionate leave imagind) to conceive;
concentrare s.f. (proces prin care sec- (a formula) to formulate, to word; (a
toarele economice sunt tot maiputernic schita) to draft
dominate de cdteva firme mart) concept s. n. concept
concentration concern s.n. concern
~ a capitalului - Concentration of concesie s.f. concession
capital a face concesii cuiva - to meet smb.
~ a cumparatorilor - (pe o piatd) half-way
buyer concentration a face ~ reciproce - to make mutual
~ a industriei - (concentrarea unor concessions, to give and take
sectoare industriale in anumite zone in
concesiona v.t. to grant; to license
functie de sursele de materii prime,
concesionar s.m. concessionnaire;
profilul pietelor etc.) concentration of
grantee; licensee
industry
~ de servicii publice - statutory
~ a livrarilor - (de materie primd
undertaker
cdtre un sector industrial in mdna
CON-CON 93
concesiune s.f. concession; franchise; condamnat s.m. convict; (in contu-macie)
lease; grant; license defaulter
~ a unei cai ferate - railway concession condica s.f. book of entry; register ~ de
~ de prospectiune - (pentru desco-perirea prezenta - attendance book ~ de
zdcdmintelor de hidrocarburi) exploration reclamatii - book of complaints, requests
license ~ forestiera - timber claim ~ book a trece in ~ - to register conditie s.f.
miniera - mining claim ~ scurta - 1. (stare, situatie) condition, situation 2.
(yalabild pentru mai putin de 50 de ani) (clauzd) condition, stipulation;^/, terms 3.
short lease concesor s.m. grantor; licenser (sociald) status, rank
conciliere s.f. conciliation concordat s.n. ~ implicita - implied condition ~ legala -
(acord cu creditorii) {dr.) deed of legal condition ~ nula - null and void
arrangement/assignment, scheme of condition ~ prealabila - prerequisite ~
composition/arrangement between debtor rezolutorie - (dr.) condition subsequent
and creditors, legal settlement, private ~ suspensiva - (dr.) condition precedent
arrangement, composition, bankrupt's conditii acceptabile - fair terms ~ actuale
certificate concura v.i. (cu) to compete - prevailing conditions ~ ale trasului
(with) concurent adj. competitive, rival pentru acceptarea cambiei - terms of
s.m. competitor, rival acceptance ~ ale unei emisiuni - (fin.)
concurenta s.f. competition, rivalry ~ terms of an issue
agresiva - knocking competition ~ care nu ~ americane - (in comertui cu cereale)
se manifests prin preturi -nonprice American terms
competition ~ atractive - attractive terms ~
~ dura/acerba - cutthroat/keen/severe contractuale - conditions of contract ~
competition convenite/stabilite - agreed terms,
~ imperfecta - imperfect competition ~ conditions agreed upon ~ de adeziune - (la
libera - free competition ~ loiala - fair o asociatie, un club etc.) conditions of
competition ~ monopolists - membership ~ de calitate - quality
monopolistic competition requirements ~ de cartel maritim -
~ neloiala - unfair competition ~ perfecta conference terms
- perfect competition concurential adj. ~ de creditare - credit terms ~ de
competitive condamna v.t. (dr.) to convict, exploatare/functionare -operating
to sentence; (la amendd) to fine; (la plata conditions
despdgubirilor, acordarea de daune-- ~ de lichidare - (bur.) settlement terms
interese) to cast
94 COTM-CON
~ de linie - (mar.) berth/liner terms ~ de a pune ~ - to make terms a-si formula ~ -
livrare - delivery terms, terms of delivery, to lay down one's conditions, to make one's
specifications for delivery; terms conditiona v.t. to condition conduce
(reduceri de preturi acordate de v.t. (a administra) to manage, to direct; (a
angrosist detailistilor) temns to trade, supraveghea) to supervise, to superintend;
trade terms (o afacere) to carry on, to run
~ de livrare a secarei/granelor - ~ o adunare - to preside over/to chair a
{mar.) rye terms meeting
~ de munca - working conditions conducere s.f. 1. (administrare) admi-
~ de navlosire - (mar.) chartering nistration; managership, leadership;
terms management; (supraveghere) supervision,
~ de operare la chei - (mar.) quay superintendence; (a unei afaceri)
terms carriage, running 2. (cadre) staff
~ de plata - payment terms, terms of
~ a uzinei - works management ~
payment
~ de plata a tratei - draft terms centralizata - centralized management
~ de plata in numerar fara reduceri ~ colectiva -joint management ~ de
- terms strictly net cash proiect integral - integrated project
~ de plata pentru transport direct - management
through rate ~ direct responsabila de indeplinirea
~ de preturi inclusive - inclusive obiectivelor intreprinderii - line
terms management
~ de scont - discount terms ~ dupa principiul rezultatelor -(bune sau
~ de vanzare - terms of sale rele) management by principle
~ generate de livrare - general ~ generala - general management ~
delivery terms gresita - mismanagement ~ ierarhica -
~ inacceptabile - unacceptable terms
(man.) chain of command
~ in vigoare - conditions ruling
~ la realizarea unei investitii - ~ imediat superioara salariatilor
(impuse investitiilor strdine directe de obi^nuiti - first-line management ~ la
cdtre guvernul tdrii respective) nivel mediu - middle management ~ prin
investment performance requirements eliminare - (a datelor nesem-nificative din
~ nefavorabile — unfavourable terms bugete sail planuri in scopiil unei corectii)
~ preferentiale - preferential terms management by exception
~ tehnice - technical regulations ~ prin obiective - (pentru o eficientd
~ tehnice de calitate - quality sporitd) management by objectives
specifications, specifications of quality
~ uzuale - usual terms
~ variabile - varying terms
~ vechi/existente - old terms
a conveni asupra ~ - to come to terms
CON-CON 95
~ prin participare - participative ~ a comenzii - acknowledgement of
management order
~ redactionala - editorship ~ a creditului - advice of credit
~ superioara - top management ~ a greutatii - (mdr/ii)
~ unica - one-man/Caesar acknowledgement of weight
management ~ a tranzactiei - advice of deal
conducta s.f. pipe, pipeline ~ de primire - acknowledgement of
~ de ape reziduale/uzate - waste pipe receipt
~ submarina - (pentru transportui confisca v.t. to confiscate, to seize
produselor petroliere) submarine/ confiscare s.f. confiscation, seizure
underwater pipeline, sea pipe ~ a marfurilor nedeclarate in vama -
conduita s.f. conduct seizure of goods not declared to the
~ extrem de rea - (a unui angajat, customs
care, in asemenea situatii, este demis ~ de actiuni — (subscrise si nepldtite la
termenul scadent) forfeiture of shares
imediat) (man.) gross misconduct
conflict 5. n. conflict
confectii s.f. pi. ready-made/'-to-wear
~ de competenta/jurisdictie - (dr.)
clothes, store clothes, wear, wearing
concurrence of jurisdiction
apparel
~ de delimitare - (dezacord apdrut
confectiona v.t. {a fabrica) to
nitre sindicate cu privire la ce
manufacture; to work
categoric de muncitori ar trebui sd
conferinta s.f. 1. (discurs) lecture,
execute anumite tipuri de lucrdri)
speech 2. (adunare) conference; demarcation dispute
meeting; congress 3. (grad universitar) ~ de interese - conflict of interests
lectureship ~ de legi - adversity/conflict of laws
~ de instruire - briefing conference ~ de ~ de munca - industrial/labour dispute
presa - press conference ~ la nivel inalt - ~ de retea — (apdrut mtre membrii unei
summit conference ~ nationala/pe tara - retele de distributie) channel conflict
nation-wide/all--country conference ~ conform adj. (cu) conformable (to),
telefonica - conference call a tine o ~ - to true (to), according (to), corresponding
give/to deliver a lecture confidential adj. (to) prep. according to, in accordance/
keeping/agreement with, in conformity/
confidential; (secret) secret adv.
compliance with; (datoritd) owing to
confidentially, privately confidentialitate
~ avizului - (^m^^v^^^
s.f. confidentiality conHrma v.t. to
per advice
confirm; to acknowledge
~ comenzii dvs. - in conformity/
~ o §tire - to confirm a piece of news ~ compliance with your order
primirea unei scrisori - to acknowledge ~ contului remis - as per account
the receipt of a letter confirmare s.f. rendered
confirmation, acknowledgement ~ copiei anexate - as per copy
enclosed
96 CON-CON
~ cu originalul - corresponding/ dirty/foul/unclean/claused/qualified bill
conformable to the original of lading
~ darii de seama anexate - as per ~ nominal - straight bill of lading
statement enclosed ~ nou - fresh bill of lading
~ facturii - as per invoice ~ oceanic - ocean bill of lading
~ legii - according to the law ~ original - original bill of lading
~ mostrei - as per sample, up to ~ partial - (pentru o partidd de mar/a)
sample parcel bill of lading
~ planului - according to plan ~ pentru marfuri de export - outward
~ uzului - (corn.) as customary bill of lading
conforma v.r. to comply with ~ pentru marfuri de import - inward
congela v.t. to freeze, to refrigerate bill of lading
congelare s.f. freezing, refrigeration ~ pentru marfuri incarcate -
~ rapida - quick freezing ship/ship's/shipped bill of lading
conglomerat s.n. (forma de ~ pentru marfuri neincarcate - (care
concentrare, de integrare sub controlul urmeazd a fi incarcate} received-for-
unui centru de decizie a unor unitdti -shipment bill of lading
economice cu profil fi activitdti ~ -tip - uniform bill of lading
diferite) conglomerate consemna v.t. 1. (bani) to deposit 2. (a
congress.n. congress incredinta, a da marfuri spre pdstrare)
conjunctura s.f. (economicd) to consign 3. (a inregistrd) to register,
conjuncture to record, to write down
~ a pietei - market condition/position conserva v.t. (in cutii de conserve) to
conosament s.n. (mar.) bill of lading, can, to tin
freight document conserve s.f. pi. tinned food; (SUA)
~ colectiv - general/omnibus bill of canned food
lading consignatar s.m. consignee;
~ curat/fara rezerve/mentiuni - clean depositary, depository
bill of lading consignator s.m. consignor, consigner;
~ de linie - liner bill of lading depositor
~ de primire - (marfuri recepfionate, consignatie s.f. (de marfuri)
dar neincdrcate) received bill of lading consignment (of goods)
~ direct - direct/through bill of lading consilier s.m. 1. adviser, consultant 2.
~ fluvial - river bill of lading (membru al unui consiliu) councillor
~ fractional - delivery/landing order ~ comunal/municipal - town
~ la ordin - order/port bill of lading councillor
~ la purtator - blank/bearer bill of ~ economic - economic adviser
lading ~ fiscal - tax consultant
~ murdar/cu rezerve/mentiuni - (cu ~ juridic - legal/law adviser
menfiunea receptiondrii mdrfii in stare ~ tehnic - technical adviser
necorespunzdtoare/improprie) consiliu s.n. council, board
CON-CON 97
~ comunal/municipal/orasenesc - constrange v.t. 1. (a sili) to constrain, to
town council oblige; (aforfa) to compel, to force 2. (dr.)
~ de administratie - board of to coerce; to bind over constrangere s.f.
directors, managing board, directorate 1. compulsion;
~ de arbitraj - conciliation board constraint, restraint; (restricfie)
~ de tutela - board of trustees restriction 2. (legald) coercition;
~ districtual/regional - district council
binding over 3. (exercitatd pentru semnarea
~ valutar - currency board
consolida v.t. 1. to consolidate, to unui contract) duress ~ a vanzatorilor
strenghten 2. (fin.) (p datorie) to fund; descoperiti - (care vdnd la termen fard
(datoria publicd) to consolidate 3. (a acoperire, obligati sd cumpere in pierdere
centraliza, a Integra bilanturile filia-lelor pentru a face fata angajamentelor
unei societdti-mamd in bilantui global care contractuale) (bur.) bear squeeze
devine bilant consolidaf) (cont.) to ~ aplicata de autoritati - (asupra navei)
consolidate v.r. (despre cursul actiunilor) restraint of authorities ~ bugetara - budget
(bur.) to consolidate consolidare s.f. 1. constraint ~ si retinere - (a navei) restraint
(fin.) (a datoriilor) funding; (a datoriei and detainment constructor s.m. builder,
publice) consolidation 2. (centralizare, constructor;
abordare in grup a unei societdfi-mamd cu (antreprenor) building contractor ~ de
filialele ei in scopuri contabile) masini navale - marine engineer ~ naval
consolidation 3. (stabilizarea cursului - shipbuilder, naval architect/constructor
actiunilor} (bur.) consolidation 4. constructie s.f. 1. (construire) building,
(stingerea unui drept de uzufruct prin construction 2. (cladire) building,
intrunirea, in aceeasi persoand, a calitdtii construction, structure;
de uzu-fructuar si de nud proprietor) (dr.) (lucrare) development ~ de automobile -
consolidation automotive engineering
consor(iu.?./?. consortium, syndicate ~ de drumuri - road building/making ~ de
constitui v.t. to constitute; (a forma, a masini - mechanical engineering
infiinta) to form constructii civile - civil engineering ~
constituire s.f. constitution; (formare, navale - shipbuilding, ship construction,
infiintare) formation naval construction/ architecture
~ a unei societati - company formation ~ navale civile - civil shipbuilding construi
~ a unui fond de rezerva - formation of a v./. to build, to construct; to engineer
reserve fund constituit adj. constituted ~ construire s.f. building, construction;
sub forma unei corporatii -incorporate, engineering
incorporated
98 CON-CON
~ a unei pozitii - (prin cumpdrarea ~ public - public consumption
treptatd de actiuni pentru a evita ~ specific - specific consumption
cre§terea bruscd a pretului lor) (bur.) ~ zilnic - daily consumption
position building consuma v.t. 1. (a folosi) to use; (a
consuls. m. consul risipi) to waste 2. (energie) to
~ general - consul general consume, to use up 3. (a epuiza) to
consular adj. consular spend, to exhaust
consulat s.n. consulate, consular office consumator s.m. consumer; (final)
~ general - consulate general end-user
consultant adj. consulting s.m. ~ de capital — (despre ramurile si
consultant, adviser activitdtile industrials care necesitd un
~ managerial - management volum mare de capital pentru a
consultant functiona) capital-intensive
consultants s.f. consulting, counselling ~ de forta de munca - (despre
~ financiara - financial counselling ramurile §i activitdtile industriale care
~ in sectorul promovarilor - (intr-o necesitd un volum mare de forta de
firmd) (man.) career counselling mimed) labour-intensive
consultativ adj. consultative, advisory ~ final - end-user, final/ultimate
a avea vot ~ - to be present in an consumer
advisory capacity, to have advisory ~ progresist - progressive consumer
vote consumerism s. n. consumerism
consume./i. consumption constientizare s.f. (cunoasterea
~ de capital - capital consumption calitdtilor unui produs de cdtre
~ de combustibil - fuel consumption consumatori) awareness
~ final/de produse finale - final conts.n. account
consumption ~ activ - (de operatiuni) active account
~ intermediar — (de bunuri economice ~ administrat - (cont bancar investit
pentru a produce alte bunuri) pe piata financiara) cash management
intermediate consumption account
~ intern - domestic/home consumption ~ al clientului - client account
~ intraramuri - (cont.) intrabranch ~ al vanzatorului/vanzarilor fara
consumption acoperire - short account
~ national - national consumption ~ bancar - bank/banking account
~ neproductiv - unproductive ~ blocat - blocked/frozen account
consumption ~ comun -joint account
~ ostentativ - (nemotivat de necesitdti, ~ creditor - creditor account
stimulat de dorinta confirmdrii unei ~ curent - current account, account
pozitii sociale superioare) conspicuous current; (in baza cdruia se pot emite
consumption cecuri) cheque account; (SUA)
~ privat - private consumption checking account
~ productiv - productive consumption ~ de accepte - acceptance account
CON-CON 99
~ de achizitii - purchases account ~ de fonduri de rezerva - reserve
~ de activ - (cu sold debitor) account
debit/debtor account ~ de lichidare/decontare - settlement
~ de alocare/repartizare - (a account
profitului net) appropriation account ~ de modificare a patrimoniului -
~ de amortizare - depreciation asset liability adjustment account
account ~ de plati e$alonate - deferred
~ de buget - (cont bancar din care se payment account
achitd regulat platile curente) budget ~ de productie - production account
account ~ de profit §i pierderi - profit/gain
~ de calculare a profitului brut - and loss account
trading/working account ~ de vanzari - sales account, account
~ de capital - capital account sales
~ de casa - cash account ~ de venituri/incasari fiscale -
~ de cheltuieli - charges account revenue account
~ de curing - clearing account ~ de venituri si cheltuieli - income
~ de compensatie - offset account and expediture account
~ de concentrare - {cont de depozit in ~ de virament - transfer account
care se vireazd periodic sume de ban!) - deschis - (in baza unui credit) open
concentration account account
~ de consignatie - consignment ~ descoperit - overdraft
account ~ detaliat - detailed/specified account
~ de control/rectificare - control/ ~ din cartea mare - ledger account
adjustment/total account ~ diverse - sundries/sundry account
~ de creante nerecuperabile - bad ~ fara dobanda - noninterest bearing
debts account account
~ de credit - loan account ~ fiduciar - trust/trustee account
~ de credit neachitat la scadenta - ~ inactiv - inactive/dormant/dead
delinquent account account
~ de custodie - custody account ~ interimar - interim account
~ de depozit - deposit account ~ in credit - (corn.) credit account;
~ de depozit la termen - fixed deposit (SUA) charge account
account ~ in tranzit/tranzitoriu - suspense
~ de depozit la vedere - sight deposit account
account ~ in valuta - foreign currency account
~ de economii - savings account; ~ loro — (cont deschis de o bancd din
(SUA) thrift account strdindtate pentm corespondentiil sdu
~ de egalizare a dividendelor - (cdnd din alta tard, cu scopul de a mregistra
se inregistreazd mart variatii ale profi- sumele care se incaseazd in folosiil
turilor anuale) dividend equalization sdu) loro account
account ~ lunar - (corn.) monthly account
100 CON-CON
~ nesoldat - unbalanced account data cu modificarea vdnzdrilor)
~ nostro - (cont deschis de o bancd la spontaneous accounts
corespondentui sdu din strdindtate, in a trece in cont - to carry to account
care se tnregistreazd toate operathmile a trece in contui cuiva - to place/to
bdncii titulare) nostro account carry to smb.'s account
~ numeric - numbered account contabil-y.m. bookkeeper, accountant
~ particular - private account ~ atestat/autorizat - certified
~ personal - personal/private account; accountant; (in Marea Britanie)
(de retragere de fonduri al proprie- chartered accountant
tarului unei afaceri) drawings account ~ managerial atestat/autorizat -
~ provizoriu - provisional account (care lucreazd in sectorul afacerilor)
~ remis - account rendered (SUA) certified management
~ special/separat - special/separate accountant
account ~ public/autorizat - public accountant
~ specificat - itemized account ~ public atestat/autorizat - (SUA)
~ transferabil - transferable account certified public accountant
~ vostro - (conturile bdncilor- contabilitate s.f. 1. bookkeeping,
-corespondent deschise la o boned accounting, accountancy 2. (serviciu)
data) vostro account accounting department
conturi ale activitatii agentilor ~ a costurilor - cost accounting
economici - economic activity ~ a costurilor curente/de inflatie -
accounts current cost accounting
~ ale sectoarelor economice - ~ a fuziunii - merger accounting
economic sectors accounts ~ creatoare - creative accounting
~ anuale/finale - annual accounts ~ de amortizare - depreciation
~ consolidate - consolidated accounts accounting
~ de creante - accounts receivable - de inflatie - inflation accounting
~ de datorii - accounts payable ~ fara cifre - (bazatd pe simboluri,
~ de grup - group accounts pentru uzul conducerii) figureless
~ de plata a impozitelor - (SUA) accounts
Treasury tax and loan accounts ~ financiara - financial accounting
~ debitoare - outstandings ~ integrata - integrated accounting
~ impersonale - impersonal accounts ~ in partida dubia - double-entry
~ manageriale - management accounts bookkeeping
~ nominale - nominal accounts ~ in partida simpla - single-entry
~ pe doua rubrici - two-sided bookkeeping
accounts ~ manageriala - (date in baza cdrora
~ reale - real accounts se asigurd conducerea, planificarea,
~ spontane - (conturi din bilanf si sarcinile administrative) managerial/
situatia venitului care se schimbd o management accounting
~ nationala - national accounting
60 CAL-CAM.

cale s.f. 1. (drum) road, street; (ruta) ~ dubia - (a brokerilor de a lucra ca


route 2. (w .se/iy abstract) way, path, intermediari sau pe cont propriu}
course 3. (mijioc) way, means (bur.) dual capacity
~ de apa navigabila - navigable ~ functionala - functional quality
waterway ~ inferioara - low/cheap quality
~ de navigatie interioara - inland ~ ireprosabila - perfect quality
waterway ~ la incarcare - {mar.) shipped quality
~ ferata - rail, railway; (SUA) railroad ~ medie - medium/average quality
~ ferata uzinala - yard track, ~ medie buna - (despre grdu) fair
works/factory railway average quality
~ maritima - sea road, seaway ~ mediocra - poor quality
~ maritima costiera - coastwise sea ~ standard - standard quality/grade
lane ~ stipulata/convenita - stipulated
cai de comunicatie - lines of quality
communication ~ superioara - prime/superior/high
~ si mijioace - ways and means first quality, fineness
calendar s.n. calendar ~ totala - (man.) total quality
calfa s.f. journeyman ~ vandabila - merchantable quality
calificare s.f. qualification; (a munci- calitativ adj. qualitative
torilor) skill calm s.n. (pepiata bursiera) doldrums
~ la locul de munca - training at the camata s.f. usury
job cambial adj. bill...
calificat adj. qualified; skilled cambie s.f. bill (of exchange)
calitate s.f. 1. (msusire) quality; ~ acceptata - accepted bill
property, attribute; asset; (caracteris- ~ andosata - backed/endorsed bill
tica) (distinctive) feature, characteristic ~ bancara - bank/banker's bill.
2. (fel) sort, kind; grade 3. (a unei finance bill
obligatiuni, care exprimd gradul de ~ comerciala - commercial/trade bill.
rise pentru investitor) quality two-name paper
~ a conducerii de a lua decizii - ~ cu scadenta depa§ita - overdue
management discretion past-due bill
~ a produsului - product quality ~ cu scadenta fixa - fixed-date bill
~ a vietii - quality of life ~ curata/fara rezerve/mentiuni -
~ acceptabila - fair quality clean bill of exchange
~ buna - sound quality ~ de clasa tntai - fine bank/trade bill.
~ comerciala - commercial quality/ prime/respectable bill
grade ~ de complezenta - accommodation
~ conform mostrei - quality as per bill, kite
sample ~ de investitie - investment bill
~ de asociat/partener - partnership ~ domiciliata - domiciled bill
~ de membru - membership
CON-CON 101

~ prudenta - conservative accounting ~ reversibil - reversing container


~ tabulara - tabular bookkeeping ~ sigilat - sealed container
a tine contabilitatea - to keep the ~ standardizat - standardized/ISO
books container
container s.n. container ~ stivuibil - stowable cargo container
~ celular - (pentru portcontainere cu ~ -slep - floating barge container
celule) nesting-type container ~ - tanc - tank container
~ combinat - (din aluminiu si otel) containeriza v.t. to containerize
combined aluminium-steel container containerizabil adj. containerizable
~ de aluminiu - all-aluminium containerizare s.f. containerization
container ~ ,,chei la chei" - (mar.) pier-to-pier
~ de mare capacitate - van container containerization
~ de marfa - cargo/freight container contamina v.t. to contaminate; to
~ de transbordare - transfer container pollute
~ de tranzit - noncaptive van contaminare s.f. (a caricului, m
container special cu apd de mare) (asig. mar.)
~ de vagon - van container contamination; pollution
~ demontabil - demountable container ~ cu praf- (a mdrfurilor) dust damage
~ deschis/fara capac - (pentru mdrfuri contango s.n. (la bursa de valori,
in vrac) open(-top) container amdnarea achitdrii unei datorii, prin
~ ermetic/etan? - watertight container, plata unei dobanzi, pand la urmd-
lift van toarea lichidare; la bursa de mdrfuri,
~ fara marfa - empty container diferenta dintre pretui spot si pretui
~ flexibil - (pentru lichide) flexible forward sau futures) contango,
container continuation
~ frigorific - refrigerated container contencios adj. contentious s.n. claim
~ izotermic - insulated container department, disputed claims office,
~ nereturnabil - single-trip/disposal legal/law department
container contesta v.t. to contest, to dispute
~ pentru lichide - fluid container ~ o creanta - to dispute a debt, to put a
~ pentru marfa m vrac - bulk claim in issue
container contingent s.n. (plafon cantitativ ori
~ pentru marfa uscata - dry freight valoric al importului sau al exportului
container unor mdrfuri mtr-o anumitd perioada)
~ pentru pachete - packaged quota
container ~ de export - export quota
~ pentru paleti - pallet container ~ de import - import quota
~ pentru transporturi maritime - ~ tarifar - tariff quota
shipping container contingentare s.f. (corn.) quota system
~ -platforma - platform container contingentat adj. (corn.) subject to
~ returnabil - returnable container quota restrictions
102 CON-CON
contort, n. counter, meter ~ de ~ cu optiune — (prin care actiuni sau
apa - water meter ~ de gaze - gas mdrfuri sunt tranzactionate la o data si
meter un pret specificat) option contract
~ electric — electric meter; (care ~ cu penalitate fixa - (in cazul cdnd o
functioneazd cu monede} slot meter contra obligatie contractuald nu este inde-
prep. against ~ chitanta - on receipt ~ plinitd) fixed penalty bond
~ cu titlu gratuit/fara contraprestatie
numerar la predare - {corn.) cash and
- nude/naked contract
delivery ~ de angajare - employment contract;
~ tuturor riscurilor - (asig. mar.) against (mar.) ship's/shipping articles, articles
all risks of agreement
contrabands s.f. 1. (actiune) ~ de angajare pe voiaj - (mar.)
smuggling, contraband (trade), illicit trade voyage-to-voyage contract
2. (mar/a) contraband/smuggled goods ~ de agentie/comision - contract of
~ absoluta - absolute contraband ~ de agency
arme - gun running ~ de bauturi ~ de arendare - lease
spirtoase - bootlegging ~ de razboi - war ~ de asigurare — insurance contract
contraband, contraband of war ~ de asigurare maritima - marine
~ ocazionala - occasional contraband a insurance contract
~ de asociere - articles/deed of
face- - to smuggle, to carry/to run
partnership, partnership deed
contraband (goods) ~ de cesiune - deed of assignment
contrabandist s.m. smuggler, ~ de colaborare - (prin care o
contrabandist companie angajeazd o persoand intr-o
~ de alcool - bootlegger contracambie s.f. functie de conducere) service contract
redraft contracont s.n. (cont.) contra ~ de comision - commission contract
contract s.n. contract, agreement, deed, ~ de cumparare - purchase deed
covenant ~ de depunere in consignatie - (a
~ aleatoriu - (asig.) aleatory contract ~ mdrfurilor) contract of consignment
anulabil - cancellable contract ~ asupra ~ de editare - publishing agreement
pretului de navlu - freight agreement ~ de emisiune - (acord formal intre
~ bilateral/sinalagmatic - bilateral/ emitentnl unor obligatiuni fi detindtorii
acestora) indenture
synallagmatic contract ~ -cadru - skeleton
~ de exclusivitate - tying contract
contract ~ colectiv de munca - collective ~ de imbarcare pe o nava straina -
labour agreement (mar.) foreign agreement
~ consensual - consensual contract ~ cu ~ de tmprumut maritim - bottomry
clauze restrictive - tie-in contract bond/contract
~ de imprumut maritim cu anga-
jarea marfii - respondentia bond
~ de mchiriere - lease
CON-CON 103

~ de inchiriere a navei - (mar.) ~ de transport al marfurilor pe


charter raspunderea proprietarului - (mar.) bill
~ de inchiriere a navei nude - (fard of adventure ~ de transport in conditii
echipaj fi materiel Ie) (mar.) charter by de linie -
demise, demise/bare-boat/bare-hull (mar.) berth charter
charter ~ de transport pentru cereale -
~ de licenta - licence contract (mar.) grain charter
~ de monopol - monopoly contract ~ de transport pentru ingrasaminte
~ de munca - labour contract chimice - (mar.) fertilizer charter
~ de munca cu specificatia neaderarii ~ de transport pentru marfuri
sindicale — (sub sanctiunea rezilierii) generale - (mar.) general charter
yellow dog contract party ~ de transport pentru minereuri -
~ de munca pentru o anumita (mar.) ore charter
lucrare - fixed job contract ~ de ucenicie - indenture, articles of
~ de navlosire - (mar.) charter, charter apprenticeship
party, carriage/shipping contract, ~ de vanzare - bill/deed of sale
contract of affreightment/carriage, ~ de vanzare absolut - absolute bill of
freight contract/agreement sale
~ de navlosire brut - gross-form ~ de vanzare conditionata -
charter conditional bill of sale
~ de navlosire cu navlu global/ ~ de vanzare-cumparare - bargain
forfetar - lump-sum charter and sale, deed of conveyance, private
~ de navlosire curat/fara rezerve/ treaty
mentiuni - clean charter ~ de vanzare in rate - easy terms,
~ de navlosire dus-intors - round-trip hire-purchase agreement
charter ~ deschis de navlosire - (fdra
~ de navlosire pe termen - time indicarea anticipatd a porturilor si a
charter incdrcdturilor) open charter
- de navlosire pe voiaj - single-trip ~ direct/fara intermediar - direct
charter contract
~ de navlosire pe voiaj e consecutive - ~ divizibil - (cu obligatii independente
consecutive voyage charter party unele de altele) severable contract
~ de navlosire pentru caric uscat - ~ dolosiv - (dr.) fraudulent contract
dry cargo charter ~ executat/terminat - executed
~ de navlosire tip - uniform charter contract
~ de reprezentanta - agency contract ~ executoriu - enforceable/executory
~ de societate - memorandum of contract
association ~ fiduciar - (dr.) trust deed/
~ de stat - public contract instrument, deed of trust
~ subscriere - underwriting contract ~ formal - formal contract
~ futures - futures contract
104 CON-CON
~ global - package deal a H legat printr-un contract - to be
~ implicit/tacit - implied contract under articles
~ inactiv — (in care nu au fost trecute a incheia un ~ - to enter into/to
numele) dormant deed conclude an agreement
~ in antrepriza - (prin care se of era contracta v.t. (un imprumut, o datorie)
echipament complet si asistentd pentru to contract, to incur; (o obligatie) to lay
pornirea imediatd a activitdfii) turnkey oneself under
contract contractant s.m. contractor,
~ in curs de derulare - running contracting party; privy
contract contractual adj. contractual, stipulated
~ in vigoare - valid contract by contract
~ la termen - forward contract contraface v.t. to counterfeit, to forge;
~ nul si neavenit - null and void to adulterate, to fake up
contract contrafacere s.f. counterfeit, forgery;
~ oneros - onerous contract adulteration, fake
~ opresiv - oppressive contract contrafacut adj. counterfeit(ed),
~ principal de inchiriere - (pentru o forged, fake, spurious
proprietate ulterior subinchiriatd) head contragarantie s.f. surety for a surety
lease contragreutate s.f. balance weight,
~ reziliat - void contract weight equalizer, counterpoise
~ secundar - subcontract contramanda v.t. to countermand, to
~ spot/pentru disponibil - spot cancel, to call off
contract contramandare s.f. countermand,
~ sub sigiliu privat - contract by cancellation
deed/under seal, special contract, contramarca s.f. check, counterfoil,
specialty heel
~ -tip - standard agreement contraoferta s.f. counteroffer; (la
~ -tip de navlosire - (mar.) uniform licitatie) counterbid
charter contrapartida s.f. (corn.) countertrade
~ unilateral - unilateral/one-sided contraprestatie s.f. (dr.) consideration
contract ~ executorie - executory consideration
~ verbal - verbal contract contrasemna v.t., v.i. to countersign
contracte actuale - (ca opus al contrasemnatura s.f. countersignature
contractelor futures) actuals contrastalii s.f. pi. (penalizdri) (mar.)
~ financiare futures/la termen - demurrage
financial futures ~ contractuale - liquidated demurrage
~ la termen - (contracte de vdnzare ~ extraordinare/necontractuale -
sau cumpa.ra.re de mdrfuri ori active unliquidated demurrage
financiare la o data viitoare ~ ocazionate/produse - demurrage
prestabilitd) futures incurred, incurred demurrage
contratrata s.f. redraft
CON-CON 105
contravaloare s.f. equivalent value ~ al statului - state control
contravenient s.m. offender, ~ al venitului/averii - (pentru a vedea
contravener, infringer, transgressor, dacd se pot acorda unele facilitdti
trespasser fiscale) means test
contraventie s.f. contravention, ~ bugetar - budgetary control
infringement, trespass ~ contabil - audit
contribuabil s.m. taxpayer, ratepayer, ~ de calitate - quality control
contributor, tax bearer ~ de pescaj - (mar.) draft/draught
contribui v.i. to contribute survey
contributie s.f. contribution; ~ operativ - (decurgdnd din detinerea
(bdneascd) share, quota a 51% din actiunile unei firme)
~ la avaria comuna - (asig. mar.) working control
general average contribution, average ~ pe loturi standard - standard batch
bond/payment control
~ la coliziune - (asig. mar.) (SUA) ~ prin imputerniciti - mandatory
hotchpotch control
~ pentru pensie - superannuation ~ statistic - statistical control
contribution ~ tehnic - technical control
~ proportionals — (la avaria comuna) ~ vamal - customs examination/
rat(e)able contribution inspection/search; (mar.) rummage
control s.n. 1. (financiar, vamal etc.) ~ vamal impotriva contrabandei -
control; (yerificare) check, checking, contraband control
checkup; (inspectie) inspection; (exa- controla v.t. 1. to control; (a verified)
minare) examination; (supraveghere) to verify, to check up; (a inspecta) to
supervision 2. (exercitat de actionarul inspect; (a examina) to examine; (a
sau grupul de acfionari care define mai supraveghea) to supervise 2. (conturi)
mult de 50% din actiunile unei to audit 3. (masa monetard) to squeeze
societdti) control ~ piata - to hold the market
~ administrativ - administrative controlor s.m. 1. (al unei activitdti
control etc.) supervisor, inspector; examiner;
~ al creditelor - credit control surveyor 2. (revizor contabil) auditor 3.
~ al managementului bancii - (director economic) controller,
(efectuat de banca centrald) bank comptroller
examination ~ al cantitatii - (in constructii)
~ al masei monetare - (exercitat de quantity surveyor
guvern pentru a limita inflatia) squeeze ~ de bilete - (c.f.) ticket collector; (in
~ al navei - (executat de autoritdti) autobuz) ticket inspector
boarding ~ de calitate - inspector
~ al preturilor - price control ~ de masuri si greutati - surveyor of
~ al salariilor si al preturilor - wage weights and measures
and price control
106 CON-COO
~ vamal - preventive officer, searcher, ~ in numerar - (despre active, titluri
landwaiter de valoare) realizable
~ vamal de bagaje - luggage inspector convertibilitate s.f. (fin.) convertibility
continut s.n. 1. {al unui recipient) ~ externa - external convertibility
content(s); (capacitate) capacity 2. (al ~ limitata interna - domestic limited
unui document) tenor convertibility
~ de umiditate - moisture content convertire s.f. conversion
conurbatie s.f. conurbation ~ in numerar - (a activelor, a
conveier s.n. (bandd transportoare) titlurilor de valoare) realization
conveyer, conveyor, conveyer/ convoca v.t. (adundri, sedinte etc.) to
conveyor band/belt convene, to assemble, to call together,
convenabil adj. (despre preturi) fair; to summon
(acceptable acceptable, admissible conventie ~ o intrunire/§edinta - to call a
s.f. 1. convention; meeting
agreement; treaty 2. (concordat, acord intre un ~ un sindicat bancar - (pentru o
debitor si creditorii sdi pri-vilor la lichidarea subscriere) to assemble a banking
datoriilor priii plata iinei sume mat mid decdt syndicate
convocare s.f convening, assembling,
intreaga datorie angajata) (dr.) composition ~
calling together, summons
colectiva de munca - collective labour
convoi s.n. convoy
agreement - de larg - (mar.) offshore convoy
- de reasigurare - treaty reinsurance ~ pentru ~ de tragere - (c.f.) truck train
evitarea dublei impuneri -double tax ~ fluvial - river convoy
avoidance agreement ~ po^tala - postal ~ maritim - maritime convoy
convention " scrisa - agreement in writing convorbire s.f. conversation, talk
conversie v. conversiune conversiune s.f. ~ telefonica - telephone conversation
(schimbarea condi-tiilor initiale ale unui ~ telefonica interurbana - long-
impruinut, emi-terea de noi tUhiri pentru a -distance call, toll/trunk call
inlocui alte titluri) (fin.) conversion coopera v.i. (la) to cooperate (in)
cooperare s.f. cooperation
- a imprumutului in titluri de
cooperatist adj. cooperative s.m.
valoare - (tendinta marilor societdti de
cooperative farmer
a emite titluri de valoare pentru a nu
cooperativa s.f. cooperative society
mai recurge la credite bancare)
~ agricola - agricultural cooperative,
securitization
communal agricultural organization
converti v.t. \o convert
~ agricola de productie - cooperative
~ m numerar — {active, titluri de
farm
valoare) to realize
~ de consum - cooperative shop/store,
convertibil adj. convertible
consumers' cooperative society
~ de credit - credit union/cooperative,
cooperative bank
coo-cos 107

~ de credit local - local financial ~ didactic - teaching staff


cooperative ~ diplomatic - diplomatic corps
cooperativizare s.f. cooperativization ~ si masini - (asig. mar.) hull and
cooperatie s.f. cooperative system machinery
copartaja v.t. to share jointly ~ si materiale - (asig. mar.) hull and
copartener s.m. copartner materials
coparticipare s.f. (participare a corporatism^./?, corporatism
muncitorilor la beneficii sail la luarea corporatist adj. corporatist
deciziilor in intreprinderea in care corporativ adj. 1. (referitor la o
lucreazd) worker participation corporate) corporative, corporate
copie s.f. copy; (duplicat) duplicate, 2. (constituit sub forma unei
tenor, counterpart; (a unui document) corporatii) corporate, corporative
draft corporatie s.f 1. (breasld) craft
~ de conosament - (mar.) copy of bill (guild), guild 2. (societate pe actiuni)
of lading corporation
~ exacta/fidela - fair/true copy ~ colectiva — (cu mai multi membri)
~ legalizata - certified/attested/office (dr.) corporation aggregate
copy ~ exclusiva - (titular, cu personalitate
coproprietar s.m. coproprietor, juridicd, al uneia dintre anumite fiinctii
joint/part owner publice) (dr.) corporation sole
coproprietate s.f coproprietorship, ~ internationala - international
coownership, joint possession/property corporation
corecta v.t. to correct, to amend; to ~ inchisa - (detinutd de un numdr mic
adjust de persoane) (SUA) closely held
corela v.t. to correlate corporation
corelare s.f correlation ~ multinationala - multinational
~ a nivelului salarizarii - wage level corporation
adjustment ~ profesionala - (care plateste
corespondent s.m. 1. {banca ce actio- impozite) (SUA) professional
neazd ca agent pentru o altd banca corporation
care nu are sucursale) correspondent 2. ~ publica/de stat - public corporation
(reporter) correspondent transnationala - transnational
~ special — (cd unui ziar, al unui post corporation
de televiziune) special correspondent corupe v.t. {a mitiii) to bribe coruptie s.f.
corespondenta s.f correspondence: corruption cosmetizare s.f. (a unui magazin, a
(postd) mail a'iibalajului unuiprodus, a imei situani
- cornerciaia - business/commercial
fmanciare) face lift
correspondence
cosolicitant s.m. (al uniti brevei de iin'eitlie)
~ sosita - incoming mail
joint applicant cost.?.??, cost
corp.5-.,". body
~ de nava - {coca) hull (of a. ship)
108 COS-COS
~ al calitatii pe lot - lot-quality cost ~ al unei decizii in detrimentui alteia
~ al capitalului - (media costurilor - alternative (use) cost
comportate de diversele tipuri de ~ al unei emisiuni monetare -
capital al unei companii) cost of capital mintage
~ al capitalului propriu - cost of ~ al vietii - cost of living
equity ~ , asigurare, navlu - cost, insurance,
~ al creditului - (dobdndd) cost of freight
credit ~ , asigurare, navlu, comision si
~ al datoriilor - (rata dobdnzii noilor dobanda - cost, insurance, freight,
datorii emise) cost of debt commission and interest
~ al depozitarii - cost of storage ~ , asigurare, navlu si comision -
~ al emiterii unei emisiuni de cost, insurance, freight and commission
obligatiuni - bond issue cost ~ , asigurare, navlu si descarcat -
~ al fortei de munca - cost of labour, cost, insurance, freight and landed
wage costs ~ , asigurare, navlu si diferenta de
~ al intretinerii - maintenance/upkeep curs de schimb - cost, insurance,
cost freight and exchange
~ al navlosirii - (mar.) charterage ~ comun - (atribuibil mai multor
~ al noilor actiuni comune - cost of produse etc.) (cont.) common cost
new common equity ~ constant - constant cost
~ al ofertei de pret - bid cost ~ cu valoare determinata -
~ al opririi productiei - cost of measurable cost
production stoppage ~ curent - (cont.) current cost
~ al pregatirii lucrului - cost of set- ~ de achizitie - (al unei societdti)
-up acquisition cost
~ al profitului nerepartizat/acumulat ~ de emisiune - issue cost
- (rata rentabilitdtii solicitate de ~ de inlocuire - (al unui activ)
actionari pentru capitalurile proprii replacement cost
obtinute de firmd prin retinerea fi ~ de lansare - (a unei emisiuni)
reinvestirea profitului) cost of retained flo(a)tation cost
earnings ~ de oportunitate - (rata rentabilitdtii
~ al recrutarii de personal - cost of celei mai bune investitii alternative
recruitment disponibile} opportunity cost, transfer
~ al reformei - cost of reform earnings
~ al schimbarilor de productie - cost ~ de penurie - shortage cost
of change-over ~ de productie - production/prime/
~ al timpului de intrerupere a flat/first cost
productiei - cost of downtime ~ direct - direct cost
~ al transportului - carriage, cartage ~ economic - (din perspectiva
~ al unei calatorii/curse - fare economistului) economic cost
~ efectiv - actual cost
COS-COT 109

~ estimativ/dupa deviz - estimative/ ~ suplimentar - extra cost; (pentru tacdm


estimated cost la restaurant) cover charge ~ si asigurare
~ fix - fixed cost; (care nu variazd in - cost and insurance ~ si navlu - cost and
funcfie de volumul productief) (SUA) freight ~ total al stocurilor - (raportui
stand-by cost dintre costui total de detinere si costui
~ incremental al capitalului - (costui total de comanda) total inventory costs ~
mediu al capitalului suplimentar
total de comanda - (costui lansdrii unei
obtinut in timpul unui an dat)
incremental cost of capital comenzi) total ordering costs ~ total de
~ indirect - indirect cost detinere - (costurile mentinerii unor
~ initial - original cost stocuri) total carrying costs
~ istoric - (cost initial al unui activ) ~ variabil - variable cost costuri care
historical cost influenteaza luarea deciziilor - decision-
~ in trepte - (cost fix pdnd ce firma making costs ~ comune -joint costs ~ de
ajunge la un nou nivel de activitate exploatare - working costs ~ de
comerciald, cdnd se fixeazd alt cost) reprezentare/mandat - (costuri asociate
stepped cost cu monitorizarea actiunilor administratiei
~ la mie - (metodd de calculare a pentru a verifica dacd acestea respectd
cheltuielilor de publicitate pentru angajamentele contractuale dintre
fiecare mie de cititori, ascultdtori etc.)
conducere, actionari si creditor!) agency
cost per thousand
~ marginal/incremental - (costui costs ~ fixe/obligatorii - unavoidable costs
aferent producerii unei unitdti ~ la latitudinea conducerii - managed
suplimentare deprodus) marginal cost costs
~ mediu - (pe unitatea de productie) ~ sociale - social costs costa
average cost v.;". to cost
~ mediu fix - average fixed cost ~ scump - to be expensive, to cost dear, to
~ mediu variabil - average variable come high co$ s.n. basket
cost ~ valutar - (grup de volute selectate pentru
~ neabsorbit - (cheltuieli de regie, evaluarea altei valute) basket of
alocate pentru asigurarea unei currencies, currency basket cota v.t. (la
activitdti de productie, neutilizate in bursa) to quote cotabil adj. (la bursa)
totalitate) unabsorbed cost
quotable, quoteworthy
~ orar de functionare a masinii -
machine-hour rate cotare s.f. (bur.) quotation, listing ~
~ pe unitatea de timp - time cost dubia - dual listing
~ planificat - budgeted cost ~ la bursa - (stock) exchange quotation,
~ real - real cost exchange listing
~ recurent - recurrent cost
~ standard - standard cost
110 COT-CRE
~ pentru disponibil - spot quotation cotizatie s.f. due, fee; subscription;
cotatie s.f. (bur.) quotation; price ~ levy
anterioara - previous quotation ~ de inscriere - entrance fee
bursiera - (stock) exchange ~ de membru - member fee
quotation ~ individuals - (platitd de fiecare
~ consecutiva - consecutive quotation ~ de membru al unei asociatu) capitation
fee
deschidere - marrying price ~ de cotor s.n. (contramarcd, talon, mated)
tnchidere - closing price ~ la termen - check, counterfoil, heel, stub
forward quotation ~ nominala - nominal crah s.n. crash, bankruptcy, failure
quotation ~ oficiala - official quotation ~ bursier - stock exchange crash,
cota s.f. quota, share market crash
~ a cheltuielilor de capital -(cheltuieli cu ~ financiar - financial crash
amortizarea pentru scopuri fiscale) capital crama s.f. wine cellar/vault, cellar
cost allowance ~ a navlurilor - (mar.) rate creanta s.f. debt, claim
of freight, freight rate ~ cesionabila - assignable debt
~ a navlurilor de linie - (mar.) berth ~ contabila - book debt
freight rate ~ garantata prin ipoteca - debt
secured by mortgage
~ a navlurilor pentru marfuri generale -
~ inscrisa in registrul datoriei - debt
(mar.) general cargo rate, generals rate register claim
~ de amortizare - redemption quota ~ de ~ neprivilegiata/neprioritara -
export - export quota ~ de import - import ordinary debt
quota ~ de profit - share of profit ~ de ~ restanta - outstanding claim/debt
vanzari - (a unui agent de vdnzari) sales creante $i angajamente - claims and
quota ~ impozabila - taxable quota ~ in liabilities
aur — (cota. de participare, depusd in creare s.f. creation
aur, de cdtre un stat—membru al FMI) ~ a marcii - branding
gold tranche ~ - parte - share, quota ~ - ~ de credite - (in economic) credit
parte din beneficii - share of the profits creation
~ procentuala - percentage creator s. m. maker; creator
~ de piata - (bur.) market maker
contribution
credit s.n. 1. credit, loan 2. (coloand in
~ scutita de taxe - tax-free quota cotidian partea dreaptd a fiecdrui conf) (cont.)
adj. daily s.n. daily paper cotiza v.i. to credit (side) 3. (corn.) trust
subscribe; (ca membru) to pay one's ~ acordat brokerului - (garantat prin
membership dues titluri de valoare) broker's loan
~ agricol - agricultural credit
~ bancar - bank credit
~ comercial - commercial/trade credit
CRE-CRE 111

~ cumparator - (acordat unui ~ in alb — (acordat far a nici o


cumpdrdtor strain de cdtre banca garantie) unsecured credit
exportatorului pentru mdrfurile ~ in aval - (obtinut de o societate-
importate) buyer credit mamd de la propriile filiale)
~ de consum - {acordat pentru downstream loan
cumpdrarea de bunuri de consum si ~ in cont curent - (care poate fi
servicii} consumer credit utilizat prin retrageri succesive pdnd la
~ de exploatare - working capital o limitd convenita) overdraft; (SUA)
credit current account credit
~ de export - export credit ~ lombard - (credit pe termen scurf
~ de investitii - investment credit acordat prin gajarea unor titluri
~ de refinantare - refinancing credit financiare usor de transformat in
~ de scont - discount credit numerar) lombard credit
~ documentar - documentary credit ~ marginal - (imprumut oferit de o
~ extern - foreign credit banca pe baza valorii actiunilor
~ fara garantie - (fdrd documente detinute de solicitant) marginal lending
insotitoare pentru o cambie trasd ~ mixt - (credit de export acordat in
asupra unei band) clean credit comun de o banca comerciald si de
~ furnizor — {acordat cumpdrdtorului stat) mixed credit
de cdtre furnizor) supplier's credit ~ mobiliar - credit on personal
~ garantat - (prin remiterea de gajuri) property
secured credit ~ multivalutar - (utilizabil, la alegere,
~ garantat cu active - asset-backed in mat multe volute) multicurrency loan
loan ~ nelimitat - unlimited credit
~ ieftin/avantajos - (cu dobdndd ~ neperformant - bad/nonperforming
scazuta) easy/cheap money loan
~ imobiliar - credit on real estate ~ pe termen lung - long-term credit
~ international - international credit ~ pe termen mediu - medium-term
~ intern - domestic credit credit
~ ipotecar - mortgage credit, credit on ~ pe termen scurt - short-term credit
mortgage; (acordat pentru cumpdrarea ~ pentru activitatea curenta -
sau constructia de locuinte) building business loan
loan ~ pentru plata marfurilor achizi-
~ ipotecar cu rambursare integrals tionate - produce advance/loan
la scadenta - straight-term mortgage ~ personal - (reputafia unei persoane,
loan care ii permite sd obtind mdrfuri pe
~ ipotecar cu rambursari in sume credit) personal credit
fixe - level payment mortgage ~ preferential - (cu termeni favorabili
~ irevocabil confirmat - confirmed de rambursare) soft loan
irrevocable credit ~ prin acceptare — (credit pe termen
scurt prin care banca autorizeazd
112 CRE-CRE
clientui sd tragd asupra acesteia cambii creditor adj. credit... s.m. 1. creditor,
pdnd la concurenta limitei fixate} lender, loaner; (beneficiar al unui drept
acceptance credit ~ prin cont descoperit - de retentie) lienor 2. (cont.') accounts
bank overdraft payable
~ public - public credit ~ - punte/de ~ comercial - trade creditor
legatura - (imprumut pe termen scurt ~ cu garantie - secured creditor
~ fara garantie/general/chirografar -
pentru asigurarea unei finantdri temporare
unsecured creditor
pdnd cdnd se obtine un imprumut ~ gajist - pledgee
permanent) bridge credit ~ garantat prin obligatiuni - bond
~ rambursabil in rate - installment credit creditor
~ reciproc negarantat - swing credit ~ ~ general - (fdrd drepturi
reinnoit automat - revolving credit ~ preferentiale) general/ordinary/junior
scump - (cu dobdnzi ridicate) dear money creditor
~ sezonier - seasonal loan ~ sindicalizat - ~ insistent - dun
(ofertd de fonduri fdcutd de mai multe ~ ipotecar - mortgagee, mortgage
band pentru a sustine un credit mare) creditor, encumbrancer
syndicated/ participation loan ~ in favoarea caruia s-a dat o
~ stand-by - (lime de credit pusd la sentinta executorie - execution
creditor
dispozitia unei tdri - sau a Bdncii
~ in ultima instanta - (rol jucat de
Nafionale - care se confruntd cu dificultdti banca centrald a unei tdri) lender of
temporare ale balantei de plati) stand-by the last resort
credit ~ transferabil - transferable credit a ~ preferential/privilegiat - (ale cdrui
avea ~ la cineva - to have credit with smb. creante sunt rambursate prioritar in
a avea ~ pe piata - to be a sound man a caz de falimenf) preferential/privileged
cumpara pe ~ - to buy on trust a deschide creditor
cuiva un ~ - to open a credit/an account ~ prin hotarare judecatoreasca -
with smb. a lua cu ~ - to take on credit a judgement creditor
trece in creditui cuiva - to carry to smb.'s creditori ai unui falit - creditors under
credit creditav.?. to credit commission of bankruptcy
~ excesiv - (despre o banca) to overlend crescator s.m. (de vite, animate
domestice) breeder
~ de vite - cattle breeder, stockman,
stockbreeder
creste v.t. 1. to increase; (preturi) to
advance 2. (animate) to breed, to rear,
to raise; (plante) to grow, to cultivate,
to raise v.;. to increase, to escalate;
(despre preturi) to advance, to rise, to go
up; (puternic; despre preturi) to
CRE-CRO 113
soar; (despre cursuri bursiere) to trade up; ~ neinflationista durabila -
(a se acumula, in special despre dobandd) sustainable noninflationary growth
to accrue; (a se amplified, in special despre ~ periodica - periodical increment
decalaje) to widen cre§tere s.f. increase, ~ procentuala - percentage growth
increment; ~ spontana a valorii - (funciare,
growth; (a prefurilor) advance, rise, imobiliare nedatoratd imbundtdtirilor)
boost; upturn, upswing; (acumulare, unearned increment
mdrirea valorii unui activ prin crestere ~ stabilizata a cursului venitului
naturald) accretion; (continud) (cont.) nominal - steady state growth path of
accrual nominal income
~ a animalelor - animal ~ temporara - (a preturilor) boomlet
breeding/husbandry a fi in ~ - to be on the increase
~ a cererii pe piata - increase in a incerca sa provoace o ~ - (a
demand cursului) {bur.) to bull
~ a productivitatii - (mijioacelor de criza s.f. crisis; (depresiune)
productie prin cumpdrarea de utilaje depression; (a afacerilor) stagnation; (a
performante, fdrd a urmdri mdrirea pietei) stringency
capacitdtii de productie) capital ~ de lichiditati - money pressure/
deepening scarcity
~ a productiei - expansion of ~ de supraproductie - overproduction
production crisis
~ a riscului - (asig.) increase of the ~ economics - economic crisis
risk ~ financiara - financial crisis
~ a valorii de piata a unei investitii - ~ petroliera - petroleum crisis
capital appreciation ~ structurala - structural crisis
~ a vitelor - cattle breeding a fi in ~ financiara - to come down
~ de capital - (a capitalului social) croaziera s.f. cruise
capital increase ~ in jurul lumii - global/world cruise
~ economica - economic growth cronometror s.m. (salariat insdrcinat
~ economica consolidata - cu cronometrarea operatiilor indus-
consolidated economic growth triale) time clerk
~ economica durabila - sustainable caprep. 1. with 2. (bur.) cum
economic growth ~ cu alt proprietar - under new
~ economics zero - (situatie in care ownership
rezultatele economice agregate si ~ avarie - (asig. mar.) with average
populatia unei tan sporesc simultan, ~ avarie particulars - (asig. mar.)
nivelul pe locuitor al indicatorilor with particular average
sintetici macroeconomici rdmanand ~ aviz - under advice
constant) zero economic growth ~ barare generala - (despre cec)
~ excesiva a obligatiilor - overgrowth cheque crossed generally
of liabilities
114 CRO-CUL
~ barare speciala - (despre cec) ~ raspundere limitata si capital
cheque crossed specially redus - limited and reduced
~ capitalizare - (bur.) cum ~ rise - (asig.) at risk
capitalization ~ taxa zero - (in sistemul TVA) zero-
~ cu bucata - (by) piecemeal, by the -rated
piece, piece by piece ~ taxele vamale achitate - duty-paid
~ clauze - claused ~ taxele vamale neachitate - duty-
~ coloane - columnar -unpaid
~ conditia ca nava sa fie disponibila - ~ tendinta de crestere - (despre piata
(clauza de navlosire) (mar.) subject bursiera) bullish
open ~ tendinta de scadere - (despre piata
~ conditia sosirii sigure - (clauza de bursiera) bearish
navlosire) (mar.) subject to safe arrival ~ testament - under will
~ contract - under deed ~ titlu de imprumut - as loan
~ cupon - (bur.) cum coupon ~ titlu oneros - for value
~ data de - under the date of ~ toate beneficiile - (bur.) cum all
~ destinatia - (mar.) bound for ~ transportui platit - (pdnd la punctui
~ distribuire - (de dividende etc.) cum de livrare) carriage paid
distribution ~ transportui platit pana la
~ dividend - cum dividend; (SUA) domiciliul beneficiarului - carriage
dividend on paid home
~ dobanda - cum interest ~ ziua - by the day
~ drepturi - (preferentiale la o noud cuantums.n. quantum
emisiune de actiuni) cum new/rights ~ al despagubirii - measure of
~ foi libere/detasabile - (despre damages/indemnity
calendare, registre etc.) loose-leaf ~ al impozitelor locale - ratal
~ tncepere de la data - as from cultiva v.t. 1. (pdmdntui) to cultivate,
~ lichidare la mijiocul lunii - (bur.) to farm, to till; (in special cereale) to
per medio crop, to raise; to grow 2. (ca dijmas) to
~ lichidare la sfarsitui lunii - (bur.) sharecrop
per ultimo cultivare s.f. cultivation, farming
~ livrare din antrepozit vamal - ~ a terenurilor fara irigatii - dry
bonded terms farming
~ livrare in docuri - delivered docks cultivator s. m. grower, farmer
~ personal insuficient - understaffed cultura s.f. 1. culture 2. (agricola)
~ plata taxelor de transport la culture, crop
livrare/destinatie - carriage forward ~ alternativa/intercalata - catchcrop
~ protest - (despre o plata) (dr.) under ~ mixta - mixed cropping
protest ~ organizationala/a corporatiei -
~ ramburs - collection on delivery (man.) corporate culture
~ raspundere limitata - limited culturi cerealiere - cereal crops
CUL-CUM 115

~ furajere - forage crops ~ de actiuni pe o piata in crestere -


~ tehnice/industriale - technical/ (bur.) averaging up ~ de actiuni pe o piata
industrial crops in scadere -
cumpara v.t. 1. to buy, to purchase 2. (bur.) averaging down ~ de actiuni pe o
(actiuni ale unei societati) to buy into; piata in scadere -
(toate actiunile unei societati) to buy (dacd scdderea atinge un anumit nivel)
out; (actiuni ale unei societati, (bur.) averaging in
incercdnd sa preia controlul acesteia) ~ de articole de uz curent - high-
to buy up -repeat purchase
~ angro - to buy wholesale ~ de proba - (cumpdrdtorul putdnd
~ avantajos/ieftin - to buy cheap/low restitui marfa) sale or return
~ cu amanuntui - to buy retail ~ de produse rezultate - (acord de
~ cu facilitati de plata - to buy on barter prin care exportatorul unor uti-
easy terms laje acceptd contravaloarea acestora
~ cu plata in numerar - to buy for in bunuri produse cu instalatiile
cash respective) buyback
~ in cantitati excedentare/prea man ~ de spatiu in mediile publicitare -
- to overbuy media buying
~ in cantitati mari — to buy in bulk ~ fara intermediari - (direct de la
~ in plus fata de capacitatea de a producdtor sau importator) buying
oferi actiuni suplimentare in anumite round
situatii - (bur.) to overbuy ~ fictiva — (pentrii a crea impresia cd
~ in rate - to buy on the hire-purchase anumite actiuni sunt foarte cdutate)
system/on the instal(l)ment plan (bur.) (SUA) wash sale
~ intr-un moment de scadere - (a ~ in rate - hire purchase, instal(l)ment
preturilor, a cursului) to buy on a fall buying
~ la licitatie - to buy by auction ~ pe baza de catalog - catalogue
~ la termen - to buy for future buying
delivery ~ pe baza de comision - purchase on
cumparare s.f. buying, purchasing, commission
purchase ~ pe credit - purchase on credit
~ a la hausse - (bur.) buying long ~ sub impulsul momentului - impulse
~ a pachetului majoritar de actiuni buying
ale unei firme de catre salariatii cumparari de sustinere - (a cursului)
acesteia - employee buyout (bur.) supporting purchases
~ a unei societati - buyout ~ speculative - speculative buying
- angro/cu ridicata - wholesale comparator s.m. buyer, purchaser,
purchase shopper; (dr.) vendee
~ cu amanuntui - retail purchase ~ eventual/potential - possible/
~ cu plata in numerar - cash prospective buyer
purchase, purchase for cash ~ ferm - firm buyer
116 CUM-CUR
~ important - heavy purchaser multor mdrfuri cu calitdti identice si
~ impulsiv - impulse buyer care u oferd consumatorului satisfactie
~ nenominalizat - (bur.) undisclosed egald) indifference curve
buyer ~ a ofertei - supply curve
~ pe o piata - marketer ~ a productiei - production curve
cumparatori fara vanzatori - (bur.) ~ a randamentului - (graficul relatiei
buyers no sellers dintre randamentele si maturitdtile
cumparatura s.f. purchase; pi. diferitelor emisiuni de titluri de
shopping valoare) (fin.) yield curve
a face cumparaturi - to go shopping ~ atipica a ofertei de munca - (grafic
cumul s.n. (de functii) holding more care ilustreazd corelafiile dintre oferta
than one office/appointment, plurality de munca. si salariul real) backward
of offices bending labour supply curve
cumula v.t. (functii) to hold a plurality ~ descendenta - downward curve
of offices ~ normala de randament - (referitor
cumulativ adj. cumulative la rata dobdnzii titlurilor de valoare)
cunoastere s.f. knowledge normal yield curve
~ a sarcinilor/specificului unui post - curent adj. 1. (despre an etc.) present,
job knowledge current; (despre lund) (corn.) instant;
cupiura s.f. (fin.) denomination unit (zilnic) daily 2. (despre preturi) current;
cupon s.n. 1. (atasat unui titlu de (despre monedd) legal; (despre cheltuieli)
valoare la purtdtor) (fin.) coupon 2. running curier s.m. courier, messenger;
(de stofd) remnant errand/office boy
~ de dividende - dividend warrant curs s.n. 1. (de apd) watercourse, river
~ de dobanda - interest warrant course 2. (valutar/de schimb) rate of
~ de piata - payment coupon exchange, exchange rate 3. (bur.)
~ valoric - (oferit in scop promotional quotation, price 4. (serie de lectii)
pentru obfinerea gratuitd sau cu course
reducere de pret a unor produse) ~ al actiunilor - share price
money-off coupon, trading stamp ~ al cecului - (in tranzactiile cu
cuprins s.n. 1. (tabla. de materii) devize) cheque rate
summary 2. (al unui document) tenor ~ al disponibilului/spot - (cursul la
curat adj. (fara rezerve/mentiuni) care se efectueazd operafiunile la
clean vedere cu valuta) spot rate
curba s.f. curve ~ al pietei - market price/rate
~ a acceptarii - (unui produs nou pe ~ al titlurilor de valoare - security
piata) adoption curve price
~ a cererii - demand curve ~ al zilei - quotation of the day
~ a consumului - consumption curve ~ central - central exchange rate
~ a indiferentei - (grafic care
reprezintd diferite combinatii ale mai
CUR-CUV 117
~ cu fluctuatie mare - {intre oferta de ~ mediu - {bur., fin.) middle price/rate
vanzare si cea de cumpdrare) (bur.) ~ neoiicial de schimb - unofficial rate
wide price of exchange
~ de cumparare - {bur.) bid/buying ~ nominal - nominal price
price ~ prin corespondenta -
~ de deschidere - (bur.) opening price correspondence course
~ de emisiune - issue price ~ serai - evening classes
~ de interventie - (al bdncii centrale cursuri de schimb cu fluctuatie
pepiata valutard) intervention points libera - freely floating exchange rates
~ de inchidere - {bur.) closing price ~ de schimb multiple - multiple
~ de panica/foarte scazut - {bur.) exchange rates
panic price cursa s.f. 1. {a unui vehicuf) drive,
~ de schimb/valutar - rate of ride; {a navei) (sea) voyage, course (of
exchange a ship) 2. (parcurs) haul
~ de schimb dirijat - managed ~ lunga - {mar.) long course, deep-
exchange rate -sea/distant trade, distant cruise
~ de schimb fix - fixed exchange rate ~ regulata - {mar.) trade
~ de schimb fluctuant - floating curtaj s.n. courtage, brokerage,
exchange rate stockbroking
~ de schimb tncrucisat - {stabilirea curte s.f. {dr.) court
cursului dintre doud volute prin ~ de apel - court of appeal, appellate
raportare la o tertd moneda) cross rate court
~ de schimb la termen - {cursul la ~ de arbitraj - court of arbitration,
care se efectueazd operatiunile arbitration court
valutare la termen) forward rate ~ de casatie - court of cassation
~ de schimb oficial - official exchange ~ de conturi - audit office
rate ~ suprema - supreme court
~ de schimb real - real/fair exchange curtier s.m. broker
rate custode^.m. custodian; caretaker
~ de schimb sustinut - {de guvern) custodie s.f. custody
peg ~ de tranzactie - {bur.) trading price ~ sigura - {serviciu bancar) safe
~ de vanzare - {al valutei) selling rate custody
~ direct - {curs de schimb exprimat ca cutie s.f. box, bin; {ladd) case; {de
raport intre moneda nafionald si una conserve) tin, can
strdind) direct quotation ~ metalica pentru depozitarea de
~ la bursa neoficiala - kerb/street valori - {la bancd) safe deposit box
price cvasibani s.m. pi. quasi-money,
~ la care brokerul s-a angajat sa nearmoney
vanda — {pentru a evita pierderi mai cvasicontract^.n. quasi-contract
mari) stop price cvasimonopol^.n. quasi-monopoly
cuvant^.n. word
118 CUV-CVO

cuvintele nu corespund cifrelor - cvorums.fi. quomm


(formula pe un cec) words and figures a avea ~- to have a quorum
do not agree a constitui un ~ - to form a quorum
D
da v.t. 1. to give; {(imp, bani) to allow; ~ sigura - (pentru operarea navel)
(a o/er;) to offer 2. (a acordd) to bestow/to good/safe berth
confer upon smb., to grant 3. (a inmdna) to dar s.n. present, gift
hand over 4. (mapoi) to give back, to return; dara s.f. (taro) tare
(ceva furat) to restore 5. (gratis) to give away dare s.f. giving
6. (o recolta) to yield 7. (cdrtile de joc) to deal ~ de seama - (cdtre un superior)
8. (o sentintd) to adjudicate, to award report; (statistics) (official) returns;
(protocol,) minutes; (relatare) account
- ajutor - to render assistance
(rendered), statement of accounts
~ chitanta - to receipt
data v.t., v.i. to date
~ faliment - to go bankrupt/into
data s.f. 1. (calendaristica) date 2.
liquidation
(limita) term 3. (oara) time 4. (notiune
~ garantie - to give/to provide security
fundamentala, cantitate de informatie
- in exploatare - to commission
prelucratd de calculator) datum; pi.
- un acont — to pay an account
- un aviz competent - to give an expert data
~ a intrarii in vigoare - effective date
opinion dactilografa s.f. typist
~ a po$tei - date as postmark
- de facturi - invoice typist ~ a scadentei - date of maturity, due
dactilografia v. t. to type date
dactilografie s.f. typewriting ~ contractuala - contract date
dana s.f. berth, mooring berth, berth ~ de acostare la dana - alongside date
space ~ de anulare/reziliere - (a contrac-
- de acostare - quay berth tului) cancelling date
' de antrepozitare - (pdna la plata ~ de expediere - (a mdrfii) (mar.) date
taxelor vamale) sufferance wharf of shipment
- de chei - quay berth ~ de facturare - date of invoice
- de descarcare - discharging berth ~ -de incarcare - date of loading;
~ de incarcare - loading berth (mar.) stem/stemming date
~ de minereu - ore berth ~ de inregistrare - entry date
~ de pasageri - passenger berth/wharf ~ de livrare - date of delivery,
~ pentru petroliere - (oil) tanker berth delivery date
- pentru §lepuri - lighter berth '- de plata - date of payment
-- plutitoare - landing stage, pier barge ~ de plecare — (a navei in cursa) date
pregatita - ready berth of departure/sailing, sailing date
~ de sosire - (a navei) date of arrival
~ - limita - term day
120 DAT-DAT

~ probabila de descarcare - expected ~ insolvabila - (confirmatd prin hotdrare


discharging date judecdtoreascd) judgement debt
date compuse - (care grupeazd infor- ~ ipotecara - mortgage debt ~
matii din mai multe sectoare, domenii) neconsolidata - unconsolidated/ unfunded
composites debt
~ la dispozitia conducerii - (sub
~ nelichidata - unliquidated debt ~
forma diverselor rate si raporturi)
management ratio neperformanta - bad debt ~
~ oficiale - official data nerecuperabila - irrecoverable debt ~
~ statistice - statistical data nesigura - doubtful debt ~ neta - net debt
~ tabulare - tabular data '- piramidala - (contractarea de datorii
dator adj. 1. indebted (to), owing succesive pentru rambursarea datoriilor
money, (involved) in debt 2. (angajat anterioare) pyramid debt ~
fafd de) under an obligation (to), preferentiala/privilegiata - (pidtitd
obliged (to) integral, in caz de faliment, maintea altor
a fi ~ - to be in debt datorii') preferential/privileged/ senior debt
datora v.t. to owe
~ prescrisa - statute - barred debt ~
datorat adj. owed; owing, due
publica - public debt ~ publica externa -
datorie s.f. 1. debt; indebtedness;
(arierate, datorii restante) arrears 2. external public debt
(obligafie) obligation, liability 3. ~ publica interna - internal public debt
(ipoteca) encumbrance ~ publica neproductiva -
~ consolidata - (datorie pe termen (componentd a datoriei publice cauzatd
lung a unei tdri sau a unei alte comu- mai ales de cheltuielile neproductive legate
nitdti publice sub forma imprumutu- de rdzboi) deadweight debt ~ publica
rilor pe termen lung) consolidated/ productiva/reproductiva -(imprumut
funded/permanent debt investit de stat in active productive)
~ cu termenul expirat - stale debt living/productive/ reproductive debt
~ curenta - current debt ~ restanta - outstanding debt ~ secundara
~ de onoare - debt of honour,
— (datorie care se achitd numai dupd ce
honorary debt
au fost acoperite obligatiile fata de
~ exigibila
outstanding debt detindtorii de actiuni preferentiale)
~ extern a - external debt subordinate debt ~ veche - debt of old
~ flotanta - (datorie pe claimable/due/ standing, old--standing debt
termen lung a datorii acumulate/restante - backlog of
unei tdri sau a unei alte comunitdti debts
publice sub forma de credite bancare,
bilete la ordin sau bonuri de tezaur cu
scadente foarte apropiate} floating debt
~ inexigibila - unclaimable/undue debt
DAT-DEA 121
~ de razboi - war debts ~ evaluate subiectiv - (asig.)
~ externe - (datorii ale unei societdti sentimental damages
cdtre institutii sau persoane fizice, ~ exemplare/agravate/punitive - (dr.)
altele decaf actionarii ei) external
exemplary damages
liabilities
~ sigure - (care vorfi sigur achitate)
~ generale - general/ordinary damages ~
good debts indirecte - (oferte drept compensate
a face ~ - to run into debt, to incur pentru nerespectarea obligatiilor con-
debts tractuale) indirect/consequential
a fi inglodat in ~ - to be over head and damages
ears in debt ~ -interese - recovery of damages,
a nu mai avea ~ - to be out of debt damages
a se achita de ~ - to get out of debt ~ morale - moral prejudice ~
datornics.m. debtor necontractuale - (stabiHte de instanta)
dauna s.f. 1. (paguba) damage;
damages at large, unliquidated
(pierdere) loss; {prejudicing prejudice,
damages
harm 2. (dr.) tort 3. (despdgubire)
~ neinsemnate/nule - (stabilite de
indemnification, compensation; pi.
instanta) contemptuous damages ~
(despdgubiri bdnesti) damages ~
nominale/minore - nominal damages
corporala - damage to persons ~
~ partiale — (prin risipirea, deterio-rarea
delictuala - malicious damage ~ materiala
mdrfii) pickings ~ probabile - prospective
- damage to property ~ pretinsa - alleged
damages a acorda ~ - to award damages a
damage ~ prin aruncarea peste bord - (a
actiona in judecata pentru a obtine ~ - to
bunurilor navel) (mar.) damage by jettison
sue for damages a obtine ~ - to recover
~ prin frecarea marfurilor - (in timpul
damages deprep. 1. of 2. with, for, through
transportuhii) chafe ~ prin incendiu -
~ -a lungul bordului navei - (referitor la
damage by fire ~ prin manipulare -
predarea sau primirea mdrfii) alongside
damage by handling
ship ~ la data - after date ~ ocazie -
~ produsa/ocazionata - damage done/
second-hand ~ proba - on sale or return ~
incurred
serviciu - on duty ~ vanzare - on sale,
daune cauzate de circulatie §i accidente -
under offer dealer s. m. dealer ~ autorizat
traffic and accident loss ~ compensatory -
- authorized dealer ~ de titluri de valoare
compensatory damages
- dealer in securities deasviprsi prep. above
~ contractuale - penalty for non-
performance of contract, liquidated
damages
122 DEA-D; :
~ liniei - (termen contabil care se referd la ~ in incapacitate de plata - debtor --
anumite articole din contui de profit si pierderi default
si care apar deasupra liniei profitului net in ~ principal - principal/chief/prima-
declaratia de profit si pierderi; parte a debtor
bugetului de marketing pe care compania o ~ rau platnic - bad debtor
~ solvabil - solvent debtor
cheltu-ieste pentru a-si face publicitate in mass
debitori diverse - sundry debtors
media) above the line
a fi debitor - to be in the red
debarca v.t. (mdrfuri) to unload, to discharge, debloca v.t. (fonduri) to unfreeze. :;
to unship; (pasageri) to land, to disembark, to
release
set/to put ashore;
deblocare s.f. (eliberare) releas,:
(pasageri din autobuz) to set down
unfreezing
debarcader s.n. landing stage/pier/
~ de fonduri - release of funds
place, wharf
debu§eu s.n. (corn.) market, outle'-
debit s.n. 1. (datorie) debit 2. (coloana
opening
din partea stangd a nnui cont, in care
~ pe piata vanzarilor cu amanuntui -
se inregistreaza elementele si sporurile
retail outlet
de activ, respectiv reducerile de pasiv)
~ potential - potential market/outlet
{cont.) debit side, red 3. (vdnzare cu
a gasi un ~ - to find a market
amanuntui) sale by retail 4. (tutun-
decalaj s.n. gap, time lag
gerie) tobacco shop, tobacconist's; (de ~ de randament - (diferenta dintr:
ziare) news stall/stand 5. (de curs de randamentui mediu al actiunili:'
apd) flow, discharge comune si eel al titlurilor de valoare •:.-.
debita v.t. 1. (a inscrie o sumd in prima clasa) {bur.) yield gap
debitui unui cont) to charge smth. to ~ deflationist - deflationary gap
smb.'s account, to debit smb. with 2. (a ~ economic - economic gap
vinde cu amanuntui) to retail, to sell by ~ tehnologic - technological gap
retail decadea v.i. (din drepturi) (dr.) i;
debitor adj. debit... s.m. debtor;
lapse
(declarat de instantd) judgement decadere s.f. (din drepturi) (dr
debtor; (supus unui drept de retentie) incapacity, lapse
lienee decerna v.t. (un premiii) to award (to;.
~ care fuge de creditori - (pentru a se (un titlu) to confer (on)
eschiva de la plata datoriilor) fly-by- decimal adj. decimal
-night decizie s.f. 1. decision, resolutior-
~ executat - (cdruia i se aplicd un 2. (dr.} judgement, sentence, award; !-
sechestru) distrainee jiiratilor) verdict given/returned by the
~ gajist - pledger, pledger jury
~ insolvabil - insolvent debtor ~ arbitrala/de arbitraj - (a unu.
~ ipotecar - mortgage debtor, tribunal de arbitraj) (arbitration) award
mortgager, mortgagor ~ colectiva - group decision
DEC-DEC 123
~ de inculpare/punere sub acuzatie - ~ de bagaje - (la vama) baggage
(luatd de curtea cujuri) true bill declaration/sufferance
~ de sistare temporara a tranzac- ~ de export a incarcatorului -
tionarii actiunilor unei societati - shipper's export declaration
(bur., dr.) distringas ~ de faliment - declaration of
~ definitiva - ultimate decision bankruptcy
~ economica - economic decision ~ de impunere/venituri - return of
~ economica strategica - strategic income, tax return, earnings statement
economic decision ~ de solvabilitate - declaration of
~ economica tactica - tactic economic solvency
decision ~ de valoare - declaration of value
~ irevocabila - decision beyond/past ~ falsa - misrepresentation
recall ~ pentru achitarea taxelor vamale -
declara v.t. to declare; (in vama) to duty-paid entry
enter; (venitui) to return ~ pentru marfuri scutite de taxe
~ avarie comuna - (asig. mar.) to vamale - free entry
declare general average ~ vamala - entry, declaration of duty,
~ nul si neavenit - to declare null and customs declaration
void, to invalidate, to annul ~ vamala a echipajului - (mar.)
~ recurs - to appeal crew's customs declaration
declarant s. m. declarant ~ vamala asupra continutului -
~ vamal - custom-house/customs declaration of the contents
broker ~ vamala de antrepozitare - entry for
declarare s.f. declaration warehousing
~ a avariei comune - (asig. mar.) ~ vamala de iesire/plecare - (mar.)
declaration of general average outwards entry, entry outwards
~ a marfurilor in vama - entry of ~ vamala de intrare/sosire - (mar.)
goods inwards entry, entry inwards, bill of
~ in stare de faliment - adjudication entry
of bankruptcy ~ vamala de import - import entry
declaratie s.f. 1. declaration; statement vamala de transbord -
2. (scrisd, subjurdmdnt) (dr.) affidavit transshipment entry ~ vamala de tranzit -
~ a carausului - (privind starea transit entry - vamala finala - final/closing
mdrfii) carrier's statement declaration
~ asupra valorii marfii in tara de ~ vamala initiala - prime entry ~ vamala
origine - home value declaration preliminara - imperfect/ preliminary/sight
~ autentificata - (dr.)
entry, captain's (imperfect) entry
acknowledg(e)ment
~ consulara - consular declaration ~ vamala provizorie - bill of sight ~
~ de abandon - (mar.) notice of vamala suplinientara - postentry
abandonment
124 DEC-DEF
declin s.n. (al activitdtii economice, al defect s.n. defect; fault; (neajuns)
productiei etc.) decline decont s.n. drawback, shortcoming adj. out-of-
deduction, discount from a sum paid sau to -order, defective; out-of-repair, in
be paid ~ de cheltuieli - defraying of disrepair
expenses, reimbursement decontav.f. to ~ ascuns - latent defect
settle decontare s.f. settlement ~ bancara - ~ de fabricatie - fault of fabrication
defectoscop s.n. fault detector/finder/
banking settlement ~ frauduloasa -
locator, flaw detector
fraudulent settlement ~ prin acreditiv - defectoscopie s.f. fault detection
settlement by letter of credit defectuos adj. faulty, defective,
~ prin virament - settlement by transfer deficient; imperfect adv. faultily,
decorator s. m. decorator ~ de vitrine - defectively
window dresser decret s.n. decree; charter; defectiune s.f. failure, breakdown
(legiferare) enactment deficienta s.f. deficiency
~ -lege - decree law, executive order deficit s.n. 1. deficit; shortage, shortfall
decreta v.t. to decree; to charter; (a 2. (la cantor) shortness of) weight
legifera) to enact ~ al balantei comerciale - balance of
decupla v.t. (o instalatie) to shut down trade deficit, external deficit
decuplare s.f. (a unei instalatii) shutdown ~ al balantei de plati - balance of
payments deficit
decuplat adj. out-of-work decurge v.i.
~ bugetar - budget deficit
(despre un contract) to run on ~ de rezerve - (rezervele unei band
deduce v.t. to deduct deducere s.f. care scad sub nivelul cerut de lege)
deduction ~ a dobanzii - interest deduction deficient reserves, reserve deficiency
~ a tarei - tare allowance defaica v.t. 1. ~ de tonaj - (mar.) shipping deficit
(dintr-un intreg) to deduct 2. (a analiza, a deficite gemene - (fin.) twin deficits
impdrti in pdrfile componente) to break a acoperi un deficit - to cover/to make
down defalcare s.f. 1. {dintr-un intreg) good/to supply a deficit
deduction 2. (analizare, impdrtire in pdrtile a fi in ~ - to have a deficit, to be in the
componente) breakdown ~ a red
componentelor postului - job breakdown deficitar adj. short; (despre buget)
~ forfetara - standard deduction adverse; (despre mdrfuri) scarce;
(despre un an agricol) lean
a fi ~ - to be in short supply
definire s.f. defining; definition
~ a obiectivelor - (man.) goal
definition
deflator s. m. (fin.) deflator
deflatie s.f. (fin.) deflation, disinflation
deflationist adj. deflationary.
disinflationary
DEF-DEP 125
defrauda v.t. to defraud, to embezzle, demisie s.f. resignation
to defalcate, to peculate a-i da/a-§i inainta demisia - to resign,
defraudator s.m. defrauder, to send in/to hand in/to tender one's
embezzler, defaulter, peculator resignation
defri§a v.t. (yn teren) to clear, to grub, demisiona v.i. to resign, to quit, to
to reclaim; (opddure) to clear send in/to hand in/to tender one's
defrisare s.f. (a unui teren) clearing, resignation
grubbing, reclamation; (a unei pdduri) demisionar adj. resigning; vacating;
clearing (despre tin cabinet guvernamental)
degrada v.r. (despre calitate) to go outgoing 5. m. resigner
down demite v.t. to dismiss, to remove, to
degresiv adj. degressive discharge (from function/office)
degreva v.t. (de obligatu, datorii) to demitere s.f. dismissal
relieve, to remit; (de sarcini ipotecare, ~ nejustificata/injusta - wrongful
de gaj) to disencumber dismissal
degrevare s.f. (de obligatu, datorii) democratiza v.t. to democratize
relief, remission; (de sarcini ipotecare, democratic s.f. democracy
de gaj) disencumbrance ~ industrials - (participarea munci-
~ de dubia impunere - (evitarea platii torilor la luarea deciziilor in intre-
unui impozit pentru acelasi venit in prinderea unde lucreazd) industrial
doud tdri) double taxation relief democracy
delapida v.t. to embezzle, to defalcate, demonetiza v.t. (a retrage din
to defraud, to peculate circulatie o bancnotd, o monedd) to
delapidare s.f. embezzlement, demonetize v.r. (a se devalorizd) to
defalcation, peculation devaluate
delapidator s.m. embezzler, defalcator, demonetizare s.f. 1. (retragere din
defrauder, peculator circulatie a unei bancnote, a unei mo-
delcredere s.n. (corn.) del credere nede) demonetization 2. (devalorizare)
delega v.t. to delegate, to depute devaluation
delegat s.m. delegate; (imputernicit) densitate s.f. density
mandatory; (loctiitor) deputy; ~ de stivuire - tightness
(reprezentant) representative delegatie s.f. ~ in gramada - bulk weight
1. (mandat) commission, authorization, denumi v.t. to name, to denominate
mandate, delegation; denumire s.f. name, denomination
(misiune) mission 2. (grup) delegation ~ a firmei - firm/trade name
3. (document) certificate ~ a marcii - brand name
~ de autoritate - devolution of ~ a marfii - denomination of the goods
authority ~ a postului -job title
~ economics - trade mission ~ inregistrata - (a firmei) registered
delict s.n. offence, delinquency, name
misdemeanour; (financiar) delinquency depanav.f. to repair
DEP-DEP
depanare s.f. 1. repair 2. (serviciu) ~ al expeditorului de marfu ^ -
emergency repairs, breakdown service (mar.) consignor/shipping depot
depanator s.m. breakdown mechanic ~ angro - wholesale warehouse
departament.s.n. department ~ bancar - bank deposit
~ autonom — (imitate in interiorul unei ~ cu preaviz/avizarea retragerii -
organizatii care este responsabild de deposit at notice
propriul sdu profit) (man.) profit centre ~ de cherestea - timber yard; (SUA
~ central/de coordonare - staff lumberyard
department ~ de marfa - warehouse
~ de control - (unitatea centrald a ~ de materiale - supply depot
unei band care verified toate tranzac- ~ de minereuri - ore yard
tiile efectuate) proof department ~ de tranzit - entrepot warehouse
departamental adj. departmental ~ descoperit/in aer liber - open depo:
depa§i v.t. to exceed; (o suma, o cifrd) ~ m valuta - foreign deposit
to top; (concedinl, o perioadd de timp) ~ la cerere - deposit at call, demanc.
to overstay; (contui in bancd) to call deposit
overdraw ~ la import - (forma de restrictie -
dependents s.f. dependence importurilor prin care importator^
~ de resurse - (asistentd financiard, este obligat sd 'depund temporar .-
furnizare de materii prime etc.) (man.) banca centrald un procent din valoare-
resource dependence importului) import deposit
deponent s.m. 1. (de mdrfuri pe baza ~ la termen - time/term deposit
de contract) bailor 2. (care constitute ~ la vedere - sight deposit
un depozit bancar) depositor ~ pe chei - quay warehouse
~ pentru avaria comuna - (asig. ~ pe termen lung - deposit at loot
mar.) general average depositor notice
deport s.n. (bur.) backwardation ~ pe termen scurt - deposit at she
deposeda v.t. (de) to dispossess (of); notice
(ilegal) to disseise (of) ~ pentru containere de schimb -
deposedare s.f dispossession; (ilegald) container stock holding depot j
disseisin ~ plutitor - storage vessel, floatMBi
depou s.n. depot storage/warehouse
~ de locomotive - roundhouse ~ portuar - dock storage, qc
~ de tramvaie - tramway shed warehouse
depozit s.n. 1. warehouse, storehouse, depozite ale bancilor comerciale -i
storage yard, depot, repository; (de banca centrald) bankers' deposits
tranzit) entrepot 2. (bancar) (bank) ~ bancare prealabile - (cerute ;
deposit 3. (dr.) (sumd de bani depusd importator ca forma, a barter comerciale
pentru plata unei datorii) tender; (de nontarifare) prior deposiBfc| ~
bunuri in garantie) bailment interbancare - (fonduri depuse bancd de
alte band) interbank depc
DEP-DEP 127
depozita v.t. 1. to deposit, to store, to depreciere s.f. (subevah-iare) undervaluation,
stock, to warehouse; (in antrepozite underrating; (devalorizare) depreciation,
vamale) to bond 2. (acte, valori pentru devaluation; (monetard prin aliere etc.)
pdstrare) to lodge debasement; (a tim-brelor) defacement
~ marfuri pe chei - to wharf ~ monetara - currency/monetary depreciation
depozitar s.m. 1. (consignatar)
depresiune s.f. depression ~ economica -
depositary, bailee 2. (agent imobiUar
economic depression/ slump
sau impiiternicit care define banii
cumpdrdtoruliii unei proprietdti pentru ~ economica cu inflatie - slumpflation
a-i transmite vdnzdtorului) stakeholder depunator^.w. depositor depune v.t. 1. (bani in
depozitare s.f. storage, storing, banca) to deposit, to bank, to consign 2. (o
warehousing declaratie vamala) to enter; (o plangere, un
~ de lunga durata - long-term storage protest) to lodge, to enter; (o cerere) to hand in,
~ de marfuri paletizate - palletized to file 3. (jiirdmdntid; despre functionari) to be
storage sworn in 4. (mar/a in garantie) to bail
~ externa/pe termen - (metodd de ~ bani la banca - to put/to deposit money in
finantare a stocurilor prin care acestea the bank, to lodge money at the bank
sunt depozitate la sedhd firmei
~ declaratie vamala de intrare - to enter
creditoare) (fin.) field warehousing
inwards
~ in aer liber - outside/outdoor storage
~ declaratie vamala de plecare - to enter
~ in compartimente frigorifice -
freezer storage outwards
~ in containere - container storage ~ garantie - to give a bail/guarantee, to deposit
~ in stoc - (de mar/a, materii prime) a guarantee
buying forward, forward buying ~ marturie - to give evidence, to testify
~ in tranzit - transit storage depunere s.f. 1. (de bani in banca) deposit;
~ in vrac - bulk storage consignment 2. (a unei decla-ratii vamale)
~ pe chei - wharfage entering; (a unei plangeri, a unui protest)
~ temporara - temporary storage lodging, entering 3. (de marfd in garantie)
depozitat adj. deposited, stored; (in bailment ~ cu preaviz/avizarea retragerii -
antrepozite vamale) bonded, in-bond deposit at notice, notice deposit ~ la cerere -
depozitie s.f. (dr.) deposition,
deposit at call, demand/ call deposit ~ la
testimony, evidence; (sub jurdmdnt)
vedere - sight deposit
affidavit
deprecia v.t. (a subevalud) to
undervalue, to disvalue, to underrate
v.t., v.r. (a devaloriza) to depreciate, to
devaluate, to devalue, to recede;
(moneda prin aliere etc.) to debase;
(timbre) to deface, to cancel
128 DEP-DES

dereglementare s.f. (eliminare a regle- ~ in stare de plutire - (a navL^ discharge


mentdrilor) deregulation derelict s.n. afloat, afloat discharge ~ partiala - partial
(navd abandonatd) derelict unloading ~ peste bord - overboard
derivat s.n. (produs secundar/auxiliar) discharge descarcat adj. discharged,
by(e)-product unloaded;
derula v.t. 1. (o hartd, un document etc.) to unshipped, landed
unroll, to spread out; (un cabin) to unwind, ~ in minus - (fata de documente)
to unreel, to uncoil 2. (un contract, o short-landed
afacere) to carry on descalifica v.t. (a lipsi descarcator s.m. discharger, unloader;
de calitatea/ dreptui de) (dr.) to disqualify (docher) docker, stevedore
descalificare s.f. (pierdere de drepturi descentraliza v.t. to decentralize
deschidere s.f. opening
civile si politico) (dr.) disqualification
~ catre public - (transformarea unei
descarca v.t. 1. (o navd etc.) to discharge, companii particulare/inchise intr-una
to disembark, to unload; to unship, to land publicd/deschisd) going public
2. (a bascula, a rdsturna) to dump; 3. (a ~ de incarcare - (guri de magazie,
exonera) to exonerate; (a absolvi, a achita) saborduri in bordaj) (mar.) loading
to absolve, to discharge; (a plati, lichida o aperture/opening
datorie) to discharge ~ de tonaj - (la navele cu punte de
~ cu nava in stare de plutire - to protectie) tonnage opening
discharge afloat descoperi v.t. (un zdcdmdnt) to strike
descarcare s.f. 1. (a unei nave etc.) descoperire s.f. (a unui zdcdmdnt)
strike
discharge, discharging, disembarkation,
descoperit adj. 1. (in cont, credit prin
unloading; unshipment, landing 2. cont descoperit in situatia in care titu-
(basculare) dumping 3. (exonerare) larul a efectuat prelevdri superioare
exoneration; (absolvire, achitare) activelor existente sau limitei de credit
discharge acordat) overdraft 2. (lipsd de titluri in
~ de marfa in minus - short landing of portofoliu) uncovered position
cargo ~ in cont fara garantie - unsecured
~ de pe nava pe chei - ship-to-shore overdraft
discharge descriere s.f. description
~ in contui armatorului - gross terms ~ a brevetului - patent specification
discharge ~ a postului - (man.) job description
~ in plus - (fafd de cantitatea din ~ a sarcinilor de serviciu ale unui
director sau ale unui specialist -
documente) overlanding ~ in port - port
management job description
discharge ~ in rada - offshore discharge/ ~ comerciala - (a mdrfurilor oferite
discharging/unloading spre vdnzare) trade description
~ corecta/exacta - (a unui produs
intr-o reclamd) accurate description
DES-DES 129
desemna v.t. to designate; (intr-un design s.n. design
post, ofunctie) to appoint, to nominate ~ de mediu - (designul fabricilor si al
desemnare s.f. designation; (intr-un cladirilor administrative) environmental
post, o functie) appointment, design
nomination ~ industrial - industrial design designer s.
deservi v.t. 1. (populatia) to serve 2. m. designer despacheta v.t. to unpack;
(un utilaj, o instalatie) to service, to (baloturi de mar/a) to unbale; (din Idzi,
handle
cutii) to uncase
deservire s.f. 1. service 2. (a unui
utilaj, a unei instalatii) service, despagubi v.t. to indemnify, to com-
handling pensate, to requite; (pentru cheltuieli) to
~ a unui port de catre caile ferate - reimburse, to refund; (pentru servicii) to
railway service to a port remunerate; (pentru daune, prejudicil) to
desface v.t. \. {un contract) to cancel, make amends to despagubire s.f.
to annul, to void, to undo; (un contract indemnification, indemnity,
de munca) to sever 2. (a vinde) to sell, compensation, requital, recovery; (legala)
to market remedy; (pentru cheltuielf)
desfacere s.f. 1. (a unui contract) reimbursement, refund;
cancellation, annulment, undoing; (a (pentru servicii) remuneration; (daune)
unui contract de munca) severance 2. damages, amends, reparations
(yanzare) sale ~ a pagubelor de avarie ,,ca de
desfacut adj. (neambalat; despre unele obicei" - (asig. mar.) average as
mdrfurf) loose customary
desfasura v.t. 1. (a etala) to display, to ~ baneasca/pecuniara - pecuniary
show 2. (o activitate) to carry on, to compensation
unfold ~ in natura - recovery in kind
desfasurator s.n. (cont.) spreadsheet ~ legala - legal remedy/redress
desfiinta v.t. 1. to abolish, to suppress; ~ pentru accidente de munca -
(a anula) to cancel, to annul; (a abroga) to worksmen's compensation
abrogate, to repeal, to rescind 2. (un cartel) ~ pentru rezilierea contactului -
to decartelize; (o corporate) to smart money
disincorporate desfiintare s.f. 1. ~ stabilita prin acordul partilor -
abolishment, suppression; (anulare) remedy by agreement between the
cancellation, annulment; (abrogare) parties
abrogation, repeal, rescission 2. (a unui ~ stabilita prin proces - remedy by
cartel) decartelization; (a unei corporatii) judicial process
disincorporation despagubiri contractuale - liquidated
~ a cuponului — (transformarea unei damages
~ cu titlu de penalizare - vindictive
obligatiuni obisnuite intr-una cu cupon
damages
zero) coupon stripping ~ de razboi - war reparations
130 DES-DET

~ necontractuale - (stabilite de instanta) deteriora v.t. to deteriorate, to impair. to


damages at large, unliquidated damages damage; (fata unei bancnote, a unui cec) to
a cere ~ - to claim/to recover damages a fi deface
pasibil de plata despagubirilor -to be deteriorare s.f. deterioration.
liable for damages desperecheat adj. impairment, damage; (a fetei unei
(despre un articol) odd, not paired, bancnote, a unui cec) defacement ~ a
incomplete destinatar s.m. addressee; (al capitalului - (situatia in care capitalul
unei remiteri) remittee, recipient; (al unei unei institutii financiare scade sub
plati) payee; (consignatar) consignee nivelul prevdzut de reglementdrile
destinatie s.f. destination ~ finala - legale) capital impairment
ultimate destination destitui v.t. to dismiss, ~ a caricului/incarcaturii - (in timpul
to discharge destituire s.f. dismissal, transportului) cargo damage ~ prin
discharge ~ ilegala/injusta - depozitare - (a mdrfurilor} storing damage
unfair/wrongful dismissal ~ prin strivire/zdrobire - crushing
destivui v. t. to unstow destivuire s.f. (in damage
vederea descarcdrii) unstowing determina v.t. 1. (a stabili, a fixa, a
deseu s.n. waste, wastage, remnant, refuse; decide) to determine; (a convinge) to
(rebut) scrap; (rezultat din transarea unui persuade, to convince; (a obliga) to bind
animal) offal de§euri de bumbac - cotton over 2. (a stabili, a constata) to ascertain;
wastes ~ de cherestea - off-cuts ~ de fier - (daunele) (asig.) to adjust ~ calitatea unei
iron scrap ~ de grau - offal wheat ~ de marfi - to ascertain the quality of a
hartie - off-cuts, paper refuse ~ commodity ~ cre§terea preturilor - to
industriale - industrial wastes ~ force up prices
radioactive - radioactive wastes ~ ~ scaderea preturilor - to force down
reciclabile - reducible wastes ~ prices
refolosibile - utility refuse/wastes detailist determinare s.f. 1. (stabilire, fixare'i
s.m. retail dealer, retailer, small trader determination; (convingere}
detalia v.t. to detail; (a specified, a persuasion, conviction; (constr anger e\
enumera) to itemize binding over 2. (constatare}
deta§a v.t., v.r. (a schimba serviciul/ locul ascertainment; (a daunelor) (asig. i
de munca) to relocate deta§are s.f. adjustment
(transfer, schimbare a serviciuhii/locului ~ a costului total al fluxului tehno-logic -
de munca) relocation (pentru realizarea unui produs} (cont.)
process costing ~ a costurilor directe -
direct costing ~ a costurilor variabile -
variable costing ~ a obiectivelor - (man.)
goal setting
DET-DEZ 131
~ a preturilor de vanzare pe baza ~ ilegala a unui bun - (dr.) detinue ~
costurilor medii - average-cost pricing ~ a reciproca de actiuni - (de catre doud sau
preturilor de vanzare plus o cota mai multe societdti) cross holding,
marginala fixa - cost-plus pricing ~ a reciprocal shareholding devaloriza v.t. 1.
preturilor de vanzare prin tatonari - (moneda etc.) to devaluate, to devalue, to
fixing prices by trial and error depreciate;
deturna v.t. (fonduri) to defalcate, to (moneda prin aliere etc.) to debase 2.
embezzle, to peculate, to (a ieftini) to mark down
misappropriate devalorizare s.f. 1. (monetard etc.)
deturnare s.f. (de fonduri) defalcation, devaluation, depreciation; (a unei
embezzlement, peculation, misappro- monede prin aliere etc.) debasement 2.
priation, fraudulent conversion (leftinire) marking down
~ monetara - currency devaluation/
detinator.s'./n. holder
depreciation
~ al dreptului de posesiune pe viata sau devalma§ie s.f. commonage
pe termen - (dr.) termor ~ al politei de dever s.n. (rate of) turnover, business
asigurare - (titularul unei polite de (done)
asigurare de viata) policy holder devize, n. estimate
~ al unei autorizatii/licente - licensee ~ al ~ aproximativ - rough estimate
unei fransize - franchiser ~ de actiuni ~ centralizator - summarized estimate
comune - equity holder, common ~ descriptiv - specification
stockholder ~ estimativ - estimate of costs, cost
~ de certificate provizorii - (de acfiuni, estimate; bill of quantities
obligatiuni) scripholder ~ de obligatiuni - ~ exagerat - overestimate
bondholder ~ pentru valori furnizate - (al devize s.f. pi. foreign exchange/
currency
unei cambii) holder for value detine v.t. (a
~ de cliring - clearing foreign
poseda) to possess, to own, to hold; (o exchange
pozitie, o situatie) to hold dezacords.n. disagreement, dissent
~ un post/o functie - to hold an office dezarima v.t. (mar.) to break out/bulk
detinere s.f. holding dezarimare s.f. (mar.) breaking out/
~ de actiuni de catre salariati - bulk
(recompensarea salariatilor cu actiuni) dezasamblat adj. (alcdtuit din parti
(man.) employee shareholding ~ de actiuni componente gata de asamblare)
pentru administrare -(de catre o knocked-down
persoand fizicd sau juri-dicd, pentru ca dezasortat adj. (despre un articol)
proprietarul real sd rdmdnd necunoscut) odd, not paired, incomplete
dezavantaj s.n. disadvantage;
nominee shareholding
(neajuns) drawback,-shortcoming
dezavantaj a v.t. to disadvantage
132 DEZ-DIF
dezechilibru s.n. disequilibrium, (pferite de date confidentiale de cdtre o
want/lack of balance; (al balantei co- bancd despre conturile unui client}
merciale, de plati etc.) imbalance; disclosure
dezvolta v.t. to develop; (a imbundtdti)
(decalaj) gap
to improve
~ al balantei de plati - disequilibrium in
dezvoltare s.f. development:
the balance of payments ~ economic -
improvement; growth
economic disequilibrium dezeconomie s.f. ~ a gamei sortimentale - product
diseconomy dezeconomii de scara - development
(fenomen caracterizat prin cresterea pe ~ economica - economic development ~
termen lung a costului mediu dincolo de economica durabila - sustainable
nivelul optim al productiei) economic development ~
diseconomies of scale organica/structurala - (a unei firme)
dezindustrializare s.f. deindustrial-ization (man.) organic growth ~ umana - human
dezinflatie s.f. (proces care se development diagrama s.f. diagram, chart
manifestd prin incetinirea durabild si ~ a activitatii - activity chart ~ a
autointretinutd a ratei de crestere a circulatiei fondurilor sau a marfurilor -
nivelului general al preturilor) (fin.) flow chart ~ a operatiilor - procedure
disinflation chart ~ a organizarii - organization chart ~
~ competitiva - (care se manifesto atunci a pragului de rentabilitate -breakeven
cdnd o anumitd tard reuseste sd aibd o chart
monedd puternicd si o inflatie mai redusd ~ a procentului de munca manuala -two-
decdt cea a tdrilor partenere) competitive handed process chart ~ a procesului
disinflation dezintermediere s.f. (procesul muncii - operating process chart
prin care intermediarii financiari, de ~ a procesului tehnologic - process chart,
exemplu handle, sunt eliminati din lantui flow diagram
care transferd banii de la creditorul initial ~ a stadiului procesului de productie -
cdtre debitorul final) disintermediation progress chart
dezmo§teni v.t. to disinherit dezmostenire ~ de dispersie - (in statistica matematicd)
s.f. disinheritance dezodorizare s.f. odour scatter chart ~ de incarcare - (mar.)
removal dezvalui v.t. to disclose deadweight displacement scale
dezvaluire s.f. 1. (pferire de informatii ~ de programare a proiectului -project
complete, obligatia persoanei care incheie planning chart
o asigurare de a oferi asigurdtorului toate ~ volumetrica de activitate - (pe o
informatiile referitoare la bunurile sau anumitd perioada) volume chart diferend
interesele propuse pentru asigurare) s.n. disagreement, difference-dispute,
disclosure 2. argument
DIF-DIR 133
diferenta s.f. 1. difference 2. (dintre ~ a capitalului propriu - (mdrirea
pretui pe care un dealer de valori numdrului actiunilor existente fdrd
mobiliare il oferd pentru titlurile de cresterea corespunzdtoare a profitului
valoare si pretui la care Ie revinde, sau a activelor societdtii respective)
dintre preturile pentru livrdrile spot (bur.) dilution of equity
sau futures, dintre cursul de cumpdrare ~ a fortei de munca - (angajarea de
si eel de vdnzare al unei volute, dintre muncitori necalificati pentru lucrdri
rata rentabilitdtii activelor si costui efectuate de obicei de personal
pasivelor) spread 3. (la bursa de calificat) dilution of labour
mdrfuri, diferenta dintre pretui de dimensiune s.f. dimension; (mdrime)
exercitiu dintr-un contract la termen si size
pretui spot) basis ~ speciala - (la confectii) odd size
~ de calitate - difference in quality dimensiuni de gabarit - overall
~ de pescaj - (asietd) (mar.) dimensions
draft/draught/trim difference ~ standard de container - container
~ de plata - difference to pay dimensions
~ de pret - difference in price diminua v.t., v.r. to diminish, to
~ de salariu - (pdnd la nivelul decrease, to slacken
salariului de baza) make-up pay diminuare s.f. diminution, decrease,
~ in plus sau in minus - difference slackening
over or under din prep. (vdndut din; despre mdrfuri)
diferentia v.t. to differentiate v.r. to (corn.) ex
differentiate, to become differentiated ~ depozit - ex warehouse
diferential adj. differential; (discri- ~ doc/chei - ex dock/quay/wharf
minatoriu, preferential) discriminating ~ nava — (in portui de livrare) ex ship
diferentiere s.f. differentiation ~ ordinul si in contui - for and on
~ a produselor - product behalf of
differentiation ~ uzina - ex factory/mill/works
dificultate s.f. 1. difficulty 2. (jend dinamic adj. dynamic(al)
financiard) embarrassment, straits, dinamica s.f. dynamics
stringency ~ economica - economic dynamics
dig s.n. dam, dike, embankment; (la diplomat adj. (titrat, cu titlu uni-
ware) jetty, seawall; breakwater versitar) graduate, graduated s.m.
dijmas s.m. peasant on quitrent; diplomat(ist)
sharecropper directiva s.f. directive, direction,
dijma s.f. (in bani) quitrent; (in naturd, instruction
in parte) metayage; (in grdne) terrage, director s.m. manager, managing
rent paid in corn director, head manager; (executiv)
a lucra in ~ - to sharecrop executive (manager)
diluare s.f. dilution ~ adjunct - assistant/deputy manager
134 DIR-DIS
~ al departamentului de contabilitate directie s.f. 1. (conducere\ management
- accounting manager ~ al 2. (centrala) head office dirija v.t. 1. (a
departamentului de export - administra, a conduces to direct, to manage, to
export manager ~ al departamentului de control 2. (moneda, piata etc.) to control
publicitate - dirijism s.n. state interference disagio s.n.
advertising manager (diferenta dintre valoarea nominald si cursul
~ al registrului de comert - registrar of pietei pentru o moneda. sau un titlu de valoare)
companies disagio discipline s.f. discipline ~ financiara -
~ al serviciului de personal - staff financial discipline discont s.n. (procent
manager mcasat din valoarea titlurilor de credit de cdtre
~ artistic - art director/editor ~ comercial bancd ca urmare a rdscumpdrdri:
- business/sales/ commercial manager; acestora inainte de scadentd) discount
(responsabil cu productia si vdnzared) line discontare s.f. (pperatiune prin care se
executive ~ de echipa - (unul dintre determind valoarea actuald a unm venit viitor,
principalii manageri ai unei agentii de ludndu-se in considerate raportui dintre
publicitate, care conduce echipa cererea si oferta de bunuri si active financiare,
insdrcinatd cu deservirea unui client) evolutia costurilor, a tehnologiilor de fabn-
account director ~ de filiala/sucursala - catie} discounting discrepanta s.f.
branch manager discrepancy; (decalaj)
~ de investitii - investment manager ~ de gap ~ dintre costuri - (estimate si efective)
productie - production manager ~ de cost variance
produse - (responsabil cu promovarea si ~ statistics - statistical discrepancy
comercializared) brand manager discretionar adj. discretionary discrimina v.t.
~ de ziar - editor; (SUA) publisher ~ to discriminate discriminare s.f. (comerciald,
executiv - executive manager; (SUA) chief tarifard) discrimination
executive ~ a fortei de munca - employment
~ general - general manager ~ interimar - discrimination
acting manager ~ - membru in consiliul de ~ comerciala - trade discrimination ~ de
admi-nistratie - executive director ~ varsta - (la angajare) age discrimination
pentru probleme de calitate -quality discriminatoriu adj. (despre tarife. preturi
manager etc.) discriminating, discriminatory
~ - proprietar - owner-manager ~ regional
- district manager ~ responsabil cu
vanzarile pe teren -field sales manager ~
tehnic - chief/head engineer directorate./!,
directorship
DIS-DIS 135
disimulare s.f. (a activelor de cdtre un disponibilitate s.f. 1. availability 2. pi.
falit, a adevaruhd de cdtre un asigurat (active lichide) (fin.) available/liquid
etc.) concealment assets, disposable funds
disjungere s.f. (a mai multor procese) ~ de export - export availability
(dr.) severance (of causes) ~ imediata - immediate availability
disociere s.f. (divizarea fluxurilor de dispozitie s.f. 1. (prevedere) provision,
numerar de la filiala unei societdti- stipulation; (ordin) order 2. (dispunere,
-mamd in mai multe elemente com- asezare) disposal, disposition
ponente pentru cresterea probabilitdtii ~ de incasare - collection order
existentei unor fonduri in perioade de ~ de incarcare — loading/shipping
dificultate economicd) (fin.) order
unbundling ~ de lucru - (scrisd) job order
dispasa s.f. (declarable de avarie) ~ de plata - payment order
(asig. mar.) adjustment, statement ~ de virament - transfer order
~ conform legilor straine - (din portid ~ testamentara - devise
de descdrcare, destinatie sail escald) dispozitii de suspendare a platii -
foreign average/statement (unui cec) orders not to pay
~ de avarie - average ~ stricte/riguroase/severe - stringent
adjustment/statement regulations
~ de avarie comuna - general average dispune v.t. 1. (a ordona) to order, to
adjustment/statement dispose; (a decide) to decide 2. (a
~ de avarie particulars - particular prevedea; despre o lege) to enjoin 3. (a
average adjustment/statement aranja) to dispose, to arrange, to set
dispasor s.m. (expert de evaluare a out; (a aseza) to place, to put, to set v.i.
avariei) (asig. mar.) average (de bani, resurse) to command
adjuster/stater/taker distanta s.f. distance
dispatch s.n. (timp economisit la ~ de calcul al navlului - (mar.)
incdrcarea sau descdrcarea navei) chargeable distance
(mar.) dispatch, saved time ~ in mile - mileage
dispecer s.m. controller, dispatcher ~ in iarzi - yardage
dispensa v.t. (de) to dispense (from), to ~ parcursa in balast - (fdrd mar/a)
exempt (from), to absolve (from) (mar.) dead mileage
dispensa s.f. dispensation, exemption; distribui v.t. to distribute, to deal/to
(speciala) licence give/to share out; (proportional) to
disponibil adj. \. available, disposable, apportion
ready; (despre un spatiu) vacatable; distribuire s.f. distribution; (propor-
(suplimentar, excedentar) spare 2. (cu livrare tionald) apportionment
imediata) spot s.n. pi. (mar/a disponibild/cu ~ a resurselor - resource allocation
livrare imediata) spots, spot goods ~ de ~ expresa/urgenta - (a postei) special
numerar in banca - cash at bank delivery
~ gratuita - free delivery
136 D1S-DIV

~ selectiva - (a produselor, operatd de ~ -actiune - (platit in actiuni supli-mentare


producdtor pentru anumiti detailisti) si nu in numerar) stock dividend
selective distribution distribuitors.m. ~ final - (dividendul vdrsat la sfarsilul
distributor ~ automat - robot distributor, anului financiar de o societate care a
penny--in-the-slot machine ~ de sarcini - distribuit dividende intermediare) final
taskmaster distribute s.f. distribution ~ a dividend
marfurilor fara intermediari -first-hand ~ intermediar/partial - (dividends
distribution ~ a veniturilor - income distribuit periodic in contui dividen-dului
distribution ~ cu amanuntui - retail final aferent exercitiului financiar in curs)
distribution district s.n. district; (regiune) interim dividend ~ neachitat - unpaid
region, area dividend ~ nepreferentiaVneprivilegiat
distrugere s.f. destruction ~ intentionata - (aferent actiunilor comune) ordinary
(pentru incasarea asigurdrii) voluntary dividend
waste diurna s.f. daily fee/allowance ~ platit prin certificat provizoriu -(care
divers adj. diverse, varied, various, prevede plata in numerar la c data
multifarious, sundry; miscellaneous s.f. pi. ulterioard specificata) scnr dividend
1. (rubricd de ziar) miscellaneous column; ~ preferential/privilegiat - (aferere
news items 2. (cheltuieli diverse) sundry actiunilor preferentiale/privilegiate i
expenses, sundries diverse si neprevazute preferred/preferrence dividend ~ statutar -
- (mentiune la sfdrsitui devizului unei statutory dividend ~ suplimentar -
constructii) miscellaneous contingencies bonus/extra/special surplus dividend
diversifica v.t., v.r. to diversify, to vary dividende cumulative - (ale actiunilor
diversificare s.f. (a liniei de produse, a preferentiale/privilegiate care nu a* fost
pietelor de comercializare, a gamei achitate la scadenta} accumulative
activelor financiare detinute in cumulative dividends ~ pe actiune -
portofoliu de un investitor in scopul dividends per share ~ platite in numerar -
diminudrii riscului) diversification ~ a cash dividends divizare s.f. 1. division 2. (a
liniei de produse - line filling ~ a una societdti) demerger; (a unei compans in
produselor - product diversification unitdti distincte pentru a acopefi mai bine
~ a riscului - risk diversification ~ diferite sectoare ale piefe^ (man.)
ineficienta - (selectia a 10 pdnd la 15 divisionalization ~ a actiunii - (mdsurd
active intr-un portofoliu) (fin.) superfluous contabild de crestere a numdrului de
diversification dividend s. n. dividend actiuni • circulate fdrd emisiunea unor
actiias •, not, insd prin divizarea celor
existentf'
D1V-DOC 137
in alte actiuni cu valoare mai mica) ~ intermediara - (care nu este incd
share/stock split scadentd, calculatd de la ultima scadentd
~a unei activitati - (in munci/sarcini pdnd la o zi de referintd care precede
cu grad egal de dificultate) job dilution viitoarea scadentd) broken--period interest
divizibilitate s.f. divisibility ~ ipotecara - mortgage interest ~ la
~ a factorilor de productie - conturile de depozit - interest on deposit
divisibility of production factors
accounts
diviziune s.f. division
diviziunea muncii - division of labour ~ la imprumutui pentru o zi/de pe o zi pe
~ sociala a muncii - social division of alta - day-to-day rate ~ la vedere - (pentru
labour cecuri si cambii) sight/short rate
dizolva v.t. 1. (parlamentui, o adunare) ~ moratorie - (dobanda datoratd in mod
to dissolve 2. (o companie) to dissolve, legal sau convenitd in cazul in care un
to disincorporate debitor nu si-a achitat datoria la scadentd)
dizolvare s.f. 1. (a parlamentului, a default interest ~ neachitata/restanta -
unei adundri) dissolution 2. (a unei outstanding interest
companii) dissolution, disincorporation ~ negativa - (dobanda perceputd de cdtre
dobanda s.f. interest o bancd la un cont de depozit pentru
~ bancara - bank/banking interest descurajarea rezidentilor strain! privind
~ bruta - gross interest
constituirea de depozite) negative interest
~ capitalizata - accrued interest
~ camatareasca - usury ~ neta - net/pure interest ~ nominala -
~ compusa - (yenitui sau remuneratia (remunerarea efectivd a unui capital in
pidtitd sau primitd pentru serviciul expresie monetard la pretui pietei) nominal
unui capital in conditiile capitalizdrii interest ~ penalizatoare - penalty interest
sale, fapt ce implied transformarea ~ reala - (venitui sau remunerarea unui
dobdnzii primite in capital, calculdn- capital calculatd prin deducerea inflatiei
du-se astfel dobanda la dobanda) din dobanda nominala) real/true interest
compound interest ~ simpla/necapitalizata - simple/ ordinary
~ creditoare - (generatd de o creanta) interest
interest earned a aduce ~ - to bear/to carry/to pay/to yield
~ curenta - running interest interest
~ de asigurare - (pe care creditorul o
dobandi v.t. to obtain, to get, to acquire
primeste de pe urma proprietdtii
debitorului pentru asigurarea platii doc s.n. (mar.) 1. (constructie de
unui credit) security interest andocare) dock 2. (bazin portuar) dock
~ de incasat de la clientii insolvabili - (basin), harbour/port basin
interest in suspense
~ debitoare - (pidtitd pentru o datorie)
interest paid
~ interbancara - interbank rate
138 DOC-DOM
~ comercial - commercial dock acceptdrii unei cambii) documents against
~ de constructii navale - shipbuilding acceptance
dock ~ contra plata - {mentiune prin care se
~ plutitor - floating/flooding dock specified faptui cd documentele nu vor fi
~ uscat - dry dock, concrete/graving remise cumpdrdtorului deed:
dock contra plata) documents against
a iesi din docuri - to undock payment
docher s.m. docker, dock/waterside ~ contra plata in numerar -
worker, dockhand, docksman, documents against cash
longshoreman, shoreman, loader, ~ contra prezentare - documents
lumper, porter against presentation
~ de cereale - corn porter ~ de avarie comuna - (asig. mar. i
~ de cherestea - deal porter average papers
~ de magazie - hatchman, ~ de expeditie - forwarding documents
hatchwayman ~ de export - export documents:
~ la copastie - sideman (mar.) shipping documents
~ pe chei - wharfman, quay-side ~ de incarcare - loading documents:
worker (mar.) shipper's papers
~ pe puntea navei - dockman on deck ~ de lichidare in vama - clearance
~ specializat - stevedore papers
doctrina s.f. doctrine ~ de transport - carriage documents
~ economica - economic doctrine ~ de transport maritim - shipping
document s.n. document, act; (juridic) documents
deed, act and deed, instrument ~ negociabile - negotiable documents
~ insotitor - accompanying document instruments
~ inactiv — (document/contract in care ~ vamale - customs documents/papers
nu au fost trecute numele) dormant documentar adj. documentary
deed documentatie s.f. documentation
~ justificativ - document in proof, ~ de credit - loan submission
supporting document do\ar s.m. dollar
~ oflcial secret - classified document ~ -marfa - commodity dollar
~ original - master copy domeniu s.n. 1. (proprietate, mosic
~ -sursa - (facturi, note de plata etc.) domain, estate, landed property; (dr.-
(cont.) source document demesne 2. (stiintific) field, scope; idr
documente ale navei - ship's activitate) branch
documents/papers ~ inrudit - related field
~ comerciale - commercial documents ~ public - public property
~ contra acceptare - (mentiune care ~ regal/al coroanei - crown land
semnificd faptui cd documentele nu vor domicilia v.;. 1. to reside, to dwell 2. »<
fi remise cumpdrdtorului decdt contra
fixa locul de plata al unui efect
comert) to domicile, to domiciliate
DOM-DRE 139
domiciliatar s.m. (agent de platd al ~ de marfuri antrepozitate -
tinui efect de comerf) paying agent warehouse bond
domiciliere s.f. 1. residence 2. (fixare a ~ de primire - (a mdrfii) dock receipt
loctilui de platd al unui efect de dozare s.f. dosing
comerf) domiciliation ~ in greutate - weight feed
domiciliu s.n. 1. residence, abode, drahma s.f. (unitate de mdsurd pentru
dwelling place; (legal) domicile 2. greutate) dram
(bancd mandatatd de o societate care a ~ lichida - fluid dram
emis titluri de valoare sd efectueze drastic adj. (despre reduceri bugetare)
toate operatiunile curente privitor la swingeing
aceste titluri) paying agent/office; (de drept s.n. 1. right; (privilegiu)
platd al unei cambii) domicile privilege, charter 2. law
~ ales - address for service ~ bancar - banking law
~ de origine - domicile of origin ~ cambial - exchange law
~ fiscal - residence for tax purposes ~ civil - civil law
~ stabil - permanent residence ~ comercial - commercial/mercantile
dona v.t. to donate, to grant, to give law
donatar s.m. donee, grantee ~ consuetudinar/cutumiar
donators.m. donor, grantor, giver consuetudinary/common law
donatie s.f. donation, grant, gift ~ contractual - contract law
dosar s.n. 1. file; record, dossier 2. (al ~ contractual de retentie - contract
unuiproces) brief lien
~ activ/in folosinta - active file ~ de a actiona in judecata - right of
~ cu copii de acte/documente - action
copybook ~ de a bate moneda - free coinage
~ individual - individual file ~ de a executa - (prin judecata) right
dosare ale salariatilor - personnel to enforce
files/records ~ de angarie - (mar.) right of angary
dota v.t. 1. (o institute) to endow 2. (a ~ de autor - copyright
echipa) to equip, to fit out ~ de azil - right of sanctuary
dotare s.f. 1. (a unei institutii) ~ de control/vizita - (mar.) right of
endowment 2. (echipare) equipment; inspection/search
pi. (amenajdri) appointments ~ de conversiune - (drept prin care
dovada s.f. evidence, proof; (certificat) obligatiunile convertible emise de o
certificate societate pot fi schimbate cu actiuni
~ a originii - (unui produs) proof of emise de aceeasi societate) conversion
origin right
~ de imbarcare a marfurilor - ~ de folosinta in comun - (a pdmdn-
shipping receipt tului, apasunilor) commonage
~ de livrare - (a mdrfii) certificate of ~ de folosire a macaralelor -
delivery (portuare) cranage
140 DRE-l
~ de gaj - legal lien restant pdnd cand acesta isi aohlfir |
~ de gaj fara deposedare - (drept de intreaga datorie) (possessory) lien ,
gaj asupra unui bun fdrd transferul ~ de retentie al armatorului - (asupw '
fizic al acestuia cdtre creditorul gajist, mdrfil) shipowner's lien
transferal de proprietate fund inlocuit ~ de retentie al carausului - camer'l
prin inscrierea dreptului de gaj intr-un lien
registru) registered lien ~ de retentie al comandantului -
~ de gaj imobiliar - real estate lien (asupra mdrfil) shipmaster's lien
~ de greva - right to strike ~ de retentie al vanzatorului - (pass.
~ de mostenire - heirdom cand cumpdrdtorul achitd integral.
~ de mostenire limitat - (succesiune pretui proprietdtii) vendor's hex:
transmisibild pe lima descendentilor seller's lien
masculini saufeminini) tail ~ de retentie asupra actiunilor - hia
~ de munca - right to work on shares
~ de negociere - (a unui contract) ~ de retentie asupra marHi - lien OB
bargaining power cargo, cargo lien
~ de optiune - right of option ~ de retentie asupra navei - bottonny
~ de pescuit - right of fishery, fishing lien
right; (in ape strdine) piscary ~ de retentie cu privilegiu - senior
~ de preemptiune - (clauzd din lien :
contracted de societate si statut care da ~ de retentie de catre agentui Je I
actionarilor comuni dreptui de a asigurare - (a politei de asigurar^\
cumpdra proportional noi emisiuni de broker's lien
actiuni comune sau titluri de valoare ~ de retentie echitabil - equitable lies
covertibile in actiuni comune etc.) ~ de retentie general - general lien
preemptive right, right of preemption ~ de retentie pentru navlu - (mar\
~ de prioritate asupra ofertei - right freight lien
of first refusal ~ de retentie pentru plata conti
~ de privilegiu si sechestru asupra staliilor - (mar.) demurrage lien
navei in constructie - shipbuilding ~ de retentie pentru pla
lien impozitelor - tax lien
~ de proprietate - proprietary right, ~ de retentie si privilegiu al ec!
proprietorship, ownership pajului — (asupra navei si a inca
~ de rascumparare - right of cdturii in cazul nepldtii salariilc
repurchase; (al unui bun ipotecaf) seamen's hen
equity of redemption ~ de retentie si privilegiu maritim
~ de recuperare - right of recovery maritime lien
~ de (re)intrare in posesie - {asupra ~ de retentie si privilegiu pentt
unui teren) right of entry remuneratia de salvare - (mar^
~ de retentie - (dreptui creditorului de salvage bond/lien
a pdstra o proprietate a debitorului
DRE-DUM 141
~ de returnare - (a mdrfurilor nevdndute) ~ scris - statutory law
right of return ~ de semnatura - ~ succesoral - succession law
right/authority to sign drepturi civile - civil rights
~ de trecere - (pe o proprietate) wayleave; ~ de brevet - patent rights
(mar.) right of way ~ de uzufruct - ~ de subscriptie - (drept acordat
usufructuary right ~ de vanzare - (dreptui actionarilor de a participa la cresterea
capitalului unei societdti) subscription
executoruhii testamentar de a vinde o parte
rights, rights issue
din masa succesorala) power of sale ~ de ~ fractionare - (drept insuficient de
vot - voting power/right ~ de vot subscriptie pentru a permite sub-
diferential - (referitor la actiunile care scriptia unei actiuni noi in cazul unei
oferd sau nu drept de vot) differential cresteri de capital) fractional rights
voting ~ dispozitiv - yielding law ~ ~ patrimoniale - (drepturi aferente
exclusiv - exclusive/sole right ~ funciar - unei actiuni) property rights
ground law ~ inalienabil - unalienable ~ sociale - (drepturi conferite de
right ~ incorporal - (drept de uzufruct cu statutui de actionar) membership rights
excluderea dreptului de midd proprietate) ~ speciale de tragere - (instrument
incorporeal hereditament ~ intern - monetar international creat de FMI,
municipal law ~ international - folosit in principal ca imitate monetard
international law, law of nations de cont si de rezervd) special drawing
~ maritim - marine/maritime/sea law, law rights
of the sea drum s.n. road; (strada) street; (sosed)
~ maritim comercial - merchant shipping highway; (artera) thoroughfare; (ruta)
law, law of merchant shipping ~ maritim route
de priza - maritime/naval prize law ~ de §antier - site road
~ maritim international - ~ maritim - sea route, seaway
international maritime law, international ~ maritim comercial - shipping
law of the sea ~ maritim militar - lane/route
naval/navy's law ~ natural - equity ~ maritim costier - coastwise sea lane
~ nerevendicat - unclaimed right ~ ~ oceanic - ocean passage, lane route
penal - criminal/coercive law ~ drumar s.m. roadman
preferential - preferential right ~ dublu adj. double
privat - private law ~ public - public dubia impunere - (taxe duble sau
law ~ roman - Roman law multiple, prelevate de mat multe
autoritdti fiscale asupra aceluiasi
venit) double taxation
dumping s.n. (export de mdrfuri la
prefuri inferioare celor de pe piata
142
internd si mondiald cu scopul de a ~ a transportului pe mare - shipping
pdtrunde pe noi piete si a Ie acapara time
ulterior) dumping ~ de depozitare - (cow.) storage/shelf
~ in aval/de furnizare - downstream life
dumping ~ de executie/derulare a unui
~ valutar - (bazat pe decalajul creat contract - contract horizon
mtre cursul, micsorat intentional, al ~ de exploatare/utilizare - period of
valutei nationale a tdrii exportatoare service, useful/working life, working
fata de cursul valutei tdrii impor- service/time
tatoare) exchange dumping ~ de functionare - (service) life
a face ~ cu - to dump ~ de operare - (incdrcare ?i
duopol s.n. (piatd oligopolistd pe care descdrcare a navel} handling time
opereazd doi ofertanti) duopoly ~ de stationare in dana - (a navel} on-
duopson s.n. (piatd pe care cererea -berth time
este restrdnsd, existdnd numai doi ~ de stationare in portui final/iD
cumpdrdtori care pot sd-si impund terminal - (mtre sosirea si plecarea
pretui} duopsony unei nave comerciale} tum-around
dupaprep. as period
~ cum se vede - (fdrd nici un fel de ~ de uzura - wear life
garantie pentru mdrfurile vdndute) as ~ de mare functionare - long life
seen ~ medie de viata - expectation of life,
duplicat s.n. duplicate, tenor, ditto life expectancy
~ al unei cambii - duplicate of ~ probabila de descarcare - (in ztle
exchange sau fractiuni de zi) expected'
durata s.f. 1. duration, period 2. (ter- discharging days
men, scadenta} term ~ utila de functionare - useful life
~ a dreptului de autor - duration of duzina s.f. dozen
copyright ~ completa - round dozen
~ a exercitarii - (unei functii) tenure - mare - (cu 13 bucdti) long/baker^ dozen
E
ecarts.n. deviation; (decalaf) gap ~ bugetar - (concordanta dintre
~ de credit - (formula care cheltuielile §i vemturile bugetului
desemneazd conflictui dintre interesul public) budgetary equilibrium
vdnzdtorului de a-si primi banii cat ~ concurential - competitive
mai curdnd si eel al cumpdrdtorului de equilibrium
a plati cat mai tdrzin) (corn.) credit gap ~ general — (al pietelor aflate in stare
~ inflationist - (criteria si indicator de de interdependentd, manifestat prin
mdsurare a intensitdtii procesidui inexistenta excesului de cerere sau de
inflationist) inflationary gap oferta) general equilibrium
ecartaments.n. gauge ~ partial - (stare de echilibru a
~ de cale ferata - rail(way) gauge variabilelor de pe o anumitd piatd,
~ mgust - narrow gauge dintr-un anumit sector, domeniu etc.)
echilibra v.t. to equilibrate; (un buget) partial equilibrium
to balance ~ valutar - (concordantd dinamicd
echilibrare s.f. equilibration intre incasdrile si platile in valuta ale
~ a cererii - (cu nivelul productiei) unei tdri intr-o perioadd determinatd
demand matching de timp) currency equilibrium
echilibru s.n. equilibrium; balance echipa v.t. to equip, to outfit; (o nava)
~ al consumatorului - (nivelul maxim to man, to fit out
al utilitdtii totale de care beneficiazd echipaj s.n. (de nava) crew,
un consumator din bunurile cumpdrate complement, hands; (al unei aeronave)
cu un anumit venit) consumer (air) crew
equilibrium ~ complet - full crew/commission/
~ al pietei - market equilibrium complement
~ al producatorului - (atingerea ~ de nava comerciala - shipping
echilibrului optim mtre factorii de personnel
productie, fapt ce asigurd obtinerea ~ redus - reduced complement
unui volum de productie dat cu costuri ~ strain - foreign crew
cat mai mici) producer/supplier ~ temporar - (care inlocuieste
equilibrium echipajul pe timpul stationdrii novel in
~ al resurselor umane - {stare de port) runner crew
concordantd relativd dintre cantitatea, ~ trecut in rol - enlisted crew
structura si calitatea factorului uman ~ vechi - old commission
activ disponibil si necesitdtile de echipament^.M. equipment, outfit
resurse de muncd ale utilizatorilor) ~ de productie - productive equipment
human resources equilibrium ~ de protectie - overall, protective
clothing/outfit
144 ECH-ECO
~ nefolosit vandut de guvern/stat - ~ aplicata - applied economics
government surplus ~ autocentrata - (economic inchisd)
~ optional - (livrat la comanda) self-centred economy
optional equipment ~ capitalists! - capitalist economy
echipa s.f. team, group; squad; ~ casnica - domestic science, home
(schimb) shift echitate s.f. equity economics
~ a impozitarii - equity of taxation ~ ~ centralizata/dirijata/planificata -
fiscala - fiscal equity echivala v.t. to command/controlled/planned economy,
equate, to equalize v.i. (cu) to be statism
equivalent/tantamount to echivalare ~ clasica - classical economics
^./equation, equalization echivalent adj. ~ comparata - comparative economics
~ cu suma zero - (economic in care nu
(cu) equivalent (to) s.m. equivalent
se inregistreazd nici o crestere, venitui
~ al numerarului - (investitie pe termen unei persoane putdnd sd creased numai
scurt cu grad ridicat de lichiditate si prin scdderea venitului alteid) zero-
scadentd initiald sub trei luni) cash -sum economy
equivalent ~ de export - export-oriented economy
~ general - (elementui fundamental al ~ de jaf - (care exploateazd la limitd
sistemului bdnesc al unei tdri, etalon de resursele naturale) robber economy
mdsurd a standardului de valoare a ~ de piata - market economy
bunurilor economice) general ~ de razboi - war economy
equivalent ~ de schimb - exchange economy
ecodezvoltare s.f. ecodevelopment ~ de spatiu - space saving
ecologic adj. ecological, environmental ~ de timp - time saving
~ de tranzitie - transition economy
ecologist s.m. ecologist, environmentalist
~ de troc - barter economy
econom adj. thrifty, sparing, saving, ~ deschisa - open economy
economical s.m. (intendent) steward; ~ descriptiva - descriptive economics
(administrator) treasurer, bursar ~ feudala - feudal economy
econometrician s.m. econometrician ~ forestiera - forest economy
econometric s.f. econometrics economic ~ involuntara - (de bani blocafi in
adj. 1. (referitor la economic) economic stocuri de mar/a) involuntary saving
2. {econom) thrifty, economical ~ inchisa/autarhica - closed economy
economic s.f. 1. economy; (stiinfe ~ manageriala - managerial
economice) economics 2. pi. savings, economics
sparings, spare money ~ a bunastarii - ~ matematica - mathematical
welfare economics ~ a dezvoltarii - economics
~ mixta - mixed economy
development economics
~ mondiala - world economy
~ monetara - money/monetary
economy
ECO-EFE 145
~ naturala - natural/barter economy tehnic, infrastructura etc.) external
~ nationals - national economy scale economies
~ negociata - {in care resursele sunt ~ fortate - forced savings
alocate printr-un proces institutio- economisi v.t. (bani) to put aside/away/
nalizat de negociere intre centre de by, to set by; to economize, to save, to
decizie independente reprezentand spare
statui, firmele, asociatiile patronale si economisire s.f. economization,
sindicale) negociated economy saving, sparing
~ politica - political economy/ economist s. m. economist
economics ecosistem.s'.n. ecosystem
~ reala - real economy ~ industrial - industrial ecosystem
~ regionala - regional economy edita v.t. to publish, to issue
~ rurala/agricola - rural economy, editor s.m. publisher; (al unei cdrti)
husbandry editor
~ simbolica - (ansamblul operatiunilor editorial adj. editorial s.n. editorial,
economice desfdsurate pe piata mone- leader, leading article
tard, financiard - de capital -, valu- editorialist s. m. editorialist
tara} symbolic economy editura s.f. publishing house
~ sociala de piata - social market editie s.f. edition, issue
economy ~ bibliofila - collectors'/bibliophile/
~ socialista - socialist economy limited edition
~ stagnanta - stagnant economy ~ de dimineata - (a unui cotidian
~ subterana - hidden/underground/ pentru distributia locald) city edition
subterranean/submerged/black ~ speciala - (a unui ziar) special
economy (edition), extra
~ teoretica - pure economics efect s.n. 1. effect, result 2. (dr.)
~ traditionala - traditional economy consequence, application; pi. {bunuri
~ voluntara - voluntary saving mobiliare} chattels personal, personal
economii de gama - (proces care se property/effects, movables, goods (and
caracterizeaza prin diversificarea chattels) 3. (de comer f} commercial
gamei de bunuri si servicii oferite si paper; (cambie) bill (of exchange)
prin scdderea costului unitar) ~ al anuntarii - (gradul m care
economies of scope, scope economies consumatorul realizeazd cd plateste un
~ de scara - (proces care se impozit care este inclus in pretui de
caracterizeaza prin cresterea cantitdtii vdnzare al unui produs) announcement
de bunuri si servicii si prin scdderea effect
costului unitar} economies of scale, ~ al bulgarului de zapada/de
scale economies antrenare - (consecintd a conexiunilor
~ externe de scara - {care vizeazd o formate intre doud sau mai multe
intreagd ramurd industriald, progresul fenomene si process economice) snow-
-ball effect
146 EFE-EGA

~ al dimensiunii firmei - (firmele mid cauzat de modificarea pretului un»


inregistreazd rate de rentabilitate mai anumit produs) substitution effect
bune decdt firmele man} size-of-the- ~ de venit — (modificarea venitului reJn
-firm effect al consumatorului ca urmare s
~ al impactului - (cre^terea cererii schimbdrilor de preturi ale produselorj
atunci cdnd mi este posibild cre^terea income effect
imediatd a ofertei) impact effect ~ financiar - finance bill
~ al preturilor - price effect ~ real - (dr.) material effect
~ asupra salariilor - wage push ~ retroactiv - (al unei legi) retroactio*
~ asupra venitului - (in ~ suspensiv - (dr.) suspensory effect
comportamentui comercial) income ~ tranzitoriu - (dr.) temporary effect
effect efectiv adj. effective, actual, real
~ constitutiv - (dr.) constituting effect efectua v.t. to effect, to effectuate. »
~ de clientela - (atragerea unid anumit accomplish, to perform, to carry in«
tip de investitori in functie de politico effect, to bring about; (a intreprinde) t
de dividende) (fin.) clientele effect carry out
~ de comert - (cambia, cecul, ~ o plata - to effect/to make a paymetf
mandatui) commercial paper ~ serviciul datoriei - to service
~ de comert acceptabil - (pentru efectuare s.f. effectuation,!
reescontare la banca centrald) eligible accomplishment, performance
paper ~ a serviciului datoriei - servicing
~ de comert de clasa a doua si a treia eficient adj. efficient, effective
- second and third-class paper ~ sub aspectui costurilor - cc
~ de comert de complezenta - -effective
accomodation paper, pro forma bill eficienta s.f. efficiency
~ de comert la purtator - bearer ~ de operare a portului -
paper efficiency
~ de comert necorespunzator - (care ~ ecologica - ecologic efficiency
nu poatefi onoraf) bad paper ~ economica - economic efficiency
~ de comert reescontat - rediscount ~ productiva - production efficiency
~ de levier - (rata de indatorare in eforts.n. effort i
raport cu fbndurile proprii ale unei efortui eel mai avantajos - (pentru •
companii) (fin.) gearing investitor bancar care nu-^i asumd 1
~ de parghie - (rata de indatorare in o responsabilitate in cazul in care i
raport cu fondurile proprii ale unei emisiune de actiuni nu se vin
companii) (SUA) (fin.) leverage integral) (fin.) best effort
~ de prag - (pimctui in care un mesaj egalitarism.s./!. equalitarianism
publicitar devine eficient) threshold egalitate s.f. equality; (paritate) parit
effect ~ a sacrificiului - (in tec
~ de substitute - (efectul asupra impozitdrii) equality of sacrifice
comportamentului cumparatorului) ~ in drepturi - equality of rights
EGA-EM1 147
egaliza v. t. to equalize, to equate remite) to remit, to deliver 3. (facturi,
egalizare s.f. equalization, equation ~ documente comerciale etc.) to issue;
fiscala - (apropiere a nivelului de (un certificat, un document) to make
impozitare asupra imobilelor si a altor out 4. (de datorii, obligatii, sarcini) to
bunuri) tax equalization elabora v.t. to release, to relieve, to privilege, to
elaborate, to work out; disengage, to exonerate 5. (un cecfard
(un plan, un program) to draw up acoperire) to overdraw 6. (de sub
elasticitate s.f. (flexibilitate) elasticity controlul statului) to decontrol
~ a cererii - elasticity of demand eliminare s.f. (a unor actiuni de pe
~ a impunerii - elasticity of taxation lista de cotatii bursiere) delisting
~ a ofertei - elasticity of supply ~ a produsului - (a producerii si a
~ a pretului la cerere - price elasticity comercializdrii acestuid) product
of demand elimination
~ a pretului la oferta - price elasticity eluda v.t. to elude, to evade
of supply embargo s. n. embargo
~ a preturilor - price elasticity/ ~ civil - civil embargo
sensitivity ~ ostil - hostile embargo
~ a productiei - elasticity of ~ pasnic - pacific embargo
production a institui un ~ asupra - to embargo, to
~ a veniturilor - income elasticity lay an embargo upon
element s. n. element a ridica embargoul - to disembargo,
~ de esantionare - sampling element to take off/to raise the embargo
~ prefabricat din beton - precast unit emisiune s.f. 1. (radiofonica, de
elevator s. n. elevator; hoist, lift televiziune) broadcast 2. (de titluri de
~ cu banda - conveyer/conveyor valoare, de ban!) issue; (de bancnote)
elevator emission; (de obligatiuni) floating
~ cu cupe - bucket/scoop elevator ~ -concurs cu premii - (la televiziune)
~ cu descarcare continua - give-away show
continuous discharge elevator ~ de actiuni fara drept de instrainare
~ cu lant - chain elevator - (emisiune destinatd actionarilor
~ de cereale - grain elevator existenti ai unei societati)
~ de containere - container lift nonrenounceable issue
~ de marfa - cargo/freight elevator, ~ de actiuni gratuite - (cdtre
hoister actionarii existenti pentru majorarea
~ de paleti - pallet elevator capitalului prin capitalizarea rezer-
~ de stivuire - elevator stacker velor) capitalization/scrip/bonus issue
~ pe senile - caterpillar elevator ~ de bancnote - emission of paper
~ plutitor - floating elevator money
elibera v.t. 1. to liberate, to free; (din ~ de obligatiuni - bond issue
mchisoare) to set free/at liberty, to ~ de obligatiuni cu suspendarea
release; (pe cautiune) to bail out 2. (a platii - bond issue in default
148 EMI-EST

~ de obligatiuni facuta de un generarea profitului) (cont.) depletion 3.


nerezident/strain - foreign bond issue (defertilizare) impoverishment epuizat adj.
~ de titluri de stat - issue of (din stoc) out-of-stock;
government securities (despre cdrti) out-of-print
~ de titluri de valoare secundare - ergonometrie s.f. ergonometrics
junior issue ergonomie s.f. ergonomics, human
~ fiduciara - fiduciary issue engineering
~ in direct - live broadcast ergoterapie s.f. occupational therapy
~ monetara - monetary issue eroare s.f. error; (greseald) mistake
~ noua - (de actiuni, obligatiuni) new ~ de calcul - error in calculation-
issue, reissue miscalculation
~ prin adjudecare - issue by tender ~ de e§antionare - sampling error
~ publica - (de acfiuni) public issue ~ de masurare - error of measurement
emite v.t. 1. (titluri de valoare, bani) to ~ de nume - misnomer
issue; (bancnote) to emit; (bani faisi ~ de persoana - mistake in the person
etc.) to utter; (obligatiuni) to float; ~ de specificatii - specification error
(actiuni nominale) to inscribe; (actiuni ~ operativa/activa - (eroare foam
fictive/diluate prin supraevaluarea gravd care anuleazd un contract) (dr.}
activelor) to water; {un cec) to make out 2. operative mistake
(a trage o cambie) to draw emitent adj. erorile §i omisiunile sunt exceptate -1
issuing s.m. issuer, issuing authority; (al (formula pe o facturd) errors ani|
unui bilet la ordin) maker; (tragdtor, omissions excepted
persoand care a emis o cambie, un cec) eroziune s.f. (a solului, a capitalulu
drawer adresati-va emitentului - (formula erosion
pe un cec) refer to the drawer enumera v.t. escala s.f. 1. (loc) place of call/suppi
to enumerate; (pepuncte) to itemize; port of call/supply 2. (pprire) call
escroc s.m. swindler, cheat
(amdnuntit) to specify epava s.f.
escroca v.t. to swindle, to cheat,
(ship)wrek rook, to fake up
epuiza v.t. \. (resurse, fonduri) to exhaust, escrocherie s.f. swindle, cheat, fake
to deplete; (a consuma complet) to use up; esenta s.f. (dr.) essence
(a folosi la maximum) to work up; (a ~ a unui contract - (anumite cla
cheltui tot) to spend 2. (a defertiliza) to dintr-un contract, care trebuie ir,
impoverish v.r. (despre rezerve, stocuri) to plinite indiferent de circumstai
run low epuizare s.f. 1. (a resurselor, a essence of a contract
fondurilor) exhaustion, depletion 2. estima v.t. to estimate, to evaluate,^
(alocarea sistematicd si rafionald a value, to valuate, to appraise;
costului de achizitie a resurselor natu-rale calcula, a stabili) to rate; (a pret stabili
pentru perioada viitoare in care utilizarea pretut) to price, to prize
acestor resurse contribute la
EST-ETA 149
estimare s.f. estimation, estimate, ~ al pietelor — (sintagmd care
valuation, appraisal; (asig., fin.) rating; desemneazd e^ecul pietelor libere de a
(stabilire a pretului) pricing permite o alocare eficientd a
estimari omogene - (estimari asemd- resurselor, generdnd necesitatea
ndtoare ale riscului si ale rentabilitdtii interventiei corectoare a autoritdtii
de cdtre toti investitorii) (fin.) publice) market failure ~ al voiajului -
homogeneous expectations {mar.) failure of the voyage, frustration of
estimativ adj. estimative, estimated; the adventure e$ua v./. 1. (mar.) to strand,
(aproximativ, in cifre rotunde) round
to ground, to get aground/on the ground, to
estimator 5. m. estimator; rater e§alona
run aground 2. (despre negocieri) to fall
v.t. 1. (a spatia, a aseza/ a dispune din loc
through
in loc) to space out
~ fara posibilitati de salvare - to
2. (plati) to spread out, to defer
shipwreck
3. (yacantele, programul de lucru etc.,
astfel meat sd nu se suprapund) to e§uare s.f. 1. {mar.) stranding,
stagger grounding, running aground 2. {a nego-
e§antion s.n. sample, pattern cierilor) falling through ~ accidentala
~ concentrat - cluster sample - accidentally stranding/running aground
~ reprezentativ - quota/representative ~ din neglijenta - negligent aground ~
sample fortuita - fortuitous stranding ~ voluntara
~ -tip - type sample - (pentru salvarea navei) voluntary
e§antiona v.t. to sample stranding
esantionare s.f. sampling etala v.t. (mdrfuri, produse) to exhibit, to
~ aleatorie - random sampling expose, to display
~ cu faze multiple - multiphase etalare s.f. (de mdrfuri, produse)
sampling
exhibition, exposure, display etalons.n.
~ cvasialeatorie - quasi-random
sampling standard ~ al pretului - standard of price ~
~ diferentiala - differential sampling -argint - silver standard ~ -aur - gold
~ in trepte - multistage sampling standard ~ aur - devize - gold-exchange
~ la receptie - acceptance sampling standard
~ pentru masurarea umiditatii - ~ aur - lingouri - gold-bullion standard
moisture sampling ~ automat - (fin.) automatic standard
~ prin cote - quota sampling ~ de lucru/verificare - working standard
~ prin tragere la sorti - lottery ~ de referinta - reference standard
sampling ~ de valoare - standard of value
~ reprezentativa - representative ~ -devize - foreign currency standard
sampling
~ simpla - single sampling
~ succesiva - sequential sampling
esec.n. failure
150 ETA-EVA

~ dublu/paralel - (fin.) double/parallel eurovaluta s.f. Eurocurrency,


standard Euromoney
~ fictiv - (fin.) fiat standard evalua v.t. to evaluate, to value, to valuate,
~ fiduciar - (fin.) fiduciary standard to estimate, to appraise; (a calcula, a stabili)
~ -hartie - (fin.) paper standard to rate; (o proprietate pentru stabilirea
~ -marfa - (fin.) commodity standard impozitelor, a asi-gurdrilor) to assess;
~ metalic unic - single standard
(daune) to adjust;
~ monetar - monetary standard
etalona v.t. to standardize (a pretui, a stabili pretui) to price, to prize;
etapa s.f. stage, step (la) to put (at) evaluabil adj. appraisable;
~ de fabricatie - processing stage assessable:
-delucru-job step rat(e)able
etatiza v.t. to nationalize evaluare s.f. evaluation, valuation. estimate,
etatizare s.f. nationalization estimation, appraisal; (asig.. fin.) rating; (a
eticheta v.t. to label; (o marfa) to ticket unei proprietdti pentru stabilirea
(up); (a inregistra pe o fisd continutui impozitelor, a asigurdrilor) assessment; (a
unei partide de mdrfuri) to docket; (a daunelor) adjustment;
atasa o etichetd/pldcutd mobild) to tag (stabilire a pretului) pricing; (a unei avert
etichetare s.f. labelling; (a unei mdrfi)
funciare) (dr.) extent
ticketing; {inregistrarea pe o fisd a
a activitatii conducerii
continutului unei partide de mdrfuri)
docketing; (atasarea unei etichete/ management appraisal ~ a
placufe mobile) tagging bonitatii/solvabilita^ii - credit
eticheta s.f. label; (indicand continutui rating/status/standing
unei partide de mdrfuri) docket; ~ a costului unei activitati - (pentru
{atasatd la mdrfuri, bagaje) tally; fabricarea unui produs) job(-order) costing
(mobild) tag; (cu preful) ticket, sticker ~ a costurilor directe - direct costing ~ a
~ colanta - adhesive label costurilor exploatarii pe durata de viata -
~ cu adresa - address label (a unui utilaj) life-cycle costing
~ de ambalaj - packing label ~ a flotei sau a parcului de autovehicule -
euro s.m. (unitate monetard (in vederea asigurdrii) fleet rating
europeand) euro
~ a marcii - (procesul prin care i se
eurocapitals.n. Eurocapital
ataseazd unei mdrci o valoare in foaia de
eurocard^./i. Eurocard
eurocec.s.n. Eurocheque bilant a companiei) brand valuation ~ a
eurocrat s.m. (functionar al muncii - job evaluation, labof'1 grading
organismelor europene) Eurocrat j ~ a postului - (pentru mcadrares» intr-o
eurocredit^.n. Eurocredit categoric de salarizare) joh| evaluation
eurodolars.m. Eurodollar
euroobligatiune s.f. Eurobond
europiata s.f. Euromarket
EVA-EXE 151
~ a riscului - (asig.) estimate of the ~ al activului fata de pasiv - excess of
risk assets over liabilities
~ a riscului de tara - (fin.) country/ ~ al bugetului fiscal - fiscal drag
sovereign rating ~ al exporturilor - export surplus
~ a stocurilor - stock/inventory ~ al importurilor - import surplus
valuation ~ al incasarilor fata de cheltuieli -
~ actuariala - actuarial calculation surplus of receipts over costs
~ cadastrala - rat(e)able value ~ bugetar - budget excess/surplus
~ multipla a costului - multiple ~ de greutate - overweight,
costing overbalance
~ prudenta - conservative, estimate ~ de stocuri - surplus stock
~ standard a pretului •:; cost - ~ impozabil - taxable surplus
standard costing ~ valoric - (cand valoarea de piatd a
~ si optimizare - evaluation and activelor unei societati este mat mare
optimization decdt valoarea contabila) appreciation
evaluator s.m. valuator, valuer, surplus
appraiser, rater; (agent care fixeazd excedentar adj. excess...; (disponibil)
impozitele sau evalueazd daunele) spare
assessor; (inspector de daune) adjuster exclude v.t. to exclude, to expel; (din
~ al pagubelor produse de incendii - baron) to disbar
(angajat al unei societati de asigurare) exclusiv adj. exclusive
fire loss adjuster excursie s.f. tour, excursion
evazionist s.m. (fiscal) tax dodger ~ cu itinerar prestabilit - {de agentia
evaziune s.f. evasion turisticd) package tour
~ fiscala - tax evasion/dodging executa v.t. 1. (a mdeplini) to carry
evidenta s.f. record; (situatie) situation out/through, to carry into effect, to
~ a platilor - (la un credit) payment fulfil 2. (o obligatie, un contract) to
record execute, to perform, to discharge; (o
~ a vanzarilor - sales record comandd, iin comision) to fill 3. (un
~ contabila - accounting, bookkeeping debitor) to distrain; (o ipoteca) to
evidente contabile - books of account foreclose
~ primare - (cont.) basic books ~ contrarevizia vamala - (mar.) to
evita v.t. to avoid; (a eluda) to elude, to rerummage
evade, to escape; (plata impozitelor) to ~ revizia vamala - to rummage
dodge executare s.f. 1. (a unei obligatii, a
evolutie s.f. evolution unui contract) execution, performance,
~ in timp a creditului - credit history discharge; (a unei comenzi, a unui
excedent 5.n. excess, surplus, overplus; comision) fulfilment 2. (punere a unui
spare; (de marfd pe piatd, suprapro- sechestru) distrainment; (pierderea
ductie) glut dreptului debitorului asupra bunului
152 EXE-E
ipotecat, din cauza depdsirii ~ din motive fiscale - (persoand c se
termenului de scadentd) foreclosure ~ expatriazd din cauza regimi fiscal) tax
silita - execution debt enforcement; exile
(ydnzare la licitatie) compulsory/ exod s.n, (scurgere defonduri) fligh ~
forced sale al capitalului - (dintr-o anumitd t in
executiv adj. 1. executive 2. (execu- strdindtate, cauzat de infli accentuatd,
toriu) (dr.) executory, enforceable instabilitate poliu fiscalitate excesivd)
executor s.m. executor; (care aplicd un flight of capi capital flight
sechestrif) distrainer exonera v.t. to exonerate; to dischai to
~ judecatoresc - officer of the court,
disburden
official receiver
~ testamentar - executor ~ de raspundere - to exonerate fi
executoriu adj. (dr.) executory, responsibility/liability, to relieve
enforceable responsibility/liability exorbitant adj.
exemplar s.n. 1. (model) sample, exorbitant, hea steep; (despre impozite,
pattern 2. (de carte etc.) copy 3. (al daune e swingeing
unei cambii) via (of a bill of exchange) expansiune s.f. expansion ~ orizontala
~ unic al cambiei - single bill - (extinderea unei a panii prin
exercita v.t. (a practica) to exercise, to dezvoltarea unor prod vdndute pe piete
practise; (o profesie) to practise, to similare si cu pr asemdndtor sou
pursue, to follow mdrirea suprafi agricole) horizontal
exercitare s.f. (a unei profesii) expansion ~ verticala — (cresterea
exercise, practice; (a unei functii)
produc agricole prin imbundtdtirea
tenure
~ anticipata - (a unui drept) prod tivitdtii terenului cultivaf) vert
anticipation expansion
exercitiu s.n. exercise expatriat s.m. (persoand trimisd firma
~ bugetar - budgetary year unde este angajat sd lucreu strdindtate)
~ financiar/fiscal - financial year, expatriate expectativa s.f. (nivel al
accounting period/year, tax/taxable efortulid care un salariat considerd cd
year treA sd-l depund pentru a-si inde^
~ trecut - (fin.) past year, period under sarcinile si obiectivele de lucru) (rat
review expectancy; expectation i
~ urmator - (fin.) next account expedia v.t. to send (off); (prin po^ to
exigibil adj. exigible, demandable, post; (bani) to remit; (mdrfurS forward;
claimable; (despre impozite, datorii)
(mdrfuri in consignati^ consign;
exactable, payable, due
exigibilitate s.f. payability (urgent) to dispatch; (ram scrisoare
exilat^.m. exile etc.) to express;
EXP-EXP 153
mesagerie) (SUA) to express; (pe cale ~ de tonaj - (mar.) tonnage surveyor
maritima) to ship ~ in statistica asigurarilor - actuary
expediere s.f. sending; (prin postd) post; ~ in statistica petroliera - oil actuary
(de bani) remittance; (de mdrfuri) ~ juridic - legal expert
forwarding; (de mdrfuri in consignatie) ~ maritim/naval - marine/maritime/
consignment; (urgentd) dispatch; ship's surveyor
~ oficial - sworn surveyor
(rapidd a unei scrisori etc.) express;
~ vamal - customs appraiser
(prin mesagerie) (SUA) express; (pe
expertiza v.t. to survey
mare) shipment, shipping
expertiza s.f. 1. survey, expertise,
~ recomandata - (a unei scrisori)
expert appraisement/examination 2.
registration
(raport) expert's/surveyor's report
~ subvagonala - less-than-carload/-
~ a unei lucrari - value work done
-truckload consignment
~ contradictorie - control/joint survey
~ transoceanica - (de mdrfuri) oceanic
~ de avarie - damage survey
shipment
~ de evaluare - valuation survey
~ vagonala - truckload consignment
~ profesionala - (cont.) professional
expedierea in contui destinatarului -
valuation
charges forward
~ unilaterala - one-side survey
~ in contui expeditorului - charges
expira v.i. to expire; (despre un
prepaid
contract) to fall in; (despre o politd de
expediter s.m. (al unei scrisori etc.)
asigurare) to lapse; (a ajunge la
sender, addresser; (de mar/a) (freight)
scadentd) to fall/to become due
forwarder, forwarding agent;
expirare s.f. (a unui termen etc.)
(consignator) consignor; dispatcher;
expiration, expiry; (a unei polite de
(pe mare) shipper, shipping agent
asigurare) lapse
expeditie s.f. sending; dispatch; explicatie s.f. (a unui articol din
forwarding registru) (cont.) narration
~ maritima - marine/maritime exploata v.t. 1. (p mind, un zdcdmdnt)
adventure, oversea(s) expedition to exploit, to recover, to work(off);
experiment s. n. experiment (cdrbune) to get, to win 2. (a cultiva) to
~ la scara naturala - field experiment cultivate, to farm 3. (o cale feratd, o navd
expert s.m. expert, specialist;
etc.) to operate; (un utilaj) to run 4.
appraiser; surveyor
~ autorizat - qualified expert (muncitorii) to sweat 5. (in interes propriu)
~ care declara un titru - assay master to exploit, to turn to one's account/profit;
~ contabil - chartered accountant; (a profita de pe urma) to take advantage of
(SUA) certified public accountant exploatare s.f. 1. (a unei mine, a unui
~ de evaluare - appraiser, surveyor; (a zdcdmdnt) exploitation, working; (de
daunelor) (asig.) assessor, adjuster cdrbune) getting, winning 2. (a
~ de evaluare a avariei - (asig. mar.) pdmdntului) farming 3. (a unei cdi
average adjuster/stater/taker
154 EXP-E:
ferate, a unei nave etc.) operation; {a ~ industrials - industrial exhibition
unui utilaj) running 4. (a muncitorilor) ~ itinerants - travelling exhibition
sweating ~ specializata - specialized exhibitio
~ de cariera — quarrying ~ universala - world exhibition
~ de cariera la zi - open quarrying expres adj. (c.f.) express adv. (desi
~ forestiera - forestry operation, scrisori) posthaste
logging; (SUA) lumbering expresie s.f. expression
~ miniera - mining ~ din limbajul comercial
~ patronala - sweating system commercialism
~ piscicola - fishery expropria v.t. to expropriate,
exploda v.i. (despre preturi) to boom dispossess
explora v.t. {a prospecta) to explore; (a expropriere s.f. expropriatu
sondd) to probe; (mar.) to fathom dispossession, compulsory acquisitK
explorare s.f. (prospectiune) purchase/surrender
exploration; (sondare) probing, probe ~ pentru utilitate publica
explozie s.f. {a preturilor) boom dispossession for public purposes
~ a preturilor - price boom expune v.t. (marfuri, produse)
exponats.n. exhibit exhibit, to show, to display, to lay <
export s.n. 1. export(s) 2. (exportare) v.r. (unui rise) to incur, to expose
exportation expunere s.f. 1. (de marfuri, prodie
~ de capital - capital export exhibition, show, display 2. (la un re
~ direct - direct export exposure
~ global - total exports ~ la riscul fluctuatiei unei valutt
exporturi invizibile - (export de exchange rate exposure
servicit) invisible exports ~ la riscul ratei dobanzii - intea
~ provizorii - (de marfuri folosite ca rate exposure
mostre la expozitii, fdrd plata taxelor externalitati s.f. pi (forma de esec
vamale, ulterior reimportate) pietelor reprezentata prin nereflecta
temporary exports la nivelul pretului pietei a unora da^
~ vizibile - (export de marfuri) visible costurile sau beneficiile asocj{
exports productiei ori consumului) extemalil
a face export - to do export trade ~ de consum - (efect cauzat de situ^
exporta v.t. to export in care un consumator influente^
exportator adj. exporting s. m. exporter direct productia sau consumul unuii
~ exclusiv - sole exporter agent economic) consumpB
expozant^.n;. exhibitor externalities 1
expozitie s.f. exhibition, show, fair ~ de productie - (efect cauzat J
~ agricola - agricultural exhibition situatia in care posibilitdtile de Jl
~ comerciala - trade exhibition ductie ale unei intreprinderi
~ cu vanzare - sales exhibition influentate de comportamentiil
~ de automobile - motor show
EXT-EXT

intreprinderi sail de un consumator)


production externalities
extinde v.t. to extend; (piata de
desfacere) to widen v.r. to extend, to
expand; to widen; (despre o afacere) to
branch out
extindere s.f. extension, expansion;
widening
~ a cererii - (ca urmare a scdderii
preturilor) extension of demand
~ a domeniului unei activitati - (prin
mdrirea rdspunderii) job enrichment
~ a fondurilor fixe - (pentru mdrirea
capacitdtii de productie) capital
widening
~ a liniei de produse - line extension
~ a prelevarii de mostre - sampling
range
extorca v.t. to extort, to swindle
extorcare s.f. extortion, swindle
extra adj. superior

155

extrabugetar adj. outside the budget


extractiv adj. extractive
extractie s.f. extraction; production
~ de petrol - oil production
extrafin adj. extrafine, superfine
extras s.n. extract, abstract; (al
continutului unui document} docket
~ de cont - abstract/extract/statement
of account, bank statement
~ de cont de reconciliere - (in
evidentele contabile) reconciliation
statement
~ de cont descriptiv - descriptive
statement
~ de titlu de proprietate - (rezumat
scris al istoricului unui titlu de
proprietate asupra unui teren) abstract
of title
~ din registrul funciar - land register
extract
F
fabrica v.t. to manufacture, to fabricate, ~ afaceri pe baza de comision - to
to produce; (bani) to mint, to coin; (here) commission business
to brew ~ in serie - to mass-produce ~ comert cu - to deal in
fabricant s.m. manufacturer, producer; ~ cumparaturi - to shop
factory owner; (de here) brewer ~ cunoscute toate detaliile - to st
fabricare s.f. manufacture, fabrication, full particulars
production; {de bani) mintage, coinage ~ datorii - to get/to run into debts,
~ asistata de calculator - computer- incur debts
-aided/-assisted manufacture ~ escala - to call
~ in serie de produse superioare - ~ fata competitiei - to m
quality-quantity production competition
~ in serie mare - large scale/series/ ~ formalitatile vamale de sosire s
serialized production/manufacture, plecare - (despre o nova) to clear ou
wholesale manufacture ~ inventarul - to make up
fabrica s.f. factory, enterprise, mill; inventory, to take stock
(mai mare) works, plant ~ mentiuni - (pe documented
~ de here - brewery transport} to clause
~ de caramizi - brickworks, brickyard ~ nul si neavenit - to render null i
~ de cherestea - timber mill; (SUA) void
lumbermill ~ o revizie contabila - to audit
~ de confectii - ready-made clothing ~ o scurta vizita - (despre un ag,
factory comercial) to call on/upon
~ de conserve - packing plant, canning ~ ore suplimentare - to overtime
factory, cannery ~ propaganda electorala - to canva
~ de hartie - paper mill ~ reclama/publicitate - to advertise
~ de imprimeuri - printing plant a nu ~ fata — (angajamentelor)*
~ de incaltaminte - shoe factory default '
~ de mobila - furniture factory facilita v.t. to facilitate |
~ de produse finite - finished products facilitate s.f. facility
factory ~ de credit - credit facility
~ de textile - textile factory/mill facilitati de plata - facilities
face v.t. 1. (a fabrica, a produce) to payment, easy payment/terms
make, to manufacture; (a executd) to ~ de plata a impozitelor - tax bra
perform, to effect ~ pentru export - export incentivt
~ afaceri cu - to deal with facsimile.?!, facsimile
~ de semnatura - facsimile signat
~ de sigiliu - facsimile stamp
FAC-FAL 157
a reproduce in ~ - to facsimile factaj s.f. ~ a furnizorului - supplier's invoice
carriage and delivery factor s.m. 1. ~ comerciala - commercial invoice
factor, coefficient 2. (institute financiard ~ consulara - consular invoice
care se anga-jeazd, contra unui comision, ~ de consignatie - consignment
sd preia creantele clientilor) factor 3. invoice
(postal) postman, letter carrier ~ de cumparare - purchase invoice
~ de navlu - freight invoice/bill/note/
~ alfa - (evaluarea ratei de renta-bilitate a
account
actiunilor unei societdti fdrd raportarea la ~ de vanzare - sale invoice
indicele pietei bursiere) (bur.) alpha factor ~ definitiva - final invoice
~ beta - (coeficient care aratd mdsura in ~ detaliata - itemized invoice
care rata de rehabilitate a actiunilor unei ~ interna - (pentru mdrfuri vdndute pe
societdti variazd in functie de rata de piata interna) inland invoice
rehabilitate a indicelui pietei bursiere) ~ legalizata - certified invoice
(bur.) beta factor ~ ciclic - cyclical factor ~ ~ originala - original invoice
de decizie - decision maker, decision- ~ pro forma - (de complezenta) pro
making factor ~ de incarcare - loading forma invoice
factor ~ de rise - risk factor ~ de siguranta ~ provizorie - provisional invoice
- safety factor ~ de utilizare - use factor ~ vamala - customs invoice
facturier s.n. (cornet) invoice/sales
factori de nemultumire - (a sala-riatilor
book s.m. (functionar care intocmeste
fata de mediul in care lucreazd) facturi) invoice/billing clerk
dissatisfiers ~ de productie - factors of faliment s.n. bankruptcy, failure,
production factoring s.n. (metodd de insolvency; (colaps) collapse, crash
finantare prin care o societate transferd, in ~ fraudulos - fraudulent bankruptcy
schimbul oferirii unui comision, creantele a da ~ - to go/to mm bankrupt, to fail,
sale unei institutii financiare) factoring to fold up, to cease payments, to go
factura v.t. to invoice, to bill ~ in minus - into liquidation, to collapse
to underinvoice ~ in plus - to overinvoice a declara pe cineva in stare de ~ - to
facturare s.f. invoicing, billing ~ adjuge smb. bankrupt
descriptive - descriptive billing ~ in a se declara in stare de ~ - to file
minus - underinvoicing ~ in plus - one's petition in bankruptcy
falimentar adj. bankrupt, insolvent
overinvoicing ~ periodica - cycle billing
falit adj. bankrupt, insolvent s.m.
factura s.f. invoice, bill bankrupt, defaulter
~ cu certificat de accident/ghinion -
(acordat de instantd, care certified
faptui cdfalimentui nu afost cauzat de
proasta conducere a afacerii, ci de un
accident) certified bankrupt
~ exonerat - discharged bankrupt
158 FAL-FA1
~ nereabilitat - undischarged bankrupt fals conditiile de asigurare si operare al
adj. false, spurious, phon(e)y, fake(d), dud, navei) free 3. (bur., fin.) ex.
bogus, sham; (despre o bancnotd, un ~ a mai intarzia - without nirth<
document} forged; (despre monede, delay
~ acoperire - (formula pe un cec) n
metale) base, counterfeit, spurious;
effects/funds; (despre actiuni, marfur
(artificial) artificial s.n. false, fake,
recolte care nu sunt disponibile in mt
forgery; (document fals) dud mentui vdnzdrii, mizdndu-se pe obt
falsifica v.t. 1. to falsify, to fake up; nerea lor pand la tranzactia efectivi
(bancnote, documente) to forge; (con-turi, short
registre etc.) to tamper with; (monede, ~ aducerea marfii pe chei - (mar
metale) to debase, to counterfeit; free from alongside
(alimente etc.) to adulterate 2. (a denatura) ~ angajament - (din partea furn
to distort, to misrepresent falsificare s.f. 1. zorului de a menfine un anumit pret I
falsification, fake; (de bancnote, livrare) (corn.) without engagemen
documente) forgery; (de conturi, registre (clauzd de prudentd pe care andosana
etc.) tampering; (a situatiei financiare, a o poate inscrie pe cambie) without o»
liability «i»
unui bilant) window dressing; (de monede,
~ a§teptarea randului - (la incarcaa
metale) debasement, counterfeit; (de
sau descdrcare) (mar.) free <
alimente etc.) adulteration 2. stem/turn
(denaturare) distortion, misrepresentation ~ avarie - (asig. mar.) free of (al
~ de moneda - coinage offence average
falsificator s.m. falsifier; (de documente) ~ avarie comuna - (asig. mar.) free <
forger; (de bani) forger, counterfeiter, general average
coiner; (de conturi, registre etc.) ~ avarie particulars - (asig. mar
tamperer; (de alimente etc.) adulterator free of/from particular average
familie s.f. family ~ avarie particulars, numai daca esl
~ cu doua venituri - (in care ambii pdrinti cauzata de - (asig. mar.) free <
sunt salariati) two-income family particular average unless caused by
~ capitalizare - ex bonu
farmaceutic adj. pharmaceutical fata s.f.
capitalization/scrip
1. (avers al unei monede) obverse 2. (a
~ captura de catre un stat strain
unei cambii, a unui titlu de valoare) (as ig. mar.) free of foreign capture
obverse favorabil adj. favourable, ~ captura §i sechestrare - free (
auspicious; capture and seizure
(avantajos) advantageous, easy fara prep, ~ caric - (despre o navd in mca\
1. without 2. (raspundere, obligafii; termen flying light
cu care seformeazd o serie de expresii ~ cheltuieli de folosire a macaraleli
referitoare la portuare - free of all cranage
FAR-FID 159

~ comanda speciala - {despre un ~ raspundere pentru avarii - free


produs) off-the-shelf of/from damages
~ comision de adresa (mar.) free of ~ reciprocitate - nonreciprocity
address commission ~ recurs/regres - (formula pe. o
~ comision de brokeraj - {mar.} free cambie) without recourse
of freight brokerage ~ testament - intestate, ab intestat
~ cont - (formula pe un cec) no ~ valoare comerciala - no commercial
account value
~ cupon - ex coupon ~ valoare nominala - {despre actiuni)
~ datorii - clear of debts, debtless; no par value
(despre o afacere) afloat federatie s.f. federation
~ defect - flawless ~ de state - commonwealth
~ dividend - ex dividend; {SUA) fel s.n. (soi) kind, sort, grade,
dividend off description
~ dobanda - ex interest feribot s.n. ferryboat, ferry craft/vessel
~ dobanda capitalizata - (pe piata de ~ cu cale ferata - railway ferry
capital) flat ~ de automobile - carferry, car float
~ drepturi - (preferentiale la o noud ~ de mare tonaj - superferry
emisiune de actiuni) ex claim/new/ ~ de marfuri - freighter-ferry
rights ~ de pasageri - passenger ferryboat
~ garantii/acoperire - (despre o tara ~ pe perna de aer - hoverferry; (pe
consideratd ca avdnd un rise crescut de fluvii) hoverbus
creditare} off-cover ferma s.f. farm; {cu toate dependintele)
~ impozit pe venit - free of income tax farmstead, farmyard; {gospoddrie
~ indemnizatie de celeritate - (in tdrdneascd, casd de tara cu acareturi)
operarea navel) free dispatch homestead
~ instalatii de incarcare - (despre ~ avicola - poultry farm
nava) gearless ~ de vaci de lapte - dairy farm
~ marfa - (despre nava) light-ship ~ industrials - factory farm
condition, no-cargo condition ~ mica - small holding
~ mentiuni — {despre un document de ~ zootehnica - livestock farm
transport) clean fermier.?./«. farmer
~ pierderi - free of losses feroviar adj. railway s.m. railwayman
~ prima de salvare - (asig. mar.) fertil adj. fertile, productive
without benefit of salvage fertiliza v.t. to fertilize, to make fertile
~ profit - ex all fezabil adj. feasible, workable
~ proprietar - ownerless fezabilitate s.f. feasibility, workability
~ protest - (formula pe o cambie) no fiabilitate s.f. reliability
noting ~ operationala - operational reliability
~ raspundere - free from liability fictiv adj. fictitious, bogus, sham
Hdeicomis s.m. {dr.) trust
160 FID
fideicomisiune s.f. (dr.) trusteeship derularea normald a unei afac
fidelitate s.f. (loialitate) loyalty spontaneous financing
~ fata de marca - brand loyalty finante s.f. pi. finance(s)
fiduciar adj. fiduciary ~ manageriale - managerial finana
Her s.n. iron ~ publice - public finance
~ -beton - reinforcing iron/bars finisa v.t. to finish
~ forjat - wrought iron finisaj s.n. finish
~ vechi - scrap iron ~ superior - high/superior finish
filantropic adj. philanthropic(al), firma s.f. 1. (comerciala) (commen
eleemosynary firm, house (of business) 2. (insert
filatura s.f. spinning mill/works signboard
filiala s.f. branch (office); subsidiary ~ cu sucursale multiple - muh
(company) firm
financiar adj. financial ~ cu vanzare pe baza de conn
finanta v.t. to finance, to fund prin posta - mail-order house
Hnantare s.f. financing, funding ~ de brokeri - commission house
~ a deficitului bugetar - deficit ~ de expeditii - forwarding house
financing/spending ~ de export - export house
~ a proiectelor de investitii - project ~ de factoring - (institutie finana
financing care se angajeazd, contra i
~ a vanzarilor in rate - instalment comision, sd preia creantele cliena
sales financing factor
~ externa - outside financing ~ de transporturi maritime
~ interimara - (imprumut pe termen shipping company
scurt pentru asigurarea unei finantdri ~ de transporturi rutiere - haul(i)l
temporare pdnd cdnd se obtine un ~ dominanta - dominant firm
imprumut permanent) bridge loan ~ recalcitranta - {firma. care inca
~ interna - internal financing sd-si mentind independenta fata dk
~ la nivelul economiei nationale - cartel) recalcitrant firm
national economy finance ~ serioasa - reliable firm, safe hoia
~ la nivelul intreprinderii - company/ ~ solvabila - trustworthy/sound fifl
corporate finance ~ specializata intr-o singura gl
~ mascata - backdoor financing linie de produse - single-line firm
~ prin conturile de creante - accounts ~ -tinta - (companie pe care o i
receivable financing firma doreste sd o achizitioneze} U
~ prin emitere de actiuni comune - firm i
equity financing fisa s.f. 1. (de telefon) coin 2-1
~ prin emitere de obligatiuni - bond jocuri) counter, fish <
financing fisc s.n. inland revenue '
~ spontana - (finantare, cum ar fi fiscal adj. fiscal
creditui comercial, rezultatd din
FIS-FLO 161
fiscalitate s.f. fiscality, taxation impozitelor, a despdgubirilor)
policy/system
assessment 2. fastening, securing,
fisa s.f. slip, sheet; (de cartoteca)
(index) card; (indicdnd continutui unei fixing
partide de mdrfuri) docket ~ a despagubirilor assessment of
~ a salariatului - (cu date despre damages
studii, experienfd, calificare etc.) ~ a pretului - pricing, price fixing
personnel specification ~ a pretului de patrundere pe piata -
~ cu specimene de semnaturi - penetration pricing
(document completat la deschiderea ~ a pretului in functie de pretui
unui cont sau a unui depozit de titluri) director - price leadership
signature card ~ a pretului la discretie - (de cdtre
~ de calcul al salariului - (care intermediar) price discretion
insoteste piata acestuid) payslip ~ a preturilor prin tatonari - fixing
~ de evidenta - register card prices by trial and error
~ de identificare - (a continutului si a ~ de preturi multiple - (in functie de
cantitdtii unei Idzi) bin card specificul pietelor) multiple pricing
~ de lucru - (cu instructiuni pentru fixing s.n. (al cursurilor de schimb, al
indeplinirea unei anumite sarcini) job pretului aurului la bursa) fixing
ticket flexibilitate s.f. flexibility
~ de pontaj - (pentru marfa incdrcatd ~ a impozitarii - flexibility of taxation
sau descdrcatd) cargo/tally sheet; time ~ a preturilor - price flexibility
card/sheet ~ a salariului - wage flexibility
~ personala - record ~ economica - economic adaptiveness
~ tehnologica - operation sheet flotant adj. floating
fisic s.n. (de bani) roll of money ' flotare s.f. (fin.) floating
Hsier s.n. \. (catalog, cartoteca) card ~ a cursurilor valutare - (cotare
index 2. (dulap) filing/card index liberd a valutelor pe pietele valutare,
cabinet cursul valutar fund influentat de eveni-
fixa v.t. 1. (o data, o sarcind) to assign; mentele economice si monetare din
(un termen, o data) to appoint, to fiecare tard si de pe piata mondiald)
nominate; (un pret etc.) to fix, to state, to rate of exchange floatation
~ concertata/in grup - (sistem ce
settle; (conditii, clauze) to lay down, to
implied existenta unui aranjament intre
stipulate, to set forth; (suma impozitelor, a
un grup de state, care convin ca intre
despdgubirilor) to assess 2. to fasten, to monedele lor sd existe cursuri stabile)
secure, to fix concerted floating
Hxare s.f. 1. (a unei date, a unei sarcini) ~ impura/controlata - (situatie in
assignment; (a unui termen, a unei date) care evolutia cursului de schimb al
appointment, nomination; (a unui pret etc.) unei monede este influentatd de inter-
fixing, settlement; (de conditii, clause) ventia pe piata a autoritdtii emitente)
stipulation; (a sumei impure floating
162 FLO-FLU
~ independenta/singulara/ neconcer- ~ a preturilor - price fluctuation'
tata - (situatie in care cursul de schimb al movement
unei monede evolueazd pe piafd ~ dirijata - {a unei volute declaratd
independent de evolutia altor volute) liber a} dirty float
independent floating ~ pura/libera - ~ salariala - wage drift
(situatie in care cursul unei volute se ~ sezoniera - seasonal fluctuation
formeazd spontan pe piata valutard, fdrd ~ usoara - slight fluctuation
fluctuatii ale cursului de schimb -
interventia autoritdtilor monetare din
exchange fluctuations
tara emitenta) pure floating flota s.f. fleet ~ ~ ale pietei - fluctuations of the
aeriana - air fleet market, market fluctuations
~ comerciala - merchant fleet/service, ~ ciclice - cyclical fluctuations
commercial fleet ~ economice - economic fluctuations
~ comerciala maritima - shipping, marine a suferi ~ - to undergo fluctuations
~ de cabotaj - coastal/coastwise fleet ~ de fluturas s.m. (care se distribute in
linie - liner fleet magazine, pe stradd etc.) throwaway,
~ de mineraliere - ore (-carrying) fleet ~ handbill
de nave frigorifice - refrigerated shipping flux^./?. flow
~ de pescuit - fishing fleet ~ de pescuit ~ brut de numerar - gross cash flow
oceanic - deep-sea fishing fleet ~ circular - (transferul continuu, in
ambele sensuri, de plati si incasan
~ de petroliere - tanker fleet ~ de
intre consumatori si producdtori)
remorchere - towing/tug fleet ~ de slepuri circular flow
- barge fleet ~ de transport - cargo ~ de activitate - flow of work
shipping ~ de traulere - trawler fleet ~ de ~ de fonduri - flow of funds
vrachiere - bulk-carrier fleet ~ fluviala - ~ de iesire de numerar - cash outflow
river fleet ~ maritima - maritime/sea fleet ~ de intrare de numerar - cadi
~ mondiala - world fleet/shipping ~ inflow
oceanica - ocean (-going) fleet fluctua v.i. ~ de numerar - (yaloarea netd reaW
to fluctuate fluctuant adj. fluctuating, de numerar, deosebitd de profit
varying fluctuatie s.f. fluctuation, contabil, care intrd sau iese din fim
variation, swing; (a mdinii de lucru) intr-o perioadd determinata) flow »
turnover ~ a fortei de munca - labour funds, cash flow/generation
~ de numerar actualizat - (metodd t
turnover ~ a numarului de salariati -
evaluare a optiunilor de investiti
employee turnover discounted cash flow
~ de numerar incremental - {flu.
de numerar net care poate fi atrih
unui protect de investitiii) incremer
cash flow
FLU-FON 163
~ de numerar suplimentar - (pe care o ~ comercial - (active intangibile ale
societate il poate cheltui pentru dezvoltare) uneifirme, calculate ca diferenta dintre
excess cash flow ~ economic - economic pretui platit pentru compania in functiune
flow ~ financiar - financial flow ~ real - si valoarea activelor) goodwill
(circulatia bunurilor si a serviciilor) real ~ comun - pool
flow ~ de ajutor/asistenta - relief fund ~ de
foaie s.f. 1. (coala) sheet; (pagina) page 2. amortizare - depreciation/
(dintr-un registru de conta-bilitate) folio redemption/sinking fund ~ de asigurare
~ de cupoane - coupon sheet ~ de drum - pentru somaj -unemployment fund ~ de
route sheet; (justificativa) travelling asigurari - insurance fund ~ de asigurari
warrant ~ de expeditie - docket - de hartie sociale - welfare/ provident fund
de ambalaj - wrapper sheet ~ de compensare - (bur.)
~ de livrare - delivery bill/note ~ de compensation fund
pontaj - time card/sheet/ticket ~ de ~ de dezvoltare - development fund ~ de
reclama - sales leaflet ~ volanta - garantie - guarantee fund ~ de pensii -
(prospect) leaflet folosi v.t. to utilize, to pension/retiring/ superannuation fund
employ ~ o cambie de complezenta - to ~ de plasament in valori imobiliare -real
kite folosire s.f. utilization, employment ~ estate investment trust ~ de plasament in
a unei cambii de complezenta - kite valori mobiliare -security investment trust
flying ~ de plasament mixt - (atdt in valori
~ completa a fortei de munca - full mobiliare, cat si in valori imobiliare)
employment mixed investment trust ~ de prevedere -
~ ilegala a fortei de munca - unfair labour (cont.) contingency account/fund/reserve
practice ~ de regularizare/compensare
~ incompleta a fortei de munca -(sub valutara - equalization fund ~ de rezerva -
calificarea ei sau prin organizare) reserve/surplus fund ~ de rezerva de
underemp loyment fonds.n. fund; capital ~ rambursare a capitalului - (subscris de
acumulat/de rezerva - (pentru investitii) detindtorii de actiuni preferentiale ai unei
reserve fund ~ circulant - (din care se societdti) capital redemption reserve fund
imprumutd bani si in care se reintorc ~ de rezerva pentru creante dubioase -
creditele acordate cu dobdnda (fond bancar) reserve against bad and
aferenta) revolving fund; (fond doubtful debts
guvernamental destinat finantdrii
serviciilor publice) (SUA) revolving fund
164 FON-f
~ de rezerva pentru datorii - liability actiuni in fondul respective excha
reserve fund
~ de rulment - circulating/working ~ mutual deschis - {care emite in r,
capital, floating/circulating assets constant actiuni not) open-end fund
~ de rulment net - net working capital ~ mutual echilibrat - (care invest
~ de salarii - wage fund proportional in actiuni comune, acti
~ de stabilizare - (a monedei preferentiale si obligatiuni) balan
nationale) stabilization fund fund
~ de tranzactionare a optiunilor - ~ mutual inchis - (care a inch
option fund emisiunea de actiuni) closed-end/
~ iiduciar - trust fund fund
~ forestier - standing timber ~ mutual principal - (care invesb
~ funciar - land resources in alte fonduri) master trust
~ inactiv/neproductiv - unemployed ~ mutual protejat - (care acop
fund eventualele pierderi cauzate de J
~ mutual - mutual fund, unit trust, derea valorii unor titluri prin inves
trust company; (cu investitii in alte in alte titluri cu perspective
fonduri} fund fund crestere) hedge fund
~ mutual administrat - (de manageri ~ mutual raportat la un indio
profesionisti) managed fund (fond al cdrui portofoliu corespu
~ mutual cu investitii pe termen unui indice oficial) index fund
scurt - performance fund ~ mutual specializat - (in ania
~ mutual cu investitii speculative pe tipuri de investitii) speciality fund
termen scurt - go-go fund ~ necompensat - (formula pe un t
~ mutual cu plasamente foarte effects not cleared
avantajoase — (msd cu un grad de rise ~ nelichid - unrealizable capital
mai ridicaf) high-yielding fund ~ neutilizat/fara destinatie special
~ mutual cu plasamente in actiuni unappropriated/unapplied fund
comune - equity fund, common stock ~ pentru manco de casa - risk moa
fund ~ statutar - statutory fund
~ mutual de castig - (care realizeazd fonduri ale actionarilor - (in tern
cele mai avantajoase plasamente contabili, valoarea activelor fw
pentru a obtine cdstigul maxim posibil) minus pasivul) shareholders' funds :
income fund ~ de garantie/acoperire - cover fu| ~
~ mutual de dezvoltare - (cu investitii de rezerva pentru cheltuieli
pe termen lung) growth fund neprevazute/urgente - (la o banca)
~ mutual de investitii in obligatiuni emergency reserves
municipale - municipal bond fund ~ disponibile - disposable/available
~ mutual de schimb - (al titlurilor de funds
valoare detinute de investitori pentru
~ fixe - capital assets/goods
FON-FOR 165
~ proprii - (totalul capitalurilor care ~ a cadrelor de conducere -
apartin unei companii si nu sunt management training, executive
imprumutate) capital resources ~ development
suplimentare necesare - (pe care o firmd ~ a capitalului propriu - equity
trebuie so. Ie obtind din exterior prin capital formation
imprumut sau vdnzare de actiuni) ~ a unui cartel - pooling
~ bruta de capital fix - gross fixed
additional funds needed fonda v.t. to
capital formation
found; to establish, to promote, to set up ~ in afara locului de munca - off-the-
fondare s.f. foundation; establishment, -job training
promotion ~ la locul de munca -job training
fondator s.m. founder, promoter ~ al unei ~ neta de capital fix - net fixed capital
societati - company promoter fora v.;. to formation
drill foraj s.n. drilling ~ profesionala - vocational training
~ de prospectiune - exploration/ wildcat format s.n. size; (de carte) format
drilling, wildcatting ~ de sonde de petrol - ~ obisnuit - regular size
petroleum drilling formular s.n. (print/printed) form;
~ in largul marii - offshore/deep-sea (blancheta) (paper) blank
drilling ~ administrativ - office form
~ de cec - cheque form
forestier adj. forest...
~ de cerere - form of application,
forfetar adj. lump forma v.t. application form
to form ~ de cerere de credit - loan
~ de rezerva pentru creante dubioase - application form
(fond bancar) reserve against bad and ~ de cerere de subscriere la actiuni -
doubtful debts ~ un cartel - to pool letter of application
~ un consortiu/sindicat patronal - to ~ de chitanta - form of receipt
syndicate ~ de comanda - order form
~ un monopol - to comer formalitate s.f. ~ de declaratie de venituri - (pentru
formality, formal procedure impunere) form of return
~ legala - statutory formality formalitati - de impunere - tax form
vamale - customs clearance, procedure ~ de oferta - (la licitatie) form of
tender
of customs formare s.f. 1. formation 2.
~ de procura - form of proxy
(instruire, pregdtire) training ~ a cadrelor ~ de repartizare a actiunilor - share
- personnel training allotment form
~ de subscriere - subscription form
~ de telegrama - telegram form
~ din ziua declararii numelor - (prin
care brokerul li oferd vdnzdtorului
166 FOR-FRU
informatii despre cumpdrdtor) {bur.) ~ frontiera - free border
name-ticket forta s.f. force ~ in bazinul portuar - free dock
~ de munca - labour force, manpower ~ de ~ nava - free on ship/ vessel
munca excedentara - surplus labour ~ peste bord - free overboard/overside
~ de munca exploatata - sweated labour ~ §lep - free into barge
~ de munca ieftina - cheap labour ~ de ~ transport - carriage free
~ vagon - free on rail/truck
munca necalificata - unskilled/ common
fran§izat s.m. (cesionar al unei
labour fransize) (corn.) manufacturer's agent
~ de munca temporara - casual labour fransiza s.f. 1. (corn.) franchise 2. (in
~ majora - act of God, cause beyond asigurdrile maritime, valoare a pier-
control derii sub care societatea de asigurdri
forte de productie - productive/ nu este obligatd sd acorde nici un fel
production forces fragil adj. breakable de despdgubire, dar peste care trebuie
fraht s.n. consignment note, waybill, so. ofere despdgubiri complete}
freight document franchise
~ aerian - air consignment note/ waybill fran§izor s.m. (cedent al unei fransize}
franca v.t. to frank, to prepay, to stamp (corn.) franchiser
francat adj. postpaid, postage paid ~ frauda s.f. fraud, embezzlement,
defalcation
insuficient - (despre o scrisoare) short-
fraudulos adj. fraudulent
paid frecare s.f. abrasion
franco adv. (corn.) free ~ bord - free on ~ a monedei - (ca urmare a cir-
board ~ bord stivuit si fara cheltuieli de culatiei, rezultdnd o diminuare •
descarcare - free on board and stowed and greutdtii) abrasion of coin
free discharging frigorifer s.n. refrigerating machine;
~ bord si rujat - free on board and free refrigeration plant
trimmed frigotehnica s.f. refrigeration
~ camion - free on truck ~ carau§ - free frigotehnist^.m. refrigerationist s
carrier ~ chei - free alongside quay ~ de-a front s.n. front, face
lungul navei - free alongside ship/vessel ~ al cheiurilor - quayage, frontage
~ depozit - free into store, free entrepot ~ ~ de abataj - face of workings
~ de dane - berthage, berthing space
domiciliu - free delivered/domicile
~ de exploatare - (intr-o cariert
quarry face
frontiers s.f. frontier, border
~- a eficientei - (indicatorii cei im
favorabili din punctui de vedere «
riscului si al rentabilitdtii) {fin
efficient frontier
fructifer adj. fruit-bearing, fructifero<<
FUN-FUR 167
funciar adj. ground..., land(ed)... functie conducerea unei societdti) company
s.f. 1. function 2. (slujbd) job; officer
(post) post, position, office ~ vamal - revenue/customs officer,
~ a cererii - demand schedule searcher
~ a ofertei - supply schedule fundatie s.f. (institutie) endowed
~ amovibila - revocable post establishment/institution, endowment,
~ de consum - consumption function foundation
~ de manager - managership funt s.m. (imitate de mdsurd pentru
~ de productie - production function greutate) pound
~ de stimulare a vanzarilor - (relatia fura v.t. to steal, to thieve; (a jefui) to
dintre activitatea de marketing si rob; (in cantitdti mid) to pilfer
nivelul vanzarilor) sales response furaj s.n. forage, fodder
function furgoneta s.f. van, utility car/vehicle;
~ de utilitate - utility function (pentru livrdri) delivery car/van
~ publica - public office furnituri s.f. pi. (mar/a, obiecte
~ superioara - seniority furnizate) supply of goods/materials,
functii pe servicii - departmental supplies; (rechizite) requisites; {textile)
functions appurtenances, trimmings, furnishings
functiona v.i. 1. to function 2. (despre ~ de birou - office stationery
o marina) to run, to work ~ maritime - ship chandlery
functional adj. functional furniza v.t. to supply, to furnish (with),
functionar s.m. office bearer/holder; to purvey; (a livrd) to deliver v.i. to
(public, civil, ecleziastic; secretar) purvey (for); (alimente si servicii) to
officer; {de birou) office worker; (de cater (for)
staf) public/civil servant, official, furnizare s.f. supply, furnishing,
functionary; (comercial; secretar) clerk purveyance; (livrare) delivery; (de
~ inferior/subaltern - junior clerk/ alimente si servicii) catering
officer furnizor s.m. supplier, (supply)
~ la ghiseui unei banci - bank teller contractor, purveyor; {de echipamenf)
~ la oficiul postal - mail teller outfitter; (mai ales de mobila)
~ public/de stat - public/civil servant, furnisher; (de alimente) victualler,
(public) official provider
~ responsabil cu clasarea ~ de alimente - victualler
documentelor - filing clerk ~ de alimente si servicii - caterer
~ responsabil cu corespondenta - - intermediar - subcontractor
correspondence clerk ~ maritim/naval - ship chandler
~ responsabil cu relatiile cu publicul furt s. n. 1. theft; (jaf) robbery;
- public relations officer (mdrunt) pilferage 2. (dr.) larceny ~
~ superior - high official, officer of calificat - (dr.) aggravated theft ~ din
state; executive officer; {din magazin - shoplifting
168

~ marunt/sub o anumita valoare -


(dr.) petty larceny
~ peste o anumita valoare - (dr.)
grand larceny
~ prin efractie - burglary
furturi §i furti§aguri - {asig.) theft
and pilferage
fuss.n. shaft
~ orar - hour/time zone
fuziona v.;'. to merge, to amalgamate,
to fuse
fuziune s.f. merger, merging,
amalgamation, fusion
~ congenera - (intre firme din aceeasi
Industrie in care partenerii de fuziune

FUR-F1

nu sunt nici clientii, nici furnizc uneia


dintre ele) congeneric merger ~ -
conglomerat - (intre societdti i
industrii diferite) conglomerate merg ~
operationala - (fuziune prin a sunt
integrate operatiunile a dc companii in
speranta obfinerii ui wantage
sinergetice) operating merg ~
orizontala - (fuziunea a doua fir, care
produc acelasi tip de bunuri .1 servicii)
horizontal merger ~ prin absorbtie -
merger absorption
~ verticala - (achizitia unei firme catre
unul dintre furnizori sau alia vertical
merger
G
gabarit^.M. overall size/dimension
garantie s.f. 1. collateral; (fond de
~ al marfii stivuite - (mar.) stowing
warranty; (de acoperire/garantie
dimension
gaj s.n. pledge, gage, lien guarantee, surety, pentru un imprumut,
~ cu deposedare - unredeemed pledge garantie pentru o tranzactie) cover,
~ fara deposedare - redeemed pledge coverage; (a
a da/a pune in ~ - to pledge, to gage, executdrii unui contract) pledge, guaranty;
to put in pledge (sumd cerutd ca avans pentru datorii sau
a scoate din ~ - to redeem a pledge, to daune eventuale ori pentru indeplinirea
take out of pledge. obligatiilor contractuale) caution
galantar s.n. shop window/front, money; (cerutd exportatorilor) tender
showcase guarantee; (cautiune) bail 2. (acord,
galanterie s.f. 1. (prdvalie) contract de garantie de platd) bond ~
haberdasher's, hosier's 2. (obiecte)
bancara - bank guarantee ~ colaterala -
narrow goods; (de bdrbat) men's
(pentru un imprumut) collateral
haberdashery; (de dama) hosiery
galon s.n. (unitate de mdsurd pentru ~ contra riscurilor la export - export risk
capacitate) gallon guarantee
gama s.f. scale, range ~ corespunzatoare - adequate security ~
~ de preturi - scale of prices de calitate - warranty of quality ~ de
~ de produse - range/portfolio of executare - (a contractului) performance
products guarantee ~ de navigabilitate - (mar.)
~ sortimentala - product mix/range warranty of seaworthiness
garant s.m. guarantor, surety, ~ exagerata - excessive guarantee ~
warrantor, bail, bondsman expresa - express warranty ~ fiduciara -
a fi ~ pentru - to stand surety for (document care garan-teazd ca
garanta v.t. to guarantee, to warrant, to
proprietatea mcredintatd unui
secure; (bur., fin.) to cover
administrator fiduciar nu va suferi nici o
~ pentru - to stand security for, to
go/to become bail/security for daund din cauza acestuia) fiduciary bond
garantat adj. guaranteed, warranted, ~ fixa - (dreptui creditorului fiind limitat la
secured; (bur., fin.) covered un anumit activ al unei societdti) fixed
~ prin obligatiuni - bonded charge ~ flotanta - (dreptui creditorului
(de calitate etc.) platd) guaranty, pledge; extinzdndu-se la toate activele unei
(colateral, un imprumut) societdfi) floating charge ~
guvernamentala - government security ~
imobiliara - pledge of real property
170 GAR-GH1

~ implicita - (asig.) implied warranty general adj. 1. general; (global)


~ mobiliara - pledge of movables, overall, global 2. (incluzand toate
personal security cheltuielile, riscurile etc.) all-in
~ nula - (proprietate industrials ce nu generator adj. generating s.n.
poate servi drept grantie bancard dacd generator
nu este in exploatare) dead security ~ de venit pasiv - passive income
~ pe baza de depozit §i credit - generator
deposit-cum-credit guarantee geodezie s.f. geodesy, geodetics
~ permanenta - continuing guarantee geografie s.f. geography
~ reala - (dr.) corporal security ~ comerciala - commercial geography
~ serioasa - trustworthy guarantee ~ economica - economic geography
~ solidara - (dr.) joint guarantee/ gera v.t. to manage, to run; to
surety administer, to administrate
~ solida - reliable guarantee gerant adj. managing
~ suplimentara - additional security gestiona v.t. to administer, to
~ unica - single guarantee administrate; to manage
a da ~ - to warrant gestiune s.f. administration;
gara s.f. (railway) station; (SUA) depot management
~ de calatori - passenger station ~ a activelor - asset management
~ de coletarie/mesagerie - parcel/ ~ a creditelor - credit management
packet station ~ a datelor - data management
~ de frontiera - border/frontier station ~ a datoriei - debt management
~ de marfuri - goods station ~ a inventarului - inventory
~ de tranzit - transit station administration/control
~ de triaj - marshalling yard ~ a intreprinderii - enterprise
~ maritima - harbour station management
~ terminus - terminal, terminus ~ a lichiditatilor - cash management
garderoba s.f. cloakroom; (SUA) ~ a riscurilor - risk management
checkroom ~ a stocurilor - stock administration./
gazs.n. gas control
~ Uchefiat - liquefied gas ~ bugetara - budget/budgetary
~ natural - natural gas administration
~ natural lichefiat - liquefied natural ~ economica - economic
gas administration/management
~ petrolier lichefiat - liquefied ~ financiara - financial management
petroleum gas ~ gre§ita - mismanagement
~ petrolier lichid - liquid petroleum ghid s.m. (persoana) guide s.n.
gas guide(book), handbook; (care cuprinde
gazdui v.t. to house, to lodge, to unitatile monetare, de mdsura ale mai
accommodate multor tari) cambist
~ rutier - roadbook
GHI-GRA 171
~ turistic - tourist guidebook, traveller's ~ comunala/municipala - communal
handbook husbandry, town management, utility
ghiseu s.n. counter, wicket; pay desk/ ~ individuals - individual farm
office; {c.f.) (booking-office) window; gospodina s.f. housekeeper
(la teatru sau cinematograf) box-office grad s.n. 1. (in matematicd, tehnicd
(window) etc.) degree 2. (rang) rank, degree 3.
(de apreciere) extent, rate, level
~ de informatii - information desk girs.n.
~ de avarie - extent of the damage
{andosare) endorsement ~ conditional - ~ de fiscalitate - taxation degree
qualified endorsement ~ de complezenta - ~ de folosire a fortei de munca - rate
accommodation endorsement of work
~ in alb - blank endorsement gira v.t. 1. (a ~ de tranzactionare - {bur., fin.)
andosd) to endorse 2. (a garanta) to marketability
warrant, to guarantee girant s.m. ~ de uzura - rate of wear
(andosant, andosator) endorser grafic s.n. diagram, graph, chart,
giratar^.m. (andosatar) endorsee global schedule
adj. global, total, aggregate, gross, ~ al pragului de rentabilitate -
overall; {despre preturi, cheltuieli) breakeven chart, profitgraph
overhead; all-round/-in globalizare s.f. ~ al cererii - demand schedule
~ cu baloane - {in care societdtile sau
globalisation glont s.n. (imprumut
produsele sunt reprezentate prin
rambursat intr-o singurd transd la cercuri/baloane proportionale ca
sfdrsitui perioadei scadente) bullet
gol s.n. {spatiu gol, vid) emptiness, void mdrime cu puterea competitivd ca
~ de productie - idle/slack time, exprimatd prin volumul vdnzdrilor,
active sau cota depiatd) bubble chart
bottleneck
~ de incarcare - diagram of loading
gospodar adj. (econom) thrifty s.m. 1.
~ de operatii - operation chart
householder 2. (bun administrator) good ~ de prioritate - priority schedule
manager ~ de transport - {mar.) shipping
gospodari v.t. (a conduce, a admi-nistrd) schedule
to manage, to administer v.i. to keep house, granita s.f. border, frontier
to manage a household v.r. to set up house gratificatie s.f. bonus, bounty
gospodarie s.f. 1. household 2. {menaj) gratis adv. gratis, without payment,
housekeeping; menage 3. {administrate, free of charge
administrare) husbandry ~ agricola - gratuit adj. gratuitous, gratis,
homestead ~ agricola colectiva - chargeless, costless, free (of charge),
collective farm ~ agricola de stat - state for free, at no charge adv. gratuitously
gratuitate s.f. gratuitousness
farm
gramada s.f. {vrac) bulk
grane s.f. pi. grain, corn; {cereale)
cereals
172 GRA-GRE
grau s.n. wheat; grain, corn ~ moarta - (care nu aduce navlii)
grefa s.f. (dr.) office of the clerk of the {mar.) deadweight
court, clerk of the court's office, record ~ monetara - nummary weight
office ~ netaxata - weight allowed free
grefier s.m. (dr.) clerk of the court, ~ neta - net weight
recorder ~ neta a caricului descarcat - (mar.)
greseala s.f. mistake; (eroare) error outturn (weight)
~ de copiere - clerical error ~ neta a tarei - net tare
~ de tipar - printer's error ~ neta efectiva/reala - net net weight
greutate s.f. weight; (sarcind) burden; ~ predata - delivered weight
(incdrcdturd) load ~ proprie - (a unui vehicul, a unei
~ a carcasei/a animalului taiat si nave) deadweight
curatat - carcass weight ~ proprie/fara incarcatura - weight
~ a caricului - cargo/shipping weight empty, sole weight
~ a lotului de marfa - weight of parcel ~ reala a tarei - clear/real tare
~ a marfii descarcate - land/landed/ ~ specifica - specific gravity
landing weight ~ stabilita de incarcator - (mar.)
~ a marfii in vrac - bulk weight shipper's weight
~ a marfii incarcate - loaded weight ~ sub cea normala/permisa -
~ a navei goale - (mar.) light underweight
displacement/weight, light ship/vessel, ~ suplimentara - extra weight
lightweight tonnage, unloaded ~ si continut necunoscute - (mentiune
displacement intr-un conosament) (mar.) weight and
~ bruta - (marfa cu ambalaj) content unknown
gross/tare weight ~ totala - total weight
~ consemnata in warant - warrant ~ unitara - unit weight
weight ~ utila - useful weight
~ cu ambalaj - packed weight ~ uzuala a tarei - usual tare
~ de sacrificare - slaughter weight ~ , valoare si continut necunoscute -
~ descarcata/predata - outturn weight {mentiune intr-un conosament) {mar.)
~ estimata - estimated weight weight, value and content unknown
~ estimata a ambalajului - estimated ~ vie — (a animalului inainte de tdiere)
tare live weight
~ -etalon - standard of weight, test ~ volumetrica - weight by volume,
weight bulk density
~ excedentara - overweight greva v.i. (dr.) to encumber, to burden
~ in livre - poundage greva s.f. strike, work stoppage,
~ in minus - (la predare) short weight suspension of work, walkout; industrial
~ incarcata - (mar.) shipped weight action
~ legala a tarei - legal tare ~ a consumatorilor - consumer strike
~ maxima - all-up weight ~ a cumparatorilor - buyers' strike
GRE-GUV 173

~ a foamei - hunger strike ~ autorizata - ~ manageriala - (sistem de evaluare a


official strike ~ de avertisment - competentei manageriale) managerial grid
warning/token strike grup s.n. 1. group; cluster 2. (cere de
~ de delimitare - (grevd cauzatd de persoane cu interese economice
conflictui apdrut intre sindicate cu privire comune sustinute pe cdi ilegale) ring ~ de
la ce categoric de muncitori ar trebui sd activitati analoage -job family ~ de
execute anumite tipuri de lucrdri) (SUA) brokeri neoficiali - coulisse ~ de interese
jurisdictional strike ~ de protest - protest - (economice) vested interests; (corporatie,
strike ~ Ae siAiAaritate - sympathetic grup de oameni ae afaceri care soYicita
striKe ~ -fulger/spontana - lightning strike faciYitdfi, mdeosebi de naturd legislativa}
~ generala - general strike ~ italiana/la special interest
locul de munca - sit--down/-in strike ~ de presiune - lobby ~ de studiere a
~ neautorizata - unofficial strike; (de cerintelor consu-matorilor - aspirational
sindicaf} wildcat strike ~ patronala — group ~ socioeconomic - socioeconomic
(inchiderea fabricii de cdtre patronat pe o grade
anumitd perioadd pentru a nu satisface ~ strategic - (grup de societdti cu pondere
revendicdrile salariatilor) lockout ~ importantd in cadrul unei industrii care
perlata - go-slow (strike) a chema la ~ - to urmeazd o strategic comuna) strategic
call out a declara ~ - to call a strike a face group grupa s.f. group; (categoric de
~ - to (go on) strike, to walk out, to stop salarizare, impozitare} bracket ~ de
work venituri - income group guler-s-./i. collar
a fi in ~ - to be on strike a intra in ~ - to gulere albastre - (muncitorii manuali/
come out on strike grevist s.m. striker, industrial!) blue-collar workers ~ albe -
work(man) on strike (clasa de mijioc din societdtile industriale
grila s.f. grid; scale avansate) white-collar workers
~ de aprovizionare - (model al acti-vitdtii guvern s.n. government guverna
de aprovizionare industrials) buygrid ~ de v.i. to govern ~ prost - to
salarizare - pay/salary scale misgovern guvernator^.w.
governor ~ general - governor
general
H
hala s.f. 1. hall 2. (in piatd) market ~ -moneda - paper money ~ pentru
house/hall, covered market emisiuni de valoa
~ de carne - meat market bancnote - security paper
~ de legume - vegetable market ~ timbrata - stamped paper
~ de pe§te - fish market ~ velina - (wire-) wove paper
~ de vechituri - second-hand market hartii de valoare - (fin.) securities
hamal s.m. 1. porter 2. (mar.) hebdomadar adj. weei
stevedore, longshoreman hebdomadal, hebdomadary s.n. WE
han s.n. inn (magazine)
hangar s.n. shed; (pentru avioane) hectare./!, hectare
hangar hedging s.n. (operatiune de cone
~ pentru depozitare temporara - carare a riscurilor ce pot decurge <
shed for short storage fluctuatiile cursurilor la bursele
~ pentru marfuri de export - export marfuri, din variatiile preturilor
sheed; (mar.) shipping shed tranzactiile de comerf exterior sau i
~ pentru marfuri in tranzit - transit cursurilor de schimb) (bur.,
shed, shed for passing goods hedging
~ portuar - dock/port shed ~ realizat prin cumpararea
~ portuar de marfuri - freight shed contracte futures - long hedging
hangiu s.m. innkeeper ~ valutar - currency hedging
harta s.f. map; chart hidrocentrala s.f. hydroelec
~ cadastrala - cadastral map (power)' plant/station, water-pos
~ geografica - geographical map plant
~ marina - sea/nautical chart hidrofil adj. (despre unele mdrf
hazard s.n. hazard; (rise) risk hydrophilic, water-retaining
~ moral - (comportament necinstit sau hidrofob adj. hydrophobic, wa
neglijentd a persoanelor care nu /moisture-repellent
suportd costurile actelor lor, situatie hidrotghmca s.f. hJdrotechnics
generatd de existenta unei asigurdri hiperinflatie s.f. hyperinflat
etc.) moral hazard runaway inflation
hartie s.f. paper holding s. n. holding (company)
~ de ambalaj/impachetat - pack/ horticultor^.m. horticulturist
packing/wrapping paper horticultura s.f. horticulture
~ de scrisori - note/letter paper hotarare s.f. (decizie) decision; (ora
~ de tipar - printing paper order; (decret) decree; (judeca
~ de ziar - news paper r eased) judg(e)ment, sentec
~ indigo/carbon - copy paper (arbitrald) award
HOT-HOV

~ a administratiei locale - by(e)-law


~ judecatoreasca - judg(e)ment,
sentence
~ judecatoreasca de declarare in
stare de faliment - decree in
bankruptcy, adjudication order
~ judecatoreasca de lichidare -
winding-up order
~ judecatoreasca de scoatere de sub
sechestru - replevin
~ judecatoreasca definitiva -
judg(e)ment absolute
~ judecatoreasca executorie -
enforceable judg(e)ment
~ judecatoreasca in contumacie -
judg(e)ment in absence
175

hotart v.t. (dr.) to decide, to rule; (o


penalitate, o plata) to award
~ asupra unei spete - {dr.) to deal
with a case
~ in fond - (dr.) to decide on the
merits of the case
hotels./?, hotel
~ -pensiune - residential hotel
hotelier adj. hotel... s.m. {proprietor
sau director al unui hotel) hotelkeeper,
hotelman
hovercraft s.n. (aeroglisor, nava pe
pernd de aer) hovercraft, air-cushion
ship/vessel
~ costier - coaster hovercraft
~ pentru pasageri - passenger
hovercraft
I
iard s.n. (unitate de masurd pentru iluzie s.f. illusion
lungime) yard ~ monetara - (ideea falsa cd banii avea
identificare s.f. identification o putere fixd de cumpdrc tendinta de a
~ automata - (a unui produs) ignora modifies valorii banilor din
automatic identification cauza inflatiei sa deflatiei) money
identitate s.f. identity illusion imagine s.f. 1. image 2.
~ a corporatiei - (man.) corporate (imprimatur monedd, marcd) mintage ~
identity
a corporatiei - (man.) corpc image
~ falsa — (pentru incasarea unui cec)
false pretences ~ a marcii - brand(ed) image imigra v.i.
ieftin adj. cheap, inexpensive to immigrate imigrant.s'.w. immigrant
ieftinatate s.f. cheapness, imobil s.n. house; (cladire) build (cu
inexpensiveness teren, instalatii) premises ~ comercial -
ieftini v.t. to reduce/to diminish the business premises ~ cu locuinte -
price ofv.r. to fall in price, to come/to collective housing imobiliar adj. real,
go down immovable imobiliza v.t. (un
ierarhic adj. hierarchical adv. capital) immobilize, to tie up, to lock
hierarchically, through the usual away.1 impact s. n. impact ~ al
channels impozitului - tax impact impar adj.
ierarhie s.f. hierarchy; levels of odd
authority, chain of command
imperialism^.?!, imperialism ~
ierarhizare s.f. (a posturilor in functie
de competenta cerutd si salarizarea economic - economic imperialism
corespunzdtoare) grading implementa v.t. to implement
igiena s.f. hygiene implicare s.f. (a unui cumpdrdtor
igiena muncii - industrial health/ luarea unei decizii atunci cdnd c.
hygiene zitioneazd un produs) involvement
ignorat adj. (despre actiuni puse in import s. n. import; importation ~ cu
vdnzare) neglected scutire de taxe vamale --free
ilegal adj. illegal, unlawful, illicit adv. importation ~ global - total import ~
illegally, unlawfully interzis - prohibited import ~ masiv -
ilegalitate s.f. 1. (caracter ilegal) heavy import importuri invizibile -
illegality, unlawfulness 2. (act) (import servicii) invisible imports
unlawful act; secret/underground
activity
ilicit adj. illicit, illegal, unlawful adv.
illicitly
IMP-IMP 177
~ paralele - (de produse cu preturi ~ negativ - (transfer de venit, de la cei
mai scdzute decdt cele din propria bogati la cei sdraci, in vederea garan-
tard) parallel imports tdrii unui venit minim acestora din
~ vizibile - (import de mdrfuri) visible urmd) negative income tax
imports ~ pe avere - wealth tax
importa v.t. to import ~ pe cap de locuitor - capitation(tax),
importator s.m. importer head/poll tax
~ independent - independent importer ~ pe capital - capital tax, tax on
impostura s.f. (pentru incasarea unui capital
cec) false pretences ~ pe ca§tigul de capital - capital gains
impozabil adj. taxable, leviable; tax
(despre o proprietate) rat(e)able, ~ pe chirii - rent tax
assessable; (referitor la taxele vamale ~ pe cifra de afaceri - turnover tax,
etc.) dutiable; (referitor la accize) tax on turnover
excisable; (referitor la taxele rutiere, ~ pe circulatia marfurilor - (perceput
taxele percepute in piete, targuri etc.) in jiecare etapd a procesului de
tollable distribute) sales/tumover/transactions/
impozit s.n. tax, duty, impost, cascade tax
contribution; (taxa rutierd, impozit per- ~ pe consuin - consumption/
ceput in piete, targuri etc.) toll expenditure tax, tax on consumption
~ amanat - deferred tax ~ pe dividende - dividend tax
~ anual - (pe proprietate) reprises ~ pe dobanda - interest tax
~ ascuns/indirect - hidden tax ~ pe donatie - donation/gift duty
~ asupra prelucrarii industriale a ~ pe incasari - receipts tax
produselor - processing tax ~ pe lux - luxury tax
~ auto - (mai ales la masinile de ~ pe profit - profit/revenue tax; (SUA)
import) car tax corporate/corporation tax
~ conform categoriei de impunere - ~ pe profitui excedentar nedistribuit
schedule(d) tax - (impozit pe dividendele nedistribuite
~ degresiv - degressive tax primite de o societate de investitii
~ direct - direct tax financiare) excess retention tax
~ echitabil - equitable tax ~ pe proprietate - property tax
~ extraordinar - emergency tax ~ pe salarii - salary tax
~ fiscal/pe timbru - stamp duty ~ pe supraprofit - excess profits tax,
~ funciar - land/ground tax supertax
~ global/forfetar - lump-sum tax ~ pe unitate/unitar - unit tax
~ imobiliar - real estate tax ~ pe venit - income tax; (SUA) federal
~ indirect - indirect tax income tax
~ local/municipal - council/local/ ~ pe venitui global - total income tax
municipal tax ~ pe venitui personal - personal
income tax
178
~ progresiv - progressive tax ~ excesiva - overtaxation ~ nejustificata
~ proportional cu venitui - graduated - exaction ~ pe piata de catre
income tax consumatori -
~ regresiv - regressive tax unui produs} consumer pullthrough
~ represiv - (pentru franarea inves- ~ proportionala cu venitui
titiilsr, a consumului) repressive tax graduated taxation
~ restant - (5' UA) delinquent tax imputa v.t. (bani) to deduct... (frc
~ retinut la sursa - withholding tax to charge
~ succesoral/pe mostenire - imputare s.f. (in bani) charge
inheritance tax, succession duty, estate imunitate s.f. immunity
duty/tax ~ diplomatics - diplomatic privilege
~ unic — single tax ~ fiscala - tax franchise
~ uniform - flat tax ~ parlamentara - parliamenta
impozite de asigurari sociale - social immunity
security taxes ~ vamala - duty-free import
~ si taxe - taxes and dues imunizare s.f. (procesul de stabilire{
impozita v.t. to tax; to levy taxes on mentinere a unei duratii egale la acfl|
impozitare s.f. taxation si pasive in vederea reducerii rise
~ la sursa a venitului - (din salami) ratei dobanzil) (fin.) immunization
pay as you earn inactiv adj. inactive; (stagnant)
~ multipla/dubia - multiple taxation (neproductiv) dormant; (nefolosit)
~ proportionala cu posibilitatea de a unemployed; (despre o piata)
plati - ability-to-pay taxation sluggish; (fdrd tranzactii) (bur.) list
impresar^./n. impresario inactivitate s.f. inactivity; (stagn
imprima v.t. 1. (a tipdri) to print 2. dullness
(tesaturi) to (im)print; (prin apdsare cu inalienabil adj. inalien<
sigiliul, stampild) to emboss unassignable
imprimat adj. printed s.n. print; (for- inamovibil adj. irremovable
mular) form pi. printed works, print inamovibilitate s.f. irremovability
matter/paper inaugura v.t. to inaugurate;
imprimerie s.f. 1. printing office/ deschide) to open
works/house 2. (de tesaturi) printery incapacitate s.f. 1. (de mu.
impune v.t. 1. to impose: (o sarcina) to disability; (invaliditate) inval
assign 2. (fiscal) to tax; (o proprietate) 2. (juridica) disability; (legald) (If,
to rate, to assess; (plata accizelor) to incapacity
excise ~ de a actiona in justitie - disabilit
~ excesiv - to overtax sue
impunere s.f. 1. imposing; (a unei ~ de a mcheia contracte - disabilit
sarcini) assignment 2. (fiscala) enter into contracts
taxation; (a unei proprietdti) rating, ~ de a mstraina o proprietat
assessment disability to alienate property
INC-IND 179

~ de munca permanenta §i totala - ~ de concediere - dismissal


total permanent incapacity compensation/pay/wage, terminal
~ de plata a datoriilor - inability to wages
pay debts ~ de concediu - vacation allowance,
~ temporara de munca - temporary holiday pay
disability ~ de deces — (platibild in caz de deces)
incaso s.n. collection of payments (asig.) death benefit
~ documentar - (pperatiune de inca- ~ de deplasare - (in interes de ser-
sare efectuatd de banca exportatorului viciu) travel/travelling allowance,
la dispozitia acestuid) documentary subsistence allowance/money; (acor-
collection datd martorilor intr-un proces)
incendiere s.f. setting on fire conduct money; (pe numdr de mile)
~ premeditata - (asig.) arson mileage
incendiu s.n. 1. fire 2. (provocat) ~ de formare/pregatire - training
(asig.) arson allowance
incertitudine s.f. (situatie in care ~ de greva - strike benefit/pay
rezultatele unei decizii nu sunt sigure) ~ de munca in strainatate - foreign
uncertainty allowance
include v.t. 1. to include, to add in, to ~ de reprezentare - entertainment
comprise, to contain; (intr-un plic) to allowance
enclose; (a inserd) to insert 2. (costut) ~ de §omaj - dole
to figure in ~ familiala - family allowance
inclusiv adj. (despre preturi, tarife) ~ parlamentara - member's
inclusive (of) adv. inclusive; emoluments
inclusively; included ~ pentru cointeresare/stimulare -
~ cheltuielile - charges included (acordatd conducerii unei societdti)
~ toate cheltuielile - inclusive of all (man.) enabling/goodwill payment
charges ~ pentru cre§terea preturilor -
incorporal adj. (dr.) incorporeal deamess allowance
inculpa v.t. to indict, to charge, to ~ pentru incapacitate de munca -
inculpate disability benefit
indemniza v.t. to indemnify, to requite ~ pentru persoane tntretinute de
indemnizatie s.f. (despdgubire) salariat - dependants' benefit
indemnity, compensation; (alocatie) ~ personala - personal allowance
allowance, benefit, pay; (de drum etc.} - speciala - perquisite
pay, allowance independenta s.f. independence
~ de boala - sick allowance/benefit/ ~ economica — (economic) self-
pay, statutory sick pay, sickness benefit -sufficiency
~ de celeritate - (mar.) dispatch indescifrabil adj. undecipherable,
money indecipherable; (ilizibil) illegible indexare
s.f. indexation
180 IND-IND
indicator s. n. indicator; index individual adj. 1. individual; (personal)
~ al strazilor - street directory personal 2. (dr.) several indiviz adj. (dr.)
~ al variatiilor sezoniere - index undivided, joint indiviziune s.f. (dr.) joint
adjusted for seasonal variations, index ownership/ tenancy
adjusted seasonally industrial adj. industrial industrialism s.n.
~ de cale ferata - railway indicator/ industrialism industrializa v.t. to
pole
industrialize industrial 5. m. industrialist
indicatori economici - economic
indicators industrie s.f. industry industria
~ financtari - financial indicators alimentara - food industry ~
indice s.m. index casnica/artizanala - home/cottage/ family
~ al costului vietii - cost-of-living industry
index ~ cauciucului - the rubber industry ~
~ al preturilor - price index ceramica - pottery industry ~ chimica -
~ al preturilor de consum - (indicele chemical industry ~ conservelor - packing
preturilor cu amdnuntuJ) consumer industry ~ constructiilor de masini —
price index, index of retail prices mechanical engineering/machine
~ al preturilor producatorilor - building (industry)
producer price index ~ de automobile - car/automotive industry
~ al salariilor - wages index
~ de prelucrare a lemnului -woodworking
~ bursier/al cursului actiunilor -
share index industry ~ distractiilor/spectacolelor -
~ corectat - rectified index amusement industry ~ editorials -
~ de cantitate - quantity/volume index publishing industry ~ extractive -
~ de dezvoltare a marcii - (care aratd extractive industry ~ fbrestiera -
mdsura in care un produs pdtrunde pe forest/timber/wood industry
diferite zone ale unei piete) brand ;, ~ frigului - refrigerating industry, cold!
development index storage trade • ~ grea - heavy
~ de lichiditate - (fin.) liquidity ratio industry | ~ hartiei - paper industry
~ de solvabilitate - (fin.) solvency | • ~ hoteliera - hotel industry/trade |
ratio metalurgica - metallurgic(,-
~ de uzura - wear index industry
~ financiar - financial ratio
~ miniera - mining industry ~ otelului -
~ general al preturilor - general price
index steel industry ~ petroliera - oil/petroleum
~ individual al preturilor - individual industry ~ poligrafica - printing industry
price index
~ sintetic al preturilor - aggregate
price index
indici ponderati - weighted in^ es
IND-INF 181
~ prelucratoare - process/processing/ inferior adj. (despre calitate) low,
manufacturing industry ~ primara — poor; (despre metale etc.) base
(care extrage si adund resursele naturale inflatie s.f. inflation
prin activitdti cum ar fi mineritui, ~ anticipata - forestalled inflation
agricultura etc.) primary industry ~ ascunsa/mascata - hidden inflation
~ secundara - {care utilizeazd resursele ~ controlata - pent-up inflation
~ de crestere - (situatie in care
industriei primare) secondary industry
inflatia, in anumite conditii si pro-
~ spectacolelor - show business ~ portii, poate contribui la cresterea
tertiara/serviciilor - tertiary/service economica) growth inflation
industry ~ de penurie - (cdnd oferta insu-
~ textila - textile industry ~ timpului liber ficientd exercitd presiuni de mdrire a
- leisure industry ~ transporturilor - preturilor) shortage inflation, short
carrying trade ~ turistica - tourist trade ~ squeeze
u$oara - light industry ~ viticola - wine ~ galopanta - hyperinflation, runaway
industry industrie-cheie/de baza - key inflation
industry ~ cu investitii man pe unitatea ~ lenta/taratoare - creeping inflation
de produs - capital-intensive industry ~ cu ~ prin cerere - (cauzatd de cresterea
perspective de dezvoltare -growth cererii agregate fata de oferta agre-
gata) demand-induced/-pull inflation
industry ~ locala - local industry ~
~ prin costuri — (cauzatd de cresterea
meste$ugareasca - handicraft industry costurilor de productie independent de
~ noua - infant industry ~ principals - cererea agregata) cost-push inflation
staple industry ~ protejata - (impotriva ~ prin moneda - (cauzatd de emisiuni
concurentei strdine) sheltered industry ~ monetare excesive) money supply
subvenfionata - subsidized industry inflation
industrii conexe - related industries ~ structurala - structural inflation
inertie s.f. inertia ~ suprimata - suppressed inflation
~ industrials - (dezinteresul unor inflationism s. n. inflationism
proprietari de intreprinderi indtistriale de inflationist adj. inflationary s.m.
a-si muta societdtile in alte locuri mai (adept al inflationismului) inflationist
propice desfdsurdrii activitdtii) industrial influenta s.f. influence
~ ilegala — (presiune exercitatd pentru
inertia
semnarea unui contract) (dr.) undue
inexigibil adj. inexigible, undue, not due influence
informatica s.f informatics
~ de gestiune - business/administrative
data processing
informatie s.f. information
~ ascunsa — (forma de manifestare a
hazardului moral intr-o relatie
182 1NF-INS
contractuald incompletd) hidden ~ de credite - credit officer, loan
information administrator/officer
~ asimetrica - (cu distribute inegald ~ de registru/clasificare - (mar.}
intre participantii la o tranzactie) (classification) surveyor, ship's/marine;
asymmetric information maritime surveyor
~ economica - economic information ~ de tonaj - (mar.) tonnage ga(u)ging
infractiune s.f. offence, malfeasance, surveyor
breaking/infringement of the law, ~ financiar - tax inspector, inspector of
transgression taxes
infrastructura s.f. infrastructure; ~ general - inspector general ~ sanitar -
social (overhead) capital officer of health, sanitary inspector
inginer s.m. engineer
~ silvic - forester
~ agronom - agricultural engineer,
~ vamal - customs inspector/surveyor ~
agronomist
~ constructor - civil engineer vamal maritim -jerquer ~ vamal terestru
~ consultant - consulting engineer - land waiter inspectorate, n. inspectorate
~ de constructii navale - naval ~ maritim - marine board inspectie s.f.
architect inspection, survey, examination
~ de exploatare - operating/works ~ de clasificare — (a registrului naval)
engineer survey classification
~ de poduri si sosele - government ~ tehnica - technical inspection/survey ~
civil engineer vamala - customs inspection/survey
~ electrician - electrical engineer instabil adj. unstable; (despre piata
~ mecanic - mechanical engineer bursierd) volatile; (fluctuant) wide
~ minier - mining engineer instabilitate s.f. instability; (fluctuatie)
~ silvic - silvicultural/forestry expert
unsteadiness
~ -sef- chief engineer
~ tehnolog - process engineer ~ politica - political uncertainty instalatie
inginerie s.f. engineering s.f. installation; equipment, outfit; plant ~
~ financiara - financial engineering de apa - plumbing ~ de iluminat -
~ tehnica - engineering illumination plant ~ de operat cereale -
insolvabil adj. insolvent (mar.) bulk grain-handling appliance
insolvabilitate s.f, insolvency ~ de operat marfuri in vrac - (mar.) bulk
inspecta v.;. to inspect, to survey, to cargo handling facility ~ de punte - (mar.)
examine deck gear ~ frigorifica - refrigerating/cold-
inspector s.m. inspector, surveyor, -storage plant, freezer ~ in aer
(inspection) officer liber/deschisa - outdoor plant
~ de asigurari - (in sectorul asi-
gurdrilor pentru accidente si incendii)
insurance surveyor
INS-INT 183

~ sanitara - sanitary installation instrument s.n. 1. instrument;


instalatii de santier - site facilities (unealta) tool, implement; (dispozitiv)
~ portuare - harbour/port facilities device 2. (act juridic) (legal)
d
~ portuare de operare - (incdrcare, instrument
descdrcare) shipping facilities ~ de plata - instrument of payment
instanta s.f. (dr.') instance, law court, ~ financiar/de credit - credit
court (of justice) instrument
~ civila - civil court ~ incomplet de plata - {cambia)
~ penala - criminal court inchoate instrument
institui v.t. to institute, to set up, to ~ monetar - monetary instrument
establish instrumente de control - inspection
~ retentie asupra - to put a lien on tools
~ un embargo - to embargo, to lay an ~ negociabile - (fin.) negotiable
embargo instruments/securities, trad(e)able
institute. institute instruments
~ de cercetari - research institute • insuficient adj. insufficient, deficient,
~ de proiectare - design institute scarce, short; (despre stocuri, rezerve)
institutie s.f. institution, establishment low; (despre bani, capitaluri) stringent
~ bugetara - budgetary institution integrare s.f. integration
~ de binefacere - charity/benevolent/ ~ economics - economic integration
philanthropic institution ~ orizontala - (fuziunea organizatiilor
~ de stat - public office in aceeasi companie, Qpusd integrdrii
~ mandatata - corporate trustee verticale) horizontal/lateral integration
institutional adj. institutional ~ sociala - social integration
institutionalism s.n. institutionalism ~ verticals - (integrarea productiei cu
instructiune s.f. instruction, direction, sursele de aprovizionare si cu pietele
order de desfacere) vertical integration
instructiuni ale armatorului - (mar.) intensitate s.f. intensity
shipowner's directions ~ a capitalului - (yaloarea activelor
~ de asigurare - insurance instructions necesare pentru a produce un dolar de
~ de exploatare - working instructions vdnzdri) capital intensity
~ de folosire - service instructions interdictie s.f. interdiction,
~ de virare din cont curent in cont de forbiddance, ban, prohibition
depozit - (sau invers) bank sweep ~ a importului - import ban/
arrangements prohibition
~ tehnice - engineer regulations ~ de a executa ore suplimentare -
instrui v.t. to instruct; to train overtime ban
instruire s.f. instruction; training interes s. n. interest
~ in cadrul intreprinderii - training ~ asigurabil - insurable interest
within industry, in-house training ~ public - public interest
184
interimar adj. temporary, provisional, interviu s.n. interview
acting, ad interim ~ nedirijat/nestandardizat - informal
mterimats.n. interim interview
interior adj. internal, interior, inner ~ prin telefon - telephone interview
s.n. 1. interior, inside 2. (al unui stat) interzice v.t. to forbid, to interdict, to
inland, interior; (tard) home prohibit, to ban
intermediar adj. intermediate, interzicere s.f. forbiddance,
intermediary s.m. intermediate, interdiction, prohibition, ban
intermediary, agent, middleman, factor, intraprenoriat s.n. (promo varea call- |
go-between, bargain maker tdtilor de antreprenor in interiond \
~ al fuziunii - merger broker marilor companii) intrapreneurship |
~ de schimburi valutare - exchange intrare s.f. 1. entering; entrance 2. (is
jobber posesie) (dr.) entry, entrance 3. (inre-
~ financiar - financial intermediary gistrare in cont) (cont.) entry
~ in comertui angro - full-function ~ in functie - assumption of an office,
wholesaler taking up duties
~ in comertui cu marfuri - produce ~ in posesie - (dr.) entry, entrance
broker ~ in posesie prin fbrta - (dr.) forcible
a fi ~ - to intermediate; (intre) to deal entry
(between) ~ in vigoare - coming into force/effect
intermediere s.f. intermediation; (a introduce v.t. to introduce; (a insera}
unei afaceri, a unei tranzactif) to insert; (marfuri, propuneri etc.) ttt
factorage bring in; (o clauza) to put in
~ bursiera - stockjobbery, inunda v.t. 1. to flood, to inundate 2.
stockjobbing (piata cu o marfd) to glut
~ financiara - financial intermediation invalida v.t. (dr.) to invalidate
interministerial adj. interdepartmental invaliditate s.f. invalidity, disability;
intern adj. internal; domestic, home disablement
interstatal adj. interstate ~ totala - complete disability
interveni v.i. to intervene inventar s.n. inventory, stocktaking
interventie s.f. (a statului in economic, (lista) list, bill, schedule
a bdncii centrale pe piata financiar- ~ agricol - agricultural implements
-bancard etc.) intervention ~ continuu - continuous inventory
~ a statului - state/government ~ de lada - packing list/note/sheet/sUj
interference ~ fizic - physical inventory
~ bancara - (pentru sustinerea ~ mort - (utilaje si constr
cursului). banking support agricole) deadstock
interventionist s.m. (adept al inter- ~ pe stocuri - lot-size inventory
ventiei statului in economic) ~ periodic - (cont.) periodic
interventionist inventory
intervieva v.t. to interview ~ permanent - (mentinut la zi) (con
perpetual inventory
1NV-IPO 185
~ viu - (septel) livestock a face un ~ - to ~ financiara - financial investment ~ fixa -
inventory, to draw up an inventory, to take (in infrastructura) fixed investment
stock of an inventory ~ involuntara - (in stocuri de mar/a,
inventaria v. t. to inventory investi v.t. to cauzatd de productia pe stoc)
invest; (a plasa) to place, to vest, to put out involuntary investment ~ in obiecte de
~ excesiv - to overinvest investitor^.w. valoare - non-monetary investment
investor ~ institutional - (organisme care ~ in strainatate - international/ overseas
dispun de resurse importante, care investment
procedeazd in mod regulat la investitii si ~ necorespunzatoare - unsuitability ~
care gestioneazd portofolii de man negativa - disinvestment, negative
dimensiuni, precum companiile de investment
asigurdri, fondurile de pensii si investitii, ~ neta - net investment ~ pe termen lung -
handle) institutional investors long-term investment, lockaway, lockup ~
~ mare - (investitor strategic) big investor planificata - planned investment ~ privata
~ mic - small investor investitie s.f. - private investment ~ productiva -
investment; (plasament) placement, productive investment ~ publica/de stat -
placing public/government investment
~ aducatoare de profit - (constant si ~ sigura - safe investment ~ straina -
sigur) true investment foreign investment ~ straina directa -
~ autonoma - (cheltuieli de investitie care foreign direct investment
nu sunt induse de modificdri ale nivelului investitii de portofoliu - portfolio
productiei, ci sunt realizate pentru investments
dezvoltarea infrastructurii) autonomous ~ induse - (termen care desemneazd
investment ~ bruta - gross investment ~ investitiile realizate pentru satisfacerea
comerciala - (investitia uneifirme in cresteru constatate sou estimate a cererii
actiunile unei companii din acelasi sector de bunuri economice) induced/ passive
de activitate cu eel al investitorului) trade investments
investment ~ speculative - speculative
~ comunitara/obsteasca - community investments
investment ipoteca v.t. to mortgage, to
~ cu rise scazut - conservative investment hypothecate; (a gaja) to pledge ipotecar
~ de capital - capital investment ~ adj. hypothecary a fi obligat ~ - to be
directa - direct investment ~ etica - bound by mortgage
ethical investment ~ excesiva - ipotecare s.f. mortgage, mortgaging,
overinvestment ~ externa - foreign hypothecation; (go/are) pledging ipoteca
investment s.f. mortgage, hypothec; (gaj) pledge
186 IPO-IZV
~ aeronautica - aircraft mortgage ~ ~ imobiliara - residential mortgage
asiguratorie - endowment mortgage ~ ~ in bani - capital mortgage
contributiva/colectiva - (ipoteca data unui ~ invaluitoare - (ipoteca secundara)
singur creditor, alcdtuitd prin contributiile mai mortgage wraparound
muhor persoane) contributory mortgage ~ cu ~ judiciara - mortgage by order of the
amortizare graduala/progresiva - graduated court
payment mortgage ~ cu dobanda variabila - ~ legala - legal mortgage
adjustable/ variable rate mortgage ~ cu termen ~ maritima/navala - maritime/ ship
scurt de rambursare -quick-pay mortgage mortgage
~ de prim rang - (creantd garantatd printr-o ~ maximala - (ipoteca constituitd
ipoteca imobiliard fdrd rang anterior) first pentru o creantd nedeterminata)
mortgage ~ de rang inferior - (ipoteca maximum sum mortgage
precedatd de unul sau mai multe ranguri) ~ mobiliara - chattel mortgage
junior mortgage ~ de rangul doi - (creantd ~ preferentiala - senior mortgage
garantatd printr-o ipoteca imobiliard de rang ~ prin inchiriere - (SUA) leasehold
posterior care se adaugd la ipoteca de prim mortgage
rang) second mortgage ~ deschisa — (a caret ~ principals - head mortgage
sumd poate fi mdrita) open mortgage ~ a face o ~ - to mortgage, to raise a
echitabila - (ipoteca neinscrisd pentru mortgage
garantarea unui credit) equitable mortgage a greva un bun cu o ~ - to encumber
~ generala/totala - blanket mortgage ~ globala an estate with mortgage
- (care inlocuieste tin numdr de ipoteci irosi v.t. to squander, to waste
existente) blanket mortgage istorie s.f. history
~ economica - economic history
itinerar s.n. itinerary, route, way;
(maritim sau aviatic) lane ~ turistic -
tourist itinerary izvor s.n. spring ~ de
ape minerale - spa
/\
imbarca v.t. 1. (mar.) (persoane) to impaduri v.t. to afforest, to put (a
embark; (marfuri) to ship, to take region) under timber
aboard, to haul on board 2. (in tren) to imparti v.t. to share (out), to apportion;
entrain 3. (in avion) to enplane v.r. 1. (a distribui) to distribute, to give out;
(mar.) to embark, to go aboard a ship 2. (a alocd) to allot; (a parcela) to parcel out; (a
(;>2 tren) to entrain 3. (f?i avion) to defaica, a scinda) to break down; (a repartiza
enplane un rise) (asig.) to spread; (scrisori) to deliver;
imbarcare ,?./ 1. (mar.) (de persoane) (carftle de joc) to deal out; (pomana) lo dole;
embarkation, embarkment; (de marfuri) (intre) to partition, to divide (among, between);
shipment, shipping (of goods) 2. (in (cifre) (la) to divide (by) impartire s.f. sharing,
tren) entraining 2. (in avion) enplaning apportionment, division; (distribute)
~ de balast - (mar.) ballastage distribution;
imbogati v.t. to make rich/wealthy, to (alocare) allotment; (defalcare, scin-
enrich v.r. to enrich oneself, to get/to dare) breakdown; (repartizare a unui
grow rich rise) (asig.) spread
a se ~ rapid/peste noapte - to strike it ~ a pietei - market sharing
rich ~ a timpului de folosire - time sharing
imbogatire s.f. enrichment, enriching, impovara v.t. (cu datorii, impozite,
money-making responsabilitati) to saddle
imbracaminte s.f. clothes, clothing, impovarator adj. (oneros) burdensome
wear, (wearing) apparel tmproprietari v.t. to put in possession
~ de protectie - protective clothing of land, to appropriate land to
imbunatati v.t. 1. to improve, to better improprietarire s.f. allotment,
2. (a asana/a recupera un teren) to appropriation, assignment; (reformd
reclaim agrara) land reform
imbunatatire imprumut s.n. loan, accomodation,
betterment advance; (credit) credit; (acordat unei
~ continua - s.f. improvement, (man.) intreprinderi care produce pentru stat
improvement sau pentru derularea unor servicii
imbunatatiri continuous publice) imprest
funciare - land ~ bancar - bank advance/loan
improvement/betterment, reclamation ~ conditionat/cu clauze restrictive -
a face ~ funciare - to reclaim tied loan
impacheta v.t. to pack (up), to ~ consolidat — (credit ipotecar pe
package; (a inveli) to wrap (up) termen lung, acordat pentru o perioadd
impachetare s.f. package, packing; mai mare de 10 ani) permanent loan
(invelire) wrapping
188 IMP-IMP
~ contra semnatura - (credit care nu ~ pentru o zi/de pe o zi pe alta —
necesitd garantii suplimentare) (acordat caselor de compensate sas
signature loan agentilor de bursa) daily loan/money, day-
~ cu autolichiditate - (imprumut pentru to-day loan/money; (acordat agentilor de
finantarea activelor curente) self- bursa) street loan ~ pentru tranzactii - (in
liquidating loan vederea acoperirii necesarului de fond de •
~ cu dobanda variabila - (in functie de rulment) transaction loan 1~
rata primard a bdncii) floating prime personal - (credit, rambursabil is \ rate
~ cu garantie - collateral loan, loan against lunare, acordat persoanelor fizice, in
collateral/security ~ de asistenta - aid loan special salariati, pentru achizi-tionarea de
~ de razboi - war loan ~ de stat - bunuri de consum) personal loan
government/public loan ~ de titluri - ~ -punte/de legatura - (finantare
securities lending ~ extern - interimard, imprumut pe termen scurt
foreign/external loan ~ garantat - secured pentru asigurarea unei finantdri temporare
loan ~ garantat cu un stoc - warehouse pdnd cdnd se obtine un imprumut
receipt loan permanent) bridge loan ~ rambursabil in
~ ipotecar - mortgage/real estate loan ~ valuta tarii creditoare - hard loan ~
ipotecar pentru imbunatatiri funciare - rambursabil la cerere - call/loan demand,
development mortgage ~ tn doua valute - money at/on call ~ rambursabil la cerere
(imprumut pe baza de obligatiuni emise in si cu preaviz - money at call and short
doua valute} dual currency loan ~ la notice ~ reciproc - (aranjament financiar
termen - time/term loan ~ maritim - (cu prin care doua companii se imprumutd
ipotecarea nave!) bottomry; (cu reciproc in vederea operatiilor de export-
angajarea mdrfii) respondentia import) back-to-back-loan ~ sindicalizat
~ negarantat - straight/unsecured/ - syndicated/ participating loan
fiduciary loan ~ sintetic - (transformarea unui imprumut
~ nerecuperabil - dead loan ~ obligatar - cu ratd flotantd intr-unul cu ratdfixd prin
bond issue/loan ~ pe termen lung - long (- folosirea ratelor dobdnzii la termen)
term) loan ~ pe termen scurt - short (- synthetic loan a acorda un ~ - to grant a
term) loan ~ pentru amortizare - loan a emite un ~ - to issue a loan a face
redemption loan un ~ - to raise/to conclude/to make a loan a
~ pentru masuri provizorii/ lansa un ~ - to float a loan
temporare - stopgap loan ~ pentru o
saptamana - weekly loan/money
1MP-INC 189

imprumuta v.t. (a da cu imprumut) to ~ drum spre - (mar.) bound for


lend; (a lua cu imprumut) to borrow; ~ drum spre tara - (mar.) homeward-
(bani) to accommodate with -bound
~ cu camata - to lend upon usury ~ garantie - (despre mdrfuri pdstrate
imprumutat s.m. (persoand care ia cu in antrepozit pdnd la plata taxelor
imprumut') borrower vamale) under bond
imputernici v.t. to empower, to ~ numerar - in cash
commission; (dr.) to warrant; (a ~ plus sau in minus - over or under
delegd) to depute ~ strainatate - abroad
tmputernicire s.f. mandate, trust, ~ suspensie - (dr.) abeyant
commission, power; warrant; (procura) ~ termeni reali - in real terms
power/warrant of attorney, proxy, deed ~ termeni relativi - in relative terms
trust ~ tranzit - in transit
~ de a semna -signatory power ~ vigoare - effective, effectual
~ expresa - express trust ~ vigoare de la data - with effect from
~ pasiva — (prin care mandatarul nu inainta v.t. 1. (o cerere) to forward, to
are nici o sarcind activa) (dr.) submit; (o plangere, o reclamatie) to
passive/bare/dry trust lodge; (a trimite) to send 2. (a
imputernicit s.m. 1. (mandatar) promova) to advance, to promote
mandatory, procurator, proxy, attorney inalt adj. (despre functie, rang) high
(-in-fact) 2. (authorized) agent; ~ comisar - high commissioner
(reprezentant) representative incadra v.t. 1. (intr-un post) to take
inprep. in smb. on the staff; (cu personal) to staff,
~ bransa - in the trade/line to man 2. (intr-o categoric) to grade
~ calitate de - acting as incadrare s.f. 1. (cu personal) staffing,
~ comision - on commission manning 2. (intr-o categoric) grading
~ comun si pentru supravietuitor - ~ flexibila cu personal - flexible
(formula dintr-o politd de asigurare de manning
viata) joint and survivorship ~ intr-o categoric de salarizare -
~ conditii de linie - (despre o navd) labo(u)r grading
under liner terms incasa v.t. (un cec, un mandat postal
~ cont comun - on joint account etc.) to cash, to encash; (impozite) to
~ contrapartida - (cont.) as per contra collect, to raise; (datorii) to recover v.i.
~ contui - for account of (in numerar) to cash, to encash
~ contui avariei comune - (asig. mar.) incasare s.f. 1. cashing, encashment;
on account of general average (de impozite) collection, raising; (de
~ contui beneficiarului - (formula pe datorii) recovery; (a platilor la o ipo-tecd)
un cec) account payee servicing 2. pi. (sume) receipts, returns,
~ contui si pe riscul incarcatorilor - takings, incomings incasari brute/globale
(asig. mar.) on account and risk of - gross receipts ~ din vanzari - sales
shippers revenue
190 INC-INC
~ documentare - (serviciu bancar oferit ~ compacta - (fdrd spatii libere) tight
exportatorului, prin care banca aranjeazd loading
ca documentatia de transport sd fie trimisd ~ in contui armatorului - (mar.) gross
importatoruhu contra platii mdrfii) terms loading
documentary collections ~ in contui incarcatorului - (mar.)
~ estimative - estimated receipts ~ shipper's load and account
~ in vrac - loading in bulk
fiscale/din impozite - internal revenue,
~ la dana - loading on the berth
inland revenue/receipts, tax ~ la rand - turn loading/shipping,
revenue/receipts ~ marunte - petty cash ~ loading in turn
nete - net receipts ~ manuala - hand loading
~ si cheltuieli - incomings and outgoings, ~ maxima - (pe unitatea de suprafata)
receipts and expenses/ expenditure maximum load
~ si plati - receipts and payments ~ totale - ~ mecanizata - machine loading
total receipts ~ zilnice - daily receipts ~ necorespunzatoare - unsuitable
incasator s.m. collector; payee; (de loading/shipping
impozite, agent fiscal) receiver, ~ paletizata - unit loading
exacter, exactor ~ pe slepuri - lighterage
~ de impozite - tax collector incaka v.t. 1. ~ per unitate de spatiu - load per unit
~ prin greutatea proprie/moarta -
(o proprietate) to trespass (on/upon) 2.
dead load |
(drepturi) to violate; (o lege, un contract ~ si pontare in contui incarcatorului
etc) to infringe, to break - (mar.) shipper's load and tally, load:
incalcare s.f. 1. (a unei proprietdti) and tally in shipper's account
trespassing 2. (de drepturi) violation; incarcat adj. (despre nava) laden,!
(a unei legi, a unui contract) shipped, loaded condition
infringement, breach ~ cu balast - loaded with blanks
~ a contractului - breach of contract ~ cu marfa usoara/usor - lightl)
~ a drepturilor de brevet - patent laden
infringement ~ cu marfuri generale - laden wit
~ a regulamentului - breach of the generals
regulations ~ in minus - (fata de cantitatea men
incarca v.t. 1. to load, to burden; (o tionatd in conosament) short-shipped
nava) to freight, to lade, to ship 2. (la ~ in stare si conditie aparent bune
plata) to overcharge shipped in apparent good order
incarcare s.f. 1. loading; (a unei nave) condition
freightage, lading, shipment, shipping ~ in vrac - laden in bulk
2. (la plata) overcharging ~ pe nava - shipped, waterbome
~ pe punte - (despre anumite mdrfw
deck-loaded
~ peste marca - flat-sided, overladen
INC-INC 191
~ ,,plin si la marca" - full and down ~ de export - outbound cargo
condition ~ de import - incoming cargo
incarcator s.m. loader, handler; ~ de intoarcere - homeward/inbound
(instalatie) loader, loading installation ~ cu cargo
platforma - elevating loader ~ de marfa ~ de marfuri generale - general cargo
in vrac - bulk loader ~ de nava - shipper, ~ de palet - pallet load
ship loader ~ hidraulic - hydraulic loader ~ de petrol/titei - oil/petrol/petroleum
~ mobil - portable loader ~ si carau§ - cargo
shipper and carrier incarcatura s.f. load, ~ de produse albe - clean cargo
~ de produse negre - black/dirty cargo
loading; burden;
~ de transportat -, carrying load
(transportatd cu nava, avionul sau ~ de tranzit - working cargo; in-transit
autovehiculut) cargo; freight, lade, shipment
lading, shipment ~ de umplutura - filler cargo
~ a navei - shipload, shipment ~ de valoare - valuable cargo
~ alterabila - perishable cargo ~ de volum/cubaj - measurement
~ ambalata violabila - broachable cargo
cargo ~ expediata - outbound shipment,
~ amestecata - composite/mixed cargo consignment
~ aruncata peste bord - (de pe o nava ~ fluida - fluid cargo
in pericol, care se scufundd sau este
~ grea - deadweight cargo
dusa de valuri la mat) jetsam
~ incompleta - underloading
~ avariata/deteriorata - damaged
~ inflamabila - inflammable cargo
cargo
~ in bale - bale cargo
~ comerciala - commercial load
~ in butoaie - barrel(led) cargo
~ completa - (a navei) shipfull,
~ in lazi - case cargo
shipload, full load
~ in primejdie - distress cargo
~ congelata - frozen cargo
~ in saci - bag(ged) cargo
~ containerizabila - containerizable
~ in stare buna - cargo in good
cargo
condition
~ contain erizata - containerized cargo
~ in vrac - bulk cargo/freight, loose
~ cu miros specific - (emandnd gaze
bulk cargo
care contamineazd alte mdrfuri
~ lichida - liquid cargo
sensibile) odorous cargo
~ maxima - ultimate load
~ cu penalizare - penalty cargo
~ mixta - composite/mixed cargo
~ de animale vii - animal load
~ neamarata - unsecured cargo
~ de cabotaj - coasting cargo
~ nepericuloasa - safe load
~ de cherestea - timber cargo; (SUA)
~ nerujata - untrimmed cargo
lumber cargo
~ neta - net load
~ de cherestea pe punte - timber-deck
~ nociva - noxious cargo
cargo
~ paletizata - palletized cargo
192 INC-INC
~ pe punte — (mdrfuri periculoase, cu tdrg) to bargain, to strike 2. (un contract)
volum mare, material lemnos) deck to contract; (un contract de asigurare
cargo/load, shipment on deck maritimd etc.) to underwrite;
~ pe unitatea de suprafata - unit load (un concordat) (dr.) to compound 3. (un
~ periculoasa - dangerous/hazardous bilant contabil) to make up; (un cont) to
cargo rule off
~ permisa - permissible load
incheiat adj. (despre socoteli) even
~ prafoasa - (ciment, mangal, negru
defum etc.) dirty cargo inchide v.t. 1. to close, to shut 2. (o
~ presupusa - assumed cargo mtreprindere) to close/to shut down;
~ prevazuta/prescrisa - specified load (magazinul) to shut up 3. (a tdia gazele,
~ rubricata - subject cargo electricitatea etc.) to shut off tnchidere s.f.
~ rujata - trimmed cargo 1. closing, shutting 2. (a unei
~ salvata - saved cargo, salvage intreprinderi) closedown, shutdown,
~ stivuita - stowed cargo shutting down; (a maga-zinului) shutting
~ transportata cu avionul - air cargo up 3. (tdiere a gaze-lor, a electricitdtii
~ umeda - moist/wet cargo etc.) shutting off ~ catre public —
~ uniforma - uniform cargo (transformarea unei companii
~ urgenta - overtime cargo; rush publice/deschise intr-una
shipment
particulard/mchisd) going private ~ pe
~ uscata - dry cargo
~ utila - (care aduce navlu) paying perioada concediilor - (afirmei) vacation
load, payload, pay/useful load shutdown
tnceta v.t. to cease, to discontinue, to ~ temporara a bancilor - (SUA) bank
stop; (activitatea; despre o mtreprin- holiday
dere, o unitate economica) to close inchiria v.t. 1. (a da sau a lua cu chirie) to
down; (lucrul) to leave off, to knock lease, to rent 2. (a da cu chirie) to hire out,
off to let (off/out) 3. (a lua cu chirie) to hire,
incetare s.f. 1. ceasing, cessation; (a to.tenant 4. (un avion, o navd etc.) to
activitdtii; despre o mtreprindere, o charter tnchiriere s.f. 1. (dare sau luare cu
unitate economica) closedown 2. (a chirie) lease, renting, hire, hiring;
unei obligatii) (dr.) cesser (leasing) leasing 2. (dare cu chirie) let,
~ a obligatiilor contractuale - letting 3. (luare cu chirie) tenancy 4. (a
frustration of contract unui avion, a unei nave) charterage,
~ de plata - default chartering
a intra in ~ de plata - to default ~ a navei nude - (fdrd echipaj) (mar.)
incetinire s.f. (a ritmului de lucru de demise charter
catre muncitori, fdrd declansarea ~ de echipament - equipment leasing
efectivd a grevei) slowdown ~ de instalatii industriale sau cladiri
incheia v.t. 1. (p afacere) to conclude, complet echipate - plant leasing
to settle, to clinch, to close with; (un inclinatie s.f. (spre un anumit compor-
tament economic) propensity
1NC-INM
~ marginala spre consum - marginal (a unei societdti, a unei corporatii)
propensity to consume incorporation
~ marginala spre economic - mgheta v.t. (preturi, salarii, credite etc.) to
marginal propensity to save freeze
~ medie spre consum - average inghetare s.f. (a preturilor, a sala-riilor, a
propensity to consume conturilor etc.) freeze, freezing ~ a chiriilor -
~ medie spre economic - average (de cdtre stat) rent freeze
propensity to save ~ a creditelor - credit freeze ~ a preturilor -
~ spre consum - propensity to price freeze ~ a salariilor - wage freeze
consume
Tnlatura v.t. (un concurenf) to forestall inlesni
~ spre economic - propensity to save
v.t. to facilitate, to make easier inlesnire s.f.
~ spre import - propensity to import
1. facility, accommodation 2. pi. (inlesniri
~ spre investitie - propensity to invest
Tndatora v.r. (a face datorii) to fall/to acordate salariatilor in afara salariului)
get/to run into debt, to be in debt amenities
mdatorat adj. indebted inlesniri pentru salariati - (transport gratuit,
indeplini v.t. to carry out; (un contract, bonificatii etc.) employees' amenities
o obligatie, un angajament) to perform, inlocuire s.f. replacement, substitution,
unei
r-una to discharge, to honour, to fulfil(l), to commutation
meet; (un contract) to execute ~ de inventar uzat - inventory turnover
~ formalitatile vamale - to fulfil(l) inlocuitor s.m. substitute; deputy; (al unui
customs formalities membru dintr-un consiliu de administrate)
indeplinire s.f. carrying out; (a unui alternate director ~ apropiat - (al produsiiliii
contract, a unei obligatii, a unui autentic) close substitute
angajament) performance, discharge, ~ de proasta calitate - (al produsului autentic)
execution distant substitute Tnmagazina v.t. to store, to
~ partiala - (a obligatiilor contrac-
warehouse inmatricula v.t. (o societate, un
tuale, fapt care atestd existenta
auto-mobil, o navd etc) to register
contractului) part performance
Tnmatriculare s.f. (a unei societdti, a unui
indreptar^.«. handbook, guide
indrumare s.f. counselling automobil, a unei nave etc.) registration,
profesionala - vocational registry ~ a navei - ship's registry inmana v.t.
counselling to hand over, to deliver ~ cuiva o citatie - to
inHinta v.t. to found, to establish, to form, serve writ on
to set up; (o societate comer-ciald) to
float; (p societate, o corpo-ratie) to
incorporate infiintare s.f.
foundation, establishment, formation,
setting up; (a unei societdti comerciale)
flo(a)tation;
tnregistra v.t. to register; (a consemna, a nota) ~ pe ordinea de zi - to place/to put on the
to record, to write down, to set down; (intr-un agenda
registru) to book, to enter (up); (pe o lista) to inscriere s.f. (consemnare, notare} writing
enlist, to enrol(l), to bill, to enter (up); down, setting down, record;
(documente intr-o arhiva, un fisier) to file; (pe (inregistrare) registration; (pe o lista)
o fisd continutui unei partide de marfuri, al enlistment, enrollment, entry; (intr-un
unui document) to docket v.r. (la hotel) to registru) booking, entry; (mentiune)
check in, to sign in superscription
~ gresit - (cont.) to misenter ~ restante - to lag ~ a marcilor de comert - registration
behind inregistrare s.f. registration, of trade marks
~ falsa - (in documente) false entry
registering, registry; (consemnare, notare)
~ ipotecara - registration of mortgages
record, writing down, setting down; (intr-un
inscris s.n. document, deed, certificate.
registru) booking, entry; (pe o lista} note
enlistment, enrol(l)ment, entry; (documente ~ ipotecar - mortgage note
intr-o arhiva, un fisier) filing; (pe o fisd a insiloza v.t. to silo; (nutret) to ensile
continutului unei partide de marfuri, al unui insilozare s.f. siloing; (de nutret)
document) docketing; (la hotel) checking in, ensilage
check-in ~ contabila - book entry ~ finala - instraina v.t. (dr.) to alienate
(cont.) closing entry ~ gresita - (cont.) insuma v.t. to totalize, to total, to toi
misentry ~ ipotecara - registration of up
mortgages ~ suplimentara - (cont.) insela v.t. to cheat, to fake up, to rook;
(a escrocd) to swindle; (a amdgi) to
supplementary entry ~ ulterioara - (cont.)
deceive
postentry insacui v.t. to bag, to sack insamanta
in§elatorie s.f. cheat, fake, fraud,
v.t. to sow double dealing; (escrocherie) swindle
insarcina v.t. to charge, to commission; (a intalnire s.f. (de afaceri) meeting,
incredinta ciiiva) to entrust with appointment
mscrie v.r. (a consemna, a nota) to write down, intocmi v.t. (un document, un bilanf
to set down, to record; (a mregistra) to register; etc.) to draw up; (un plan, un protect^.
(pe o lista) to enlist, to enrol(l), to bill, to enter to draft
(up); - o dispasa - (de avarie comunS^
(intr-un registru) to book, to enter (up); (asig. mar.) to make up the average
~ o factura - to make out an invoice
(numele, menfiuni) to superscribe
~ un extras de cont - to make up 4
statement of account I
intreg adj. whole, entire, full; (co/»j
plet) complete; (despre sume de ban^
even J
~ spatiul de Tncarcare - (indusi^
punted) (mar.) full reach and burden
INT-INV 195

intreprinde v.t. (a intreprinde, a initia; in repair/good condition 3. (cores-


a lua in antrepriza) to undertake mtreprindere pondentd) to keep up
s.f. 1. (actiune, initia-tivd) undertaking, intretinere s.f. 1. (a cuiva)
enterprise; {antrepriza) enterprise 2. (societate, maintenance, support; (alocatie)
com-panie, firmd) company, corporation, firm, allowance; alimony 2. {tehnicd)
undertaking, establishment; maintenance, upkeep, service
~ periodica - preventive maintenance
(fabrica) factory, plant, industrial unit,
~ §i reparatii - maintenance and repair
shop; (societate care executd hicrdri in
~ $i reparatii curente - operating
antrepriza) enterprise
maintenance
~ cu tratament preferential -
Tntruni v.t. (conditii, cerinte) to meet,
(acordat membrilor de sindicat)
to correspond to v.r. to gather, to
preferential shop
assemble; {in sedintd) to sit; (despre o
~ de stat - state (-owned) enterprise
comisie) to meet
~ deschisa - {care angajeaza si
intrunire s.f. meeting, assembly,
muncitori nesindicalizati) open shop
reunion; (politico) rally
~ inchisa - (care mi angajeaza
invatare s.f. learning; (predare)
muncitori nesindicalizati) closed shop
teaching
~ mare - large company
~ la distanta - distance learning
~ mica - small company/business
Tnvatamanti'.n. education
~ particulars - private enterprise
~ elementar - primary/elementary
~ riscanta - {afacere riscanta) education
adventure, wildcat ~ mediu - secondary education
~ sindicalizata - (in care sunt angajati ~ profesional - vocational education
muncitori nesindicalizati cu conditia ca ~ superior - higher/university
ei sd devind membri ai unui sindicat in education
termen de 30 de zile de la angajare) ~ tehnic - technical/engineering
union shop education
intreprinderi mici si mijiocii - small invechire s.f. (morald) obsolescence
and medium-sized companies ~ tehnologica - technological
intreprinzator^.ni. entrepreneur obsolescence
intrerupe v.t. to interrupt, to investi v.t. to ivest/to vest (in, with)
discontinue; (a sista, a siispenda) to ~ pe cineva - to vest smb. with power
suspend; (brusc) to break off; ~ pe cineva cu drepturi - to vest
(functionarea, exploatarea) to shut down; rights in smb.
(alimentarea cu apd, gaze etc.) to cut off ~ pe cineva intr-o functie - to vest
intretine v.t. 1. (pe cineva, o familie) to smb. with a function
mantain, to support, to keep 2. (a pdstra) to Tnviora v.r. {despre afaceri, activitdti)
keep; {in bund stare) to keep to rally, to revive
Tnviorare s.f. (a afacerilor, a activi-
tdtilor) rally, revival
196 iNV-PsZ

mvoi v.t. to give smb. leave v.r. 1. (reciproc) a cadea la ~ - to conclude/to make, to
to agree, to come to an settle/to strike a bargain; to come to
agreement/understanding 2. (a se tdrgui) to terms/an agreement
bargain, to haggle 3. (a con-.s'/wri) to consent, invoire s.f. leave (of absence), casual
to give one's consent; leave
(a permite) to permit, to allow 4. (de la ~ pentru motive personale - (deces in
familie etc.) compassionate leave
serviciu) to take leave (of absence) invoiala
inzestra v.t. to endow; (cufonduri etc.}
s.f. 1. agreement 2. bargain
to furnish
J
jena s.f. (financiard) embarrassment, ~ a la hausse — (mcercdnd sd provoace o
straits, straitened circumstances crestere a cursului) (bur.) to bull, to speculate on
jeton s.n. counter; (care tine loc de a rise
monedd) token ~ la bursa - to speculate (on the stock exchange)
~ de prezenta - tally ~ la loterie - to put in the lottery judeca v.t. (dr.)
~ de prezenta a unui membru din
to judge, to try, to adjudicate; to sentence, to
consiliul de administratie - director's
pass sentence on
tally
~ in contumacie - to default ~ un apel - to hear
joc s.n. game
~ de bursa - stock exchange an appeal judecata s.f. judg(e)ment,
speculations adjudication;
~ Ae management - management (proces} trial, (sentintd^ ^A^^ms.YA.,
game sentence
~ de noroc - game of chance, gamble ~ contencioasa - judg(e)ment in
~ de simulare/gestiune/intreprindere disputed matters
- business game ~ de fond -judg(e)ment on the merits
~ final — (strategic! finald adoptatd ~ in contumacie - judg(e)ment by
pentru un prodiis sail o imitate eco- default
nomica) (man.) end game ~ in ultima instanta - judg(e)ment by
joint venture s.n. (forma de asociere court of last resort
intre doud sau mai midte persoane a da pe cineva in ~- - to sue/to
fizice si/sau juridice in scopul formdrii summon smb. at law/in court, to
unei noi societati en personalitate proceed against smb.
jiiridicd pentru atingerea unui obiectiv judecator s.m. judge; magistrate
specific) joint venture ~ asesor - associate judge
'- contractual - (contract de colabo- ~ de instructie - examining judge
rare intre mai mniti agenti economici ~ recuzat - challenged judge
care isi combind resursele pentru ~ sindic - receiver (in bankruptcy),
realizarea unui protect comun, fdrd a asignee in bankruptcy
se realiza o societate comerciald} joint jumatate s.f. half; (dr.) moiety
venture contract ~ de norma - half time
juca •i'./. (a juca jocuri) to game; (pe ~ -jumatate - half-and-half
bani} to gamble jurat s.m. juryman, juror; pi. jury(men)
~ a la baisse — (mcercdnd sd provoace juridic adj. juridical, judicial; legal
o scddere a cursiilni) (bur.} to bear, to jurisconsult s.m. jurisconsult, jurist,
speculate on falls legal adviser/expert
198

jurisdictie s.f. jurisdiction


~ consulara - consular jurisdiction
~ contencioasa - contentious
jurisdiction
~ de apel - appellate jurisdiction
~ exclusiva - exclusive jurisdiction
~ maritima - maritime jurisdiction
~ penala - criminal jurisdiction
~ simultana - concurrent jurisdiction
~ sumara - summary jurisdiction
~ vamala - customs territory
jurisprudents s.f. jurisprudence,
case/statute/judge-made law, the
practice of the courts, the precedents of
a case
~ constanta - well-established
jurisprudence
JUR-JL'S

jurnal s.n. 1. (news)paper, journal;


(cotidian) daily paper; {local) sheet;
(monitor oficial) gazette 2. (cont^
journal, book
~ al incasarilor in numerar - (conl.|
cash receipts journal
~ de casa - (conl.) statement of cash
receipts and disbursements
~ de moda - fashion magazine/journal
~ order - (cont.) books of first?
original/ prime entry
a trece in ~ - (cant.) to journalize
justitie s.f. justice
a deferi pe cineva justitiei - B>|
institute legal proceedings against smb-
K
kilogram S.PZ. kilogram(me) kilowatt s.m. kilowatt
kilolitru s.m. kilolitre ~ -ora - kilowatt-hour
kilometraj s.n. mileage recorder; kraft s.n. (hdrtie rezistenta folositd la
tachometer ambalaj) kraft
L
\aprep. at ~ timpul cuvenit - (despre o platd)
~ alegerea vanzatorului - (operatic prin care (in) due course
vdnzdtorul isi poate alege data tranzactiondrii ~ vedere - at sight
efective a actiunilor intr-un interval laboratory, n. laboratory
determinat de limp) (bur.) seller's option ~ ~ pentru analize de titru - assay
balustrada navei - (formula dintr-un office
conosament care aratd cd responsa-bilitatea lada s.f. case, bin; (cu capac) chest;
(cutie) box
armatorului fata de caric inceteazd cdnd
~ de ambalaj - packing case
incdrcdtura poate fi descdrcatd) (mar.) at
lansa v.t. 1. (un plan, o navd etc.) to
ship's rail ~ bord/pe nava - aboard, aboardship, launch 2. (un imprumut) to float, to
ashipboard issue, to raise; (o subscriptie) to start;
~ eel mai bun curs/pret - (bur.) at best (o companie, un produs etc. cu multd
~ cerere - on demand; (despre o sumd depusd publicitate) to break lants.n. chain
in banca} at call ~ cursul/pretui specificat sau ~ de conducere - chain of command ~
la un curs/pret mai bun - (in ordinele de voluntar - (asociatie de detaili^ti care a
vdnzare/cumpdrare) (bur.) at or better ~ data - convenit sd cumpere de la un singur angrosist,
(cont.) as at in schimbul unor facilitdti §i avantaje)
~ distanta/respect - (despre o tranzactie care voluntary chains lantui valorii - (totalitatea
nu se realizeazd intre doud parti inrudite, cum activi-tdtilor interdependente desfas'urate
ar fi o companie sifiliala so) at arm's length ~ intr-o corporatie) (man.) value chain laptar
livrare - on delivery ~ mal/tarm - ashore ~ s.m. dairyman, milkman laptarie s.f.
mijiocul navei - amidships ~ noroc - at (magazin) milkshop;
adventure ~ paritate/valoarea nominala - (fermd) dairy
(bur.) at par largi v.t. (piata de desfacere) to widen.
~ pretui pietei - at (the) market ~ scadenta - at to enlarge, to extend
maturity, when due ~ suta - per cent lana s.f. wool
~ si de la - (asig. mar.) at and from ~ termen - lanarie s.f. wool-spinnmg mill
forward leafa s.f (pentru intelectuali si
functionari) salary; (pentru muncitori}
wage(s)
leasing s.n. (sistem de finantare a
investitiilor prin care o firma
inchiriazd masini si utilaje moderne de
la societdti specializate) leasing
LEA-LEV 201

~ de echipament - equipment leasing ~ cererii si a ofertei - law of supply


~ financiar/de finantare - financial and demand
leasing, finance/capital lease ~ falimentului - insolvent law
~ operational - (locatie in care ~ fondului funciar - land law
locatorul intretine si finanteazd activul ~ generala a cererii - general law of
fix) operating leasing demand
lega v.t. 1. (prin contract, angajamente ~ generala a ofertei - general law of
legale) to bind, to tie up 2. (a testa) supply
(dr.) to legate, to bequeath ~ marinei comerciale - merchant
legal adj. legal, lawful; (legitim) marine act
legitimate, rightful; (despre un drept, ~ pescuitului - fishing law
un titlu) sound ~ prescriptiei - statute of limitation
legalitate s.f. legality, lawfulness a aplica o lege - to carry out/to put
legaliza v.t. (a autentifica) to legalize, into force a law
to authenticate, to attest, to certify; (la a avea putere de ~ - to possess force
notarial) to notarize of law
legat s.n. (dr.) (mobiliar) legacy; a eluda ~ - to evade the law
(imobiliar) devise a pune o ~ in vigoare - to give effect
legatar s.m. (dr.) (de bunuri mobiliare) to a law
legatee; (de bunuri imobiliare) devisee ~ legifera v.t. to legislate, to enact
cu titlu particular - particular legislativ adj. legislative
legatee/devisee legislatie s.f. legislation
~ cu titlu universal - general legislatia asigurarilor sociale -
legatee/devisee, residuary/sole legatee welfare legislation
~ muncii - labour legislation
legatura s.f. connection, link; relation
~ societatilor comerciale - company
legaturi comerciale - trade relations lege legislation
s.f. law, act; (lege emisd de parlament) legislatie antitrust - antitrust
statute, enactment ~ antidumping - legislation
antidumping law ~ antitrust - antitrust law legitim adj. legitimate; (legal) legal
~ -cadru - skeleton law ~ constitutionals - legumicultura s.f. vegetable growing,
constitutional/ organic law market gardening
~ dispozitiva - yielding law ~ economica - lemn s.n. wood; (cherestea) timber;
economic law ~ electorala - election law ~ (SUA) lumber
in vigoare - active law, law in force ~ lemnarie s.f. 1. (lemne) wood;
neaplicata - dormant/unapplied law ^egea (cherestea) timber, timbering; (a unei
accidentelor de munca -workmen's constructii) timberwork 2. (depozit) wood
compensations act ~ brevetelor - patent yard 3. ' (meserie) carpentry;
law woodcutting \evier s.n.
leverage
202 LEV-LIB
~ operational — (masura in care sunt ~ de cheltuieli la incarcare si stivuire
utilizate costurile fixe in exploatarea - free in and stowage/stowed ~ de orice
firmei) (fin.) operating leverage leza v.t. avarie - (asig. mar.) free of all average
{imagined, reputatia) to injure; ~ de orice cheltuieli - free of all
(interesele) to endanger, to be charges/expenditures/expenses ~ de orice
detrimental to rise si cheltuieli in contui navei - free of
liber adj. 1. free; (independent) all risks and expenses to the vessel
independent; (autonom} autonomous '- la bord - (marfa se ridicd de primitor de
2. (gratuit) gratis, free (of charge) la bordul navei) free from alongside, free
3. (disponibil) available; (despre zi) off; on board ~ la bord si rujat - free on board
(despre un drum) clear, open; and (free) trimmed
(neocupat) vacant, unengaged; {despre ~ la bord si stivuit - free on board and
un post) void 4. {despre persoane) free, (free) stowed
disengaged; (in afara orelor de ~ -profesionist - freelance ~
serviciii) off duty 5. (desfdcut, varsat, schimb - free trade
in vrac) loose
~ si fara sarcini - free and clear
~ de cheltuieli - free froi.i/of charges,
unencumbered
free of expenses
~ de cheltuieli de alimbare - free (of) libera circulatie a fortei de munca -free
lighterage movement of labour ~ initiativa - free
~ de cheltuieli ,,de la nava la nava" - initiative liberalism s. n. liberalism
free out of sea vessel liberalizare s.f. liberalization-
~ de cheltuieli la descarcare free deregulation
out/discharge ~ a circulatiei capitalurilor -
~ de cheltuieli la descarcare, inclusiv deregulation of capital movement libertate
lucrul in magazii - free out from s.f. freedom ~ contractuala - freedom of
vessel's holds contract ~ de actiune - freedom of action ~
~ de cheltuieli la incarcare- economica - economic freedom librar^.w.
-descarcare si stivuire - free in and
bookseller
out stowage/stowed
librarie s.f. 1. (magazm) bookshop 2-
~ de cheltuieli la incarcare, exclusiv
rujarea - free in excluding trimming (pcupatie) book trade, bookselling ,
~ de cheltuieli la incarcare, inclusiv libret5'.n. book | ~ de banca -
rujarea - free in including trimming (cornet de depoziqi passbook,
~ de cheltuieli la incarcare si deposit/depositor's book ~ de economii -
descarcare - free in and out savings book
~ de cheltuieli la incarcare si
descarcare, inclusiv stivuirea si
rujarea - free in and out, stowed and
trimmed
LIC-LIC 203
licenta s.f. 1. (diploma) licence, degree 2. societdti) winding up, liquidation; {in vamd)
(autorizatie, brevet} licence; (mar.) clearance ~ a activelor - (achizitionarea
(permis) permit ieftind a unei societdti fie pentru revdnzarea
~ de export - export licence activelor si inchiderea firmei, fie pentru
~ de import - import licence lichidarea activelor nerentabile si realizarea de
~ de prospectiune - (pentm noi investitii in firmd) asset stripping
descoperirea zdcdmintelor de hidro- ~ a dividendelor - (preluarea controlului
carburi} exploration licence
asupra unei companii, exploatarea
~ generala deschisa - (fdrd restrictii
rezervelor/dividendelor si vanzarea actiunilor,
la import) open general licence
operatii care due adesea societatea lafaliment)
~ obligatorie - (cisupra unui brevet de
inventie) compulsory licence dividend stripping
~ partiala/cu clauze restrictive - ~ a soldurilor - clearance/bargain sale ~ a
restricted licence stocului inaintea inchiderii -(unei
~ pentru vanzarea bauturilor intreprinderi) closing-down sale ~ a
alcoolice numai cu mancare - table succesiunii - (dr.) settlement of succession
licence ~ curenta - (bur.) current settlement ~ in
~ permitand vanzarea si consumul numerar - (bur.) cash settlement - in vama -
bauturilor alcoolice in local - on (mar.) (ship's) clearance, clearing
licence ~ in vama la plecare - (mar.) clearance
~ permitand vanzarea bauturilor
outwards
alcoolice pentru consum la domiciliu
- off-licence ~ in vama la sosire - (mar.) clearance inwards
liceu5'.«. secondary/high school ~ judiciara - compulsory winding-up, winding-
~ industrial - trade school up by the court ~ silita - enforced/forced
lichid adj. 1. liquid, fluid 2. (fin.) liquidation ~ voluntara - (a unei societdti)
liquid, ready, quick voluntary winding-up/liquidation ~ voluntara
lichida v.t. (o afacere, o tranzactie etc.) a actionarilor -members' voluntary
to settle; (o datorie) to liquidate, to winding-up/ liquidation
clear off, to wipe off/out, to pay up; ~ voluntara a creditorilor - creditors
(stocul de mdrfuri) to sell out/up; (a soldo) to voluntary winding-up/liquidation lichidarea
clear, to close out; (stocul de materii prime sau urmatoare - (bur.) succeeding
produse finite) to run down; (o societate) to account/settlement a fi in lichidare - to be in
wind up, to liquidate; (in vamd) (mar.) to clear liquidation a intra in ~ - to go into liquidation
lichidare s.f. (a iinei afaceri, a unei tranzactii
etc.) settlement; (acliitare) liquidation;
(vdnzare integrald) sellout;
(soldare) clearance (sale), closeout;
(bur.) settling, settlement; (a unei
204 LIC-LIN
lichidat adj. 1. (despre socoteli) even 2. (w licitator s.m. (persoand care conduce i
vama) (mar.) cleared lichidator s.m. (numit de licitatie) auctioneer
instantd pentru a inchide o firma falita) (dr.) licitatie s.f. auction, public sale
liquidator, receiver in bankruptcy, official (pentru obtinerea unui contract
receiver, insolvency practitioner, tender; (SUA) vendue
conservator ~ de avarie - (asig. mar.) average ~ chinezeasca/olandeza - (licitatie i
care se coboard pretui pand se gase^t
adjuster/stater/taker
un cumpdrdtor) Chinese/Dutch auctior
- provizorm - provisional liquidator lichiditate
~ deschisa - {bur.) open outcry
s.f. (fin.) liquidity; liquid funds/assets ~ englezeasca - (licitatie la car
~ a firmei - firm's liquidity ~ bancara - ofertele de achizitie sunt jacul
banking liquidity ~ financiara — (capacitated incepdnd cu un pret de descliidere si s
unei mtreprinderi de a se adecva rapid continud pdnd cand mmem mi ma
angajamentelor financiare) financial liquidity liciteazd peste pretui maxim) Britis.
~ internationala - (totalitatea mijioacelor auction
de platd de care dispune banca centrald a unei ~ mchisa - closed auction
tan pentru utilizarea lor in vederea realizd'-'ii ~ publica - public auction
soldului operatiilor comerciale si financiare ~ simulata — (pentru a urea pretui
mock auction
externe ale tarn respective) international
a fi vandut la '-' - to come/to go/to fai
liquidity
under the hammer
~ patrimoniala — (maswa m care o unitate
a scoate la ~ - to bring/to put/to sen
economicd poate face fata datoriilor pe care le- to the hammer
a garantat cu patrimonial de care dispune, lider s.m. 1. leader 2. (articol van<h
aceasta exprimdnd valoarea netd a ieftin pentru a atrage clientela) (corn.
patrimoniului societdtii respective) liquid leader
assets licit adj. lawful, licit ~ de cost - (firmd care detine fata d
licita v.i. (a participa la licitatie) to bid; concurentii ei un avantaj important4
(pentru furnizarea de mdrfuri, servicii, ceea cepriveste costui) cost leader
executarea de lucrdri) to tender v.t. (a vinde la ~ de opinie - opinion leader
licitatie) to (sell by) auction ~ de piata - market leader
~ de pret — (firma care, acliondu
licitant s.m. bidder; (pentru obtinerea de
intr-un anumit domeniu, are iniliatm
contracte) tenderer
stabilirii preturilor) price leader i
limbaj s.n. language i
~ comun de programare orientat |1
probleme economice - coming
business oriented language |
limita v.t. to limit, to restrict; (drep,
to abridge; (mflatia) to curb
LIM-LIN 205

limitare s.f. limitation, restriction, lingouri monetare - (de aur sail


restraint; (de drepturi) abridg(e)ment; argint monetar) standard bullion, mint
(a inflatiei) curb fine bars
~ a clauzei raspunderii - (asig.) linie s.f. line
limitation of liability clause lima pietei de capital - (reprezentarea
~ a dividendelor - dividend limitation/ grafted a relatiei dintre rise si rata
restraint necesard a rentabilitdtii) capital market
~ a succesiunii - (la descendentii line
dintr-o anumitd lime sau un anumit ~ aeriana - airline, airway
sex) tail ~ bugetara — (grup de produse pe care
~ voluntara a exporturilor - (dintr-un un consumator Ie poate cumpdra in
anumit sector} voluntary exports functie de venitui propriu) budget line
restraints ~ de asamblare/montaj - assembly
limitat ad], limited; restricted line
limitata la capitalul subscris - ~ de autobuz - bus line/service
(despre rdspunderea actionarilor) ~ de cabotaj - {mar.) coastal line,
limited by shares coastwise sea lane
~ la suma garantata de actionari - ~ de cale ferata - railway line
{despre rdspunderea actionarilor') ~ de comanda - (man.) line of
limited by guarantee command
limita s.f. limit; (in limp) deadline ~ de credit - line of credit, credit line
~ climaterica a padurilor - (cu arbori ~ de credit bancara speciala - special
pentru cherestea) timber line bank credit plan
~ de credit - credit limit/ceiling ~ de credit multivalutara - (linie de
~ de tara — (limita riscului de tara) credit ce poate fi utilizatd, la alegere,
(fin.) country limit, sovereign risk limit intr-una sau mai multe volute)
~ de uzura - wearing limit multicurrency credit line
~ de vanzare - {bur.) selling limit ~ de depou - yard line
~ de varsta - (pentru pensionare) age ~ de distributie - (corn.) chain of
limit distribution
~ inferioara - lower limit; (a pretu- ~ de incarcare - (mar.) leadline, load
rilor, a salariilor etc.) floor waterline
~ legala de creditare - legal lending ~ de navigatie - shipping line
limit ~ de navigatie fluviala - river line
~ superioara - upper limit; ceiling ~ de navigatie oceanica - ocean line
lingou s.n. ingot, bar; (de aw sail ~ de productie - production line
argint) bullion ~ de produse - product line, range
~ cu titlu legal - ingot of legal fineness ~ de telecomunicatii - communication
~ de aur sau argint pur - fine bullion line
~ de transport - transport line
206
~ de transport de marfa de mare ~ din continut - (m cazul recipientelor
viteza - (c./) fast freight line cu marfuri lichide) short of content
~ de transport maritim de marfa - ~ la cantar/greutate - short weight.
cargo line shortage in weight
~ ferata uzinala - railway siding ~ la livrare - short delivery
~ moarta - (c./) blind/dead-end track a da ~ la cantar - to give short weight
~ regulata - (de navigatie) regular line a duce ~ de - to be scarce of
~ succesorala barbateasca - (dr.) tail lira s.f. lira; (sterlina) pound sterling
male lista v.t. (a cotd) (bur.) to list
~ succesorala femeiasca - (dr.) tail lista s.f. list, bill; (de preturi, produse^
female etc.) schedule
~ tehnologica - process/operation line ~ a marfurilor de export - export list ;
~ telefonica - telephone line ~ a marfurilor de import - import list i
~ transatlantica - transatlantic line ~ a scadentelor debitorilor - agi]
lipsa s.f. 1. (necesar, nevoie, insu- schedule
ficienta) lack, want, wantage; (dintr-o ~ civila - (alocatii bugetare pent
cantitate, dintr-o marfa etc.) short, intretinerea familiei regale) civil list
shortage, shortfall; (penurie) scarcity, ~ de asteptare/solicitanti - waiting lii
dearth, stringency; (deficienta) ~ de control - check list
deficiency; (neajuns) drawback; ~ de cotatii — (la cumpdrare sa
(indisponibilitate) unavailability, vdnzare) (bur.) run
unavailableness 2. (absenta) absence; ~ de curs'.'ri - (bur.) quotation lis
(din instanta) (dr.) default quote sheet
~ de actiuni/acoperire - (bur.) short ~ de echipaj - (mar.) crew/ship lu
of stock ship's ledger
~ de afaceri - slack business ~ de investitii financiare red
~ de bani - money pressure/scarcity/ mandate - (lista de titluri de valoarej^
stringency, scarcity of money cdror cumpdrare este recomanda
~ de capital - scarcity of capital investment list
~ de cumparatori - (bur.) sellers no ~ de materiale - bill of materials
buyers ~ de marfuri - list of goods
~ de lichiditati - (fin.) illiquidity ~ de marfuri interzise - banned list
~ de marfuri - want/scarcity of goods ~ de marfuri nevamuibile - free list]
~ de mana de lucru - scarcity of ~ de pasageri - (unbarcati pe o ;
labour sau intr-un avion) passenger list ~ de
~ de numerar - cash shortage preturi - schedule of prices, ]
~ de resurse - resourcelessness list/current, shop bill; (in transpor table
~ de titlu de proprietate - (dr.) want of charges/fares ~ de preturi tarifare -
of title tariff list ~ de prioritati - priority list ~
~ de tranzactii - (bur.) no dealings de procese - (dr.) cause list
~ de utilitate - disutility
LIS-L1V 207
-• de reduceri fiscale - table of exigentelor bursiere sau contractuale)
allowances defective delivery ~ efectiva - actual delivery ~
~ de subscript!! - subscription list eronata/gresita - misdelivery ~
~ electorala - poll expresa/rapida - express delivery ~ franco -
~ oficiala - (care confine cursurile
delivered free ~ franco domiciliu - delivery
zilnice) (bur.) official list
free domicile
literatura s.f. literature
~ imediata - prompt/spot deliver)7 ~
~ comerciala - (reclame, brosuri,
cataloage etc.) sales literature incompleta/in minus - short delivery
~ de brevete de inventii - patent ~ la acceptare - delivery on acceptance
documents ~ la bordul navei - (mar.) delivery on board
litigios adj. litigious, contentious, ~ la cerere - delivery on call '- la termen -
outstanding, debatable forward/future delivery - langa nava/sotto
litigiu s.n. litigation, contention; palanco - (mar.) delivered/delivery alongside
dispute at law ship ~ partiala - part/partial delivery ~ peste
a fi in ~ - to litigate bord - (mar.) overside delivery
literal s. n. seaboard, seaside, seashore,
~ restanta — overdue delivery livrari
littoral
contractuale - contract supplies
livada s.f. orchard
livra v.t. to deliver; (a furnizu) to ~ esalonate - staggered deliveries livrat adj.
furnish, to supply delivered ~ contra warant - stored terms ~ in
~ gresit - to misdeliver bune conditii - delivered sound ~ la frontiera
~ in intregime - (marfa transportata) - delivered at frontier ~ , taxele vamale
to deliver in full neplatite - delivered duty unpaid
livrare s.f. delivery; (furnizare) ~ , taxele vamale platite - delivered duty paid
furnishing, supply livra s.f. (imitate de masura pentru greittate)
~ altei nave — (prin transbordare) pound livret^.?!. book
delivery overside ~ de banca — (carnet de depozit) passbook,
~ buna - (de tithiri de valoare ale
deposit/depositor's book ~ de economii -
cdror caracteristici corespimd
exigentelor burs i ere salt contractuale) savings book
good delivery
~ completa - full delivery
~ completa in bune conditii - safe and
full delivery
~ conform uzului - customary
delivery
~ contra ramburs - cash on delivery
~ cu intarziere - delayed delivery
~ defectuoasa - (de titluri de valoare
ale caror caracteristici nu corespimd
208 LOC-LUA

loc s.n. place, spot; (la teatru, in ~ cu dependinte - (dr.) messuage


parlament etc.) seat; (in vehicul, la locuitor^./n. inhabitant
hotel} accommodation ~ de pe coasta - shoreman
~ de destinatie - place of destination logistica s.f. logistics
~ de escala - place of call ~ a companiei - company/business
~ de livrare - place of delivery, logistics
delivery point logograma s.f. logogram
~ de munca - place of employment/ ~ de corporatie - corporate
work logo (gram)
~ de plata - place of payment/ loialitate s.f. loyalty
performance; (al unui efect de comert) ~ a consumatorului - (fata de o
domicile marca) consumer loyalty
~ de re§edinta - residence ~ fata de marca - (a consumatorilor}
local adj. local s.n. 1. (cladire) brand loyalty
building; (cladire cu teren, instalatii lombardizare s.f. (depunere in gaj de
etc.) premises 2. {restaurant) titluri de valoare drept garantie pentru
restaurant, public house, pub un imprumut) lend against securities
localizare s.f. localization lot s.n. 1. (de mdrfuri) batch, lot.
~ a industriei — (proces opus parcel; (de actiuni) lot 2. (de teren}
globalizdrii) localization of industry plot, parcel; (mic) strip; (dat in arenda
locatar s.m. lodger; (chirias) tenant uneifamilii) allotment
locativ adj. living; tenant's...; (despre ~ complet - (de circa 100 de actiuni pe
valoare) rental care un investitor doreste sd Ie
locatie s.f. hire, hiring, renting; cumpere) (bur.) round lot
location ~ de marfuri - lot/parcel of goods
~ de gestiune - administration location ~ de proba - (de mdrfuri) trial lot
~ de vagoane - truck hire, demurrage ~ incomplet/nereglementar - (de
charge; (SUA) railroad demurrage mdrfuri sau actiuni) odd lot
~ financiara/de capital - capital lease ~ minim - (numdr minim de actiuni!-
~ pentru marfurile depuse pe chei - pentru ca un curs sdfie inserts pe lista\
(mar.) wharf demurrage de cotatii) (bur.) round lot, minimum!
unit of trading I
locomotiva s.f. locomotive, engine
loterie s.f. lottery
~ de manevra - yard locomotive
loto s.n. lotto
~ impingatoare - bank locomotive,
loxs.n. lottery ticket
banking engine luare s.f taking
~ pentru trenuri de marfa - freight ~ de decizii - decision making
locomotive ~ de decizii in conditii de certitudin®
loctiitor s.m. deputy, caretaker, locum - decision-making under certainty
tenens ~ de decizii in conditii de rise
locuinta s.f. dwelling place, abode, decision-making under risk
lodging, house; (dr.) tenement
LUA-LUX 209

~ de probe - sampling, sample taking ~ la domiciliu - outworker, outside


~ in consideratie - taking into worker
account/consideration ~ pe cont propriu - (in propria
~ in posesie - entry afacere) self-employed worker
lucra v.i. 1. to work; (a trudi) to toil, to ~ specialist - expert workman
labour 2. (a functiond) to function; lucru s.n. 1. thing, object; pi. (efecte
(despre o marina, un utilaj) to work, to personate} (dr.) chattels; things,
run v.t. 1. (pamdntui) to till, to labour, belongings 2. (mimed) work; (activi-
to cultivate 2. (a prelucra) to work out tate) activity; (pcupatie) employment;
-in acord -to job (slujba) ]ob
~ la capacitatea maxima - to work ~ cu bucata - piecework
at/to capacity ~ cu ziua - daywork, joumeywork
~ mai repede/bine - (decaf) to ~ de mana - handiwork
outwork ~ in echipa - team work
~ pe cont propriu - to work on one's ~ in regie - force account
own ~ la domiciliu - outwork
~ peste program - to work overtime ~ manual - handwork
~ prost/de mantuiala - to lie down on a cauta de ~ - to look for a job
the job, to underwork a da de ~ muncitorilor - to employ
~ putin/insuficient - to underwork workers
lucrare s.f. working, work a nu avea de ~ - to be out of work
~ de diploma/stat - graduation/ lunar adj., adv. monthly
diploma paper luna s.f. (calendaristica) month
~ in antrepriza - contract work ~ calendaristica - (calendar) month
~ pregatitoare - preliminary work ~ cu 31 de zile - odd month
lucrari ale conferintei - debates/ ~ curenta - present month
proceedings of the conference lupta s.f. fight; struggle
~ de intretinere a drumurilor - ~ a mandatarilor - (incercarea unei
roadworks persoane sau a iinui grup de a cdstiga
~ de prospectiune - exploration works controlul asupra unei societdti
~ de reparatie - repair works convingdnd aclionarii sd voteze o noua
~ in executie - work in progress conducere) proxy fight
~ publice - public works ~ de clasa - class struggle/warfare
~ restante - arrears of work lux s.n. luxury
lucrativ adj. lucrative, gainful, paying, ~ de amanunte - profusion of details
remuneratory a trai in ~ - to live in luxury
lucrator adj. working, work... s.m. luxos adj. luxurious
worker, workman
~ cu ziua - (zilier) day labourer
M
macara s.f. crane proprietarii imobilului respective
~ de chei - (dockside/quay) crane captive outlet
~ de transbordare - transshipment ~ central - (al imui lant de magazine}
crane parent store
~ grea - titan crane ~ cu amanuntui - retail shop
~ pe senile - caterpillar/crawler crane ~ cu autoservire - self-service store
~ pe sine - rail crane ~ cu marfuri scutite de taxe vamale -
~ plutitoare - float/floating crane, duty-free shop
crane ship ~ cu preturi reduse - discount/cut-
~ -turn - derrick/tower crane -price shop
~ umversaia - general-purpose crane ~ cu vanzare pe baza de catalog -
macaragiu s.m. craner, crane catalogue store
attendant/driver/operator ~ de cadouri/articole la moda - gift
macroeconomic adj. macroeconomic shop
macroeconomie s.f. macroeconomics ~ de cartier - (care se adreseaza
macromarketing s.n. macromarketing clientele! dintr-o anumita zond si are
macrostabilizare .'>./ macroeconomic program prelimgit) convenience store
stabilisation ~ de marfuri de ocazie/la mana a
maculatura s.f. scrap/waste paper doua - second-hand shop
maestru s.m. (cont.) ledger ~ de solduri - (de carti) remainder
magazie s.f. storehouse, repository, shop
depot; (de marfuri) warehouse; (de ~ de vechituri -junk shop
nava) hold ~ general - variety shop
~ de materiale si utilaje - plant ~ in retea - multiple/chain store
depot/yard ~ specializat - speciality shop 5
~ frigorifica - cargo reefer space; ~ universal - department(al)/general |
(mar.) refrigerated/freezing hold store; emporium, baza(a)r
magazin s.n. 1. shop; (S UA) store magazinaj s.n. 1. (depozitare}
2. (revista) magazine, periodical warehousing, storing (of goods)
~ al unei intreprinderi — (pentm 2. (taxa) storage charges
angajatii acesteia) company store magaziner s.m. warehouseman.
~ alimentar in incinta fabricii - warehouse keeper, storeman,,
tommy shop storekeeper J
~ captiv - (care isi poate desfusura magistral s.m. magistrate; judge
activitatea intr-o cladire cu conditia de magistratura s.f. magistrature,;
a vinde numai marfuri furnizate de magistracy, magistrateship
MAG-MAN 211
magnat s.m. magnate; (industrial, ~ al pasivelor - (politico bdncilor de atragere
financiar) tycoon a fondurilor prin ratele dobdnzilor
maistru s.m. foreman practicate) liability management
~ de exploatare - foreman of ~ al productiei - production management
development ~ al produsului - product management ~ al
~ de productie - foreman of
proiectului - project management ~ al
production
resurselor - resource management ~ al
majora v.t. (preturi, salarii etc.) to
riscurilor - risk management ~ al timpului -
increase, to raise; (preturi) to advance;
(a scumpi) to put up/to increase the {individual) time management
price ofv.r. (despre preturi} to advance ~ bazat pe principiul rezultatelor -(bune sau
majorare s.f. (de preturi, salarii etc.) rele) management by principle
increase, raise, rise; (de preturi) ~ de conducere si personal - (grupul de
advance manageri care organizeazd pro-ductia si
~ a preturilor - price advance, serviciile intr-o companie) line and staff
increase in prices management ~ de criza - crisis management ~
~ a salariilor - wage rise de marketing - marketing management
majoritate s.f. majority ~ de portofoliu - portfolio management
~ absoluta - absolute majority ~ descentralizat - decentralized management
~ calificata - specified majority ~ educational - educational management
~ de doua treimi - two-third's ~ financiar - financial management ~
majority
operational - operations management
~ de voturi - majority of votes
~ relativa - relative majority ~ participativ - participatory management
~- prin eliminare - {a datelor nesem-nificative
~ simpla - simple majority
a obtine o ~ - to secure a majority din biigete sau planuri in scopiil unei corectii)
management^./?, management management by exception
~ al activelor - {gestionarea activelor ~ prin obiective - (pentru o eficientd sporitd)
unei institutii financiare) (fin.) asset management by objectives ~ prin prezenta -
management management by walking about
~ al activitatii de birou - office
management
~ al afacerii - business management
~ al contului - account management
~ al datoriilor - debt management
~ al distributiei lizice - (a mdrfurilor,
vizdnd probleme legate de ambalare,
transport, depozitare etc.) physical
distribution management
~ al marcii - brand management
212 MAN-MAN
managementui calitatii - quality manevrabil adj. manageable; workable
management manifest s.n. 1. (program) manifesto:
~ calitatii totale - total quality (aruncat, distribuit) leaflet 2. (lista a
management incdrcdturii navel) (mar.) manifest
~ resurselor umane - human- ~ al mcarcatorului - shipper's
-resource/personnel management manifest
manager s. m. manager ~ al incarcaturii - cargo manifest
~ al unui fond mutual - fund manager ~ al navei - ship's manifest
managerial adj. managerial ~ de bord - summary of bills of lading
manco s.n. deficiency, shortage ~ de export - outward manifest
~ de casa - shortage in the cash ~ de import - inward manifest
mandants.m. principal ~ de marfa incarcata - ship cargo/
~ si mandatar - principal and agent shipping manifest
mandat s.n. 1. mandate; (procuro) ~ de tranzit - transit manifest
procuration, proxy; (de arestare, manifold s.n. 1. (carnet de note,
perchezitie etc.} warrant 2. (postal) facturi cu color) manifold 2. (conducta
money/postal order la petroliere) manifold
~ de aducere - order to offender, ~ de descarcare - discharge/delivery'
witness to appear manifold
~ de arestare - warrant for arrest ~ de incarcare - cargo loading
~ de deputat - member's (electoral) manifold
mandate manipula v.t. to manipulate, to handle;
~ de perchezitie - search warrant (o marina, un utilaj) to operate, to run, to
~ postal - money/postal/post-office work; (manual) to manhandle ~ piata - to
order rig the market manipulare s.f.
~ postal international - international/ manipulation, handling; (hamaldc)
foreign money order
porterage; (o;
~ postal telegrafic - telegraphic
money/postal order masind, un utilaj) operating, working |
a trimite prin ~ - (bani) to remit ~ a materialelor - material's handling ,
mandatar s.m. mandatory, mandatary; ~ de marfuri - cargo handling
attorney (-in-fact); (imputernicit) ~ manuala - manual handling,,
procurator, proxy; (administrator, manhandling
curator) trustee ~ mecanica - mechanical handling
~ pasiv - (fdra sarcind activd de ~ sigura/fara pericol - safe handling
indeplinit) naked trustee ~ si transport de marfa - freigl
manevra v.t. to manipulate, to handle; handling
(o marina, un utilaj) to operate, to run, to manual adj. manual, hand... s.r,
(ghid) handbook, manual, guide; (car
work; (vagoane) to shunt; (yagoane de
cuprinde unitdtile monetare, de mdsur\
mar/a) to marshal; (o nava) to manoeuvre, ale mai multor tan) cambist
to handle manufactura v.t. to manufacture
MAN-MAR 213
manufacture s.f. manufacture; ~ superioara/de calitate - choice brand
(fabrica) manufactory mare s.f. sea
marca v.t. to mark, to put a mark on; ~ continentala/interioara - conti-
(cu tin semn distinctly) to earmark; (un nental/inland sea
obiect de metal pretios) to hallmark; "- intercontinentala - intercontinental/
(metale, marfuri etc.) to stamp; (pretui) mediterranean sea
to ticket up; (a matrita) to stencil; (a ~ litorala/marginala - adjacent/
bifa) to (mark with a) check littoral/marginal sea
marca s.f. 1. mark; (la metale marfar s.n. goods/freight train,
pretioase) plate mark, hallmark 2. (tip, freightliner marfa s.f. commodity,
model) brand 3. (timbru) stamp merchandise;
~ a distribuitorului/proprie - (mime (transportata) freight, cargo; pi. goods
de marca atribuit unui produs de cdtre ~ ambalata - packaged cargo/freight/
un intermediar, de obicei un detailist goods
important) dealer's/private/own brand ~ cautata/care se vinde bine - seller
~ a fabricii - manufacturer's brand/ ~ containerizata - containerized
mark, trademark cargo/freight
~ a monetariei - mint mark ~ cu defect - flaw
~ de dimensiuni - (pentru marfuri) ~ cu proprietar necunoscut - waif
measurement mark ~ curata - clean cargo
~ de flanc - (marca noud lansatd de o ~ de cabotaj - (mar.) coastal/coastwise
companie ce comercializeaza deja o freight
alta m aceeasi categoric de produs) ~ de export - (mar.) outward cargo
flanker brand ~ de import - (mar.) inward cargo
~ de greutate - weight mark ~ de mare gabarit - large-size freight
~ de grup - group mark ~ de punte - (mar.) deck cargo
~ de identificare - (a coletelor de ~ de sezon - seasonal cargo
marfd) head mark ~ de umplere - (a spatwiui gol dupd
~ de manipulare - (pentru mdrfurile stivuire) (mar.) filler cargo, small
fragile) handling mark stowage
~ de origine - mark of origin ~- eterogena - (greu de stivuit)
~ de port - (pentru marfuri) port mark heterogeneous cargo
~ de produse standard - standard ~ fara ambalaj - unprotected cargo
brand ~ fara proprietar - bona vacantia
~ de thru - assay mark - grea - heavy (-weight) cargo; (mar.)
~ depusa/de comert mregistrata - deadweight cargo
registered trademark ~ grea in vrac - heavy bulk cargo
"- globala - global brand ~ incompatibila - (care mi poate fi
~ inregistrata - trademark, registered transportata impreund cu alte marfuri)
mark, trade name incompatible cargo
~ noua - new brand
214 MAR-MAR

~ in ambalaj izolat - insulated cargo ~ ~ de calitate superioara - superior/


lichida in vrac - liquid bulk cargo ~ prime goods, firsts ~ de cafitatea a treia -
nesortata- buikpik ~ neincarcata - (din thirds ~ de contrabands - contraband/
lipsd de spatiu) (mar.) short shipment ~ smugg/eof goods
pachetizata - unitized cargo/load, unit load ~ de folosinta indelungata - durable goods,
~ paletizata - palletized cargo ~ durables
pretentioasa - (in privinta con-ditiilor de ~ de folosinta scurta - nondurable/single-
transport) critical cargo ~ ramasa - (dupd use goods ~ de folosinta semiindelungata
descdrcare) residue/ residual cargo ~ semidurable goods
rentabil de transportat - best- ~ de larg consum - consumer goods ~ de lux
-paying cargo - fancy goods ~ de mare viteza -
~ schimbata prin troc - swap ~ solida in express/speed goods
vrac - solid bulk cargo ~ transportata pe ~ de mica viteza - slow goods, ordinary
mare - seaborne/ seagoing cargo freight
marfuri abandonate - (fdra proprietor) ~ de prima/stricta necesitate -essential
abandoned goods ~ antrepozitate - goods
warehouse goods ~ avariate/deteriorate - ~ de proba - goods on approval ~ de uz
damaged goods curent - (procurabile in apro-pierea
~ congelate - frozen goods ~ cu livrare locuintel) convenience goods ~ de valoare -
imediata - actuals, physicals value/valuable goods ~ de
~ cu livrare la termen - futures ~ cu miros volum/cubaj/voluminoase
specific - odorous goods ~ cu tarif vamal measurement/measure goods ~ disparate
scazut - low-duty goods vandute angro -job lot ~ disponibile -
~ cu volum redus - low-measurements present goods, trading stock, stock-in-trade;
goods ~ cumparate sub pornirea (cu livrare ime-^ diata) spot (goods)
impulsului ~ diverse/variate - miscellanec goods
- impulse goods ~ fabricate in tara - domestics ~ facturate -
~ de balast - (mar.) kentledge goods invoiced goods ~ finite - finished goods ~
~ de baza - primary goods, staple fragile - fragile goods ~ generate - general
~ de baza ale exportului - staple goods, generals ~ impuse - taxed goods,
exports goods rated ~ indisponibile/deHcitare
~ de calitate inferioara - off-grade/- unavailable goods
-quality goods ~ individualizate- ascertained goods ~
~ de calitate medie - middle goods
industriale - industrial goods
MAR-MAR 215

~ inerte - (minereuri, nisip, bumbac, land ~ nevandute - goods on hand


etc.) inert goods ~ periculoase - dangerous/hazardous
inflamabile - inflammable/ goods
flammable goods ~ in baluri - bale goods ~ perisabile - perishable goods,
~ in comision - goods on commission ~ in perishables
consignatie - goods on consignment ~ prafuite - dusted goods
~ prohibite - (la export sou import)
~ in legaturi - bundle goods "- in
prohibited goods
lichidare — (ale unei firme falimentare) ~ refuzate - returns
distress goods ~ in partizi - goods making ~ returnabile - (furnizorului) unsolds
up a parcel ~ in tranzit - transit goods ~ rubricate - (intr-un document de
-" in vama - bonded goods transport) subject/captioned goods
~ in vrac - bulk goods ~ sechestrate - distrained goods
~ insacuite - bagged goods - straine/de import - foreign goods
~ la moda - {niai ales articole de ~ supuse accizelor - excisable goods
vestimentatie) fashion goods ~ textile - textiles, soft goods
~ lichide - wet goods ~ textile cu metraj in bucata - piece
'•- licite - lawful merchandise fabric/goods, yard goods
~ livrate cu facilitati de plata - goods ~ transbordate - transshipment goods
supplied on deferred payments ~ transportate pe apa - waterbome
- marcate - (cu etichete) labelled goods
goods ~ umede - moist goods
~ neambalate/desfacute - loose/ ~ uscate - (grdne, textile etc.) dry
unpacked goods goods
~ nedeciarate - (in vama) unentered ~ u§oare - light goods
goods ~ vandabile - realizable/marketable
~ neidentificate/neindividualizate - goods
(in contract) unascertained goods ~ vamuibile - dutiable goods
~ nelivrate/nepredate - undelivered marfurile cumparate nu se schimba
goods - no goods exchanged
~ neridicate - unclaimed goods maricultura s.f. mariculture, sea
~ neridicate in termen - overtime farming
goods marin adj. marine, sea...; maritime
~ nevandabile - unrealizable goods marinar,?.»;. sailor, seaman, mariner
~ nevamuibile - free/uncustomed ~ brevetat - able-bodied seaman
goods ~ de cabotaj - shoaler
~ nevamuite unentered/uncleared necalificat/stagiar - ordinary
goods seaman marina s.f. marine
216 MAR-MAT

~ comerciala - commercial/mercantile marine, marxism s. n. Marxism


merchant marine/navy, merchant shipping ~ ~ -leninism - Marxism-Leninism
militara - navy, naval forces maritim adj. masa s.f. 1. table 2. (mdncare) meal.
maritime, marine; fare 3. (in fizicd etc.) mass
seaborne,seagoing ~ de joc - gambling table
marja s.f. (bur., corn., cont., fin.) ~ de sens - writing table, desk
margin ~ monetara - money supply
~ a dobanzii - (cliferenta dintre ratele ~ specifica aparenta - bulk density
dobdnzilor creditoare §i debitoare ale ~ specifica in vrac - bulk weight
unei band) interest margin ~ si casa - (pensiune) board and
~ bruta - (diferenta dintre pretui de lodging
vdnzare cu amdnuntid fi eel cu ~ verde - official board, green table:
ridicata) (corn.) gross margin (fur a.]) green fodder
~ de contributie - (contributia la masina s.f. machine; engine;
costurile fixe sau venitui ramas dupd (automobile car
plata cos turilor fixe) (fin.) contribution ~ contabila de calcul/facturat si
margin contabilizat - accounting machine
~ de profit - profit margin ~ de ambalat/impachetat - package
~ de profit net - net profit margin wrapping machine, packer
~ de siguranta - (diferenta dintre ~ de asamblat - assemb
veniturile obtinute din vdnzdrile
~ electrica de assembling machine -
curente fi cele realizate la pragul de
rehabilitate) (fin.) margin of safety,
casa - electric cash
safety margin
register
marketing A. n. marketing
~ de etichetat - labeller
~ comun - (a/ unui grup de pro-
~ de facturat - billing machine
ducdtori care colaboreazd pentru ~ de insacuit/ambalat in saci - sack
lansarea mdrfurilor lor pe piata) packer, sack-filling machine
cooperative marketing ~ de scris - typewriter
~ de stimulare - incentive marketing ~ de serviciu - company car
~ direct - direct marketing ~ de sortare - sorter
~ in retea - network marketing ~ de tiparit bancnote/titluri de;
~ nonprofit - nonprofit marketing valoare - security printer |
~ pe baza acceptarii produsului - (de ~ postala de francat - postal franking J
cdtre consumatori) product acceptance machine
marketing ~ -unealta - machine tool
~ simbiotic - (realizat prin acorduri ~ universala - versatile machine
intre doud sau mai multe firme) matca s.f. (color, talon) counterfoil,
symbiotic marketing heel, stub
~ social - social marketing material adj., s.n. material
~ de ambalare - packing material
~ de inlocuire - substitute material ;
~ deficitar - shortage material I
MAT-MAS 217

~ inflamabil - inflammable/flammable mari v.t. to enlarge; (a spori, a create)


material to increase; (preturi) to mark up, to
~ lemnos - wood, timber; (SUA) push up, to boost; (pretui, valoarea
lumber etc.) to enhance; (preturi, salarii etc.)
~ nefolosit vandut de guvern/stat - to raise v.r. to increase
government surplus marime s.f. size
~ plastic - plastics ~ obisnuita/curenta - (de articole de
~ publicitar - advertising/publicity imbrdcdminte) stock size
material, promotion matter marire s.f. (a preturilor etc.) increase,
~ publicitar colant - sticker upturn, upswing, boost, raise
~ publicitar postal - mailshot ~ a capitalului social - increase of
~ rulant - (c.f.) rolling stock, railway capital
vehicles marunt adj. (despre cheltuieli) petty;
materiale de constructie - building (despre bani) loose
materials maruntis s.n. 1. (bani mdrunti) (small)
~ refolosibile - reusable materials change, small coin/money, loose
~ textile - textiles cash/change/money 2. pi. (mdrfuri)
materie s.f. material small goods, petty/small wares
~ prima - raw/working material; (in masurare s.f. measurement
industria petrochimica) feedstock; ~ a timpului — (in munca manuala)
(introdusd in procesul de fabricatie) methods time measurement
throughput ~ a timpului prin comparare -
~ prima deficitara - scarce raw differential timing
material ~ a ulajului - ullaging
~ prima strategics - strategic raw masura s.f \. measure; (masurare)
material measurement; (intindere) extent;
matrice s.f. matrix (cantitate) quantity, amount 2. (corn.)
~ de conducere - (metodd de con- size; fitting
ducere a firmelor multinationale care ~ de capacitate - measure of capacity,
implied acordarea responsabilitdtilor liquid measure
pentru sectoare din activitatea compa- ~ de capacitate pentru cereale si
niei atat organizatiei nationale, cat si marfuri pulverulente - corn and dry
diviziilor de productie) matrix measure
management ~ de capacitate pentru marfuri
maturitate s.f. (scadenta) maturity pulverulente - dry measure
a ajunge la ~ - to mature ~ de cherestea - (care foloseste ca
maxim(al) adj. maximum imitate piciorul - cherestea) board
maximiza v.t. to maximize measure
maximizare s.f. maximization ~ -etalon - standard of measurement
~ a profitului - profit maximization ~ foarte mare - {la imbrdcdminte)
maxim(um) s.n. maximum, upper limit outsize
218 MAS-MED
~ metrica/zecimala - decimal measure ~ ~ al ratei de schimb - exchange rate
provizorie/temporara - stopgap masuri mechanism
antiinflationiste - anti- ~ de echilibrare - (a balantei
-inflationary measures comerciale) adjustment mechanism
~ de protectia §i medicina muncii - ~ economic - economic mechanism
health and safety mecaniza v.t. to mechanize
~ de urgenta - emergency measures medic s.m. physician, doctor
~ deflationiste - deflationary measures ~ chirurg - surgeon
~ energice - strong measures ~ de medicina generala - family
~ represive - retaliatory measures doctor
~ restrictive - restrictive measures ~ igienist - health officer
~ §i greutati - weights and measures ~ legist - forensic expert
mana s.f. hand ~ veterinar - veterinary surgeon
~ de lucru - manpower, labour (force), medicament s.n. medicine, drug,
hands medicament
~ de lucru angajata cu contract - ~ care poate fi cumparat fara reteta
contract/indentured labour medicala - over-the-counter drug
~ de lucru calificata - skilled labour medicina s.f. medicine
~ de lucru neproductiva - ~ a muncii - industrial/occupational
unproductive labour medicine
~ de lucru ocazionala/sezoniera - ~ legala - forensic medicine
casual labour medic s.f. average; mean
~ libera - free hand, full authority ~ aritmetica - arithmetical mean
a avea ~ libera - to have a free hand ~ de lucru - working mean
a duce lipsa de ~ de lucru - to be ~ neponderata - unweighted average
short of hands ~ ponderata - weighted average
mecanic adj. mechanical s.m. mediere s.f. (tranzactionare treptata/
mechanic; engineer graduald prin cumpdrarea sau vdn-
~ brevetat- (mar.) certified engineer zarea de loturi de acUuni din acelayi\
~ de locomotiva - engine operator/ packet la date si preturi diferite) (bur.]
driver, engineman averaging
- de punte - (mar.) deck engineer mediu s.n. environment
~ -masinist - engineer concurential - competitivi
~ -sef - master mechanic, chief environment
engineer ~ de afaceri al firmei - firm'! business
mecanism s.n. mechanism; machinery; environment ~ economic - economic
device; gear environment ~ financiar - financial
~ al economiei de piata - market environment ~ natural - natural
economy mechanism environment ~ social - social environme
~ al preturilor - price mechanism background/milieu
MEM-MAR 219

membru s.m. member; (al unei mercantil adj. mercantile


societdti stiintifice etc.) fellow; (de mercantilism s. n. mercantilism
partid, de sindicat) cardholder merceologie s.f. science of
~ activ - active member commodities
~ al bursei - floor member mercerie s.f. 1. (articole)
~ al consiliului de administratie - haberdashery, mercery, small wares 2.
(company) director, member of the (prdvalie) small-ware shop
board, trustee mercurial s.n. (listd de preturi) price
~ al unei comisii - (guvernamentale, current/list
parlamentare) commissioner meserias s.m. handicraftsman,
~ al unui cartel - cartelist craftsman, tradesman
~ al unui consiliu - councillor meserie s.f. 1. trade, handicraft, craft 2.
~ al unui sindicat - trade unionist (profesie) profession, vocation
~ al unui sindicat patronal - ~ calificata - skilled trade
syndicator mestesug s.n. 1. (meserie) trade,
~ fondator - foundation/charter handicraft, craft 2. (profesie)
member; (al unei corporatii) corporator profession, vocation 3. (pricepere) skill
~ neangajat permanent al consiliului 4. (artd) craftsmanship
de administratie - outside director mestesugar s.m. artisan,
~ onorific/de onoare - honorary handicraftsman, craftsman, tradesman
member mestesugaresc
~ supleant - acting/deputy member
a fi ~ in - to sit in/on handicraft... adj.
handmade,
memorandum s. n. memorandum metalurgie s.f.
~ al acordului - memorandum of metallurgy,
agreement metallurgical engineering
~ de achitare/indeplinire a obliga- metalurgia feroaselor - ferrous
tiilor - (de cdtre o societate) metallurgy
memorandum of satisfaction ~ neferoaselor - nonferrous
menaj s.n. 1. housekeeping, metallurgy
housewifery 2. (gospoddrie) household metoda s.f. method; procedure
menaj er adj. domestic, household... metoda adaugarii unei cote
meniu s.n. menu, bill of fare marginale fixe la pretui de cost -
~ fix - ordinary cost-plus method
mensual adj. monthly ~ amortizarii liniare - (cont.) straight-
mentine v.t. to maintain v.r. (despre -line method
preturi} to keep up; (in post) to keep ~ compararii factorilor - (in
one's job evaluarea unei activitdti) factor
mentiona v.t. to mention, to make comparison method
mention of; (intr-un contract) to set ~ desfasuratorului - (pentru elabo-
forth; (a specified) to specify rarea situatiei fluxului de numerar)
(cont.) spreadsheet approach
220 MAR-MB1

~ in timpi reali - {tehnicd de control mezoeconomie s.f. intermediate levd


menitd sd diminueze volumul stocurilor pe of economy
care o societate cu profit de pro-ductie mic adj. 1. small 2. (despre venituri.
trebuie sd Ie pdstreze) just-in- beneficii) poor
-time ~ -burghez - petty bourgeois
~ posturilor tranzitorii - accrual ~ cabotaj - (intre porturile nationalc
basis/concept din aceeasi mare) (mar) short-sea/near
~ procentului din vanzari - {metoda trade, small(-coast) trade, inshoicl
de previziune a nevoilor financiare navigation/coastal traffic
prin exprimarea diferitelor posturi de ~ gros - (mdsurd echivalentd cu 12
bilant ca procent din vdnzdri si apoi duzini, 144 de obiecte) small gross
inmultirea acestor procentaje cu mica burghezie - petty bourgeoisie
vdnzdrile viitoare estimate pentru a ~ gospodarie taraneasca ~ sn
realiza bilanturi pro forma) {cont.) peasant farm
percentage of sales method ~ Industrie - small industry
metoda de amortizare - depreciation ~ productie - small(-scale) productioni
method ~ publicitate - classific
~ de determinare a preturilor - advertisement
pricing procedure microeconomie s.f. microeconomics
~ de estimare la valoarea actuala - (a micsora v.f. to reduce, to decrease,
nnei investitii) present value method diminish; (preturi, salarii etc.)
~ de evaluare a stocului - (pentru lower, to abate, to cut; {preturi) to p
alocarea costului de achizitie pe stoc) down v.r. to decrease, to diminish.
{cont.) inventory costing method abate; {despre preturi) to sink
~ de finantare - method of financing migratie s.f. migration
~ de ierarhizare a activitatilor - job ~ a capitalului - migration of money -
ranking method ~ internationala a fortei de munca-
~ de incercare/testare - testing international labour migration
method, test procedure mijioc s.n. 1. middle 2. {mod
metric adj. metric actiune) means; (metoda) methi
metrologie s.f. metrology (cale) way; {instrument) instrume
metropola s.f. metropolis {resursa) resource 3. pi. means; a
metrou s.n. underground, facilities
metropolitan; {SUA) subway mijioace de andocare - doci
metru s.m. metre facilities
~ cub - cubic metre ~ de antrepozitare - warehoi
~ -etalon - standard metre facilities
~ patrat - square metre ~ de comunicare in masa -
mezelarie s.f. 1. sausage factory media
2. (magazin) ham-and-beef/pork- ~ de descarcare - discharge facilitie
-butcher's shop ~ de incarcare - loading facilities
MIJ-MIN 221

~ de manipulare a marfurilor - cargo ~ marina/nautica internationala -


handling facilities international nautical mile
~ de plata - means of payment, ~ Mercator/de latitudine crescanda -
payment media; circulating medium, Mercator's mile
medium of exchange ~ -tren - train mile
~ de productie - means of production, miliard s.n. milliard; (SUA) billion
capital/investment goods, producer(s)/ miliardar s.m. multimillionaire; (SUA)
production goods billionaire
~ de trai - means of subsistence/living, milion^./z. million
livelihood milionar^.w. millionaire
~ de transport - transport facilities, mina s.f. mine; (put) mine, pit;
means of conveyance (cariera) quarry
~ fixe - fixed assets, physical capital ~ de aur - gold mine, bonanza
~ independente de trai - (obtinute din ~ de carbuni - coal mine/pit, colliery
rente sail titluri de valoare) miner s.m. miner; (din minele de
independent means carbuni} collier
~ legale de plata - legal tender mineral adj., s.n. mineral
~ legale limitate de plata - limited mineralier s.n, bulk-ore carrier, ore
legal tender carrier/ship/vessel
~ locale - local resources ~ -carbonier - ore-coal carrier
~ plutitoare - floating equipment ~ -cerealier - ore-grain carrier
~ portuare - docking/harbour facilities ~ -petrolier - ore-oil tanker
~ publicitare - advertising media minereu s.n. ore
mijioci v.t. (a media) to mediate, to ~ brut - crude/mine ore
interpose/to intercede/to intervene in ~ -bulgari - lump ore
mijiocitor s.m. mediator, intermediary; ~ in vrac - ore in bulk
(in negocierf) negotiator; (si in sens minerits.n. mining
negativ) go-between; (numai in sens minim adj., s.n. minimum
negativ) pander, procurer ~ de subzistenta/trai - minimum
mila s.f. (imitate de masurd pentru living standard
lungime) mile minimaliza v.t. to minimize, to belittle;
~ britanica/terestra - land/British (a subaprecia) to disparage
mile; (SUA) statute/statutory mile minimum s. n. minimum
~ ecuatoriala/geografica - equatorial/ minister s.n. ministry; (Anglia) office,
geographical mile board; (SUA) department
~ marina/nautica - nautical/marine/ Ministerul Afacerilor Externe -
sea mile Ministry of External Affairs; (Anglia)
~ marina engleza/standard - Foreign Office; (SUA) State
Admiralty/English/nautical standard Department
mile ~ Afacerilor Interne - Ministry of
Internal/Home Affairs; (Anglia) Home
M1N-MO
Office; (SUA) Department of the ~ plenipotentiar - Ministi
Interior Plenipotentiary
~ Agriculturii - (Anglid) Board of minus s.n. minus; (deficit) defici
Agriculture (lipsd dintr-o cantitate, marfa) short
Apararii - (SUA) Defense miscare s.f. 1. motion; movement
Department ~ Comertului - Ministry of (activitate) activity 3. (sociali
Trade; movement; (revoltd) revolt, ric
(Anglid} 'Board of Trade; (SUA) commotion, upheaval, uprising 4. (c.j
Department of Commerce traffic management
~ de Finante - Ministry of Finance; ~ a capitalului - capital movement
(Anglid) Exchequer; (SUA) Department ~ civila - (care provoacd dawv
of Treasury (asig.) civil commotion
~ de Justitie - Ministry of Justice; ~ grevista - strike movement
(SUA) Department of Justice ~ portuara - dock traffic
~ Educatiei - Ministry of Education; ~ revolutionara - revolutionai
(Anglid) Board of Education movement
~ Sanatatii - Ministry of Public Health ~ sindicala - trade-union movement
ministru s.m. minister; (Anglid) mita s.f. bribery; illicit commissio'
secretary of state (data pentru a cumpdra tdcerea cuivi
~ adjunct - deputy minister; (Anglid) hush-money; (concret) bribe
Undersecretary mitui v.t. to bribe, to buy off/ove
~ al afacerilor externe - Minister for (martori) to tamper with
Foreign Affairs; (Anglid) Foreign mituitor s.m. bribe giver; (de marto?
Secretary; (SUA) Secretary of State, tamperer
State Secretary mix s. n. mix
~ al afacerilor interne - Minister for ~ de distributie - (combinan
Internal Affairs; (Anglid) Home canalelor de distributie) distributk
Secretary; (SUA) Secretary of the mix
Interior ~ de marketing - (termen general ca
~ al comertului - Minister of cuprinde diversele elemente d
Commerce; (Anglid) President of the procesului de marketing) marketa
Board of Trade mix
~ de finante - Minister for Finance; mixt adj. mixed, joint; (combine
(Anglici) Chancellor of the Exchequer; composite, compound ;
(SUA) Secretary of the Treasury miza v.t., v.i. to stake, to gamble \
(Department) miza s.f. stake, gamble
~ de justitie - Minister of Justice; moara s.f. mill
(Anglid) Lord Chancellor; (SUA) ~ de apa - water mill
Attorney General mobila v.t. (a amenaja) to furnish
~ fara portofoliu - Minister without mobila s.f. furniture, appointments; I
portofolio articol separaf) piece of furniture
MOB-MON 223

mobiliar adj. (dr.) movable, personal monarhie s.f. monarchy


mobilier s.n. furniture, appointments ~ absoluta - absolute monarchy
mobilitate s.f. mobility ~ constitutionals - constitutional/
~ a capitalului - mobility of capital, limited monarchy
capital mobility mondial adj. world(-wide)
~ a fortei de munca - mobility of mondoeconomie s.f. world economy
labour, labour mobility moneda s.f. (metalicd) coin; (imitate
~ profesionala - (schimbarea struc- monetard a unei tdri) currency; money
turii profesionale) occupational ~ bancara/scripturala - (depozite
mobility bancare etc.) nonphysical/deposit
mod s.n. mode, manner, way, style money
~ de consum - (concept care reflectd ~ -cheie - key currency
proportiile dintre venituri si inega- ~ convertibila - convertible currency
litdtile determinate de ele in consumul ~ cu curs fortat - forced currency
popiilatiei) consumption pattern ~ cu titlu legal - coin of legal fineness
~ de intrebuintare - pattern ~ curenta - currency, current money
~ de viata — {concept esential pentru ~ de cont - money of account,
deflnirea identitdtii socioeconomice a accounting currency
uiiui grup social) lifestyle ~ de hartie - paper currency/money
moda s.f. fashion ~ din aur sail argint - full-bodied
model s.n. model, pattern currency
~ al cresterii economice - model of ~ dirijata - managed currency/money
economic growth ~ divizionara/de bilon - fractional
~ al incasarii debitorilor- collection currency/money, divisional/subsidiary/
pattern token coin
~ de cec - specimen of cheque ~ efectiva - real money
~ de utilizare a salariatilor - staff- ~ elastica - adjustable/elastic currency
-pattem ~ falsa - false/bad coin, counterfeit
~ econometric - econometric model coin/money, base coinage
~ economic - economic model ~ fictiva - fiat money
~ industrial in dezvoltare - ~ Hduciara - fiduciary note, paper
developing industrial model currency/money, token money
~ -tip — representative type ~ Huctuanta - floating currency
modern adj. modern; (la zi, actualizat) ~ legala - lawful currency, legal tender
up-to-date ~ -marfa - commodity money
modest adj. (despre venituri, beneficii) ~ metalica - coin, specie, hard money,
poor metallic currency
mol s.n. pier, mole ~ neconvertibila - unconvertible
~ cu dana de petrol - oil pier currency
~ cu dane pentru marfuri - cargo pier ~ stabila - stable/sound currency
~ vamal - customs wharf ~ -tip - standard coin
224 MON-

monetar adj. monetary, currency..., monopolist adj. monopolistic


nummary, nummular monopolist
monetarism s.n. monetarism monopoliza v.t. to monopolize; <J
monetarie s.f. mint; security printing to engross; {mdrfuri, actiuni) to cor
office monopson s.n. (unicd firmd CUK
monocultura s.f. monoculture, one- rdtoare a unui bun sau a unui serm
/single-crop system oferit de un numdr mare de proSi^
monometalism s.n. (sistem monetar cdtori) monopsony, buyer's monopoly
bazat pe un singur metal pretios) (fin.) monopsonist^./M. monopsonist
monometallism, single standard morar s.m. miller
(
monopols.n. monopoly moratoriu s. n. moratorium
~ absolut - absolute monopoly mostra s.f. sample, pattern; (J
~ asupra vanzarilor - selling material textil) swatch
monopoly ~ aleatorie - random sample
~ bilateral - (instituit intre un ~ de control - check sample
cumpdrdtor unic si un vdnzdtor unic) ~ de valoare - sample of value
bilateral monopoly ~ din marfa preluata - outturn sampi
~ comercial - commercial/supplier's ~ fara valoare - (mentiune pe un coh
monopoly de mostre) sample post
~ de stat - public/state/govemment ~ gratuita - free sample; (pferitd i
monopoly scop promotional) handout
~ discriminatoriu - discriminating/ ~ medie - (din diferite unitdti d
discriminatory monopoly marfa) unit type
~ fiscal - (al statului) fiscal monopoly ~ reprezentativa - representatm
~ institutional - (instituit atunci cdnd adequate sample
proprietarul unei mdrci de fabricd o ~ statistics - master sample
foloseste pentru a-si impime produsele a lua o ~ - to take a sample
prin publicitate si ambalaj special mosteni v.t. to inherit
pentru a Ie diferentia cu once pret de mostenire s.f. inheritance, heritagi
oferta concurentel) institutional hereditament, heirdom; (legaf) legaq
monopoly (de bunuri mobile) bequest
~ legal — legal monopoly ~ a unui legatar universal - residual
~ natural - (situatie a pietei caracte- bequest/legacy
rizatd prin existenta unei singure firme ~ neasteptata - windfall
sau a unui numdr foarte mic de firme ~ vacanta - vacant succession
ofertante care dispun de resurse mostenitoare s.f. heiress
naturale inaccesibile celorlalte firme) mostenitor s.m. inheritor, hei
natural monopoly (legatar) legatee; (de bunuri inn
~ perfect/total - perfect monopoly biliare) devisee; (succesor} successor
~ unilateral - unilateral monopoly ~ aparent - heir apparent
~ legitim/de drept - heir-at-law
MO§-MUN 225

~ prezumptiv - heir presumptive ~ a copiilor - (folosirea copiilor in activitdti


~ subsecvent - remainderman productive) child labour ~ abstracta - (in
~ testamentar - (legatar} heir teoria marxistd} abstract labour/work ~
testamentary accesorie - by(e)-work ~ calificata - skilled
motel s.n. motel, motor hotel work ~ concreta - (in teoria marxista) concrete
motivatie s.f. motivation labour/work ~ complementara - follow-up
~ a consumatorului - consumer's
work ~ conform graficului - schedule work ~
motivation
cu norma intreaga - whole-/full--time work
~ de profit - profit motivation
~ cu ziua - work by the day, day labour
motiune s.f. motion; vote
~ de incredere - vote of confidence ~ de birou - office/clerical work ~ de
~ de neincredere - vote of no- mantuiala - rush work ~ de noapte -
-confidence, want-of-confidence vote nightwork ~ directa — (fabricarea unui
a adopta o ~ - to carry a vote produs sail oferirea unui serviciu) direct labour
mulgere s.f. {strategic de marketing pe ~ fizica - manual labour, physical work
termen scurt care urmdreste obtinerea ~ gratuita - labour of love ~ grea/istovitoare -
rapidd de profit) milking hard work, overwork
multibranding s.n. (iitilizarea mai ~ indirecta — (activitatea de administrate,
multor mdrci in cadrul aceleiasi linii intretinere etc.} indirect labour
de prodtise) multibranding ~ intelectuala - intellectual/brain work ~ in
multilateral adj. multilateral acord -job/task work, piecework, work at piece
multilateralism s.n. (corn.)
rates/by the job; (in mine} tutwork
multilateralism
~ in echipa/colectiv - teamwork ~ in
multimilionar s.m. multimillionaire
multinational adj. multinational schimburi/ture - shift work/ labour
multiplicator^-.w. (fin.) multiplier ~ la domiciliu - homework ~ manuala -
~ bugetar - (exprimd cumulativ manual work/labour, handiwork ~ necalificata
efectele politicii bugetare de relansare - unskilled work;
economica} budget multiplier (inferioard} underwork
~ fiscal — (coeficient ce reflectd
cresterea productiei si a venitidui prin
diminuarea impozitelor, fdrd ca totahd
cheltuielilor bugetare sdfie modificat}
fiscal multiplier
~ monetar - (influentarea masei
monetare din economic prin modi-
ficarea necesarului de rezervd sail prin
folosirea operathinilor de piatd
deschisa) money multiplier
munca s.f. 1. work, labour; (grea)
sweat, toil 2. {ocupatie} job, work
226 MUN-MLT

~ neproductiva - unproductive/wasted ~ exploatat - sweatee ~ feroviar -


work railman, railwayman;
~ ocazionala - odd work/job (SUA) railroader
~ platita/salariata - wage/hired labour ~ forestier - forest worker; (SL'A}
~ platita cu ora sau cu ziua - lumberjack, lumberman
timework ~ industrial - industrial worker
~ platita pe unitatea de timp - work ~ invalid/fara capacitate de munca -
at time rates disabled worker
~ suplimentara - (ore suplimentare) ~ in acord - jobber, job/task worker,
overtime (work), overwork, surplus pieceworker
labour ~ necaliHcat - unskilled worker,
munci v.i. to work; (a trudi) to labour, labourer
to sweat, to toil; (ocazional) to job v.t. ~ ocazional - floater, occasional hand
(pdmantuT) to till ~ portuar - longshoreman, stevedore,
~ in acord - to do piece work, to work loader, lumper, dock(side)/watersidt
by the piece, to work piecemeal worker; (pe chei) quayman
muncitor adj. \. working 2. (harnic) ~ semicalificat - semiskilled worker
industrious, active, hard-working s.m. ~ sezonier - season(al) worker
worker, workman muncitori esentiali - (cu sarcini ^
~ agricol - agricultural worker, responsabilitdti deosebite} (man.) core
field/farm hand workers
~ autorizat - licensed worker ~ nesindicalizati - free labour
~ calificat - skilled worker ~ periferici - (mutati in interes dt
~ care determina norma - pacemaker, serviciu] (man.) peripheral workers
pacer, pacesetter ~ sindicalizati - organized/union
~ cu jumatate de norma/cu program labour
redus - half-timer/'-time worker, part- municipal adj. municipal
-time work municipalitate s.f. municipality
~ cu ziua - day labourer municipal authority, (municipal
~ de fabrica - factory worker corporation, corporate town
~ evazionist - (care are cloud servicii, munte s.m. mountain
veniturile suplimentare obtinute din ~ de pietate - pawnshop, mont-det
cea de-a doua shijbd, practicatd de -piete I
obicei noaptea, fund frecvent mutual adj. mutual I
nedeclarate) moonligter
N
natura s.f. 1. (CM diferite sensuri) ~ de cabotaj - coastal/coasting ship,
nature 2. (/e/) kind, character coastwise ship/vessel, coast trade
~ §i grad al avariei - (asig.) nature ship/vessel, short-haul ship/vessel,
and extent of the damage coaster, shoaler
a plati in ~ - to pay in kind de cabotaj mic - short-sea
nationaliza v.t. to nationalize ship/vessel, inshore vessel ~ de cabotaj
naufragia v.i. to (suffer) shipwreck national - home-trade ship/vessel, home
naufragiu s.n. shipwreck, (marine) trader ~ de canal - canal boat
casualty; distress, sea disaster - de cartel maritim - conference
nava s.f. ship, vessel, boat; (de mic ship/vessel
tonaj) craft, watercraft ~ de cercetari hidrografice - survey
~ abandonata - abandoned ship
ship/vessel, derelict ~ de cercetari oceanografice -
~ -atelier - repairing ship oceanographic survey ship
~ -baza - accommodation/base ship, ~ de companie - (a aceluia^i armator)
tender sister ship/vessel
~ ca parte contractanta - (CM obUgatii ~ de control - (yamal, sanitar §i de
?i drepturi) ship's side frontierd) boarding ship/vessel,
~ -cap de convoi - leading vessel examination vessel
~ -cisterna - tank ship/vessel, tanker ~ de control al poluarii - pollution
~ combinata - (pentru minereu §i control ship/vessel
ceredle sail minereu fi cdrbune) ~ de control vamal - customs/revenue
double-duty ship/vessel; (pentru ship
pasageri §i mdrfuri) passenger-cargo ~ de croaziera - cruise ship/vessel
ship/vessel, intermediate/mixed vessel ~ de cursa lunga - oversea(s) ship/
~ combinata tip OBO - (pentru vessel, foreign-going ship/vessel, long-
petrol-mdrfuri in vrac-minereii) -range/'distance ship/vessel
combined oil-bulk-ore, ore-bulk-oil ~ de cursa zilnica - day-service ship
ship ~ de curse regulate/linie - liner,
~ combinata tip 00 - (pentru petrol regular trader
fi minereu) oil-ore ship ~ de lacuri - lake craft, lake-type
~ comerciala - commercial ship/ vessel, laker
vessel, merchant ship/vessel, trade de linie transatlantica -
ship/vessel, trading ship/vessel, trader, transatlantic liner ~ de mare tonaj - large
freighter, cargo boat ship/vessel
~ compartimentata - subdivided ship
228 NAV-NAV
~ de marfuri in vrac - bulk carrier/trader ~ mineraliera - ore carrier/ship/vessel
~ de mic tonaj - small/noncapital ship ~ de mixta - (cdldtori §i mar/a) passenger-
navigatie interioara - inland navigation cargo ship/vessel, cargo-
ship/vessel -and-passenger ship/vessel,
~ de pasageri - passenger ship/ intermediate/mixed vessel; (po^tald ^i
vessel/trader de mar/a) cargo-mail vessel
~ de pastrare temporara a mar-furilor - ~ navlosita - chartered ship/vessel,
{neincdrcate in termen) ship's contract carrier
~ navlosita pe termen - time-
accommodation craft
-chartered ship/vessel
~ de pescuit - fishing boat/ship/vessel ~ de ~ necartelata - nonconference
rada - roads ship/vessel, roader ~ de carrier/ship/vessel
ranfluare - (salvage) lifting craft/ship ~ nuda - (navlosita fdrd echipaj) bare
~ de serie - serial/series-built vessel, sister boat
ship/vessel ~ oceanica - ocean-going ship/vessel
~ de tonaj foarte mare - leviathan ~ de ~ oceanica de linie - ocean liner
tonaj foarte mic - shiplet ~ de transport - ~ pe perna de aer - hovercraft
carrier, carrying vessel ~ pentru animale vii - cattleship
~ de transport combinat - dual--purpose ~ pentru autovehicule - car carrier,
vessel, combination carrier ~ dezafectata - car-transport ship/vessel, vehicle cargo
(scoasd din functiune) disabled ship/vessel, ship/vessel
~ pentru cereale - cereal carrier, grain
idle ship/vessel, ship out-of-commission ~
carrier/ship, grain-carrying ship/vessel
fluviala - river boat/ship/vessel ~ ~ pentru cherestea - timber carrier/
frigorifica - refrigerated carrier/ ship/vessel, timber-carrying vessel
ship/vessel, reefer (ship) ~ frigorifica de ~ pentru ciment - cement carrier
carne - meat carrier/ship/vessel, frozen ~ pentru materii prime - (minereuri,
meat ship/ vessel titei etc.) industrial carrier
~ frigorifica de pe§te - refrigerated fish ~ pentru marfuri - cargo boat/carrier,
carrier cargo (-carrying) ship/vessel, freight
~ in balast - (fdrd incdrcdtura) ship in carrier, freighter
ballast ~ pentru marfuri generale - general
~ in serviciu/exploatare - ship in cargo carrier/ship/vessel
commission/service ~ pentru marfuri grele - heavy-
~ incarcata - ship in laden condition, laden -cargo/-lift carrier/ship/vessel
vessel ~ pentru marfuri in vrac - bulk cargo
~ maritima ~ marine vessel, sea ship, carrier/ship/vessel
seagoing ship/vessel ~ pentru marfuri paletizate - pallet
carrier/ship/vessel, pallet-carrying ship/
vessel
NAV-NAV 229
~ pentru marfuri standard - standard ~ comerciala - commercial navigation/
cargo ship shipping
~ pentru marfuri uscate - dry-cargo ~ costiera - coast(al)/coastwise
vessel navigation, coasting
~ pentru minereuri fluidizate - slurry ~ de cabotaj - cabotage, short-sea
carrier shipping, inshore navigation
~ petroliera - oil carrier/ship/vessel/ ~ de cursa lunga - long-distance/deep-
tanker, oil-carrying ship/vessel, tank -sea navigation, foreign trade
ship/vessel, oiler, tanker ~ fluviala - river navigation
~ portuara - harbour/port ship ~ interioara - inland/inner/inside
~ remorcata - towing ship/vessel navigation, internal shipping
~ sechestrata - arrested ship -- maritima - maritime/marine
~ sub pavilion nationa! - national flag navigation, sea navigation/shipping
ship/vessel ~ oceanica - ocean navigation/
~ sub pavilion strain - foreign shipping
ship/vessel, foreigner ~ pe distanta lunga - long-distance
~ tip RO-RO - (pentru mijiouce navigation/shipping, long-range
rulante) roll-on-roll-off ship/vessel, navigation
,,roro" ship/vessel ~ pe distanta scurta - short-distance
'- -tramp ~ (de curse neregulate) navigation/shipping, short-range
tramp, tramper navigation
~ -tramp de linie - tramp liner ~ regulata/de linie - line/liner
- - tramp universala - general- shipping
-purpose tramp ~ -tramp - (pe itinerarii neregulate}
~ -uzina - (pentru prelurrarea pe^tehii tramp navigation
la bord) factory ship/vessel navlosi v.t. (mar.) to charter, to freight,
a arma o ~ - to fit out a ship to affreight
a scoate o ~ din exploatare - to lay up ~ cu navlu forfetar/global - to charter
a ship for lump sum
naveta s.f. (c.f.) down-and-up-train; ~ spatiu pe o nava - to charter space
(SUA) commutation navlosire s.f. (mar.) chartering,
a face naveta - to rim to and fro, to run freightage, affreightment
shuttle service; (despre o nava, un ~ a navei nude - (fdrd echipaj §i
aiiiobuz etc.) to ply materiale) chartering by demise, bare-
navetist.v.m. regular traveller -hoat/-mill/-pole chartering
naviga v.i. to sail, to navigate; (despre cu navlu forfetar/global -
nave comerciale) to trade affreightment for a lump sum, lump sum
navigabil adj. navigable, passable chartering
navigatie s.f. navigation, sailing; ~ partiala - part chartering ~ pe
shipping ~ aeriana - air termen - time chartering
navigation
230 NAV-NAV
~ pe termen lung - long-term ~ diferentiat — (pentru mdrfuri care se
chartering transportd regulat in cantitdti man)
~ pe voiaj - trip chartering commodity rates
~ pentru o calatorie dus-intors - ~ direct - through freight
round-trip chartering ~ dublu - double freight
~ pentru un singur voiaj - single- ~ ,,dus-intors" - out-and-home freight
-voyage chartering ~ egal - (chiar dacd nava va descdrca
~ simpla - single chartering in mai multe portiiri) flat rate
~ totala — (a intregii capacitdti de ~ estimat - estimated freight
incarcare) whole cargo chartering ~ excesiv - (calculat gre^it) excess/
navlositor s.m. (mar.) charterer, over freight
affreighter, freighter ~ global/forfetar - lump sum freight
~ pe termen - time charterer ~ intreg/total - full freight
~ principal - chartered/disponent ~ la cubaj/volum - freight by
owner, freight contractor measurement
navlu s.n. (cost al transportului ~ la destinatie - destination freight,
mdrfurilor pe apa) freight, charter port of call freight
money, portage, seaborne/seagoing ~ maritim - sea freight
freight ~ mort — (navlu platit pentru spatiul
~ ad valorem - (calculat in functie de neincdrcat din vina navlositorului)
valoarea mdrfurilor transportate) ad dead freight
valorem freight ~ nedeterminat - pending freight
~ brut - (inclusiv taxelor portuare §i ~ net - net freight
cheltuielile de alimbare) freight in full, ~ oceanic - ocean freight
gross freight ~ pe distanta - distance freight
~ calculat pentru capacitatea neta de ~ pe timp - charter/time freight
transport - on deadweight basis ~ pe voiaj - voyage freight
freight ~ pentru marfuri de cabotaj - coastal
~ castigat oricum - (chiar dacd nova freight
si/sau caricul s-ar pierde) freight ~ pentru marfuri de cubaj/volum -
earned ship and/or cargo lost or not lost measurement rate
~ contra ramburs - freight forward ~ pentru marfuri de export -
~ contractual - charter/chartered/ outbound/outward freight
contract/agreed freight ~ pentru marfuri generale - package
~ cumulat - aggregate freight freight
~ de cartel - conference freight ~ pentru marfuri in tranzit - in-
~ de inapoiere — home/homeward/ -transit freight
back/retum/inbound/inward freight ~ platibil in portui de incarcare -
~ de plecare/ducere/iesire - outward/ freight payable at port of loading
outgoing/outbound/out freight ~ platibil la destinatie - freight at
risk/payable at destination
NAV-NED 231
~ platibil pe cantitatea incarcata - neautorizat adj. unauthorized,
freight payable on intaken quantity ~ unlicensed
platibil pe cantitatea predata - neavariat adj. undamaged
freight payable on delivered quantity neavizat adj. (formula pe un efect de
~ platit anticipat - advance/ comerf) no advice/orders
anticipated/forward freight nebrevetat adj. unlicensed
~ platit proportional - (cu distanta necalificat adj. unqualified, unskilled
parcursd)pro rata freight necatalogat adj. uncatalogued
~ ridicat - high freight necesar adj. necessary, needful; (cerut)
~ scazut - distress/low freight required; (indispefisabi!) indispensable,
~ suplimentar - additional/extra essential, requisite s.n. want, wantage;
freight, overfreight requirement
~ $i contrastalii - freight and ~ de capital - capital requirement
demurrage ~ de marja - (suma minima solicitata
~ §i cost - freight and cost m depozit tuturor detinatorilor de
~ -tramp - tramp/shipping freight contracte futures} (bur.) margin
neacceptare s.f. nonacceptance, default requirement
of acceptance necesita v.t. to necessitate, to require
~ a unei cambii - nonacceptance of a necesitate s.f. necessity, need; want,
bill of exchange wantage; (cerinta) requirement
neachitare s.f. nonpayment; (neono- necheltuit adj. unspent
rare a unui cec, a unei cambii) necomercial adj. (contrar iizantelor
dishono(u)r comerciale) unbusinesslike
neachitat adj. unpaid, unsettled, necompletat adj. (in alb) blank
unreceipted; (despre datorii) uncleared; neconditionat adj. unconditional;
(despre taxe, impolite} delinquent; absolute; (nespecificat) unstipulated;
(restant) outstanding (fard conditii) termless
neacoperire s.f. (a unui ordin de plata} neconfirrnat adj. unconfirmed; (despre
overdraft vdrsaminte, plati) unacknowledged
nealocat adj. {despre fonduri} neconsemnat adj. (in documentele
unappropriated oficiale) off^-the-record
neambalat adj. unpacked, loose neconstituit adj. (sub forma unei
neamortizabil adj. irredeemable, corporatii) (SU.4) unincorporated
unredeemable neconvertibil adj. unconvertible,
neamortizat adj. unredeemed inconvertible
neandosat adj. unendorsed necorespunzator adj. inadequate
neanulat adj. uncancelled necostisitor adj. inexpensive
neaprobat adj. unapproved necotat adj. (bur.) unlisted, unquoted
neasigurabil adj. uninsurable nedatat adj. dateless, undated
neasigurat adj. uninsured; unassured; nedebursat adj. undisbursed
(asig. mar.) bare
232 NED-NEC
nedefinitivat adj. (despre un contract) negociere s.f. negotiation, bargaining;
open-ended (a unui imputernicit) procuration; pi. talks
nedepunere s.f. (a reclamatiei in ~ a contradului colectiv de munca -collective
termen legal) (dr.) nonclaim bargaining
nedisponibil adj. unavailable negocieri cu voce tare/prin strigare -(bur.)
nedistribuit adj. undistributed, outcry ~ dure - hard bargain
undivided, unappropriated ~ in curs - negotiations in progress, on-going
neeconomic adj. uneconomic; wasteful negotiations
neeconomicitate s.f. (dezeconomie) ~ la nivel inalt - summit talks, top (-level)
diseconomy negotiations ~ salariale - wage negotiations a
neelastic adj. {despre cerere, ofertd fi in ~ cu cineva - to be in negotiations with
etc.) inelastic
smb. a incepe ~ - to enter into/to open
neemis adj. {despre actiuni, obli-
negotiations
gatiuni) unissued
neevaluat adj. unvalued, unassessed, a purta - - to hold talks negots.n. trade,
unrated commerce a face ~ cu - to deal in smth., to
neexecutare s.f. nonexecution, trade in smth. with smb.
nonperformance, nonfulfilment negrevat adj. (de sarcini ipotecare)
~ a unui contract - nonexecution/ unencumbered
nonperformance of a contract negustor s.m. merchant, dealer; (in cuvinte
neexecutoriu adj. (despre un contract, compose) monger; (cu magazin) shopkeeper,
o hotdrdre judecdtoreascd) shopman; (de mdruntisuri, de bdcdnie)
unenforceable chandler ~ ambulant - pedlar, hawker,
nefalsificat adj. (despre bduturd)
bagman, itinerant dealer; (de fructe, legume,
unadulterated; genuine
peste etc.) coster(monger) ~ cu amanuntui -
nefavorabil adj. unfavourable
nefertil adj. (despre sol) poor petty dealer ~ cu ridicata - wholesale/direct
nefolosit adj. unemployed trader, wholesaler ~ de - dealer in
negarantat adj. unsecured, ~ de articole de fier/fierarie -ironmonger
unwarranted ~ de cereale - corn dealer ~ de cherestea -
negativ adj. negative timber merchant ~ de lana - wool stapler ~ de
neglijenta adj. negligence legume §i fructe - greengrocer ~ de
~ culpabila - (asig.) contributory marunti§uri - haberdasher
negligence
negocia v.t. to negociate v.i. to hold
negotiations/talks
negociabil adj. negotiable; (despre
titluri de valoare) marketable,
transferable
negociator^.m. negotiator
NEG-NER 233
~ de mercerie - mercer neplasat adj. (nevdndut) unplaced neplata
~ de pe$te - fishmonger s.f. nonpayment, failure to pay;
~ de vinuri - wine merchant (a datoriilor la scadentd) delinquency
~ de vite - livestock/cattle dealer neprelucrat adj. raw, crude;
negustorie s.f. trade, commerce; (in unmanufactured, unfinished nepretios adj.
magazin) shopkeeping (despre metale) base neprevazut adj.
neimpozabil adj. tax-exempt/-free, not
unforeseen;
liable to taxation, untaxable
neipotecat adj. unmortgaged, free from (neasteptat) unexpected
encumbrance neprezentare s.f. (in instantd) default,
nemcasat adj. (despre taxe, impozite) nonappearance
uncollected neproductiv adj. unproductive;
nemcarcat adj. (mar.) no-cargo (despre capital) dormant; (despre sol)
condition poor; (neutilizat, neoperativ)
neindeplinire s.f. nonexecution, unemployed, idle
nonperfonnance, nonfulfilment; (a unui neproductivitate s.f. unproduc-
contract) default tiveness, nonproductivity neprofesional
~ a obligatiilor legale - (dr.) adj. nonprofessional neprofesionist adj.
nonfeasance nonprofessional neprofitabil adj.
nemregistrat adj. unregistered, unprofitable, profitless
unentered nerambursabil adj. irredeemable,
nelegal adj. lawless unredeemable, nonretumable,
nelichidat adj. (despre datorii) nonreimbursable
uncleared
nerecuperabil adj. irrecoverable,
nelimitat adj. (fard termen final)
termless nonrecoverable, expendable nerecuperat
nelivrare s.f. nondelivery, failure to adj. unrecovered nerentabil adj.
deliver unprofitable, profitless, unrein unerative
nelivrat adj. undelivered nerentabilitate s.f. unprofitableness
nelucrator adj. nonworking nerepartizat adj. undistributed,
nemuncit adj. unearned unappropriated
nenavigabil adj. unnavigable nerespectare s.f. nonobservance, failure
nenavigabilitate s.f. (a unei nave to observe, default; (medicare) breach
maritime, fluviale) unseaworthiness; (a ~ a obligatiilor luate - default on
unei aeronave) unairworthiness obligations undertaken ~ a secretului -
nenavlosit adj. (mar.) unchartered breach of confidence/' security
nenegociabil adj. unnegotiable
nereu$ita s.f. failure
neoficial adj. unofficial
nerevendicat adj. unclaimed; (despre un
neonorare s.f. (a unui cec, a unei
cambii) dishono(u)r bun) dormant
nepatentat adj. unlicensed
234 NES-NOR
nescadent adj. undue, unmatured - al productiei - scale of production,
nesigur adj. unsafe; (indoielnic, output level
dubios) doubtful ~ al salariilor - wage level
nesindicalizat adj. nonunion ~ al tarifelor - tariff level
n