Sunteți pe pagina 1din 70

Alexqndrcr tldnet|

?d
hf*trl !
uplqaded
byStefS*
I I lr /-
_ al I
!F t-'
-

-
----

-S$,Urlr*#*
-,s#
*};Y#Fsts$lensg
_L_5
UIIIIBA
Gilgr$r 9r lll=s
Iternl construitl dupd modelul:

euoludrii-lrilot, larniuet nqtlonttl, de


lq f inqlul clrrsei q lu-o (2Ot2);
evqludrilor lnternqt:onqle (PIRLS).
^tA6*\u:
cnrt Educationarl
Alexqndrq lulrlne.l c|oudtn itqtqche

pregdtitqrre
pentru
Eunluqred luugionntd
Aceastdlucrareesterealizatain conformitiate
cu programascolaraap{obataprinLega
EducatieiNationale
Nr.1/2011Sicu O.M.Nt.6576120.12.2012 pentuerobdea
lvletodologiei
de organizarea evaluarii
competenlelorfundamentalela finalutd6d a ll-a

PIRTS
AT'

LIilIBA ROTAIIA
tflStet50
uploadd
Clnsei tr Il- er
Itetnt construtft dupd modlul:

/ eurtludrii-pilot,lo nlyl nr|tion.|l, de lo flnalul closel o tu.o (2Ot2);


/ eyqludrllor Internationqle (PtRfS).

Delto cort Educ.rtlonol


Aceastdlucrareesterealizate
in conformitate cu programe gcolar5aprobate
prinLegeaEduca,tiei
Nalionale Nr.112011 9i cu O.M.Nr.6576120.12.2012
pentruaprobareaMetodologiei de organizare a evaluiriicompetentelor
fundamentale la finalulclaseia ll-a

Editor: Delta Cart Educational


Tehnoredactare: RoguLaurenliu
Corectura:autorii
Designcoperta:RoguLaurenliu
Graficdcomputerizatd: RoguLaurenlju ERT

Pitegti*Apdrut2014* Editat6inRomania artif,cat


02215
O CopyrightEdituraDeltaCartEducalional 1S09001:200
Comenzi:C.P.6, O.P.5, Gh.1, Pitegti,
Jud.Argeg
e-mail:deltacart@ymail.com
web:www.deltacart.
ro

Teyfax0248-222322
Mobil:0729-006.565

ISBN:978-606-629.161-3
:.:'.:]'
,..fi"
Ce reprezinti testareade tip PIRLS?

PrRIS (Progress in lntenational Reading Literacy Study), respectiv progrcsul in Studiut


lnternalionalal Alfabetizdriila Citire/Lecturaevalueaze.
pe scut7,peiormanteleelevilorde clasaa lv-a la
citire/lecturc.

Conceptulde Readirg Literacydesemneazi,,abilitateade a inlelege si a utiliza aceleformeale limbii


scrise,cerutede cdtresocietateSi/sauvalorizatedecete individ'
Eleviievaluatisuntlaflnalulinv;Fmantuluiprimar,ei citescpentrua invata.Ceeace evalueazePIRLS
vizeazi-eficienla strategiilorde citire/lecturi utilizatedecetrecititoriinconfruntarea cuo varietatedetexte.
In consecin!6,achiziliacapacitalilor de bazela citire (alfabetizarea pentru citire)este privit5ca unul
dintre procesele fundamentaleale gcolariz;rii, deoarece,prin intermediulsiu se constituiebaza invelerii
tuturorcelorlalte discipline de studiu.
PIRLSinvestigheaziunaspectimportantal alfabeiizeriilacitirerprocesele decomprehensiune.
I. Proceselede comprehensiunelacitiresuntdefinite astfel:
l. Identificarea 9i reg;sireainforma!iei explicitformulate.
Exemplede sarcinidecitire:
tr identificarea informatiilor relevante pentruscopulspecificat al procesului decitire;
E urmerirea unorideispecifice:
D cautareadefinitiilorunorcuvinte sauexoresii;
tr identilicarea timpuluigiloculuiuneipovestiri;
E identificarea temei9ia ideiiprincipale.
2 .F o r m u l a r ede
a i n fe re n ldei re ci eu .mar ester ealizsr eadecjeductlis imple.pe bazatextuluic i ti t
Exemple desarcinide ciiire:
I deducerea faptuluiciuneveniment a cauzatunall eveniment:
Dformularea concluziei uneiseriideargumente;
E identificarea generalizdrilorfacute in text;
D descrierea rela!iilordintredoudpersonaje.
3, Interpretarea 9i integrareaideilor 9i informatiilorurmeresteutilizarea r:e egei,i ,un"i
experientei anterioare pentrugesireade conexiuniintre ideilesi informatiile prezentein iexi -' : i :
Exempledesarcinidecitire:
E compararea informatiilordin text;
u distingerea mesajului globalsaua temeitextului;
oformulareade deductiilogice latonulsauatmosfera generalea naraliunii.
4. Abordarea criticda textului,reflectarea asupralextului9i evaluarea personalia conlinutului,
a structurii,a utilizariilimbajului, a instrumentelor lingvistice, a perspectiveigi a specificului autorului.
Exemoledesarcinidecitire:
D evaluarea probabilitetii caevenimenlele descrisein teftsAaibdlocin realitate;
tr descrierea moduluiincareautorulaconstfuitunfinalsurDrizd oentrutextulsau:
trdeterminarea perspectivei autoruluicu privirela ideeacentralii atextului.
Scopurilemaiorealecitiriisunt:
1. Citirea/leclurapenlruexperienlaliterar; concepeintreguldemersca pe relalionarea cititorului
cu
textul,astfelincatsa devind,,angajaf in evenimentele imaginate, sd relationeze cu personajele, cu atmosfera,
sentimentele, se apreciezelimbajulfolosit.PIRLSfolosegtefic.tiuneanarativdca formeliterarede bazi a
textelor-su oortpentrucitire.
2. Citirea/lecturapentru dobandireaqi utilizareaintormatieiconcepedemersulca pe relalionarea
cititoruluicu aspecteleuniversuluireal,astfelincat cititorulse inteleagdlumeasi i$i expticemodulseu de
funcfionare Sisdpoatdaccededincolode achizitiaprimar;a infofmaliei, utilizand-oin propriileralionamente Si
actiuni.PIRLSfolosestein acest scop biografii, rehteri de evenimente,texte procedurale, articole
gtiinlificeetc.
Caracteristiciletestuluide citire/leciuri:
trformatulitemilor: itemicualegere multiple (aproximativ7-8),itemicurdspuns construit (4-5),
Catevadin motivelerezultatelor slabealeelevilorromanilatest;rilePIRLS:
tr lipsade lecturegenefalizat6;
E lecturainformationald nuexistdincurricularomaneascd;
D schimbarea succesiva a programelor;
tr lipsadeobisnuinF a elevilorde a citilaprimavederetextededimensiuni lungiSide a rispundelaacesttip
deintrebdri.
Material informativpenkuinv5ldtori 9iparinli

tt$$iM t'i'ffi',**"lii6 ,
I'rt['i'f,:''ljltl
ffiiilllllilllii:,in "rX1*li'iiiffii,.',.iii:,i;1,ii':lir,, 1.
l|i,,, ''ii1r*i,i:ri.i,.,tiiilir, "ii"iiiii;...
,,rlfiit
.,
EUALUAREIIIITIALA
Cite$tecu atenlietextulde maijos!
Casapdpugii
dupATitelConstantinescu

Lengd casa fetilei mai e o casd. casa


pepugi'A fdcut-ochiarfetilacu menaei. Toatd
vara s-ajucat aici. E o cesuq din araci subliriSi
deasupraloro tabld,acoperigul.
Lengdcasapepusiie un pui de sabem.
Toatdvara,puiul de salcamgi pdpugaau fost
prieteniifetilei.
Dela o vreme,fetilastdmaimultincasaei,
iar pdpusadd Engdfetild.
intr-ozi,v^ntulaluatacopeigutcdsulei.
Puiuldesalcdma vdzutcumvenfula luatln
zborfalademasdFiscoa4ele dincesuqpApugii.
S-aganditsdfacAeldinnoufrumoslncase.A scuturat dinfrunzelesalegiafecdfetede
masl,scoa4e,geNetele, pernegipernile.
PepugaSifetila auvenitdinnoub cesufi.Totulincesuveradeculoarea soarelui.
- Vai,cefrumos!snge fe la. Cesuhpepugiiede aur.Nu-iaga,puiuledesabem?
Darlnpuiuldesabemselegenaosingurefrunze.
V^ntulavenitdin nou.A suflatdintoateputerilegifrunzeledincesuqauzburat.
Fetitae tristd,darventuliispune:
- Nutesuperapemine!Cesefac?Etoamne!
Singurafrunzd dinpuiuldesabema goptit:
- Noi,frunzele sabemufui, nudincauzatoamneiamcezut.Noiamvrt se imDodobim
cesuqpepusii. Uite,acum,trebuie sdacopdrmasa.
Sifrunzacezu.Ve d tispunefetilei:
- Sdspundfrunzele cevorele.Etoamndgitoamna, frunzele....
__5:.544_
1.Careesteloculintamplerii?
incercuiegtelibra corespunzetoarerdspunsuluicorect!
a) casafetifeigiimprejurimile
ei;
b) gradinilacu flori;
c) casapdpugii;
d) acoperigulciAsutei.

2. Garesunt personajelepovestirii?
lncercui e 9teI iteracoresp u nzdtoare rd spunsuIui corect!
a) fetila,salcamul, mamafetitei, pdpuga, vdntul;frunza;
b) fetila,p6pu9a, casutapdpugii, frunza,vantut;
c) puiulde salcam,fetila,ventul,frunzele,prietenii feti{ei;
d) puiuldesalcam, fetita,pepusa, frunza,vdntul.

i$*u"'**,,ffiWW$.-,,*${i$$.
lii,...:.].r'
3.Decineesteconstruiticasutapepugii?
in c ercui eSteI itera co resp unze toare f dsp uns uI ui co rect!
a) tatelfetitei; c) fetita;
b)fratele fetilei; d) papuga fetilei.

?ndouepropozilii,
4. Descrie, cum eraconstruiticisula pipugii,
Scrierdspunsulpe spatiuldat.

5. Totulin cesuleera de culoareasoareluideoarecefrunzeleerau:


Incercui egteI itera corespunzetoare rdspunsuIui corect!
a) argintii;
b) aurii;
c) uscate;
d)ardmii.

6. Cinea stricatcesulapepugii?
Incercu iegteIitera corespunzetoare respunsuIui corect!
a) ploaia;
b) vdntul;
c) salcamul;
d) caffta.

7. CAtefrunzese leginauin puiulde salcam?


IncercuiegteIi tera coresp unzdtoare rdspunsuIui corect!
a) o singure frunzd;
h\ nr r + in a { rr rn z a

c) doudfrunze;
d) o mullimede frunze.

8. Ce a facut puiul de salcamcu frunzelesale?


Scrierispunsul pe spaliul dat.

9. Ce alt titlu s-ar potrivi acestui text?


incercuiegteI iteracorespunzdtoare'd.spunsuIui corect!
a) Jocurilefetilei; c) Roadele toamnei;
b) Surpriza de toamnd; d) Constructiafetilei.

!'i',ijft,,.,"' "".'.,
,,
.-. -]l | | . v\-
- .! - - 10. Cum i-a explicatfrunza fetilei motivul pentru care au cazut celelalte
-. -, frunze din
salcam?
incercuiegteliteracorespunzdtoarerdspunsuluicorect!
a) pentrucd a venitanotimpultoamna;
b) pentrua impodobicdsula pdpugii;
c) pentrua acoperiintreagagridine;
d) pentruce anotimpul varaa trecut.

11.Ce cuvantlipsegtedin propozilia"Etoamndgi toamna,frunzele,.." spusi de vdnt


fetilei?
lncercuiegtet iteracorespu nzetoare rdspu nsuIui corectl
a) inverzesc;
b) plutesc;
c) cad;
d) se migci;

12,Numeroteazititlurilede maijos in ordineain cares-auinmplat evenimentele.


tr Darulpuiului desalcam:
tr Vorbelefrunzei:
tr Joacafetileiin timpulverii;
tr Descoperirea fetitei;
tr Explicalia vantului.

13.in finalultextului,vantulvorbegtecu fetiladespretoamne,ContinuAdialoguldintre


acegtiacu trei propozitiidespretoamne.
",;liiiiir,+
' ,,,i:riit'r1;
,,,r:i,ii,ifi ,,,iiiiii.i'l.:i
'liffi 'iia,, .ljjiiirii1i.i' lllrir,ff
Unitdteq de inuitrrre: Ccrteo Iestul nr. I
Citegtecu atenlie textul de mai jos!

PovesteacA4ii
dupi EmiliaCAlderaru

Zilele trecute Gheorghilds-abucuratfoafte mult-


ca totdeaunacandprimegtein dar o cafte. E o carte de
poveiti... sd tot stai se-i privegtipozele minunat
desenate, in fel 9i chip colorate. Cet despre citit, lui
Gheorghildii citegtemama-mare,in fiecare seara,b
culcare. Numai cd, de inda6 ce bunicuta $/-a scos
ochelariiisprdvind de citit, Gheorghild,de carfe, s-a gi I,n
plictisit.Ba chiar- sd o spunemfdrdocoli$- a ruptdin ea
ofoaie sd-gifacdo rachetd.
- Cenerozie!auzi el de tndatd.
Seuitdimprejurpefuril...nimeniinodaie...
- Ce nerozie!repeffighemotoculde haftie,aflat
intr-unungheral camerei.
-A, tu erai?se mirdGheorghiq.
- Eu...sau mai binezis o rdmd$iE...din catTea
ce-o vdd pe jos aruncafi. Ce ghinion pe ea sd
nimereasce la unastfeldecopil!Hei,daca-ai$tipovestea cd4iidepovegti...
- Povestea...ei? se intoarseGheorghitdsprecafte,cu o priviremiratd.Vreisd mi-o
povestegti?
-._Afostodatd,demulLcendpove$tileacesteadin carteerau toatedoar nigtegenduri$i
idei minunate, in mintea gi inima scriitorului. Zile gi nop,tia trudit se le scie, cu slove
me$tegugite, caresdfarmecegisdimbie.Prietenulscriitorului, pictorul,a cititpovegtilesia zis:
"Casd le dace gimaimultcopiilor,eulevoizugrdviinculoi".
Povesteacd4iiinsdmergemaidepafte,cdcifiecarecaftese deseneazdglse scriepe...
haftie. Povesteatrece,deci, gi prin pdduri - acolo tdietoriidoboardtrunchiurivechi gi, bugtenii
sunttranspoftalisprefabricilein caremaginiiscusite macindlemnulgi-linmoaie penedevineo
pastd. lar pastaaceastd,albitd,presatd,uscaffi, frumosnetezitd,frumostdiaE, ajungese fie
haftie.
Vine apoi tipograful, cel care alege gi culege litere mari, litere mici, r6nduri, pagini
intregi. lartipograful muncaigiimparte cu cel care adune gi bagd impreund,foaie cu foaie,o
carteintreage: bgdtorul.
-Ved eu acumpreabinede ce-ailinutsd-mipovestestipovestea certjidepovegti.Cali
oameniaumuncitpentruea!...spuseGheorghitdingendurat.
- De totce ai aflat,te vddbucuros.Spersd fiegicu folos.
-FAra-ndoiald.Maialescala anulmdducla gcoald.
- Felicitdri!$icand veiaveaAbecedar...
- it voipestraca pe celmai scump dar!
- Pendatunci insdmaiai de crescut...
- lar,deocamda6,dragameafoaiede cafte,am deindreptatmecarinpaftereulfdcut.
$Uucetdemultpreluiesti!la6,tevoilipila locultduin carteacupove$ti.
1.Canda prlmitGheorghilA
:, t I
cartea?
--.-.u -.
lncercuiegtelitera corespunzdtoarerespunsuluicorect!
a)alaltdieri;
b)zileletrecute;
c)poimaine;
d)zileleviitoare.

2.Cefeldecartea primitGheorghi!i?
incercuiegtelitera corespunzdtoarerdspunsuluicorect!
a)cartedecolorat;
b)cartecupoezii;
c)cartecupove$ti;
. d)cartedejoc.

3. Cu cinepoartAGheorghilidialogul?
Incercui egteI iteracorespunzdtoarerdsp unsuIui corect!
a) cu canea;
b) cu scriitorul;
c) cu bunica;
d) cu foaiade hartie.

4. Dece a rupt cheorghiti foaiadin carte?


Scrierdspunsulpe spaliuldat.

5. Ceeraupovegtileinaintede a existain carte?


lncercuiegteliteracorespunzitoare rdspunsuluicorect!
a) slovemegtegugite, carese farmecegi se imbie:
b)gdnduri 9i ideiminunate,in minteasi iniinascriitorului;
c) paste,albitd,presate,uscatS,frumosnetezite;
d) literemari,literemici,randuri,
paginiintregi.

6. CineilustreazA carteacu imagini?


lncercu iegtet iteracorespunzdtoare rdspunsuIui corect!
a) scriitorul;
b) tipograful;
c) pictorul;
d) legetorul.

7. Careestedrumullemnuluipani la transformarealui in hartie?


Incercui egteI iteraco reapunzdtoare rdspunsuIui corect!
a) pedure,fabricS,librarie,gcoald
b) fabricd,pidure,tipografie, librdrie.
c) pddure,fabricS, tipografie,
librarie.
d) librerie,tipografie, fabrice,pedure.
F ,T .J,J.J.-.A
8. Ce actiunise realizeaziasuprapcbi obqnuti Fh maciEra bmnului?
Incercui egteI iteracorespunzebate @,msr.dui dd
a) estealbitd,presatd,uscate,netezfte, tdiate;
b) estemecinata, albite,uscate,netezita,
Eiate;
c) estealbite,topite,presate,uscate,taiaE;
d) estealbitd,presatd,uscatS,mdruntita, tdiate.

9. De ce a rimas Gheorghitipe ganduri?


i n cercu iegteIitera corespunzdtoarerdspunsuIui corect!
a) pentruca nu a inlelesdrumulcd4iipovestitde foaiadincarte;
b) pentruce s-asuparatcd rupseseo foaiedincarteacu povegti;
c) pentruca gi-adatseamacatde multepovegtigtiafoaiadincarte;
d) pbntruca a realizatcat oamenimuncescpentrua creao carte.

10.Ce a promisGheorghiteci va face cu Abecedarul?


Scrierdspunsulpe spaliutdat.

11.Ce a facut Gheorghil5pentru"a indrepta,mAcarin parte,raulficut"?


Scrierdspunsulpe spaliuldaL

12,Ce-arfi trebuitsi inleleagi GheorghitAdin aceast5poveste?


I ncerc uie gteliteracorespu nzdtoarerdspunsuIui corect!
a) cd o cartese rcalizeazecu multemunce;
la
b) cd anul va primiin darunAbecedar nou;
c) cd hartiaestefdcutedinlemnulcopacilor;
d) cd trebuiese citeascdsingurce4ilecu povegti.

13.ldentificein text cdtedoui cuvintecu grupurilede literedate:


Scrierdspunsulpe spaliuldat.
ce qe
ol
che gne
chi ghi

14.Ai imprumutato cartede la biblioteci.Eaesteveche,ruptASi mazgeliti.


Scriein patrupropozi{ii
ce mdsuripo{ilua pentrua-iimbunetetaspectul.
,,,|ri.,,,. .,,,...]i,,
,,','"'iili
lt,|l l.t'tiliffi'...,,,''iiriii,.,
unitqteq de Inuitore: tcoatq',. Testul nr- 2
Citegtecu atenlietextulde maijos!

Singurpe lume (fragment)


dupAHectorMalot
Ajunseremcurendh peduricegi ne
agezarempe iarba care incepea sd incol-
feascd'gi pin care floile rdsereauici gi
colo.
Yifalis se munci se desprinde din
scandure o fagie de lemn cat mai subtire.
Dupd ce reugi, netezi acea$A fegie pe
amandoudpd4ile, apoi o Hie in pdtre9le
mici, oblnand in felul acesta vreo
douesprezece bucdlele de aceea$i
merime. Nu inlelegeam deloc cum voia el
sA face o cafte din nigtebuce9le de lemn.
Atata fucru StiamSieu: o cartese compune
dinfoideheftiepe caresevdd nigtesemnenegre.
- Pe fiecaredin acestebucdlelede lemn,imi spuseel, voisepa, cu veid briceagului,o
litere de alfabet. Vei invah astfel forma literelor gi, cend b vei cunoa$tebine, de la prima
vedere,le veiaseza uneb lengealble ca sdpoti abetui cuvinte.Dupece veiajungese formezi
ugorcuvinteleveifiin sfaresd clfegfi$i intr-ocafte.
CurandinvAlailiterele alfabetului.
Casa ajunginsdsd citesc,maitrebuiasd treaceincd
vreme,cAcifucrurilemergeaudestuldegreu.
invd!6ndu-nd pe mine literele alfabetului, Utal,lsse gandi cd ar putea sd-tinvele in
acelasitimp9ipe Capi.Daceputuseceinelese-gibagebinein capcifrele,de ce nu gi-arbdga
in cap literele?$iluam lecliiimpreune, astfelce ajunsesemcolegulceplului. Bineinteles,Capi
nu trebuia sd rosfeascefibrele, deoarecenu avea grai, dar, cend bucegbb de lemn erau
insiratepe iarbd,eltrebuiasd trageculabaliterelepe carele spuneaVitalis.
La inceput am fecut progrese mai repezi decet eL dar dacd inteligenla mea era mai
agerd,in schimbmemorialuiera maisigure-i cumnu eraniciodatdcu gandutin altdpafte, nu
ezitaginu seincurca niciodatd.De aceea,candgreseam,sapend nostrunu scepaprilejutse
spunA:
- Capiose cfteasceinaintealui Remi.
hrcainele, inlelegandfere indoia6, dddeadin coaddfoartem6ndru.
Asl me superd intr-ateL incet imi dedui toata sifinta gi,pe cend bietul caine de-abia
alunsesese-91scrienumele,abgend dintre toateliterelealfabetulujpe cele patru din care era
alcetuit,eu invdtasemsa citescchiarintr-o cafte-

'=4-;-
1.Careeste loculde popasal personajelordintext?
I ncercui egteI itera corespunzdtoare rdspuns ul ui corect!
a) iarba c) pdduricea
b)livada d) icoala

,'''' rr'
i,.rr
ffi
2. Caresuntpersonajele
##"ffffi
textului?
Scrierdspunsulpe spatiuldat.

3.CeafacutVitaliscu scandura delemn?


lncercui egteIitera corespunzdtoare rCspunsuIui corect!
a)a desprins o fagiesubtire,a netezit-o,
a taiat-oin doudzecibucetele mici;
b)a desprins doudsprezece bucetele mici,le-anetezit,le-atdiatinfagiisubtiri;
c)a desprins o fagiesublire,a netezit-o,
atdiafoindou5sprezece bucdlelemici;
d)a netezito fagiesublire,a desprins-o,a teiat-oindoudsprezece bucdlelemici;

4.Cumeraubucdtelele delemn?
lncerc uiegteIitera corespunzdtoare rispu nsuIui co rcct!
a) petrdlele mici,deaceeagiforme;
b)pdkdlelemici,deaceeagi mSrime;
c) patretele marideaceeagiformd;
d) pdkalelemari,deaceeagi mArime.

5.Cea sApatVitalis pebuciteleledelemn?


Incercu iegteI iteracorespunzdtoare rdspunsuIui corect!
a)litere;
b)cifre;
c)semne;
d)cuvinte.

6. Undeerauingiratebucilelelede lemn?
lncercuiegteliteracorespunzdtoarerespunsuluicorect!
a) pe iarbe;
b) pescandure;
c) petable;
d) pe bance.

7. Dince gtiaRemici se compuneo carte?


incercu iegteI iteracorespunzdtoare rdspunsuIui co rect!
a) dinbucdlelede lemnpe caresuntscrisediferitelitere;
b) dinfoi de hadie,ilustraliidiferitecifregi literenegre;
c) dinfoi de hartiepe caresuntscrisenigtesemnenegre;
d) dinbucalelemici9i negrede hartiede aceeagimarime.

8. Cumputealnvelase citeasceRemide pe bucelelelede lemn?


Scrierdspunsulpe spaliuldat.
ffiW . W e"' %*,
9. Cum arita Capi ca gtie si citeasce?
Scrie rdspunsulpe spaliul dat.

10.Cuma reuqitCapi,Iainceput,s; invele literelemai rapiddecatRemi?


Incercu iegteIitera core spunzdtoarerdspunsuIui corect!
a) aveainteligenta maisigurdgi memoriamaiagerd;
b) aveainteligenta maiagerdgi nu eraniciodatd
cu gandulin altaparte;
c) aveainteligenta maiageregi memoria maisiguri;
d) aveamemoriamaisigurdgi nu eraniciodatd cu gandulin alteparte.
11.Canda inceputRemisA-Sideatoatesilinla pentrua invelasAciteasci?
I ncercu iegteI iteracorespu nzdtoarerdspunsuIui corect!
a) canda observatcatde mandrueracatelulCapide rezultalele sale;
b) candVitalisa dectarat cd va invdtamairepedesa citeasceCapidecatel;
c) candVitaliss-ahoteratsi-l invelein acelagitimppe Capiliterelealfabetulu
d) canda observat ce datoritamemoriei
sigure,Capinu se incurcaniciodate.
12.Transcriedin text, pe spaliul dat:
a) o propozilie carearela sfargitpunct.

b) o propozitie
carearela sfargitsemnulintrebdrii.

13,Scrieo propozilieformati din cinci cuvintecareau aceeagilitereinitiali.


Scrierdspunsulpe spaliuldat.

14.lmagineaze-licAte-aiintalnitcu Remi.Scrie,pe spaliuldat,un dialogde Sase


enunturiin carediscutalidespreactivitelitevoastredin gcoali
.ri*iiri'iff'*,oriiii?lrtrilildl
| l'"
.,..1: ;;,;"'
,:,i' ,i.,1t"
Unitqteq de inydtor: '
Tor|mnq Testul nr- I
Citegtecu atenlietextul de maijos!

De ce ruginescfrunzele
dup; lon LilA

BAieFlulstdtealafereastrdgipriveacopacii.Cab ofrunzeruginitdse desprindeadepe


cateo creangegiplutealin sprepdma .
KCe-ofi gi cu toamnaasta?>,oftdbdielelul.<lJitece le facebietilorcopaci...ln curdnd
nu or se maiaibdniciofrunzd,$io sd lefie frigla iarne.
Gandulcdin curando sd ningdgiosd se deacusdniu,ta,l-a maiinveselitpu,tin.Daravea
in falaochilorcopacd,ceruiaiirugineaufrunzele,gieratareingrijorat:<Cumo sd maitremure
la iarnd.sdracul...,
Deodatd,i-a venito ideegi a zAmbitincanht. <O s-orogpe mama sd-iimpleteascdo
vestdcelduroase".
O vrAbiu,teciripi mira6 :
- La ce-itrebuiecoDaculuivestd?
Darbdielelulnui-adataten,tie. <Ei,ce gtieovrAbiu6?Toatdziua ciripegte $izboareferd
astamparde colo-colo... >
- Pdi, da, a continuat
vrdbiula,tu nu Stiice iarna copacul
doarme? De-aia ii cad frunzele
fiindcd nu mai are nevoie de ele
Frunzelesuntsubtirigi gerulle-ar
inghelagi le-ardistruge.ASa.fere
frunze,copaculuinu-imaipasdde
baba-iarna.cet ar fi ea de friguroa-
s4..,tncntoeocn 9t se cutcapana
la primevare. ca ursul in bdrlogul
lui...
- $tii cd ai dreptate, s-a
bucuratbdielelul,gi nu-i mai perea
rdu ce ruginescfrunzele.
A privit-o totugi miat pe
vrAbiu,tA.
-Auzi, i-aspuselcuteamd
darliede cenu-licadpenele?
-Pei, de cesd-micade,s-amiratvrdbiula.Eucu cesAmaizbor?
- $i nu o se4ifie frig?Dacd vrei,pot s-orogpe mama sd-liimpleteasceo vestecdL
duroase...
Vrdbiulaerasd cadddepe crengulacopaculuidemirare.
- Vorbegtiserios?
- Da, a zis bdie,telul,cdruiaii strdluceauochiide bucurie.$idacd vreiilifac Aiun cuibpe
balcon...
- Fe-mi numai cuibul, a mai ciripit vrAbiulagi gi-aluat zborul grebfte. Pentru ce ea
trebuiase-gicautede mancare,nu aveatimpsd steatoaE ziuacu bAie9luldevorbA,degii-ar
fipldcut.
,'ii'.l l::- oru];iiffu, "t,,'' , "ll'rii.r.,, '*.,,,,, "ii'i,'- 'ffi
E\I,"-.t" l" \,.
1. Und^esteteabiielelul?
lncercuiegte liEra corespunzdtoare rdspu nsului corect!
a) in casd;
b) la birou;
c) la fereastrS;
d) in dormitor.

2. Cumerafrunza?
incercuiegteliteracorespunzdtoarerdspunsuluicorect!
a) aurie;
b) ruginie;
c) aremie;
d) verde.

3. Dece eraingrijoratbdiatul?
lncercui egtet iteracorespunzdtoarerdspunsuIui corect!
a)cep5sdrile pleacepealtemeleaguri;
b)cefrunzele caddincopaci;
c)cdtoamnadesfrunzegte copacii;
I d)cdlaiarndlevafrigcopacilordesfrunzili.

4. Ce ideei-a venit beiatuluipentrua protejacopaculdin fala caseilui de frig?


lncercuiegtelitera corespunzdtoarerdspunsuluicoreci!
a) sd o roagepe mamaluise-iimpleteascao vestecelduroase;
pe
b) se o roage mamaluisd-ifac; o casulacdlduroase;
c) si o roagepe mamaluisd alunge toamnadinfatacaseisale;
pe
d) sd o roage mamaluisa-icumpereo vestecelduroasa.

5. Dece credepaseieacA pomuluinu-i pasi de iarnafriguroase?


Scrierespunsulpe spaliuldaL

6, Ce-lmira pe biiat in privinlavrebiutei?


ln cercuie gteI itera co respun zetoarerd spunsuIui co rect!
a) de ce nu pleacein lerilecalde;
b) de ce nu ii estefrig;
c) de ce nu-icad penele;
d) de ce vorbegtecu el.

7. De unde era si cade vribiuta "de mirare"?


Incercui egteI iteracorespunzdtoarerdspunsuIui corectl
a) de pe balcon;
b) de pe crengutacopacului;
c) de pe pervazul ferestrei;
d) dincuibulsdu.
W ,ffi ffi' ,ffi dffiffi
8. Ce voia si-i faci biiatul vribiulei pentru iarna friguroasA?
incercuiegtelitera corespunzdtoarerespunsului corect!
a) o vestecalduroase gi uncuibin copac;
b) uncuibpe balcon gio vestecelduroase;
c) uncuibin bloculluigio vestecelduroasa;
d) o vestecelduroase impletite
de mamalui.

9. Dince cauzi vribiutagi-aluatzborulgribitA?


Scrierdspunsulpe spaliuldat,

10.Dece crezicAvribiula nu a plecatin Frile calde?


lncerc uie gteI iteracoresp unzdtoareresp unsuIui corect!
a) aveavestecdlduroas5;
b) voiase remanein larasa;
c) aveaun cuibconstruit in copac;
d) nu estepasereceldtoare-

11,BAiatulafli ci existi o deosebireintre vrAbiuli 9i copac.Careesteaceasta?


Scrierdspunsulpe spaliuldaL

12.Ai aflatdin text cA bAiatulvrease ocroteascicopaculgi vribiuta de frigul iernii.


Scrieun mesajoamenilor de protejare
a plantelorgi animalelor.
#*-.-.a:s:' sE7-t;"4l_'y,\"aa-":i==!F' .,y*.e;--Fis,
tl?F:#;*!.
{\
1\ n
,:-.:r- r..:F=ri i^s=e.*=rr.
ts-.: -r*!i :--.:,rr "-*=-- -4\
13.Despartein silabecuvinteleUrmitoare:vrabiut5,desfrunzit,ruginii,impletile.
Scrierespunsulpe spaliuldat.

14.in finalultextului,b;iatul ii promitevribiulei ci mamasa ii va impletio vesti.


Continuadialoguldintremamegi beielelcu gaseenunluri.
Scrierdspunsulpe spaliuldaL
iilniXlllirU:iltli '"ffi*
ltitfitffi*.'tt'iiliffi. 'tili,i;,,.,,
.,,,*,., ,,.,lll..i-j'ljl

Unitqted de invdtore: Fqrnitlq Testul nr. 4


Citegtecu atenlietextuldemaijos!

Familiamea
dupaClaraRuse
Pe minemd cheameLauragi suntebve in
clasaa ll-a. Mamamereuimi spunecd eu gi fratele
meu,Alex,suntemcelemaibunelucruricarei s-au
inamplat in viatd. Mama me sfigd adeseori
"Gdlu$ce", iaratuncicendeamestrigeagama simt
mai dregulegi mai speciald.Astagi pentrucd mie
imiplacfoafte multgAtu$ble dinsupacugetuSE.
Mamameaestefoartefrumoasdgizambegte
mereu.Ea esteprofesoardql ii lube$fefoartemult
pe eleviiei.EstefoartebuneSiiiinva,td o mullimede
lucruridespre lumegiviald,agacummdinvaqgipe
mine.Mamam-ainvetatse iubescnatura,iar cand
mamaspune,,naturd", ease gendegte ila oameni,
gi la animale,Sila plante.Totea m-ainvdlatsAfiu generoasd.Eazicecd nu existdniciunom
maisdracdecetacelacarenu deruiegtenimic.Mamamd invategi o muryime de altelucruri
utile:cumsd imi pun in ordinecd4ilegi caietele,hainele,jucdriile,cumsd imi sortezhainele
murdare.
Tata este inginer. El lucreazd cu
calculatoarele.Cred cd nu existd calculator
carese aibe vreunsecretpentruel. [mpreund
cu fratele meu megterescmai mereu pe la
vreuncalculatorFi atuncieu le suntde ajutorgi
le daupieselede careau nevoiegi caretrebuie
montate.
La fiecaresfergitde sAptdmandiegimla
film,la peduresauin parc.Locuimin Bucuregti
$iputemsd alegemdefiecaredatdaftparc.Mie
imiplacesdimiiaurolele,iarluiAlexsdmeargd
pe biciclea.
Aceastaestefamiliamea.Eumd simtcelmaibinealdturide familiamea,cdciaici este
locul undeinvel o muvme de lucrui, undesunt ocrotitd,ingrijite.gi mai am incAmuftede
invdtat...9imaiammultdecrescut... darce gtiuestecd vreausd crescfrumos,asacumm-au
inveht iubiliinei perinli,ceciintr-ozi voidevenigieupdrinte.

--1:..:sP.4A-
1.Cumo cheamipefetili?
Incercui ette Iitera corespunzdtoarerdspunsuIui corect!
a) Alina c) Alexandra
b) Laura d) Gdlugca

''{l'ijiff ',,,**ltiff,ll,tl.ti*litil;
ffi ;ixx',ll
,t .J"A
2. Dece mamao alintii pe Lauracu numelede ',Galusce',?
Incerc ui e gteIiE ra co respu nzetoare ti spunsuIui core ct!
a) pentrucd e mici ca o galugcd;
b) pentruce ii placesa fie alintati;
c) pentruce seamdndcu o gilugcd;
d) pentruca ii placesupacugelusie.

3. Cumse simte Lauracdnd i ae spune,,Gilugce,,?


lncercuiegtelitera corespunzdtoarerdspunsulaicorect!
a) dreguld gispeciald,
b) pufoasdgi aromatd;
c)jignitd9ifurioasa:
d) drdgule giadmiratd.

4. Caresuntmembriifamiliei?
lncercuiegtelitera corespunzdtoarerdspunsuluicorect!
a) mama,tata,Laura.
b)tata,mama,bunica, Laura;
c) Laura,Alex,mama,tata;
d) Alex,mama,tata.

5. Ce ocupatiiau perintiiLaurei?
lncercuiegtelitera corespunzdtoarerdspunsuluicorectl
a) mamae educatoare; tatae inginer;
b) mamae inginer, tatae profesor;
c) tatae megtegugar, mamae profesoara;
d) mamae profesoard, tatae inginer.

6. La ce se gandegtemamacandspune"naturi"?
Incercu iegteIitera corespanzdtoare rdspunsuIui corect!
a) la oameni,animalegi plante;
b) la toatelucrurilecare ne inconjoare;
c) la plantele
gi animalele din p5dure;
d) la insecte,plantegi animale.

7. CumiSi iubegtemamaLaureielevii?
ncercuiegteliEra corespunzdtoarerdspunsuluicorect!
a) danduJe numainotemari;
b)invelandu-i cumse repareun calculator;,
c) invildndu-imultelucruridesprelumegi viald;
d) aritdndu-lecumsd ocroteascd natura.

8. Scriedouelucruriutilelnvdtatede Laurade la mamasa.


Scrierdspunsulpe spaliuldat.
' .:.'..;,..
1;1i... . . -,r,-.;,'',:.r. .:' ::' ' ::.,:.-
. "
9. Cumi9i ajuteLauratatel9i fratelela reparareacalculatoarelor?
incercui e gteI iteracorespu nzdtoare rdspunsuIui corect!
a) le tinepieselede careau nevoie;
b) le da pieselede careau nevoie;
c) cunoagte pieselede careau nevoie,
d) cumpdrdpieselede careau nevoie.

10.De ce crezicA pentrutatel Laureicalculatoarele "nu au secrete,,?


lncerc ui e gteIitera corespunzdtoare rdsp uns uI ui corect!
a) pentruce esteinginer;
b) pentrucd gtiesa le repare;
c) pentruce lucreazezilniccu calculatoarele;
d) pentruc5 igi cunoagtefoartebinemeseria.

11.De ce se simte cel mai bine Lauraalituri de familiasa?


Scrie rdspunsulpe spaliul dat.

12.Ai affatdin text ce "wu exrbtdom mai sdracdecet acelacarenu ddruiettenimic".


Alegeraspunsul care!i se parecelmaipotrivitpentruaceastdpropozitie.
a) Omulcareesteseracnu poatederuinimic;
b) Omulcarenu estedarnicesteun omseracsufleteFte;
c) Omulegoistesteintotdeauna singurgisarac;
d) Omulcareestezgarcit nu poateddruinimic.

13.Continuedialogulinceputmaijoscu cincireplici:
- $titi,m-amrdtacitgi nu gdsescdrumulsprecasa.MAputetiajuta?

14.Scrieun text in gasepropozitiidespretine gi familiata,


unitdteq ^J
de inudture: Trocr ^J,C
dE-i Tesurl nr. 5
Citegtecu atentietextul de mai jos!

Secretullui MoSCr;ciun
(fragment)

Dintotdeauna, Ddnul, vecinul meu, a


visat sd ajungddetectiv.Agacum gtiael si cum
a vezutprinfilme:cu pdldriecu borurilargi,ugor
tasA peste fafi, ochelari de soare negri,
pardesiu lung Si la fel de negru, obligatoriucu
gulerul ridicat. $l sd nu mai vorbim despre
geanta diplomat, binoclul Si aparatul de
fotografiat!
Dar iatd cd misterullui Ddnul se afla cat
se poate de aproape de el, la distanF de nici
doudzile.Cese vaintampb pestedoudzile?o
sd md intrebali voi. Ceva frumos, am sA vA
rdspundeu. Va fi Crdciunul.Agacd, Denul va
incercasd descoperemisterulluiMogCrdciun.
- $tii, mie mama imi spune mereu cd Mog Creciun este un mog venit de departe,
dintr-olardnumitdLaponia.Ceareacoloo caseplindde spiridugicare,c^t e anulde lung,nu
fac altcevadecat sd confeclionezedaruripentru copiii din toata lumea:pepugigi ursuleli din
plui, jocuri mecanice,ma,ini teleghidategi cete gi mai cete. Ba, mai mult, Mogul gtiece noi,
copiii,ne pricepemacum gi la calculatoaregi la jocurile video, ala ce bietul de el incearcese
lind pasul cu noi. Candjucdriile sunt gatapregdtite,e deja Craciunul.Mogulle incarcepe bate
in sanialuitrasd de reni 9i candajungela casa fiecdruicopil coboarepe horn gi-ibsa darurile
subbrad.
Pe toatemi le-apovestitDenuLcu sufletulla gure.
- Ddnu!,dartu gtiitotuldespreMogCrdciun!Nu vddatunciundee misterul,ce mister
vreitu sa dezlegi?
- Ei, vezi, lucrurile nu sunt chiar agade simplecum par, se intristd bruscDdnut. Sunt
chiar foarte complicate.De exemplu, cum se face cd in ziua de Creciun toate Scolile din
catTierulmeu suntplinedeMogi?$icum se facecd to,timogiiseamandatatde bineintreei? Ca
se nu maivorbimdefaptd ce Mogulvine9i acasdla mine,degistaula bloc9i nu arehornpe
unde sd coboare. $i cum de pdnd acum n-am inalnit pe stradd nici un MoS care sd-gifi
murddritbarba albd gi mustdtilecu funingine?Taremi-e mie teame ce MoQCreciunnu exis6
decath povestigitnminteacelormari.Sauexistecu adevdrat?Acestae misterulpe caream
desdndsd-tdeztes.
__ S.=g2,gA)_

1.DeundevineMogCriciun?
Incercui egteIitera corespunzdtoare rdsp unsuIui corectl
a) Norvegia c ) L a p o n ia
b) Lituania d ) F in la n d a
2. Descrieimbricimintea detectivuluiaga cum reieaedin text.
Scrie rdspunsulpe spatiul dat.

3. Ai aflatdin text cAobiecteledetectivuluisunt:


lncercuiegtetiteracorespunzdtoarerdspunsului corect!
a) binoclu,aparatde filmat,geantddiplomat;
b) geantediplomat,binoclu,aparatde folografiat;
c) binoclu,aparatde fotografiat,
aparatdefilmat;
d) aparatde fotogrfiat,monoclu,geantadiplomat.

4. Geurmasi ie intamplepestedoui zile?


incercuiegteI iteracorespunzdtoare rdspunsuIui corect!
a) veneaiarna;
b) veneaRevelionul;
c) veneaMogNicolae;
d) veneaCriciunul.

5, Ceva lncercasi descopereDinut de Criciun?


Incercuiegtelitera corespun zdioare rdsp unsuIui corect!
a) sd descopere misterullui MogCrdciun;
b) sd descopere daceMogCrdciuna intratpe horn;
c) sd descoperece darurii-aadusMogCrdciun;
d) sd descopere cumarataMogCraciun.

6. Cineconfectioneazidaruripentrucopiii din toatalumea?


In cercu iegteIitera corespu nzdtoarerdspunsuIui corect!
a) MogCraciun;
b) renii;
c) spiridugii;
d) ingerii.

7, Scriedouejuceriicarese confeclioneazi?natelierullui MogCriciun.


Scrierdspunsulpe spatiuldat,

8. Cum aduceMoSCriciun juciriile copiilor?


I ncercu iegteIitera co respu nzdtoare rdsp uns uIui corect!
a) le incarcein sanie,intr5pe poartacaselorcopiilorgi le las5darurilesub brad;
b) le incarcdin sanie,coboardpe hornurilecaselorcopiilor9i lasddarurilesub brad;
c) le incarcdin sanie,lasedarurilesub braziiaflaliin caselecopiilorgi in gcoli;
d) le incarcdin sanie,coboari pe hornurilecaselorgi lasadarurilein cizmulite.
-d#[w"ffiw"ffi.ffiffi
9. Cu ce poli inlocui expresia"povesteacu sufletulla gurd'2
ln cercui egteIitera co respu nzetoarerdspunsuIui corect!
a) povestea avandungustneplecut in gure;
b) povestea abiamaiputandrespira;
c) povestea cu deosebitd pldcere;
d) povestea vorbindmultgitare.

10.Cu-cecredea Dinu!ci arfitrebuitsifiemurdarite barbagimustelile


luiMogCriciun?
Incercu iette Iitera corespunzdtoare rdspunsuIui co rect!
a) cufum:
b) cu zapade;
c) cu noroi;
d) cufuningine.

11.ScriedouemotivepenlrucareDinu! se indoiade existenlalui MogCrAciun.


Scrierdspunsulpe spaliuldat,

12.UndecredeaDenutce existi MosCriciun?


lncercuiegtelihra corespunzitoare rdspunsului corect!
a)in ce4ilecu povegti pentrucopiil
b)in lariledinnordulcontinentului;
c) in povegtigiin minteacelormari;
d)in minteacopiilor qia adullilor.

13,Transcriedin text propozilia


careredi uimireaprietenului
lui Dinut,
Scrierdspunsulpe spatiuldat.

DingresealA,lratele
14,llincai-ascrisun biletlui MogCrAciun. ei maimica ruptbiletul.
Ajut-opellincase reface,dinfragmenteledemaijos,mesajultransmisluiMoSCriciun.
Scriepespaliuldattextulbiletuluipecarel-aireficut.

iin^i*te 5r

'* inca

nul acestaan fo

*Saeaa-;,jQa1y3ffi,
'qh," q
'{ql "$t.Witi*,'..''''o'
i,,u.
Unltoteo de invitqre: Itrrnt| TEstU I nr. 6
Citegtecu atentietextulde maiios!

larnegreain pidure
fragmentdin vol. "Povelti pentrutrei seri" de RaduCiobanu

Melciilii incepurdpregAtuilede iarne.Ei


suntprimiicarc simtapropiereazdpezii.Ba mai
mult decetaffit: ei gtiude pe acumdacAva fi o
iarnAAendd sauasprA.Cu cet va fi iama mai
grea,cu atetlgi sapeSiei tunelelemaiadencin
pement.
Toate vieluitoarele cunosc obiceiul
melcilorgi agteaptdsd vade cet de adencEi
sapefunelele.lnanutaceta, melciise infundard
lnpemantmaiadencca niciodate.
- MelciinusemaivAd!vestird alarmate furnicile.
-Suntfoafte depaftein penent - intdriSiceftrya sdajungpdndlaei!
-abiaam reugit
Ciocdnitoarea ped
respendivesteain toaffi urea:
-Vineo iarndgrea!Vineo iarnegrea!
-Vafio iarnecumplftA, igigopteau veciniidelaovizuindlaalta.
ln fundulbdrtogutuisdu, undese pregdtea de somn,ursulBrunilgiprivimuryumit sticlete
cu siropde zmeuregi coguriledin coajdde copacplinecu miereparfumatd.VeveritaCric tgi
agezerezeNeledealune,denuci$ideconuridebrad.Vulpeagilupuligiagtemure co oanete
cu un stratgrosde frunzegi mugchimoale.BufnilaUhuigi astupdtoatecrdpdtuitescorbuil
HArciogul Maxiigimaiventureo datdgreunlele, ca se nu pinde mucegai.lepuragut cdrade
zormorcovigipesternacipe care-istivuiatn cdmard.piticiiaurari,carelocuiausubrdddcinile
lntortocheateale celui mai bdtren sbjar din pddure, igi agezareh cemdriburdufuritecu
branzedinlaptedepepedii,borcanelecu zacuscddemdcrig,butoiagete cu siropuri,aftrnard
degrinziletavanuluialuneleprdjitegi sdrate.
Pe neaiteptatese porni intdi vantuLCu tofii, ca ta un semn,ili traserdcapetete
hduntru,inchiserdcu grabdugile,puserdzevoarele.Moliziiceifalnicigi vegnicverzi guierau
intristali.
OdaHcu seara,incepusdningd.lnt^irar, cufulgimaricanigtefluturialbi,
peurmdtot
mai des,tot maimerunt.Cetremiezulnopliise porniviscold.Zepadase invefteain tembe.
V1ntulrupeacrengile.Viscoliastfelcincizile gi cincinop fArAoprire.Dupeaceease /dsd
gerul.De frig trosnealemnularborilor.Aeruldeveniseca sticla.incremenirdizvoarele.Figul
pdtrundeapend in adencuI vizuinelor.
La urmaurmelor,cu iama,oricetdegrea,se vordescurcapendh urmA.Eraupregatifi
chiardace mairdbdau pulindefrig.Odatdtottrebuiasdvinepimevara.

1.Pentruceanotimpisistrangproviziianimalele?
Incercu iette I iteracorespunzdtoare rdspunsuIui corect!
a)toamna; c)primdvara;
b) iarna; d)vara.
ffi ,tr rff,W*ff
2, Undes-a rispandit vesteacAva veni o iarnegrea?
lncercui egteI iteracorespunzetoarerdspunsuIui corect!
a) in bArlog;
b)in campie;
c) in tunele;
d)in pddure.

3. Ceanimalesimtcel mairepedesosireazepezii?
lncercuiegtelitdra corespunzdtoarerispuniului corect!
a) furnicile:
b) urSii;
c) melcii;
d) bufnilele.

4.Ai aflatdin textce melcii,cu cat iarnaestemaigrea,cu atat:


I ncercu iette t itera corespu nzdtoarerdsp unsutui corect!
a) se ascundmaiadancin crepeturile scorburii;
b)Tgisapetunelele maiadencln pdment;
c) se ascundcat maideparteln p5dur6;
d) igiceptugesc tunelelecu maimultefrunze,

5. Scrleun motiv pentrucareanimalelelgi fac proviziipentruiarna.


Scrierdspunsulpe spafluldat,

6. Clnea rispandlt vesteacAva veni o iarnegrea?


lncercuiegteI iteracorespu nzdtoare rdsp unsutui coreetl
a) ciocenitoarea;
b)viezurele;
c) cartita;
d) furnicile.

7. Undeso progiteaursul de somn?


lncercuiegteliEra corespunzdtoarerdspunsuluicorect!
a) in vizuinS;
b)in scorbure;
c) in bArlog;
d)in tunel.

8, Gumse numegteharclogul?
IncercuiegteI iteracorespunzdtoare rdspunsuIui co rect!
a) Uhu;
b) Cric;
c) Bruni;
d) Maxi.
' ,,i. 'i',;;., ', .,.,.'

Inc ercu iette Iitera co respunzdtoare rdsp unsuIui corect!


a) cerade zor morcovigi pdstarnaci pe care-istivuiain c5mara;
b) maivantura o dategreunlele, ca sd nuprindemucegai;
c) agezachibzuitrezervele de alune,de nucigi de conuride brad;
d) captugea cotloanelecu un stratgrosde frunzegi mugchimoale.
10.Cumeraumolizii?
incercuiegteli6ra corespunzitoare d spunsului corect!
a) marica nigtefluturialbi;
b) cu raddcinile
intortocheate;
c) infundaliadancin pamant;
d) falnlcigivesnicverzi-

11.Enumeritreifeluride proviziipe carele-auficut piticiiaurari.


Scrierdspunsulpe spatiuldat.

12.Numeroteazd
propozitiile
de maijosin ordinea in cares-auintamplatevenlmentele.
U Animalele agteaptd sevadacatde adancigisapdtunelele melcii.
al Anotimpul iarnaigifaceapariliain pddure.
Ll Vietuitoarele
pdduriiigi aranjeazdproviziile
pentruiarne.
t-l Melciisimtapropiereazdpezii.
tl Ciocdnitoareaanuntdsosireaiernii.

13,Transcriedou; propoziliidin textcaredescriuanotimpuliarna.


Scrierdspunsulpe spatiu!dat.

14.Scrieun textformatdinSasepropozilii,
pe bazaimaginii.
.1l':1'i i:l:r:li" ,,l,1iiii,',iiiiiiii' ",.iiiiiiiiliiiiii';
unitotear de invilqre: Tdrd lestul nr. 7
Citegtecu atentietextulde maijos!

Negustorulflorentin
dupaMihailDrumeg

Datorifi cruntelor pedepse aplicate de


Vlad-Tepe,, au pierit toti hotii, /eneg/ Sl
mincinogii.Ateta fricd intrasein ei, incet, dacd-i
cddea omului punga de la brdu in drum,
rdmeneaacolo zile sau chiar sdptdmeniintregi,
pand veneapAgubagulsd $i-oridice,cd nimeni
nu cutezasd se atingede ea.
Odatd,un negustoritalian,care veneadin
cetatea Florentei i fdcea negustorii cu pietre
scumpe gi alte lucruri de prel, se intorcea din
lara turcilor, unde igi venduse maia gi trecea
prin lara lui Tepe$. Cum ajunse in cetatea
Targovigte, undeerascaunuldornnesc, se duse
laVoddcu undarbogat gitizise:
- Mdria-Ta, soaftam-aadusintarape careo stepanegti. Am cu minetotavutul,pe care
l-am agonisit, cu multd munce, mai mulli ani. Cu genunchii plecali, te rog sd-mi dai celiva
slujitoricaresd md pdzeascd penecandvoipleca!
Candauziacestea,Iepe$ se supdrd$i spusenegustorului:
- Tine-lidarul,cregtine!Eu iti poruncescsd-tiducitotavutulpe oricemaidan,pe orice
uli,te,b rescruceacare li se va pereamai singuraticegi mai ascunsdgi acolo sdJ lagipene
dimineald,ferepaznici.larde ,tisevaintdmplavreopagubd,eu suntrdspunzdtor.
Cu toate cd nu avea incredere in cuvantul lui Vodd, negustorul a fost nevoft se
indeplineascdporuncaacestuia,cdci altfelera vaigi amarde el.
Cands-ainserat,cu inimacat unpurice,gi-aluatmarfagi a dus-ope un maidanascuns
spremargineaoraului.
Toatdnoaptea,bietul negustorn-a putut inchideochii.A doua zi de dimineatda remas
mutde uimirecanda gesitpe maidantoatAaverea,a$acumo pusese.AmersatuncilaVodegi
/-a spuscd g,-agdsittot bdnetulneatins,a leudatTara Romeneascd gipe romenigi a afirmat
cd asemenealucrurin-amai vezutgin-amaiauzitinnicio bre dincatea drebAtutel, de cand
umb6 cu negustorialui.
.tl agaa mersyesfea gifaimadesprecinsteaSionoareacelordin TaraRomeneascd.

- r:g=4+-
1. Cinedispirusedatoriti"cruntelorpedepse"?
i ncercu iegteI itera corespunzdtoare respunsuIui corect!
a) rdufecdtorii dintaraturcilor;
b) oamenii dinTaraRomaneasce;
c) hotii,lenegiiSimincinoqii;
d) negustorii, paznicii,
hotii.
2. Daca-icddeaomuluipungade la briu in drum,rimaneaacolo:
lncercu iegteI iteracorespu nzdtoarerdspunsuIui corect!
a) aniSiani,panaveneapdgubagul si gi-oridice;
b) zilesauchiarseptemani lntregi,pandveneahotulse o ridice;
c) o saptemand gi o zi, pandveneapdgubagul sa gForidice;
d) zilesauchiarsdptdmini pandveneapegubagul
intregi, sASi-oridice.
3. Deundeeranegustorul?
lncercuiegtelibra corespunzdtoarerdspunsuluicorect!
a) dincetateaT6rgovigtei;
b) dincetateaFlorenlei;. .
c) dintaraturcilor;
d) dinTaraRomaneasce.

4. Cu ce se ocupanegustorul?
lncercuiegteliteracorespunzetoarerdspunsului corect!
a) cumperapietreprelioase gi multelucruriscumpe;
b) strangeaavulii,pietreprelioasegi altelucruride pret;
c) feceanegustoriicu pietrescumpegi altelucruride pre!;
d) ciuta pietrescumpegi altelucruride pre!;

5. Ce-acerut negustorulpentrua fi sigur ci nu i se furi avutul?


lncercuiette litera corespunzdtoarerespunsului corect!
a) seinnopteze la palatuldomnitorului;
b) cagvaslujitoricarese-lpazeascd pandcandva pleca;
c) maimul{inegustori cu caresd celdtoreascd;
d) calivaslujitoricaresi-l pdzeascdpanala iegireadin!ar;.

6. Dece crezice s-asupirat VladTepegatuncicandnegustoruli-a oferitdarul?


Scrierdspunsulpe spaliul.dat.

7. Cines-arfi consideratrispunzitor daci i se fura avereanegustorului?


Incercuie gteI iteracorespunzitoare rd spunsuIui corect!
a) paznicul;
b)domnitorul:
c) slujitorul;
d) romanul.

8. Ce l-a l5sat"mut de uimire"pe negustor?


Incercui ette I iteracorespunzdtoarerdspunsuIui corect!
a) cd a gdsitpe maidantoaleaverea,agacumo pusese;
b) ce a gdsitpe drumpietrescumpegi altelucruride pret;
c) cd nua maigdsitnimicdince ldsasepe maidanul ascuns:
d) ce a gesit pe maidano averemultmaimaredecdta sa.
9. Cumcrezici se simteanegustorul la finalulpovestirii?
Incercu iegteI iteracorespunzetoarerdsp unsuIui co rect!
a)infricogat;
b) neincrezator;
c) nelinigtit;
d) uimit.

10.Cu^cecuventpoti inlocuiexpresiadin text 'bu irim a catun purice'2


In cercu iegteI iteracorespu nzdtoare rdspunsuIui c orect!
a) curaj;
b) durere;
c) linigtit;
d) fricS_

11.Desprece a mersvesteaSi faimacelor din TaraRomaneasci?


lncercui egteI tteracorespu nzdtoarctrdspin sutui corectl
a) despremgndria gi cinslealor;
b) despreonoarea9i cinstealor;
c) desprecruntele lorpedepse;
d) despreseriozitatea gi onoarealor.

12.Transcriepropoziliacareexprimi poruncalui Vlad-Tepeg.


Scr,erdspunsulpe spaliutdat.

13.Gisegte,in text,cite doui cuvintecareconlin literele"a" gi "i".


-a'
"i"

14.Biancate-aajutatla teme,
Scri6,pe spaliuldat,un biletprincareii mullumegti.

il-l
il l
lr l
. ''%-* *W{
"%.**.
unltqteq de invdtore: Prletenlar Testul nr. I
Citegtecu atenlie textul de maijos!

A fi mic. a fi mare
fragmentdin vol. "Hai in luni"de LuciaOlteanu

FurnicaFu-fufiindceamaimice,adicdmezinafamiliei,remesesesrhgurdacasd. perintiigi
celelaltesuroriplecaseredinzorila piale sdaducdcevaextremde gustos:un cotorde mer.Mama
iildsaseluiFu-fuo sdmanlddemacsdjoacefotbalcuea,darjoculdeunulsingurnu-ifrumos,aga
cdfumicaseimbreceSiplecdsd-ifaceo vizifi maimuteiCocofifi.
Cocofifierain gredine$iciteao cartecu povegti. Doarceo{nea de-a-ndoaselea, adicdnucitea,
se plictisea.
NumaiagaFu-fuindrdtzni s-oderanlbze.Sesuisuspemucheauneifoigi stigdvesetd:
- Cocofifi!
- Tuegi Fu-fu,o descopeidezamdgitd Coafifi. Credeamcd esteo libre carevreasd iasedin
cafte.
- Dacedoregti,pot se meascundprinttelitere gitusemd descoperi.Vrei?
- Ce, seri Cocofifi,sd rede bli de mine ce mi-am ales amice de joacd un punctulel
umbldtor?$terge-ode aici! Eu mdjoc cu elefantulSingapur.Ca sd-l ved nu am nevoie nicide
lunete,nicidemicroscop.
ElefantulSingapuro acoperi cu o rafald de praf. lgi fecea, cum s-ar spune,baia de
dimineald: adunaprafcutrompa $i-lpulveizapecapgipe spate.
Degiii intraseprafgi in ochi,Cocofificontinuefingusitoare:
- Singapur,vreisdnejucdm?
- Da,agteapfise-mimestec busuiocul.
De voie, de nevoie, Cocoftfiagteptdresemnatepane Singapurmests';ce bine, bine tot
busuiocul.Ca se-giface de tucru,ea pregetiun leagdn:lue o scandurtlunge, subcare agezeun
bolovan- in agafelincetscendurasd steain cumpend- apoise atezepe unbralal balansoarului.
Singapurse insb6 in capdtulcelelaltal leagdnului.Scendurase inclineimediatin partea
luigiagaremase.
Cocofifiinvitdaldturide ea $i aryiprieteni:ursulinaGreta,capraAspasia,motanulcrigore.
Nu mai incepeaupe scendure,se ,tineauagd,taliunii de aryiica un ciorchinegi totugicumpdna
continua sesbainclinateinpartealuiSingapur.
Au agteptatse mai suiein leagdngi iepura|UlRobeftcu puigorulMarcel.Fluturelepaul se
agezecao fundepe capulluiMarcel.itotugimailipseapulincasdinceapdjocul, o greutatecato
scame, pentru caleagdndseinceapesdse balanseze.Calaocomande, b! pieteniisfuardin cor
- Fu-fu,vinoseb jocicu noi!
Bucuroasd,furnicasuilengepuigorulMarcel,leagenulse inclindSijoculmuttagteptatincepu.
-Ca sevezi,se mireCocofifi,fereo virgulildnune-amfipututjuca.
Darnimenin-omaiasculta, pentrucdlegdnatulintre cergipementerapreafrumos!
,ffi$Ju'',d,ffi$."r".ffi,
1. Undeplecaseripirintii9i surorilefurniciiFu-fu?
incercuiegteliteracorespunzdtoarerdspunsului corect!
a) la plimbare; c) la piald;
b) in vizitd; d) in mugufoi.

2, Careera lucrul"extremde gustos"pe caredoreausi-l aduci pirintii lui Fu.fu?


lncercuiegteliteracorespunzdtoarerdspunsuluicorect!
a) un cotorde mar; c) un cotorde parS;
b) o sdmanla de mac; d) o tufdde busuioc.

3. Din ce cauzeFu-fus-a ho6rat s-o vizitezepe maimutaCocofifi?


Scrierdspunsulpe spaliuldat,

4. Undea gisita-o furnicape maimutaCocofifi?


lncerc uie gtet iteracoresp u nzetoarerdspunsuIui corect!
a) in junglS; c) in pddure;
b) in gredin6; d) ln leagdn.

5. Cejoc i-apropusfurnicaFu-fumalmutei?
incercuiegtelitera corespunzAtoarerdspunsutuicorectt
a) sd fie pulverizate
cu prafde cetreelefantulSingapur;
b) sd construiasceun balansoar dintr-oscAndurdlungS;
c) se se ascunde printre
literelece4iiiarmaimulas-odescopere;
d) se s6joaceimpreun;cu lun6tagi microscopul.

6. Cumigi feceaelefantulSingapurbaiade dimineatS?


I ncercu iegteI iteracorespunzdtoare rdspunsuIui corcct!
a)acoperea depraftotceeralnjurullui;
curafale
b)aduna prafcutrompagi-lpulveriza
pecapSipespate;
c)cutrompai9ipulveriza apdpecapSipespate;
d)luabusuioc aisefrecacuelpecap9ipespate.
7. Dece crezica nu a vrut si se JoacemaimulaCocofificu furnicaFu-fu?
Scri@rdspun$ulpe spatiuldat.

8. Pecine a invitatprimaoari pe balansoarmaimulaCocofifi?


incercui egtetitera corespun zdtoare rdspunsuIui co rectl
a) iepuragul Robert,puigorulMarcel, fluturele
Paul;
b) ursulina Greta,capraAspasia, motanul Grigore;
c) furnicaFu-fu,elefantulSingapur, puigorul
Marcel;
d) ursulina Greta,capraAspasia, elefantul
Singapur.
\lsM*
9. Cum erafurnicaFu-fu?
Ineercu i egteI itera corespu n zdtoare d sp uns uIui core ct!
a) timide,politicoasd, vesetd;
b) tristd,politicoasa,insislenta;
c) timidd,nepoliticoase, vesela;
d) vesela,lingugitoare, timide.

10.Numeroteazienunlurilede maijosin ordineaincares-auintamplatevenimentele.


Numarul1 a fost rezolvatpentrutine.
l! l FurnicaFu-furimane singuri acasi;
Ll Balansoarul nu se inclinddin cauzaelefantuluiSingapur;
L J MaimulaCocofificonfeclioneaziun balansoar;
L l FurnicaFu-fufaceca leagdnul sd se incline;
! VaimulaCocofifinu vreasd se joace cu furnica.

11.Ce a inlelesmaimutaCocofifidin aceastiintamplare?


I ncercuierte litera corespunzdtoare rdspu nsului corect!
a) sa nu te jocicu fiintemai micidecattine:
b) sd nu vorbestidec6tcu prieteniitdi;
c) sa nujudecifiinleledupdaspect;
d) se nu te imprietenegtidecatcu fiintemaimaridecattine.

12.Aivreasi fii in loculfurniciiFu-fu?Alegegi explici doarunadin celedouasituatii.

I Da, pentrucd
Da, pentru t Nu,pentrucd

sau

13.Realizeazicorespondenta
intre cuvintelecu sens aseminitor.
fericita
se aseze
imprigtia
prietenA
14,Gasegtein textcateun cuvantcaresa conlinegrupurile"mp,.gi "mb.,. Alcituiegte
cateo propozi!iecu tiecarecuvant.
Scrierdspunsulpe spatiuldat.

'30
-
.': '' .,,,,-' ,f#r .,,iiiliffi',,ritiiiiilir1i'ilitiijf
Unitqted de inuitarre: Prlrniu.|rar Testul nr- 9
Citegtecu atenlie textul de mai jos!

Heidi,fetila munlilor(fragment)
de JohannaSpyri

Trecu $i iarna ce perea cd nu se mai


sfarqesfe/Trecuregi primele sdptdmdnimai
rdcoroase ale primAverii gi, in sfergit, veni din
nou luna mai, cu tot alaiul ei: pajigtiinvenite gi
pline de flori multicolore, pereiage gonind
zglobiu la vale, ce-gi trdgeau izvoarele din
ultimele zepezi, topite pe crestele muntilor de
razele calde ale soareluide primAvarA.$i aerul
era mai cald. Pretutindeninatura se trezea din
amo4ealagreaa iernii.
Reinviereanaturiio inc^ntaatat de mult
pe Heidi,fetila munlilor! Aproapetoatdziua gi-o
petreceaafard.Alerga de cob pane colo, in
dorinlade a observajoculceprilelor gidea descopericefloriaumaiinfloritpe pajigti.
Din magaziese auzeaulovituride ciocan,iarin rdstimpuri,scregnetulfierestrdului.Deja
un scaun de toatd frumuseleaera gata. Acum bunicul me$tereade zor la masa lui de
6mpldrie,sd maifacdincdunul.
il auzire deodatdpe Peter fluierend$i pocnind din bici. El ii intinse fetilei o scrisoare.
Heidiludplicul9idddubuznain caband,strigand:
- Bunicule,bunicule,amprimito scrisoaredela Clara,haisdti-ocitesc!
Petersedusedupdea,ca sd auddgiel.
Heidiincepuse citeascd:

"Dragamea Heidi,
Cat de mult md bucur cd pestepulin timp ne vom revedea!Bagajelesunt pregdtite.
Pestedoudsau treizile pornimla drum. Tatanu vinecu nol Trebuiesd plece maiin6i la Pais,
unde are nitte treburi. Doctorultrece in fiecare zi se ne vadd gi ne strigd: 'Gata copii, dali-i
drumul,muntelevd agteapte!" Nicinu gtii,drageHeidi, ce mult i-a pldcut la voi gi ce fericitarfi
sepoatesetdiascd Sielacolo,in creieriimuntilor. Ne-apovestftcetdebine s-asimlitaldturide
tinegide bunicultdu.Ne-avorbitgi de ciobdna$ul Petergide turmalui.Nu maigdseltecuvinte
de lauddpentruvoi.De fiecaredaE incheiespunendcu insuflelire:"in aerulacelaproaspetgi
curat,te facibineoricatdebolnavaifi".
in agteptarearevederii noastre,te imbrelgez de mii de ori!
A ta Diebne. Clara."

CumtermindHeidiultimele Peteriegiafardgi pocnidinbicicu furie.Bietele


cuvinte,
gio rupsere
capresesperiard lafuga.Ciobdnagulpornipeurmele lor,maniatdevestea sosirii
pentru
unormusafiri, elnepoftiti.

:q,[i
r\l--"L" \.
1.ln ce perioadia anuluiprimelteHeidiscrisoarea?
lncercuiegteI iteraco respunzetoare rdspunsuIui corect!
a)primdvara, in lunamartie; c)primdvara,
in lunamai;
b)lasfargitul iernii,
in lunamai; d)lainceputul
verii,in lunamai.
2.Primivaraa venitcutotalaiuleide:
lncercuiegteliteracorespunzdtoarerdspunsutuicorect!
a)floriinfloritepepajigti,
gazemulticolore,
pdsdrizglobiii
b)aercald,pajigtiinverzite, paraiage
florimulticolore, zglobii;
c) izvoare cristaline, jarbd
florimulticolore, proaspdte;
d)aercald, pdseri gdldgioasq copaciinfloriti,
iarbecrudd.
3. Deu-ndeigi tregeauparaia$ele izvoarele?
Incercuiegtelitera corespunzdtoarerdspunsuluicorect!
a)dinpegterile aflatepecresteleinalte
alemuntilor;
b)dinultimelezepezi, topitederazelesoarelui;
c)dinnaturatrezitd dinamo4eala greaa iernii;
d)dinpajigtileinvezitegiplinedeflorimulticolore.
4.Ceficea Heidiinplimbirileeizilnice?
incercuiegtelibra corespunzdtoarerdspunsului corect!
a)alerga,observa,descoperea; c)alerga,observa, inventa;
b)setrezea, manca,se plimba; d)seplimba, descoperea,
citea.
5.Ce"megtereadezor" buniculla masalui detamplerie?
In cercuiegteliteraco respun zdtoare rdspunsuIui corect!
a) mese; c) biciuri;
b) ciocane; d) scaune.

6, Dece Heidi"didu buznaincabani" ?


Incercu ieg|I iteraco respunzdtoarerdspunsuIui corect!
a)pentru a-gianunla bunicul
ceveniseprietenulsdu,peter;
b)pentru a-lintrebapebuniccemegtereain magazie;
c) pentru a-ispunebunicului
cda sositprjetenasa,Clara;
d) pentru a-gianunta buniculcA
primiseo scrisoare
delaClara"
7.Dincecauzanu puteaveniSitatil Clareila munte?
Incercuiegtelitera corespunzitoarerdspunsului corect!
a)nu-ipldceau petergiturma
ciobdnaSul luidecapre;
b)trebuiasdplecelaParis,undeaveanigtetreburi;
c)nuputeasatreiascA pecresteleinalte
alemunlilor;
d)nuaveabagajele pregetite
pentrucdldtorie.

8,DincemotivcredeadoctorulcA oricebolnavseinsinetosea
lamunte?
Scrierdspunsut
pe spaliuldat.
il{W" "
,,*ii:iir" .,,,1;;,;i,ll ,ii:ili,r' ,''iiil',i'i'#" ,iirit'ililiii.1,l']ii
,r,ril{li
9.Decea plecatPetersuperat? ',ilii:l'iff'
Scrierdspunsul pe spaliuldat.

10.Cealttitlupotrivitaialegepentruacesttext?
incercu iegteIitera corespunzdtoare resp unsuIui co rect!
a)Primavara c)Supdrarea
b)Calatoria d)Scrisoarea

11.Caresuntpersonajele careaparintextuldemaisus?
lncercui egteI iteraco respunzetoare rdspunsuIui corect!
a)Heidi, Peter,
Bunicul,Clara; c) Heidi,Clara,bunicul;
b)Heidi, Peter,
bunicul; d) Heidi,Peter,doctorul.

12.Numeroteaze enunlurilede maijos in ordineain cares-auintamplatevenimentele,


Numirul1 a fost rezolvatpentrutine.
Peterii da luiHeidio scrisoarede la Drietena
sa.Clara.
1 Naturarelnvieodatecu venireaprimiveril,
ln scrisoare,Claraigianuntdsosirea.
Peterpleaca superatdeaceastd veste.
Heidiaproape toateziuaSi-opetrecea afard.

13.RealizeazA intrecuvintecu sensopus:


corespondenla

14, Esteo dimineale frumoasdde vard, Heidi il anunld pe bunicul sdu cd va pleca cu
Petercu capreleIa pdscut.
Privegteimaginilegi continuepovestireacu incAgasepropozitii.

""'::';'ifuii,.
""".r'irl,fu*
,i+tltitiilittrliffi't1tiiiiffi',"sl'i';iffi,,, "'tt*,,,,
".'' i,,, ''''{".ijiiiifu,,
'nilitiM ",',B
ffi$il$llllirrillluwu${WHl*u'lt4l'1ifl4$fffiri*
Unitcrtect de inydt.tre: Zdmbete
\,,
de copll Testul nr- to
Citegtecu atenlietextulde maijos!

Cheitade aur sau minunatelepitanii ale lui Buratino


dupeAlexeiTolstoi
Dimineala,Buratinose trezi zdravdn9i
voiosdeparcdnu iseintdmplase nimic.
Fetila cu pdrul albastru il agteptain
grAdind,aezatdin fala uneimesute,pe care
erauaranjate bcamurimici, capentrupdpugi.
Buratinose agezdla masd,cu un picior
indoit sub el. Prdjiturilede migdalele indesa
intregiingurdSileinghleape nemestecate.
l1i bdgd degetele in chiseaua cu
dulceatd,lingendu-$i-leapoi cu o deosebitd
placere.
Candfetila se intoarsepentruo clipe,et
apuceceainiculgi,ducendu-llagurd,sorbitoatd
cacaoadintr-insul.SorbicuatAtaldcomie,cd selnecegivArsecacaoape falade mase.
Fetilase uitdlinfi la elgispusecu asprime:
- Tragepicioruldesubtine gilasd-ljos, submase!Numencacu mainilece doarpentru
mencaresuntlingurigifurculile. De-acumamsd md-ngr'iesceude cregtereata,
fiipe pace!
,,Cne s-a gds,tsd-midea mie cregterealeasd...Tocmaiea, cu capulei de poft,elangi
trupulumplutcu vaE !",gendiBuratino.
ln celedinurmdse sfer$igigustareaastachinuitoare.
-Acum agazd-tela birou!CauEsd nu staicocogat,ii spusefetilaSilue o buce{cade
crete.Am se b-nvdl s, socotegfi Ascultd,sd zicemcd ai doudmerein buzunar.gi si zicem
cdcinevailicere unmdr.Cdtemerei[imairdmen ?
- Doud.
- Decedoud?
- Doue,pentrucAcel caremi-acerutmdruln-o sel capete.$i dacdincearcdsd mi-tia
cude-asila,iisardeget!
-Habar n-aisdsocotegti, rostifetita
cu tristete.
Setecemladictare.
- Scrie!...,.lepuragul
ugarupe."Ei,ai scris?
Dupdcumse gtieinse,Buratinonu vdzusein vialalui nicitoc,nicicelimard.Negtiindce
sdfaca,igiveri nasulincafimara. Depe naspicurdpeharfieo pa6 decerneald.
- Egtiun nea$amperat cumn-ammaivezut!Am sd te pedepsesc ! Artemon,du_lpe
Buratino in magazia intunecoase!
Credinciosul Aftemonaperuin uge,gi ardandu-gicot,tiiatbi,it apucepe Buratinode
gi
heinuld Eridupeelinmagazie
Buratinoigiidicd nasurtotuna decerneata gi,pin intuneic,zdi unririaccespanzurade
tavan,cucapulinjos.
- Tucemaivrei?
- Mai rabdepu{n, Buratino,agteapapend s-oinnopta.Atuncite voi duce in Tara
Prostilor.Acolo-inumaifericiregi veselie.

'
.r'::r .,,i,i:r':r' il,,,,i,,tilr' iiirril.r' ,'::ij."','.'" ,rlli:,li..i..ili
',,,t1'ri:rillfi1,,.,.i'ii
1. Caresunt personajele povestirii?
I ncercuiettelitera corespunzdtoarerdspunsului corect!
a) Buratino, Fetilacu pdrulalbastru, iepura$Ul, liliacul;
b) Fetilacu pdrulalbastru, Buratino, cdlelulArtemon; liliacul;
c)Buratino, iepuragul; liliacul,cdtelul Artemon;
d)Fetita cuparulalbastru, Buratino, liliacul,iepuragul.
2.Cums-atrezitBuratino?
incercui e gteI iteracorespunzetoare rdspunsuIui co rect!
a)nepoliticos gicerteret; c)tristSisldbit;
b)voinic Aivesel; d) zdravdnqivoios.

3.Alegeuncomportament uratpecarel.aavutBuratinolamasi.
Scrierdspunsulpe spaliuldat.

4. Ce mesajar fi potrivitpentrugandullui Buratino?


Incercu iegteI iteraco respunzdtoare rdspunsuIui corect!
. Crnes-a 955156 mt dea mie
cre$ter.ea/easd_..
Tocmai ea, cu capul ei de
ponplan Sittupul umplut cu vate !"

a) Nuvreause invalnimic!
b) S-agAsitcinevacarese meeduce!
c) Numdpoateeducao pdpugd!
d) Suntmandru ca voiprimieducatie
aleasd!

5.Ceconsideridesprefaptulca Buratinoar lovipecinevadaci arincercasi-i ia mirul?


Estecorect?
Alegegi explicedoarunadin celedoui situatii.

Nu,pentru
cd

, sau

[_ _ =
l$,:z'^s=-:.',.'{\--4"/!lg>g/
il
6. Ce propozitiea avut de scris Buratino?
incercuiegte literacorespunzdtoarerdspunsuluicorect!
a) Artemonarecolliialbi. c) Am doudmerein buzunar"
b) lepuragul
ugarupe. d) Calelu9ul
ugarupe.
WHi* 'qM'wqqu_
lWWMW|Wiitr!,W*W-
' 7. Pentruci nu vizuse in viala lui nici toc, nici ciiimari, Buratino:
incercuiegtetiteracorespunzdtoare
rdspunsul
ui corect!
a) igi vari nasutin cdlimara:
b) le aruncdde pe masd;
c) pusetoculinversin cdlimard;
d) sorbicerneala din cdlimard.

8. Cum l-a pedepsitFetilacu pirul albastrupe Buratino?


Incercuiegte litera corespunzdtoare rdspunsului corect!
a) Fa pus sA scrieo propozitie;
b) l-a trimisintr-omagazieintunecoase;
c) t-adat afarddin case;
d) l-a pus pe Artemonsd-l mugte.

9. De ce crezi ci in Tara progtilor era tot timpul fericire veselie?


,i
Scrierdspunsulpe spaliu!dal

10.Care
crezicAarfi unaltti u potrivitpentrutextuldemaisus?
IncercuiegteI iteracorespunzdtoarerespunsului corect!
a)Fetilacuperulalbastru incearcd s6_leduce peBuratino;
b) Fetitacu perulalbastruil pedepsegte pe Buratino;
c) Dorinlalui Buratinode a cdldtoriin Taraprogtilor;
d) Fetilacu perulalbastruia miculdejuncu Buratino.

11.N.umeroteza enunlurilede maijosin ordineaincares-auintamplatevenimentele.


Numirul 1a fost rezolvatpentrutine.
Buratinose compodenecivilizat la mase.
1 Fetilacu pirul atbastruia miculdejuncu Buratino.
Fetilacupdrulalbastru ilpedepsegte peBuratino.
Buratino refuzdsi invetescrisul9isocotitul.
Fetilacuperulalbastru incearcese-l educepeBuratino.
12.Fotmeazecateo propoziliecu ortogramele:intr-o, intr_un,dintr-o,
dintr_un.
,,r:,li"
.,ililir'
.,.,iii:#''
.Jlii:iiil
.,,ril'iilrti#iiri'
tillrtrilrlixr
..,r'ii', .riliii.r$f 'jiili.rll.J+"
unitqteq de inudt.rr: cofreo Testul
Citegtecu atenfie textul de mai jos!

Mirul

Mdrul care mai pdstraincA urma dinlilor


beiatului,zAcea aruncat pe raftul de sus al
bibliotecii. De fapt, lui ii pldcea se spunA cd
agteaptA.Ce anume?Nu gtianici el $i nu Stiau
nici ceitreitovard$ide disculiipe carei-a intahit
in bibliotecd:un glob pdmentesc,o asculitoare
roz 9i un diclionarvechi.
- Chiar aga, sdrl de la locul ei
asculitoarea, ce faci tu aici?
- Pai,Stiti...
ddd...sAvedeli...eu nu...
- E clar. habar n-are de nimic, spuse
sfdtosglobulpemanbsc. Eu gtiufoarte bine ce
suntfoafte folositor.Pot ajutape oricinevrea sd
cunoascd planetape carelocuiegte. ii ardtmuntiimaro,apelealbastre,cempiileverzi.Senu
maipunem lasocoteaaoragele, firile gicontinentele!
Mdrulnostruascultdcu atenlieglobul,dupdcareofteintistat. ,,Care-ofi rostulmeupe
pdment?" seintrebeel.
- Nicieunustaudegeaba,sdrigiascutitoarea. Eumuncesc, nuglumd.Rostulmeupe
/umeestese ascutcreioanegrafitgi colorate.Trebuiesa am grijdsa le fac veiurile ascutite
agaca...vaid munlilordespre carenevorbeaglobulpemanbsc.
Priviriletuturorse indreptaresprebdtrend dic,tionar,care sforeia rdsfoindu-giugor
paginileunacateuna.
- Domnuledi4ionar,indrdznimerdse-ltezeasce,vdrogmultdetot,ajutali-me!
-Cum? Ce?Cine?saricaarsdictionarul. Pecinesdajut?Cenugtiti?
- Mdrulacestanu gtiecepoab sAface.Poatenedaituo menadeajutor,sedezlegem
misterul.
- PAisA vedemla paginacu litera"mmmmm..." mai apucese spunddiclionarul gi
adormilaloc,sfordind incetpe nas
Deodatd,in camerdi re bdie,telul. Seduse/ab/io4 scoasede-acolouncreiongrafitpe
careilasculirapidcuascutitoarea. Cuajutorulglobului
pementesc tgifdcutemala geografie.
Dindiclionarafldceinseamnd cuvenful"axa". Treabafiindgata,bdiatulnostru
dedusd iasepe
uge,candbruscse opri,se intoarsedin drumgi fdrd nici ceamaimicd vorbuli,te lud cu grijA
mdruldepeetajerdgimugce cupoftadinelpAnd-l termind..

Pestemaimultianila numdr,ugaaceleagiincdpeise deschisegi,in cadrulei, apdruun


Endrinalt Sifrumos, carepurtainmenecatevahd4i.
- Sftf... A venit profesorulde geografie!Sd-l ldsamse studiezein linigte.Vorbea
acelagiglobpdmenbsc sfetos,prietenulasculitoareiroz gi al bdtranutuidictionar.Treiprieteni,
care au aflatin timp rostul unui mdr rogu,din care, la un momentdat, un copil mugcaseo datd
ii-l ldsaseapoipe etajerade susa bibliotecii.
Era cat se poate de smp/u.'Sflusesd facd dintr-uncopil,un om mare.

""1$l,itittinh,,
"'r$l$$$$1lth," '%
"'{i!&-,}}1,",,
rN-..-"-"r"
1.Unde"ziceaaruncat",
marul?
\, \

In cercui egteI iteraco respu nzdtoare raspunsuIui co rect!


a)pebirout beie{elului;
b)peraftutdejos atbibtiotecii;
c)langaunvechidictionar:
d)peraftulde susalbibliotecii.
2.Cineeraucei"treitovarigidedisculii"ai mirutui?
Incercuiegtelitera corespunzdtoarerdspunsului corect!
a)profesorul degeografie,
globulpemantesc, diclionarul;
b)globulpemantesc, ascutitoarea
roz,dictionaruivechi:
c)beietelul,profesorulde
geografie,globulpemantesc;
d)profesorul de geografie,
mingeavechegiocarteruptd.
3. Ceseintrebamerul?
Incercui egteIiteraco respunzdtoare rdsp unsuIui co rect!
a)Undemdaflueuacum?
b)Pecinepotajuta?
c)Lacepagind suntindictionar?
d)Care-ofi rostulmeupepdmant?
4.Pecinepoateajutaglobulpemantesc?
I ncercuie gteI iterac oresp un zdtoare rd spunsuIui c orect!
a)peoricinevreasdcunoascd planetapecarelocuiegte:
b)peoricine vreasdcdlitoreascd prinmunti, gicampii;
dealuri
c)peoricinevreasdcaldtoreascd pediferite continenie:
d)peoricinevreasdceldtoreascd in diferiteoragegitdri.
5.Cumsuntcotorate formelederetief(munlii,campiile,apele)pegtobulpamantesc?
lncercu iegtelitera corespunzdtoareiaspuniutui cirecit'
a)apele albastre,muntiivezi,
campiilemaro;
b)campiile verzi,apelealbastre, galbene;
dealuri
c)munliiverzi, apelealbastre,
camDiileverzi:
d)munliimaro,apelealbastre, c6mpiilevezi.
6. Gumvoiaascutitoarea rozsefaci varfurilecreioanelor?
I ncercu iegteI iterac oresp unzetoare rdspunsuIui corect!
a)ascutite cavarfulacelor;
b)asculitecavarfulmunlilor;
c)inaltecavarfulmunlilor;
d)asculitecavarfulsegelitor.

7,Ceficea intimpul disculiei..betranuldiclionar"?


a)dormea peraftulde
linigtit susalbibliotecii;
b)sfordiaresfoindu_9i
usorpaginile unacateuna:
c)ceutasegdseasce cuvinteneintelese
pentrumdr;
d)dormita resfoindu-9i
ugorpaginileingelbenite.
sr
| 8.Cecrezi ^{
despre
ffiff^ffi#M
comportamentul
meruluicitindenunlulurmetor?
"Domnuledicliona4indrdznimdrulsdJtrezeascd,
verogmultde tot,ajutati-me!"
Scrierispunsulpe spaliuldat.

9.Cea fecutbiiatul canda intratin camerA?


a)amancatmdrul, a citittema
lageografie,
a cautatun
cuvantindi4ionar,a mancatmerul;
b) a asculitun creion,a fecuttemala geografie,
a cdulatcuvintein dictionar,
a mAncat
merul;
c) a pusuncreionpe birou,a fdcuttemala geografie,a cautatuncuvantin di4ionar,a
. mancatmerul;
d) a asculituncreion,a f5cuttemalageografie,a cdutatuncuvantin dictionar,
a mancat
mdrul:

10.Gumcrezicisesimleamirutfaledecelelalte
obiectealecopilului?
a)nefolositor;
b)mandru;
c)fericit;
d)important.

11.Dece crezicAglobul pimantesc,asculitoareaSi diclionarulau realizat,pestemai


multiani,ci mirul"gtiusesi faci dintr-uncopil,unommare.,
?
Scrierdspunsulpe spatiuldat.

12.Numeroteazi enunluriledemaijosln ordineaincares-au intamplatevenimentele.


Numirul 1a fost rezolvatpentrutine.
Beiatul mdnanca mdrul.
Globulpemantesc, gidiclionaruligi
asculitoarea pentrubeiat.
arati importanta
Pestemultianibaiatuldevineprofesordegeografie.
1 Marulstateaperaftuldesus al bibliotecii.
Globul pdmantesc, gidiclionarulrealizeaza
asculitoarea importanta
m5rului..
13,Un mir gi o cartestaude vorbi pe biroulunuicopil.
Realizeaziun dialogde Sasepropoziliiintre acesteadespreimportantafieciruia in
vialacopiilor.
"'riii:i::,, tiliiffi
testul nr_l2
Citegtecu atentietextulde maijos!

lepuragulpalavragiu
dupi V. Kapninski
Trdiaodatdintr-opddure un iepuragceruiatare ii ptdcea
sd toarnetotfetutde minciuni.
Nescoceaceteuna,de-tieramaimaredraguls_oasculti.
Lucrauiepuii in grddinade legume,ptiveau itratut de
morcovi.Se apropie iepuragul_
nascocild, seuitela eigilezice:
- Cebinearfi dacdmorcoviiar cregtein pomiar iepurii gi_ar inventa njgtearipi. Totsd zbori
apoiinjurulpomuluigisdcutegimorcoviI
tepuii se oprescdinlucru si^igji!c!.1ipuie.cum
zboardinjurul pomutuidemorcovi,cu aripile
fdcutede eigicutegdepe ramui morcoviisuculenli.
Chiartet""a irii upa.
se intorciepuriisiofteazd:intretimpburuierit" rapaliiriitkraur
demorcovi.
... - Ehei,paravragiute, paravngiurei nzicesuparaieiiiet"'iri nrtran. pt"u"ddeaici,nune
mailine dintreabd!
Dela aceaintamplarei_aramasiepureluiporeclade,,palavragiu".
lepuriistropescstratu,e demorcovi.E o'zi nerointe.n,arglipuriicu
reu,dela reub strat. gdrelirede ra stratta
aprypiePalavragiut,incearcesd povesteascdceva,
.. 9e numaica iepuii il gonesc,n_au
mpse ascuftetotfeluldeminciuni,de vorbegoale,trebuie
sd munieisca.
tepuragulse aiaze subun tufi|_gipriuegtecumaleargd,
giiletlle$l:tropescstraturite. i s-anazdriteiavragiutui;p)lii incologi_ncoace, in cerc,iepuriicu
i iiata rie s-arinvarti.
- Ehei,darse poateinventao asemenea roatecaresa aducdsingurdapa.Atuncinu
trebuisAmaifugah rau. armai

:apyat.lStavgsiutun belgia inceputsd deseneze cevape nisip.O sdvaddei!


Au obositiepuriise bt careapd.au incepa sa pateasciiiiiite
iepuii vedinse cd paravragiurrostogorestgii morcoviror.s_au intristat
oaaui"t n,1iti' ii:iagira. rir""ze roatain apd.
Aducependh straturijgheaburidinscoar,tddemesteacdn.lijurulrotiatarna
gatetuge.
Un pui de veveri(dsarepe roatdpi incepe ang;
ii ti;ir"e. Roafaporneqre
inveftdsimagineiasefunclioneze. "a iiia;;i'o;;;sa in jsheaburi. se se
cetetrEt" srja"pi
Curge apa pe straturilede morcovi.Frunzelecapete-din
frumoase. io, se fac tot mai
"r,o"ru,
Cumauvezutastaiepurjiauinceputse sa,din susdebucuie.
-Aga.da palavragiute!ASada, Aaicampe irite pe patavragiu.
tn acetmoments_a !ra1t9!H.aisa_t
apropiatbunicul Aici, a zembit,gi-a'nebz;tiustd,titegia zis:
- Cumadicapahvragiu?Acumetnu maiest"p.itru noiiiiirugtu,
De atunci,nimeninuJ mai strigdp. irprre eaiurigii,-"iii citnventator.
iiu, ,u"p"ct:,,tnventatorul
nostru!". ",
-tr # # ff^ ffi
!F1.Undetriiaiepuragul?
lncercuiegtelitera corespunzdtoarerdspunsului corect!
a)ingredina delegume;
b)inpddure;
c)subuntufiS;
d)injurulpomului.

2.Careeraporeclaiepuragului?
Incercu iegteI itera corespunrttoa re rdspunsuIui corectl
a)Niscocild;
b)Mincinosul;
c) Povestitorul;
d)Palavragiul.

3. Caresuntpersonajele povestirii?
I ncercu iegteIiE ra corespunzdtoarerdspunsuIui corectl
a) lepuragul puiulde arici,veverita,
Palavragiu, bunicul iepure,iepuragii;
b) lepuragul Palavragiu,
iepuragii,
buniculArici, puiuldeveveriJd;
tandrulArici,
c) iepuragii,iepuragul
Palavragiu,
iepurele puiulde vevorit5;
betran,buniculArici,
d) iepura9ii,iepuragul
Palavragiu,
buniculiepure,ariciulbetran,puiuldeveveriF;

4. fepuragufPafavragiu aveaurmitoareadorlnle':,,Ce blnear fi dacdmorcov ar creite


in pom,larlepuriigi-arlnventanigteaipl"
Scrlece lgl Tnchipuiaulepuragiici ar fi ficut tn aceasti situati.

5. Cumudaugridinalepuragii?
Incercu legteI iteraco respunzetoarerdspunsuIui corectl
a) aduceauapede la raucu gelelile,alergautn cerc,stropeaustraturile;
b) zburauin jurulpomului de morcovi,stropeaucu apadingeleli;
c) aduceauap6d6 la reucu geletile,stropeaupe randstraturile;
d) stropeaucu apede la raustraturile,
pliveauburuienile
dintremorcovi,
6, Geis-a nezaritlepuragului canda vAzutcumudaulepuragii gredina?
Incercuiette I |teracoresp unzdtoare rCspunauIui corcctl
a)cdnu artrebui s; seinvdrti in cerc;
b)cdparces-arinvartio roatevie;
c)canuartrebui si alergepdnilardu;
d)cd parcd iepuragii
araveaaripi.

7. Dince eraufecutejgheaburile?
lncercuiegteliteracorespunzdtoarerespunsuluicorect!
a) dintulpinile
morcovilor;
b)dinramurile unuicopac;
c) dinnuielede mesteacen:
d) dinscoa4ede mesteacan.
,1,,,i,,

9. Ce au inlelesiepuragiidin aceasti intamplare?


a) cd dacaintotdeauna vorfi unitivoraveaputeremaimare;
b) cAiepuragul nu eramincinos ci erade faptun inventator;
palavragiu
c) cd iepuragul s_atransformat intr_uninvenlator;
d) cd fdrdajutorulveveritelor
n_arfi reugitsa udegrddina.
10.Aivreasi fiiin loculiepuraguluipalavragiu?
Alegegi explicadoar una din celedouisituafii.

sau

11,Caredintrevarianteledatear puteafi un final de povestepotrivit


cu imaginea?

q r/,vvq( u,, I pquur r, )r i,r-a uensrftltr un taoorator pentru


invenfiile
sale.
b) lepuragii
i-auconstruit
Inventatorurui
unraborator
pentrua nascocirucruri
pentruet. forositoare
de veverilegi lepuragulInventatorcerceteazdin taboratorun morcovla
*,^-^^?^1"',
mrcroscoD.
d)BdtranulAriciii
cereiepuraguluise_gi
construiascdunlaboralor
pentruinvenliile
sale.
12.Noteaze
cu v vocarere
si cu e consoanere
deasupra
cuvinteror
din enuntur:
C u r g e a p a p e str a tu r ile d e m o r co vi.

ffi ''
.rr,-fl"
"**it{$lt{t$$q.*ntffiWW
**'rffi',-i{ifiii},ff
de inuitr|re: U.rro Testul nr. It
Citegtecu atenlie textul de mai josl

Floareadin cer
dupi lon Lile

"Cemarea crescutsoareledupdploaiade vard!lnseamnece soareleesteo floarepe cer.


Norii o udd din cend in cend 9i ea creite gi mai mare, se bucurd gi lumineazepemantulcu
petaleleeidefoc."
"Dar ceila\i copii ce cred ei despresoare?" s-a intrebatbeieplul 9i s-a oprit in dreptul
pdrculelului din spateleblocului.
Cuunaertimids-aapropiatdebancaundeeraumaimultefete.S-aa$ezatlamargineFia
inceputsepriveascd printredegete.
soarele
Ofe F l-avezutgiaras.
-Te uilidupdavioane?
-Ba nu,mduitdupe ofloare...
eapebeie9l.
l-aintrebat

$icelelaltefetitpaudevenitbruscatente.
-gie acolo,sus,pecer?
@W*
-Da, azisbeieplul.
-$i.. zboare?
-Zboare!
-Cu ariDisau cuunbalon?
Beieplulaprivit-ouimit."Cese-irespund?'se
lntrebaelprivind-o
atent."Adeverdes/cA
nicieunum-amgenditla asta,la cumzboardsoarele: cuaripica peserable, sauaia,caun
balonumflatcuaer?"
- Eu credcAsoarelezboareca o mingeprinaer,a ziso fetfiecarelsibgena pepugica pe
bratca s-oadoarme..
"S-arputeaca soarelesdzboareca o minge,s-agenditbeieblul,pentruce e rotund...dar
cineo love,te cupiciorul,in fiecaredimineaq,ca se zboarepesfp- pement?"
- Ba eu credcd soareleare aripi,a zis alte fetifi cu nasulcern.Si cenddd el din aripi,se
pome$evenfulsecolindeprintrefrunze...
- Ba nu-i adevdrat,zise o fetiF pistruiatd.Nu soarelezboare,ci noi, copiii...soareleste
acolo,pe cer,ginoi zburdminjurullui ca nistefluturi.
"9iastae adeverat", aoftatbaieFlul.Soarelestdacolo,pe cer,ginoineinveftimin
jurullui...gicandobosimne ducemla culcare.
- giundeziceaiceefloarea aiacuaripi?l-aintrebataltdfetild.
-Acolo, sus, pecer... n-ovezicumdrefucegte?
- Ba da,a zembitfetila... dacdo privestiatent, ilidaiseamace arepetaleca nigtefulgere
mici.
$i beieblul a privit spresoarecu ochiilarg deschisi,dar a fost obligat sd-giplece capul9i
sdinchiddochii. Miidepetaleminuscule, canigtefulgere mici,iijucauin ochi.
- Soarelenue ofloare!azishofire6 o fetig blondd.Soarelee...soare!
-Aidreptate, a goptitbdietelul,soarelee soare!
"$itotugi,gi-aziselingend,soareleeo floarefrumoase, darn-ovedoamenii,pentrucdnu
sepotuitalaea...candvorei,pentruceb intrdin ochipetalele eica nigtefulgeremicute".
Bdielelulera fericit,i se citeain priviri mendia, el era singurulbdieleldin lumea astacare
isideduseseamacesoareleesteo floare.nualtceva.
ln]-...I\Lt,
- 1. Und,esti devorbi biiefelulcu fetileleZ \. \

Incercuiegtelitera iorespurrdtorr. rdspunsului corect!


a)Tnpdrculetul dinfatablocului;
b)in grediniladinspatelebtocutui:
c)peterenuldejoace dinspatele
blocului:
d)in parculetuldinspateleblocului.
2.Cumsuntpetateleflorii?
lncercui egb I iteracorespun zdtoarerdspunsuIui corectl
a)deapd;
b)cuaripi:
c)defoc;
d)cupete.

3. Ceface"floareadin cer"dupece e udatede nori?


Incercu.iegteI itera corespu nzetoare rdsp unsuIui co rec
t!
a)infloreste,seinalld,lumineazd;
b)cregte,sebucurd,lumineazi;
c)seinaltd, sebucurd,lumineazi:
d)cregte,sebucurAi selransforme.
4. Dup-ice credeao fetiti ci se uiti beiatul?
I ncercu iegte I iteracorespunz dtoare rdspunsuIui corect!
a) dupdfluturi;
b) dupdsoare:
c) dupdavioane;
d) dupdfloare.

5. Cumcredeafetila cu pipuga c; zboari soarele?


hcercu iegteI itera co respun zdtoare rdspunsuIui corect!
a) ca o mingepdnaer;
b) cu aripica pdsirelele;
c) ca un balonumflalcu aer;
d) cu aripica avionul

6. Ce credeafetila cu nasulcernci facesoarelecu


aripilesale?
tncercuie gteI iteracorespunzdtoare ris punsuIui corec
t!
a) zboarein fiecarezi pe cerulseninde vard;
b) pornegte vantulsd colindeprintrefrunze;
c) ajutdavioanele sd zboarecu vilezemare;
d) pornegte vantulpentrua imprdgtianorii.
7. Ce credeafetifa pistruiatedespresoaregi copii?
Scrierdspunsulpe spatiuldat.

.t-/l-z-
' ' .--'*lttitW"
E8.iit't""" .,,''''.',.,l'*t''
Ce s-aintimplat cand -+lrilli!
*',itii$
Incercu iegteI itera corespunzdtoare r espu ns uIui corect!
-*iir$,i$$,$$s'l,,
baielelula privit spre soarecu ochii larg deschigi?

a) a simlitmiide pigcdturi9i a trebuitsa inchidaochii;


b) a fostobligatse-giplececapulSise inchideochii;
c) a vezutmiide petaleminuscule gi de fulgeremici;
d) a vdzutmiide florigi de stelulemici.

9. Scriedoue motive din text pentrucare baietelulcredeaci soareleeste o floare pe cer.


Scrie rdspunsulpe spa,tiuldat,

10.Dinlistade maijoscinciinsugirii se potrivescbAiatului.


Scrie-lepe spatiul dat,
I tE"dru-_-l f-tiumos:] I-lfisqs:: u im it fericit
osom ATENI Irc4-J c

11.Biiefelul era mandru.Din ce motiv?


a) mullicopiidin lumegi-arfi doritse fie in locullui;
b) soareleca o floareii daruisepetalecolorategi fulgeremici;
c) era singurulbdieleldin lumecare gtiace soareleesteo floare;
d) era singurulbeieleldin lumecaregtiacd soareleeste un astru.

12. Este real ce crede biielelul ci soareleeste o floare pe cer?


Scrie-li pdrereape spaliul dat.

13.Alegepropozitiadin text careiti indicace anotimpeste.

14.incercuiegtecuvantulscris corect:
oala-uala,ianoarie-ianuarie,roue-rod,plod-ploud,cuase-coase,ziua-zioa,coapte-cuapte,
od-oue-oaie-uaie,ea-iea,toamne-tuamnd,culuoare-culoare,vioare-viuara.

15.ln timpul noplii,biielelul viseazeca sta de vorbAcu "floareade pe cer".


Scrieun text formatdin cinci propoziliiin caresoareleii explici biieteluluica este
defaptun corpceresccareajuteplanetaPemant.
Scrierdspunsulpe spatiuldat.

''.{
, W
"'\t.,,,
"{'l,.,li[i1i1,trn,,.,'."iiti'4,1,,,,
Unltotett de inudtore: Colritdriq lestul nr. t4
Citegtecu atenlietextulde maijos!

Morcoveati (fragment)
de Jules Renard
Pun pariu, spunedoamnaLepic, cd slujnica
Honorinaiar a uitatsd inchiddgdinite
E-adevdrat.E noapte gi in fundul ogrdzii se vede
cotetulgdinilorcupottila deschisd.
- Felix, dacd te-ai duce tu sd le_nchizi?zice
doamnaLepicceluimaimaredintrecopiiisdi.
- Nu-itreabamease vddde gAini.mormeieFelix,
unbdiatgdlbejit,tendav gificos.
- Atuncitu,Ernestina?
- O,memico,a$muridefricd!
Felix.fratelemai mare. gl sord_saErnestinaabia
ndicdochiicendrespund.Citescamendoifoarteadencili.
cu coatelepe masd,frunte-nfrunte.
- Doamne, cd aiuritd mai sunt! spune doamna
Lepic. Unde-miera capul? Morcoveald, dule
gdinile! ?i-nchide
Cuporeclaastail afintdpe mezinulcasei,dinpricindce areparut
Morcoveald, rogugi falapistruiatd.
care-giflcea detucrupe submasd, seiidicdgifnganisfios:
- Zdu cAgimie mi_efricd,mdmico!.
- Cum?i-ointoarcedoamnaLepic.Unvoiniccatine? Mdfacisd
rad.
- Pdice,nu-lgtimnoi?Eviteazcaun,tap,sarecugura siri-sa ernestira.
, .Morcovearase umfld-npen.eraauzut acestorbuie gi, iijnZnau_se
vrednicdeele,incearcese-gibirurcteama. in sineasa cd nu_i
- Baremse-mifacelilumine, ingeimdet!
Doamna Lepic ridicd din uyeri, Felix surede dispreluitor.
Doar Emestinase aratd
miloasd- ia o tumanaregi igi insolegtefrd.tiorutpene
b cipiiitio,riao*ui
- Te-agteptaici,zice ea.
tOughegte
intr-octipitdinapoi,speriatd
deo rdbufniredevent carestinge
U""rr!i#r7r\7O?
Cupulpeleincordate,
cu cdlcaieb tipitedepdment,Morcoveala
-
intuneric.AfarAe o beznd de i se pare cd a orbit. Cate incepese dardeiein
un vaftej de ve e gata sd_lsmulgddin
loc..De buznaIa nimereatdspre cote,t.Gdsegte ps 6;jtrait" itifi) porti;"i.Zgomotutpalitor
sdiface geinilesd cereie speriate.
;- Da'pototfivd odatd!lestigdMorcoveald. Eu sunt!
rnchideportita, apoi zboardinapoi-cagi cim ar aveaaripi.
rarcendintre in casdgefaind
9i 1d le cdgurd 9i de lumind,i se pare cd s_a ndscuta doua oard. Zembegteptin
mendru,agtepqnd laude. de sinegi std
Felix gi Ernestinacitesc inse
linigtilimai departe,iar doamna Lepicii spunecu
nepasare,cagicumnimicnu s-arfiintdmptai:
- Morcoveatd, deaziinainteaiseinchizigdinitein fiecareseard!
,# cff,dffff
1. Can-d
il trimitedoamnaLepicpe MorcoveatesAinchideugade la cotel?
lncercuiegtelitera corespunzdtoarerdspunsuluicoreci!
a) dimineala; c) la pranz;
b) dupe-amiazi; d) noaptea.

i ncercu iegteIitera corespunzetoarerdspu nsuIui corect!


a) Felix; c) Morcoveatd;
b) Ernestina; d) Lepic.

3. Ce fAceauFelixgi Ernestina?
lncercuiegte litera corespunzdtoare rdspunsului corect!
a) citeau; c) vorbeau;
b) scriau; d) cantau.

3. Dece era poreclitmezinulfamilieiMorcoveati?


lncercuiegtelitera corespunzdtoarerdspunsuluicorect!
a) pentrucd ii pl5ceaufoartemullmorcovii;
b) pentruce aveaperulrogugifalapistruiata;
c) pentruca aveapistruigi perulportocaliu;
d) pentrucd aveaperulblond9i falapistruiate.

4, Cu cinefl compari Ernestinape Morcoveale?


Scrierdspunsulpe spatiuldat.

5. Dece anumes-asperiatErnestina?
Incercu iegteIitera corespunzdtoarerdspunsuIui corcct!
a) de o rdbufnirede vantcarea trentitugacotelului;
b) deo furtuna carea stinsflacdraluman5rii;
c) de o rebufnirede vantcarea stinsflaceralumanerii;
d) deo vrjeliecarea smulsugacotetului.

6. Cumse manifestateamalui Morcoveati?


I ncercu ierte I iteracorespunzdtoare rdspunsuIui co rect!
a) dardaiadintoateincheieturile, aveapulpeleincordate;
b) gasidoarpe bajbaiteclantaportileide la cotetulgeinilor;
c) dadubuzna,la nimerealA, sprecotelulgdinilor;
d) dardaia,aveapulpeleincordate, celcaielelipitede pdmant.

7. Ce a hotirat doamnaLepicincepandcu aceaseare?


Incercu ie'te I iteracorespunzetoare rdspunsuIui corect!
a) ca Morcoveate sd nu maiinchidi ugacoteluluivreodate;
b) ca Felix9i Ernestina sa inchidegdinile in fiecare
seare;
c) ca slujnicaHonorina sa inchidegdinilein liecareseara;
d) ca Morcoveate se inchidegeinilein fiecareseard.
8. Dec^eera "plin de sine gi m6ndru" Morcoveati?
In cercui egteI iteracorespunzdtoare ri spuitsuIui co rect!
E
a) penhuce reugise sd inchideugade la cotetul gdinilor;
b) pentruca reugise sd_$iinvinge frica;
c) pentruce facuseceeace fraiiiseirefuzasere:
d) pentruca mamagifratiisdiil ldudasere.
9. Caresunt personajelepovestirii?
Incerc u iegteIitera co respunzdtoare rdsp unsuIui co rcctl
a) Morcoveald, slujnica
Honorina, Felix,Ernestina:
b)doamna Lepic,slujnica
Honorina, Morcoveatd. Felix.
c) Morcoveald, doamna Lepic,Felix,Ernestina:
d) Morcoveatd, doamna Lepic,Feljx,gainile.
10.Unestefiecarepersonaj,prinsegeli,cu Insugirilepotrivite,agacum
reiesdin text.

;gir"t', Morcoveala fricos


puternic
mdndru trandav
ruginos Felix
zambitor
11.NumeroteazeenunluriredemaiJos rnordinea?ncares-auintamprat
Numirul1afostrezolvat evenimentere
pentrutine.
Morcoveale,
mezinulfamiliei,
estetrimisTncurteseTnchida
usa.
1 Doamna LepicobEerviceugadelacotelulgaiinllor;;eiteincnrsa.
rnrunencutgifrigut
d-e
afareflTnspdimantdpeMorcoveale.
Morcoveala
estemdndru deispravasa.
giErneslina,
Felix copiiimaimari,
refuze
satnchide usa.
12.scrie,pe6paliuldat'
o propozilie
cucuventurdin textcarecontrne
ritera,,x',,

13.ldortifici-in text catedoui cuvintecu grupurilede literedate:


Scrierdspunsulpe spaliutdat.
ia
ie
ea
14. lm-agineazi.fice po4i un dialog cu Morcoveati.Completeaza
lntrebAriletale. spaliite libere cu

- Am fostla bunica
meaAgaE
- M-amjucat cu cdlelulpyram.

- Bunicaesle sanatoasd
"
- Am fost impreunicu sora mea mai mareEmEstinil
Fdr* dffi$S'"*,r{iffiW*,*ffi
nr- |
Citegtecu atenlie textul de mai jos!

Necazurilelui Miriapodcandigi duce copiii la cizmar


fragmenl din vol. "Aventurile lui Gepelici,,
de GianniRodari
Cepelicdintrducenicin atelierulmegterului
Struguregi deprinserepederne$fegugul: frecaala
cu regind,prindeatdlpilein linte,lipeaciubote,ba
chiarlua mdsurAb clienli.
Megterul era mullumit. Afacerile parcd
prinseserd aripi.Cepelicdfdcuastfelo muryime de
cunostinle.
Primul fu profesorulde muzice, maestrul
Pard-Mdldia,te.htase in cizmeie, cu vioara la
subsuoard,insolit de un roi cle viespi auii, ce
zumzdiauSiseroteauinjurullui.Acetiadddeaude
fapt Ercoale vioii sale,care nu era aftcevadecet o
jumetatedepard,aromaagizemoase.
Dupe profesor veni Praz, grddinarul.Avea un fel de ciuf care-i cddea pe frunte gi o
mustaldkilometricd.
- Mustalaasta,i se desteinuiPraz, e o adevAratdpacostepe capulmeu.De ceteori
nevastd-meavreasd intinderufelela uscat,md agazdpe pdspd,imi lintuiegtein doudcuie
vetd mustdlilor, apoia6rndrufeleudepe ele,cape o sfoard.9ifiregte, suntnevoftse stauin
soare,caunprotap,pandseusucdtoate.
lnfr-oseard,soslglo familiedemiiapozigianumeMiriapodul-taft,cu doicopii,carese
numeauMii-de-Picioruge $iMii-de-LAbu9gicarenu steteauo clipdlocului.
- Totdeauna suntagadevioi?intrebe Cepelicdprivindu-icum sefoiau.
- AcumsuntcuminlicadoiingeragL sd-ivezicendiiimbAiazd biatanevastd-meal Fd-
li idee:pene-ispalepe picioarele dinapoi,murderesc pe celedinainte...Le spaldpe celedin
fald,intretimp gile-aumurdditpeceledinspate.
Megterul StrugureIudcentimetrul.
- Dortise leluemmiculilormdsurd pentrupantofi?intrebeeL
- Doamneferegte! Sdcomanddouemiideperechi?Darnumi-arajungeleafape toatd
viala,sdlile p6tesc.Mdgendeam sAinbcu\idoarpantofiicare-sfAculipraf...pe ceitatti,
deh,
se-ipingelilidoar,se-imaicarpiti...
- Astuiatrebuiese-iinlocuiescprimeledoudperechigi pantofulde pe al treisutelea
piciorstengiar estuilalttrebuieneapdratsd-ischimbemcelezeceperechidingiruldreptdela
spafe.
- Oh, doamne,ce copii, - se veicdreaMiriapodul-tatd.De o mie de oi le-am spus se
nu-?imaiarascd picioarelegi sA nu se mai dea pe lunecug.Dar parcd ai cu cine te inlelege?
Nu mai ascultd gi pace! $i poftim rezultatul: totdeauna girul drept se strice inaintea celui
s6ng...
h sfergit,miriapoziiplecare.Mii-de-Piciorugegi Mii-de-Ldbulemergeau agade repede,
incat Miriapodul-tatdabia se mailinea dupd ei. Ce-idrept,era gi gchiop.Dar nu prea rdu: doar
deo sute$aptesprezecepicioare.

E,,r*il$l$$ "\i$&i|hi,. "W


""ht$u*
l*"qh,1[11M*'-q!It$tu*
N .-. L L\,
1.Undeintri ucenicCepelice?
incercuiegteI iteracorespunzdtoare nspu nsului corect!
a)inatelierulde cizmerie
almaestrului pard-Mdldiatd;
b)inatelierul decizmdriealmegterului Strugure;
c) in aielierulde cizmdrieal tuieraz,graOi;arui;
d)in atelierul
deconfectii
al megterului Strugure.
2. Cum"deprinsese megtetugul"Cepelici?
Incerc ui egteI itera co respun zdtoare rdspunsuIui corect!
a) frecaala,prindeatdlpile, lipeaciubote,luamdsure clientilor;
b) prindea tSlpilein {inte,-lipea
ciubote,
luamdsurd la clienli;
c) frecaala,curegind,prindealdlpilein
!inte,lipeaciubotele clienlilor;
d) prindea telpilecu rdgine,mdsura alapentrulungimea ciubotelor.
3. Ceocupalieaveadomnulpari-Miliia!i?
IncercuiegteIitera corespunzdtoarerdspunsului corect!
a) eragredinar;
b) eracizmar:
c) eraprofesorde muzicd:
o) eracompozitor.

4. De ce maestrulpari-Maliiataerainsotit mereude un roi


de viespi?
lncercu iegteI iteracorespunzdtoare rdsp unsutui core ct!
a) erauatrasede vioarasa care-era o jumdtatede para,aromatdgi zemoasa;
b) pentruca maestrulpare_Meleia!6 eraprietenullorcel maibun;
c) il urmereau pard_Mdldiald
pe maestrul pentrua_iluaparaaromate;
d) voiausa invelese cantela vioaraconfec[ionatd dintr_opara.
5. Cumarih Praz-Gridinarul?
lncercu iegtelitera corespunzetoare rdspunsului corectl
a)aveamiidepicioruge carenustdteau o clipdlocului:
b)aveaciufcare_i cddeapefruntegio must;!dkilometrica;
c) erainsotitde un roide viespiaurii,ce se roteauin jurullui;
d) aveaun cjufcare_icadeapefrunte9i o barbakilometrice.

6. Cumuscarufelenevastadomnuluipraz?
Scrierdspunsu!pe spaliuldat,

7. Din cine era formati familia de m iriapozi?


Scrie rdspunsulpe spaliul dat.
w8.Cateperechidepantofiarfi-ffitrebuitcomandatepentrutoatepicioarelepuilordemiriapod?
lncercui egtetitera corespunzdtoare rd spunsuIui corect!
a) treisutede perechi;
b) douamiide perechi;
c) o sutegaptesprezece perechi;
d) primele doudperechi.

9. Caresunt personajelepovestirii?
lncercuiegteliteracorespunzdtoarerdspunsului corect!
a) Cepelice,megterulStrugure,maestrulPard-Mdldiatd, viespileaurii,
MiriapoduFtatd,
Mii-de-Picioruge
SiMii-de-Ldbu!e;
gredinarulPraz,
b) Cepelicd,mesterulStrugure,maestrulPare-Meleiale,
nevasta giMii-de-Labule;
luiPraz,Mii-de-Piciofuge
c) Cepelice,me$terulStrugure,maestrulPara-Meldiale,
MiriapoduFmama
Miriapodul-tate,
MiFde-Picioruge
$iMii-de-LAbu!e;
gradinarulPraz,
d) Cepelici, me$terulStrugure,maestrulPare-M515iate,
Miriapodul-tatd, giMii-de-Ldbule.
Mii-de-Picioruge

10.Numeroteaza
enunturile demaijosin ordinealncares-aulntamplat
evenimentele.
_I GredinarulPrazpovestegte
cumusucdrufelesoliasa.
inhaucenicin
L l Cepelica atelierulmegteruluiStrugure.
vinesarepare
Ll MiriapoduFtate pantofiicopiilor
sdi.
L_lCepelicdface cuprofesorul
cunogtinle demuzicdPard-Mdldia,td..

11.Ai vrea si fii in locul lui CepelicA?


AlegeSi explicedoar una din celedoui situatii.
fiV-<^.-*\'a'si
d Da,pentruce _
sau

1[- _il
's',=z.-l.,-rr+,--z,a==':4.

12.Ce alt titlu ai puteaalegepentruacesttext?


a) Pare-MelSiatd9i roiuldeviespiaurii;
b)TntSmplSridinatelierul megterului
Strugure;
c) NecazurileluiPraz,grddinarul;
d) MiFde-Picioruge9i MiFde-Labule.
13.Cepeliciti-a reparato perechede pantofila carelineaifoartemult.
Scriepe spatiuldat un bilet prin careii multumegti.
lii:irii:itlii:.iiiiili:irt. .,illi:iitiiiiliiiiii,. ,,riirii:iii:iiiii,. ''iiiiiiiiirr',
fll.,''".,,,,."*-' "'ii:,,,. "iriiri
Test finrrl nr. 2
Citegtecu atenlietextulde maijos!

prichindeiidin OrasulFlorilor
fragmentdin vor."Aventurirerui Habarnam ate pri.ienitor
9i sii,, de NikoraiNosov
Era odatd un orag de basm locuit de
prichindei. Ll se spunea prichindei pentru cd
erau mici, mici de tot. Oricare dintre ei nu era
mai inalt decetun castravete.
Oragul lor era tare frumos. pe Engd
fiecare casd cregteau sumedenie de ftori:
margarete,roman(e,pdpddii.p6nd gi strdzilela
er aveau nume de flori: strada Campanulelor.
aleeaRomanilelor, bulevardulAtbdstrelelor. lar
oragu/ se numea chiar Oragul Floritor. Era
a|ezat pe malul pdr1ului Castravetilorpentru
cepe malullui cregteaufoaftemuti castraveti.
fdceaubercuFdin
pedure
^^",.::?::!!:!:li
dupdfructe,dupdciupercisaudupd .coaiede mesteacdn. treceau pareutsi se afundauin
alune.Micuyicumerau,le;;;;;;;:;;:;;:;i;
poamelesdlbaticeqi cdndera vorbade arunetrebuiau
sd p" trinchiurire inaite,
ducandcueiunfierdstrdu. giciupercile "t ""idr"
leretezautotcufierastraii'
Prichindeiierau $i ei de feluri: prichindei beiepi gi prichindei fetite adicd
prichindute.Prichindeiipurtau fie_doud
pantalonitungi, fie pantalonagtscutricu bretele,
pichindulelor re prdcea iar
sd se imbrace ,o,iiy, aii'illii"t, pestrire,
viu cororate
Prichindeiise tundeau ", prichindu{ete
catmaiscurt,in.schimb aiiai unparUng peneaproape
detalie.igiimpleteaupdrutincozitungi,prinzendin ete
iungli"i i luiaib. eb semandreaucd
suntprichindule gisefereausese imprieteneasca cupichiideii
Dacd vreo prichindu,teinalnea pe
stradd un prichindel. de cum il zdrea,
indatd treceape cealaftApafte a strdzii.Si
foafte bine fdcea, pentru cd printie
prichindeierau destuidin aceiacare nu
puteautrecelinigtilipe Enge opichindutd.
Negreg/tii spuneau o vorbd uretd sau o
imbrenceau,ba gi mai rdu, o tregeau de
cozi" BineinlelescAnu bti prichindeiierau
aga,insd astanu le stdteascrispe frunte,
gi de aceea prichindulele socoteauca e
mai bine sd treacd din vreme pe paftea
cealaltea $rezii, sd nu dea nasin nascu
ei.
Dinpricinaastamuti prichindeireziceaupichindu{etorBdroasete
tespuneau iar mutteprichindute
prichindeilorBdtdugii,

,,,,iipi;':''
*nMW
1.Undelocuiauprichindeii? -"ffifiw"*W,ffil,ffi
i ncercu iegteI itera corespunzdtoare rdspu ns uI ui corect!
a)inOragulCastravelilor; c)in OragulFlorilor;
b)inOragul Prichindeilor; d)TnOragulAlbAstrelelor.

2. Cefel de orageraOragulFlorilor?
lncerc ui egteI itera corespunzetoare rdspu nsu I ui co rect!
a)unoragdeprovincie; c) unoragmur0ar;
b)unoragdebasm; d) unoragcuflori.

3.Deceli sespuneaprichindei locuitorilordinOraSulFlorilor?


I ncercu iegteI iteracorespunzdtoare rdspunsuIui co rect!
a) pentrucdnueraumaiinallidecAt uncastravete;
b)pentrucaeraumaiinaltidecato floare;
c)pentru cderaumicicatomargaretS;
d)pentru canueraumaiinallidecato alune.

4.Cefloriseintalneau pelangAfiecare casi?


i ncercu iegteIitera coresp unzdtoare rdspunsuIui corcct!
a)pepedii, campanule, romanile; papadii,
c)albastrele, margarete;
b)romanite, campanule, albestrele; d)margarete, pepddii"
romanite,

5.Scriedoui numedestrizi din OrasulFlorilor.

6.Cucecaletoreauprichindeiipe ParaulCastravetilor?
lncercuiegteliteracorespunzetoarc dspunsuluicorectl
a)cubdrcule dinpetale deflori;
b)cutrunchiuriinalte
decopaci;
c)cubercute dincoaji demesteacen;
d)cuciuperciteiatecufierestreul.

7.Deceseafundau in pedureprichindeii?
lncercuiegteI iteracorespunzdtoarerespunsului corect!
a)pentru a tdiatrunchiurile
copacilor;
b)pentru a culege fructe,
ciuperci,
alune;
c)pentrua strangecastraveti;
d) pentrua admiraflorile.

8.Cetiiau cu fierAstreulprichindeii?
Scrie/dspunsulpe spatiuldat.
..W"Wu
9. Cu .{aseimbr;cau prichindeii?
Incercui egteIitera co respunzdtoare rdsp uns uIui co rect!
a) cu pantalonilungicubrelelesaupantaloniscurti:
b)cupantaloni lungisaupantalonagiscurti cubreiele:
c)cu pantalonl lungldinmaterialepestrife,viucolorate;
d) cu pantaloniscu4i cubretelepestrile,
viucolorate.
10.Cuce se imbricau prichindulele?
Incerc uie gteI itera co respu nz dtoare rdspu ns uI ui co rect!
a) cu rochi{edin petalede romaniteviucolorate:
b) cu pantalonagi scu(i cu breteleviucolorate:
c) cufustiledinmaterialepestrite,viucolorate:
d) cu rochiledinmaterialepestrile,viucolorate.

11.Cumisiaranjauprichindulelepirul lung,panaintalie?
Scrie rdspunsulpe spatiuldat.

12.De-ce
sefereauprichindulete deprichindei?
Incercuie gteI itera coresp unz dtoare rdspunsuIui corect!
a)pentru ceeraumurdariginepoliticogi;
b)pentru celevorbeauur6t,leimbrdnceau, letregeaudecozt;
c)pentru ceeraulenegigise comportau urat:
d)pentrucapefruntealorscriacesuntbAtdugi.
13.Cumseporecleau prichindulele gi prichindeii?
Incercu iegteIitera corespu nzetoare rdspuns uIui corect!
a) Floricelele
gi Castravetii; c)Romanitele 9iCampanulele;
b) Betdugele 9i Bdtogii; d) Betoasele9iBetduSii.
14.Ai vrea si fii un prichindeldin OragulFlorilor?
Alegegi explici doar una din cele douesituatii.

Da,pentrucd

sau

$_ / $ _ ri
V.:a",rs*:a,q:v.",-*=--lr \2.:a'ng==gr!'L\-.'-:rr^sg
15.Scrieun text de tase propoziliiin caresi descriiun oras de basm.
Ir',I'fill][,- .d'$n" ,,,,riii\l'il1r'"
.,,rili1iii.i'iiiilr''
,'at''iil'i$ffi!J1r'"
,,rrir$i$fih1$f$nn''rffi&iW
Test finql nr. t
Citegtecu atentietextul de maijosl

Lecliepe buturugi
Fragment
din vol."GSlitoriafurniciiCiupi"de VitaliKuzovik

Ciupi,o tanerefurnicerogcovand, treiaintr-un


mare furnicaraflat in apropiereaunei buturugi
putrezite.in fiecaredimineate mergeaimpreundcu
cei de varstaei la gcoalafurnicilor,undebunagi
inteleapta metuge Tapaii invdtaSi-isupraveghea.
-Astazi, dragelemele,amsavainva!cumse
folositiantenele pentru a gtisi gisilisingure drumul
careducespre locuinta voastre, cum sd insemnati
cdrareace o vetifolosilaintoarcere. Cdndvomavea
timpladispozilie vominvala $isdvanam, lespusemdtugaTapa.
Debucurie furnicile incepure sazburde giseseinghesuie.
- in pdduresd vdlinetiunadupdalta,sa nuve rateciti. Sdascultalicu luare-aminte ce
amsevaDovestesc.
MetugaTapa mergeainfale, iardupeeamergeau ingirindian
elevele. Ciupieraultima.
- Pebuturuga astavomfaceprimulpopas,spuseinvatatoarea, fdraa seopridinmers.
incepusdurcein grabapescoa4d.Dupaeaveneauinvataceii.
- Pebuturuga astaau statnu demultfurnicilelucrdtoare dinfurnicarul nostru,le zise
metugaTapa.
- Cumati aflatasta?intrebaCurioasa. Elevaastaerain staresA puneintreberila
nesfargitgideaceeaaunumit-o aga.
-Atingeli buturuga cu antenele.Cesimliti?
- Miroase cafurnicarul nostru,raspunse Ciupi.
-Corect.Furnicile, venindaiciuntimp, auinsemnat drumul.
Furnicileoinconjurardpematusa Tapa.
- Uitali-va lapinulacesta,leardtdinvildtoarea.
- Lacelcufrunzele tremuretoare? intrebdiaregiCurioasa.
- Da.9iacumobserva! pemantuldin jurulcopacului. Cevedeliacolo?
- Ldngdbuturugaaceeacinevaa fdcut o movildgi a pus pe ea nigtebete de
mesteacdn, rdspunse Ciupi.
Mdtuga Tapazambi.
- Estefurnicarul vostru.Niciodatd nu Fatiprivitde departeiar acum,deodatd,nu ve
recunoagteti propriacase.
- CineFaingraditgi de ce?Furnicile suntfoarteputernice,nu le doboricu nigtebe!e,
rosticuchibzuiald Nazdtevana.
-Ajudecat drept. Aflaliceoamenii l-auingradit.
-Oamenii?Cinesuntegtia gideceaubaricadat furnicarul
nostru?
.*..I.
1. Caresunt personajelepovestirii?
*,. \

Incercui egteI iteraco respunzitoa re rdspunsuIui co rect!


a)Ciupi, Curioasa, Nezdrevana, metugaTapa;
b)Furnicile $ioamenii,
c)Ciupi, Curioasa, oamenii,matuga Tapa;
d)Ciupi, inveletoarea,pinul,
oamenii.
2.CineesteCiupi?
Incercu iegteI itera corespunzdtoarc rdspunsuIui c orect!
a)metuga furnicilordin
pedure;
b)tanardfurnicerogcovand;
c)furnicetandra9in5zdrdvand;
d)inv5letoarea furnicilor
dinmuguroi.
3.Undeerafurnicarul?
incercuiegtelitera corespunzdtoarerdspunsului corect!
a)in apropierea putrezite;
buturugii
b)departe, pddurii:
in adancul
c)in apropierea primului
popas;
d) langepinulcufrunzetremuretoare.

4. UndemergeCiupiin fiecaredimineati?
In cercui egteI iteraco respunzdtoare rdspunsuIui corect!
a) la grddina oamenilor;
b) la plimbareprinpedure;
c) tabuturuga dinpAdure;
d) la gcoala furnicilor
5. Cinele educepe furnici?
Incercuiegteliteracorespunzdtoare
rdspunsul
ui corect!
a) metuga Tapa;
b)furnica Ciupi;
c) furnicaNazdrdvane;
d) oamenii dinpedure.
6. Cumsuntinvilatefurnicilesi giseasci drumulsprecasi?
tncercuiegte litera corespunzdtoarerdspunsuluicorectl
a) se marcheze toatecdrariledin Dddure:
b) sd foloseascd antenelegi sd insemnezecerarea;
c) se se lineunadupdaltape cdrare;
d) sd facecateun popas9i sej insemneze.

7. Dece uneiJurnici i se spunea,'Curioasa',?


lncercuiegtelitera corespunzdtoarerdspunsului corect!
a) pentruce cercetatot ce erain jurulei;
b) pentruci nu o interesanimic;
c) pentruce cercetatoatecdrerilepddurii;
d) pentruci puneaintreberila nesfarsit.
g,3,e, c"
ff 8. Ceau simlit.'tr ffit' ,ffi'' ffi",ffi
I furnicilecu ajutorulantenelor?
I incercuiegteliteracorespunzdtoarerdspunsuluicorect!
a) bucuriarevederii;
b) casaoamenilor;
c) mirosulbuturugii;
d) be{elede mesteacan.

9. Dece buturugaaveamirosulmuturoiului?
Scrierdspunsulpe spatiuldat,

10.Cumbaricadaserioameniimusuroiul?
Scrierdspunsulpe spaliuldaL

11.Dece sunt numitefurnicile"sanitariipadurii"?


Scrierdspunsulpe spaliul dat.

propoziliilede maijosin ordineaincares-auintamplatevenimentele.


12.Numeroteaza
n MdtugaTapainvatefurnicilecumse geseasce drumulsprecasa.
explicdelevelor- furnicide ce suntprotejate
! Tnvildtoarea de oameni.
! MatugaTapale aratdmu$uroiul loringraditde oameni.
n FurnicaCiupise duceain fiecarezi la scoalafumicilor.

13.Completeazienunlurilecu sgqrnelede punctuajlgcorespunzatoare:


CandAndreisosegteacaseL__.1mamail intreabdf_l
Andreil de ce ai intdrziat[
Am participatla concursulde matematicdL__.]
Si cum a fostl I
' locultrein
6reul oaramcastiqat
BravoEAndreif]

14.AlcAtuiegteun text de Sasepropoziliiin caresi folosegtisemnelede punctualie:


doudpuncte,liniade dialog,virgula,semnulintrebdrii.
Textufsi cuprindaurmitoarelecuvinlei mama,fefila, gcoa/j.

''Wh," \ffi
'Wgh"
'{ttWhrn
;Wmffiffii,,.''{ffimffiffi|lllr. 'Wttt}*u.
Test flnql nf_ 4
Citegtecu atentietextulde maijosl

Bunul9i micutulHenric
fragmentdin vol. ,,poveqticu zane,'de Contesade Segur
A fost odatd o femeiesdraceSi
vdduvd, care trdia depafte de lume,
impreunA cu bdietelul ei Henric, pe
care il iubea nespusde mult. Henic
era un copil foarte bun. Avea doar
gapteani gifeceatoatetreburilecasei:
metura.spdlapodelele.gdtea.ingrijea
grddina. Cend brmina treaba. iSi
carpeahainele,reparaghetelemamei
i, dupd puterile gi priceperealui, mai
fdceaun scaun,o mdsuldgialtelucrurt
necesare gospoddriei. ln acest timp
mama lui cosea lucrui pe care rc
vindea 9i din banii agonisili trdiau
amandoi.
cdsula ror era depaftede atte agezerigi pin fereastrdse vedeaun
-incet nimeni munte, atetde inart
n-a izbutit vreoda, s_ajungapina in verf. Munteleera inconjuratde
o apd,de
nigtestenciinaltegideprdpediidenetrecut.
Aga seraci cum erau, se simleau mutlumili gi fericili. latd insd
ce, intr_ozi, mdicula se
imbolndvi'BietulHenricnu Qtiace sd facd, cim s-ivindece. staai zi gi
noapteta cdpdtaiurei,
ii dddea cete pulind apd cend ii era sete,cd altcevanu avea. Boata
se inrAuapa pe zi ce
Heni, ingcnuncheatlangdpatutei, in cutmeadeznddejdiistrigd:
- Zend-Binefdcdtoare,ajutd-mes_osalvezpe mama mea! '
Fereastrase deschisegiinodaieintrdzanagi cu o vocebande, itintrebe:
-Ce doregtidinpaftea-mi,miculmeuprieten?
- Zend-BinefAcdtoare,strige Henic, cdzend in genunchi cu meinile impreunate
rugd,salveaz-ope scumpameamame! a
Zenailpiviinduiogatd,se apropiedefemeiabolnavd,se apleca
asupraei, o cercetd
cu
atentie.suflepestefalaei.tispuse.
- /Vusfd in puterea mea s-o pe mdicuta ta, dragul meu copit. Numaitu o poli
i!:e:dgli, vei aveacurajutsd-vindec
faci cdtdtoriaaesprecai igivoi vorbi. Trebuiesd cauti
.lacd
Plantavierii, carecregte
in vartdmunterui
pecareir veziprina,c"""tai"ri""tii."iari
avea,verstoarcesuculeipebuzelemameitale Jri,ii
gieavarevenideindate b viald.sdgtiiinsecd
vei treceprin murteprimejdiigi vei ind,ura.mari
greutdliinaintede a gdsiaceastdprantd.vei
aveanevoiedemultcuraj, deomarestdruintd girdbdaiepentrua o aduce.
Henricmullumizdnei,ii sdruftmena,igilue rAmas bundeIa mamasa acopennd_o
sdruteri,puseopeinein buzunar cu
gi ptecd.
Z6na surdseprivind acestcopitde gapteani, carepleca singurpe
periculos,pentrua-gisalvamama. un munteatetde

'
.,,.,sl$n"
1.CatianiaveaHenric?
incercuiegtelitera corespunzetoarerispunsului corect!
a)gaseani; c)gapteani;
b)opta n i ; d)zeceani.

2, UndetriiauHenriccu mamasa?
incercu iegteIitera corespunzetoare rdspunsuIui corectl
a)aproape deZana-Binefdcetoare;
b)departedealteagezeri gidelume;
c)aproape destanciinalte
Siprapestiidenetrecut;
d)departe deoragul pe
aflat munte.

3. Deceerainconjuratmuntele?
lncercuiegteIitera corespunzdtoare rdspunsuIui corect!
a)deunghelargistancifoarte ascutite;
b)decascade prapdstiide
periculoasesi netrecut;
c)demulteprimejdii gigreutelide
netrecut;
d)deapd,stanciinaltegiprdpastii denetrecut.

4.ScrietreidintreburilecaseipecarelefAceaHenric.
Scrierdspunsulpe spatiuldat.

5. Dince triiau HenricAi mamasa?


Scrierdspunsulpe spatiuldaL

6. Cumse simteauHenricSi mamasa?


incercu iegteIitera c orespunzdtoare resp unsuIui co rect!
a)seraci ginefericili; bogaligifericiti;
b)mullumitisifericili; ")
d)mullumili Siindestulali.
7. CumoingrijeaHenricpemamasa bolnavi?
Scrierdspunsulpespaliuldat.

8.Pecinea chematinajutorHenric?
lncercuiegteliteracorespunzdtoarerdspunsului corectl
a) pemedic; c)peZana-Binefacetoare;
b) peZana-Zanelor; d)pePlanta-Viefii.
'k
F-.9. De
- .ce* crezi \.
. t ce a suflatZana-Binefecitoareasupramamei \
bolnave?
Scrierdspunsulpe spatiuldat.

10.Ce^trebuiase cauteHenricpentrua o salvapemamasa?


Incercu iegtetitera corespu nzdtoare ris p unsuIui corect!
a)medlcamente; c)plante medicinale;
b)Planta-Vietii; d)ie$urifermecate.
11.Cetrebuiasefaci cu aceastiplanteHenric?
I ncercu iegtet itera coreapun zdtoaterdspunI uIuI corectl
a)seo taiemdruntgis-o geteascdpentrua ovindeca pemamasa;
b)sestoarcesevaeipentruafaceo licoarevindecdtoare;
c)sdstoarcesuculeipebuzelemameipentrua rev6nilaviate;
d)sdprepare dineaunsucpentrua-lbeamamasa.

12.De-ceaveanevoieHonricpentrua reugisi aduci planta?


I ncercu legteI iteracorespun zdtoarc rdsp unsuIui corectl
a) de hernicie, voin{e9idorinle;
b)de marigreutdti Fiprimejdii;
c) decur4,steruinld 9i rebdare;
d) de echipament de alpinist.
13,Decrezicl Zdna-Bineflcitoareil privea'Tndulogati"pe Henric?
lncercuiegteltteracorespunzdtoare rdspunsulutcorectl
a) eraimpresionatededragostea beiatului
fati de mamasa:
b)li eramilede mamabolnave a bdiatului;
c) admirahdrnicia,
curajul9isareciabdiatului;
d) erao zanebunecareo puteavindecape mamabolnavi.

14.Ai vreasi fii tn locullui Henric?


Alegegi expliciidoarunadln celedoui situatii,

sau

u*-\s':rri:/!;=t:2v\gr?<lg/
t
15.Henrica plecatsAcautePlantaVieliipentrua o salvapemamasa.
Scrie,pespaliuldat,un biletprincareHenricliexplic;mameisaleundea plecat.
,,,,r'' ritlff *st$i{!$U'i'',nu*i$li$it'}'ll''''
o.rr{ldti},.\\\N'*,rtl
Test flnol nr. 5
Gitegtecu atentietextul de maijos!

PeterPan9i Wendy
dupeJ. M, Barrie

intr-o seard. Peter Pan. beiatul din Lumea


Viselor,le fecuo vizftepietenilor sei, Wendy,Johngi
Michael.
JohngiMichaelsejucau in patde-apiralii.
- Ufte-tela mine,Peter!strigamicululMichael,
agitendu-Si pe deasupracapuluisabialui de lemn.Eu
suntcel mai mare,cel mai viteazgi cel mai de temut
Diratdin lume.
- Banu!Eu suntcelmaigrozavpiratdepe glob!
urlAgiJohn.
- M-amsdturatdejocurileasteaprostegtide-a
piralii! spuseWendysupdraa.Peter,te rog,ia-negipe
noiin LumeaViselor!Ar fi ala frumos!
Wendy9i frdlioriiei se simleauminunatin tara
undeteiaPeterPan.
- S-afdcut!Pregdtili-vddezbor!
Nu dupd mult timp, se ivi in depdrtdrilnsula
Nicdiereaunde se afla Lumea Viselor.Coborerepe
pementEngePedurea Fermecate.
- Nuvreiseb joci$itu cunoi,PeterPan?ilrugd
Michael.
- Bada!Sdnejucdmde-aindieniigiiepuii! fu depdrerePeterPan.Voisunteliiepuii gi
vdascundeliprin pddure,iareu,caunindianinfometat, osdvdprind!
Pe candalergausd se ascundd,din tufigurise auzirdresebrdgugite$i mainiuiage ii
ingfdcardpeloc.Bieliicopilagifuseserdprintide nigtepiraliadeveral!
- Ha,ha!AcumvAducemla CepitandCerligsdvadASielcecapture amfecut.
Peter Pan zburd spre corabia piralilor gi il provoceh tuptd pe Cdpitand Carlig,
cdpeteniapiratilor.Ceidoise luphre cu invergunare. CdpitandCerqgincercaseJinvingape
Petercu fel de fel de viclegugurinecinstite...a6ta doar cd-ii pierduechilibrulgi pice in apa
adancd,gata - gata sd nimereasceinte felcileunui crocodil.Piralii, de ficd, se Si fecure
repedenevdzuli.
PeterPanii ludpe ceidoibdieleigi-idusela soralor. Wendyiitnbrelgd feicitd apoile
spusefrdtiorilorei:
- Sperce astavd va fiinvdldturdde minte!Piratiinu sunt agagrozavigi vitejicumali
crezutvoi! Basuntchiargirei9i lai!

1.Cuiaficutoviziti PeterPan?
rdspunsuluicorect!
lncercuiegteliteracorespunzetoare
a) luiWendy; c) luiWendy,JohnSiMichael;
b) luiJohngi Michael; d) Prietenilof
din LumeaViselor.
"W
nffiftaqffiWri,
-
"qffi6l\,, wre"
-qKb "W
2. De-ace ee jucau fratii lui Wendy intr-o seara?
lncercuiegtetiteia corespuizdtoare raspunsului corectl
a) de-apiratii; c) de-av-a,tiascunselea;
b) de-aiepuriiSiindienji; d) de-alupiacu sebiite
de temn.
3. Ce fel de pirat credeaca este Michael?
incercuiegtetitera corespunzetoarerdspunsului corect!
a)celmaimare, vileazgidetemut;
b)celinaicurajos,grozavsidetemut;
c) celmaireu,lagSidetemut;
d) celmairAu,grozavgiviteaz.

4. Undetriia PeterPan?
incercuiegte litera corespunzdtoare rdspu nsului corect!
a) in Tara Nicdiereade pe InsulaViselor:
b) ?nT,araViselorde pe Insulapiratilor:
c) in LumeaViselorde pe InsulaluiCarlig:
d) in LumeaViselorde pe InsulaNicaierea;

5. Cum au ajuns Wendy $i fralii sii in LumeaViselor?


Scrierdspunsulpe spatiutdat.

6. Dece se auzeaudin tufiguriraseteregu$ite?


Incercu iegteIitera coresp unzetoarerdspunsu!ui co rect!
a) acoloWendyradeade fraliisei;
b) acoloeraupiratiladeverati;
c) acoloPeterpanrideade prietenii sai:
d) acoloCepitanul Carligradeade bdietei.
7. Cuma incercatcipitanulCarligs;-l invingepe peterpan?
Inc ercui egteIitera corespunzdtoare rdspuns uIui corect!
a) cu ajutorulpiralilor; c) prinvicleguguri
necinstite;
b) atregandu-l in capcand; d) cu sprijinul
unuicrocodil.
8. Scriecum s-aterminatluptadintrecipitanul Carliggi peterpan.

9. De ce s-au fecut piralii nevizufi?


Incerc u iegteI itera co resp unzdtoare rdsp uns uI ui co rect!
a) pentrucd era o tara magicd;
b) pentrucA i-a chematcdpitanul:
c) pentrucd au rdmasfdrd conducdtor;
d) pentrucd s-au aruncatin apd.
I .:riil':"" d,;ri',' ,,,,,#" ,,,.1 ' ,+i1ffij ,'ff..lrir+r!11 ffi.lltl
10.Fiedrui personaj
ii corespund2 insuSiri.
Alegerespunsurile
desenand
o sigea6
ce unegtenumelepersonajului potrivite.
cu insugirile
viclean posomoret
Ieneg PeterPan prietenos
curajos .a,,
C d p i ta n uCa
l r lig ' ":
timid mtnctnos

11.Cecrezica au inlelesJohngi Michaeldin mesajulurmitor?

- Spercd asb va va fi invefiturdde minte!


Piraliinu sunta$agrozavigi vitejicum ali crezutvoi!Ba suntchiargi rdi gi lagi!

ScrieEspunsulpe spaliuldat.

12.f t-atpleceasd trAiegti


in LumeaViselor?
Alegegi explicadoarunadin celedouasituatii.
tffi,n-z>'^1
Nu.Dentruce
'l/
sau

[ _ ,,1 [ _if
lr..-- ;{ M:za"s=r-<zaras:-.:2!rs".r!=4
--.-.,.,'.=-
13. Alcituiegte un text de 6 propozilii, dupA imaginilede mai jos. DA un titlu potrivit
textului.

.,.:,:!
,ri,,,iffi,...'"''i'.',jifi1i,,,1nfu, "'iiw
Test finol nr- 6 I
Citegte
cu atentietextuldemaijos!

Cipi,acestpitic uriag
de FodorSandor

Cipitrdiainpddure.
Era inalt cat degetul meu cel mic Ai
pufta la pdarie o floare de ldcrdmioard,cdci
avea gi pdlerie. Locuia in scorbura Fagului
UriagSitoliil iubeau. Unpitic aat de drdgdlag
gideharnicn-aifi gdsitin toatelumea,oricetai
fi cdutat.Se trezeadis-de-dimineald. In apa
lzvorului se spdla,fAceaun rend de exerci,tii
de gimnasticd.ca nu cumvasd se ingrage.
ap oi i gi inc ep e a m u n c a . P r o a sp d t,
supravegheaflorilegtergendu-lede pe frunze
Sipetalepolenuladusde vent.
De la ea mergea direct la Bradul cel
Bdtrangiputredpe dinduntru,undelocuiafamiliaAlbinelorsdlbatice.
- Hei. suratelor.scularea!
Albineb bezeiau,muryumindu-i, gi plecau grdbite in ceutureamierei. Familia Veveritei
eradejatreaze.Cu toliifdceaugimnasticdpe o ramurdgroasda Braduluicel Bdtran,iarCipi,
ca unbuncunoscdtor, iipriveaovreme,denddincapmultumit.
Mergea apoi mai depafte, la familiaAriciului, unde toli dormeau dugi;nu de alta, dar
fuseserd in turd de noapte prin pedure. Cipi le aranja pdturile apoi dddea fuga pend b
Luminiguldin PedureundeJupdnCdrtildse ingrijeade noile saledescopeririarheologice.Cipi
ii numdragremdjoarelede pement,proasp fecub, le examina,dacd-sdestulde pufoase.
apoitreceape la Furnicilerogii,sd afle buletinulmeteorologic.Fumicile ro$ii$tiauprecis dacd
pentruziuaaceease anunldtimpfrumossaullmpnoros$ipealocuricuaverselocale.
Dupd dejunulformatdin mdcriggi reddcinidulci, Cipi se intorceain padure. Trebuiase
mai repartizezeMesteruluiCiocdnitoarecopaciibolnavigi astanu eradeloco muncdu$oard!
Dupd-amiaza, CipioluaincetsprepArau.Acumporneaupdstrdviibvendtoaredefluturi
si el trebuia sd le coordonezecirculatiaprin
apd gi pe deasupra,ca nu cumvapeqtiisd se
ciocneascdin zborulloriute giinzig-zaguri.
Se maiingrijea de bezaftd ,tanhrilor,in
amurgulserii,!i-l trezeape doctorulBufni,td,
pentrua trecepe la bolnavi.
Candse insera bine, Cipi, ca de obicei,
intra la lepure.ObignuiLla cind aveaupere
sdlbatice.dulcigicebva boabedezmeure.
Cam aga igi petrecea zilele Cipi,
nepunandu-i la socotealdluniledeiarne,cand
dormea.

*ir'' :: '..+. i
,;i.,ilii"
Ei***'*,,I:'',,nll$f *,n{$F'}u'
**li[W-dr*
*#ffiW"nnrsW
1 . Ci neera Cipi?
a) unspiridug;
b) unpitic;
c) un uriag;
d) undegetmic.

2. UndelocuiaCipi?
a) in scorbura Uriagdinpedure;
Fagului
b) peo ramuregroasda Braduluicel Batran;
c) la Luminigul
dinPedure;
d) pemalulPdraului
cu pdstrdvi.

3. De ce Cipi erafoarteiubit de toaii lumea?


a) pentrucAingrijeaalbinele;
b) eradregSlag gi harnic:
c) pentrucAerainaltcatun degetel;
d) pentruca munceatoateziua.

4, CefeceaCipidis-de-dimineali?
a) se trezea,manca,exersa;
b) se trezea,se spela,menca;
c) se trezea,se spela,fdceagimnastici;
d) se spela,manca, muncea.

5. Scriecumarita Cipi.

6. Cumsupraveghea florile?
a) le ordona gi parfuma
tulpinile petalele;
b) le uda9i le pliveaburuienile;
c) gtergearouade pefrunzegi petale;
d) gtergeapolenulde pefrunzegi petale.

7. Dece toli din familiaAriciuluidormeauziua?


a) eraufoarteobositi.
b) fusesere in turede noapte;
c) erau lenesi;
d) cdletorisera mu[.

8. Careerau"descoperirilearheologice"ale lui JupanCartiti?


.,ii,,i:iit:"
9. Ce gtiauprecisFurnicilerogii?
a) dacava incepeploaia,furtunasau ninsoarea;
b) dacevremeava fi bunapentruplimbare;
c) dacdva fi timp frumos,norossau cu averselocale;
d) dacevorfi schimberi meteorologice.

10,De ce crezicA Cipiii repartizaMegteruluiCiocenitoarecopaciibolnavi?

11,De ce trebuiaCipi si coordonezecirculatiapistrivilor?


a) pentrua vanamaimultifluturi:
b) pentrua nu se ciocni;
c) pentrua gti pe ce drumsd inoate;
d) pentrua nu se pierde.

12.Ce treburificea Cipiin amurgulserii?


a) intrala lepuregi serveaula cinepereselbatice, dulci;
b) maifaceao turdde noapteprinLuminigul din pidure;
c) se ingrijeade bazaitul[dnlarilorgi-ltrezeape doctorulBufnita;
d) le aranjapeturilearicilorgi-ltrezeape Megteruluj Ciocdnitoare.
13.ln tabelsunt cate 2 atimentepentrudejunul9i cina lui Cipi.
Alege-lecu ajutorul sigetilor.
pere sdlbatice rdddcini dulci
mere dulci Dejun
miere
polen mdcrig
boabezmeurd Cin i
boabeafine

14.Alcetuiegte
untextdin6 propozilii
sugeratde
urmetorul
desen, folosind
expresiile
date.

flori multicolore
$\$\t{a+'lucau+
flori parfumate
-"tJirrir]tte
des6rb6toare

*' '
..
"
,*fuliiiliip
g g f 4^ffsffi
Nt\ \
n nt
TE{F.Il[E Siet30|
unloadd