Sunteți pe pagina 1din 3

ROMANIA

JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL CHIAJNA

HOTARARE

privind instituirea unei taxe speciale de salubritate pentru deseurile ce nu sunt de uz

menajer (deseuri stradale, deseuri voluminoase, deseuri vegetale, etc.)

Avand in vedere:

-expunerea de motive a primarului comunei chiajna, inregistrata sub nr.ll62l 12s.04.2017,


prin care se propune instituirea unei taxe speciale de salubritate pentru deseurile ce nu sunt
de uz menajer ( deseuri stradale, deseuri voluminoase, desuri vegetale etc) ;

- raportul de specialitate inregistrat sub nr.11426124.04.2017 intocmit de catre


viceprimarul comunei Chiajna;

-prevederile 484 din Legea 22712015 privind codul Fiscal, cu modificarile si


^rt.
completarile ulterioare;

-prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;

-prevederilor Legii nr. 10112006 privind salubrizarea localitafilor cu modificarile si


completarile ulterioare;

-prevederile oG nr.2l200l privind regimul juridic al contraventiilor, cu completarile


modificarile ulterioare.

In temeiul art. 36, alin. (2) lit. d si alin. (6) lit. a pct. 14, art,45 alin. (l) si art. 49 si
art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.2lst200l a administratiei publice locale, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTARASTE

Art.f (f) Cu data aducerii la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari se


aproba instituirea unei taxe speciale de salubrizare pentru persoanele fizice si juridice care
domiciliaza sau isi desfasoara activitatea pe raza teritoriala a comunei chiajna.

Cuantumul taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fiziceljuridice este de 60


lei/gospodarie/an.
(2) prin exceptie de la alin. (l), in perioada iulie 20l7-decembrie 2017' cuantumul
taxei speciale de salubrizare pentru persoanele fizice/juridice este de 30 lei/gospodarie.

Art.2 (f) Sunt scutite de la plata taxei de salubrizare urmatoarele categorii de

persoane:

a) persoanele incadrate in gradul I de invaliditate;

b) persoanele cu handicap grav sau accentuat;

c) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele veteranilor de razboi care nu s-au


recasatorit;

d) persoanele persecutate din motive politice si etnice, beneficiare ale prevederilor


Decretului Lege nr. 118/1990, republicat si ale Legii nr. 189/2000;

e) persoanele fizice/juridice ce locuiesc/isi desfasoara activitatea in condomenii.

(2) Scutirea se aplica incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care se depune
cererea insotita de documentele justificative in vederea scutirii.

Art.3 Se instituie plata taxei speciale de salubrizare in vederea asigurarii colectarii,


trasportului si depozitarii urmatoarelor categorii de deseuri :

(l) Deseuri stradale, specifice cailor de circulatie publica, provenite din activitatea
cotidiana a populatiei, din spatiile verzi, din depunerea substantelor solide din atmosfera
(pamant, praf, nisip, frunze, crengi, hartii etc);

(2) Deseuri voluminoase, deseurile, pana la 2 mc, care din cauza dimensiunilor (maxim

3 metri) nu intra in containare. (bunuri de larg consum uzate sau deteriorate; mobile si
saltele; biciclete, carucioarel unelte de gradinarit; linoleum sau mochete; materiale de
impachetat etc.);

(3) Deseuri refolosibile (valorificabile): fragmentele sau partile de obiecte care pot Ii
reciclate cum sunt: sticla, hartie, metale, mase plastice, resturi de plante etc.

Art.4 Prin exceptie, deseuri provenite din demolarea sau construirea de obiective
industriale sau civile, sau de alte proveniente care, datorita dimensiunilor lor nu pot fi
preluate cu sistemele obisnuite de precolectare sau colectare, ci necesita o tratare
diferentiata (resturi de lemn, moloz, etc.) vor ramane in sarcina executantului conform
autorizatiilor obtinute, deseurile fiind colectate in regie proprie.

Art.S Neplata taxei speciale de salubrizare atrage dupa sine calculul si plata
majorarilor de intarziere in cuantumul si in conditiile prevazute de Legea 207l2015-Codul
de procedura fiscala, in procent de 17o din cuantumul obligatiilor fiscale principale
neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua
imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Art.6 Aruncarea sau depozitarea pe domeniul public a deseurilor prevazute de art.3


ale prezentei hotarari, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda in cuantum de
2500 fei' conform dispozitiilor O.G.212001 privind regimul juridic al contraventiilor cu
completarile si modificarile ulterioare.

Art.7 Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prev^zute de prezenta


hotarare se face de catre agentii Politiei Locale Chiajna.

Art.8 Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data aducerii la cunostinta


prin afisare la sediul Primariei comunei chiajna si pe pagina oficiala de internet
(https://primariachiaj na.rol).

Art.9 Primarul comunei chiajna, prin intermediul a Biroului raxe si lmpozite, a


Compartimentului Administrativ si Gospodarire Comunala cat si a Politiei Locale Chiajna
vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA. CONTRASEMNEAZA,

CONSILIER. SECRETAR,

NAE IONPL FLORIN

l,-

Nr.34 Ds.os.zort