Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Facultatea de Arhitectură

Departamentul Bazele Proiectării de Arhitectură Anul 2, semestrul 4, anul universitar 2015–2016

Disciplina: Activităţi practice (documentare de arhitectură) – 1 credit Perioada de desfăşurare: 18–29 aprilie 2016

LOCUINŢA ŞI ORAŞUL

Tema îşi propune drept obiective:

dezvoltarea capacităţii de a înţelege arhitectura ca parte a oraşului;

însuşirea principiilor de elaborare a unei analize sistematice a unui obiect de arhitectură;

familiarizarea cu exemple reprezentative ale arhitecturii locuinţei;

exersarea tehnicilor de reprezentare prin desen şi înţelegerea rolului acestora în studiul arhitecturii.

Fiecare student va alege un exemplu realizat de locuinţă (individuală sau colectivă), pe care îl va studia şi prezenta amănunţit. Selectarea obiectelor de arhitectură se va face împreună cu îndrumătorii de atelier, care pot particulariza tema din punct de vedere al tipurilor de clădiri sau al perioadei de timp în care acestea se încadrează, urmărind constituirea unui set coerent de exemple şi evidenţierea relaţiilor dintre ele.

Cadrele didactice vor coordona alegerea proiectelor şi munca de documentare, vor realiza prelegeri explicative şi vor însoţi studenţii în vizitele pe teren. Toate aceste activităţi vor însuma un număr de 14 ore-contact (prevăzute în planul de învăţământ), ce vor fi distribuite în cuprinsul perioadei de practică, conform unui program stabilit de fiecare atelier. În cazul alegerii unor exemple din afara Bucureştiului, deplasările se vor desfăşura în mod organizat, împreună cu cel puţin un cadru didactic titular al atelierului. Studenţii participanţi la excursiile de studiu oficiale ale Departamentului vor studia o locuinţă (individuală sau colectivă) din locurile vizitate cu acest prilej. În acest sens, ei se vor consulta cu cadrele didactice însoţitoare, precum şi cu îndrumătorii de atelier la întoarcerea din excursie.

Fiecare student va realiza un caiet cuprinzând 10 pagini, format A3. Conţinutul acestuia va fi stabilit împreună cu îndrumătorii de atelier, incluzând în mod obligatoriu şi desene de observaţie la mâna liberă. Se vor urmări cu prioritate:

examinarea critică a surselor bibliografice (cărţi sau reviste în care este prezentat exemplul selectat);

documentarea evoluţiei urbanistice a cartierului din care face parte clădirea aleasă şi stabilirea de corelaţii între scările diferite de analiză a obiectului arhitectural;

studiul sistematic al conexiunilor dintre configuraţia spaţiilor, destinaţia / utilizarea acestora, dimensiunea formal-estetică a proiectului, materialitatea suprafeţelor şi logica tectonică a ansamblului;

examinarea directă, în măsura posibilului, a modalităţilor în care spaţiile locuinţei sunt utilizate în prezent;

aprofundarea înţelegerii istorice, antropologice şi filozofice a locuirii, în contextul particular al exemplului ales, dar căutând deschideri şi corespondenţe cu practicile sociale contemporane;

adecvarea tehnicilor de reprezentare grafică şi a concepţiei vizuale de ansamblu a caietului la caracterul obiectului de arhitectură studiat.

Tema va fi lansata la atelier, luni 18 aprilie 2016;

Lucrarea va fi îndrumată de cadrele didactice ale fiecărui atelier;

Predarea și evaluarea (colocviu) se vor face la atelier pe data de 18 mai 2016;

Studentii care participa la excursia de studii vor respecta conținutul și cerințele temei aplicandu-le la un exemplu ales dintre obiectivele vizitate.

Director Departament Prof. dr. arh. Adrian Spirescu

Intocmit:

Șef de lucrări dr. arh. Vladimir Vinea